SlideShare a Scribd company logo
1 Lahden kiertotalouden tiekartta
Lahden
kiertotalouden
tiekartta
Ympäristökehitys
Elinvoima- ja työllisyyspalvelut
12/12/2022
2 Lahden kiertotalouden tiekartta
Sisällysluettelo
Johdanto 3
Kiertotalous keinona ilmastonmuutoksen ja luontokadon hillinnässä 4
Kiertotalouden ohjaaminen 6
Kiertotalousesimerkkejä Lahden alueelta 10
Kiertotalouden tiekartan valmistelu ja visio 12
Kiertotalouden tiekartta vuoteen 2030 15
3 Lahden kiertotalouden tiekartta
L
ahden kaupunginhallitus hyväksyi 2018 Lahden
ympäristöohjelman ja 2019 Kestävän energian ja
ilmastonmuutoksen toimenpidesuunnitelman (SECAP).
Ne sisältävät toimenpiteitä, joiden avulla Lahti edistää
ympäristötyötä ja tavoittelee hiilineutraaliutta. Kiertotalouden
tiekartan laatiminen on yksi näistä toimenpiteistä.
Lahden kiertotalouden tiekartta koskee koko kaupunki-
konsernia. Tiekartassa on tuotu esille myös tärkeät sidos-
ryhmät, joiden kanssa tehdään yhteistyötä toimenpiteiden
toteuttamisessa.
Kaupunkiympäristön palvelualueella on laadittu tarkempi
kiertotalouden kehittämisohjelma maamassojen ja purkami-
sessa syntyvien materiaalien uudelleenkäytölle ja kierrätyk-
selle. Myös monissa muissa kaupungin ja toimialojen oh-
jelmissa on esitetty tavoitteita kiertotaloudelle. Esimerkiksi
Johdanto
Tiekartan
tavoitteiden
toteutumista
seurataan Lahden
ympäristövahti-
palvelussa.
lahdenymparistovahti.fi
kestävän kaupunkiliikkumisen ohjelma (SUMP) edistää
liikkumista. Tämä tiekartta tukee osaltaan yllä mainittujen
tavoitteiden saavuttamista.
Tiekartan toteuttaminen tulee edellyttämään lisä-
resursseja mm. toimenpiteiden jalkauttamiseen ja
seurantaan, henkilöstön kouluttamiseen, toimenpiteissä
edellytettyihin selvityksiin sekä erilaisten pilottien ja uusien
toimintatapojen suunnitteluun ja toteutukseen.
Tiekarttaan on kirjattu kiertotaloutta edistäviä toimenpiteitä,
jotka keskittyvät erityisesti vuosiin 2023–2025. Tiekartan
välitavoitteita ja toimenpiteitä on tarkoitus päivittää tarpeen
mukaan vuoteen 2030 saakka. Tiekartan merkittävimmät
toimenpiteet kirjataan Lahden ympäristövahtiin. Toimenpiteille
nimetään palveluun yhteyshenkilöt ja toimenpiteiden
toteutumista seurataan säännöllisesti.
Lahden kiertotalouden tiekartta
Kiertotalous keinona
ilmastonmuutoksen ja
luontokadon hillinnässä
4 Lahden kiertotalouden tiekartta
5 Lahden kiertotalouden tiekartta
Kiertotalouskeinonailmastonmuutoksenja
luontokadonhillinnässä
Kiertotalous
• on tehokas keino ilmastotyössä
• mahdollistaa muutosta, joka tarvitaan
luonnonvarojen käytön, tuotteiden valmistuksen,
kuljetuksen ja jätehuollon haitallisten
ympäristövaikutusten minimoimiseksi
• tuottaa taloudellista ja sosiaalista hyvinvointia
ympäristön kantokyvyn rajoissa
• tuo uusia mahdollisuuksia liiketoiminnalle ja
uusille työpaikoille
Kiertotaloudessa tuotteita, materiaaleja
ja muita resursseja hyödynnetään
tehokkaasti ja kestävästi.
Materiaalit ja niiden arvo säilyvät
kierrossa mahdollisimman pitkään,
kun tuotteita käytetään yhä uudelleen.
Tuotteita myös jaetaan, vuokrataan,
lainataan ja korjataan.
Käyttöikänsä päähän tulleet materiaalit
kierrätetään uusien tuotteiden raaka-
aineiksi. Tavoitteena on, että jätettä ei
synny – kiertotalous ei ole siis vain
kierrätystä.
6 Lahden kiertotalouden tiekartta
Kiertotalouden
ohjaaminen
6 Lahden kiertotalouden tiekartta
7 Lahden kiertotalouden tiekartta
Kiertotalouttaohjaavat
tavoitteetSuomessajaEU:ssa
Paikallisten kiertotaloustoimien taustalla vaikuttavat
EU-tavoitteet​sekä kansalliset lait ja ohjelmat
Kansainvälinen taso​
• EU:n kiertotalouspaketti
• Euroopan vihreän kehityksen
ohjelma​(EU Green Deal)
• Kiertotalouden
toimintasuunnitelma​
• Jätesäädöspaketti
• Muovistrategia
Kansallinen taso​
• Suomen tiekartta kiertotalouteen 2016–2025​
• Suomen kiertotalouden tiekartta 2.0​
• Kiertotalouden strateginen ohjelma​
• Jätelainsäädännön uudistus
• Valtakunnallinen jätesuunnitelma​
• Muovitiekartta
• Muut asiakirjat (esim. vapaaehtoiset Green Deal-sopimukset)​
8 Lahden kiertotalouden tiekartta
Ympäristötavoitteita edistetään verkostojen ja sitoumusten kautta
Lahti on mukana useissa ympäristötavoitteita
edistävissä verkostoissa ja sitoumuksissa
VERKOSTO TAI SITOUMUS KAUSI TAVOITE LISÄTIETOJA
FISU (Finnish Sustainable Communities) 2016– Resurssiviisauden tavoitetila 2050
(ei ilmastopäästöjä, ei jätettä, ei ylikulutusta)
fisunetwork.fi
HINKU (Hiilineutraalit kunnat) 2019– 80 % päästövähennys 2030
vuoden 2007 tasosta
hiilineutraalisuomi.fi/hinku
Kiertotalouden Green Deal 2022–2023 Mukana sitoumuksen valmistelussa
yhdessä Päijät-Hämeen liiton kanssa
ym.fi/kiertotalouden-green-deal
CIRCWASTE-edelläkävijäkunnat 2017–2023 Valtakunnallisen jätesuunnitelman toteuttaminen,
kiertotalouden tiekartan laatiminen
materiaalitkiertoon.fi/
fi-fi/Circwaste/Edellakavijakunnat
Green City Accord -sitoumus 2020– Viiden osa-alueen ympäristöasioiden hallinta: ilma,
vesi, luonto ja biodiversiteetti, kiertotalous ja jäte, melu
Green City Accord
(europa.eu)
Kestävän purkamisen Green Deal 2022– Sitoumuksen soveltaminen kaupunkikonsernin
rakennusten ja infratyömaiden purkukohteissa
sitoumus2050.fi/kestavapurkaminen
EU:n missio: ”100 hiilineutraalia ja älykästä
kaupunkia vuoteen 2030 mennessä”
2022– Räätälöity tuki ilmastosopimuksen laatimiseen ja
toteutukseen sekä ilmastotyön rahoittamiseen
Climate-neutral and smart cities
(europa.eu)
9 Lahden kiertotalouden tiekartta
SUUNNITTELUTYÖKALU KAUSI LYHYT KUVAUS LISÄTIETOJA
Lahden ympäristöohjelma 2018–2022,
päivitys 2023
Ohjaa strategisella tasolla
kaupunkikonsernin ympäristötyötä
lahti.fi/tiedostot/lahden-ymparistoohjelma-2018
Lahden ympäristövahti -palvelu 2020– Sivusto, jolla seurataan kaupunkikonsernin
ympäristötavoitteiden toteutumista
lahdenymparistovahti.fi
SECAP – kestävän energian ja
ilmastonmuutoksen toimenpidesuunnitelma
2019–2030 Ohjaa kohti kaupungin hiilineutraaliutta 2025 lahti.fi/tiedostot/lahden-kestavan-energian-ja-
ilmastonmuutoksen-toimenpidesuunnitelma-2030-secap
Lahden kaupunkiympäristön palvelualueen
kiertotalouden kehittämis- ja toimenpideohjelma
2019,
päivitys 2023
Ohjaa kaupunkiympäristön palvelualueen kiertotaloustoimia
Lahden Suunta -työ 2021–2025 Yleiskaavatyö yhdistettynä samaan prosessiin
kestävän kaupunkiliikkumisen ohjelman kanssa
lahti.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/
strategia-ja-kehittaminen/lahden-suunta
Lahti 2030 Tehty kestäväksi -strategia 2022 Ohjaa kaupungin kaikkea toimintaa lahti.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/
strategia-ja-kehittaminen/kaupungin-strategia
Lahden kestävän kasvun ohjelma 2021 Ohjelman painopisteinä erityisesti kiertotalous ja
hiilineutraali rakentaminen
lahti.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/
strategia-ja-kehittaminen/lahden-kestavan-kasvun-ohjelma
Lahden kaupungin hankintaohjelma 2018,
päivitys 2023
Kaupungin hankintalinjaukset kiertotalous huomioiden lahti.fi/tiedostot/hankintaohjelma
Ilmastokumppanuus 2015– Kaupungin yrityksille ja yhteisöille tarjoama
mahdollisuus ilmastotyöhön
lahti.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko
ymparistokaupunki/ilmastonmuutos/ilmastokumppanuus
Lahden kaupunkiseudun
ekosysteemisopimus
2021–2027 Edistää alueen kiertotalouteen
liittyvää innovaatiotoimintaa
Lahti ekosysteemisopimus (tem.fi)
Päijät-Hämeen tiekartta kohti kiertotaloutta 2017,
päivitetty 2021
Ohjaa Päijät-Hämeen alueen kiertotalouden kehittymistä paijat-hame.fi/alykas-erikoistuminen/
paijat-hameen-tiekartat
Lahden kaupunkiseudun MAL-sopimus 2021–2031 Maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimus lahti.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/strategia-ja-kehittaminen/
mal-sopimus/
Useat suunnittelutyökalut ohjaavat Lahden kiertotaloustyötä
10 Lahden kiertotalouden tiekartta
Kiertotalousesimerkkejä
Lahden alueelta
10 Lahden kiertotalouden tiekartta
11 Lahden kiertotalouden tiekartta
1998
Syntypaikka-
lajitteluun
perustuva
jätehuolto-
järjestelmä
2022
Kestävän
purkamisen
Green Deal
2022
Panimon
sivuvirtoja
hyödyntävä
biokaasulaitos
(Hartwall ja
Lahti Energia)
2022
Kauran kuoria
hyödyntävä
ksylitolitehdas
(Fazer)
2022–2023
Kiertotalouden
Green Dealin
valmistelu
2050
Jätteetön
kiertotalous-
kaupunki
2022
Kiertotalous-
laboratorio
(LAB-ammatti-
korkeakoulu)
2022–2023
Päijät-Hämeen
kiertotalouden
tiekartan
päivitys
2014
Biokaasulaitos
(Labio)
2013
Kattohuopajäte
asfaltin
valmistuksessa
(Tarpaper
Recycling)
2018
Kiertotalouden
maisterikoulutus
(LUT-yliopisto)
2018
Resurssiviisauden
tiekartta
osana Lahden
ympäristö-
ohjelmaa
2012
Kierrätyspoltto-
aineita hyödyntävä
kaasutus-
voimalaitos
(Lahti Energia)
2017
Päijät-Hämeen
kiertotalouden
tiekartta
2003
Viljaklusteri
2021–2025
Kiertotalousteeman
tarkastelu
yleiskaava-
tasolla Lahden
suunta -työssä
2020
JunnuYliopiston
kiertotalousopetus
3.-luokkalaisille
2020
Hiilineutraalin
rakentamisen
kehityskeskus
2020
Kierrätys-
kalusteiden
puitesopimus
2018
Putretti-
lähilannoite
tuhkasta ja
kompostista
(Labio ja Lahti
Energia)
2020
Bioneeri-
biojätteen
erilliskeräys-
palvelu
2021
Kaupunki-
ympäristön
palvelualueelle
kiertotalous-
asiantuntija
2021
Mankeli-
kaupunkipyörä-
järjestelmä
2025
Hiilineutraali
Lahti
1990–2000-luku 2010-luku 2020-luku
Kiertotalouden esimerkkejä Lahden alueelta
Lahti on kiertotalouden edelläkävijä ja alueella on useita käytännön esimerkkejä siitä, kuinka
kiertotaloutta edistetään sekä kaupunkikonsernissa että yhteistyössä sidosryhmien kanssa
12 Lahden kiertotalouden tiekartta
Kiertotalouden tiekartan
valmistelu ja visio
12 Lahden kiertotalouden tiekartta
13 Lahden kiertotalouden tiekartta
02/2021
Kaupungin
ympäristökehitys-
yksikkö aloitti
nykytilanteen
kartoituksen
11/2021–
03/2022
Viidessä työpajassa
keskusteltiin
toimenpiteistä
teemoittain
06–08/2022
Tiekartan
luonnosversio oli
kommentoitavana
06/2021
Aloitustyöpajassa
tunnistettiin
painopisteet
05/2022–
Asukkaiden
osallistaminen &
viestintä kierto-
taloudesta alkoi
12/2022
Tiekartan
hyväksyntä
kaupungin-
hallituksessa
Kiertotalouteen liittyvää keskustelua ja
yhteistyötä on aktivoitu valmistelutyössä
haastatteluissa sekä työpajoissa, joissa
on kannustettu jakamaan ideoita sekä
hyviä toimintatapoja.
Tiekartan suunnittelussa on ollut
mukana kaupunkikonsernin henkilöstöä
sekä laajasti eri sidosryhmiä. Työpajoihin
ja tiekartan kommentointiin on
osallistunut yli 100 henkilöä
kaupungin yksiköistä, konserniyhtiöistä,
oppilaitoksista, korkeakouluista,
yrityksistä ja yhdistyksistä. Työtä
on koordinoinut kaupungin ympäristö-
kehityksen yksikkö.
Kiertotaloustiekartanvalmisteluprosessi
2023–
Toimenpiteiden
toteutus alkaa,
tavoitteiden
toteutusta seurataan,
tiekarttaa
päivitetään
14 Lahden kiertotalouden tiekartta
Visiovuoteen2030–
Lahtionkiertotaloudenedelläkävijä
7
Kiertotaloutta edistämällä
mahdollistamme alueella
uudenlaista liiketoimintaa ja
lisäämme uusia työpaikkoja.
8
Edellytämme kiertotalouden
huomioimista myös
yhteistyökumppaneiltamme
ja avustettavilta tahoilta.
1
Lahden kaupunkikonserni
sitoutuu kaikessa
toiminnassaan edistämään
kiertotaloutta.
2
Kiertotalous tukee
tavoitettamme olla
hiilineutraali kaupunki
vuoteen 2025 mennessä. Kierto-
talouden avulla säästämme
luonnonvaroja, vähennämme
päästöjä sekä saavutamme
kustannushyötyjä.
3
Tavoitteenamme on olla
jätteetön kiertotalous-
kaupunki vuoteen
2050 mennessä.
4
Kiertotalouden edistäminen
näkyy kaupunkikonsernin
budjetissa, mikä
mahdollistaa toimenpiteiden
toteuttamisen. Henkilökuntamme
ymmärtää, mitä kiertotalous
tarkoittaa työpaikalla ja omien
työtehtävien kannalta
perehdytyksestä lähtien.
5
Varmistamme, että
kiertotalous on mukana
arjessa sekä varhais-
kasvatuksessa, perusopetuksessa
että opiskelussa.
6
Olemme edelläkävijöitä
kiertotaloudessa, teemme
laajasti yhteistyötä sidos-
ryhmiemme kanssa ja edistämme
Lahden kiertotalousosaamisen
kansallista ja kansainvälistä
näkyvyyttä.
15 Lahden kiertotalouden tiekartta
Kiertotalouden tiekartta
vuoteen 2030
15 Lahden kiertotalouden tiekartta
16 Lahden kiertotalouden tiekartta
Lahdenkiertotaloudentiekartanpainopisteet
Koulutus ja
osaaminen
Kiertotaloutta
edistävät julkiset
hankinnat
Rakentaminen ja
rakennukset
Kestävä
ruokajärjestelmä
Materiaalikierrot
ja jakamistalous
17 Lahden kiertotalouden tiekartta
Lahdenkiertotaloudentiekartan
painopisteetjateemat
Koulutus ja
osaaminen
Kiertotaloutta
edistävät julkiset
hankinnat
Rakentaminen ja
rakennukset
Kestävä
ruokajärjestelmä
Materiaalikierrot
ja jakamistalous
Vetovoimainen bio- ja
kiertotalouden keskittymä
ja yritysverkosto
Kiertotalouskriteerit
hankinnoissa ja
markkinavuoropuhelu
Kaupunkisuunnittelun ja
-tekniikan kiertotalous
Kestävä ruoantuotanto,
biokaasun hyödyntäminen
ja ravinnekierto
Jakamistalous
Oppilaitoksemme ja
korkeakoulumme alan
erikoisosaajina
Henkilöstön
hankintaosaaminen
Hiilineutraali
rakentaminen
Ruokahävikin
vähentäminen
Materiaalien ja
tavaroiden kierto
Lapset ja nuoret
luontaisia
kiertotalousosaajia
Vertaisoppiminen ja
viestintä
Rakennusten ja tilojen
tehokas käyttö
Biojätteen lajittelu ja
hyödyntäminen
Yhdyskuntajätteen
määrän vähentäminen ja
kierrättäminen
18 Lahden kiertotalouden tiekartta
Tavoitteet
• Lahti on kansainvälisesti näkyvä ja
vetovoimainen kiertotalouden osaaja
• Lahden seudulle sijoittuu merkittäviä uusia
kiertotalousinvestointeja ja yrityksiä
• Kiertotalouteen liittyvä liiketoiminta ja
työpaikkojen määrä kasvaa
• Kiertotalouskoulutusta on tarjolla kaupunki-
konsernin henkilöstölle ja henkilöresursseja on
varattu kiertotalouden edistämiseen
• Korkeakoulumme ja ammatillinen koulutus-
keskuksemme ovat kiertotalousalan erikois-
osaajia tarjoten laadukasta koulutusta sekä
palveluita ja yhteistyömahdollisuuksia yrityksille
• Lahden materiaalikiertojen keskus sekä
kansallinen koulutus- ja tutkimusalusta palvelee
koko Suomea
• Profiloidumme entistä vahvemmin
kestävyyskasvatuksen pääkaupunkina
• Arjen käytännöt noudattavat kiertotalouden peri-
aatteita ja kiertotaloutta opetetaan kaikilla
koulutusasteilla: varhaiskasvatuksessa, perus-
koulussa, lukio- ja ammatillisessa koulutuksessa
sekä ammattikorkea- ja yliopistokoulutuksessa
• Lahden kaupunkikonserni tekee aktiivisesti
yhteistyötä kiertotalousosaamisen edistämiseksi
korkeakoulujen ja ammatillisen koulutuksen
sekä yritysten, kolmannen sektorin ja muiden
sidosryhmien kanssa
Koulutus ja osaaminen
PAINOPISTE
19 Lahden kiertotalouden tiekartta
Koulutus ja osaaminen
PAINOPISTE
TOIMENPITEET MITTARI VASTUUTAHO JA TOTEUTTAJAT
VETOVOIMAINEN BIO- JA KIERTOTALOUDEN KESKITTYMÄ JA YRITYSVERKOSTO
Tarjotaan yrityksille kiertotalouden neuvontaa, koulutuksia ja
apua liiketoiminnan kehittämiseen
Tilaisuudet, osallistujat,
verkoston jäsenmäärä
Elinvoima- ja työllisyyspalvelut (ETP)
LADEC, Salpaus, LAB, LUT
Edistetään kiertotalousyritysten sijoittumista alueelle Kiertotalousliiketoiminnan osuus ETP,
Kaupunkisuunnittelu, LADEC
Tarjotaan yrityksille fyysisiä ja digitaalisia kiertotalouden
pilotointialustoja sekä viestitään olemassa olevista alustoista
Yrityscasejen määrä ETP,
LADEC, LAB, LUT
Sisällytetään kiertotalous osaksi kaikkien yritysklusterien toimintaa Yritysklusterit, joihin sisällytetty ETP, LADEC
Yhdistetään ilmastokumppanuusverkoston organisaatioita
keskenään sekä korkeakoulujen ja opiskelijoiden kanssa
Ilmastokumppanien määrä ETP,
LAB, Ilmastokumppanit
Järjestetään ja mahdollistetaan käytännön kiertotalouskoulutusta kaupunkikonsernin
henkilöstölle ja kannustetaan oppien jakamiseen yksiköiden välillä
Koulutettujen työntekijöiden määrä Kaupunkiympäristö, Sivistyspalvelut,
Konsernihallinto, Konserniyhtiöt,
Salpaus ja muut koulutustahot
20 Lahden kiertotalouden tiekartta
Koulutus ja osaaminen
PAINOPISTE
TOIMENPITEET MITTARI VASTUUTAHO JA TOTEUTTAJAT
OPPILAITOKSEMME JA KORKEAKOULUMME ALAN ERIKOISOSAAJINA
Vahvistetaan kiertotalouden alalla kaupunkikonsernin ja yritysten opiskelijayhteistyötä
vakituisten kurssien, projektien, opinnäytetöiden ja harjoittelujen kautta
Kurssien, opinnäytetöiden ja
harjoittelijoiden määrä
Elinvoima- ja työllisyyspalvelut (ETP),
LUT, LAB, HY, Salpaus,
Palvelualueet, Konserniyhtiöt
Selvitetään kiertotalousosaamisen pullonkaulat ja tunnistetaan tulevaisuuden tarpeet Selvitys tehty ETP,
LUT, LAB, HY, Salpaus, LADEC,
Päijät-Hämeen Liitto
Kehitetään kiertotalouden hankeyhteistyötä sekä lisätään yhteistä kiertotalouteen
liittyvää ympäristöviestintää ja -tapahtumia korkeakoulujen ja oppilaitosten kanssa
Hankkeiden volyymi €,
vaikuttavuus​
, yhteiset tapahtumat
ETP,
LUT, LAB, Salpaus,
Päijät-Hämeen Liitto
Lisätään kiertotalousosaamista kansalaisopistoissa mm. kurssien materiaalien
käytössä, jätteiden lajittelussa ja kurssien opetussisällössä
Kurssien määrä, joissa
huomioitu kiertotalous
Wellamo-opisto,
Harjulan Setlementti
Edistetään kiertotalousalalle työllistymistä (koulutus, rahoitus, työkokeilut,
palkkatuki, kuntouttava työtoiminta, hyvinvointi)
Työllistettyjen pitkäaikaistyöttömien
ja osatyökykyisten lukumäärä,
kuntouttavassa työtoiminnassa
olevien lukumäärä
ETP,
Päijät-Hämeen Liitto, Yhdistykset,
Yritykset, TE-toimisto
21 Lahden kiertotalouden tiekartta
Koulutus ja osaaminen
PAINOPISTE
TOIMENPITEET MITTARI VASTUUTAHO JA TOTEUTTAJAT
LAPSET JA NUORET LUONTAISIA KIERTOTALOUSOSAAJIA
Järjestetään kasvattajille ja opettajille kiertotalouden työpajoja,
koulutuksia ja kohdevierailuja mm. konserniyhtiöihin
Osallistuneiden työntekijöiden määrä Sivistyspalvelut:
varhaiskasvatus, perusopetus, lukiot
Lisätään ja kehitetään ympäristökasvatuksen koulutusta Luontokoulu Kaislan koulutuksiin
osallistuneiden kasvattajien ja
opettajien määrä
Sivistyspalvelut,
Ympäristöpalvelut
Järjestetään päiväkotien, koulujen ja lukioiden lajittelu sisätiloissa ja jätepisteillä
toimivaksi sekä määritellään puhtaanapitosopimusten sisältö tukemaan lajittelua
Auditoitujen koulujen määrä,
kestävän kehityksen arviointikysely
Tilakeskus, Sivistyspalvelut:
varhaiskasvatus, perusopetus, lukiot
Kehitetään palautteen perusteella kaikkien 3.- ja 8.-luokkalaisten käymiä
JunnuYliopiston kiertotalouden ja kestävän elämäntavan opetuskokonaisuuksia
Osallistuneiden koululaisten määrä Sivistyspalvelut, LUT, HY
Lisätään kiertotaloustietämystä kiertotalousaiheisen pelin avulla
yläkoululaisten opetuksessa
Koulujen määrä, joissa peli
on käytössä
Sivistyspalvelut, Ympäristöpalvelut,
Ympäristökehitys
Otetaan käyttöön nuorisopalveluiden sisäinen lainausjärjestelmä,
jossa kaikki lainattavat tavarat ovat listattuna ja lainattavissa
Lainausjärjestelmässä olevien
tavaroiden ja lainausten määrä
Nuorisopalvelut
22 Lahden kiertotalouden tiekartta
Tavoitteet
• Kaupunkikonsernin hankinnoissa keskeisenä
periaatteena on luonnonvarojen käytön
minimointi ja jätteen synnyn ehkäisy. Toiminta-
periaatteena on, että tehtäessä hankintoja on
perusteltava, mikäli niissä ei käytetä kierrätys-
materiaaleja tai -tuotteita.
• Kiertotalouden edistämiselle julkisten
hankintojen kautta on kaupunkikonsernin
johtoa myöten vahva tuki. Hankintoja tekevä
henkilöstö on sitoutunut edistämään kierto-
taloutta hankinnoissa.
• Kaupunkikonsernin yksiköt tietävät, mitä
kiertotaloushankinnat tarkoittavat ja mitä niillä
halutaan saavuttaa
• Hankintoja tekevä henkilöstö on koulutettu otta-
maan huomioon kiertotalouden käytänteet han-
kintoja suunnitellessa ja hankintoja tehdessä
• Kaupungin hankintaohjelman hankintalinjausten
mukaiset kiertotalouskriteerit ovat käytössä
kaikissa julkisissa hankinnoissa
• Kaupunkikonsernin budjetissa on varauduttu
kiertotaloutta edistävien hankintojen mahdollisiin
lisäkustannuksiin
• Kaupungin ja konserniyhtiöiden yhteistyö
hankintojen suunnittelussa ja toteutuksessa
vahvistuu kiertotalouden kannalta olennaisissa
hankinnoissa
• Markkinavuoropuhelu tarjoajien kanssa on
aktiivista, se edistää kiertotaloutta ja huomioi
uudet ratkaisut kilpailutuksissa. Hyvin suunnitel-
luilla kiertotaloushankinnoilla edistetään kierto-
talouden mukaista liiketoimintaa alueella.
Kiertotaloutta edistävät julkiset hankinnat
PAINOPISTE
23 Lahden kiertotalouden tiekartta
Kiertotaloutta edistävät julkiset hankinnat
PAINOPISTE
TOIMENPITEET MITTARI VASTUUTAHO JA TOTEUTTAJAT
KIERTOTALOUSKRITEERIT HANKINNOISSA JA MARKKINAVUOROPUHELU
Tehdään vaikuttavuusarviointi, mihin hankintakategorioihin olisi keskityttävä
ensisijaisesti niiden volyymin tai ympäristövaikutusten takia sekä toteutussuunnitelma
Kategoriat tunnistettu ja
toteutussuunnitelma tehty
Palvelualueiden johto,
Konserniohjaus,
Tilakeskus Kaupunkiympäristö,
Konsernihallinto, Sivistyspalvelut,
Konserniyhtiöt, Hankintapalvelut
Varmistetaan, että kilpailutuksissa on huomioitu kiertotalouteen ja muihin
kestävyyskriteereihin liittyvä osio ottaen huomioon tehty vaikuttavuusarviointi
Kilpailutusten määrä, joissa
kiertotalousosio
Määritellään vuositavoitteet hankintojen kierrätysraaka-aineen osuudelle
toimijakohtaisesti ja seurataan toteutumista vaikuttavuusarvioinnin perusteella
merkittäviksi todetuissa kategorioissa.
Kierrätysraaka-aineen osuus
hankinnoissa
Kehitetään markkinavuoropuhelua tarjoajien kanssa huomioiden
kiertotalouden edistäminen
Markkinavuoropuhelutilaisuudet,
joissa kiertotalous mukana
Kartoitetaan mahdollisuus leasing- ja vuokraushankintoihin ja
vakiinnutetaan nämä hankintatavat normaaliin käyttöön tarpeen mukaan
Hankinnat, joissa sovellettu
leasingia tai vuokrausta
24 Lahden kiertotalouden tiekartta
Kiertotaloutta edistävät julkiset hankinnat
PAINOPISTE
TOIMENPITEET MITTARI VASTUUTAHO JA TOTEUTTAJAT
HENKILÖSTÖN HANKINTA-OSAAMINEN
Päivitetään kaupungin hankintaohjelma huomioiden kiertotalouden ja muiden
kestävyyskriteerien edistäminen hankinnoissa. Kootaan hankintaohjeet ja -oppaat
helposti löydettäväksi kaupunkikonsernin henkilöstön käyttöön.
Ohjelma päivitetty ja ohjeistus koottu Hankintapalvelut,
Viestintäpalvelut, Konserniohjaus
Järjestetään ja mahdollistetaan koulutusta kiertotaloushankinnoista ja
hankintakriteereistä toimialoittain ja yksiköittäin kaikille hankintoja tekeville
kaupunkikonsernin työntekijöille ja varataan henkilöresurssi auttamaan hankintoja
tekeviä työntekijöitä. Perustetaan hankintoja tekeville yhteinen viestintäkanava.
Koulutukseen osallistuneet henkilöt Palvelualueiden johto,
Konserniohjaus, Tilakeskus
Kaupunkiympäristö, Konsernihallinto,
Sivistyspalvelut, Konserniyhtiöt,
Hankintapalvelut
Kartoitetaan kaupungin yksiköissä käytettävissä oleva irtaimisto ja käytetään
ensisijaisesti niitä aina ennen uuden hankintaa. Selvitetään ja kirjataan myös
mahdollisuus hankkia irtaimistoa käytettynä, vuokrattuna tai leasing-palveluna.
Kirjataan nämä linjaukset myös hankintaohjelmaan ja -ohjeisiin.
Ohjeistus kirjattu ja viestitty
henkilöstölle, kiertävän
irtaimiston määrä
Tilakeskus,
Sivistyspalvelut, Kaupunkiympäristö,
Konsernihallinto, Konserniohjaus,
Yhdistykset
25 Lahden kiertotalouden tiekartta
Kiertotaloutta edistävät julkiset hankinnat
PAINOPISTE
TOIMENPITEET MITTARI VASTUUTAHO JA TOTEUTTAJAT
VERTAISOPPIMINEN JA VIESTINTÄ
Viestitään sisäisesti kaupunkikonsernissa tehdyistä kiertotalouden mukaisista
hankinnoista ja piloteista kokoamalla hyviä esimerkkejä kiertotaloutta toteuttavista
hankinnoista ja kiertotalouden mukaisten hankintakriteerien käytöstä
Viestinnän määrä Hankintapalvelut,
Viestintäpalvelut, Sivistyspalvelut,
Kaupunkiympäristö,
Konsernihallinto, Konserniyhtiöt
Viestitään säännöllisesti kiertotaloutta edistävistä hankintaohjeista Viestinnän määrä Hankintapalvelut
Otetaan oppia muiden kuntien ja hyvinvointialueen kiertotaloushankinnoista ja
tiedotetaan niistä sisäisesti. Tallennetaan uutisvahti hankinnoista, jonka pohjalta
kootaan säännöllinen uutiskirje.
Sisäisen viestinnän määrä Hankintapalvelut,
Viestintäpalvelut, Konserniohjaus
Viestitään ulkoisesti omista hyvistä hankintaesimerkeistä ja osoitetaan
edelläkävijyyttä kiertotaloushankinnoissa
Viestinnän määrä Viestintäpalvelut,
Sivistyspalvelut, Kaupunkiympäristö,
Konsernihallinto, Konserniyhtiöt
26 Lahden kiertotalouden tiekartta
Tavoitteet
• Tavoitteena on saavuttaa 70 prosentin rakennus-
ja purkujätteen kierrätysaste (EU:n jätedirektiivi)
• Kaupunkiympäristön palvelualueen kiertotalouden
kehittämis- ja toimenpideohjelman toimenpiteet
ovat osana normaalia toimintaa
• Kaupunkikonsernin rakennus- ja purkuhankkeissa
kiertotalous on keskiössä sekä uudis-
rakentamisen materiaalien valinnoissa ja
käyttötavoissa että rakennus- ja purkujätteen
kierrättämisessä ja uudelleenkäytössä
• Hiilineutraalin rakentamisen kehityskeskus
löytää uusia tapoja ja teknisiä ratkaisuja yhdessä
alan toimijoiden, sidosryhmien ja tutkimus-
laitosten kanssa rakentamisen hiilijalanjäljen
vähentämiseen sekä tuotteistaa näistä
sopivimmat teollisiksi ratkaisuiksi tulevaisuuden
rakentamisen tarpeisiin
• Parannamme kaupunkikonsernin olemassa
olevan rakennuskannan energiatehokkuutta ja
keskitymme erityisesti korjaamiseen ja ylläpitoon
uudisrakentamisen sijaan
• Kaupunkikonsernin rakennusten ja tilojen
käyttöaste on korkea ja käyttöikä on pitkä.
Julkisten tilojen suunnittelussa, rakentamisessa
ja saneerauksessa keskeisenä lähtökohtana
on monikäyttöisyys ja tilojen käyttötarkoituksen
muunneltavuus
• Käytettävissä olevat kaupungin omistamat
tilat ovat asukkaiden varattavissa ja tilavaraus-
järjestelmä on laajasti asukkaiden käytössä
Rakentaminen ja rakennukset
PAINOPISTE
27 Lahden kiertotalouden tiekartta
Rakentaminen ja rakennukset
PAINOPISTE
TOIMENPITEET MITTARI VASTUUTAHO JA TOTEUTTAJAT
KAUPUNKISUUNNITTELUN JA -TEKNIIKAN KIERTOTALOUS
Päivitetään kaupunkiympäristön palvelualueen kiertotalouden kehittämis- ja
toimenpideohjelma kaupungin strategian ja kiertotalouden tiekartan pohjalta
Päivitys tehty Kaupunkisuunnittelu
Järjestetään ja mahdollistetaan koulutusta kiertotalouden huomioimiseen
kaavoituksessa, maankäytössä sekä kaupunki-infran suunnittelussa,
rakennuttamisessa ja kunnossapidossa
Koulutettujen henkilöiden määrä Kaupunkisuunnittelu,
Kaupunkitekniikka, LAB ja
muut koulutustahot
Edistetään kiertotaloutta maankäytön ja kaupunkisuunnittelun keskeisenä
lähtökohtana, mukaan lukien kiertotalouden elinkeinotoiminnan edistäminen mm.
monipuolisella tonttitarjonnalla sekä kaavoituksen ja aluerakentamisen
massatalouden hallinnalla. Edistetään uusiomateriaalien ja uusiokiviainesten
käyttöä kaupunki-infran suunnittelussa ja hankinnoissa.
Laadittujen suunnitelmien
lukumäärä, joissa kiertotalouden
mahdollisuudet tarkasteltu
Kaupunkisuunnittelu,
Kaupunkitekniikka
Kannustetaan henkilöstöä toteuttamaan rohkeita kiertotaloutta hyödyntäviä
kokeiluja ja hankkeita kaupunki-infran ja viherrakentamisessa (kokeiluympäristöt,
pilottihankkeet, budjettivaraus kiertotaloustoimille)
Pilottihankkeiden ja kokeilu-
hankkeiden lukumäärä, joissa
otettu huomioon kiertotalous
Kaupungin ja kaupunkiympäristön
johto, Kaupunkisuunnittelu,
Kaupunkitekniikka, Konserniyhtiöt
Osallistetaan asukkaat kiertotalouden kehittämiseen kaupunkisuunnittelussa Tilaisuuksien ja viestinnän määrä Kaupunkisuunnittelu
Laaditaan kiertotalouden huomioivat ohjeet laadukkaan purkuhankkeen toteutukseen
purkuhankkeen tilaajalle, suunnittelijalle, valvojalle ja urakoitsijalle
Ohjeet tehty Kaupunkisuunnittelu, Tilakeskus
Edellytetään, että Kestävän purkamisen Green Deal -sopimuksen määritelmän mukaisissa
korjaus- ja purkuhankkeissa toteutetaan purkukartoitus hyödyntäen purkukartoitusopasta
Kohteet, joissa toteutettu oppaan
mukainen purkukartoitus
Kaupunkisuunnittelu, Tilakeskus,
Kaupunkitekniikka, Konserniyhtiöt
28 Lahden kiertotalouden tiekartta
Rakentaminen ja rakennukset
PAINOPISTE
TOIMENPITEET MITTARI VASTUUTAHO JA TOTEUTTAJAT
HIILINEUTRAALI RAKENTAMINEN
Määritellään kannusteet ja sitovat tavoitteet kaupunkikonsernin toimijoille infran ja kiin-
teistöjen hiilineutraalin rakentamisen kehittämiseksi laatimalla toimenpiteistä tiekartta
Tiekartta otettu käyttöön Elinvoima- ja työllisyyspalvelut (ETP)
Järjestetään talonrakennushankkeiden parissa työskenteleville koulutusta
rakentamisen kiertotaloudesta
Koulutettujen henkilöiden määrä Tilakeskus, Lahden Talot,
LAB ja muut koulutustahot
Toteutetaan kiertotalouden mukaisen rakentamisen projekteja (rakennusosien
uudelleenkäyttö, puurakentaminen, vähähiiliset kiertotalousmateriaalit, materiaali-
passit, rakennusten osien suunnittelu korjattaviksi ja purettaviksi, betonituotteiden
kiertotalous, purkumateriaalien kierrätys rakennusmateriaaleiksi)
Investointien määrä, EU-rahoituksen
määrä, puurakennusten määrä
Tilakeskus, Lahden Talot,
Spatium, ETP
, LAB ja muut
tutkimustahot
Hyödynnetään kierrätettyjä maa-aineksia uusioraaka-aineina rakennustyömailla Kierrätysprosentti Tilakeskus,
Lahden Talot, Tilakeskus, Spatium
Parannetaan kaupunkikonsernin kiinteistöjen energiatehokkuutta ja uusiutuvan
energian käyttöä korjausrakentamisessa
Energiatehokkuus-
toimenpiteiden vaikuttavuus
ETP, Lahden Talot, Tilakeskus,
Spatium, konserniyhtiöt
Kannustetaan talonomistajia korjausrakentamiseen purkamisen sijaan sekä energiatehokkuus-
toimenpiteisiin, uusiutuvan energian käyttöön ja puurakentamiseen viestinnällä ja neuvonnalla
Viestinnän määrä Rakennusvalvonta, Ympäristöpalvelut,
Ympäristökehitys
Hyödynnetään Niemen ranta-alueen rakennusten purkumateriaaleja toteuttamalla
opiskelijakilpailussa ehdotettuja ratkaisuja
Hyödynnetty määrä ETP, LAB
Edistetään vähähiilisyyttä ja kiertotaloutta päiväkoti- ja koulurakentamisessa sekä
näiden yksiköiden toiminnassa
Vaikuttavuus Tilakeskus, Sivistyspalvelut
29 Lahden kiertotalouden tiekartta
Rakentaminen ja rakennukset
PAINOPISTE
TOIMENPITEET MITTARI VASTUUTAHO JA TOTEUTTAJAT
RAKENNUSTEN JA TILOJEN TEHOKAS KÄYTTÖ
Varataan riittävät resurssit rakennusten huoltoon ja kunnossapitoon sekä
rakennusten kunnon seurantaan
Henkilö- ja taloudelliset resurssit Tilakeskus, Konserniohjaus,
Konserniyhtiöt
Varataan riittävät resurssit rakennetun ympäristön (liikenne- ja viheralueet)
kunnossapitoon ja hoitoon sekä kunnon seurantaan
Henkilö- ja taloudelliset resurssit Kaupunkitekniikka,
Liikuntapalvelut
Huomioidaan julkisten tilojen monikäyttöisyys ja tilojen käyttötarkoituksen
muunneltavuus jo rakennusten suunnitteluvaiheessa. Huomioidaan myös Timmi-
tilavarausjärjestelmän käytön mahdollisuus jo rakennusten suunnitteluvaiheessa.
Rakennusten määrä, joissa huomioitu Tilakeskus,
Kaupunkisuunnittelu,
Kaupunkitekniikka, Lahti-piste
Optimoidaan kaupungin omien toimintojen tilantarvetta ja tehdään selvitys,
mitkä tilat ovat jaettavissa yleiseen käyttöön
Selvitys tehty Tilakeskus,
Kaupunkisuunnittelu
Kehitetään työympäristöjä kiertotalouden periaatteet huomioiden ja
edistetään tarpeenmukaista tilankäyttöä
Tilatehokkuus Tilakeskus, Kaupunkiympäristö,
Konsernihallinto, Sivistyspalvelut
Kehitetään Timmi-tilavarausjärjestelmää käyttäjälähtöiseksi ja markkinoidaan
sitä käyttäjäkunnan laajentamiseksi kaikkien asukkaiden ja yhdistysten tietoon
Varausjärjestelmän käyttäjämäärä Lahti-piste,
Viestintäpalvelut
Luodaan yhteiset pelisäännöt kaupungin tarjoamien tilojen varaukselle
(käyttäjät, hinnoittelu, lukitus, siivous jne.)
Säännöt määritelty ja käytössä Palvelutori,
Tilakeskus
30 Lahden kiertotalouden tiekartta
Tavoitteet
• Lahden ruokajärjestelmä toimii kestävästi
kiertotalouden periaatteiden mukaisesti aina
ruuantuotannosta kulutukseen, biojätteen
käsittelyyn ja ravinteiden kiertoon asti
• Lahtelaiset koululaiset ja opiskelijat syövät
kestävästi ja eettisesti tuotettua, maukasta ja
terveellistä lähiruokaa
• Biokaasun ja kierrätyslannoitteiden
käyttömäärien kasvattamisella lisätään
alueen energia- ja ravinneomavaraisuutta
sekä huoltovarmuutta
• Hyvin koordinoitu ruoka-aputoiminta
vähentää syntyvän ruokahävikin määrää ja
edistää sosiaalista kestävyyttä Lahden alueella
• Syömäkelpoisen ruokajätteen määrä
biojätteessä vähenee
• Salpakierron jätehuollon toiminta-alueella
biojätteen kierrätysaste nousee ja biojätteen
osuus sekajätteessä pienenee
Kestävä ruokajärjestelmä
PAINOPISTE
31 Lahden kiertotalouden tiekartta
Kestävä ruokajärjestelmä
PAINOPISTE
TOIMENPITEET MITTARI VASTUUTAHO JA TOTEUTTAJAT
KESTÄVÄ RUOANTUOTANTO, BIOKAASUN HYÖDYNTÄMINEN JA RAVINNEKIERTO
Varmistetaan, että kaavoitus ja muut säännökset edistävät kaupunkiviljelyä ja luodaan
sallivat säännöt kaupunkiviljelylle
Säännöt tarkastettu Kaupunkisuunnittelu
Edistetään koulujen ja päiväkotien kaupunkiviljelyä ja siihen liittyvää yhteistyötä esim.
palvelutalojen ja vanhempainyhdistysten kanssa
Kohteiden määrä Sivistyspalvelut,
Tilakeskus, Lahden Talot, LAB
Lisätään kasvispainotteisen sekä luomu- ja lähiruokaan perustuvan ruokavalion osuutta päiväkotien,
koulujen, lukioiden ja ammatillisen koulutuksen ruokailussa mm. tuomalla esille kasvisruokaa sekä
osallistamalla lapsia ja nuoria ruokailun kehittämiseen
Ruokaloiden määrä, joissa kehitetty,
kasvis-, luomu- ja lähiruuan osuus
ruokalistan tarjonnasta
Päijät-Hämeen Ateriapalvelut,
Sivistyspalvelut, Salpaus, Ympäristökehitys
Edistetään Viljaklusterin kiertotaloustoimintaa alueen korkeakoulujen kanssa yhteistyössä Pilottiaihioiden määrä LADEC, Viljaklusterin organisaatiot,
Elinvoima- ja työllisyyspalvelut (ETP), LAB, LUT
Ylläpidetään ja kehitetään biokaasuntuotantoa tehokkaalla toiminnalla ja
parantamalla raaka-aineiden saatavuutta
Biokaasutuotannon määrä Labio, Salpakierto, Lahti Aqua, LAB
Edistetään lähilannoitteiden valmistusta ja taloudellista kannattavuutta sekä käyttöä kaupungin mailla Lannoitetuotannon määrä Labio, LADEC, Lahti Energia, Salpamaa,
Salpakierto, Aalto-yliopisto, HY,
Kaupunkisuunnittelu, Kaupunkitekniikka
Edistetään kaupungin omistamilla pelloilla uudistuvaa viljelyä (esim. Porvoonjoen valuma-alueella
kipsikäsittelyä vähentämään maatalouden fosforikuormitusta)
Peltoala, jossa edistetty Ympäristöpalvelut
Kehitetään järvien hoitokalastussaaliiden lajittelua ja hyötykäyttöä ruokajalostuksessa sekä
viestitään hyötykäyttömahdollisuuksista asukkaille
Uusi lajitteluasema käytössä,
ravintona hyödynnetty määrä
Ympäristöpalvelut
Edistetään kuitujen käyttöä peltojen hiilisisällön lisäämiseksi, maan rakenteen parantamiseksi sekä
veden ja fosforin pidättämisen tehostamiseksi
Hyödynnetyn kuidun määrä Ympäristöpalvelut
32 Lahden kiertotalouden tiekartta
Kestävä ruokajärjestelmä
PAINOPISTE
TOIMENPITEET MITTARI VASTUUTAHO JA TOTEUTTAJAT
RUOKAHÄVIKIN VÄHENTÄMINEN
Kartoitetaan alueen hävikkiruokatoimijat, syntyvän hävikkiruuan määrä, yritysmahdollisuudet ja
vähennyspotentiaali
Kartoitusselvitys tehty Ympäristökehitys,
Yhdistykset, Säätiöt, Yritykset
Luodaan hävikkiruokatoimijakartoituksen perusteella yhteistyöverkosto toimijoille ja ruoka-alan
yrityksille hävikkiruuan kierron ja logistiikan parantamiseksi
Yhteistyöverkosto käynnistetty Ympäristökehitys,
Yhdistykset, Säätiöt,
Yritykset/Viljaklusteri, LAB
Vähennetään linjastohävikkiä auditoinneilla, viestintäkampanjoilla, hävikkivahdilla, punnitsemalla,
reaaliaikaisella ja joustavalla ateriasuunnittelulla ja tilaamisella sekä muilla työkaluilla päiväkodeissa,
kouluissa, lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, opiskelijaruokaloissa ja työpaikoilla
Linjastohävikin määrä Päijät-Hämeen Ateriapalvelut,
Sivistyspalvelut, Salpaus, LUT, LAB, HY
Pidetään aktiivisesti esillä kotitalouksille suunnattua ruokahävikin vähentämistä ja biojätteen
lajittelua tehostavaa viestintää
Viestinnän määrä Salpakierto, Viestintäpalvelut,
Ympäristökehitys, Ympäristöpalvelut,
Jätehuoltoviranomainen, LAB
BIOJÄTTEEN LAJITTELU JA HYÖDYNTÄMINEN
Tarjotaan biojätteen vapaaehtoista erilliskeräyspalvelua ja tarkastellaan biojätteen pakollisen
erilliskeräyksen laajentamista
Vapaaehtoisesti liittyneet kiinteistöt Salpakierto,
Jätehuoltoviranomainen
Järjestetään asukkaille opetuskursseja, webinaareja ja neuvontaa biojätteen lajittelun
parantamiseksi, ml. kompostointikurssit
Tarjottujen kurssien ja tapahtumien määrä Salpakierto,
Jätehuoltoviranomainen,
Wellamo-opisto, Yhdistykset
33 Lahden kiertotalouden tiekartta
Tavoitteet
• Asukkaat ovat tietoisia kaupungin ja muiden
toimijoiden tarjoamista jakamistalouden
palveluista ja niitä on paljon tarjolla. Asukkaita
myös osallistetaan mukaan kehittämään uusia
ratkaisuja.
• Jakamistalouden ratkaisuja hyödyntävillä
yrityksillä on hyvät liiketoimintamahdollisuudet
alueella.
• Kaupunkikonsernin yksiköissä käytetään
ensisijaisesti olemassa olevaa irtaimistoa
ennen uuden hankkimista
• Lahden kaupunkikonserni tekee aktiivisesti
yhteistyötä materiaalikiertojen edistämiseksi
korkeakoulujen, yritysten, yhdistysten, hyvinvointi-
alueen ja muiden sidosryhmien kanssa
• Kaupunkikonsernin omistamissa tai
hallinnoimissa rakennuksissa sekä
kaupunkikonsernin järjestämissä
tapahtumissa jätehuolto ja lajittelu on
suunniteltu hyvin ja materiaalien kierrätysaste
on korkea
• Salpakierron jätehuollon toiminta-alueella
syntyvän yhdyskuntajätteen määrä asukasta
kohden vähenee ja kierrätysaste on 60 % vuonna
2030. Kotitalousjätteen määrä vähenee ja
kierrätysaste nousee saavuttaen 65 % tason
vuoteen 2030 mennessä​
.
Materiaalikierrot ja jakamistalous
PAINOPISTE
34 Lahden kiertotalouden tiekartta
Materiaalikierrot ja jakamistalous
PAINOPISTE
TOIMENPITEET MITTARI VASTUUTAHO JA TOTEUTTAJAT
JAKAMISTALOUS
Tuodaan paremmin esille kaupunkikonsernin avattua dataa ja jatketaan
datan avaamista tarpeen mukaan
Avointa dataa hyödyntävät palvelut Kaupunkitekniikka /
Paikkatietopalvelut, LUT
Tuetaan yhteiskäyttöpalveluita asuinalueiden aluesuunnittelulla (esim. ranta-alueilla
yhteiskäyttötilat, saunat, pelikentät, laiturit, yhteiskäyttöautot, venepaikat)
Kohteet, joissa edistetty Kaupunkisuunnittelu
Vaikutetaan kaupunkipyöräjärjestelmän käyttöasteeseen, tavoitteena lisätä kaupunki-
pyörien ja -asemien määrää ja laajentaa järjestelmän ympärivuotiseen käyttöön
Tehtyjen matkojen määrä Kaupunkitekniikka,
Kaupunkisuunnittelu
Vuokrataan virkakäytössä olevia autoja kaupunkikonsernin henkilöstölle
sekä yksityisille käyttäjille
Yhteiskäyttöautojen määrä Kaupunkiympäristö
Toteutetaan viestintäkampanja asukkaille jakamistalouden palveluista ja hyödyistä Viestintäkampanjan vaikuttavuus Ympäristökehitys, Viestintäpalvelut,
Kehitetään kirjastojen tavaroiden ja tilojen lainauspalveluita sekä viestitään
niistä aktiivisesti asukkaille
Lainatavaroiden määrä,
viestinnän määrä
Kirjastopalvelut
Lainataan kaupungin omistamia tavaroita ja Palvelutorin tiloja sekä viestitään
mahdollisuuksista sännöllisesti asukkaille, yhdistyksille ja muille toimijoille.
Tarjotaan opastusta Paja-toiminnan mahdollisuuksista ja järjestetään kiertotalouteen
liittyviä tapahtumia ja koulutusta asukkaille ja yhdistyksille ja muille toimijoille
Lainatavaroiden käyttömäärä,
Paja-tilan käyttömäärä,
viestinnän määrä
Palvelutori,
Ympäristöpalvelut,
Tapahtumapalvelut,
Yhdistykset, Säätiöt
35 Lahden kiertotalouden tiekartta
Materiaalikierrot ja jakamistalous
PAINOPISTE
TOIMENPITEET MITTARI VASTUUTAHO JA TOTEUTTAJAT
MATERIAALIEN JA TUOTTEIDEN KIERTO
Tehostetaan kaupungin irtaimiston sisäistä kiertoa nimeämällä koordinoiva
vastuutaho ylläpitämään varastoja, kunnostamaan ja kuljettamaan irtaimistoa,
hallinnoimaan sähköistä tietojärjestelmää, seuraamaan kiertävän irtaimiston
määrää ja taloudellisia säästöjä sekä huolehtimaan ylimääräisen irtaimiston
jatkohyödyntämisestä
Kustannussäästöt,
kiertävän irtaimiston määrä
Tilakeskus,
Sivistyspalvelut, Elinvoima- ja
työllisyyspalvelut (ETP),
Ympäristökehitys, Harjulan
Setlementti / Patina
Osallistetaan asukkaita edistämään kiertotaloutta arkielämässä
kumppanuuspöytien, skididialogin ja tapahtumien kautta
Tapahtumien ja osallistuneiden
asukkaiden määrä
Osallisuuden ja hyvinvoinnin yksikkö,
Sivistyspalvelut, Ympäristökehitys,
Ympäristöpalvelut, Päijät-Hämeen
Liitto, LAB
Kehitetään materiaalikiertojen keskusta palvelemaan kiertotalouden
innovaatiotoimintaa ja kansainvälistä liiketoimintaa
Syntyneiden yritysklustereiden määrä LAB, LUT,
ETP, HY, LADEC, Yritykset,
ELY-keskus, Päijät-Hämeen Liitto
Järjestetään viestintäkampanja poistotekstiilien keräyksestä sekä seurataan,
kehitetään ja laajennetaan keräystä
Kerätyn poistotekstiilin määrä Salpakierto,
LAB, Harjulan Setlementti
Lisätään asukkaille suunnattua viestintää kiertotaloudesta ja kestävästä
kuluttamisesta sekä työpajoja, jotta arjen kiertotalousteot olisivat tuttuja ja
jokainen ymmärtää kiertotalouden merkityksen
Viestinnän määrä Ympäristökehitys, Ympäristöpalvelut,
Viestintäpalvelut, LAB, Päijät-Hämeen
Liitto, Salpakierto, Palvelutori
36 Lahden kiertotalouden tiekartta
Materiaalikierrot ja jakamistalous
PAINOPISTE
TOIMENPITEET MITTARI VASTUUTAHO JA TOTEUTTAJAT
YHDYSKUNTAJÄTTEEN MÄÄRÄN VÄHENTÄMINEN JA KIERRÄTTÄMINEN
Siirrytään keskitettyyn kunnan järjestämään ja Salpakierto Oy:n
kilpailuttamaan jätteenkuljetukseen.
Kaikki alueen kiinteistöt liittyneet
järjestettyyn jätehuoltoon
Salpakierto,
Jätehuoltoviranomainen
Siirrytään energiajätteen keräyksestä jätelainsäädännön mukaiseen
pakkausjätteiden keräykseen sekä sekajätteen laitosmaiseen käsittelyyn
Siirrytty Salpakierto,
Jätehuoltoviranomainen
Tarjotaan vapaaehtoista kierrätysjätelajien keräyspalvelua asukkaille
täydentämään jätelainsäädännön minimivaatimuksia
Vapaaehtoiseen palveluun liittyneet Salpakierto,
Jätehuoltoviranomainen
Kehitetään kaupunkikonsernin tilojen jätehuoltoa (auditoinnit, lajitteluastiat ja
merkinnät sisätiloissa, vastaavat puhtaanapitosopimukset, vaadittavat keräysastiat
kiinteistön jätepisteellä sekä erilliskuljetukset jätelajeittain kierrätykseen)
Sekajätteen määrä, kierrätysaste Tilakeskus, Konserniohjaus,
Konserniyhtiöt
Viestitään aktiivisesti jätelainsäädännön muutoksista asukkaille, kehitetään
jätteen vähentämistä ja lajittelua lisäävää viestintää ja kampanjointia,
erityisesti sähköisiä kanavia hyödyntäen
Viestinnän määrä Salpakierto,
Jätehuoltoviranomainen
Tehdään tapahtumille oma jätehuoltosuunnitelma sekä järjestetään
kattava jätelajien lajittelu ja erilliskeräys tapahtumissa
Sekajätteen määrä, kierrätysaste Tapahtumapalvelut,
KOKO Lahti, Lahti Events
Kilpailutetaan kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen urakat siten, että niissä otetaan
huomioon hankittavien ajoneuvojen ympäristöystävällisyys ja energiatehokkuus
Urakoiden osuus, joissa huomioitu Salpakierto
37 Lahden kiertotalouden tiekartta

More Related Content

What's hot

15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinä
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinä15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinä
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinä
Tilastokeskus
 
Etela-Karjalan kiertotalouden tiekartta
Etela-Karjalan kiertotalouden tiekartta Etela-Karjalan kiertotalouden tiekartta
Etela-Karjalan kiertotalouden tiekartta
Circwaste
 
What does net-zero emissions mean?
What does net-zero emissions mean?What does net-zero emissions mean?
What does net-zero emissions mean?
Glen Peters
 
Master PPT for RT Smart Cities 2023_WEB.pptx
Master PPT for RT Smart Cities 2023_WEB.pptxMaster PPT for RT Smart Cities 2023_WEB.pptx
Master PPT for RT Smart Cities 2023_WEB.pptx
OECDregions
 
Première Réunion de la Plateforme Science et Politiques en RDC (Science-Polic...
Première Réunion de la Plateforme Science et Politiques en RDC (Science-Polic...Première Réunion de la Plateforme Science et Politiques en RDC (Science-Polic...
Première Réunion de la Plateforme Science et Politiques en RDC (Science-Polic...
CIFOR-ICRAF
 
Carbon credits
Carbon creditsCarbon credits
Carbon credits
Vineet Sansare
 
Carbon Credit
Carbon CreditCarbon Credit
Carbon Credit
Sarveshkumar
 
Implémentation et Priorités de la REDD+ en RDC
Implémentation et Priorités de la REDD+ en RDCImplémentation et Priorités de la REDD+ en RDC
Implémentation et Priorités de la REDD+ en RDC
CIFOR-ICRAF
 
Energy - Geostrategy and Geoeconomy - UNHAN - public.pptx
Energy - Geostrategy and Geoeconomy - UNHAN - public.pptxEnergy - Geostrategy and Geoeconomy - UNHAN - public.pptx
Energy - Geostrategy and Geoeconomy - UNHAN - public.pptx
Sampe Purba
 
Opportunity of linking international and national carbon market in Indonesia ...
Opportunity of linking international and national carbon market in Indonesia ...Opportunity of linking international and national carbon market in Indonesia ...
Opportunity of linking international and national carbon market in Indonesia ...
OECD Environment
 
PROGRAMMA ELETTORALE MIMINO FERRETTI
PROGRAMMA ELETTORALE MIMINO FERRETTI PROGRAMMA ELETTORALE MIMINO FERRETTI
PROGRAMMA ELETTORALE MIMINO FERRETTI
francoarpa
 
Experiences with Ecosystem-based Approaches to Climate Change Adaptation and ...
Experiences with Ecosystem-based Approaches to Climate Change Adaptation and ...Experiences with Ecosystem-based Approaches to Climate Change Adaptation and ...
Experiences with Ecosystem-based Approaches to Climate Change Adaptation and ...
NAP Events
 
SDGs financing hub as innovative funding scheme - Dr Ir. Yahya Rachmana Hiday...
SDGs financing hub as innovative funding scheme - Dr Ir. Yahya Rachmana Hiday...SDGs financing hub as innovative funding scheme - Dr Ir. Yahya Rachmana Hiday...
SDGs financing hub as innovative funding scheme - Dr Ir. Yahya Rachmana Hiday...
OECD Environment
 
Session-4-Sovereign-green-bonds-Fatos-Koc.pptx
Session-4-Sovereign-green-bonds-Fatos-Koc.pptxSession-4-Sovereign-green-bonds-Fatos-Koc.pptx
Session-4-Sovereign-green-bonds-Fatos-Koc.pptx
OECD Governance
 
Verra’s Consolidated REDD methodology for high-integrity forest carbon projects
Verra’s Consolidated REDD methodology for high-integrity forest carbon projectsVerra’s Consolidated REDD methodology for high-integrity forest carbon projects
Verra’s Consolidated REDD methodology for high-integrity forest carbon projects
CIFOR-ICRAF
 
Carbon finance
Carbon financeCarbon finance
Carbon finance
Alban Dsouza
 
Introduction: REDD+ credits and carbon markets
Introduction: REDD+ credits and carbon markets Introduction: REDD+ credits and carbon markets
Introduction: REDD+ credits and carbon markets
CIFOR-ICRAF
 
Status & Update Safeguards REDD+
Status & Update Safeguards REDD+Status & Update Safeguards REDD+
Status & Update Safeguards REDD+
CIFOR-ICRAF
 
Keynote presentation on SDGs and Cities
Keynote presentation on SDGs and CitiesKeynote presentation on SDGs and Cities
Keynote presentation on SDGs and Cities
ESD UNU-IAS
 
Green Talks LIVE: Global Plastics Outlook: Policy Scenarios to 2060
Green Talks LIVE: Global Plastics Outlook: Policy Scenarios to 2060Green Talks LIVE: Global Plastics Outlook: Policy Scenarios to 2060
Green Talks LIVE: Global Plastics Outlook: Policy Scenarios to 2060
OECD Environment
 

What's hot (20)

15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinä
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinä15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinä
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinä
 
Etela-Karjalan kiertotalouden tiekartta
Etela-Karjalan kiertotalouden tiekartta Etela-Karjalan kiertotalouden tiekartta
Etela-Karjalan kiertotalouden tiekartta
 
What does net-zero emissions mean?
What does net-zero emissions mean?What does net-zero emissions mean?
What does net-zero emissions mean?
 
Master PPT for RT Smart Cities 2023_WEB.pptx
Master PPT for RT Smart Cities 2023_WEB.pptxMaster PPT for RT Smart Cities 2023_WEB.pptx
Master PPT for RT Smart Cities 2023_WEB.pptx
 
Première Réunion de la Plateforme Science et Politiques en RDC (Science-Polic...
Première Réunion de la Plateforme Science et Politiques en RDC (Science-Polic...Première Réunion de la Plateforme Science et Politiques en RDC (Science-Polic...
Première Réunion de la Plateforme Science et Politiques en RDC (Science-Polic...
 
Carbon credits
Carbon creditsCarbon credits
Carbon credits
 
Carbon Credit
Carbon CreditCarbon Credit
Carbon Credit
 
Implémentation et Priorités de la REDD+ en RDC
Implémentation et Priorités de la REDD+ en RDCImplémentation et Priorités de la REDD+ en RDC
Implémentation et Priorités de la REDD+ en RDC
 
Energy - Geostrategy and Geoeconomy - UNHAN - public.pptx
Energy - Geostrategy and Geoeconomy - UNHAN - public.pptxEnergy - Geostrategy and Geoeconomy - UNHAN - public.pptx
Energy - Geostrategy and Geoeconomy - UNHAN - public.pptx
 
Opportunity of linking international and national carbon market in Indonesia ...
Opportunity of linking international and national carbon market in Indonesia ...Opportunity of linking international and national carbon market in Indonesia ...
Opportunity of linking international and national carbon market in Indonesia ...
 
PROGRAMMA ELETTORALE MIMINO FERRETTI
PROGRAMMA ELETTORALE MIMINO FERRETTI PROGRAMMA ELETTORALE MIMINO FERRETTI
PROGRAMMA ELETTORALE MIMINO FERRETTI
 
Experiences with Ecosystem-based Approaches to Climate Change Adaptation and ...
Experiences with Ecosystem-based Approaches to Climate Change Adaptation and ...Experiences with Ecosystem-based Approaches to Climate Change Adaptation and ...
Experiences with Ecosystem-based Approaches to Climate Change Adaptation and ...
 
SDGs financing hub as innovative funding scheme - Dr Ir. Yahya Rachmana Hiday...
SDGs financing hub as innovative funding scheme - Dr Ir. Yahya Rachmana Hiday...SDGs financing hub as innovative funding scheme - Dr Ir. Yahya Rachmana Hiday...
SDGs financing hub as innovative funding scheme - Dr Ir. Yahya Rachmana Hiday...
 
Session-4-Sovereign-green-bonds-Fatos-Koc.pptx
Session-4-Sovereign-green-bonds-Fatos-Koc.pptxSession-4-Sovereign-green-bonds-Fatos-Koc.pptx
Session-4-Sovereign-green-bonds-Fatos-Koc.pptx
 
Verra’s Consolidated REDD methodology for high-integrity forest carbon projects
Verra’s Consolidated REDD methodology for high-integrity forest carbon projectsVerra’s Consolidated REDD methodology for high-integrity forest carbon projects
Verra’s Consolidated REDD methodology for high-integrity forest carbon projects
 
Carbon finance
Carbon financeCarbon finance
Carbon finance
 
Introduction: REDD+ credits and carbon markets
Introduction: REDD+ credits and carbon markets Introduction: REDD+ credits and carbon markets
Introduction: REDD+ credits and carbon markets
 
Status & Update Safeguards REDD+
Status & Update Safeguards REDD+Status & Update Safeguards REDD+
Status & Update Safeguards REDD+
 
Keynote presentation on SDGs and Cities
Keynote presentation on SDGs and CitiesKeynote presentation on SDGs and Cities
Keynote presentation on SDGs and Cities
 
Green Talks LIVE: Global Plastics Outlook: Policy Scenarios to 2060
Green Talks LIVE: Global Plastics Outlook: Policy Scenarios to 2060Green Talks LIVE: Global Plastics Outlook: Policy Scenarios to 2060
Green Talks LIVE: Global Plastics Outlook: Policy Scenarios to 2060
 

Similar to Lahden kaupungin kiertotalouden tiekartta

Jyväskylän kaupungin kiertotalouden tiekartta
Jyväskylän kaupungin kiertotalouden tiekarttaJyväskylän kaupungin kiertotalouden tiekartta
Jyväskylän kaupungin kiertotalouden tiekartta
Circwaste
 
Ilkka Kankare: Tiekartan kokoaminen Jyväskylässä
Ilkka Kankare: Tiekartan kokoaminen JyväskylässäIlkka Kankare: Tiekartan kokoaminen Jyväskylässä
Ilkka Kankare: Tiekartan kokoaminen Jyväskylässä
Sitra / Ekologinen kestävyys
 
Riihimäen kaupungin kiertotalouden tiekartta
Riihimäen kaupungin kiertotalouden tiekartta Riihimäen kaupungin kiertotalouden tiekartta
Riihimäen kaupungin kiertotalouden tiekartta
Circwaste
 
Loppuraportti: Matkalla maailman vihreimmäksi kaupungiksi, Vancouver näyttää ...
Loppuraportti: Matkalla maailman vihreimmäksi kaupungiksi, Vancouver näyttää ...Loppuraportti: Matkalla maailman vihreimmäksi kaupungiksi, Vancouver näyttää ...
Loppuraportti: Matkalla maailman vihreimmäksi kaupungiksi, Vancouver näyttää ...
GaiaConsultingOy
 
Jouni Lind 27.8.2013: EU:n ja kansalliset resurssitehokkuuden tavoitteet
Jouni Lind 27.8.2013: EU:n ja kansalliset resurssitehokkuuden tavoitteetJouni Lind 27.8.2013: EU:n ja kansalliset resurssitehokkuuden tavoitteet
Jouni Lind 27.8.2013: EU:n ja kansalliset resurssitehokkuuden tavoitteet
Sitra / Ekologinen kestävyys
 
ARVI kiertotalous paikallisena kilpailukykytekijänä - Case Lahti, Saara Vau...
ARVI kiertotalous paikallisena kilpailukykytekijänä - Case Lahti, Saara Vau...ARVI kiertotalous paikallisena kilpailukykytekijänä - Case Lahti, Saara Vau...
ARVI kiertotalous paikallisena kilpailukykytekijänä - Case Lahti, Saara Vau...
CLIC Innovation Ltd
 
Circwaste -Kohti kiertotaloutta (esitys 28.11.2016)
Circwaste -Kohti kiertotaloutta (esitys 28.11.2016)Circwaste -Kohti kiertotaloutta (esitys 28.11.2016)
Circwaste -Kohti kiertotaloutta (esitys 28.11.2016)
CIRCWASTE - Towards circular economy
 
Ilmastostrategiatyö Hämeessä-Virtanen
Ilmastostrategiatyö Hämeessä-VirtanenIlmastostrategiatyö Hämeessä-Virtanen
Ilmastostrategiatyö Hämeessä-Virtanen
Suomen metsäkeskus
 
Lauri Ihalainen: Suomi tarvitsee kiertotalouden toimintaohjelman
Lauri Ihalainen: Suomi tarvitsee kiertotalouden toimintaohjelmanLauri Ihalainen: Suomi tarvitsee kiertotalouden toimintaohjelman
Lauri Ihalainen: Suomi tarvitsee kiertotalouden toimintaohjelman
Sitra / Ekologinen kestävyys
 
Hiilineutraali Espoo 2030 -tiekartta JAETTU.pdf
Hiilineutraali Espoo 2030 -tiekartta JAETTU.pdfHiilineutraali Espoo 2030 -tiekartta JAETTU.pdf
Hiilineutraali Espoo 2030 -tiekartta JAETTU.pdf
Espooviestinta
 
Helsingin ilmastopolitiikka kaupunginhallituksen iltakoulussa 8.5.2017
Helsingin ilmastopolitiikka kaupunginhallituksen iltakoulussa 8.5.2017Helsingin ilmastopolitiikka kaupunginhallituksen iltakoulussa 8.5.2017
Helsingin ilmastopolitiikka kaupunginhallituksen iltakoulussa 8.5.2017
helymparisto
 
ORSI Policy brief: Kuntien hankinnoilla hiilineutraaliuteen
ORSI Policy brief: Kuntien hankinnoilla hiilineutraaliuteenORSI Policy brief: Kuntien hankinnoilla hiilineutraaliuteen
ORSI Policy brief: Kuntien hankinnoilla hiilineutraaliuteen
ORSI
 
Luke Circles 2.10.2019 – Katajajuuri Juha-Matti
Luke Circles 2.10.2019 – Katajajuuri Juha-MattiLuke Circles 2.10.2019 – Katajajuuri Juha-Matti
Luke Circles 2.10.2019 – Katajajuuri Juha-Matti
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Uusimaaohjelma+tutuhesa+28.1.2014
Uusimaaohjelma+tutuhesa+28.1.2014Uusimaaohjelma+tutuhesa+28.1.2014
Uusimaaohjelma+tutuhesa+28.1.2014
Matti Leskinen
 
Sdg 15 niina ihalainen biotalousseminaari mmm esitys 3.3.2020
Sdg 15 niina ihalainen biotalousseminaari mmm esitys 3.3.2020Sdg 15 niina ihalainen biotalousseminaari mmm esitys 3.3.2020
Sdg 15 niina ihalainen biotalousseminaari mmm esitys 3.3.2020
Maa- ja metsätalousministeriö
 
ORSI Roundtable 18.2. - Johanna Sääksniemi:
ORSI Roundtable 18.2. - Johanna Sääksniemi: ORSI Roundtable 18.2. - Johanna Sääksniemi:
ORSI Roundtable 18.2. - Johanna Sääksniemi:
ORSI
 
Kriittinen siirto - Suomen kiertotalouden tiekartta 2.0
Kriittinen siirto - Suomen kiertotalouden tiekartta 2.0Kriittinen siirto - Suomen kiertotalouden tiekartta 2.0
Kriittinen siirto - Suomen kiertotalouden tiekartta 2.0
Sitra the Finnish Innovation Fund
 
Petri Haapalainen interreg europe 2014 2020 helsinki 12 12 2014
Petri Haapalainen interreg europe 2014 2020 helsinki 12 12 2014Petri Haapalainen interreg europe 2014 2020 helsinki 12 12 2014
Petri Haapalainen interreg europe 2014 2020 helsinki 12 12 2014
Ulkoministeriö - Eurooppatiedotus
 
Rakennettu ympäristö ja alueiden käyttö: tutkimustuloksia 2014
Rakennettu ympäristö ja alueiden käyttö: tutkimustuloksia 2014Rakennettu ympäristö ja alueiden käyttö: tutkimustuloksia 2014
Rakennettu ympäristö ja alueiden käyttö: tutkimustuloksia 2014
Jari Lyytimäki
 
Vantaan kaupungin kiertotalouden tiekartta
Vantaan kaupungin kiertotalouden tiekarttaVantaan kaupungin kiertotalouden tiekartta
Vantaan kaupungin kiertotalouden tiekartta
Circwaste
 

Similar to Lahden kaupungin kiertotalouden tiekartta (20)

Jyväskylän kaupungin kiertotalouden tiekartta
Jyväskylän kaupungin kiertotalouden tiekarttaJyväskylän kaupungin kiertotalouden tiekartta
Jyväskylän kaupungin kiertotalouden tiekartta
 
Ilkka Kankare: Tiekartan kokoaminen Jyväskylässä
Ilkka Kankare: Tiekartan kokoaminen JyväskylässäIlkka Kankare: Tiekartan kokoaminen Jyväskylässä
Ilkka Kankare: Tiekartan kokoaminen Jyväskylässä
 
Riihimäen kaupungin kiertotalouden tiekartta
Riihimäen kaupungin kiertotalouden tiekartta Riihimäen kaupungin kiertotalouden tiekartta
Riihimäen kaupungin kiertotalouden tiekartta
 
Loppuraportti: Matkalla maailman vihreimmäksi kaupungiksi, Vancouver näyttää ...
Loppuraportti: Matkalla maailman vihreimmäksi kaupungiksi, Vancouver näyttää ...Loppuraportti: Matkalla maailman vihreimmäksi kaupungiksi, Vancouver näyttää ...
Loppuraportti: Matkalla maailman vihreimmäksi kaupungiksi, Vancouver näyttää ...
 
Jouni Lind 27.8.2013: EU:n ja kansalliset resurssitehokkuuden tavoitteet
Jouni Lind 27.8.2013: EU:n ja kansalliset resurssitehokkuuden tavoitteetJouni Lind 27.8.2013: EU:n ja kansalliset resurssitehokkuuden tavoitteet
Jouni Lind 27.8.2013: EU:n ja kansalliset resurssitehokkuuden tavoitteet
 
ARVI kiertotalous paikallisena kilpailukykytekijänä - Case Lahti, Saara Vau...
ARVI kiertotalous paikallisena kilpailukykytekijänä - Case Lahti, Saara Vau...ARVI kiertotalous paikallisena kilpailukykytekijänä - Case Lahti, Saara Vau...
ARVI kiertotalous paikallisena kilpailukykytekijänä - Case Lahti, Saara Vau...
 
Circwaste -Kohti kiertotaloutta (esitys 28.11.2016)
Circwaste -Kohti kiertotaloutta (esitys 28.11.2016)Circwaste -Kohti kiertotaloutta (esitys 28.11.2016)
Circwaste -Kohti kiertotaloutta (esitys 28.11.2016)
 
Ilmastostrategiatyö Hämeessä-Virtanen
Ilmastostrategiatyö Hämeessä-VirtanenIlmastostrategiatyö Hämeessä-Virtanen
Ilmastostrategiatyö Hämeessä-Virtanen
 
Lauri Ihalainen: Suomi tarvitsee kiertotalouden toimintaohjelman
Lauri Ihalainen: Suomi tarvitsee kiertotalouden toimintaohjelmanLauri Ihalainen: Suomi tarvitsee kiertotalouden toimintaohjelman
Lauri Ihalainen: Suomi tarvitsee kiertotalouden toimintaohjelman
 
Hiilineutraali Espoo 2030 -tiekartta JAETTU.pdf
Hiilineutraali Espoo 2030 -tiekartta JAETTU.pdfHiilineutraali Espoo 2030 -tiekartta JAETTU.pdf
Hiilineutraali Espoo 2030 -tiekartta JAETTU.pdf
 
Helsingin ilmastopolitiikka kaupunginhallituksen iltakoulussa 8.5.2017
Helsingin ilmastopolitiikka kaupunginhallituksen iltakoulussa 8.5.2017Helsingin ilmastopolitiikka kaupunginhallituksen iltakoulussa 8.5.2017
Helsingin ilmastopolitiikka kaupunginhallituksen iltakoulussa 8.5.2017
 
ORSI Policy brief: Kuntien hankinnoilla hiilineutraaliuteen
ORSI Policy brief: Kuntien hankinnoilla hiilineutraaliuteenORSI Policy brief: Kuntien hankinnoilla hiilineutraaliuteen
ORSI Policy brief: Kuntien hankinnoilla hiilineutraaliuteen
 
Luke Circles 2.10.2019 – Katajajuuri Juha-Matti
Luke Circles 2.10.2019 – Katajajuuri Juha-MattiLuke Circles 2.10.2019 – Katajajuuri Juha-Matti
Luke Circles 2.10.2019 – Katajajuuri Juha-Matti
 
Uusimaaohjelma+tutuhesa+28.1.2014
Uusimaaohjelma+tutuhesa+28.1.2014Uusimaaohjelma+tutuhesa+28.1.2014
Uusimaaohjelma+tutuhesa+28.1.2014
 
Sdg 15 niina ihalainen biotalousseminaari mmm esitys 3.3.2020
Sdg 15 niina ihalainen biotalousseminaari mmm esitys 3.3.2020Sdg 15 niina ihalainen biotalousseminaari mmm esitys 3.3.2020
Sdg 15 niina ihalainen biotalousseminaari mmm esitys 3.3.2020
 
ORSI Roundtable 18.2. - Johanna Sääksniemi:
ORSI Roundtable 18.2. - Johanna Sääksniemi: ORSI Roundtable 18.2. - Johanna Sääksniemi:
ORSI Roundtable 18.2. - Johanna Sääksniemi:
 
Kriittinen siirto - Suomen kiertotalouden tiekartta 2.0
Kriittinen siirto - Suomen kiertotalouden tiekartta 2.0Kriittinen siirto - Suomen kiertotalouden tiekartta 2.0
Kriittinen siirto - Suomen kiertotalouden tiekartta 2.0
 
Petri Haapalainen interreg europe 2014 2020 helsinki 12 12 2014
Petri Haapalainen interreg europe 2014 2020 helsinki 12 12 2014Petri Haapalainen interreg europe 2014 2020 helsinki 12 12 2014
Petri Haapalainen interreg europe 2014 2020 helsinki 12 12 2014
 
Rakennettu ympäristö ja alueiden käyttö: tutkimustuloksia 2014
Rakennettu ympäristö ja alueiden käyttö: tutkimustuloksia 2014Rakennettu ympäristö ja alueiden käyttö: tutkimustuloksia 2014
Rakennettu ympäristö ja alueiden käyttö: tutkimustuloksia 2014
 
Vantaan kaupungin kiertotalouden tiekartta
Vantaan kaupungin kiertotalouden tiekarttaVantaan kaupungin kiertotalouden tiekartta
Vantaan kaupungin kiertotalouden tiekartta
 

More from Circwaste

Pohjois-Karjalan kiertotalouden tiekartta
Pohjois-Karjalan kiertotalouden tiekarttaPohjois-Karjalan kiertotalouden tiekartta
Pohjois-Karjalan kiertotalouden tiekartta
Circwaste
 
Rakentajan lajitteluopas
Rakentajan lajitteluopasRakentajan lajitteluopas
Rakentajan lajitteluopas
Circwaste
 
Circwaste -hanke
Circwaste -hankeCircwaste -hanke
Circwaste -hanke
Circwaste
 
Viestintäopas ruoka-aputoimijoille
Viestintäopas ruoka-aputoimijoilleViestintäopas ruoka-aputoimijoille
Viestintäopas ruoka-aputoimijoille
Circwaste
 
Porvoon kaupungin kiertotalouden tiekartta
Porvoon kaupungin kiertotalouden tiekarttaPorvoon kaupungin kiertotalouden tiekartta
Porvoon kaupungin kiertotalouden tiekartta
Circwaste
 
Circwaste-Kiertopalkinto
Circwaste-KiertopalkintoCircwaste-Kiertopalkinto
Circwaste-Kiertopalkinto
Circwaste
 

More from Circwaste (6)

Pohjois-Karjalan kiertotalouden tiekartta
Pohjois-Karjalan kiertotalouden tiekarttaPohjois-Karjalan kiertotalouden tiekartta
Pohjois-Karjalan kiertotalouden tiekartta
 
Rakentajan lajitteluopas
Rakentajan lajitteluopasRakentajan lajitteluopas
Rakentajan lajitteluopas
 
Circwaste -hanke
Circwaste -hankeCircwaste -hanke
Circwaste -hanke
 
Viestintäopas ruoka-aputoimijoille
Viestintäopas ruoka-aputoimijoilleViestintäopas ruoka-aputoimijoille
Viestintäopas ruoka-aputoimijoille
 
Porvoon kaupungin kiertotalouden tiekartta
Porvoon kaupungin kiertotalouden tiekarttaPorvoon kaupungin kiertotalouden tiekartta
Porvoon kaupungin kiertotalouden tiekartta
 
Circwaste-Kiertopalkinto
Circwaste-KiertopalkintoCircwaste-Kiertopalkinto
Circwaste-Kiertopalkinto
 

Lahden kaupungin kiertotalouden tiekartta

 • 1. 1 Lahden kiertotalouden tiekartta Lahden kiertotalouden tiekartta Ympäristökehitys Elinvoima- ja työllisyyspalvelut 12/12/2022
 • 2. 2 Lahden kiertotalouden tiekartta Sisällysluettelo Johdanto 3 Kiertotalous keinona ilmastonmuutoksen ja luontokadon hillinnässä 4 Kiertotalouden ohjaaminen 6 Kiertotalousesimerkkejä Lahden alueelta 10 Kiertotalouden tiekartan valmistelu ja visio 12 Kiertotalouden tiekartta vuoteen 2030 15
 • 3. 3 Lahden kiertotalouden tiekartta L ahden kaupunginhallitus hyväksyi 2018 Lahden ympäristöohjelman ja 2019 Kestävän energian ja ilmastonmuutoksen toimenpidesuunnitelman (SECAP). Ne sisältävät toimenpiteitä, joiden avulla Lahti edistää ympäristötyötä ja tavoittelee hiilineutraaliutta. Kiertotalouden tiekartan laatiminen on yksi näistä toimenpiteistä. Lahden kiertotalouden tiekartta koskee koko kaupunki- konsernia. Tiekartassa on tuotu esille myös tärkeät sidos- ryhmät, joiden kanssa tehdään yhteistyötä toimenpiteiden toteuttamisessa. Kaupunkiympäristön palvelualueella on laadittu tarkempi kiertotalouden kehittämisohjelma maamassojen ja purkami- sessa syntyvien materiaalien uudelleenkäytölle ja kierrätyk- selle. Myös monissa muissa kaupungin ja toimialojen oh- jelmissa on esitetty tavoitteita kiertotaloudelle. Esimerkiksi Johdanto Tiekartan tavoitteiden toteutumista seurataan Lahden ympäristövahti- palvelussa. lahdenymparistovahti.fi kestävän kaupunkiliikkumisen ohjelma (SUMP) edistää liikkumista. Tämä tiekartta tukee osaltaan yllä mainittujen tavoitteiden saavuttamista. Tiekartan toteuttaminen tulee edellyttämään lisä- resursseja mm. toimenpiteiden jalkauttamiseen ja seurantaan, henkilöstön kouluttamiseen, toimenpiteissä edellytettyihin selvityksiin sekä erilaisten pilottien ja uusien toimintatapojen suunnitteluun ja toteutukseen. Tiekarttaan on kirjattu kiertotaloutta edistäviä toimenpiteitä, jotka keskittyvät erityisesti vuosiin 2023–2025. Tiekartan välitavoitteita ja toimenpiteitä on tarkoitus päivittää tarpeen mukaan vuoteen 2030 saakka. Tiekartan merkittävimmät toimenpiteet kirjataan Lahden ympäristövahtiin. Toimenpiteille nimetään palveluun yhteyshenkilöt ja toimenpiteiden toteutumista seurataan säännöllisesti.
 • 4. Lahden kiertotalouden tiekartta Kiertotalous keinona ilmastonmuutoksen ja luontokadon hillinnässä 4 Lahden kiertotalouden tiekartta
 • 5. 5 Lahden kiertotalouden tiekartta Kiertotalouskeinonailmastonmuutoksenja luontokadonhillinnässä Kiertotalous • on tehokas keino ilmastotyössä • mahdollistaa muutosta, joka tarvitaan luonnonvarojen käytön, tuotteiden valmistuksen, kuljetuksen ja jätehuollon haitallisten ympäristövaikutusten minimoimiseksi • tuottaa taloudellista ja sosiaalista hyvinvointia ympäristön kantokyvyn rajoissa • tuo uusia mahdollisuuksia liiketoiminnalle ja uusille työpaikoille Kiertotaloudessa tuotteita, materiaaleja ja muita resursseja hyödynnetään tehokkaasti ja kestävästi. Materiaalit ja niiden arvo säilyvät kierrossa mahdollisimman pitkään, kun tuotteita käytetään yhä uudelleen. Tuotteita myös jaetaan, vuokrataan, lainataan ja korjataan. Käyttöikänsä päähän tulleet materiaalit kierrätetään uusien tuotteiden raaka- aineiksi. Tavoitteena on, että jätettä ei synny – kiertotalous ei ole siis vain kierrätystä.
 • 6. 6 Lahden kiertotalouden tiekartta Kiertotalouden ohjaaminen 6 Lahden kiertotalouden tiekartta
 • 7. 7 Lahden kiertotalouden tiekartta Kiertotalouttaohjaavat tavoitteetSuomessajaEU:ssa Paikallisten kiertotaloustoimien taustalla vaikuttavat EU-tavoitteet​sekä kansalliset lait ja ohjelmat Kansainvälinen taso​ • EU:n kiertotalouspaketti • Euroopan vihreän kehityksen ohjelma​(EU Green Deal) • Kiertotalouden toimintasuunnitelma​ • Jätesäädöspaketti • Muovistrategia Kansallinen taso​ • Suomen tiekartta kiertotalouteen 2016–2025​ • Suomen kiertotalouden tiekartta 2.0​ • Kiertotalouden strateginen ohjelma​ • Jätelainsäädännön uudistus • Valtakunnallinen jätesuunnitelma​ • Muovitiekartta • Muut asiakirjat (esim. vapaaehtoiset Green Deal-sopimukset)​
 • 8. 8 Lahden kiertotalouden tiekartta Ympäristötavoitteita edistetään verkostojen ja sitoumusten kautta Lahti on mukana useissa ympäristötavoitteita edistävissä verkostoissa ja sitoumuksissa VERKOSTO TAI SITOUMUS KAUSI TAVOITE LISÄTIETOJA FISU (Finnish Sustainable Communities) 2016– Resurssiviisauden tavoitetila 2050 (ei ilmastopäästöjä, ei jätettä, ei ylikulutusta) fisunetwork.fi HINKU (Hiilineutraalit kunnat) 2019– 80 % päästövähennys 2030 vuoden 2007 tasosta hiilineutraalisuomi.fi/hinku Kiertotalouden Green Deal 2022–2023 Mukana sitoumuksen valmistelussa yhdessä Päijät-Hämeen liiton kanssa ym.fi/kiertotalouden-green-deal CIRCWASTE-edelläkävijäkunnat 2017–2023 Valtakunnallisen jätesuunnitelman toteuttaminen, kiertotalouden tiekartan laatiminen materiaalitkiertoon.fi/ fi-fi/Circwaste/Edellakavijakunnat Green City Accord -sitoumus 2020– Viiden osa-alueen ympäristöasioiden hallinta: ilma, vesi, luonto ja biodiversiteetti, kiertotalous ja jäte, melu Green City Accord (europa.eu) Kestävän purkamisen Green Deal 2022– Sitoumuksen soveltaminen kaupunkikonsernin rakennusten ja infratyömaiden purkukohteissa sitoumus2050.fi/kestavapurkaminen EU:n missio: ”100 hiilineutraalia ja älykästä kaupunkia vuoteen 2030 mennessä” 2022– Räätälöity tuki ilmastosopimuksen laatimiseen ja toteutukseen sekä ilmastotyön rahoittamiseen Climate-neutral and smart cities (europa.eu)
 • 9. 9 Lahden kiertotalouden tiekartta SUUNNITTELUTYÖKALU KAUSI LYHYT KUVAUS LISÄTIETOJA Lahden ympäristöohjelma 2018–2022, päivitys 2023 Ohjaa strategisella tasolla kaupunkikonsernin ympäristötyötä lahti.fi/tiedostot/lahden-ymparistoohjelma-2018 Lahden ympäristövahti -palvelu 2020– Sivusto, jolla seurataan kaupunkikonsernin ympäristötavoitteiden toteutumista lahdenymparistovahti.fi SECAP – kestävän energian ja ilmastonmuutoksen toimenpidesuunnitelma 2019–2030 Ohjaa kohti kaupungin hiilineutraaliutta 2025 lahti.fi/tiedostot/lahden-kestavan-energian-ja- ilmastonmuutoksen-toimenpidesuunnitelma-2030-secap Lahden kaupunkiympäristön palvelualueen kiertotalouden kehittämis- ja toimenpideohjelma 2019, päivitys 2023 Ohjaa kaupunkiympäristön palvelualueen kiertotaloustoimia Lahden Suunta -työ 2021–2025 Yleiskaavatyö yhdistettynä samaan prosessiin kestävän kaupunkiliikkumisen ohjelman kanssa lahti.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/ strategia-ja-kehittaminen/lahden-suunta Lahti 2030 Tehty kestäväksi -strategia 2022 Ohjaa kaupungin kaikkea toimintaa lahti.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/ strategia-ja-kehittaminen/kaupungin-strategia Lahden kestävän kasvun ohjelma 2021 Ohjelman painopisteinä erityisesti kiertotalous ja hiilineutraali rakentaminen lahti.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/ strategia-ja-kehittaminen/lahden-kestavan-kasvun-ohjelma Lahden kaupungin hankintaohjelma 2018, päivitys 2023 Kaupungin hankintalinjaukset kiertotalous huomioiden lahti.fi/tiedostot/hankintaohjelma Ilmastokumppanuus 2015– Kaupungin yrityksille ja yhteisöille tarjoama mahdollisuus ilmastotyöhön lahti.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko ymparistokaupunki/ilmastonmuutos/ilmastokumppanuus Lahden kaupunkiseudun ekosysteemisopimus 2021–2027 Edistää alueen kiertotalouteen liittyvää innovaatiotoimintaa Lahti ekosysteemisopimus (tem.fi) Päijät-Hämeen tiekartta kohti kiertotaloutta 2017, päivitetty 2021 Ohjaa Päijät-Hämeen alueen kiertotalouden kehittymistä paijat-hame.fi/alykas-erikoistuminen/ paijat-hameen-tiekartat Lahden kaupunkiseudun MAL-sopimus 2021–2031 Maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimus lahti.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/strategia-ja-kehittaminen/ mal-sopimus/ Useat suunnittelutyökalut ohjaavat Lahden kiertotaloustyötä
 • 10. 10 Lahden kiertotalouden tiekartta Kiertotalousesimerkkejä Lahden alueelta 10 Lahden kiertotalouden tiekartta
 • 11. 11 Lahden kiertotalouden tiekartta 1998 Syntypaikka- lajitteluun perustuva jätehuolto- järjestelmä 2022 Kestävän purkamisen Green Deal 2022 Panimon sivuvirtoja hyödyntävä biokaasulaitos (Hartwall ja Lahti Energia) 2022 Kauran kuoria hyödyntävä ksylitolitehdas (Fazer) 2022–2023 Kiertotalouden Green Dealin valmistelu 2050 Jätteetön kiertotalous- kaupunki 2022 Kiertotalous- laboratorio (LAB-ammatti- korkeakoulu) 2022–2023 Päijät-Hämeen kiertotalouden tiekartan päivitys 2014 Biokaasulaitos (Labio) 2013 Kattohuopajäte asfaltin valmistuksessa (Tarpaper Recycling) 2018 Kiertotalouden maisterikoulutus (LUT-yliopisto) 2018 Resurssiviisauden tiekartta osana Lahden ympäristö- ohjelmaa 2012 Kierrätyspoltto- aineita hyödyntävä kaasutus- voimalaitos (Lahti Energia) 2017 Päijät-Hämeen kiertotalouden tiekartta 2003 Viljaklusteri 2021–2025 Kiertotalousteeman tarkastelu yleiskaava- tasolla Lahden suunta -työssä 2020 JunnuYliopiston kiertotalousopetus 3.-luokkalaisille 2020 Hiilineutraalin rakentamisen kehityskeskus 2020 Kierrätys- kalusteiden puitesopimus 2018 Putretti- lähilannoite tuhkasta ja kompostista (Labio ja Lahti Energia) 2020 Bioneeri- biojätteen erilliskeräys- palvelu 2021 Kaupunki- ympäristön palvelualueelle kiertotalous- asiantuntija 2021 Mankeli- kaupunkipyörä- järjestelmä 2025 Hiilineutraali Lahti 1990–2000-luku 2010-luku 2020-luku Kiertotalouden esimerkkejä Lahden alueelta Lahti on kiertotalouden edelläkävijä ja alueella on useita käytännön esimerkkejä siitä, kuinka kiertotaloutta edistetään sekä kaupunkikonsernissa että yhteistyössä sidosryhmien kanssa
 • 12. 12 Lahden kiertotalouden tiekartta Kiertotalouden tiekartan valmistelu ja visio 12 Lahden kiertotalouden tiekartta
 • 13. 13 Lahden kiertotalouden tiekartta 02/2021 Kaupungin ympäristökehitys- yksikkö aloitti nykytilanteen kartoituksen 11/2021– 03/2022 Viidessä työpajassa keskusteltiin toimenpiteistä teemoittain 06–08/2022 Tiekartan luonnosversio oli kommentoitavana 06/2021 Aloitustyöpajassa tunnistettiin painopisteet 05/2022– Asukkaiden osallistaminen & viestintä kierto- taloudesta alkoi 12/2022 Tiekartan hyväksyntä kaupungin- hallituksessa Kiertotalouteen liittyvää keskustelua ja yhteistyötä on aktivoitu valmistelutyössä haastatteluissa sekä työpajoissa, joissa on kannustettu jakamaan ideoita sekä hyviä toimintatapoja. Tiekartan suunnittelussa on ollut mukana kaupunkikonsernin henkilöstöä sekä laajasti eri sidosryhmiä. Työpajoihin ja tiekartan kommentointiin on osallistunut yli 100 henkilöä kaupungin yksiköistä, konserniyhtiöistä, oppilaitoksista, korkeakouluista, yrityksistä ja yhdistyksistä. Työtä on koordinoinut kaupungin ympäristö- kehityksen yksikkö. Kiertotaloustiekartanvalmisteluprosessi 2023– Toimenpiteiden toteutus alkaa, tavoitteiden toteutusta seurataan, tiekarttaa päivitetään
 • 14. 14 Lahden kiertotalouden tiekartta Visiovuoteen2030– Lahtionkiertotaloudenedelläkävijä 7 Kiertotaloutta edistämällä mahdollistamme alueella uudenlaista liiketoimintaa ja lisäämme uusia työpaikkoja. 8 Edellytämme kiertotalouden huomioimista myös yhteistyökumppaneiltamme ja avustettavilta tahoilta. 1 Lahden kaupunkikonserni sitoutuu kaikessa toiminnassaan edistämään kiertotaloutta. 2 Kiertotalous tukee tavoitettamme olla hiilineutraali kaupunki vuoteen 2025 mennessä. Kierto- talouden avulla säästämme luonnonvaroja, vähennämme päästöjä sekä saavutamme kustannushyötyjä. 3 Tavoitteenamme on olla jätteetön kiertotalous- kaupunki vuoteen 2050 mennessä. 4 Kiertotalouden edistäminen näkyy kaupunkikonsernin budjetissa, mikä mahdollistaa toimenpiteiden toteuttamisen. Henkilökuntamme ymmärtää, mitä kiertotalous tarkoittaa työpaikalla ja omien työtehtävien kannalta perehdytyksestä lähtien. 5 Varmistamme, että kiertotalous on mukana arjessa sekä varhais- kasvatuksessa, perusopetuksessa että opiskelussa. 6 Olemme edelläkävijöitä kiertotaloudessa, teemme laajasti yhteistyötä sidos- ryhmiemme kanssa ja edistämme Lahden kiertotalousosaamisen kansallista ja kansainvälistä näkyvyyttä.
 • 15. 15 Lahden kiertotalouden tiekartta Kiertotalouden tiekartta vuoteen 2030 15 Lahden kiertotalouden tiekartta
 • 16. 16 Lahden kiertotalouden tiekartta Lahdenkiertotaloudentiekartanpainopisteet Koulutus ja osaaminen Kiertotaloutta edistävät julkiset hankinnat Rakentaminen ja rakennukset Kestävä ruokajärjestelmä Materiaalikierrot ja jakamistalous
 • 17. 17 Lahden kiertotalouden tiekartta Lahdenkiertotaloudentiekartan painopisteetjateemat Koulutus ja osaaminen Kiertotaloutta edistävät julkiset hankinnat Rakentaminen ja rakennukset Kestävä ruokajärjestelmä Materiaalikierrot ja jakamistalous Vetovoimainen bio- ja kiertotalouden keskittymä ja yritysverkosto Kiertotalouskriteerit hankinnoissa ja markkinavuoropuhelu Kaupunkisuunnittelun ja -tekniikan kiertotalous Kestävä ruoantuotanto, biokaasun hyödyntäminen ja ravinnekierto Jakamistalous Oppilaitoksemme ja korkeakoulumme alan erikoisosaajina Henkilöstön hankintaosaaminen Hiilineutraali rakentaminen Ruokahävikin vähentäminen Materiaalien ja tavaroiden kierto Lapset ja nuoret luontaisia kiertotalousosaajia Vertaisoppiminen ja viestintä Rakennusten ja tilojen tehokas käyttö Biojätteen lajittelu ja hyödyntäminen Yhdyskuntajätteen määrän vähentäminen ja kierrättäminen
 • 18. 18 Lahden kiertotalouden tiekartta Tavoitteet • Lahti on kansainvälisesti näkyvä ja vetovoimainen kiertotalouden osaaja • Lahden seudulle sijoittuu merkittäviä uusia kiertotalousinvestointeja ja yrityksiä • Kiertotalouteen liittyvä liiketoiminta ja työpaikkojen määrä kasvaa • Kiertotalouskoulutusta on tarjolla kaupunki- konsernin henkilöstölle ja henkilöresursseja on varattu kiertotalouden edistämiseen • Korkeakoulumme ja ammatillinen koulutus- keskuksemme ovat kiertotalousalan erikois- osaajia tarjoten laadukasta koulutusta sekä palveluita ja yhteistyömahdollisuuksia yrityksille • Lahden materiaalikiertojen keskus sekä kansallinen koulutus- ja tutkimusalusta palvelee koko Suomea • Profiloidumme entistä vahvemmin kestävyyskasvatuksen pääkaupunkina • Arjen käytännöt noudattavat kiertotalouden peri- aatteita ja kiertotaloutta opetetaan kaikilla koulutusasteilla: varhaiskasvatuksessa, perus- koulussa, lukio- ja ammatillisessa koulutuksessa sekä ammattikorkea- ja yliopistokoulutuksessa • Lahden kaupunkikonserni tekee aktiivisesti yhteistyötä kiertotalousosaamisen edistämiseksi korkeakoulujen ja ammatillisen koulutuksen sekä yritysten, kolmannen sektorin ja muiden sidosryhmien kanssa Koulutus ja osaaminen PAINOPISTE
 • 19. 19 Lahden kiertotalouden tiekartta Koulutus ja osaaminen PAINOPISTE TOIMENPITEET MITTARI VASTUUTAHO JA TOTEUTTAJAT VETOVOIMAINEN BIO- JA KIERTOTALOUDEN KESKITTYMÄ JA YRITYSVERKOSTO Tarjotaan yrityksille kiertotalouden neuvontaa, koulutuksia ja apua liiketoiminnan kehittämiseen Tilaisuudet, osallistujat, verkoston jäsenmäärä Elinvoima- ja työllisyyspalvelut (ETP) LADEC, Salpaus, LAB, LUT Edistetään kiertotalousyritysten sijoittumista alueelle Kiertotalousliiketoiminnan osuus ETP, Kaupunkisuunnittelu, LADEC Tarjotaan yrityksille fyysisiä ja digitaalisia kiertotalouden pilotointialustoja sekä viestitään olemassa olevista alustoista Yrityscasejen määrä ETP, LADEC, LAB, LUT Sisällytetään kiertotalous osaksi kaikkien yritysklusterien toimintaa Yritysklusterit, joihin sisällytetty ETP, LADEC Yhdistetään ilmastokumppanuusverkoston organisaatioita keskenään sekä korkeakoulujen ja opiskelijoiden kanssa Ilmastokumppanien määrä ETP, LAB, Ilmastokumppanit Järjestetään ja mahdollistetaan käytännön kiertotalouskoulutusta kaupunkikonsernin henkilöstölle ja kannustetaan oppien jakamiseen yksiköiden välillä Koulutettujen työntekijöiden määrä Kaupunkiympäristö, Sivistyspalvelut, Konsernihallinto, Konserniyhtiöt, Salpaus ja muut koulutustahot
 • 20. 20 Lahden kiertotalouden tiekartta Koulutus ja osaaminen PAINOPISTE TOIMENPITEET MITTARI VASTUUTAHO JA TOTEUTTAJAT OPPILAITOKSEMME JA KORKEAKOULUMME ALAN ERIKOISOSAAJINA Vahvistetaan kiertotalouden alalla kaupunkikonsernin ja yritysten opiskelijayhteistyötä vakituisten kurssien, projektien, opinnäytetöiden ja harjoittelujen kautta Kurssien, opinnäytetöiden ja harjoittelijoiden määrä Elinvoima- ja työllisyyspalvelut (ETP), LUT, LAB, HY, Salpaus, Palvelualueet, Konserniyhtiöt Selvitetään kiertotalousosaamisen pullonkaulat ja tunnistetaan tulevaisuuden tarpeet Selvitys tehty ETP, LUT, LAB, HY, Salpaus, LADEC, Päijät-Hämeen Liitto Kehitetään kiertotalouden hankeyhteistyötä sekä lisätään yhteistä kiertotalouteen liittyvää ympäristöviestintää ja -tapahtumia korkeakoulujen ja oppilaitosten kanssa Hankkeiden volyymi €, vaikuttavuus​ , yhteiset tapahtumat ETP, LUT, LAB, Salpaus, Päijät-Hämeen Liitto Lisätään kiertotalousosaamista kansalaisopistoissa mm. kurssien materiaalien käytössä, jätteiden lajittelussa ja kurssien opetussisällössä Kurssien määrä, joissa huomioitu kiertotalous Wellamo-opisto, Harjulan Setlementti Edistetään kiertotalousalalle työllistymistä (koulutus, rahoitus, työkokeilut, palkkatuki, kuntouttava työtoiminta, hyvinvointi) Työllistettyjen pitkäaikaistyöttömien ja osatyökykyisten lukumäärä, kuntouttavassa työtoiminnassa olevien lukumäärä ETP, Päijät-Hämeen Liitto, Yhdistykset, Yritykset, TE-toimisto
 • 21. 21 Lahden kiertotalouden tiekartta Koulutus ja osaaminen PAINOPISTE TOIMENPITEET MITTARI VASTUUTAHO JA TOTEUTTAJAT LAPSET JA NUORET LUONTAISIA KIERTOTALOUSOSAAJIA Järjestetään kasvattajille ja opettajille kiertotalouden työpajoja, koulutuksia ja kohdevierailuja mm. konserniyhtiöihin Osallistuneiden työntekijöiden määrä Sivistyspalvelut: varhaiskasvatus, perusopetus, lukiot Lisätään ja kehitetään ympäristökasvatuksen koulutusta Luontokoulu Kaislan koulutuksiin osallistuneiden kasvattajien ja opettajien määrä Sivistyspalvelut, Ympäristöpalvelut Järjestetään päiväkotien, koulujen ja lukioiden lajittelu sisätiloissa ja jätepisteillä toimivaksi sekä määritellään puhtaanapitosopimusten sisältö tukemaan lajittelua Auditoitujen koulujen määrä, kestävän kehityksen arviointikysely Tilakeskus, Sivistyspalvelut: varhaiskasvatus, perusopetus, lukiot Kehitetään palautteen perusteella kaikkien 3.- ja 8.-luokkalaisten käymiä JunnuYliopiston kiertotalouden ja kestävän elämäntavan opetuskokonaisuuksia Osallistuneiden koululaisten määrä Sivistyspalvelut, LUT, HY Lisätään kiertotaloustietämystä kiertotalousaiheisen pelin avulla yläkoululaisten opetuksessa Koulujen määrä, joissa peli on käytössä Sivistyspalvelut, Ympäristöpalvelut, Ympäristökehitys Otetaan käyttöön nuorisopalveluiden sisäinen lainausjärjestelmä, jossa kaikki lainattavat tavarat ovat listattuna ja lainattavissa Lainausjärjestelmässä olevien tavaroiden ja lainausten määrä Nuorisopalvelut
 • 22. 22 Lahden kiertotalouden tiekartta Tavoitteet • Kaupunkikonsernin hankinnoissa keskeisenä periaatteena on luonnonvarojen käytön minimointi ja jätteen synnyn ehkäisy. Toiminta- periaatteena on, että tehtäessä hankintoja on perusteltava, mikäli niissä ei käytetä kierrätys- materiaaleja tai -tuotteita. • Kiertotalouden edistämiselle julkisten hankintojen kautta on kaupunkikonsernin johtoa myöten vahva tuki. Hankintoja tekevä henkilöstö on sitoutunut edistämään kierto- taloutta hankinnoissa. • Kaupunkikonsernin yksiköt tietävät, mitä kiertotaloushankinnat tarkoittavat ja mitä niillä halutaan saavuttaa • Hankintoja tekevä henkilöstö on koulutettu otta- maan huomioon kiertotalouden käytänteet han- kintoja suunnitellessa ja hankintoja tehdessä • Kaupungin hankintaohjelman hankintalinjausten mukaiset kiertotalouskriteerit ovat käytössä kaikissa julkisissa hankinnoissa • Kaupunkikonsernin budjetissa on varauduttu kiertotaloutta edistävien hankintojen mahdollisiin lisäkustannuksiin • Kaupungin ja konserniyhtiöiden yhteistyö hankintojen suunnittelussa ja toteutuksessa vahvistuu kiertotalouden kannalta olennaisissa hankinnoissa • Markkinavuoropuhelu tarjoajien kanssa on aktiivista, se edistää kiertotaloutta ja huomioi uudet ratkaisut kilpailutuksissa. Hyvin suunnitel- luilla kiertotaloushankinnoilla edistetään kierto- talouden mukaista liiketoimintaa alueella. Kiertotaloutta edistävät julkiset hankinnat PAINOPISTE
 • 23. 23 Lahden kiertotalouden tiekartta Kiertotaloutta edistävät julkiset hankinnat PAINOPISTE TOIMENPITEET MITTARI VASTUUTAHO JA TOTEUTTAJAT KIERTOTALOUSKRITEERIT HANKINNOISSA JA MARKKINAVUOROPUHELU Tehdään vaikuttavuusarviointi, mihin hankintakategorioihin olisi keskityttävä ensisijaisesti niiden volyymin tai ympäristövaikutusten takia sekä toteutussuunnitelma Kategoriat tunnistettu ja toteutussuunnitelma tehty Palvelualueiden johto, Konserniohjaus, Tilakeskus Kaupunkiympäristö, Konsernihallinto, Sivistyspalvelut, Konserniyhtiöt, Hankintapalvelut Varmistetaan, että kilpailutuksissa on huomioitu kiertotalouteen ja muihin kestävyyskriteereihin liittyvä osio ottaen huomioon tehty vaikuttavuusarviointi Kilpailutusten määrä, joissa kiertotalousosio Määritellään vuositavoitteet hankintojen kierrätysraaka-aineen osuudelle toimijakohtaisesti ja seurataan toteutumista vaikuttavuusarvioinnin perusteella merkittäviksi todetuissa kategorioissa. Kierrätysraaka-aineen osuus hankinnoissa Kehitetään markkinavuoropuhelua tarjoajien kanssa huomioiden kiertotalouden edistäminen Markkinavuoropuhelutilaisuudet, joissa kiertotalous mukana Kartoitetaan mahdollisuus leasing- ja vuokraushankintoihin ja vakiinnutetaan nämä hankintatavat normaaliin käyttöön tarpeen mukaan Hankinnat, joissa sovellettu leasingia tai vuokrausta
 • 24. 24 Lahden kiertotalouden tiekartta Kiertotaloutta edistävät julkiset hankinnat PAINOPISTE TOIMENPITEET MITTARI VASTUUTAHO JA TOTEUTTAJAT HENKILÖSTÖN HANKINTA-OSAAMINEN Päivitetään kaupungin hankintaohjelma huomioiden kiertotalouden ja muiden kestävyyskriteerien edistäminen hankinnoissa. Kootaan hankintaohjeet ja -oppaat helposti löydettäväksi kaupunkikonsernin henkilöstön käyttöön. Ohjelma päivitetty ja ohjeistus koottu Hankintapalvelut, Viestintäpalvelut, Konserniohjaus Järjestetään ja mahdollistetaan koulutusta kiertotaloushankinnoista ja hankintakriteereistä toimialoittain ja yksiköittäin kaikille hankintoja tekeville kaupunkikonsernin työntekijöille ja varataan henkilöresurssi auttamaan hankintoja tekeviä työntekijöitä. Perustetaan hankintoja tekeville yhteinen viestintäkanava. Koulutukseen osallistuneet henkilöt Palvelualueiden johto, Konserniohjaus, Tilakeskus Kaupunkiympäristö, Konsernihallinto, Sivistyspalvelut, Konserniyhtiöt, Hankintapalvelut Kartoitetaan kaupungin yksiköissä käytettävissä oleva irtaimisto ja käytetään ensisijaisesti niitä aina ennen uuden hankintaa. Selvitetään ja kirjataan myös mahdollisuus hankkia irtaimistoa käytettynä, vuokrattuna tai leasing-palveluna. Kirjataan nämä linjaukset myös hankintaohjelmaan ja -ohjeisiin. Ohjeistus kirjattu ja viestitty henkilöstölle, kiertävän irtaimiston määrä Tilakeskus, Sivistyspalvelut, Kaupunkiympäristö, Konsernihallinto, Konserniohjaus, Yhdistykset
 • 25. 25 Lahden kiertotalouden tiekartta Kiertotaloutta edistävät julkiset hankinnat PAINOPISTE TOIMENPITEET MITTARI VASTUUTAHO JA TOTEUTTAJAT VERTAISOPPIMINEN JA VIESTINTÄ Viestitään sisäisesti kaupunkikonsernissa tehdyistä kiertotalouden mukaisista hankinnoista ja piloteista kokoamalla hyviä esimerkkejä kiertotaloutta toteuttavista hankinnoista ja kiertotalouden mukaisten hankintakriteerien käytöstä Viestinnän määrä Hankintapalvelut, Viestintäpalvelut, Sivistyspalvelut, Kaupunkiympäristö, Konsernihallinto, Konserniyhtiöt Viestitään säännöllisesti kiertotaloutta edistävistä hankintaohjeista Viestinnän määrä Hankintapalvelut Otetaan oppia muiden kuntien ja hyvinvointialueen kiertotaloushankinnoista ja tiedotetaan niistä sisäisesti. Tallennetaan uutisvahti hankinnoista, jonka pohjalta kootaan säännöllinen uutiskirje. Sisäisen viestinnän määrä Hankintapalvelut, Viestintäpalvelut, Konserniohjaus Viestitään ulkoisesti omista hyvistä hankintaesimerkeistä ja osoitetaan edelläkävijyyttä kiertotaloushankinnoissa Viestinnän määrä Viestintäpalvelut, Sivistyspalvelut, Kaupunkiympäristö, Konsernihallinto, Konserniyhtiöt
 • 26. 26 Lahden kiertotalouden tiekartta Tavoitteet • Tavoitteena on saavuttaa 70 prosentin rakennus- ja purkujätteen kierrätysaste (EU:n jätedirektiivi) • Kaupunkiympäristön palvelualueen kiertotalouden kehittämis- ja toimenpideohjelman toimenpiteet ovat osana normaalia toimintaa • Kaupunkikonsernin rakennus- ja purkuhankkeissa kiertotalous on keskiössä sekä uudis- rakentamisen materiaalien valinnoissa ja käyttötavoissa että rakennus- ja purkujätteen kierrättämisessä ja uudelleenkäytössä • Hiilineutraalin rakentamisen kehityskeskus löytää uusia tapoja ja teknisiä ratkaisuja yhdessä alan toimijoiden, sidosryhmien ja tutkimus- laitosten kanssa rakentamisen hiilijalanjäljen vähentämiseen sekä tuotteistaa näistä sopivimmat teollisiksi ratkaisuiksi tulevaisuuden rakentamisen tarpeisiin • Parannamme kaupunkikonsernin olemassa olevan rakennuskannan energiatehokkuutta ja keskitymme erityisesti korjaamiseen ja ylläpitoon uudisrakentamisen sijaan • Kaupunkikonsernin rakennusten ja tilojen käyttöaste on korkea ja käyttöikä on pitkä. Julkisten tilojen suunnittelussa, rakentamisessa ja saneerauksessa keskeisenä lähtökohtana on monikäyttöisyys ja tilojen käyttötarkoituksen muunneltavuus • Käytettävissä olevat kaupungin omistamat tilat ovat asukkaiden varattavissa ja tilavaraus- järjestelmä on laajasti asukkaiden käytössä Rakentaminen ja rakennukset PAINOPISTE
 • 27. 27 Lahden kiertotalouden tiekartta Rakentaminen ja rakennukset PAINOPISTE TOIMENPITEET MITTARI VASTUUTAHO JA TOTEUTTAJAT KAUPUNKISUUNNITTELUN JA -TEKNIIKAN KIERTOTALOUS Päivitetään kaupunkiympäristön palvelualueen kiertotalouden kehittämis- ja toimenpideohjelma kaupungin strategian ja kiertotalouden tiekartan pohjalta Päivitys tehty Kaupunkisuunnittelu Järjestetään ja mahdollistetaan koulutusta kiertotalouden huomioimiseen kaavoituksessa, maankäytössä sekä kaupunki-infran suunnittelussa, rakennuttamisessa ja kunnossapidossa Koulutettujen henkilöiden määrä Kaupunkisuunnittelu, Kaupunkitekniikka, LAB ja muut koulutustahot Edistetään kiertotaloutta maankäytön ja kaupunkisuunnittelun keskeisenä lähtökohtana, mukaan lukien kiertotalouden elinkeinotoiminnan edistäminen mm. monipuolisella tonttitarjonnalla sekä kaavoituksen ja aluerakentamisen massatalouden hallinnalla. Edistetään uusiomateriaalien ja uusiokiviainesten käyttöä kaupunki-infran suunnittelussa ja hankinnoissa. Laadittujen suunnitelmien lukumäärä, joissa kiertotalouden mahdollisuudet tarkasteltu Kaupunkisuunnittelu, Kaupunkitekniikka Kannustetaan henkilöstöä toteuttamaan rohkeita kiertotaloutta hyödyntäviä kokeiluja ja hankkeita kaupunki-infran ja viherrakentamisessa (kokeiluympäristöt, pilottihankkeet, budjettivaraus kiertotaloustoimille) Pilottihankkeiden ja kokeilu- hankkeiden lukumäärä, joissa otettu huomioon kiertotalous Kaupungin ja kaupunkiympäristön johto, Kaupunkisuunnittelu, Kaupunkitekniikka, Konserniyhtiöt Osallistetaan asukkaat kiertotalouden kehittämiseen kaupunkisuunnittelussa Tilaisuuksien ja viestinnän määrä Kaupunkisuunnittelu Laaditaan kiertotalouden huomioivat ohjeet laadukkaan purkuhankkeen toteutukseen purkuhankkeen tilaajalle, suunnittelijalle, valvojalle ja urakoitsijalle Ohjeet tehty Kaupunkisuunnittelu, Tilakeskus Edellytetään, että Kestävän purkamisen Green Deal -sopimuksen määritelmän mukaisissa korjaus- ja purkuhankkeissa toteutetaan purkukartoitus hyödyntäen purkukartoitusopasta Kohteet, joissa toteutettu oppaan mukainen purkukartoitus Kaupunkisuunnittelu, Tilakeskus, Kaupunkitekniikka, Konserniyhtiöt
 • 28. 28 Lahden kiertotalouden tiekartta Rakentaminen ja rakennukset PAINOPISTE TOIMENPITEET MITTARI VASTUUTAHO JA TOTEUTTAJAT HIILINEUTRAALI RAKENTAMINEN Määritellään kannusteet ja sitovat tavoitteet kaupunkikonsernin toimijoille infran ja kiin- teistöjen hiilineutraalin rakentamisen kehittämiseksi laatimalla toimenpiteistä tiekartta Tiekartta otettu käyttöön Elinvoima- ja työllisyyspalvelut (ETP) Järjestetään talonrakennushankkeiden parissa työskenteleville koulutusta rakentamisen kiertotaloudesta Koulutettujen henkilöiden määrä Tilakeskus, Lahden Talot, LAB ja muut koulutustahot Toteutetaan kiertotalouden mukaisen rakentamisen projekteja (rakennusosien uudelleenkäyttö, puurakentaminen, vähähiiliset kiertotalousmateriaalit, materiaali- passit, rakennusten osien suunnittelu korjattaviksi ja purettaviksi, betonituotteiden kiertotalous, purkumateriaalien kierrätys rakennusmateriaaleiksi) Investointien määrä, EU-rahoituksen määrä, puurakennusten määrä Tilakeskus, Lahden Talot, Spatium, ETP , LAB ja muut tutkimustahot Hyödynnetään kierrätettyjä maa-aineksia uusioraaka-aineina rakennustyömailla Kierrätysprosentti Tilakeskus, Lahden Talot, Tilakeskus, Spatium Parannetaan kaupunkikonsernin kiinteistöjen energiatehokkuutta ja uusiutuvan energian käyttöä korjausrakentamisessa Energiatehokkuus- toimenpiteiden vaikuttavuus ETP, Lahden Talot, Tilakeskus, Spatium, konserniyhtiöt Kannustetaan talonomistajia korjausrakentamiseen purkamisen sijaan sekä energiatehokkuus- toimenpiteisiin, uusiutuvan energian käyttöön ja puurakentamiseen viestinnällä ja neuvonnalla Viestinnän määrä Rakennusvalvonta, Ympäristöpalvelut, Ympäristökehitys Hyödynnetään Niemen ranta-alueen rakennusten purkumateriaaleja toteuttamalla opiskelijakilpailussa ehdotettuja ratkaisuja Hyödynnetty määrä ETP, LAB Edistetään vähähiilisyyttä ja kiertotaloutta päiväkoti- ja koulurakentamisessa sekä näiden yksiköiden toiminnassa Vaikuttavuus Tilakeskus, Sivistyspalvelut
 • 29. 29 Lahden kiertotalouden tiekartta Rakentaminen ja rakennukset PAINOPISTE TOIMENPITEET MITTARI VASTUUTAHO JA TOTEUTTAJAT RAKENNUSTEN JA TILOJEN TEHOKAS KÄYTTÖ Varataan riittävät resurssit rakennusten huoltoon ja kunnossapitoon sekä rakennusten kunnon seurantaan Henkilö- ja taloudelliset resurssit Tilakeskus, Konserniohjaus, Konserniyhtiöt Varataan riittävät resurssit rakennetun ympäristön (liikenne- ja viheralueet) kunnossapitoon ja hoitoon sekä kunnon seurantaan Henkilö- ja taloudelliset resurssit Kaupunkitekniikka, Liikuntapalvelut Huomioidaan julkisten tilojen monikäyttöisyys ja tilojen käyttötarkoituksen muunneltavuus jo rakennusten suunnitteluvaiheessa. Huomioidaan myös Timmi- tilavarausjärjestelmän käytön mahdollisuus jo rakennusten suunnitteluvaiheessa. Rakennusten määrä, joissa huomioitu Tilakeskus, Kaupunkisuunnittelu, Kaupunkitekniikka, Lahti-piste Optimoidaan kaupungin omien toimintojen tilantarvetta ja tehdään selvitys, mitkä tilat ovat jaettavissa yleiseen käyttöön Selvitys tehty Tilakeskus, Kaupunkisuunnittelu Kehitetään työympäristöjä kiertotalouden periaatteet huomioiden ja edistetään tarpeenmukaista tilankäyttöä Tilatehokkuus Tilakeskus, Kaupunkiympäristö, Konsernihallinto, Sivistyspalvelut Kehitetään Timmi-tilavarausjärjestelmää käyttäjälähtöiseksi ja markkinoidaan sitä käyttäjäkunnan laajentamiseksi kaikkien asukkaiden ja yhdistysten tietoon Varausjärjestelmän käyttäjämäärä Lahti-piste, Viestintäpalvelut Luodaan yhteiset pelisäännöt kaupungin tarjoamien tilojen varaukselle (käyttäjät, hinnoittelu, lukitus, siivous jne.) Säännöt määritelty ja käytössä Palvelutori, Tilakeskus
 • 30. 30 Lahden kiertotalouden tiekartta Tavoitteet • Lahden ruokajärjestelmä toimii kestävästi kiertotalouden periaatteiden mukaisesti aina ruuantuotannosta kulutukseen, biojätteen käsittelyyn ja ravinteiden kiertoon asti • Lahtelaiset koululaiset ja opiskelijat syövät kestävästi ja eettisesti tuotettua, maukasta ja terveellistä lähiruokaa • Biokaasun ja kierrätyslannoitteiden käyttömäärien kasvattamisella lisätään alueen energia- ja ravinneomavaraisuutta sekä huoltovarmuutta • Hyvin koordinoitu ruoka-aputoiminta vähentää syntyvän ruokahävikin määrää ja edistää sosiaalista kestävyyttä Lahden alueella • Syömäkelpoisen ruokajätteen määrä biojätteessä vähenee • Salpakierron jätehuollon toiminta-alueella biojätteen kierrätysaste nousee ja biojätteen osuus sekajätteessä pienenee Kestävä ruokajärjestelmä PAINOPISTE
 • 31. 31 Lahden kiertotalouden tiekartta Kestävä ruokajärjestelmä PAINOPISTE TOIMENPITEET MITTARI VASTUUTAHO JA TOTEUTTAJAT KESTÄVÄ RUOANTUOTANTO, BIOKAASUN HYÖDYNTÄMINEN JA RAVINNEKIERTO Varmistetaan, että kaavoitus ja muut säännökset edistävät kaupunkiviljelyä ja luodaan sallivat säännöt kaupunkiviljelylle Säännöt tarkastettu Kaupunkisuunnittelu Edistetään koulujen ja päiväkotien kaupunkiviljelyä ja siihen liittyvää yhteistyötä esim. palvelutalojen ja vanhempainyhdistysten kanssa Kohteiden määrä Sivistyspalvelut, Tilakeskus, Lahden Talot, LAB Lisätään kasvispainotteisen sekä luomu- ja lähiruokaan perustuvan ruokavalion osuutta päiväkotien, koulujen, lukioiden ja ammatillisen koulutuksen ruokailussa mm. tuomalla esille kasvisruokaa sekä osallistamalla lapsia ja nuoria ruokailun kehittämiseen Ruokaloiden määrä, joissa kehitetty, kasvis-, luomu- ja lähiruuan osuus ruokalistan tarjonnasta Päijät-Hämeen Ateriapalvelut, Sivistyspalvelut, Salpaus, Ympäristökehitys Edistetään Viljaklusterin kiertotaloustoimintaa alueen korkeakoulujen kanssa yhteistyössä Pilottiaihioiden määrä LADEC, Viljaklusterin organisaatiot, Elinvoima- ja työllisyyspalvelut (ETP), LAB, LUT Ylläpidetään ja kehitetään biokaasuntuotantoa tehokkaalla toiminnalla ja parantamalla raaka-aineiden saatavuutta Biokaasutuotannon määrä Labio, Salpakierto, Lahti Aqua, LAB Edistetään lähilannoitteiden valmistusta ja taloudellista kannattavuutta sekä käyttöä kaupungin mailla Lannoitetuotannon määrä Labio, LADEC, Lahti Energia, Salpamaa, Salpakierto, Aalto-yliopisto, HY, Kaupunkisuunnittelu, Kaupunkitekniikka Edistetään kaupungin omistamilla pelloilla uudistuvaa viljelyä (esim. Porvoonjoen valuma-alueella kipsikäsittelyä vähentämään maatalouden fosforikuormitusta) Peltoala, jossa edistetty Ympäristöpalvelut Kehitetään järvien hoitokalastussaaliiden lajittelua ja hyötykäyttöä ruokajalostuksessa sekä viestitään hyötykäyttömahdollisuuksista asukkaille Uusi lajitteluasema käytössä, ravintona hyödynnetty määrä Ympäristöpalvelut Edistetään kuitujen käyttöä peltojen hiilisisällön lisäämiseksi, maan rakenteen parantamiseksi sekä veden ja fosforin pidättämisen tehostamiseksi Hyödynnetyn kuidun määrä Ympäristöpalvelut
 • 32. 32 Lahden kiertotalouden tiekartta Kestävä ruokajärjestelmä PAINOPISTE TOIMENPITEET MITTARI VASTUUTAHO JA TOTEUTTAJAT RUOKAHÄVIKIN VÄHENTÄMINEN Kartoitetaan alueen hävikkiruokatoimijat, syntyvän hävikkiruuan määrä, yritysmahdollisuudet ja vähennyspotentiaali Kartoitusselvitys tehty Ympäristökehitys, Yhdistykset, Säätiöt, Yritykset Luodaan hävikkiruokatoimijakartoituksen perusteella yhteistyöverkosto toimijoille ja ruoka-alan yrityksille hävikkiruuan kierron ja logistiikan parantamiseksi Yhteistyöverkosto käynnistetty Ympäristökehitys, Yhdistykset, Säätiöt, Yritykset/Viljaklusteri, LAB Vähennetään linjastohävikkiä auditoinneilla, viestintäkampanjoilla, hävikkivahdilla, punnitsemalla, reaaliaikaisella ja joustavalla ateriasuunnittelulla ja tilaamisella sekä muilla työkaluilla päiväkodeissa, kouluissa, lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, opiskelijaruokaloissa ja työpaikoilla Linjastohävikin määrä Päijät-Hämeen Ateriapalvelut, Sivistyspalvelut, Salpaus, LUT, LAB, HY Pidetään aktiivisesti esillä kotitalouksille suunnattua ruokahävikin vähentämistä ja biojätteen lajittelua tehostavaa viestintää Viestinnän määrä Salpakierto, Viestintäpalvelut, Ympäristökehitys, Ympäristöpalvelut, Jätehuoltoviranomainen, LAB BIOJÄTTEEN LAJITTELU JA HYÖDYNTÄMINEN Tarjotaan biojätteen vapaaehtoista erilliskeräyspalvelua ja tarkastellaan biojätteen pakollisen erilliskeräyksen laajentamista Vapaaehtoisesti liittyneet kiinteistöt Salpakierto, Jätehuoltoviranomainen Järjestetään asukkaille opetuskursseja, webinaareja ja neuvontaa biojätteen lajittelun parantamiseksi, ml. kompostointikurssit Tarjottujen kurssien ja tapahtumien määrä Salpakierto, Jätehuoltoviranomainen, Wellamo-opisto, Yhdistykset
 • 33. 33 Lahden kiertotalouden tiekartta Tavoitteet • Asukkaat ovat tietoisia kaupungin ja muiden toimijoiden tarjoamista jakamistalouden palveluista ja niitä on paljon tarjolla. Asukkaita myös osallistetaan mukaan kehittämään uusia ratkaisuja. • Jakamistalouden ratkaisuja hyödyntävillä yrityksillä on hyvät liiketoimintamahdollisuudet alueella. • Kaupunkikonsernin yksiköissä käytetään ensisijaisesti olemassa olevaa irtaimistoa ennen uuden hankkimista • Lahden kaupunkikonserni tekee aktiivisesti yhteistyötä materiaalikiertojen edistämiseksi korkeakoulujen, yritysten, yhdistysten, hyvinvointi- alueen ja muiden sidosryhmien kanssa • Kaupunkikonsernin omistamissa tai hallinnoimissa rakennuksissa sekä kaupunkikonsernin järjestämissä tapahtumissa jätehuolto ja lajittelu on suunniteltu hyvin ja materiaalien kierrätysaste on korkea • Salpakierron jätehuollon toiminta-alueella syntyvän yhdyskuntajätteen määrä asukasta kohden vähenee ja kierrätysaste on 60 % vuonna 2030. Kotitalousjätteen määrä vähenee ja kierrätysaste nousee saavuttaen 65 % tason vuoteen 2030 mennessä​ . Materiaalikierrot ja jakamistalous PAINOPISTE
 • 34. 34 Lahden kiertotalouden tiekartta Materiaalikierrot ja jakamistalous PAINOPISTE TOIMENPITEET MITTARI VASTUUTAHO JA TOTEUTTAJAT JAKAMISTALOUS Tuodaan paremmin esille kaupunkikonsernin avattua dataa ja jatketaan datan avaamista tarpeen mukaan Avointa dataa hyödyntävät palvelut Kaupunkitekniikka / Paikkatietopalvelut, LUT Tuetaan yhteiskäyttöpalveluita asuinalueiden aluesuunnittelulla (esim. ranta-alueilla yhteiskäyttötilat, saunat, pelikentät, laiturit, yhteiskäyttöautot, venepaikat) Kohteet, joissa edistetty Kaupunkisuunnittelu Vaikutetaan kaupunkipyöräjärjestelmän käyttöasteeseen, tavoitteena lisätä kaupunki- pyörien ja -asemien määrää ja laajentaa järjestelmän ympärivuotiseen käyttöön Tehtyjen matkojen määrä Kaupunkitekniikka, Kaupunkisuunnittelu Vuokrataan virkakäytössä olevia autoja kaupunkikonsernin henkilöstölle sekä yksityisille käyttäjille Yhteiskäyttöautojen määrä Kaupunkiympäristö Toteutetaan viestintäkampanja asukkaille jakamistalouden palveluista ja hyödyistä Viestintäkampanjan vaikuttavuus Ympäristökehitys, Viestintäpalvelut, Kehitetään kirjastojen tavaroiden ja tilojen lainauspalveluita sekä viestitään niistä aktiivisesti asukkaille Lainatavaroiden määrä, viestinnän määrä Kirjastopalvelut Lainataan kaupungin omistamia tavaroita ja Palvelutorin tiloja sekä viestitään mahdollisuuksista sännöllisesti asukkaille, yhdistyksille ja muille toimijoille. Tarjotaan opastusta Paja-toiminnan mahdollisuuksista ja järjestetään kiertotalouteen liittyviä tapahtumia ja koulutusta asukkaille ja yhdistyksille ja muille toimijoille Lainatavaroiden käyttömäärä, Paja-tilan käyttömäärä, viestinnän määrä Palvelutori, Ympäristöpalvelut, Tapahtumapalvelut, Yhdistykset, Säätiöt
 • 35. 35 Lahden kiertotalouden tiekartta Materiaalikierrot ja jakamistalous PAINOPISTE TOIMENPITEET MITTARI VASTUUTAHO JA TOTEUTTAJAT MATERIAALIEN JA TUOTTEIDEN KIERTO Tehostetaan kaupungin irtaimiston sisäistä kiertoa nimeämällä koordinoiva vastuutaho ylläpitämään varastoja, kunnostamaan ja kuljettamaan irtaimistoa, hallinnoimaan sähköistä tietojärjestelmää, seuraamaan kiertävän irtaimiston määrää ja taloudellisia säästöjä sekä huolehtimaan ylimääräisen irtaimiston jatkohyödyntämisestä Kustannussäästöt, kiertävän irtaimiston määrä Tilakeskus, Sivistyspalvelut, Elinvoima- ja työllisyyspalvelut (ETP), Ympäristökehitys, Harjulan Setlementti / Patina Osallistetaan asukkaita edistämään kiertotaloutta arkielämässä kumppanuuspöytien, skididialogin ja tapahtumien kautta Tapahtumien ja osallistuneiden asukkaiden määrä Osallisuuden ja hyvinvoinnin yksikkö, Sivistyspalvelut, Ympäristökehitys, Ympäristöpalvelut, Päijät-Hämeen Liitto, LAB Kehitetään materiaalikiertojen keskusta palvelemaan kiertotalouden innovaatiotoimintaa ja kansainvälistä liiketoimintaa Syntyneiden yritysklustereiden määrä LAB, LUT, ETP, HY, LADEC, Yritykset, ELY-keskus, Päijät-Hämeen Liitto Järjestetään viestintäkampanja poistotekstiilien keräyksestä sekä seurataan, kehitetään ja laajennetaan keräystä Kerätyn poistotekstiilin määrä Salpakierto, LAB, Harjulan Setlementti Lisätään asukkaille suunnattua viestintää kiertotaloudesta ja kestävästä kuluttamisesta sekä työpajoja, jotta arjen kiertotalousteot olisivat tuttuja ja jokainen ymmärtää kiertotalouden merkityksen Viestinnän määrä Ympäristökehitys, Ympäristöpalvelut, Viestintäpalvelut, LAB, Päijät-Hämeen Liitto, Salpakierto, Palvelutori
 • 36. 36 Lahden kiertotalouden tiekartta Materiaalikierrot ja jakamistalous PAINOPISTE TOIMENPITEET MITTARI VASTUUTAHO JA TOTEUTTAJAT YHDYSKUNTAJÄTTEEN MÄÄRÄN VÄHENTÄMINEN JA KIERRÄTTÄMINEN Siirrytään keskitettyyn kunnan järjestämään ja Salpakierto Oy:n kilpailuttamaan jätteenkuljetukseen. Kaikki alueen kiinteistöt liittyneet järjestettyyn jätehuoltoon Salpakierto, Jätehuoltoviranomainen Siirrytään energiajätteen keräyksestä jätelainsäädännön mukaiseen pakkausjätteiden keräykseen sekä sekajätteen laitosmaiseen käsittelyyn Siirrytty Salpakierto, Jätehuoltoviranomainen Tarjotaan vapaaehtoista kierrätysjätelajien keräyspalvelua asukkaille täydentämään jätelainsäädännön minimivaatimuksia Vapaaehtoiseen palveluun liittyneet Salpakierto, Jätehuoltoviranomainen Kehitetään kaupunkikonsernin tilojen jätehuoltoa (auditoinnit, lajitteluastiat ja merkinnät sisätiloissa, vastaavat puhtaanapitosopimukset, vaadittavat keräysastiat kiinteistön jätepisteellä sekä erilliskuljetukset jätelajeittain kierrätykseen) Sekajätteen määrä, kierrätysaste Tilakeskus, Konserniohjaus, Konserniyhtiöt Viestitään aktiivisesti jätelainsäädännön muutoksista asukkaille, kehitetään jätteen vähentämistä ja lajittelua lisäävää viestintää ja kampanjointia, erityisesti sähköisiä kanavia hyödyntäen Viestinnän määrä Salpakierto, Jätehuoltoviranomainen Tehdään tapahtumille oma jätehuoltosuunnitelma sekä järjestetään kattava jätelajien lajittelu ja erilliskeräys tapahtumissa Sekajätteen määrä, kierrätysaste Tapahtumapalvelut, KOKO Lahti, Lahti Events Kilpailutetaan kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen urakat siten, että niissä otetaan huomioon hankittavien ajoneuvojen ympäristöystävällisyys ja energiatehokkuus Urakoiden osuus, joissa huomioitu Salpakierto