SlideShare a Scribd company logo
Á¿ëýã VIII Terminal-ä àøèãëàãäàõ êîììàíä
pwd Энэ command нь танийг аль директорт байгааг харуулана. Жишээ нь: pwd [enter] дарахад танийг аль директорт байгааг харуулана. ls –[options] (list)Идэвхèтэй байгаа директоðûí äîòîðõèéã харна. options: a уг директорт байгаа бүх файлийг харна.
t уг директорт байгаа хамгийн сүүлд өөрчилсөн файлийг харна. u уг директорт байгаа файлуудаас хамгийн сүүлд хэзээ харсаíûг харуулана. l file-ийг бүтэн үзүүлэлтээр харна. Жишээ нь: ls –a [enter] дарна. Ингэхэд shell- дээр тухайн директорт áайгаа бүх файл гарна.
drwxy - x-y 3 root root 4096 date hello d= Файлын хөл ямар төрлийн файл болохыг энэ зааж өгнө. d – ийн оронд ердийн(-) файл гэсэн үг L- байвал нийтийн файл rwx-x –y Хандах эрхийг зааж өгнө. -x-= home loop -д хандах эрх нь группээр байна. r -= Хэрэглэгч унших эрхтэй.
w-= Хэрэглэгч өөрчилөлт хийх эрхтэй x-= Хэрэглэгч файлаа өөрчилөх эрхтэй Файлд хандах эрхийг өөрчлөх chmod-=хандах эрхийг өөрчлөнө. q+w- = бичэх эрхийг нэмэж өгөх ф-x- = хасах эрхийг өгөх 4096 - = Файлын хэмжээ юм. date- =Он сар өдөр юм.cd (cha nge director) Директор хооронд шилжүүлдэг command.
Жишээ нь: cd .. [enter] дарахад тухайн директорийн Parent директор луу шилжинэ.Харин cd [enter] дарахад тухайн директорийн Child директор луу шилжинэ. mkdir (makedirector) Энэ command нь шинээр folder үүсгэнэ.
Жишээ нь: mkdir [enter] дарахад тухайн идэвхтэй байгаа директорт myfolder гэсэн folder үүснэ. rmdir (removedirector) Энэ command нь folder ycтгадаг. Жишээ нь: rmdir [enter] дарахад тухайн идэвхтэй байгаа директорт myfolder гэсэн folder-ийг устгана. find Энэ command нь folder болон file –ийг хайна.
Жишээ нь: find conio.h [enter] дарахад тухайн директороос child директороос хайна. man Name –д бичигдсэн command-ийн тайлбарыг гаргана. Жишээ нь: man ls [enter] дарахад ls command-ийн тайлбарыг гаргана. vi Энэ command нь бөгөөд text file үүсгэн, мөн file íээнэ.
Жишээ нь: vi bat.txt [enter] дарахад тухайн идэвõèтэй байгаа директорт bat.txt нэртэй text файл үүсгэнэ. Энэ editor дотроо олон command-уудтай бөгөөд ESÑ +a [enter] дарахад тухайн file дээр ажиллаж болох бөгөөд мөн ESÑ+shift+; [enter] дарахад тухайн нээсэн file идэвхèгүй болно.
Ингэхэд нь wq [enter] дарахад file-ийг хадгалаад гарна. Харин q [enter] дарахад хадгалах уу? гэж асууна. q! [enter] дарахад шууд гарна. gcc -[options] Энэ êîììàíä нь source file-д compile хийнэ. Options: o энэ нь binary file үүсгэдэг. Жишээ нь: gcc –o hello hello.c [enter] дарахад hello.c file-ийн hello гэсэн binary file үүсгэдэг.
./ êîììàíä нь compile хийсэн file-ийг ажиллуулана. Жишээ нь: ./ hello [enter] дарахад уг hello гэсэн file ажиллана. who system-д ÿмар хэрэглэгч хандаж байгааг харуулана. Жишээ нь: who [enter] дарна. who am i та өөрийгөө ÿмар эрхээр орсныг харуулана. Жишээ нь: who am i [enter] дарна. where is Уг файлийг хаана байгааг заана.
Жишээ нь: whereis conio.h [enter] дарахад conio.h энэ файлийг хаана байгааг заана. adduser Шинэ хэрэглэгч нэмж оруулана. Жишээ нь: adduser bat [enter] дарахад bat гэсэн хэрэглэгч үүсэнэ. passwd (password) Хэрэглэгчидэд түлхүүр үг оруулана. Жишээ нь: passwd bat [enter] дарахад password oруул гэсэн үг гарч ирэх бөгөөд хоёр удаа оруулаад bat нэртэй хэрэглэгчид password орно.
ln -[options] filename нэртэй file-д link хийнэ. options: -s soft link хийнэ. Энэ link нь линклэсэн file-ийн зөвхөн нэрийг авсан байх бөгөөд доторх мэдээлэл нь нэг байна. Link хийлгүүлсэн file-ийг устгавал дагаад устана.
Харин options-ийг хоосон орхиод бичвэл hard link болох бөгөөд ÿлгаа нь Link хийлгүүлсэн file-ийг устгавал дагаж устахгүй. Жишээ нь: ln –s bat.txt [enter] дарахад тухайн директорт bat.txt гэсэн (өнгө нь өөр) файл үүсэнэ. rm энэ command нь file –ийг устгана. Жишээ нь: rm bat.txt [enter] дарахад bat.txt file-ийг устгана.
Директор устгах. Шелë ашиглаж хоосон директор устгахдаа rmdir гэсэн команд ашиглана. Хэрвээ хоосон биш бол rm –rf команд ашгилна. Директор хооронд шилжүүлдэг êîìàíä Жишээ нь: cd .. [enter] дарахад тухайн директорийн Parent директор луу шилжинэ.Харин cd [enter] дарахад тухайн директорийн Child директор луу шилжинэ.
rmdir Энэ command нь folder ycтгадаг. Жишээ нь: rmdir [enter] дарахад тухайн идэвхтэй байгаа директорт myfolder гэсэн folder-ийг устгана. ffind Энэ command нь folder болон file –ийг хайна. Жишээ нь: find conio.h [enter] дарахад тухайн директороос child директороос хайна. man Name –д бичигдсэн êîìàíäûí тайлбарыг гаргана.
Жишээ нь: man ls [enter] дарахад ls êîìàíäûн тайлбарыг гаргана. vi Энэ command нь texteditor бөгөөд òåêñò ôàéë үүсгэн,ìөн ôàéë нээнэ. Жишээ нь: vi bat.txt [enter] дарахад тухайн идэвхтэй байгаа директорт bat.txt нэртэй text файл үүсгэнэ. Энэ editor дотроо олон command-уудтай бөгөөä ESC +a [enter] дарахад тухайн file дээр ажиллаж болох бөгөөд мөн ESC shift+; [enter] дарахад тухайн нээсэн ôàéë идэвхгүй болно.
Ингэхэд нь wq [enter] дарахад file-ийг хадгалаад гарна. Харин q [enter] дарахад хадгалах уу? гэж асууна. q! [enter] дарахад шууд гарна. gcc -[options] Энэ command нь source file-д compile хийнэ. Options: o энэ нь binary file үүсгэдэг. Жишээ нь: gcc –o hello.c [enter] дарахад hello.c file-ийн hello гэсэн binary file үүсгэдэг.
passwd Хэрэглэгчидэд түлхүүр үг оруулана. Жишээ нь: passwd bat [enter] дарахад password oруул гэсэн үг гарч ирэх бөгөөд хоёр удаа оруулаад bat нэртэй хэрэглэгчид password орно. cal2 = гэвэл 2-р сарыг харуулна. cal3 = гэвэл 3-р сарыг харуулна. cal4 = гэвэл 4-р сарыг харуулна. cal5 = гэвэл 5-р сарыг харуулна. cal12 = гэвэл 12-р сарыг харуулна.
2011 = гэвэл 2011 оны сарууд дэлгэцээр хурдан гүйгээд kill system-д ажиллаж байгаа ïроöессийг зогсооно. Жишээ нь: kill tcsh [enter] дарахад tcsh shell-ийг зогсооно.

More Related Content

What's hot

Lecture file and folder working
Lecture file and folder workingLecture file and folder working
Lecture file and folder working
ganzorigb
 
файл шахах буюу архивлах 10 11 angi
файл шахах буюу архивлах 10 11 angiфайл шахах буюу архивлах 10 11 angi
файл шахах буюу архивлах 10 11 angi
MusicForYou
 
Spreadsheet file edit
Spreadsheet file editSpreadsheet file edit
Spreadsheet file edit
Lhagvadorj_S
 
1.2 file shahah
1.2 file shahah1.2 file shahah
1.2 file shahah
budkhand_2
 
03 windows explorer paint
03 windows explorer  paint03 windows explorer  paint
03 windows explorer paint
doogii9229
 
Lab2 windows2
Lab2 windows2Lab2 windows2
Lab2 windows2
BPurev
 

What's hot (10)

File zb
File zbFile zb
File zb
 
Lecture file and folder working
Lecture file and folder workingLecture file and folder working
Lecture file and folder working
 
Lekts 3
Lekts 3Lekts 3
Lekts 3
 
файл шахах буюу архивлах 10 11 angi
файл шахах буюу архивлах 10 11 angiфайл шахах буюу архивлах 10 11 angi
файл шахах буюу архивлах 10 11 angi
 
4 angi
4 angi4 angi
4 angi
 
Spreadsheet file edit
Spreadsheet file editSpreadsheet file edit
Spreadsheet file edit
 
1.2 file shahah
1.2 file shahah1.2 file shahah
1.2 file shahah
 
03 windows explorer paint
03 windows explorer  paint03 windows explorer  paint
03 windows explorer paint
 
Zuukaa
ZuukaaZuukaa
Zuukaa
 
Lab2 windows2
Lab2 windows2Lab2 windows2
Lab2 windows2
 

Viewers also liked

Ning america compared
Ning america comparedNing america compared
Ning america compared
mugginmegan
 
La t2 ace project
La t2 ace projectLa t2 ace project
La t2 ace project
Li Wong Kin
 
Pdhpe
PdhpePdhpe
てててPDF
てててPDFてててPDF
てててPDF
Kenzi Noike
 
Australia
AustraliaAustralia
Australia
y3ehps
 
Manual de analisis_tecnico_jose_codina_castro
Manual de analisis_tecnico_jose_codina_castroManual de analisis_tecnico_jose_codina_castro
Manual de analisis_tecnico_jose_codina_castro
Naida Labra
 
Amir i play with my brothers book
Amir i play with my brothers bookAmir i play with my brothers book
Amir i play with my brothers book
bowenslide
 
Sophia the ballet girl book
Sophia the ballet girl bookSophia the ballet girl book
Sophia the ballet girl book
bowenslide
 
Destress yourself-1213369359172247-8
Destress yourself-1213369359172247-8Destress yourself-1213369359172247-8
Destress yourself-1213369359172247-8
Sumathi Agambaranathan
 
Innovation Gene 2015
Innovation Gene 2015Innovation Gene 2015
Innovation Gene 2015
Globant
 
Gramatica resumo
Gramatica resumoGramatica resumo
Gramatica resumo
Andreia Margarido
 
Joomla CMS framework (1.6 - Old version)
Joomla CMS framework (1.6 - Old version) Joomla CMS framework (1.6 - Old version)
Joomla CMS framework (1.6 - Old version)
Minh Tri Lam
 
La funcionalitat de l'ICE: la formació de formadors
La funcionalitat de l'ICE: la formació de formadorsLa funcionalitat de l'ICE: la formació de formadors
La funcionalitat de l'ICE: la formació de formadors
Josep Bargalló Valls
 
Destress yourself
Destress yourselfDestress yourself
Destress yourself
Sumathi Agambaranathan
 
Ramsau - Dachstein trip 2015
Ramsau - Dachstein trip 2015Ramsau - Dachstein trip 2015
Ramsau - Dachstein trip 2015
Solatar
 
Octubre[1]
Octubre[1]Octubre[1]
Octubre[1]
Anny pe?
 
Haley my teacher book
Haley my teacher bookHaley my teacher book
Haley my teacher book
bowenslide
 

Viewers also liked (20)

Ning america compared
Ning america comparedNing america compared
Ning america compared
 
La t2 ace project
La t2 ace projectLa t2 ace project
La t2 ace project
 
Pdhpe
PdhpePdhpe
Pdhpe
 
лаб1
лаб1лаб1
лаб1
 
てててPDF
てててPDFてててPDF
てててPDF
 
Australia
AustraliaAustralia
Australia
 
Manual de analisis_tecnico_jose_codina_castro
Manual de analisis_tecnico_jose_codina_castroManual de analisis_tecnico_jose_codina_castro
Manual de analisis_tecnico_jose_codina_castro
 
Study2
Study2Study2
Study2
 
Amir i play with my brothers book
Amir i play with my brothers bookAmir i play with my brothers book
Amir i play with my brothers book
 
Sophia the ballet girl book
Sophia the ballet girl bookSophia the ballet girl book
Sophia the ballet girl book
 
mengenal adobe photoshop
mengenal adobe photoshopmengenal adobe photoshop
mengenal adobe photoshop
 
Destress yourself-1213369359172247-8
Destress yourself-1213369359172247-8Destress yourself-1213369359172247-8
Destress yourself-1213369359172247-8
 
Innovation Gene 2015
Innovation Gene 2015Innovation Gene 2015
Innovation Gene 2015
 
Gramatica resumo
Gramatica resumoGramatica resumo
Gramatica resumo
 
Joomla CMS framework (1.6 - Old version)
Joomla CMS framework (1.6 - Old version) Joomla CMS framework (1.6 - Old version)
Joomla CMS framework (1.6 - Old version)
 
La funcionalitat de l'ICE: la formació de formadors
La funcionalitat de l'ICE: la formació de formadorsLa funcionalitat de l'ICE: la formació de formadors
La funcionalitat de l'ICE: la formació de formadors
 
Destress yourself
Destress yourselfDestress yourself
Destress yourself
 
Ramsau - Dachstein trip 2015
Ramsau - Dachstein trip 2015Ramsau - Dachstein trip 2015
Ramsau - Dachstein trip 2015
 
Octubre[1]
Octubre[1]Octubre[1]
Octubre[1]
 
Haley my teacher book
Haley my teacher bookHaley my teacher book
Haley my teacher book
 

More from Haliuka Ganbold

Lab2 2 officeapplication
Lab2 2 officeapplicationLab2 2 officeapplication
Lab2 2 officeapplication
Haliuka Ganbold
 
Lab2 2 officeapplication
Lab2 2 officeapplicationLab2 2 officeapplication
Lab2 2 officeapplication
Haliuka Ganbold
 
Lab2 2 ubuntu-officeapplication
Lab2 2 ubuntu-officeapplicationLab2 2 ubuntu-officeapplication
Lab2 2 ubuntu-officeapplication
Haliuka Ganbold
 
Lab2 2 ubuntu-officeapplication
Lab2 2 ubuntu-officeapplicationLab2 2 ubuntu-officeapplication
Lab2 2 ubuntu-officeapplication
Haliuka Ganbold
 
Lab2 2 ubuntu-officeapplication
Lab2 2 ubuntu-officeapplicationLab2 2 ubuntu-officeapplication
Lab2 2 ubuntu-officeapplication
Haliuka Ganbold
 
Lab2 2 ubuntu-officeapplication
Lab2 2 ubuntu-officeapplicationLab2 2 ubuntu-officeapplication
Lab2 2 ubuntu-officeapplication
Haliuka Ganbold
 
Lab2 2 ubuntu-officeapplication
Lab2 2 ubuntu-officeapplicationLab2 2 ubuntu-officeapplication
Lab2 2 ubuntu-officeapplication
Haliuka Ganbold
 
Haliun e business
Haliun e businessHaliun e business
Haliun e business
Haliuka Ganbold
 

More from Haliuka Ganbold (17)

Lab2 2 officeapplication
Lab2 2 officeapplicationLab2 2 officeapplication
Lab2 2 officeapplication
 
Lab2 2 officeapplication
Lab2 2 officeapplicationLab2 2 officeapplication
Lab2 2 officeapplication
 
Lab13 memory2
Lab13 memory2Lab13 memory2
Lab13 memory2
 
Lab12
Lab12Lab12
Lab12
 
Lab4 internet
Lab4 internetLab4 internet
Lab4 internet
 
Lab7 ubuntu terminal
Lab7 ubuntu terminalLab7 ubuntu terminal
Lab7 ubuntu terminal
 
Lab15 tugjrel
Lab15 tugjrelLab15 tugjrel
Lab15 tugjrel
 
Lab13 memory
Lab13 memoryLab13 memory
Lab13 memory
 
Lab4 internet
Lab4 internetLab4 internet
Lab4 internet
 
Lab2 2 ubuntu-officeapplication
Lab2 2 ubuntu-officeapplicationLab2 2 ubuntu-officeapplication
Lab2 2 ubuntu-officeapplication
 
Lab16
Lab16Lab16
Lab16
 
Lab2 2 ubuntu-officeapplication
Lab2 2 ubuntu-officeapplicationLab2 2 ubuntu-officeapplication
Lab2 2 ubuntu-officeapplication
 
Lab2 2 ubuntu-officeapplication
Lab2 2 ubuntu-officeapplicationLab2 2 ubuntu-officeapplication
Lab2 2 ubuntu-officeapplication
 
Lab2 2 ubuntu-officeapplication
Lab2 2 ubuntu-officeapplicationLab2 2 ubuntu-officeapplication
Lab2 2 ubuntu-officeapplication
 
Lab2 2 ubuntu-officeapplication
Lab2 2 ubuntu-officeapplicationLab2 2 ubuntu-officeapplication
Lab2 2 ubuntu-officeapplication
 
Lab1 "ubuntu install"
Lab1 "ubuntu install"Lab1 "ubuntu install"
Lab1 "ubuntu install"
 
Haliun e business
Haliun e businessHaliun e business
Haliun e business
 

Lab7 ubuntu terminal

 • 1. Á¿ëýã VIII Terminal-ä àøèãëàãäàõ êîììàíä
 • 2. pwd Энэ command нь танийг аль директорт байгааг харуулана. Жишээ нь: pwd [enter] дарахад танийг аль директорт байгааг харуулана. ls –[options] (list)Идэвхèтэй байгаа директоðûí äîòîðõèéã харна. options: a уг директорт байгаа бүх файлийг харна.
 • 3. t уг директорт байгаа хамгийн сүүлд өөрчилсөн файлийг харна. u уг директорт байгаа файлуудаас хамгийн сүүлд хэзээ харсаíûг харуулана. l file-ийг бүтэн үзүүлэлтээр харна. Жишээ нь: ls –a [enter] дарна. Ингэхэд shell- дээр тухайн директорт áайгаа бүх файл гарна.
 • 4. drwxy - x-y 3 root root 4096 date hello d= Файлын хөл ямар төрлийн файл болохыг энэ зааж өгнө. d – ийн оронд ердийн(-) файл гэсэн үг L- байвал нийтийн файл rwx-x –y Хандах эрхийг зааж өгнө. -x-= home loop -д хандах эрх нь группээр байна. r -= Хэрэглэгч унших эрхтэй.
 • 5. w-= Хэрэглэгч өөрчилөлт хийх эрхтэй x-= Хэрэглэгч файлаа өөрчилөх эрхтэй Файлд хандах эрхийг өөрчлөх chmod-=хандах эрхийг өөрчлөнө. q+w- = бичэх эрхийг нэмэж өгөх ф-x- = хасах эрхийг өгөх 4096 - = Файлын хэмжээ юм. date- =Он сар өдөр юм.cd (cha nge director) Директор хооронд шилжүүлдэг command.
 • 6. Жишээ нь: cd .. [enter] дарахад тухайн директорийн Parent директор луу шилжинэ.Харин cd [enter] дарахад тухайн директорийн Child директор луу шилжинэ. mkdir (makedirector) Энэ command нь шинээр folder үүсгэнэ.
 • 7. Жишээ нь: mkdir [enter] дарахад тухайн идэвхтэй байгаа директорт myfolder гэсэн folder үүснэ. rmdir (removedirector) Энэ command нь folder ycтгадаг. Жишээ нь: rmdir [enter] дарахад тухайн идэвхтэй байгаа директорт myfolder гэсэн folder-ийг устгана. find Энэ command нь folder болон file –ийг хайна.
 • 8. Жишээ нь: find conio.h [enter] дарахад тухайн директороос child директороос хайна. man Name –д бичигдсэн command-ийн тайлбарыг гаргана. Жишээ нь: man ls [enter] дарахад ls command-ийн тайлбарыг гаргана. vi Энэ command нь бөгөөд text file үүсгэн, мөн file íээнэ.
 • 9. Жишээ нь: vi bat.txt [enter] дарахад тухайн идэвõèтэй байгаа директорт bat.txt нэртэй text файл үүсгэнэ. Энэ editor дотроо олон command-уудтай бөгөөд ESÑ +a [enter] дарахад тухайн file дээр ажиллаж болох бөгөөд мөн ESÑ+shift+; [enter] дарахад тухайн нээсэн file идэвхèгүй болно.
 • 10. Ингэхэд нь wq [enter] дарахад file-ийг хадгалаад гарна. Харин q [enter] дарахад хадгалах уу? гэж асууна. q! [enter] дарахад шууд гарна. gcc -[options] Энэ êîììàíä нь source file-д compile хийнэ. Options: o энэ нь binary file үүсгэдэг. Жишээ нь: gcc –o hello hello.c [enter] дарахад hello.c file-ийн hello гэсэн binary file үүсгэдэг.
 • 11. ./ êîììàíä нь compile хийсэн file-ийг ажиллуулана. Жишээ нь: ./ hello [enter] дарахад уг hello гэсэн file ажиллана. who system-д ÿмар хэрэглэгч хандаж байгааг харуулана. Жишээ нь: who [enter] дарна. who am i та өөрийгөө ÿмар эрхээр орсныг харуулана. Жишээ нь: who am i [enter] дарна. where is Уг файлийг хаана байгааг заана.
 • 12. Жишээ нь: whereis conio.h [enter] дарахад conio.h энэ файлийг хаана байгааг заана. adduser Шинэ хэрэглэгч нэмж оруулана. Жишээ нь: adduser bat [enter] дарахад bat гэсэн хэрэглэгч үүсэнэ. passwd (password) Хэрэглэгчидэд түлхүүр үг оруулана. Жишээ нь: passwd bat [enter] дарахад password oруул гэсэн үг гарч ирэх бөгөөд хоёр удаа оруулаад bat нэртэй хэрэглэгчид password орно.
 • 13. ln -[options] filename нэртэй file-д link хийнэ. options: -s soft link хийнэ. Энэ link нь линклэсэн file-ийн зөвхөн нэрийг авсан байх бөгөөд доторх мэдээлэл нь нэг байна. Link хийлгүүлсэн file-ийг устгавал дагаад устана.
 • 14. Харин options-ийг хоосон орхиод бичвэл hard link болох бөгөөд ÿлгаа нь Link хийлгүүлсэн file-ийг устгавал дагаж устахгүй. Жишээ нь: ln –s bat.txt [enter] дарахад тухайн директорт bat.txt гэсэн (өнгө нь өөр) файл үүсэнэ. rm энэ command нь file –ийг устгана. Жишээ нь: rm bat.txt [enter] дарахад bat.txt file-ийг устгана.
 • 15. Директор устгах. Шелë ашиглаж хоосон директор устгахдаа rmdir гэсэн команд ашиглана. Хэрвээ хоосон биш бол rm –rf команд ашгилна. Директор хооронд шилжүүлдэг êîìàíä Жишээ нь: cd .. [enter] дарахад тухайн директорийн Parent директор луу шилжинэ.Харин cd [enter] дарахад тухайн директорийн Child директор луу шилжинэ.
 • 16. rmdir Энэ command нь folder ycтгадаг. Жишээ нь: rmdir [enter] дарахад тухайн идэвхтэй байгаа директорт myfolder гэсэн folder-ийг устгана. ffind Энэ command нь folder болон file –ийг хайна. Жишээ нь: find conio.h [enter] дарахад тухайн директороос child директороос хайна. man Name –д бичигдсэн êîìàíäûí тайлбарыг гаргана.
 • 17. Жишээ нь: man ls [enter] дарахад ls êîìàíäûн тайлбарыг гаргана. vi Энэ command нь texteditor бөгөөд òåêñò ôàéë үүсгэн,ìөн ôàéë нээнэ. Жишээ нь: vi bat.txt [enter] дарахад тухайн идэвхтэй байгаа директорт bat.txt нэртэй text файл үүсгэнэ. Энэ editor дотроо олон command-уудтай бөгөөä ESC +a [enter] дарахад тухайн file дээр ажиллаж болох бөгөөд мөн ESC shift+; [enter] дарахад тухайн нээсэн ôàéë идэвхгүй болно.
 • 18. Ингэхэд нь wq [enter] дарахад file-ийг хадгалаад гарна. Харин q [enter] дарахад хадгалах уу? гэж асууна. q! [enter] дарахад шууд гарна. gcc -[options] Энэ command нь source file-д compile хийнэ. Options: o энэ нь binary file үүсгэдэг. Жишээ нь: gcc –o hello.c [enter] дарахад hello.c file-ийн hello гэсэн binary file үүсгэдэг.
 • 19. passwd Хэрэглэгчидэд түлхүүр үг оруулана. Жишээ нь: passwd bat [enter] дарахад password oруул гэсэн үг гарч ирэх бөгөөд хоёр удаа оруулаад bat нэртэй хэрэглэгчид password орно. cal2 = гэвэл 2-р сарыг харуулна. cal3 = гэвэл 3-р сарыг харуулна. cal4 = гэвэл 4-р сарыг харуулна. cal5 = гэвэл 5-р сарыг харуулна. cal12 = гэвэл 12-р сарыг харуулна.
 • 20. 2011 = гэвэл 2011 оны сарууд дэлгэцээр хурдан гүйгээд kill system-д ажиллаж байгаа ïроöессийг зогсооно. Жишээ нь: kill tcsh [enter] дарахад tcsh shell-ийг зогсооно.