SlideShare a Scribd company logo
CARACTERÍSTIQUES DE LA HIDROSFERA 
La hidrosfera és la capa 
formada per l´aigua que es 
troba a la superfície del 
nostre planeta. 
L´aigua no és l´unica 
substància que trobem en 
aquesta capa de la Terra . A 
la hidrosfera es dissolen 
nombrosos minerals de les 
roques i també gasos de l 
´atmosfera.
CARACTERÍSTIQUES DE L’AIGUA 
- L´aigua està formada per molècules de dos àtoms d´hidrogen i un d 
´oxigen. 
- L´aigua en estat pur és una substància incolora, iinnooddoorraa ii iinnssííppiiddaa que 
presenta les següents propietats: 
-L´aigua es troba en estat sòlid, lÍquid i gasós a la superfície de la Terra. 
-L´aigua és un bon dissolvent. 
-L´aigua té una capacitat calorífica elevada. 
- L´aigua és menys densa en estat sòlid que en estat líquid.
Substàncies dissoltes a la hidrosfera 
En estat líquid, l´aigua de la hidrosfera conté una sèrie de 
substàncies dissoltes que són de gran importància per als 
processos geològics i per als éssers vius. Es tracta de les sals 
minerals i dels gasos. 
Sals minerals L´aigua entra en contacte amb roques que 
contenen minerals solubles, las sals minerals. Aquestes sals es 
dissolen en l´aigua. L´aigua de mar té una gran varietat de sals 
dissoltes. Els elements més importants d´aquestes sals són el 
sodi, el potassi i el clor. 
Gasos Com que la superfície de l´aigua es troba en contacte 
amb l´aire,els gasos de la atmosfera passen a l´aigua i s´hi 
dissolen.
Característiques d´una massa d´aigua 
Les magnituds més importants que es poden 
estudiar en una massa d’aigua són: 
Temperatura. És una magnitud que indica el grau de 
calor o fred d´un cos. Es mesura en graus 
centígrads. Per mesurar la temperatura s´empra el 
termòmetre. 
Pressió hidrostàtica. És el pes de la massa d´aigua 
que es troba per sobre el punt estudiat. 
Es mesura en Pascals o en atmosferes. Per mesurar 
la pressió es fa servir el manòmetre.
Característiques d´una massa d´aigua 
Salinitat.És la quantitat de sals 
dissoltes en una quantitat 
determinada d´aigua.Es mesura 
en grams de sal per cada 
1000grams d´aigua. Per a mesurar 
la salinitat es fa servir el 
salinòmetre. 
Cabal És el volum d´aigua que 
passa per un lloc determinat en 
una unitat de temps. S´expresa 
habitualment en litres per segon o 
en metres cúbics per segon. Per a 
mesurar el cabal es fa servir el 
molinet . 
.
LES PARTS DE LA HIDROSFERA 
L´aigua del nostre planeta canvia d´estat, es desplaça i és emprada pels 
éssers vius. 
CICLE DE L’AIGUA 
1. Evaporació de l'aigua del mar i dels continents 
2. Condensació del vapor d'aigua amb la conseqüent formació de núvols 
3. Unió de les petites gotes d'aigua o dels petits cristalls de gel fins 
arribar a la mida per caure, originant així precipitacions de líquids 
(pluges) i de sòlids (nevades).
CICLE DE L’AIGUA 
4. L'aigua caiguda que s'infiltra nodreix els aqüífers que van a parar al 
mar. Una part d'ella s'acumula en llacs subterranis. 
5. L'aigua caiguda que queda a la superfície nodreix rius, torrents, llacs, 
etc. Una part es captada per les arrels de les plantes. 
6. A l'estiu es fon la neu i el gel acumulat a les altes muntanyes, que 
aporten noves aigües superficials. 
7. Els rius i els aqüífers aporten aigua al mar tancant el cicle.
CICLE DE L’AIGUA
DISTRIBUCIÓ DE L’AIGUA DEL NOSTRE PLANETA 
97% 
3% 
2,37% 
0,6%
Aigües oceàniques (97%) 
-Constitueixen el 97% del total de l´aigua de la hidrosfera. 
-Els mars i oceans estan formats per aigua salada. 
Al mar, l´aigua està contínuament en moviment. Els moviments més 
importants de l´aigua oceànica són : 
Les onades : Oscil·lacions de l’aigua causada pel vent. 
Les marees: Variacions verticals del nivell del mar que s’aprecien de manera 
periòdica a les costes. 
Els corrents horitzontals són desplaçaments de grans masses d´aigua que 
recorren els mars i oceans. 
Els corrents verticals poden ser descendents o ascendents. Els primers 
transporten aigües oxigenades de la superfície al fons del mar, i els 
ascendents aigües riques en minerals del fons fins a la superfície.
Aigües continentals (3%) 
Es tracta generalment d´aigua dolça. Els 
principals tipus d´aigües continentals són: 
Rius Són corrents d´aigua que flueixen a favor 
del pendent. S´originen a partir de fonts o per la 
fusió del glaç a les muntanyes. 
Els torrents es diferencien dels rius per la seva 
longitud més petita i per tenir sempre un 
pendent pronunciat i un cabal molt irregular.
Aigües continentals 
Llacs i llacunes Són masses d´aigua que s 
´acumulen en aquelles en què el pendent del 
terreny ho permet. 
Aigües subterrànies La major part de l´aigua 
liquida dels continents es troba al subsòl. L´aigua 
es filtra des de la superfície i omple els porus de 
les roques. Els dipòsits d´aigües subterrànies s 
´anomenen aqüifers. 
Aigua sòlida La major part de l´aigua dolça de la 
Terra es troba en forma de glaç a les zones de 
clima fred.
Aigua atmosfèrica 
Com a conseqüència de la calor del Sol, l´aigua s´evapora a la superfície dels llacs 
i dels mars,i passa a l´atmosfera. El vapor d´aigua es troba mesclat amb la resta 
de gasos de l´atmosfera, i només es fa visible en produir-se la condensació, és a 
dir, quan passa de l´estat gasós a l´estat líquid. 
Aquest procés es produeix quan l´aire es refreda,i també quan el vapor d´aigua 
ascendeix fins a una gran altitud, on la temperatura és inferior a la de la 
superfície.
D´aquesta manera s´originen els núvols, que són una mescla de vapor d´aigua 
amb petites gotes d´aigua liquida, i fins i tot, minúsculs cristalls de glaç en 
suspensió, si la temperatura és prou baixa. 
Hi ha molts tipus de núvols, segons la seva forma i l´altitud a què es troben . 
Els cúmuls són núvols de gran grossària, de forma arrodonida i compactes. 
Els estratus són núvols que formen capes compactes i poc gruixudes. 
Els cirrus són núvols amb forma allargada i prima. 
CÚMULS 
ESTRATUS 
CIRRUS
LA HIDROSFERA I L’ÉSSER HUMÀ 
L’aigua és molt important per l’éssers humà, no tan sols la 
necessita el nostre cos, sinó també es fa servir per moltes 
activitats: Aquest ús, en ocasions, produeix la contaminació i 
el malbaratament d’aquest bé tan preciat. 
USOS DE L’AIGUA: 
• Ús Domèstic: A les nostres poblacions i domicilis. 
• Us Agrícola: Al camp per regar els camps de conreu. 
• Ús Industrial: Matèria primera, neteja i refrigeració de moltes 
indústries. 
• Ús Energètic: Per a obtenir energia, en embassaments, 
centrals hidroelèctriques.
DEPURACIÓ DE L’AIGUA 
1. Pretractament. Eliminació de partícules sòlides de mida gran. També 
s’anomena tractament físic. 
2. Tractament primari. Extracció de greixos i partícules en suspensió. També 
s’anomena tractament químic. 
3. Tractament secundari. Eliminació de matèria orgànica per part de 
microorganismes. També s’anomena tractament biològic. 
4. Tractament terciari. Eliminació de sals minerals i la matèria orgànica que quedi. 
5. Desinfecció. Destrucció de microorganismes afegint clor i ozó. 
6. Tractament de fangs. Els fangs que es formen en el procés de depuració 
s’aprofiten per fer fertilitzants agrícoles.

More Related Content

What's hot

Energia interna de la terra
Energia interna de la terraEnergia interna de la terra
Energia interna de la terra
txellrocaprevera
 
Tema 2. L'escorça de la Terra
Tema 2. L'escorça de la TerraTema 2. L'escorça de la Terra
Tema 2. L'escorça de la Terra
guest3866cdf6
 
CTMA2n_Atmosf Clima 09 00
CTMA2n_Atmosf Clima 09 00CTMA2n_Atmosf Clima 09 00
CTMA2n_Atmosf Clima 09 00
tiotavio
 
L’ atmosfera
L’ atmosferaL’ atmosfera
L’ atmosferarafamoriel
 
El nostre planeta
El nostre planetaEl nostre planeta
El nostre planeta
montsejaen
 
Estructura i dinàmica de la Terra 4ESO
Estructura i dinàmica de la Terra 4ESOEstructura i dinàmica de la Terra 4ESO
Estructura i dinàmica de la Terra 4ESO
Mireia Llobet
 
L’ escorça terrestre
L’ escorça terrestreL’ escorça terrestre
L’ escorça terrestre
Josep Broch
 
CièNcies De La Terra
CièNcies De La TerraCièNcies De La Terra
CièNcies De La TerraMiguel
 
Unitat 2. l'Atmosfera i els climes
Unitat 2. l'Atmosfera i els climes Unitat 2. l'Atmosfera i els climes
Unitat 2. l'Atmosfera i els climes
Carles_1899
 
La Terra Geologia 4t ESO
La Terra Geologia 4t ESOLa Terra Geologia 4t ESO
La Terra Geologia 4t ESO
Jordi Pipó
 
UD2 LES CAPES DE LA TERRA
UD2 LES CAPES DE LA TERRAUD2 LES CAPES DE LA TERRA
UD2 LES CAPES DE LA TERRA
Míriam Redondo Díaz (Naturalsom)
 
Plaques litosfèriques
Plaques litosfèriquesPlaques litosfèriques
Plaques litosfèriques
acases2
 
Escorça terrestre
Escorça terrestreEscorça terrestre
Escorça terrestre
Josep Broch
 
Presentacions de grups_ planeta Terra
Presentacions de grups_ planeta TerraPresentacions de grups_ planeta Terra
Presentacions de grups_ planeta Terraxavier-escola
 
Mapa conceptual capes de la terra
Mapa conceptual capes de la terraMapa conceptual capes de la terra
Mapa conceptual capes de la terra
JavierEugenio
 
La Terra, un planeta del Sistema Solar
La Terra, un planeta del Sistema SolarLa Terra, un planeta del Sistema Solar
La Terra, un planeta del Sistema Solarjestiarte
 
Treball alex (plaques tectóniques)2
Treball alex  (plaques tectóniques)2Treball alex  (plaques tectóniques)2
Treball alex (plaques tectóniques)2rafamoriel
 

What's hot (20)

Energia interna de la terra
Energia interna de la terraEnergia interna de la terra
Energia interna de la terra
 
Tema 2. L'escorça de la Terra
Tema 2. L'escorça de la TerraTema 2. L'escorça de la Terra
Tema 2. L'escorça de la Terra
 
CTMA2n_Atmosf Clima 09 00
CTMA2n_Atmosf Clima 09 00CTMA2n_Atmosf Clima 09 00
CTMA2n_Atmosf Clima 09 00
 
L’ atmosfera
L’ atmosferaL’ atmosfera
L’ atmosfera
 
El nostre planeta
El nostre planetaEl nostre planeta
El nostre planeta
 
Estructura i dinàmica de la Terra 4ESO
Estructura i dinàmica de la Terra 4ESOEstructura i dinàmica de la Terra 4ESO
Estructura i dinàmica de la Terra 4ESO
 
L’ escorça terrestre
L’ escorça terrestreL’ escorça terrestre
L’ escorça terrestre
 
CièNcies De La Terra
CièNcies De La TerraCièNcies De La Terra
CièNcies De La Terra
 
Unitat 2. l'Atmosfera i els climes
Unitat 2. l'Atmosfera i els climes Unitat 2. l'Atmosfera i els climes
Unitat 2. l'Atmosfera i els climes
 
La Terra Geologia 4t ESO
La Terra Geologia 4t ESOLa Terra Geologia 4t ESO
La Terra Geologia 4t ESO
 
Dinàmica interna
Dinàmica internaDinàmica interna
Dinàmica interna
 
UD2 LES CAPES DE LA TERRA
UD2 LES CAPES DE LA TERRAUD2 LES CAPES DE LA TERRA
UD2 LES CAPES DE LA TERRA
 
Plaques litosfèriques
Plaques litosfèriquesPlaques litosfèriques
Plaques litosfèriques
 
L'atmosfera
L'atmosferaL'atmosfera
L'atmosfera
 
Escorça terrestre
Escorça terrestreEscorça terrestre
Escorça terrestre
 
Presentacions de grups_ planeta Terra
Presentacions de grups_ planeta TerraPresentacions de grups_ planeta Terra
Presentacions de grups_ planeta Terra
 
Mapa conceptual capes de la terra
Mapa conceptual capes de la terraMapa conceptual capes de la terra
Mapa conceptual capes de la terra
 
La Terra, un planeta del Sistema Solar
La Terra, un planeta del Sistema SolarLa Terra, un planeta del Sistema Solar
La Terra, un planeta del Sistema Solar
 
Treball alex (plaques tectóniques)2
Treball alex  (plaques tectóniques)2Treball alex  (plaques tectóniques)2
Treball alex (plaques tectóniques)2
 
Oceans i rius
Oceans i riusOceans i rius
Oceans i rius
 

Viewers also liked

Meteorologia
MeteorologiaMeteorologia
Meteorologia
LluisaRosa
 
T4 la terra a l'univers
T4 la terra a l'universT4 la terra a l'univers
T4 la terra a l'univers
LluisaRosa
 
Els animals invertebrats
Els animals invertebratsEls animals invertebrats
Els animals invertebrats
Joan Camps Pons
 
Las plantas
Las plantasLas plantas
Las plantas
pepe.moranco
 
Adaptaciones. (Adrian, Paco y Alberto).
Adaptaciones. (Adrian, Paco y Alberto).Adaptaciones. (Adrian, Paco y Alberto).
Adaptaciones. (Adrian, Paco y Alberto).
lydia Diaz
 
Los vegetales
Los vegetalesLos vegetales
Clave dicotómica
Clave dicotómicaClave dicotómica
Clave dicotómica
jmanuelamorojo
 
Los vegetales
Los vegetalesLos vegetales
Los vegetales
pepe.moranco
 
La tierra un_planeta_habitado
La tierra un_planeta_habitadoLa tierra un_planeta_habitado
La tierra un_planeta_habitado
pepe.moranco
 

Viewers also liked (9)

Meteorologia
MeteorologiaMeteorologia
Meteorologia
 
T4 la terra a l'univers
T4 la terra a l'universT4 la terra a l'univers
T4 la terra a l'univers
 
Els animals invertebrats
Els animals invertebratsEls animals invertebrats
Els animals invertebrats
 
Las plantas
Las plantasLas plantas
Las plantas
 
Adaptaciones. (Adrian, Paco y Alberto).
Adaptaciones. (Adrian, Paco y Alberto).Adaptaciones. (Adrian, Paco y Alberto).
Adaptaciones. (Adrian, Paco y Alberto).
 
Los vegetales
Los vegetalesLos vegetales
Los vegetales
 
Clave dicotómica
Clave dicotómicaClave dicotómica
Clave dicotómica
 
Los vegetales
Los vegetalesLos vegetales
Los vegetales
 
La tierra un_planeta_habitado
La tierra un_planeta_habitadoLa tierra un_planeta_habitado
La tierra un_planeta_habitado
 

Similar to La hidrosfera

La hidrosfera
La hidrosferaLa hidrosfera
La hidrosfera
Anna Fané
 
Aguaingles
AguainglesAguaingles
Aguainglesbenienge
 
PRIMER ESO: Rius i mars
PRIMER ESO: Rius i marsPRIMER ESO: Rius i mars
PRIMER ESO: Rius i mars
Jesús Gutiérrez Pardina
 
Rius i mars
Rius i marsRius i mars
Hidrosfera
HidrosferaHidrosfera
Hidrosfera
Josep Broch
 
U7 Ct2 0910(Hidrosfera)
U7 Ct2 0910(Hidrosfera)U7 Ct2 0910(Hidrosfera)
U7 Ct2 0910(Hidrosfera)tiotavio
 
Agentes geológicos externos EAT(2016) en valencià
Agentes geológicos externos EAT(2016) en valenciàAgentes geológicos externos EAT(2016) en valencià
Agentes geológicos externos EAT(2016) en valencià
Encarna Alcacer Tomas
 
Resum aigua de power point
Resum aigua de power pointResum aigua de power point
Resum aigua de power point
farcadi
 
Aigua i us_que_fem
Aigua i us_que_femAigua i us_que_fem
Aigua i us_que_fem
Alicia Cañabate Llorente
 
Unitat 3 medi. L'AIGUA
Unitat 3 medi. L'AIGUAUnitat 3 medi. L'AIGUA
Unitat 3 medi. L'AIGUA
Mireia Valls Dolcet
 
presentació_francina_mar
presentació_francina_marpresentació_francina_mar
presentació_francina_marGuillem
 
RIUS I MARS
RIUS I MARSRIUS I MARS
RIUS I MARS
histgeo345
 
Tema 3 les aigües
Tema 3 les aigüesTema 3 les aigües
Tema 3 les aigües
xgoterris
 
PROJECTE AIGUA 1r
PROJECTE AIGUA 1rPROJECTE AIGUA 1r
PROJECTE AIGUA 1r
coordinacioprimaria
 
Murtra Power Point
Murtra Power PointMurtra Power Point
Murtra Power Point
pericas
 
El cicle del aigua
El cicle del aiguaEl cicle del aigua
El cicle del aigua
aitana2013
 

Similar to La hidrosfera (20)

La hidrosfera
La hidrosferaLa hidrosfera
La hidrosfera
 
Aguaingles
AguainglesAguaingles
Aguaingles
 
PRIMER ESO: Rius i mars
PRIMER ESO: Rius i marsPRIMER ESO: Rius i mars
PRIMER ESO: Rius i mars
 
Rius i mars
Rius i marsRius i mars
Rius i mars
 
L'aigua
L'aiguaL'aigua
L'aigua
 
Hidrosfera
HidrosferaHidrosfera
Hidrosfera
 
U7 Ct2 0910(Hidrosfera)
U7 Ct2 0910(Hidrosfera)U7 Ct2 0910(Hidrosfera)
U7 Ct2 0910(Hidrosfera)
 
Unitat 7. coneguem l'aigua
Unitat 7. coneguem l'aiguaUnitat 7. coneguem l'aigua
Unitat 7. coneguem l'aigua
 
Unitat 7. coneguem l'aigua
Unitat 7. coneguem l'aiguaUnitat 7. coneguem l'aigua
Unitat 7. coneguem l'aigua
 
Agentes geológicos externos EAT(2016) en valencià
Agentes geológicos externos EAT(2016) en valenciàAgentes geológicos externos EAT(2016) en valencià
Agentes geológicos externos EAT(2016) en valencià
 
Resum aigua de power point
Resum aigua de power pointResum aigua de power point
Resum aigua de power point
 
Aigua i us_que_fem
Aigua i us_que_femAigua i us_que_fem
Aigua i us_que_fem
 
Unitat 3 medi. L'AIGUA
Unitat 3 medi. L'AIGUAUnitat 3 medi. L'AIGUA
Unitat 3 medi. L'AIGUA
 
presentació_francina_mar
presentació_francina_marpresentació_francina_mar
presentació_francina_mar
 
RIUS I MARS
RIUS I MARSRIUS I MARS
RIUS I MARS
 
l'aigua de la terra
 l'aigua de la terra l'aigua de la terra
l'aigua de la terra
 
Tema 3 les aigües
Tema 3 les aigüesTema 3 les aigües
Tema 3 les aigües
 
PROJECTE AIGUA 1r
PROJECTE AIGUA 1rPROJECTE AIGUA 1r
PROJECTE AIGUA 1r
 
Murtra Power Point
Murtra Power PointMurtra Power Point
Murtra Power Point
 
El cicle del aigua
El cicle del aiguaEl cicle del aigua
El cicle del aigua
 

La hidrosfera

 • 1.
 • 2. CARACTERÍSTIQUES DE LA HIDROSFERA La hidrosfera és la capa formada per l´aigua que es troba a la superfície del nostre planeta. L´aigua no és l´unica substància que trobem en aquesta capa de la Terra . A la hidrosfera es dissolen nombrosos minerals de les roques i també gasos de l ´atmosfera.
 • 3. CARACTERÍSTIQUES DE L’AIGUA - L´aigua està formada per molècules de dos àtoms d´hidrogen i un d ´oxigen. - L´aigua en estat pur és una substància incolora, iinnooddoorraa ii iinnssííppiiddaa que presenta les següents propietats: -L´aigua es troba en estat sòlid, lÍquid i gasós a la superfície de la Terra. -L´aigua és un bon dissolvent. -L´aigua té una capacitat calorífica elevada. - L´aigua és menys densa en estat sòlid que en estat líquid.
 • 4. Substàncies dissoltes a la hidrosfera En estat líquid, l´aigua de la hidrosfera conté una sèrie de substàncies dissoltes que són de gran importància per als processos geològics i per als éssers vius. Es tracta de les sals minerals i dels gasos. Sals minerals L´aigua entra en contacte amb roques que contenen minerals solubles, las sals minerals. Aquestes sals es dissolen en l´aigua. L´aigua de mar té una gran varietat de sals dissoltes. Els elements més importants d´aquestes sals són el sodi, el potassi i el clor. Gasos Com que la superfície de l´aigua es troba en contacte amb l´aire,els gasos de la atmosfera passen a l´aigua i s´hi dissolen.
 • 5. Característiques d´una massa d´aigua Les magnituds més importants que es poden estudiar en una massa d’aigua són: Temperatura. És una magnitud que indica el grau de calor o fred d´un cos. Es mesura en graus centígrads. Per mesurar la temperatura s´empra el termòmetre. Pressió hidrostàtica. És el pes de la massa d´aigua que es troba per sobre el punt estudiat. Es mesura en Pascals o en atmosferes. Per mesurar la pressió es fa servir el manòmetre.
 • 6. Característiques d´una massa d´aigua Salinitat.És la quantitat de sals dissoltes en una quantitat determinada d´aigua.Es mesura en grams de sal per cada 1000grams d´aigua. Per a mesurar la salinitat es fa servir el salinòmetre. Cabal És el volum d´aigua que passa per un lloc determinat en una unitat de temps. S´expresa habitualment en litres per segon o en metres cúbics per segon. Per a mesurar el cabal es fa servir el molinet . .
 • 7. LES PARTS DE LA HIDROSFERA L´aigua del nostre planeta canvia d´estat, es desplaça i és emprada pels éssers vius. CICLE DE L’AIGUA 1. Evaporació de l'aigua del mar i dels continents 2. Condensació del vapor d'aigua amb la conseqüent formació de núvols 3. Unió de les petites gotes d'aigua o dels petits cristalls de gel fins arribar a la mida per caure, originant així precipitacions de líquids (pluges) i de sòlids (nevades).
 • 8. CICLE DE L’AIGUA 4. L'aigua caiguda que s'infiltra nodreix els aqüífers que van a parar al mar. Una part d'ella s'acumula en llacs subterranis. 5. L'aigua caiguda que queda a la superfície nodreix rius, torrents, llacs, etc. Una part es captada per les arrels de les plantes. 6. A l'estiu es fon la neu i el gel acumulat a les altes muntanyes, que aporten noves aigües superficials. 7. Els rius i els aqüífers aporten aigua al mar tancant el cicle.
 • 10. DISTRIBUCIÓ DE L’AIGUA DEL NOSTRE PLANETA 97% 3% 2,37% 0,6%
 • 11. Aigües oceàniques (97%) -Constitueixen el 97% del total de l´aigua de la hidrosfera. -Els mars i oceans estan formats per aigua salada. Al mar, l´aigua està contínuament en moviment. Els moviments més importants de l´aigua oceànica són : Les onades : Oscil·lacions de l’aigua causada pel vent. Les marees: Variacions verticals del nivell del mar que s’aprecien de manera periòdica a les costes. Els corrents horitzontals són desplaçaments de grans masses d´aigua que recorren els mars i oceans. Els corrents verticals poden ser descendents o ascendents. Els primers transporten aigües oxigenades de la superfície al fons del mar, i els ascendents aigües riques en minerals del fons fins a la superfície.
 • 12. Aigües continentals (3%) Es tracta generalment d´aigua dolça. Els principals tipus d´aigües continentals són: Rius Són corrents d´aigua que flueixen a favor del pendent. S´originen a partir de fonts o per la fusió del glaç a les muntanyes. Els torrents es diferencien dels rius per la seva longitud més petita i per tenir sempre un pendent pronunciat i un cabal molt irregular.
 • 13. Aigües continentals Llacs i llacunes Són masses d´aigua que s ´acumulen en aquelles en què el pendent del terreny ho permet. Aigües subterrànies La major part de l´aigua liquida dels continents es troba al subsòl. L´aigua es filtra des de la superfície i omple els porus de les roques. Els dipòsits d´aigües subterrànies s ´anomenen aqüifers. Aigua sòlida La major part de l´aigua dolça de la Terra es troba en forma de glaç a les zones de clima fred.
 • 14. Aigua atmosfèrica Com a conseqüència de la calor del Sol, l´aigua s´evapora a la superfície dels llacs i dels mars,i passa a l´atmosfera. El vapor d´aigua es troba mesclat amb la resta de gasos de l´atmosfera, i només es fa visible en produir-se la condensació, és a dir, quan passa de l´estat gasós a l´estat líquid. Aquest procés es produeix quan l´aire es refreda,i també quan el vapor d´aigua ascendeix fins a una gran altitud, on la temperatura és inferior a la de la superfície.
 • 15. D´aquesta manera s´originen els núvols, que són una mescla de vapor d´aigua amb petites gotes d´aigua liquida, i fins i tot, minúsculs cristalls de glaç en suspensió, si la temperatura és prou baixa. Hi ha molts tipus de núvols, segons la seva forma i l´altitud a què es troben . Els cúmuls són núvols de gran grossària, de forma arrodonida i compactes. Els estratus són núvols que formen capes compactes i poc gruixudes. Els cirrus són núvols amb forma allargada i prima. CÚMULS ESTRATUS CIRRUS
 • 16. LA HIDROSFERA I L’ÉSSER HUMÀ L’aigua és molt important per l’éssers humà, no tan sols la necessita el nostre cos, sinó també es fa servir per moltes activitats: Aquest ús, en ocasions, produeix la contaminació i el malbaratament d’aquest bé tan preciat. USOS DE L’AIGUA: • Ús Domèstic: A les nostres poblacions i domicilis. • Us Agrícola: Al camp per regar els camps de conreu. • Ús Industrial: Matèria primera, neteja i refrigeració de moltes indústries. • Ús Energètic: Per a obtenir energia, en embassaments, centrals hidroelèctriques.
 • 17. DEPURACIÓ DE L’AIGUA 1. Pretractament. Eliminació de partícules sòlides de mida gran. També s’anomena tractament físic. 2. Tractament primari. Extracció de greixos i partícules en suspensió. També s’anomena tractament químic. 3. Tractament secundari. Eliminació de matèria orgànica per part de microorganismes. També s’anomena tractament biològic. 4. Tractament terciari. Eliminació de sals minerals i la matèria orgànica que quedi. 5. Desinfecció. Destrucció de microorganismes afegint clor i ozó. 6. Tractament de fangs. Els fangs que es formen en el procés de depuració s’aprofiten per fer fertilitzants agrícoles.