SlideShare a Scribd company logo
1 of 23
KONTRATË PËR PARTNERITET PUBLIK-PRIVAT PËR GRUMBULLIMIN DHE
DEPONIMIN E MBETURINAVE KOMUNALE NË TË GJITHË TERRITORIN E
KOMUNËS SË TETOVES DERI NË DEPONI
Midis
Komunës së Tetovës
në cilësinë e partnerit publik
dhe
Saubermaher Slloveni,
shërbime për mbrojtje të mjedisit jetësor, tregti, transport sh.p.k.
në cilësinë e partnerit privat
1. Komuna e Tetovës, me adresë në rrugën “Dervish Cara”, 68 në Tetovë, me NVAS
6018939 dhe NVT 4028004144364, e-mail adresa: cabinet@tetova.gov.mk, Republika
e Maqedonisë së Veriut, e përfaqësuar nga kryetari Bilall Kasami (në tekstin e mëtejmë
Partneri publik); dhe:
2. Saubermaher Slloveni, shërbime për mbrojtje të mjedisit jetësor, tregti dhe transport
sh.p.k. (në tekstin e mëtejmë Partneri privat).
(Partneri publik dhe partneri privat në tekstin e mëtejmë bashkërisht thirren “Palë”
dhe secili prej tyre përmendet në mënyrë individuale “Palë.”)
KU:
Partneri publik në bazë të:
1. Vendimit për fillimin e procedurës për dhënie të kontratës për grumbullimin dhe
deponimin e mbeturinave komunale në gjithë territorin e Komunës së Tetovës në
deponinë e PA Nr. 08-4293/23 të miratuar në seancën e Këshillit të Komunës së Tetovës
më datë 31.03.2023.; dhe:
2. Shpalljes për dhënie të kontratës për themelimin e partneritetit publik-privat nr.
0002/2023, të publikuar më datë 24.07.2023 në Sistemin Elektronik për Furnizim Publik.
Zbatoi procedurë për dhënien e kontratës për themelimin e partneritetit publik-privat (në
tekstin e mëtejmë "Procedura PPP") për grumbullimin dhe deponimin e mbeturinave komunale
në gjithë territorin e Komunës së Tetovës deri në deponi;
Ku, në procedurën për PPP me Vendim për zgjedhjen e ofertës më të volitshme (Shtojca 1) nr.
08-12322/12, të miratuar nga Këshilli i Komunës së Tetovës më datë 07.09.2023, është
përzgjedhur oferta e ofertuesit Saubermaher Slloveni, shërbime për mbrojtje të mjedisit jetësor,
tregti dhe transport sh.p.k. (në tekstin e mëtejmë "Ofertuesi më i volitshëm“);
Ku, ofertuesi më i volitshëm para nënshkrimit të kësaj Kontrate dorëzoi:
Garanci për kryerjen në kohë dhe me cilësi të lartë të obligimit për grumbullimin dhe
deponimin e mbeturinave komunale në të gjithë territorin e Komunës së Tetovës deri në
deponi, më datë _________ në Tetovë, Republika e Maqedonisë së Veriut, e lidhën këtë:
KONTRATË PËR THEMELIMIN E PARTNERITETIT PUBLIK-PRIVAT për
grumbullimin dhe deponimin e mbeturinave komunale në të gjithë territorin e Komunës
së Tetovës deri në deponi.
Përkufizime dhe shkurtesa
Neni 1
(1) Shprehjet e veçanta të përdorura në këtë Kontratë kanë kuptimin e mëposhtëm:
1. “Koncesioni për shërbime publike" është kontratë e të njëjtit lloj si kontrata për
furnizim publik të shërbimeve, me përjashtim që kompensimi për këto shërbime konsiston në
të drejtën e përdorimit të këtyre shërbimeve ose në atë të drejtë së bashku me pagesën;
2. “Partneriteti publik-privat" formë e bashkëpunimit afatgjatë të rregulluar me kontratë
midis partnerit publik dhe partnerit privat;
2
3. “Partner publik” është personi juridik që jep kontratën për themelimin e partneritetit
publik-privat;
4. “Partner privat” është person ose këshill juridik ose fizik vendor ose i huaj me të cilin
partneri publik lidh kontratë për themelimin e partneritetit publik-privat ose që themelon
shoqëri për qëllime të veçanta për këtë qëllim;
5. “Kompetenca” janë autorizimet dhe detyrat dhe referencat për kryerjen e funksioneve
dhe kryerja e detyrave të dhënësit të koncesionit, pra të partnerit publik;
6. “Ligji i posaçëm” është ligji që rregullon çështjet që kanë të bëjnë me koncesionet që
jepen në fushën e rregulluar me atë ligj;
7. “Mbeturinë” është çdo substancë, lëndë apo objekt nga kategoritë e mbeturinave të
renditura në Listën e Llojeve të mbeturinave nga neni 15 të Ligjit për Menaxhimin me
mbeturinat, të cilën krijuesi ose poseduesi e hedh, synon t’i hedh ose i kërkohet t’i hedh;
8. “Mbeturinat komunale” janë mbeturina të krijuara nga persona fizikë nga amvisëritë
(mbeturinat të amvisërive) dhe komerciale. Mbeturinat e amvisërive janë mbeturina që
mblidhen çdo ditë nga amvisëritë, si dhe mbeturina të rrezikshme të grumbulluara posaçërisht
nga amvisëritë, mbeturinat e mëdha, mbeturinat e kopshtit etj.;
9. “Mbeturina komerciale” janë çdo mbeturina tjera të krijuara nga persona juridikë dhe
fizikë gjatë kryerjes së veprimtarive tregtare, industriale, artizanale, shërbyese, administrative
dhe të ngjashme, e që për nga natyra ose përbërja e saj janë të ngjashme me mbeturinat e
amvisërisë;
10. “Prodhuesi i mbeturinave” është personi juridik ose fizik që gjeneron mbeturina
si rezultat i veprimtarisë ose aktivitetit që ushtron (prodhuesi kryesor) dhe/ose çdo person që
kryen operacione të para përpunimit, përzierjes ose disa operacioneve të tjera për shkak të të
cilave karakteri ose ndryshimet e përbërjes së mbeturinave të krijuara fillimisht (gjeneruesi
dytësor);
11. “Menaxhimi i mbeturinave” përfshin një sërë aktivitetesh, vendimesh dhe
masash që lidhen me parandalimin e krijimit e tyre, reduktimin e sasisë dhe/ose ndikimin e tyre
të dëmshëm në mjedisin jetësor, mënyrën e grumbullimit, përzgjedhjes, transportimit, trajtimit,
përpunimit, ruajtjen dhe depozitimin e mbeturinave, duke përfshirë mbikëqyrjen e këtyre
operacioneve;
12. “Grumbullimi i mbeturinave” është grup aktivitetesh të organizuara duke
përfshirë procedurat me të cilat mbeturinat përgatiten për përzgjedhje dhe magazinim fillestar
për transportin e tyre;
13. “Deponimi” është operacion për largimin e mbeturinave nga deponitë;
14. “Deponi” është instalimi i destinuar për deponimin e mbeturinave, të cilat mund
të jenë sipërfaqësore (mbi tokë) dhe nëntokësore (në tokë), duke përfshirë instalimet e
destinuara për asgjësimin e mbeturinave nga gjenerues mbeturinash në vendin e krijimit të tyre.
Për deponi nuk konsiderohet instalimi ku mbeturinat përgatiten për përpunim për t’i
transportuar ato në instalime për trajtim, përpunim ose asgjësim;
15. “Palë e prekur” është Pala Kontraktuese që nuk mund të përmbushë detyrimet e
saj kontraktuese për shkak të një ngjarjeje ose gjendjeje të forcës madhore;
16. “Forca madhore” është ngjarje ose gjendje e cila, në kohën e ndodhjes, ishte
jashtë kontrollit të palës kontraktuese të prekur dhe e pengoi palën kontraktuese të prekur të
përmbushte detyrimet e saj sipas kësaj Kontrate: nuk mund të ishte parashikuar nga pala
kontraktuese e prekur, nuk ishte shkaktuar nga një veprim që i atribuohet palës tjetër
kontraktuese dhe pasojat e ngjarjeve ose kushteve të tilla nuk mund të ishin tejkaluar nga pala
kontraktuese e prekur duke përdorur përpjekje të arsyeshme të pranueshme;
17. “Ligjet në fuqi” janë Kushtetuta, duke përfshirë vendimet e Gjykatës
Kushtetuese, çdo ligj, marrëveshje ndërkombëtare të ratifikuar ose rregullore tjetër, rregull,
metodologji ose akt tjetër juridik të miratuar nga pushteti legjislativ ose ekzekutiv si dhe nga
3
autoritetet rregullatorë ose përmbarues të veprimtarive me interes publik që është pjesë
përbërëse e rendit juridik të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe është në fuqi dhe zbatohet
detyrimisht për ushtrimin dhe përmbushjen e të drejtave dhe detyrimeve të palëve kontraktuese
në momentin e krijimit të tyre;
18. “Kontest” është gjendje në të cilën njëra palë kontraktuese pohon të drejtën e
saj për t’i kërkuar palës tjetër kontraktuese të përmbushë ndonjë nga detyrimet e saj sipas kësaj
Kontrate dhe pala tjetër kontraktuese konteston ekzistencën e kësaj të drejte, ose deklaron se
një detyrim i tillë nuk rrjedh nga kjo Kontratë, ose thekson se ai detyrim tashmë është
përmbushur;
19. “Kontratë” është Kontrata për themelimin e partneritetit publik-privat për
grumbullimin dhe deponimin e mbeturinave komunale në të gjithë territorin e Komunës së
Tetovës deri në deponinë Rusino “SEFP” është Sistem Elektronik për Furnizim Publik;
20. Shoqëria për qëllime të veçanta është shoqëri tregtare që mund të themelohet
nga partneri privat ose koncesionari për të lidhur kontratë për krijimin e partneritetit publik-
privat ose dhënien me koncesion të mallrave me interes të përgjithshëm dhe/ose për realizimin
e partneritetit publik-privat ose koncesioni i mallrave me interes të përgjithshëm (në tekstin e
mëtejmë: SHQV);
21. “PPP” është Partneritet Publik-Privat;
22. “MMJPH“ është Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor.
Rregullat e interpretimit të kontratës
Neni 2
(1)Në këtë Kontratë, me përjashtim të rasteve kur ndonjë dispozitë e Kontratës parashikon
ndryshe, zbatohen rregullat e mëposhtme të interpretimit ose referimit:
1) shprehjet e përdorura në njëjës përfshijnë formën e shumësit dhe anasjelltas;
2) çdo gjini përfshin të gjitha gjinitë;
3) referenca për këtë Kontratë përfshin ndryshimet dhe shtesat e mundshme të saj të bëra
në përputhje me këtë Kontratë, si dhe shtojcat që janë pjesë përbërëse e kësaj Kontrate;
4) referimi në një ligj të caktuar ose një rregullore tjetër i referohet ligjit, gjegjësisht
rregullores që është në fuqi gjatë ndërmarrjes së një veprimi të caktuar ose ushtrimit të një të
drejte ose përmbushjes së një detyrimi nga kjo Kontratë;
5) referenca ndaj ndonjë akti ose dokumenti është referencë ndaj atij akti ose dokumenti
në formë dhe përmbajtje në kohën e referimit;
6) titujt nuk përfaqësojnë dispozitat e kësaj Kontrate dhe nuk ndikojnë në interpretimin e
dispozitave të saj dhe shërbejnë vetëm për lehtësinë e përdorimit;
7) Shprehja “Neni” i referohet nenit të Kontratës;
8) Shprehja “paragraf” i referohet paragrafit nga neni në të cilin është i përfshirë ai
paragraf;
9) lidhja me çdo person i referohet pasardhësve dhe përfaqësuesve të tij të autorizuar;
10) referencë kohore nënkupton kohën lokale në Republikën e Maqedonisë së
Veriut, përveç nëse përcaktohet ndryshe;
11) dispozitat e kësaj Kontrate do të mbizotërojnë në rast mospërputhjeje midis
dispozitave të kësaj Kontrate me shtojcat e kësaj Kontrate, anekset e kësaj Kontrate, si dhe
dokumentet ose marrëveshjet e tjera përpunuara ose të lidhura për qëllimet e zbatimit të kësaj
Kontrate.
4
Qëllimi dhe lënda e Kontratës
Neni 3
Qëllimi dhe lënda e kësaj Kontrate është themelimi i PPP-së për grumbullimin dhe deponimin
e mbeturinave komunale në të gjithë territorin e Komunës së Tetovës deri në deponinë e
Rusinos. Kjo kontratë rregullon të drejtat dhe detyrimet e palëve kontraktuese në lidhje me
zbatimin e kësaj Kontrate.
Kohëzgjatja e Kontratës
Neni 4
(1) Kjo Kontratë do të jetë efektive dhe e vlefshme që nga data e nënshkrimit të saj nga
palët kontraktuese deri sa të skadojë ose të ndërpritet para kohe në mënyrën e përcaktuar me të.
(2)Kohëzgjatja e koncesionit për grumbullimin dhe deponimin e mbeturinave komunale do
të jetë 15 vjet nga dita kur partneri privat fillon grumbullimin e mbeturinave. Për fillimin e
aktivitetit koncesionar, palët do të nënshkruajnë procesverbal të posaçëm.
(3) Palët kontraktuese bien dakord që do t’i kryejnë detyrimet e tyre nga kjo Kontratë gjatë
vlefshmërisë së kësaj Kontrate dhe nëse kjo është e përcaktuar me këtë Kontratë, edhe pas
përfundimit të saj.
(4)Periudha e vlefshmërisë së Kontratës nga paragrafi (1) mund të zgjatet për shkak të një
ngjarjeje ose pasojave të forcës madhore të parashikuar në nenin 20, ku periudha e
vlefshmërisë së Kontratës zgjatet për një periudhë që ishte e nevojshme për largimin e pasojave
të veprimeve të nenit 20 ose për periudhën sa zgjati ngjarja ose pasojat e forcës madhore.
Të drejtat dhe detyrimet e Partnerit Publik
Neni 5
(1) Përveç të drejtave dhe detyrimeve të tjera të përcaktuara me këtë Kontratë, Partneri
Publik merr përsipër të:
- T’i jep në përdorim mekanizimin dhe pajisjen korrekte dhe funksionale dhe 16
kamionë për ngarkim, 2 ekskavatorë, 8 kontejnerë nga 5000 litra dhe 7 kontejnerë
nga 3000 litra, pronë e NPK “Tetova” - Tetovë dhe për të njëjtin t’i bashkëngjitet
specifikimi;
- të mundësojë transferimin dhe marrjen e më së paku 100 personave (69 punëtorë
teknikë dhe 31 punëtorë administrativë) të cilët në momentin e lidhjes së
Marrëveshjes PPP janë të punësuar në Ndërmarrjen Publike “Tetova” - Tetovë në
partnerin privat për qëllim të kryerjes së veprimtarisë;
- të sigurojë lokacionin që partneri privat do ta shfrytëzojë si stacion transferimi
jashtë qytetit të Tetovës dhe para fillimit të aktivitetit të lidh kontratë qiraje me
partnerin privat në kohëzgjatje prej 15 vitesh;
- pas lidhjes së Kontratës për PPP, t’i sigurojë partnerit privat të drejtën e qasjes në të
gjitha vendet ku do të grumbullohen dhe deponohen mbeturinat në përputhje me
kushtet e Kontratës;
- t’i lejojë partnerit privat ose kompanisë për qëllime të posaçme të themeluar nga
partneri privat të fitojë kontrollin e pronësisë mbi personin juridik tashmë ekzistues
Shoqëria për prodhim dhe shërbime komunale OEANEUM SHPKPV Export -
Import Tetovë e themeluar nga Partneri Publik brenda tre muajve pas lidhjes së
Kontratës, për cilën shoqëri partneri publik është i detyruar të vendosë depozitën e
5
themelimit përpara se t’ia kalojë aksionin partnerit privat, si dhe të lejojë
ndryshimin e të dhënave bazë të shoqërisë (emri, titulli, adresa, e-mail, kontakti,
personat e autorizuar);
- t’i paguajë të gjitha borxhet e përdoruesve të fundit ndaj partnerit privat që do të
përcaktohen me vendime të formës së prerë, të cilat partneri privat nuk do të mund
t’i arkëtojë brenda 90 ditëve nga plotfuqishmëria e vendimit, si dhe shpenzimet e
gjykatës, procedurat, në tre vitet e para pas lidhjes së kontratës për PPP;
- t’i ofrojë dhe dorëzojë partnerit privat të gjithë bazën e nevojshme të të dhënave të
nevojshme për mbledhjen e shërbimeve komunale dhe të sigurojë të dhëna të
përditësuara kadastrale të paktën një herë në gjashtë muaj (nëse vlerësohet për m2);
- të ofrojë ndihmë dhe mbështetje për partnerin privat në procedurat për sigurimin e
miratimeve, lejeve, licencave dhe dokumenteve të tjera të nevojshme për
grumbullimin dhe deponimin e mbeturinave, si dhe për furnizimin e pajisjeve të reja
nëpërmjet investimeve.
Të drejtat dhe detyrimet e partnerit privat
Neni 6
Përveç të drejtave dhe detyrimeve të tjera të përcaktuara me këtë Kontratë, Partneri Privat merr
përsipër si shpenzime të veta:
- të sigurojë dhe të japë garancitë bankare të nevojshme për ekzekutimin në kohë dhe
cilësor të Kontratës në shumën, me kushtet, në mënyrën dhe brenda afateve të
përcaktuara në këtë dokumentacion tenderi;
- të përgatit dhe dorëzojë të gjithë dokumentacionin e nevojshëm për dhënien e lejeve të
nevojshme për kryerjen e veprimtarisë: menaxhimin e mbeturinave në përputhje me
Ligjin për Menaxhimin e Mbeturinave;
- të kryejë sigurimin vjetor të objektit që do të përdoret për kryerjen e veprimtarisë;
- të shfrytëzojë mekanizimin dhe pajisjet që janë në funksion dhe në pronësi të NPK
“Tetova” - Tetovë dhe të paguajë qiranë e duhur për të në shumë prej 1600 euro në
mua.;
- të blejë pajisje të reja si sipërmarrje investimi në shumën e përgjithshme prej 350.000
euro, nga të cilat 280.000 euro për blerjen e pajisjeve për grumbullimin e mbeturinave,
20.000 euro për pajisjet e makinerive dhe 50.000 euro për harduer dhe software brenda
6 muajve nga lidhja e Kontratës për PPP;
- të kryejë regjistrimin e rregullt vjetor të automjeteve dhe të sigurojë të gjithë pajisjet që
do të përdoren për kryerjen e veprimtarisë komunale;
- pas lidhjes së Kontratës, nga NPK “Tetova” - Tetovë të pranojë së paku 100 persona
(69 punëtorë teknikë dhe 31 punëtorë administrativë) për kryerjen e shërbimeve
komunale dhe të lidhë kontrata pune me ta për kohë të pacaktuar në pajtim me ligjin për
Marrëdhënie Pune, Ligjit për nëpunësit Administrativë dhe Ligjit për të punësuarit në
Sektorin Publik;
- të marrë masat e nevojshme dhe të përmbushë detyrimet e përcaktuara për mbrojtjen e
mjedisit jetësor;
- personalisht ose nëpërmjet shoqërisë për qëllime të veçanta që do ta themelojë, të fitojë
kontrollin e pronësisë së subjektit juridik Shoqëria për prodhim dhe shërbime komunale
OEANEUM SHPKPV eksport-import Tetovë, e themeluar nga partneri publik në
mënyrë që do të marrë mbi 90% të aksionit në shoqërinë dhe menaxhmentin e
shoqërisë, brenda tre muajve pas lidhjes së Kontratës për PPP;
6
- të vendos sistem të suksesshëm për menaxhimin e arkëtimeve nga të gjithë shfrytëzuesit
e shërbimeve nëpërmjet personit juridik Shoqëria për prodhim dhe shërbime komunale
OEANEUM SHPKPV eksport-import Tetovë, duke rritur kështu përqindjen e mbulimit
të shfrytëzuesve të shërbimeve, faturimin dhe përqindjen e mbledhjes;
- të vë në dispozicion aplikacion celular që do të përdoret nga përdoruesit përfundimtar
brenda 2 viteve nga fillimi i kryerjes së veprimtarisë;
- të realizojë marketingun, edukimin dhe ndërgjegjësimin e popullatës nëpërmjet
publikimeve për riciklimin e mbeturinave;
- të lidhë kontrata me shfrytëzuesit përfundimtar për shërbime komunale dhe t’i faturojë
qytetarët në përputhje me Çmimoret e Komunës së Tetovës, e cila do të bazohet në
analizën dhe propozimin e bërë nga partneri privat;
- në ditën e fundit të muajit t’i paraqesë një raport mujor partnerit publik për numrin e
faturave të lëshuara dhe për shumën e ngarkuar nga përdoruesit për muajin e kaluar në
bazë të faturave të lëshuara;
- t’i dorëzojë partnerit publik raport përmbledhës me një shumë të detajuar të kërkesave
të papaguara nga përdoruesit në bazë të faturave të lëshuara në vitin paraprak dhe deri
në fund të marsit të vitit aktual për vitin paraprak, në bazë të të cilit palët do të
përcaktojë tarifën e koncesionit që partneri privat detyrohet ta paguajë;
- të paguajë rregullisht shpenzimet për deponimin në deponinë e Rusinos ose në vendin e
duhur të deponimit;
- të iniciojë procedura gjyqësore dhe procedura të tjera për mbledhjen e kërkesave të
papaguara nga përdoruesit dhe t’i shpie ato deri në arkëtimin e plotë të borxheve;
- t’i paguajë Partnerit Publik kompensim koncesioni në shumën dhe mënyrën e
përcaktuar me këtë Kontratë dhe nëse shuma e kërkesave të papaguara nga përdoruesit
përfundimtar në baza mujore është më e madhe se kompensimi i koncesionit, Partneri
Privat nuk do të paguajë kompensimin e koncesionit ndaj Partnerit Publik për atë
periudhë;
- Për shkak të gjendjes faktike partneri privat mbledh 100% të vlerës së faturuar për tre
vitet e para, për këtë periudhë partneri privat do të jetë i detyruar të paguajë një
kompensim koncesioni.
- pas përfundimit të Kontratës, të kthejë në posedim të tij pajisjet që do të përdorë me
qira gjatë kohëzgjatjes së Kontratës, përveç rasteve kur ato janë amortizuar plotësisht;
dhe:
- t’i mundësoj partnerit publik, në përputhje me Kontratës, të drejtën për mbikëqyrje të
papenguar mbi kryerjen e shërbimit, si dhe përmbushjen e detyrimeve kontraktuese.
- Partneri privat, brenda 6 muajve nga nënshkrimi i kësaj Kontrate, të ndërmer të gjitha
aktivitetet e nevojshme të cilat janë mbrenda mundësive dhe autorizimeve me qëllim të
lidhë Kontratë të veçantë me Ndërmarjet publike komunale të cilat kryejn shërbime për
ujësjellës, kanalizime dhe mbirëmbajtjen e pastërtis publike, për rregullimin e
marrëdhënieve të ndërsjella si dhe faturimin dhe mbledhjen e mjeteve dhe transferimin
e mjeteve të realizuara nga faturimi i shërbimeve komunale që ata ofrojnë, në
përputhshmëri me kushtet e tregut në kohën në të cilën do të lidhet kontrata e veçant;
- Në rast se partneri publik ofron pajisje në zonën ku operon partneri privat, partneri
privat merr përsipër të marrë pajisjet për përdorim dhe të paguajë kompensim për
përdorimin e pajisjeve, e cila do të përcaktohet me Kontratë të veçantë bazuar në
çmimet e tregut.
7
Ndarja e rrezikut dhe shpenzimet shoqëruese
Neni 7
(1) Kur merr përsipër detyrimin nga neni 6 i kësaj kontrate, partneri privat merr përsipër
një pjesë të rëndësishme të rreziqeve që lidhen me financimin, ndërtimin, kërkesën dhe/ose
posedimin dhe veprime të tjera të tilla, menaxhim, mirëmbajtje dhe rreziqe teknike;
(2) Çdo partner në partneritet publik-privat për kohëzgjatjen e partneritetit publik-privat
do të marrë përgjegjësinë për ngjarjet e rrezikut që janë vetëm në sferën e tij të përgjegjësisë,
ndërsa rreziqet për ekzekutimin e detyrave të përgjegjësisë reciproke ndahen midis partnerëve.
Garanci për ekzekutimin në kohë dhe cilësor të Kontratës
Neni 8
(1) Partneri privat është i detyruar të japë garanci për ekzekutimin në kohë dhe cilësor të
Kontratës (garanci për ekzekutim cilësor) në formën e garancisë bankare që është e vlefshme
deri në zbatimin e plotë të Kontratës;
(2) Garancia për ekzekutimin cilësor duhet të jetë në euro ose në denarë të Maqedonisë.
(3) Garancia për ekzekutim cilësor siguron të gjitha pretendimet e Partnerit Publik në
lidhje me detyrimet e Partnerit Privat të përcaktuara nga kjo Kontratë, të gjitha pretendimet që
Partneri Publik mund të ketë ndaj Partnerit Privat, si dhe për riparimet dhe heqjen e mundshme
të të gjitha defekteve për kohëzgjatjen e Kontratës;
(4) Garancia për ekzekutim cilësor do të jetë 15% e vlerës së parashikuar të investimeve;
(5) Garancia për ekzekutim cilësor i kthehet partnerit privat brenda 14 ditëve nga dita e
zbatimit të plotë të Marrëveshjes. Në rast se afati i zbatimit të Kontratës zgjatet ose vlera e saj
rritet, partneri privat duhet të zgjasë në përputhje me rrethanat vlefshmërinë dhe vlerën e
garancisë së cilësisë së ekzekutimit;
(6) Garancia për ekzekutim cilësor do të kompensohet nëse Partneri Privat nuk përmbush
ndonjë nga detyrimet e përcaktuara në Kontratë gjatë periudhës së vlefshmërisë së saj. Partneri
Publik do të njoftojë me shkrim Partnerin Privat për synimin për të marrë garancinë.
Aktivizimi i garancisë për ekzekutimin në kohë dhe cilësor të kontratës
Neni 9
(1) Garancia për ekzekutimin cilësor të Kontratës do të ngarkohet nëse Partneri Privat:
- i ka shkaktuar Partnerit Publik dëm që nuk mund të rikuperohet me efikasitet në
mënyrë tjetër;
- nuk paguan kompensimin nga neni 10 i kësaj Kontrate;
- nëse partneri privat nuk përmbush detyrimet e nenit 6 paragrafi 1 pika 5, 7 dhe 9 të
kësaj Kontrate; dhe:
- në raste të tjera të përcaktuara nga kjo Kontratë.
(2) Partneri Publik njofton me shkrim partnerin privat për synimin për të mbledhur
garancinë për ekzekutimin cilësor të Kontratës dhe cakton një afat të arsyeshëm: duke filluar
nga marrja e njoftimit - për heqjen e arsyes së arkëtimit të garancisë. Partneri publik do të
mbledhë garancinë nëse partneri privat nuk heq arsyen e mbledhjes së garancisë brenda
periudhës së caktuar;
8
(3) Me kërkesë të partnerit privat, partneri publik është i detyruar t’i lejojë partnerit privat
shumat që duhet të mblidhen nga garancia për ekzekutimin cilësor të Kontratës, t’i paguhen
nga fondet e tjera të Partnerit Privat.
Kompensimi i koncesionit dhe mënyra dhe afati i pagesës
Neni 10
(1)Partneri privat do t’i paguajë partnerit publik kompensim koncesioni që do të arrijë në
1% të çmimit që do të ngarkohet nga përdoruesit e shërbimit dhe atë më së voni deri në fund të
muajit aktual për muajin paraardhës. Partneri privat do t’i paguajë kompensimin e koncesionit
partnerit publik si një shumë përmbledhëse bazuar në raportin përmbledhës siç thuhet në nenin
6 pika 15 të kësaj Kontrate;
(2)Nëse shuma e kërkesave të papaguara nga përdoruesit përfundimtar në baza mujore
është më e madhe se kompensimi i koncesionit, Partneri Privat nuk do t’ia paguajë
kompensimin e koncesionit nga paragrafi 1 partnerit publik për atë periudhë;
(3) Shuma e kompensimit shprehet dhe paguhet në denarë të Maqedonisë në ditën e
pagesës;
(4) Çmimi përfundimtar që partneri privat do të vendosë ndaj përdoruesve do të
përcaktohet nëpërmjet sipërfaqes së përgjithshme për familje, ndërsa për personat juridikë
çmimi do të përcaktohet në bazë të sipërfaqes së tyre, ku ata do të ndahen në dy grupe -
subjekte të vogla dhe të mëdha, ndërsa subjektet e mëdha do të ndahen në dy nëngrupe dhe do
të rregullohen me kontratë midis partnerit privat dhe përdoruesve përfundimtar;
(5) Partneri privat i shfrytëzuesve përfundimtar për shërbime komunale do t’i faturojë
çmimet sipas Çmimores të miratuar nga Këshilli i Komunës së Tetovës.
Kompensim për qiranë e pajisjeve
Neni 11
(1) Partneri privat merr përsipër të paguajë kompensim fiks mujor në shumë prej 1600
euro për qiranë e makinerive dhe pajisjeve korrekte dhe funksionale në pronësi të NPK
"Tetova" - Tetovë dhe atë:
- 16 kamionë;
- 2 ekskavatorë;
- 8 kontejnerë prej 5000 litrash: dhe:
- 7 kontejnerë prej 3000 litrash.
(2) Vlera e përgjithshme e pajisjeve dhe mjeteve të transportit (kryesore) në momentin e
nënshkrimit të Kontratës është vlerësuar në 36.319.391.00 denarë ose 590.559.20 euro;
(3) Partneri privat merr përsipër të paguajë kompensimin mujor të qirasë së pajisjeve, jo
më vonë se data 5 e muajit aktual;
(4) Partneri privat dhe publik do të lidhin kontratë të veçantë për marrjen me qira të
pajisjeve, jo më vonë se dita kur partneri privat fillon grumbullimin e mbeturinave.
Nënkontraktuesit
Neni 12
(1) Partneri privat, për qëllime të zbatimit të kësaj Kontrate, mund të lidhë kontratë me
një ose më shumë nënkontraktues, pas njoftimit paraprak me shkrim të Ministrisë;
9
(2) Partneri privat është i detyruar të sigurojë që nënkontraktuesi të përmbushë kushtet
për kryerjen e aktiviteteve për të cilat është i angazhuar, nëse kjo është e nevojshme dhe në
përputhje me ligjet në fuqi në ditën e lidhjes së kontratës me nënkontraktuesin.
(3) Partneri privat është i detyruar të sigurojë koordinimin dhe sinkronizimin në kryerjen
e punëve nga nënkontraktuesit;
(4) Nëse partneri privat punëson një nënkontraktues të ri për shkak të zgjidhjes së
kontratës me nënkontraktuesin e mëparshëm ose punëson një nënkontraktues shtesë, ai është i
detyruar të veprojë në përputhje me paragrafët (1), (2) dhe (3);
(5) Partneri privat është përgjegjës për të gjitha dëmet e shkaktuara nga nënkontraktuesit
e tij ndaj palëve të treta, për dëmet e shkaktuara në objektet e infrastrukturës, si dhe për dëmet
ndaj mjedisit jetësor dhe natyrës.
Marrja e lejeve për kryerjen e veprimtarisë
Neni 13
(1) Partneri privat merr përsipër të përgatisë dhe dorëzojë të gjithë dokumentacionin e
nevojshëm për dhënien e lejeve të nevojshme për kryerjen e veprimtarive për menaxhimin e
mbeturinave në pajtim me Ligjin për menaxhim me mbeturina dhe është i obliguar që ta
njoftojë partnerin publik për lejet e marra.
Ngjarjet që mund të shkaktojnë dëm dhe mënyra e veprimit të palëve kontraktuese në
rast të ndodhjes së tyre
Neni 14
(1) Partneri privat është i detyruar t’i kompensojë partnerit publik dëmin që ka pësuar
partneri publik si rezultat i një veprimi ose mosveprimi të partnerit privat, përveç nëse dëmi ka
ardhur për shkak të:
1) Sjelljes së pahijshme ose neglizhencës së qëllimshme nga ana e Partnerit Publik;
2) Shkeljes nga Partneri Publik të kësaj Kontrate ose detyrim i përcaktuar me ligj ose
rregullore tjetër;
3) Kërkesës nga pala e tretë që lind para lidhjes së kësaj Kontrate;
4) Veprimit të Partnerit Privat të ndërmarrë me kërkesë me shkrim të Partnerit Publik dhe
Partneri Privat e informon Partnerin Publik se ndërmarrja e atij veprimi do të shkaktonte dëm;
(2) Partneri publik do ta arkëtojë dëmin duke aktivizuar garancinë për ekzekutimin cilësor
të Kontratës dhe nëse shuma e garancisë nuk është e mjaftueshme, ka të drejtë të kërkojë
kompensim nga fondet e tjera të partnerit privat.
(3) Pagesa e dëmit nuk e liron partnerin privat nga detyrimi për të përmbushur detyrimet
kontraktuese që dalin nga Kontrata.
Ndëshkim kontraktues
Neni 15
(1) Palët kontraktuese bien dakord që partneri privat do t’i paguajë partnerit publik shumë
prej 0,05% të kompensimit të caktuar të koncesionit nëse ai nuk përmbush ndonjë nga
detyrimet e tij të parashikuara në nenin 6 ose nëse vonohet në përmbushjen e tyre ose
përmbush ato në mënyrë jo të duhur;
10
(2) Palët kontraktuese bien dakord që partneri publik do t’i paguajë partnerit privat një
shumë prej 0,05% të kompensimit të caktuar të koncesionit nëse ai nuk përmbush ndonjë nga
detyrimet e tij të parashikuara në nenin 5 ose nëse vonohet në përmbushjen e tyre ose e
përmbush ato në mënyrë jo të duhur.
Sigurimi
Neni 16
(1)Partneri privat është i detyruar, në përputhje me rregulloret në fuqi, të lidhë Kontratën e
sigurimit brenda 30 ditëve nga lidhja e kësaj Kontrate, me shpenzimet e tij.
(2) Polica e sigurimit nga paragrafi (1) përfshin:
1) objektet që partneri privat do të përdorë për të kryer veprimtarinë;
2) të gjitha pajisjet që do të përdoren për kryerjen e veprimtarisë;
3) automjeteve; dhe:
4) përgjegjësia nga personi i tretë për sendet e luajtshme, mjetet motorike dhe makineritë
e punës.
(2)Partneri privat është i detyruar çdo vit, në ditën e zgjidhjes së kontratës së sigurimit, t’i
dorëzojë partnerit publik një kopje të kontratës së sigurimit për periudhën pasuese njëvjeçare,
nga e cila mund të konstatohet se sigurimi mbulon elementët e përfshira në paragrafin 2, si dhe
vërtetimin e premive të paguara siç duhet.
Mbikëqyrja mbi ekzekutimin e Kontratës
Neni 17
(1) Partneri publik kryen mbikëqyrje të përhershme dhe të rregullt mbi mënyrën dhe
zbatimin e partneritetit publik-privat dhe përmbushjen e detyrimeve kontraktuese nga partneri
privat, në mënyrën dhe procedurën e përcaktuar në këtë Kontratë.
(2) Partneri Publik do të mbikëqyrë zbatimin e detyrimeve të Partnerit Privat nga kjo
Kontratë nëpërmjet:
- inspektimit në raportet mujore për numrin e faturave të lëshuara dhe shumën e ngarkuar
nga përdoruesit në bazë të faturave të lëshuara;
- inspektimit të raporteve përmbledhëse në të cilat do të tregohet qartë se sa kërkesa të
papaguara ka partneri privat nga përdoruesit në bazë të faturave të lëshuara për shërbimet
e kryera;
- mbikëqyrjes së pandërprerë të kryerjes së shërbimit, si dhe e përmbushjes së detyrimeve
kontraktuese.
(3)Partneri privat është i obliguar t’i mundësojë dhe të mos e pengojë partnerin publik ose
personin e punësuar nga partneri publik që të kryejë mbikëqyrjen nga paragrafi 2.
(4) Palët kontraktuese janë të obliguara që të mundësojnë dhe të mos pengojnë kryerjen e
mbikëqyrjes inspektuese nga shërbimet kompetente inspektuese.
(5) Partneri publik, në bazë të veprimeve të ndërmarra në pajtim me paragrafin (4), mund
të kërkojë që partneri privat në afat prej shtatë ditësh nga pranimi i kërkesës të paraqes me
shkrim për pretendimet e përfshira në raportet dhe konstatimet nga inspektimet e kryera.
(6) Partneri publik, me njoftim me shkrim, mundet, me shpenzimet e veta dhe në mënyrë
që të mos ndërhyjë në kryerjen e rregullt të veprimtarisë së Partnerit Privat, nëpërmjet
përfaqësuesve të tij të autorizuar, të kontrollojë dokumentacionin kontabël dhe financiar të
partnerit privat lidhur me pagesën e kompensimeve nga neni 10 për çdo vit kalendarik dhe
brenda 24 muajve pas përfundimit të atij viti kalendarik dhe Partneri Privat është i detyruar të
sigurojë ekzekutimin pa probleme të kontrolleve.
11
(7)Pavarësisht nga detyrimi ligjor i partnerit privat për të siguruar kryerjen e kontrolleve
teknike dhe testeve periodike të pajisjeve dhe makinerive teknike, partneri publik, me njoftim
me shkrim, mundet me shpenzimet e veta dhe në mënyrë që nuk do të ndërhyjë në kryerjen e
rregullt të veprimtarisë së Partnerit Privat, të kryejë kontrolle dhe rishikime të pajisjeve, dhe
Partneri Privat është i detyruar të sigurojë kryerjen pa probleme të këtyre kontrolleve dhe
rishikimeve.
(8) Nëse, bazuar në raportet e inspektimit dhe rishikimet nga paragrafët (2), (3) dhe (7),
Partneri Publik konstaton se Partneri Privat nuk i përmbush detyrimet e kësaj Kontrate në
lidhje me llogaritjen, pagesën dhe kompensimin nga neni 10 ose konstaton mangësi në
mirëmbajtjen e makinerive dhe pajisjeve, ai do të njoftojë me shkrim partnerin privat dhe do t’i
japë një afat të arsyeshëm për largimin e parregullsive të konstatuara.
Ngjarja e forcës madhore
Neni 18
(1) Forca madhore është një ngjarje ose gjendje që në kohën e ndodhjes është jashtë
kontrollit të një pale kontraktuese dhe bën që pala kontraktuese e prekur të pengohet të
përmbush detyrimet e saj sipas kësaj Kontrate; pra: nuk mund të ishte parashikuar nga pala
kontraktuese, nuk ishte shkaktuar nga një veprim që mund t’i atribuohet palës tjetër
kontraktuese dhe pasojat e një ngjarjeje ose gjendjeje të tillë pala kontraktuese nuk mund t’i
kalojë duke bërë përpjekje të arsyeshme, të pranueshme.
(2)Si gjendje ose ngjarje (të forcës madhore) nga paragrafi (1) konsiderohen:
- fatkeqësitë natyrore dhe ngjarje të ngjashme natyrore të shkallës dhe intensitetit më të
madh në zonën ose në zonën më të gjerë në të cilën pala e prekur përmbush detyrimet e
saj sipas kësaj Kontrate, të cilat shkaktuan dëme ose shkatërrime të konsiderueshme
ose penguan palën e prekur të përmbushë detyrimet e saj sipas kësaj Kontrate, të tilla si
tërmetet, përmbytjet, rrëshqitjet e dheut, thatësira, shpërthimet vullkanike, uraganet,
rrjedhjet e dëborës, shirat e rrëmbyeshëm, dëmtimet ose shkatërrimet e shkaktuara nga
goditjet e rrufesë dhe pandemitë dhe/ose epidemitë e shpallura në bazë të Ligjit; ose:
- zjarre, shpërthime, rrezatim jonizues ose ndotje radioaktive që shkaktuan dëmtim ose
shkatërrim të pajisjeve, makinerive dhe/ose instalimeve, përveç rasteve kur shkaktohen
nga veprimet e palës së prekur;
- lufta ose gjendja e jashtëzakonshme, lufta civile, grushti ushtarak, sulmet terroriste,
revolucionet, protestat, sabotimet ose grevat (me përjashtim të grevave të punonjësve
të njërës prej palëve kontraktuese); ose:
- sanksionet ndërkombëtare ose hyrja në fuqi e marrëveshjeve ndërkombëtare të
ratifikuara që e detyrojnë Republikën e Maqedonisë së Veriut t’i zbatojë ato, nëse për
shkak të zbatimit të tyre, pala kontraktuese e prekur nuk është në gjendje të përmbushë
detyrimet e saj që dalin nga kjo Kontratë.
(3)Pala kontraktuese nuk mund të thirret në ekzistimin e forcës madhore nëse për shkaqe
që nuk janë të theksuara në paragrafin (2), ajo nuk është në gjendje të përmbushë detyrimet e
saj.
(4)Pala kontraktuese e prekur është e detyruar të ndërmarrë të gjitha veprimet dhe masat e
arsyeshme të pranueshme për të zvogëluar pasojat e dëmshme të shkaktuara nga ngjarja ose
gjendja e forcës madhore.
(5)Nëse një nënkontraktues i palës kontraktuese të prekur është goditur nga ngjarja ose
situata e forcës madhore, i cili sipas kontratës së nënkontraktuesit lirohet nga detyrimi për të
përmbushur detyrimet e tij kontraktuese në rast të forcës madhore për shkak të shfaqjes së
situatave ose ngjarje të ndryshme nga ato të theksuara në paragrafin (2), ndodhja e një
12
gjendjeje ose ngjarjeje të tillë që e liron nënkontraktuesin nga përmbushja e detyrimit sipas
kontratës së nënkontraktueses, nuk e liron palën kontraktuese të prekur nga detyrimi për të
përmbushur detyrimet e saj të përcaktuara në këtë Kontratë.
Njoftim për ngjarje të forcës madhore
Neni 19
(1) Pala e prekur kontraktuese është e detyruar që menjëherë ta njoftojë palën tjetër
kontraktuese për ekzistimin e situatës ose ngjarjes së forcës madhore, por jo më vonë se dy ditë
pune nga dita kur ka mësuar ose sipas rrethanave duhet të kenë mësuar për shfaqjen e kushteve
ose ngjarjeve thelbësore që përbëjnë forcën madhore;
(2)Nëse njoftimi nga paragrafi (1) nuk ekzekutohet në formën dhe mënyrën e përcaktuar
me këtë Kontratë, pala e prekur është e detyruar që njoftimin e ekzekutuar ta dorëzojë në formë
të shkruar brenda 24 orëve, në mënyrën e përcaktuar në këtë Kontratë;
(3)Në njoftimin nga paragrafi (1), pala e prekur kontraktuese thekson:
- Momenti i shfaqjes së efekteve të shkaktuara nga ngjarja ose gjendja e forcës madhore;
- Detyrimet nga kjo Kontratë të cilat, në varësi të rrethanave, mund të përmbushen në
mënyrë të besueshme - pavarësisht nga ndikimi i ngjarjes ose situatës së forcës
madhore;
- Masat që merr dhe/ose planifikon të marrë për të kaluar situatën dhe për të zbutur
pasojat e ngjarjes së forcës madhore dhe për të përmbushur detyrimet e saj sipas kësaj
Kontrate;
- Mbështetje e pritur nga pala tjetër kontraktuese për të reduktuar dhe zbutur veprimet e
forcës madhore; dhe:
- Kërkesë për t’u liruar nga përmbushja e detyrimeve të saj sipas kësaj Kontrate për arsye
se pala kontraktuese e prekur dhe nënkontraktuesit e saj nuk mund të shmangnin
shfaqjen ose pasojat e ngjarjeve ose situatave të forcës madhore duke ndërmarrë
veprime që mund të pritej në mënyrë të arsyeshme të ndërmerren pa shpenzime
materiale shtesë.
(4) Pas marrjes së njoftimit nga paragrafi (2), pala tjetër kontraktuese mund të kërkojë nga
pala kontraktuese e prekur që të paraqesë informacione shtesë dhe/ose dokumente për masat që
ndërmerr për të zbutur ndikimin e ngjarjes ose situatës së forcës madhore;
(5) Pala kontraktuese e prekur është e detyruar të njoftojë me shkrim palën tjetër
kontraktuese të paktën një herë në shtatë ditë për masat dhe veprimet që ndërmerren për
tejkalimin e pasojave të forcës madhore;
(6) Me kërkesën e palës tjetër kontraktuese, pala e prekur kontraktuese është e detyruar të
vërtetojë ekzistimin e ngjarjes ose gjendjen e forcës madhore me dorëzimin e dokumentit të
lëshuar nga organi kompetent shtetëror në afat prej 30 ditësh nga dita e marrjes së kërkesës nga
pala tjetër kontraktuese;
(7) Pala kontraktuese e prekur është e detyruar të njoftojë me shkrim palën tjetër
kontraktuese për momentin kur ka pushuar ngjarja ose gjendja e forcës madhore dhe për
momentin kur do të vazhdojë të përmbushë detyrimet e saj të përcaktuara me këtë Kontratë;
(8) Pala e prekur kontraktuese nuk do të lirohet nga përmbushja e detyrimeve monetare deri në
ditën e dorëzimit të njoftimit nga paragrafi (2).
13
Pasojat nga forca madhore
Neni 20
(1) Palët kontraktuese bien dakord që pala tjetër kontraktuese nuk do të kërkojë
përmbushjen e detyrimeve të palës kontraktuese të prekur dhe as nuk do të kërkojë përfundimin
e kësaj Kontrate për shkak të mos përmbushjes së detyrimeve nga pala kontraktuese e prekur,
në rast kur për shkak të një ngjarjeje ose situate të forcës madhore, pala kontraktuese e prekur
nuk ishte në gjendje t’i përmbushte ato, përveç nëse parashikohet ndryshe nga kjo Kontratë;
(2) Në rast të forcës madhore, kjo Kontratë vazhdon së qeni e vlefshme, përveç nëse
kontrata ndërpritet në përputhje me dispozitat e këtij neni;
(3) Nëse forca madhore zgjat më shumë se 120 ditë pas dorëzimit të njoftimit nga neni 21,
ose nëse sipas vlerësimit objektiv të palëve kontraktuese do të vazhdojë të zgjasë më shumë se
120 ditë ose nëse për shkak të ngjarjes së Forcës madhore Partneri Privat është në pamundësi të
përhershme të përmbushë detyrimet e kësaj Kontrate, palët kontraktuese do të kryejnë
konsultime të ndërsjella mbi bazën e të cilave mund të vendosin të ndërpresin ose zgjasin
periudhën e vlefshmërisë së kësaj Kontrate;
(4) Nëse pala kontraktuese e prekur ka vepruar plotësisht në përputhje me detyrimet e
nenit 21, ajo ka të drejtë të kërkojë zgjatje të periudhës së vlefshmërisë të kësaj Kontrate,
përveç nëse zgjatja e afatit për përmbushjen e detyrimit është shkaktuar nga një ngjarje e forcës
madhore - kohëzgjatja e së cilës është më e gjatë se gjashtë muaj, ndërsa periudha e
vlefshmërisë së Kontratës zgjatet për një periudhë sa zgjati ngjarja e forcës madhore, por jo më
shumë se një vit;
(5) Kushtet sipas të cilave do të zgjatet vlefshmëria e kësaj Kontrate si rezultat i forcës
madhore do të rregullohen në aneks të kësaj Kontrate, e cila do të përfundohet brenda 30 ditëve
nga përfundimi i procedurës së konsultimit të ndërsjellë;
(6) Nëse pala tjetër kontraktuese refuzon të lidhë aneksin nga paragrafi (5), pala
kontraktuese e prekur ka të drejtë të iniciojë procedurë për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve në
përputhje me këtë Kontratë;
(7) Nëse edhe pas skadimit të 120 ditëve nga dorëzimi i njoftimit nga neni 21, pala
kontraktuese e prekur ka vendosur se nuk mund të vazhdojë të përmbushë detyrimet e saj sipas
kësaj Kontrate, ajo do të kërkojë që Kontrata të ndërpritet;
(8) Asnjë palë kontraktuese nuk është e obliguar që t’ia kompensojë palës tjetër humbjet,
dëmet dhe shpenzimet e shkaktuara nga rasti i forcës madhore, me çka pala e dëmtuar do t’i
kompensojë ato nga polica e sigurimit dhe nëse ato shpenzime, humbje dhe dëme nuk
mbulohen nga polica e sigurimit, pala kontraktuese e prekur do t’i kompensoj ato me
shpenzimet e veta.
Ndryshimet në legjislacion dhe rregullore
Neni 21
(1) Të gjithë ligjet dhe aktet e reja që kanë të bëjnë me përmbushjen e lëndës së kësaj
Kontrate, si dhe ndryshimin ose përfundimin e vlefshmërisë së akteve ligjore dhe nënligjore që
rregullojnë lëndën e kësaj Kontrate, të cilat kanë hyrë në fuqi ose aplikimi i së cilës, pra
përfundimi i vlefshmërisë, i cili ka ndodhur pas fillimit të zbatimit të kësaj kontrate, do të
zbatohet në dispozitat e kësaj kontrate nga dita e hyrjes së tyre në fuqi, përkatësisht përfundimit
të vlefshmërisë;
(2) Nëse në rastet nga paragrafi (1) i këtij neni, i shtohen detyrimet ose zvogëlohen të
drejtat e partnerit privat ose gjendja e tij financiare përkeqësohet ndjeshëm për shkak të rritjes
së shpenzimeve operative në veprim - për të mos shkaktuar një përkeqësim të gjendjes së tij
14
ekonomike - Partneri publik do të miratojë listë të re çmimesh më të larta ku do t’i marrë
parasysh shpenzimet e përmbushjes së detyrimeve të reja nga partneri privat. Nëse lista e re e
çmimeve më të larta nuk miratohet, partneri publik do të jetë i detyruar t’i mbulojë këto
shpenzime të reja;
(3) Në kërkesën nga paragrafi (2), partneri privat do t’i deklarojë të gjitha informatat në
dispozicion dhe do t’i bashkëngjisë analizat ekonomike dhe financiare që do ta arsyetojnë
kërkesën;
(4) Në rast të një situate të paraparë në paragrafin 2 të këtij neni, do të lidhet një aneks i
kësaj Kontrate me të cilin:
- Partneri privat do të lirohet nga përgjegjësia për shkak të detyrimeve kontraktuese të
paplotësuara, shkaku i ndryshimeve në ligje dhe akte nënligjore; ose:
- t’i japë partnerit privat një kompensim të drejtë që nuk do ta vendosë atë në një situatë
të pafavorshme apo më të favorshme ekonomike; ose:
- Partneri privat do të lirohet nga përmbushja e disa detyrimeve kontraktuese, të cilat do
të jenë në korrelacion të drejtpërdrejtë dhe në përpjesëtim me ndryshimet në akte ligjore
dhe nënligjore.
(5) Me lidhjen e aneksit të kësaj Kontrate për rastet nga paragrafi (2), Partneri Privat
lirohet nga përgjegjësia e cila është arsye për përfundimin e kësaj Kontrate.
Përfundimi i afatit të Kontratës
Neni 22
Kjo Kontratë përfundon me:
- skadimin e afatit të vlefshmërisë së Kontratës nga neni 4;
- ndërprerjen e njëanshme të Kontratës nga partneri publik;
- ndërprerjen e njëanshme të Kontratës nga partneri privat;
- ndërprerjen miqësore të Kontratës;
- falimentimin ose likuidimin e partnerit privat, nëse në Kontratë nuk parashikohet
ndryshe; dhe:
- raste të tjera të parashikuara me Ligj dhe Kontratë.
Pasojat e mos përmbushjes së detyrimeve kontraktuese
Ndërprerja e njëanshme e Kontratës nga Partneri Publik
Neni 23
(1) Partneri publik nuk mund ta ndërpres këtë Kontratë para skadimit të afatit të
vlefshmërisë së saj nga neni 4 i Kontratës, përveç nëse partneri privat ka kryer shkelje
materiale të detyrimeve të përcaktuara në Kontratë;
(2) Kontrata mund të ndërpritet në mënyrë të njëanshme në pajtim me paragrafin 1 të këtij
neni në rastet në vijim:
- veprimtaria e bartur nga kontrata kryhet në mënyrë të papërshtatshme ose jo cilësore,
duke marrë parasysh rregullat, parametrat dhe kushtet e tjera që përcaktojnë kryerjen e
duhur të veprimtarisë të përcaktuar me Kontratë;
- partneri privat ka kryer ndryshe një shkelje materiale të dispozitave të Kontratës ose të
ligjeve dhe rregulloreve të zbatueshme për Kontratën;
- partneri privat ka ndërprerë ose ka shkaktuar ndërprerjen e kryerjes së veprimtarisë,
- partneri privat ka humbur aftësitë ekonomike, teknike ose operuese të nevojshme për
kryerjen e veprimtarisë në përputhje me ligjin e veçantë dhe Kontratën; dhe:
- partneri privat nuk ka vepruar ndaj masave të shqiptuara në procedurën e mbikëqyrjes të
15
kryer sipas ligjit të veçantë.
(3) Partneri publik do të miratoj vendim për ndërprerjen e Kontratës në të cilin do t’i
tregojë arsyet e ndërprerjes së Kontratës dhe të drejtat e partnerit privat pas vendimit;
(4) Partneri publik është i obliguar që në afat prej 15 ditësh para marrjes së vendimit për
zgjidhjen e Kontratës, ta njoftojë me shkrim koncesionarin ose partnerin privat për shkeljet nga
paragrafi 2 i këtij neni dhe ta thërrasë që të korrigjojë mangësitë në sjelljen e tij për respektimin
e Kontratës që të sigurohet brenda afatit të përcaktuar me njoftim. Afati duhet të jetë i
mjaftueshëm për të lejuar koncesionarin ose partnerin privat të veprojë sipas njoftimit;
(5) Me miratimin e vendimit nga paragrafi (2) partneri publik do të arkëtojë garancinë për
ekzekutimin në kohë dhe cilësor të Kontratës;
(6) Nëse partneri publik e ndërpret këtë Kontratë pa arsye, ai është i detyruar t’i kthejë
partnerit privat shumën e plotë të investimit financiar që ka bërë partneri privat, të përcaktuar
në nenin 6 të Kontratës, të kthejë të gjitha pajisjet e blera nga partneri privat gjatë koncesionit,
të paguajë të gjitha dëmet që partneri privat ka ndaj përdoruesve përfundimtar për të cilët
partneri privat ka nisur procedurat ligjore dhe të paguajë kamatë gjobë për arkëtimin e vonuar
të borxheve.
Ndërprerja e njëanshme e Kontratës nga Partneri Privat
Neni 24
(1) Në rast të shkeljes së theksuar të detyrimeve të partnerit publik të parashikuara në këtë
Kontratë, partneri privat mund të zgjidhë Kontratën në mënyrë të njëanshme në pajtim me
dispozitat e këtij neni;
(2) Ndërprerja e njëanshme e Kontratës nga paragrafi 1 i këtij neni ndodh kur:
- partneri publik nuk kryen detyrimet që rrjedhin nga Kontrata; dhe:
- partneri publik ka kryer shkelje të konsiderueshme të dispozitave të Kontratës ose të
ligjeve dhe rregulloreve të zbatueshme për Kontratën.
(3) Partneri privat është i obliguar që në afat prej 15 ditësh para zgjidhjes së njëanshme të
Kontratës, ta njoftojë me shkrim partnerin publik për shkeljet nga paragrafi 2 i këtij neni dhe ta
thërrasë që t’i korrigjojë lëshimet për të siguruar respektimin e Kontratës brenda afatit të
caktuar me njoftim. Pas skadimit të afatit nga paragrafi 3 i këtij neni, nëse partneri publik nuk i
ka hequr shkeljet e konstatuara, Kontrata do të konsiderohet e ndërprerë;
(4) Nëse kjo Kontratë përfundon nga Partneri Privat për arsyet e theksuara në paragrafin
(2), Partneri Privat do të ketë të drejtë të kërkojë kompensim për çdo dëm të pësuar nga
përfundimi i parakohshëm i Kontratës.
Ndërprerja miqësore
Neni 25
(1) Përveç rasteve kur parashikohet ndryshe nga kjo Kontratë, çdonjëra palë kontraktuese
mund të kërkojë ndërprerje miqësore të kësaj Kontrate për shkak të:
1) Ndryshimeve në mjedis që ndikojnë në funksionimin e Partnerit Privat;
2) ngjarjeve dhe situatave të parashikueshme në të ardhmen që mund të shkaktojnë pasoja
të dëmshme, të pariparueshme për sigurinë dhe mbrojtjen, rendin shoqëror, jetën dhe
shëndetin e njerëzve dhe mjedisin jetësor.
(2) Në rast të paraqitjes së rrethanave nga paragrafi (1), në vend të ndërprerjes miqësore,
palët kontraktuese mund të bien dakord reciprokisht që të pezullojnë zbatimin e kësaj Kontrate
për një periudhë të caktuar kohore jo më të gjatë se 120 ditë - ose deri në kushtet për
përmbushjen pa probleme të detyrimeve kontraktuese.
16
Mbrojtja e mjedisit jetësor dhe natyrës
Neni 26
(1) Gjatë kryerjes së shërbimit dhe gjatë gjithë kohëzgjatjes së Kontratës, partneri privat
është i detyruar të sigurojë që punonjësit dhe nënkontraktuesit e tij të zbatojnë masat për
mbrojtjen e mjedisit jetësor dhe natyrës të përcaktuara me dispozitat ligjore pozitive, si dhe të
largojë çdo parregullsi të përcaktuar nga shërbimet inspektuese përgjegjëse për mbrojtjen e
mjedisit jetësor;
(2) Partneri privat nuk ka të drejtë të kërkojë nga partneri publik zgjatje të afatit të
vlefshmërisë së kësaj Kontrate për shkak të ndalimit të punës të urdhëruar nga shërbimet
inspektuese përgjegjëse për mbrojtjen e mjedisit jetësor;
(3) Partneri publik nuk mban përgjegjësi për dëmtimin e mjedisit jetësor dhe natyrës të
shkaktuar gjatë punës nga punonjësit dhe nënkontraktuesit e partnerit privat.
Mënyra e komunikimit
Neni 27
(1) Brenda tre ditëve të punës nga data e lidhjes së kësaj Kontrate, çdonjëra palë
kontraktuese do të caktojë një person përgjegjës për shkëmbimin e ndërsjellë të informacionit
dhe të dhënave të nevojshme për përmbushjen e detyrimeve kontraktuese dhe do të njoftojë
menjëherë palën tjetër kontraktuese për emrin dhe mbiemrin e atij personi, vendin e tij të punës
ose kapacitetin në shoqërinë e palës kontraktuese dhe të dhënat për kontakt (adresa, numri i
telefonit dhe adresa e postës elektronike).
(2) Nëse gjatë kohëzgjatjes së kësaj Kontrate pala kontraktuese ndryshon personin nga
paragrafi (1) ose ndryshon adresa e kontaktit të personit nga paragrafi (1), në afat prej tre ditëve
do ta njoftojë palën tjetër kontraktuese për ndryshimin dhe do të dorëzojë të dhënat për
personin e posa emëruar.
(3) Të gjitha njoftimet, shkëmbimi i informatave dhe të dhënave ose komunikimet tjera
midis palëve kontraktuese do të bëhen ndërmjet personave të caktuar në pajtim me paragrafët
(1) dhe (2) dhe do të jenë me shkrim.
(4) Nëse për shkak të emergjencës bëhet njoftim gojarisht, pala që e ka dorëzuar njoftimin
është e obliguar që të njëjtin njoftim, me përmbajtje të njëjtë, t’ia dërgojë palës tjetër
kontraktuese në formë të shkruar në afat prej 24 orëve pas dorëzimit të njoftimit me gojë.
(5) Njoftimi konsiderohet i dorëzuar në mënyrë të rregullt nëse është dorëzuar:
1) në zyrën e regjistrimit të palës tjetër kontraktuese; ose:
2) me postë të regjistruar ose korrier me identifikim të qartë të datës së marrjes së
njoftimit; ose:
3) në formë elektronike në adresën elektronike të personit nga paragrafi (1).
4)
Mbrojtja e pronësisë intelektuale, sekreteve tregtare dhe konfidencialitetit të të dhënave
Neni 28
(1) Çdonjëra palë kontraktuese, gjatë periudhës së vlefshmërisë dhe pas përfundimit të
vlefshmërisë së kësaj Kontrate, me kërkesë të palës tjetër kontraktuese, pa transferuar të drejtat
e autorit, do t’i mundësojë asaj përdorimin, pa kompensim dhe pa asnjë kufizim, në formë që
17
do të kërkojë pala tjetër kontraktuese, për të gjitha materialet, dokumentet, informacionet dhe
të dhënat e çdo natyre (të gjitha projektet, programet e dokumentacionit teknik, duke përfshirë
softuerin, llogaritjet, raportet, udhëzimet teknike) të blera ose të krijuara në çfarëdo mënyre nga
ajo palë kontraktuese, përfaqësuesit e saj, nënkontraktuesit, punonjësit ose nga palët e treta për
qëllime të kryerjes së shërbimit, me qëllim që pala tjetër kontraktuese të jetë në gjendje të
përmbushë detyrimet e saj dhe të ushtrojë të drejtat e saj nga kjo Kontratë, ose të përmbushë
detyrimet e saj të përcaktuara me ligj.
(2) Pala kontraktuese, të cilës i mundësohet shfrytëzimi i materialeve, dokumenteve,
informacioneve dhe të dhënave nga paragrafi (1), nuk mund të lejojë përdorimin dhe
riprodhimin e atij dokumentacioni për nevojat e palëve të treta, pa pëlqimin me shkrim të palës
kontraktuese, i cili e mundësoi përdorimin sipas paragrafit (1).
Informacione konfidenciale
Neni 29
(1) Palët kontraktuese bien dakord që çdonjëra palë kontraktuese që posedon një dokument
(raport, vizatim, llogaritje, program, plan) i cili, për të përmbushur detyrimet e saj sipas kësaj
Kontrate, është i detyruar t’ia vë në dispozicion palës tjetër kontraktuese dhe ai dokument
përmban të dhëna dhe informacione teknike, ekonomike ose afariste, zbulimi i të cilave mund
të përkeqësojë pozicionin e tij në lidhje me furnizuesit, nënkontraktuesit ose në treg, ai mund ta
shënojë atë dokument si konfidencial dhe t’i kërkojë palës tjetër kontraktuese të mos zbulojë
informacionin dhe të dhënat e përfshira në atë dokument të palës së tretë.
(2) Palët kontraktuese bien dakord që një dokument i cili posedohet publikisht nuk mund
të shënohet si konfidencial.
(3) Pala kontraktuese të cilës i është vënë në dispozicion dokumenti nga paragrafi (1)
mund t’ua zbulojë palëve të treta informacionin dhe të dhënat e përfshira në atë dokument
vetëm në rast se:
1) ka marrë pëlqim të qartë me shkrim nga pala tjetër kontraktuese; ose nëse:
2) kërkohet nga organi kompetent shtetëror me qëllim të zbatimit të kompetencave të
përcaktuara me ligj të atij organi ose në procedurë gjyqësore.
3)
Mbrojtja e të dhënave personale
Neni 30
(1) Nëse gjatë përmbushjes së detyrimeve dhe realizimit të të drejtave nga kjo Kontratë
paraqitet nevoja për përpunimin e të dhënave personale, pala kontraktuese që përpunon të
dhënat personale është e detyruar ta kryejë përpunimin në përputhje me rregulloret për
mbrojtjen e të dhënave personale.
(2) Nëse për përpunimin e të dhënave personale nevojitet pëlqimi i personit, të dhënat e të
cilit përpunohen, atëherë pala kontraktuese është e detyruar të marrë pëlqimin me shkrim për të
mundësuar t’ia dorëzojë të dhënat personale palës tjetër kontraktuese.
(3) Partneri privat është i detyruar të krijojë dhe zbatojë një sistem masash teknike dhe
organizative që do të sigurojnë fshehtësi dhe mbrojtje gjatë përpunimit të të dhënave personale.
(4) Shkelja e detyrimeve nga paragrafët (1), (2) dhe (3) konsiderohet shkelje e kësaj
Kontrate.
18
Bartja e të drejtave
Neni 31
(1) Partneri privat nuk mundet, pa pëlqim paraprak me shkrim të partnerit publik, të
vendosë peng ose në hipotekë, mbi të gjitha ose një pjesë të makinerive dhe pajisjeve, dhe as të
garantojë përmbushjen e detyrimeve apo premtimeve të tij ndaj personave të tretë me pronën
që do të përdorë me qira.
(2) Transferimi i të drejtave të Partnerit Privat që rrjedhin nga kjo Kontratë tek një palë e
tretë nuk krijon detyrim për Partnerin Publik dhe përbën bazën për përfundimin e kësaj
Kontrate nga Partneri Publik.
Shoqëria për qëllime të veçanta, ndryshimet dhe ndryshimet statusore të palëve
kontraktuese
Neni 32
(1) Palët kontraktuese pajtohen që Partneri Privat pas lidhjes së kësaj Kontrate të themelojë
Shoqërinë për qëllime të veçanta në Republikën e Maqedonisë së Veriut, e cila do të marrë
pjesë vetëm në realizimin e partneritetit publik-privat për qëllimin e të cilit është themeluar.
(2) Palët kontraktuese bien dakord që partneri privat ka të drejtë të vendosë në mënyrë të
pavarur për formën e personit juridik dhe shumën e kapitalit të SHQV-së.(3) Palët kontraktuese
bien dakord që partneri privat mund të ndryshohet:
1) në pajtim me kushtet e përcaktuara me këtë Kontratë; ose:
2) për arsye të justifikuara në bazë të pëlqimit paraprak me shkrim të Partnerit Publik.
(4) Për ndryshimin nga paragrafi (1) pika 2), Partneri Privat i parashtron partnerit publik
një kërkesë me shkrim të arsyetuar. Para dhënies së pëlqimit, Partneri Publik mund të kërkojë
dokumentacion shtesë me të dhëna dhe informacion mbi arsyetimin e kërkesës për ndryshim.
Partneri publik i dorëzon partnerit privat pëlqimin për ndryshim brenda 30 ditëve nga dita e
marrjes së dokumentacionit të plotë të kërkuar.
(5) Partneri publik mund të refuzojë kërkesën për ndryshimin e partnerit privat nga
paragrafi (1) pika 2) sipas gjykimit të tij, për të cilin do ta njoftojë me shkrim Partnerin Privat.
(6) Partneri privat nuk ka të drejtë të kërkojë kompensim për dëmin e shkaktuar nga
refuzimi, megjithatë, ai ka të drejtë të fillojë procedurë për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve në
përputhje me këtë Kontratë.
(7) Palët kontraktuese pajtohen që Partneri Publik mund të ndryshohet nëse parashikohet
me ligj ose rregullore tjetër ose në bazë të një vendimi të marrë nga themeluesi i Partnerit
Publik.
(8) Pas ndryshimit të Partnerit Publik, të drejtat dhe detyrimet e Partnerit Publik nga kjo
Kontratë i merr përsipër personi juridik i përcaktuar në ligj ose rregullore tjetër, ose në
vendimin e marrë nga themeluesi i Partnerit Publik.
(9) Brenda 5 (pesë) ditëve nga regjistrimi i ndryshimit të palës kontraktuese në Regjistrin
Tregtar dhe në regjistrin e personave të tjerë juridikë, palët kontraktuese do të lidhin aneks të
kësaj Kontrate.
(10) Nëse gjatë kohëzgjatjes së Kontratës ndodhin ndryshime të statusit tek Partneri Privat,
ai është i detyruar të informojë Partnerin Publik për ndryshimin e statusit dhe pas ndryshimit të
statusit të partnerit privat, të drejtat dhe detyrimet e kësaj Kontrate merren përsipër nga personi
juridik i krijuar nga ndryshimi i statusit.
19
Dorëzim
Neni 33
(1) Partneri publik do t’ia dorëzojë pajisjen për përdorim partnerit privat brenda 30 ditëve
para fillimit të grumbullimit të mbeturinave.
(2)Pas skadimit të vlefshmërisë së kësaj Kontrate ose përfundimit të parakohshëm të saj në
rastet e parapara me këtë Kontratë, partneri privat është i obliguar që pajisjet nga paragrafi 1 i
këtij neni t’ia dorëzojë partnerit publik, përveç rasteve kur ato veç më janë amortizuar
plotësisht.
Anulimi
Neni 34
(1) Përveç rasteve kur parashikohet ndryshe nga kjo Kontratë, nëse njëra palë kontraktuese
dështon të shfrytëzojë ose të realizojë ndonjë të drejtë, pretendim, autoritet ose mundësi të
përcaktuar në këtë Kontratë ose t’i kërkojë palës tjetër t’i përmbushë ato dhe të përmbushë
detyrimet e saj sipas kësaj Kontrate, nuk përbën heqje dorë nga ajo anë nga kjo e drejtë,
pretendim, autoritet ose mundësi ose heqje dorë nga termat dhe kushtet e kësaj Kontrate në
lidhje me çdo shkelje tjetër aktuale ose të ardhshme të kësaj Kontrate nga ana tjetër.
(2)Me përjashtim të paragrafit (1), heqja dorë është e vlefshme nëse është dhënë me
shkrim dhe është nënshkruar nga personi i autorizuar i palës kontraktuese dhe në të janë të
shprehura qartë, saktë dhe plotësisht të drejtat, kërkesat, kompetencat dhe mundësitë nga të
cilat e anulon pala, si dhe momentin nga i cili anulimi fillon të prodhojë efekt juridik.
E pavlefshme
Neni 35
(1) Palët kontraktuese bien dakord që nëse, gjatë afatit të kësaj Kontrate, një ose më shumë
dispozita të kësaj Kontrate përcaktohen të jenë të pavlefshme ose të pazbatueshme, kjo nuk do
të ndikojë në vlefshmërinë ose zbatimin e dispozitave të tjera të kësaj Kontrate, të cilat do të
vazhdojnë të jenë të vlefshme, përveç nëse dispozita e pavlefshme është një element thelbësor i
Kontratës që nuk mund të shndërrohet në një të vlefshme.
(2) Palët kontraktuese bien dakord që do të përpiqen të zëvendësojnë dispozitën,
përkatësisht dispozitat e kësaj kontrate të cilat janë përcaktuar të jenë të pavlefshme ose të
pazbatueshme, me dispozita të vlefshme, domethënë të zbatueshme, efekti ekonomik i të cilave
do të jetë i barabartë ose i afërt me efektin ekonomik të prodhuar nga dispozita, pra dispozitat
që janë përcaktuar si të pavlefshme, pra të pazbatueshme..
Ligji i zbatueshëm
Neni 36
Ligjet përkatëse të vlefshme në Republikën e Maqedonisë së Veriut zbatohen për të drejtat dhe
detyrimet e palëve kontraktuese nga kjo Kontratë.
20
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve
Neni 37
(1) Palët kontraktuese bien dakord që çdo mosmarrëveshje që lind në lidhje me zbatimin e
dispozitave të kësaj Kontrate do të zgjidhet në mënyrë të pëlqyeshme dhe miqësore.
(2) Nëse mosmarrëveshja nuk zgjidhet në përputhje me paragrafin (1), çdonjëra palë
kontraktuese mund ta paraqesë kontestin për zgjidhje para arbitrazhit në përputhje me rregullat
e Dhomës Ndërkombëtare të Tregtisë që janë në fuqi në ditën e paraqitjes së mosmarrëveshjes.
(3) Mosmarrëveshja mund t’i nënshtrohet arbitrazhit për kohëzgjatjen, si dhe pas
përfundimit të kësaj Kontrate.
(4) Arbitrazhi do të zhvillohet në Vjenë, Austri dhe gjuha e procedurës do të jetë
anglishtja, përveç rasteve kur palët në mosmarrëveshje bien dakord ndryshe.
(5) Procedurën e arbitrazhit do ta udhëheqin tre arbitra të caktuar në pajtim me rregullat
nga paragrafi (2).
(6) Palët në mosmarrëveshje kanë të drejtë të paraqesin para arbitrazhit argumentet dhe
qëndrimet e paraqitura në procedurë nga paragrafi (1) dhe (2).
(7) Deri në miratimin e vendimit të arbitrazhit, palët kontraktuese do të kryejnë të drejtat
dhe detyrimet e tyre të përcaktuara në këtë Kontratë.
(8) Përfundimi i vlefshmërisë së kësaj Kontrate nuk do të ndikojë në rrjedhën e procedurës
së arbitrazhit dhe as në ndonjë mënyrë tjetër nuk do të ndikojë në të drejtat dhe detyrimet që
lidhen me procedurën e arbitrazhit ose që dalin nga procedura e arbitrazhit.
(9) Vendimi i arbitrazhit kundër palëve në mosmarrëveshje ka fuqinë e aktgjykimit të
formës së prerë dhe është dokument i ekzekutueshëm.
Ndryshimet e Kontratës
Neni 38
(1) Çdonjëra palë kontraktuese ka të drejtë të kërkojë nga pala tjetër kontraktuese që kjo
Kontratë të ndryshohet dhe plotësohet, nëse ato ndryshime dhe shtesa janë në përputhje me
ligjet dhe rregulloret e tjera në fuqi, me dispozitat e kësaj Kontrate, si dhe me kushtet në bazë
të të cilave palët kontraktuese kanë rënë dakord për lidhjen e kësaj Kontrate të përcaktuara në
dokumentacionin e tenderit të përfshirë në shtojcën 2 dhe ofertën e partnerit privat të përfshirë
në shtojcën 3 të kësaj Kontrate.
(2) Ndryshimet dhe plotësimet nga paragrafi (1) i këtij neni bëhen në formën e një shtojce
të kësaj Kontrate, e cila nënshkruhet nga të dyja palët kontraktuese.
(3) Çdonjëra palë kontraktuese që ka vlerësuar se ka lindur ose ka pushuar një kusht, i cili,
sipas kësaj Kontrate, përbën bazën për ndryshimin ose shtesën e tij, i paraqet me shkrim palës
tjetër kontraktuese një draft-aneks të kësaj Kontrate me një shpjegim të hollësishëm.
(4) Pala tjetër kontraktuese është e obliguar që në afat prej shtatë ditësh nga dita e pranimit
të draft-aneksit nga paragrafi (3) të shprehet me shkrim lidhur me pretendimet e përfshira në
draft shtojcën dhe shpjegimin, dhe mund që:
1) të pranojë draft-aneksin;
2) të kërkojë informacion dhe/ose dokumentacion të arsyeshëm shtesë; ose:
3) të refuzojë drafti-aneksin duke i paraqitur arsyet e refuzimit.
(5) Në rastin e përmendur në paragrafin (4) pika 3), pala kontraktuese e cila ka paraqitur
draft-aneksin ka të drejtë të fillojë procedurë konsultimi me qëllim të përcaktimit të një
zgjidhjeje të pranueshme reciprokisht dhe nëse është një zgjidhje e pranueshme reciprokisht e
pacaktuar pas procedurës së konsultimit, ajo ka të drejtë të fillojë procedurë për zgjidhjen e
mosmarrëveshjeve në përputhje me këtë Kontratë.
21
(6) Nëse palët kontraktuese bien dakord se ka nevojë që kjo Kontratë të ndryshohet dhe
plotësohet, brenda 15 ditëve nga dita e dorëzimit të njoftimit për pranimin e draft -aneksit ose
nga dita e përfundimit të procedurës së konsultimit mbi të cilën përcaktohet zgjidhja e
pranueshme reciprokisht, do të përmbyllë aneksin e kësaj Kontrate.
(7)
Shpenzimet e palëve
Neni 39
Përveç nëse parashikohet ndryshe në këtë Kontratë, çdonjëra palë do të kompensojë
shpenzimet e veta të bëra në lidhje me nënshkrimin dhe ekzekutimin e kësaj Kontrate.
Kamata ndëshkuese
Neni 40
Në rast të mos përmbushjes së detyrimeve të njërës prej palëve, palët bien dakord që t’i
llogaritet kamata ndëshkuese në përputhje me ligjin.
Shtojcat
Neni 41
(1) Shtojcat e mëposhtme janë pjesë përbërëse e Kontratës:
Shtojca 1 Vendimi për zgjedhjen e ofertës më të volitshme;
Shtojca 2 Dokumentacioni i tenderit;
Shtojca 3 Oferta e ofertuesit të përzgjedhur;
Shtojca 4 Ekstrakt nga Regjistri Tregtar dhe statuti (akti themelues) i Partnerit Privat;
Shtojca 5 Garanci për ekzekutimin në kohë dhe cilësor të kontratës;
Shtojca 6 Plani afarist i partnerit privat;
Shtojca 7 Standardi për cilësinë e shërbimit publik;
Shtojca 8 Matrica e ndarjes së rrezikut.
Gjuha e kontratës
Neni 42
(1) Kjo Kontratë, shtojcat që janë pjesë përbërëse e kësaj Kontrate dhe anekset e kësaj
Kontrate janë përpunuar në gjuhën maqedonase, shqipe dhe angleze.
(2) E gjithë korrespondenca dhe dokumentet e shkëmbyera midis palëve kontraktuese do
të përpilohen në gjuhën maqedonase, shqipe dhe angleze.
(3) Në rast mospërputhjeje ndërmjet tekstit të përgatitur në maqedonisht, shqip dhe
anglisht, mbizotëron teksti i përgatitur në gjuhën maqedonase.
22
Kopje
Neni
43
Çdo version gjuhësor i kësaj Kontrate përbëhet nga 4 (katër) kopje identike, nga të cilat 2 (dy)
për çdonjërën palë kontraktuese.
Hyrja në fuqi e Kontratës
Neni 44
Kjo Kontratë hyn në fuqi në datën e nënshkrimit nga personat e autorizuar të të dy palëve
kontraktuese.
Më
Për partnerin publik:
___________________________________
Nënshkrimi:
Emri/mbiemri:Bilall Kasami
Funksioni: Kryetar i Komunës së Tetovës
Për partnerin privat:
Saubermaher, Slloveni,
shërbime për mbrojtje të mjedisit jetësor, tregti dhe transport sh.p.k.
___________________________________
Nënshkrimi:
emri/mbiemri: Robert Çajiq
Funksioni: Drejtor
___________________________________
Nënshkrimi:
Emri/mbiemri: Rudolf Horvat
Funksioni: Drejtor

More Related Content

More from Portalb.mk

Kërkesat dhe lutja e studentëve për siguri në Fakultetin e Shkencave Natyrore...
Kërkesat dhe lutja e studentëve për siguri në Fakultetin e Shkencave Natyrore...Kërkesat dhe lutja e studentëve për siguri në Fakultetin e Shkencave Natyrore...
Kërkesat dhe lutja e studentëve për siguri në Fakultetin e Shkencave Natyrore...Portalb.mk
 
Ankesa e Portalbit ndaj Higjienës Komunale Shkup
Ankesa e Portalbit ndaj Higjienës Komunale ShkupAnkesa e Portalbit ndaj Higjienës Komunale Shkup
Ankesa e Portalbit ndaj Higjienës Komunale ShkupPortalb.mk
 
Suad Bajrami.pdf
Suad Bajrami.pdfSuad Bajrami.pdf
Suad Bajrami.pdfPortalb.mk
 
Kërkesa për qasje të lirë tek informatat me karakter publik
Kërkesa për qasje të lirë tek informatat me karakter publikKërkesa për qasje të lirë tek informatat me karakter publik
Kërkesa për qasje të lirë tek informatat me karakter publikPortalb.mk
 
Договор за закуп со НОНЕ КОМЕРЦ.pdf
Договор за закуп со НОНЕ КОМЕРЦ.pdfДоговор за закуп со НОНЕ КОМЕРЦ.pdf
Договор за закуп со НОНЕ КОМЕРЦ.pdfPortalb.mk
 
Marrëveshja për qira e MEGA LTD SH.P.K. dhe Ndërmarrja Publike për Menaxhim m...
Marrëveshja për qira e MEGA LTD SH.P.K. dhe Ndërmarrja Publike për Menaxhim m...Marrëveshja për qira e MEGA LTD SH.P.K. dhe Ndërmarrja Publike për Menaxhim m...
Marrëveshja për qira e MEGA LTD SH.P.K. dhe Ndërmarrja Publike për Menaxhim m...Portalb.mk
 
Aktvendim për ndarjen e mjeteve financiare për organizata dhe projekte nga Ko...
Aktvendim për ndarjen e mjeteve financiare për organizata dhe projekte nga Ko...Aktvendim për ndarjen e mjeteve financiare për organizata dhe projekte nga Ko...
Aktvendim për ndarjen e mjeteve financiare për organizata dhe projekte nga Ko...Portalb.mk
 
04. Predlog-Odluka meguopstinska O. Chair-Cvetan Dimov.doc
04. Predlog-Odluka meguopstinska O. Chair-Cvetan Dimov.doc04. Predlog-Odluka meguopstinska O. Chair-Cvetan Dimov.doc
04. Predlog-Odluka meguopstinska O. Chair-Cvetan Dimov.docPortalb.mk
 
Propozim-ligji për shkollat e mesme të bashkësive fetare
Propozim-ligji për shkollat e mesme të bashkësive fetarePropozim-ligji për shkollat e mesme të bashkësive fetare
Propozim-ligji për shkollat e mesme të bashkësive fetarePortalb.mk
 
Vendimi i Higjienës Komunale Shkup për publikimin e listës me emrat dhe mbiem...
Vendimi i Higjienës Komunale Shkup për publikimin e listës me emrat dhe mbiem...Vendimi i Higjienës Komunale Shkup për publikimin e listës me emrat dhe mbiem...
Vendimi i Higjienës Komunale Shkup për publikimin e listës me emrat dhe mbiem...Portalb.mk
 
Komisioni për Mbrojtje nga Diskriminimi ka miratuar mendim me të cilën ka kon...
Komisioni për Mbrojtje nga Diskriminimi ka miratuar mendim me të cilën ka kon...Komisioni për Mbrojtje nga Diskriminimi ka miratuar mendim me të cilën ka kon...
Komisioni për Mbrojtje nga Diskriminimi ka miratuar mendim me të cilën ka kon...Portalb.mk
 
Vendimi i Agjencisë për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë deri tek Inf...
Vendimi i Agjencisë për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë deri tek Inf...Vendimi i Agjencisë për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë deri tek Inf...
Vendimi i Agjencisë për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë deri tek Inf...Portalb.mk
 
Emri i të punësuarve në Higjienën komunale që nuk u janë vazhduar kontratat
Emri i të punësuarve në Higjienën komunale që nuk u janë vazhduar kontratatEmri i të punësuarve në Higjienën komunale që nuk u janë vazhduar kontratat
Emri i të punësuarve në Higjienën komunale që nuk u janë vazhduar kontratatPortalb.mk
 
Lista e marrëveshjeve dhe memorandumeve të nënshkruara mes Maqedonisë së Veri...
Lista e marrëveshjeve dhe memorandumeve të nënshkruara mes Maqedonisë së Veri...Lista e marrëveshjeve dhe memorandumeve të nënshkruara mes Maqedonisë së Veri...
Lista e marrëveshjeve dhe memorandumeve të nënshkruara mes Maqedonisë së Veri...Portalb.mk
 
Lista e marrëveshjeve dhe memorandumeve të nënshkruara mes Maqedonisë së Veri...
Lista e marrëveshjeve dhe memorandumeve të nënshkruara mes Maqedonisë së Veri...Lista e marrëveshjeve dhe memorandumeve të nënshkruara mes Maqedonisë së Veri...
Lista e marrëveshjeve dhe memorandumeve të nënshkruara mes Maqedonisë së Veri...Portalb.mk
 
Konkursi për kontrollues të fluturimit, MNAV
Konkursi për kontrollues të fluturimit, MNAVKonkursi për kontrollues të fluturimit, MNAV
Konkursi për kontrollues të fluturimit, MNAVPortalb.mk
 
Propozim-vendim për themelimin e shoqërisë tregtare “ELEKTRO TETOVA“ SHPKPV
Propozim-vendim për themelimin e shoqërisë tregtare “ELEKTRO TETOVA“ SHPKPVPropozim-vendim për themelimin e shoqërisë tregtare “ELEKTRO TETOVA“ SHPKPV
Propozim-vendim për themelimin e shoqërisë tregtare “ELEKTRO TETOVA“ SHPKPVPortalb.mk
 
Letër Komunës - Social Cultural Space Tetova
Letër Komunës - Social Cultural Space TetovaLetër Komunës - Social Cultural Space Tetova
Letër Komunës - Social Cultural Space TetovaPortalb.mk
 
Memorandumi i bashkëpunimit ndërmjet Komunës së Tetovës dhe Space Tetova
Memorandumi i bashkëpunimit ndërmjet Komunës së Tetovës dhe Space TetovaMemorandumi i bashkëpunimit ndërmjet Komunës së Tetovës dhe Space Tetova
Memorandumi i bashkëpunimit ndërmjet Komunës së Tetovës dhe Space TetovaPortalb.mk
 
Kontrata mes Komunës së Tetovës dhe kompanisë për sanimin e rrugëve
Kontrata mes Komunës së Tetovës dhe kompanisë për sanimin e rrugëveKontrata mes Komunës së Tetovës dhe kompanisë për sanimin e rrugëve
Kontrata mes Komunës së Tetovës dhe kompanisë për sanimin e rrugëvePortalb.mk
 

More from Portalb.mk (20)

Kërkesat dhe lutja e studentëve për siguri në Fakultetin e Shkencave Natyrore...
Kërkesat dhe lutja e studentëve për siguri në Fakultetin e Shkencave Natyrore...Kërkesat dhe lutja e studentëve për siguri në Fakultetin e Shkencave Natyrore...
Kërkesat dhe lutja e studentëve për siguri në Fakultetin e Shkencave Natyrore...
 
Ankesa e Portalbit ndaj Higjienës Komunale Shkup
Ankesa e Portalbit ndaj Higjienës Komunale ShkupAnkesa e Portalbit ndaj Higjienës Komunale Shkup
Ankesa e Portalbit ndaj Higjienës Komunale Shkup
 
Suad Bajrami.pdf
Suad Bajrami.pdfSuad Bajrami.pdf
Suad Bajrami.pdf
 
Kërkesa për qasje të lirë tek informatat me karakter publik
Kërkesa për qasje të lirë tek informatat me karakter publikKërkesa për qasje të lirë tek informatat me karakter publik
Kërkesa për qasje të lirë tek informatat me karakter publik
 
Договор за закуп со НОНЕ КОМЕРЦ.pdf
Договор за закуп со НОНЕ КОМЕРЦ.pdfДоговор за закуп со НОНЕ КОМЕРЦ.pdf
Договор за закуп со НОНЕ КОМЕРЦ.pdf
 
Marrëveshja për qira e MEGA LTD SH.P.K. dhe Ndërmarrja Publike për Menaxhim m...
Marrëveshja për qira e MEGA LTD SH.P.K. dhe Ndërmarrja Publike për Menaxhim m...Marrëveshja për qira e MEGA LTD SH.P.K. dhe Ndërmarrja Publike për Menaxhim m...
Marrëveshja për qira e MEGA LTD SH.P.K. dhe Ndërmarrja Publike për Menaxhim m...
 
Aktvendim për ndarjen e mjeteve financiare për organizata dhe projekte nga Ko...
Aktvendim për ndarjen e mjeteve financiare për organizata dhe projekte nga Ko...Aktvendim për ndarjen e mjeteve financiare për organizata dhe projekte nga Ko...
Aktvendim për ndarjen e mjeteve financiare për organizata dhe projekte nga Ko...
 
04. Predlog-Odluka meguopstinska O. Chair-Cvetan Dimov.doc
04. Predlog-Odluka meguopstinska O. Chair-Cvetan Dimov.doc04. Predlog-Odluka meguopstinska O. Chair-Cvetan Dimov.doc
04. Predlog-Odluka meguopstinska O. Chair-Cvetan Dimov.doc
 
Propozim-ligji për shkollat e mesme të bashkësive fetare
Propozim-ligji për shkollat e mesme të bashkësive fetarePropozim-ligji për shkollat e mesme të bashkësive fetare
Propozim-ligji për shkollat e mesme të bashkësive fetare
 
Vendimi i Higjienës Komunale Shkup për publikimin e listës me emrat dhe mbiem...
Vendimi i Higjienës Komunale Shkup për publikimin e listës me emrat dhe mbiem...Vendimi i Higjienës Komunale Shkup për publikimin e listës me emrat dhe mbiem...
Vendimi i Higjienës Komunale Shkup për publikimin e listës me emrat dhe mbiem...
 
Komisioni për Mbrojtje nga Diskriminimi ka miratuar mendim me të cilën ka kon...
Komisioni për Mbrojtje nga Diskriminimi ka miratuar mendim me të cilën ka kon...Komisioni për Mbrojtje nga Diskriminimi ka miratuar mendim me të cilën ka kon...
Komisioni për Mbrojtje nga Diskriminimi ka miratuar mendim me të cilën ka kon...
 
Vendimi i Agjencisë për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë deri tek Inf...
Vendimi i Agjencisë për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë deri tek Inf...Vendimi i Agjencisë për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë deri tek Inf...
Vendimi i Agjencisë për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë deri tek Inf...
 
Emri i të punësuarve në Higjienën komunale që nuk u janë vazhduar kontratat
Emri i të punësuarve në Higjienën komunale që nuk u janë vazhduar kontratatEmri i të punësuarve në Higjienën komunale që nuk u janë vazhduar kontratat
Emri i të punësuarve në Higjienën komunale që nuk u janë vazhduar kontratat
 
Lista e marrëveshjeve dhe memorandumeve të nënshkruara mes Maqedonisë së Veri...
Lista e marrëveshjeve dhe memorandumeve të nënshkruara mes Maqedonisë së Veri...Lista e marrëveshjeve dhe memorandumeve të nënshkruara mes Maqedonisë së Veri...
Lista e marrëveshjeve dhe memorandumeve të nënshkruara mes Maqedonisë së Veri...
 
Lista e marrëveshjeve dhe memorandumeve të nënshkruara mes Maqedonisë së Veri...
Lista e marrëveshjeve dhe memorandumeve të nënshkruara mes Maqedonisë së Veri...Lista e marrëveshjeve dhe memorandumeve të nënshkruara mes Maqedonisë së Veri...
Lista e marrëveshjeve dhe memorandumeve të nënshkruara mes Maqedonisë së Veri...
 
Konkursi për kontrollues të fluturimit, MNAV
Konkursi për kontrollues të fluturimit, MNAVKonkursi për kontrollues të fluturimit, MNAV
Konkursi për kontrollues të fluturimit, MNAV
 
Propozim-vendim për themelimin e shoqërisë tregtare “ELEKTRO TETOVA“ SHPKPV
Propozim-vendim për themelimin e shoqërisë tregtare “ELEKTRO TETOVA“ SHPKPVPropozim-vendim për themelimin e shoqërisë tregtare “ELEKTRO TETOVA“ SHPKPV
Propozim-vendim për themelimin e shoqërisë tregtare “ELEKTRO TETOVA“ SHPKPV
 
Letër Komunës - Social Cultural Space Tetova
Letër Komunës - Social Cultural Space TetovaLetër Komunës - Social Cultural Space Tetova
Letër Komunës - Social Cultural Space Tetova
 
Memorandumi i bashkëpunimit ndërmjet Komunës së Tetovës dhe Space Tetova
Memorandumi i bashkëpunimit ndërmjet Komunës së Tetovës dhe Space TetovaMemorandumi i bashkëpunimit ndërmjet Komunës së Tetovës dhe Space Tetova
Memorandumi i bashkëpunimit ndërmjet Komunës së Tetovës dhe Space Tetova
 
Kontrata mes Komunës së Tetovës dhe kompanisë për sanimin e rrugëve
Kontrata mes Komunës së Tetovës dhe kompanisë për sanimin e rrugëveKontrata mes Komunës së Tetovës dhe kompanisë për sanimin e rrugëve
Kontrata mes Komunës së Tetovës dhe kompanisë për sanimin e rrugëve
 

Kontrata e Komunës së Tetovës me Saubermacher

 • 1. KONTRATË PËR PARTNERITET PUBLIK-PRIVAT PËR GRUMBULLIMIN DHE DEPONIMIN E MBETURINAVE KOMUNALE NË TË GJITHË TERRITORIN E KOMUNËS SË TETOVES DERI NË DEPONI Midis Komunës së Tetovës në cilësinë e partnerit publik dhe Saubermaher Slloveni, shërbime për mbrojtje të mjedisit jetësor, tregti, transport sh.p.k. në cilësinë e partnerit privat
 • 2. 1. Komuna e Tetovës, me adresë në rrugën “Dervish Cara”, 68 në Tetovë, me NVAS 6018939 dhe NVT 4028004144364, e-mail adresa: cabinet@tetova.gov.mk, Republika e Maqedonisë së Veriut, e përfaqësuar nga kryetari Bilall Kasami (në tekstin e mëtejmë Partneri publik); dhe: 2. Saubermaher Slloveni, shërbime për mbrojtje të mjedisit jetësor, tregti dhe transport sh.p.k. (në tekstin e mëtejmë Partneri privat). (Partneri publik dhe partneri privat në tekstin e mëtejmë bashkërisht thirren “Palë” dhe secili prej tyre përmendet në mënyrë individuale “Palë.”) KU: Partneri publik në bazë të: 1. Vendimit për fillimin e procedurës për dhënie të kontratës për grumbullimin dhe deponimin e mbeturinave komunale në gjithë territorin e Komunës së Tetovës në deponinë e PA Nr. 08-4293/23 të miratuar në seancën e Këshillit të Komunës së Tetovës më datë 31.03.2023.; dhe: 2. Shpalljes për dhënie të kontratës për themelimin e partneritetit publik-privat nr. 0002/2023, të publikuar më datë 24.07.2023 në Sistemin Elektronik për Furnizim Publik. Zbatoi procedurë për dhënien e kontratës për themelimin e partneritetit publik-privat (në tekstin e mëtejmë "Procedura PPP") për grumbullimin dhe deponimin e mbeturinave komunale në gjithë territorin e Komunës së Tetovës deri në deponi; Ku, në procedurën për PPP me Vendim për zgjedhjen e ofertës më të volitshme (Shtojca 1) nr. 08-12322/12, të miratuar nga Këshilli i Komunës së Tetovës më datë 07.09.2023, është përzgjedhur oferta e ofertuesit Saubermaher Slloveni, shërbime për mbrojtje të mjedisit jetësor, tregti dhe transport sh.p.k. (në tekstin e mëtejmë "Ofertuesi më i volitshëm“); Ku, ofertuesi më i volitshëm para nënshkrimit të kësaj Kontrate dorëzoi: Garanci për kryerjen në kohë dhe me cilësi të lartë të obligimit për grumbullimin dhe deponimin e mbeturinave komunale në të gjithë territorin e Komunës së Tetovës deri në deponi, më datë _________ në Tetovë, Republika e Maqedonisë së Veriut, e lidhën këtë: KONTRATË PËR THEMELIMIN E PARTNERITETIT PUBLIK-PRIVAT për grumbullimin dhe deponimin e mbeturinave komunale në të gjithë territorin e Komunës së Tetovës deri në deponi. Përkufizime dhe shkurtesa Neni 1 (1) Shprehjet e veçanta të përdorura në këtë Kontratë kanë kuptimin e mëposhtëm: 1. “Koncesioni për shërbime publike" është kontratë e të njëjtit lloj si kontrata për furnizim publik të shërbimeve, me përjashtim që kompensimi për këto shërbime konsiston në të drejtën e përdorimit të këtyre shërbimeve ose në atë të drejtë së bashku me pagesën; 2. “Partneriteti publik-privat" formë e bashkëpunimit afatgjatë të rregulluar me kontratë midis partnerit publik dhe partnerit privat;
 • 3. 2 3. “Partner publik” është personi juridik që jep kontratën për themelimin e partneritetit publik-privat; 4. “Partner privat” është person ose këshill juridik ose fizik vendor ose i huaj me të cilin partneri publik lidh kontratë për themelimin e partneritetit publik-privat ose që themelon shoqëri për qëllime të veçanta për këtë qëllim; 5. “Kompetenca” janë autorizimet dhe detyrat dhe referencat për kryerjen e funksioneve dhe kryerja e detyrave të dhënësit të koncesionit, pra të partnerit publik; 6. “Ligji i posaçëm” është ligji që rregullon çështjet që kanë të bëjnë me koncesionet që jepen në fushën e rregulluar me atë ligj; 7. “Mbeturinë” është çdo substancë, lëndë apo objekt nga kategoritë e mbeturinave të renditura në Listën e Llojeve të mbeturinave nga neni 15 të Ligjit për Menaxhimin me mbeturinat, të cilën krijuesi ose poseduesi e hedh, synon t’i hedh ose i kërkohet t’i hedh; 8. “Mbeturinat komunale” janë mbeturina të krijuara nga persona fizikë nga amvisëritë (mbeturinat të amvisërive) dhe komerciale. Mbeturinat e amvisërive janë mbeturina që mblidhen çdo ditë nga amvisëritë, si dhe mbeturina të rrezikshme të grumbulluara posaçërisht nga amvisëritë, mbeturinat e mëdha, mbeturinat e kopshtit etj.; 9. “Mbeturina komerciale” janë çdo mbeturina tjera të krijuara nga persona juridikë dhe fizikë gjatë kryerjes së veprimtarive tregtare, industriale, artizanale, shërbyese, administrative dhe të ngjashme, e që për nga natyra ose përbërja e saj janë të ngjashme me mbeturinat e amvisërisë; 10. “Prodhuesi i mbeturinave” është personi juridik ose fizik që gjeneron mbeturina si rezultat i veprimtarisë ose aktivitetit që ushtron (prodhuesi kryesor) dhe/ose çdo person që kryen operacione të para përpunimit, përzierjes ose disa operacioneve të tjera për shkak të të cilave karakteri ose ndryshimet e përbërjes së mbeturinave të krijuara fillimisht (gjeneruesi dytësor); 11. “Menaxhimi i mbeturinave” përfshin një sërë aktivitetesh, vendimesh dhe masash që lidhen me parandalimin e krijimit e tyre, reduktimin e sasisë dhe/ose ndikimin e tyre të dëmshëm në mjedisin jetësor, mënyrën e grumbullimit, përzgjedhjes, transportimit, trajtimit, përpunimit, ruajtjen dhe depozitimin e mbeturinave, duke përfshirë mbikëqyrjen e këtyre operacioneve; 12. “Grumbullimi i mbeturinave” është grup aktivitetesh të organizuara duke përfshirë procedurat me të cilat mbeturinat përgatiten për përzgjedhje dhe magazinim fillestar për transportin e tyre; 13. “Deponimi” është operacion për largimin e mbeturinave nga deponitë; 14. “Deponi” është instalimi i destinuar për deponimin e mbeturinave, të cilat mund të jenë sipërfaqësore (mbi tokë) dhe nëntokësore (në tokë), duke përfshirë instalimet e destinuara për asgjësimin e mbeturinave nga gjenerues mbeturinash në vendin e krijimit të tyre. Për deponi nuk konsiderohet instalimi ku mbeturinat përgatiten për përpunim për t’i transportuar ato në instalime për trajtim, përpunim ose asgjësim; 15. “Palë e prekur” është Pala Kontraktuese që nuk mund të përmbushë detyrimet e saj kontraktuese për shkak të një ngjarjeje ose gjendjeje të forcës madhore; 16. “Forca madhore” është ngjarje ose gjendje e cila, në kohën e ndodhjes, ishte jashtë kontrollit të palës kontraktuese të prekur dhe e pengoi palën kontraktuese të prekur të përmbushte detyrimet e saj sipas kësaj Kontrate: nuk mund të ishte parashikuar nga pala kontraktuese e prekur, nuk ishte shkaktuar nga një veprim që i atribuohet palës tjetër kontraktuese dhe pasojat e ngjarjeve ose kushteve të tilla nuk mund të ishin tejkaluar nga pala kontraktuese e prekur duke përdorur përpjekje të arsyeshme të pranueshme; 17. “Ligjet në fuqi” janë Kushtetuta, duke përfshirë vendimet e Gjykatës Kushtetuese, çdo ligj, marrëveshje ndërkombëtare të ratifikuar ose rregullore tjetër, rregull, metodologji ose akt tjetër juridik të miratuar nga pushteti legjislativ ose ekzekutiv si dhe nga
 • 4. 3 autoritetet rregullatorë ose përmbarues të veprimtarive me interes publik që është pjesë përbërëse e rendit juridik të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe është në fuqi dhe zbatohet detyrimisht për ushtrimin dhe përmbushjen e të drejtave dhe detyrimeve të palëve kontraktuese në momentin e krijimit të tyre; 18. “Kontest” është gjendje në të cilën njëra palë kontraktuese pohon të drejtën e saj për t’i kërkuar palës tjetër kontraktuese të përmbushë ndonjë nga detyrimet e saj sipas kësaj Kontrate dhe pala tjetër kontraktuese konteston ekzistencën e kësaj të drejte, ose deklaron se një detyrim i tillë nuk rrjedh nga kjo Kontratë, ose thekson se ai detyrim tashmë është përmbushur; 19. “Kontratë” është Kontrata për themelimin e partneritetit publik-privat për grumbullimin dhe deponimin e mbeturinave komunale në të gjithë territorin e Komunës së Tetovës deri në deponinë Rusino “SEFP” është Sistem Elektronik për Furnizim Publik; 20. Shoqëria për qëllime të veçanta është shoqëri tregtare që mund të themelohet nga partneri privat ose koncesionari për të lidhur kontratë për krijimin e partneritetit publik- privat ose dhënien me koncesion të mallrave me interes të përgjithshëm dhe/ose për realizimin e partneritetit publik-privat ose koncesioni i mallrave me interes të përgjithshëm (në tekstin e mëtejmë: SHQV); 21. “PPP” është Partneritet Publik-Privat; 22. “MMJPH“ është Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor. Rregullat e interpretimit të kontratës Neni 2 (1)Në këtë Kontratë, me përjashtim të rasteve kur ndonjë dispozitë e Kontratës parashikon ndryshe, zbatohen rregullat e mëposhtme të interpretimit ose referimit: 1) shprehjet e përdorura në njëjës përfshijnë formën e shumësit dhe anasjelltas; 2) çdo gjini përfshin të gjitha gjinitë; 3) referenca për këtë Kontratë përfshin ndryshimet dhe shtesat e mundshme të saj të bëra në përputhje me këtë Kontratë, si dhe shtojcat që janë pjesë përbërëse e kësaj Kontrate; 4) referimi në një ligj të caktuar ose një rregullore tjetër i referohet ligjit, gjegjësisht rregullores që është në fuqi gjatë ndërmarrjes së një veprimi të caktuar ose ushtrimit të një të drejte ose përmbushjes së një detyrimi nga kjo Kontratë; 5) referenca ndaj ndonjë akti ose dokumenti është referencë ndaj atij akti ose dokumenti në formë dhe përmbajtje në kohën e referimit; 6) titujt nuk përfaqësojnë dispozitat e kësaj Kontrate dhe nuk ndikojnë në interpretimin e dispozitave të saj dhe shërbejnë vetëm për lehtësinë e përdorimit; 7) Shprehja “Neni” i referohet nenit të Kontratës; 8) Shprehja “paragraf” i referohet paragrafit nga neni në të cilin është i përfshirë ai paragraf; 9) lidhja me çdo person i referohet pasardhësve dhe përfaqësuesve të tij të autorizuar; 10) referencë kohore nënkupton kohën lokale në Republikën e Maqedonisë së Veriut, përveç nëse përcaktohet ndryshe; 11) dispozitat e kësaj Kontrate do të mbizotërojnë në rast mospërputhjeje midis dispozitave të kësaj Kontrate me shtojcat e kësaj Kontrate, anekset e kësaj Kontrate, si dhe dokumentet ose marrëveshjet e tjera përpunuara ose të lidhura për qëllimet e zbatimit të kësaj Kontrate.
 • 5. 4 Qëllimi dhe lënda e Kontratës Neni 3 Qëllimi dhe lënda e kësaj Kontrate është themelimi i PPP-së për grumbullimin dhe deponimin e mbeturinave komunale në të gjithë territorin e Komunës së Tetovës deri në deponinë e Rusinos. Kjo kontratë rregullon të drejtat dhe detyrimet e palëve kontraktuese në lidhje me zbatimin e kësaj Kontrate. Kohëzgjatja e Kontratës Neni 4 (1) Kjo Kontratë do të jetë efektive dhe e vlefshme që nga data e nënshkrimit të saj nga palët kontraktuese deri sa të skadojë ose të ndërpritet para kohe në mënyrën e përcaktuar me të. (2)Kohëzgjatja e koncesionit për grumbullimin dhe deponimin e mbeturinave komunale do të jetë 15 vjet nga dita kur partneri privat fillon grumbullimin e mbeturinave. Për fillimin e aktivitetit koncesionar, palët do të nënshkruajnë procesverbal të posaçëm. (3) Palët kontraktuese bien dakord që do t’i kryejnë detyrimet e tyre nga kjo Kontratë gjatë vlefshmërisë së kësaj Kontrate dhe nëse kjo është e përcaktuar me këtë Kontratë, edhe pas përfundimit të saj. (4)Periudha e vlefshmërisë së Kontratës nga paragrafi (1) mund të zgjatet për shkak të një ngjarjeje ose pasojave të forcës madhore të parashikuar në nenin 20, ku periudha e vlefshmërisë së Kontratës zgjatet për një periudhë që ishte e nevojshme për largimin e pasojave të veprimeve të nenit 20 ose për periudhën sa zgjati ngjarja ose pasojat e forcës madhore. Të drejtat dhe detyrimet e Partnerit Publik Neni 5 (1) Përveç të drejtave dhe detyrimeve të tjera të përcaktuara me këtë Kontratë, Partneri Publik merr përsipër të: - T’i jep në përdorim mekanizimin dhe pajisjen korrekte dhe funksionale dhe 16 kamionë për ngarkim, 2 ekskavatorë, 8 kontejnerë nga 5000 litra dhe 7 kontejnerë nga 3000 litra, pronë e NPK “Tetova” - Tetovë dhe për të njëjtin t’i bashkëngjitet specifikimi; - të mundësojë transferimin dhe marrjen e më së paku 100 personave (69 punëtorë teknikë dhe 31 punëtorë administrativë) të cilët në momentin e lidhjes së Marrëveshjes PPP janë të punësuar në Ndërmarrjen Publike “Tetova” - Tetovë në partnerin privat për qëllim të kryerjes së veprimtarisë; - të sigurojë lokacionin që partneri privat do ta shfrytëzojë si stacion transferimi jashtë qytetit të Tetovës dhe para fillimit të aktivitetit të lidh kontratë qiraje me partnerin privat në kohëzgjatje prej 15 vitesh; - pas lidhjes së Kontratës për PPP, t’i sigurojë partnerit privat të drejtën e qasjes në të gjitha vendet ku do të grumbullohen dhe deponohen mbeturinat në përputhje me kushtet e Kontratës; - t’i lejojë partnerit privat ose kompanisë për qëllime të posaçme të themeluar nga partneri privat të fitojë kontrollin e pronësisë mbi personin juridik tashmë ekzistues Shoqëria për prodhim dhe shërbime komunale OEANEUM SHPKPV Export - Import Tetovë e themeluar nga Partneri Publik brenda tre muajve pas lidhjes së Kontratës, për cilën shoqëri partneri publik është i detyruar të vendosë depozitën e
 • 6. 5 themelimit përpara se t’ia kalojë aksionin partnerit privat, si dhe të lejojë ndryshimin e të dhënave bazë të shoqërisë (emri, titulli, adresa, e-mail, kontakti, personat e autorizuar); - t’i paguajë të gjitha borxhet e përdoruesve të fundit ndaj partnerit privat që do të përcaktohen me vendime të formës së prerë, të cilat partneri privat nuk do të mund t’i arkëtojë brenda 90 ditëve nga plotfuqishmëria e vendimit, si dhe shpenzimet e gjykatës, procedurat, në tre vitet e para pas lidhjes së kontratës për PPP; - t’i ofrojë dhe dorëzojë partnerit privat të gjithë bazën e nevojshme të të dhënave të nevojshme për mbledhjen e shërbimeve komunale dhe të sigurojë të dhëna të përditësuara kadastrale të paktën një herë në gjashtë muaj (nëse vlerësohet për m2); - të ofrojë ndihmë dhe mbështetje për partnerin privat në procedurat për sigurimin e miratimeve, lejeve, licencave dhe dokumenteve të tjera të nevojshme për grumbullimin dhe deponimin e mbeturinave, si dhe për furnizimin e pajisjeve të reja nëpërmjet investimeve. Të drejtat dhe detyrimet e partnerit privat Neni 6 Përveç të drejtave dhe detyrimeve të tjera të përcaktuara me këtë Kontratë, Partneri Privat merr përsipër si shpenzime të veta: - të sigurojë dhe të japë garancitë bankare të nevojshme për ekzekutimin në kohë dhe cilësor të Kontratës në shumën, me kushtet, në mënyrën dhe brenda afateve të përcaktuara në këtë dokumentacion tenderi; - të përgatit dhe dorëzojë të gjithë dokumentacionin e nevojshëm për dhënien e lejeve të nevojshme për kryerjen e veprimtarisë: menaxhimin e mbeturinave në përputhje me Ligjin për Menaxhimin e Mbeturinave; - të kryejë sigurimin vjetor të objektit që do të përdoret për kryerjen e veprimtarisë; - të shfrytëzojë mekanizimin dhe pajisjet që janë në funksion dhe në pronësi të NPK “Tetova” - Tetovë dhe të paguajë qiranë e duhur për të në shumë prej 1600 euro në mua.; - të blejë pajisje të reja si sipërmarrje investimi në shumën e përgjithshme prej 350.000 euro, nga të cilat 280.000 euro për blerjen e pajisjeve për grumbullimin e mbeturinave, 20.000 euro për pajisjet e makinerive dhe 50.000 euro për harduer dhe software brenda 6 muajve nga lidhja e Kontratës për PPP; - të kryejë regjistrimin e rregullt vjetor të automjeteve dhe të sigurojë të gjithë pajisjet që do të përdoren për kryerjen e veprimtarisë komunale; - pas lidhjes së Kontratës, nga NPK “Tetova” - Tetovë të pranojë së paku 100 persona (69 punëtorë teknikë dhe 31 punëtorë administrativë) për kryerjen e shërbimeve komunale dhe të lidhë kontrata pune me ta për kohë të pacaktuar në pajtim me ligjin për Marrëdhënie Pune, Ligjit për nëpunësit Administrativë dhe Ligjit për të punësuarit në Sektorin Publik; - të marrë masat e nevojshme dhe të përmbushë detyrimet e përcaktuara për mbrojtjen e mjedisit jetësor; - personalisht ose nëpërmjet shoqërisë për qëllime të veçanta që do ta themelojë, të fitojë kontrollin e pronësisë së subjektit juridik Shoqëria për prodhim dhe shërbime komunale OEANEUM SHPKPV eksport-import Tetovë, e themeluar nga partneri publik në mënyrë që do të marrë mbi 90% të aksionit në shoqërinë dhe menaxhmentin e shoqërisë, brenda tre muajve pas lidhjes së Kontratës për PPP;
 • 7. 6 - të vendos sistem të suksesshëm për menaxhimin e arkëtimeve nga të gjithë shfrytëzuesit e shërbimeve nëpërmjet personit juridik Shoqëria për prodhim dhe shërbime komunale OEANEUM SHPKPV eksport-import Tetovë, duke rritur kështu përqindjen e mbulimit të shfrytëzuesve të shërbimeve, faturimin dhe përqindjen e mbledhjes; - të vë në dispozicion aplikacion celular që do të përdoret nga përdoruesit përfundimtar brenda 2 viteve nga fillimi i kryerjes së veprimtarisë; - të realizojë marketingun, edukimin dhe ndërgjegjësimin e popullatës nëpërmjet publikimeve për riciklimin e mbeturinave; - të lidhë kontrata me shfrytëzuesit përfundimtar për shërbime komunale dhe t’i faturojë qytetarët në përputhje me Çmimoret e Komunës së Tetovës, e cila do të bazohet në analizën dhe propozimin e bërë nga partneri privat; - në ditën e fundit të muajit t’i paraqesë një raport mujor partnerit publik për numrin e faturave të lëshuara dhe për shumën e ngarkuar nga përdoruesit për muajin e kaluar në bazë të faturave të lëshuara; - t’i dorëzojë partnerit publik raport përmbledhës me një shumë të detajuar të kërkesave të papaguara nga përdoruesit në bazë të faturave të lëshuara në vitin paraprak dhe deri në fund të marsit të vitit aktual për vitin paraprak, në bazë të të cilit palët do të përcaktojë tarifën e koncesionit që partneri privat detyrohet ta paguajë; - të paguajë rregullisht shpenzimet për deponimin në deponinë e Rusinos ose në vendin e duhur të deponimit; - të iniciojë procedura gjyqësore dhe procedura të tjera për mbledhjen e kërkesave të papaguara nga përdoruesit dhe t’i shpie ato deri në arkëtimin e plotë të borxheve; - t’i paguajë Partnerit Publik kompensim koncesioni në shumën dhe mënyrën e përcaktuar me këtë Kontratë dhe nëse shuma e kërkesave të papaguara nga përdoruesit përfundimtar në baza mujore është më e madhe se kompensimi i koncesionit, Partneri Privat nuk do të paguajë kompensimin e koncesionit ndaj Partnerit Publik për atë periudhë; - Për shkak të gjendjes faktike partneri privat mbledh 100% të vlerës së faturuar për tre vitet e para, për këtë periudhë partneri privat do të jetë i detyruar të paguajë një kompensim koncesioni. - pas përfundimit të Kontratës, të kthejë në posedim të tij pajisjet që do të përdorë me qira gjatë kohëzgjatjes së Kontratës, përveç rasteve kur ato janë amortizuar plotësisht; dhe: - t’i mundësoj partnerit publik, në përputhje me Kontratës, të drejtën për mbikëqyrje të papenguar mbi kryerjen e shërbimit, si dhe përmbushjen e detyrimeve kontraktuese. - Partneri privat, brenda 6 muajve nga nënshkrimi i kësaj Kontrate, të ndërmer të gjitha aktivitetet e nevojshme të cilat janë mbrenda mundësive dhe autorizimeve me qëllim të lidhë Kontratë të veçantë me Ndërmarjet publike komunale të cilat kryejn shërbime për ujësjellës, kanalizime dhe mbirëmbajtjen e pastërtis publike, për rregullimin e marrëdhënieve të ndërsjella si dhe faturimin dhe mbledhjen e mjeteve dhe transferimin e mjeteve të realizuara nga faturimi i shërbimeve komunale që ata ofrojnë, në përputhshmëri me kushtet e tregut në kohën në të cilën do të lidhet kontrata e veçant; - Në rast se partneri publik ofron pajisje në zonën ku operon partneri privat, partneri privat merr përsipër të marrë pajisjet për përdorim dhe të paguajë kompensim për përdorimin e pajisjeve, e cila do të përcaktohet me Kontratë të veçantë bazuar në çmimet e tregut.
 • 8. 7 Ndarja e rrezikut dhe shpenzimet shoqëruese Neni 7 (1) Kur merr përsipër detyrimin nga neni 6 i kësaj kontrate, partneri privat merr përsipër një pjesë të rëndësishme të rreziqeve që lidhen me financimin, ndërtimin, kërkesën dhe/ose posedimin dhe veprime të tjera të tilla, menaxhim, mirëmbajtje dhe rreziqe teknike; (2) Çdo partner në partneritet publik-privat për kohëzgjatjen e partneritetit publik-privat do të marrë përgjegjësinë për ngjarjet e rrezikut që janë vetëm në sferën e tij të përgjegjësisë, ndërsa rreziqet për ekzekutimin e detyrave të përgjegjësisë reciproke ndahen midis partnerëve. Garanci për ekzekutimin në kohë dhe cilësor të Kontratës Neni 8 (1) Partneri privat është i detyruar të japë garanci për ekzekutimin në kohë dhe cilësor të Kontratës (garanci për ekzekutim cilësor) në formën e garancisë bankare që është e vlefshme deri në zbatimin e plotë të Kontratës; (2) Garancia për ekzekutimin cilësor duhet të jetë në euro ose në denarë të Maqedonisë. (3) Garancia për ekzekutim cilësor siguron të gjitha pretendimet e Partnerit Publik në lidhje me detyrimet e Partnerit Privat të përcaktuara nga kjo Kontratë, të gjitha pretendimet që Partneri Publik mund të ketë ndaj Partnerit Privat, si dhe për riparimet dhe heqjen e mundshme të të gjitha defekteve për kohëzgjatjen e Kontratës; (4) Garancia për ekzekutim cilësor do të jetë 15% e vlerës së parashikuar të investimeve; (5) Garancia për ekzekutim cilësor i kthehet partnerit privat brenda 14 ditëve nga dita e zbatimit të plotë të Marrëveshjes. Në rast se afati i zbatimit të Kontratës zgjatet ose vlera e saj rritet, partneri privat duhet të zgjasë në përputhje me rrethanat vlefshmërinë dhe vlerën e garancisë së cilësisë së ekzekutimit; (6) Garancia për ekzekutim cilësor do të kompensohet nëse Partneri Privat nuk përmbush ndonjë nga detyrimet e përcaktuara në Kontratë gjatë periudhës së vlefshmërisë së saj. Partneri Publik do të njoftojë me shkrim Partnerin Privat për synimin për të marrë garancinë. Aktivizimi i garancisë për ekzekutimin në kohë dhe cilësor të kontratës Neni 9 (1) Garancia për ekzekutimin cilësor të Kontratës do të ngarkohet nëse Partneri Privat: - i ka shkaktuar Partnerit Publik dëm që nuk mund të rikuperohet me efikasitet në mënyrë tjetër; - nuk paguan kompensimin nga neni 10 i kësaj Kontrate; - nëse partneri privat nuk përmbush detyrimet e nenit 6 paragrafi 1 pika 5, 7 dhe 9 të kësaj Kontrate; dhe: - në raste të tjera të përcaktuara nga kjo Kontratë. (2) Partneri Publik njofton me shkrim partnerin privat për synimin për të mbledhur garancinë për ekzekutimin cilësor të Kontratës dhe cakton një afat të arsyeshëm: duke filluar nga marrja e njoftimit - për heqjen e arsyes së arkëtimit të garancisë. Partneri publik do të mbledhë garancinë nëse partneri privat nuk heq arsyen e mbledhjes së garancisë brenda periudhës së caktuar;
 • 9. 8 (3) Me kërkesë të partnerit privat, partneri publik është i detyruar t’i lejojë partnerit privat shumat që duhet të mblidhen nga garancia për ekzekutimin cilësor të Kontratës, t’i paguhen nga fondet e tjera të Partnerit Privat. Kompensimi i koncesionit dhe mënyra dhe afati i pagesës Neni 10 (1)Partneri privat do t’i paguajë partnerit publik kompensim koncesioni që do të arrijë në 1% të çmimit që do të ngarkohet nga përdoruesit e shërbimit dhe atë më së voni deri në fund të muajit aktual për muajin paraardhës. Partneri privat do t’i paguajë kompensimin e koncesionit partnerit publik si një shumë përmbledhëse bazuar në raportin përmbledhës siç thuhet në nenin 6 pika 15 të kësaj Kontrate; (2)Nëse shuma e kërkesave të papaguara nga përdoruesit përfundimtar në baza mujore është më e madhe se kompensimi i koncesionit, Partneri Privat nuk do t’ia paguajë kompensimin e koncesionit nga paragrafi 1 partnerit publik për atë periudhë; (3) Shuma e kompensimit shprehet dhe paguhet në denarë të Maqedonisë në ditën e pagesës; (4) Çmimi përfundimtar që partneri privat do të vendosë ndaj përdoruesve do të përcaktohet nëpërmjet sipërfaqes së përgjithshme për familje, ndërsa për personat juridikë çmimi do të përcaktohet në bazë të sipërfaqes së tyre, ku ata do të ndahen në dy grupe - subjekte të vogla dhe të mëdha, ndërsa subjektet e mëdha do të ndahen në dy nëngrupe dhe do të rregullohen me kontratë midis partnerit privat dhe përdoruesve përfundimtar; (5) Partneri privat i shfrytëzuesve përfundimtar për shërbime komunale do t’i faturojë çmimet sipas Çmimores të miratuar nga Këshilli i Komunës së Tetovës. Kompensim për qiranë e pajisjeve Neni 11 (1) Partneri privat merr përsipër të paguajë kompensim fiks mujor në shumë prej 1600 euro për qiranë e makinerive dhe pajisjeve korrekte dhe funksionale në pronësi të NPK "Tetova" - Tetovë dhe atë: - 16 kamionë; - 2 ekskavatorë; - 8 kontejnerë prej 5000 litrash: dhe: - 7 kontejnerë prej 3000 litrash. (2) Vlera e përgjithshme e pajisjeve dhe mjeteve të transportit (kryesore) në momentin e nënshkrimit të Kontratës është vlerësuar në 36.319.391.00 denarë ose 590.559.20 euro; (3) Partneri privat merr përsipër të paguajë kompensimin mujor të qirasë së pajisjeve, jo më vonë se data 5 e muajit aktual; (4) Partneri privat dhe publik do të lidhin kontratë të veçantë për marrjen me qira të pajisjeve, jo më vonë se dita kur partneri privat fillon grumbullimin e mbeturinave. Nënkontraktuesit Neni 12 (1) Partneri privat, për qëllime të zbatimit të kësaj Kontrate, mund të lidhë kontratë me një ose më shumë nënkontraktues, pas njoftimit paraprak me shkrim të Ministrisë;
 • 10. 9 (2) Partneri privat është i detyruar të sigurojë që nënkontraktuesi të përmbushë kushtet për kryerjen e aktiviteteve për të cilat është i angazhuar, nëse kjo është e nevojshme dhe në përputhje me ligjet në fuqi në ditën e lidhjes së kontratës me nënkontraktuesin. (3) Partneri privat është i detyruar të sigurojë koordinimin dhe sinkronizimin në kryerjen e punëve nga nënkontraktuesit; (4) Nëse partneri privat punëson një nënkontraktues të ri për shkak të zgjidhjes së kontratës me nënkontraktuesin e mëparshëm ose punëson një nënkontraktues shtesë, ai është i detyruar të veprojë në përputhje me paragrafët (1), (2) dhe (3); (5) Partneri privat është përgjegjës për të gjitha dëmet e shkaktuara nga nënkontraktuesit e tij ndaj palëve të treta, për dëmet e shkaktuara në objektet e infrastrukturës, si dhe për dëmet ndaj mjedisit jetësor dhe natyrës. Marrja e lejeve për kryerjen e veprimtarisë Neni 13 (1) Partneri privat merr përsipër të përgatisë dhe dorëzojë të gjithë dokumentacionin e nevojshëm për dhënien e lejeve të nevojshme për kryerjen e veprimtarive për menaxhimin e mbeturinave në pajtim me Ligjin për menaxhim me mbeturina dhe është i obliguar që ta njoftojë partnerin publik për lejet e marra. Ngjarjet që mund të shkaktojnë dëm dhe mënyra e veprimit të palëve kontraktuese në rast të ndodhjes së tyre Neni 14 (1) Partneri privat është i detyruar t’i kompensojë partnerit publik dëmin që ka pësuar partneri publik si rezultat i një veprimi ose mosveprimi të partnerit privat, përveç nëse dëmi ka ardhur për shkak të: 1) Sjelljes së pahijshme ose neglizhencës së qëllimshme nga ana e Partnerit Publik; 2) Shkeljes nga Partneri Publik të kësaj Kontrate ose detyrim i përcaktuar me ligj ose rregullore tjetër; 3) Kërkesës nga pala e tretë që lind para lidhjes së kësaj Kontrate; 4) Veprimit të Partnerit Privat të ndërmarrë me kërkesë me shkrim të Partnerit Publik dhe Partneri Privat e informon Partnerin Publik se ndërmarrja e atij veprimi do të shkaktonte dëm; (2) Partneri publik do ta arkëtojë dëmin duke aktivizuar garancinë për ekzekutimin cilësor të Kontratës dhe nëse shuma e garancisë nuk është e mjaftueshme, ka të drejtë të kërkojë kompensim nga fondet e tjera të partnerit privat. (3) Pagesa e dëmit nuk e liron partnerin privat nga detyrimi për të përmbushur detyrimet kontraktuese që dalin nga Kontrata. Ndëshkim kontraktues Neni 15 (1) Palët kontraktuese bien dakord që partneri privat do t’i paguajë partnerit publik shumë prej 0,05% të kompensimit të caktuar të koncesionit nëse ai nuk përmbush ndonjë nga detyrimet e tij të parashikuara në nenin 6 ose nëse vonohet në përmbushjen e tyre ose përmbush ato në mënyrë jo të duhur;
 • 11. 10 (2) Palët kontraktuese bien dakord që partneri publik do t’i paguajë partnerit privat një shumë prej 0,05% të kompensimit të caktuar të koncesionit nëse ai nuk përmbush ndonjë nga detyrimet e tij të parashikuara në nenin 5 ose nëse vonohet në përmbushjen e tyre ose e përmbush ato në mënyrë jo të duhur. Sigurimi Neni 16 (1)Partneri privat është i detyruar, në përputhje me rregulloret në fuqi, të lidhë Kontratën e sigurimit brenda 30 ditëve nga lidhja e kësaj Kontrate, me shpenzimet e tij. (2) Polica e sigurimit nga paragrafi (1) përfshin: 1) objektet që partneri privat do të përdorë për të kryer veprimtarinë; 2) të gjitha pajisjet që do të përdoren për kryerjen e veprimtarisë; 3) automjeteve; dhe: 4) përgjegjësia nga personi i tretë për sendet e luajtshme, mjetet motorike dhe makineritë e punës. (2)Partneri privat është i detyruar çdo vit, në ditën e zgjidhjes së kontratës së sigurimit, t’i dorëzojë partnerit publik një kopje të kontratës së sigurimit për periudhën pasuese njëvjeçare, nga e cila mund të konstatohet se sigurimi mbulon elementët e përfshira në paragrafin 2, si dhe vërtetimin e premive të paguara siç duhet. Mbikëqyrja mbi ekzekutimin e Kontratës Neni 17 (1) Partneri publik kryen mbikëqyrje të përhershme dhe të rregullt mbi mënyrën dhe zbatimin e partneritetit publik-privat dhe përmbushjen e detyrimeve kontraktuese nga partneri privat, në mënyrën dhe procedurën e përcaktuar në këtë Kontratë. (2) Partneri Publik do të mbikëqyrë zbatimin e detyrimeve të Partnerit Privat nga kjo Kontratë nëpërmjet: - inspektimit në raportet mujore për numrin e faturave të lëshuara dhe shumën e ngarkuar nga përdoruesit në bazë të faturave të lëshuara; - inspektimit të raporteve përmbledhëse në të cilat do të tregohet qartë se sa kërkesa të papaguara ka partneri privat nga përdoruesit në bazë të faturave të lëshuara për shërbimet e kryera; - mbikëqyrjes së pandërprerë të kryerjes së shërbimit, si dhe e përmbushjes së detyrimeve kontraktuese. (3)Partneri privat është i obliguar t’i mundësojë dhe të mos e pengojë partnerin publik ose personin e punësuar nga partneri publik që të kryejë mbikëqyrjen nga paragrafi 2. (4) Palët kontraktuese janë të obliguara që të mundësojnë dhe të mos pengojnë kryerjen e mbikëqyrjes inspektuese nga shërbimet kompetente inspektuese. (5) Partneri publik, në bazë të veprimeve të ndërmarra në pajtim me paragrafin (4), mund të kërkojë që partneri privat në afat prej shtatë ditësh nga pranimi i kërkesës të paraqes me shkrim për pretendimet e përfshira në raportet dhe konstatimet nga inspektimet e kryera. (6) Partneri publik, me njoftim me shkrim, mundet, me shpenzimet e veta dhe në mënyrë që të mos ndërhyjë në kryerjen e rregullt të veprimtarisë së Partnerit Privat, nëpërmjet përfaqësuesve të tij të autorizuar, të kontrollojë dokumentacionin kontabël dhe financiar të partnerit privat lidhur me pagesën e kompensimeve nga neni 10 për çdo vit kalendarik dhe brenda 24 muajve pas përfundimit të atij viti kalendarik dhe Partneri Privat është i detyruar të sigurojë ekzekutimin pa probleme të kontrolleve.
 • 12. 11 (7)Pavarësisht nga detyrimi ligjor i partnerit privat për të siguruar kryerjen e kontrolleve teknike dhe testeve periodike të pajisjeve dhe makinerive teknike, partneri publik, me njoftim me shkrim, mundet me shpenzimet e veta dhe në mënyrë që nuk do të ndërhyjë në kryerjen e rregullt të veprimtarisë së Partnerit Privat, të kryejë kontrolle dhe rishikime të pajisjeve, dhe Partneri Privat është i detyruar të sigurojë kryerjen pa probleme të këtyre kontrolleve dhe rishikimeve. (8) Nëse, bazuar në raportet e inspektimit dhe rishikimet nga paragrafët (2), (3) dhe (7), Partneri Publik konstaton se Partneri Privat nuk i përmbush detyrimet e kësaj Kontrate në lidhje me llogaritjen, pagesën dhe kompensimin nga neni 10 ose konstaton mangësi në mirëmbajtjen e makinerive dhe pajisjeve, ai do të njoftojë me shkrim partnerin privat dhe do t’i japë një afat të arsyeshëm për largimin e parregullsive të konstatuara. Ngjarja e forcës madhore Neni 18 (1) Forca madhore është një ngjarje ose gjendje që në kohën e ndodhjes është jashtë kontrollit të një pale kontraktuese dhe bën që pala kontraktuese e prekur të pengohet të përmbush detyrimet e saj sipas kësaj Kontrate; pra: nuk mund të ishte parashikuar nga pala kontraktuese, nuk ishte shkaktuar nga një veprim që mund t’i atribuohet palës tjetër kontraktuese dhe pasojat e një ngjarjeje ose gjendjeje të tillë pala kontraktuese nuk mund t’i kalojë duke bërë përpjekje të arsyeshme, të pranueshme. (2)Si gjendje ose ngjarje (të forcës madhore) nga paragrafi (1) konsiderohen: - fatkeqësitë natyrore dhe ngjarje të ngjashme natyrore të shkallës dhe intensitetit më të madh në zonën ose në zonën më të gjerë në të cilën pala e prekur përmbush detyrimet e saj sipas kësaj Kontrate, të cilat shkaktuan dëme ose shkatërrime të konsiderueshme ose penguan palën e prekur të përmbushë detyrimet e saj sipas kësaj Kontrate, të tilla si tërmetet, përmbytjet, rrëshqitjet e dheut, thatësira, shpërthimet vullkanike, uraganet, rrjedhjet e dëborës, shirat e rrëmbyeshëm, dëmtimet ose shkatërrimet e shkaktuara nga goditjet e rrufesë dhe pandemitë dhe/ose epidemitë e shpallura në bazë të Ligjit; ose: - zjarre, shpërthime, rrezatim jonizues ose ndotje radioaktive që shkaktuan dëmtim ose shkatërrim të pajisjeve, makinerive dhe/ose instalimeve, përveç rasteve kur shkaktohen nga veprimet e palës së prekur; - lufta ose gjendja e jashtëzakonshme, lufta civile, grushti ushtarak, sulmet terroriste, revolucionet, protestat, sabotimet ose grevat (me përjashtim të grevave të punonjësve të njërës prej palëve kontraktuese); ose: - sanksionet ndërkombëtare ose hyrja në fuqi e marrëveshjeve ndërkombëtare të ratifikuara që e detyrojnë Republikën e Maqedonisë së Veriut t’i zbatojë ato, nëse për shkak të zbatimit të tyre, pala kontraktuese e prekur nuk është në gjendje të përmbushë detyrimet e saj që dalin nga kjo Kontratë. (3)Pala kontraktuese nuk mund të thirret në ekzistimin e forcës madhore nëse për shkaqe që nuk janë të theksuara në paragrafin (2), ajo nuk është në gjendje të përmbushë detyrimet e saj. (4)Pala kontraktuese e prekur është e detyruar të ndërmarrë të gjitha veprimet dhe masat e arsyeshme të pranueshme për të zvogëluar pasojat e dëmshme të shkaktuara nga ngjarja ose gjendja e forcës madhore. (5)Nëse një nënkontraktues i palës kontraktuese të prekur është goditur nga ngjarja ose situata e forcës madhore, i cili sipas kontratës së nënkontraktuesit lirohet nga detyrimi për të përmbushur detyrimet e tij kontraktuese në rast të forcës madhore për shkak të shfaqjes së situatave ose ngjarje të ndryshme nga ato të theksuara në paragrafin (2), ndodhja e një
 • 13. 12 gjendjeje ose ngjarjeje të tillë që e liron nënkontraktuesin nga përmbushja e detyrimit sipas kontratës së nënkontraktueses, nuk e liron palën kontraktuese të prekur nga detyrimi për të përmbushur detyrimet e saj të përcaktuara në këtë Kontratë. Njoftim për ngjarje të forcës madhore Neni 19 (1) Pala e prekur kontraktuese është e detyruar që menjëherë ta njoftojë palën tjetër kontraktuese për ekzistimin e situatës ose ngjarjes së forcës madhore, por jo më vonë se dy ditë pune nga dita kur ka mësuar ose sipas rrethanave duhet të kenë mësuar për shfaqjen e kushteve ose ngjarjeve thelbësore që përbëjnë forcën madhore; (2)Nëse njoftimi nga paragrafi (1) nuk ekzekutohet në formën dhe mënyrën e përcaktuar me këtë Kontratë, pala e prekur është e detyruar që njoftimin e ekzekutuar ta dorëzojë në formë të shkruar brenda 24 orëve, në mënyrën e përcaktuar në këtë Kontratë; (3)Në njoftimin nga paragrafi (1), pala e prekur kontraktuese thekson: - Momenti i shfaqjes së efekteve të shkaktuara nga ngjarja ose gjendja e forcës madhore; - Detyrimet nga kjo Kontratë të cilat, në varësi të rrethanave, mund të përmbushen në mënyrë të besueshme - pavarësisht nga ndikimi i ngjarjes ose situatës së forcës madhore; - Masat që merr dhe/ose planifikon të marrë për të kaluar situatën dhe për të zbutur pasojat e ngjarjes së forcës madhore dhe për të përmbushur detyrimet e saj sipas kësaj Kontrate; - Mbështetje e pritur nga pala tjetër kontraktuese për të reduktuar dhe zbutur veprimet e forcës madhore; dhe: - Kërkesë për t’u liruar nga përmbushja e detyrimeve të saj sipas kësaj Kontrate për arsye se pala kontraktuese e prekur dhe nënkontraktuesit e saj nuk mund të shmangnin shfaqjen ose pasojat e ngjarjeve ose situatave të forcës madhore duke ndërmarrë veprime që mund të pritej në mënyrë të arsyeshme të ndërmerren pa shpenzime materiale shtesë. (4) Pas marrjes së njoftimit nga paragrafi (2), pala tjetër kontraktuese mund të kërkojë nga pala kontraktuese e prekur që të paraqesë informacione shtesë dhe/ose dokumente për masat që ndërmerr për të zbutur ndikimin e ngjarjes ose situatës së forcës madhore; (5) Pala kontraktuese e prekur është e detyruar të njoftojë me shkrim palën tjetër kontraktuese të paktën një herë në shtatë ditë për masat dhe veprimet që ndërmerren për tejkalimin e pasojave të forcës madhore; (6) Me kërkesën e palës tjetër kontraktuese, pala e prekur kontraktuese është e detyruar të vërtetojë ekzistimin e ngjarjes ose gjendjen e forcës madhore me dorëzimin e dokumentit të lëshuar nga organi kompetent shtetëror në afat prej 30 ditësh nga dita e marrjes së kërkesës nga pala tjetër kontraktuese; (7) Pala kontraktuese e prekur është e detyruar të njoftojë me shkrim palën tjetër kontraktuese për momentin kur ka pushuar ngjarja ose gjendja e forcës madhore dhe për momentin kur do të vazhdojë të përmbushë detyrimet e saj të përcaktuara me këtë Kontratë; (8) Pala e prekur kontraktuese nuk do të lirohet nga përmbushja e detyrimeve monetare deri në ditën e dorëzimit të njoftimit nga paragrafi (2).
 • 14. 13 Pasojat nga forca madhore Neni 20 (1) Palët kontraktuese bien dakord që pala tjetër kontraktuese nuk do të kërkojë përmbushjen e detyrimeve të palës kontraktuese të prekur dhe as nuk do të kërkojë përfundimin e kësaj Kontrate për shkak të mos përmbushjes së detyrimeve nga pala kontraktuese e prekur, në rast kur për shkak të një ngjarjeje ose situate të forcës madhore, pala kontraktuese e prekur nuk ishte në gjendje t’i përmbushte ato, përveç nëse parashikohet ndryshe nga kjo Kontratë; (2) Në rast të forcës madhore, kjo Kontratë vazhdon së qeni e vlefshme, përveç nëse kontrata ndërpritet në përputhje me dispozitat e këtij neni; (3) Nëse forca madhore zgjat më shumë se 120 ditë pas dorëzimit të njoftimit nga neni 21, ose nëse sipas vlerësimit objektiv të palëve kontraktuese do të vazhdojë të zgjasë më shumë se 120 ditë ose nëse për shkak të ngjarjes së Forcës madhore Partneri Privat është në pamundësi të përhershme të përmbushë detyrimet e kësaj Kontrate, palët kontraktuese do të kryejnë konsultime të ndërsjella mbi bazën e të cilave mund të vendosin të ndërpresin ose zgjasin periudhën e vlefshmërisë së kësaj Kontrate; (4) Nëse pala kontraktuese e prekur ka vepruar plotësisht në përputhje me detyrimet e nenit 21, ajo ka të drejtë të kërkojë zgjatje të periudhës së vlefshmërisë të kësaj Kontrate, përveç nëse zgjatja e afatit për përmbushjen e detyrimit është shkaktuar nga një ngjarje e forcës madhore - kohëzgjatja e së cilës është më e gjatë se gjashtë muaj, ndërsa periudha e vlefshmërisë së Kontratës zgjatet për një periudhë sa zgjati ngjarja e forcës madhore, por jo më shumë se një vit; (5) Kushtet sipas të cilave do të zgjatet vlefshmëria e kësaj Kontrate si rezultat i forcës madhore do të rregullohen në aneks të kësaj Kontrate, e cila do të përfundohet brenda 30 ditëve nga përfundimi i procedurës së konsultimit të ndërsjellë; (6) Nëse pala tjetër kontraktuese refuzon të lidhë aneksin nga paragrafi (5), pala kontraktuese e prekur ka të drejtë të iniciojë procedurë për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve në përputhje me këtë Kontratë; (7) Nëse edhe pas skadimit të 120 ditëve nga dorëzimi i njoftimit nga neni 21, pala kontraktuese e prekur ka vendosur se nuk mund të vazhdojë të përmbushë detyrimet e saj sipas kësaj Kontrate, ajo do të kërkojë që Kontrata të ndërpritet; (8) Asnjë palë kontraktuese nuk është e obliguar që t’ia kompensojë palës tjetër humbjet, dëmet dhe shpenzimet e shkaktuara nga rasti i forcës madhore, me çka pala e dëmtuar do t’i kompensojë ato nga polica e sigurimit dhe nëse ato shpenzime, humbje dhe dëme nuk mbulohen nga polica e sigurimit, pala kontraktuese e prekur do t’i kompensoj ato me shpenzimet e veta. Ndryshimet në legjislacion dhe rregullore Neni 21 (1) Të gjithë ligjet dhe aktet e reja që kanë të bëjnë me përmbushjen e lëndës së kësaj Kontrate, si dhe ndryshimin ose përfundimin e vlefshmërisë së akteve ligjore dhe nënligjore që rregullojnë lëndën e kësaj Kontrate, të cilat kanë hyrë në fuqi ose aplikimi i së cilës, pra përfundimi i vlefshmërisë, i cili ka ndodhur pas fillimit të zbatimit të kësaj kontrate, do të zbatohet në dispozitat e kësaj kontrate nga dita e hyrjes së tyre në fuqi, përkatësisht përfundimit të vlefshmërisë; (2) Nëse në rastet nga paragrafi (1) i këtij neni, i shtohen detyrimet ose zvogëlohen të drejtat e partnerit privat ose gjendja e tij financiare përkeqësohet ndjeshëm për shkak të rritjes së shpenzimeve operative në veprim - për të mos shkaktuar një përkeqësim të gjendjes së tij
 • 15. 14 ekonomike - Partneri publik do të miratojë listë të re çmimesh më të larta ku do t’i marrë parasysh shpenzimet e përmbushjes së detyrimeve të reja nga partneri privat. Nëse lista e re e çmimeve më të larta nuk miratohet, partneri publik do të jetë i detyruar t’i mbulojë këto shpenzime të reja; (3) Në kërkesën nga paragrafi (2), partneri privat do t’i deklarojë të gjitha informatat në dispozicion dhe do t’i bashkëngjisë analizat ekonomike dhe financiare që do ta arsyetojnë kërkesën; (4) Në rast të një situate të paraparë në paragrafin 2 të këtij neni, do të lidhet një aneks i kësaj Kontrate me të cilin: - Partneri privat do të lirohet nga përgjegjësia për shkak të detyrimeve kontraktuese të paplotësuara, shkaku i ndryshimeve në ligje dhe akte nënligjore; ose: - t’i japë partnerit privat një kompensim të drejtë që nuk do ta vendosë atë në një situatë të pafavorshme apo më të favorshme ekonomike; ose: - Partneri privat do të lirohet nga përmbushja e disa detyrimeve kontraktuese, të cilat do të jenë në korrelacion të drejtpërdrejtë dhe në përpjesëtim me ndryshimet në akte ligjore dhe nënligjore. (5) Me lidhjen e aneksit të kësaj Kontrate për rastet nga paragrafi (2), Partneri Privat lirohet nga përgjegjësia e cila është arsye për përfundimin e kësaj Kontrate. Përfundimi i afatit të Kontratës Neni 22 Kjo Kontratë përfundon me: - skadimin e afatit të vlefshmërisë së Kontratës nga neni 4; - ndërprerjen e njëanshme të Kontratës nga partneri publik; - ndërprerjen e njëanshme të Kontratës nga partneri privat; - ndërprerjen miqësore të Kontratës; - falimentimin ose likuidimin e partnerit privat, nëse në Kontratë nuk parashikohet ndryshe; dhe: - raste të tjera të parashikuara me Ligj dhe Kontratë. Pasojat e mos përmbushjes së detyrimeve kontraktuese Ndërprerja e njëanshme e Kontratës nga Partneri Publik Neni 23 (1) Partneri publik nuk mund ta ndërpres këtë Kontratë para skadimit të afatit të vlefshmërisë së saj nga neni 4 i Kontratës, përveç nëse partneri privat ka kryer shkelje materiale të detyrimeve të përcaktuara në Kontratë; (2) Kontrata mund të ndërpritet në mënyrë të njëanshme në pajtim me paragrafin 1 të këtij neni në rastet në vijim: - veprimtaria e bartur nga kontrata kryhet në mënyrë të papërshtatshme ose jo cilësore, duke marrë parasysh rregullat, parametrat dhe kushtet e tjera që përcaktojnë kryerjen e duhur të veprimtarisë të përcaktuar me Kontratë; - partneri privat ka kryer ndryshe një shkelje materiale të dispozitave të Kontratës ose të ligjeve dhe rregulloreve të zbatueshme për Kontratën; - partneri privat ka ndërprerë ose ka shkaktuar ndërprerjen e kryerjes së veprimtarisë, - partneri privat ka humbur aftësitë ekonomike, teknike ose operuese të nevojshme për kryerjen e veprimtarisë në përputhje me ligjin e veçantë dhe Kontratën; dhe: - partneri privat nuk ka vepruar ndaj masave të shqiptuara në procedurën e mbikëqyrjes të
 • 16. 15 kryer sipas ligjit të veçantë. (3) Partneri publik do të miratoj vendim për ndërprerjen e Kontratës në të cilin do t’i tregojë arsyet e ndërprerjes së Kontratës dhe të drejtat e partnerit privat pas vendimit; (4) Partneri publik është i obliguar që në afat prej 15 ditësh para marrjes së vendimit për zgjidhjen e Kontratës, ta njoftojë me shkrim koncesionarin ose partnerin privat për shkeljet nga paragrafi 2 i këtij neni dhe ta thërrasë që të korrigjojë mangësitë në sjelljen e tij për respektimin e Kontratës që të sigurohet brenda afatit të përcaktuar me njoftim. Afati duhet të jetë i mjaftueshëm për të lejuar koncesionarin ose partnerin privat të veprojë sipas njoftimit; (5) Me miratimin e vendimit nga paragrafi (2) partneri publik do të arkëtojë garancinë për ekzekutimin në kohë dhe cilësor të Kontratës; (6) Nëse partneri publik e ndërpret këtë Kontratë pa arsye, ai është i detyruar t’i kthejë partnerit privat shumën e plotë të investimit financiar që ka bërë partneri privat, të përcaktuar në nenin 6 të Kontratës, të kthejë të gjitha pajisjet e blera nga partneri privat gjatë koncesionit, të paguajë të gjitha dëmet që partneri privat ka ndaj përdoruesve përfundimtar për të cilët partneri privat ka nisur procedurat ligjore dhe të paguajë kamatë gjobë për arkëtimin e vonuar të borxheve. Ndërprerja e njëanshme e Kontratës nga Partneri Privat Neni 24 (1) Në rast të shkeljes së theksuar të detyrimeve të partnerit publik të parashikuara në këtë Kontratë, partneri privat mund të zgjidhë Kontratën në mënyrë të njëanshme në pajtim me dispozitat e këtij neni; (2) Ndërprerja e njëanshme e Kontratës nga paragrafi 1 i këtij neni ndodh kur: - partneri publik nuk kryen detyrimet që rrjedhin nga Kontrata; dhe: - partneri publik ka kryer shkelje të konsiderueshme të dispozitave të Kontratës ose të ligjeve dhe rregulloreve të zbatueshme për Kontratën. (3) Partneri privat është i obliguar që në afat prej 15 ditësh para zgjidhjes së njëanshme të Kontratës, ta njoftojë me shkrim partnerin publik për shkeljet nga paragrafi 2 i këtij neni dhe ta thërrasë që t’i korrigjojë lëshimet për të siguruar respektimin e Kontratës brenda afatit të caktuar me njoftim. Pas skadimit të afatit nga paragrafi 3 i këtij neni, nëse partneri publik nuk i ka hequr shkeljet e konstatuara, Kontrata do të konsiderohet e ndërprerë; (4) Nëse kjo Kontratë përfundon nga Partneri Privat për arsyet e theksuara në paragrafin (2), Partneri Privat do të ketë të drejtë të kërkojë kompensim për çdo dëm të pësuar nga përfundimi i parakohshëm i Kontratës. Ndërprerja miqësore Neni 25 (1) Përveç rasteve kur parashikohet ndryshe nga kjo Kontratë, çdonjëra palë kontraktuese mund të kërkojë ndërprerje miqësore të kësaj Kontrate për shkak të: 1) Ndryshimeve në mjedis që ndikojnë në funksionimin e Partnerit Privat; 2) ngjarjeve dhe situatave të parashikueshme në të ardhmen që mund të shkaktojnë pasoja të dëmshme, të pariparueshme për sigurinë dhe mbrojtjen, rendin shoqëror, jetën dhe shëndetin e njerëzve dhe mjedisin jetësor. (2) Në rast të paraqitjes së rrethanave nga paragrafi (1), në vend të ndërprerjes miqësore, palët kontraktuese mund të bien dakord reciprokisht që të pezullojnë zbatimin e kësaj Kontrate për një periudhë të caktuar kohore jo më të gjatë se 120 ditë - ose deri në kushtet për përmbushjen pa probleme të detyrimeve kontraktuese.
 • 17. 16 Mbrojtja e mjedisit jetësor dhe natyrës Neni 26 (1) Gjatë kryerjes së shërbimit dhe gjatë gjithë kohëzgjatjes së Kontratës, partneri privat është i detyruar të sigurojë që punonjësit dhe nënkontraktuesit e tij të zbatojnë masat për mbrojtjen e mjedisit jetësor dhe natyrës të përcaktuara me dispozitat ligjore pozitive, si dhe të largojë çdo parregullsi të përcaktuar nga shërbimet inspektuese përgjegjëse për mbrojtjen e mjedisit jetësor; (2) Partneri privat nuk ka të drejtë të kërkojë nga partneri publik zgjatje të afatit të vlefshmërisë së kësaj Kontrate për shkak të ndalimit të punës të urdhëruar nga shërbimet inspektuese përgjegjëse për mbrojtjen e mjedisit jetësor; (3) Partneri publik nuk mban përgjegjësi për dëmtimin e mjedisit jetësor dhe natyrës të shkaktuar gjatë punës nga punonjësit dhe nënkontraktuesit e partnerit privat. Mënyra e komunikimit Neni 27 (1) Brenda tre ditëve të punës nga data e lidhjes së kësaj Kontrate, çdonjëra palë kontraktuese do të caktojë një person përgjegjës për shkëmbimin e ndërsjellë të informacionit dhe të dhënave të nevojshme për përmbushjen e detyrimeve kontraktuese dhe do të njoftojë menjëherë palën tjetër kontraktuese për emrin dhe mbiemrin e atij personi, vendin e tij të punës ose kapacitetin në shoqërinë e palës kontraktuese dhe të dhënat për kontakt (adresa, numri i telefonit dhe adresa e postës elektronike). (2) Nëse gjatë kohëzgjatjes së kësaj Kontrate pala kontraktuese ndryshon personin nga paragrafi (1) ose ndryshon adresa e kontaktit të personit nga paragrafi (1), në afat prej tre ditëve do ta njoftojë palën tjetër kontraktuese për ndryshimin dhe do të dorëzojë të dhënat për personin e posa emëruar. (3) Të gjitha njoftimet, shkëmbimi i informatave dhe të dhënave ose komunikimet tjera midis palëve kontraktuese do të bëhen ndërmjet personave të caktuar në pajtim me paragrafët (1) dhe (2) dhe do të jenë me shkrim. (4) Nëse për shkak të emergjencës bëhet njoftim gojarisht, pala që e ka dorëzuar njoftimin është e obliguar që të njëjtin njoftim, me përmbajtje të njëjtë, t’ia dërgojë palës tjetër kontraktuese në formë të shkruar në afat prej 24 orëve pas dorëzimit të njoftimit me gojë. (5) Njoftimi konsiderohet i dorëzuar në mënyrë të rregullt nëse është dorëzuar: 1) në zyrën e regjistrimit të palës tjetër kontraktuese; ose: 2) me postë të regjistruar ose korrier me identifikim të qartë të datës së marrjes së njoftimit; ose: 3) në formë elektronike në adresën elektronike të personit nga paragrafi (1). 4) Mbrojtja e pronësisë intelektuale, sekreteve tregtare dhe konfidencialitetit të të dhënave Neni 28 (1) Çdonjëra palë kontraktuese, gjatë periudhës së vlefshmërisë dhe pas përfundimit të vlefshmërisë së kësaj Kontrate, me kërkesë të palës tjetër kontraktuese, pa transferuar të drejtat e autorit, do t’i mundësojë asaj përdorimin, pa kompensim dhe pa asnjë kufizim, në formë që
 • 18. 17 do të kërkojë pala tjetër kontraktuese, për të gjitha materialet, dokumentet, informacionet dhe të dhënat e çdo natyre (të gjitha projektet, programet e dokumentacionit teknik, duke përfshirë softuerin, llogaritjet, raportet, udhëzimet teknike) të blera ose të krijuara në çfarëdo mënyre nga ajo palë kontraktuese, përfaqësuesit e saj, nënkontraktuesit, punonjësit ose nga palët e treta për qëllime të kryerjes së shërbimit, me qëllim që pala tjetër kontraktuese të jetë në gjendje të përmbushë detyrimet e saj dhe të ushtrojë të drejtat e saj nga kjo Kontratë, ose të përmbushë detyrimet e saj të përcaktuara me ligj. (2) Pala kontraktuese, të cilës i mundësohet shfrytëzimi i materialeve, dokumenteve, informacioneve dhe të dhënave nga paragrafi (1), nuk mund të lejojë përdorimin dhe riprodhimin e atij dokumentacioni për nevojat e palëve të treta, pa pëlqimin me shkrim të palës kontraktuese, i cili e mundësoi përdorimin sipas paragrafit (1). Informacione konfidenciale Neni 29 (1) Palët kontraktuese bien dakord që çdonjëra palë kontraktuese që posedon një dokument (raport, vizatim, llogaritje, program, plan) i cili, për të përmbushur detyrimet e saj sipas kësaj Kontrate, është i detyruar t’ia vë në dispozicion palës tjetër kontraktuese dhe ai dokument përmban të dhëna dhe informacione teknike, ekonomike ose afariste, zbulimi i të cilave mund të përkeqësojë pozicionin e tij në lidhje me furnizuesit, nënkontraktuesit ose në treg, ai mund ta shënojë atë dokument si konfidencial dhe t’i kërkojë palës tjetër kontraktuese të mos zbulojë informacionin dhe të dhënat e përfshira në atë dokument të palës së tretë. (2) Palët kontraktuese bien dakord që një dokument i cili posedohet publikisht nuk mund të shënohet si konfidencial. (3) Pala kontraktuese të cilës i është vënë në dispozicion dokumenti nga paragrafi (1) mund t’ua zbulojë palëve të treta informacionin dhe të dhënat e përfshira në atë dokument vetëm në rast se: 1) ka marrë pëlqim të qartë me shkrim nga pala tjetër kontraktuese; ose nëse: 2) kërkohet nga organi kompetent shtetëror me qëllim të zbatimit të kompetencave të përcaktuara me ligj të atij organi ose në procedurë gjyqësore. 3) Mbrojtja e të dhënave personale Neni 30 (1) Nëse gjatë përmbushjes së detyrimeve dhe realizimit të të drejtave nga kjo Kontratë paraqitet nevoja për përpunimin e të dhënave personale, pala kontraktuese që përpunon të dhënat personale është e detyruar ta kryejë përpunimin në përputhje me rregulloret për mbrojtjen e të dhënave personale. (2) Nëse për përpunimin e të dhënave personale nevojitet pëlqimi i personit, të dhënat e të cilit përpunohen, atëherë pala kontraktuese është e detyruar të marrë pëlqimin me shkrim për të mundësuar t’ia dorëzojë të dhënat personale palës tjetër kontraktuese. (3) Partneri privat është i detyruar të krijojë dhe zbatojë një sistem masash teknike dhe organizative që do të sigurojnë fshehtësi dhe mbrojtje gjatë përpunimit të të dhënave personale. (4) Shkelja e detyrimeve nga paragrafët (1), (2) dhe (3) konsiderohet shkelje e kësaj Kontrate.
 • 19. 18 Bartja e të drejtave Neni 31 (1) Partneri privat nuk mundet, pa pëlqim paraprak me shkrim të partnerit publik, të vendosë peng ose në hipotekë, mbi të gjitha ose një pjesë të makinerive dhe pajisjeve, dhe as të garantojë përmbushjen e detyrimeve apo premtimeve të tij ndaj personave të tretë me pronën që do të përdorë me qira. (2) Transferimi i të drejtave të Partnerit Privat që rrjedhin nga kjo Kontratë tek një palë e tretë nuk krijon detyrim për Partnerin Publik dhe përbën bazën për përfundimin e kësaj Kontrate nga Partneri Publik. Shoqëria për qëllime të veçanta, ndryshimet dhe ndryshimet statusore të palëve kontraktuese Neni 32 (1) Palët kontraktuese pajtohen që Partneri Privat pas lidhjes së kësaj Kontrate të themelojë Shoqërinë për qëllime të veçanta në Republikën e Maqedonisë së Veriut, e cila do të marrë pjesë vetëm në realizimin e partneritetit publik-privat për qëllimin e të cilit është themeluar. (2) Palët kontraktuese bien dakord që partneri privat ka të drejtë të vendosë në mënyrë të pavarur për formën e personit juridik dhe shumën e kapitalit të SHQV-së.(3) Palët kontraktuese bien dakord që partneri privat mund të ndryshohet: 1) në pajtim me kushtet e përcaktuara me këtë Kontratë; ose: 2) për arsye të justifikuara në bazë të pëlqimit paraprak me shkrim të Partnerit Publik. (4) Për ndryshimin nga paragrafi (1) pika 2), Partneri Privat i parashtron partnerit publik një kërkesë me shkrim të arsyetuar. Para dhënies së pëlqimit, Partneri Publik mund të kërkojë dokumentacion shtesë me të dhëna dhe informacion mbi arsyetimin e kërkesës për ndryshim. Partneri publik i dorëzon partnerit privat pëlqimin për ndryshim brenda 30 ditëve nga dita e marrjes së dokumentacionit të plotë të kërkuar. (5) Partneri publik mund të refuzojë kërkesën për ndryshimin e partnerit privat nga paragrafi (1) pika 2) sipas gjykimit të tij, për të cilin do ta njoftojë me shkrim Partnerin Privat. (6) Partneri privat nuk ka të drejtë të kërkojë kompensim për dëmin e shkaktuar nga refuzimi, megjithatë, ai ka të drejtë të fillojë procedurë për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve në përputhje me këtë Kontratë. (7) Palët kontraktuese pajtohen që Partneri Publik mund të ndryshohet nëse parashikohet me ligj ose rregullore tjetër ose në bazë të një vendimi të marrë nga themeluesi i Partnerit Publik. (8) Pas ndryshimit të Partnerit Publik, të drejtat dhe detyrimet e Partnerit Publik nga kjo Kontratë i merr përsipër personi juridik i përcaktuar në ligj ose rregullore tjetër, ose në vendimin e marrë nga themeluesi i Partnerit Publik. (9) Brenda 5 (pesë) ditëve nga regjistrimi i ndryshimit të palës kontraktuese në Regjistrin Tregtar dhe në regjistrin e personave të tjerë juridikë, palët kontraktuese do të lidhin aneks të kësaj Kontrate. (10) Nëse gjatë kohëzgjatjes së Kontratës ndodhin ndryshime të statusit tek Partneri Privat, ai është i detyruar të informojë Partnerin Publik për ndryshimin e statusit dhe pas ndryshimit të statusit të partnerit privat, të drejtat dhe detyrimet e kësaj Kontrate merren përsipër nga personi juridik i krijuar nga ndryshimi i statusit.
 • 20. 19 Dorëzim Neni 33 (1) Partneri publik do t’ia dorëzojë pajisjen për përdorim partnerit privat brenda 30 ditëve para fillimit të grumbullimit të mbeturinave. (2)Pas skadimit të vlefshmërisë së kësaj Kontrate ose përfundimit të parakohshëm të saj në rastet e parapara me këtë Kontratë, partneri privat është i obliguar që pajisjet nga paragrafi 1 i këtij neni t’ia dorëzojë partnerit publik, përveç rasteve kur ato veç më janë amortizuar plotësisht. Anulimi Neni 34 (1) Përveç rasteve kur parashikohet ndryshe nga kjo Kontratë, nëse njëra palë kontraktuese dështon të shfrytëzojë ose të realizojë ndonjë të drejtë, pretendim, autoritet ose mundësi të përcaktuar në këtë Kontratë ose t’i kërkojë palës tjetër t’i përmbushë ato dhe të përmbushë detyrimet e saj sipas kësaj Kontrate, nuk përbën heqje dorë nga ajo anë nga kjo e drejtë, pretendim, autoritet ose mundësi ose heqje dorë nga termat dhe kushtet e kësaj Kontrate në lidhje me çdo shkelje tjetër aktuale ose të ardhshme të kësaj Kontrate nga ana tjetër. (2)Me përjashtim të paragrafit (1), heqja dorë është e vlefshme nëse është dhënë me shkrim dhe është nënshkruar nga personi i autorizuar i palës kontraktuese dhe në të janë të shprehura qartë, saktë dhe plotësisht të drejtat, kërkesat, kompetencat dhe mundësitë nga të cilat e anulon pala, si dhe momentin nga i cili anulimi fillon të prodhojë efekt juridik. E pavlefshme Neni 35 (1) Palët kontraktuese bien dakord që nëse, gjatë afatit të kësaj Kontrate, një ose më shumë dispozita të kësaj Kontrate përcaktohen të jenë të pavlefshme ose të pazbatueshme, kjo nuk do të ndikojë në vlefshmërinë ose zbatimin e dispozitave të tjera të kësaj Kontrate, të cilat do të vazhdojnë të jenë të vlefshme, përveç nëse dispozita e pavlefshme është një element thelbësor i Kontratës që nuk mund të shndërrohet në një të vlefshme. (2) Palët kontraktuese bien dakord që do të përpiqen të zëvendësojnë dispozitën, përkatësisht dispozitat e kësaj kontrate të cilat janë përcaktuar të jenë të pavlefshme ose të pazbatueshme, me dispozita të vlefshme, domethënë të zbatueshme, efekti ekonomik i të cilave do të jetë i barabartë ose i afërt me efektin ekonomik të prodhuar nga dispozita, pra dispozitat që janë përcaktuar si të pavlefshme, pra të pazbatueshme.. Ligji i zbatueshëm Neni 36 Ligjet përkatëse të vlefshme në Republikën e Maqedonisë së Veriut zbatohen për të drejtat dhe detyrimet e palëve kontraktuese nga kjo Kontratë.
 • 21. 20 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve Neni 37 (1) Palët kontraktuese bien dakord që çdo mosmarrëveshje që lind në lidhje me zbatimin e dispozitave të kësaj Kontrate do të zgjidhet në mënyrë të pëlqyeshme dhe miqësore. (2) Nëse mosmarrëveshja nuk zgjidhet në përputhje me paragrafin (1), çdonjëra palë kontraktuese mund ta paraqesë kontestin për zgjidhje para arbitrazhit në përputhje me rregullat e Dhomës Ndërkombëtare të Tregtisë që janë në fuqi në ditën e paraqitjes së mosmarrëveshjes. (3) Mosmarrëveshja mund t’i nënshtrohet arbitrazhit për kohëzgjatjen, si dhe pas përfundimit të kësaj Kontrate. (4) Arbitrazhi do të zhvillohet në Vjenë, Austri dhe gjuha e procedurës do të jetë anglishtja, përveç rasteve kur palët në mosmarrëveshje bien dakord ndryshe. (5) Procedurën e arbitrazhit do ta udhëheqin tre arbitra të caktuar në pajtim me rregullat nga paragrafi (2). (6) Palët në mosmarrëveshje kanë të drejtë të paraqesin para arbitrazhit argumentet dhe qëndrimet e paraqitura në procedurë nga paragrafi (1) dhe (2). (7) Deri në miratimin e vendimit të arbitrazhit, palët kontraktuese do të kryejnë të drejtat dhe detyrimet e tyre të përcaktuara në këtë Kontratë. (8) Përfundimi i vlefshmërisë së kësaj Kontrate nuk do të ndikojë në rrjedhën e procedurës së arbitrazhit dhe as në ndonjë mënyrë tjetër nuk do të ndikojë në të drejtat dhe detyrimet që lidhen me procedurën e arbitrazhit ose që dalin nga procedura e arbitrazhit. (9) Vendimi i arbitrazhit kundër palëve në mosmarrëveshje ka fuqinë e aktgjykimit të formës së prerë dhe është dokument i ekzekutueshëm. Ndryshimet e Kontratës Neni 38 (1) Çdonjëra palë kontraktuese ka të drejtë të kërkojë nga pala tjetër kontraktuese që kjo Kontratë të ndryshohet dhe plotësohet, nëse ato ndryshime dhe shtesa janë në përputhje me ligjet dhe rregulloret e tjera në fuqi, me dispozitat e kësaj Kontrate, si dhe me kushtet në bazë të të cilave palët kontraktuese kanë rënë dakord për lidhjen e kësaj Kontrate të përcaktuara në dokumentacionin e tenderit të përfshirë në shtojcën 2 dhe ofertën e partnerit privat të përfshirë në shtojcën 3 të kësaj Kontrate. (2) Ndryshimet dhe plotësimet nga paragrafi (1) i këtij neni bëhen në formën e një shtojce të kësaj Kontrate, e cila nënshkruhet nga të dyja palët kontraktuese. (3) Çdonjëra palë kontraktuese që ka vlerësuar se ka lindur ose ka pushuar një kusht, i cili, sipas kësaj Kontrate, përbën bazën për ndryshimin ose shtesën e tij, i paraqet me shkrim palës tjetër kontraktuese një draft-aneks të kësaj Kontrate me një shpjegim të hollësishëm. (4) Pala tjetër kontraktuese është e obliguar që në afat prej shtatë ditësh nga dita e pranimit të draft-aneksit nga paragrafi (3) të shprehet me shkrim lidhur me pretendimet e përfshira në draft shtojcën dhe shpjegimin, dhe mund që: 1) të pranojë draft-aneksin; 2) të kërkojë informacion dhe/ose dokumentacion të arsyeshëm shtesë; ose: 3) të refuzojë drafti-aneksin duke i paraqitur arsyet e refuzimit. (5) Në rastin e përmendur në paragrafin (4) pika 3), pala kontraktuese e cila ka paraqitur draft-aneksin ka të drejtë të fillojë procedurë konsultimi me qëllim të përcaktimit të një zgjidhjeje të pranueshme reciprokisht dhe nëse është një zgjidhje e pranueshme reciprokisht e pacaktuar pas procedurës së konsultimit, ajo ka të drejtë të fillojë procedurë për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve në përputhje me këtë Kontratë.
 • 22. 21 (6) Nëse palët kontraktuese bien dakord se ka nevojë që kjo Kontratë të ndryshohet dhe plotësohet, brenda 15 ditëve nga dita e dorëzimit të njoftimit për pranimin e draft -aneksit ose nga dita e përfundimit të procedurës së konsultimit mbi të cilën përcaktohet zgjidhja e pranueshme reciprokisht, do të përmbyllë aneksin e kësaj Kontrate. (7) Shpenzimet e palëve Neni 39 Përveç nëse parashikohet ndryshe në këtë Kontratë, çdonjëra palë do të kompensojë shpenzimet e veta të bëra në lidhje me nënshkrimin dhe ekzekutimin e kësaj Kontrate. Kamata ndëshkuese Neni 40 Në rast të mos përmbushjes së detyrimeve të njërës prej palëve, palët bien dakord që t’i llogaritet kamata ndëshkuese në përputhje me ligjin. Shtojcat Neni 41 (1) Shtojcat e mëposhtme janë pjesë përbërëse e Kontratës: Shtojca 1 Vendimi për zgjedhjen e ofertës më të volitshme; Shtojca 2 Dokumentacioni i tenderit; Shtojca 3 Oferta e ofertuesit të përzgjedhur; Shtojca 4 Ekstrakt nga Regjistri Tregtar dhe statuti (akti themelues) i Partnerit Privat; Shtojca 5 Garanci për ekzekutimin në kohë dhe cilësor të kontratës; Shtojca 6 Plani afarist i partnerit privat; Shtojca 7 Standardi për cilësinë e shërbimit publik; Shtojca 8 Matrica e ndarjes së rrezikut. Gjuha e kontratës Neni 42 (1) Kjo Kontratë, shtojcat që janë pjesë përbërëse e kësaj Kontrate dhe anekset e kësaj Kontrate janë përpunuar në gjuhën maqedonase, shqipe dhe angleze. (2) E gjithë korrespondenca dhe dokumentet e shkëmbyera midis palëve kontraktuese do të përpilohen në gjuhën maqedonase, shqipe dhe angleze. (3) Në rast mospërputhjeje ndërmjet tekstit të përgatitur në maqedonisht, shqip dhe anglisht, mbizotëron teksti i përgatitur në gjuhën maqedonase.
 • 23. 22 Kopje Neni 43 Çdo version gjuhësor i kësaj Kontrate përbëhet nga 4 (katër) kopje identike, nga të cilat 2 (dy) për çdonjërën palë kontraktuese. Hyrja në fuqi e Kontratës Neni 44 Kjo Kontratë hyn në fuqi në datën e nënshkrimit nga personat e autorizuar të të dy palëve kontraktuese. Më Për partnerin publik: ___________________________________ Nënshkrimi: Emri/mbiemri:Bilall Kasami Funksioni: Kryetar i Komunës së Tetovës Për partnerin privat: Saubermaher, Slloveni, shërbime për mbrojtje të mjedisit jetësor, tregti dhe transport sh.p.k. ___________________________________ Nënshkrimi: emri/mbiemri: Robert Çajiq Funksioni: Drejtor ___________________________________ Nënshkrimi: Emri/mbiemri: Rudolf Horvat Funksioni: Drejtor