SlideShare a Scribd company logo
36
Една от най-важните задачи на учителите е да покажат на учениците си
как да учат. Задачата на училището е не само да преподава нов материал, но
и да направи учениците способни самостоятелно да придобиват нови знания.
Учебната програма поставя еднаква тежест върху личната компетентност,
социалните и научните познания. Техниките на учене принадлежат към лич-
ната компетентност, което означава, че е редно (и нужно) да се преподават
като учебен материал. Само ако предварително сте обсъдили с учениците си
структурата и критериите за писане на реферат, те ще постигнат добри резул-
тати, а вие ще обосновете оценките, които им давате. Инвестирайте време в
запознаване и овладяване на тези техники, заслужава си!
3.1.	 Себепознание
По темата „Уча се да уча“ учителят организира един вид откривателско
пътешествие, по време на което учениците опознават по-добре самите себе
си и развиват нужните стратегии за оптимално учене. Самоопознаването е в
зависимост от възрастта на децата. Необходимо е да разработите и обсъдите
с учениците си следните аспекти: подредба на работното място, дневен
ритъм, самостоятелно мотивиране и тест с начините на учене.
Работно място
Когато говорите с учениците си за работното им място, засягате два ос-
новни аспекта: непосредственото обкръжение в училище и подредбата на
бюрото вкъщи.
В класната стая е необходим приятен климат за учене. Какво означа-
ва това: чиста дъска, редовно проветряване, температура на помещението
20–21 °С и почистване, в случай че има боклук по пода.
3. Да научим учениците да учат
vokabeln
Аз
Планиране на ученето
Участие в работата, записки
Проучване/изследване
Реферати
Работа с текстове
Да научим
учениците
да учат
Думи
37
Задача на класния ръководител е да се погрижи класната стая да бъде
подредена подобаващо. Ако използвате отворени форми на преподаване,
оформете (с помощта на учениците) няколко кътчета за конкретни дейности.
Например кът за четене, място за работа с компютър и рафтове с материали
за работа в клас и игри.
Преди да започнете с преподаването на материала, покажете на учени-
ците как да подредят работното си място. Поискайте да разчистят всички
предмети, които не са конкретно свързани с урока, и да подготвят всичко не-
обходимо за часа. Изчакайте, докато всички чинове бъдат подредени както
трябва. Едва когато настъпи желаният ред, ще бъде поставена основата за
ползотворна работа.
Обсъдете с учениците при какви условия работят вкъщи. Всеки ученик или
ученичка трябва да има собствено бюро, като височината му и височината на
стола трябва да отговарят на ръста на детето. Децата, които пишат с дясната
ръка, се нуждаят от светлина отляво, при левичари – отдясно. Важно е също
бюрото да е поставено така, че слънцето да не заслепява. По възможност
на достъпно място да се наредят речници, справочници и други необходими
материали. Центърът на работното място е самото бюро. Схемата показва
идеалната му подредба:
Евентуална допълнителна работа по темата
Използвайте списъка на страница 38:
•	 Можете да поставите на учениците задача да сравнят бюрото си вкъщи с
дадения пример и да отбележат кое съвпада и кое – не. Използвайте ре-
зултатите като тема за следващ разговор и предложения как децата лесно
да подобрят работните си места.
3. Да научим учениците да учат
Корково табло
Сбит план
Седмичен план
Задачи за деня
Място
за свър-
шената
работа
Място
за актуални
материали,
по които ще
се работи
Помощни
материали:
Речници,
сборници с
формули
Същинско
място
за писане
38
•	 Тази важна тема е много подходяща и за разговор по време на родителска
среща. Можете да насърчите родителите да прегледат списъка с децата си
и заедно да преценят как да подобрят работното място.
•	 Темата „подредба на работното място“ може да се прилага по всички пред-
мети. Списъка и други материали по темата „работно място“ ще намерите
на интернет адрес http://beruf-lehrerin.veritas.at.
Какво е твоето работно място
Отбележи правилното да не
Помещение:
Мога да работя на спокойствие и никой не ми пречи. O O
Не мога да работя на спокойствие и често ми пречат. O O
Температура в стаята:
Съвсем подходяща – измерих я и е 20–21 °С O O
Прекалено студено е – измерих я и е под 19 °С O O
Прекалено топло е – измерих я и е над 22 °С O O
Проветряване на стаята:
Проветрявам редовно. O O
Забравям да проветря. O O
Светлина:
Светлината е оптимална. O O
Светлината може да бъде и по-добра. O O
Пиша с лявата ръка – светлината идва отдясно. O O
Пиша с дясната ръка – светлината идва отляво. O O
Среда:
Библиотеката е в непосредствена близост до бюрото. O O
Стол на бюрото:
Съответства на ръста ми. O O
Не съответства на ръста ми. O O
Има облегалка. O O
Няма облегалка. O O
Бюро:
Бюрото ми е достатъчно голямо. O O
Бюрото ми е прекалено малко. O O
Бюрото ми е подредено. O O
Бюрото ми рядко е подредено. O O
3. Да научим учениците да учат
39
Коркова дъска:
Виждам добре всички важни срокове. O O
Нямам коркова дъска. O O
Дъската е препълнена. O O
Материали, които винаги са на достъпно място:
Молив, острилка, гумичка O O
Цветни моливи O O
Флумастери O O
Хартия O O
Малки листчета O O
Линия, триъгълник, пергел O O
Кламери O O
Кабърчета за корковата дъска O O
Речници O O
Калкулатор O O
Сборник с формули O O
Атлас O O
Следните материали не са посочени, но са на разположение:
O O
O O
O O
O O
Работното си място съм подредил(а) по следния начин:
3. Да научим учениците да учат
40
Ще подобря следните неща на работното си място:
Дневен ритъм
Дневният ритъм играе важна роля върху нашата лична работоспособност
и ефективност. Освен индивидуални различия съществуват определени за-
кономерности, на които организмът е подвластен. Диаграмата показва ви-
соко-, средно- и нископродуктивни фази през деня. Съобразявайте се с тях,
когато планирате учебния процес.
Висока
продук-
тивност
Средна
продук-
тивност
Ниска
продук-
тивност
Час
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Благоприятни часове за
•	Мислене и възприемане	 8,00–13,00
•	Обработване и действие	 16,00–19,00
•	Задълбочаване	 20,00–22,00
Дневнапродуктивност
3. Да научим учениците да учат
41
Като имаме предвид кривата, става ясно, че няма особен смисъл да пла-
нирате трудни мисловни задачи за 5 ч. сутринта, за обедната почивка или за
след 22 ч. Тогава тялото и мозъкът се нуждаят от спокойствие и биха допус-
нали прекалено много грешки.
Предиобедът е най-подходящото време за мисловна дейност и за възпри-
емане на ново учебно съдържание. Внимание: В зависимост от възрастта
новият материал трябва да се преподава най-много в продължение на двай-
сет минути, след което методът непременно да се смени (обработка, упраж-
нения, приложение на наученото)! Следобед са препоръчителни дейностно
ориентирани часове. Вечер наученото се преговаря и прилага, за да се за-
дълбочат знанията.
Лична мотивация
Дори най-мотивираните, най-добрите ученици понякога имат „моменти на
суша“ по отношение на личната мотивация. Това е човешко и съвсем нормал-
но – помислете за себе си! Как ли се чувстват децата, които определено не
обичат да ходят на училище? Причините са твърде много: страх от неуспех,
тормоз, напрежение, претоварване, неподходящо избрано училище, скука,
неосъзнати дарби или неоткрити проблеми с ученето, душевни смущения и
т.н. Затова има смисъл да покажете на децата колко важна е личната моти-
вация, да им дадете конкретни съвети как да я постигнат. Разбира се, това не
означава, че изброените по-горе проблеми ще изчезнат от самосебе си. Над
тях се работи по друг начин.
Въпроси, които стимулират личната мотивация на учениците:
•	 Какви интересни аспекти по темата мога да намеря?
•	 Как да пристъпя към темата?
•	 Какво ми носи работата по темата? С какво и как може да ми е полезна?
•	 Как да преодолея началните трудности?
•	 Как да приложа предпочитания си стил на учене?
•	 Как да избегна стреса и да си съставя ефективен план за учене?
•	 Как да формулирам целите си реалистично и как да ги постигна?
•	 Как да използвам оптимално дневния си ритъм?
•	 Как да направя почивките между ученето приятни?
•	 Как да приложа оптимално силните си страни?
•	 Как да се възнаградя за усилията?
Като учител трябва да говорите за тези неща и да стимулирате процеса на
самомотивиране. За целта можете да приложите трите ценностни критерия
на швейцарския специалист по възпитанието Джо Крамис:
•	 Значение: Не пропускайте да подчертаете защо целта на учебния час
и учебното съдържание са важни за учениците. Очертайте връзката на
учебния материал с живота на децата и младежите. Посочете мястото
3. Да научим учениците да учат
42
и значението на конкретния материал за по-нататъшното им образова-
ние.
•	 Ефективност: Поставете такива цели, които учениците могат да постиг-
нат! Подбирайте адекватни и разнообразни методи.
•	 Атмосфера за учене: Създайте в час атмосфера на взаимно уважение и
толерантност. Добрата учебна среда стимулира ученето. Прозрачността
при оценяването е извънредно важна за учениците.
Тест за типове учене
Знаете ли как учите? Макар да няма рязко разграничени типове или сти-
лове на учене, защото хората са различни и учат по различен начин, всеки от
нас има своите предпочитания. Познаването на собствените ни силни и слаби
страни помага да направим процеса на учене възможно най-ефективен. Като
цяло различаваме следните типове учене:
•	 Аудитивни типове
•	 Визуални типове
•	 Личностно или комуникативно ориентирани типове
•	 Хаптични типове
Цел на планирането и провеждането на всеки учебен час е по възможност
да отговорите на потребностите на всички типове ученици. Това означава
да има дейности за всеки тип учене. По този начин ще осигурите и така не-
обходимото разнообразие от учебни методи (виж точка 3.4., Aктивиране на
учебните канали).
Когато обсъждате с учениците си темата „типове учене“, е препоръчително
да направите с класа тест, за да установите кой как учи. В педагогическата
литература и в интернет ще откриете много полезни материали.
Темата за начина на учене е изключително подходяща и за родителска
среща, посветена на оптималното насърчаване на децата. Можете да на-
сочите вниманието на родителите към следния интернет адрес, където ще
открият тест за типовете учене и оценка, направена от Бригите Юнг:
http://eltern.veritas.at.
3. Да научим учениците да учат
43
3.2.	 Планиране на учебния процес
Добрата методико-дидактическа подготовка на учебния материал е съ-
ществена част от учебния процес. Тя е само и единствено ваша задача. За
нея носите отговорност само вие. Друга съществена част от учебния процес е
личната отговорност на всеки ученик да възприеме преподадения материал,
да го преработи активно и да го преговори, за да бъде подготвен да го повтори
и приложи, например по време на изпит. Учителят подпомага учениците, като
се намесва в процеса на учене и стимулира учениците да се самотренират и
самопроверяват.
В този раздел ще научите какви съвети да давате на учениците си за плани-
рането на учебния процес. Те обхващат в цялост и в детайли целите, анализа
на материала и разпределянето на времето и задачите.
Формулиране на целите
Колкото и да е добър, един план може да се осъществи само когато е нали-
це конкретно формулирана цел на работата. При наличие на такава цел ще
е възможно да се направи и оценяване, при което се проверява дали целта
е постигната. Важно е учениците да се научат, че трябва да си поставят пос­
тижими цели. Няма смисъл да запишат в своя учебен план, че следващата
година искат да спечелят Нобелова награда или да станат световноизвестни
певци.
Как да дефинираме постижимата цел? Възможно ли е да упражняваме
поставянето на цели? Отговорът е твърдо „да“. Ето и няколко препоръки за
учениците:
Определение за целта
Когато формулираш своите цели, вземи предвид следните точки:
•	 Формулирай целта ясно и с прости думи, които се запомнят лесно.
•	 Формулирай целта в сегашно време.
•	 Формулирай целта положително. Тази точка е важна, защото подсъзна-
нието ни не възприема думата „не“ и просто я пропуска. Ако си поставим
целта така: „На следващата контролна работа да не получа „добър“, под-
съзнанието чува: „На следващата контролна работа да получа „добър“.
Струва ти се невероятно? Прочети и ще се убедиш в противното: „Моля те,
сега не си представяй розов слон!“. Видя ли, невъзможно е да го спазиш! В
нашата всеобхватно мислеща половина на мозъка се раждат съответните
образи и няма никакво значение дали казваме или пропускаме думичка-
та „не“. Розовият слон при всички случаи изниква в съзнанието. Затова
формулирай целите си положително: „Всеки ден ще уча по един час за
контролното по математика и ще спазвам правилата за учене.“
•	 Формулирай целта така, че да е в обсега на твоите отговорности. Какво
ще рече това? Няма смисъл да си казваш: „Моята цел е учителят или учи-
3. Да научим учениците да учат
44
телката да ме похвали специално.“ Може би желанието ти ще се изпълни,
а може би – не. Не си в състояние да контролираш поведението на друг чо-
век. Да получиш специална похвала – това е желание, но не и цел. Затова
формулирай целта по друг начин: „Ще спазвам правилата за поведение в
час. Ще вдигам ръка винаги, когато знам отговора.“ Постигането на тази
цел зависи от самия теб. Ти контролираш нещата. И шансът да те похвалят
специално е много голям.
•	 Напиши целта дума по дума и я окачи на корковата дъска над работното си
място, така че да я виждаш добре.
Първата стъпка:
За да не останеш само с добрите си намерения, веднага направи първата
стъпка към постигането на целта. Да продължим с примера за контролното
по математика: „Днес ще взема от учителката упражненията за подготовка
за контролното.“
Анализ на учебния материал
Още веднъж изяснете с учениците основното, ядрото на преподадения
учебен материал. В него се съдържат основополагащите знания и умения за
съответния раздел. Всеки, който е овладял това „ядро“, е постигнал учебната
цел. Това означава, че със сигурност ще получи добра оценка. Затова в спи-
съка с приоритети задачата за овладяване на основните знания и умения е на
първо място. Обяснете на учениците, че има смисъл, че си струва да работят
по-дълго върху „ядрото“, да повтарят и да упражняват, докато го разберат и
научат, докато го запаметят трайно. Най-много енергия се изразходва имен-
но за „ядрото“.
Във втората част от анализа на учебния материал задачата е да се разпоз-
нае ясно областта на разширение – допълнителни, задълбочаващи, перспек-
тивни учебни съдържания към основния материал. В зависимост от времето
за учене, с което разполага, всеки ученик трябва да реши по няколко задачи
от тази област.
Важно: От този анализ има смисъл само когато проверката на знанията е
коректна – например при тест със задачи от основния материал е възможна
положителна оценка. Целесъобразно е да слагате някакъв знак на въпросите
от тази област.
Друг важен момент е разпределянето на времето. За целта е препоръчи-
телно да се изяснят следните въпроси:
•	 Какво трябва да науча (цели)?
•	 Колко време имам на разположение?
•	 Кое има приоритет (основни знаия, разширяване на знанията)?
След като отговорят на тези въпроси, учениците разпределят индивидуал-
но времето за учене.
3. Да научим учениците да учат
45
Срокове. Водене на календар
В книжарниците ще намерите различни видове календари. За всеки кла-
сен ръководител е препоръчително да води годишен календар за целия
клас. В него се нанасят всички важни дати и сроковете за изпълнението на
конкретни задачи. Такива са например:
•	 Всичко, свързано с изпитването: контролни работи, тестове и т.н.
•	 Събития: ден на отворените врати, училищни празненства, проекти, спорт-
ни събития, езикови курсове, екскурзии, театър, изложби, посещения при
лекар, професионални консултации, снимки с фотограф, родителски сре-
щи, презентация на проекти, училищни концерти, състезания, олимпиади,
професионално информационно изложение, срокове за годишните изпи-
ти...
•	 Ваканции: неучебни дни, ваканции, намалени часове...
Общият календар улеснява организацията на учебната година, а учени-
ците вземат пример от вас и се научават как да си водят годишен календар.
Освен това тази дейност обединява класа.
В повечето календари месеците са записани вертикално или хоризонтално:
пн вт ср чтв пт сб нд пн вт ср чтв пт сб нд
Януари
Февруари
Март
Април
Май
Юни
Юли
Август
Септември
Октомври
Ноември
Декември
Окуражавайте учениците си да водят и свой личен календар. По време на
час им напомняйте: „Запишете това в календара си“. Когато предстоят много
събития, седмичният календар е изключително необходим. Всеки ученик
съставя седмичните си планове по свой вкус. В книжарниците се продават
различни видове календари. Покажете ги на учениците и обсъдете пре-
димствата и недостатъците им.
3. Да научим учениците да учат
46
Пример:
Час
23
Понеделник
24
Вторник
25
Сряда
26
Четвъртък
27
Петък
28
Събота
Октомври
43. седмица
8,00 Бележки
8,30
9,00
9,30
10,00
10,30
11,00
11,30
12,00
12,30
13,00
13,30 29
Неделя14,00
14,30
15,00
15,30
16,00
16,30
17,00
17,30
18,00
18,30
19,00
3. Да научим учениците да учат
47
Друг вариант на календар е създаването на mindmap:
Планиране на задачите в подробности
С точно планиране учениците ви ще могат по-добре да разпределят пред-
стоящите задачи. Така ще развият добро усещане за времето при решава-
нето на задачи, ученето ще се извършва стъпка по стъпка и ще има резултат.
Доброто разпределение помага и да се избягват претоварвания в ежедне-
вието.
Помогнете на учениците си да създадат собствена система. Няма точно оп-
ределени правила. Във всеки случай е необходимо записването на задачите
да съдържа предмета, какво, как и докога трябва да бъде свършено.
Пример 1 (списък):
Ред на домашните за тази седмица
Понеделник:
!	 математика: примери 1–4
Вторник:
!	 математика: примери 5–8 (за сряда)
Сряда:
!	 да науча по немски
Четвъртък:
!	 английски: думи
!	 немски: преговор (за петък)
Петък:
!	 английски: преговор на думи
!	 английски: граматика
Събота:
!	 английски: преговор на думи (за следващия понеделник)
3. Да научим учениците да учат
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
Събота
Неделя
Най-важна задача
Срещи
Други задачи
Лични
Най-важна задача
Срещи
Други задачи
Лични
Най-важна задача
Срещи
Други задачи
Лични
Най-важна задача
Срещи
Други задачи
Лични
Най-важна задача
Срокове
Задачи
Лични
Най-важна задача
Срещи
Други задачи
Лични
Най-важна задача
Срещи
Други задачи
Лични
48
Пример 2 (списък по друга система):
Ред на домашните за тази седмица
1.	 МАТЕМАТИКА
!	 примери 1–4: понеделник
!	 примери 5–8: вторник
!	 срок: за сряда
2.	 преговор НЕМСКИ
!	 сряда: учене
!	 четвъртък: преговор
!	 срок: за петък
3.	 АНГЛИЙСКИ
!	 думи
		 Четвъртък учене
		 Петък преговор
		 Събота преговор
!	 граматика
		 Петък
!	 срок: за следващия понеделник
Пример 3 (mindmap):
Добре е учениците да работят по система, която позволява да се добавят
допълнително изникнали неща, без обаче да настъпи объркване и неспазва-
не на сроковете.
Предложение за съвместно упражнение в клас
Съставете заедно с учениците подходящ план със задачите за актуалната
учебна седмица. Подчертайте ясно реда, по който трябва да изпълнят отдел-
ните задачи, както и датата на предаване, преговор или изпит.
3. Да научим учениците да учат
Домашни
за тази
седмица
МАТЕМАТИКА
Преговор
НЕМСКИ
АНГЛИЙСКИ
Понеделник:
пример 1–4
Вторник: пример 5–8
Срок: сряда
сряда учене
четвъртък преговор
срок: петък
Граматика
срок: следващия понеделник
(петък)
Думи
четвъртък учене
петък преговор
събота преговор
49
Домашна работа и учене вкъщи
Някои полезни правила могат извънредно да улеснят писането на домаш-
ните работи и ученето къщи.
•	 Работи ритмично и последователно!
	 Някои ученици се захващат с домашните веднага щом се приберат вкъщи,
други имат нужда от почивка. Всеки трябва да се организира според нуж-
дите си. Важно е да се създаде ритуал, т.е. всичко винаги да протича по
един и същи начин. Това е особено полезно в дните, когато ви е трудно да
започнете. Положителните навици помагат, когато ни липсва мотивация.
•	 Работи в планирана последователност!
	 Всеки знае, че преди да спортуваме, трябва да загреем и разтегнем мус-
кулите. По същия начин е и с мозъка. Научете учениците си в началото
да решават по-лесни задачи, за да превключи мозъкът им на режим „ра-
бота“. Така ще се подготвят за решаването на трудните. Ако има задачи,
които са ти наприятни, бъди непоколебим: сега е най-добрият момент да
ги решиш.
•	 Следи смислената последователност на учебния материал!
	 Зад това важно правило стои фактът, че при учене се появяват проактивни
и ретроактивни смущения. Става дума за блокади, които пречат на възпро-
извеждането на запаметения материал.
	 Проактивни смущения:
	 Представете си, че учениците ви преговарят думи по латински. След това
се опитват да научат нови думи по английски. Две езикови специалности с
подобни учебни съдържания предизвикват блокада в мозъка. Латинските
думи объркват и пречат на заучаването на английските. Предходната дей-
ност блокира следващата („pro“ на латински означава „пред, преди“).
1-ва група думи	 2-ра група думи
латински	 английски
Ретроактивни смущения:
При този вид смущения учебният материал се блокира в обратна посока
(„retro“ на латински означава „назад“). Обяснете на класа с конкретен при-
мер. За разлика от проактивните смущения, тук първоначално наученият
материал се обърква от следващия. Да приемем, че учениците учат важни
години за тест по история. След това търсят информация за биография-
та на някой поет и я записват по дати. В съзнанието се получава пълно
объркване. Нормално е учениците да объркат годините по история и по
литература.
3. Да научим учениците да учат
блокира
50
години	 години
история	 литература
Научете учениците си никога да не редуват сходни предмети.
•	 Учи, докато спиш!
	 Добър съвет за намаляване на усилията при учене е да преговаряте или
запомняте нещо непосредствено преди лягане. По време на сън мозъкът
продължава да се занимава със събитията от деня, най-вече с послед-
ното преживяване. Лесно можете да го обясните на учениците, като им
припомните, че филмът, който са гледали непосредствено преди лягане,
често причинява бурни сънища. Препоръчайте им да се възползват от
този ефект, например като още веднъж прегледат учебния материал в
леглото.
•	 Прави целенасочени почивки!
Ако приемем времето за учене през деня за 100 %,
то тогава работата трябва да е 80 %, а почивките
– 20 %.
Как да разпределим почивките по най-добрия на-
чин? Най-ефективно е на всеки час да се правят
по десет–дванайсет минути почивка.
Научете учениците си: „След десет минути уче-
не спри за малко и помисли.“ Обяснете, че става
дума за съвсем кратко прекъсване (една минута),
което стимулира концентрацията.
	 „Остани на мястото си, протегни се или направи кратко физическо упраж-
нение, подреди или разчисти бюрото си.
	 Ако имаш нужда от по-дълга почивка, е хубаво да станеш от стола, да про-
ветриш стаята и да си вземеш чаша вода. Дай малко почивка на мозъка
си, като послушаш музика или хапнеш нещо леко (ядки, ябълки), което не
тежи на стомаха, но е храна за мозъка.
	 Когато си работил три часа, идва време за по-продължително прекъсване.
Позволи си трийсет до деветдесет минути спокойствие и разнообразие.
Можеш да спортуваш, за да раздвижиш кръвообращението.“
	 Седем часа учене на ден са максималното, като времето в училище също
би трябвало да се включи в тях.
3. Да научим учениците да учат
блокират
51
Планиране на изпити
Освен ежедневната подготовка за часовете в живота на всеки ученик има
и големи изпити, които обхващат повече материал. Те се планират по друг
начин, като основната цел е да се избегне стресът и да се намали страхът от
изпита.
Помогнете на децата да планират подготовката за изпита и да я отразят в
календара си. Изяснете следните въпроси:
•	 Кога е изпитът?
•	 Колко дни за учене имам на разположение?
•	 Колко време на ден мога да отделя за учене?
•	 Колко време ще ми трябва, за да науча материала по този предмет?
•	 Колко време за преговор трябва да отделя?
•	 Колко време да планирам за спешно изникващи въпроси?
След като изясните тези въпроси, ще получите приблизително изчисление
на времето. Буферното време е важно, за да не може нещо непредвидено,
като например посещение при зъболекаря, да провали целия план.
Добре пресметнатите и реалистично преценени дни могат да бъдат нане-
сени в календара. Препоръчваме ви да отбележите и отделните раздели от
учебния материал, т.нар. „крайъгълни камъни“. Ученикът отбелязва напред-
ването си с маркер – удовлетворението, че си „минал“ още един раздел, е
ефективно средство за повишаване на личната мотивация.
3. Да научим учениците да учат

More Related Content

Similar to Komunikaciq berger

Inclusive education
Inclusive educationInclusive education
Inclusive education
Karel Van Isacker
 
Наръчник за първокласници - 2013
Наръчник за първокласници - 2013Наръчник за първокласници - 2013
Наръчник за първокласници - 2013
souhs
 
Ерготерапия при аутизъм
Ерготерапия при аутизъмЕрготерапия при аутизъм
Ерготерапия при аутизъм
Denislav Lefterov
 
2. Животът в училище - ОС, Анубис, В. П.
2. Животът в училище - ОС, Анубис, В. П.2. Животът в училище - ОС, Анубис, В. П.
2. Животът в училище - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova
 
ДЕТСКИ КУРС НА МАРКОВ КОЛЕЖ. Работилница за самопознание и себеизграждане.
ДЕТСКИ КУРС НА МАРКОВ КОЛЕЖ. Работилница за самопознание и себеизграждане.ДЕТСКИ КУРС НА МАРКОВ КОЛЕЖ. Работилница за самопознание и себеизграждане.
ДЕТСКИ КУРС НА МАРКОВ КОЛЕЖ. Работилница за самопознание и себеизграждане.
Reni Ovcharska
 
ДЕТСКИ КУРС НА МАРКОВ КОЛЕЖ. Работилница за самопознание и себеизграждане.
ДЕТСКИ КУРС НА МАРКОВ КОЛЕЖ. Работилница за самопознание и себеизграждане.ДЕТСКИ КУРС НА МАРКОВ КОЛЕЖ. Работилница за самопознание и себеизграждане.
ДЕТСКИ КУРС НА МАРКОВ КОЛЕЖ. Работилница за самопознание и себеизграждане.
Yasen Nikolov
 
Organisation
OrganisationOrganisation
Organisation
yuriiklissarov
 
роза стоянова (1)
роза стоянова (1)роза стоянова (1)
роза стоянова (1)
ани петрова
 
наръчник за първокласници 2011
наръчник за първокласници 2011наръчник за първокласници 2011
наръчник за първокласници 2011imur57
 
Naruchnik purvoklasnici 2011
Naruchnik purvoklasnici 2011Naruchnik purvoklasnici 2011
Naruchnik purvoklasnici 2011rossmar68
 
Book from pаrents
Book from pаrentsBook from pаrents
Book from pаrentsiskam
 
Дислексията
ДислексиятаДислексията
ДислексиятаDani Parvanova
 
лятото преди училище -за родителите на бъдещите първокласници
лятото преди училище -за родителите на бъдещите първокласницилятото преди училище -за родителите на бъдещите първокласници
лятото преди училище -за родителите на бъдещите първокласници
kyuchukova
 
Обогатяващо живота образование
Обогатяващо живота образованиеОбогатяващо живота образование
Обогатяващо живота образование
Elitsa Peltekova
 
портфолио р.стоянова
портфолио р.стояновапортфолио р.стоянова
портфолио р.стоянова
ани петрова
 
портфолио р.стоянова
портфолио р.стояновапортфолио р.стоянова
портфолио р.стоянова
ани петрова
 
Наръчник за първокласници - 2015
Наръчник за първокласници - 2015Наръчник за първокласници - 2015
Наръчник за първокласници - 2015
souhs
 

Similar to Komunikaciq berger (20)

Inclusive education
Inclusive educationInclusive education
Inclusive education
 
Наръчник за първокласници - 2013
Наръчник за първокласници - 2013Наръчник за първокласници - 2013
Наръчник за първокласници - 2013
 
Ерготерапия при аутизъм
Ерготерапия при аутизъмЕрготерапия при аутизъм
Ерготерапия при аутизъм
 
2. Животът в училище - ОС, Анубис, В. П.
2. Животът в училище - ОС, Анубис, В. П.2. Животът в училище - ОС, Анубис, В. П.
2. Животът в училище - ОС, Анубис, В. П.
 
ДЕТСКИ КУРС НА МАРКОВ КОЛЕЖ. Работилница за самопознание и себеизграждане.
ДЕТСКИ КУРС НА МАРКОВ КОЛЕЖ. Работилница за самопознание и себеизграждане.ДЕТСКИ КУРС НА МАРКОВ КОЛЕЖ. Работилница за самопознание и себеизграждане.
ДЕТСКИ КУРС НА МАРКОВ КОЛЕЖ. Работилница за самопознание и себеизграждане.
 
ДЕТСКИ КУРС НА МАРКОВ КОЛЕЖ. Работилница за самопознание и себеизграждане.
ДЕТСКИ КУРС НА МАРКОВ КОЛЕЖ. Работилница за самопознание и себеизграждане.ДЕТСКИ КУРС НА МАРКОВ КОЛЕЖ. Работилница за самопознание и себеизграждане.
ДЕТСКИ КУРС НА МАРКОВ КОЛЕЖ. Работилница за самопознание и себеизграждане.
 
Portfolio
PortfolioPortfolio
Portfolio
 
Organisation
OrganisationOrganisation
Organisation
 
роза стоянова (1)
роза стоянова (1)роза стоянова (1)
роза стоянова (1)
 
наръчник за първокласници 2011
наръчник за първокласници 2011наръчник за първокласници 2011
наръчник за първокласници 2011
 
Naruchnik purvoklasnici 2011
Naruchnik purvoklasnici 2011Naruchnik purvoklasnici 2011
Naruchnik purvoklasnici 2011
 
Book from pаrents
Book from pаrentsBook from pаrents
Book from pаrents
 
Дислексията
ДислексиятаДислексията
Дислексията
 
Nar
NarNar
Nar
 
лятото преди училище -за родителите на бъдещите първокласници
лятото преди училище -за родителите на бъдещите първокласницилятото преди училище -за родителите на бъдещите първокласници
лятото преди училище -за родителите на бъдещите първокласници
 
Обогатяващо живота образование
Обогатяващо живота образованиеОбогатяващо живота образование
Обогатяващо живота образование
 
портфолио р.стоянова
портфолио р.стояновапортфолио р.стоянова
портфолио р.стоянова
 
портфолио р.стоянова
портфолио р.стояновапортфолио р.стоянова
портфолио р.стоянова
 
Portfolio ahmedova2
Portfolio ahmedova2Portfolio ahmedova2
Portfolio ahmedova2
 
Наръчник за първокласници - 2015
Наръчник за първокласници - 2015Наръчник за първокласници - 2015
Наръчник за първокласници - 2015
 

More from Dani Parvanova

Познатият непознат живот на растенията
Познатият непознат живот на растениятаПознатият непознат живот на растенията
Познатият непознат живот на растенията
Dani Parvanova
 
Koledna magiya
Koledna magiyaKoledna magiya
Koledna magiya
Dani Parvanova
 
проект малки писатели
проект малки писателипроект малки писатели
проект малки писатели
Dani Parvanova
 
изготвяне на родителски кал
изготвяне на родителски кализготвяне на родителски кал
изготвяне на родителски кал
Dani Parvanova
 
шаблони 2
шаблони 2шаблони 2
шаблони 2
Dani Parvanova
 
шаблони 1
шаблони 1шаблони 1
шаблони 1
Dani Parvanova
 
зип математика 2 клас
зип математика 2 класзип математика 2 клас
зип математика 2 класDani Parvanova
 
зип бел 2 клас
зип бел 2 класзип бел 2 клас
зип бел 2 класDani Parvanova
 
ии димитров цанев
ии димитров цаневии димитров цанев
ии димитров цаневDani Parvanova
 

More from Dani Parvanova (20)

Познатият непознат живот на растенията
Познатият непознат живот на растениятаПознатият непознат живот на растенията
Познатият непознат живот на растенията
 
Koledna magiya
Koledna magiyaKoledna magiya
Koledna magiya
 
проект малки писатели
проект малки писателипроект малки писатели
проект малки писатели
 
изготвяне на родителски кал
изготвяне на родителски кализготвяне на родителски кал
изготвяне на родителски кал
 
шаблони 2
шаблони 2шаблони 2
шаблони 2
 
шаблони 1
шаблони 1шаблони 1
шаблони 1
 
букви 3
букви 3букви 3
букви 3
 
букви 2
букви 2букви 2
букви 2
 
букви 1
букви 1букви 1
букви 1
 
цифри 2
цифри 2цифри 2
цифри 2
 
цифри 1
цифри 1цифри 1
цифри 1
 
чк
чкчк
чк
 
зип математика 2 клас
зип математика 2 класзип математика 2 клас
зип математика 2 клас
 
зип бел 2 клас
зип бел 2 класзип бел 2 клас
зип бел 2 клас
 
фвс
фвсфвс
фвс
 
ии димитров цанев
ии димитров цаневии димитров цанев
ии димитров цанев
 
дбт
дбтдбт
дбт
 
музика
музикамузика
музика
 
околен свят
околен святоколен свят
околен свят
 
литература
литературалитература
литература
 

Komunikaciq berger

 • 1. 36 Една от най-важните задачи на учителите е да покажат на учениците си как да учат. Задачата на училището е не само да преподава нов материал, но и да направи учениците способни самостоятелно да придобиват нови знания. Учебната програма поставя еднаква тежест върху личната компетентност, социалните и научните познания. Техниките на учене принадлежат към лич- ната компетентност, което означава, че е редно (и нужно) да се преподават като учебен материал. Само ако предварително сте обсъдили с учениците си структурата и критериите за писане на реферат, те ще постигнат добри резул- тати, а вие ще обосновете оценките, които им давате. Инвестирайте време в запознаване и овладяване на тези техники, заслужава си! 3.1. Себепознание По темата „Уча се да уча“ учителят организира един вид откривателско пътешествие, по време на което учениците опознават по-добре самите себе си и развиват нужните стратегии за оптимално учене. Самоопознаването е в зависимост от възрастта на децата. Необходимо е да разработите и обсъдите с учениците си следните аспекти: подредба на работното място, дневен ритъм, самостоятелно мотивиране и тест с начините на учене. Работно място Когато говорите с учениците си за работното им място, засягате два ос- новни аспекта: непосредственото обкръжение в училище и подредбата на бюрото вкъщи. В класната стая е необходим приятен климат за учене. Какво означа- ва това: чиста дъска, редовно проветряване, температура на помещението 20–21 °С и почистване, в случай че има боклук по пода. 3. Да научим учениците да учат vokabeln Аз Планиране на ученето Участие в работата, записки Проучване/изследване Реферати Работа с текстове Да научим учениците да учат Думи
 • 2. 37 Задача на класния ръководител е да се погрижи класната стая да бъде подредена подобаващо. Ако използвате отворени форми на преподаване, оформете (с помощта на учениците) няколко кътчета за конкретни дейности. Например кът за четене, място за работа с компютър и рафтове с материали за работа в клас и игри. Преди да започнете с преподаването на материала, покажете на учени- ците как да подредят работното си място. Поискайте да разчистят всички предмети, които не са конкретно свързани с урока, и да подготвят всичко не- обходимо за часа. Изчакайте, докато всички чинове бъдат подредени както трябва. Едва когато настъпи желаният ред, ще бъде поставена основата за ползотворна работа. Обсъдете с учениците при какви условия работят вкъщи. Всеки ученик или ученичка трябва да има собствено бюро, като височината му и височината на стола трябва да отговарят на ръста на детето. Децата, които пишат с дясната ръка, се нуждаят от светлина отляво, при левичари – отдясно. Важно е също бюрото да е поставено така, че слънцето да не заслепява. По възможност на достъпно място да се наредят речници, справочници и други необходими материали. Центърът на работното място е самото бюро. Схемата показва идеалната му подредба: Евентуална допълнителна работа по темата Използвайте списъка на страница 38: • Можете да поставите на учениците задача да сравнят бюрото си вкъщи с дадения пример и да отбележат кое съвпада и кое – не. Използвайте ре- зултатите като тема за следващ разговор и предложения как децата лесно да подобрят работните си места. 3. Да научим учениците да учат Корково табло Сбит план Седмичен план Задачи за деня Място за свър- шената работа Място за актуални материали, по които ще се работи Помощни материали: Речници, сборници с формули Същинско място за писане
 • 3. 38 • Тази важна тема е много подходяща и за разговор по време на родителска среща. Можете да насърчите родителите да прегледат списъка с децата си и заедно да преценят как да подобрят работното място. • Темата „подредба на работното място“ може да се прилага по всички пред- мети. Списъка и други материали по темата „работно място“ ще намерите на интернет адрес http://beruf-lehrerin.veritas.at. Какво е твоето работно място Отбележи правилното да не Помещение: Мога да работя на спокойствие и никой не ми пречи. O O Не мога да работя на спокойствие и често ми пречат. O O Температура в стаята: Съвсем подходяща – измерих я и е 20–21 °С O O Прекалено студено е – измерих я и е под 19 °С O O Прекалено топло е – измерих я и е над 22 °С O O Проветряване на стаята: Проветрявам редовно. O O Забравям да проветря. O O Светлина: Светлината е оптимална. O O Светлината може да бъде и по-добра. O O Пиша с лявата ръка – светлината идва отдясно. O O Пиша с дясната ръка – светлината идва отляво. O O Среда: Библиотеката е в непосредствена близост до бюрото. O O Стол на бюрото: Съответства на ръста ми. O O Не съответства на ръста ми. O O Има облегалка. O O Няма облегалка. O O Бюро: Бюрото ми е достатъчно голямо. O O Бюрото ми е прекалено малко. O O Бюрото ми е подредено. O O Бюрото ми рядко е подредено. O O 3. Да научим учениците да учат
 • 4. 39 Коркова дъска: Виждам добре всички важни срокове. O O Нямам коркова дъска. O O Дъската е препълнена. O O Материали, които винаги са на достъпно място: Молив, острилка, гумичка O O Цветни моливи O O Флумастери O O Хартия O O Малки листчета O O Линия, триъгълник, пергел O O Кламери O O Кабърчета за корковата дъска O O Речници O O Калкулатор O O Сборник с формули O O Атлас O O Следните материали не са посочени, но са на разположение: O O O O O O O O Работното си място съм подредил(а) по следния начин: 3. Да научим учениците да учат
 • 5. 40 Ще подобря следните неща на работното си място: Дневен ритъм Дневният ритъм играе важна роля върху нашата лична работоспособност и ефективност. Освен индивидуални различия съществуват определени за- кономерности, на които организмът е подвластен. Диаграмата показва ви- соко-, средно- и нископродуктивни фази през деня. Съобразявайте се с тях, когато планирате учебния процес. Висока продук- тивност Средна продук- тивност Ниска продук- тивност Час 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Благоприятни часове за • Мислене и възприемане 8,00–13,00 • Обработване и действие 16,00–19,00 • Задълбочаване 20,00–22,00 Дневнапродуктивност 3. Да научим учениците да учат
 • 6. 41 Като имаме предвид кривата, става ясно, че няма особен смисъл да пла- нирате трудни мисловни задачи за 5 ч. сутринта, за обедната почивка или за след 22 ч. Тогава тялото и мозъкът се нуждаят от спокойствие и биха допус- нали прекалено много грешки. Предиобедът е най-подходящото време за мисловна дейност и за възпри- емане на ново учебно съдържание. Внимание: В зависимост от възрастта новият материал трябва да се преподава най-много в продължение на двай- сет минути, след което методът непременно да се смени (обработка, упраж- нения, приложение на наученото)! Следобед са препоръчителни дейностно ориентирани часове. Вечер наученото се преговаря и прилага, за да се за- дълбочат знанията. Лична мотивация Дори най-мотивираните, най-добрите ученици понякога имат „моменти на суша“ по отношение на личната мотивация. Това е човешко и съвсем нормал- но – помислете за себе си! Как ли се чувстват децата, които определено не обичат да ходят на училище? Причините са твърде много: страх от неуспех, тормоз, напрежение, претоварване, неподходящо избрано училище, скука, неосъзнати дарби или неоткрити проблеми с ученето, душевни смущения и т.н. Затова има смисъл да покажете на децата колко важна е личната моти- вация, да им дадете конкретни съвети как да я постигнат. Разбира се, това не означава, че изброените по-горе проблеми ще изчезнат от самосебе си. Над тях се работи по друг начин. Въпроси, които стимулират личната мотивация на учениците: • Какви интересни аспекти по темата мога да намеря? • Как да пристъпя към темата? • Какво ми носи работата по темата? С какво и как може да ми е полезна? • Как да преодолея началните трудности? • Как да приложа предпочитания си стил на учене? • Как да избегна стреса и да си съставя ефективен план за учене? • Как да формулирам целите си реалистично и как да ги постигна? • Как да използвам оптимално дневния си ритъм? • Как да направя почивките между ученето приятни? • Как да приложа оптимално силните си страни? • Как да се възнаградя за усилията? Като учител трябва да говорите за тези неща и да стимулирате процеса на самомотивиране. За целта можете да приложите трите ценностни критерия на швейцарския специалист по възпитанието Джо Крамис: • Значение: Не пропускайте да подчертаете защо целта на учебния час и учебното съдържание са важни за учениците. Очертайте връзката на учебния материал с живота на децата и младежите. Посочете мястото 3. Да научим учениците да учат
 • 7. 42 и значението на конкретния материал за по-нататъшното им образова- ние. • Ефективност: Поставете такива цели, които учениците могат да постиг- нат! Подбирайте адекватни и разнообразни методи. • Атмосфера за учене: Създайте в час атмосфера на взаимно уважение и толерантност. Добрата учебна среда стимулира ученето. Прозрачността при оценяването е извънредно важна за учениците. Тест за типове учене Знаете ли как учите? Макар да няма рязко разграничени типове или сти- лове на учене, защото хората са различни и учат по различен начин, всеки от нас има своите предпочитания. Познаването на собствените ни силни и слаби страни помага да направим процеса на учене възможно най-ефективен. Като цяло различаваме следните типове учене: • Аудитивни типове • Визуални типове • Личностно или комуникативно ориентирани типове • Хаптични типове Цел на планирането и провеждането на всеки учебен час е по възможност да отговорите на потребностите на всички типове ученици. Това означава да има дейности за всеки тип учене. По този начин ще осигурите и така не- обходимото разнообразие от учебни методи (виж точка 3.4., Aктивиране на учебните канали). Когато обсъждате с учениците си темата „типове учене“, е препоръчително да направите с класа тест, за да установите кой как учи. В педагогическата литература и в интернет ще откриете много полезни материали. Темата за начина на учене е изключително подходяща и за родителска среща, посветена на оптималното насърчаване на децата. Можете да на- сочите вниманието на родителите към следния интернет адрес, където ще открият тест за типовете учене и оценка, направена от Бригите Юнг: http://eltern.veritas.at. 3. Да научим учениците да учат
 • 8. 43 3.2. Планиране на учебния процес Добрата методико-дидактическа подготовка на учебния материал е съ- ществена част от учебния процес. Тя е само и единствено ваша задача. За нея носите отговорност само вие. Друга съществена част от учебния процес е личната отговорност на всеки ученик да възприеме преподадения материал, да го преработи активно и да го преговори, за да бъде подготвен да го повтори и приложи, например по време на изпит. Учителят подпомага учениците, като се намесва в процеса на учене и стимулира учениците да се самотренират и самопроверяват. В този раздел ще научите какви съвети да давате на учениците си за плани- рането на учебния процес. Те обхващат в цялост и в детайли целите, анализа на материала и разпределянето на времето и задачите. Формулиране на целите Колкото и да е добър, един план може да се осъществи само когато е нали- це конкретно формулирана цел на работата. При наличие на такава цел ще е възможно да се направи и оценяване, при което се проверява дали целта е постигната. Важно е учениците да се научат, че трябва да си поставят пос­ тижими цели. Няма смисъл да запишат в своя учебен план, че следващата година искат да спечелят Нобелова награда или да станат световноизвестни певци. Как да дефинираме постижимата цел? Възможно ли е да упражняваме поставянето на цели? Отговорът е твърдо „да“. Ето и няколко препоръки за учениците: Определение за целта Когато формулираш своите цели, вземи предвид следните точки: • Формулирай целта ясно и с прости думи, които се запомнят лесно. • Формулирай целта в сегашно време. • Формулирай целта положително. Тази точка е важна, защото подсъзна- нието ни не възприема думата „не“ и просто я пропуска. Ако си поставим целта така: „На следващата контролна работа да не получа „добър“, под- съзнанието чува: „На следващата контролна работа да получа „добър“. Струва ти се невероятно? Прочети и ще се убедиш в противното: „Моля те, сега не си представяй розов слон!“. Видя ли, невъзможно е да го спазиш! В нашата всеобхватно мислеща половина на мозъка се раждат съответните образи и няма никакво значение дали казваме или пропускаме думичка- та „не“. Розовият слон при всички случаи изниква в съзнанието. Затова формулирай целите си положително: „Всеки ден ще уча по един час за контролното по математика и ще спазвам правилата за учене.“ • Формулирай целта така, че да е в обсега на твоите отговорности. Какво ще рече това? Няма смисъл да си казваш: „Моята цел е учителят или учи- 3. Да научим учениците да учат
 • 9. 44 телката да ме похвали специално.“ Може би желанието ти ще се изпълни, а може би – не. Не си в състояние да контролираш поведението на друг чо- век. Да получиш специална похвала – това е желание, но не и цел. Затова формулирай целта по друг начин: „Ще спазвам правилата за поведение в час. Ще вдигам ръка винаги, когато знам отговора.“ Постигането на тази цел зависи от самия теб. Ти контролираш нещата. И шансът да те похвалят специално е много голям. • Напиши целта дума по дума и я окачи на корковата дъска над работното си място, така че да я виждаш добре. Първата стъпка: За да не останеш само с добрите си намерения, веднага направи първата стъпка към постигането на целта. Да продължим с примера за контролното по математика: „Днес ще взема от учителката упражненията за подготовка за контролното.“ Анализ на учебния материал Още веднъж изяснете с учениците основното, ядрото на преподадения учебен материал. В него се съдържат основополагащите знания и умения за съответния раздел. Всеки, който е овладял това „ядро“, е постигнал учебната цел. Това означава, че със сигурност ще получи добра оценка. Затова в спи- съка с приоритети задачата за овладяване на основните знания и умения е на първо място. Обяснете на учениците, че има смисъл, че си струва да работят по-дълго върху „ядрото“, да повтарят и да упражняват, докато го разберат и научат, докато го запаметят трайно. Най-много енергия се изразходва имен- но за „ядрото“. Във втората част от анализа на учебния материал задачата е да се разпоз- нае ясно областта на разширение – допълнителни, задълбочаващи, перспек- тивни учебни съдържания към основния материал. В зависимост от времето за учене, с което разполага, всеки ученик трябва да реши по няколко задачи от тази област. Важно: От този анализ има смисъл само когато проверката на знанията е коректна – например при тест със задачи от основния материал е възможна положителна оценка. Целесъобразно е да слагате някакъв знак на въпросите от тази област. Друг важен момент е разпределянето на времето. За целта е препоръчи- телно да се изяснят следните въпроси: • Какво трябва да науча (цели)? • Колко време имам на разположение? • Кое има приоритет (основни знаия, разширяване на знанията)? След като отговорят на тези въпроси, учениците разпределят индивидуал- но времето за учене. 3. Да научим учениците да учат
 • 10. 45 Срокове. Водене на календар В книжарниците ще намерите различни видове календари. За всеки кла- сен ръководител е препоръчително да води годишен календар за целия клас. В него се нанасят всички важни дати и сроковете за изпълнението на конкретни задачи. Такива са например: • Всичко, свързано с изпитването: контролни работи, тестове и т.н. • Събития: ден на отворените врати, училищни празненства, проекти, спорт- ни събития, езикови курсове, екскурзии, театър, изложби, посещения при лекар, професионални консултации, снимки с фотограф, родителски сре- щи, презентация на проекти, училищни концерти, състезания, олимпиади, професионално информационно изложение, срокове за годишните изпи- ти... • Ваканции: неучебни дни, ваканции, намалени часове... Общият календар улеснява организацията на учебната година, а учени- ците вземат пример от вас и се научават как да си водят годишен календар. Освен това тази дейност обединява класа. В повечето календари месеците са записани вертикално или хоризонтално: пн вт ср чтв пт сб нд пн вт ср чтв пт сб нд Януари Февруари Март Април Май Юни Юли Август Септември Октомври Ноември Декември Окуражавайте учениците си да водят и свой личен календар. По време на час им напомняйте: „Запишете това в календара си“. Когато предстоят много събития, седмичният календар е изключително необходим. Всеки ученик съставя седмичните си планове по свой вкус. В книжарниците се продават различни видове календари. Покажете ги на учениците и обсъдете пре- димствата и недостатъците им. 3. Да научим учениците да учат
 • 12. 47 Друг вариант на календар е създаването на mindmap: Планиране на задачите в подробности С точно планиране учениците ви ще могат по-добре да разпределят пред- стоящите задачи. Така ще развият добро усещане за времето при решава- нето на задачи, ученето ще се извършва стъпка по стъпка и ще има резултат. Доброто разпределение помага и да се избягват претоварвания в ежедне- вието. Помогнете на учениците си да създадат собствена система. Няма точно оп- ределени правила. Във всеки случай е необходимо записването на задачите да съдържа предмета, какво, как и докога трябва да бъде свършено. Пример 1 (списък): Ред на домашните за тази седмица Понеделник: ! математика: примери 1–4 Вторник: ! математика: примери 5–8 (за сряда) Сряда: ! да науча по немски Четвъртък: ! английски: думи ! немски: преговор (за петък) Петък: ! английски: преговор на думи ! английски: граматика Събота: ! английски: преговор на думи (за следващия понеделник) 3. Да научим учениците да учат Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя Най-важна задача Срещи Други задачи Лични Най-важна задача Срещи Други задачи Лични Най-важна задача Срещи Други задачи Лични Най-важна задача Срещи Други задачи Лични Най-важна задача Срокове Задачи Лични Най-важна задача Срещи Други задачи Лични Най-важна задача Срещи Други задачи Лични
 • 13. 48 Пример 2 (списък по друга система): Ред на домашните за тази седмица 1. МАТЕМАТИКА ! примери 1–4: понеделник ! примери 5–8: вторник ! срок: за сряда 2. преговор НЕМСКИ ! сряда: учене ! четвъртък: преговор ! срок: за петък 3. АНГЛИЙСКИ ! думи Четвъртък учене Петък преговор Събота преговор ! граматика Петък ! срок: за следващия понеделник Пример 3 (mindmap): Добре е учениците да работят по система, която позволява да се добавят допълнително изникнали неща, без обаче да настъпи объркване и неспазва- не на сроковете. Предложение за съвместно упражнение в клас Съставете заедно с учениците подходящ план със задачите за актуалната учебна седмица. Подчертайте ясно реда, по който трябва да изпълнят отдел- ните задачи, както и датата на предаване, преговор или изпит. 3. Да научим учениците да учат Домашни за тази седмица МАТЕМАТИКА Преговор НЕМСКИ АНГЛИЙСКИ Понеделник: пример 1–4 Вторник: пример 5–8 Срок: сряда сряда учене четвъртък преговор срок: петък Граматика срок: следващия понеделник (петък) Думи четвъртък учене петък преговор събота преговор
 • 14. 49 Домашна работа и учене вкъщи Някои полезни правила могат извънредно да улеснят писането на домаш- ните работи и ученето къщи. • Работи ритмично и последователно! Някои ученици се захващат с домашните веднага щом се приберат вкъщи, други имат нужда от почивка. Всеки трябва да се организира според нуж- дите си. Важно е да се създаде ритуал, т.е. всичко винаги да протича по един и същи начин. Това е особено полезно в дните, когато ви е трудно да започнете. Положителните навици помагат, когато ни липсва мотивация. • Работи в планирана последователност! Всеки знае, че преди да спортуваме, трябва да загреем и разтегнем мус- кулите. По същия начин е и с мозъка. Научете учениците си в началото да решават по-лесни задачи, за да превключи мозъкът им на режим „ра- бота“. Така ще се подготвят за решаването на трудните. Ако има задачи, които са ти наприятни, бъди непоколебим: сега е най-добрият момент да ги решиш. • Следи смислената последователност на учебния материал! Зад това важно правило стои фактът, че при учене се появяват проактивни и ретроактивни смущения. Става дума за блокади, които пречат на възпро- извеждането на запаметения материал. Проактивни смущения: Представете си, че учениците ви преговарят думи по латински. След това се опитват да научат нови думи по английски. Две езикови специалности с подобни учебни съдържания предизвикват блокада в мозъка. Латинските думи объркват и пречат на заучаването на английските. Предходната дей- ност блокира следващата („pro“ на латински означава „пред, преди“). 1-ва група думи 2-ра група думи латински английски Ретроактивни смущения: При този вид смущения учебният материал се блокира в обратна посока („retro“ на латински означава „назад“). Обяснете на класа с конкретен при- мер. За разлика от проактивните смущения, тук първоначално наученият материал се обърква от следващия. Да приемем, че учениците учат важни години за тест по история. След това търсят информация за биография- та на някой поет и я записват по дати. В съзнанието се получава пълно объркване. Нормално е учениците да объркат годините по история и по литература. 3. Да научим учениците да учат блокира
 • 15. 50 години години история литература Научете учениците си никога да не редуват сходни предмети. • Учи, докато спиш! Добър съвет за намаляване на усилията при учене е да преговаряте или запомняте нещо непосредствено преди лягане. По време на сън мозъкът продължава да се занимава със събитията от деня, най-вече с послед- ното преживяване. Лесно можете да го обясните на учениците, като им припомните, че филмът, който са гледали непосредствено преди лягане, често причинява бурни сънища. Препоръчайте им да се възползват от този ефект, например като още веднъж прегледат учебния материал в леглото. • Прави целенасочени почивки! Ако приемем времето за учене през деня за 100 %, то тогава работата трябва да е 80 %, а почивките – 20 %. Как да разпределим почивките по най-добрия на- чин? Най-ефективно е на всеки час да се правят по десет–дванайсет минути почивка. Научете учениците си: „След десет минути уче- не спри за малко и помисли.“ Обяснете, че става дума за съвсем кратко прекъсване (една минута), което стимулира концентрацията. „Остани на мястото си, протегни се или направи кратко физическо упраж- нение, подреди или разчисти бюрото си. Ако имаш нужда от по-дълга почивка, е хубаво да станеш от стола, да про- ветриш стаята и да си вземеш чаша вода. Дай малко почивка на мозъка си, като послушаш музика или хапнеш нещо леко (ядки, ябълки), което не тежи на стомаха, но е храна за мозъка. Когато си работил три часа, идва време за по-продължително прекъсване. Позволи си трийсет до деветдесет минути спокойствие и разнообразие. Можеш да спортуваш, за да раздвижиш кръвообращението.“ Седем часа учене на ден са максималното, като времето в училище също би трябвало да се включи в тях. 3. Да научим учениците да учат блокират
 • 16. 51 Планиране на изпити Освен ежедневната подготовка за часовете в живота на всеки ученик има и големи изпити, които обхващат повече материал. Те се планират по друг начин, като основната цел е да се избегне стресът и да се намали страхът от изпита. Помогнете на децата да планират подготовката за изпита и да я отразят в календара си. Изяснете следните въпроси: • Кога е изпитът? • Колко дни за учене имам на разположение? • Колко време на ден мога да отделя за учене? • Колко време ще ми трябва, за да науча материала по този предмет? • Колко време за преговор трябва да отделя? • Колко време да планирам за спешно изникващи въпроси? След като изясните тези въпроси, ще получите приблизително изчисление на времето. Буферното време е важно, за да не може нещо непредвидено, като например посещение при зъболекаря, да провали целия план. Добре пресметнатите и реалистично преценени дни могат да бъдат нане- сени в календара. Препоръчваме ви да отбележите и отделните раздели от учебния материал, т.нар. „крайъгълни камъни“. Ученикът отбелязва напред- ването си с маркер – удовлетворението, че си „минал“ още един раздел, е ефективно средство за повишаване на личната мотивация. 3. Да научим учениците да учат