SlideShare a Scribd company logo
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI TÂN TẠO
-------------------------
KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG
CỦA
NHÓM NHÀ Ở LÔ SỐ 13- KHU ĐÔ THỊ PHÁT TRIỂN
PHƢỜNG AN PHÖ
Địa chỉ: phƣờng An Phú – Quận 2 - Tp Hồ Chí Minh
Năm 2015
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI TÂN TẠO
-------------------------
KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG
CỦA
NHÓM NHÀ Ở LÔ SỐ 13- KHU ĐÔ THỊ PHÁT TRIỂN
PHƢỜNG AN PHÖ
Địa chỉ: phƣờng An Phú – Quận 2 - Tp Hồ Chí Minh
Năm 2015
Chủ đầu tƣ
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG
THƢƠNG MẠI TÂN TẠO
Giám đốc
Đơn vị tƣ vấn
CÔNG TY TNHH DV PT KT
MÔI TRƢỜNG CÔNG NGHỆ MỚI
Giám đốc
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng 10 năm 2015
Kính gửi: Ủy ban Nhân dân Quận 2, Tp.HCM
Xin gửi đến quý Ủy ban nhân dân quận 2 kế hoạch bảo vệ môi trường để đăng ký với
các nội dung sau đây:
I. THÔNG TIN CHUNG
1.1. Tên dự án
NHÓM NHÀ Ở LÔ SỐ 13- KHU ĐÔ THỊ PHÁT TRIỂN PHƢỜNG
AN PHÚ
1.2. Tên chủ dự án
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI TÂN TẠO
1.3. Địa chỉ liên hệ
Địa chỉ: 103B Chu Văn An, phường 26, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
Điện thoại: 0838984242
1.4. Ngƣời đại diện theo pháp luật:
Người đại diện: Tôn Thất Anh Tuấn Chức vụ: Giám đốc
Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
1.5. Phƣơng tiện liên hệ:
Điện thoại: 0838984242
II . THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH.
2.1. Địa điểm thực hiện dự án
 Vị trí xây dựng dự án: phường An Phú, Quận 2, tp.HCM
 Nằm trong tổng thể quy hoạch phát triển Khu Đô Thị Phát Triển An Phú, công
trình sẽ có một đóng góp thẩm mỹ cho cảnh quan khu vực, cũng như mang lại một nét
kiến trúc cho bộ mặt khu vực;
Tổng diện tích khu đất: 22679 m2
. Các mặt tiếp giáp của khu đất xây dựng như sau:
Kế hoạch bảo vệ môi trường 2015
Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Tân Tạo Trang 4
- Phía Tây giáp đường Nguyễn Hoàng lộ giới 37.5m;
- Phía Bắc giáp đường nội bộ 12m;
- Phía Nam giáp đường Đông Tây 2 lộ giới 30m;
- Phía Đông giáp đường Bắc Nam 2 lộ giới 20 m;
.
Hình: Vị trí dự án
Hiện trạng hạ tầng khu vực như sau
Hiện trạng đất đai: Khu đất quy hoạch đầu tư xây dựng Nhóm Nhà Ở Lô Số 13- Khu
Đô Thị Phát Triển Phường An Phú có diện tích 22679 m2
(bao gồm phần đất nằm
Kế hoạch bảo vệ môi trường 2015
Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Tân Tạo Trang 5
trong lộ giới đến tim đường dự phóng khu vực lộ giới 12 m), hiện trạng chủ yếu là đã
hoàn tất thi công hạ tầng kỹ thuật, không có công trình kiến trúc.
Khu dân cư, khu đô thị, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ
Trong khu đất quy hoạch đầu tư xây dựng Nhóm Nhà Ở Lô Số 13- Khu Đô Thị Phát
Triển Phường An Phú không có dân cư trú.
Các công trình văn hóa, tôn giáo, di tích lịch sử
Trong khu vực dự án không có công trình văn hóa, tôn giáo hay di tích lịch sử nào.
Hiện trạng giao thông
Ba tuyến đường giao thong huyết mạch là Xa lộ Hà Nội ở Phía Bắc, Liên Tỉnh lộ 25 ở
phía Đông và đường Lương Định Của ở phía Nam. .
Hiện trạng cấp nước
Hiện nay trong khu vực dự án đã hình thành mạng lưới đường ống cấp nước máy của
Thành phố trên đường Xa Lộ Hà Nội và Liên Tỉnh lộ 25 từ nhà máy nước Thủ Đức về.
Hiện trạng hệ thống thoát nước
Hệ thống thoát nước mưa riêng với hệ thống thoát nước thải;Nước thải sau khi xử lý
sẽ thoát ra hệ thống thoát nước thải của thành phố trên đường Xa Lộ Hà Nội.
Hiện trạng cấp điện
Chủ đầu tư thực hiện đầu tư xây dựng mới cáp ngầm trung thế hạ thế và trạm biến thế
1x 560 kva cấp điện cho Nhóm Nhà Ở Lô Số 13- Khu Đô Thị Phát Triển Phường An Phú
Dự án đã được thóa thuận đấu nối tại văn bản số 1364/2015/TTDN-PCCTH-TT giữa
công ty điện lực Thủ Thiêm và công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Tân Tạo.
Hệ thống cáp điện đã thực hiện nghiệm thu đóng điện theo biên bản số 3136/BB-
PCCTH ngày 10 tháng 09 năm 2015 giữa công ty điện lực Thủ Thiêm và công ty TNHH
Xây Dựng Thương Mại Tân Tạo.
2.2. Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; sản phẩm và số lƣợng
Nhóm Nhà Ở Lô Số 13- Khu Đô Thị Phát Triển Phường An Phú ( thuộc khu đô thị phát
triển An Phú), phường An Phú, Quận 2 được quy hoạch với chức năng là một khu dân cư,
nhằm phục vụ cho nhu cầu ở của một bộ phận dân cư thuộc khu vực phía Bắc Tp.HCM
gồm: quận Thủ Đức, Quận 2 và Quận 9.
Chức năng Nhóm Nhà Ở Lô Số 13- Khu Đô Thị Phát Triển Phường An Phú bao gồm: khu
nhà liên kết vườn, nhà biệt thự, khu công viên cây xanh – thể dục thể thao.
Kế hoạch bảo vệ môi trường 2015
Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Tân Tạo Trang 6
Đây là một khu đô thị được đầu tư xây dựng mới, đạt tiêu chuẩn của khu đô thị hiện đại,
dân số dự kiến 450 người.
2.3. Diện tích mặt bằng
Tổng diện tích toàn bộ dự án được thể hiện trong bảng sau:
- Tổng diện tích khu đất : 22679 m2
o Đất xây dựng nhà ở: 16.923,95 chiếm 74,6%
o Đất vườn hoa, cây xanh: 956,00 m2 chiếm 4,2%
o Đất đường sá, chỗ đậu xe: 4.799,05 m2 chiếm 21,2%
Bảng cân bằng đất đai theo diện tích đã trừ lộ giới
STT Thành phần Diện tích ( m²) Tỷ lệ (%)
1 Diện tích xây dựng nhà ở 16.923,95 74,6
Đất ở liên kết 12.068,80
Đất biệt thự song lập 4.855,15
2 Vườn hoa, cây xanh 956,00 4,2
3 Đường xá, chỗ đậu xe 4.799,05 21,2
TỔNG 22.679 100,0
- Mật độ xây dựng bình quân: 45,6%
- Tầng cao bình quân: 3 tầng
- Số dân dự kiến: 450 người
- Chỉ tiêu sử dụng đất: 50,4 m2
/người
- Về quy định chi tiết xây dựng cho giao thông
o Đường lộ giới: 45 m (7,5m + 30m + 7,5m)
o Đường lộ giới: 30 m (7,5m + 15m +7,5m)
o Đường lộ giới: 20 m (4,75m + 10,5m +4,75m)
o Đường lộ giới: 12 m (3m + 6m + 3m)
o Đường nội bộ lộ giới: 10 m (2m + 6m + 2m)
o Vạt góc giao lộ: (5m x 5m)
Kế hoạch bảo vệ môi trường 2015
Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Tân Tạo Trang 7
2.4. Nhu cầu về nguyên, nhiên liệu sử dụng
2.4.1. hu cầu s ng điện
Khu đất quy hoạch đầu tư xây dựng Nhóm Nhà Ở Lô Số 13- Khu Đô Thị Phát Triển
Phường An Phú có quy mô diện tích 2,2679 ha, xây dựng 114 căn nhà liên kế vườn, nhà
biệt thự, công trình thể dục thể thao, công viên vui chơi giải trí..
Phụ tải điện Nhóm Nhà Ở Lô Số 13- Khu Đô Thị Phát Triển Phường An Phú chủ yếu
là điện sinh hoạt dân dụng và chiếu sáng công cộng, lối đi sân bãi. Suất phụ tải tính toán
3-4kw/hộ.
Phụ tải điện dự kiến: 560 kw
2.4.2. Nhu cầu cấp nƣớc
 Nước sử dụng cho công trình gồm nước phục vụ cho các nhu cầu cấp nước sinh hoạt,
dịch vụ thương mại, tiểu thủ công nghiệp, tưới cây.
 Tuyến cấp nước tính cho khu xây dựng là ống cấp nước 450 đi trên đường phía tay
khu Khu Đô Thị Phát Triển An Phú. Từ tuyến ống cấp nước 450 đi trên đường phía tây
khu Đô Thị Phát Triển An Phú, sẽ lấy nước vào cấp cho khu xây dựng bằng một tuyến
ống cấp nước 150 vào đến ranh khu xây dựng tại điểm A được chia làm 3 nhánh cấp nước
100 đi trên các trục đường chính khu xây dựng và được nối với nhau tạo thành vòng cấp
nước cho khu xây dựng.Hệ thống cấp nước được xây dựng ngầm dưới lề đường, sâu cách
mặt đất 0,6 m tính từ đỉnh ống và cách móng công trình 1,5 m. Đối với khu thương mại
dịch vụ cao tầng cần phải bố trí hệ thống bể chưa nước bơm ngầm dưới tầng trệt, và bể
chưa nước trên mái nhà, nhằm tăng áp lực nước cho ngôi nhà và trữ nước chữa cháy khi
có sự cố.
Nhu cầu dùng nƣớc đƣợc ƣớc tính nhƣ sau:
Khu đất quy hoạch đầu tư xây dựng Nhóm Nhà Ở Lô Số 13- Khu Đô Thị Phát Triển
Phường An Phú không nằm trong khu nội thành mới Tp.HCM
Hệ số dung nước không điều hòa người ngày K ngày = 1,3 K giờ = 2.0
Nhu cầu dung nước ngày – đêm, được xác định tại bảng sau
Kế hoạch bảo vệ môi trường 2015
Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Tân Tạo Trang 8
NHU CẦU DÙNG NƢỚC
STT MỤC ĐÍCH DÙNG NƯỚC
TIÊU CHUẨN
(l/người.ngày)
QUY MÔ
(người)
LƯU LƯỢNG
(m3/ngày)
1 Cấp nước sinh hoạt 200 450 90
2 Cấp nước dịch vụ thương mại 40 450 18
3 Cấp nước tiểu thủ công nghiệp 10 450 4,5
4 Cấp nước tưới cây 16 450 7,2
5 Nhu cầu dùng nước có ích 119,7
6 Tổn thất 20% 23,94
Tổng nhu cầu dùng nước: Q= 143,64 m3
/ngày
Qmax= K ngày.Q= 186,73 m3
/ngày
Qmax = 5,58 l/s
Lưu lượng cấp nước chữa cháy Q- 10l/s cho một đám cháy, số đám cháy xảy ra đồng thời
cùng một lúc là 1 đám cháy, như vậy lượng nước lớn nhất khi xảy ra sự cố Qmax = 15,58
l/s
Lượng nước xả thải được tính bằng 100% lượng nước sử dụng. Vậy lượng nước thải trung
bình phát sinh trong một ngày là khoảng 186,73 m3
/ngày.
III. KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG TRONG GIAI ĐOẠN THI CÔNG XÂY DỰNG
Yếu tố
gây tác động
Tình trạng
Biện pháp giảm thiểu
Tình trạng
Có Không Có Không
Khí thải từ các
phương tiện vận
chuyển, máy
móc thi công
x
Sử dụng phương tiện, máy móc thi công
đã qua kiểm định
x
Sử dụng loại nhiên liệu ít gây ô nhiễm x
Định kỳ bảo dưỡng phương tiện, thiết bị x
Che chắn công trình thi công dự án x
Che chắn các phương tiện vận chuyển vật
tư, các bãi tập kết vật tư xây dựng
x
Bố trí công nhân dọn dẹp vệ sinh cuối
ngày làm việc tại các cổng ra vào dự án
x
Bố trí đèn tín hiệu, dây treo hướng dẫn
người dân tham gia lưu thông
x
Tránh tập trung vận chuyển vật tư cùng
một thời điểm, bố trí các PTVC hợp lý
x
Bụi x
Cách ly, phun nước để giảm bụi x
Biện pháp khác: x
Nước thải sinh
hoạt
x
Nước thải sinh họat của công nhân viên
trong quá trình xây dựng sẽ được thu
gom, xử lý qua bể tự hoại nhà vệ sinh
tạm tại dự án trước khi thải vào hệ thống
x
Kế hoạch bảo vệ môi trường 2015
Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Tân Tạo Trang 9
thoát nước tại khu vực.
Đổ thẳng ra hệ thống thoát nước thải khu
vực
x
Sau khi công trình xây dựng xong sẽ thuê
đơn vị có chức năng thu gom xử lý
x
Nước thải xây
dựng
x
Thu gom, xử lý trước khi thải ra môi
trường
- Tại khu vực dự án sẽ đào các khe rãnh
chạy dọc xung quanh dự án để thu gom
nước mưa chảy tràn.
- Xây dựng cầu rửa xe, xịt rửa phương
tiện vận chuyển nguyên vật liệu ra vào
trong dự án.
- Nước rửa dụng cụ, nước rửa xe thu
gom vào hố lắng 1 qua hố lắng 2 rồi qua
hố lắng 3 trước khi thoát vào hệ thống
thoát nước trong khu vực.
- Cặn lắng trong 3 bể lắng sẽ được nạo
vét làm vệ sinh định kỳ 2 lần/tuần
x
Chất thải rắn
xây dựng
x
Thu gom để tái chế hoặc tái sử dụng:
Những nguyên vật liệu dư thừa có thể tái
sử dụng được thì phải được phân loại và
để đúng nơi quy định thuận tiện cho việc
tái sử dụng hoặc bán phế liệu
x
Tự đổ thải tại các địa điểm quy định của
địa phương
x
Thuê đơn vị có chức năng để xử lý
- Đất trong quá trình đào hầm, cát, đá, xà
bần phát sinh trong quá trình xây dựng
được thu gom, tập trung tại dự án và thuê
đơn vị có chức năng thu gom xử lý
- Cam kết sẽ ký hợp đồng với đơn vị thu
gom ngay khi dự án được tiến hành bắt
đầu xây dựng.
x
Các phương tiện vận chuyển đất đá san
lấp bắt buộc dùng tấm phủ che chắn,
giảm đến mức tối đa rơi vãi trên đường
gây ảnh hưởng cho người lưu thông và
đảm bảo cảnh quan môi trường được
sạch đẹp.
x
Chất thải rắn
sinh hoạt
x
Tự đổ thải tại các địa điểm quy định của
địa phương
x
Khi bắt đầu đi vào xây dựng, ước tính
tháng 12 năm 2015 sẽ ký hợp đồng với
đơn vị có chức năng là Công ty TNHH
Một thành viên Dịch vụ công ích quận 2
để xử lý.
x
Chất thải nguy x Thuê đơn vị có chức năng để xử lý x
Kế hoạch bảo vệ môi trường 2015
Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Tân Tạo Trang 10
hại Biện pháp khác: Những loại rác thải độc
hại phải được thu gom và đặt cách xa
công trường thi công, sao cho tác động
đến con người và môi trường là nhỏ nhất
để vận chuyển đến nơi xử lý theo quy
định. Có khu vực lưu trữ CTNH riêng
biệt, dán nhãn, biển báo riêng đối với
từng loại chất thải.
x
Tiếng ồn x
Định kỳ bảo dưỡng thiết bị x
Bố trí thời gian thi công phù hợp: cam
kết không hoạt động thi công vào giờ
nghỉ ngơi của người dân từ 11h30-13h30;
21h – 6h sáng hôm sau.
x
Trang bị tấm đệm cao su để hạn chế tiếng
ồn cho các máy móc có độ ồn cao
X
Không vận chuyển vật tư vào giờ cao
điểm
x
Sử dụng các thiết bị máy móc tiên tiến, ít
gây ồn
x
Rung x
Định kỳ bảo dưỡng thiết bị x
Bố trí thời gian thi công phù hợp x
Nước mưa chảy
tràn
x
Có hệ thốn rãnh thu nước, hố ga thu gom,
lắng lọc nước mua chảy tràn trước khi
thoát ra môi trường
x
IV. KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG TRONG GIAI ĐOẠN HOẠT ĐỘNG
Yếu tố gây tác
động
Tình trạng
Biện pháp giảm thiểu
Tình trạng
Có Không Có Không
Bụi và khí thải x
Trang trí, lắp đặt cửa kính xung quanh
các cửa, phòng ra vào
x
Bố trí cây xanh trong khuôn viên x
Bố trí bãi đậu xe hợp lý x
Đối với khí thải của máy phát điện:
- Lắp đặt trong phòng cách âm tại tầng
hầm
- Ống khói cao hơn mái nhà 1,5 m
- Bảo dưỡng máy móc định kỳ
x
Nước thải sinh
hoạt
x
Thu gom và tái sử dụng x
Xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại trước khi
thải ra hệ thống thoát nước thải của
thành phố trên đường Xa lộ Hà Nội;
Cam kết nước thải sau xử lý đạt QCVN
14:2008/BTNMT; cột B. (Sơ đồ công
nghệ của hệ thống xử lý nước thải được
trình bày phía sau – Trang 12)
x
Nước thải từ hệ
thống làm mát
x
Giải nhiệt và thải ra môi trường x
Biện pháp khác x
Kế hoạch bảo vệ môi trường 2015
Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Tân Tạo Trang 11
Chất thải rắn x
Thu gom để tái chế hoặc tái sử dụng x
Tự xử lý x
Thuê đơn vị có chức năng là Công ty
TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận 2
để xử lý ngay khi dự án đi vào hoạt
động và có dân cư sinh sống, dự kiến
tháng 01 năm 2017
x
Biện pháp khác x
Chất thải nguy
hại
x
Đăng ký sổ chủ nguồn thải với Sở tài
nguyên môi trường thành phố Hồ Chí
Minh.
x
Thuê đơn vị có chức năng để xử lý x
Mùi x
Lắp đặt quạt thông gió x
Biện pháp khác: x
Trang trí, lắp đặt cửa kính xung quanh
các cửa, phòng ra vào
x
Bố trí cây xanh trong khuôn viên x
Đối với khí thải của máy phát điện:
- Bảo dưỡng máy móc định kỳ
x
Tiếng ồn x
Xây dựng cảnh quan thiên nhiên cây
trồng với khoảng cách hợp lý
x
Quản lý trật tự khu dân cư x
Nhiệt dư x
Lắp đặt quạt thông gió x
Biện pháp khác x
Nước mưa chảy
tràn
x
Có hệ thống rãnh thu nước, hố ga thu
gom, lắng lọc nước mưa chảy tràn trước
khi thoát ra môi trường
x
Biện pháp khác x
Kế hoạch bảo vệ môi trường 2015
Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Tân Tạo Trang 12
SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƢỚC THẢI CỦA DỰ ÁN
- Công suất: 190 m3
/ngày
- Thời gian hoạt động của hệ thống: liên tục
- Thời gian xây dựng: Tháng 9/2016
- Thời gian dự kiến đi vào hoạt động: Tháng 12/2016
Trước khi đi vào vận hành Chủ đầu tư sẽ có công văn và hồ sơ thiết kế gửi phòng
TNMT Quận 2 để có ý kiến về Hệ thống xử lý nước thải.
Hình : Quy trình x lý nước thải
Thuyết minh quy trình:
Nước thải từ nhà vệ sinh sau khi xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại 3 ngăn và nước thải các
lavabo, nước lau sàn được thu gom cho qua bể điều hòa, bể điều hòa có chức năng cân
bằng lưu lượng và nồng độ. Sau khi qua bể điều hòa nước thải chảy vào bể lọc sinh học
theo chiều từ dưới lên trên qua lớp vật liệu nổi là các hạt polystyren. Các vi khuẩn hiện
diện trong nước thải dính bám lên lớp sinh khối nổi là những hạt polystyrene hay còn gọi
là Biostyrene và chúng được loại bỏ bằng cách khống chế môi trường hoạt động. Sau khi
Nƣớc thải sinh hoạt
Bể tự hoại ba ngăn
Bể lắng
Bể khử trùng (Javen)
Nguồn tiếp nhận
Bể lọc sinh học
Bể điều hòa
Bùn lắng
Đơn vị có chức năng
Nƣớc thải vệ sinh công cộng
Kế hoạch bảo vệ môi trường 2015
Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Tân Tạo Trang 13
ra khỏi bể lọc sinh học, nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải vẫn còn cao hơn nên
lượng nước thải sẽ được chảy vào bể lắng trước khi chảy sang bể khử trùng, tại đây hóa
chất Javen được châm sẽ tiêu diệt các vi sinh còn lại sau các quá trình xử lý đặc biệt là
khử mùi hôi để đảm bảo nước thải thải ra môi trường không bị ô nhiễm. Javel là chất oxy
hóa mạnh sẽ oxy hoá màng tế bào vi sinh gây bệnh và giết chết chúng. Khử trùng là công
đoạn cuối cùng trong hệ thống xử lý nước thải trước khi thải ra cống thoát nước của khu
vực. Nước sau xử lý sẽ đạt quy chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT,cột B.
Kế hoạch bảo vệ môi trường 2015
Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Tân Tạo Trang 14
V. CAM KẾT
5.1. Chúng tôi cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về bảo vệ môi trường của
Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật
về môi trường và chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu vi phạm các quy định về bảo vệ môi
trường:
- Khí thải, tiếng ồn không khí xung quanh xử lý đạt tiêu chuẩn theo tiêu chuẩn hiện hành.:
QCVN 05:2013/BTNMT, QCVN 06:2013/BTNMT , QCVN 26:2010/BTNMT
- Khí thải tại máy phát điện: Xử lý đạt tiêu chuẩn QCVN19:2009/BTNMT;
- Nước thải: Cam kết sẽ xử lý nước thải sinh hoạt đạt quy chuẩn môi trường QCVN
14:2008/BTNMT mức B, hệ số K=1,2 mức B, trước khi thải ra hệ thống thoát nước chung
của thành phố.
- Chất thải rắn: Chủ đầu tư sẽ ký hợp đồng thu gom với Công ty TNHH Một thành viên
Dịch vụ công ích Quận 2 thu gom theo quy định.
- Chất thải nguy hại: Chủ đầu tư sẽ quản lý chất thải nguy hại đúng theo thông tư
36/2015/TT-BTNMT về tổ chức phân loại, cách ly, lưu giữ tạm thời và có hợp đồng thu
gom với đơn vị có chức năng.
5.2. Chúng tôi cam kết thực hiện đầy đủ các kế hoạch bảo vệ môi trường được nêu trên
đây và thực hiện báo cáo giám sát môi trường 6 tháng/lần gửi về Sở Tài nguyên môi
trường (Chi cục Bảo vệ môi trường), Ủy ban nhân dân quận 2 (Phòng Tài Nguyên Môi
Trường quận 2) để được kiểm tra, giám sát theo đúng quy định.
5.3. Chúng tôi đảm bảo độ trung thực của các thông tin và nội dung trong kế hoạch bảo vệ
môi trường này./.
Chủ đầu tƣ
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG
THƢƠNG MẠI TÂN TẠO

More Related Content

What's hot

Dự án trang trại chăn nuôi heo gia công công nghiệp kín lạnh
Dự án trang trại chăn nuôi heo gia công công nghiệp kín lạnhDự án trang trại chăn nuôi heo gia công công nghiệp kín lạnh
Dự án trang trại chăn nuôi heo gia công công nghiệp kín lạnh
Lập Dự Án Đầu Tư Thảo Nguyên Xanh
 
Kế hoạch bảo vệ môi trường Dự án xưởng dệt may tai TPHCM 0903034381
Kế hoạch bảo vệ môi trường Dự án xưởng dệt may tai TPHCM 0903034381Kế hoạch bảo vệ môi trường Dự án xưởng dệt may tai TPHCM 0903034381
Kế hoạch bảo vệ môi trường Dự án xưởng dệt may tai TPHCM 0903034381
CTY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH
 
Dự án đầu tư xây dựng nhà hàng khách sạn 1 sao
Dự án đầu tư xây dựng nhà hàng khách sạn 1 saoDự án đầu tư xây dựng nhà hàng khách sạn 1 sao
Dự án đầu tư xây dựng nhà hàng khách sạn 1 sao
Lập Dự Án Đầu Tư Thảo Nguyên Xanh
 
DỰ ÁN XÂY DỰNG TRANG TRẠI PHÁT TRIỂN GIỐNG CÂY TRỒNG PHỤC VỤ NÔNG NGHIỆP
DỰ ÁN XÂY DỰNG TRANG TRẠI PHÁT TRIỂN GIỐNG CÂY TRỒNG PHỤC VỤ NÔNG NGHIỆPDỰ ÁN XÂY DỰNG TRANG TRẠI PHÁT TRIỂN GIỐNG CÂY TRỒNG PHỤC VỤ NÔNG NGHIỆP
DỰ ÁN XÂY DỰNG TRANG TRẠI PHÁT TRIỂN GIỐNG CÂY TRỒNG PHỤC VỤ NÔNG NGHIỆP
LẬP DỰ ÁN VIỆT
 
ô Nhiễm-môi-trường-đất
ô Nhiễm-môi-trường-đấtô Nhiễm-môi-trường-đất
ô Nhiễm-môi-trường-đất
Duong Tran
 
Báo cáo hiện trạng khai thác nước Nhà máy may Hitech Việt Nam Appreal
Báo cáo hiện trạng khai thác nước Nhà máy may Hitech Việt Nam ApprealBáo cáo hiện trạng khai thác nước Nhà máy may Hitech Việt Nam Appreal
Báo cáo hiện trạng khai thác nước Nhà máy may Hitech Việt Nam Appreal
Công ty Cổ Phần Nước và Môi Trường Trà Gia
 
Luận văn: Tổ chức không gian đi bộ trong khu đô thị mới tại Hà Nội
Luận văn: Tổ chức không gian đi bộ trong khu đô thị mới tại Hà NộiLuận văn: Tổ chức không gian đi bộ trong khu đô thị mới tại Hà Nội
Luận văn: Tổ chức không gian đi bộ trong khu đô thị mới tại Hà Nội
Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO 0917193864
 
Dự án đầu tư khu dịch vụ du lịch đỉnh hương
Dự án đầu tư khu dịch vụ du lịch đỉnh hươngDự án đầu tư khu dịch vụ du lịch đỉnh hương
Dự án đầu tư khu dịch vụ du lịch đỉnh hương
Lập Dự Án Đầu Tư Thảo Nguyên Xanh
 
Nhà máy sản xuất gạch Tuynel 0918755356
Nhà máy sản xuất gạch Tuynel 0918755356Nhà máy sản xuất gạch Tuynel 0918755356
Nhà máy sản xuất gạch Tuynel 0918755356
LẬP DỰ ÁN VIỆT
 
Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất bao bì, màng nhựa
Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất bao bì, màng nhựaDự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất bao bì, màng nhựa
Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất bao bì, màng nhựa
Lập Dự Án Đầu Tư Thảo Nguyên Xanh
 
Báo cáo môi trường - DTM - BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA Ô TÔ - 0918755356
Báo cáo môi trường - DTM - BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA Ô TÔ - 0918755356Báo cáo môi trường - DTM - BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA Ô TÔ - 0918755356
Báo cáo môi trường - DTM - BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA Ô TÔ - 0918755356
CTY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH
 
Thuyết minh dự án Nông nghiệp tổng hợp, kết hợp du lịch trải nghiệm 0918755356
Thuyết minh dự án Nông nghiệp tổng hợp, kết hợp du lịch trải nghiệm 0918755356Thuyết minh dự án Nông nghiệp tổng hợp, kết hợp du lịch trải nghiệm 0918755356
Thuyết minh dự án Nông nghiệp tổng hợp, kết hợp du lịch trải nghiệm 0918755356
LẬP DỰ ÁN VIỆT
 
DTM Cấp Sở | (PPT) Báo cáo ĐTM dự án "Khu chung cư cao tầng Giai Việt" quận 8...
DTM Cấp Sở | (PPT) Báo cáo ĐTM dự án "Khu chung cư cao tầng Giai Việt" quận 8...DTM Cấp Sở | (PPT) Báo cáo ĐTM dự án "Khu chung cư cao tầng Giai Việt" quận 8...
DTM Cấp Sở | (PPT) Báo cáo ĐTM dự án "Khu chung cư cao tầng Giai Việt" quận 8...
CTY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH
 
Biện pháp kỹ thuật an toàn lao động trong thi công xây dựng, HOT
Biện pháp kỹ thuật an toàn lao động trong thi công xây dựng, HOTBiện pháp kỹ thuật an toàn lao động trong thi công xây dựng, HOT
Biện pháp kỹ thuật an toàn lao động trong thi công xây dựng, HOT
Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO: 0909232620
 
Thuyết minh Dự án Đầu tư Nhà hàng Khách sạn tại tỉnh Sóc Trăng 0903034381
Thuyết minh Dự án Đầu tư Nhà hàng Khách sạn tại tỉnh Sóc Trăng 0903034381	Thuyết minh Dự án Đầu tư Nhà hàng Khách sạn tại tỉnh Sóc Trăng 0903034381
Thuyết minh Dự án Đầu tư Nhà hàng Khách sạn tại tỉnh Sóc Trăng 0903034381
CTY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH
 
MẪU LẬP DỰ ÁN NHÀ MÁY XỬ LÝ RÁC THẢI
MẪU LẬP DỰ ÁN NHÀ MÁY XỬ LÝ RÁC THẢIMẪU LẬP DỰ ÁN NHÀ MÁY XỬ LÝ RÁC THẢI
MẪU LẬP DỰ ÁN NHÀ MÁY XỬ LÝ RÁC THẢI
Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh
 
Thuyết minh dự án Khách sạn Việt Nam Inn Sài Gòn - TPHCM 0918755356
Thuyết minh dự án Khách sạn Việt Nam Inn Sài Gòn - TPHCM 0918755356Thuyết minh dự án Khách sạn Việt Nam Inn Sài Gòn - TPHCM 0918755356
Thuyết minh dự án Khách sạn Việt Nam Inn Sài Gòn - TPHCM 0918755356
CTY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH
 
Thuyết minh dự án Sản xuất Kinh doanh Chế biến gỗ tỉnh Nghệ An - 0903034381
Thuyết minh dự án Sản xuất Kinh doanh Chế biến gỗ tỉnh Nghệ An - 0903034381Thuyết minh dự án Sản xuất Kinh doanh Chế biến gỗ tỉnh Nghệ An - 0903034381
Thuyết minh dự án Sản xuất Kinh doanh Chế biến gỗ tỉnh Nghệ An - 0903034381
CTY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH
 
Luận văn: Dự án đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi lợn, HOT
Luận văn: Dự án đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi lợn, HOTLuận văn: Dự án đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi lợn, HOT
Luận văn: Dự án đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi lợn, HOT
Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO: 0909232620
 
GIẢI PHÁP VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN TỔNG QUÁT DO NHÀ THẦU ĐỀ XUẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỊCH...
GIẢI PHÁP VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN TỔNG QUÁT DO NHÀ THẦU ĐỀ XUẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỊCH...GIẢI PHÁP VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN TỔNG QUÁT DO NHÀ THẦU ĐỀ XUẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỊCH...
GIẢI PHÁP VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN TỔNG QUÁT DO NHÀ THẦU ĐỀ XUẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỊCH...
nataliej4
 

What's hot (20)

Dự án trang trại chăn nuôi heo gia công công nghiệp kín lạnh
Dự án trang trại chăn nuôi heo gia công công nghiệp kín lạnhDự án trang trại chăn nuôi heo gia công công nghiệp kín lạnh
Dự án trang trại chăn nuôi heo gia công công nghiệp kín lạnh
 
Kế hoạch bảo vệ môi trường Dự án xưởng dệt may tai TPHCM 0903034381
Kế hoạch bảo vệ môi trường Dự án xưởng dệt may tai TPHCM 0903034381Kế hoạch bảo vệ môi trường Dự án xưởng dệt may tai TPHCM 0903034381
Kế hoạch bảo vệ môi trường Dự án xưởng dệt may tai TPHCM 0903034381
 
Dự án đầu tư xây dựng nhà hàng khách sạn 1 sao
Dự án đầu tư xây dựng nhà hàng khách sạn 1 saoDự án đầu tư xây dựng nhà hàng khách sạn 1 sao
Dự án đầu tư xây dựng nhà hàng khách sạn 1 sao
 
DỰ ÁN XÂY DỰNG TRANG TRẠI PHÁT TRIỂN GIỐNG CÂY TRỒNG PHỤC VỤ NÔNG NGHIỆP
DỰ ÁN XÂY DỰNG TRANG TRẠI PHÁT TRIỂN GIỐNG CÂY TRỒNG PHỤC VỤ NÔNG NGHIỆPDỰ ÁN XÂY DỰNG TRANG TRẠI PHÁT TRIỂN GIỐNG CÂY TRỒNG PHỤC VỤ NÔNG NGHIỆP
DỰ ÁN XÂY DỰNG TRANG TRẠI PHÁT TRIỂN GIỐNG CÂY TRỒNG PHỤC VỤ NÔNG NGHIỆP
 
ô Nhiễm-môi-trường-đất
ô Nhiễm-môi-trường-đấtô Nhiễm-môi-trường-đất
ô Nhiễm-môi-trường-đất
 
Báo cáo hiện trạng khai thác nước Nhà máy may Hitech Việt Nam Appreal
Báo cáo hiện trạng khai thác nước Nhà máy may Hitech Việt Nam ApprealBáo cáo hiện trạng khai thác nước Nhà máy may Hitech Việt Nam Appreal
Báo cáo hiện trạng khai thác nước Nhà máy may Hitech Việt Nam Appreal
 
Luận văn: Tổ chức không gian đi bộ trong khu đô thị mới tại Hà Nội
Luận văn: Tổ chức không gian đi bộ trong khu đô thị mới tại Hà NộiLuận văn: Tổ chức không gian đi bộ trong khu đô thị mới tại Hà Nội
Luận văn: Tổ chức không gian đi bộ trong khu đô thị mới tại Hà Nội
 
Dự án đầu tư khu dịch vụ du lịch đỉnh hương
Dự án đầu tư khu dịch vụ du lịch đỉnh hươngDự án đầu tư khu dịch vụ du lịch đỉnh hương
Dự án đầu tư khu dịch vụ du lịch đỉnh hương
 
Nhà máy sản xuất gạch Tuynel 0918755356
Nhà máy sản xuất gạch Tuynel 0918755356Nhà máy sản xuất gạch Tuynel 0918755356
Nhà máy sản xuất gạch Tuynel 0918755356
 
Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất bao bì, màng nhựa
Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất bao bì, màng nhựaDự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất bao bì, màng nhựa
Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất bao bì, màng nhựa
 
Báo cáo môi trường - DTM - BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA Ô TÔ - 0918755356
Báo cáo môi trường - DTM - BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA Ô TÔ - 0918755356Báo cáo môi trường - DTM - BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA Ô TÔ - 0918755356
Báo cáo môi trường - DTM - BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA Ô TÔ - 0918755356
 
Thuyết minh dự án Nông nghiệp tổng hợp, kết hợp du lịch trải nghiệm 0918755356
Thuyết minh dự án Nông nghiệp tổng hợp, kết hợp du lịch trải nghiệm 0918755356Thuyết minh dự án Nông nghiệp tổng hợp, kết hợp du lịch trải nghiệm 0918755356
Thuyết minh dự án Nông nghiệp tổng hợp, kết hợp du lịch trải nghiệm 0918755356
 
DTM Cấp Sở | (PPT) Báo cáo ĐTM dự án "Khu chung cư cao tầng Giai Việt" quận 8...
DTM Cấp Sở | (PPT) Báo cáo ĐTM dự án "Khu chung cư cao tầng Giai Việt" quận 8...DTM Cấp Sở | (PPT) Báo cáo ĐTM dự án "Khu chung cư cao tầng Giai Việt" quận 8...
DTM Cấp Sở | (PPT) Báo cáo ĐTM dự án "Khu chung cư cao tầng Giai Việt" quận 8...
 
Biện pháp kỹ thuật an toàn lao động trong thi công xây dựng, HOT
Biện pháp kỹ thuật an toàn lao động trong thi công xây dựng, HOTBiện pháp kỹ thuật an toàn lao động trong thi công xây dựng, HOT
Biện pháp kỹ thuật an toàn lao động trong thi công xây dựng, HOT
 
Thuyết minh Dự án Đầu tư Nhà hàng Khách sạn tại tỉnh Sóc Trăng 0903034381
Thuyết minh Dự án Đầu tư Nhà hàng Khách sạn tại tỉnh Sóc Trăng 0903034381	Thuyết minh Dự án Đầu tư Nhà hàng Khách sạn tại tỉnh Sóc Trăng 0903034381
Thuyết minh Dự án Đầu tư Nhà hàng Khách sạn tại tỉnh Sóc Trăng 0903034381
 
MẪU LẬP DỰ ÁN NHÀ MÁY XỬ LÝ RÁC THẢI
MẪU LẬP DỰ ÁN NHÀ MÁY XỬ LÝ RÁC THẢIMẪU LẬP DỰ ÁN NHÀ MÁY XỬ LÝ RÁC THẢI
MẪU LẬP DỰ ÁN NHÀ MÁY XỬ LÝ RÁC THẢI
 
Thuyết minh dự án Khách sạn Việt Nam Inn Sài Gòn - TPHCM 0918755356
Thuyết minh dự án Khách sạn Việt Nam Inn Sài Gòn - TPHCM 0918755356Thuyết minh dự án Khách sạn Việt Nam Inn Sài Gòn - TPHCM 0918755356
Thuyết minh dự án Khách sạn Việt Nam Inn Sài Gòn - TPHCM 0918755356
 
Thuyết minh dự án Sản xuất Kinh doanh Chế biến gỗ tỉnh Nghệ An - 0903034381
Thuyết minh dự án Sản xuất Kinh doanh Chế biến gỗ tỉnh Nghệ An - 0903034381Thuyết minh dự án Sản xuất Kinh doanh Chế biến gỗ tỉnh Nghệ An - 0903034381
Thuyết minh dự án Sản xuất Kinh doanh Chế biến gỗ tỉnh Nghệ An - 0903034381
 
Luận văn: Dự án đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi lợn, HOT
Luận văn: Dự án đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi lợn, HOTLuận văn: Dự án đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi lợn, HOT
Luận văn: Dự án đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi lợn, HOT
 
GIẢI PHÁP VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN TỔNG QUÁT DO NHÀ THẦU ĐỀ XUẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỊCH...
GIẢI PHÁP VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN TỔNG QUÁT DO NHÀ THẦU ĐỀ XUẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỊCH...GIẢI PHÁP VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN TỔNG QUÁT DO NHÀ THẦU ĐỀ XUẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỊCH...
GIẢI PHÁP VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN TỔNG QUÁT DO NHÀ THẦU ĐỀ XUẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỊCH...
 

Similar to Kế hoạch bảo vệ môi trường An Phú

Bài tiểu luận thực tế khu công nghiệp quang minh
Bài tiểu luận thực tế khu công nghiệp quang minhBài tiểu luận thực tế khu công nghiệp quang minh
Bài tiểu luận thực tế khu công nghiệp quang minh
Lanh Chanh
 
Bài tiểu luận thực tế khu công nghiệp quang minh
Bài tiểu luận thực tế khu công nghiệp quang minhBài tiểu luận thực tế khu công nghiệp quang minh
Bài tiểu luận thực tế khu công nghiệp quang minh
Lanh Chanh
 
BC khu công nghiệp và đô thị mỹ phước 3
BC khu công nghiệp và đô thị mỹ phước 3BC khu công nghiệp và đô thị mỹ phước 3
BC khu công nghiệp và đô thị mỹ phước 3
nataliej4
 
đồ áN tốt nghiệp thiết kế hệ thống thoát nước và xử lý nước thải khu công ngh...
đồ áN tốt nghiệp thiết kế hệ thống thoát nước và xử lý nước thải khu công ngh...đồ áN tốt nghiệp thiết kế hệ thống thoát nước và xử lý nước thải khu công ngh...
đồ áN tốt nghiệp thiết kế hệ thống thoát nước và xử lý nước thải khu công ngh...
https://www.facebook.com/garmentspace
 
Xin cấp phép đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Ba Tri - lapdu...
Xin cấp phép đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Ba Tri - lapdu...Xin cấp phép đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Ba Tri - lapdu...
Xin cấp phép đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Ba Tri - lapdu...
Lap Du An A Chau
 
Bcktkt thiet lo dot l fi 05
Bcktkt thiet lo dot l fi 05Bcktkt thiet lo dot l fi 05
Bcktkt thiet lo dot l fi 05Binh Minh Tran
 
Căn hộ 9 view training final 17.12.2015
Căn hộ 9 view  training final 17.12.2015Căn hộ 9 view  training final 17.12.2015
Căn hộ 9 view training final 17.12.2015
hưng thịnh corp
 
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án GIAI VIỆT
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án GIAI VIỆTSlide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án GIAI VIỆT
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án GIAI VIỆT
Lập Dự Án Đầu Tư Thảo Nguyên Xanh
 
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án GIAI VIỆT
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án GIAI VIỆTSlide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án GIAI VIỆT
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án GIAI VIỆT
ThaoNguyenXanh2
 
DTM trại heo ứng dụng CNC tân lập năm 2022
DTM trại heo ứng dụng CNC tân lập năm 2022DTM trại heo ứng dụng CNC tân lập năm 2022
DTM trại heo ứng dụng CNC tân lập năm 2022
HngNg798476
 
DTM Cấp sở | (PPT) DTM Dự án "Khu chung cư cao tầng kết hợp thương mại" Giai ...
DTM Cấp sở | (PPT) DTM Dự án "Khu chung cư cao tầng kết hợp thương mại" Giai ...DTM Cấp sở | (PPT) DTM Dự án "Khu chung cư cao tầng kết hợp thương mại" Giai ...
DTM Cấp sở | (PPT) DTM Dự án "Khu chung cư cao tầng kết hợp thương mại" Giai ...
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt
 
CƠ HỘI SỞ HỮU CĂN HỘ DƯỚI 1 TỶ dành cho các gia đình trẻ
CƠ HỘI SỞ HỮU CĂN HỘ DƯỚI 1 TỶ dành cho các gia đình trẻCƠ HỘI SỞ HỮU CĂN HỘ DƯỚI 1 TỶ dành cho các gia đình trẻ
CƠ HỘI SỞ HỮU CĂN HỘ DƯỚI 1 TỶ dành cho các gia đình trẻ
Rita Phuong Thao
 
THUYẾT MINH QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TỶ LỆ 1 500 KHU NHÀ VƯỜN THỦ THỪA 2.pdf
THUYẾT MINH QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TỶ LỆ 1 500 KHU NHÀ VƯỜN THỦ THỪA 2.pdfTHUYẾT MINH QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TỶ LỆ 1 500 KHU NHÀ VƯỜN THỦ THỪA 2.pdf
THUYẾT MINH QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TỶ LỆ 1 500 KHU NHÀ VƯỜN THỦ THỪA 2.pdf
NuioKila
 
Đề tài: Tổng quan hệ thống cung cấp điện của công ty nhựa, HOT
Đề tài: Tổng quan hệ thống cung cấp điện của công ty nhựa, HOTĐề tài: Tổng quan hệ thống cung cấp điện của công ty nhựa, HOT
Đề tài: Tổng quan hệ thống cung cấp điện của công ty nhựa, HOT
Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO: 0909232620
 
Đề tài: Tổng quan hệ thống cung cấp điện của công ty nhựa, HAY
Đề tài: Tổng quan hệ thống cung cấp điện của công ty nhựa, HAYĐề tài: Tổng quan hệ thống cung cấp điện của công ty nhựa, HAY
Đề tài: Tổng quan hệ thống cung cấp điện của công ty nhựa, HAY
Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO 0917193864
 
Dự án dịch vụ vệ sinh môi trường
Dự án dịch vụ vệ sinh môi trườngDự án dịch vụ vệ sinh môi trường
Dự án dịch vụ vệ sinh môi trường
ThaoNguyenXanh2
 
Dự án đầu tư khu du lịch
Dự án đầu tư khu du lịchDự án đầu tư khu du lịch
Dự án đầu tư khu du lịch
Lập Dự Án Đầu Tư Thảo Nguyên Xanh
 
Báo cáo dự án | Lập dự án nhà máy sản xuất gạch không nung
Báo cáo dự án | Lập dự án nhà máy sản xuất gạch không nungBáo cáo dự án | Lập dự án nhà máy sản xuất gạch không nung
Báo cáo dự án | Lập dự án nhà máy sản xuất gạch không nung
công ty cơ khí chế tạo máy Phú Đạt
 
Dự án dịch vụ vệ sinh môi trường
Dự án dịch vụ vệ sinh môi trườngDự án dịch vụ vệ sinh môi trường
Dự án dịch vụ vệ sinh môi trường
Lập Dự Án Đầu Tư Thảo Nguyên Xanh
 
Dự án golf park Quận 9 - Novaland
Dự án golf park Quận 9 - NovalandDự án golf park Quận 9 - Novaland
Dự án golf park Quận 9 - Novaland
ANH NGUYEN
 

Similar to Kế hoạch bảo vệ môi trường An Phú (20)

Bài tiểu luận thực tế khu công nghiệp quang minh
Bài tiểu luận thực tế khu công nghiệp quang minhBài tiểu luận thực tế khu công nghiệp quang minh
Bài tiểu luận thực tế khu công nghiệp quang minh
 
Bài tiểu luận thực tế khu công nghiệp quang minh
Bài tiểu luận thực tế khu công nghiệp quang minhBài tiểu luận thực tế khu công nghiệp quang minh
Bài tiểu luận thực tế khu công nghiệp quang minh
 
BC khu công nghiệp và đô thị mỹ phước 3
BC khu công nghiệp và đô thị mỹ phước 3BC khu công nghiệp và đô thị mỹ phước 3
BC khu công nghiệp và đô thị mỹ phước 3
 
đồ áN tốt nghiệp thiết kế hệ thống thoát nước và xử lý nước thải khu công ngh...
đồ áN tốt nghiệp thiết kế hệ thống thoát nước và xử lý nước thải khu công ngh...đồ áN tốt nghiệp thiết kế hệ thống thoát nước và xử lý nước thải khu công ngh...
đồ áN tốt nghiệp thiết kế hệ thống thoát nước và xử lý nước thải khu công ngh...
 
Xin cấp phép đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Ba Tri - lapdu...
Xin cấp phép đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Ba Tri - lapdu...Xin cấp phép đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Ba Tri - lapdu...
Xin cấp phép đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Ba Tri - lapdu...
 
Bcktkt thiet lo dot l fi 05
Bcktkt thiet lo dot l fi 05Bcktkt thiet lo dot l fi 05
Bcktkt thiet lo dot l fi 05
 
Căn hộ 9 view training final 17.12.2015
Căn hộ 9 view  training final 17.12.2015Căn hộ 9 view  training final 17.12.2015
Căn hộ 9 view training final 17.12.2015
 
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án GIAI VIỆT
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án GIAI VIỆTSlide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án GIAI VIỆT
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án GIAI VIỆT
 
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án GIAI VIỆT
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án GIAI VIỆTSlide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án GIAI VIỆT
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án GIAI VIỆT
 
DTM trại heo ứng dụng CNC tân lập năm 2022
DTM trại heo ứng dụng CNC tân lập năm 2022DTM trại heo ứng dụng CNC tân lập năm 2022
DTM trại heo ứng dụng CNC tân lập năm 2022
 
DTM Cấp sở | (PPT) DTM Dự án "Khu chung cư cao tầng kết hợp thương mại" Giai ...
DTM Cấp sở | (PPT) DTM Dự án "Khu chung cư cao tầng kết hợp thương mại" Giai ...DTM Cấp sở | (PPT) DTM Dự án "Khu chung cư cao tầng kết hợp thương mại" Giai ...
DTM Cấp sở | (PPT) DTM Dự án "Khu chung cư cao tầng kết hợp thương mại" Giai ...
 
CƠ HỘI SỞ HỮU CĂN HỘ DƯỚI 1 TỶ dành cho các gia đình trẻ
CƠ HỘI SỞ HỮU CĂN HỘ DƯỚI 1 TỶ dành cho các gia đình trẻCƠ HỘI SỞ HỮU CĂN HỘ DƯỚI 1 TỶ dành cho các gia đình trẻ
CƠ HỘI SỞ HỮU CĂN HỘ DƯỚI 1 TỶ dành cho các gia đình trẻ
 
THUYẾT MINH QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TỶ LỆ 1 500 KHU NHÀ VƯỜN THỦ THỪA 2.pdf
THUYẾT MINH QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TỶ LỆ 1 500 KHU NHÀ VƯỜN THỦ THỪA 2.pdfTHUYẾT MINH QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TỶ LỆ 1 500 KHU NHÀ VƯỜN THỦ THỪA 2.pdf
THUYẾT MINH QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TỶ LỆ 1 500 KHU NHÀ VƯỜN THỦ THỪA 2.pdf
 
Đề tài: Tổng quan hệ thống cung cấp điện của công ty nhựa, HOT
Đề tài: Tổng quan hệ thống cung cấp điện của công ty nhựa, HOTĐề tài: Tổng quan hệ thống cung cấp điện của công ty nhựa, HOT
Đề tài: Tổng quan hệ thống cung cấp điện của công ty nhựa, HOT
 
Đề tài: Tổng quan hệ thống cung cấp điện của công ty nhựa, HAY
Đề tài: Tổng quan hệ thống cung cấp điện của công ty nhựa, HAYĐề tài: Tổng quan hệ thống cung cấp điện của công ty nhựa, HAY
Đề tài: Tổng quan hệ thống cung cấp điện của công ty nhựa, HAY
 
Dự án dịch vụ vệ sinh môi trường
Dự án dịch vụ vệ sinh môi trườngDự án dịch vụ vệ sinh môi trường
Dự án dịch vụ vệ sinh môi trường
 
Dự án đầu tư khu du lịch
Dự án đầu tư khu du lịchDự án đầu tư khu du lịch
Dự án đầu tư khu du lịch
 
Báo cáo dự án | Lập dự án nhà máy sản xuất gạch không nung
Báo cáo dự án | Lập dự án nhà máy sản xuất gạch không nungBáo cáo dự án | Lập dự án nhà máy sản xuất gạch không nung
Báo cáo dự án | Lập dự án nhà máy sản xuất gạch không nung
 
Dự án dịch vụ vệ sinh môi trường
Dự án dịch vụ vệ sinh môi trườngDự án dịch vụ vệ sinh môi trường
Dự án dịch vụ vệ sinh môi trường
 
Dự án golf park Quận 9 - Novaland
Dự án golf park Quận 9 - NovalandDự án golf park Quận 9 - Novaland
Dự án golf park Quận 9 - Novaland
 

More from Công ty môi trường Newtech Co

Thuyết minh dự án đầu tư Trung tâm thể thao phức hợp Long Thới
Thuyết minh dự án đầu tư Trung tâm thể thao phức hợp Long ThớiThuyết minh dự án đầu tư Trung tâm thể thao phức hợp Long Thới
Thuyết minh dự án đầu tư Trung tâm thể thao phức hợp Long Thới
Công ty môi trường Newtech Co
 
QCVN 41:2011/BTNMT – Quy chuẩn Kỹ thuật về đồng xử lý chất thải nguy hại tron...
QCVN 41:2011/BTNMT – Quy chuẩn Kỹ thuật về đồng xử lý chất thải nguy hại tron...QCVN 41:2011/BTNMT – Quy chuẩn Kỹ thuật về đồng xử lý chất thải nguy hại tron...
QCVN 41:2011/BTNMT – Quy chuẩn Kỹ thuật về đồng xử lý chất thải nguy hại tron...
Công ty môi trường Newtech Co
 
QCVN 37:2011/BTNMT – Quy chuẩn Kỹ thuật về chuẩn hóa địa danh phục vụ công tá...
QCVN 37:2011/BTNMT – Quy chuẩn Kỹ thuật về chuẩn hóa địa danh phục vụ công tá...QCVN 37:2011/BTNMT – Quy chuẩn Kỹ thuật về chuẩn hóa địa danh phục vụ công tá...
QCVN 37:2011/BTNMT – Quy chuẩn Kỹ thuật về chuẩn hóa địa danh phục vụ công tá...
Công ty môi trường Newtech Co
 
Thông tư số 30/2011/TT-BTNMT – Quy định quy trình quan trắc nước dưới đất
Thông tư số 30/2011/TT-BTNMT – Quy định quy trình quan trắc nước dưới đấtThông tư số 30/2011/TT-BTNMT – Quy định quy trình quan trắc nước dưới đất
Thông tư số 30/2011/TT-BTNMT – Quy định quy trình quan trắc nước dưới đất
Công ty môi trường Newtech Co
 
QCVN 16 và 17:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Mã luật khí tượng b...
QCVN 16 và 17:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Mã luật khí tượng b...QCVN 16 và 17:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Mã luật khí tượng b...
QCVN 16 và 17:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Mã luật khí tượng b...
Công ty môi trường Newtech Co
 
QCVN 07:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Ngưỡng chất thải nguy hại
QCVN 07:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Ngưỡng chất thải nguy hại QCVN 07:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Ngưỡng chất thải nguy hại
QCVN 07:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Ngưỡng chất thải nguy hại
Công ty môi trường Newtech Co
 
QCVN 01:2009/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống
QCVN 01:2009/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uốngQCVN 01:2009/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống
QCVN 01:2009/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống
Công ty môi trường Newtech Co
 
Thông tư 26-2011-BTNMT - Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29 về...
Thông tư 26-2011-BTNMT - Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29 về...Thông tư 26-2011-BTNMT - Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29 về...
Thông tư 26-2011-BTNMT - Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29 về...
Công ty môi trường Newtech Co
 
Thông tư 12/2011/TT-BTNMT - Quy định về quản lý chất thải nguy hại
Thông tư 12/2011/TT-BTNMT - Quy định về quản lý chất thải nguy hạiThông tư 12/2011/TT-BTNMT - Quy định về quản lý chất thải nguy hại
Thông tư 12/2011/TT-BTNMT - Quy định về quản lý chất thải nguy hại
Công ty môi trường Newtech Co
 
Nghị định 88/2007/NĐ-CP của Chính Phủ về thoát nước đô thị và KCN
Nghị định 88/2007/NĐ-CP của Chính Phủ về thoát nước đô thị và KCNNghị định 88/2007/NĐ-CP của Chính Phủ về thoát nước đô thị và KCN
Nghị định 88/2007/NĐ-CP của Chính Phủ về thoát nước đô thị và KCN
Công ty môi trường Newtech Co
 
Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT - Quy định về thực hiện đề án bảo vệ môi trường
Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT - Quy định về thực hiện đề án bảo vệ môi trườngThông tư số 01/2012/TT-BTNMT - Quy định về thực hiện đề án bảo vệ môi trường
Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT - Quy định về thực hiện đề án bảo vệ môi trường
Công ty môi trường Newtech Co
 
Luật tài nguyên nước
Luật tài nguyên nướcLuật tài nguyên nước
Luật tài nguyên nước
Công ty môi trường Newtech Co
 
Đề án bảo vệ môi trường đơn giản - BS Tâm
Đề án bảo vệ môi trường đơn giản - BS TâmĐề án bảo vệ môi trường đơn giản - BS Tâm
Đề án bảo vệ môi trường đơn giản - BS Tâm
Công ty môi trường Newtech Co
 
Đề án bảo vệ môi trường đơn giản - Cao ốc Khang Thông
Đề án bảo vệ môi trường đơn giản - Cao ốc Khang ThôngĐề án bảo vệ môi trường đơn giản - Cao ốc Khang Thông
Đề án bảo vệ môi trường đơn giản - Cao ốc Khang Thông
Công ty môi trường Newtech Co
 
Báo cáo giám sát môi trường 6 tháng cuối năm - Đại Nông
Báo cáo giám sát môi trường 6 tháng cuối năm - Đại NôngBáo cáo giám sát môi trường 6 tháng cuối năm - Đại Nông
Báo cáo giám sát môi trường 6 tháng cuối năm - Đại Nông
Công ty môi trường Newtech Co
 
Báo cáo giám sát môi trường định kỳ - Xưởng Oto Thành Lộc
Báo cáo giám sát môi trường định kỳ - Xưởng Oto Thành LộcBáo cáo giám sát môi trường định kỳ - Xưởng Oto Thành Lộc
Báo cáo giám sát môi trường định kỳ - Xưởng Oto Thành Lộc
Công ty môi trường Newtech Co
 
Đề án bảo vệ môi trường đơn giản - Cửa Hàng Bông Lúa
Đề án bảo vệ môi trường đơn giản - Cửa Hàng Bông LúaĐề án bảo vệ môi trường đơn giản - Cửa Hàng Bông Lúa
Đề án bảo vệ môi trường đơn giản - Cửa Hàng Bông Lúa
Công ty môi trường Newtech Co
 

More from Công ty môi trường Newtech Co (20)

Thuyết minh dự án đầu tư Trung tâm thể thao phức hợp Long Thới
Thuyết minh dự án đầu tư Trung tâm thể thao phức hợp Long ThớiThuyết minh dự án đầu tư Trung tâm thể thao phức hợp Long Thới
Thuyết minh dự án đầu tư Trung tâm thể thao phức hợp Long Thới
 
QCVN 41:2011/BTNMT – Quy chuẩn Kỹ thuật về đồng xử lý chất thải nguy hại tron...
QCVN 41:2011/BTNMT – Quy chuẩn Kỹ thuật về đồng xử lý chất thải nguy hại tron...QCVN 41:2011/BTNMT – Quy chuẩn Kỹ thuật về đồng xử lý chất thải nguy hại tron...
QCVN 41:2011/BTNMT – Quy chuẩn Kỹ thuật về đồng xử lý chất thải nguy hại tron...
 
QCVN 37:2011/BTNMT – Quy chuẩn Kỹ thuật về chuẩn hóa địa danh phục vụ công tá...
QCVN 37:2011/BTNMT – Quy chuẩn Kỹ thuật về chuẩn hóa địa danh phục vụ công tá...QCVN 37:2011/BTNMT – Quy chuẩn Kỹ thuật về chuẩn hóa địa danh phục vụ công tá...
QCVN 37:2011/BTNMT – Quy chuẩn Kỹ thuật về chuẩn hóa địa danh phục vụ công tá...
 
Thông tư số 30/2011/TT-BTNMT – Quy định quy trình quan trắc nước dưới đất
Thông tư số 30/2011/TT-BTNMT – Quy định quy trình quan trắc nước dưới đấtThông tư số 30/2011/TT-BTNMT – Quy định quy trình quan trắc nước dưới đất
Thông tư số 30/2011/TT-BTNMT – Quy định quy trình quan trắc nước dưới đất
 
Thông tư 27/2015/TT-BTNMT: Quy định vê
Thông tư 27/2015/TT-BTNMT: Quy định vêThông tư 27/2015/TT-BTNMT: Quy định vê
Thông tư 27/2015/TT-BTNMT: Quy định vê
 
Thông tư 27/2015/TT/BTNMT
Thông tư 27/2015/TT/BTNMTThông tư 27/2015/TT/BTNMT
Thông tư 27/2015/TT/BTNMT
 
Thông Tư 27/2015/TT/BTNMT: Quy định
Thông Tư 27/2015/TT/BTNMT: Quy địnhThông Tư 27/2015/TT/BTNMT: Quy định
Thông Tư 27/2015/TT/BTNMT: Quy định
 
QCVN 16 và 17:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Mã luật khí tượng b...
QCVN 16 và 17:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Mã luật khí tượng b...QCVN 16 và 17:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Mã luật khí tượng b...
QCVN 16 và 17:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Mã luật khí tượng b...
 
QCVN 07:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Ngưỡng chất thải nguy hại
QCVN 07:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Ngưỡng chất thải nguy hại QCVN 07:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Ngưỡng chất thải nguy hại
QCVN 07:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Ngưỡng chất thải nguy hại
 
QCVN 01:2009/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống
QCVN 01:2009/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uốngQCVN 01:2009/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống
QCVN 01:2009/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống
 
Thông tư 26-2011-BTNMT - Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29 về...
Thông tư 26-2011-BTNMT - Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29 về...Thông tư 26-2011-BTNMT - Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29 về...
Thông tư 26-2011-BTNMT - Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29 về...
 
Thông tư 12/2011/TT-BTNMT - Quy định về quản lý chất thải nguy hại
Thông tư 12/2011/TT-BTNMT - Quy định về quản lý chất thải nguy hạiThông tư 12/2011/TT-BTNMT - Quy định về quản lý chất thải nguy hại
Thông tư 12/2011/TT-BTNMT - Quy định về quản lý chất thải nguy hại
 
Nghị định 88/2007/NĐ-CP của Chính Phủ về thoát nước đô thị và KCN
Nghị định 88/2007/NĐ-CP của Chính Phủ về thoát nước đô thị và KCNNghị định 88/2007/NĐ-CP của Chính Phủ về thoát nước đô thị và KCN
Nghị định 88/2007/NĐ-CP của Chính Phủ về thoát nước đô thị và KCN
 
Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT - Quy định về thực hiện đề án bảo vệ môi trường
Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT - Quy định về thực hiện đề án bảo vệ môi trườngThông tư số 01/2012/TT-BTNMT - Quy định về thực hiện đề án bảo vệ môi trường
Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT - Quy định về thực hiện đề án bảo vệ môi trường
 
Luật tài nguyên nước
Luật tài nguyên nướcLuật tài nguyên nước
Luật tài nguyên nước
 
Đề án bảo vệ môi trường đơn giản - BS Tâm
Đề án bảo vệ môi trường đơn giản - BS TâmĐề án bảo vệ môi trường đơn giản - BS Tâm
Đề án bảo vệ môi trường đơn giản - BS Tâm
 
Đề án bảo vệ môi trường đơn giản - Cao ốc Khang Thông
Đề án bảo vệ môi trường đơn giản - Cao ốc Khang ThôngĐề án bảo vệ môi trường đơn giản - Cao ốc Khang Thông
Đề án bảo vệ môi trường đơn giản - Cao ốc Khang Thông
 
Báo cáo giám sát môi trường 6 tháng cuối năm - Đại Nông
Báo cáo giám sát môi trường 6 tháng cuối năm - Đại NôngBáo cáo giám sát môi trường 6 tháng cuối năm - Đại Nông
Báo cáo giám sát môi trường 6 tháng cuối năm - Đại Nông
 
Báo cáo giám sát môi trường định kỳ - Xưởng Oto Thành Lộc
Báo cáo giám sát môi trường định kỳ - Xưởng Oto Thành LộcBáo cáo giám sát môi trường định kỳ - Xưởng Oto Thành Lộc
Báo cáo giám sát môi trường định kỳ - Xưởng Oto Thành Lộc
 
Đề án bảo vệ môi trường đơn giản - Cửa Hàng Bông Lúa
Đề án bảo vệ môi trường đơn giản - Cửa Hàng Bông LúaĐề án bảo vệ môi trường đơn giản - Cửa Hàng Bông Lúa
Đề án bảo vệ môi trường đơn giản - Cửa Hàng Bông Lúa
 

Kế hoạch bảo vệ môi trường An Phú

 • 1. CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI TÂN TẠO ------------------------- KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG CỦA NHÓM NHÀ Ở LÔ SỐ 13- KHU ĐÔ THỊ PHÁT TRIỂN PHƢỜNG AN PHÖ Địa chỉ: phƣờng An Phú – Quận 2 - Tp Hồ Chí Minh Năm 2015
 • 2. CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI TÂN TẠO ------------------------- KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG CỦA NHÓM NHÀ Ở LÔ SỐ 13- KHU ĐÔ THỊ PHÁT TRIỂN PHƢỜNG AN PHÖ Địa chỉ: phƣờng An Phú – Quận 2 - Tp Hồ Chí Minh Năm 2015 Chủ đầu tƣ CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI TÂN TẠO Giám đốc Đơn vị tƣ vấn CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƢỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Giám đốc
 • 3. CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng 10 năm 2015 Kính gửi: Ủy ban Nhân dân Quận 2, Tp.HCM Xin gửi đến quý Ủy ban nhân dân quận 2 kế hoạch bảo vệ môi trường để đăng ký với các nội dung sau đây: I. THÔNG TIN CHUNG 1.1. Tên dự án NHÓM NHÀ Ở LÔ SỐ 13- KHU ĐÔ THỊ PHÁT TRIỂN PHƢỜNG AN PHÚ 1.2. Tên chủ dự án CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI TÂN TẠO 1.3. Địa chỉ liên hệ Địa chỉ: 103B Chu Văn An, phường 26, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM Điện thoại: 0838984242 1.4. Ngƣời đại diện theo pháp luật: Người đại diện: Tôn Thất Anh Tuấn Chức vụ: Giám đốc Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam 1.5. Phƣơng tiện liên hệ: Điện thoại: 0838984242 II . THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH. 2.1. Địa điểm thực hiện dự án  Vị trí xây dựng dự án: phường An Phú, Quận 2, tp.HCM  Nằm trong tổng thể quy hoạch phát triển Khu Đô Thị Phát Triển An Phú, công trình sẽ có một đóng góp thẩm mỹ cho cảnh quan khu vực, cũng như mang lại một nét kiến trúc cho bộ mặt khu vực; Tổng diện tích khu đất: 22679 m2 . Các mặt tiếp giáp của khu đất xây dựng như sau:
 • 4. Kế hoạch bảo vệ môi trường 2015 Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Tân Tạo Trang 4 - Phía Tây giáp đường Nguyễn Hoàng lộ giới 37.5m; - Phía Bắc giáp đường nội bộ 12m; - Phía Nam giáp đường Đông Tây 2 lộ giới 30m; - Phía Đông giáp đường Bắc Nam 2 lộ giới 20 m; . Hình: Vị trí dự án Hiện trạng hạ tầng khu vực như sau Hiện trạng đất đai: Khu đất quy hoạch đầu tư xây dựng Nhóm Nhà Ở Lô Số 13- Khu Đô Thị Phát Triển Phường An Phú có diện tích 22679 m2 (bao gồm phần đất nằm
 • 5. Kế hoạch bảo vệ môi trường 2015 Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Tân Tạo Trang 5 trong lộ giới đến tim đường dự phóng khu vực lộ giới 12 m), hiện trạng chủ yếu là đã hoàn tất thi công hạ tầng kỹ thuật, không có công trình kiến trúc. Khu dân cư, khu đô thị, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ Trong khu đất quy hoạch đầu tư xây dựng Nhóm Nhà Ở Lô Số 13- Khu Đô Thị Phát Triển Phường An Phú không có dân cư trú. Các công trình văn hóa, tôn giáo, di tích lịch sử Trong khu vực dự án không có công trình văn hóa, tôn giáo hay di tích lịch sử nào. Hiện trạng giao thông Ba tuyến đường giao thong huyết mạch là Xa lộ Hà Nội ở Phía Bắc, Liên Tỉnh lộ 25 ở phía Đông và đường Lương Định Của ở phía Nam. . Hiện trạng cấp nước Hiện nay trong khu vực dự án đã hình thành mạng lưới đường ống cấp nước máy của Thành phố trên đường Xa Lộ Hà Nội và Liên Tỉnh lộ 25 từ nhà máy nước Thủ Đức về. Hiện trạng hệ thống thoát nước Hệ thống thoát nước mưa riêng với hệ thống thoát nước thải;Nước thải sau khi xử lý sẽ thoát ra hệ thống thoát nước thải của thành phố trên đường Xa Lộ Hà Nội. Hiện trạng cấp điện Chủ đầu tư thực hiện đầu tư xây dựng mới cáp ngầm trung thế hạ thế và trạm biến thế 1x 560 kva cấp điện cho Nhóm Nhà Ở Lô Số 13- Khu Đô Thị Phát Triển Phường An Phú Dự án đã được thóa thuận đấu nối tại văn bản số 1364/2015/TTDN-PCCTH-TT giữa công ty điện lực Thủ Thiêm và công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Tân Tạo. Hệ thống cáp điện đã thực hiện nghiệm thu đóng điện theo biên bản số 3136/BB- PCCTH ngày 10 tháng 09 năm 2015 giữa công ty điện lực Thủ Thiêm và công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Tân Tạo. 2.2. Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; sản phẩm và số lƣợng Nhóm Nhà Ở Lô Số 13- Khu Đô Thị Phát Triển Phường An Phú ( thuộc khu đô thị phát triển An Phú), phường An Phú, Quận 2 được quy hoạch với chức năng là một khu dân cư, nhằm phục vụ cho nhu cầu ở của một bộ phận dân cư thuộc khu vực phía Bắc Tp.HCM gồm: quận Thủ Đức, Quận 2 và Quận 9. Chức năng Nhóm Nhà Ở Lô Số 13- Khu Đô Thị Phát Triển Phường An Phú bao gồm: khu nhà liên kết vườn, nhà biệt thự, khu công viên cây xanh – thể dục thể thao.
 • 6. Kế hoạch bảo vệ môi trường 2015 Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Tân Tạo Trang 6 Đây là một khu đô thị được đầu tư xây dựng mới, đạt tiêu chuẩn của khu đô thị hiện đại, dân số dự kiến 450 người. 2.3. Diện tích mặt bằng Tổng diện tích toàn bộ dự án được thể hiện trong bảng sau: - Tổng diện tích khu đất : 22679 m2 o Đất xây dựng nhà ở: 16.923,95 chiếm 74,6% o Đất vườn hoa, cây xanh: 956,00 m2 chiếm 4,2% o Đất đường sá, chỗ đậu xe: 4.799,05 m2 chiếm 21,2% Bảng cân bằng đất đai theo diện tích đã trừ lộ giới STT Thành phần Diện tích ( m²) Tỷ lệ (%) 1 Diện tích xây dựng nhà ở 16.923,95 74,6 Đất ở liên kết 12.068,80 Đất biệt thự song lập 4.855,15 2 Vườn hoa, cây xanh 956,00 4,2 3 Đường xá, chỗ đậu xe 4.799,05 21,2 TỔNG 22.679 100,0 - Mật độ xây dựng bình quân: 45,6% - Tầng cao bình quân: 3 tầng - Số dân dự kiến: 450 người - Chỉ tiêu sử dụng đất: 50,4 m2 /người - Về quy định chi tiết xây dựng cho giao thông o Đường lộ giới: 45 m (7,5m + 30m + 7,5m) o Đường lộ giới: 30 m (7,5m + 15m +7,5m) o Đường lộ giới: 20 m (4,75m + 10,5m +4,75m) o Đường lộ giới: 12 m (3m + 6m + 3m) o Đường nội bộ lộ giới: 10 m (2m + 6m + 2m) o Vạt góc giao lộ: (5m x 5m)
 • 7. Kế hoạch bảo vệ môi trường 2015 Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Tân Tạo Trang 7 2.4. Nhu cầu về nguyên, nhiên liệu sử dụng 2.4.1. hu cầu s ng điện Khu đất quy hoạch đầu tư xây dựng Nhóm Nhà Ở Lô Số 13- Khu Đô Thị Phát Triển Phường An Phú có quy mô diện tích 2,2679 ha, xây dựng 114 căn nhà liên kế vườn, nhà biệt thự, công trình thể dục thể thao, công viên vui chơi giải trí.. Phụ tải điện Nhóm Nhà Ở Lô Số 13- Khu Đô Thị Phát Triển Phường An Phú chủ yếu là điện sinh hoạt dân dụng và chiếu sáng công cộng, lối đi sân bãi. Suất phụ tải tính toán 3-4kw/hộ. Phụ tải điện dự kiến: 560 kw 2.4.2. Nhu cầu cấp nƣớc  Nước sử dụng cho công trình gồm nước phục vụ cho các nhu cầu cấp nước sinh hoạt, dịch vụ thương mại, tiểu thủ công nghiệp, tưới cây.  Tuyến cấp nước tính cho khu xây dựng là ống cấp nước 450 đi trên đường phía tay khu Khu Đô Thị Phát Triển An Phú. Từ tuyến ống cấp nước 450 đi trên đường phía tây khu Đô Thị Phát Triển An Phú, sẽ lấy nước vào cấp cho khu xây dựng bằng một tuyến ống cấp nước 150 vào đến ranh khu xây dựng tại điểm A được chia làm 3 nhánh cấp nước 100 đi trên các trục đường chính khu xây dựng và được nối với nhau tạo thành vòng cấp nước cho khu xây dựng.Hệ thống cấp nước được xây dựng ngầm dưới lề đường, sâu cách mặt đất 0,6 m tính từ đỉnh ống và cách móng công trình 1,5 m. Đối với khu thương mại dịch vụ cao tầng cần phải bố trí hệ thống bể chưa nước bơm ngầm dưới tầng trệt, và bể chưa nước trên mái nhà, nhằm tăng áp lực nước cho ngôi nhà và trữ nước chữa cháy khi có sự cố. Nhu cầu dùng nƣớc đƣợc ƣớc tính nhƣ sau: Khu đất quy hoạch đầu tư xây dựng Nhóm Nhà Ở Lô Số 13- Khu Đô Thị Phát Triển Phường An Phú không nằm trong khu nội thành mới Tp.HCM Hệ số dung nước không điều hòa người ngày K ngày = 1,3 K giờ = 2.0 Nhu cầu dung nước ngày – đêm, được xác định tại bảng sau
 • 8. Kế hoạch bảo vệ môi trường 2015 Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Tân Tạo Trang 8 NHU CẦU DÙNG NƢỚC STT MỤC ĐÍCH DÙNG NƯỚC TIÊU CHUẨN (l/người.ngày) QUY MÔ (người) LƯU LƯỢNG (m3/ngày) 1 Cấp nước sinh hoạt 200 450 90 2 Cấp nước dịch vụ thương mại 40 450 18 3 Cấp nước tiểu thủ công nghiệp 10 450 4,5 4 Cấp nước tưới cây 16 450 7,2 5 Nhu cầu dùng nước có ích 119,7 6 Tổn thất 20% 23,94 Tổng nhu cầu dùng nước: Q= 143,64 m3 /ngày Qmax= K ngày.Q= 186,73 m3 /ngày Qmax = 5,58 l/s Lưu lượng cấp nước chữa cháy Q- 10l/s cho một đám cháy, số đám cháy xảy ra đồng thời cùng một lúc là 1 đám cháy, như vậy lượng nước lớn nhất khi xảy ra sự cố Qmax = 15,58 l/s Lượng nước xả thải được tính bằng 100% lượng nước sử dụng. Vậy lượng nước thải trung bình phát sinh trong một ngày là khoảng 186,73 m3 /ngày. III. KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG TRONG GIAI ĐOẠN THI CÔNG XÂY DỰNG Yếu tố gây tác động Tình trạng Biện pháp giảm thiểu Tình trạng Có Không Có Không Khí thải từ các phương tiện vận chuyển, máy móc thi công x Sử dụng phương tiện, máy móc thi công đã qua kiểm định x Sử dụng loại nhiên liệu ít gây ô nhiễm x Định kỳ bảo dưỡng phương tiện, thiết bị x Che chắn công trình thi công dự án x Che chắn các phương tiện vận chuyển vật tư, các bãi tập kết vật tư xây dựng x Bố trí công nhân dọn dẹp vệ sinh cuối ngày làm việc tại các cổng ra vào dự án x Bố trí đèn tín hiệu, dây treo hướng dẫn người dân tham gia lưu thông x Tránh tập trung vận chuyển vật tư cùng một thời điểm, bố trí các PTVC hợp lý x Bụi x Cách ly, phun nước để giảm bụi x Biện pháp khác: x Nước thải sinh hoạt x Nước thải sinh họat của công nhân viên trong quá trình xây dựng sẽ được thu gom, xử lý qua bể tự hoại nhà vệ sinh tạm tại dự án trước khi thải vào hệ thống x
 • 9. Kế hoạch bảo vệ môi trường 2015 Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Tân Tạo Trang 9 thoát nước tại khu vực. Đổ thẳng ra hệ thống thoát nước thải khu vực x Sau khi công trình xây dựng xong sẽ thuê đơn vị có chức năng thu gom xử lý x Nước thải xây dựng x Thu gom, xử lý trước khi thải ra môi trường - Tại khu vực dự án sẽ đào các khe rãnh chạy dọc xung quanh dự án để thu gom nước mưa chảy tràn. - Xây dựng cầu rửa xe, xịt rửa phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu ra vào trong dự án. - Nước rửa dụng cụ, nước rửa xe thu gom vào hố lắng 1 qua hố lắng 2 rồi qua hố lắng 3 trước khi thoát vào hệ thống thoát nước trong khu vực. - Cặn lắng trong 3 bể lắng sẽ được nạo vét làm vệ sinh định kỳ 2 lần/tuần x Chất thải rắn xây dựng x Thu gom để tái chế hoặc tái sử dụng: Những nguyên vật liệu dư thừa có thể tái sử dụng được thì phải được phân loại và để đúng nơi quy định thuận tiện cho việc tái sử dụng hoặc bán phế liệu x Tự đổ thải tại các địa điểm quy định của địa phương x Thuê đơn vị có chức năng để xử lý - Đất trong quá trình đào hầm, cát, đá, xà bần phát sinh trong quá trình xây dựng được thu gom, tập trung tại dự án và thuê đơn vị có chức năng thu gom xử lý - Cam kết sẽ ký hợp đồng với đơn vị thu gom ngay khi dự án được tiến hành bắt đầu xây dựng. x Các phương tiện vận chuyển đất đá san lấp bắt buộc dùng tấm phủ che chắn, giảm đến mức tối đa rơi vãi trên đường gây ảnh hưởng cho người lưu thông và đảm bảo cảnh quan môi trường được sạch đẹp. x Chất thải rắn sinh hoạt x Tự đổ thải tại các địa điểm quy định của địa phương x Khi bắt đầu đi vào xây dựng, ước tính tháng 12 năm 2015 sẽ ký hợp đồng với đơn vị có chức năng là Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích quận 2 để xử lý. x Chất thải nguy x Thuê đơn vị có chức năng để xử lý x
 • 10. Kế hoạch bảo vệ môi trường 2015 Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Tân Tạo Trang 10 hại Biện pháp khác: Những loại rác thải độc hại phải được thu gom và đặt cách xa công trường thi công, sao cho tác động đến con người và môi trường là nhỏ nhất để vận chuyển đến nơi xử lý theo quy định. Có khu vực lưu trữ CTNH riêng biệt, dán nhãn, biển báo riêng đối với từng loại chất thải. x Tiếng ồn x Định kỳ bảo dưỡng thiết bị x Bố trí thời gian thi công phù hợp: cam kết không hoạt động thi công vào giờ nghỉ ngơi của người dân từ 11h30-13h30; 21h – 6h sáng hôm sau. x Trang bị tấm đệm cao su để hạn chế tiếng ồn cho các máy móc có độ ồn cao X Không vận chuyển vật tư vào giờ cao điểm x Sử dụng các thiết bị máy móc tiên tiến, ít gây ồn x Rung x Định kỳ bảo dưỡng thiết bị x Bố trí thời gian thi công phù hợp x Nước mưa chảy tràn x Có hệ thốn rãnh thu nước, hố ga thu gom, lắng lọc nước mua chảy tràn trước khi thoát ra môi trường x IV. KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG TRONG GIAI ĐOẠN HOẠT ĐỘNG Yếu tố gây tác động Tình trạng Biện pháp giảm thiểu Tình trạng Có Không Có Không Bụi và khí thải x Trang trí, lắp đặt cửa kính xung quanh các cửa, phòng ra vào x Bố trí cây xanh trong khuôn viên x Bố trí bãi đậu xe hợp lý x Đối với khí thải của máy phát điện: - Lắp đặt trong phòng cách âm tại tầng hầm - Ống khói cao hơn mái nhà 1,5 m - Bảo dưỡng máy móc định kỳ x Nước thải sinh hoạt x Thu gom và tái sử dụng x Xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại trước khi thải ra hệ thống thoát nước thải của thành phố trên đường Xa lộ Hà Nội; Cam kết nước thải sau xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT; cột B. (Sơ đồ công nghệ của hệ thống xử lý nước thải được trình bày phía sau – Trang 12) x Nước thải từ hệ thống làm mát x Giải nhiệt và thải ra môi trường x Biện pháp khác x
 • 11. Kế hoạch bảo vệ môi trường 2015 Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Tân Tạo Trang 11 Chất thải rắn x Thu gom để tái chế hoặc tái sử dụng x Tự xử lý x Thuê đơn vị có chức năng là Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận 2 để xử lý ngay khi dự án đi vào hoạt động và có dân cư sinh sống, dự kiến tháng 01 năm 2017 x Biện pháp khác x Chất thải nguy hại x Đăng ký sổ chủ nguồn thải với Sở tài nguyên môi trường thành phố Hồ Chí Minh. x Thuê đơn vị có chức năng để xử lý x Mùi x Lắp đặt quạt thông gió x Biện pháp khác: x Trang trí, lắp đặt cửa kính xung quanh các cửa, phòng ra vào x Bố trí cây xanh trong khuôn viên x Đối với khí thải của máy phát điện: - Bảo dưỡng máy móc định kỳ x Tiếng ồn x Xây dựng cảnh quan thiên nhiên cây trồng với khoảng cách hợp lý x Quản lý trật tự khu dân cư x Nhiệt dư x Lắp đặt quạt thông gió x Biện pháp khác x Nước mưa chảy tràn x Có hệ thống rãnh thu nước, hố ga thu gom, lắng lọc nước mưa chảy tràn trước khi thoát ra môi trường x Biện pháp khác x
 • 12. Kế hoạch bảo vệ môi trường 2015 Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Tân Tạo Trang 12 SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƢỚC THẢI CỦA DỰ ÁN - Công suất: 190 m3 /ngày - Thời gian hoạt động của hệ thống: liên tục - Thời gian xây dựng: Tháng 9/2016 - Thời gian dự kiến đi vào hoạt động: Tháng 12/2016 Trước khi đi vào vận hành Chủ đầu tư sẽ có công văn và hồ sơ thiết kế gửi phòng TNMT Quận 2 để có ý kiến về Hệ thống xử lý nước thải. Hình : Quy trình x lý nước thải Thuyết minh quy trình: Nước thải từ nhà vệ sinh sau khi xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại 3 ngăn và nước thải các lavabo, nước lau sàn được thu gom cho qua bể điều hòa, bể điều hòa có chức năng cân bằng lưu lượng và nồng độ. Sau khi qua bể điều hòa nước thải chảy vào bể lọc sinh học theo chiều từ dưới lên trên qua lớp vật liệu nổi là các hạt polystyren. Các vi khuẩn hiện diện trong nước thải dính bám lên lớp sinh khối nổi là những hạt polystyrene hay còn gọi là Biostyrene và chúng được loại bỏ bằng cách khống chế môi trường hoạt động. Sau khi Nƣớc thải sinh hoạt Bể tự hoại ba ngăn Bể lắng Bể khử trùng (Javen) Nguồn tiếp nhận Bể lọc sinh học Bể điều hòa Bùn lắng Đơn vị có chức năng Nƣớc thải vệ sinh công cộng
 • 13. Kế hoạch bảo vệ môi trường 2015 Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Tân Tạo Trang 13 ra khỏi bể lọc sinh học, nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải vẫn còn cao hơn nên lượng nước thải sẽ được chảy vào bể lắng trước khi chảy sang bể khử trùng, tại đây hóa chất Javen được châm sẽ tiêu diệt các vi sinh còn lại sau các quá trình xử lý đặc biệt là khử mùi hôi để đảm bảo nước thải thải ra môi trường không bị ô nhiễm. Javel là chất oxy hóa mạnh sẽ oxy hoá màng tế bào vi sinh gây bệnh và giết chết chúng. Khử trùng là công đoạn cuối cùng trong hệ thống xử lý nước thải trước khi thải ra cống thoát nước của khu vực. Nước sau xử lý sẽ đạt quy chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT,cột B.
 • 14. Kế hoạch bảo vệ môi trường 2015 Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Tân Tạo Trang 14 V. CAM KẾT 5.1. Chúng tôi cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về bảo vệ môi trường của Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường và chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường: - Khí thải, tiếng ồn không khí xung quanh xử lý đạt tiêu chuẩn theo tiêu chuẩn hiện hành.: QCVN 05:2013/BTNMT, QCVN 06:2013/BTNMT , QCVN 26:2010/BTNMT - Khí thải tại máy phát điện: Xử lý đạt tiêu chuẩn QCVN19:2009/BTNMT; - Nước thải: Cam kết sẽ xử lý nước thải sinh hoạt đạt quy chuẩn môi trường QCVN 14:2008/BTNMT mức B, hệ số K=1,2 mức B, trước khi thải ra hệ thống thoát nước chung của thành phố. - Chất thải rắn: Chủ đầu tư sẽ ký hợp đồng thu gom với Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích Quận 2 thu gom theo quy định. - Chất thải nguy hại: Chủ đầu tư sẽ quản lý chất thải nguy hại đúng theo thông tư 36/2015/TT-BTNMT về tổ chức phân loại, cách ly, lưu giữ tạm thời và có hợp đồng thu gom với đơn vị có chức năng. 5.2. Chúng tôi cam kết thực hiện đầy đủ các kế hoạch bảo vệ môi trường được nêu trên đây và thực hiện báo cáo giám sát môi trường 6 tháng/lần gửi về Sở Tài nguyên môi trường (Chi cục Bảo vệ môi trường), Ủy ban nhân dân quận 2 (Phòng Tài Nguyên Môi Trường quận 2) để được kiểm tra, giám sát theo đúng quy định. 5.3. Chúng tôi đảm bảo độ trung thực của các thông tin và nội dung trong kế hoạch bảo vệ môi trường này./. Chủ đầu tƣ CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI TÂN TẠO