Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản Phòng khám chuyên khoa nội tim mạch
Bác sĩ Nguyễn Công Tâm
ĐỀ ÁN
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐƠN GI...
Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản Phòng khám chuyên khoa nội tim mạch
Bác sĩ Nguyễn Công Tâm
MỤC LỤC
MỤC LỤC..................
Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản Phòng khám chuyên khoa nội tim mạch
Bác sĩ Nguyễn Công Tâm
các cán bộ thuộc cơ quan có th...
Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản Phòng khám chuyên khoa nội tim mạch
Bác sĩ Nguyễn Công Tâm
Công tác vệ sinh môi trường......
Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản Phòng khám chuyên khoa nội tim mạch
Bác sĩ Nguyễn Công Tâm
DANH MỤC BẢNG
MỤC LỤC............
Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản Phòng khám chuyên khoa nội tim mạch
Bác sĩ Nguyễn Công Tâm
Hình 3. Sơ đồ khối các biện ph...
Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản Phòng khám chuyên khoa nội tim mạch
Bác sĩ Nguyễn Công Tâm
TỪ NGỮ VIẾT TẮT
BOD : Nhu cầu ...
Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản Phòng khám chuyên khoa nội tim mạch
Bác sĩ Nguyễn Công Tâm
MỞ ĐẦU
Trong những năm gần đây...
Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản Phòng khám chuyên khoa nội tim mạch
Bác sĩ Nguyễn Công Tâm
cam kết bảo vệ môi trường nên ...
Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản Phòng khám chuyên khoa nội tim mạch
Bác sĩ Nguyễn Công Tâm
Môi trường về việc ban hành Qu...
Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản Phòng khám chuyên khoa nội tim mạch
Bác sĩ Nguyễn Công Tâm
CHƯƠNG 1
MÔ TẢ TÓM TẮT CƠ SỞ V...
Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản Phòng khám chuyên khoa nội tim mạch
Bác sĩ Nguyễn Công Tâm
Hình 1. Vị trí của Phòng khám ...
Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản Phòng khám chuyên khoa nội tim mạch
Bác sĩ Nguyễn Công Tâm
+ Giao thông: Dự án nằm trên đ...
Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản Phòng khám chuyên khoa nội tim mạch
Bác sĩ Nguyễn Công Tâm
1.4 Quy mô, công suất, thời gi...
Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản Phòng khám chuyên khoa nội tim mạch
Bác sĩ Nguyễn Công Tâm
Nhân viên Số lượng
Bác sĩ 01...
Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản Phòng khám chuyên khoa nội tim mạch
Bác sĩ Nguyễn Công Tâm
1.6 Máy móc thiết bị
Danh sách...
Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản Phòng khám chuyên khoa nội tim mạch
Bác sĩ Nguyễn Công Tâm
Hòa Tân. Nước sử dụng cho sinh...
Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản Phòng khám chuyên khoa nội tim mạch
Bác sĩ Nguyễn Công Tâm
1.7.3 Nhu cầu sử dụng điện
Chủ...
Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản Phòng khám chuyên khoa nội tim mạch
Bác sĩ Nguyễn Công Tâm
đồng với đơn vị có chức năng đ...
Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản Phòng khám chuyên khoa nội tim mạch
Bác sĩ Nguyễn Công Tâm
Tuy cơ sở đã chủ động thực hiệ...
Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản Phòng khám chuyên khoa nội tim mạch
Bác sĩ Nguyễn Công Tâm
CHƯƠNG 2
MÔ TẢ CÁC NGUỒN CHẤT ...
Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản Phòng khám chuyên khoa nội tim mạch
Bác sĩ Nguyễn Công Tâm
Đối với rác thải sinh hoạt: Ph...
Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản Phòng khám chuyên khoa nội tim mạch
Bác sĩ Nguyễn Công Tâm
STT Thành phần ĐVT
Trạng thái
...
Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản Phòng khám chuyên khoa nội tim mạch
Bác sĩ Nguyễn Công Tâm
• Đánh giá hiệu quả xử lý chất...
Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản Phòng khám chuyên khoa nội tim mạch
Bác sĩ Nguyễn Công Tâm
Mặt khác một phần cặn lắng xuố...
Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản Phòng khám chuyên khoa nội tim mạch
Bác sĩ Nguyễn Công Tâm
phòng khám được thường xuyên q...
Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản Phòng khám chuyên khoa nội tim mạch
Bác sĩ Nguyễn Công Tâm
cho phép đạt hiệu suất tốt, ổn...
Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản Phòng khám chuyên khoa nội tim mạch
Bác sĩ Nguyễn Công Tâm
Shigella
KPH KPH
Vibrio Choler...
Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản Phòng khám chuyên khoa nội tim mạch
Bác sĩ Nguyễn Công Tâm
11. Salmonella Vikhuẩn
/100mL
...
Bể MBR
Bể Điều Hòa
Thu gom
Nước thải sau xử lý
đạt QCVN 14:2008/BTNMT
Cột B
Khí
Bể chứa bùn
Xả bùn dư
Bể Tách Dầu
Đề án Bả...
Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản Phòng khám chuyên khoa nội tim mạch
Bác sĩ Nguyễn Công Tâm
sống của vi sinh vật, Các khí ...
Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản Phòng khám chuyên khoa nội tim mạch
Bác sĩ Nguyễn Công Tâm
• Đảm bảo chất lượng nước đầu ...
Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản Phòng khám chuyên khoa nội tim mạch
Bác sĩ Nguyễn Công Tâm
2. Vật tư lắp đặt cho công trì...
Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản Phòng khám chuyên khoa nội tim mạch
Bác sĩ Nguyễn Công Tâm
• Nhân viên vận hành có kinh n...
Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản Phòng khám chuyên khoa nội tim mạch
Bác sĩ Nguyễn Công Tâm
- Thông số: 2m x 2m x 2,5m
- X...
Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản Phòng khám chuyên khoa nội tim mạch
Bác sĩ Nguyễn Công Tâm
lửng
Khử BOD5 20 – 35%
Khử Nit...
Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản Phòng khám chuyên khoa nội tim mạch
Bác sĩ Nguyễn Công Tâm
− Khi phổi tiếp nhận một lượng...
Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản Phòng khám chuyên khoa nội tim mạch
Bác sĩ Nguyễn Công Tâm
− Lắp đặt kính cho cửa ra vào ...
Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản Phòng khám chuyên khoa nội tim mạch
Bác sĩ Nguyễn Công Tâm
Bụi TCVN 5067:1995
NO2 TCVN 61...
Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản Phòng khám chuyên khoa nội tim mạch
Bác sĩ Nguyễn Công Tâm
• Nhận xét chung:
Kết quả phân...
Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản Phòng khám chuyên khoa nội tim mạch
Bác sĩ Nguyễn Công Tâm
của tiếng ồn lặp lại nhiều lần...
Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản Phòng khám chuyên khoa nội tim mạch
Bác sĩ Nguyễn Công Tâm
Chất lượng tiếng ồn tại công t...
Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản Phòng khám chuyên khoa nội tim mạch
Bác sĩ Nguyễn Công Tâm
 Biện pháp quản lý
Bố trí các...
Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản Phòng khám chuyên khoa nội tim mạch
Bác sĩ Nguyễn Công Tâm
- Tổ chức các chương trình kiể...
Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản Phòng khám chuyên khoa nội tim mạch
Bác sĩ Nguyễn Công Tâm
CHƯƠNG 3
KẾ HOẠCH QUẢN LÝ MÔI ...
Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản Phòng khám chuyên khoa nội tim mạch
Bác sĩ Nguyễn Công Tâm
Bảng 15. Kế hoạch quản lý chất...
Đề án bảo vệ môi trường đơn giản - BS Tâm
Đề án bảo vệ môi trường đơn giản - BS Tâm
Đề án bảo vệ môi trường đơn giản - BS Tâm
Đề án bảo vệ môi trường đơn giản - BS Tâm
Đề án bảo vệ môi trường đơn giản - BS Tâm
Đề án bảo vệ môi trường đơn giản - BS Tâm
Đề án bảo vệ môi trường đơn giản - BS Tâm
Đề án bảo vệ môi trường đơn giản - BS Tâm
Đề án bảo vệ môi trường đơn giản - BS Tâm
Đề án bảo vệ môi trường đơn giản - BS Tâm
Đề án bảo vệ môi trường đơn giản - BS Tâm
Đề án bảo vệ môi trường đơn giản - BS Tâm
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Đề án bảo vệ môi trường đơn giản - BS Tâm

9,278 views

Published on

Công ty môi trường Newtech Co giới thiệu đề án bảo vệ môi trường đơn giản Phòng khám chuyện khoa nội tim mạch - bs Nguyễn Công Tâm

Published in: Environment
 • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/39mQKz3 ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/39mQKz3 ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Đề án bảo vệ môi trường đơn giản - BS Tâm

 1. 1. Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản Phòng khám chuyên khoa nội tim mạch Bác sĩ Nguyễn Công Tâm ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐƠN GIẢN PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NỘI TIM MẠCH BÁC SĨ NGUYỄN CÔNG TÂM Đại chỉ: Số 65 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, TP.HCM ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.bnwater.com.vn Email: tuvan@bnwater.com.vn
 2. 2. Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản Phòng khám chuyên khoa nội tim mạch Bác sĩ Nguyễn Công Tâm MỤC LỤC MỤC LỤC...................................................................................................................2 DANH MỤC BẢNG ...................................................................................................5 DANH MỤC HÌNH...................................................................................................5 TỪ NGỮ VIẾT TẮT..................................................................................................7 CHƯƠNG 1.................................................................................................................4 MÔ TẢ TÓM TẮT CƠ SỞ VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐÃ QUA CỦA CƠ SỞ..............................................................4 1.1 Tên cơ sở..........................................................................................................................4 1.2 Chủ cơ sở.........................................................................................................................4 1.3 Vị trí địa lý của cơ sở.......................................................................................................4 Bác sĩ Nguyễn Công Tâm......................................................................................................5 1.4 Quy mô, công suất, thời gian hoạt động của cơ sở..........................................................7 1.4.1 Thời gian hoạt động của cơ sở......................................................................7 1.4.2 Quy mô, công suất........................................................................................7 1.5 Quy trình hoạt động khám chữa bệnh..............................................................................8 1.6 Máy móc thiết bị..............................................................................................................9 1.7 Nhu cầu nguyên liệu và nhiên liệu...................................................................................9 1.7.1 Nhu cầu nguyên liệu thô/nhiên liệu..............................................................9 1.7.2 Nhu cầu và nguồn cung cấp nước................................................................9 1.7.3 Nhu cầu sử dụng điện.................................................................................11 1.8 Tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường...........................................................11 1.8.1 Tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường đến thời điểm lập ĐA BVMT..................................................................................................................11 1.8.2 Lý do đã không lập bản cam kết BVMT, Đề án BVMT trước đây.............12 Tuy cơ sở đã chủ động thực hiện Đề án đơn giản cho Dự án “ Phòng khám chuyên khoa nội tim mạch Bác sĩ Nguyễn Công Tâm” nhưng vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện nội dung theo đúng thông tư 01/2012/TT-BTNMT ngày 16 tháng 03 năm 2012 quy định về việc lập, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết; lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản. Vì vậy, chủ dự án kính mong nhận được sự tư vấn và giúp đỡ từ ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.bnwater.com.vn Email: tuvan@bnwater.com.vn
 3. 3. Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản Phòng khám chuyên khoa nội tim mạch Bác sĩ Nguyễn Công Tâm các cán bộ thuộc cơ quan có thẩm quyền để cơ sở có thể hoàn thành đầy đủ các hồ sơ môi trường và hoạt động theo đúng pháp luật. ............................................13 CHƯƠNG 2...............................................................................................................14 MÔ TẢ CÁC NGUỒN CHẤT THẢI, CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN CHẤT THẢI CỦA CƠ SỞ VÀ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ/XỬ LÝ...............................................................................................................................14 2.1 Nguồn chất thải rắn .......................................................................................................14 2.1.1 Chất thải rắn sinh hoạt................................................................................14 2.1.3. Chất thải nguy hại và rác thải y tế..............................................................15 2.2 Nguồn chất thải lỏng......................................................................................................17 2.2.1 Nguồn phát sinh..........................................................................................17 2.2.2 Biện pháp quản lý.......................................................................................18 Sơ đồ công nghệ:..................................................................................................................23 Thuyết minh quy trình công nghệ:.......................................................................................23 Ưu điểm của công nghệ.......................................................................................24 Nhược điểm của công nghệ.................................................................................25 THIẾT BỊ - VẬT TƯ – HỆ THỐNG ĐIỆN CÔNG TRÌNH.................................25 1. Thiết bị động lực.............................................................................................................25 2. Vật tư lắp đặt cho công trình...........................................................................................26 3. Hệ thống điện điều khiển.................................................................................................26 4. Nhân công lắp đặt thiết bị - đường ống – hệ thống điện..................................................26 5. Cung cấp – nuôi cấy – vận hành hệ thống......................................................................26 CHI TIẾT THỰC HIỆN CÔNG TRÌNH................................................................27 2.3. Nguồn chất thải khí.......................................................................................................29 2.3.1. Nguồn phát sinh.........................................................................................29 2.3.2. Biện pháp quản lý......................................................................................30 2.4. Nguồn tiếng ồn, độ rung...............................................................................................33 2.4.1. Nguồn phát sinh.........................................................................................33 2.4.2. Biện pháp quản lý......................................................................................34 2.5 Nguồn phát sinh các nguồn thải khác............................................................................35 2.6 Các vấn đề môi trường, vấn đề kinh tế - xã hội do cơ sở tạo ra không liên quan đến chất thải.................................................................................................................................36 ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.bnwater.com.vn Email: tuvan@bnwater.com.vn
 4. 4. Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản Phòng khám chuyên khoa nội tim mạch Bác sĩ Nguyễn Công Tâm Công tác vệ sinh môi trường....................................................................................37 CHƯƠNG 3...............................................................................................................38 KẾ HOẠCH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG HÀNG NĂM.......................................38 3.1 Kế hoạch quản lý chất thải.............................................................................................38 3.2 Kế hoạch quản lý các vấn đề môi trường không liên quan đến chất thải......................41 3.3 Kế hoạch ứng phó sự cố.................................................................................................42 3.4 Kế hoạch quan trắc môi trường......................................................................................44 KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT..............................................................48 1. Kết luận............................................................................................................................48 2. Kiến nghị..........................................................................................................................48 3. Cam kết............................................................................................................................48 PHỤ LỤC .................................................................................................................51 ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.bnwater.com.vn Email: tuvan@bnwater.com.vn
 5. 5. Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản Phòng khám chuyên khoa nội tim mạch Bác sĩ Nguyễn Công Tâm DANH MỤC BẢNG MỤC LỤC...................................................................................................................2 DANH MỤC BẢNG ...................................................................................................5 DANH MỤC HÌNH...................................................................................................5 TỪ NGỮ VIẾT TẮT..................................................................................................7 CHƯƠNG 1.................................................................................................................4 MÔ TẢ TÓM TẮT CƠ SỞ VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐÃ QUA CỦA CƠ SỞ..............................................................4 Tuy cơ sở đã chủ động thực hiện Đề án đơn giản cho Dự án “ Phòng khám chuyên khoa nội tim mạch Bác sĩ Nguyễn Công Tâm” nhưng vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện nội dung theo đúng thông tư 01/2012/TT-BTNMT ngày 16 tháng 03 năm 2012 quy định về việc lập, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết; lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản. Vì vậy, chủ dự án kính mong nhận được sự tư vấn và giúp đỡ từ các cán bộ thuộc cơ quan có thẩm quyền để cơ sở có thể hoàn thành đầy đủ các hồ sơ môi trường và hoạt động theo đúng pháp luật. ............................................13 CHƯƠNG 2...............................................................................................................14 MÔ TẢ CÁC NGUỒN CHẤT THẢI, CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN CHẤT THẢI CỦA CƠ SỞ VÀ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ/XỬ LÝ...............................................................................................................................14 THIẾT BỊ - VẬT TƯ – HỆ THỐNG ĐIỆN CÔNG TRÌNH.................................25 CHI TIẾT THỰC HIỆN CÔNG TRÌNH................................................................27 Công tác vệ sinh môi trường....................................................................................37 CHƯƠNG 3...............................................................................................................38 KẾ HOẠCH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG HÀNG NĂM.......................................38 KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT..............................................................48 PHỤ LỤC .................................................................................................................51 DANH MỤC HÌNH Hình 1. Vị trí của Phòng khám chuyên khoa nội tim mạch......................................5 Hình 2. Quy trình khám chữa bệnh của Phòng khám..............................................8 ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.bnwater.com.vn Email: tuvan@bnwater.com.vn
 6. 6. Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản Phòng khám chuyên khoa nội tim mạch Bác sĩ Nguyễn Công Tâm Hình 3. Sơ đồ khối các biện pháp xử lý chất thải rắn.............................................15 Hình 4. Bể tự hoại 3 ngăn, có ngăn lọc.....................................................................19 Hình 5. Sơ đồ xử lý nước thải tại Phòng khám Bác sĩ Tâm....................................38 ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.bnwater.com.vn Email: tuvan@bnwater.com.vn
 7. 7. Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản Phòng khám chuyên khoa nội tim mạch Bác sĩ Nguyễn Công Tâm TỪ NGỮ VIẾT TẮT BOD : Nhu cầu ôxy sinh hóa BTNMT : Bộ Tài nguyên và Môi trường COD BYT : Nhu cầu ôxy hóa học : Bộ Y tế CTNH : Chất thải nguy hại NĐ-CP : Nghị định Chính phủ PCCC : Phòng cháy chữa cháy SS : Chất rắn lơ lửng TCVN QCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam : Quy chuẩn Việt Nam TNHH : Trách nhiệm hữu hạn UBND : Ủy ban nhân dân BXD ĐTM NTSH : Bộ xây dựng : Đánh giá tác động môi trường : Nước thải sinh hoạt ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Website: www.bnwater.com.vn Email: tuvan@bnwater.com.vn
 8. 8. Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản Phòng khám chuyên khoa nội tim mạch Bác sĩ Nguyễn Công Tâm MỞ ĐẦU Trong những năm gần đây, nền kinh tế của Việt Nam có nhiều chuyển biến mạnh mẽ cả về số lượng lẫn chất lượng. Đảng và Nhà nước luôn xem mục tiêu phát triển kinh tế là động lực cho quá trình Công nghiệp hóa, hiện đại hoá Đất nước. Ngày càng có nhiều Công ty, Xí nghiệp được xây dựng. Tuy nhiên, bất kỳ ngành sản xuất, kinh doanh nào cũng có khả năng phát sinh ra các loại chất thải gây ô nhiễm môi trường và gây ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như cuộc sống của con người và cũng là nguyên nhân góp phần vào sự suy thoái môi trường, cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên. Chính vì các lý do nêu trên mà chiến lược về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững Đất nước đang ngày càng được sự quan tâm của các cơ quan chức năng cũng như các nhà khoa học. Nhằm thi hành nghiêm chỉnh Luật Bảo vệ môi trường, Phòng khám chuyên khoa nội tim mạch Bác sĩ Nguyễn Công Tâm tiến hành lập Đề án Bảo vệ Môi trường đơn giản cho Phòng khám. Đây là báo cáo được xây dựng trên cơ sở hoạt động dự án, từ đó tiến hành thiết lập những tác động tích cực và tiêu cực đến lĩnh vực đặc biệt là môi trường tự nhiên do dự án mang lại. Trên cơ sở đó, đề xuất các biện pháp nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những tác động xấu đến môi trường, đưa ra các chính sách hoạt động cụ thể và chương trình hành động trong thời gian sắp tới vì một môi trường trong lành trong tương lai. Giới thiệu chung về dự án Phòng khám chuyên khoa nội tim mạch Bác sĩ Nguyễn Công Tâm hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 41J8003816 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 10 tháng 08 năm 2004 và chứng nhận thay đổi lần 02 vào ngày 17 tháng 09 năm 2014. Phòng khám chính thức hoạt động vào tháng 08 năm 2004. Địa chỉ: Số 65 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, TP.HCM. Điện thoại: (08) 38 64 50 50 Phòng khám chuyên khoa nội tim mạch chính thức đi vào hoạt động từ tháng 08/2004 đến nay với loại hình hoạt động là Dịch vụ khám, chữa bệnh nội tim mạch; siêu âm nội khoa. Từ khi hoạt động đến nay Phòng khám chưa có giấy xác nhận bản Trang 1 ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191
 9. 9. Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản Phòng khám chuyên khoa nội tim mạch Bác sĩ Nguyễn Công Tâm cam kết bảo vệ môi trường nên theo mục a) khoảng 1 điều 15 của thông tư 01/2012/TT-BTNMT ngày 16 tháng 03 năm 2012 thì phải lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản. Đề án Bảo vệ Môi trường được xây dựng dựa trên những mục tiêu cụ thể sau: − Phân tích, đánh giá các tác động đến môi trường do các hoạt động của dự án. − Trên cơ sở của những phân tích đánh giá đó, xây dựng và đề ra các biện pháp tổng hợp, khả thi và giảm thiểu các tác động tiêu cực do hoạt động mà dự án gây ra, nhằm bảo vệ môi trường để ổn định và phát triển kinh tế – xã hội ở khu vực dự án. Cơ sở pháp lý − Luật Bảo vệ môi trường Việt Nam được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005, có hiệu lực từ ngày 01/07/2006; − Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ về việc quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường; − Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT ngày 16 tháng 03 năm 2012 quy định về việc lập, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết; lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản. − Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; − Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 9/04/2007 của Chính phủ về việc Quản lý chất thải rắn; − Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/04/2011 của Bộ Tài nguyên Môi trường về việc quản lý chất thải nguy hại; − Thông tư 13/2007/TT-BXD ngày 31/12/2007 về hướng dẫn một số điều của Nghị định 59/2007/NĐ-CP ngày 09/4/2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn; − Quyết định số 22/2006/QĐ-BTNMT ngày 18/12/2006 của Bộ Trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc bắt buộc áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường; − Quyết định số 16/2008/QĐ-BTNMT ngày 31/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Trang 2 ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191
 10. 10. Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản Phòng khám chuyên khoa nội tim mạch Bác sĩ Nguyễn Công Tâm Môi trường về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường; − Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10/10/2002 của Bộ Y tế về việc ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh môi trường, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động. Trang 3 ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191
 11. 11. Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản Phòng khám chuyên khoa nội tim mạch Bác sĩ Nguyễn Công Tâm CHƯƠNG 1 MÔ TẢ TÓM TẮT CƠ SỞ VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐÃ QUA CỦA CƠ SỞ 1.1 Tên cơ sở − Phòng khám chuyên khoa nội tim mạch Bác sĩ Nguyễn Công Tâm − Địa chỉ: Số 65 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, TP.HCM. 1.2 Chủ cơ sở − Phòng khám chuyên khoa nội tim mạch Bác sĩ Nguyễn Công Tâm − Đại chỉ liên hệ: Số 65 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, TP.HCM. − Điện thoại: (08) 38 64 50 50 Mã số thuế: 0303201611 − Đại diện: Ông Nguyễn Công Tâm − Ngày sinh: 01/05/1952 − Chức vụ: Bác sĩ 1.3 Vị trí địa lý của cơ sở Chủ Dự án phòng khám Bác sĩ Nguyễn Công Tâm thuê mặt bằng có sẵn của Ông Trương Tứ Hải. Ngôi nhà gồm: tầng 1+lửng+tầng 2 và sân thượng. Dự án thuê và sử dụng tầng 1 của ngôi nhà. Diện tích xây dựng là 73.0 m2 , diện tích sàn là: 210.0 m2 tọa lạc tại 65 Thành Thái, phường 14, quận 10, Tp.HCM có vị trí tiếp giáp như sau: - Phía trước giáp đường Thành Thái; - Phía sau giáp trường Trung cấp nghề số 7 - Quân khu 7; - Phía trái giáp nhà dân địa chỉ 73 Thành Thái; - Phía phải giáp nhà dân địa chỉ 77 Thành Thái; Sơ đồ mặt bằng tổng thể được đính kèm ở phụ lục. Trang 4 ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191
 12. 12. Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản Phòng khám chuyên khoa nội tim mạch Bác sĩ Nguyễn Công Tâm Hình 1. Vị trí của Phòng khám chuyên khoa nội tim mạch Bác sĩ Nguyễn Công Tâm − Hiện trạng sử dụng đất: Căn nhà nằm ở địa chỉ 65 Thành Thái, phường 14, quận 10, Tp.HCM thuộc sở hữu của Ông Trương Tứ Hải được Bác sĩ Nguyễn Công Tâm thuê và sử dụng cho Phòng khám chuyên khoa nội tim mạch (tầng 1), tầng lửng được sử dụng cho nhân viên nghỉ ngơi, tầng 2 cho thuê. − Hiện trạng công trình: căn nhà số 65 Thành Thái, phường 14, quận 10, Tp. HCM được giữ nguyên hiện trạng, bao gồm các hạng mục công trình: + Tầng 1: diện tích 73.0 m2 , được Bác sĩ Nguyễn Công Tâm thuê và hoạt động khám chữa bệnh chuyên khoa nội tim mạch. + Tầng lửng: diện tích 55.8 m2 , được sử dụng để nhân viên nghỉ ngơi. + Tầng 2: diện tích 73.5 m2 , được chủ nhà cho Bác sĩ Sơn thuê và hoạt động xét nghiệm. + Tầng sân thượng: diện tích 7.7 m2 , đặt một số dụng cụ của chủ căn nhà. + Tổng diện tích sàn xây dựng là 210.0 m2 − Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật: Trang 5 ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191
 13. 13. Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản Phòng khám chuyên khoa nội tim mạch Bác sĩ Nguyễn Công Tâm + Giao thông: Dự án nằm trên đường Thành Thái, cách nút giao thông Thành Thái – 3/2 khoảng 500 m nên khá đông đúc các phương tiện giao thông qua lại. Đặc biệt vào những khung giờ cao điểm lượng phương tiện đổ về nút giao thông đông dễ dẫn đến tình trạng kẹt xe hay va chạm. Tuy nhiên, luôn có lực lượng cảnh sát giao thông kịp thời giúp giải quyết tình trạng này. Hệ thống cơ sở hạ tầng tốt. Khu vực để xe của khách nằm gọn sát Cơ sở, và lượng khách rải rác nên lượng xe không đông, khoảng 3-4 xe tại một thời điểm. + Cấp nước: dự án sử dụng nguồn nước cấp từ Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Phú Hòa Tân cho hoạt động sinh hoạt của nhân viên và bệnh nhân. Hệ thống đường ống dẫn nước đã được lắp đặt đầy đủ từ trước. + Cấp điện: dự án sử dụng nguồn điện của điện lưới quốc gia để cung cấp cho quá trình hoạt động của Phòng khám. Tất cả đường dây điện đều được lắp đặt ổn định và an toàn. + Thoát nước và môi trường:  Nước thải: dự án chỉ phát sinh nước thải sinh hoạt, quá trình hoạt động của dự án không phát sinh nước thải sản xuất hay nước thải y tế. Nước thải từ dự án được đưa qua bể tự hoại để xử lý sơ bộ trước khi thoát ra hệ thống cống chung của Thành phố đảm bảo chất lượng nước đạt QCVN 14:2008/BTNMT cột B.  Chất thải rắn không nguy hại: rác thải phát sinh từ hoạt động của dự án không nhiều. Chủ cơ sở đã ký hợp đồng thu gom rác với đơn vị có chức năng là Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 10 với tần suất thu gom 1 lần/ngày.  Chất thải nguy hại: rác thải nguy hại từ hoạt động của dự án là rác hải y tế gồm các loại gel, giẻ lau dính hóa chất sử dụng cho việc siêu âm. Lượng rác thải này đã được chủ cơ sở hợp đồng với đơn vị có chức năng là Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 10 để thu gom và xử lý theo đúng quy định. Trang 6 ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191
 14. 14. Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản Phòng khám chuyên khoa nội tim mạch Bác sĩ Nguyễn Công Tâm 1.4 Quy mô, công suất, thời gian hoạt động của cơ sở 1.4.1 Thời gian hoạt động của cơ sở Phòng khám chuyên khoa nội tim mạch Bác sĩ Nguyễn Công Tâm hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 41J8003816 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 10 tháng 08 năm 2004 và chứng nhận thay đổi lần 02 vào ngày 17 tháng 09 năm 2014. Phòng khám chính thức hoạt động vào tháng 08 năm 2004 với loại hình là : Dịch vụ khám, chữa bệnh nội tim mạch; siêu âm nội khoa. 1.4.2 Quy mô, công suất  Quy mô Hạng mục công trình phục vụ cho hoạt động khám chữa bệnh của Phòng khám tất cả đều là hạng mục được xây dựng trước đó, là tầng 1 của căn nhà tại số 65 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Tp. HCM với hệ thống dây điện, các thiết bị vệ sinh, thiết bị điện, trang trí tường cũng được cung cấp, lắp đầy đủ. Diện tích khu đất là 96,6 m2 . Diện tích xây dựng là 73,0 m2 . Diện tích sàn là: 210,0 m2 . Căn nhà tại địa chỉ số 65 Thành Thái được bác sĩ Nguyễn Công Tâm thuê tầng trệt hoạt động dịch vụ khám chữa bệnh có: + Kết cấu bằng tường gạch, sàn BTCT, mái BTCT + Căn nhà được trang bị 01 kim chống sét được đặt trên tầng sân thượng. + Chủ dự án trang bị 02 bình bọt CO2 đề phòng sự cố cháy nổ xảy ra. + Cơ sở cũng trang bị các quạt thông gió để lưu thông khí trong khu vực hoạt động nhằm tạo sự thông thoáng cho cơ sở.  Số lượng bệnh nhân - Trung bình 1 ngày Phòng khám thực hiện khám chữa bệnh cho 15 bệnh nhân, tối đa 16 bệnh nhân ra vào cơ sở chuyên về khám nội tim mạch, siêu âm nội khoa.  Số lượng nhân viên Tổng số bác sĩ và nhân viên làm việc ổn định tại Phòng khám là 03 người. Bảng 1. Danh mục nhân viên làm việc tại Phòng khám Trang 7 ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191
 15. 15. Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản Phòng khám chuyên khoa nội tim mạch Bác sĩ Nguyễn Công Tâm Nhân viên Số lượng Bác sĩ 01 Nhân viên hành chính 01 Phụ việc 01 Tổng cộng 03 (Nguồn: Phòng khám chuyên khoa nội tim mạch Bác sĩ Nguyễn Công Tâm, 2014) Dự án phòng khám chuyên khoa nội tim mạch bác sĩ Nguyễn Công Tâm thuê và sử dụng tầng 1 của căn nhà tại chỉ số 65 Thành Thái, phường 14, quận 10. Tầng lửng được sử dụng cho nhân viên nghỉ trưa. Tầng 2 được chủ căn nhà cho thuê để hoạt động phòng xét nghiệm. Tại cơ sở không có hộ gia đình sinh sống, chỉ có 2 nhân viên ngủ qua đêm bảo vệ toàn bộ căn nhà và tại cơ sở không có hoạt động nấu ăn. 1.5 Quy trình hoạt động khám chữa bệnh Quy trình khám chữa bệnh của dự án được thể hiện cụ thể dưới đây: Hình 2. Quy trình khám chữa bệnh của Phòng khám • Thuyết minh quy trình khám chữa bệnh - Bệnh nhân được tiếp nhận và đợi tại phòng chờ. (Trong quá trình này phát sinh nước thải sinh hoạt do Bệnh nhân sử dụng nhà vệ sinh, bồn rửa tay, rửa mặt tại cơ sở, phát sinh giấy vụn từ việc ghi hồ sơ bệnh án, nhận bệnh nhân) - Sau đó lần lượt được Bác sĩ khám: đo huyết áp, siêu âm và chẩn đoán bệnh. Cuối cùng Bác sĩ sẽ kê toa đối với từng bệnh nhận. (Trong quá trình này phát sinh Chất thải nguy hại từ hoạt động siêu âm) - Quy trình khám chữa bệnh được lặp lại khi bệnh nhân tái khám. (Quá trình này phát sinh Chất thải rắn: giấy vụn, giấy ghi toa) Trang 8 ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 CTR y tế, CTR sinh hoạt, nước thải, khí thải. Bệnh nhân Cho toa Khám: Siêu âm, đo huyết áp
 16. 16. Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản Phòng khám chuyên khoa nội tim mạch Bác sĩ Nguyễn Công Tâm 1.6 Máy móc thiết bị Danh sách thiết bị máy móc của Phòng khám được trình bày trong bảng sau: Bảng 2. Danh mục máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động khám chữa bệnh của Phòng khám chuyên khoa nội tim mạch Bác sĩ Nguyễn Công Tâm tại tầng trệt căn nhà số 65 Thành Thái, P.14, Q.10 STT Loại máy móc, thiết bị Số lượng Nơi sản xuất Năm sản xuất Tình trạng sử dụng 1 Máy Siêu Âm Màu DOPPLER 02 NA UY 2008 Mới 2 Máy đo huyết áp liên tục 01 Nhật 2013 Mới 3 Ống nghe 02 USA 2008 Mới 4 Máy tính văn phòng 02 Trung Quốc 2010/2012 Mới 5 Máy lạnh 02 Philippines 2014 Mới (Nguồn: Phòng khám chuyên khoa nội tim mạch Bác sĩ Nguyễn Công Tâm, 2014) 1.7 Nhu cầu nguyên liệu và nhiên liệu 1.7.1 Nhu cầu nguyên liệu thô/nhiên liệu Phòng khám Bác sĩ Nguyễn Công Tâm hoạt động trong lĩnh vực khám chữa bệnh (siêu âm), nên nhu cầu sử dụng nhiên, nguyên liệu chủ yếu là Gel siêu âm và giẻ lau... . Nhu cầu sử dụng nguyên liệu, nhiên liệu được thể hiện như sau: Bảng 3. Nhu cầu sử dụng nguyên liệu, nhiên liệu STT Tên nguyên liệu Đơn vị Số lượng/tháng 1 Gel siêu âm Lít 5 2 Giẻ lau Kg 6 (Nguồn: Phòng khám chuyên khoa nội tim mạch Bác sĩ Nguyễn Công Tâm, 2014) 1.7.2 Nhu cầu và nguồn cung cấp nước Phòng khám không sử dụng nguồn nước ngầm. Nguồn nước sử dụng cho hoạt động của Phòng khám là nguồn nước được cấp từ Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Phú Trang 9 ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191
 17. 17. Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản Phòng khám chuyên khoa nội tim mạch Bác sĩ Nguyễn Công Tâm Hòa Tân. Nước sử dụng cho sinh hoạt của Bác sĩ, nhân viên, phục vụ sinh hoạt cho bệnh nhân ở toàn bộ căn nhà số 65 Thành Thái, Quận 10. Tính theo tiêu chuẩn TCXDVN 33:2006 quy định: Lượng nước thải sinh hoạt của Phòng khám được tính như sau: • Tầng 1: + Nhân viên: 03 người x 40 lít/người/ngày = 120 lít/ngày = 0,12 m3 /ngày + Bệnh nhân: 16 người x 30 lít/người/ngày = 480 lít/ngày = 0,48 m3 /ngày + Nước lau chùi, vệ sinh: 0,2 m3 /ngày. Lượng nước phát sinh từ Tầng 1: Q1 = 0,8 m3 /ngày. • Tầng 2: + Nhân viên: 04 người x 40 lít/người/ngày = 160 lít/ngày = 0,16 m3 /ngày + Bệnh nhân: 10 người x 30 lít/người/ngày = 300 lít/ngày = 0,3 m3 /ngày + Nước lau chùi, vệ sinh: 0,2 m3 /ngày. Lượng nước phát sinh từ Tầng 1: Q1 = 0,66 m3 /ngày. - Lượng nước thải sinh hoạt từ hoạt động của căn nhà số 65 Thành Thái: Qtổng = 0,8 + 0,66 = 1,46 m3 /ngày ≈ 1,5 m3 /ngày. Tính theo hóa đơn tiền nước: Lượng nước sử dụng được tính trung bình là 20,7 m3 / tháng ( Căn cứ theo hóa đơn tiền nước). Tương đương với lượng nước trung bình 1 ngày Phòng khám sử dụng khoảng 0,7 m3 / ngày. Bảng 4. Lượng nước sử dụng tại Phòng khám Thời gian tiêu thụ Lượng nước sử dụng (m3 /tháng) Từ 30/05 đến 30/06/2014 22 Từ 30/06 đến 30/07/2014 22 Từ 30/07 đến 29/08/2014 18 Trung bình 20,7 (Nguồn: Phòng khám chuyên khoa nội tim mạch Bác sĩ Nguyễn Công Tâm, 2014.) Trang 10 ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191
 18. 18. Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản Phòng khám chuyên khoa nội tim mạch Bác sĩ Nguyễn Công Tâm 1.7.3 Nhu cầu sử dụng điện Chủ dự án sử dụng nguồn điện của điện lưới quốc gia để cung cấp cho quá trình hoạt động của Phòng khám. Cơ sở không sử dụng máy phát điện dự phòng cho hoạt động của dự án. Nhu cầu sử dụng điện trung bình trong 03 tháng gần đây của Phòng khám là 1.282,3 kWh/ tháng. Bảng 5. Lượng điện tiêu thụ của Phòng khám Thời gian tiêu thụ Lượng điện tiêu thụ (kwh/tháng) Tháng 08/ 2014 1.203 Tháng 09/2014 1.412 Tháng 10/2014 1.232 Trung bình 1.282,3 (Nguồn: Phòng khám chuyên khoa nội tim mạch Bác sĩ Nguyễn Công Tâm, 2014.) 1.8 Tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường 1.8.1 Tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường đến thời điểm lập ĐA BVMT • Chất thải lỏng Nước thải của Phòng khám chỉ bao gồm nước thải sinh hoạt của Bác sĩ, nhân viên và bệnh nhân, bên cạnh đó còn có nước thải y tế phát sinh từ cơ sở phòng xét nghiệm của 1 đơn vị khác trên tầng 2 của tòa nhà nhưng không lớn. Tổng lượng các loại nước thải này được thu gom và xử lý cục bộ tại bể tự hoại ba ngăn trước khi cho ra hệ thống thoát nước chung của Thành phố. • Chất thải rắn - Rác thải sinh hoạt: Tập trung tại một khu vực cố định sau Phòng khám. Chủ dự án đã ký hợp đồng với Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 10 đến thu gom, xử lý hằng ngày theo quy định. - Chất thải nguy hại: Toàn bộ lượng chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động của dự án đã được thu gom, phân loại, lưu giữ tại khu vực riêng và đã được chủ dự án hợp Trang 11 ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191
 19. 19. Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản Phòng khám chuyên khoa nội tim mạch Bác sĩ Nguyễn Công Tâm đồng với đơn vị có chức năng để mang xử lý và tiêu hủy theo đúng Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT về việc hướng dẫn điều kiện hành nghề và thủ tục lập hồ sơ, đăng ký, cấp phép hành nghề, mã số quản lý chất thải nguy hại. Chủ dự án đã thực hiện Hợp đồng thu gom và xử lý CTNH với đơn vị có chức năng, là: Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 10, số hợp đồng: 002/HĐRYT, phụ lục hợp đồng số 1/PLHĐ/002/HĐRYT vào ngày 23/09/2014. • Khí thải − Khí thải phát sinh từ máy điều hòa không khí Máy lạnh thường xuyên được vệ sinh, bảo dưỡng nhằm đảm bảo công suất máy lạnh và hạn chế tiếng ồn. − Dàn nóng máy lạnh được bố trí hợp lý nhằm hạn chế ảnh hưởng của việc phát tán nhiệt thừa đến dân cư xung quanh. • Tiếng ồn: - Không sử dụng còi khi không cần thiết. - Hiện đại hóa thiết bị, sử dụng thiết bị ít gây ồn. - Thường xuyên bảo dưỡng hệ thống máy lạnh . 1.8.2 Lý do đã không lập bản cam kết BVMT, Đề án BVMT trước đây Phòng khám chuyên khoa nội tim mạch Bác sĩ Nguyễn Công Tâm được thành lập năm 2004 với loại hình là Dịch vụ khám, chữa bệnh nội tim mạch; siêu âm nội khoa., nhưng do chưa nắm bắt được thông tin, chưa tìm hiểu kỹ về những thủ tục, hồ sơ môi trường cần thiết nên chưa tiến hành lập cam kết bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường theo luật định. Tuy nhiên năm 2014 Phòng khám chuyên khoa nội tim mạch Bác sĩ Nguyễn Công Tâm nhận thấy tính cấp thiết của vấn đề này, Chủ dự án tiến hành lập Đề án bảo vệ môi trường đơn giản cho Phòng khám gửi lên UBND quận 10 xin thẩm định và xác nhận theo quy định. Đến thời điểm hiện tại Cơ sở đã bị xử phạt theo quy định về các vấn đề liên quan đến môi trường, Cơ sở đã đóng phạt hành chính theo quyết định số 12803 ngày 12/12/2014 của UBND Quận 10 (đính kèm biên lai nộp phạt tại phụ lục). Trang 12 ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191
 20. 20. Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản Phòng khám chuyên khoa nội tim mạch Bác sĩ Nguyễn Công Tâm Tuy cơ sở đã chủ động thực hiện Đề án đơn giản cho Dự án “ Phòng khám chuyên khoa nội tim mạch Bác sĩ Nguyễn Công Tâm” nhưng vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện nội dung theo đúng thông tư 01/2012/TT-BTNMT ngày 16 tháng 03 năm 2012 quy định về việc lập, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết; lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản. Vì vậy, chủ dự án kính mong nhận được sự tư vấn và giúp đỡ từ các cán bộ thuộc cơ quan có thẩm quyền để cơ sở có thể hoàn thành đầy đủ các hồ sơ môi trường và hoạt động theo đúng pháp luật. Trang 13 ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191
 21. 21. Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản Phòng khám chuyên khoa nội tim mạch Bác sĩ Nguyễn Công Tâm CHƯƠNG 2 MÔ TẢ CÁC NGUỒN CHẤT THẢI, CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN CHẤT THẢI CỦA CƠ SỞ VÀ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ/XỬ LÝ 2.1 Nguồn chất thải rắn 2.1.1 Chất thải rắn sinh hoạt • Nguồn phát sinh Chất thải rắn thải ra chủ yếu là: • Rác thải sinh hoạt của Bác sĩ và nhân viên, một số ít của bệnh nhân; Phòng khám có số lượng nhân viên là 03 người, lượng thải bình quân khoảng 0,5 kg/người/ngày (Nguồn: Bộ môn sức khỏe môi trường, 2006), thì ước tính khối lượng rác thải sinh hoạt khoảng 1,5 kg/ngày. Ngoài ra, lượng rác phát sinh từ bệnh nhân khoảng 0,5 kg/ngày căn cứ theo thực tế Cơ sở theo dõi ( tối đa 19 người/ngày). Vậy lượng rác thải sinh hoạt phát sinh tại Phòng khám là khoảng 2,0 kg/ngày. Rác thải sinh hoạt có thành phần:  Các hợp chất có thành phần hữu cơ: thực phẩm, rau quả, thức ăn thừa, giấy báo….;  Các hợp chất có thành phần vô cơ: bao nylon, nhựa, plastic, thủy tinh, vỏ hộp kim loại với khối lượng khoảng 0,5 kg/tháng; Riêng các hợp chất có thành phần hữu cơ dễ phân hủy gây mùi hôi nên nếu không có biện pháp thu gom và xử lý tốt sẽ ảnh hưởng đến mỹ quan phòng khám, sức khỏe của Bác sĩ, nhân viên và bệnh nhân. • Biện pháp quản lý/xử lý hiện tại Phòng khám đã bố trí khu vực lưu giữ chất thải các loại, ngăn lưu giữ rác sinh hoạt, đảm bảo an toàn, hợp vệ sinh và nước mưa không cuốn trôi được chất thải vào môi trường. Trang 14 ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191
 22. 22. Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản Phòng khám chuyên khoa nội tim mạch Bác sĩ Nguyễn Công Tâm Đối với rác thải sinh hoạt: Phòng khám sẽ bố trí các thùng chứa tại nơi phát sinh. Chất thải rắn sinh hoạt được phân loại trước khi giao cho đơn vị chức năng thu gom xử lý theo đúng quy định. Hình 3. Sơ đồ khối các biện pháp xử lý chất thải rắn Hiện Phòng khám đang hợp đồng với Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 10 ( số hợp đồng: 13068/HĐ-DVĐT có hiệu lực đến khi 2 bên ký hợp đồng mới) để thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên theo đúng yêu cầu của luật Môi trường. Tổng lượng rác trong tháng của Cơ sở: 2,0 kg/ngày x 30 ngày = 60 kg/tháng. Tần suất thu gom là 1 lần/ngày. Cơ sở thực hiện đóng phí vệ sinh và phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn thông thường theo đúng QĐ 88/2008/QĐ-UBND với mức phí 60.000 VNĐ/tháng. • Biện pháp xử lý/quản lý sắp tới Phòng khám đã thực hiện đầy đủ các biện pháp quản lý chất thải rắn. Vì vậy, thời gian sắp tới Phòng khám sẽ duy trì thực hiện các biện pháp quản lý chất thải rắn như trên để góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong khu vực. 2.1.3. Chất thải nguy hại và rác thải y tế a) Chất thải nguy hại • Nguồn phát sinh Chất thải rắn nguy hại là những chất có độc tính, ăn mòn, gây kích thích, hoạt tính, có thể cháy, nổ,…gây nguy hiểm đến con người. Chất thải nguy hại phát sinh tại Phòng khám gồm các loại: bóng đèn huỳnh quang thải, pin và ắc quy hỏng,…, lượng chất thải này cụ thể được trình bày như sau: Bảng 6. Chất thải nguy hại phát sinh tại cơ sở trong 1 năm Trang 15 ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Chất thải rắn sinh hoạt Chất thải vô cơ: bao bì, nylon,… Chất thải hữu cơ: thức ăn thừa, phần thực phẩm thải bỏ Hợp đồng với đơn vị thu gom của địa phương
 23. 23. Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản Phòng khám chuyên khoa nội tim mạch Bác sĩ Nguyễn Công Tâm STT Thành phần ĐVT Trạng thái tồn tại Khối lượng/năm 1 Bóng đèn huỳnh quang hỏng kg Rắn 1,0 2 Pin, ắc quy thải kg Rắn 3,0 Tổng kg 4,0 (Nguồn: Phòng khám chuyên khoa nội tim mạch Bác sĩ Nguyễn Công Tâm, 2014) • Biện pháp quản lý Lượng chất thải nguy hại phát sinh tại cơ sở rất ít, chủ cơ sở đã thu gom vào thùng riêng, dán nhãn, lưu chứa rác theo quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT. Cơ sở không thuộc đối tượng thực hiện sổ chủ nguồn thải. Chủ cơ sở sẽ tiến hành kỳ hợp đồng với đơn vị có chức năng dể chuyển giao và xử lý trước 06/2015. b) Rác thải y tế Rác thải y tế phát sinh từ quá trình hoạt động của phòng khám có thành phần gồm: Gel siêu âm thừa, bình chứa gel siêu âm, giẻ lau. Cụ thể thành phần và khối lượng rác thải y tế phát sinh tại cơ sở được trình bày cụ thể trong bảng sau: Bảng 7. Khối lượng các loại chất thải nguy hại của Phòng khám trong 1 năm STT Thành phần ĐVT Trạng thái tồn tại Khối lượng/năm 1 Giẻ lau dính gel siêu âm kg Rắn 13,0 2 Các bình chứa gel siêu âm kg Rắn 13,0 3 Gel siêu âm thừa kg Lỏng 13,0 Tổng kg 39 (Nguồn: Phòng khám chuyên khoa nội tim mạch Bác sĩ Nguyễn Công Tâm, 2014) • Biện pháp quản lý Lượng rác thải y tế phát sinh tại Phòng khám được nhân viên thu gom, dán nhãn và lưu trữ đúng nơi quy định. Chủ phòng khám đã ký hợp đồng với đơn vị có chức năng là Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 10, số hợp đồng: 002/HĐRYT, phụ lục hợp đồng số 1/PLHĐ/002/HĐRYT vào ngày 23/09/2014 đến để thu gom và xử lý, hợp đồng có hiệu lực từ 01/01/2014 dến ngày 31/12/2014. Trang 16 ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191
 24. 24. Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản Phòng khám chuyên khoa nội tim mạch Bác sĩ Nguyễn Công Tâm • Đánh giá hiệu quả xử lý chất thải nguy hại và rác thải y tế Hiệu quả xử lý chất thải nguy hại và rác thải y tế phát sinh tại cơ sở đạt theo Nghị định 59/2007/NĐ-CP về quản lý chất thải nguy hại, QĐ 43/2007/QĐ-BYT về việc ban hành quản lý chất thải y tế và Thông tư 12/2011/TT-BTNMT. Cơ sở đã thu gom và chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý 100% lượng rác thải y tế và chất thải nguy hại phát sinh tại Cơ sở. 2.2 Nguồn chất thải lỏng 2.2.1 Nguồn phát sinh − Nước mưa chảy tràn: Nước mưa chảy tràn qua khu vực xung quanh khu vực Phòng khám cuốn theo đất cát và các chất rơi vãi trên dòng chảy. − Nước thải sinh hoạt của bác sĩ, bệnh nhân và nhân viên làm việc trong khu vực Phòng khám. − Nước lau rửa sàn, nhà vệ sinh. Phòng khám Bác sĩ Tâm sử dụng nước phục vụ cho mục đích sinh hoạt. Lượng nước cấp cho toàn bộ hoạt động của cơ sở khoảng 1,5 m3 /ngày. Theo điều 51 Nghị định 88/2008/NĐ-CP thì lượng nước thải tính bằng 100% lượng nước cấp, vậy lượng nước thải sinh hoạt của Tòa nhà trung bình khoảng 1,5 m3 /ngày.đêm. Lượng nước thải ước tính cho thời điểm phát sinh tối đa khoảng 2,0 m3 /ngày.đêm - Thành phần các chất ô nhiễm chủ yếu có trong loại nước thải này gồm: các chất rắn lơ lửng, các chất hữu cơ, các chất dinh dưỡng, vi sinh gây bệnh, dầu mỡ, các chất tẩy rửa và các phế thải khác…  Tác động tiêu cực: - Đặc trưng của loại nước thải này là có nhiều chất lơ lửng, nồng độ chất hữu cơ cao và nhiều vi sinh vật gây bệnh. Nếu không được xử lý triệt để sẽ gây ảnh hưởng xấu đến nguồn tiếp nhận. - Nước thải có hàm lượng chất lơ lửng cao: các chất rắn lơ lửng khi thải ra môi trường nước sẽ nổi lên trên mặt nước tạo thành lớp dầy, lâu dần ngã màu xám, không những làm mất vẻ mỹ quan mà quan trọng hơn chính lớp vật nổi này sẽ ngăn cản quá trình trao đổi oxy và truyền sáng, dẫn nước đến tình trạng kỵ khí. Trang 17 ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191
 25. 25. Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản Phòng khám chuyên khoa nội tim mạch Bác sĩ Nguyễn Công Tâm Mặt khác một phần cặn lắng xuống đáy sẽ bị phân hủy trong điều kiện kỵ khí, sẽ tạo ra mùi hôi cho khu vực xung quanh. Chất rắn lơ lửng sẽ làm giảm khả năng quang hợp, đồng thời làm giảm sự sinh trưởng và phát triển của thực vật trong nước. - Nước thải có hàm lượng chất hữu cơ cao: loại nước thải này khi xả ra nguồn tiếp nhận, sẽ làm nồng độ oxy hòa tan (DO) trong nước giảm đi nhanh chóng do vi sinh vật cần lấy oxy hòa tan trong nước để chuyển hóa các chất hữu cơ nói trên thành CO2, N2, H2O, CH4… Nếu nồng độ DO dưới 3 mg/l sẽ kìm hãm sự phát triển của thủy sinh vật và ảnh hưởng đến sự phát triển của hệ sinh thái thủy vực. Mặt khác do quá trình phân hủy các hợp chất hữu cơ sẽ làm cho các hợp chất nitơ và phospho khuyếch tán trở lại trong nước, sự gia tăng nồng độ các chất dinh dưỡng này trong nước có thể dẫn đến hiện tượng phú dưỡng hóa. - Nước thải có chứa N, P: các chất dinh dưỡng như N, P có nhiều trong nước thải chính là các yếu tố gây nên hiện tượng phú dưỡng hóa. Phú dưỡng tăng hàm lượng hữu cơ và có thể có độc tố do tảo tiết ra gây cản trở đời sống của thủy sinh và ảnh hưởng tới môi trường xung quanh. - Nước thải có chứa các vi sinh vật gây bệnh: làm lây lan dịch bệnh, gây nguy hiểm cho sức khỏe con người và động vật khi sử dụng nguồn nước bị nhiễm vi sinh vật gây bệnh. Nước có lẫn các loại vi khuẩn gây bệnh thường là nguyên nhân của các dịch bệnh thương hàn, phó thương hàn, lỵ, tả. Tùy điều kiện mà vi khuẩn có sức chịu đựng mạnh hay yếu. Các nguồn nước thiên nhiên thường có một số loài vi khuẩn thường xuyên sống trong nước hoặc một số vi khuẩn từ đất nhiễm vào. Coliform là nhóm vi khuẩn đường ruột hình que hiếu khí hoặc kỵ khí tùy tiện và đặc biệt là Escherichia Coli (E. Coli). E. Coli là một loại vi khuẩn có nhiều trong phân người và phân động vật máu nóng. Ước tính có tới 70% bệnh truyền nhiễm được truyền qua đường nước có nhiễm tác nhân gây bệnh. 2.2.2 Biện pháp quản lý a. Nước mưa chảy tràn Toàn bộ nền trước và sau Phòng khám đều được bê tông hóa hoàn toàn, nên nước mưa tương đối sạch, bề mặt các khu vực văn phòng, và các khu vực khác bên trong Trang 18 ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191
 26. 26. Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản Phòng khám chuyên khoa nội tim mạch Bác sĩ Nguyễn Công Tâm phòng khám được thường xuyên quét dọn, làm vệ sinh nhằm làm giảm thiểu sự lôi cuốn các chất dơ bẩn khi nước mưa chảy tràn qua. Toàn bộ lượng nước mưa được thoát ra hệ thống thoát nước chung của khu vực. b. Nước thải từ hoạt động của Cơ sở Nước thải phát sinh từ cơ sở hiện tại được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại 3 ngăn, có ngăn lọc. Bể tự hoại đồng thời có 2 chức năng: lắng và phân huỷ cặn lắng. Cặn lắng giữ lại trong bể từ 6-8 tháng, dưới ảnh hưởng của các vi sinh vật, các chất hữu cơ bị phân giải, một phần tạo thành khí và một phần tạo thành các chất vô cơ hoà tan. Vị trí bể tự hoại được đặt phía sau Cơ sở (cuối hệ thống đường nước thu gom). Thể tích bể tự hoại: V = 2,2m X 2,3m X l,5m = 7,59 m3 . 1- Ống dẫn nước thải vào bể. 2- Ống thông hơi. 3- Nắp thăm (để hút cặn). 4- Ngăn định lượng xả nước thải đến công trình xử lý tiếp theo. Hình 4. Bể tự hoại 3 ngăn, có ngăn lọc Quy trình công nghệ, thiết bị của bể tự hoại 3 ngăn: + Nguyên tắc: Nước thải đưa vào ngăn thứ nhất của bể, có vai trò làm bể chứa - lên men kỵ khí, đồng thời điều hòa lưu lượng và nồng độ chất bẩn trong dòng nước thải. Nhờ các vị trí ống dẫn, nước thải chảy qua bể lắng theo chiều chuyển động từ dưới lên trên, tiếp xúc với các vi sinh vật kỵ khí trong lớp bùn hình thành ở đáy bể trong điều kiện động, các chất bẩn hữu cơ được các vi sinh vật hấp thụ và chuyển hóa. Ngăn cuối cùng là ngăn lọc kỵ khí, có tác dụng làm sạch bổ sung nước thải, nhờ các vi sinh vật kỵ khí gắn bám trên bề mặt các hạt của lớp vật liệu lọc và ngăn cặn lơ lửng trôi ra theo nước. Lớp vật liệu lọc bao gồm 3 lớp; lớp sạn 1 x 3cm, lớp cát vàng, lớp đá 4 x 6cm. Bên trên lớp vật liệu có đặt máng nước tràn bằng bê tông để nước từ bể lắng được tràn đều trên bề mặt lớp lọc. + Tiêu chuẩn đạt được: Sử dụng bể tự hoại 3 ngăn để xử lý nước thải sinh hoạt Trang 19 ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191
 27. 27. Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản Phòng khám chuyên khoa nội tim mạch Bác sĩ Nguyễn Công Tâm cho phép đạt hiệu suất tốt, ổn định. Hiệu suất xử lý trung bình theo hàm lượng cặn lơ lửng SS, nhu cầu oxy hóa học COD, nhu cầu oxy sinh hóa BOD5 từ 70 – 75%. + Bùn thải phát sinh từ bể tự hoại: lượng bùn thải phát sinh từ bể tự hoại cơ sở định kỳ thuê đơn vị hút hầm cầu 01 năm 01 lần. + Tải lượng ô nhiễm nước thải sinh hoạt phát sinh tại cơ sở Tải lượng ô nhiễm của cả cơ sở trong 01 ngày được tính toán theo công thức: T=C*Q*10-3 Trong đó: T: Tải lượng ô nhiễm (g/ng.đ) C: nồng độ chất gây ô nhiễm (mg/L) Q: Lượng nước tiêu thụ (L/ng.đ) Số lượng nhân viên và bệnh nhân tối đa tại cơ sở là 33 người, lượng nước tiêu thụ 2,0 m3 /ng.đ = 2.000 L/ng.đ. Từ những cơ sở đã có, tải lượng ô nhiễm ở cơ sở được trình bày như bảng: Bảng 8. Bảng tải lượng ô nhiễm phát sinh tại Cơ sở Tác nhân gây ô nhiễm Tải lượng (g/ng.đ) Nồng độ trước ô nhiễm (mg/L) TSS 543-652 298,8 BOD5 288 – 345,6 158,4 COD 371 – 445,6 204,2 Amoni (tính theo N) 55 - 66 30,3 Phosphat (tính theo P) 14 – 16,8 7,7 Dầu mỡ ĐTV KPH KPH Tổng Coliform (cá thể) 30.103 – 37.103 cá thể 16.750 cá thể Nitrat (tính theo N) 49 – 58,4 26,9 Salmonella KPH KPH Trang 20 ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191
 28. 28. Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản Phòng khám chuyên khoa nội tim mạch Bác sĩ Nguyễn Công Tâm Shigella KPH KPH Vibrio Cholerae KPH KPH (Nguồn: Công ty TNHH Dịch vụ phân tích kĩ thuật môi trường Công Nghệ Mới) Đánh giá hiệu quả quản lý chất thải lỏng hiện tại Để đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường nước thải tại cơ sở và toàn bộ căn nhà số 65 Thành Thái, ngày 29/09/2012 Công ty TNHH Dịch vụ phân tích kỹ thuật môi trường Công Nghệ Mới đã tiến hành lấy mẫu và phân tích nước thải tại hố ga cuối cùng. Chất lượng nước thải của cơ sở được trình bày trong bảng sau: Bảng 9. Kết quả giám sát chất lượng nước thải Phòng khám chuyên khoa nội tim mạch Bác sĩ Nguyễn Công Tâm STT THÔNG SỐ/ĐƠN VỊ PHƯƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM KẾT QỦA THỬ NGHIỆM QCVN 28:2010/BTNMT Cột B 1. pH -- TCVN 6492:2011 7,12 6,5-8,5 2. COD mg/l SMEWW 5220:2005 55,7 100 3. BOD5 mg/l TCVN 6001-2:2008 43,2 50 4. TSS mg/l TCVN 6625:2000 81,5 100 5. Sunfua (tính theo H2S) mg/l EPA 376-2 1,7 4,0 6. Amoni (tính theo N) mg/l SMEWW 4500-NH3-F 8,2 10 7. Phosphat (tính theo P) mg/l SMEWW 4500:2005 2,1 10 8. Nitrat (tính theo N) mg/l SMEWW 4500:2005 7,3 50 9. Coliform MNP/ 100ml TCVN 6187-2:1996 4.600 5.000 10. Dầu mỡ ĐTV mg/l US EPA Method 1664 KPH 20 Trang 21 ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191
 29. 29. Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản Phòng khám chuyên khoa nội tim mạch Bác sĩ Nguyễn Công Tâm 11. Salmonella Vikhuẩn /100mL ISO 19250:2010 KPH KPH 12. Shigella Vikhuẩn /100mL SMEWW 9260 E:2005 KPH KPH 13. Vibrio Cholerae Vikhuẩn /100mL SMEWW 9260 H:2005 KPH KPH (Nguồn: Công ty TNHH Dịch vụ phân tích kĩ thuật môi trường Công Nghệ Mới) • Đánh giá hiệu quả xử lý chất thải lỏng Qua kết quả phân tích cho thấy hệ thống bể tự hoại hiện tại ở cơ sở hoạt động tốt, cho hiệu quả xử lý ổn định và các chỉ tiêu đều đạt chuẩn cột B của QCVN 28:2010/BTNMT quy định về quy chuẩn kĩ thuật Quốc gia về nước thải y tế. Nhận xét: Mặc dù dự án phòng khám chuyên khoa nội tim mạch của Bác sĩ Nguyễn Công Tâm Kết quả phân tích được so sánh với QCVN 28:2010/BTNMT Cột B – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải y tế do Bộ trưởng BTNMT ban hành. Kết quả cho thấy đa số các thông số phân tích đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 28:2010/BTNMT. Cở sở cam kết, trong kỳ Báo cáo giám sát chất lượng môi trường định kỳ vào tháng 06/2015 nếu kết quả phân tích các chỉ tiêu nước thải cho thấy dấu hiệu tình hình ô nhiễm vượt chuẩn cho phép theo quy định thì Chủ cơ sở sẽ tiến hành tìm kiếm đơn vị tư vấn, thiết kế đủ năng lực để tiến hành xây dựng HTXLNT đảm bảo chất lượng nước thải đủ tiêu chuẩn thải vào môi trường. Thời gian hoàn thành hệ thống xử lý nước thải dự kiến trong 08 tuần làm việc (dự kiến đến cuối tháng 8/2015 hoàn thành), tiến độ xây dựng theo bảng sau: TT Nội dung công việc Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 Tuần 4 Tuần 5 Tuần 6 Tuần 7 Tuần 8 1 Khảo sát, thiết kế 2 Hoàn thiện thiết kế 3 Thi công 4 Vận hành Trang 22 ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191
 30. 30. Bể MBR Bể Điều Hòa Thu gom Nước thải sau xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT Cột B Khí Bể chứa bùn Xả bùn dư Bể Tách Dầu Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản Phòng khám chuyên khoa nội tim mạch Bác sĩ Nguyễn Công Tâm thử nghiệm 5 Nghiệm thu và bàn giao Vị tri hố ga cuối cùng trước khi nước thải cho ra cống thoát nước chung của Thành phố: nằm phía sau Cơ sở. CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CƠ SỞ ĐƯỢC ĐỀ XUẤT Sơ đồ công nghệ: Thuyết minh quy trình công nghệ: Nước thải từ các nguồn phát sinh theo mạng lưới thu gom nước thải chảy vào hố thu của hệ thống xử lý. Tại đây, nước thải được bơm lên bể MBR để xử lý triệt để các chất ô nhiễm: BOD, COD, SS, ….. Nồng độ bùn hoạt tính trong bể dao động từ 1.000-3.000 mg MLSS/L. Nồng độ bùn hoạt tính càng cao, tải trọng hữu cơ áp dụng của bể càng lớn. Oxy (không khí) được cấp vào bể MBR bằng các máy thổi khí (airblower) và hệ thống phân phối khí có hiệu quả cao với kích thước bọt khí nhỏ hơn 10 µm. Lượng khí cung cấp vào bể với mục đích: (1) cung cấp oxy cho vi sinh vật hiếu khí chuyển hóa chất hữu cơ hòa tan thành nước và carbonic, (2) xáo trộn đều nước thải và bùn hoạt tính tạo điều kiện để vi sinh vật tiếp xúc tốt với các cơ chất cần xử lý, (3) giải phóng các khí ức chế quá trình Trang 23 ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Nước thải (05 m3 /ngđ)
 31. 31. Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản Phòng khám chuyên khoa nội tim mạch Bác sĩ Nguyễn Công Tâm sống của vi sinh vật, Các khí này sinh ra trong quá trình vi sinh vật phân giải các chất ô nhiễm, (4) tác động tích cực đến quá trình sinh sản của vi sinh vật. Tải trọng chất hữu cơ của bể trong giai đoạn xử lý aerotank dao động từ 0,32-0,64 kg BOD/m3 .ngày đêm. Các quá trình sinh hóa trong bể hiếu khí được thể hiện trong các phương trình sau: - Oxy hóa và tổng hợp COHNS (chất hữu cơ) + O2 + Chất dinh dưỡng + vi khuẩn hiếu khí → CO2 + H2O + NH3 + C5H7O2N (tế bào vi khuẩn mới) + sản phẩm khác • Hô hấp nội bào C5H7O2N (tế bào) + 5O2 + vi khuẩn → 5CO2 + 2H2O + NH3 + E 113 160 1 1,42 Nước sau thời gian xử lý tại bể MBR được bơm qua bể lọc áp lực đa lớp vật liệu : sỏi đỡ, cát thạch anh và than hoạt tính, để loại bỏ các hợp chất hữu cơ hòa tan, các nguyên tố dạng vết, những chất khó hoặc không phân giải sinh học và halogen hữu cơ. Nước thải sau khi qua bể lọc áp lực sẽ được khử trùng bằng hóa chất chuyên dụng trên đường ống với Mixer đạt quy chuẩn xả thải theo quy định hiện hành của pháp luật. Bùn ở bể MBR được đưa tới bể chứa bùn và được lưu trữ tạm thời tại bể này. Sau khoảng thời gian lưu nhất định, bùn trong bể tách thành 2 phần: phần bùn đặc lắng xuống đáy đạt hàm lượng chất rắn khoảng 2 - 3% được các cơ quan có chức năng thu gom và xử lý định kỳ, phần nước trong ở trên sẽ được đưa về hố thu của hệ thống xử lý. Ưu điểm của công nghệ MBR là công nghệ xử lý mới với sự kết hợp giữa công nghệ màng với công nghệ xử lý nước thải theo phương pháp sinh học. Với công nghệ này có tác dụng: • Giảm hàm lượng các chất hữu cơ và các chất dinh dưỡng nhanh chóng đặc biệt là nito. • Cặn lơ lửng được khử hoàn toàn ở dòng ra. • Hiệu quả khử trùng tốt. Trang 24 ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191
 32. 32. Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản Phòng khám chuyên khoa nội tim mạch Bác sĩ Nguyễn Công Tâm • Đảm bảo chất lượng nước đầu ra đạt quy chuẩn xả thải theo quy định hiện hành của pháp luật; • Diện tích đất sử dụng tối thiểu, diện tích mặt bằng hệ thống xử lý rất nhỏ, bằng 50% so với công nghệ truyền thống, phù hợp với điều kiện diện tích hạn hẹp; • Nước sau quy trình xử lý có khả năng tái sử dụng: tưới cây, dội bồn cầu, giải nhiệt thiết bị; • Chi phí xây dựng thấp. • Quá trình bảo trì bảo dưỡng dễ dàng; • Hòa hợp với các công trình hiện hữu; • Hệ thống được thiết kế theo dạng modul, dễ dàng cải tạo, nâng công suất xử lý. Nhược điểm của công nghệ • Nhân viên vận hành cần được đào tạo về vận hành hệ thống xử lý nước thải ứng dụng công nghệ vi sinh bám dính kết hợp lơ lửng; • Chất lượng nước thải sau xử lý có thể bị ảnh hưởng nếu một trong những công trình đơn vị trong hệ thống không được vận hành đúng các yêu cầu kỹ thuật; • Bùn sau quá trình xử lý cần được thu gom và xử lý định kỳ. THIẾT BỊ - VẬT TƯ – HỆ THỐNG ĐIỆN CÔNG TRÌNH 1. Thiết bị động lực • Thiết bị chính sử dụng trong công trình được tính toán an toàn về công suất, số lượng thiết bị dự phòng; • Các thiết bị chính như máy bơm, máy thổi khí,… có xuất xứ từ các nước tiên tiến trên thế giới; • Thiết bị được lựa chọn trong công nghệ có thể chịu được tính ăn mòn cao khi pH thay đổi trong khoảng rộng (từ 4 – 10), hoạt động ổn định trong môi trường nước thải, phù hợp với điều kiện môi trường Việt Nam. Trang 25 ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191
 33. 33. Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản Phòng khám chuyên khoa nội tim mạch Bác sĩ Nguyễn Công Tâm 2. Vật tư lắp đặt cho công trình • Vật tư lựa chọn lắp đặt có thể chịu được tính ăn mòn cao khi pH thay đổi từ 4–10, bền trong môi trường nước thải; • Vật tư sử dụng đảm bảo theo các quy chuẩn kỹ thuật, TCVN, có sẵn trên thị trường, thuận tiện trong quá trình bảo trì sửa chữa hay thay thế. 3. Hệ thống điện điều khiển • Nguồn điện cung cấp cho các bơm, máy thổi khí… và cho toàn tủ điện được tính toán phù hợp với nhu cầu sử dụng của hệ thống; • Các thiết bị như bơm, máy thổi khí,… được vận hành ở 3 chế độ: tự động (Auto), tay (Manual) và không hoạt động (Off). 4. Nhân công lắp đặt thiết bị - đường ống – hệ thống điện • Các vật tư, thiết bị lắp đặt ở công đều có kỹ sư giám sát, chỉ đạo và đội ngũ nhân công (thợ cơ khí, thợ điện, thợ môi trường) lành nghề, có nhiều kinh nghiệm, chuyên lắp đặt thiết bị môi trường; • Thiết bị vật tư được lắp đặt đúng theo tiêu chuẩn và quy chuẩn quy định, đúng kỹ thuật, đúng theo thiết kế được chủ đầu tư phê duyệt, đảm bảo trạm xử lý hoạt động ổn định và không bị hao mòn tuổi thọ thiết bị; • Thực hiện các công việc cơ khí (lắp đặt các máy móc thiết bị, hàn và gia cố hệ thống đường ống…), lắp đặt hệ thống điện điều khiển (đi đường dây điện, lắp tủ điện điều khiển…). 5. Cung cấp – nuôi cấy – vận hành hệ thống • Cung cấp bùn vi sinh đúng chủng loại cho Hệ thống xử lý nước thải nhà hàng khách sạn; • Cung cấp chủng vi sinh vật đặt chủng xử lý nước thải. • Bổ sung dưỡng chất định kỳ để vi sinh vật phát triển tốt (trong trường hợp nước thải thiếu dinh dưỡng); Trang 26 ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191
 34. 34. Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản Phòng khám chuyên khoa nội tim mạch Bác sĩ Nguyễn Công Tâm • Nhân viên vận hành có kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn cao, được trang bị đầy đủ các dụng cụ kiểm tra mẫu nước thải trong quá trình vận hành; • Lấy mẫu thường xuyên để phân tích các chỉ tiêu: pH, COD, BOD, TSS, Nitơ tổng, Photpho tổng, Coliform. Trên cơ sở kết quả phân tích, nhân viên vận hành đưa ra nhận xét, đánh giá và điều chỉnh các thông số kỹ thuật để cho khả năng phát triển của vi sinh vật và chất lượng nước thải đầu ra là tốt nhất. CHI TIẾT THỰC HIỆN CÔNG TRÌNH A. PHẦN XÂY DỰNG STT HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH SỐ LƯỢNG ĐƠN VỊ 1 Bể điều hòa kỵ khí 1 Bể V= 2x3x1 m Vật liệu: Đáy bê tông, tường gạch B. PHẦN THIẾT BỊ STT TÊN THIẾT BỊ SỐ LƯỢNG ĐƠN VỊ *** Bể tách mỡ 1 - Vật liệu: Inox 304 1 HT - Thông số: dày 2 mm, V = 0.5 m3 - Xuất xứ: Việt Nam hoặc tương đương *** Bể điều hòa 2 Song chắn rác thô 1 Bộ - Vật liệu: Inox 304 - Kích thước khe 5mm - Xuất xứ: Việt Nam 3 Thiết bị dò mực nước 1 Bộ - Thông số: Phao, dây, giá… - Xuất xứ: Nhật hoặc tương đương 4 Bơm nước thải 1 Bộ - Q=10-15 m3/h, H=3-10m - Thông số: 220V/380V - Xuất xứ: Nhật hoặc tương đương *** Bể MBR 5 Bể MBR 1 Bộ - Vật liệu: CT3 Trang 27 ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191
 35. 35. Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản Phòng khám chuyên khoa nội tim mạch Bác sĩ Nguyễn Công Tâm - Thông số: 2m x 2m x 2,5m - Xuất xứ: Việt Nam hoặc tương đương 6 Máy thổi khí 2 Bộ - Q=0,5-5m3/phút, H=3-10m - Thông số: 380V/50Hz - Xuất xứ: Nhật hoặc tương đương 7 Hệ thống phân phối khí 1 HT - Thông số: đĩa, van, co, tê... - Xuất xứ: Đài loan và Việt Nam 8 Màng MBR 3 Bộ - Thông số: kích thước lỗ màng: 0,1µm - Xuất xứ: Titanjin Mo Timo Membrance 9 Giá lắp đặt màng MBR 1 Bộ - Thông số: Inox 304 - Xuất xứ: Việt Nam hoặc tương đương 10 Bơm hút nước từ bể MBR 2 Bộ - Thông số: Q=10-15 m3/h - Xuất xứ: Đài Loan hoặc tương đương 11 Bồn chứa bùn 1 Bộ - Thông số: Nhựa, V=1m3 - Xuất xứ: Việt Nam hoặc tương đương 13 Vi sinh xử lý nước thải 1 HT 14 Hệ thống điện điều khiển 1 HT - Cung cấp nguyên liệu - Lắp đặt hệ thống điện - Lắp đặt hệ thống điều khiển - Xuất xứ: Đức 15 Hệ thống đường ống công nghệ 1 HT - Cung cấp nguyên liệu + lắp đặt đường ống kỹ thuật + Các công việc cơ khí Dự án có tính khả thi cao vì công tác khảo sát của dự án dựa trên nhu cầu thực tế của Cơ sở.  Đánh giá hiệu suất và hiệu quả xử lý của Hệ thống dự kiến: TT Phương pháp xử lý Công trình xử lý Mục đích Hiệu suất xử lý 1 Xử lý cơ học Bể bẫy mỡ Khử dầu mỡ động thực vật 80 – 90% Bể lắng Khử chất lơ 75 – 90% Trang 28 ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191
 36. 36. Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản Phòng khám chuyên khoa nội tim mạch Bác sĩ Nguyễn Công Tâm lửng Khử BOD5 20 – 35% Khử Nitơ 10 – 25% 2 Xử lý sinh học Thiết bị xử lý hiếu khí Khử BOD5 70 – 95% Khử Nitơ 10 – 25% (Nguồn: Xử lý nước thải đô thị và công nghiệp – Tính toán thiết kế công trình, Lâm Minh Triết, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP. HCM, 2006)  Hiệu quả khử trùng của các khâu xử lý nước thải của HTXLNT dự kiến: TT Quá trình xử lý Hiệu quả khử trùng, % 1 Xử lý bằng bùn hoạt tính 90 – 98% 2 Clo hoá nước thải sau xử lý 98 – 99,99% (Nguồn: Xử lý nước thải đô thị, Trần Đức Hạ, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 2006)  Căn cứ vào các kết quả nghiên cứu trên, chất lượng nước thải đầu ra đảm bảo đạt QCVN 28:2010/BTNMT, cột B, K = 1,2. 2.3. Nguồn chất thải khí 2.3.1. Nguồn phát sinh Từ quá trình hoạt động của Phòng khám sẽ phát sinh các nguồn ô nhiễm không khí sau: - Cơ sở hoàn toàn không có hoạt động nấu ăn nên không phát sinh khí thải nhà bếp; - Khí thải và bụi từ các hoạt động giao thông vận tải: Các loại phương tiện động cơ sử dụng nhiên liệu (xe ra vào Phòng khám) sẽ phát sinh ra một lượng khí thải đáng kể. Thành phần khí thải phát sinh từ các phương tiện giao thông vận tải bao gồm bụi, SOx, NOx, THC... Tải lượng các chất ô nhiễm phụ thuộc vào lưu lượng, tình trạng kỹ thuật xe qua lại và tình trạng đường giao thông; - Mùi hôi từ bể tự hoại, khu vực lưu chứa rác tập trung. Ô nhiễm mùi hôi tại Phòng khám chủ yếu phát sinh do sự phân hủy của rác thải sinh hoạt, nhà vệ sinh, ô nhiễm bụi và các loại khí thải khác phát sinh từ khâu quét dọn, sử dụng điều hòa,… Tác động của khí thải và mùi hôi: Trang 29 ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191
 37. 37. Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản Phòng khám chuyên khoa nội tim mạch Bác sĩ Nguyễn Công Tâm − Khi phổi tiếp nhận một lượng khí thải nhất định thì sẽ ảnh hưởng đến hệ thần kinh, gan và đường hô hấp... với các triệu chứng như: hoa mắt, chóng mặt, đau đầu, co giật... − NO: suy giảm quá trình tuần hoàn, vận chuyển oxy của máu − NO2 với nồng độ 15 - 50 ppm có khả năng gây nguy hiểm cho phổi, tim, gan của người và cả động vật, có nguy cơ gây tử vong. − Các khí NO, NO2 sẽ kết hợp với hơi nước tạo thành acid HNO3 làm ăn mòn các thiết bị bằng kim loại. − NOx là một trong những khí gây hiệu ứng nhà kính. − Khí CO rất độc. Nếu trong không khí có CO nồng độ khoảng 250 ppm sẽ khiến con người bị tử vong vì ngộ độc. Nồng độ giới hạn của CO trong không khí là 32 ppm. 2.3.2. Biện pháp quản lý • Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí do phương tiện giao thông − Trong thành phần khí thải của phương tiện giao thông, hàm lượng lưu huỳnh (S) có trong nhiên liệu sử dụng là chỉ tiêu ảnh hưởng đến môi trường. Để giảm khí thải độc hại, kể từ ngày 1/7/2007 theo quy định của Chính Phủ thì nhiên liệu dầu diezen nhập về không vượt quá 0,25% khối lượng nhằm phục vụ cho các phương tiện cơ giới đường bộ, đáp ứng tiêu chuẩn khí thải EURO 2. Hiện nay có 2 loại diezen với hàm lưu huỳnh khác nhau: − Loại DO 0,05S, với hàm lượng S được qui định tướng ứng là: max 0,05%. − Loại DO 0,25S, với hàm lượng S được qui định tướng ứng là: max 0,25%. − Nồng độ khí thải phát sinh từ phương tiện giao thông ngoài sự phụ thuộc vào tính chất của loại nhiên liệu sử dụng còn phải phụ thuộc vào động cơ của các phương tiện. Nhằm hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng của các phương tiện vận chuyển, chủ đầu tư sẽ áp dụng các biện pháp sau: − Vệ sinh, thu dọn đất cát khu vực trước phòng khám. − Phun nước sân bãi giảm bụi và hơi nóng do xe vận chuyển ra vào cơ sở nhất là vào mùa nắng. Trang 30 ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191
 38. 38. Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản Phòng khám chuyên khoa nội tim mạch Bác sĩ Nguyễn Công Tâm − Lắp đặt kính cho cửa ra vào để giảm sự ảnh hưởng của bụi phía trước Phòng khám do hoạt động giao thông. − Giới hạn giờ làm việc từ 07 giờ đến 19 giờ hằng ngày. • Biện pháp giảm thiểu khí thải, mùi hôi sinh ra từ quá trình phân hủy rác và hầm tự hoại − Bố trí các thùng rác có nắp đậy để ngăn mùi hôi sinh ra từ quá trình phân hủy chất hữu cơ trong rác thải sinh hoạt. − Thực hiện giao rác cho đơn vị thu gom rác với tần suất 1 lần/ngày, không lưu trữ rác lâu tại cơ sở để tránh ảnh hưởng mùi hôi đến khu vực xung quanh. − Thường xuyên kiểm tra và tổ chức hút bể tự hoại định kỳ 6 tháng/lần. • Khí thải phát sinh từ máy điều hòa không khí − Máy lạnh phải thường xuyên được vệ sinh, bảo dưỡng nhằm đảm bảo công suất máy lạnh và hạn chế tiếng ồn. − Dàn nóng máy lạnh được bố trí hợp lý nhằm hạn chế ảnh hưởng của việc phát tán nhiệt thừa đến dân cư xung quanh. Đánh giá hiệu quả quản lý chất thải khí Để đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường không khí xung quanh và trong khu vực hoạt động tại Phòng khám, ngày 29/09/2012 Công ty TNHH Dịch vụ phân tích kỹ thuật môi trường Công Nghệ Mới đã tiến hành lấy mẫu và phân tích khí thải ở khu vực cổng ra vào Phòng khám và khu vực hoạt động của Phòng khám.  Hiện trạng chất lượng không khí tại Phòng khám chuyên khoa nội tim mạch Bác sĩ Nguyễn Công Tâm • Phương pháp phân tích Việc phân tích chất lượng không khí được Công ty CP DV TV Môi trường Hải Âu thực hiện theo phương pháp sau: Bảng 10. Phương pháp phân tích chất lượng không khí Chỉ tiêu Phương pháp thử nghiệm Trang 31 ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191
 39. 39. Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản Phòng khám chuyên khoa nội tim mạch Bác sĩ Nguyễn Công Tâm Bụi TCVN 5067:1995 NO2 TCVN 6137-2009 SO2 TCVN 5971:1995 CO 52 TCN 352-89-Bộ y tế-1993 (Nguồn: Công ty TNHH dịch vụ phân tích kỹ thuật môi trường Công Nghệ Mới) • Tiêu chuẩn so sánh Chất lượng không khí tại Phòng khám Bác sĩ Tâm ở vị trí khu vực cổng ra vào phải đạt giá trị cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT Quy chuẩn về chất lượng không khí xung quanh. Chất lượng không khí tại Phòng khám Bác sĩ Tâm ở vị trí khu vực hoạt động phải đạt giá trị cho phép của QĐ 3733/2002/QĐ-BYT 10/10/2002 Quyết định của Bộ Trưởng Y Tế về việc ban hành 21 Tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động. • Kết quả đo được Kết quả chất lượng không khí của Phòng khám được thể hiện trong bảng sau: Bảng 11. Kết quả phân tích chất lượng không khí bên trong và khu vực xung quanh Phòng khám chuyên khoa nội tim mạch Bác sĩ Nguyễn Công Tâm STT Vị trí đo Bụi (mg/Nm3 ) NO2 (mg/Nm3 ) SO2 (mg/Nm3 ) CO (mg/Nm3 ) 1 Trước cổng 0,15 0,047 0,022 4,20 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh QCVN 05:2013/BTNMT 0,3op g 0,2 0,35 30 2 Khu vực hoạt động 3,3 0,153 0,076 7,13 Tiêu chuẩn Vệ sinh lao động (Theo QĐ số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10/10/2002) 8 5 5 20 (Nguồn: Công ty TNHH dịch vụ phân tích kỹ thuật môi trường Công Nghệ Mới) Trang 32 ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191
 40. 40. Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản Phòng khám chuyên khoa nội tim mạch Bác sĩ Nguyễn Công Tâm • Nhận xét chung: Kết quả phân tích chất lượng không khí tại Phòng khám cho thấy hầu hết các chỉ tiêu môi trường không khí tại khu vực cổng ra vào, khu vực hoạt động đều đạt QCVN 05:2013/BTNMT và TCVSLĐ 3733/2002/QĐ/ BYT. Bảng 12. Kết quả phân tích mùi phát sinh tại cơ sở • Nhận xét: Kết quả phân tích mùi tại cơ sở cho thấy tại cơ sở hầu như không có phát sinh mùi lạ hay gây độc. Đảm bảo theo QCVN 06:2009/BTNMT. • Đánh giá hiệu quả xử lý khí thải và mùi Công tác quản lý, giám sát khí thải và mùi hôi phát sinh tại Cơ sở đang được thực hiện tốt. Mùi hôi phát sinh tại khu vực hố ga và khu vực lưu chứa rác luôn được kiểm soát. Cơ sở sử dụng những thùng rác chuyên dụng có nắp để hạn chế tối đa mùi hôi phát sinh. Khí thải phát sinh từ hoạt động giao thông,… được thể hiện qua các bảng kết quả phân tích cụ thể, cho thấy chất lượng môi trường tại cơ sở được đảm bảo tốt. 2.4. Nguồn tiếng ồn, độ rung 2.4.1. Nguồn phát sinh Tiếng ồn: phát sinh từ các phương tiện giao thông của bệnh nhân ra vào, có thể phát sinh từ máy điều hòa.  Ảnh hưởng của tiếng ồn − Tai người chỉ có thể chịu được tối đa tác động của tiếng ồn trong một khoảng thời gian nhất định mỗi ngày phụ thuộc vào mức ồn khác nhau. Nếu tác dụng Trang 33 NH3 (mg/Nm3 ) H2S (mg/Nm3 ) CH4 (mg/Nm3 ) Phương pháp phân tích TCVN 5293-1995 So màu với TT p-amino dimetylanilin Sắc ký khí (GC-FID) Kết quả phân tích 0,018 0,003 KPH QCVN 06:2009/BTNMT 0,2 0,042 -- ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191
 41. 41. Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản Phòng khám chuyên khoa nội tim mạch Bác sĩ Nguyễn Công Tâm của tiếng ồn lặp lại nhiều lần, hiện tượng mệt mỏi kéo dài, thích giác không có khả năng phục hồi hoàn toàn về trạng thái bình thường. Sau một thời gian dài sẽ phát triển thành những biến đổi có tính chất bệnh lý, dẫn đến thoái hóa trong tai, gây ra các bệnh nặng tai và bệnh điếc (Đinh Đắc Hiến và Trần Văn Địch, 2005). − Tiếng ồn có cường độ cao và trung bình kích thích mạnh hệ thống thần kinh trung ương, gây ra rối loại về chức năng thần kinh và thông qua hệ thống thần kinh tác động lên các cơ quan và hệ thống khác của cơ thể. − Tiếng ồn cũng gây ra những thay đổi trong hệ thống tim mạch kèm theo sự rối loạn trương lực bình thường của mạch máu và rối loạn nhịp tim. 2.4.2. Biện pháp quản lý Phòng khám đảm bảo duy trì tiếng ồn và các yếu tố tiếng ồn trong môi trường lao động đạt tiêu chuẩn đối với loại hình lao động trung bình do Bộ Y tế ban hành. Để hạn chế việc gây ồn ảnh hưởng đến các hộ dân lân cận Phòng khám đã tiến hành áp dụng một số biện pháp sau:  Chấp hành đúng thời gian hoạt động theo quy định  Thường xuyên vệ sinh, bảo trì hệ thống máy điều hòa. Đánh giá hiệu quả biện pháp quản lý tiếng ồn Để đánh giá hiện trạng chất lượng tiếng ồn, Công ty TNHH Dịch vụ phân tích kĩ thuật môi trường Công Nghệ Mới thực hiện việc khảo sát và đo đạc lấy mẫu chất lượng tiếng ồn ngày 29/09/2014, vị trí lấy mẫu tại cổng ra vào của Phòng khám. • Phương pháp phân tích: Việc phân tích chất lượng tiếng ồn được Công ty TNHH Dịch vụ phân tích kỹ thuật môi trường Công Nghệ Mới thực hiện theo phương pháp như bảng sau: Bảng 13. Phương pháp phân tích chất lượng tiếng ồn STT Chỉ tiêu phân tích Thiết bị đo 1 Tiếng ồn Đo nhanh bằng máy TES 1351 (Nguồn: Công ty TNHH Dịch vụ phân tích kỹ thuật môi trường Công Nghệ Mới) • Tiêu chuẩn so sánh: Trang 34 ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191
 42. 42. Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản Phòng khám chuyên khoa nội tim mạch Bác sĩ Nguyễn Công Tâm Chất lượng tiếng ồn tại công ty Phòng khám Bác sĩ Tâm ở vị trí khu vực cổng ra vào phải đạt giá trị cho phép của QCVN 26:2010/BTNMT Quy chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về Tiếng Ồn tại khu vực dân cư sinh sống, hoạt động và làm việc. Chất lượng tiếng ồn tại cơ sở ở vị trí khu vực hoạt động phải đạt giá trị cho phép của QĐ 3733/2002/QĐ-BYT 10/10/2002 Quyết định của Bộ Trưởng Y Tế về việc ban hành 21 Tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động. • Kết quả đo được: Kết quả chất lượng tiếng ồn tại Phòng khám chuyên khoa nội tim mạch Bác sĩ Nguyễn Công Tâm được thể hiện trong bảng sau: Bảng 14. Kết quả đo tiếng ồn khu vực cổng và trong khu vực hoạt động Điểm đo Cường độ ồn (dBA) Khu vực cổng 56,1 – 59,7 Khu vực hoạt động 51,3 – 54,2 Giới hạn tối đa cho phép trong khu vực công cộng và khu dân cư (QCVN26:2010/BTNMT) Từ 6 giờ-21 giờ: 70 21 giờ- 6 giờ: 55 Tiêu chuẩn vệ sinh lao động (Theo QĐ 3733/2002/QĐ-BYT 10/10/2002) ≤ 85 (Nguồn: Công ty TNHH Dịch vụ phân tích kỹ thuật môi trường Công Nghệ Mới) • Nhận xét: Kết quả phân tích chất lượng tiếng ồn cho thấy tiếng ồn tại khu vực cổng ra vào và trong khu vực hoạt động đều nằm trong giới hạn cho phép, đảm bảo điều kiện làm việc cho nhân viên và hoạt động khám chữa bệnh cho bệnh nhân. Tại các điểm đo đạc tiếng ồn đều đạt QCVN 26:2010/BTNMT và TCVSLĐ 3733/2002/QĐ/BYT. Mức ồn đo được tại các điểm trong phòng khám tác động từ khoảng 51,3 dBA đến 59,7 dBA. Phòng khám cam kết chất lượng tiếng ồn tại Phòng khám sẽ đạt chuẩn QCVN 26:2010/BTNMT và TCVSLĐ 3733/2002/QĐ/BYT. 2.5 Nguồn phát sinh các nguồn thải khác - Nhiệt phát sinh do sự thải nhiệt của các thiết bị làm lạnh, máy điều hòa. Trang 35 ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191
 43. 43. Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản Phòng khám chuyên khoa nội tim mạch Bác sĩ Nguyễn Công Tâm  Biện pháp quản lý Bố trí các máy quạt thông gió để làm giảm nhiệt. Các cục nóng máy lạnh được đặt ở nơi thông thoáng. 2.6 Các vấn đề môi trường, vấn đề kinh tế - xã hội do cơ sở tạo ra không liên quan đến chất thải • Biện pháp phòng ngừa khả năng cháy nổ và an toàn phòng cháy chữa cháy − Tham gia và hợp tác các buổi tuyên truyền về PCCC của địa phương tổ chức; − Trang bị đầy đủ dụng cụ chữa cháy; − Nội quy PCCC được phát và yêu cầu niêm yết tại mỗi khu; − Thường xuyên kiểm tra, bảo trì máy móc, thiết bị giám sát các thông số kỹ thuật; − Thiết lập các hệ thống báo cháy, đèn hiệu và thông tin tốt. Các phương tiện chữa cháy sẽ được kiểm tra thường xuyên và luôn trong tình trạng sẵn sàng; − Kiểm tra dây điện tránh tình trạng quá tải trên đường dây; − Nhân viên vận hành phải được huấn luyện và thực hành thao tác đúng cách khi có sự cố. • Phòng ngừa sự cố về vệ sinh và an toàn lao động Phòg khám thực hiện tất cả các biện pháp vệ sinh và an toàn lao động, các quy định, tiêu chuẩn, yêu cầu liên quan của Bộ luật Lao động theo Nghị định 6/CP của chính phủ Việt Nam kí ngày 20/01/2005. Các biện pháp nhằm giảm thiểu các tác nhân ô nhiễm ảnh hưởng đến sức khoẻ nhân viên được áp dụng: - Trang bị quần áo, tạo điều kiện cho người lao động làm việc thoải mái, dễ chịu; - Thường xuyên phổ biến cho công nhân viên các kiến thức về an toàn lao động khi vận hành máy móc và thiết bị; - Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm an toàn lao động, nhắc nhở công tác an toàn lao động cho nhân viên; - Đảm bảo chiếu sáng cho những khu vực làm việc; Trang 36 ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191
 44. 44. Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản Phòng khám chuyên khoa nội tim mạch Bác sĩ Nguyễn Công Tâm - Tổ chức các chương trình kiểm tra và giám định sức khoẻ định kỳ cho cán bộ, nhân viên; - Đảm bảo các yếu tố tiếng ồn và điều kiện lao động đạt Tiêu chuẩn do Bộ Y tế ban hành nhằm đảm bảo sức khoẻ cho người lao động; - Giáo dục, nâng cao nhận thức của nhân viên về bảo vệ môi trường và ý thức kỷ luật lao động; • Công tác vệ sinh môi trường - Thường xuyên thực hiện các biện pháp vệ sinh như quét dọn rác, bụi, lau sàn ở khu vực trước, xung quanh và trong cơ sở để bảo vệ môi trường không khí trong lành cho phòng khám; - Thực hiện phun nước ở khu vực sân trước cơ sở nhằm hạn chế bụi phát sinh vào những ngày hanh, khô; - Thường xuyên đóng cửa kính ra vào để hạn chế bụi, khói từ bên ngoài xâm nhập vào khu vực hoạt động của cơ sở; • Phòng ngừa sự cố về an ninh trật tự - Lượng xe bệnh nhân không đông, luôn được nhân viên phòng khám đảm bảo an ninh. Khi lượng xe bệnh nhân đông quá mức cho phép, nhân viên sẽ hướng dẫn cho bệnh nhân gửi xe đối diện phòng khám để đảm bảo an ninh tuyệt đối; - Luôn có nhân viên giám sát để đảm bảo an ninh cho phòng khám và khu vực xung quanh; - Luôn nhắc nhở bệnh nhân quản lý tư trang cẩn thận; • Phòng ngừa sự cố về bể tự hoại và HTXLNT dự kiến - Các sự cố phát sinh tại vị trí bể tự hoại như tràn, tắc bể, phát sinh mùi hôi, … chủ cơ sở và nhân viên chủ động theo dõi và tìm kiếm đơn vị có chức năng nhờ xử lý; - Sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải dự kiến được chủ cơ sở theo dõi cùng đơn vị tư vấn hỗ trợ về mặt kỹ thuật và tư vấn biện pháp xử lý kịp thời. Trang 37 ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191
 45. 45. Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản Phòng khám chuyên khoa nội tim mạch Bác sĩ Nguyễn Công Tâm CHƯƠNG 3 KẾ HOẠCH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG HÀNG NĂM 3.1 Kế hoạch quản lý chất thải Nước thải: phương án xử lý nước thải sinh hoạt của Phòng khám gồm nước thải từ hoạt động vệ sinh được tập trung xử lý sơ bộ. Cụ thể như sau: Hình 5. Sơ đồ xử lý nước thải tại Phòng khám Bác sĩ Tâm Khí thải, Tiếng ồn: Cách âm bằng vật liệu xây dựng bê tông cốt thép. Không sử dụng máy móc gây ồn và thường xuyên vệ sinh, bảo trì. Chất thải rắn: Hợp đồng với Công ty TNHH Dịch vụ Công ích của Quận 10 thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Chất thải nguy hại đã hợp đồng đơn vị có chức năng, là: Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 10, số hợp đồng: 002/HĐRYT, phụ lục hợp đồng số 1/PLHĐ/002/HĐRYT vào ngày 23/09/2014. Với mục tiêu quản lý môi trường nhằm theo dõi, phòng chống, khắc phục và giảm thiểu đến mức thấp nhất các tác động bất lợi đến môi trường, đặc biệt là phòng chống các sự cố về môi trường có thể xảy ra để bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ cuộc sống cộng đồng dân cư và nhân viên trực tiếp hoạt động. Một số công trình xử lý môi trường Phòng khám đã, đang và sẽ thực hiện được trình bày trong bảng sau: Trang 38 ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191 Hệ thống thoát nước Nước thải từ nhà vệ sinh Hệ thống xử lý Bể MBR Hố lắng
 46. 46. Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản Phòng khám chuyên khoa nội tim mạch Bác sĩ Nguyễn Công Tâm Bảng 15. Kế hoạch quản lý chất thải Trang 39 ĐVTV: CÔNG TY TNHH DV PT KT MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ MỚI Địa chỉ: 29/8F Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM ĐT: 08 39 117 646 (06 line) Fax:08 39 101 191

×