Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫وبسایت مخصوص متخصصین مجهز به سیستم مدیریت محتوا‬
‫با توجه به گسترش روز افزون درخواست برای سایت های شخصی که از طرف متخ...
‫امروزه داشتن ییک وبسیایت برای ارائه دهندگان خدمات ییا تولیید کنندگان ییک ضرورت اسیت امیا هدف‬
   ‫ی‬  ‫ی‬     ‫ی...
‫مزایای استفاده از سیستم های مدیریت سایت:‬


‫•مديريیت كاربران و تعييین سیطوح دسیترسي در كیل سیايت بیه صیورت جامیع و توسیط...
‫‪o‬تماس با ما‬


‫اسیتفاده از کاملتریین و سیریعترین ‪ FCKEditor‬یدنیا به شما قابلیت انتشار مطالب در سایت بدون نیاز به‬

‫...
‫•لینکستان: بخش لینکستان از چند نظر برای دارندگان یک سایت از هر نوع که باشند مهم‬

                    ...
‫•آرم سایت: این سیستم )وبسایت( به مدیران امکان ثبت آرم به تعداد نامحدود را می دهد و‬

  ‫مدیران سایت می توانند بر حسب ایا...
‫:‪Technical Information‬‬

‫‪Software: Web Site‬‬

‫‪Kind: Dynamic‬‬

‫#‪Programming Language: C‬‬

‫‪Technology: Asp.Net...
‫سییستم مدیرییت وب سیایت متخصیصین توسیط شرکیت ‪ ‘RED V‬و دفتیر تجارت الکترونییک ولقان حسیینی‬

              ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

About Expert Cms

806 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

About Expert Cms

 1. 1. ‫وبسایت مخصوص متخصصین مجهز به سیستم مدیریت محتوا‬ ‫با توجه به گسترش روز افزون درخواست برای سایت های شخصی که از طرف متخصصین ایرانی جهت‬ ‫ارائه بیوگرافیی شغلی صیورت میی گرفیت برآن شدییم تیا وبسیایتی شخصیی و کامیل برای ایین عزیزان‬ ‫طراحیی کنییم. ایین وبسیایت بیا توجیه بیه سیاختار آن مخصیوص متخصیصین در هیر رشتیه ای همچون‬ ‫مهندسییین، پزشکان، اسییاتید دانشگاه هییا و پیمانکاران و ... ایجاد شده اسییت. انتشار اطلعات شخصییی‬ ‫همچون بیوگرافی، اهداف، راهکارها، نظرات و اطلعات تماس، استفاده از گالری تصاویر، انتشار اخبار‬ ‫و جمع آوری نظرات از جمله امکانات این سایت می باشد.‬ ‫مزایا استفاده از سایت:‬ ‫1‬ ‫سیستم مدیریت وبسایت متخصصین | ‪Expert Content Management System| VOLGHAN Hosseyni @ Red V’ Design‬‬
 2. 2. ‫امروزه داشتن ییک وبسیایت برای ارائه دهندگان خدمات ییا تولیید کنندگان ییک ضرورت اسیت امیا هدف‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫اصیلی ییک وبسیایت ایجاد تعامیل میان صیاحبان سیایت و بینندگان سیایت اسیت و ایین مهمتریین مسیئله برای‬ ‫کسی هست که با مردم سروکار دارد و نیاز به تبادل نظر و انتشار اهداف و نظرات خود در سطح وسیع‬ ‫با کمترین هزینه مالی و زمانی دارد.‬ ‫•سیایت شمیا دفتیر تبلیغاتیی و انتشار اهداف و نظرات شماسیت، دفتیر تبلیغاتیی کیه ٤٢ سیاعت‬ ‫شبانه روز و ٧ روز هفته باز و فعال است.‬ ‫•موتور های جسیتجو مبلغان شمیا هسیتند، بدون آنکیه هزینیه ای صیرف کنیید موتور های جسیتجو‬ ‫سایت شما را به جستجو گران اینترنت معرفی می کنند.‬ ‫•شمیا همواره در دسیترس هسیتید، بازدیید کنندگان سیایت میی تواننید بیه شمیا ایمییل بزننید، بیا‬ ‫نظرات شما آشنا بشوند، اطلعات مد نظر شما و خودشان را به دست آورند.‬ ‫•همه در هر ساعت از شبانه روز در هر کجا که باشند فقط چند کلیک با شما فاصله دارند.‬ ‫تعریف سیستم مدیریت وب سایت:‬ ‫سیستم مدیریت وب سایت اين امکان را به مديران وب سايتها میدهند که بدون داشتن هرگونه اطلعات‬ ‫فنیی و برنامیه نويسیی بیه مديريیت وب سیايت خود بپردازنید. علوه بر ايجاد ونگهداري وب سیايت، کنترل‬ ‫گردش اطلعات، چيدمان و نحوه نمايش اطلعات و ابزارهاي بصري ورود اطلعات از بخشهاي اساسي‬ ‫سيستم مديريت محتواي وب سايت مي باشد.‬ ‫2‬ ‫سیستم مدیریت وبسایت متخصصین | ‪Expert Content Management System| VOLGHAN Hosseyni @ Red V’ Design‬‬
 3. 3. ‫مزایای استفاده از سیستم های مدیریت سایت:‬ ‫•مديريیت كاربران و تعييین سیطوح دسیترسي در كیل سیايت بیه صیورت جامیع و توسیط سیيستم‬ ‫صورت مي گيرد.‬ ‫•براي توسعه اطلعاتي در ‪ CMS‬نياز به تغييرات بنيادي در سيستم نمي باشد و از اين رو بدون‬ ‫هزینه است.‬ ‫•تمامي صفحات جديد برپايه پيش فرض هايي كه از قبل تعريف شده اند ايجاد و تمامي لينك‬ ‫ها به طور خودكار به روز رساني مي شود. اين فرآيند به طور كامل قابل بازرسي مجدد مي‬ ‫باشد.‬ ‫•اطلعات توسط يك روش واحد طبقه بندي و در دسترس مشاهده كنندگان قرار مي گيرد.‬ ‫•محتوا به سرعت و پس از تاييد به صورت خودكار منتشر مي شود.‬ ‫بخش ها ی مختلف سیستم پیشنهادی:‬ ‫•بخش های مختلف نوشتاری این سایت:‬ ‫‪o‬زندگی نامه‬ ‫‪o‬اهداف‬ ‫‪o‬فعالیت ها‬ ‫3‬ ‫سیستم مدیریت وبسایت متخصصین | ‪Expert Content Management System| VOLGHAN Hosseyni @ Red V’ Design‬‬
 4. 4. ‫‪o‬تماس با ما‬ ‫اسیتفاده از کاملتریین و سیریعترین ‪ FCKEditor‬یدنیا به شما قابلیت انتشار مطالب در سایت بدون نیاز به‬ ‫داشتن دانش طراحی وب و فقط با تایپ کردن را می دهد. این سیستم بسیار شبیه به تایپ کردن در ‪MS‬‬ ‫‪ Office Word‬می باشد.‬ ‫•اخبار و تازه ها: انتشار اخبار مربوط به خود، صنف یا هر نوع خبر دیگر که مورد نظر شما‬ ‫باشد می تواند علوه بر افزایش کارایی سایت، سبب افزایش ارسال بیننده از موتور های‬ ‫جستجو و کاربردی ساختن سایت شما برای کاربران آن باشد. این بخش از سایت مجهز به‬ ‫سیستم جستجوی واژه می باشد.‬ ‫•گالری تصاویر: انتشار تصاویر مربوط به رزومه شغلی و فعالیت های انجام شده در گالری‬ ‫علوه بر اینکه نیاز محسوب می شود می تواند سبب جلب بیننده و همچنین صرف مدت زمان‬ ‫بیشتر توسط بازدید کننده در سایت شود. گالری تصاویر به صورت یک آلبوم چند در چند و‬ ‫مجهز بخش جستجوی واژه است.‬ ‫•نظر سنجی: از آنجایی که افزایش تعامل با مردم ی و آگاهی از نظرات آنها مهمترین دغدغه‬ ‫صاحبان سایت های شخصی است لذا در این سایت سعی شده با ارائه قسمت های مختلف‬ ‫به این مهم برسیم. شما می توانید با ارائه موضوعات مختلف اقدام به نظر سنجی از کاربران‬ ‫سایت کنید و نظرات را به صورت آمار در آرشیو ذخیره کنید.‬ ‫4‬ ‫سیستم مدیریت وبسایت متخصصین | ‪Expert Content Management System| VOLGHAN Hosseyni @ Red V’ Design‬‬
 5. 5. ‫•لینکستان: بخش لینکستان از چند نظر برای دارندگان یک سایت از هر نوع که باشند مهم‬ ‫است:‬ ‫1.قرار دادن لینک های مناسب می تواند سایت را تبدیل به یک مرجع کند.‬ ‫2.قراری یدادنی یلینکی یهایی یمتناسبی یبای یموضوعی یسایتی یسببی یافزایشی یارسال‬ ‫بیننده از موتور های جستجو می شود.‬ ‫3.تبادل لینک می تواند سبب تعامل بیشتر میان سایت های مشابه شود.‬ ‫•آمار سایت: شما می توانید با استفاده از یک سرویس دهنده سوم شخص )‪ ، ( 3rd Part‬آمار‬ ‫ورود و خروج کاربران در بازه های زمانی مختلف را کنترل نمایید.‬ ‫•سیستم مدیریت سایت: در طراحی کنترل پنل این سیستم مواردی از قبیل:‬ ‫‪‬دسترسی سریع به قسمتها‬ ‫‪‬افزایش سرعت‬ ‫‪‬محیط کاربردی و ساده‬ ‫در نظر گرفته شده است به گونه ای که همه افراد با هر سطح از دانش کامپیوتر بتوانند به راحتی‬ ‫محتوای سایت خود را کنترل نمایند.‬ ‫5‬ ‫سیستم مدیریت وبسایت متخصصین | ‪Expert Content Management System| VOLGHAN Hosseyni @ Red V’ Design‬‬
 6. 6. ‫•آرم سایت: این سیستم )وبسایت( به مدیران امکان ثبت آرم به تعداد نامحدود را می دهد و‬ ‫مدیران سایت می توانند بر حسب ایام سال و مناسبت های مختلف آرم مورد نظر خود را‬ ‫فعال سازند.‬ ‫ویژگی های سیستم پیشنهادی:‬ ‫•استفاده از ویژگی های ‪:Ajax‬‬ ‫یکیی از دلییل اصیلی تاخییر دریافیت اطلعات در سیایت های پوییا، نیاز بیه تعامیل دائم میان ارائه‬ ‫دهنده )‪ ( Server‬و استفاده کننده )‪ ( Client‬است بدین معنی ی که بهی عنوان مثال یهر بار بازدید‬ ‫کنندگان سایت جستجویی در اخبار انجام می دهند نیاز است تا کلمه مورد نظر آنها بهی ‪Server‬‬ ‫ارسال شود و نتیجه بهی ‪ Client‬ی)کامپیوتر و اکسپلرر شما ) منتقل شود. برنامه نویسیی ‪ AJAX‬یاین‬ ‫تعامل را به حداقل می رساند و تعداد ارسال و دریافت میان ‪ Client – Server‬را کاهش میدهد.‬ ‫نظیر این سیستم را می توانید در ‪ Gmail‬یا نرم افزارهای تحت وب ‪ Microsoft‬بیابید.‬ ‫•در نظر گرفتن تمام جزئیات ‪:SEO‬‬ ‫‪ (SEO (Search Engine Optimization‬به معنی رعایت اصولی است که سبب افزایش تعامل میان‬ ‫سایت و ربات های موتور های جستجو می شود و موتور جستجو )به عنوان مثال گوگل و یاهو(‬ ‫رتبه بهتری نسبت به سایر سایت هایی که این اصول را رعایت نکرده اند به سایت می دهد و این‬ ‫یعنی افزایش ارسال بیننده از موتور های جستجو.‬ ‫6‬ ‫سیستم مدیریت وبسایت متخصصین | ‪Expert Content Management System| VOLGHAN Hosseyni @ Red V’ Design‬‬
 7. 7. ‫:‪Technical Information‬‬ ‫‪Software: Web Site‬‬ ‫‪Kind: Dynamic‬‬ ‫#‪Programming Language: C‬‬ ‫‪Technology: Asp.Net 2.0 + AJAX Enabled‬‬ ‫:آنچه به شما ارائه خواهد شد‬ ‫1.سیستم مدیریت وب سایت شخصی‬ ‫2.سایت آماده‬ ‫3.طراحی یک آرم ) لوگو ( سایت به صورت رایگان‬ ‫4.فضای تا ٠٠١ مگابایت رایگان برای یک سال‬ ‫5.یک نام دامنه انتخابی رایگان برای یک سال‬ ‫زمان تحویل:‬ ‫حداکثر ٨٤ ساعت پس از انجام مراحل سفارش‬ ‫ارتباط با ما‬ ‫7‬ ‫سیستم مدیریت وبسایت متخصصین | ‪Expert Content Management System| VOLGHAN Hosseyni @ Red V’ Design‬‬
 8. 8. ‫سییستم مدیرییت وب سیایت متخصیصین توسیط شرکیت ‪ ‘RED V‬و دفتیر تجارت الکترونییک ولقان حسیینی‬ ‫طراحی و پیاده سازی شده است.‬ ‫تلفن تماس: ٠١٢٤٠٦١٧١٩٠ – ٦٢١٦٢٢٦١٥٣٠‬ ‫پست الکترونیک: ‪info@volghan.ir‬‬ ‫وب سایت شرکت: ‪http://www.volghan.ir‬‬ ‫نسخه آنلین و آزمایشی محصول: ‪http://www.volghan.ir/professional/default.aspx‬‬ ‫نسخه آنلین و آزمایشی سیستم مدیریت: ‪http://www.volghan.ir/professional/cms.aspx‬‬ ‫8‬ ‫سیستم مدیریت وبسایت متخصصین | ‪Expert Content Management System| VOLGHAN Hosseyni @ Red V’ Design‬‬

×