SlideShare a Scribd company logo
l
,
~gŠØZC¤·ËZeWz6
Ù

/

ˆßŽnÓn×fµ ᕆÏÖ] ö ^`ßÚ
t ô
5169111-3
7237695

Ô 5168514 :y¯ ÔgƒÑ y ƒ N we â Ô* Z -365


:y¯ÔgƒÑ Ôg Zi ! zŠg Q Ôf7 ãçÔLg â Š 

w w w .Minhaj.org - w w w .Minhaj.biz

www.MinhajBook s.com


æÅ zgç ,ÚZ `u


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
• pôyWÅ Z æ u è ’ et£
` q è

]

l,

:

~gŠØZC¤·ËZe Wz6 :
Ù


[ Â x*


'

~gŠ‡Z·Ô ‡g (Z† :

 
8ig sz6

( åu) }c ·



8iì

‡g (Z† :

gƒÑ Ô iÚ6 y M ÅZ æ u

`
(åu) :h zY·


(2,000)
(2,000)

Y 1981 yŽ

Y1983 ~gz•
Û

(5,000)

Y1984 Þâ

(1,100)

Y 1985 yŽ
9zg 20/-

:
:
:
:
:
:
:
:

óCztg •Z
á

-


®S È Zô

wzZ ®• S
á
xzŠ ®• S
á
x먥 S
á

xg X ®• S
á

7

-iz /-e M Æ i¼z ]h gzZ ?£ xÓ Å ~gŠ ØZ C¤ ·ËZ e V^â

Ù
n Æ å Ð s§Å yQ ãæ M ] àZz äƒ Ýq Ð CDs gzZ f
X ì •z n Æ y M ÅZ æ uè ’
` q

"
I 5Ò F
E4»G5E M ÅZ æ uI]Z e)
E
.
( ç nG y `

sale s@minh aj.b iz

www.MinhajBook s.com


æÅ zgç ,ÚZ `u


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
L

     
              
    
               
    
 $         $  

     
     $         
û       *            ü
 $           
       $ 

www.MinhajBook s.com


æÅ zgç ,ÚZ `u


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
Ô~z ð M 8 80 & 1D 4 ( 1X 8) zZ öZ •5âÆ [º è#Ó
Ö

&4* Z z w¾ 20D4D87 •ÆÅ yñ• è#Ó;Y 1984ðÑŽ 31Q¨¸
Ö

•ÆÅ/ß ~uu ! fw Ñ è#Ó ;Y 19 87 c 26 Q¨¸ Ô7 3D 97 0
Ö
Š

Ö
è#Ógz Z ;Y 19 86 ~Z 20Q¨ ¸ Ô( ~k$Ñ) ~ e } Z & 1X + Z 67 D 24411


2Q¨ ¸ Ô9 2&8061D 63ðOS &] k•ÆÅòz V§ „c g Š Zi M


Å4 »gzZ ²jxÓÃ {Š™"Å ~gŠ Ø ZC¤ ·ËZ e •Æ Y 199 2yŽ
Ù

X • {”gàn Æ V-k$Ñ


www.MinhajBook s.com


æÅ zgç ,ÚZ `u


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
5

™
7
8
9
12
16

gѕ
: ¦ x©ZÆkZgzZl ï
Ñ



~èïGFÅ
L
E3µl
w¦ Å
Ñl
¬»l‹PŒ~i ú
Û
¬»i ¸ MÆx »C Ðl
Ù

1
2
3
4

Õ«
Õ~uzŠ

5
6

Õ~Š

7

wÑ+ZÐ:Z e M


8

Õ¶
a

9

: ÕÅ÷ v ï
½

16
17
19
21
22

:e ŠÃ ZÅ !½w ï



24


+rñ ! 10


24


- 7Z ñ ! 11


27
30
30
32
33
34

urñ ! 12


:w Ñ+ Z6~t‹ ZfÐÌÝ ï

Z

"{g• Z6m !ÆÌZgzZ sw÷ l
á  b
ó ~

13

¦‚z ÅÌÝgz ZªÑŠg¦
Z 

14

ì ï»Vßæ »ÌÝ~~· Zf
Z  ‹

15

www.MinhajBook s.com


æÅzgç,ÚZ `u


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
6

™
37
40



ÉZy•gzZ~ ·] Zf
á ~

N"qZÚÅgY ½w


ï
16

tg • Z
á

48

17

] ÒÂ

43

www.MinhajBook s.com

gѕ

18


æÅzgç,ÚZ `u


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
7

N"qZgzZ~è FÅl

I
#
ó
spgzZ gzê ó óÌZL L ì g Y ó Y ! sw L L~       
ó
ó
ªsßñ} vŠˆP V âzŠ ó ° Z Ý Z L LÂì sßñgzZDZ sp ó vZ ÂL L
ó ° ° ó
ó
»ÌZ™ïB‚Æ ( ° Z Ý Z ) ]ÌVâzŠ KZ ( vZ ) sßñX • ] ÌÅ vZ
° °
ªg Y ™ïÐ ( °°Z Ý Zv Z) DZ s p LZ ( ÌZ ) s pgzZ Š0D Z sp
°

{zX ì sz÷÷ ì 0 Z » ( g Y) Y ! swkZ [Z X Šƒgzê » ó óY! sw L L
Ž

q



~Tó sz÷÷L gzZ ó gzê L Lzg YçO X ì Yƒ{)zð ]† Îœc]‚ eœ Xņ• œV Œ
ó
L ó

¢] 
Ò›E L L™ïƒXì ̶Ã
žì Ì ]gß~uzŠ ÅkZ X ‰ ƒ È6 ót¸îG
t
 0
ó
E
¢]L Llb§kZ X ñY * â à ]†Îœ c ]‚eœ %Z+sz÷÷ Œ
g Z Œó׶Z îG›
Û ó  0Ò
ó
 
V
X Çñ 0

E
E
 ó  0Ò ]  0Ò
*ƒ ó׶Z îG› ¢ c t¸îG›¢]L L »l ì g ¨.‡ "qZ V Œ
ž
Þ N 
ÅkZg zZx| Y !sw Â{Š ciñ OÅsz÷÷ ZX åF ÎâÅsz÷÷
Æ z 
 6
¤ 

ó׬ŠL ~]gßCx¯ »lÂÇ ñY Hy Ò~ˆž‰ñ YÅ6ç Îâ
ó L
Ù
 Æ
ìïq »ªqqZ Ë Ë GÐ~V pq&Y !swV ŒèYì @ Y0 g ZŒ
  G
:

Û
-#
Eó óè.GurL LgzZ ó ó-7 ZzŠZ å)GZ L L ó ~ rzt ¬ZL X • {zgzZ
-d 
Ñ! {gÃèó óY!L LZ å<XÅ E z
 

ó
L
ÞZŠ° gzZì CY 0ó ó¬ŠL LqZlx¯X} ™ªÑŠ Ì ªqTÐ~
¸

 6

Xì

: w¦ Ål
Ñ

 ó
@Y ¹ ólL L~ b ˜Z Ã pÖZ Æ       
pÒkZX ì ZƒŠg Zz~›Z>gÎÅ œ M Œ gîÆ{Æe M qZ l¸X ì
y Û6


Xì ¬~g ! Š•g ZX ì Ì M Œ t·Ñ!tÐ

á
y Ûz


+ Y Å y Ñ ( â ) { z —"
   $      $ 
         
Ð x* Æv Z { zgzZ ì ( c M ) Ð


O     
 $    $
y !$u" Žì ( Š H ) qzÑ


( 30: 27ó›)
Z
O ì ÑZzäâ • g Z (
Û3 
www.MinhajBook s.com


æÅzgç,ÚZ `u


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
8

Ù
CYf‰ Z X •ïŠg ZŒzb » BÖZ >gÎÐZ «ZØÐ~}[ M
ž
Û 
t b » ]gÎC ÐZÆ ]Z' >gÎñZÎ6Y ¯Å 䃊g Zz v Zp¬ Ð]gÎ
z
Ù


Gókî ¤óY«Ð~É@gzZ >kC1ZÛi0Z /0 Zók„0Z~ yZX •D ™
ò ò
 ñ  ñó
Ù
ó
ñ ñ
ò á ò
w•xâ Zóug I0v Z†xâZ X •D YK yÒ Y• ZÆ ë)z ~CigzZòwj¦0
òÙ
òó
_Z w¸qZ ÌÐN £Zx âZgzZ
3
ìtg U <èg zZszcw ¸Xì w®b çŽG 
Ø
ò
0
Ð]gÎCÉ 7b » V ÂgÎ~uzŠ c BÖ Z >gÎpXìz »y M Œ Zpž
Ù
z

Ûv
#
E
. -G
EGzZ w é }©Ez iqZ ¡ Z¬
$Z Ð
Ðñk„0 vZ†X ì Š HyÒ aÆur è g

z
Ð
: ì~z%B‚Æ9‹ Z
Š
zt•y xgŠÆV ÂgÎzŠV â›
Û
    
E
E
$Z
pç O X å ¸ 7 » w é }©
Ø
     
Ð äƒ wi*Æ °°ZÝ ZvZ

°
     
kZÃVÍßž ðƒ ì‡ÝÃu+Z
        
qzÑÆ ]gÎ qZC )g f Æ
Ù
       
qzÑÆ~uzŠgzZ 䃻c äƒ

       
X ˆƒÝqÄcÅäƒ
     
X   
ÅZ [Â ó1 22: 1 Š ƒ ZŠ !Z òX 1
ó> Õ}
ä
ó
788:¶ óɸLð[!
g

GG
4Ó
§ž-E «Z‹ZX 2
43: 2 óö ~
ó232ó231: 1 óÁ é CÑÉ ug åG.ÅZ X 3
5k
X 846845¶
ó g
>gÎ L L ó v Z p L ž •h ñÆ w¸ÏZ ÌY •z YZ ŒÆ x•gzZ {yÜæ
ó
L 
Û
á
ó
xÓ ¹! pX ì e M xÅ y M Œ Âû%qZÐ g ±ZÆ äƒ Šg Zz ~ ó ›Z


Û

ó
VÂgεŠ )g fÆ kZž @ì 6gî Æ `#´¡zg z» kZÐ V ÂgÎ
z

Ö
Š
0£Zx âZ ó~g Ny çx âZ ó´ â x âZñ•1Z xâZ X ñ Y^Ø » t• ãZzy xgŠÆ
ò
ò
ó
Û
X ì¸ Ì<è»ë)z¦ZizZx âZóN
Ø
ò
ò


: ¬»l‹PŒ~i ú
Û

iáÌ %Z kZ *ƒ:z »Bà {gÎ » l• w¦ Ål
Ð

Æ
Ñ
A Ä! Û
=XE ]P Œ~ V ziú~˜ ~]À Mž ì @ƒ
Ðó =°Z [gv:Z L Li¸ M » ç 
ó


www.MinhajBook s.com


æÅzgç,ÚZ `u


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
9

X Vƒ± 5gŠ qZP~ekZX ¸D â•:U˜ ]Z ŒÅvZpX¸D ™

Û
Û
:ì ~z%Д ÷Z]|

~x™Z Ñž ì ~ òg ZŠ ò
         
]|gzZ /]|gzZ –1Z ]|
ñ
ñó
      
Ðv:Z i¸ M » ] ZŒ~˜ y ¢
Û
ñ
          
p ÖZh'Æ›9 D ™ câ•

×
¸

Û
      
V âzŠû% ~uzŠgzZ « ž •t
        
_77 Zp ( Z˜ )~ V ÂZŒ
 v
Û
   Å
ÅZ[  ó17 2:1óêÐ h.9 1
ó52:¶ ó> Õ }
g ä
X
X¸
11 4ó1 01 :3N £ZµX2
ó
0
ÌZg ZŠ ·, 300 :1 ògZ-Z òX3
ó
ó
w
Š
90 2: ¶ ó97:2óðûZò 4
g
X

X •D ™eZzgB‚Æ9‹ ZÐbZz1Z~ògµ G

Š
ñ
0
× Mlg zZ fË iúx Z™/ô
~
       
X ¸_7

X  
X •D™eZzgB‚Æ9‹Z ÷Z]|

› ñ
vZ wÎg ä ~ž ¹ ä VrZ
     
iúú Æ y ¢gzZ /–1Z ó~
ñ
ñ ñó 
       
ÃËÐ ~ y Z ä~X ì S7

 Üã ä×]Ö o•…   
ß
X ‹7 7 vZp U˜Ì
_
       
X     
( 907 :¶ ó99: 2óð ¨ò)
g

W 6kZX ¸_ 7U˜v Zpiúy ZgzŠY U’Z~gzŠV~ ÀM
æ

]
-Í h!L L{z èY D™YZ¬Zl
{z™Í° Z Ý Z vZ pgzZ¸ ë Ý Ã ó [ Z˜ î *G
° °
g ó
-Í h
g—6kZ X • D š s§Å ó [ Z˜ î *G !L LŠqÆ)Z I Z ~ ž 

ó
·
X •tp ÖZÆguX câ•gŠ ™¬»ä™× M ]œŒÅv Zpà ôä~ ™ Z
 
Û
Û
/
x

www.MinhajBook s.com


æÅzgç,ÚZ `u


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
10

ž câ •gŠ ™¬ä ~ — ZåE

Û
g
<XÅ
ó 
z™ J7 {æ7 ° Z Ý Z v Z p
° °
vZ p~ i úL] Ãz è z@Q
Ü
‰
X S77 g å
™

      
      
X 
( ãZd)
Xì e ZzgÐ k„0 Z]|

ñ
g—  ðƒ wi *vZ p e M Z
 
      
iZz M— vZ pž câ•ä~ ™ Z
 x
Û
       
X ñ YS7:Ð

X 
( ãZd)
Š îZŠ1Z ó~è FŽ !Z 0Z'{z´Æ ãZdgzZ›9ó~g g9b§ÏZ
ó

ó
žì ŠŽñsZÜÅ%Z kZ~ guʼ{)z •gz Z`•0Zzâ 0Z óð¨


ó  ó

CY ÅÐwµ Z É 7 gî {Æ]gÎgzZ Ë cBà {gÎ]Z ŒÅ l

6 Æ

Û
XX CY ÅÐiZz M—B‚Æ kZÌ]Z ŒÅkZ GÂCƒBÃ>gÎz ¤ ZX ¶
Û
t
xcZ bZzZÆgzŠ V{ zì gÃè *ƒ ÐiZz M— iúy Zg zŠ » ] ZŒÅv Zp~ ]cZzg


Û

ƘÅ" 7™g å ä ~ ™Z g—B‚Æ sZÜ~ ˆpX • 0

x

Ð
EÅX ~Š â•
£ YXì 6gî b ¶Zzi¸ MÆy M Œ zˆ * YJ7~ iú»lZ å<X
è
Æ
Û‹  
Û
ìi ¸ M »y M Œ]zˆiúy ZgzŠ¸ÂìCƒ qzÑ] ZŒÅBà {gÎZ ˆÆY zz
Û
Û

             fË i¸ M » y M Œ]zˆ ì ¬ ÌV ŒgzZ
¬
Û
ž t
X ñ YHÐ     l gzZ
Q

:( ©:]g @)¬»i ¸ MÆx »CÐl

Ù

G $Ñ
»x » q zægzZ ^YCžì „g CY~Š½ Ðå ~ðsZ ïšG
Ù
¸
L
X ñ YHÐx *ÆZ}i¸ M

LZgzZ à™g »Ï._ÆÞ ZÈ f SaÆ îXÐy Ãîäx?ZmqâZ X 1

: câ •I ä`Ï 1™g ZÎ~kZÃV¹‚
 Ð
Û
ƒg ZÎ~ kZvß ? ¹ä bâgzZ
          
                
eZg zZ» eZÐ x*Æ„vZ óƒ Y

O     
   $      (  $     
„ Z ( [g Z÷ —" ì *I


( 41: 1 2Šð )
ó
oì y !$e.ÑZzÛ

ug I4Z Ì ¸ M »kZX –â — Ãï•äx?Zmy Ñ]| b§ÏZX 2
i
Ž
www.MinhajBook s.com


æÅzgç,ÚZ `u


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
11

X åŠ HÐ]Ü

   $       $ 
         
X     
 $   $
( 30: 27ó›)
Z


+ Y Å yÑ ( â ) { z — "
Ðx *Æv Z) {zgzZì ( c M ) Ð


y !$u" Žì ( Š H ) qzÑ


oì ÑZzäâ • g Z (
Û3 
"
ÒGuZ Xì ¸ Ø » ]Z| @z ] »' Å ]Üy Z Ì~ ~{ÇX 3
5JZ

qZ ~ ] G
é5
 
W 4‘ž

6Gr™ {zž ¬ ŠÃV¤•ä MX Zƒg ¦6GqZ» 7 õfG ì gÃèeZzg
Û
 


kZ UÆ g â º•Æ Øgž ¬Š  Zƒ g ¦û% ~uzŠ Z X • ìg™[ Z±
Û


X Å ¬ŠaÆwqÙgzZ S7iú óZƒÀ à MX •ìg™76

¹

ž s§éZ Å kzä ¬vZ :
          

gWG Z
4‘}

KZ g zZ å g Ç {k {È t ðö

      
~ [Z±}÷Ð yŠÆ]ñ
      
~ç Å kZ v% è z X å g ë¤
Ü
‰

       
Za^ qZ~ˆäTX ¶ q

n
       
Л!
êL g zZ Ñ0 ÐZ äV â Å kZX H

        

Z äykZX c Š™Š4Æ +Š

       
ÂðJ7°°ZÝ Zv ZpÃa kZ

°
      
~ G ! » kZž ˆ M x à ë

Ñ
        
}ig »kZg zZì g 2~ [Z±

X   
( 172: 1.Z‘Z )
ó
ä ë :}™™f »x * }g ø 6
 
X c ŠjÃkZ

‰¬ ç OX c â•gŠ™¬»"7v Zp¬Ðx »C Ì ~—b§ÏZX 4
t

Û

Ù äg
X » ó ïL L ~ ‰gzZ » ó <L L~ ‰X ì ‚g zgŠ » ó ZZzL L~ ] 5ç
ó
ó


ó

: Š câ •Š•g Z~œy M Œ
Û á

Û

6 Tz™ c3Ð (•f) kZ ?Î

X        
        $     
Xƒ Š 1x* »v Z( ‰zÆ%f )
  Ü
( 11 8:6 xÅÑZ )
ó
X Š c Š¬ 'Ð MÐkZ
 h×


www.MinhajBook s.com


æÅzgç,ÚZ `u


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
12

7 ( •f ) ? ì H»zZ
Ð
ž
g
»vZ ( ‰zÆ%f )6 TD 3
Ü

X ìŠ 1x *
 

     $  
     $          
X   
  
( 11 9: 6x ÅÑZ)
ó
: câ •ä~ ÀM
 ]
Û
:q zÑа Z Ý Zv Zpx »Ž
° °
        
LZ ªì Lg ³* {z ñ Y H

X         
X YV7 w¾
Ã
1 894: ¶ ó 61 0:1zâ 0Zò 1
g
ó
™. X
AEÅ
141 : ¶ ó68: 1 9.Z ê ZX 2
g
ó
2491: ¶ ó555 :1 w é)™ÅZ +X 3
g
ó
: câ•ä~ ™ Zg — -b§kZx|»gukZ
 x
Û
‰

p6 kZ äT7 z» ¿ Z

ç
k
         
X S7:vZ

X 
41 8:2 óN £Zµ
0
41: 3óN £Zµ
0
7 0: 4óN £Zµ
0
381 :5óN £Zµ
0
397 :6óN £Zµ
0
CY {g³* „ †•ÅçzÐ "7:Æv Zpž 7 C È» kZ
 Û
 G

¦
Ù
B -o!zò Xì @ YƒZŠZ Ân• ì
ÐkZì @ƒ‚w¾ŽÐqËÅ] éE p 

5
ÛÉ
pÒ~eŠžì e ñ Y Hq zÑÆv Z p%Ž ÷ b§ÏZ Xì @Y {g xzø
X
Ù
C

:ï»vZÃÐg ±ZÆ[ ZNz` Z LZp : x» * Â~ w” ò}/£Ð

ƒ 
Æ
X ì Š câ•Š•g Z~ guÑ! {™Ps§ÅÚzZw¾ ãqzg ÏZX ǃ
Û á

 
g
Ì "7Æ kZZ Xì •'zíuuŽ ÞZ x¯ž Nâ •g ¨ M
Ð  
 Z
Û 
~gz¢gŠ¾ *YJ 7»lI ]§gñZvŠ Âì xiÑoÑg •-7»v Zp¬
 
Ð

X ¶ wßZÏZÌ#zZæi Z Å ~ ÀM X ǃ

6
Ö
K ]
]ÜŽ aÆ b ¶Z z i¸ M Æwz4Æ ug Ix¯ LZŠpä¬~g !ž ‚ 5

 X
Zœ ã M Œ«ÐƒàZzðÍ~Zwg ¸X ¸ÆÎâÅ ólL LÌ{ zñ â•É
Û

ó
Û
X¶ Ì
t

www.MinhajBook s.com


æÅzgç,ÚZ `u


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
13

x* Æ [g LZÛ 7 M·}Z


O  $    
       (      
Za ÃgzZà M äT ‚Æ

B
( 1: 96ó|Z )
oH
ÜŒÏZgzZ å *™ q zÑÐv Z pÜŒª Ð ƒ~ ]Z Œ[ZŠ M cÍ
Û

Û

Û

Ýz~sÃvZ p6gîx ¬+ ¬ Š cZ™i¸ M »] ZŒÐ ~ ™ ZÑ ._Æ

X

Û x
X •D â •~i Zg +-Zõx âZX •ï Šg ZŒìYÅxE ã M Œ ÓÐg ±ZÆ
Ûò
Û
Ûx
V1Â ò AZ g e sg çzxEx Ó
       
xÓÆ yZgz Z• ‰ K `gŠ ~
        
xEx ÓÆ y M Œ zZ~ y M ŒxE
Ûg
Û
          
Æ BÖZ >gÎgzZ ~ BÖZ >gÎ
       
gzZ ~ °°Z Ý Z vZ pxEx Ó
ó
°
        
X ~vZpñ ! xEx Ó kZ
 Æ
 
E
$)
4¨G
( 99: 1LçlG
ó
PÆ kZV Œë @X Å y M Œ}g7 ‰ì e b§ÏZ‚ !ÅlçO

Û

*
U
Xì CYàZ eÝg¼6VØÍ
z 

:ÕÅ÷½v


qzÑ) Ðx*ÆvZX °°ZÝ ZvZ pì b§kZy Ò»l~y M Œ

°
Û
]g „ã M Œ ìzÂ.‡ Zm{qZ VŒX ìÑZzØgy !$e.Ž( Vƒ @™
Ûž
Þ % 



6gî~sp ÖZt ~3 FX Zƒ7 EZ Ýc ÂðÃaÆó óVƒ @™ qzÑL ~

w


L
X ìV © Õm{~iZ0ZkZÆy M Œ|ŠX •D YKg ¦ŠpiZ

Û
g
]gßÅkZ @™wEZ~]g „KZp ÖZÆ ó Vƒ@™ qzÑL Ly M Œ Z

ó 
Û¤

»VâzŠ ¶ÃgzZ ÷ C~y ZX ( Vƒ @™i ¸ M ~)  c    Cƒt
ÂÙ


[ZX •D ™ ZƒN Z¶Ãg zZ÷ ì [|Z » [ŠZ !² ¸6gîx ¬X @ƒ ì Y
ž


X ‰ ' ß„zŠÅkZ
e g
X @YHwEZ¬ÐvZp» {)zZ$žtqZ

 
P
X1
~]gß Ð Zäy M Œp @ƒ wEZˆÆv Zp (Zžt ~uzŠ
Ù
C
Û X
X2
‚f wßZt IÐ yÒ Æ V£yZ X •Æ Å kZ X cŠ™ž zZ sz$„
P
 g
ÐX•Dƒ wEZ szw,Z ~ ]g „! ²]‡zZ ‰žce * Yƒ d

6X 7 ]g „p @ƒ Â~p Ñ »kZªì @YHg ¦sz$÷ðì
~
ì
g

www.MinhajBook s.com


æÅzgç,ÚZ `u


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
14

: ì ãZzwVÅkZ~ˆy M Œ
Ûž
Æ M Z ( ,™Š c‰z {z) gzZ


Ü
X       
       %    
X câ•ÐV¤•ä[g

Û
Û
(30: 2 ó>ÂZ )
ŠcL ì p» TX ì sz$÷ ¬ Ð ._Æè{°‡V Œ

L
 
ì ;gƒi¸ M »l TY!swb§ÏZX ¹ÐV ¤•ä[g}g vZó z™
ó
Ð 
Û
ó
sz$Ã÷ Zžìt wZÎXì [Y H6zZ™f »Tì sz$÷ Z¬ Ì
k


q
Ð
X ì {æ7ÕH~pg


: Õ«

¶Ã »kž å ãZz% t Â@ƒŠg Zz¬ÐvZ pÂðà 6kZc ¤ Z
Z
Z 
 
¬vZ¶Ã» X å; g™i¸ M »x »}uzŠ Ëc]zˆÅy M Œ @ „Šp¿z

Û Ž
ƒ
{

cƒ ]zˆÅ y M Œ ¸T e bŠt ½ a ¬~g ! X å Yƒ: ÌÐ pÒË
Ûž
è

]Ñç[ŠZ m kZèYX ce*ƒ „Ðx *ÆvZ i¸ M » kZ x» ^YgzZ ðÃ
º


ó 
]Ü„ yZŠpž å:ƒo¦ ta kZX ¶ g Y~Š)g fÆl]ܽ
 
Ù
C
„
Å
‚Ÿg zZ[ŠZ m kZ çO X @ƒÐ™fÆ}uzŠ Ë{z´Æ x*ÆvZ i¸ M »
º


ЙfÆ„v Z„Zg { Z' Ìi¸ M » ¬æg Ö Zž ˆ~ŠÐ iZ0Z ÏZ ̽ ¿
 

Å
Xì e ”»•'w¾ b§ÏZèYX 7 ™fÆgzZËXƒ
w 
Ð

: Õ~uzŠ

™f »÷ ZgzZ CZb‡~V ÂgßVâzŠ ó» ¦c @ wEZ »uZz1
L


ƒ
+
ÐW‘Z Åx Z •Zz[ŠZ%Zt X @™xl6¬~g ! ÌZ
Wx¬ p Òt X å °oÆ Vß2 ö
 

žœÌ f » ŠZ•Z}uzŠ {z ´LZ~K x» Ëb‡¤Zžì @Y3g Ì
™ Û
Æ
 
~
[ZŠ MtèYì ©x* C Z1~y MgzZì @Y1x * »VzuzŠ¬Âƒ L e*™6gî


 



6aZ~x» Ëb§ÏZX ìs ÜÆÄ®§ £¢x * CZX •z»x¯d•


E
E
Åy ÒÐœy M Œw VqZ ÅkZ Xì CYÅg¦[ŠZ s ÜÌ'Å w ð{©!
Û 
ã!Œ¬ Ð ~]À M yŠÆ ³ ZÏ~ ª‚g ÇäVÍ߉žì CY

Û

Ñ

: ðƒ wi*e Mt6kZ ~Š™
 


www.MinhajBook s.com


æÅzgç,ÚZ `u


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
15

wÎg g zZ vZ ? !ß Zz yZZ }Z
      !  $  % 5þ
    (       
z™ H: ' ( ~nç Ë )Ð
           
 # $  #  $        

GvZ —" ƒg Dg eÐvZgzZ
O  
    
o ì ÑZz+ Y[pgzZÑZz
( 1: 49]ZÆZ)
ó
Ì p{zg zZåŒ ®¤ ZÅÞ Z¬ » yZžÆkZŠŽz! ä¬vZ
y

6
¿

Šiut sÜ æÐ y ZpX å]Š„ µ {žŽ å Š c ·§{Å ÞZ ñ Ÿg ¡



ª‚g à ¬v Z ]! ¸X ¸Æ™x¼6 ~ ™ Z Ñ6 gîzz ~ ¿zž ðƒ

 x


{

Š HgŠ ™¬» ä™ÐQV *! Œ7Z X ðƒx¥°oÆ [Š ZzW ~ ó $

Û
Å [
žì ~z%ÐÈ ¬]| X Š c Š™ »Ì y kZÆx ZŠZkZ éS)À7aÆ {Ò MgzZ
ñ


Ã
{z b§kZ gzZ ¸  qzÑ ´g { izg IyŠ qZ Ð ug MZ y pg vß ‰

4£ E 
/H-#™  g
X cŠâ •Iê ÃyZ ä¬vZ)g fÆe M kZçO X¸ õG G x¼6~8 M
Û Û

g¦[ŠZ ½Üx¼]‡z Z‰ ¶°*™ãZz ]! t| Š)g fÆwVkZ
ž Š 
 g
 Ì
Š 3g pÅ 0ÃwßZÏZì ½ [Š uu„Šp Ž~vZ pçO ì @YH
ó
Å Z Z
ž

[ŠZ X ì #´Å y ZZ Á¾¸èYƒ: iZ0ZÃ:ßZ ƒŠZ Ì~x¯ž @ì
Ö


Ù
CaÏZX ì Lg xzø y ZZ]¯ŠŽz! ÆV pzŠ { C" Å¿ D¿zø
Ð

z
x Ð
ã¨Z Å ÕgzZ oôZ Š ŠkZ~ x¯Xì 4ì g pÅÌg ŠT6R

z
g


6V£y ZÆÌ Žì iÚZ » ÞZx¯sÜ X ${g 7 7ŠŽz! ÆÒ
%
t Ë
Ã
 Ã
X ì ;g™ªÑŠ


: Õ~Š

twZÎ[ ZX ‰ ~ä™:xl6vZ pp ÖZÆ{)zY Z$P ÂÆ
ž


t
3g sz$ÐZa kZX å[Š Zs Ü™f » gzZ ˬ Ðx *ÆvZžì @ Za


ƒ

r™žìg d‚f%Zt X ì {æ7 ÅH~ ä™: y Ò ~ˆ1X Š

x»Ë~]gßÅ q Ñ Zc YZ$P Z X @ƒ7 {ÐÅ Õ÷ðûÕ
Z    à

z
)g fÆl1cÍX σ] Zf Å1Šp¶Ã~kZ ÂÇ ñ M™f »ä™qzÑ

Æ
~Ð x*Æ vZ Lž ǃ ;g ™„B‚Ì™f » äƒ ¶Ã LZ~ ÷Ë: Ë
 L
» ÏZg zZì CYƒ s§Å 1ÚÅ÷b§kZ X ó óVƒ @™ qzÑ ( x» V #)

kZ » x™z¯Æ¬~g ! Êpy ¨Zž¶ Å ŒX ì @ƒ"UÌ*ƒ¶Ã
  t
V
 
www.MinhajBook s.com


æÅzgç,ÚZ `u


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
16

gzœ »wdž PCX }Š™s§Ån»]Z fÏZÚÅgñZx Ó Œ`ZJu
Z
Ù
ž

Ãy¨ Z¢&z‰¤g zZÈ z]¸Åä™gŠ™Æ÷ p ì @ƒÐ„ y ¨Z
 Ü
Ù
C X 

]Zf „z*uzYZJ»V !EgzZ VÂ ¸xÓèYìCƒ ‚Ðw rZzf[g§g !
¤

› ¢ kZgzZŠæ Å Z} )g fÆ vZ p~l a X ì
kZ X å Š M™f » eÁ ÿ Æ

 L

è
žˆ~Š½ cÍX å°oÆ:ßZ ȕŬv Z*™y Ò*ƒ¶Ã CZ »1ˆÆ
t
á
 
s§Å]Zf ÏZÌ=ÂÅx» kZgzZáx* » Z} ñƒ D™ qzÑx»CÂy ¨Z} Z

Ù 
Xì ]Z f Å ¬v Z 7ÂÇ ÃðY ™ w ¾ CZ Ã÷kZ ÌLX ™[™
¶
ó :
Ðy! iy ¨Z¤ žì ˆð C]gßÅvÐV-g » {nÅ] éºÃ„ã ¨ZV Œ
 Z

z

ZiZ0Zt » aÎ Â ÇÇg 6ðâ •g » ʼn¤ ÅÏZ Ì¢~ wŠ™á x* » h]Z f

Û
Ü

X ì ˆÅS ÏZ~Y ¨>gÎì)iÑ»[ZŠ M ãZZ„ X Ç}Š:†L
Å

t
 Ð
J4EŠ â •
C+
/GG Û
Ð s§ÅvZ¼ ƒ õ

         
   5        ( '  
              
]! ðÃX Zƒ HÃVÍßyZ Âì „

X       
X Dƒ7 ¥B
x
( 78: 4Yû Z)
ó
Å„i§g zZK Z0Z ÏZX ì gÃè *ƒ ÝqÐs§Å ¬vZ » =ÂÅx »CG Œ
i

Ù V
G g$S
4)
èa~v Zpžì g ¨ ‡ "gzZqZV ŒX ì „g YÅ)g fÆ î0G
Þ
.N

7 gÃè s§Åy ¨Z ÚÅ ÷ ‚g Z c ÷ YZ’ZgzZ ì » ¬v ZsÜ ™f

ƒ 
sÜgzZ ^ Y* X ñY S7~ i¸ M Æ Vñ» ^ Y¡ Z pžì ¬ kZX ì


 v
a
Å ¬~g ! ÚÅ y ZÐáZjÆ ÷ =Â~ Vñ» ßèY X 7ñZ qÑ

g
ÃV‘@Ãg zZV!KZž ê Š7 it Ã}È X ì ÏÈ ñŸ »s Ü*™s§


d

Xì Š câ•Š •g ZX }Q@™[™ §Å ‡ M LZ
Û á

 s
(ž™ V- š F KZ y¨ Z }Z )
 
        
            
(žõ) Âãð >ðÃNZ

      
    (         
 
LZ ÐZ) ì Ð s§Å vZ { z
X  $
j
E8
gzZ ( ™: [™s§ÅÛD è
L
( 79: 4Y ûZ )
ó
{z (ž™) Âãð Z' ðÃNZ
 
ÐZ ª )ì Ð s§ KZ ~¾
X ( ™[™s§ÅÑ ZyKZ
!
žÌw¸z „[ZŠ MgzZì ˆ~Š™ ãZzÌwq|~]c M zŠ Ñ! {gÃè
 
t ÏȃgŠ™ npX ì Cƒ [™ s§Å ¬vZ Å x»C‰¤gzZ =Â
Ð
ÙÜ

www.MinhajBook s.com


æÅzgç,ÚZ `u


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
17

ÐZƒgŠ™ ~$gzZ} Š™[™s§Å ÏZ™™ g Å ‡ M LZÐZ y¨ žì

Ø

Z
gzZ Vl LZ Å y¨ ZÐ „iZ0Z ÏZž ì t |XŒ » lz»g zZ aÎ KZ


³
gzZì Yƒ¤pz¨ ¤ » b & Z KZ)g fÆ ~Wp{ zgzZì S Ã6V‘@Ã

Š
g  
"™
5F ™{x»¢& KZ¡ VÇYZ‰{z s§~uzŠ
X @0 “ 7 -ú æL¾G

 Ì g


Ã
ÏZ~lakZXì ] Zf Ŭv ZÈzYZJ»]gŠzÈgzZ= ÂÅx»Cèa
Ù

cÍX Š cŠ™sz$™f »äƒ ¶ÃÆ kZ c ÷ y ¨ZgzZ Š H rZ6 ™fŠêÆ

Æ  

X cŠ™{æ7Ð ZåCª¡ Žg zZ3gV ÈÃ|

Ù
¼

: wÑ+ZÐ:Ze M


Xì Š c â•Š •g ZXì @™„0¶Å•ÏZ Ì ¸ M »BÖZ >gÎ
Û á

 

i
xÓŽ•nÆ„v Z= ƒ
°
O       
      (   #    
oì ÑZzä â•l z6ÅVâ ˜
Û g
( 1: 1BÖ Z)
ó
p°ðÃ: ðà GÂσ p° c !pÅ ËZžì ãZz~(] ! t




cæqì™f »£V Œp Yƒ7 È Ò%áÅ£È! ièYX ǃ ÌÑZzä™ E
X
£

& {zì e @YcŠ™™f »áZz 䙣 žakZ ¡ ì 7 Ò»£ÿ ›¢
t


¤Z
X
y
L
X 7 *g » » Ë£èÑqX ì ~ŠÑ Z ä#~÷cì ` Z»£~÷Šú
)
Ð

ž
EX ì t ŸZC Z » :ß Z èj8
Et

*ƒæq » Ë1X cŠ™y Ò *ƒŠúCZ ä¬vZ Z å<XÅ
 
L
X H7 ÒÐsZÜ
y

{z Gž ¶ Õ~pg sz÷g zZž ¶Ã gzZ÷ lb§ÏZ
t

Ã
~
KZ {z}pX Ç}™„ ¿ Ã: ðà Âì „g YS7vZ p~i¬ MÆ Tx »
ð

G
x* » Z}ç OX Vƒ;g™Ð= ÂzÈ KZ~x »tžÑ ä™: yá (Z6 ïG‘Ã

 3Ò
vZ¡ = ÂÅx» kZžñ Y1Њ OZz ¢kZÉ 7 n Å•'¡
Ì
Ð ¾ 
X ìЫŠ¬

: Õ¶
a


6]! kZ *ƒ:~l»™fÆ ZÎ âÆ Z} Ì~ ]gßË Uy M c izZ


gzZì ez켎{ z´ÆkZg zZì ]Z fÅÏZsÜŠŽßZZ Zzžì @™ªÑŠ
{



¯Z0Z » kZa kZìžÜ » ã M Œsg çx ÓèalX xznz ´ JÐzz kZ

Û
x•Z zi ¸ M » ° Z Ý Zv Z pX ǃžÜ » ¨_zœ£]Æ h+Š Ìy Ò
° °

Ë ìy Ò»÷ :~kZ {z´ÆkZì F ™fÆ]Ìz]Zf Å„ Z} sÜ
:
Ë


6

www.MinhajBook s.com


æÅzgç,ÚZ `u


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
18

ÆkZ~ ]Ñ»kZž• ìg™¤ YZ b§ÏZÃ+ ZuzÅ Z}p ÖZt c ÍX »¶Ã


 
ÃˤZ ~$Z‹ mgzZ Ç ZzŠÉ X ŠŽz»¶Ã Ë:gzZì ezœ »÷Ë Â:%

Ä
g
E
X ǃ Ì M „ zg zZ åwzZ „zX ì ]Ìz] Zf Å „ ݬ t ÕO7sÜ{z Âì Ýq

y
ä
Xì ã! gŠ•g ZˆÆ kZ:gzZì e f»÷ ¬ÐkZ:akZ
á
™ Ë

ƒ ) g zZ å ª ( Ð ƒ ) { z

     X 
 $       $  
g ±ZÆ ]g ŠKZ )gzZ y M ( Ð

O         
       (         
g ±Z Æ ]Z f KZ ) g zZCª ( Ð
Ù
( 3: 57 h• Z)
ó

}Y[p¼ƒ{ zì {æ7 ( Ð

oì
~ˆ gzZ ̬ ì » „v Z ¬
ó
X       X 
           #
XÌ
( 4:30xz°Z)
ó

Xì b§kZ6x £gzZqZy Ò»%Z ÏZ
 
   %    
[p !Íß) 7qðà ZÎÆ kZ
Š
    $     X 
ÙC ( C™ Zƒ 7qÚ ãà Åg Šc
Š

X  $ 
  
X ìã Ã ZÎÆ] Zf ÅvZÚ
( 88: 287Z )
ó
xznzsz÷»™fƶÃgzZ÷ n ZÎÆZ}~] Ü l O
Æ C
Ù

Æ ç
Å *Š™g åg åx¯t X ì @ÑŠ Šc Å Cm" Åx Ân ZgzZ ] Ñ» ~g7 Ãy ¨Z *ƒ
 

vß ž @ì ;g™zás§Å ~$Z è ÃV â ¨Z tºz" VŒ |"


| 
~
g
yZZ ï»6V ¸gzZ VÂg ŠÅ ·ÒZ¬Z ÏZ„»z Á" ™ƒg ZË Ðê[ Zp


X B™ w2~y M „Ã]§[ZukZgzZN Má
:

Å Z}Ð iZ0Z ú â zì Y6µñkZX ì ;gƒ i¸ M »y M Œ a Ðl
 

Ûè
zwŠ { zžì ꊽ Ãy¨ Zg J Zz sv» ZÎ âÆ kZg zZ™f » ] ÌÅkZgzZ •
t 

»y M Œ zZì e† `Zc X Çgà h]Z fœCgzZ}Šw ïwì»)Ðr âŠ
Ûg 
t

6
Ù
X ì ~ŠmZŠ •g Zž 6ì¸ Ì$
á
ª
» „ vZ ( ƒ) [fz tægzZ

       
             # 
vZ „OŠ Zz™ cg Ì ]?:ì
O
X     % 
    $   
X ìzÂÅ
( 11 5: 2 { ÂZ )
ó
É X ÌU%gzZì „z ÌYZJ»ŠŽzCžì ÇŽñ(Z { zV M'h'
Ù
Š
×

ÆkZg zZì |{zX ìЊŽzÆÏZÌiZŽ»] Ñ»ŠŽzC ~V/ uzŠ
Ù
}
www.MinhajBook s.com


æÅzgç,ÚZ `u


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
19

X cŠ™uFÃiWgzZ Š H™f»|~lakZX ì iW켎 ZÎâ
  

:eŠ ÃZÅY !½w



sz$÷ ì Š H ó ÐL Lp» TX ì ó g ! L Lswª » l‹Ü
t  ó
ó
E!É 70V Œ™f »TXì ¶ÃgzZ÷{zŠZ%Ðsz$Xì 0
Sš
ŠŽñ é5
Ð
¢Y!  
›E ½wc ÍÐ x*Æv ZVƒ @™ qzÑ~ªX ì
ä5Ðx*ÆvZÃsz$ÿ 

L

X •x lZŠ¼Ð pÒÆ eŠ ÃZ z wEZ LZ Å Y! ½wX ì Zƒ wEZaÆ



6x lZ&Ð~y Zsw V ŒpXì Hy ÒB‚Æ ûi$E ÑäèYfÎ
t
zb
Xì Y Œ
ƒ

+rzt ¬Z ñ! X 1

 Z# ñ 
- 7-G !X 2
ur è.G ! X3
z E ñ

:+rñ!



X ì*™g (Zö z‰ÃggzZ *ƒ ‰Zp»+rzt¬Z

Ü


vZ~ž ǃt x|» lÂñ YÅg¦aÆ + r !žZ ~]gßkZ
 
¡zZ ñƒ DƒÝgzZhZzÐØg ðZŠÆkZ ñƒ D ¯¶ CZÃx *Æ
g
‚ 
ò
~i Zg +- Zõx âZX Vƒ @™i¸ M »x» LZ óñƒ D ™•z½6öz‰Ãg Å ÏZ

 Ü
X •D â •6x£kZ
Û
t çO ì t ¬Z ñ ! ó ó! L Lt

        
¸ gzZ ì C5 Ð [g Ã} È
       
X ì w¾»Š°ã ¨Z

X   
( 99: 1L‚)
ó
Æx»CLZÃy¨ Z)g fÆl ìte ŠÃ ZÅx| ZÆ Y!sw
Ù

ž 
k 
ËÃy ¨Z¤ žì µ Zz%Zt Xì g k ˆZ »öz ‰Ãg Å Z} J x •ZÐ i¸ M
 Z

Ü


Ì R ÐZ ƒ ¢gzZ k ˆZ »‰Ãg Ŷ‚{ ZpÍ Šg^g zZo¢ó~¸e .

6 Ë
Ü
YE 
.¿ 5
ä™i*" ЧspC~ a i§g »Ãy¨ ZçO X Yƒ 7çG!ZŠçz sp
z Ù

•z½6¬vZžì ;g YH,¦Yk ˆZt ~ râ Šz wŠ)g fÆv ZpaÆ


yvðÃ: » ! Æ« ™ÅTX σÝq» ö ÅkZ ÂÐz™

¯
Ì
X ì @™yÒV-y M Œ g¦ÏZX ÏVƒÝq³ /» ~g v gzZ ÇnV

ÛÃ
" z
:
www.MinhajBook s.com


æÅzgç,ÚZ `u


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
20

gzZƒ ?ÌV ˜ìB‚}g v{ z
         
              
;g NŠ ÐZ vZ ƒ D™ ?¼ Ž
O  
        
oì
( 4:57h• Z)
ó

˜}¼Ð kˆ ZÆ ðË~g Ng ¸ Ãñº Z &œ]|]ó‘ ÏZ



6kZX ,Š à y v7Z X ¸~ˆ¬Æ~ 8 MŽlg ñh •ž Zƒ k
Ü
g

á
C
: c â•Š•g ZÐ yZ Y zy ! )Ð yZ ä~ ™ ZÑg—
á
Û


x
B‚}g ø v Z—" ƒ : {Š`
         
       $    
wi* úKZ6y Z äv Z :ì


X  
      
X ~Šâ•
Û
( 40:9/p Z)
ó
»ñº Z& œ]| Ây ZZ6 öÅ Z}ž ǃ{ iZ0Z Â,™g ¨ Š•g ZkZ




6á
Vß ZzyLZ~ wjâ Æ ¿#z ]zZ°g ŠkZ {z  @ƒ: (Z ¤Z X å „ Ь
 
» ðË óݬ » ãâ‚zu" Z çS8XªpX Dƒ :^ ëG Æ ~ —™ hg ñZÃ
L & Ñ g
tgzZ Š0 ¯! »w5z yx6 gîz wì» ˆ¬:o # Wæzg ñgzZ wjâ
 
 z

Ü
Æ
Å ~0zZ} ö 7ZsÜä ~8 M6 kZX å ÌŸ »òiÑ » Ë ã ¨Z

g 


cÍX ˆƒ ‚ªzŠ Å y EZz yjÃwŠž å *ƒ wb kˆZt X cŠ™zás§



à ö Å Z} y¨ Zžì l,¸ X ì : òiÑ » ú¯ 0zZ} ö


~
7 .6ÐZÐy xzspðà Â}™i¸ M »] §è Æ™¤ YZ kˆZ »‰Ãg
y 

4 
Ü
ÐTX ì C Mx] ¸gzZ Ïi@{ zÃ4z]㨠Z™ 0 ]•Ð y xzspX Y™
  

à zŠ zKªÅ Ï âg zZ D":gzX ì CYƒ y ‚ M Ìw2Å ã % »z !x »

Z
Xì ¬~g ! Š•g ZX îŠ î7 w2 £

á

J /
:s§Å *pgzZz™: :?:
Š
      
 $
          
vZ gzZ Ð î M ¨¸ „ ?g zZ îš

      
          
~g v¦ { zgzZ ìB‚ } g v

Ù
C
O    
         $
7 ³ " l
Ã
( 35 :4 ·)
7ó
X Ç} ŠäY
Ýqà y ¨Z ‰z!| Š  öÅ Z}žìg d f%Zt VŒ
Ü
g

‚
Åäƒ:¾ Z è §ÅX @ƒ7 gÅgzZk ˆZ » ökZÐZp ì Cƒ
Þö 
X
aÆ ä™ ½Þ ZölX Yƒ 7z¾Ð`® z]Zx Æ kZ{ z6Y ¯
è
g
]

X ìaÆä™g ZËgÅ »kÉ 7
Z

www.MinhajBook s.com


æÅzgç,ÚZ `u


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
21

X ì ¬~g !Š•g Z

á
H Za à òŠ M ä ë — " gzZ
      
             
Ñ» kZ•ÎzŽ • … Y ëgzZ
        
            
ÅwŠÆ kZÐkZ ëg zZì mZ e
O       
            
o •q Š4{Š ci Ì vg
  Ð
( 16 : 50t )
ó
„ЬÃy¨ Z ÂÞZ öž ˆƒ ãZz b§hZ | Ð e M kZ

t 
y¨ ZgÅ» ~0zZ}Ü Ãgz ökZ ZX @ƒ7Za gÅ»kZpXì Cƒx


‰
è
 
– ]•}z ] Zç~EŠ gzZ ã ^kz‚zx ÓÂì @Y0 ] ¸{0iqZg0ZÆ
á

 
yjz¯ÐqZÐäYƒ ”Æk ˆZ kZ6 í!z » zZ•D Yƒ Š1*z

  g

S ÔÅ ‰Ãg Åg zZË Â:QÃy ¨ZX ìCYƒ ~g ¤ ªÅ+ 8z]¯gzZ
g
Ü


X Å[Œ Ë gzZ ì
ÛÆ :
à wŠ :[ ì C™ РݬzŠ
ðÙ M ]¯ ì q =
]¯èYì Yƒ „Ð y·Š Šp7 y Ò{ iZ0Z » ¯kZ p
Ð

Xì qÅä™Ýq7 äC
Å

:- 7 Z ñ !



Lž ǃtlx| p ÒÆ p kZì *™ÔŠæŠ %Ð - 7Z
L
Ð
Æ

Z 
Ö
#ªäx?Zmb â]|X ó Vƒ @™ qzÑñƒ D™ÔŠæÐ x*Æ vZ
ó 

~kZ 7g zZ ð¯ÏqZÐÞ Z¬ aÆäXÃVzg »zc LZÐy Ãî&
Z

Xì @™ b§kZ{™ E»kZœy M ŒX ¹ÃäYƒg ZÎ


Û
ƒg ZÎ~ kZvß ? ¹ä bâgzZ
       
          
» kZ gzZ » Ð x* Æ „ vZ ƒ Y

   ( $        
      
„ Z( [g Z÷ — " ì *I


O  
  $
oì y !$e.ÑZzÛ

( 41: 1 1Šð )
ó
Ð x* Æ ° z y ×g ñ Z}~ ]¶] )g f Æ e M kZ c Í
 g

 
Æ- ¬ZzŠæÅ ¬vZžƒg D M | 6y ¨ž @ì „g Y~Š½ - 7Z

t  
Z
Å
Æsz$÷ a Xì YYZƒpô ÑË:gz Zì YYHÝqÃíË Â %
è
Ð
:
~s » - 7Z ñ! a kZ X ì ;gƒ ™f » ä™ qzÑÆ x» VŒ Ð g ±Z



ZX ó óVƒ ` Z»Šæ~¾Ì~ä™ qzÑÆ x»C ~v Z}Z Lž ǃ V- t :Z
Ù
L
www.MinhajBook s.com


æÅzgç,ÚZ `u


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
22

e Y *ƒ k5 x•Z » kZ Yƒ 7 k5 i¸ M %Æ =Âg zZŠæÅ Z}x» ðÃ
ð 

„


à qO ~eŠ { zž @ì ;g Y c ÑŠ kˆ Z » ~õqK Zà y ¨Z VŒ ÝZgŠ X ǃ



X ñYƒ: ©! Ð ä™n¯*ug—Æwm Ýñ Z}Æ™Ýq B‚Æ ]Ò

 
KZ%Æ eÁÅ wrZzf [g~žìg ŠŽñ‰zC | ~‚fÆ y ¨Z

Ü Ù
t

xŠ»T¿zì lñZ•yˆZgzZݪgŠ¾X YV Z7 xŠª~] §åL<X9E
{
Û
Ì
sÜÅx ©ZÆÏZÆ®¤ ZÅkZ ñ O{ zp X`ZÐx ÅZz¯ÆZ} Ì


ÆkZ óð cÍ‹ ¸Ãy! iÅ kZ žƒg ZË gÅ » y ¨Z¤ ZX ƒ;g |( aÆ ~igz


t 


Æ kZ ó¿ ¸Ã zi!z „ŠÆ kZ hŠ ‹ ¸ÃV M Å kZ ®•‹ ¸ÃVâ »
‹


ó

ó

Æ- ¬ZzŠæÅ Z}¼ƒn Z„‹¸Ã râŠÆ kZgzZ •wzÜ ¸ÃVñŠ

  º

‹
ÆÞ Z ñŸg ÌžðÃÐ ~bg ZŽzY ¡Z m! g zZ ~CªkZ Âì c Mx:
  Ù
 
Às ZžZzŠÖ ~„}g øgz Z•DƒŠiu{kŽÐëX ñ M:~•ws Ü
Ž


i~„Å y¨ Z"Z ° lX ì³» yZhÆu ZgŠ ZzgÅÏZÝZgŠt ì ©
z


kZgzZhx *» Z} wŠg zZy! i¬Ðä™q zÑx »C¤ ZX ì= g fg Z0• » b & Z
 

Ù

á
]âø „ Zâ Âñ Y0 ¤S~Š¬ éZtg zZ Vƒ áZg s§Å ä™ÔŠæÐ
z
7 ~igzsÜÅ Z}¬ ƒ DƒÆŠcÅ Z}èYX ÇÑ äƒÌ6ŠpiZÐ
e
ñ


è
XS
g
E
E lÐ p ÒkZ X ]Š „gŠp ¬ŠgzZ ì ¬Š -7 Z V M' h'
îp©$ °

×

ùZg f LZ~N™Æx »ËŠpy¨ žìt,»kZX ì @0 g Z Œbzg Å]Š „


Z
Û

sZ ‹ZÆ Ë zr" KZQg zZì @™g¦b¬z °» *ŠŽz!Æb‚zz[òZgzZ
"
   
{Çg ! y ¨Z cÍX ì @™ÔŠæÐkZñ ƒD ™] YoÅ F'zvg )Z}B‚Æ
 
 
 
™ƒ k âÐ [òZ xÓgzZ yZ *Ð ¥âz*Š { zì¢ q™0 wZÎ 0 u~ ~ŠmZ

ó

Z

4
ŠgŠÃwŠ ~qzig M ÅkZX ì Zƒ Z9y MB‚Æ~qi *~{ Çg !Å[ òÑZ ïE!

Eh
Xì C™g hÐ ÏÈ Ä £Ãy¨ Z ª¸ gzZ ì î Š™ Ù M Ð ]¯ Å iÎz

Jw–
à í cŠ™ {È ä äƒ zig M 0 Zu



@ ¬æ " wŠ Ž @ƒ Z} ~ :¤z
ƒ
 

X •D ™y ÒV- wD ) ´Ãx £ÏZ
Z
~q zig M z iÎ z ŠgŠ ì · " qO
~0zZ} È • Vß : ™ } Š ÏÈ x£
 á
www.MinhajBook s.com


æÅzgç,ÚZ `u


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
23

Xì ZƒaÆÑÏZ6]â£FwEZ »Y !½w~y M Œ


Û
X ì ¬~g !Š•g Z

á
)g fÆ iúgzZñ!ßZz yZZ} Z
    ! $ % 5þ
       

   $  #   $ 
ñvZ G z™ ;e Šæ ( Ð í)
     
o ì @ B÷Vß Zzä ™

ƒ
O  
  $
( 15 3: 2 {ÂZ )
ó

-7Zžì Š Hy Ò 6 gîÆ - 7Zè g fÃV âzŠ iúgz ZñV Œ

  =
Æy Zž @ß CZÃiúzñaÆ t ŸZ ï»Æ kZpσ Ð ¬ ~g ! !õÑÂ


Ãg¦ÏZX nƒ ‚{Š ciÐ {Šc i -¬ Zze ÁgzZ x™z ¯» ¬v ZÐWZz
 
 
Xì Š HãZzV-6x£gzZqZ

 
? ! câ•Ð x ¸KZ ä7.ñ

Û
         
          
X z™ gzZùâŠæÐvZ
ñ
X  
   
( 128: 7ósZ²ÑZ)
akZ Xì @B „ ´g à [ òÑZ¶Æ™Ã½ÜÐ [òZ
ñ

6
Ð-7 Zñ !~ lXì ;g}Š ½ ÅÈ©Â ‚Æ- 7Zy M Œ


Ì
B 
Û
¸ÑãZz »TX ì Š H r Z6 x*Æ „ Z}sÜX 7 f » Ë~ˆc ¬

 
™

ÀÂ6 qg zZËÐZX ì °»]Z f Å„ Z}~])z] cgz¢x ÓÅy ¨žì




Z
X 7 gz¢Å g ®Zc
]


:urñ!


Lž ǃt p» lÐáZjÆ urñ! ZåEX ì *™Ýq p»ur
L
<XÅ 
kZ *™ q zÑÐ x*Æ Z} X ó óVƒ @™ q zÑñƒ D™Ýq•' Ðx *ÆvZ



 
×g { Šc i ] *kZ Æ îJ Š 0 Æ x » kZžì •' ¯! Ð g ±Z
z  
 t
 

kZ Za kZXì x » »ÏZ ÂÌ*™ ½» b‚zz[òZžìtzzX •D Yƒ


y‚ M ) Jx•Z » x» kZ ] Zf {z Âñ Y Å Ô•' Ð x* klÆ ]Z f

 
:c â•ä~8 MakZXì 
 g
Û

www.MinhajBook s.com


æÅzgç,ÚZ `u


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
24

H q zÑ% ñ7 vZ p x » Ž

ó 
ì @Y {g³*gz Z {h' xŠ { zñ Y


qzÑ% Æq zÑÆvZ px »Ž
»%Z T ì @Y {g xÓ* ñY H
ó 

x•Z {z ǃ%Æ™fÆZ} b ¶Z

X Çã7 í

J

           
        
          
X      
1 894: ¶ ó 61 0:1zâ 0Zò 1
g
ó
X
™ÅZ +X 2
249: ¶ ó555 : 1w é)
g
ó

ë„ŠuX ì 7 ÑŠ ~sg zZ ~½Å ÌZ  Ã7}g ø ‰z kZ


ª
Ü
Ý~ y! i! ²X •T e ÜZ e Ýg6UqZ sÜ kZ ._Æ }°‡~è

z  Æ
X ì @ƒ»n
 &
ÌZg zZ÷ ó sw
:ž•5 % ZkZ[Š Zzè Zx Ó

6
[
ꊸÅg zZ ËÂ:ŽìÝ{zsw
      
Xì @™ªÑŠ6Ë p:gzZì
 Š

X   
tªX Cƒ7Za esðÃ~kZƒ: ÝÐg zZËJZsw


X óD Zµ L :gzZìó µ L :Ðp ÒkZX Y™7 0¶Åx| »Ë ŠpiZ
ó
L
ó L
„
 ï
E
E Žì Ý{ z ÷
$°
¸ÅgzZ Ëî p©
      

6 ¸Ë: ËŠpp Y}Š 7Â
     
X ì @™ªÑŠ


X 
ì Cƒ Ú ¸c ¿ ŠpÃkZ ªX 7ó DZµL L÷ pÒkZ
Ð Ë
ó
Ð
:gÃè™0¶Ã »kZÌZ ðÃJZ X Cƒ 7 ðà ]Z¯! ÐkZÃgzZ Ë1

Ú

X $ 7 »ÌesÅkZXƒ
Ë ƒ ï 
ꊸÅgzZ ËÌpŽìÝ{ zÌZ
Š
      

‚g ÚÐ kZ ÌðÃgzZ ì
X  
Xì
ŠptªX •CƒÝqÒ âzŠ óD Zµ L gzZ ó µ L ÃÌZÐ p ÒkZ
V ó
L ó L
Ú kZ cñ YƒÝÐkZ uzŠ ðÃgzZì ꊸÅË:Ë~]Z fKZ Ì
Ð 
Z
{gÃèX ìÌó ¤ï» L ŠpÌZvz pÖZ/Xì @Y0ï» ª p!Ì{zÂá™ Za
ó
 L


ì @¯p! ÊpÆ™ Za ÚÐ kZ Ìsw ì t m ! »] Ü VÐÑ!
ó  
ž
b

www.MinhajBook s.com


æÅzgç,ÚZ `u


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
25

(Z qZ ÌZpXì @ ¯ï»ÃªÑŠgzZ e sKZ Æ™ Za Ú ÐÌZ Ì÷

  
KZÃkZX ì ꊸŠkZ c ì @™ªÑŠ6§] ZfgzZÑLZ „ŠpŽìÝ
 


èªÑŠ~ÌZ c ÍX Å÷Ë:ì ~qÅ swg zZ Ë:aÆ ú wkZ


Å
X 7 CƒÐ}u~swgzr* ~÷ ì CƒhªÑŠgzZn»
„
Z  X

è

:"Òg• Z6m ! ÆÌZgzZ sw ó÷ l
á  b
~

Ëm T ó ó÷L L ÂN â•g ¨ p ÖZÆólL L~Ýg ÅcÑ!{gÃè
»
Û 6

ó
z

]Zf KZŽX Š HÐ ó Y ! sw L i ¸ M »l‹ ÜX Š cŠ™sz$óå YƒÐ)

ó L


ÆÌZsÜX ì ðƒ Za eŠ ÃZgzZ e sÌ ~kZX ‚g7 | pðÃ~


Ž
 x z
ªÃsz$IâLZ¡ » ó Y! sw L LXì ðƒ ¯! Æä™ Za Ú ‚
Ñ ó

B
vZL ˆÆkZg zZŠ HŠg Zzó ÌZ L LÂQX ì* 5B‚ÆÌZ óǃ÷c 1 Ã)Ë
L

ó

Ž
Ƭ~g ! ]Ìz]Z fXì ó #´L L p»ÌZX ñƒy Òp ÖZÆ ó ° Z Ý Z

ó
Ö
ó ° °

eƒgzZ :ßZ + ZuZz KZv ž å *™ ãZzÃ]! kZ * YcÑ» ó ÌZ L ¬ Йf
ó

Z 
  ó L
»ËJkZžì —Њyz=z ZÑ!Ð u ZgŠZz ëz– zkC b§kZ~

 g 
ó ) )
EÅX ì wõ wßzJkZ » V zÈó YV7 áz ëz
{2zu 0 g zZí! z— Z Z å<X
 k

y
KZ ƒ àZz ¶Š¸Å •kZƒCªŠpŽì g »gŠ #´+ZaÆ wßz J•
ó
óÙ
Ö

¸Å kZŠpŽƒï»Ì Æg ÖZÆÇ Zf kZg zZƒï»Ì~g¼ ]Z f
ó
a
]
Æ
+Z Åg¼ h] Zf #´{ z ªƒ $™Ì ! ÐkZ ÃVzuzŠg zZƒ B Ì
Æ
Ö
Ë
¸

g
Ðn kZg zZn 5ÐkZ Ì VzuzŠgzZƒ ðƒ BÐ kZ Ìpžñ Y0 ?Š
¾
Ã
Š
n»#´+ZX Vƒgñâ zg6aÆ ä™ì‡mÚÐ#´kZ}uzŠ
Ö
z
Ö
Xžƒty •ÅT
á
ï• ~ t‘ OŠ S ÝZz Ð vZ Ð OŠ Q
á
ó
.·
» ŠF ½w ì Ã ~çWE c i' kZ mZp

=g fg •Ðy ZÄ ó óÌÝ L & ¶ Å ~~·] Zf sÜ#´{z
Æ Z L
„ 
Ö
X Š cŠ™y Ò



:¦ ‚z ÅÌZ î0*ЮzZªÑŠ§¦
g 

ZƒŠg Zz=g fg •ÌZ î0*Ю Æ ªÑŠ Å ó vZ L Lžì Ôg¨ ZtV Œ
a 
ó
%
»kZó ó?ì `ZÅ)g f ËaÆ ªÑŠ KZh]Z f H Lžì @ Za tw ZÎX ì

L 
ƒ
gzZWZz )g f Ëa Æ ªÑŠ K Z ¬ ~g !Šp‹ Z& Xì ~ Ôs™ [ ZŽ
ó

 

www.MinhajBook s.com


æÅzgç,ÚZ `u


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
26

~g ! ] Zfv ZÌZÝ YY H7 ïZ ÂÐ |kZ pì 7` ZÅ #´

ž
g
Ö
Å #´gzZ )g f kZQ Âì ZƒŠg Zz#´z=g fg • aÆ ªÑŠ Å„ ¬
Ö
Ö

Xì þ` ôZ
ó Y! sw L X ì Cƒ q zÑÐ Y! swŽì ~l]g „Šp[ZŽ» kZ
ó L

¿z sz$ X ì @™Ô6gîÆ sz$öà z ÷ ]gß¾ ¬Ð LZ
{
t  
Ë
ì ¶Ã » ó ó{)zY ZŒ P óqÑP óYZ$P L LŽì L e *™Ýqð ‚gJ:ßZ§g ! Žì
Û




Xì Š c Î~y xgŠY! swaÆä5Ðh]Z f#´ª ó ÌZ L ÿ ZgzZ



Ö
ó L k
B‚ÆÌž @ì „g™ ZaÚKB‚ÆÌZÐ ËÂÆY !sw Z} t‘c Í
Z 
Z
  
X nƒ ‚ð‚gJh ZfÃhy ]¤Æ™ Za mzZÚ
 ]
g
gzZÝZzÐh]Z fŽì ;g™yÒà žg I•kZ6gîÆ#´ÌZt
 Ö
X ÌàZzä™ «Äc zZw ™z» h]Zfà ]‡‘ ŠgzZì Ì g ¬ÅkZ
g
v
s

:ì ï»wßæ»ÌZÝ~ · Z f
~ ‹

~*ŠaÆÑÏZžì @™G@Å%Z kZ Jy M Ðq zÑy M ŒZg7
 

Û
z=g f +4 » ð‚g JkZ gzZ ÄcÅ h] Zf { zX ìg D Ñp= g zYm Z

Ë 

ng Ì ¤6}uzŠ qZ Ë z Ym Zt QX ̪ъz #´g zZ¸Ì Zz

 g 
 Ö
ô
Xì ã M Œ •g ZX ¸
Û Šá
        $    %   
_¬ ä ëŽ ) wÎg ƒ t

     
ÉР~ y Z ä ë ( ñ â•
Û
X 
 
X ì~Š¤6‰

( 35 3: 2 {ÂZ )
ó
E
G LZ™ Y6yTw ÓÅË z Ym Z
`{ zX IVÃw¾ñ é<X-4$

x
g 
¶ Zz)Z {Š ciÐ ƒÌªÑŠ Å M6h]Z fakZX å » ~ ·]t
a
  

~
zx£ V ˜ ª‚g z]ta kZ X ¶ Zz «g Z Ð ƒÌ#´èy• Å M gzZ

d
 Ö
á
Ì g ±ZÆã âig ZzŠ ZV ;zX ˆƒ » ]Ì{Š 2] Zf Å M Ðg ±ZÆû%
Ð

6
GÅÑŠg zZ) @ è#´Å h]Z fçO X ˆƒk5 x!Z6 „ M
~Ö] Zfh ï
L

Ö

 
Š•g ZX ì Å Ì„0¶ ãZz Å |kZ6 ]⣠Fäˆy M ŒX ˆ0 g Z Œ~
á



Û Û 
:ì ¬~g !


www.MinhajBook s.com


æÅzgç,ÚZ `u


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
27

ÆvZžì @Y¹Ðy ZZ gzZ


gzZ s§ Å ( y M Œ) {Š™ wi*
Û

ÃV ¦o M Âî Y M s§ÅwÎg
Å ) M { zžÐBŠ

 
        
       
     
  $
  
   % 
    
  
O 
  
( 61 : 4Yû Z)
ó

V Zm¤ Ð ( ä™ qŽg s§


o• T g
žìt ko ž c Š™[Õ"Ã|kZB‚ÆsZÜäe M kZ



ÅÒ Å w”Æ ! ci! ~ { Çg ! Å h]Z f „% ÆôZzÆ ~x™Z wÎg
Ã

 

ÄcÃkZ X ñ Y*â :=g f » hÁ™zÃwÎg L žìt y TÅkoªX ñ Y

L
wÎg Ú ì & ¬oªX ó óñ YH:tªÑŠ Å h‹ ZfgzZ #´Å h
ž
t

Ö
L LÐZ y M ŒèÑqX Ç ñYƒ "U y ZZè¯! ¿ ~0zZ} x© Z „ %Æ ~
Û
   6 


X ì Š Hy ÒV- 6x £gzZqZà g¦ÏZXì [™Šg™È ó ko

 
ó
y Z Z (žìt ªqÅ y Z)gzZ


      
             
}g v ZwÎg î Mžì @ Y¹Ð
v

        
          $     
ÂN â•Ô„ ( Ð vZ ) n
Û
O      
     %      %  
 M gzZ •D hu( Ð q øt )
( 5: 63 y ¦‚Z)
ó
{ zgzZ •D ™qg " {zž•Ù Š
o •D ™
°
L X Š HgŠ™¬ '~}g ! Æ]t§ Šy Si*"gzZª ‚g y {øy Z
L

h×


&y•gzZ])~÷~ Z wÎg}ž
G
ôZzz=g f}¾t¤ žì ¸ Ÿ »» ï3BE á

Z
v
Z
G
•™hñìЕ b§kZpX ÇVzŠj7Z ÂÐ qJ ]Z f ~÷™ CZÃ

ñƒ B #´gzZôZzz=g fuZz» ð‚g J]Zf ~÷N ñƒ D ™°
:Ö

ó
Ð
Æ°zgz¾ê Z6Y¯Å äƒÄ Zgz Ø 0Zu c•e ‰â°çÐí„Zg {Z'

g 
 
•ÃyZX ÇVz™7 çQÃVI$y Z~ Âfâ]nc y Z6 gîLZŠŽz!
s



X ÇVƒg „™ š{'»ähñ Ð
×
ì
             
y Z c 4â „n Æ y Z M

     
~h yZ4â:„nÆ
Æ
X     $    
             
X Ç•:¦ Ãy Zv Zì 'Z'

Ù
C


( 6: 63 y ¦‚Z)
ó

www.MinhajBook s.com


æÅzgç,ÚZ `u


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
28

yZQÂN Y•Ì Z’=g fÆòÝg zZ ®Ë lg Å Mt¤ Z
™ Ã
 ó

~÷NgzZ •D ™V cqi*~ {Çg ! ~¾6xŠxŠŽ ǃ wqH »ª‚gÈ âÝ

 

l y Z Ã V8 y Z ~ X • íJí Ð WZz }¾ ™™#´ Å ]Z f
p

$

Ö
Å ª‚g {Çg ! vßžì ¸ „ ]ng2Š Z÷QgzZ YZI 'Z'ÆV8


7

X qJíЦ‚z

X •D â•y ´ZŠp¬~g !
Û

 
   $      
kZ 1 57 ðà ä ë gzZ
9
 $    

®¤ Z Å kZÐ ¬ v Zž n
Æ
   $     
   $         
{z ¤ Z ( Ô } Z) gzZ ñ Y Å

      
            
$
 M ¸Æ™Õ V âY KZ vß

6
     
      

vZg zZ D Yƒ¢q~ #} Å
Ö 
O     
   $ $      
y Z Ì~ Îg gzZ _â °çÐ
w
( 64: 4Yû Z)
ó
kZ) {zÂD ™Ô]nnÆ
ÃvZ gz¢ ( 6 ¯Å ®ËgzZaz
 
y !$ e. ÑZz äâ• wJ/Â

Û
oD 0

¢|  ñ Y Œ Ýg Å e M —‚ ¬æ z x|» e M kZ
~ z 

=g fgzZ ÞZ w™zô Zzà ~~·] Zf ¤Z ˆÆ Cz Õ ßžì CYƒ


v
{Çg ! Ð ¦ ‚z Å ~ ™ Zg— , Š™ni*u 6~wÎg gŠ ™yâ h ]n

x
ó


É Vƒ ~g ïZÐKô Zzz=g fà ~—gzZ ,™ zig M Å ð ‚gJ :ßZ
g

,g0Zža kZX NY•{ zž7 gßðÃQÂB¢ì„Ðlg Å M

]
X ì ~ŠmZŠ •g ZgzZì s ÜÆ ÞZ<„Åy Z~]gß
á

      $      
: t• L~ < Åv Z M gzZ
Û

O         
oÐN 0

( 23: 4 ó ¸Z )
8
ð‚g Jh]Z fž c Š™ ÛZ ð×ZÃ|kZ ä ] c M Ñ! {™P



L L~ là M Ðzz ÏZ Xì =g fzô Zz„ ~~·] Zf sÜgzZ sÜaÆ

s§Å [g}g v)    t :ÑZ Z MgzZ Š cŠ™¨ ó ÌZÝ
Ã

 Ðó
AzZ Å°°ZÝ ZvZ pçO X ì Š Hi Z• Ð ÄÆ( ªÑŠ ¬ zî
°
 Ûu

Ð
e Æ#´zô Zzð ‚gJ »]ÌÅkZgzZ¬~g ! ]Z fž¶ „ ½
% Ö
 è
n

¸

www.MinhajBook s.com


æÅzgç,ÚZ `u


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
29

{
§D !·] Zf Y Zz{ zg zZ7
Y• ZÆŠúzZæqó£Z ó·ä]Z f kZ&ì ~ö ‹
g

ô
Xì 3g iZâÐ ÉZ y•KZ)g fÆžg I
á

:ÉZy •gz Z ~ · Z f
á ~ ]
§D ![»ž ZƒtžÜ» ï ! {gÃè
‹{
ÐvZÃyZèY• ó óÌZ L L~ö

Ñ
_ƒ yÒ¬ p° zZ yá Å ÌZ ¸ì ÚÐyZà Z} t ‘ g ‚g zZì Ú
g •
 ~
ãZz bSZà wÏZ KZ ä~x™ Z Ñ X Ì ZµgzZì @ƒ ̵{ zžì

D

: câ•

Û
~„ Z}t‘ V z—"
~ Ã
X    Å 
Ð .
ó>òZ [ ÂX 12 ó333 :2 ó ê h Z 9)
¬vZ «=gzZVƒÑZz䙄
E
-Ê
¶ óGòh.ÅZ ù ö:X Z [! X33
g îÈ

X ì @™

(1 00: gu


X I ãZzñŠÅ ~~·] Zf)g fÆ9gukZ
ƒ
z 

ÒE ZÚ 2 X ÛÓ Zà ZÚ 1
CÄZà
þ
X
X
ÒE Z Ú L gzZ •D™ÝqÐ Û{~ ™ Zg— ì tó Û ÓZ àZ ÚL L
CÄà
ó óþ Z
L
x
ž
ó
X •D â•„ Å t‘žìt
Û |
~
E
AW Z {gÎ
X •ˆÅyÒÐiZ0Zm{ñŠ ¸~ ö

z
 %    
[g » Mžì dŒ—" gzZ
Û
   
  
  
èZg M ž Ç } Š Ú Z Ã M
      O  
     
    

ªqà M ävZ HÐN Yƒ
  O 

à M ä kZ :X c 0 : ~ A


  O  
     
 
ä kZg zZ c Š™i Z• Ð x£ —
 Ûu
O  
 
|E
AW ZÅ)
:X c0 Cg Šp~›KZ Ã M


( 4 5: 93 ó ö
X
äkZgzZ cŠ™ «w ™zz[ ŒCZ

Û
q ]gz¢ » V zK Z Ã M
gzZ " H « Ú Z Â c 0 g ¤gzZ
ž


X cŠ™g Z-â

~
~ Ö] Zf ]gz¢Å qTT åy Ò»Ú«~]c M y Z
ž

Æ V î «gzZ V zKZ X ~Š™ «Ã ~x™ Zg—äwrZzf [g ðƒ kCÃ

ÃZ} t‘ ZX cŠ™i*"ª ó ó"L L7žØŠwÅb§kZ6~t]Z f ääZ •
 [ 
Z


www.MinhajBook s.com


æÅzgç,ÚZ `u


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
30

Û
cŠâ •gH ?Zô Zz a}g v  T e *™ÝqÃVî «gzZ Vz~÷ž cŠ ¬
ƒ


X ÇA¼ „z ù⼎ z™iZgŠ w ZÎðZŠV ;z zŠ ~¢q6~ Z wÎg§ Š î YX ì
ó
ó
 v

àZÚ L L„B‚XÐ ,™7 ¼Ì „zóÅ7 ðà ~«äëèYÄ
~ {
¶
E
:c â•gŠ ™¬ klÌZLZ ÐáZj L óþÒC Z

Û
Ã
Æ
ó
áZz 䙄 Z [8}Z :
}ó
 O     
$ 
       $ 
Âñ M dðÃk0 Æ M ¤Z [Z
 
   O     
    $        $
gzZ óVƒ: nZg *6 ( `â Æ) kZ


(   (
EO   
AW|ÅZ)
:X ñ M6gŠÆ M b‚ ðÃŽ

( 11 X 9:93 ó ö
Å [g LZ gzZ bhñ: à{ÐZ
„ qC Ã VzgzZ V î «
~ Ù
Z
X z™ el [pÆ™

~g ‚~ Ë Æ ó óÛÓ Z à Z ÚL ž ð0 g Z Œt ÉZ y• Å ~~·]Z f ZåE
L Û
á 
<XÅ
E
Ä
ó óþÒCZ àZ ÚL gzZ ‰ 0 ?Z1Æ Øg yé Æ„ ë Z] âÅZ~ ]Ñ»
L
Å
Ÿg£Z * Ññw– ‰ 0 ðŸÆ „ ëZ ] âÅZ ~ ]Ñ» ~g ‚~ËÆ

Å
: y{
H G ðÃgzZ 7 gŠ ì ¸ » Z} óZ{
ó

7V ;z  7 V Œ Ž ƒ Æ M V Œ ƒ Ð VE Ž
ó
;z
AW|ÅZ >gÎ
:~ ]â £V âzŠÑ! {gÃè gugzZ 1 0 gzZ8 {™Pe M Å ö
 

gzZÇÌ X ì {šg zZÇÌ«X ~„ gzZìˆðâ• H ó ó«L L
„
:
Û
~
J‚ b§ÏZX ì {š
:D gzZ ùâH ? ˆÅ7 Z¬ ~È0 ðÃÌ y ûZzz y Õ&
H
ž
  6

ä
4G
-IZ šÃ[8 LZ äëèY ÇA ¼ƒ ]y M c ùâ *ŠÐ ùâ Ì ŽX ùâ
5_
ö
 ó  ó
¼
X Š cŠ â•y ´ZÌ I kZQX ì cŠ™ «{Š ciÌ V Âgz¢~g v
 Û

t Ð

Ð

ó~{ àZz ä MC ~g v ![8}Z
Ù
O         
 |E    $        
AW ÅZ)
X σ4Ð~{ðƒ ~g ¦

( 4: 93 ó ö
7 ~ Vî «Z X Çìg k(Ÿ» Vî «~g ø y MC6 M ª
¶


Ù

~~·]Z fJŠ! sZ$ZçO X ce ã M 7 z»g c ¶Ì~„ §ÏZ $ M
 
^ 
b Ë
àZ Úg zZì ]g „Ð y é w”Ž X X X Û ÓZ àZ Ú ) ñV âzŠt ÅÄ
E
~$Z x •Æy M ŒakZX Ï•g ìZŠzì‡ ( ì ]g „Ð yé „ X X X þÒC Z

Û
Ž
~g ‚z~g Y̪‚gz¦‚zy é» ~ klÌZaÆZ}t‘ ‚B‚Æ


 B

www.MinhajBook s.com


æÅzgç,ÚZ `u


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
31

X Çìg

:N"qZ ÚÅg Y½w


Ð( Y !) g Yswà ÌZÝ~ l ce xg d f Ì Zt V Œ

ž
‚ %
aÆæg YswX •DƒÆ ä™[_gzZ æp ó ` L L ì Š HÝ

Æ 
ó
ZƒtÈ» kZX ì Zƒ µZzaÆä5ÐÌZÃsz$÷ g Ysw aì gH
è

-¬ ZzÄcgzZ w™zz[Œ» ¬~g ! ]Z fÐZg zZì ~Î â » h]Z f Ì ž
Û

Ž
ì Š HyÒ • ó ÌZ L Ly ZÄ#´ g•&Ð ~~·]Z f {zX ì [£

Æó
Ö

σ ‚æz[ _gzZ[Œ» ~~·]Zfg ŠTÐZX á™ Zaæz[ _
 Û 

X Ç ñY` @ g ZzZw » š8Å h ZfgŠÏZ

ƒ

]
Xì ~0zZ}Š •g Zž‰
á
vZ ?¤Z ,Š â• M ( !Ô}Z )
 Û
  %     
   $            
~zc ~÷ Â ƒ D™ › Ð
X    
  
á¯[8( C Z) » Z Az™
v
( 31 : 3óyZ/w M )
XÇ
:c â•V-ñƒ D™™f »a™ y•ÏZ KZä~ ™ ZÑ

Û
á
x
      
 á
câ • Š•g Z ä ~*™ Ñ g—
Û


Tì b§Å ¿ Z wV ~÷
k
       
äv M kZ ZgzZ ð °v M ä

       
äZz6~ kZ Â cŠ™×g Ãwjâ

 z
         
¿ zÑ ä¤ n ÑZ ] •gzZ
{
g
Z
         
gzZì ÂzgÐä¤~v MÃyZ

     
PŠ Z PŠ ~ v M ™ M ¨¸ kZ { z

        
gzZ wV ~÷t : • ì g ¤

       
?™ñ# ~g v ì wV~g v
~
X    
Ð .Å
[Â X 43ó248: 2 óê h 9)
Vƒ ;g uzg Ð äY ~ 3Ã
ã Z Z ~ G©E [ ! X 6bé¨G ÅZ
ó
 î GI  ó {
ª^
Ð k0 Æ 3ž Vƒ ;g ÈgzZ

( 18 :¶
g
™yâ : ]! ~÷vß ?gzZ ƒ M 
X ƒì g Y}¤~3


¯! ÆÝŽˆƒ ãZzÌ:â Åæz[_kZ)g fÆgukZ


www.MinhajBook s.com


æÅzgç,ÚZ `u


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
32

ž{ » ÞZ ÌZgzZì     ž{ » ~èÌZX ¶ˆƒ Za ~ k ÌZ
l
Xì    
ó Ø{åGÂL Lä¬ ~g ! )g fÆ ° ZÝ ZvZ pž Zƒt x¯žÜ
ó

° °
L58
~·ª‚gô Zz oÑ{zgzZ ~Šâ • ³ oÑÅ qJz¡Å kZ p~Š ½

Û
Ì
Å
ÐØg è )g fÆ °°ZÝ Z ÓZ Z ó vZ L L] Zf ÌZa ÏZX ì ~
Ú
°
Ãó


+Fï» »klêL Z ž ñYƒ ªÑŠ Ì6x| p ó ÉZ È• Lž @H¤ YZ

  z Æó
á L 
X ì ~ ·]Z fwßæ
~

www.MinhajBook s.com


æÅzgç,ÚZ `u


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
  
10
41
38
1 1 ó1 0
11
11
13
9
30
14
14
41

   
g Ñ•
              1

 
               2
      3
            4

      5

          6

           7



            8
              9
             1 0
   
              11
      1 2

www.MinhajBook s.com


æÅzgç,ÚZ `u


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
  

9
10
8
3
7
8
39
39
10
9
3
7
24ó1 5
8
8
10
9
12
8
12
25 ó1 0
8
18
 
8
8
8
8
10
8

www.MinhajBook s.com

 

ò
•1Z
ñ Z
bz1Z
ñ
>kO1Z
£
~Z
x âZ ò 0£Z

óN
x âZ ó Ÿg£Z
ò
)´w DZ
ó
ò
ñ
´ â0÷Z
xâ Zó ¦ZizZ
ò
æ
~q
+-ZõxâZ ó~iZg
ò
ò
~Oi
ò
¦0G
ò 0
gµ G
ò
~g Ny ç
x?my Ñ
Z
xâ Zów•
ò á
ï
ñ
º Z &œ
ñ
kî ¤
ñ È
iœ ¬
  
ñ
Ûi0vZ†
ñ
k„0vZ†
ñ
/0vZ†
ò
ug I0ZvZ†
ñ y
"¢
ò
Y«

g Ñ•
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
g Ñ•
22
23
24
25
26
27


æÅzgç,ÚZ `u


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
8
10
13
9
w EÑZM
3
7
8
11
29
2
7

www.MinhajBook s.com

ñ %
¨Z
ñ
tzg Ã/
x?m}
Z
x âZ ó ´ â
ò
·
Šú
ò
wj
[Z˜¯
x?m.
Z ñ
x?mb â
Z

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37


æÅzgç,ÚZ `u


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

More Related Content

What's hot

Book on Oneness of Allah (v. 2) - [Urdu]
Book on Oneness of Allah (v. 2) - [Urdu]Book on Oneness of Allah (v. 2) - [Urdu]
Book on Oneness of Allah (v. 2) - [Urdu]
Martinkay99
 
Bedari-e-Shaoor (Zaroorat-o-Ahmiyyat)
Bedari-e-Shaoor (Zaroorat-o-Ahmiyyat) Bedari-e-Shaoor (Zaroorat-o-Ahmiyyat)
Bedari-e-Shaoor (Zaroorat-o-Ahmiyyat) Zaid Ahmad
 
Syed Ahmed Shaheed aur shah ismail shaeed urdu pdf Book by Ehsan ullah
Syed Ahmed Shaheed aur shah ismail shaeed urdu pdf Book by Ehsan ullahSyed Ahmed Shaheed aur shah ismail shaeed urdu pdf Book by Ehsan ullah
Syed Ahmed Shaheed aur shah ismail shaeed urdu pdf Book by Ehsan ullah
ghulamenabi786
 
Touheed ki ahmiyat 1
Touheed ki ahmiyat 1Touheed ki ahmiyat 1
Touheed ki ahmiyat 1
Iffu Slides
 
The Captives of The Prophet SAW’s Beauty - (Urdu)
The Captives of The Prophet SAW’s Beauty - (Urdu)The Captives of The Prophet SAW’s Beauty - (Urdu)
The Captives of The Prophet SAW’s Beauty - (Urdu)
Martinkay99
 
Mastering dashboard and reports
Mastering dashboard and reportsMastering dashboard and reports
Mastering dashboard and reportsbispsolutions
 
Arba‘in Series: Tuhfatu Nubala Fi Fadle Russule (saw) wal Anbiya - (Urdu)
Arba‘in Series: Tuhfatu Nubala Fi Fadle Russule (saw) wal Anbiya - (Urdu)Arba‘in Series: Tuhfatu Nubala Fi Fadle Russule (saw) wal Anbiya - (Urdu)
Arba‘in Series: Tuhfatu Nubala Fi Fadle Russule (saw) wal Anbiya - (Urdu)
FreshAqua786
 
Tafseer surah e ikhlas in urdu by Ehsan ullah qadri
Tafseer surah e ikhlas in urdu by Ehsan ullah qadri Tafseer surah e ikhlas in urdu by Ehsan ullah qadri
Tafseer surah e ikhlas in urdu by Ehsan ullah qadri
ghulamenabi786
 
Arba‘in Series: Husn-ul-Kalam min Madah-e-Sahaba Khair un Anam (S.W.A) - [Urdu]
Arba‘in Series: Husn-ul-Kalam min Madah-e-Sahaba Khair un Anam (S.W.A) - [Urdu]Arba‘in Series: Husn-ul-Kalam min Madah-e-Sahaba Khair un Anam (S.W.A) - [Urdu]
Arba‘in Series: Husn-ul-Kalam min Madah-e-Sahaba Khair un Anam (S.W.A) - [Urdu]
FreshAqua786
 
Tehreeki zindagi-main-nazm 1
Tehreeki zindagi-main-nazm 1Tehreeki zindagi-main-nazm 1
Tehreeki zindagi-main-nazm 1
irfanali489
 
توحید اور رسالت اسلام کی دو بنیادیں | Tauheed aur risalat islam ki do bunyadein
توحید اور رسالت اسلام کی دو بنیادیں | Tauheed aur risalat islam ki do bunyadeinتوحید اور رسالت اسلام کی دو بنیادیں | Tauheed aur risalat islam ki do bunyadein
توحید اور رسالت اسلام کی دو بنیادیں | Tauheed aur risalat islam ki do bunyadein
Quran Juz (Para)
 
بریلویت تاریخ و عقائد | Barailwiyat tarikh wa aqaid
بریلویت تاریخ و عقائد | Barailwiyat tarikh wa aqaidبریلویت تاریخ و عقائد | Barailwiyat tarikh wa aqaid
بریلویت تاریخ و عقائد | Barailwiyat tarikh wa aqaid
Quran Juz (Para)
 
Hazrat muhammad ka-bachpan
Hazrat muhammad ka-bachpanHazrat muhammad ka-bachpan
Hazrat muhammad ka-bachpansweetdunya
 
Arba‘in Series: Farhatul-ul-Qulub fi Madh-in-Nabi al-Mahbub (SAW) - [Urdu]
Arba‘in Series: Farhatul-ul-Qulub fi Madh-in-Nabi al-Mahbub (SAW) - [Urdu]Arba‘in Series: Farhatul-ul-Qulub fi Madh-in-Nabi al-Mahbub (SAW) - [Urdu]
Arba‘in Series: Farhatul-ul-Qulub fi Madh-in-Nabi al-Mahbub (SAW) - [Urdu]
Zaid Ahmad
 
Maarif e Rabbaani
Maarif e RabbaaniMaarif e Rabbaani
Maarif e Rabbaani
sophiasaleem2
 

What's hot (16)

Book on Oneness of Allah (v. 2) - [Urdu]
Book on Oneness of Allah (v. 2) - [Urdu]Book on Oneness of Allah (v. 2) - [Urdu]
Book on Oneness of Allah (v. 2) - [Urdu]
 
Bedari-e-Shaoor (Zaroorat-o-Ahmiyyat)
Bedari-e-Shaoor (Zaroorat-o-Ahmiyyat) Bedari-e-Shaoor (Zaroorat-o-Ahmiyyat)
Bedari-e-Shaoor (Zaroorat-o-Ahmiyyat)
 
2013 12-december
2013 12-december2013 12-december
2013 12-december
 
Syed Ahmed Shaheed aur shah ismail shaeed urdu pdf Book by Ehsan ullah
Syed Ahmed Shaheed aur shah ismail shaeed urdu pdf Book by Ehsan ullahSyed Ahmed Shaheed aur shah ismail shaeed urdu pdf Book by Ehsan ullah
Syed Ahmed Shaheed aur shah ismail shaeed urdu pdf Book by Ehsan ullah
 
Touheed ki ahmiyat 1
Touheed ki ahmiyat 1Touheed ki ahmiyat 1
Touheed ki ahmiyat 1
 
The Captives of The Prophet SAW’s Beauty - (Urdu)
The Captives of The Prophet SAW’s Beauty - (Urdu)The Captives of The Prophet SAW’s Beauty - (Urdu)
The Captives of The Prophet SAW’s Beauty - (Urdu)
 
Mastering dashboard and reports
Mastering dashboard and reportsMastering dashboard and reports
Mastering dashboard and reports
 
Arba‘in Series: Tuhfatu Nubala Fi Fadle Russule (saw) wal Anbiya - (Urdu)
Arba‘in Series: Tuhfatu Nubala Fi Fadle Russule (saw) wal Anbiya - (Urdu)Arba‘in Series: Tuhfatu Nubala Fi Fadle Russule (saw) wal Anbiya - (Urdu)
Arba‘in Series: Tuhfatu Nubala Fi Fadle Russule (saw) wal Anbiya - (Urdu)
 
Tafseer surah e ikhlas in urdu by Ehsan ullah qadri
Tafseer surah e ikhlas in urdu by Ehsan ullah qadri Tafseer surah e ikhlas in urdu by Ehsan ullah qadri
Tafseer surah e ikhlas in urdu by Ehsan ullah qadri
 
Arba‘in Series: Husn-ul-Kalam min Madah-e-Sahaba Khair un Anam (S.W.A) - [Urdu]
Arba‘in Series: Husn-ul-Kalam min Madah-e-Sahaba Khair un Anam (S.W.A) - [Urdu]Arba‘in Series: Husn-ul-Kalam min Madah-e-Sahaba Khair un Anam (S.W.A) - [Urdu]
Arba‘in Series: Husn-ul-Kalam min Madah-e-Sahaba Khair un Anam (S.W.A) - [Urdu]
 
Tehreeki zindagi-main-nazm 1
Tehreeki zindagi-main-nazm 1Tehreeki zindagi-main-nazm 1
Tehreeki zindagi-main-nazm 1
 
توحید اور رسالت اسلام کی دو بنیادیں | Tauheed aur risalat islam ki do bunyadein
توحید اور رسالت اسلام کی دو بنیادیں | Tauheed aur risalat islam ki do bunyadeinتوحید اور رسالت اسلام کی دو بنیادیں | Tauheed aur risalat islam ki do bunyadein
توحید اور رسالت اسلام کی دو بنیادیں | Tauheed aur risalat islam ki do bunyadein
 
بریلویت تاریخ و عقائد | Barailwiyat tarikh wa aqaid
بریلویت تاریخ و عقائد | Barailwiyat tarikh wa aqaidبریلویت تاریخ و عقائد | Barailwiyat tarikh wa aqaid
بریلویت تاریخ و عقائد | Barailwiyat tarikh wa aqaid
 
Hazrat muhammad ka-bachpan
Hazrat muhammad ka-bachpanHazrat muhammad ka-bachpan
Hazrat muhammad ka-bachpan
 
Arba‘in Series: Farhatul-ul-Qulub fi Madh-in-Nabi al-Mahbub (SAW) - [Urdu]
Arba‘in Series: Farhatul-ul-Qulub fi Madh-in-Nabi al-Mahbub (SAW) - [Urdu]Arba‘in Series: Farhatul-ul-Qulub fi Madh-in-Nabi al-Mahbub (SAW) - [Urdu]
Arba‘in Series: Farhatul-ul-Qulub fi Madh-in-Nabi al-Mahbub (SAW) - [Urdu]
 
Maarif e Rabbaani
Maarif e RabbaaniMaarif e Rabbaani
Maarif e Rabbaani
 

Viewers also liked

Kleine motivation
Kleine motivationKleine motivation
Kleine motivation
Benjamin Pfennig
 
Distribucion binomial
Distribucion binomialDistribucion binomial
Distribucion binomial
daenma23
 
MULTIPATH BROADCAST AND GOSSIP BASED APPROACH FOR VIDEO CIRCULATION
MULTIPATH BROADCAST AND GOSSIP BASED APPROACH FOR VIDEO CIRCULATIONMULTIPATH BROADCAST AND GOSSIP BASED APPROACH FOR VIDEO CIRCULATION
MULTIPATH BROADCAST AND GOSSIP BASED APPROACH FOR VIDEO CIRCULATION
Association of Scientists, Developers and Faculties
 
Evaluation for a2
Evaluation for a2Evaluation for a2
Evaluation for a2
Pedz97
 
Չինական Վարդ
Չինական Վարդ Չինական Վարդ
Չինական Վարդ
093224445
 
Pruebas saber 7º lineamientos para la aplicacion muestral 2015
Pruebas saber 7º lineamientos para la aplicacion muestral 2015Pruebas saber 7º lineamientos para la aplicacion muestral 2015
Pruebas saber 7º lineamientos para la aplicacion muestral 2015
Grupo Educación y Empresa
 
Présentation du basket CNSD anglais [Mode de compatibilité]
Présentation du basket CNSD anglais [Mode de compatibilité]Présentation du basket CNSD anglais [Mode de compatibilité]
Présentation du basket CNSD anglais [Mode de compatibilité]
SYLVIE FERREIRA NETO
 
Evaluación del 1º criterio de herramientas
Evaluación del 1º criterio de herramientasEvaluación del 1º criterio de herramientas
Evaluación del 1º criterio de herramientas
ashley_01
 
Task 7 audience research questionnaire graphs analysis
Task 7 audience research questionnaire graphs analysisTask 7 audience research questionnaire graphs analysis
Task 7 audience research questionnaire graphs analysis
asmediae15
 
[Infographic] Cloud for SMBs
[Infographic] Cloud for SMBs[Infographic] Cloud for SMBs
[Infographic] Cloud for SMBs
RapidScale
 
PRAE reciclaje de pilas
PRAE reciclaje de pilasPRAE reciclaje de pilas
PRAE reciclaje de pilas
James Cardenas Olmedo
 
sistemas politicos actuales
sistemas politicos actualessistemas politicos actuales
sistemas politicos actuales
Nicolas Vale Alzate
 
Creencias mapa conceptual
Creencias mapa conceptualCreencias mapa conceptual
Creencias mapa conceptual
ayvm2
 
Multimodalités en formation
Multimodalités en formationMultimodalités en formation
Multimodalités en formation
Benoit Tostain
 
Instalacion,Configuracion y Creacion de Una Base de Datos en Apache Cassandra...
Instalacion,Configuracion y Creacion de Una Base de Datos en Apache Cassandra...Instalacion,Configuracion y Creacion de Una Base de Datos en Apache Cassandra...
Instalacion,Configuracion y Creacion de Una Base de Datos en Apache Cassandra...
Daniel Briian
 
Symbiosis
SymbiosisSymbiosis
Symbiosis
Keith Peterson
 
Préparez avec NOVABUILD la construction de demain
Préparez avec NOVABUILD la construction de demainPréparez avec NOVABUILD la construction de demain
Préparez avec NOVABUILD la construction de demain
Novabuild
 

Viewers also liked (18)

Kleine motivation
Kleine motivationKleine motivation
Kleine motivation
 
Distribucion binomial
Distribucion binomialDistribucion binomial
Distribucion binomial
 
MULTIPATH BROADCAST AND GOSSIP BASED APPROACH FOR VIDEO CIRCULATION
MULTIPATH BROADCAST AND GOSSIP BASED APPROACH FOR VIDEO CIRCULATIONMULTIPATH BROADCAST AND GOSSIP BASED APPROACH FOR VIDEO CIRCULATION
MULTIPATH BROADCAST AND GOSSIP BASED APPROACH FOR VIDEO CIRCULATION
 
Evaluation for a2
Evaluation for a2Evaluation for a2
Evaluation for a2
 
Չինական Վարդ
Չինական Վարդ Չինական Վարդ
Չինական Վարդ
 
Pruebas saber 7º lineamientos para la aplicacion muestral 2015
Pruebas saber 7º lineamientos para la aplicacion muestral 2015Pruebas saber 7º lineamientos para la aplicacion muestral 2015
Pruebas saber 7º lineamientos para la aplicacion muestral 2015
 
Présentation du basket CNSD anglais [Mode de compatibilité]
Présentation du basket CNSD anglais [Mode de compatibilité]Présentation du basket CNSD anglais [Mode de compatibilité]
Présentation du basket CNSD anglais [Mode de compatibilité]
 
Evaluación del 1º criterio de herramientas
Evaluación del 1º criterio de herramientasEvaluación del 1º criterio de herramientas
Evaluación del 1º criterio de herramientas
 
2 c
2 c2 c
2 c
 
Task 7 audience research questionnaire graphs analysis
Task 7 audience research questionnaire graphs analysisTask 7 audience research questionnaire graphs analysis
Task 7 audience research questionnaire graphs analysis
 
[Infographic] Cloud for SMBs
[Infographic] Cloud for SMBs[Infographic] Cloud for SMBs
[Infographic] Cloud for SMBs
 
PRAE reciclaje de pilas
PRAE reciclaje de pilasPRAE reciclaje de pilas
PRAE reciclaje de pilas
 
sistemas politicos actuales
sistemas politicos actualessistemas politicos actuales
sistemas politicos actuales
 
Creencias mapa conceptual
Creencias mapa conceptualCreencias mapa conceptual
Creencias mapa conceptual
 
Multimodalités en formation
Multimodalités en formationMultimodalités en formation
Multimodalités en formation
 
Instalacion,Configuracion y Creacion de Una Base de Datos en Apache Cassandra...
Instalacion,Configuracion y Creacion de Una Base de Datos en Apache Cassandra...Instalacion,Configuracion y Creacion de Una Base de Datos en Apache Cassandra...
Instalacion,Configuracion y Creacion de Una Base de Datos en Apache Cassandra...
 
Symbiosis
SymbiosisSymbiosis
Symbiosis
 
Préparez avec NOVABUILD la construction de demain
Préparez avec NOVABUILD la construction de demainPréparez avec NOVABUILD la construction de demain
Préparez avec NOVABUILD la construction de demain
 

More from sweetdunya

Hadis aor sunat mea farq
Hadis aor sunat mea farqHadis aor sunat mea farq
Hadis aor sunat mea farqsweetdunya
 
Kujh manoo maran da shauook wee si by asia mirza urdunovelist.blogspot.com
Kujh manoo maran da shauook wee si by asia mirza urdunovelist.blogspot.comKujh manoo maran da shauook wee si by asia mirza urdunovelist.blogspot.com
Kujh manoo maran da shauook wee si by asia mirza urdunovelist.blogspot.comsweetdunya
 
Namazkiehmiyat
NamazkiehmiyatNamazkiehmiyat
Namazkiehmiyatsweetdunya
 
Noble life of_the_prophet
Noble life of_the_prophetNoble life of_the_prophet
Noble life of_the_prophet
sweetdunya
 
Arbain shafat 1
Arbain shafat 1Arbain shafat 1
Arbain shafat 1sweetdunya
 
Kanzul imaan funi-hysiat-1
Kanzul imaan funi-hysiat-1Kanzul imaan funi-hysiat-1
Kanzul imaan funi-hysiat-1sweetdunya
 
Illuminating discoursesonthenoblequrantafseeranwarulbayan volume4-byshaykhash...
Illuminating discoursesonthenoblequrantafseeranwarulbayan volume4-byshaykhash...Illuminating discoursesonthenoblequrantafseeranwarulbayan volume4-byshaykhash...
Illuminating discoursesonthenoblequrantafseeranwarulbayan volume4-byshaykhash...
sweetdunya
 
Illuminating discoursesonthenoblequrantafseeranwarulbayan volume3-byshaykhash...
Illuminating discoursesonthenoblequrantafseeranwarulbayan volume3-byshaykhash...Illuminating discoursesonthenoblequrantafseeranwarulbayan volume3-byshaykhash...
Illuminating discoursesonthenoblequrantafseeranwarulbayan volume3-byshaykhash...
sweetdunya
 
Urdu 38
Urdu 38Urdu 38
Urdu 38
sweetdunya
 
Urdu 37
Urdu 37Urdu 37
Urdu 37
sweetdunya
 
Urdu 22
Urdu 22Urdu 22
Urdu 22
sweetdunya
 
Urdu 19
Urdu 19Urdu 19
Urdu 19
sweetdunya
 
Urdu 13
Urdu 13Urdu 13
Urdu 13
sweetdunya
 
Urdu 11
Urdu 11Urdu 11
Urdu 11
sweetdunya
 
Urdu 34
Urdu 34Urdu 34
Urdu 34
sweetdunya
 
Urdu 36
Urdu 36Urdu 36
Urdu 36
sweetdunya
 

More from sweetdunya (20)

Hadis aor sunat mea farq
Hadis aor sunat mea farqHadis aor sunat mea farq
Hadis aor sunat mea farq
 
Kujh manoo maran da shauook wee si by asia mirza urdunovelist.blogspot.com
Kujh manoo maran da shauook wee si by asia mirza urdunovelist.blogspot.comKujh manoo maran da shauook wee si by asia mirza urdunovelist.blogspot.com
Kujh manoo maran da shauook wee si by asia mirza urdunovelist.blogspot.com
 
Namazkiehmiyat
NamazkiehmiyatNamazkiehmiyat
Namazkiehmiyat
 
Noble life of_the_prophet
Noble life of_the_prophetNoble life of_the_prophet
Noble life of_the_prophet
 
Arbain shafat 1
Arbain shafat 1Arbain shafat 1
Arbain shafat 1
 
Kanzul imaan funi-hysiat-1
Kanzul imaan funi-hysiat-1Kanzul imaan funi-hysiat-1
Kanzul imaan funi-hysiat-1
 
Illuminating discoursesonthenoblequrantafseeranwarulbayan volume4-byshaykhash...
Illuminating discoursesonthenoblequrantafseeranwarulbayan volume4-byshaykhash...Illuminating discoursesonthenoblequrantafseeranwarulbayan volume4-byshaykhash...
Illuminating discoursesonthenoblequrantafseeranwarulbayan volume4-byshaykhash...
 
Illuminating discoursesonthenoblequrantafseeranwarulbayan volume3-byshaykhash...
Illuminating discoursesonthenoblequrantafseeranwarulbayan volume3-byshaykhash...Illuminating discoursesonthenoblequrantafseeranwarulbayan volume3-byshaykhash...
Illuminating discoursesonthenoblequrantafseeranwarulbayan volume3-byshaykhash...
 
Urdu 38
Urdu 38Urdu 38
Urdu 38
 
Urdu 37
Urdu 37Urdu 37
Urdu 37
 
Urdu 30
Urdu 30Urdu 30
Urdu 30
 
Urdu 27
Urdu 27Urdu 27
Urdu 27
 
Urdu 22
Urdu 22Urdu 22
Urdu 22
 
Urdu 21
Urdu 21Urdu 21
Urdu 21
 
Urdu 19
Urdu 19Urdu 19
Urdu 19
 
Urdu 13
Urdu 13Urdu 13
Urdu 13
 
Urdu 11
Urdu 11Urdu 11
Urdu 11
 
Urdu 34
Urdu 34Urdu 34
Urdu 34
 
Urdu 36
Urdu 36Urdu 36
Urdu 36
 
Urdu 40
Urdu 40Urdu 40
Urdu 40
 

Falsafa e-tasmia 1

 • 1. l , ~gŠØZC¤·ËZeWz6 Ù  / ˆßŽnÓn×fµ ᕆÏÖ] ö ^`ßÚ t ô 5169111-3 7237695 Ô 5168514 :y¯ ÔgƒÑ y ƒ N we â Ô* Z -365  :y¯ÔgƒÑ Ôg Zi ! zŠg Q Ôf7 ãçÔLg â Š  w w w .Minhaj.org - w w w .Minhaj.biz www.MinhajBook s.com  æÅ zgç ,ÚZ `u  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 • 2. • pôyWÅ Z æ u è ’ et£ ` q è  ] l, : ~gŠØZC¤·ËZe Wz6 : Ù  [  x*  ' ~gŠ‡Z·Ô ‡g (Z† :   8ig sz6 ( åu) }c ·   8iì ‡g (Z† : gƒÑ Ô iÚ6 y M ÅZ æ u  ` (åu) :h zY·  (2,000) (2,000) Y 1981 yŽ Y1983 ~gz• Û (5,000) Y1984 Þâ (1,100) Y 1985 yŽ 9zg 20/- : : : : : : : : óCztg •Z á -  ®S È Zô wzZ ®• S á xzŠ ®• S á xή• S á xg X ®• S á 7 -iz /-e M Æ i¼z ]h gzZ ?£ xÓ Å ~gŠ ØZ C¤ ·ËZ e V^â  Ù n Æ å Ð s§Å yQ ãæ M ] àZz äƒ Ýq Ð CDs gzZ f X ì •z n Æ y M ÅZ æ uè ’ ` q  " I 5Ò F E4»G5E M ÅZ æ uI]Z e) E . ( ç nG y `  sale s@minh aj.b iz www.MinhajBook s.com  æÅ zgç ,ÚZ `u  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 • 3. L                                                 $         $               $          û       *            ü  $                   $  www.MinhajBook s.com  æÅ zgç ,ÚZ `u  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 • 4. Ô~z ð M 8 80 & 1D 4 ( 1X 8) zZ öZ •5âÆ [º è#Ó Ö &4* Z z w¾ 20D4D87 •ÆÅ yñ• è#Ó;Y 1984ðÑŽ 31Q¨¸ Ö •ÆÅ/ß ~uu ! fw Ñ è#Ó ;Y 19 87 c 26 Q¨¸ Ô7 3D 97 0 Ö Š Ö è#Ógz Z ;Y 19 86 ~Z 20Q¨ ¸ Ô( ~k$Ñ) ~ e } Z & 1X + Z 67 D 24411  2Q¨ ¸ Ô9 2&8061D 63ðOS &] k•ÆÅòz V§ „c g Š Zi M  Å4 »gzZ ²jxÓà {Š™"Å ~gŠ Ø ZC¤ ·ËZ e •Æ Y 199 2yŽ Ù X • {”gàn Æ V-k$Ñ  www.MinhajBook s.com  æÅ zgç ,ÚZ `u  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 • 5. 5 ™ 7 8 9 12 16 gÑ• : ¦ x©ZÆkZgzZl ï Ñ  ~èïGFÅ L E3µl w¦ Å Ñl ¬»l‹PŒ~i ú Û ¬»i ¸ MÆx »C Ðl Ù 1 2 3 4 Õ« Õ~uzŠ 5 6 Õ~Š 7 wÑ+ZÐ:Z e M  8 Õ¶ a 9 : ÕÅ÷ v ï ½ 16 17 19 21 22 :e ŠÃ ZÅ !½w ï   24  +rñ ! 10  24  - 7Z ñ ! 11  27 30 30 32 33 34 urñ ! 12  :w Ñ+ Z6~t‹ ZfÐÌÝ ï  Z "{g• Z6m !ÆÌZgzZ sw÷ l á  b ó ~ 13 ¦‚z ÅÌÝgz ZªÑŠg¦ Z  14 ì ï»Vßæ »ÌÝ~~· Zf Z  ‹ 15 www.MinhajBook s.com  æÅzgç,ÚZ `u  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 • 6. 6 ™ 37 40  ÉZy•gzZ~ ·] Zf á ~ N"qZÚÅgY ½w  ï 16 tg • Z á 48 17 ] Ò 43 www.MinhajBook s.com gÑ• 18  æÅzgç,ÚZ `u  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 • 7. 7 N"qZgzZ~è FÅl  I # ó spgzZ gzê ó óÌZL L ì g Y ó Y ! sw L L~        ó ó ªsßñ} vŠˆP V âzŠ ó ° Z Ý Z L LÂì sßñgzZDZ sp ó vZ ÂL L ó ° ° ó ó »ÌZ™ïB‚Æ ( ° Z Ý Z ) ]ÌVâzŠ KZ ( vZ ) sßñX • ] ÌÅ vZ ° ° ªg Y ™ïÐ ( °°Z Ý Zv Z) DZ s p LZ ( ÌZ ) s pgzZ Š0D Z sp °  {zX ì sz÷÷ ì 0 Z » ( g Y) Y ! swkZ [Z X Šƒgzê » ó óY! sw L L Ž  q    ~Tó sz÷÷L gzZ ó gzê L Lzg YçO X ì Yƒ{)zð ]† Îœc]‚ eœ Xņ• œV Œ ó L ó  ¢]  Ò›E L L™ïƒXì ̶à žì Ì ]gß~uzŠ ÅkZ X ‰ ƒ È6 ót¸îG t  0 ó E ¢]L Llb§kZ X ñY * â à ]†Îœ c ]‚eœ %Z+sz÷÷ Œ g Z Œó׶Z îG› Û ó  0Ò ó   V X Çñ 0  E E  ó  0Ò ]  0Ò *ƒ ó׶Z îG› ¢ c t¸îG›¢]L L »l ì g ¨.‡ "qZ V Œ ž Þ N  ÅkZg zZx| Y !sw Â{Š ciñ OÅsz÷÷ ZX åF ÎâÅsz÷÷ Æ z   6 ¤   ó׬ŠL ~]gßCx¯ »lÂÇ ñY Hy Ò~ˆž‰ñ YÅ6ç Îâ ó L Ù  Æ ìïq »ªqqZ Ë Ë GÐ~V pq&Y !swV ŒèYì @ Y0 g ZŒ   G :  Û -# Eó óè.GurL LgzZ ó ó-7 ZzŠZ å)GZ L L ó ~ rzt ¬ZL X • {zgzZ -d  Ñ! {gÃèó óY!L LZ å<XÅ E z    ó L ÞZŠ° gzZì CY 0ó ó¬ŠL LqZlx¯X} ™ªÑŠ Ì ªqTÐ~ ¸   6  Xì : w¦ Ål Ñ  ó @Y ¹ ólL L~ b ˜Z à pÖZ Æ        pÒkZX ì ZƒŠg Zz~›Z>gÎÅ œ M Œ gîÆ{Æe M qZ l¸X ì y Û6   Xì ¬~g ! Š•g ZX ì Ì M Œ t·Ñ!tÐ  á y Ûz   + Y Å y Ñ ( â ) { z —"    $      $            Ð x* Æv Z { zgzZ ì ( c M ) Ð   O       $    $ y !$u" Žì ( Š H ) qzÑ   ( 30: 27ó›) Z O ì ÑZzäâ • g Z ( Û3  www.MinhajBook s.com  æÅzgç,ÚZ `u  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 • 8. 8 Ù CYf‰ Z X •ïŠg ZŒzb » BÖZ >gÎÐZ «ZØÐ~}[ M ž Û  t b » ]gÎC ÐZÆ ]Z' >gÎñZÎ6Y ¯Å 䃊g Zz v Zp¬ Ð]gÎ z Ù   Gókî ¤óY«Ð~É@gzZ >kC1ZÛi0Z /0 Zók„0Z~ yZX •D ™ ò ò  ñ  ñó Ù ó ñ ñ ò á ò w•xâ Zóug I0v Z†xâZ X •D YK yÒ Y• ZÆ ë)z ~CigzZòwj¦0 òÙ òó _Z w¸qZ ÌÐN £Zx âZgzZ 3 ìtg U <èg zZszcw ¸Xì w®b çŽG  Ø ò 0 Ð]gÎCÉ 7b » V ÂgÎ~uzŠ c BÖ Z >gÎpXìz »y M Œ Zpž Ù z  Ûv # E . -G EGzZ w é }©Ez iqZ ¡ Z¬ $Z Ð Ðñk„0 vZ†X ì Š HyÒ aÆur è g  z Ð : ì~z%B‚Æ9‹ Z Š zt•y xgŠÆV ÂgÎzŠV â› Û      E E $Z pç O X å ¸ 7 » w é }© Ø       Ð äƒ wi*Æ °°ZÝ ZvZ  °       kZÃVÍßž ðƒ ì‡ÝÃu+Z          qzÑÆ ]gÎ qZC )g f Æ Ù         qzÑÆ~uzŠgzZ 䃻c äƒ          X ˆƒÝqÄcÅäƒ       X    ÅZ [ ó1 22: 1 Š ƒ ZŠ !Z òX 1 ó> Õ} ä ó 788:¶ óɸLð[! g  GG 4Ó §ž-E «Z‹ZX 2 43: 2 óö ~ ó232ó231: 1 óÁ é CÑÉ ug åG.ÅZ X 3 5k X 846845¶ ó g >gÎ L L ó v Z p L ž •h ñÆ w¸ÏZ ÌY •z YZ ŒÆ x•gzZ {yÜæ ó L  Û á ó xÓ ¹! pX ì e M xÅ y M Œ Âû%qZÐ g ±ZÆ äƒ Šg Zz ~ ó ›Z   Û  ó VÂgεŠ )g fÆ kZž @ì 6gî Æ `#´¡zg z» kZÐ V ÂgÎ z  Ö Š 0£Zx âZ ó~g Ny çx âZ ó´ â x âZñ•1Z xâZ X ñ Y^Ø » t• ãZzy xgŠÆ ò ò ó Û X ì¸ Ì<è»ë)z¦ZizZx âZóN Ø ò ò  : ¬»l‹PŒ~i ú Û iáÌ %Z kZ *ƒ:z »Bà {gÎ » l• w¦ Ål Ð  Æ Ñ A Ä! Û =XE ]P Œ~ V ziú~˜ ~]À Mž ì @ƒ Ðó =°Z [gv:Z L Li¸ M » ç  ó   www.MinhajBook s.com  æÅzgç,ÚZ `u  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 • 9. 9 X Vƒ± 5gŠ qZP~ekZX ¸D â•:U˜ ]Z ŒÅvZpX¸D ™  Û Û :ì ~z%Д ÷Z]|  ~x™Z Ñž ì ~ òg ZŠ ò           ]|gzZ /]|gzZ –1Z ]| ñ ñó        Ðv:Z i¸ M » ] ZŒ~˜ y ¢ Û ñ            p ÖZh'Æ›9 D ™ câ•  × ¸  Û        V âzŠû% ~uzŠgzZ « ž •t          _77 Zp ( Z˜ )~ V ÂZŒ  v Û    Å ÅZ[  ó17 2:1óêÐ h.9 1 ó52:¶ ó> Õ } g ä X X¸ 11 4ó1 01 :3N £ZµX2 ó 0 ÌZg ZŠ ·, 300 :1 ògZ-Z òX3 ó ó w Š 90 2: ¶ ó97:2óðûZò 4 g X X •D ™eZzgB‚Æ9‹ ZÐbZz1Z~ògµ G  Š ñ 0 × Mlg zZ fË iúx Z™/ô ~         X ¸_7  X   X •D™eZzgB‚Æ9‹Z ÷Z]|  › ñ vZ wÎg ä ~ž ¹ ä VrZ       iúú Æ y ¢gzZ /–1Z ó~ ñ ñ ñó          ÃËÐ ~ y Z ä~X ì S7   Üã ä×]Ö o•…    ß X ‹7 7 vZp U˜Ì _         X      ( 907 :¶ ó99: 2óð ¨ò) g  W 6kZX ¸_ 7U˜v Zpiúy ZgzŠY U’Z~gzŠV~ ÀM æ  ] -Í h!L L{z èY D™YZ¬Zl {z™Í° Z Ý Z vZ pgzZ¸ ë Ý Ã ó [ Z˜ î *G ° ° g ó -Í h g—6kZ X • D š s§Å ó [ Z˜ î *G !L LŠqÆ)Z I Z ~ ž   ó · X •tp ÖZÆguX câ•gŠ ™¬»ä™× M ]œŒÅv Zpà ôä~ ™ Z   Û Û / x www.MinhajBook s.com  æÅzgç,ÚZ `u  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 • 10. 10 ž câ •gŠ ™¬ä ~ — ZåE  Û g <XÅ ó  z™ J7 {æ7 ° Z Ý Z v Z p ° ° vZ p~ i úL] Ãz è z@Q Ü ‰ X S77 g å ™               X  ( ãZd) Xì e ZzgÐ k„0 Z]|  ñ g—  ðƒ wi *vZ p e M Z          iZz M— vZ pž câ•ä~ ™ Z  x Û         X ñ YS7:Ð  X  ( ãZd) Š îZŠ1Z ó~è FŽ !Z 0Z'{z´Æ ãZdgzZ›9ó~g g9b§ÏZ ó  ó žì ŠŽñsZÜÅ%Z kZ~ guʼ{)z •gz Z`•0Zzâ 0Z óð¨   ó  ó  CY ÅÐwµ Z É 7 gî {Æ]gÎgzZ Ë cBà {gÎ]Z ŒÅ l  6 Æ  Û XX CY ÅÐiZz M—B‚Æ kZÌ]Z ŒÅkZ GÂCƒBÃ>gÎz ¤ ZX ¶ Û t xcZ bZzZÆgzŠ V{ zì gÃè *ƒ ÐiZz M— iúy Zg zŠ » ] ZŒÅv Zp~ ]cZzg   Û  ƘÅ" 7™g å ä ~ ™Z g—B‚Æ sZÜ~ ˆpX • 0  x  Ð EÅX ~Š â• £ YXì 6gî b ¶Zzi¸ MÆy M Œ zˆ * YJ7~ iú»lZ å<X è Æ Û‹   Û ìi ¸ M »y M Œ]zˆiúy ZgzŠ¸ÂìCƒ qzÑ] ZŒÅBà {gÎZ ˆÆY zz Û Û               fË i¸ M » y M Œ]zˆ ì ¬ ÌV ŒgzZ ¬ Û ž t X ñ YHÐ     l gzZ Q :( ©:]g @)¬»i ¸ MÆx »CÐl  Ù G $Ñ »x » q zægzZ ^YCžì „g CY~Š½ Ðå ~ðsZ ïšG Ù ¸ L X ñ YHÐx *ÆZ}i¸ M  LZgzZ à™g »Ï._ÆÞ ZÈ f SaÆ îXÐy Ãîäx?ZmqâZ X 1  : câ •I ä`Ï 1™g ZÎ~kZÃV¹‚  Ð Û ƒg ZÎ~ kZvß ? ¹ä bâgzZ                             eZg zZ» eZÐ x*Æ„vZ óƒ Y  O         $      (  $      „ Z ( [g Z÷ —" ì *I   ( 41: 1 2Šð ) ó oì y !$e.ÑZzÛ  ug I4Z Ì ¸ M »kZX –â — Ãï•äx?Zmy Ñ]| b§ÏZX 2 i Ž www.MinhajBook s.com  æÅzgç,ÚZ `u  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 • 11. 11 X åŠ HÐ]Ü     $       $            X       $   $ ( 30: 27ó›) Z  + Y Å yÑ ( â ) { z — " Ðx *Æv Z) {zgzZì ( c M ) Ð   y !$u" Žì ( Š H ) qzÑ   oì ÑZzäâ • g Z ( Û3  " ÒGuZ Xì ¸ Ø » ]Z| @z ] »' Å ]Üy Z Ì~ ~{ÇX 3 5JZ  qZ ~ ] G é5   W 4‘ž  6Gr™ {zž ¬ ŠÃV¤•ä MX Zƒg ¦6GqZ» 7 õfG ì gÃèeZzg Û     kZ UÆ g â º•Æ Øgž ¬Š  Zƒ g ¦û% ~uzŠ Z X • ìg™[ Z± Û   X Å ¬ŠaÆwqÙgzZ S7iú óZƒÀ à MX •ìg™76  ¹  ž s§éZ Å kzä ¬vZ :             gWG Z 4‘}  KZ g zZ å g Ç {k {È t ðö         ~ [Z±}÷Ð yŠÆ]ñ        ~ç Å kZ v% è z X å g ë¤ Ü ‰          Za^ qZ~ˆäTX ¶ q  n         Л! êL g zZ Ñ0 ÐZ äV â Å kZX H            Z äykZX c Š™Š4Æ +Š          ÂðJ7°°ZÝ Zv ZpÃa kZ  °        ~ G ! » kZž ˆ M x à ë  Ñ          }ig »kZg zZì g 2~ [Z±  X    ( 172: 1.Z‘Z ) ó ä ë :}™™f »x * }g ø 6   X c ŠjÃkZ  ‰¬ ç OX c â•gŠ™¬»"7v Zp¬Ðx »C Ì ~—b§ÏZX 4 t  Û  Ù äg X » ó ïL L ~ ‰gzZ » ó <L L~ ‰X ì ‚g zgŠ » ó ZZzL L~ ] 5ç ó ó   ó  : Š câ •Š•g Z~œy M Œ Û á  Û  6 Tz™ c3Ð (•f) kZ ?Î  X                 $      Xƒ Š 1x* »v Z( ‰zÆ%f )   Ü ( 11 8:6 xÅÑZ ) ó X Š c Š¬ 'Ð MÐkZ  h×  www.MinhajBook s.com  æÅzgç,ÚZ `u  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 • 12. 12 7 ( •f ) ? ì H»zZ Ð ž g »vZ ( ‰zÆ%f )6 TD 3 Ü  X ìŠ 1x *        $        $           X       ( 11 9: 6x ÅÑZ) ó : câ •ä~ ÀM  ] Û :q zÑа Z Ý Zv Zpx »Ž ° °          LZ ªì Lg ³* {z ñ Y H  X          X YV7 w¾ à 1 894: ¶ ó 61 0:1zâ 0Zò 1 g ó ™. X AEÅ 141 : ¶ ó68: 1 9.Z ê ZX 2 g ó 2491: ¶ ó555 :1 w é)™ÅZ +X 3 g ó : câ•ä~ ™ Zg — -b§kZx|»gukZ  x Û ‰  p6 kZ äT7 z» ¿ Z  ç k           X S7:vZ  X  41 8:2 óN £Zµ 0 41: 3óN £Zµ 0 7 0: 4óN £Zµ 0 381 :5óN £Zµ 0 397 :6óN £Zµ 0 CY {g³* „ †•ÅçzÐ "7:Æv Zpž 7 C È» kZ  Û  G  ¦ Ù B -o!zò Xì @ YƒZŠZ Ân• ì ÐkZì @ƒ‚w¾ŽÐqËÅ] éE p   5 ÛÉ pÒ~eŠžì e ñ Y Hq zÑÆv Z p%Ž ÷ b§ÏZ Xì @Y {g xzø X Ù C  :ï»vZÃÐg ±ZÆ[ ZNz` Z LZp : x» * Â~ w” ò}/£Ð  ƒ  Æ X ì Š câ•Š•g Z~ guÑ! {™Ps§ÅÚzZw¾ ãqzg ÏZX ǃ Û á    g Ì "7Æ kZZ Xì •'zíuuŽ ÞZ x¯ž Nâ •g ¨ M Ð    Z Û ~gz¢gŠ¾ *YJ 7»lI ]§gñZvŠ Âì xiÑoÑg •-7»v Zp¬   Ð  X ¶ wßZÏZÌ#zZæi Z Å ~ ÀM X ǃ  6 Ö K ] ]ÜŽ aÆ b ¶Z z i¸ M Æwz4Æ ug Ix¯ LZŠpä¬~g !ž ‚ 5   X Zœ ã M Œ«ÐƒàZzðÍ~Zwg ¸X ¸ÆÎâÅ ólL LÌ{ zñ â•É Û  ó Û X¶ Ì t www.MinhajBook s.com  æÅzgç,ÚZ `u  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 • 13. 13 x* Æ [g LZÛ 7 M·}Z   O  $            (       Za ÃgzZà M äT ‚Æ  B ( 1: 96ó|Z ) oH ÜŒÏZgzZ å *™ q zÑÐv Z pÜŒª Ð ƒ~ ]Z Œ[ZŠ M cÍ Û  Û  Û  Ýz~sÃvZ p6gîx ¬+ ¬ Š cZ™i¸ M »] ZŒÐ ~ ™ ZÑ ._Æ  X  Û x X •D â •~i Zg +-Zõx âZX •ï Šg ZŒìYÅxE ã M Œ ÓÐg ±ZÆ Ûò Û Ûx V1 ò AZ g e sg çzxEx Ó         xÓÆ yZgz Z• ‰ K `gŠ ~          xEx ÓÆ y M Œ zZ~ y M ŒxE Ûg Û            Æ BÖZ >gÎgzZ ~ BÖZ >gÎ         gzZ ~ °°Z Ý Z vZ pxEx Ó ó °          X ~vZpñ ! xEx Ó kZ  Æ   E $) 4¨G ( 99: 1LçlG ó PÆ kZV Œë @X Å y M Œ}g7 ‰ì e b§ÏZ‚ !ÅlçO  Û  * U Xì CYàZ eÝg¼6VØÍ z  :ÕÅ÷½v  qzÑ) Ðx*ÆvZX °°ZÝ ZvZ pì b§kZy Ò»l~y M Œ  ° Û ]g „ã M Œ ìzÂ.‡ Zm{qZ VŒX ìÑZzØgy !$e.Ž( Vƒ @™ Ûž Þ %     6gî~sp ÖZt ~3 FX Zƒ7 EZ Ýc ÂðÃaÆó óVƒ @™ qzÑL ~  w   L X ìV © Õm{~iZ0ZkZÆy M Œ|ŠX •D YKg ¦ŠpiZ  Û g ]gßÅkZ @™wEZ~]g „KZp ÖZÆ ó Vƒ@™ qzÑL Ly M Œ Z  ó  Û¤  »VâzŠ ¶ÃgzZ ÷ C~y ZX ( Vƒ @™i ¸ M ~)  c    Cƒt ÂÙ   [ZX •D ™ ZƒN Z¶Ãg zZ÷ ì [|Z » [ŠZ !² ¸6gîx ¬X @ƒ ì Y ž   X ‰ ' ß„zŠÅkZ e g X @YHwEZ¬ÐvZp» {)zZ$žtqZ    P X1 ~]gß Ð Zäy M Œp @ƒ wEZˆÆv Zp (Zžt ~uzŠ Ù C Û X X2 ‚f wßZt IÐ yÒ Æ V£yZ X •Æ Å kZ X cŠ™ž zZ sz$„ P  g ÐX•Dƒ wEZ szw,Z ~ ]g „! ²]‡zZ ‰žce * Yƒ d  6X 7 ]g „p @ƒ Â~p Ñ »kZªì @YHg ¦sz$÷ðì ~ ì g  www.MinhajBook s.com  æÅzgç,ÚZ `u  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 • 14. 14 : ì ãZzwVÅkZ~ˆy M Œ Ûž Æ M Z ( ,™Š c‰z {z) gzZ   Ü X               %     X câ•ÐV¤•ä[g  Û Û (30: 2 ó>ÂZ ) ŠcL ì p» TX ì sz$÷ ¬ Ð ._Æè{°‡V Œ  L   ì ;gƒi¸ M »l TY!swb§ÏZX ¹ÐV ¤•ä[g}g vZó z™ ó Ð  Û ó sz$Ã÷ Zžìt wZÎXì [Y H6zZ™f »Tì sz$÷ Z¬ Ì k   q Ð X ì {æ7ÕH~pg  : Õ« ¶Ã »kž å ãZz% t Â@ƒŠg Zz¬ÐvZ pÂðà 6kZc ¤ Z Z Z    ¬vZ¶Ã» X å; g™i¸ M »x »}uzŠ Ëc]zˆÅy M Œ @ „Šp¿z  Û Ž ƒ {  cƒ ]zˆÅ y M Œ ¸T e bŠt ½ a ¬~g ! X å Yƒ: ÌÐ pÒË Ûž è  ]Ñç[ŠZ m kZèYX ce*ƒ „Ðx *ÆvZ i¸ M » kZ x» ^YgzZ ðà º   ó  ]Ü„ yZŠpž å:ƒo¦ ta kZX ¶ g Y~Š)g fÆl]ܽ   Ù C „ Å ‚Ÿg zZ[ŠZ m kZ çO X @ƒÐ™fÆ}uzŠ Ë{z´Æ x*ÆvZ i¸ M » º   ЙfÆ„v Z„Zg { Z' Ìi¸ M » ¬æg Ö Zž ˆ~ŠÐ iZ0Z ÏZ ̽ ¿    Å Xì e ”»•'w¾ b§ÏZèYX 7 ™fÆgzZËXƒ w  Ð : Õ~uzŠ ™f »÷ ZgzZ CZb‡~V ÂgßVâzŠ ó» ¦c @ wEZ »uZz1 L   ƒ + ÐW‘Z Åx Z •Zz[ŠZ%Zt X @™xl6¬~g ! ÌZ Wx¬ p Òt X å °oÆ Vß2 ö    žœÌ f » ŠZ•Z}uzŠ {z ´LZ~K x» Ëb‡¤Zžì @Y3g Ì ™ Û Æ   ~ [ZŠ MtèYì ©x* C Z1~y MgzZì @Y1x * »VzuzŠ¬Âƒ L e*™6gî        6aZ~x» Ëb§ÏZX ìs ÜÆÄ®§ £¢x * CZX •z»x¯d•   E E Åy ÒÐœy M Œw VqZ ÅkZ Xì CYÅg¦[ŠZ s ÜÌ'Å w ð{©! Û  ã!Œ¬ Ð ~]À M yŠÆ ³ ZÏ~ ª‚g ÇäVÍ߉žì CY  Û  Ñ  : ðƒ wi*e Mt6kZ ~Š™    www.MinhajBook s.com  æÅzgç,ÚZ `u  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 • 15. 15 wÎg g zZ vZ ? !ß Zz yZZ }Z       !  $  % 5þ     (        z™ H: ' ( ~nç Ë )Ð              # $  #  $          GvZ —" ƒg Dg eÐvZgzZ O        o ì ÑZz+ Y[pgzZÑZz ( 1: 49]ZÆZ) ó Ì p{zg zZåŒ ®¤ ZÅÞ Z¬ » yZžÆkZŠŽz! ä¬vZ y  6 ¿  Šiut sÜ æÐ y ZpX å]Š„ µ {žŽ å Š c ·§{Å ÞZ ñ Ÿg ¡    ª‚g à ¬v Z ]! ¸X ¸Æ™x¼6 ~ ™ Z Ñ6 gîzz ~ ¿zž ðƒ   x   {  Š HgŠ ™¬» ä™ÐQV *! Œ7Z X ðƒx¥°oÆ [Š ZzW ~ ó $  Û Å [ žì ~z%ÐÈ ¬]| X Š c Š™ »Ì y kZÆx ZŠZkZ éS)À7aÆ {Ò MgzZ ñ   à {z b§kZ gzZ ¸  qzÑ ´g { izg IyŠ qZ Ð ug MZ y pg vß ‰  4£ E  /H-#™  g X cŠâ •Iê ÃyZ ä¬vZ)g fÆe M kZçO X¸ õG G x¼6~8 M Û Û  g¦[ŠZ ½Üx¼]‡z Z‰ ¶°*™ãZz ]! t| Š)g fÆwVkZ ž Š   g  Ì Š 3g pÅ 0ÃwßZÏZì ½ [Š uu„Šp Ž~vZ pçO ì @YH ó Å Z Z ž  [ŠZ X ì #´Å y ZZ Á¾¸èYƒ: iZ0ZÃ:ßZ ƒŠZ Ì~x¯ž @ì Ö   Ù CaÏZX ì Lg xzø y ZZ]¯ŠŽz! ÆV pzŠ { C" Å¿ D¿zø Ð  z x Ð ã¨Z Å ÕgzZ oôZ Š ŠkZ~ x¯Xì 4ì g pÅÌg ŠT6R  z g   6V£y ZÆÌ Žì iÚZ » ÞZx¯sÜ X ${g 7 7ŠŽz! ÆÒ % t Ë Ã  à X ì ;g™ªÑŠ  : Õ~Š twZÎ[ ZX ‰ ~ä™:xl6vZ pp ÖZÆ{)zY Z$P ÂÆ ž   t 3g sz$ÐZa kZX å[Š Zs Ü™f » gzZ ˬ Ðx *ÆvZžì @ Za   ƒ  r™žìg d‚f%Zt X ì {æ7 ÅH~ ä™: y Ò ~ˆ1X Š  x»Ë~]gßÅ q Ñ Zc YZ$P Z X @ƒ7 {ÐÅ Õ÷ðÃ»Õ Z    à  z )g fÆl1cÍX σ] Zf Å1Šp¶Ã~kZ ÂÇ ñ M™f »ä™qzÑ  Æ ~Ð x*Æ vZ Lž ǃ ;g ™„B‚Ì™f » äƒ ¶Ã LZ~ ÷Ë: Ë  L » ÏZg zZì CYƒ s§Å 1ÚÅ÷b§kZ X ó óVƒ @™ qzÑ ( x» V #)  kZ » x™z¯Æ¬~g ! Êpy ¨Zž¶ Å ŒX ì @ƒ"UÌ*ƒ¶Ã   t V   www.MinhajBook s.com  æÅzgç,ÚZ `u  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 • 16. 16 gzœ »wdž PCX }Š™s§Ån»]Z fÏZÚÅgñZx Ó Œ`ZJu Z Ù ž  Ãy¨ Z¢&z‰¤g zZÈ z]¸Åä™gŠ™Æ÷ p ì @ƒÐ„ y ¨Z  Ü Ù C X   ]Zf „z*uzYZJ»V !EgzZ V ¸xÓèYìCƒ ‚Ðw rZzf[g§g ! ¤  › ¢ kZgzZŠæ Å Z} )g fÆ vZ p~l a X ì kZ X å Š M™f » eÁ ÿ Æ   L  è žˆ~Š½ cÍX å°oÆ:ßZ ȕŬv Z*™y Ò*ƒ¶Ã CZ »1ˆÆ t á   s§Å]Zf ÏZÌ=ÂÅx» kZgzZáx* » Z} ñƒ D™ qzÑx»CÂy ¨Z} Z  Ù  Xì ]Z f Å ¬v Z 7ÂÇ ÃðY ™ w ¾ CZ Ã÷kZ ÌLX ™[™ ¶ ó : Ðy! iy ¨Z¤ žì ˆð C]gßÅvÐV-g » {nÅ] éºÃ„ã ¨ZV Œ  Z  z  ZiZ0Zt » aÎ Â ÇÇg 6ðâ •g » ʼn¤ ÅÏZ Ì¢~ wŠ™á x* » h]Z f  Û Ü  X ì ˆÅS ÏZ~Y ¨>gÎì)iÑ»[ZŠ M ãZZ„ X Ç}Š:†L Å  t  Ð J4EŠ â • C+ /GG Û Ð s§ÅvZ¼ ƒ õ               5        ( '                  ]! ðÃX Zƒ HÃVÍßyZ Âì „  X        X Dƒ7 ¥B x ( 78: 4Yû Z) ó Å„i§g zZK Z0Z ÏZX ì gÃè *ƒ ÝqÐs§Å ¬vZ » =ÂÅx »CG Œ i  Ù V G g$S 4) èa~v Zpžì g ¨ ‡ "gzZqZV ŒX ì „g YÅ)g fÆ î0G Þ .N  7 gÃè s§Åy ¨Z ÚÅ ÷ ‚g Z c ÷ YZ’ZgzZ ì » ¬v ZsÜ ™f  ƒ  sÜgzZ ^ Y* X ñY S7~ i¸ M Æ Vñ» ^ Y¡ Z pžì ¬ kZX ì    v a Å ¬~g ! ÚÅ y ZÐáZjÆ ÷ =Â~ Vñ» ßèY X 7ñZ qÑ  g ÃV‘@Ãg zZV!KZž ê Š7 it Ã}È X ì ÏÈ ñŸ »s Ü*™s§   d  Xì Š câ•Š •g ZX }Q@™[™ §Å ‡ M LZ Û á   s (ž™ V- š F KZ y¨ Z }Z )                         (žõ) Âãð >ðÃNZ             (            LZ ÐZ) ì Ð s§Å vZ { z X  $ j E8 gzZ ( ™: [™s§ÅÛD è L ( 79: 4Y ûZ ) ó {z (ž™) Âãð Z' ðÃNZ   ÐZ ª )ì Ð s§ KZ ~¾ X ( ™[™s§ÅÑ ZyKZ ! žÌw¸z „[ZŠ MgzZì ˆ~Š™ ãZzÌwq|~]c M zŠ Ñ! {gÃè   t ÏȃgŠ™ npX ì Cƒ [™ s§Å ¬vZ Å x»C‰¤gzZ = РÙÜ www.MinhajBook s.com  æÅzgç,ÚZ `u  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 • 17. 17 ÐZƒgŠ™ ~$gzZ} Š™[™s§Å ÏZ™™ g Å ‡ M LZÐZ y¨ žì  Ø  Z gzZ Vl LZ Å y¨ ZÐ „iZ0Z ÏZž ì t |XŒ » lz»g zZ aÎ KZ   ³ gzZì Yƒ¤pz¨ ¤ » b & Z KZ)g fÆ ~Wp{ zgzZì S Ã6V‘@à  Š g   "™ 5F ™{x»¢& KZ¡ VÇYZ‰{z s§~uzŠ X @0 “ 7 -ú æL¾G   Ì g   à ÏZ~lakZXì ] Zf Ŭv ZÈzYZJ»]gŠzÈgzZ= ÂÅx»Cèa Ù  cÍX Š cŠ™sz$™f »äƒ ¶ÃÆ kZ c ÷ y ¨ZgzZ Š H rZ6 ™fŠêÆ  Æ    X cŠ™{æ7Ð ZåCª¡ Žg zZ3gV ÈÃ|  Ù ¼ : wÑ+ZÐ:Ze M  Xì Š c â•Š •g ZXì @™„0¶Å•ÏZ Ì ¸ M »BÖZ >gÎ Û á     i xÓŽ•nÆ„v Z= ƒ ° O              (   #     oì ÑZzä â•l z6ÅVâ ˜ Û g ( 1: 1BÖ Z) ó p°ðÃ: ðà GÂσ p° c !pÅ ËZžì ãZz~(] ! t     cæqì™f »£V Œp Yƒ7 È Ò%áÅ£È! ièYX ǃ ÌÑZzä™ E X £  & {zì e @YcŠ™™f »áZz 䙣 žakZ ¡ ì 7 Ò»£ÿ ›¢ t   ¤Z X y L X 7 *g » » Ë£èÑqX ì ~ŠÑ Z ä#~÷cì ` Z»£~÷Šú ) Ð  ž EX ì t ŸZC Z » :ß Z èj8 Et  *ƒæq » Ë1X cŠ™y Ò *ƒŠúCZ ä¬vZ Z å<XÅ   L X H7 ÒÐsZÜ y  {z Gž ¶ Õ~pg sz÷g zZž ¶Ã gzZ÷ lb§ÏZ t  à ~ KZ {z}pX Ç}™„ ¿ Ã: ðà Âì „g YS7vZ p~i¬ MÆ Tx » ð  G x* » Z}ç OX Vƒ;g™Ð= ÂzÈ KZ~x »tžÑ ä™: yá (Z6 ïG‘à   3Ò vZ¡ = ÂÅx» kZžñ Y1Њ OZz ¢kZÉ 7 n Å•'¡ Ì Ð ¾  X ìЫŠ¬ : Õ¶ a  6]! kZ *ƒ:~l»™fÆ ZÎ âÆ Z} Ì~ ]gßË Uy M c izZ   gzZì ez켎{ z´ÆkZg zZì ]Z fÅÏZsÜŠŽßZZ Zzžì @™ªÑŠ {    ¯Z0Z » kZa kZìžÜ » ã M Œsg çx ÓèalX xznz ´ JÐzz kZ  Û x•Z zi ¸ M » ° Z Ý Zv Z pX ǃžÜ » ¨_zœ£]Æ h+Š Ìy Ò ° °  Ë ìy Ò»÷ :~kZ {z´ÆkZì F ™fÆ]Ìz]Zf Å„ Z} sÜ : Ë   6  www.MinhajBook s.com  æÅzgç,ÚZ `u  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 • 18. 18 ÆkZ~ ]Ñ»kZž• ìg™¤ YZ b§ÏZÃ+ ZuzÅ Z}p ÖZt c ÍX »¶Ã     ÃˤZ ~$Z‹ mgzZ Ç ZzŠÉ X ŠŽz»¶Ã Ë:gzZì ezœ »÷Ë Â:%  Ä g E X ǃ Ì M „ zg zZ åwzZ „zX ì ]Ìz] Zf Å „ ݬ t ÕO7sÜ{z Âì Ýq  y ä Xì ã! gŠ•g ZˆÆ kZ:gzZì e f»÷ ¬ÐkZ:akZ á ™ Ë  ƒ ) g zZ å ª ( Ð ƒ ) { z       X   $       $   g ±ZÆ ]g ŠKZ )gzZ y M ( Ð  O                 (          g ±Z Æ ]Z f KZ ) g zZCª ( Ð Ù ( 3: 57 h• Z) ó  }Y[p¼ƒ{ zì {æ7 ( Ð  oì ~ˆ gzZ ̬ ì » „v Z ¬ ó X       X             # XÌ ( 4:30xz°Z) ó Xì b§kZ6x £gzZqZy Ò»%Z ÏZ      %     [p !Íß) 7qðà ZÎÆ kZ Š     $     X  ÙC ( C™ Zƒ 7qÚ ãà Åg Šc Š  X  $     X ìã à ZÎÆ] Zf ÅvZÚ ( 88: 287Z ) ó xznzsz÷»™fƶÃgzZ÷ n ZÎÆZ}~] Ü l O Æ C Ù  Æ ç Å *Š™g åg åx¯t X ì @ÑŠ Šc Å Cm" Åx Ân ZgzZ ] Ñ» ~g7 Ãy ¨Z *ƒ    vß ž @ì ;g™zás§Å ~$Z è ÃV â ¨Z tºz" VŒ |"   |  ~ g yZZ ï»6V ¸gzZ VÂg ŠÅ ·ÒZ¬Z ÏZ„»z Á" ™ƒg ZË Ðê[ Zp   X B™ w2~y M „Ã]§[ZukZgzZN Má :  Å Z}Ð iZ0Z ú â zì Y6µñkZX ì ;gƒ i¸ M »y M Œ a Ðl    Ûè zwŠ { zžì ꊽ Ãy¨ Zg J Zz sv» ZÎ âÆ kZg zZ™f » ] ÌÅkZgzZ • t   »y M Œ zZì e† `Zc X Çgà h]Z fœCgzZ}Šw ïwì»)Ðr ⊠Ûg  t  6 Ù X ì ~ŠmZŠ •g Zž 6ì¸ Ì$ á ª » „ vZ ( ƒ) [fz tægzZ                       #  vZ „OŠ Zz™ cg Ì ]?:ì O X     %      $    X ìzÂÅ ( 11 5: 2 { ÂZ ) ó É X ÌU%gzZì „z ÌYZJ»ŠŽzCžì ÇŽñ(Z { zV M'h' Ù Š ×  ÆkZg zZì |{zX ìЊŽzÆÏZÌiZŽ»] Ñ»ŠŽzC ~V/ uzŠ Ù } www.MinhajBook s.com  æÅzgç,ÚZ `u  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 • 19. 19 X cŠ™uFÃiWgzZ Š H™f»|~lakZX ì iW켎 ZÎâ    :eŠ ÃZÅY !½w   sz$÷ ì Š H ó ÐL Lp» TX ì ó g ! L Lswª » l‹Ü t  ó ó E!É 70V Œ™f »TXì ¶ÃgzZ÷{zŠZ%Ðsz$Xì 0 Sš ŠŽñ é5 Ð ¢Y!   ›E ½wc ÍÐ x*Æv ZVƒ @™ qzÑ~ªX ì ä5Ðx*ÆvZÃsz$ÿ   L  X •x lZŠ¼Ð pÒÆ eŠ ÃZ z wEZ LZ Å Y! ½wX ì Zƒ wEZaÆ    6x lZ&Ð~y Zsw V ŒpXì Hy ÒB‚Æ ûi$E ÑäèYfÎ t zb Xì Y Œ ƒ  +rzt ¬Z ñ! X 1   Z# ñ  - 7-G !X 2 ur è.G ! X3 z E ñ :+rñ!   X ì*™g (Zö z‰ÃggzZ *ƒ ‰Zp»+rzt¬Z  Ü   vZ~ž ǃt x|» lÂñ YÅg¦aÆ + r !žZ ~]gßkZ   ¡zZ ñƒ DƒÝgzZhZzÐØg ðZŠÆkZ ñƒ D ¯¶ CZÃx *Æ g ‚  ò ~i Zg +- Zõx âZX Vƒ @™i¸ M »x» LZ óñƒ D ™•z½6öz‰Ãg Å ÏZ   Ü X •D â •6x£kZ Û t çO ì t ¬Z ñ ! ó ó! L Lt           ¸ gzZ ì C5 Ð [g Ã} È         X ì w¾»Š°ã ¨Z  X    ( 99: 1L‚) ó Æx»CLZÃy¨ Z)g fÆl ìte ŠÃ ZÅx| ZÆ Y!sw Ù  ž  k  ËÃy ¨Z¤ žì µ Zz%Zt Xì g k ˆZ »öz ‰Ãg Å Z} J x •ZÐ i¸ M  Z  Ü   Ì R ÐZ ƒ ¢gzZ k ˆZ »‰Ãg Ŷ‚{ ZpÍ Šg^g zZo¢ó~¸e .  6 Ë Ü YE  .¿ 5 ä™i*" ЧspC~ a i§g »Ãy¨ ZçO X Yƒ 7çG!ZŠçz sp z Ù  •z½6¬vZžì ;g YH,¦Yk ˆZt ~ râ Šz wŠ)g fÆv ZpaÆ   yvðÃ: » ! Æ« ™ÅTX σÝq» ö ÅkZ ÂÐz™  ¯ Ì X ì @™yÒV-y M Œ g¦ÏZX ÏVƒÝq³ /» ~g v gzZ ÇnV  Ûà " z : www.MinhajBook s.com  æÅzgç,ÚZ `u  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 • 20. 20 gzZƒ ?ÌV ˜ìB‚}g v{ z                          ;g NŠ ÐZ vZ ƒ D™ ?¼ Ž O            oì ( 4:57h• Z) ó  ˜}¼Ð kˆ ZÆ ðË~g Ng ¸ Ãñº Z &œ]|]ó‘ ÏZ    6kZX ,Š à y v7Z X ¸~ˆ¬Æ~ 8 MŽlg ñh •ž Zƒ k Ü g  á C : c â•Š•g ZÐ yZ Y zy ! )Ð yZ ä~ ™ ZÑg— á Û   x B‚}g ø v Z—" ƒ : {Š`                  $     wi* úKZ6y Z äv Z :ì   X          X ~Šâ• Û ( 40:9/p Z) ó »ñº Z& œ]| Ây ZZ6 öÅ Z}ž ǃ{ iZ0Z Â,™g ¨ Š•g ZkZ     6á Vß ZzyLZ~ wjâ Æ ¿#z ]zZ°g ŠkZ {z  @ƒ: (Z ¤Z X å „ Ь   » ðË óݬ » ãâ‚zu" Z çS8XªpX Dƒ :^ ëG Æ ~ —™ hg ñZà L & Ñ g tgzZ Š0 ¯! »w5z yx6 gîz wì» ˆ¬:o # Wæzg ñgzZ wjâ    z  Ü Æ Å ~0zZ} ö 7ZsÜä ~8 M6 kZX å ÌŸ »òiÑ » Ë ã ¨Z  g    cÍX ˆƒ ‚ªzŠ Å y EZz yjÃwŠž å *ƒ wb kˆZt X cŠ™zás§    à ö Å Z} y¨ Zžì l,¸ X ì : òiÑ » ú¯ 0zZ} ö   ~ 7 .6ÐZÐy xzspðà Â}™i¸ M »] §è Æ™¤ YZ kˆZ »‰Ãg y   4  Ü ÐTX ì C Mx] ¸gzZ Ïi@{ zÃ4z]㨠Z™ 0 ]•Ð y xzspX Y™     à zŠ zKªÅ Ï âg zZ D":gzX ì CYƒ y ‚ M Ìw2Å ã % »z !x »  Z Xì ¬~g ! Š•g ZX îŠ î7 w2 £  á  J / :s§Å *pgzZz™: :?: Š         $            vZ gzZ Ð î M ¨¸ „ ?g zZ îš                    ~g v¦ { zgzZ ìB‚ } g v  Ù C O              $ 7 ³ " l à ( 35 :4 ·) 7ó X Ç} ŠäY Ýqà y ¨Z ‰z!| Š  öÅ Z}žìg d f%Zt VŒ Ü g  ‚ Åäƒ:¾ Z è §ÅX @ƒ7 gÅgzZk ˆZ » ökZÐZp ì Cƒ Þö  X aÆ ä™ ½Þ ZölX Yƒ 7z¾Ð`® z]Zx Æ kZ{ z6Y ¯ è g ]  X ìaÆä™g ZËgÅ »kÉ 7 Z www.MinhajBook s.com  æÅzgç,ÚZ `u  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 • 21. 21 X ì ¬~g !Š•g Z  á H Za à òŠ M ä ë — " gzZ                      Ñ» kZ•ÎzŽ • … Y ëgzZ                       ÅwŠÆ kZÐkZ ëg zZì mZ e O                     o •q Š4{Š ci Ì vg   Ð ( 16 : 50t ) ó „ЬÃy¨ Z ÂÞZ öž ˆƒ ãZz b§hZ | Ð e M kZ  t  y¨ ZgÅ» ~0zZ}Ü Ãgz ökZ ZX @ƒ7Za gÅ»kZpXì Cƒx   ‰ è   – ]•}z ] Zç~EŠ gzZ ã ^kz‚zx ÓÂì @Y0 ] ¸{0iqZg0ZÆ á    yjz¯ÐqZÐäYƒ ”Æk ˆZ kZ6 í!z » zZ•D Yƒ Š1*z    g  S ÔÅ ‰Ãg Åg zZË Â:QÃy ¨ZX ìCYƒ ~g ¤ ªÅ+ 8z]¯gzZ g Ü   X Å[Œ Ë gzZ ì ÛÆ : à wŠ :[ ì C™ РݬzŠ ðÙ M ]¯ ì q = ]¯èYì Yƒ „Ð y·Š Šp7 y Ò{ iZ0Z » ¯kZ p Ð  Xì qÅä™Ýq7 äC Å :- 7 Z ñ !   Lž ǃtlx| p ÒÆ p kZì *™ÔŠæŠ %Ð - 7Z L Ð Æ  Z  Ö #ªäx?Zmb â]|X ó Vƒ @™ qzÑñƒ D™ÔŠæÐ x*Æ vZ ó   ~kZ 7g zZ ð¯ÏqZÐÞ Z¬ aÆäXÃVzg »zc LZÐy Ãî& Z  Xì @™ b§kZ{™ E»kZœy M ŒX ¹ÃäYƒg ZÎ   Û ƒg ZÎ~ kZvß ? ¹ä bâgzZ                    » kZ gzZ » Ð x* Æ „ vZ ƒ Y     ( $                „ Z( [g Z÷ — " ì *I   O     $ oì y !$e.ÑZzÛ  ( 41: 1 1Šð ) ó Ð x* Æ ° z y ×g ñ Z}~ ]¶] )g f Æ e M kZ c Í  g    Æ- ¬ZzŠæÅ ¬vZžƒg D M | 6y ¨ž @ì „g Y~Š½ - 7Z  t   Z Å Æsz$÷ a Xì YYZƒpô ÑË:gz Zì YYHÝqÃíË Â % è Ð : ~s » - 7Z ñ! a kZ X ì ;gƒ ™f » ä™ qzÑÆ x» VŒ Ð g ±Z    ZX ó óVƒ ` Z»Šæ~¾Ì~ä™ qzÑÆ x»C ~v Z}Z Lž ǃ V- t :Z Ù L www.MinhajBook s.com  æÅzgç,ÚZ `u  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 • 22. 22 e Y *ƒ k5 x•Z » kZ Yƒ 7 k5 i¸ M %Æ =Âg zZŠæÅ Z}x» ðà ð   „   à qO ~eŠ { zž @ì ;g Y c ÑŠ kˆ Z » ~õqK Zà y ¨Z VŒ ÝZgŠ X ǃ    X ñYƒ: ©! Ð ä™n¯*ug—Æwm Ýñ Z}Æ™Ýq B‚Æ ]Ò    KZ%Æ eÁÅ wrZzf [g~žìg ŠŽñ‰zC | ~‚fÆ y ¨Z  Ü Ù t  xŠ»T¿zì lñZ•yˆZgzZݪgŠ¾X YV Z7 xŠª~] §åL<X9E { Û Ì sÜÅx ©ZÆÏZÆ®¤ ZÅkZ ñ O{ zp X`ZÐx ÅZz¯ÆZ} Ì   ÆkZ óð cÍ‹ ¸Ãy! iÅ kZ žƒg ZË gÅ » y ¨Z¤ ZX ƒ;g |( aÆ ~igz   t    Æ kZ ó¿ ¸Ã zi!z „ŠÆ kZ hŠ ‹ ¸ÃV M Å kZ ®•‹ ¸ÃVâ » ‹   ó  ó  Æ- ¬ZzŠæÅ Z}¼ƒn Z„‹¸Ã râŠÆ kZgzZ •wzÜ ¸ÃVñŠ    º  ‹ ÆÞ Z ñŸg ÌžðÃÐ ~bg ZŽzY ¡Z m! g zZ ~CªkZ Âì c Mx:   Ù   Às ZžZzŠÖ ~„}g øgz Z•DƒŠiu{kŽÐëX ñ M:~•ws Ü Ž   i~„Å y¨ Z"Z ° lX ì³» yZhÆu ZgŠ ZzgÅÏZÝZgŠt ì © z   kZgzZhx *» Z} wŠg zZy! i¬Ðä™q zÑx »C¤ ZX ì= g fg Z0• » b & Z    Ù  á ]âø „ Zâ Âñ Y0 ¤S~Š¬ éZtg zZ Vƒ áZg s§Å ä™ÔŠæÐ z 7 ~igzsÜÅ Z}¬ ƒ DƒÆŠcÅ Z}èYX ÇÑ äƒÌ6ŠpiZÐ e ñ   è XS g E E lÐ p ÒkZ X ]Š „gŠp ¬ŠgzZ ì ¬Š -7 Z V M' h' îp©$ °  ×  ùZg f LZ~N™Æx »ËŠpy¨ žìt,»kZX ì @0 g Z Œbzg Å]Š „   Z Û  sZ ‹ZÆ Ë zr" KZQg zZì @™g¦b¬z °» *ŠŽz!Æb‚zz[òZgzZ "     {Çg ! y ¨Z cÍX ì @™ÔŠæÐkZñ ƒD ™] YoÅ F'zvg )Z}B‚Æ       ™ƒ k âÐ [òZ xÓgzZ yZ *Ð ¥âz*Š { zì¢ q™0 wZÎ 0 u~ ~ŠmZ  ó  Z  4 ŠgŠÃwŠ ~qzig M ÅkZX ì Zƒ Z9y MB‚Æ~qi *~{ Çg !Å[ òÑZ ïE!  Eh Xì C™g hÐ ÏÈ Ä £Ãy¨ Z ª¸ gzZ ì î Š™ Ù M Ð ]¯ Å iÎz  Jw– à í cŠ™ {È ä äƒ zig M 0 Zu    @ ¬æ " wŠ Ž @ƒ Z} ~ :¤z ƒ    X •D ™y ÒV- wD ) ´Ãx £ÏZ Z ~q zig M z iÎ z ŠgŠ ì · " qO ~0zZ} È • Vß : ™ } Š ÏÈ x£  á www.MinhajBook s.com  æÅzgç,ÚZ `u  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 • 23. 23 Xì ZƒaÆÑÏZ6]â£FwEZ »Y !½w~y M Œ   Û X ì ¬~g !Š•g Z  á )g fÆ iúgzZñ!ßZz yZZ} Z     ! $ % 5þ             $  #   $  ñvZ G z™ ;e Šæ ( Ð í)       o ì @ B÷Vß Zzä ™  ƒ O     $ ( 15 3: 2 {ÂZ ) ó  -7Zžì Š Hy Ò 6 gîÆ - 7Zè g fÃV âzŠ iúgz ZñV Œ    = Æy Zž @ß CZÃiúzñaÆ t ŸZ ï»Æ kZpσ Ð ¬ ~g ! !õÑ   Ãg¦ÏZX nƒ ‚{Š ciÐ {Šc i -¬ Zze ÁgzZ x™z ¯» ¬v ZÐWZz     Xì Š HãZzV-6x£gzZqZ    ? ! câ•Ð x ¸KZ ä7.ñ  Û                      X z™ gzZùâŠæÐvZ ñ X       ( 128: 7ósZ²ÑZ) akZ Xì @B „ ´g à [ òÑZ¶Æ™Ã½ÜÐ [òZ ñ  6 Ð-7 Zñ !~ lXì ;g}Š ½ ÅÈ©Â ‚Æ- 7Zy M Œ   Ì B  Û ¸ÑãZz »TX ì Š H r Z6 x*Æ „ Z}sÜX 7 f » Ë~ˆc ¬    ™  ÀÂ6 qg zZËÐZX ì °»]Z f Å„ Z}~])z] cgz¢x ÓÅy ¨žì     Z X 7 gz¢Å g ®Zc ]  :urñ!  Lž ǃt p» lÐáZjÆ urñ! ZåEX ì *™Ýq p»ur L <XÅ  kZ *™ q zÑÐ x*Æ Z} X ó óVƒ @™ q zÑñƒ D™Ýq•' Ðx *ÆvZ      ×g { Šc i ] *kZ Æ îJ Š 0 Æ x » kZžì •' ¯! Ð g ±Z z    t    kZ Za kZXì x » »ÏZ ÂÌ*™ ½» b‚zz[òZžìtzzX •D Yƒ   y‚ M ) Jx•Z » x» kZ ] Zf {z Âñ Y Å Ô•' Ð x* klÆ ]Z f    :c â•ä~8 MakZXì   g Û www.MinhajBook s.com  æÅzgç,ÚZ `u  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 • 24. 24 H q zÑ% ñ7 vZ p x » Ž  ó  ì @Y {g³*gz Z {h' xŠ { zñ Y   qzÑ% Æq zÑÆvZ px »Ž »%Z T ì @Y {g xÓ* ñY H ó   x•Z {z ǃ%Æ™fÆZ} b ¶Z  X Çã7 í  J                                 X       1 894: ¶ ó 61 0:1zâ 0Zò 1 g ó X ™ÅZ +X 2 249: ¶ ó555 : 1w é) g ó ë„ŠuX ì 7 ÑŠ ~sg zZ ~½Å ÌZ  Ã7}g ø ‰z kZ   ª Ü Ý~ y! i! ²X •T e ÜZ e Ýg6UqZ sÜ kZ ._Æ }°‡~è  z  Æ X ì @ƒ»n  & ÌZg zZ÷ ó sw :ž•5 % ZkZ[Š Zzè Zx Ó  6 [ ꊸÅg zZ ËÂ:ŽìÝ{zsw        Xì @™ªÑŠ6Ë p:gzZì  Š  X    tªX Cƒ7Za esðÃ~kZƒ: ÝÐg zZËJZsw   X óD Zµ L :gzZìó µ L :Ðp ÒkZX Y™7 0¶Åx| »Ë ŠpiZ ó L ó L „  ï E E Žì Ý{ z ÷ $° ¸ÅgzZ Ëî p©         6 ¸Ë: ËŠpp Y}Š 7       X ì @™ªÑŠ   X  ì Cƒ Ú ¸c ¿ ŠpÃkZ ªX 7ó DZµL L÷ pÒkZ Ð Ë ó Ð :gÃè™0¶Ã »kZÌZ ðÃJZ X Cƒ 7 ðà ]Z¯! ÐkZÃgzZ Ë1  Ú  X $ 7 »ÌesÅkZXƒ Ë ƒ ï  ꊸÅgzZ ËÌpŽìÝ{ zÌZ Š         ‚g ÚÐ kZ ÌðÃgzZ ì X   Xì ŠptªX •CƒÝqÒ âzŠ óD Zµ L gzZ ó µ L ÃÌZÐ p ÒkZ V ó L ó L Ú kZ cñ YƒÝÐkZ uzŠ ðÃgzZì ꊸÅË:Ë~]Z fKZ Ì Ð  Z {gÃèX ìÌó ¤ï» L ŠpÌZvz pÖZ/Xì @Y0ï» ª p!Ì{zÂá™ Za ó  L   ì @¯p! ÊpÆ™ Za ÚÐ kZ Ìsw ì t m ! »] Ü VÐÑ! ó   ž b  www.MinhajBook s.com  æÅzgç,ÚZ `u  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 • 25. 25 (Z qZ ÌZpXì @ ¯ï»ÃªÑŠgzZ e sKZ Æ™ Za Ú ÐÌZ Ì÷     KZÃkZX ì ꊸŠkZ c ì @™ªÑŠ6§] ZfgzZÑLZ „ŠpŽìÝ     èªÑŠ~ÌZ c ÍX Å÷Ë:ì ~qÅ swg zZ Ë:aÆ ú wkZ   Å X 7 CƒÐ}u~swgzr* ~÷ ì CƒhªÑŠgzZn» „ Z  X  è :"Òg• Z6m ! ÆÌZgzZ sw ó÷ l á  b ~ Ëm T ó ó÷L L ÂN â•g ¨ p ÖZÆólL L~Ýg ÅcÑ!{gÃè » Û 6  ó z  ]Zf KZŽX Š HÐ ó Y ! sw L i ¸ M »l‹ ÜX Š cŠ™sz$óå YƒÐ)  ó L   ÆÌZsÜX ì ðƒ Za eŠ ÃZgzZ e sÌ ~kZX ‚g7 | pðÃ~   Ž  x z ªÃsz$IâLZ¡ » ó Y! sw L LXì ðƒ ¯! Æä™ Za Ú ‚ Ñ ó  B vZL ˆÆkZg zZŠ HŠg Zzó ÌZ L LÂQX ì* 5B‚ÆÌZ óǃ÷c 1 Ã)Ë L  ó  Ž Ƭ~g ! ]Ìz]Z fXì ó #´L L p»ÌZX ñƒy Òp ÖZÆ ó ° Z Ý Z  ó Ö ó ° °  eƒgzZ :ßZ + ZuZz KZv ž å *™ ãZzÃ]! kZ * YcÑ» ó ÌZ L ¬ Йf ó  Z    ó L »ËJkZžì —Њyz=z ZÑ!Ð u ZgŠZz ëz– zkC b§kZ~   g  ó ) ) EÅX ì wõ wßzJkZ » V zÈó YV7 áz ëz {2zu 0 g zZí! z— Z Z å<X  k  y KZ ƒ àZz ¶Š¸Å •kZƒCªŠpŽì g »gŠ #´+ZaÆ wßz J• ó óÙ Ö  ¸Å kZŠpŽƒï»Ì Æg ÖZÆÇ Zf kZg zZƒï»Ì~g¼ ]Z f ó a ] Æ +Z Åg¼ h] Zf #´{ z ªƒ $™Ì ! ÐkZ ÃVzuzŠg zZƒ B Ì Æ Ö Ë ¸  g Ðn kZg zZn 5ÐkZ Ì VzuzŠgzZƒ ðƒ BÐ kZ Ìpžñ Y0 ?Š ¾ à Š n»#´+ZX Vƒgñâ zg6aÆ ä™ì‡mÚÐ#´kZ}uzŠ Ö z Ö Xžƒty •ÅT á ï• ~ t‘ OŠ S ÝZz Ð vZ Ð OŠ Q á ó .· » ŠF ½w ì à ~çWE c i' kZ mZp  =g fg •Ðy ZÄ ó óÌÝ L & ¶ Å ~~·] Zf sÜ#´{z Æ Z L „  Ö X Š cŠ™y Ò   :¦ ‚z ÅÌZ î0*ЮzZªÑŠ§¦ g  ZƒŠg Zz=g fg •ÌZ î0*Ю Æ ªÑŠ Å ó vZ L Lžì Ôg¨ ZtV Œ a  ó % »kZó ó?ì `ZÅ)g f ËaÆ ªÑŠ KZh]Z f H Lžì @ Za tw ZÎX ì  L  ƒ gzZWZz )g f Ëa Æ ªÑŠ K Z ¬ ~g !Šp‹ Z& Xì ~ Ôs™ [ ZŽ ó    www.MinhajBook s.com  æÅzgç,ÚZ `u  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 • 26. 26 ~g ! ] Zfv ZÌZÝ YY H7 ïZ ÂÐ |kZ pì 7` ZÅ #´  ž g Ö Å #´gzZ )g f kZQ Âì ZƒŠg Zz#´z=g fg • aÆ ªÑŠ Å„ ¬ Ö Ö  Xì þ` ôZ ó Y! sw L X ì Cƒ q zÑÐ Y! swŽì ~l]g „Šp[ZŽ» kZ ó L  ¿z sz$ X ì @™Ô6gîÆ sz$öà z ÷ ]gß¾ ¬Ð LZ { t   Ë ì ¶Ã » ó ó{)zY ZŒ P óqÑP óYZ$P L LŽì L e *™Ýqð ‚gJ:ßZ§g ! Žì Û     Xì Š c Î~y xgŠY! swaÆä5Ðh]Z f#´ª ó ÌZ L ÿ ZgzZ    Ö ó L k B‚ÆÌž @ì „g™ ZaÚKB‚ÆÌZÐ ËÂÆY !sw Z} t‘c Í Z  Z    X nƒ ‚ð‚gJh ZfÃhy ]¤Æ™ Za mzZÚ  ] g gzZÝZzÐh]Z fŽì ;g™yÒà žg I•kZ6gîÆ#´ÌZt  Ö X ÌàZzä™ «Äc zZw ™z» h]Zfà ]‡‘ ŠgzZì Ì g ¬ÅkZ g v s :ì ï»wßæ»ÌZÝ~ · Z f ~ ‹ ~*ŠaÆÑÏZžì @™G@Å%Z kZ Jy M Ðq zÑy M ŒZg7    Û z=g f +4 » ð‚g JkZ gzZ ÄcÅ h] Zf { zX ìg D Ñp= g zYm Z  Ë   ng Ì ¤6}uzŠ qZ Ë z Ym Zt QX ̪ъz #´g zZ¸Ì Zz   g   Ö ô Xì ã M Œ •g ZX ¸ Û Šá         $    %    _¬ ä ëŽ ) wÎg ƒ t        ÉР~ y Z ä ë ( ñ â• Û X    X ì~Š¤6‰  ( 35 3: 2 {ÂZ ) ó E G LZ™ Y6yTw ÓÅË z Ym Z `{ zX IVÃw¾ñ é<X-4$  x g  ¶ Zz)Z {Š ciÐ ƒÌªÑŠ Å M6h]Z fakZX å » ~ ·]t a     ~ zx£ V ˜ ª‚g z]ta kZ X ¶ Zz «g Z Ð ƒÌ#´èy• Å M gzZ  d  Ö á Ì g ±ZÆã âig ZzŠ ZV ;zX ˆƒ » ]Ì{Š 2] Zf Å M Ðg ±ZÆû% Ð  6 GÅÑŠg zZ) @ è#´Å h]Z fçO X ˆƒk5 x!Z6 „ M ~Ö] Zfh ï L  Ö    Š•g ZX ì Å Ì„0¶ ãZz Å |kZ6 ]⣠Fäˆy M ŒX ˆ0 g Z Œ~ á    Û Û  :ì ¬~g !  www.MinhajBook s.com  æÅzgç,ÚZ `u  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 • 27. 27 ÆvZžì @Y¹Ðy ZZ gzZ   gzZ s§ Å ( y M Œ) {Š™ wi* Û  ÃV ¦o M Âî Y M s§ÅwÎg Å ) M { zžÐBŠ                            $       %          O     ( 61 : 4Yû Z) ó V Zm¤ Ð ( ä™ qŽg s§   o• T g žìt ko ž c Š™[Õ"Ã|kZB‚ÆsZÜäe M kZ    ÅÒ Å w”Æ ! ci! ~ { Çg ! Å h]Z f „% ÆôZzÆ ~x™Z wÎg à     ÄcÃkZ X ñ Y*â :=g f » hÁ™zÃwÎg L žìt y TÅkoªX ñ Y  L wÎg Ú ì & ¬oªX ó óñ YH:tªÑŠ Å h‹ ZfgzZ #´Å h ž t  Ö L LÐZ y M ŒèÑqX Ç ñYƒ "U y ZZè¯! ¿ ~0zZ} x© Z „ %Æ ~ Û    6    X ì Š Hy ÒV- 6x £gzZqZà g¦ÏZXì [™Šg™È ó ko    ó y Z Z (žìt ªqÅ y Z)gzZ                        }g v ZwÎg î Mžì @ Y¹Ð v                     $      ÂN â•Ô„ ( Ð vZ ) n Û O            %      %   M gzZ •D hu( Ð q øt ) ( 5: 63 y ¦‚Z) ó { zgzZ •D ™qg " {zž•Ù Š o •D ™ ° L X Š HgŠ™¬ '~}g ! Æ]t§ Šy Si*"gzZª ‚g y {øy Z L  h×   &y•gzZ])~÷~ Z wÎg}ž G ôZzz=g f}¾t¤ žì ¸ Ÿ »» ï3BE á  Z v Z G •™hñìЕ b§kZpX ÇVzŠj7Z ÂÐ qJ ]Z f ~÷™ CZà  ñƒ B #´gzZôZzz=g fuZz» ð‚g J]Zf ~÷N ñƒ D ™° :Ö  ó Ð Æ°zgz¾ê Z6Y¯Å äƒÄ Zgz Ø 0Zu c•e ‰â°çÐí„Zg {Z'  g    •ÃyZX ÇVz™7 çQÃVI$y Z~ Âfâ]nc y Z6 gîLZŠŽz! s    X ÇVƒg „™ š{'»ähñ Ð × ì               y Z c 4â „n Æ y Z M        ~h yZ4â:„nÆ Æ X     $                   X Ç•:¦ Ãy Zv Zì 'Z'  Ù C   ( 6: 63 y ¦‚Z) ó www.MinhajBook s.com  æÅzgç,ÚZ `u  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 • 28. 28 yZQÂN Y•Ì Z’=g fÆòÝg zZ ®Ë lg Å Mt¤ Z ™ à  ó  ~÷NgzZ •D ™V cqi*~ {Çg ! ~¾6xŠxŠŽ ǃ wqH »ª‚gÈ âÝ     l y Z à V8 y Z ~ X • íJí Ð WZz }¾ ™™#´ Å ]Z f p  $  Ö Å ª‚g {Çg ! vßžì ¸ „ ]ng2Š Z÷QgzZ YZI 'Z'ÆV8   7  X qJíЦ‚z  X •D â•y ´ZŠp¬~g ! Û       $       kZ 1 57 ðà ä ë gzZ 9  $      ®¤ Z Å kZÐ ¬ v Zž n Æ    $         $          {z ¤ Z ( Ô } Z) gzZ ñ Y Å                      $ M ¸Æ™Õ V âY KZ vß  6               vZg zZ D Yƒ¢q~ #} Å Ö  O         $ $       y Z Ì~ Îg gzZ _â °çÐ w ( 64: 4Yû Z) ó kZ) {zÂD ™Ô]nnÆ ÃvZ gz¢ ( 6 ¯Å ®ËgzZaz   y !$ e. ÑZz äâ• wJ/  Û oD 0  ¢|  ñ Y Œ Ýg Å e M —‚ ¬æ z x|» e M kZ ~ z   =g fgzZ ÞZ w™zô Zzà ~~·] Zf ¤Z ˆÆ Cz Õ ßžì CYƒ   v {Çg ! Ð ¦ ‚z Å ~ ™ Zg— , Š™ni*u 6~wÎg gŠ ™yâ h ]n  x ó   É Vƒ ~g ïZÐKô Zzz=g fà ~—gzZ ,™ zig M Å ð ‚gJ :ßZ g  ,g0Zža kZX NY•{ zž7 gßðÃQÂB¢ì„Ðlg Å M  ] X ì ~ŠmZŠ •g ZgzZì s ÜÆ ÞZ<„Åy Z~]gß á        $       : t• L~ < Åv Z M gzZ Û  O          oÐN 0  ( 23: 4 ó ¸Z ) 8 ð‚g Jh]Z fž c Š™ ÛZ ð×ZÃ|kZ ä ] c M Ñ! {™P    L L~ là M Ðzz ÏZ Xì =g fzô Zz„ ~~·] Zf sÜgzZ sÜaÆ  s§Å [g}g v)    t :ÑZ Z MgzZ Š cŠ™¨ ó ÌZÝ Ã   Ðó AzZ Å°°ZÝ ZvZ pçO X ì Š Hi Z• Ð ÄÆ( ªÑŠ ¬ zî °  Ûu  Ð e Æ#´zô Zzð ‚gJ »]ÌÅkZgzZ¬~g ! ]Z fž¶ „ ½ % Ö  è n  ¸ www.MinhajBook s.com  æÅzgç,ÚZ `u  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 • 29. 29 { §D !·] Zf Y Zz{ zg zZ7 Y• ZÆŠúzZæqó£Z ó·ä]Z f kZ&ì ~ö ‹ g  ô Xì 3g iZâÐ ÉZ y•KZ)g fÆžg I á :ÉZy •gz Z ~ · Z f á ~ ] §D ![»ž ZƒtžÜ» ï ! {gÃè ‹{ ÐvZÃyZèY• ó óÌZ L L~ö  Ñ _ƒ yÒ¬ p° zZ yá Å ÌZ ¸ì ÚÐyZà Z} t ‘ g ‚g zZì Ú g •  ~ ãZz bSZà wÏZ KZ ä~x™ Z Ñ X Ì ZµgzZì @ƒ ̵{ zžì  D  : câ•  Û ~„ Z}t‘ V z—" ~ à X    Å  Ð . ó>òZ [ ÂX 12 ó333 :2 ó ê h Z 9) ¬vZ «=gzZVƒÑZz䙄 E -Ê ¶ óGòh.ÅZ ù ö:X Z [! X33 g îÈ  X ì @™  (1 00: gu  X I ãZzñŠÅ ~~·] Zf)g fÆ9gukZ ƒ z   ÒE ZÚ 2 X ÛÓ Zà ZÚ 1 CÄZà þ X X ÒE Z Ú L gzZ •D™ÝqÐ Û{~ ™ Zg— ì tó Û ÓZ àZ ÚL L CÄà ó óþ Z L x ž ó X •D â•„ Å t‘žìt Û | ~ E AW Z {gÎ X •ˆÅyÒÐiZ0Zm{ñŠ ¸~ ö  z  %     [g » Mžì dŒ—" gzZ Û           èZg M ž Ç } Š Ú Z à M       O               ªqà M ävZ HÐN Yƒ   O   à M ä kZ :X c 0 : ~ A     O           ä kZg zZ c Š™i Z• Ð x£ —  Ûu O     |E AW ZÅ) :X c0 Cg Šp~›KZ à M   ( 4 5: 93 ó ö X äkZgzZ cŠ™ «w ™zz[ ŒCZ  Û q ]gz¢ » V zK Z à M gzZ " H « Ú Z  c 0 g ¤gzZ ž   X cŠ™g Z-â  ~ ~ Ö] Zf ]gz¢Å qTT åy Ò»Ú«~]c M y Z ž  Æ V î «gzZ V zKZ X ~Š™ «Ã ~x™ Zg—äwrZzf [g ðƒ kCà  ÃZ} t‘ ZX cŠ™i*"ª ó ó"L L7žØŠwÅb§kZ6~t]Z f ääZ •  [  Z   www.MinhajBook s.com  æÅzgç,ÚZ `u  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 • 30. 30 Û cŠâ •gH ?Zô Zz a}g v  T e *™ÝqÃVî «gzZ Vz~÷ž cŠ ¬ ƒ   X ÇA¼ „z ù⼎ z™iZgŠ w ZÎðZŠV ;z zŠ ~¢q6~ Z wÎg§ Š î YX ì ó ó  v  àZÚ L L„B‚XÐ ,™7 ¼Ì „zóÅ7 ðà ~«äëèYÄ ~ { ¶ E :c â•gŠ ™¬ klÌZLZ ÐáZj L óþÒC Z  Û Ã Æ ó áZz 䙄 Z [8}Z : }ó  O      $         $  Âñ M dðÃk0 Æ M ¤Z [Z      O          $        $ gzZ óVƒ: nZg *6 ( `â Æ) kZ   (   ( EO    AW|ÅZ) :X ñ M6gŠÆ M b‚ ðÃŽ  ( 11 X 9:93 ó ö Å [g LZ gzZ bhñ: à{ÐZ „ qC à VzgzZ V î « ~ Ù Z X z™ el [pÆ™  ~g ‚~ Ë Æ ó óÛÓ Z à Z ÚL ž ð0 g Z Œt ÉZ y• Å ~~·]Z f ZåE L Û á  <XÅ E Ä ó óþÒCZ àZ ÚL gzZ ‰ 0 ?Z1Æ Øg yé Æ„ ë Z] âÅZ~ ]Ñ» L Å Ÿg£Z * Ññw– ‰ 0 ðŸÆ „ ëZ ] âÅZ ~ ]Ñ» ~g ‚~ËÆ  Å : y{ H G ðÃgzZ 7 gŠ ì ¸ » Z} óZ{ ó  7V ;z  7 V Œ Ž ƒ Æ M V Œ ƒ Ð VE Ž ó ;z AW|ÅZ >gÎ :~ ]â £V âzŠÑ! {gÃè gugzZ 1 0 gzZ8 {™Pe M Å ö    gzZÇÌ X ì {šg zZÇÌ«X ~„ gzZìˆðâ• H ó ó«L L „ : Û ~ J‚ b§ÏZX ì {š :D gzZ ùâH ? ˆÅ7 Z¬ ~È0 ðÃÌ y ûZzz y Õ& H ž   6  ä 4G -IZ šÃ[8 LZ äëèY ÇA ¼ƒ ]y M c ùâ *ŠÐ ùâ Ì ŽX ùâ 5_ ö  ó  ó ¼ X Š cŠ â•y ´ZÌ I kZQX ì cŠ™ «{Š ciÌ V Âgz¢~g v  Û  t Ð  Ð  ó~{ àZz ä MC ~g v ![8}Z Ù O           |E    $         AW ÅZ) X σ4Ð~{ðƒ ~g ¦  ( 4: 93 ó ö 7 ~ Vî «Z X Çìg k(Ÿ» Vî «~g ø y MC6 M ª ¶   Ù  ~~·]Z fJŠ! sZ$ZçO X ce ã M 7 z»g c ¶Ì~„ §ÏZ $ M   ^  b Ë àZ Úg zZì ]g „Ð y é w”Ž X X X Û ÓZ àZ Ú ) ñV âzŠt ÅÄ E ~$Z x •Æy M ŒakZX Ï•g ìZŠzì‡ ( ì ]g „Ð yé „ X X X þÒC Z  Û Ž ~g ‚z~g Y̪‚gz¦‚zy é» ~ klÌZaÆZ}t‘ ‚B‚Æ    B www.MinhajBook s.com  æÅzgç,ÚZ `u  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 • 31. 31 X Çìg :N"qZ ÚÅg Y½w  Ð( Y !) g Yswà ÌZÝ~ l ce xg d f Ì Zt V Œ  ž ‚ % aÆæg YswX •DƒÆ ä™[_gzZ æp ó ` L L ì Š HÝ  Æ  ó ZƒtÈ» kZX ì Zƒ µZzaÆä5ÐÌZÃsz$÷ g Ysw aì gH è  -¬ ZzÄcgzZ w™zz[Œ» ¬~g ! ]Z fÐZg zZì ~Î â » h]Z f Ì ž Û  Ž ì Š HyÒ • ó ÌZ L Ly ZÄ#´ g•&Ð ~~·]Z f {zX ì [£  Æó Ö  σ ‚æz[ _gzZ[Œ» ~~·]Zfg ŠTÐZX á™ Zaæz[ _  Û   X Ç ñY` @ g ZzZw » š8Å h ZfgŠÏZ  ƒ  ] Xì ~0zZ}Š •g Zž‰ á vZ ?¤Z ,Š â• M ( !Ô}Z )  Û   %         $             ~zc ~÷  ƒ D™ › Ð X        á¯[8( C Z) » Z Az™ v ( 31 : 3óyZ/w M ) XÇ :c â•V-ñƒ D™™f »a™ y•ÏZ KZä~ ™ ZÑ  Û á x         á câ • Š•g Z ä ~*™ Ñ g— Û   Tì b§Å ¿ Z wV ~÷ k         äv M kZ ZgzZ ð °v M ä          äZz6~ kZ  cŠ™×g Ãwjâ   z           ¿ zÑ ä¤ n ÑZ ] •gzZ { g Z           gzZì ÂzgÐä¤~v MÃyZ        PŠ Z PŠ ~ v M ™ M ¨¸ kZ { z           gzZ wV ~÷t : • ì g ¤          ?™ñ# ~g v ì wV~g v ~ X     Ð .Å [ X 43ó248: 2 óê h 9) Vƒ ;g uzg Ð äY ~ 3à ã Z Z ~ G©E [ ! X 6bé¨G ÅZ ó  î GI  ó { ª^ Ð k0 Æ 3ž Vƒ ;g ÈgzZ  ( 18 :¶ g ™yâ : ]! ~÷vß ?gzZ ƒ M  X ƒì g Y}¤~3   ¯! ÆÝŽˆƒ ãZzÌ:â Åæz[_kZ)g fÆgukZ   www.MinhajBook s.com  æÅzgç,ÚZ `u  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 • 32. 32 ž{ » ÞZ ÌZgzZì     ž{ » ~èÌZX ¶ˆƒ Za ~ k ÌZ l Xì     ó Ø{åGÂL Lä¬ ~g ! )g fÆ ° ZÝ ZvZ pž Zƒt x¯žÜ ó  ° ° L58 ~·ª‚gô Zz oÑ{zgzZ ~Šâ • ³ oÑÅ qJz¡Å kZ p~Š ½  Û Ì Å ÐØg è )g fÆ °°ZÝ Z ÓZ Z ó vZ L L] Zf ÌZa ÏZX ì ~ Ú ° Ãó  +Fï» »klêL Z ž ñYƒ ªÑŠ Ì6x| p ó ÉZ È• Lž @H¤ YZ    z Æó á L  X ì ~ ·]Z fwßæ ~ www.MinhajBook s.com  æÅzgç,ÚZ `u  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 • 33.    10 41 38 1 1 ó1 0 11 11 13 9 30 14 14 41     g Ñ•               1                   2       3             4        5            6             7                8               9              1 0                   11       1 2 www.MinhajBook s.com  æÅzgç,ÚZ `u  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 • 34.    9 10 8 3 7 8 39 39 10 9 3 7 24ó1 5 8 8 10 9 12 8 12 25 ó1 0 8 18   8 8 8 8 10 8 www.MinhajBook s.com   ò •1Z ñ Z bz1Z ñ >kO1Z £ ~Z x âZ ò 0£Z  óN x âZ ó Ÿg£Z ò )´w DZ ó ò ñ ´ â0÷Z xâ Zó ¦ZizZ ò æ ~q +-ZõxâZ ó~iZg ò ò ~Oi ò ¦0G ò 0 gµ G ò ~g Ny ç x?my Ñ Z xâ Zów• ò á ï ñ º Z &œ ñ kî ¤ ñ È iœ ¬    ñ Ûi0vZ† ñ k„0vZ† ñ /0vZ† ò ug I0ZvZ† ñ y "¢ ò Y« g Ñ• 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 g Ñ• 22 23 24 25 26 27  æÅzgç,ÚZ `u  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 • 35. 8 10 13 9 w EÑZM 3 7 8 11 29 2 7 www.MinhajBook s.com ñ % ¨Z ñ tzg Ã/ x?m} Z x âZ ó ´ â ò · Šú ò wj [Z˜¯ x?m. Z ñ x?mb â Z 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37  æÅzgç,ÚZ `u  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com