SlideShare a Scribd company logo
Mr Nanda Mohan Shenoy
CDPSE, CISA ,CAIIB
<1>
Sanskrit -21
कन्दुकस्तुततिः
F- 16
27-2-21
पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकीसरससिं करुणासमुद्रम्|
राधासहायमततसुन्दरमन्दहासं िातालयेशमतिशं हृदद भाियासम ||
Mr Nanda Mohan Shenoy
CDPSE, CISA ,CAIIB
<2>
अम्बरगङ्गाचुजम्बतपादिः पदतलविदसलतगुरुतरशकटिः ।
कासलयिागक्ष्िेलतिहन्ता सरससिििदलविकससतियििः ॥
कालघिालीकबुुरकायिः शरशतशकसलतररपुशततििहिः ।
सन्ततमस्माि् पातु मुराररिः सततगसमििखगपतततिरतिः ॥
अम्बरगङ्गा-चुजम्बत-पादिः पदतल-विदसलत-गुरुतर-शकटिः ।
कासलयिाग-क्ष्िेल-तिहन्ता सरससि-ििदल-विकससत-ियििः ॥
कालघिाली-कबुुर-कायिः शरशत-शकसलत-ररपुशत-तििहिः ।
सन्ततमस्माि् पातु मुराररिः सततग-समिि-खगपतत-तिरतिः ॥
Poll-1
Mr Nanda Mohan Shenoy
CDPSE, CISA ,CAIIB
<3>
अम्बरगङ्गाचुजम्बतपादिः पदतलविदसलतगुरुतरशकटिः ।
कासलयिागक्ष्िेलतिहन्ता सरससिििदलविकससतियििः ॥
कालघिालीकबुुरकायिः शरशतशकसलतररपुशततििहिः ।
सन्ततमस्माि् पातु मुराररिः सततगसमििखगपतततिरतिः ॥
1. कन्दुकास्तुतत was written by A 1: Madwacharya,A 2: Vallabahacharya A 3:
Shankaracharya A 4: Vadiraja
2. The number of sylables in a pad of kanduka stuti is (sample Pada given below)
अम्बरगङ्गा-चुजम्बत-पादिः पदतल-विदसलत-गुरुतर -शकटिः ।)
A1: 24,A2: 25,A3: 26,A4: 27
3. Which of the statement is true with regard to the क्रक्रयापदम ् 'पातु '
A1: अस्माि ्- subject, मुराररिः object,A 2: अस्माि ्- object मुराररिः subject
A3: अहम ् subject which is not mentioned explicitly in the sloka and अस्माि ् is the object
A4: अहम् subject which is not mentioned explicitly in the sloka and मुराररिः is the object
4. What is the meaning of the word कन्दुक:? ( Single Choice)
A1: Krishna,A 2: Ball,A3: Vishnu,A 4: Weapon of Vishnu
5. Which of the words given below is in superlative degree? ( Single Choice)
A1: गुरु:,A2: गरीयाि ्,A3: गुरुतरिः,A4: गुरुतमिः
Mr Nanda Mohan Shenoy
CDPSE, CISA ,CAIIB
<4>
अम्बरगङ्गा-चुजम्बत-पादिः पदतल-विदसलत-गुरुतर-शकटिः ।
कासलयिाग-क्ष्िेल-तिहन्ता सरससि-ििदल-विकससत-ियििः ॥
कालघिाली-कबुुर-कायिः शरशत-शकसलत-ररपुशत-तििहिः ।
सन्ततमस्माि् पातु मुराररिः सततग-समिि-खगपतत-तिरतिः ॥
Mr Nanda Mohan Shenoy
CDPSE, CISA ,CAIIB
<5>
अम्बरगङ्गाचुजम्बतपादिः पदतलविदसलतगुरुतरशकटिः ।
कासलयिागक्ष्िेलतिहन्ता सरससिििदलविकससतियििः ॥
कालघिालीकबुुरकायिः शरशतशकसलतररपुशततििहिः ।
सन्ततमस्माि् पातु मुराररिः सततगसमििखगपतततिरतिः ॥
Mr Nanda Mohan Shenoy
CDPSE, CISA ,CAIIB
<6>
अम्बरगङ्गाचुजम्बतपादिः1
पदतलविदसलतगुरुतरशकटिः1 ।
कासलयिागक्ष्िेलतिहन्ता1
सरससिििदलविकससतियििः1 ॥
कालघिालीकबुुरकायिः1
शरशतशकसलतररपुशततििहिः1 ।
सन्ततम्अ अस्माि्2 पातु मुराररिः
सततगसमििखगपतततिरतिः1 ॥
मुराररिः अस्माि्पातु
Mr Nanda Mohan Shenoy
CDPSE, CISA ,CAIIB
<7>
अम्बर-गङ्गा-चुजम्बत-पादिः1
Sky-Ganges- kissed- legs
अम्बर-गङ्गा- That Ganges which is flowing in the Sky
The Ganges which flows in the sky and kissed by the legs of
the Lord Vishnu
पदतल-विदसलत-गुरुतर-शकटिः1
Surface of the foot – split into pieces-very large or heavy- the
demon Shakata
Mr Nanda Mohan Shenoy
CDPSE, CISA ,CAIIB
<8>
Positive Comparative Superlative
Big Bigger Biggest
Good Better Best
तोलितद्धधत: or अततशायि
Positive Comparative- तरप्or ईयसुन् Superlative- तमप्or ईष्ठन्
लघु: लघुतरिः or लघीयाि् लघुतमिः or लतघष्ठ:
गुरु: गुरुतरिः or गरीयाि् गुरुतमिः or गररष्ठ:
पदतल-विदसलत-गुरुतर-शकटिः1
Mr Nanda Mohan Shenoy
CDPSE, CISA ,CAIIB
<9>
कासलयिाग-क्ष्िेल-तिहन्ता 1
Kaliya Naga- sportingly- killed
सरससि-ििदल-विकससत-ियििः 1
Lotus- new petal- expanded- Eyes
कालघिाली-कबुुर-कायिः
काल-घि -अली-कबुुर-कायिः
Black- cloud- bee- pigeon-body
Krishna’s body has the color of a bee ,black cloud and grey like that
of a pigeon.
Mr Nanda Mohan Shenoy
CDPSE, CISA ,CAIIB
<10>
शरशत-शकसलत-ररपुशत-तििहिः
शर-शत-शकसलत-ररपु-शत-तििहिः
Arrows- hundred-reduced to
fragments-enemy-
hundreds-multitude
Refers to Ramavatara where Rama
killed hordes of enemies using the
arrows
सततग-समिि-खगपतत-तिरतिः
Wind- equal in speed- Garuda-
resting
Has तिरतिः word taught so far?
Mr Nanda Mohan Shenoy
CDPSE, CISA ,CAIIB
<11>
Mr Nanda Mohan Shenoy
CDPSE, CISA ,CAIIB
<12>
चञ्चलं दह मििः कृ ष्ण प्रमाधि बलिद्ृढम्।
तस्याहं तिग्रहं मन्ये िायोररि सुदुष्करम्।।6.34।।
मनोजवं मारुततुल्यवेगं
जजतेजरियं बुद्धिमतां वररष्ठ ।
वातात्मजं वानरयूथमुख्यं
श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये ।
Mr Nanda Mohan Shenoy
CDPSE, CISA ,CAIIB
<13>
ियसमह पररतुष्टा ित्कलैस्त्िं दुक
ल लैिः
सम इह पररतोषो तिविुशेषो विशेषिः।।
स तु भितत दररद्रो यस्य तृष्णा विशाला
मिसस च पररतुष्टे कोऽिुिाि् को दररद्रिः।।
वैराग्यशतकम्– ५३
We are content to wear garments
made of bark of trees and you with
dress made of soft material. But the
contentment is alike; the difference in
attire makes no difference. He whose
desires are huge is indeed poor. If the
contentment is in the mind, then who
is rich and who is poor?
Mr Nanda Mohan Shenoy
CDPSE, CISA ,CAIIB
<14>
अम्बरगङ्गा-चुजम्बत-पादिः पदतल-विदसलत-गुरुतर-शकटिः ।
कासलयिाग-क्ष्िेल-तिहन्ता सरससि-ििदल-विकससत-ियििः ॥
कालघिाली-कबुुर-कायिः शरशत-शकसलत-ररपुशत-तििहिः ।
सन्ततमस्माि् पातु मुराररिः सततग-समिि-खगपतत-तिरतिः ॥
May that Murari,
Who has his feet kissed by the Ganga in the sky,
Who killed the demon Shakata (who was heavier than the leg of Krishna),
Who killed the ego of Kaliya Sportingly ,
Who has the eyes which resemble the new petal of the lotus,
Who has body colour is as dark as the cloud, pigeon and bee,
Who killed the multitude of hundreds of enemies fragmented by the hundreds of
arrows,
Who is delighted in riding the Garuda which has the speed equivalent to that of the
wind protect us always
Mr Nanda Mohan Shenoy
CDPSE, CISA ,CAIIB
<15>
Three Dimension
व्याकरणम ्
अम्बरगङ्गा-चुजम्बत-पादिः पदतल-
विदसलत-गुरुतर-शकटिः ।
कासलयिाग-क्ष्िेल-तिहन्ता सरससि-
ििदल-विकससत-ियििः ॥
कालघिाली-कबुुर-कायिः शरशत-
शकसलत-ररपुशत-तििहिः ।
सन्ततमस्माि् पातु मुराररिः सततग-
समिि-खगपतत-तिरतिः ॥
Mr Nanda Mohan Shenoy
CDPSE, CISA ,CAIIB
<16>
1-उक्ता 2-अत्युक्ता 3-मध्या 4-प्रततष्ठा
5 सुप्रततष्ठा 6-गायत्री 7-उजष्णक् 8-अिुष्टुप ्
9-बृहती 10-पंजक्त 11-त्रत्रष्टुप ् 12िगती
13 अततिगती 14-शक्िरी 15-अततशक्िरी 16-अजष्ट
17-अत्यजष्ट 18-धृतत 19-अततधृतत 20-कृ तत
21- प्रकृ तत 22-आकृ तत 23-विकृ तत 24-संस्कृ तत
25- अततकृ तत
Revision
Mr Nanda Mohan Shenoy
CDPSE, CISA ,CAIIB
<17>
S I I S S S I I S S I I I I I I I I I I I I I I
अम्बरगङ्गा-चुजम्बत-पादिः पदतल-विदसलत-गुरुतर -शकटिः ।
भ म स भ न न न न
कासलयिाग-क्ष्िेल-तिहन्ता सरससि-ििदल-विकससत-ियििः ॥
कालघिाली-कबुुर-कायिः शरशत-शकसलत-ररपुशत-तििहिः ।
सन्ततमस्माि् पातुमुराररिः सततग-समिि-खगपतत-तिरतिः ॥
25- अततकृ तत
भ S I I
स I I S
न I I I
म S S S
गु
गु
Mr Nanda Mohan Shenoy
CDPSE, CISA ,CAIIB
<18>
S I I S S S I I S S I I I I I I I I I I I I I I
अम्बरगङ्गा-चुजम्बत-पादिः पदतल-विदसलत-गुरुतर -शकटिः ।
भ म स भ न न न न
कासलयिाग-क्ष्िेल-तिहन्ता सरससि-ििदल-विकससत-ियििः ॥
कालघिाली-कबुुर-कायिः शरशत-शकसलत-ररपुशत-तििहिः ।
सन्ततमस्माि् पातुमुराररिः सततग-समिि-खगपतत-तिरतिः ॥
25- अततकृ तत
भ S I I
स I I S
न I I I
म S S S
गु
गु
Mr Nanda Mohan Shenoy
CDPSE, CISA ,CAIIB
<19>
अलङ्कार:
• अिुप्रासम्
• यमकम्
• धचत्रकाव्यम ्
• िक्रोजक्त
• स्लेष
शब्दालङ्कारिः
1.Repetition only once
2.Repetition > once
3.Entire Word repetition
4. Padantham repeats
5. Same sthanam
Poll-2
Consonants
Words
व्याकर
णम ्
Mr Nanda Mohan Shenoy
CDPSE, CISA ,CAIIB
<20>
1. Which of the following alamkara will you observe in the Kanduka Stuti ( Single Choice)
A 1: अिुप्रासम ्
A 2: यमकम ्
A 3: धचत्रकाव्यम ्
A 4: िक्रोजक्त
A 5: स्लेष
2. अम्बरगङ्गा-चुजम्बत-पादिः पदतल-विदसलत-गुरुतर-शकटिः । कासलयिाग-क्ष्िेल-तिहन्ता सरससि-
ििदल-विकससत-ियििः ॥ In the above sloka "म्ब" is an example of ( Single Choice)
A 1: छेकािुप्रास:
A 2: िृत्यािुप्रास:
A 3: लाटािुप्रासिः
A 4: अन्त्यािुप्रासिः
3. अम्बरगङ्गा-चुजम्बत-पादिः पदतल-विदसलत-गुरुतर-शकटिः । कासलयिाग-क्ष्िेल-तिहन्ता सरससि-
ििदल-विकससत-ियििः ॥ In the above sloka "ल" is an example of____ ( Single Choice)
A 1: छेकािुप्रास:
A 2: िृत्यािुप्रास:
A 3: लाटािुप्रासिः
A 4: अन्त्यािुप्रासिः
Mr Nanda Mohan Shenoy
CDPSE, CISA ,CAIIB
<21>
अम्बरगङ्गा-चुजम्बत-पादिः
पदतल-विदसलत-गुरुतर-शकटिः ।
कासलयिाग-क्ष्िेल-तिहन्ता
सरससि-ििदल-विकससत-ियििः ॥
अलङ्कार:
• अिुप्रासम्
• यमकम्
• धचत्रकाव्यम ्
• िक्रोजक्त
• स्लेष
शब्दालङ्कारिः
1.Repetition only once
2.Repetition > once
3.Entire Word repetition
4. Padantham repeats
5. Same sthanam
Consonants
Words
अम्बरगङ्गा-चुजम्बत-पादिः
पदतल-विदसलत-गुरुतर-शकटिः ।
कासलयिाग-क्ष्िेल-तिहन्ता
सरससि-ििदल-विकससत-ियििः ॥
व्याकरणम्
Mr Nanda Mohan Shenoy
CDPSE, CISA ,CAIIB
<22>
कालघिाली-कबुुर-कायिः
शरशत-शकसलत-ररपुशत-तििहिः ।
सन्ततमस्माि् पातु मुराररिः
सततग-समिि-खगपतत-तिरतिः ॥
अलङ्कार:
• अिुप्रासम्
• यमकम्
• धचत्रकाव्यं
• िक्रोजक्त
• स्लेष
शब्दालङ्कारिः
1.Repetition only once
2.Repetition > once
3.Entire Word repetition
4. Padantham repeats
5. Same sthanam
Consonants
Words
कालघिाली-कबुुर-कायिः
शरशत-शकसलत-ररपुशत-तििहिः ।
सन्ततमस्माि् पातु मुराररिः
सततग-समिि-खगपतत-तिरतिः ॥
Mr Nanda Mohan Shenoy
CDPSE, CISA ,CAIIB
<23>
Next Quiz – 6th March 2021- Sat @ TO BE CONFIRMED
Topic- Chitrakavyam

More Related Content

Similar to F16 - Kanduka Stuti

F 32-Mukundamala- Part-6
F 32-Mukundamala- Part-6F 32-Mukundamala- Part-6
F 32-Mukundamala- Part-6
Nanda Mohan Shenoy
 
F25 samskritham21-
F25 samskritham21-F25 samskritham21-
F25 samskritham21-
Nanda Mohan Shenoy
 
F20 - Matrupanchakam मातृपञ्चकम्
F20 - Matrupanchakam मातृपञ्चकम्F20 - Matrupanchakam मातृपञ्चकम्
F20 - Matrupanchakam मातृपञ्चकम्
Nanda Mohan Shenoy
 
F24 samskritham21-Narada Bhakti Sutra-5
F24 samskritham21-Narada Bhakti Sutra-5F24 samskritham21-Narada Bhakti Sutra-5
F24 samskritham21-Narada Bhakti Sutra-5
Nanda Mohan Shenoy
 
F29- Mukundamala- Part-3
F29- Mukundamala- Part-3 F29- Mukundamala- Part-3
F29- Mukundamala- Part-3
Nanda Mohan Shenoy
 
F23 Narada Bhakti Sutra-4
F23 Narada Bhakti Sutra-4 F23 Narada Bhakti Sutra-4
F23 Narada Bhakti Sutra-4
Nanda Mohan Shenoy
 
F26- Narada Bhakti Sutra -Part-7
F26- Narada Bhakti Sutra -Part-7F26- Narada Bhakti Sutra -Part-7
F26- Narada Bhakti Sutra -Part-7
Nanda Mohan Shenoy
 
F19 Introduction to Sutra and Bhakti Sutra
F19 Introduction to Sutra and Bhakti SutraF19 Introduction to Sutra and Bhakti Sutra
F19 Introduction to Sutra and Bhakti Sutra
Nanda Mohan Shenoy
 
D_21 Samskritham 21
D_21 Samskritham 21D_21 Samskritham 21
D_21 Samskritham 21
Nanda Mohan Shenoy
 
F13 Srikrishna Karnamrutham
F13 Srikrishna KarnamruthamF13 Srikrishna Karnamrutham
F13 Srikrishna Karnamrutham
Nanda Mohan Shenoy
 
F30 Mukundamala Part 4
F30 Mukundamala Part 4F30 Mukundamala Part 4
F30 Mukundamala Part 4
Nanda Mohan Shenoy
 
F08 -Vatapuranatastakam
F08 -VatapuranatastakamF08 -Vatapuranatastakam
F08 -Vatapuranatastakam
Nanda Mohan Shenoy
 
VR-05 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
VR-05 Vrittha Rathnakaram and NarayaneeyamVR-05 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
VR-05 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
Nanda Mohan Shenoy
 
F06 samskritham21
F06 samskritham21F06 samskritham21
F06 samskritham21
Nanda Mohan Shenoy
 
VR-08 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
VR-08 Vrittha Rathnakaram and NarayaneeyamVR-08 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
VR-08 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
Nanda Mohan Shenoy
 
VR-06 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
VR-06 Vrittha Rathnakaram and NarayaneeyamVR-06 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
VR-06 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
Nanda Mohan Shenoy
 
F22 Narada Bhakti Sutra-3
F22 Narada Bhakti Sutra-3F22 Narada Bhakti Sutra-3
F22 Narada Bhakti Sutra-3
Nanda Mohan Shenoy
 
D09- Samskritham 21
D09- Samskritham 21D09- Samskritham 21
D09- Samskritham 21
Nanda Mohan Shenoy
 
D04- Samskritham 21
D04- Samskritham 21D04- Samskritham 21
D04- Samskritham 21
Nanda Mohan Shenoy
 
D5 Narayaneeyam
D5 NarayaneeyamD5 Narayaneeyam
D5 Narayaneeyam
Nanda Mohan Shenoy
 

Similar to F16 - Kanduka Stuti (20)

F 32-Mukundamala- Part-6
F 32-Mukundamala- Part-6F 32-Mukundamala- Part-6
F 32-Mukundamala- Part-6
 
F25 samskritham21-
F25 samskritham21-F25 samskritham21-
F25 samskritham21-
 
F20 - Matrupanchakam मातृपञ्चकम्
F20 - Matrupanchakam मातृपञ्चकम्F20 - Matrupanchakam मातृपञ्चकम्
F20 - Matrupanchakam मातृपञ्चकम्
 
F24 samskritham21-Narada Bhakti Sutra-5
F24 samskritham21-Narada Bhakti Sutra-5F24 samskritham21-Narada Bhakti Sutra-5
F24 samskritham21-Narada Bhakti Sutra-5
 
F29- Mukundamala- Part-3
F29- Mukundamala- Part-3 F29- Mukundamala- Part-3
F29- Mukundamala- Part-3
 
F23 Narada Bhakti Sutra-4
F23 Narada Bhakti Sutra-4 F23 Narada Bhakti Sutra-4
F23 Narada Bhakti Sutra-4
 
F26- Narada Bhakti Sutra -Part-7
F26- Narada Bhakti Sutra -Part-7F26- Narada Bhakti Sutra -Part-7
F26- Narada Bhakti Sutra -Part-7
 
F19 Introduction to Sutra and Bhakti Sutra
F19 Introduction to Sutra and Bhakti SutraF19 Introduction to Sutra and Bhakti Sutra
F19 Introduction to Sutra and Bhakti Sutra
 
D_21 Samskritham 21
D_21 Samskritham 21D_21 Samskritham 21
D_21 Samskritham 21
 
F13 Srikrishna Karnamrutham
F13 Srikrishna KarnamruthamF13 Srikrishna Karnamrutham
F13 Srikrishna Karnamrutham
 
F30 Mukundamala Part 4
F30 Mukundamala Part 4F30 Mukundamala Part 4
F30 Mukundamala Part 4
 
F08 -Vatapuranatastakam
F08 -VatapuranatastakamF08 -Vatapuranatastakam
F08 -Vatapuranatastakam
 
VR-05 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
VR-05 Vrittha Rathnakaram and NarayaneeyamVR-05 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
VR-05 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
 
F06 samskritham21
F06 samskritham21F06 samskritham21
F06 samskritham21
 
VR-08 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
VR-08 Vrittha Rathnakaram and NarayaneeyamVR-08 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
VR-08 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
 
VR-06 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
VR-06 Vrittha Rathnakaram and NarayaneeyamVR-06 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
VR-06 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
 
F22 Narada Bhakti Sutra-3
F22 Narada Bhakti Sutra-3F22 Narada Bhakti Sutra-3
F22 Narada Bhakti Sutra-3
 
D09- Samskritham 21
D09- Samskritham 21D09- Samskritham 21
D09- Samskritham 21
 
D04- Samskritham 21
D04- Samskritham 21D04- Samskritham 21
D04- Samskritham 21
 
D5 Narayaneeyam
D5 NarayaneeyamD5 Narayaneeyam
D5 Narayaneeyam
 

More from Nanda Mohan Shenoy

Srimadbhagavata_parayanam_v3.pdf
Srimadbhagavata_parayanam_v3.pdfSrimadbhagavata_parayanam_v3.pdf
Srimadbhagavata_parayanam_v3.pdf
Nanda Mohan Shenoy
 
D07_SVCMahatmyam_v1.pdf
D07_SVCMahatmyam_v1.pdfD07_SVCMahatmyam_v1.pdf
D07_SVCMahatmyam_v1.pdf
Nanda Mohan Shenoy
 
D06_SVCMahatmyam_v1.pdf
D06_SVCMahatmyam_v1.pdfD06_SVCMahatmyam_v1.pdf
D06_SVCMahatmyam_v1.pdf
Nanda Mohan Shenoy
 
D05_SVCMahatmyam_v1.pdf
D05_SVCMahatmyam_v1.pdfD05_SVCMahatmyam_v1.pdf
D05_SVCMahatmyam_v1.pdf
Nanda Mohan Shenoy
 
D04_SVCMahatmyam_v1.pdf
D04_SVCMahatmyam_v1.pdfD04_SVCMahatmyam_v1.pdf
D04_SVCMahatmyam_v1.pdf
Nanda Mohan Shenoy
 
D03_SVCMahatmyam_v1.pdf
D03_SVCMahatmyam_v1.pdfD03_SVCMahatmyam_v1.pdf
D03_SVCMahatmyam_v1.pdf
Nanda Mohan Shenoy
 
D02_SVCMahatmyam_v1.pdf
D02_SVCMahatmyam_v1.pdfD02_SVCMahatmyam_v1.pdf
D02_SVCMahatmyam_v1.pdf
Nanda Mohan Shenoy
 
D01_SVCMahatmyam_v1.pdf
D01_SVCMahatmyam_v1.pdfD01_SVCMahatmyam_v1.pdf
D01_SVCMahatmyam_v1.pdf
Nanda Mohan Shenoy
 
09_Sundara Kandam_v3.pdf
09_Sundara Kandam_v3.pdf09_Sundara Kandam_v3.pdf
09_Sundara Kandam_v3.pdf
Nanda Mohan Shenoy
 
08_Sundara Kandam_v3.pdf
08_Sundara Kandam_v3.pdf08_Sundara Kandam_v3.pdf
08_Sundara Kandam_v3.pdf
Nanda Mohan Shenoy
 
07_Sundara Kandam_v3.pdf
07_Sundara Kandam_v3.pdf07_Sundara Kandam_v3.pdf
07_Sundara Kandam_v3.pdf
Nanda Mohan Shenoy
 
06_Sundara Kandam_v3.pdf
06_Sundara Kandam_v3.pdf06_Sundara Kandam_v3.pdf
06_Sundara Kandam_v3.pdf
Nanda Mohan Shenoy
 
05_Sundara Kandam_v3.pdf
05_Sundara Kandam_v3.pdf05_Sundara Kandam_v3.pdf
05_Sundara Kandam_v3.pdf
Nanda Mohan Shenoy
 
04_Sundara Kandam_v3.pptx
04_Sundara Kandam_v3.pptx04_Sundara Kandam_v3.pptx
04_Sundara Kandam_v3.pptx
Nanda Mohan Shenoy
 
03_Sundara Kandam-v3.pdf
03_Sundara Kandam-v3.pdf03_Sundara Kandam-v3.pdf
03_Sundara Kandam-v3.pdf
Nanda Mohan Shenoy
 
02_Sundara Kandam_v3.pdf
02_Sundara Kandam_v3.pdf02_Sundara Kandam_v3.pdf
02_Sundara Kandam_v3.pdf
Nanda Mohan Shenoy
 
01_Sundara Kandam_v3.pdf
01_Sundara Kandam_v3.pdf01_Sundara Kandam_v3.pdf
01_Sundara Kandam_v3.pdf
Nanda Mohan Shenoy
 
CEPAR Conference _20230204.pdf
CEPAR Conference _20230204.pdfCEPAR Conference _20230204.pdf
CEPAR Conference _20230204.pdf
Nanda Mohan Shenoy
 
Digitial Personal Data Bill 2022 feedback
Digitial Personal Data Bill 2022 feedbackDigitial Personal Data Bill 2022 feedback
Digitial Personal Data Bill 2022 feedback
Nanda Mohan Shenoy
 
IS17428_ISACA_Chennai_20220910.pptx
IS17428_ISACA_Chennai_20220910.pptxIS17428_ISACA_Chennai_20220910.pptx
IS17428_ISACA_Chennai_20220910.pptx
Nanda Mohan Shenoy
 

More from Nanda Mohan Shenoy (20)

Srimadbhagavata_parayanam_v3.pdf
Srimadbhagavata_parayanam_v3.pdfSrimadbhagavata_parayanam_v3.pdf
Srimadbhagavata_parayanam_v3.pdf
 
D07_SVCMahatmyam_v1.pdf
D07_SVCMahatmyam_v1.pdfD07_SVCMahatmyam_v1.pdf
D07_SVCMahatmyam_v1.pdf
 
D06_SVCMahatmyam_v1.pdf
D06_SVCMahatmyam_v1.pdfD06_SVCMahatmyam_v1.pdf
D06_SVCMahatmyam_v1.pdf
 
D05_SVCMahatmyam_v1.pdf
D05_SVCMahatmyam_v1.pdfD05_SVCMahatmyam_v1.pdf
D05_SVCMahatmyam_v1.pdf
 
D04_SVCMahatmyam_v1.pdf
D04_SVCMahatmyam_v1.pdfD04_SVCMahatmyam_v1.pdf
D04_SVCMahatmyam_v1.pdf
 
D03_SVCMahatmyam_v1.pdf
D03_SVCMahatmyam_v1.pdfD03_SVCMahatmyam_v1.pdf
D03_SVCMahatmyam_v1.pdf
 
D02_SVCMahatmyam_v1.pdf
D02_SVCMahatmyam_v1.pdfD02_SVCMahatmyam_v1.pdf
D02_SVCMahatmyam_v1.pdf
 
D01_SVCMahatmyam_v1.pdf
D01_SVCMahatmyam_v1.pdfD01_SVCMahatmyam_v1.pdf
D01_SVCMahatmyam_v1.pdf
 
09_Sundara Kandam_v3.pdf
09_Sundara Kandam_v3.pdf09_Sundara Kandam_v3.pdf
09_Sundara Kandam_v3.pdf
 
08_Sundara Kandam_v3.pdf
08_Sundara Kandam_v3.pdf08_Sundara Kandam_v3.pdf
08_Sundara Kandam_v3.pdf
 
07_Sundara Kandam_v3.pdf
07_Sundara Kandam_v3.pdf07_Sundara Kandam_v3.pdf
07_Sundara Kandam_v3.pdf
 
06_Sundara Kandam_v3.pdf
06_Sundara Kandam_v3.pdf06_Sundara Kandam_v3.pdf
06_Sundara Kandam_v3.pdf
 
05_Sundara Kandam_v3.pdf
05_Sundara Kandam_v3.pdf05_Sundara Kandam_v3.pdf
05_Sundara Kandam_v3.pdf
 
04_Sundara Kandam_v3.pptx
04_Sundara Kandam_v3.pptx04_Sundara Kandam_v3.pptx
04_Sundara Kandam_v3.pptx
 
03_Sundara Kandam-v3.pdf
03_Sundara Kandam-v3.pdf03_Sundara Kandam-v3.pdf
03_Sundara Kandam-v3.pdf
 
02_Sundara Kandam_v3.pdf
02_Sundara Kandam_v3.pdf02_Sundara Kandam_v3.pdf
02_Sundara Kandam_v3.pdf
 
01_Sundara Kandam_v3.pdf
01_Sundara Kandam_v3.pdf01_Sundara Kandam_v3.pdf
01_Sundara Kandam_v3.pdf
 
CEPAR Conference _20230204.pdf
CEPAR Conference _20230204.pdfCEPAR Conference _20230204.pdf
CEPAR Conference _20230204.pdf
 
Digitial Personal Data Bill 2022 feedback
Digitial Personal Data Bill 2022 feedbackDigitial Personal Data Bill 2022 feedback
Digitial Personal Data Bill 2022 feedback
 
IS17428_ISACA_Chennai_20220910.pptx
IS17428_ISACA_Chennai_20220910.pptxIS17428_ISACA_Chennai_20220910.pptx
IS17428_ISACA_Chennai_20220910.pptx
 

F16 - Kanduka Stuti

 • 1. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <1> Sanskrit -21 कन्दुकस्तुततिः F- 16 27-2-21 पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकीसरससिं करुणासमुद्रम्| राधासहायमततसुन्दरमन्दहासं िातालयेशमतिशं हृदद भाियासम ||
 • 2. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <2> अम्बरगङ्गाचुजम्बतपादिः पदतलविदसलतगुरुतरशकटिः । कासलयिागक्ष्िेलतिहन्ता सरससिििदलविकससतियििः ॥ कालघिालीकबुुरकायिः शरशतशकसलतररपुशततििहिः । सन्ततमस्माि् पातु मुराररिः सततगसमििखगपतततिरतिः ॥ अम्बरगङ्गा-चुजम्बत-पादिः पदतल-विदसलत-गुरुतर-शकटिः । कासलयिाग-क्ष्िेल-तिहन्ता सरससि-ििदल-विकससत-ियििः ॥ कालघिाली-कबुुर-कायिः शरशत-शकसलत-ररपुशत-तििहिः । सन्ततमस्माि् पातु मुराररिः सततग-समिि-खगपतत-तिरतिः ॥ Poll-1
 • 3. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <3> अम्बरगङ्गाचुजम्बतपादिः पदतलविदसलतगुरुतरशकटिः । कासलयिागक्ष्िेलतिहन्ता सरससिििदलविकससतियििः ॥ कालघिालीकबुुरकायिः शरशतशकसलतररपुशततििहिः । सन्ततमस्माि् पातु मुराररिः सततगसमििखगपतततिरतिः ॥ 1. कन्दुकास्तुतत was written by A 1: Madwacharya,A 2: Vallabahacharya A 3: Shankaracharya A 4: Vadiraja 2. The number of sylables in a pad of kanduka stuti is (sample Pada given below) अम्बरगङ्गा-चुजम्बत-पादिः पदतल-विदसलत-गुरुतर -शकटिः ।) A1: 24,A2: 25,A3: 26,A4: 27 3. Which of the statement is true with regard to the क्रक्रयापदम ् 'पातु ' A1: अस्माि ्- subject, मुराररिः object,A 2: अस्माि ्- object मुराररिः subject A3: अहम ् subject which is not mentioned explicitly in the sloka and अस्माि ् is the object A4: अहम् subject which is not mentioned explicitly in the sloka and मुराररिः is the object 4. What is the meaning of the word कन्दुक:? ( Single Choice) A1: Krishna,A 2: Ball,A3: Vishnu,A 4: Weapon of Vishnu 5. Which of the words given below is in superlative degree? ( Single Choice) A1: गुरु:,A2: गरीयाि ्,A3: गुरुतरिः,A4: गुरुतमिः
 • 4. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <4> अम्बरगङ्गा-चुजम्बत-पादिः पदतल-विदसलत-गुरुतर-शकटिः । कासलयिाग-क्ष्िेल-तिहन्ता सरससि-ििदल-विकससत-ियििः ॥ कालघिाली-कबुुर-कायिः शरशत-शकसलत-ररपुशत-तििहिः । सन्ततमस्माि् पातु मुराररिः सततग-समिि-खगपतत-तिरतिः ॥
 • 5. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <5> अम्बरगङ्गाचुजम्बतपादिः पदतलविदसलतगुरुतरशकटिः । कासलयिागक्ष्िेलतिहन्ता सरससिििदलविकससतियििः ॥ कालघिालीकबुुरकायिः शरशतशकसलतररपुशततििहिः । सन्ततमस्माि् पातु मुराररिः सततगसमििखगपतततिरतिः ॥
 • 6. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <6> अम्बरगङ्गाचुजम्बतपादिः1 पदतलविदसलतगुरुतरशकटिः1 । कासलयिागक्ष्िेलतिहन्ता1 सरससिििदलविकससतियििः1 ॥ कालघिालीकबुुरकायिः1 शरशतशकसलतररपुशततििहिः1 । सन्ततम्अ अस्माि्2 पातु मुराररिः सततगसमििखगपतततिरतिः1 ॥ मुराररिः अस्माि्पातु
 • 7. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <7> अम्बर-गङ्गा-चुजम्बत-पादिः1 Sky-Ganges- kissed- legs अम्बर-गङ्गा- That Ganges which is flowing in the Sky The Ganges which flows in the sky and kissed by the legs of the Lord Vishnu पदतल-विदसलत-गुरुतर-शकटिः1 Surface of the foot – split into pieces-very large or heavy- the demon Shakata
 • 8. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <8> Positive Comparative Superlative Big Bigger Biggest Good Better Best तोलितद्धधत: or अततशायि Positive Comparative- तरप्or ईयसुन् Superlative- तमप्or ईष्ठन् लघु: लघुतरिः or लघीयाि् लघुतमिः or लतघष्ठ: गुरु: गुरुतरिः or गरीयाि् गुरुतमिः or गररष्ठ: पदतल-विदसलत-गुरुतर-शकटिः1
 • 9. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <9> कासलयिाग-क्ष्िेल-तिहन्ता 1 Kaliya Naga- sportingly- killed सरससि-ििदल-विकससत-ियििः 1 Lotus- new petal- expanded- Eyes कालघिाली-कबुुर-कायिः काल-घि -अली-कबुुर-कायिः Black- cloud- bee- pigeon-body Krishna’s body has the color of a bee ,black cloud and grey like that of a pigeon.
 • 10. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <10> शरशत-शकसलत-ररपुशत-तििहिः शर-शत-शकसलत-ररपु-शत-तििहिः Arrows- hundred-reduced to fragments-enemy- hundreds-multitude Refers to Ramavatara where Rama killed hordes of enemies using the arrows सततग-समिि-खगपतत-तिरतिः Wind- equal in speed- Garuda- resting Has तिरतिः word taught so far?
 • 11. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <11>
 • 12. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <12> चञ्चलं दह मििः कृ ष्ण प्रमाधि बलिद्ृढम्। तस्याहं तिग्रहं मन्ये िायोररि सुदुष्करम्।।6.34।। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जजतेजरियं बुद्धिमतां वररष्ठ । वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये ।
 • 13. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <13> ियसमह पररतुष्टा ित्कलैस्त्िं दुक ल लैिः सम इह पररतोषो तिविुशेषो विशेषिः।। स तु भितत दररद्रो यस्य तृष्णा विशाला मिसस च पररतुष्टे कोऽिुिाि् को दररद्रिः।। वैराग्यशतकम्– ५३ We are content to wear garments made of bark of trees and you with dress made of soft material. But the contentment is alike; the difference in attire makes no difference. He whose desires are huge is indeed poor. If the contentment is in the mind, then who is rich and who is poor?
 • 14. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <14> अम्बरगङ्गा-चुजम्बत-पादिः पदतल-विदसलत-गुरुतर-शकटिः । कासलयिाग-क्ष्िेल-तिहन्ता सरससि-ििदल-विकससत-ियििः ॥ कालघिाली-कबुुर-कायिः शरशत-शकसलत-ररपुशत-तििहिः । सन्ततमस्माि् पातु मुराररिः सततग-समिि-खगपतत-तिरतिः ॥ May that Murari, Who has his feet kissed by the Ganga in the sky, Who killed the demon Shakata (who was heavier than the leg of Krishna), Who killed the ego of Kaliya Sportingly , Who has the eyes which resemble the new petal of the lotus, Who has body colour is as dark as the cloud, pigeon and bee, Who killed the multitude of hundreds of enemies fragmented by the hundreds of arrows, Who is delighted in riding the Garuda which has the speed equivalent to that of the wind protect us always
 • 15. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <15> Three Dimension व्याकरणम ् अम्बरगङ्गा-चुजम्बत-पादिः पदतल- विदसलत-गुरुतर-शकटिः । कासलयिाग-क्ष्िेल-तिहन्ता सरससि- ििदल-विकससत-ियििः ॥ कालघिाली-कबुुर-कायिः शरशत- शकसलत-ररपुशत-तििहिः । सन्ततमस्माि् पातु मुराररिः सततग- समिि-खगपतत-तिरतिः ॥
 • 16. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <16> 1-उक्ता 2-अत्युक्ता 3-मध्या 4-प्रततष्ठा 5 सुप्रततष्ठा 6-गायत्री 7-उजष्णक् 8-अिुष्टुप ् 9-बृहती 10-पंजक्त 11-त्रत्रष्टुप ् 12िगती 13 अततिगती 14-शक्िरी 15-अततशक्िरी 16-अजष्ट 17-अत्यजष्ट 18-धृतत 19-अततधृतत 20-कृ तत 21- प्रकृ तत 22-आकृ तत 23-विकृ तत 24-संस्कृ तत 25- अततकृ तत Revision
 • 17. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <17> S I I S S S I I S S I I I I I I I I I I I I I I अम्बरगङ्गा-चुजम्बत-पादिः पदतल-विदसलत-गुरुतर -शकटिः । भ म स भ न न न न कासलयिाग-क्ष्िेल-तिहन्ता सरससि-ििदल-विकससत-ियििः ॥ कालघिाली-कबुुर-कायिः शरशत-शकसलत-ररपुशत-तििहिः । सन्ततमस्माि् पातुमुराररिः सततग-समिि-खगपतत-तिरतिः ॥ 25- अततकृ तत भ S I I स I I S न I I I म S S S गु गु
 • 18. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <18> S I I S S S I I S S I I I I I I I I I I I I I I अम्बरगङ्गा-चुजम्बत-पादिः पदतल-विदसलत-गुरुतर -शकटिः । भ म स भ न न न न कासलयिाग-क्ष्िेल-तिहन्ता सरससि-ििदल-विकससत-ियििः ॥ कालघिाली-कबुुर-कायिः शरशत-शकसलत-ररपुशत-तििहिः । सन्ततमस्माि् पातुमुराररिः सततग-समिि-खगपतत-तिरतिः ॥ 25- अततकृ तत भ S I I स I I S न I I I म S S S गु गु
 • 19. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <19> अलङ्कार: • अिुप्रासम् • यमकम् • धचत्रकाव्यम ् • िक्रोजक्त • स्लेष शब्दालङ्कारिः 1.Repetition only once 2.Repetition > once 3.Entire Word repetition 4. Padantham repeats 5. Same sthanam Poll-2 Consonants Words व्याकर णम ्
 • 20. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <20> 1. Which of the following alamkara will you observe in the Kanduka Stuti ( Single Choice) A 1: अिुप्रासम ् A 2: यमकम ् A 3: धचत्रकाव्यम ् A 4: िक्रोजक्त A 5: स्लेष 2. अम्बरगङ्गा-चुजम्बत-पादिः पदतल-विदसलत-गुरुतर-शकटिः । कासलयिाग-क्ष्िेल-तिहन्ता सरससि- ििदल-विकससत-ियििः ॥ In the above sloka "म्ब" is an example of ( Single Choice) A 1: छेकािुप्रास: A 2: िृत्यािुप्रास: A 3: लाटािुप्रासिः A 4: अन्त्यािुप्रासिः 3. अम्बरगङ्गा-चुजम्बत-पादिः पदतल-विदसलत-गुरुतर-शकटिः । कासलयिाग-क्ष्िेल-तिहन्ता सरससि- ििदल-विकससत-ियििः ॥ In the above sloka "ल" is an example of____ ( Single Choice) A 1: छेकािुप्रास: A 2: िृत्यािुप्रास: A 3: लाटािुप्रासिः A 4: अन्त्यािुप्रासिः
 • 21. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <21> अम्बरगङ्गा-चुजम्बत-पादिः पदतल-विदसलत-गुरुतर-शकटिः । कासलयिाग-क्ष्िेल-तिहन्ता सरससि-ििदल-विकससत-ियििः ॥ अलङ्कार: • अिुप्रासम् • यमकम् • धचत्रकाव्यम ् • िक्रोजक्त • स्लेष शब्दालङ्कारिः 1.Repetition only once 2.Repetition > once 3.Entire Word repetition 4. Padantham repeats 5. Same sthanam Consonants Words अम्बरगङ्गा-चुजम्बत-पादिः पदतल-विदसलत-गुरुतर-शकटिः । कासलयिाग-क्ष्िेल-तिहन्ता सरससि-ििदल-विकससत-ियििः ॥ व्याकरणम्
 • 22. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <22> कालघिाली-कबुुर-कायिः शरशत-शकसलत-ररपुशत-तििहिः । सन्ततमस्माि् पातु मुराररिः सततग-समिि-खगपतत-तिरतिः ॥ अलङ्कार: • अिुप्रासम् • यमकम् • धचत्रकाव्यं • िक्रोजक्त • स्लेष शब्दालङ्कारिः 1.Repetition only once 2.Repetition > once 3.Entire Word repetition 4. Padantham repeats 5. Same sthanam Consonants Words कालघिाली-कबुुर-कायिः शरशत-शकसलत-ररपुशत-तििहिः । सन्ततमस्माि् पातु मुराररिः सततग-समिि-खगपतत-तिरतिः ॥
 • 23. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <23> Next Quiz – 6th March 2021- Sat @ TO BE CONFIRMED Topic- Chitrakavyam

Editor's Notes

 1. क्षितिरतिविपुलतरे तव तिष्ठति पृष्ठे, धरणिधरणकिणचक्रगरिष्ठे । केशव धृतकच्छपरूप जय जगदीश हरे ॥ २॥ पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान्। न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव।।11.43।।
 2. स्विद् - अव्ययम् शीग्रतरं
 3. https://www.mycoaching.in/2018/09/alankar.html Vipsa ,vipsa
 4. What type pf shabdalanakaram we need to discuss
 5. What type pf shabdalanakaram we need to discuss
 6. What type pf shabdalanakaram we need to discuss