SlideShare a Scribd company logo
1 of 19
Unitat de Relacions Institucionals
Alcaldia
Any 2021
261
16
2,189
2,173
QUI ANY 2021
CORRECTES INICIATS ERRONIS ANÒNIMS
285
46
2,211
2,166
QUI ANY 2020
409
43
2,611
2,654
QUI ANY 2019
Relacions Institucionals
Alcaldia
Queixes 1027
Suggeriments 407
Demandes
d’actuació
573
Consultes 159
TIPOLOGIA D’EXPEDIENTS
CORRECTES
2020
2.166
Queixes 1034
Suggeriments 348
Demandes
d’actuació
665
Consultes 126
2021*
2.173
Relacions Institucionals
Alcaldia
*Dades recollides a data 18/01/2022
RESUM DE LA GESTIÓ DELS
EXPEDIENTS DE
QUEIXES I SUGGERIMENTS
(resposta a la ciutadania en un màxim de 45 dies )
(Sense les Consultes)
Relacions Institucionals
Alcaldia
2019*
Total 2508
2020*
Total 2006
2021*
Total 2047
Finalitzades fora de termini NO Finalitzades Finalitzades en termini
2021: Dades recollides a data 24/02/2022
2020: Dades recollides a data 15/02/2021
2019: Dades recollides a data 26/02/2020
CONSULTES
(*resposta a la ciutadania en un màxim de 5 dies)
Any 2020
Finalitzades fora de termini
NO Finalitzades
Finalitzades en termini
126 Consultes
Any 2021
Finalitzades fora de termini
NO Finalitzades
Finalitzades en termini
159 Consultes
Relacions Institucionals
Alcaldia
TIPUS DE CONSULTES,
QUEIXES, DEMANDES I SUGGERIMENTS 2021
Queixes, Demandes i
Suggeriments
Nº Total: 2047
34,73% Via Pública - Manteniment
16,32% Serveis Urbans
13,43% Policia Local
10,84% Disciplina Urbanística i Activitats
8,30% Zoonosi i Medi Ambient
5,47% OIAC
4,15% Mediació i Convivència
3,37% Relacions Institucionals
2,54% Atenció a la Infància i a les Famílies
1,51% Medi Ambient i Higiene Ambiental
Consultes
Nº Total: 126
18,25% OIAC i Assumptes Generals
14,28% Disciplina Urbanística i Activitats
11,11% Via Pública
9,52% Policia Local
5,55% Gestió Tributària
4,76% Recaptació
4,76% Serveis Urbans
4,76% Cultura
3,97% Convivència
Relacions Institucionals
Alcaldia
TIPOLOGIA DE LES QUI
COMPARATIVA 2020-2021
13
35
40
89
138
122
226
Escales mecàniques i rampes
Circulació (BUS, carril bici, i ordenació i senyalització dels carrers)
Enllumenat públic
Clavegueram i rases; incidències companyies de llum, aigua, gas…
Senyalització i semaforització (Reserva d'estacionament per a persones
amb mobilitat reduïda - REM i senyalització viària)
Manteniment pavimentació (accesibilitat, pilones, tractament antilliscant,
guals, calçades i voreres)
Manteniment parcs i jardins (poda i plagues d'arbres, manteniment i
neteja)
2020 2021
52
78
109
104
59
97
Sobre expedients activitats i obres majors i/o menors i altres queixes
d'activitats
Sorolls i males olors (Activitats) i queixes terrasses de bar
Demandes inspeccions urbanístiques (habitatges i comunitats privades)
2020 2021
Relacions Institucionals
Alcaldia
VIA PÚBLICA
DISCIPLINA URBANÍSTICA I LLICÈNCIES
145
169
Contenidors i solars que generen molèsties i brutícia
Neteja a la via pública i Servei de recollida de mobles i
trastos vells
2020 2021
Relacions Institucionals
Alcaldia
TIPOLOGIA DE LES QUI
COMPARATIVA 2020-2021
SERVEIS URBANS
ZOONOSI I PROTECCIÓ D’ANIMALS MEDI AMBIENT I HIGIENE
AMBIENTAL
21
31
116
Programa de control de colònies de
gats, mosquits tigre, coloms, vespes,
abelles, etc.
Gestió urbana dels animals de
companyia; gossos perillosos, animals
desatesos, etc.
Plagues (en habitatges privats,
municipals, solars, via pública, etc.)
2020 2021
22
Parc fluvial del Besòs
Parc Serralada de Marina
Fauna urbana protegida
(animals que no siguin de
companyia)
2020 2021
MANTENIMENT EDIFICIS
Relacions Institucionals
Alcaldia
TIPOLOGIA DE LES QUI
COMPARATIVA 2020-2021
15
10
Manteniment i instal·lacions
en edificis i escoles
municipals
2020 2021
34
Projectes i obres
(Obres d'espai públic,
actuacions barris i reformes
equipaments municipals)
2020
OBRES PÚBLIQUES
10
22
53
81
151
Multes
Ocupacions il·legals i
activitats clandestines en
habitatges
Escàndols en bars,
restaurants, llocs d'oci i
habitatges particulars
Indisciplina viària
(Circulació)
Inseguretat ciutadana
(incompliment restriccions
COVID-19, robatoris i
ocupacions il·legals)
2020
DRETS SOCIALS, GENT GRAN, SALUT
I CONSUM
7
16
17
Esports (Activitats esportives,
Equipaments en centres esportius…
Educació (Estat dels centres
educatius i escoles, adjudicació de…
Cultura (Biblioteques, Esdeveniments,
Auditori, etc.)
2020 2021
30
36
50
77
Atenció a la Dependència i
Vulnerabilitat en Adults
Salut pública i atenció al consumidor
Atenció a la Infància i a les Famílies
Convivència i Mediació veïnal
2020 2021
Relacions Institucionals
Alcaldia
TIPOLOGIA DE LES QUI
COMPARATIVA 2020-2021
CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS POLICIA LOCAL
36
31
Cadastre, Impostos i
justificants pagament (Impost
sobre Béns Immobles - IBI i
Plusvàlua)
2020 2021
18
8
Tramitació a la web municipal
2020
Relacions Institucionals
Alcaldia
TIPOLOGIA DE LES QUI
COMPARATIVA 2020-2021
RECAPTACIÓ – GESTIÓ TRIBUTÀRIA SISTEMES D’INFORMACIÓ
ORIGEN DELS EXPEDIENTS
392
499
1468 1455
306
219
2020 2021
PRESENCIAL
Instància / verbal
VIA ELECTRÒNICA
Web / Xarxes / e-mail
VIA TELEFÒNICA
Altres
Relacions Institucionals
Alcaldia
Número de QUI per Districte
III
19.228 hab.
360 (2020)
342 (2021)
1,77% població
II
15.451 hab.
259 (2020)
232 (2021)
1,5% població
I
22.265 hab.
354 (2020)
336 (2021)
1,5% població
V
24.115 hab.
324 (2020)
282 (2021)
1,16% població
IV
21.874 hab.
289 (2020)
349 (2021)
1,6% població
Número de QUI
2021 per Districte
 Districte I 336
 Districte II 232
 Districte III 342
 Districte IV 349
 Districte V 282
 Districte VI 153
Relacions Institucionals
Alcaldia
VI
17.069 hab.
151 (2020)
153 (2021)
0,89% població
TIPOLOGIA de QUIS més freqüents per DISTRICTE
I
Manteniment de la via
pública (calçades i
voreres, guals, pivots,
enllumenat, escales
mecàniques i
clavegueram)
24,11%
Neteja Viària i
Contenidors
14,88%
Activitats (sorolls,
males olors, queixes
per l’activitat,
expedients obres
menors i majors)
14,88%
Inseguretat Ciutadana
Indisciplina Viària
Multes
12,20%
II
Manteniment de la via
pública (calçades i
voreres, guals, pivots,
enllumenat, escales
mecàniques i
clavegueram)
23,71%
Neteja Viària i
Contenidors
16,38%
Manteniment parcs i
jardins (poda,
manteniment general
parcs)
13,79%
Activitats (sorolls,
males olors, queixes
per l’activitat,
expedients obres
menors i majors)
12,07%
III
Manteniment de la via
pública (calçades i
voreres, guals, pivots,
enllumenat, escales
mecàniques i
clavegueram)
27,77%
Manteniment parcs i
jardins (poda,
manteniment general
parcs)
16,37%
Inseguretat Ciutadana
Indisciplina Viària
Multes
13,16%
Neteja Viària i
Contenidors
12,28%
IV
Manteniment de la via
pública (calçades i
voreres, guals, pivots,
enllumenat, escales
mecàniques i
clavegueram)
20,63%
Neteja Viària i
Contenidors
20,06%
Inseguretat Ciutadana
Indisciplina Viària
Multes
16,33%
Manteniment parcs i
jardins (poda,
manteniment general
parcs)
10,88%
V
Manteniment de la via
pública (calçades i
voreres, guals, pivots,
enllumenat, escales
mecàniques i
clavegueram)
26,95%
Neteja Viària i
Contenidors
21,27%
Activitats (sorolls,
males olors, queixes
per l’activitat,
expedients obres
menors i majors)
18,44%
Inseguretat Ciutadana
Indisciplina Viària
Multes
15,60%
VI
Manteniment de la via
pública (calçades i
voreres, guals, pivots,
enllumenat, escales
mecàniques i
clavegueram)
30,06%
Inseguretat Ciutadana
Indisciplina Viària
Multes
13,07%
Neteja Viària i
Contenidors
12,42%
Activitats (sorolls,
males olors, queixes
per l’activitat,
expedients obres
menors i majors)
11,11%
Relacions Institucionals
Alcaldia
III
Singuerlín
La Guinardera
Can Franquesa
Les Oliveres
Can Calvet
Serra de Marina
II
Riera Alta
Llatí
Cementiri Vell
I
Centre
Can Mariner
IV
Riu Nord
Riu Sud
V
El Raval
Safaretjos
Santa Rosa
VI
Fondo
Número de QUI per Barris
Relacions Institucionals
Alcaldia
Riu
Nord
7.849 hab.
176
Riu Sud
14.030 hab.
178
El Raval
8.558 hab.
102
Santa
Rosa
14.682 hab.
148
Fondo
17.079 hab.
153
Centre
16.463 hab.
287
Can
Mariner
7.979hab.
75
Safaretjos
1.282 hab.
40
Llatí
9.753 hab.
112
Singuerlín
12.647 hab.
162
Les Oliveres
3.225 hab.
88
Can Franquesa
1.333 hab.
17
La
Guinardera
1.941 hab.
28
Can Calvet
32
Serra de
Marina
10
Riera
Alta
1.821 hab.
63
Cementiri
Vell
1.358hab.
27 Número de QUI 2021 per Barris
 Centre 287
 Riu Sud 178
 Riu Nord 176
 Singuerlín 162
 Fondo 153
 Santa Rosa 148
 Llatí 112
 El Raval 102
 Les Oliveres 88
 Can Mariner 75
 Riera Alta 63
 Safaretjos 40
 Can Calvet 32
 La Guinardera 28
 Cementiri Vell 27
 Can Franquesa 17
 Serra de Marina 10
CONCLUSIONS
RESOLUCIÓ
D’EXPEDIENTS
I
CANAL
D’ENTRADA
QUIS
2021
Relacions Institucionals
Alcaldia
CONCLUSIONS
EXPEDIENTS
QUIS
2021
Relacions Institucionals
Alcaldia
PER TEMES I/O ÀMBITS D’ACTUACIÓ
CONCLUSIONS
EXPEDIENTS
QUIS
2021
Relacions Institucionals
Alcaldia
PER DISTRICTES
Unitat de Relacions Institucionals
Alcaldia
Santa Coloma de Gramenet, març de 2022

More Related Content

What's hot

What's hot (10)

Informe de l'activitat de l'AOC (maig 2017)
 Informe de l'activitat de l'AOC (maig 2017) Informe de l'activitat de l'AOC (maig 2017)
Informe de l'activitat de l'AOC (maig 2017)
 
Informe de l'activitat del Consorci AOC (juliol 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (juliol 2017)Informe de l'activitat del Consorci AOC (juliol 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (juliol 2017)
 
Informe de l'activitat de l'AOC (Març 2017)
 Informe de l'activitat de l'AOC (Març 2017) Informe de l'activitat de l'AOC (Març 2017)
Informe de l'activitat de l'AOC (Març 2017)
 
Presentació Pla De Barris 31·03·09
Presentació Pla De Barris 31·03·09Presentació Pla De Barris 31·03·09
Presentació Pla De Barris 31·03·09
 
Informe de l'activitat de l'AOC (Febrer 2017)
Informe de l'activitat de l'AOC (Febrer 2017)Informe de l'activitat de l'AOC (Febrer 2017)
Informe de l'activitat de l'AOC (Febrer 2017)
 
Informe de l'activitat del Consorci AOC (agost 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (agost 2017)Informe de l'activitat del Consorci AOC (agost 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (agost 2017)
 
Informe d’activitat del serveis Consorci AOC_JUNY2014
Informe d’activitat del serveis Consorci AOC_JUNY2014Informe d’activitat del serveis Consorci AOC_JUNY2014
Informe d’activitat del serveis Consorci AOC_JUNY2014
 
Informe d’activitat_octubre2014. Situació de l'estat actual dels projectes de...
Informe d’activitat_octubre2014. Situació de l'estat actual dels projectes de...Informe d’activitat_octubre2014. Situació de l'estat actual dels projectes de...
Informe d’activitat_octubre2014. Situació de l'estat actual dels projectes de...
 
Informe de l'activitat de l'AOC. Anual 2016
 Informe de l'activitat de l'AOC. Anual 2016 Informe de l'activitat de l'AOC. Anual 2016
Informe de l'activitat de l'AOC. Anual 2016
 
Informe de l'activitat del Consorci AOC (novembre 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (novembre 2017)Informe de l'activitat del Consorci AOC (novembre 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (novembre 2017)
 

Similar to Estadístiques de queixes i suggeriments 2021 (7)

Presentació de queixes i suggeriments 2022
 Presentació de queixes i suggeriments 2022 Presentació de queixes i suggeriments 2022
Presentació de queixes i suggeriments 2022
 
Presentació dels QUIS i Suggeriments a l'Ajuntament de Santa Coloma 2023.pdf
Presentació dels QUIS i Suggeriments a l'Ajuntament de Santa Coloma 2023.pdfPresentació dels QUIS i Suggeriments a l'Ajuntament de Santa Coloma 2023.pdf
Presentació dels QUIS i Suggeriments a l'Ajuntament de Santa Coloma 2023.pdf
 
Informe de l'activitat de l'AOC (gener 2017)
 Informe de l'activitat de l'AOC (gener 2017) Informe de l'activitat de l'AOC (gener 2017)
Informe de l'activitat de l'AOC (gener 2017)
 
Informe d’activitat. Febrer 2015
 Informe d’activitat. Febrer 2015 Informe d’activitat. Febrer 2015
Informe d’activitat. Febrer 2015
 
Informe d’activitat. Febrer 2015
 Informe d’activitat. Febrer 2015 Informe d’activitat. Febrer 2015
Informe d’activitat. Febrer 2015
 
1 gener
1 gener1 gener
1 gener
 
Informe de l'activitat de l'AOC (Gener 2018)
Informe de l'activitat de l'AOC (Gener 2018)Informe de l'activitat de l'AOC (Gener 2018)
Informe de l'activitat de l'AOC (Gener 2018)
 

More from Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

More from Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet (20)

Resum pressupost municipal 2024 (Aprovació inicial)
Resum pressupost municipal 2024 (Aprovació inicial)Resum pressupost municipal 2024 (Aprovació inicial)
Resum pressupost municipal 2024 (Aprovació inicial)
 
Resum pressupost municipal 2022 (aprovació inicial)
Resum pressupost municipal 2022 (aprovació inicial)Resum pressupost municipal 2022 (aprovació inicial)
Resum pressupost municipal 2022 (aprovació inicial)
 
Presentació curs 2021 2022 Escola Música
Presentació curs 2021 2022 Escola MúsicaPresentació curs 2021 2022 Escola Música
Presentació curs 2021 2022 Escola Música
 
Postals de Santa Coloma de Gramenet
Postals de Santa Coloma de GramenetPostals de Santa Coloma de Gramenet
Postals de Santa Coloma de Gramenet
 
Audiència pública Pressupost 2021
Audiència pública Pressupost 2021Audiència pública Pressupost 2021
Audiència pública Pressupost 2021
 
Presentacio oferta formativa
Presentacio oferta formativaPresentacio oferta formativa
Presentacio oferta formativa
 
Pressupost 2018 - Aprovació inicial
Pressupost 2018 - Aprovació inicialPressupost 2018 - Aprovació inicial
Pressupost 2018 - Aprovació inicial
 
10è. Festival Internacional de Teatre Integratiu de Santa Coloma de Gramenet
10è. Festival Internacional de Teatre Integratiu de Santa Coloma de Gramenet10è. Festival Internacional de Teatre Integratiu de Santa Coloma de Gramenet
10è. Festival Internacional de Teatre Integratiu de Santa Coloma de Gramenet
 
Festival Passatge Insòlit 2017
Festival Passatge Insòlit 2017Festival Passatge Insòlit 2017
Festival Passatge Insòlit 2017
 
Escola Municipal de Música
Escola Municipal de Música Escola Municipal de Música
Escola Municipal de Música
 
Pla director de l'Escola de Música
Pla director de l'Escola de MúsicaPla director de l'Escola de Música
Pla director de l'Escola de Música
 
Dossier Rock Fest 2017
Dossier Rock Fest 2017Dossier Rock Fest 2017
Dossier Rock Fest 2017
 
Pla "Renovem els barris"
Pla "Renovem els barris"Pla "Renovem els barris"
Pla "Renovem els barris"
 
Presentació del programa "Renovem els barris"
Presentació del programa "Renovem els barris"Presentació del programa "Renovem els barris"
Presentació del programa "Renovem els barris"
 
Cap a una moneda local: l'indicador LM3
Cap a una moneda local: l'indicador LM3Cap a una moneda local: l'indicador LM3
Cap a una moneda local: l'indicador LM3
 
Dia Escolar de la NO-violència i la Pau
Dia Escolar de la NO-violència i la PauDia Escolar de la NO-violència i la Pau
Dia Escolar de la NO-violència i la Pau
 
Projecte de la Pinta Verda doc
Projecte de la Pinta Verda docProjecte de la Pinta Verda doc
Projecte de la Pinta Verda doc
 
Remodelacio del centre de Santa Coloma
Remodelacio del centre de Santa ColomaRemodelacio del centre de Santa Coloma
Remodelacio del centre de Santa Coloma
 
Memòria del Programa municipal "Memòria democràtica"
Memòria del Programa municipal "Memòria democràtica"Memòria del Programa municipal "Memòria democràtica"
Memòria del Programa municipal "Memòria democràtica"
 
Escola de Formació per a Entitats
Escola de Formació per a EntitatsEscola de Formació per a Entitats
Escola de Formació per a Entitats
 

Estadístiques de queixes i suggeriments 2021

 • 1. Unitat de Relacions Institucionals Alcaldia Any 2021
 • 2. 261 16 2,189 2,173 QUI ANY 2021 CORRECTES INICIATS ERRONIS ANÒNIMS 285 46 2,211 2,166 QUI ANY 2020 409 43 2,611 2,654 QUI ANY 2019 Relacions Institucionals Alcaldia
 • 3. Queixes 1027 Suggeriments 407 Demandes d’actuació 573 Consultes 159 TIPOLOGIA D’EXPEDIENTS CORRECTES 2020 2.166 Queixes 1034 Suggeriments 348 Demandes d’actuació 665 Consultes 126 2021* 2.173 Relacions Institucionals Alcaldia *Dades recollides a data 18/01/2022
 • 4. RESUM DE LA GESTIÓ DELS EXPEDIENTS DE QUEIXES I SUGGERIMENTS (resposta a la ciutadania en un màxim de 45 dies ) (Sense les Consultes) Relacions Institucionals Alcaldia 2019* Total 2508 2020* Total 2006 2021* Total 2047 Finalitzades fora de termini NO Finalitzades Finalitzades en termini 2021: Dades recollides a data 24/02/2022 2020: Dades recollides a data 15/02/2021 2019: Dades recollides a data 26/02/2020
 • 5. CONSULTES (*resposta a la ciutadania en un màxim de 5 dies) Any 2020 Finalitzades fora de termini NO Finalitzades Finalitzades en termini 126 Consultes Any 2021 Finalitzades fora de termini NO Finalitzades Finalitzades en termini 159 Consultes Relacions Institucionals Alcaldia
 • 6. TIPUS DE CONSULTES, QUEIXES, DEMANDES I SUGGERIMENTS 2021 Queixes, Demandes i Suggeriments Nº Total: 2047 34,73% Via Pública - Manteniment 16,32% Serveis Urbans 13,43% Policia Local 10,84% Disciplina Urbanística i Activitats 8,30% Zoonosi i Medi Ambient 5,47% OIAC 4,15% Mediació i Convivència 3,37% Relacions Institucionals 2,54% Atenció a la Infància i a les Famílies 1,51% Medi Ambient i Higiene Ambiental Consultes Nº Total: 126 18,25% OIAC i Assumptes Generals 14,28% Disciplina Urbanística i Activitats 11,11% Via Pública 9,52% Policia Local 5,55% Gestió Tributària 4,76% Recaptació 4,76% Serveis Urbans 4,76% Cultura 3,97% Convivència Relacions Institucionals Alcaldia
 • 7. TIPOLOGIA DE LES QUI COMPARATIVA 2020-2021 13 35 40 89 138 122 226 Escales mecàniques i rampes Circulació (BUS, carril bici, i ordenació i senyalització dels carrers) Enllumenat públic Clavegueram i rases; incidències companyies de llum, aigua, gas… Senyalització i semaforització (Reserva d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda - REM i senyalització viària) Manteniment pavimentació (accesibilitat, pilones, tractament antilliscant, guals, calçades i voreres) Manteniment parcs i jardins (poda i plagues d'arbres, manteniment i neteja) 2020 2021 52 78 109 104 59 97 Sobre expedients activitats i obres majors i/o menors i altres queixes d'activitats Sorolls i males olors (Activitats) i queixes terrasses de bar Demandes inspeccions urbanístiques (habitatges i comunitats privades) 2020 2021 Relacions Institucionals Alcaldia VIA PÚBLICA DISCIPLINA URBANÍSTICA I LLICÈNCIES
 • 8. 145 169 Contenidors i solars que generen molèsties i brutícia Neteja a la via pública i Servei de recollida de mobles i trastos vells 2020 2021 Relacions Institucionals Alcaldia TIPOLOGIA DE LES QUI COMPARATIVA 2020-2021 SERVEIS URBANS ZOONOSI I PROTECCIÓ D’ANIMALS MEDI AMBIENT I HIGIENE AMBIENTAL 21 31 116 Programa de control de colònies de gats, mosquits tigre, coloms, vespes, abelles, etc. Gestió urbana dels animals de companyia; gossos perillosos, animals desatesos, etc. Plagues (en habitatges privats, municipals, solars, via pública, etc.) 2020 2021 22 Parc fluvial del Besòs Parc Serralada de Marina Fauna urbana protegida (animals que no siguin de companyia) 2020 2021
 • 9. MANTENIMENT EDIFICIS Relacions Institucionals Alcaldia TIPOLOGIA DE LES QUI COMPARATIVA 2020-2021 15 10 Manteniment i instal·lacions en edificis i escoles municipals 2020 2021 34 Projectes i obres (Obres d'espai públic, actuacions barris i reformes equipaments municipals) 2020 OBRES PÚBLIQUES
 • 10. 10 22 53 81 151 Multes Ocupacions il·legals i activitats clandestines en habitatges Escàndols en bars, restaurants, llocs d'oci i habitatges particulars Indisciplina viària (Circulació) Inseguretat ciutadana (incompliment restriccions COVID-19, robatoris i ocupacions il·legals) 2020 DRETS SOCIALS, GENT GRAN, SALUT I CONSUM 7 16 17 Esports (Activitats esportives, Equipaments en centres esportius… Educació (Estat dels centres educatius i escoles, adjudicació de… Cultura (Biblioteques, Esdeveniments, Auditori, etc.) 2020 2021 30 36 50 77 Atenció a la Dependència i Vulnerabilitat en Adults Salut pública i atenció al consumidor Atenció a la Infància i a les Famílies Convivència i Mediació veïnal 2020 2021 Relacions Institucionals Alcaldia TIPOLOGIA DE LES QUI COMPARATIVA 2020-2021 CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS POLICIA LOCAL
 • 11. 36 31 Cadastre, Impostos i justificants pagament (Impost sobre Béns Immobles - IBI i Plusvàlua) 2020 2021 18 8 Tramitació a la web municipal 2020 Relacions Institucionals Alcaldia TIPOLOGIA DE LES QUI COMPARATIVA 2020-2021 RECAPTACIÓ – GESTIÓ TRIBUTÀRIA SISTEMES D’INFORMACIÓ
 • 12. ORIGEN DELS EXPEDIENTS 392 499 1468 1455 306 219 2020 2021 PRESENCIAL Instància / verbal VIA ELECTRÒNICA Web / Xarxes / e-mail VIA TELEFÒNICA Altres Relacions Institucionals Alcaldia
 • 13. Número de QUI per Districte III 19.228 hab. 360 (2020) 342 (2021) 1,77% població II 15.451 hab. 259 (2020) 232 (2021) 1,5% població I 22.265 hab. 354 (2020) 336 (2021) 1,5% població V 24.115 hab. 324 (2020) 282 (2021) 1,16% població IV 21.874 hab. 289 (2020) 349 (2021) 1,6% població Número de QUI 2021 per Districte  Districte I 336  Districte II 232  Districte III 342  Districte IV 349  Districte V 282  Districte VI 153 Relacions Institucionals Alcaldia VI 17.069 hab. 151 (2020) 153 (2021) 0,89% població
 • 14. TIPOLOGIA de QUIS més freqüents per DISTRICTE I Manteniment de la via pública (calçades i voreres, guals, pivots, enllumenat, escales mecàniques i clavegueram) 24,11% Neteja Viària i Contenidors 14,88% Activitats (sorolls, males olors, queixes per l’activitat, expedients obres menors i majors) 14,88% Inseguretat Ciutadana Indisciplina Viària Multes 12,20% II Manteniment de la via pública (calçades i voreres, guals, pivots, enllumenat, escales mecàniques i clavegueram) 23,71% Neteja Viària i Contenidors 16,38% Manteniment parcs i jardins (poda, manteniment general parcs) 13,79% Activitats (sorolls, males olors, queixes per l’activitat, expedients obres menors i majors) 12,07% III Manteniment de la via pública (calçades i voreres, guals, pivots, enllumenat, escales mecàniques i clavegueram) 27,77% Manteniment parcs i jardins (poda, manteniment general parcs) 16,37% Inseguretat Ciutadana Indisciplina Viària Multes 13,16% Neteja Viària i Contenidors 12,28% IV Manteniment de la via pública (calçades i voreres, guals, pivots, enllumenat, escales mecàniques i clavegueram) 20,63% Neteja Viària i Contenidors 20,06% Inseguretat Ciutadana Indisciplina Viària Multes 16,33% Manteniment parcs i jardins (poda, manteniment general parcs) 10,88% V Manteniment de la via pública (calçades i voreres, guals, pivots, enllumenat, escales mecàniques i clavegueram) 26,95% Neteja Viària i Contenidors 21,27% Activitats (sorolls, males olors, queixes per l’activitat, expedients obres menors i majors) 18,44% Inseguretat Ciutadana Indisciplina Viària Multes 15,60% VI Manteniment de la via pública (calçades i voreres, guals, pivots, enllumenat, escales mecàniques i clavegueram) 30,06% Inseguretat Ciutadana Indisciplina Viària Multes 13,07% Neteja Viària i Contenidors 12,42% Activitats (sorolls, males olors, queixes per l’activitat, expedients obres menors i majors) 11,11% Relacions Institucionals Alcaldia III Singuerlín La Guinardera Can Franquesa Les Oliveres Can Calvet Serra de Marina II Riera Alta Llatí Cementiri Vell I Centre Can Mariner IV Riu Nord Riu Sud V El Raval Safaretjos Santa Rosa VI Fondo
 • 15. Número de QUI per Barris Relacions Institucionals Alcaldia Riu Nord 7.849 hab. 176 Riu Sud 14.030 hab. 178 El Raval 8.558 hab. 102 Santa Rosa 14.682 hab. 148 Fondo 17.079 hab. 153 Centre 16.463 hab. 287 Can Mariner 7.979hab. 75 Safaretjos 1.282 hab. 40 Llatí 9.753 hab. 112 Singuerlín 12.647 hab. 162 Les Oliveres 3.225 hab. 88 Can Franquesa 1.333 hab. 17 La Guinardera 1.941 hab. 28 Can Calvet 32 Serra de Marina 10 Riera Alta 1.821 hab. 63 Cementiri Vell 1.358hab. 27 Número de QUI 2021 per Barris  Centre 287  Riu Sud 178  Riu Nord 176  Singuerlín 162  Fondo 153  Santa Rosa 148  Llatí 112  El Raval 102  Les Oliveres 88  Can Mariner 75  Riera Alta 63  Safaretjos 40  Can Calvet 32  La Guinardera 28  Cementiri Vell 27  Can Franquesa 17  Serra de Marina 10
 • 19. Unitat de Relacions Institucionals Alcaldia Santa Coloma de Gramenet, març de 2022