SlideShare a Scribd company logo
EMINEN MISSIO, ARVOT &
STRATEGINEN KULTTUURI
Kuvitus: Artbesouro ©EMPLOYEE EXPERIENCE AGENCY EMINE
Moni kasvuyritys vaarantaa menestyksensä
osaajapulan vuoksi aivan turhaan.
Me Eminessä autamme kasvuyrityksiä poistamaan
osaajapulan uhkaa tarinallistamalla yrityksen missio
ja kulttuuri sekä yrityksen osaajayleisön kokemukset
Vaikuttavaksi Työnantajabrändiksi®️
.
EMINEN MISSION STATEMENT
©EMPLOYEE EXPERIENCE AGENCY EMINE
EMINEN YDINTEEMA
Kun moderni kasvuyritys antaa aktiivisesti
osaajalle kasvutarinansa sankariroolin,
yritys voittaa tarvitsemansa osaajan
huomion, kiinnostuksen ja sydämen.
©EMPLOYEE EXPERIENCE AGENCY EMINE
EMINAATTORIEN KRIITTISET OMINAISUUDET
TÄRKEYSJÄRJESTYKSESSÄ
(1) Tavoite- ja tulosorientaatio
Tekee työnsä arjessa ensin Eminen liiketoiminnalle ja sitten
asiakkaalle kannattavia valintoja ja päätöksiä.
(2) Vaikuttava viestijä
Tulee ymmärretyksi, vangitsee kuulijan huomion ja inspiroi
viestillään muutokseen.
(3) Myötätuntoinen opastaja
Kuuntelee, kykenee asettumaan toisen tilanteeseen, näyttää
esimerkkiä omalla toiminnallaan, asenteillaan ja
muutoskyvyllään.
©EMPLOYEE EXPERIENCE AGENCY EMINE
EMINEN OMA TYÖ-ELÄMÄ -LUPAUS
Valmentava ja välittävä esihenkilö
"Aion olla se esihenkilö, jota vuosienkin jälkeen muistellaan
esimerkkinä hyvästä esihenkilöstä. Haluan myös tukea
eminaattoreita paremman tulevaisuuden rakentamisessa."
- Susanna
Myötätuntoinen työyhteisö & rehellinen, aito ja
avoin työilmapiiri
Olemme iholla; henkilökohtainen ja läheinen työyhteisö,
jossa sekä työntekijöiden että pomojen elämän ilot, surut ja
tarpeet saavat tukea ja kannustusta.
Lupaamme alan kovimman erityisosaamisen
Työmarkkina-arvosi kasvaa taatusti meillä, sillä
investoimme valtavasti strategisen kilpailuvalttimme, eli
erikoisasiantuntemuksemme kasvattamiseen ja
kehittämiseen.
Työ-Elämä -lupaus™️on osa Vaikuttava Työnantajabrändi Metodia™️
. Se kiteyttää miltä osin yritys lupaa vaikuttaa työntekijöidensä koko elämään ("työ --- elämä") parantavasti.
Töissä pioneeriyrityksessä
Tietä raivatessa näkee muita kauemmaksi. Meillä et voi
olla kasvattamatta ymmärrystäsi liike-elämän, työelämän
ja vaikuttamisen viimeisimmistä trendeistä ja
muutoksista.
©EMPLOYEE EXPERIENCE AGENCY EMINE
EMINAATTORI OSANA EMINEÄ JA SUSANNAN
YRITTÄJÄMISSION TOTEUTTAMISEN MATKAA
(EMINEN VISIO)
Susannan missio ja kutsumus yrittäjänä synnyttää Eminelle vision:
Juurruttaa VTAB Metodin avulla globaalisti kasvuhakuisiin yrityksiin
menestystä siivittävä, ideaalien osaajien tarinan sankariksi asettamisen
kulttuuri.
Kun kasvuyrityksen missio kohtaa ideaalin osaajan henkilökohtaisen
kutsumuksen, syntyy yhdistelmä, jossa voittavat osaajat, yritys,
asiakkaat ja yhteiskunta.
Susannan missiona on vakiinnuttaa Vaikuttava Työnantajabrändi
Metodi™️ modernien kasvuyritysten strategiseksi menestystekijäksi,
Emine on siitä poikkeava yritys, että täällä yritys ei ole keskiössä vaan ihmiset
ja heidän kutsumuksensa tulla ja olla osallisia Susannan yrittäjämission
toteuttamisessa. Mitä paremmin yhtiö kuitenkin taloudellisesti voi, sitä
vahvempi alusta meillä on mission edistämiseen ja parempaan työ-elämään.
©EMPLOYEE EXPERIENCE AGENCY EMINE
EMINESSÄ TOIMINTAAMME OHJAAVAT KOLME ARVOA
MYÖTÄ-
TUNTOINEN,
ASIANSA
TUNTEVA OPAS
KANNATTAVA
ARVON
SYNNYTTÄMINEN
VAIKUTTAVA JA
INSPIROIVA
ESIMERKKI
©EMPLOYEE EXPERIENCE AGENCY EMINE
EMINEN LIIKETOIMINNAN STRATEGISET PAINOTUKSET
Kannattava kasvu ja
kehittyminen
Kaikki mitä teemme, teemme sen
kannattavasti ja eteenpäin meitä ja
asiakasta vieden. Kaikki kasvu ja
kehittyminen ei ole kassavirrassa
mitattavaa, mutta kannattavuudessa on.
Liiketoiminnan pitää olla tervettä ja
kannattavaa, sillä emme ole
hyväntekeväisyys-yritys. Mitä enemmän
teemme yhdessä kassavirtaa, sitä
enemmän meillä on rahkeita missiomme
toteuttamiseen.
Yrityksenä haluamme uudistua joka
vuosi esimerkkinä siitä, että mikään ei
muutu, jos mitään ei aktiivisesti muuteta.
Kilpailuvalttimme, eli
erikoisasiantuntemuksemme
jatkuva kehittäminen
Vaikuttava Työnantajabrändi Metodi™️
globaalilla mittapuullakin katsottuna
erityinen. Visionamme on vakiinnuttaa sen
rooli modernin kasvuyrityksen strategisena
menestystekijänä.
Visiomme toteutuminen edellyttää, että
tässä yrityksessä muillakin kuin Susannalla
on VTAB Metodin™️toteuttamisen ja
jalkauttamisen asiantuntemus. Itseään ei
sovi kutsua asiantuntijaksi, ellei todella
tunne asiaansa. Se edellyttää jokaiselta
meistä henkilökohtaista panostusta ja
halua menestyä.
©EMPLOYEE EXPERIENCE AGENCY EMINE
KANNATTAVAAN KASVUUN,
MISSIOMME TOTEUTTAMISEEN &
BRÄNDIJOHTAJUUTEEN
TIIMIN JÄSENENÄ SITOUTUMINEN.


MYÖTÄTUNTOISEN, ESIMERKKIÄ
NÄYTTÄVÄN OPPAAN
ASEMAN OMAKSUMINEN.
KANNATTAVAN KASVUN &
TASAPAINOISEN ELÄMÄN
VAKAUTTAMINEN.
KYKY & TAHTO KEHITTYÄ JA INSPIROIDA
ASIAKKAITA KEHITTYMÄÄN VAKUUTTAVAN
VIESTINNÄN & VAIKUTTAVAN
OSAAJAMARKKINOINNIN AMMATTILAISINA.
EMINEN STRATEGISEN KULTTUURIN KITEYTYS
©EMPLOYEE EXPERIENCE AGENCY EMINE
Kannattava arvon synnyttäminen. Kannattava arvon synnyttäminen.
Vakuuttava ja inspiroiva esimerkki
Myötätuntoinen ja asiansa tunteva opas.
Vakuuttava ja inspiroiva esimerkki
Myötätuntoinen ja asiansa tunteva opas.
Tavoite- ja tulosorientaatio. Vakuuttava viestijä. Myötätuntoinen opastaja. Tavoite- ja tulosorientaatio.
EMINEN ARVOT OSANA STRATEGISTA KULTTUURIAMME
EMINAATTORIN KRIITTISET OMINAISUUDET OSANA STRATEGISTA KULTTUURIAMME
EMINEN STRATEGISEN KULTTUURIN TUNNUSPIIRTEET
Erityisosaamisemme jatkuva kehittäminen sekä yritys- että yksilötasolla on meille kriittinen menestystekijä ja odotamme sitä kaikilta eminaattoreilta.
Työyhteisömme erityispiirre ja keskinäinen sitkomme on henkilökohtainen, avoin ja vahvasti keskeiseen luottamukseen panostava työyhteisö. Tuemme toisiamme sekä
elämän iloissa että alamäissä.
Vaikka työilmapiirimme on vahvasti keskittynyt ja oman työn ja työajan johtamiseen suuntautunut, yhteistyö tiimin kesken on yhteisten tavoitteidemme saavuttamisen sekä
osaamisen ja kokemusten jakamisen näkökulmasta vahvasti olennaista.
Meillä on matala hierarkia; yhteisössä on paljon päätösvaltaa, mutta myös yhtä paljon vastuuta tavoitteiden saavuttamisessa yhteisin pelisäännöin.
ERITYISOSAAMISESTAAN TUNNETTU ASIAKKAAN OPASTAJA JA MYÖTÄTUNTOINEN, ESIMERKKIÄ NÄYTTÄVÄ TYÖYHTEISÖ
Olemme edelläkävijäyritys ja meidät tunnetaan Susannan pioneerityöstä tämän alan rakentajana ja suunnannäyttäjänä. Sellaisena pysyminen edellyttää meiltä kaikilta rohkeutta
uudistaa ja uudistua. "Näin olen aina tehnyt" tai "en aio muuttaa toimintatapojani" -asenne ei kerta kaikkiaan istu Eminen työyhteisöön.
Luovuus ei meillä tarkoita sooloilua yhteisiksi sovittujen toimintamallien ja työskentelytapojen suhteen tai Metodiimme kuulumattomien palveluiden tarjoamista asiakkaille.
Näkemyksellisyys ja ideointikyky ovat tarpeellisia sekä sisällöntuotannossa että Metodimme soveltamisessa kunkin asiakkaan tarpeeseen ja tilanteeseen.
On tärkeää, että jokainen eminaattori kokee Eminen mission ja arvopohjan vahvasti omakseen, ja näkee oman roolinsa asiakaslupaustemme lunastajana.
Asiakkaille tarjoamme ainutlaatuisen ja ajan hengessä kehittyvän metodin, jota ei voi saada mistään muualta. Metodin takana oleva laajempi konsepti tarjoaa vielä monta
mahdollisuutta palveluidemme kehittämiseen ja uusien palveluiden lanseeraamiseen.
KYKY, ROHKEUS JA TAHTO KEHITTÄMISEEN JA UUDISTUMISEEN
Haluamme pysyä innovatiivisena brändijohtajana, mutta emme kilpaile liikevaihdolla markkina-asemastamme. Kilpailemme vaikuttavuudessa ja yleisön
emotionaalisen sitoutumisen voittamisessa. Tähtäämme pitkiin suhteisiin yleisöömme kuuluvien kanssa riippumatta siitä, missä he ovat milloinkin töissä.
Kannattava kasvu mahdollistaa missiomme & visiomme toteuttamisen sekä kehittymisemme yhtiönä, yhteisönä ja osaajina.
Asiakkaiden tunnetason odotusten ylittäminen on meille olennainen, työtämme ohjaava arvo.
VAKUUTTAVA BRÄNDIJOHTAJA, TAVOITE- JA TULOSORIENTAATIO, MISSION TOTEUTTAMINEN
Pyrimme jatkuvasti kehittämään kyvykkyyttämme vakiinnuttaa liiketoimintamme kannattavan kasvun ajurit ja toimintamallit.
Tasapainoinen, hyvä elämä työssä ja sen ulkopuolella mahdollistuu satsaamalla pitkiin asiakkuuksiin ja asiakasarvon
kasvattamiseen. Kannattavasti kasvava kassavirta mahdollistaa hyvän palauttamisen organisaatioon ja yhteisöön eri muodoissa.
Selkeä metodi ja sen jalkauttamista tukevat vakiintuneet menetelmät, kehikot ja toimintamallit edesauttavat kannattavan
työskentelytavan saavuttamisen.
KANNATTAVAN KASVUN VAKAUTTAMINEN JA TASAPAINOINEN, HYVÄ ELÄMÄ
©EMPLOYEE EXPERIENCE AGENCY EMINE
OSAAMISEN JA URAN KEHITTÄMINEN EMINESSÄ
Tavoite- ja tulosorientaatiossa kehittyminen erityisesti asiakastyössä.
Vakuuttavan viestinnän kyvykkyyden kasvattaminen.
Esimerkkinä ja myötätuntoisena oppaana toimimisessa kehittyminen mm. itsetuntemuksen
sekä oman asiantuntijabrändin kehittämisen kautta.
Osaajamarkkinointitaitojen kehittäminen ja osaajamarkkinoinnin ammattilaisena kasvaminen.
Myyntitaitojen kehittäminen ja vahvistaminen osana asiantuntijaroolia.
Vastuualueen laajentaminen projektiluontoisesti tai pysyvästi esimerkiksi Eminen
liiketoiminnan tai yritystä koskeviin kehitysprojekteihin osallistumalla.
Asiakasprojekteissa vastuutasoa kasvattamalla.
Asiakastyössä vaativuustasoa nostamalla.
Yrityksen kansainvälisen liiketoiminnan kehittämiseen, myyntiin ja markkinointiin
osallistumalla tai siirtymällä.
Yrityksen tukitoiminnoissa roolia ottamalla.
Osaamisen kehittäminen keskittyy mission & strategiamme toteuttamisen
kannalta keskeisen osaamisen kehittämiseen:
Uraakin voi kehittää yrityksen koosta ja matalasta hierarkiasta huolimatta.
Kyse on ammatillisen kasvun edistämisestä useimmiten horisontaalisesti.
©EMPLOYEE EXPERIENCE AGENCY EMINE
TÖIHIN EMINEEN?
Palkkaamme uudet eminaattorit Talent Poolistamme, jonne voi hakeutua avoimen
hakemusmenettelyn kautta koska tahansa. Pisimpään kanssamme bisnesdeittailleet
ovat aina etusijalla käynnistäessämme varsinaisen rekrytointivaiheen.
Käsittelemme avoimet hakemukset välittömästi ja etenemme ensimmäiseen
bisnesdeittivaiheeseen nopeasti. Mikäli ensimmäinen tapaaminen herättää
molemminpuolista kiinnostusta parempaan tutustumiseen, kutsumme sinut Eminen
Sisäpiiriin ja Hakijan Polulle yhdessä meidän kanssa.
Hakijan Polulla jatkamme tutustumista rauhalliseen tahtiin ja täysin luottamuksellisesti,
kunnes meille kummallekin tulee sopiva hetki lyödä hynttyyt yhteen. Joskus tässä
menee vain tovi, toisinaan avoimet hakijamme ovat ehtineet vaihtaa välissä työpaikkaa
jonnekin muualle ennen kuin meidän yhteinen matkamme alkaa.
Sisäpiirissä pääset tutustumaan myös Eminen exiin, eli alumnaattoreihin.
Katso lisätiedot ja avoimen hakemisen ohjeet täältä >>
©EMPLOYEE EXPERIENCE AGENCY EMINE

More Related Content

Similar to Eminen missio, arvot ja strateginen kulttuuri - kulttuurideck 2022 >

SPIRIT asiakaslehti 3 2017
SPIRIT asiakaslehti 3 2017SPIRIT asiakaslehti 3 2017
SPIRIT asiakaslehti 3 2017
Corporate Spirit Ltd
 
Menestyksen tyokalut osa_5
Menestyksen tyokalut osa_5Menestyksen tyokalut osa_5
Menestyksen tyokalut osa_5
Erkki J. Anttila
 
Spirit 2/2018
Spirit 2/2018Spirit 2/2018
Spirit 2/2018
Corporate Spirit Ltd
 
Spirit 2/2017
Spirit 2/2017Spirit 2/2017
Spirit 2/2017
Corporate Spirit Ltd
 
Spirit 4 2017
Spirit 4 2017Spirit 4 2017
Spirit 4 2017
Corporate Spirit Ltd
 
Maailman parhaat opit ja työkalut kehittymisen tueksi
Maailman parhaat opit ja työkalut kehittymisen tueksiMaailman parhaat opit ja työkalut kehittymisen tueksi
Maailman parhaat opit ja työkalut kehittymisen tueksi
LionSteps Oy
 
Yrityskulttuuri ja työhyvinvointi kilpailukyvyn lähteinä
Yrityskulttuuri ja työhyvinvointi kilpailukyvyn lähteinäYrityskulttuuri ja työhyvinvointi kilpailukyvyn lähteinä
Yrityskulttuuri ja työhyvinvointi kilpailukyvyn lähteinä
Susanna Rantanen
 
Spirit 04 2015
Spirit 04 2015Spirit 04 2015
Spirit 04 2015
Corporate Spirit Ltd
 
Miten rakentaa ajatusjohtajuutta analytiikalla?
Miten rakentaa ajatusjohtajuutta analytiikalla?Miten rakentaa ajatusjohtajuutta analytiikalla?
Miten rakentaa ajatusjohtajuutta analytiikalla?
marketing_clinic
 
Trainers' Housen Ignis-uusasiakashankinta
Trainers' Housen Ignis-uusasiakashankintaTrainers' Housen Ignis-uusasiakashankinta
Trainers' Housen Ignis-uusasiakashankinta
Trainers' House Oyj
 
Muutama näkökulma työnantajakuvan kehittämiseen
Muutama näkökulma työnantajakuvan kehittämiseenMuutama näkökulma työnantajakuvan kehittämiseen
Muutama näkökulma työnantajakuvan kehittämiseen
Minna Pohjola
 
Spirit 2 2015
Spirit 2 2015Spirit 2 2015
Spirit 2 2015
Corporate Spirit Ltd
 
Business Arena Iloinen TKI-tiimi
Business Arena Iloinen TKI-tiimiBusiness Arena Iloinen TKI-tiimi
Business Arena Iloinen TKI-tiimi
Business Arena Oy
 
Ammattina esimies
Ammattina esimiesAmmattina esimies
Ammattina esimies
Annika Matikainen
 
Back-to-Basics 2013: Jukka Pohjola - Omistautuminen ja sen mahdollistaminen
Back-to-Basics 2013: Jukka Pohjola - Omistautuminen ja sen mahdollistaminenBack-to-Basics 2013: Jukka Pohjola - Omistautuminen ja sen mahdollistaminen
Back-to-Basics 2013: Jukka Pohjola - Omistautuminen ja sen mahdollistaminenCorporate Spirit Ltd
 
Asiakas ensin - Valmennus asiakaskuuntelusta ja asiakastiedolla johtamisesta ...
Asiakas ensin - Valmennus asiakaskuuntelusta ja asiakastiedolla johtamisesta ...Asiakas ensin - Valmennus asiakaskuuntelusta ja asiakastiedolla johtamisesta ...
Asiakas ensin - Valmennus asiakaskuuntelusta ja asiakastiedolla johtamisesta ...
Shirute Ltd
 
Lisämyynnillä huipputuloksiin -tilaisuuden materiaali
Lisämyynnillä huipputuloksiin -tilaisuuden materiaaliLisämyynnillä huipputuloksiin -tilaisuuden materiaali
Lisämyynnillä huipputuloksiin -tilaisuuden materiaaliSuomen Ekonomit
 
Sähköisen liiketoiminnan kehittäminen - mitä avuksi - Levi
Sähköisen liiketoiminnan kehittäminen - mitä avuksi - LeviSähköisen liiketoiminnan kehittäminen - mitä avuksi - Levi
Sähköisen liiketoiminnan kehittäminen - mitä avuksi - Levi
Kirsi Mikkola
 
Lisämyynnillä huipputuloksiin, 4.6 Helsingissä
Lisämyynnillä huipputuloksiin, 4.6 HelsingissäLisämyynnillä huipputuloksiin, 4.6 Helsingissä
Lisämyynnillä huipputuloksiin, 4.6 Helsingissä
Suomen Ekonomit
 
2010-06-Työelämä korkeakoulun asiakkaana
2010-06-Työelämä korkeakoulun asiakkaana2010-06-Työelämä korkeakoulun asiakkaana
2010-06-Työelämä korkeakoulun asiakkaana
Lasse Leponiemi
 

Similar to Eminen missio, arvot ja strateginen kulttuuri - kulttuurideck 2022 > (20)

SPIRIT asiakaslehti 3 2017
SPIRIT asiakaslehti 3 2017SPIRIT asiakaslehti 3 2017
SPIRIT asiakaslehti 3 2017
 
Menestyksen tyokalut osa_5
Menestyksen tyokalut osa_5Menestyksen tyokalut osa_5
Menestyksen tyokalut osa_5
 
Spirit 2/2018
Spirit 2/2018Spirit 2/2018
Spirit 2/2018
 
Spirit 2/2017
Spirit 2/2017Spirit 2/2017
Spirit 2/2017
 
Spirit 4 2017
Spirit 4 2017Spirit 4 2017
Spirit 4 2017
 
Maailman parhaat opit ja työkalut kehittymisen tueksi
Maailman parhaat opit ja työkalut kehittymisen tueksiMaailman parhaat opit ja työkalut kehittymisen tueksi
Maailman parhaat opit ja työkalut kehittymisen tueksi
 
Yrityskulttuuri ja työhyvinvointi kilpailukyvyn lähteinä
Yrityskulttuuri ja työhyvinvointi kilpailukyvyn lähteinäYrityskulttuuri ja työhyvinvointi kilpailukyvyn lähteinä
Yrityskulttuuri ja työhyvinvointi kilpailukyvyn lähteinä
 
Spirit 04 2015
Spirit 04 2015Spirit 04 2015
Spirit 04 2015
 
Miten rakentaa ajatusjohtajuutta analytiikalla?
Miten rakentaa ajatusjohtajuutta analytiikalla?Miten rakentaa ajatusjohtajuutta analytiikalla?
Miten rakentaa ajatusjohtajuutta analytiikalla?
 
Trainers' Housen Ignis-uusasiakashankinta
Trainers' Housen Ignis-uusasiakashankintaTrainers' Housen Ignis-uusasiakashankinta
Trainers' Housen Ignis-uusasiakashankinta
 
Muutama näkökulma työnantajakuvan kehittämiseen
Muutama näkökulma työnantajakuvan kehittämiseenMuutama näkökulma työnantajakuvan kehittämiseen
Muutama näkökulma työnantajakuvan kehittämiseen
 
Spirit 2 2015
Spirit 2 2015Spirit 2 2015
Spirit 2 2015
 
Business Arena Iloinen TKI-tiimi
Business Arena Iloinen TKI-tiimiBusiness Arena Iloinen TKI-tiimi
Business Arena Iloinen TKI-tiimi
 
Ammattina esimies
Ammattina esimiesAmmattina esimies
Ammattina esimies
 
Back-to-Basics 2013: Jukka Pohjola - Omistautuminen ja sen mahdollistaminen
Back-to-Basics 2013: Jukka Pohjola - Omistautuminen ja sen mahdollistaminenBack-to-Basics 2013: Jukka Pohjola - Omistautuminen ja sen mahdollistaminen
Back-to-Basics 2013: Jukka Pohjola - Omistautuminen ja sen mahdollistaminen
 
Asiakas ensin - Valmennus asiakaskuuntelusta ja asiakastiedolla johtamisesta ...
Asiakas ensin - Valmennus asiakaskuuntelusta ja asiakastiedolla johtamisesta ...Asiakas ensin - Valmennus asiakaskuuntelusta ja asiakastiedolla johtamisesta ...
Asiakas ensin - Valmennus asiakaskuuntelusta ja asiakastiedolla johtamisesta ...
 
Lisämyynnillä huipputuloksiin -tilaisuuden materiaali
Lisämyynnillä huipputuloksiin -tilaisuuden materiaaliLisämyynnillä huipputuloksiin -tilaisuuden materiaali
Lisämyynnillä huipputuloksiin -tilaisuuden materiaali
 
Sähköisen liiketoiminnan kehittäminen - mitä avuksi - Levi
Sähköisen liiketoiminnan kehittäminen - mitä avuksi - LeviSähköisen liiketoiminnan kehittäminen - mitä avuksi - Levi
Sähköisen liiketoiminnan kehittäminen - mitä avuksi - Levi
 
Lisämyynnillä huipputuloksiin, 4.6 Helsingissä
Lisämyynnillä huipputuloksiin, 4.6 HelsingissäLisämyynnillä huipputuloksiin, 4.6 Helsingissä
Lisämyynnillä huipputuloksiin, 4.6 Helsingissä
 
2010-06-Työelämä korkeakoulun asiakkaana
2010-06-Työelämä korkeakoulun asiakkaana2010-06-Työelämä korkeakoulun asiakkaana
2010-06-Työelämä korkeakoulun asiakkaana
 

More from Employee Experience Agency Emine Oy Ltd

Pinterest rekrykanavana – parhaat vinkit / Sari Veikkolainen, Yle for #Rekry...
Pinterest rekrykanavana – parhaat vinkit / Sari Veikkolainen, Yle for #Rekry...Pinterest rekrykanavana – parhaat vinkit / Sari Veikkolainen, Yle for #Rekry...
Pinterest rekrykanavana – parhaat vinkit / Sari Veikkolainen, Yle for #Rekry...
Employee Experience Agency Emine Oy Ltd
 
Palvelukseen halutaan: mielipidejohtaja (Antti Isokangas) #Rekrykokemus
Palvelukseen halutaan: mielipidejohtaja (Antti Isokangas) #RekrykokemusPalvelukseen halutaan: mielipidejohtaja (Antti Isokangas) #Rekrykokemus
Palvelukseen halutaan: mielipidejohtaja (Antti Isokangas) #Rekrykokemus
Employee Experience Agency Emine Oy Ltd
 
Hakijakokemus ja-sosiaalinen media-rantanen_susanna-for-#rekrykokemus
Hakijakokemus ja-sosiaalinen media-rantanen_susanna-for-#rekrykokemusHakijakokemus ja-sosiaalinen media-rantanen_susanna-for-#rekrykokemus
Hakijakokemus ja-sosiaalinen media-rantanen_susanna-for-#rekrykokemus
Employee Experience Agency Emine Oy Ltd
 
Uuden ajattelun työnantajabrändi - Employer branding tomorrow
Uuden ajattelun työnantajabrändi - Employer branding tomorrowUuden ajattelun työnantajabrändi - Employer branding tomorrow
Uuden ajattelun työnantajabrändi - Employer branding tomorrow
Employee Experience Agency Emine Oy Ltd
 
Developing & marketing employee experience
Developing & marketing employee experienceDeveloping & marketing employee experience
Developing & marketing employee experience
Employee Experience Agency Emine Oy Ltd
 

More from Employee Experience Agency Emine Oy Ltd (6)

Pinterest rekrykanavana – parhaat vinkit / Sari Veikkolainen, Yle for #Rekry...
Pinterest rekrykanavana – parhaat vinkit / Sari Veikkolainen, Yle for #Rekry...Pinterest rekrykanavana – parhaat vinkit / Sari Veikkolainen, Yle for #Rekry...
Pinterest rekrykanavana – parhaat vinkit / Sari Veikkolainen, Yle for #Rekry...
 
Palvelukseen halutaan: mielipidejohtaja (Antti Isokangas) #Rekrykokemus
Palvelukseen halutaan: mielipidejohtaja (Antti Isokangas) #RekrykokemusPalvelukseen halutaan: mielipidejohtaja (Antti Isokangas) #Rekrykokemus
Palvelukseen halutaan: mielipidejohtaja (Antti Isokangas) #Rekrykokemus
 
Hakijakokemus ja-sosiaalinen media-rantanen_susanna-for-#rekrykokemus
Hakijakokemus ja-sosiaalinen media-rantanen_susanna-for-#rekrykokemusHakijakokemus ja-sosiaalinen media-rantanen_susanna-for-#rekrykokemus
Hakijakokemus ja-sosiaalinen media-rantanen_susanna-for-#rekrykokemus
 
Uuden ajattelun työnantajabrändi - Employer branding tomorrow
Uuden ajattelun työnantajabrändi - Employer branding tomorrowUuden ajattelun työnantajabrändi - Employer branding tomorrow
Uuden ajattelun työnantajabrändi - Employer branding tomorrow
 
Developing & marketing employee experience
Developing & marketing employee experienceDeveloping & marketing employee experience
Developing & marketing employee experience
 
Työnantajakuvan kehittäminen emine2012_slideshare
Työnantajakuvan kehittäminen emine2012_slideshareTyönantajakuvan kehittäminen emine2012_slideshare
Työnantajakuvan kehittäminen emine2012_slideshare
 

Eminen missio, arvot ja strateginen kulttuuri - kulttuurideck 2022 >

 • 1. EMINEN MISSIO, ARVOT & STRATEGINEN KULTTUURI Kuvitus: Artbesouro ©EMPLOYEE EXPERIENCE AGENCY EMINE
 • 2. Moni kasvuyritys vaarantaa menestyksensä osaajapulan vuoksi aivan turhaan. Me Eminessä autamme kasvuyrityksiä poistamaan osaajapulan uhkaa tarinallistamalla yrityksen missio ja kulttuuri sekä yrityksen osaajayleisön kokemukset Vaikuttavaksi Työnantajabrändiksi®️ . EMINEN MISSION STATEMENT ©EMPLOYEE EXPERIENCE AGENCY EMINE
 • 3. EMINEN YDINTEEMA Kun moderni kasvuyritys antaa aktiivisesti osaajalle kasvutarinansa sankariroolin, yritys voittaa tarvitsemansa osaajan huomion, kiinnostuksen ja sydämen. ©EMPLOYEE EXPERIENCE AGENCY EMINE
 • 4. EMINAATTORIEN KRIITTISET OMINAISUUDET TÄRKEYSJÄRJESTYKSESSÄ (1) Tavoite- ja tulosorientaatio Tekee työnsä arjessa ensin Eminen liiketoiminnalle ja sitten asiakkaalle kannattavia valintoja ja päätöksiä. (2) Vaikuttava viestijä Tulee ymmärretyksi, vangitsee kuulijan huomion ja inspiroi viestillään muutokseen. (3) Myötätuntoinen opastaja Kuuntelee, kykenee asettumaan toisen tilanteeseen, näyttää esimerkkiä omalla toiminnallaan, asenteillaan ja muutoskyvyllään. ©EMPLOYEE EXPERIENCE AGENCY EMINE
 • 5. EMINEN OMA TYÖ-ELÄMÄ -LUPAUS Valmentava ja välittävä esihenkilö "Aion olla se esihenkilö, jota vuosienkin jälkeen muistellaan esimerkkinä hyvästä esihenkilöstä. Haluan myös tukea eminaattoreita paremman tulevaisuuden rakentamisessa." - Susanna Myötätuntoinen työyhteisö & rehellinen, aito ja avoin työilmapiiri Olemme iholla; henkilökohtainen ja läheinen työyhteisö, jossa sekä työntekijöiden että pomojen elämän ilot, surut ja tarpeet saavat tukea ja kannustusta. Lupaamme alan kovimman erityisosaamisen Työmarkkina-arvosi kasvaa taatusti meillä, sillä investoimme valtavasti strategisen kilpailuvalttimme, eli erikoisasiantuntemuksemme kasvattamiseen ja kehittämiseen. Työ-Elämä -lupaus™️on osa Vaikuttava Työnantajabrändi Metodia™️ . Se kiteyttää miltä osin yritys lupaa vaikuttaa työntekijöidensä koko elämään ("työ --- elämä") parantavasti. Töissä pioneeriyrityksessä Tietä raivatessa näkee muita kauemmaksi. Meillä et voi olla kasvattamatta ymmärrystäsi liike-elämän, työelämän ja vaikuttamisen viimeisimmistä trendeistä ja muutoksista. ©EMPLOYEE EXPERIENCE AGENCY EMINE
 • 6. EMINAATTORI OSANA EMINEÄ JA SUSANNAN YRITTÄJÄMISSION TOTEUTTAMISEN MATKAA (EMINEN VISIO) Susannan missio ja kutsumus yrittäjänä synnyttää Eminelle vision: Juurruttaa VTAB Metodin avulla globaalisti kasvuhakuisiin yrityksiin menestystä siivittävä, ideaalien osaajien tarinan sankariksi asettamisen kulttuuri. Kun kasvuyrityksen missio kohtaa ideaalin osaajan henkilökohtaisen kutsumuksen, syntyy yhdistelmä, jossa voittavat osaajat, yritys, asiakkaat ja yhteiskunta. Susannan missiona on vakiinnuttaa Vaikuttava Työnantajabrändi Metodi™️ modernien kasvuyritysten strategiseksi menestystekijäksi, Emine on siitä poikkeava yritys, että täällä yritys ei ole keskiössä vaan ihmiset ja heidän kutsumuksensa tulla ja olla osallisia Susannan yrittäjämission toteuttamisessa. Mitä paremmin yhtiö kuitenkin taloudellisesti voi, sitä vahvempi alusta meillä on mission edistämiseen ja parempaan työ-elämään. ©EMPLOYEE EXPERIENCE AGENCY EMINE
 • 7. EMINESSÄ TOIMINTAAMME OHJAAVAT KOLME ARVOA MYÖTÄ- TUNTOINEN, ASIANSA TUNTEVA OPAS KANNATTAVA ARVON SYNNYTTÄMINEN VAIKUTTAVA JA INSPIROIVA ESIMERKKI ©EMPLOYEE EXPERIENCE AGENCY EMINE
 • 8. EMINEN LIIKETOIMINNAN STRATEGISET PAINOTUKSET Kannattava kasvu ja kehittyminen Kaikki mitä teemme, teemme sen kannattavasti ja eteenpäin meitä ja asiakasta vieden. Kaikki kasvu ja kehittyminen ei ole kassavirrassa mitattavaa, mutta kannattavuudessa on. Liiketoiminnan pitää olla tervettä ja kannattavaa, sillä emme ole hyväntekeväisyys-yritys. Mitä enemmän teemme yhdessä kassavirtaa, sitä enemmän meillä on rahkeita missiomme toteuttamiseen. Yrityksenä haluamme uudistua joka vuosi esimerkkinä siitä, että mikään ei muutu, jos mitään ei aktiivisesti muuteta. Kilpailuvalttimme, eli erikoisasiantuntemuksemme jatkuva kehittäminen Vaikuttava Työnantajabrändi Metodi™️ globaalilla mittapuullakin katsottuna erityinen. Visionamme on vakiinnuttaa sen rooli modernin kasvuyrityksen strategisena menestystekijänä. Visiomme toteutuminen edellyttää, että tässä yrityksessä muillakin kuin Susannalla on VTAB Metodin™️toteuttamisen ja jalkauttamisen asiantuntemus. Itseään ei sovi kutsua asiantuntijaksi, ellei todella tunne asiaansa. Se edellyttää jokaiselta meistä henkilökohtaista panostusta ja halua menestyä. ©EMPLOYEE EXPERIENCE AGENCY EMINE
 • 9. KANNATTAVAAN KASVUUN, MISSIOMME TOTEUTTAMISEEN & BRÄNDIJOHTAJUUTEEN TIIMIN JÄSENENÄ SITOUTUMINEN. MYÖTÄTUNTOISEN, ESIMERKKIÄ NÄYTTÄVÄN OPPAAN ASEMAN OMAKSUMINEN. KANNATTAVAN KASVUN & TASAPAINOISEN ELÄMÄN VAKAUTTAMINEN. KYKY & TAHTO KEHITTYÄ JA INSPIROIDA ASIAKKAITA KEHITTYMÄÄN VAKUUTTAVAN VIESTINNÄN & VAIKUTTAVAN OSAAJAMARKKINOINNIN AMMATTILAISINA. EMINEN STRATEGISEN KULTTUURIN KITEYTYS ©EMPLOYEE EXPERIENCE AGENCY EMINE Kannattava arvon synnyttäminen. Kannattava arvon synnyttäminen. Vakuuttava ja inspiroiva esimerkki Myötätuntoinen ja asiansa tunteva opas. Vakuuttava ja inspiroiva esimerkki Myötätuntoinen ja asiansa tunteva opas. Tavoite- ja tulosorientaatio. Vakuuttava viestijä. Myötätuntoinen opastaja. Tavoite- ja tulosorientaatio. EMINEN ARVOT OSANA STRATEGISTA KULTTUURIAMME EMINAATTORIN KRIITTISET OMINAISUUDET OSANA STRATEGISTA KULTTUURIAMME
 • 10. EMINEN STRATEGISEN KULTTUURIN TUNNUSPIIRTEET Erityisosaamisemme jatkuva kehittäminen sekä yritys- että yksilötasolla on meille kriittinen menestystekijä ja odotamme sitä kaikilta eminaattoreilta. Työyhteisömme erityispiirre ja keskinäinen sitkomme on henkilökohtainen, avoin ja vahvasti keskeiseen luottamukseen panostava työyhteisö. Tuemme toisiamme sekä elämän iloissa että alamäissä. Vaikka työilmapiirimme on vahvasti keskittynyt ja oman työn ja työajan johtamiseen suuntautunut, yhteistyö tiimin kesken on yhteisten tavoitteidemme saavuttamisen sekä osaamisen ja kokemusten jakamisen näkökulmasta vahvasti olennaista. Meillä on matala hierarkia; yhteisössä on paljon päätösvaltaa, mutta myös yhtä paljon vastuuta tavoitteiden saavuttamisessa yhteisin pelisäännöin. ERITYISOSAAMISESTAAN TUNNETTU ASIAKKAAN OPASTAJA JA MYÖTÄTUNTOINEN, ESIMERKKIÄ NÄYTTÄVÄ TYÖYHTEISÖ Olemme edelläkävijäyritys ja meidät tunnetaan Susannan pioneerityöstä tämän alan rakentajana ja suunnannäyttäjänä. Sellaisena pysyminen edellyttää meiltä kaikilta rohkeutta uudistaa ja uudistua. "Näin olen aina tehnyt" tai "en aio muuttaa toimintatapojani" -asenne ei kerta kaikkiaan istu Eminen työyhteisöön. Luovuus ei meillä tarkoita sooloilua yhteisiksi sovittujen toimintamallien ja työskentelytapojen suhteen tai Metodiimme kuulumattomien palveluiden tarjoamista asiakkaille. Näkemyksellisyys ja ideointikyky ovat tarpeellisia sekä sisällöntuotannossa että Metodimme soveltamisessa kunkin asiakkaan tarpeeseen ja tilanteeseen. On tärkeää, että jokainen eminaattori kokee Eminen mission ja arvopohjan vahvasti omakseen, ja näkee oman roolinsa asiakaslupaustemme lunastajana. Asiakkaille tarjoamme ainutlaatuisen ja ajan hengessä kehittyvän metodin, jota ei voi saada mistään muualta. Metodin takana oleva laajempi konsepti tarjoaa vielä monta mahdollisuutta palveluidemme kehittämiseen ja uusien palveluiden lanseeraamiseen. KYKY, ROHKEUS JA TAHTO KEHITTÄMISEEN JA UUDISTUMISEEN Haluamme pysyä innovatiivisena brändijohtajana, mutta emme kilpaile liikevaihdolla markkina-asemastamme. Kilpailemme vaikuttavuudessa ja yleisön emotionaalisen sitoutumisen voittamisessa. Tähtäämme pitkiin suhteisiin yleisöömme kuuluvien kanssa riippumatta siitä, missä he ovat milloinkin töissä. Kannattava kasvu mahdollistaa missiomme & visiomme toteuttamisen sekä kehittymisemme yhtiönä, yhteisönä ja osaajina. Asiakkaiden tunnetason odotusten ylittäminen on meille olennainen, työtämme ohjaava arvo. VAKUUTTAVA BRÄNDIJOHTAJA, TAVOITE- JA TULOSORIENTAATIO, MISSION TOTEUTTAMINEN Pyrimme jatkuvasti kehittämään kyvykkyyttämme vakiinnuttaa liiketoimintamme kannattavan kasvun ajurit ja toimintamallit. Tasapainoinen, hyvä elämä työssä ja sen ulkopuolella mahdollistuu satsaamalla pitkiin asiakkuuksiin ja asiakasarvon kasvattamiseen. Kannattavasti kasvava kassavirta mahdollistaa hyvän palauttamisen organisaatioon ja yhteisöön eri muodoissa. Selkeä metodi ja sen jalkauttamista tukevat vakiintuneet menetelmät, kehikot ja toimintamallit edesauttavat kannattavan työskentelytavan saavuttamisen. KANNATTAVAN KASVUN VAKAUTTAMINEN JA TASAPAINOINEN, HYVÄ ELÄMÄ ©EMPLOYEE EXPERIENCE AGENCY EMINE
 • 11. OSAAMISEN JA URAN KEHITTÄMINEN EMINESSÄ Tavoite- ja tulosorientaatiossa kehittyminen erityisesti asiakastyössä. Vakuuttavan viestinnän kyvykkyyden kasvattaminen. Esimerkkinä ja myötätuntoisena oppaana toimimisessa kehittyminen mm. itsetuntemuksen sekä oman asiantuntijabrändin kehittämisen kautta. Osaajamarkkinointitaitojen kehittäminen ja osaajamarkkinoinnin ammattilaisena kasvaminen. Myyntitaitojen kehittäminen ja vahvistaminen osana asiantuntijaroolia. Vastuualueen laajentaminen projektiluontoisesti tai pysyvästi esimerkiksi Eminen liiketoiminnan tai yritystä koskeviin kehitysprojekteihin osallistumalla. Asiakasprojekteissa vastuutasoa kasvattamalla. Asiakastyössä vaativuustasoa nostamalla. Yrityksen kansainvälisen liiketoiminnan kehittämiseen, myyntiin ja markkinointiin osallistumalla tai siirtymällä. Yrityksen tukitoiminnoissa roolia ottamalla. Osaamisen kehittäminen keskittyy mission & strategiamme toteuttamisen kannalta keskeisen osaamisen kehittämiseen: Uraakin voi kehittää yrityksen koosta ja matalasta hierarkiasta huolimatta. Kyse on ammatillisen kasvun edistämisestä useimmiten horisontaalisesti. ©EMPLOYEE EXPERIENCE AGENCY EMINE
 • 12. TÖIHIN EMINEEN? Palkkaamme uudet eminaattorit Talent Poolistamme, jonne voi hakeutua avoimen hakemusmenettelyn kautta koska tahansa. Pisimpään kanssamme bisnesdeittailleet ovat aina etusijalla käynnistäessämme varsinaisen rekrytointivaiheen. Käsittelemme avoimet hakemukset välittömästi ja etenemme ensimmäiseen bisnesdeittivaiheeseen nopeasti. Mikäli ensimmäinen tapaaminen herättää molemminpuolista kiinnostusta parempaan tutustumiseen, kutsumme sinut Eminen Sisäpiiriin ja Hakijan Polulle yhdessä meidän kanssa. Hakijan Polulla jatkamme tutustumista rauhalliseen tahtiin ja täysin luottamuksellisesti, kunnes meille kummallekin tulee sopiva hetki lyödä hynttyyt yhteen. Joskus tässä menee vain tovi, toisinaan avoimet hakijamme ovat ehtineet vaihtaa välissä työpaikkaa jonnekin muualle ennen kuin meidän yhteinen matkamme alkaa. Sisäpiirissä pääset tutustumaan myös Eminen exiin, eli alumnaattoreihin. Katso lisätiedot ja avoimen hakemisen ohjeet täältä >> ©EMPLOYEE EXPERIENCE AGENCY EMINE