SlideShare a Scribd company logo
JUGOSLAVENSКI КОМIТЕТ MEDUNARODNE KONFERENCIJE ZA VELIJ{_E ELEKTRICNE MREZE - CIGRE
zА G R Е В, Bcrislaviccva 6
XIX. SAVJEТOVANJE ELEKTROENERGEТICARA JUGOSLAVIJE
В LE D, 8 do 13. m3j. 989.
Mr Јuзо Ikanovic,dipl.ing. Referat broj 12.19
Energoinveзt - Tvornica tranзformatorjev - LjuЬljana
Dragutin Petkovic,dipl.ing.
Srecko Nuic,dipl.ing.
Mladen Bacic,dipl.ing.
Energoinveзt - Inзtitut za elektroenergetiku-Sarajevo
EKSPEBIMENTALNI REZULTATI MJERENJA ODZIVA NAMOTAJA TRANSFORMATORA
PRI OSCILATORNOM I APERIODICNOM POBUDJIVANJU
SADR2AJ
U ovom radu ukratko је dat koncept konзtruktivnog rjesenja a~totranз­
formatora tip ART бо/2о/4о MVA 22о/132 ~ 8х1,25% 1 ЗЗ~8х1,25% kV proizvodnje
Energoinveзt - Cгnuce. U toku pгoizvodnje i na zavrsenim tranзformatorima
izvгseno је niz mjeгenja, а розеЬnа paznja poзvecena је гaзpodjeli napona ро
namotajima tгanзfoгmatora. Ovdje зu dati neki od rezultata mjerenja pri oзci­
latornom i apeгiodicnom niзkonaponзkom pobudivanju na izvodima tranзformato_
ra.
UVOD
Pгistup ispitivanju odvijao se u dva ргаvса. Jedan pravac predзtavljao
је pгovodenje svih rutinskih i pгedvidenih tipskih ispitivanja, izmedu озtа~
log i tipsko ispitivanje udaгnim talasom prema pгepoгukama IEC [L.9] tacka
12 . 3 . 1, koja se odnose na ispitivanje autotгansfoгmatoгa .
Dгugi ргаvас Ьiо је pгovodenje ispitivanja i mjeгenja· koja niзu regulisana
pгepoгukama а imaju za svrhu kompleksnije odгedivanje kaгakteгistika tгаnзfог
matoгa u ispitnim i eksploatacionim uslovima. U гadu зu prezentirani neki od
гezultata ovih mjeгenja.
165
R 12,19
2 OPIS TRANSFORMATORA I KONSTRUKCIONOG RJE~ENJA
Pгedmetni tгansfoгmatoг obгazuje cvoгiste za inteгkonekciju tгi mгeze
гazlicitog naponskog nivoa; 22о kV; 132 kV i 33 kV. ~гenos eneгgije sa 22о kV
na 132 kV ostvaгen је u auto spoju, а pгenos eneгgije na 33 kV ostvaгen је
tгecim galvanski odvojenim namotajem spojenim u tгokut. Zvjezdiste namotaja u
autospoju bice u pogonu diгektno uzemljeno ра је njegova izolacija гeduciгana
na najnizi dozvoljeni зtepen.
Smatгalo se da је 22о kV mгeza staЫlan naponзki izvoг, dok зu pгomjene
napona na 132 kV i 33 kV medusobno nezavisne ра ih је Ыlо potгebno pгilago­
davati гegulacijom napona pod teгetom.
Za гazliku od tгanзfoгmatoгa за odvojenim namotajima ovakvi zahtjevi
nозе за зоЬоm nesto siгi зреktаг ргоЫеmа. U pгvom гedu uzгoke tгеЬа tгaziti
u galvanskoj vezi pгimaгnog i sekundaгnog namota, гegulaciji napona i poveca-
nim dielektгicnim napгezanjima izolacije i гegulacijзke оргеmе koja iz toga
slijedi.
Izboг optimalnog koncepta гegulacije, u zadanim uslovima, сезtо је
ogгanicen i konзtгukciono-tehnoloskim mogucnoзtima ~гoizvodaca. Svako konacno
гjesenje oзlikava vise cinilaca. U pгvom гedu to зu zahtjevi koгiзnika, орзеg
i nacin гegulacije, cijena гegulacijske оргеmе, ogгanicenja u gгadnji гegula­
cijskih pгekidaca а time i cijene konacnog pгoizvoda.
Bez obziгa, kakvo је konacno гjesenje, гegulacijski namot i njegov ~зa­
зtavni dio, гegulacijski pгekidac, mjeзta su ispolj~na uticaju opaзnih pгena­
pona koj i mogu ozЫljno ugгozi ti izolaciju, L. [ 2Ј , [З Ј , [4 Ј •
Izabгan је koncept гegulacije izmedu 22о i 132 kV зtгаnе kao гegula­
cijski namot galvanзki povezan izmedu paгalelnog i загiјзkоg namotaja tгans­
foгmatoгa, bez slobodnih kгajeva. Medutim takva pгednoзt ujedno је i nedoзta­
tak јег zahtjeva гegulacijski pгekidac sa dvostгuko vecim Ьгојеm kontakata ро
obodu sto је za vise naponзke nivoe tehnolosko ogгanicenje u pгimjeni ovog
гj~senja. K~ncept гegulacije napona na 132 kV i 33 kV stгani dat је na з1.1,
а geo.metгija namotaja na з1.2.
Sl.1. Koncepcija гegulacije napona u tгansfoгmatoгu ART бо/2о/4о MVA
166
R 12.19
Na sl.2. је:
АВС - izvodi 22о kV
mA, mB, mC - izvodi 132 kV
а, Ь, с - izvodi kV.
HV LV
Sl.2. Geometгija namotaja tгansfoгmatoгa ART бо/2о/4о MVA
Na sl.2. је:
Ј - jezgгo
RLV - teгcijeгni гegulacijski namot
HV - visokonaponski (seгijski) namot
LV - niskonaponski namot
MV - paгalelni namot
RMV - гegulacijski namot
З. RASPODJELA NAPONA NA NAMOTAJIMA TRANSFORMATORA
U svom гadu tгansfoгmatoг је izlozen pobudivanju sa naponima cije su
fгekvencije, oЫik i amplituda Ыtno гazliciti od nazivnog (5oHz). Uzгok ovih
napona lezi u pгelaznim pгocesima pгi.pгomjeni uklopnih stanja, nastanku i
eliminaciji kvaгova i atmosfeгskih pгaznjenja u mгezu pгikljucenu na tгansf­
oгmatoг ili sam tгansfoгmatoг.
Pгedmet ovog гаdа nije Ыо analiza uslova nastanka ovih napona koji,
svojim oЬlikom i amplitudom, mogu Ыti opasni ро tгansfoгmatoг, nego ispiti-
vanje гaspodjele napona za najnepovoljnije oЬlike. U tom cilju pгistupilo зе
ispitivanju sa niskim naponom da зе odгede гaspodjele napona ро namotajima
ргi sinusoidalnom naponu povisene fгekvencije, ujedno odгedivanje гezonantne
167
R 12.19
frekvencije izmedu namotaja, kao i raзpodje1e napona primjenom aperiodзkog
talaзa oЬlika а/Ь u зеk (а - trajanje ёеlа talaзa, Ь - trajanje zaёelja ta-
laзa).
3.1. Rezultati iзpitivanja raзpodjele napona
primjenom з1nuзoida1nog napona povisene frekvencije
Izvrsena зu iзpitivanja na dvije jedinice. Na jednoj зu izvrsena iзpi­
tivanja na aktivnom dijelu (bez kazana) i na kompletiranom tranзformatoru, а
na drugoj заmо na kompletiranom tranзformatoru (u kazanu за uljem). Na obadvi-
je jedinice poзmatrani зu namotaji faze В (mB, Ь) koji зе nalaze na зrednjem
зtupu jezgra tranзformatora. Rezultati mjerenja i mjerni diзpozitiv za tranз­
formator 1. dati зu na з1.3.
'u
(Р.и)
з
2
bez kazana
- - - sa kazanom
1
Ј 1
~BI-N Ј 1
Uв-N
1
50 IK
1 1
1 1
в
HV
ln (1-lr)
9
17
~}~
51.3. Raзpodjela napona na namotima tranзformatora 1. u oviзno&i
od frekvencije
I.Js-N
ВI-N
Iz diagrama за з1 . 3. је vid1jivo da је rezonantna frekvencija izmedu namotaja
22о 1 132 kV za tranзformator bez kazana ~ 9,8 kHz, а izmedu namotaja za
komplet~ran tranзformator (u kazanu i ulju) -- 8 kHz. Na ovim frekvencijama .
odziv (napon) tranзformatora na зtrani 132 kV nekoliko puta је veci od napona
ulaznog зignala na 22о kV зtrani.
Rezultati mjerenja i mjerni diзpoz i tiv za tranзformator 2 dati зu na з1ik ama
4~ ~ i · б. Analizom diagrama raspodjele napona na namotajima (sl.4, 5, б)
uзtanovljeno је da u oviзnosti о зtrani napa j anja postoji niz rezonantnih
frekvencija izmedu namotaja. Najnepovoljnije frekvencije зu za namotaje pri-
mar-зekundar б,8 kHz kada зе na зekundar preneзe б,15 puta veci napon od ra-
ёunзkog za 5о Hz. Za namotaj primar-tercijer izrazene зu tri rezonantne frek-
vencije, 2,б kHz, б,3 kHz i 12 kHz od kojih је najnepovoljnija 12 kHz kada зе
na tercijer prenese 5,3б puta veci napon od napona raёunatog za 5о Hz.
Za namota je зekundar-pr i mar розtоје tri rezonant ne frekvencije 2 , б kHz,б,9 kHz
i 12 kHz od kojih је najnepovoljnija б,9kHz kada зе na ~rimar preneзe 5,51
168
IQ
s 10
Ua-N
--uы-с
Sl.S 15
R 12.19
(kHl)
169
R 12.19
puta nepovoljnija raspodjela od racunate za 5о Hz. Za namotaje tercijer-pri-
mar i te~cijer-sekundar postoje dvije rezonantne frekvencije 2,7 kHz i 12kHz.
Najnepovoljnija је 2,7 kHz kod koje se na primar prenese 9,58 (za sekundar
12,77) puta veci napon od racunskog za 5о Hz.
3.2. Raspodjela napona primjenom aperiodicnog talasa oЬlika а/Ь psek
Rezultati predhodnih ispitivanja dali su povoda za ispitivanje за aperi-
odickim talasom oЬlika а/Ь. Za ispitivanje је koriiten repeticioni udarni ge-
nerator (Hefelli) koji ima mogucnost podeienja vremena cela (а) i zacelja (Ь)
aperiodskog talasa. Ispitivanja su provedena u svrhu odredivanja kriticnih
vremena trajanja cela talasa za koju је raspodjela napona na namotajima naj-
nepovoljnija. Od brojnih izvrsenih ispitivanja dati su oscilogrami radi upo-
redbe raspodjele napona izmedu namotaja primar-sekundar (sl.7 i 8) i sekundar
primar (sl.9 i lo) ~а talas standardnog oЬlika 1,2/5о psek i talas oЬlika
5о/1ооо psek.
в fi)It- osc .
mB
/17
osc
1- Uв 5/!S/r:J
2·Umв 51fS 1а
З-UmB 50f!SIO
Sl.7 . Raspodjela napona i mjerni dispozitiv za talas oЬlika 1,2 /5о psek
1-u8 tOOffs/rJ
2-umвюot!s/o
Sl.8. Raspodjela napona za talas oЬlika 5о/1ооо psek
170
1-Ume S~S/0
2-tЈв S~S/O ..:IJ]
З·Uв SOfS/0 тВ
/17
osc
R 12,19
osc
. S1.9 . Raspodjela napona i mjeгni dispozitiv za talas oЬlika 1,2/5о psek
1-UmB
2-uв
З-Uв
Sl.1o. Raspodjela napona za talas oЬlika 5о/1ооо
10 ,.us/0
tOOpsJO
IOOJlS/0
psek
Analizom osciloskopskih snimaka, obavljenih ispitivanja, konstatovano је da se
sa pгomjenom duzine tгajanja cela talasa mijenja i гaspodjela napona na namo-
tajima. Ispitivanja su pokazala da za svaki od namotaja postoji odгedena gгa­
nica duzine tгajanja celatalasa z~ koji је гaspodjela napona nepovoljnija ne-
go za talas oЬlika 1,2/5о psek. U pгilozenirn primjerima za talas oЬlika
5о/1ооо psek pгeneseni napon na ргimаг (sekundaг) је za 74% (32%) visi nego
u slucaju pгirnjene talasa oЬlika 1,2/5о psek .
171
R 12.19
4. ZAKLJUCAK
Provedena su opsirna ispitivanja niskim naponom sinusoidalnog i aperi-
odskog oЫika na auto tranзformatorima ART бо/2о/4о MVA 22о/132/ЗЗ kV u fazi
izrade i na zavrsenim jedinicama.
Ova iзpitivanja prvenзtveno imaju za cilj da daju kompleksnu зliku о mo-
gucem ponasanju tranзformatora u ispitnim i ekзploatacionim uslovima.
Rezultati ispitivanja pokazuju da standardni udarni talas оЬ11kа 1,2/5о
psek nije uvijek najзtroziji uslov za naprezanje izolacije . Nepovoljnija ra-
зpodjela napona moze nastupiti za odredene talase за duzim trajanjem cela.
Rezultati ispitivanja takode pokazuju, da za transformator mogu Ьiti
opasne 1 prelazne pojave na frekvencijama Ьliзkim rezonantnim frekvencijama
1zmedu pojedinih namotaja.
Smatramo da Ьi ovi rezultati mog11 Ьiti kor1зn1 konstruktorima transfor-
matora, projektantima postrojenja i samim koriзnicima u uslovima ekзploatac1j~
5. LITERATURA
1. F. Coppadoro: Criter1 di scelta dello зchema deg11 autotransformatori
di interconnesзione. L energ1a electr1ca - N.5, 197б.
2. R.P. Doljuk i drugi autor1: Impuljsn1je naprjazenjija na regulirovocnih
obmotkah avtotransformatorov na 22о kV. Elektrotehn1ka N.1,19б9.
З. V.M. Pogostin i А.К. Lohanin: Model1rovenjie impuljsnih perenaprjaze-
njija v avtotransformatore. Elektrotehn1ka
4. M.Wellaner: Das Verhalten von Reguliers partransformatoren gegenuber
Stosspanungen. Bull. schweiz. elektrotechn. Uer. Bd .4б, Nr. б, 1955.
5. R. E. Pretorius i P.V. Goosen. Practical invest1gation into repeated
failures of 4оо/22о kV autotransformers in the ESCOM network - results
and solutions. CIGRE (12-1о), Paris 1984.
б. A.Schei, K.Alstad, J.B.Sund, M.Rian, E.Nordrik i J.Hopperstad: Resonant
overvoltages 1n power station transformers initiated Ьу switching
transients 1n the connected саЫе network. CIGRE (12-о7), Paris 1984.
7. R.J.Musil, G.Preininger, E.Schopper 1 S. Wenger : The resona nce effect
of oscillating system overvoltages on foxusformer windings.
IEEE, vol. PAS-1o1, No.1o, 1982.
8. R.C. Degeneff, W.J.McNutt, W.Nengebauer, J.Panek, М.Е. Мс Callum in
C.C.Honey: Transformer response to system switching voltages.
IEEE, vol PAS-1o1, Nо.б.1982.
9. IEC. Insulation levels and dielectric t ests, рuЬ.7б-З, 198о .
172

More Related Content

Similar to EKSPERIMENTALNI REZULTATI MJERENJA ODZIVA NAMOTAJA TRANSFORMATORA PRI OSCILATORNOM I APERIODICNOM POBUDJIVANJU

Poluprovodnicke komponente predavanja1
Poluprovodnicke komponente predavanja1Poluprovodnicke komponente predavanja1
Poluprovodnicke komponente predavanja1Im1318
 
2008 rep-oet1 resenja
2008 rep-oet1 resenja2008 rep-oet1 resenja
2008 rep-oet1 resenjaOlgica Rakic
 
Measuring Copper / Merenja na bakarnim linkovima
Measuring Copper / Merenja na bakarnim linkovimaMeasuring Copper / Merenja na bakarnim linkovima
Measuring Copper / Merenja na bakarnim linkovimaNemanja Radić
 
Odgovori Na Pitanja
Odgovori Na PitanjaOdgovori Na Pitanja
Odgovori Na Pitanjaguesta35912c
 
ML3.4 Ponjavic Djuric Smiljanic
ML3.4 Ponjavic Djuric SmiljanicML3.4 Ponjavic Djuric Smiljanic
ML3.4 Ponjavic Djuric SmiljanicNenad Smiljanic
 
Redno rezonantno kolo
Redno rezonantno koloRedno rezonantno kolo
Redno rezonantno kolotehnickaso
 
Omov zakon
Omov zakonOmov zakon
Omov zakonzoranang
 
Eлектрични потенцијал и напон
Eлектрични потенцијал и напонEлектрични потенцијал и напон
Eлектрични потенцијал и напонDragan Dimic
 
Elektricna struktura atoma text
Elektricna struktura atoma textElektricna struktura atoma text
Elektricna struktura atoma textnevuska
 
Električna Struja u metalima- Dušan Sekulović- Staniša Stojanović При
Električna Struja u metalima- Dušan Sekulović- Staniša Stojanović ПриElektrična Struja u metalima- Dušan Sekulović- Staniša Stojanović При
Električna Struja u metalima- Dušan Sekulović- Staniša Stojanović Приnasaskolatakmicenja1
 
dokumen.tips_harmonijski-oscilatori.ppt
dokumen.tips_harmonijski-oscilatori.pptdokumen.tips_harmonijski-oscilatori.ppt
dokumen.tips_harmonijski-oscilatori.pptVarnicaStefan
 
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461milorad lucic
 

Similar to EKSPERIMENTALNI REZULTATI MJERENJA ODZIVA NAMOTAJA TRANSFORMATORA PRI OSCILATORNOM I APERIODICNOM POBUDJIVANJU (20)

Poluprovodnicke komponente predavanja1
Poluprovodnicke komponente predavanja1Poluprovodnicke komponente predavanja1
Poluprovodnicke komponente predavanja1
 
2008 rep-oet1 resenja
2008 rep-oet1 resenja2008 rep-oet1 resenja
2008 rep-oet1 resenja
 
07_05
07_0507_05
07_05
 
Measuring Copper / Merenja na bakarnim linkovima
Measuring Copper / Merenja na bakarnim linkovimaMeasuring Copper / Merenja na bakarnim linkovima
Measuring Copper / Merenja na bakarnim linkovima
 
Odgovori Na Pitanja
Odgovori Na PitanjaOdgovori Na Pitanja
Odgovori Na Pitanja
 
Supra
SupraSupra
Supra
 
ML3.4 Ponjavic Djuric Smiljanic
ML3.4 Ponjavic Djuric SmiljanicML3.4 Ponjavic Djuric Smiljanic
ML3.4 Ponjavic Djuric Smiljanic
 
Redno rezonantno kolo
Redno rezonantno koloRedno rezonantno kolo
Redno rezonantno kolo
 
Merenje pritrska
Merenje pritrskaMerenje pritrska
Merenje pritrska
 
Projekat el postrojenja
Projekat el postrojenjaProjekat el postrojenja
Projekat el postrojenja
 
Omov zakon
Omov zakonOmov zakon
Omov zakon
 
Eлектрични потенцијал и напон
Eлектрични потенцијал и напонEлектрични потенцијал и напон
Eлектрични потенцијал и напон
 
Poglavlje1.pptx
Poglavlje1.pptxPoglavlje1.pptx
Poglavlje1.pptx
 
Elektricna struktura atoma text
Elektricna struktura atoma textElektricna struktura atoma text
Elektricna struktura atoma text
 
Projekat sedmice. El. komponente
Projekat sedmice. El. komponente Projekat sedmice. El. komponente
Projekat sedmice. El. komponente
 
Električni dimer prekidači
Električni dimer prekidačiElektrični dimer prekidači
Električni dimer prekidači
 
Električna Struja u metalima- Dušan Sekulović- Staniša Stojanović При
Električna Struja u metalima- Dušan Sekulović- Staniša Stojanović ПриElektrična Struja u metalima- Dušan Sekulović- Staniša Stojanović При
Električna Struja u metalima- Dušan Sekulović- Staniša Stojanović При
 
dokumen.tips_harmonijski-oscilatori.ppt
dokumen.tips_harmonijski-oscilatori.pptdokumen.tips_harmonijski-oscilatori.ppt
dokumen.tips_harmonijski-oscilatori.ppt
 
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
 
Mrezna oprema skripta
Mrezna oprema skriptaMrezna oprema skripta
Mrezna oprema skripta
 

More from Juso Ikanovic

Transformers for Electric Arc-Melting Furnaces with Direct Voltage Regulation
Transformers for Electric Arc-Melting Furnaces with Direct Voltage RegulationTransformers for Electric Arc-Melting Furnaces with Direct Voltage Regulation
Transformers for Electric Arc-Melting Furnaces with Direct Voltage RegulationJuso Ikanovic
 
Booster Transformer Equivalent Circuit
Booster Transformer Equivalent CircuitBooster Transformer Equivalent Circuit
Booster Transformer Equivalent CircuitJuso Ikanovic
 
Improvement of the Filling Factor in Windings of Power Transformers
Improvement of the Filling Factor in Windings of Power TransformersImprovement of the Filling Factor in Windings of Power Transformers
Improvement of the Filling Factor in Windings of Power TransformersJuso Ikanovic
 
Converter Transformers manufactured to the Slovenian Railways
Converter Transformers manufactured to the Slovenian RailwaysConverter Transformers manufactured to the Slovenian Railways
Converter Transformers manufactured to the Slovenian RailwaysJuso Ikanovic
 
POWER TRANSFORMER WINDINGS WITHOUT PAPER INSULATION
POWER TRANSFORMER WINDINGS WITHOUT PAPER INSULATIONPOWER TRANSFORMER WINDINGS WITHOUT PAPER INSULATION
POWER TRANSFORMER WINDINGS WITHOUT PAPER INSULATIONJuso Ikanovic
 
REPARATION OF POWER TRANSFORMERS 150 MVA- 220 kV
REPARATION OF POWER TRANSFORMERS 150 MVA- 220 kVREPARATION OF POWER TRANSFORMERS 150 MVA- 220 kV
REPARATION OF POWER TRANSFORMERS 150 MVA- 220 kVJuso Ikanovic
 
Močnostni transformatorji za prenovo Dravskih hidroelektrarn
Močnostni transformatorji za prenovo Dravskih hidroelektrarnMočnostni transformatorji za prenovo Dravskih hidroelektrarn
Močnostni transformatorji za prenovo Dravskih hidroelektrarnJuso Ikanovic
 
Semi - hybrid thermal insulation system
Semi - hybrid thermal insulation systemSemi - hybrid thermal insulation system
Semi - hybrid thermal insulation systemJuso Ikanovic
 
Power Transformer Windings without Paper Insulation
Power Transformer Windings without Paper Insulation Power Transformer Windings without Paper Insulation
Power Transformer Windings without Paper Insulation Juso Ikanovic
 
IMPACT OF OPTICAL FIBRE TEMPERATURE SENSORS ON DIELECTRIC WITHSTAND OF OIL CH...
IMPACT OF OPTICAL FIBRE TEMPERATURE SENSORS ON DIELECTRIC WITHSTAND OF OIL CH...IMPACT OF OPTICAL FIBRE TEMPERATURE SENSORS ON DIELECTRIC WITHSTAND OF OIL CH...
IMPACT OF OPTICAL FIBRE TEMPERATURE SENSORS ON DIELECTRIC WITHSTAND OF OIL CH...Juso Ikanovic
 

More from Juso Ikanovic (10)

Transformers for Electric Arc-Melting Furnaces with Direct Voltage Regulation
Transformers for Electric Arc-Melting Furnaces with Direct Voltage RegulationTransformers for Electric Arc-Melting Furnaces with Direct Voltage Regulation
Transformers for Electric Arc-Melting Furnaces with Direct Voltage Regulation
 
Booster Transformer Equivalent Circuit
Booster Transformer Equivalent CircuitBooster Transformer Equivalent Circuit
Booster Transformer Equivalent Circuit
 
Improvement of the Filling Factor in Windings of Power Transformers
Improvement of the Filling Factor in Windings of Power TransformersImprovement of the Filling Factor in Windings of Power Transformers
Improvement of the Filling Factor in Windings of Power Transformers
 
Converter Transformers manufactured to the Slovenian Railways
Converter Transformers manufactured to the Slovenian RailwaysConverter Transformers manufactured to the Slovenian Railways
Converter Transformers manufactured to the Slovenian Railways
 
POWER TRANSFORMER WINDINGS WITHOUT PAPER INSULATION
POWER TRANSFORMER WINDINGS WITHOUT PAPER INSULATIONPOWER TRANSFORMER WINDINGS WITHOUT PAPER INSULATION
POWER TRANSFORMER WINDINGS WITHOUT PAPER INSULATION
 
REPARATION OF POWER TRANSFORMERS 150 MVA- 220 kV
REPARATION OF POWER TRANSFORMERS 150 MVA- 220 kVREPARATION OF POWER TRANSFORMERS 150 MVA- 220 kV
REPARATION OF POWER TRANSFORMERS 150 MVA- 220 kV
 
Močnostni transformatorji za prenovo Dravskih hidroelektrarn
Močnostni transformatorji za prenovo Dravskih hidroelektrarnMočnostni transformatorji za prenovo Dravskih hidroelektrarn
Močnostni transformatorji za prenovo Dravskih hidroelektrarn
 
Semi - hybrid thermal insulation system
Semi - hybrid thermal insulation systemSemi - hybrid thermal insulation system
Semi - hybrid thermal insulation system
 
Power Transformer Windings without Paper Insulation
Power Transformer Windings without Paper Insulation Power Transformer Windings without Paper Insulation
Power Transformer Windings without Paper Insulation
 
IMPACT OF OPTICAL FIBRE TEMPERATURE SENSORS ON DIELECTRIC WITHSTAND OF OIL CH...
IMPACT OF OPTICAL FIBRE TEMPERATURE SENSORS ON DIELECTRIC WITHSTAND OF OIL CH...IMPACT OF OPTICAL FIBRE TEMPERATURE SENSORS ON DIELECTRIC WITHSTAND OF OIL CH...
IMPACT OF OPTICAL FIBRE TEMPERATURE SENSORS ON DIELECTRIC WITHSTAND OF OIL CH...
 

EKSPERIMENTALNI REZULTATI MJERENJA ODZIVA NAMOTAJA TRANSFORMATORA PRI OSCILATORNOM I APERIODICNOM POBUDJIVANJU

 • 1. JUGOSLAVENSКI КОМIТЕТ MEDUNARODNE KONFERENCIJE ZA VELIJ{_E ELEKTRICNE MREZE - CIGRE zА G R Е В, Bcrislaviccva 6 XIX. SAVJEТOVANJE ELEKTROENERGEТICARA JUGOSLAVIJE В LE D, 8 do 13. m3j. 989. Mr Јuзо Ikanovic,dipl.ing. Referat broj 12.19 Energoinveзt - Tvornica tranзformatorjev - LjuЬljana Dragutin Petkovic,dipl.ing. Srecko Nuic,dipl.ing. Mladen Bacic,dipl.ing. Energoinveзt - Inзtitut za elektroenergetiku-Sarajevo EKSPEBIMENTALNI REZULTATI MJERENJA ODZIVA NAMOTAJA TRANSFORMATORA PRI OSCILATORNOM I APERIODICNOM POBUDJIVANJU SADR2AJ U ovom radu ukratko је dat koncept konзtruktivnog rjesenja a~totranз­ formatora tip ART бо/2о/4о MVA 22о/132 ~ 8х1,25% 1 ЗЗ~8х1,25% kV proizvodnje Energoinveзt - Cгnuce. U toku pгoizvodnje i na zavrsenim tranзformatorima izvгseno је niz mjeгenja, а розеЬnа paznja poзvecena је гaзpodjeli napona ро namotajima tгanзfoгmatora. Ovdje зu dati neki od rezultata mjerenja pri oзci­ latornom i apeгiodicnom niзkonaponзkom pobudivanju na izvodima tranзformato_ ra. UVOD Pгistup ispitivanju odvijao se u dva ргаvса. Jedan pravac predзtavljao је pгovodenje svih rutinskih i pгedvidenih tipskih ispitivanja, izmedu озtа~ log i tipsko ispitivanje udaгnim talasom prema pгepoгukama IEC [L.9] tacka 12 . 3 . 1, koja se odnose na ispitivanje autotгansfoгmatoгa . Dгugi ргаvас Ьiо је pгovodenje ispitivanja i mjeгenja· koja niзu regulisana pгepoгukama а imaju za svrhu kompleksnije odгedivanje kaгakteгistika tгаnзfог matoгa u ispitnim i eksploatacionim uslovima. U гadu зu prezentirani neki od гezultata ovih mjeгenja. 165
 • 2. R 12,19 2 OPIS TRANSFORMATORA I KONSTRUKCIONOG RJE~ENJA Pгedmetni tгansfoгmatoг obгazuje cvoгiste za inteгkonekciju tгi mгeze гazlicitog naponskog nivoa; 22о kV; 132 kV i 33 kV. ~гenos eneгgije sa 22о kV na 132 kV ostvaгen је u auto spoju, а pгenos eneгgije na 33 kV ostvaгen је tгecim galvanski odvojenim namotajem spojenim u tгokut. Zvjezdiste namotaja u autospoju bice u pogonu diгektno uzemljeno ра је njegova izolacija гeduciгana na najnizi dozvoljeni зtepen. Smatгalo se da је 22о kV mгeza staЫlan naponзki izvoг, dok зu pгomjene napona na 132 kV i 33 kV medusobno nezavisne ра ih је Ыlо potгebno pгilago­ davati гegulacijom napona pod teгetom. Za гazliku od tгanзfoгmatoгa за odvojenim namotajima ovakvi zahtjevi nозе за зоЬоm nesto siгi зреktаг ргоЫеmа. U pгvom гedu uzгoke tгеЬа tгaziti u galvanskoj vezi pгimaгnog i sekundaгnog namota, гegulaciji napona i poveca- nim dielektгicnim napгezanjima izolacije i гegulacijзke оргеmе koja iz toga slijedi. Izboг optimalnog koncepta гegulacije, u zadanim uslovima, сезtо је ogгanicen i konзtгukciono-tehnoloskim mogucnoзtima ~гoizvodaca. Svako konacno гjesenje oзlikava vise cinilaca. U pгvom гedu to зu zahtjevi koгiзnika, орзеg i nacin гegulacije, cijena гegulacijske оргеmе, ogгanicenja u gгadnji гegula­ cijskih pгekidaca а time i cijene konacnog pгoizvoda. Bez obziгa, kakvo је konacno гjesenje, гegulacijski namot i njegov ~зa­ зtavni dio, гegulacijski pгekidac, mjeзta su ispolj~na uticaju opaзnih pгena­ pona koj i mogu ozЫljno ugгozi ti izolaciju, L. [ 2Ј , [З Ј , [4 Ј • Izabгan је koncept гegulacije izmedu 22о i 132 kV зtгаnе kao гegula­ cijski namot galvanзki povezan izmedu paгalelnog i загiјзkоg namotaja tгans­ foгmatoгa, bez slobodnih kгajeva. Medutim takva pгednoзt ujedno је i nedoзta­ tak јег zahtjeva гegulacijski pгekidac sa dvostгuko vecim Ьгојеm kontakata ро obodu sto је za vise naponзke nivoe tehnolosko ogгanicenje u pгimjeni ovog гj~senja. K~ncept гegulacije napona na 132 kV i 33 kV stгani dat је na з1.1, а geo.metгija namotaja na з1.2. Sl.1. Koncepcija гegulacije napona u tгansfoгmatoгu ART бо/2о/4о MVA 166
 • 3. R 12.19 Na sl.2. је: АВС - izvodi 22о kV mA, mB, mC - izvodi 132 kV а, Ь, с - izvodi kV. HV LV Sl.2. Geometгija namotaja tгansfoгmatoгa ART бо/2о/4о MVA Na sl.2. је: Ј - jezgгo RLV - teгcijeгni гegulacijski namot HV - visokonaponski (seгijski) namot LV - niskonaponski namot MV - paгalelni namot RMV - гegulacijski namot З. RASPODJELA NAPONA NA NAMOTAJIMA TRANSFORMATORA U svom гadu tгansfoгmatoг је izlozen pobudivanju sa naponima cije su fгekvencije, oЫik i amplituda Ыtno гazliciti od nazivnog (5oHz). Uzгok ovih napona lezi u pгelaznim pгocesima pгi.pгomjeni uklopnih stanja, nastanku i eliminaciji kvaгova i atmosfeгskih pгaznjenja u mгezu pгikljucenu na tгansf­ oгmatoг ili sam tгansfoгmatoг. Pгedmet ovog гаdа nije Ыо analiza uslova nastanka ovih napona koji, svojim oЬlikom i amplitudom, mogu Ыti opasni ро tгansfoгmatoг, nego ispiti- vanje гaspodjele napona za najnepovoljnije oЬlike. U tom cilju pгistupilo зе ispitivanju sa niskim naponom da зе odгede гaspodjele napona ро namotajima ргi sinusoidalnom naponu povisene fгekvencije, ujedno odгedivanje гezonantne 167
 • 4. R 12.19 frekvencije izmedu namotaja, kao i raзpodje1e napona primjenom aperiodзkog talaзa oЬlika а/Ь u зеk (а - trajanje ёеlа talaзa, Ь - trajanje zaёelja ta- laзa). 3.1. Rezultati iзpitivanja raзpodjele napona primjenom з1nuзoida1nog napona povisene frekvencije Izvrsena зu iзpitivanja na dvije jedinice. Na jednoj зu izvrsena iзpi­ tivanja na aktivnom dijelu (bez kazana) i na kompletiranom tranзformatoru, а na drugoj заmо na kompletiranom tranзformatoru (u kazanu за uljem). Na obadvi- je jedinice poзmatrani зu namotaji faze В (mB, Ь) koji зе nalaze na зrednjem зtupu jezgra tranзformatora. Rezultati mjerenja i mjerni diзpozitiv za tranз­ formator 1. dati зu na з1.3. 'u (Р.и) з 2 bez kazana - - - sa kazanom 1 Ј 1 ~BI-N Ј 1 Uв-N 1 50 IK 1 1 1 1 в HV ln (1-lr) 9 17 ~}~ 51.3. Raзpodjela napona na namotima tranзformatora 1. u oviзno&i od frekvencije I.Js-N ВI-N Iz diagrama за з1 . 3. је vid1jivo da је rezonantna frekvencija izmedu namotaja 22о 1 132 kV za tranзformator bez kazana ~ 9,8 kHz, а izmedu namotaja za komplet~ran tranзformator (u kazanu i ulju) -- 8 kHz. Na ovim frekvencijama . odziv (napon) tranзformatora na зtrani 132 kV nekoliko puta је veci od napona ulaznog зignala na 22о kV зtrani. Rezultati mjerenja i mjerni diзpoz i tiv za tranзformator 2 dati зu na з1ik ama 4~ ~ i · б. Analizom diagrama raspodjele napona na namotajima (sl.4, 5, б) uзtanovljeno је da u oviзnosti о зtrani napa j anja postoji niz rezonantnih frekvencija izmedu namotaja. Najnepovoljnije frekvencije зu za namotaje pri- mar-зekundar б,8 kHz kada зе na зekundar preneзe б,15 puta veci napon od ra- ёunзkog za 5о Hz. Za namotaj primar-tercijer izrazene зu tri rezonantne frek- vencije, 2,б kHz, б,3 kHz i 12 kHz od kojih је najnepovoljnija 12 kHz kada зе na tercijer prenese 5,3б puta veci napon od napona raёunatog za 5о Hz. Za namota je зekundar-pr i mar розtоје tri rezonant ne frekvencije 2 , б kHz,б,9 kHz i 12 kHz od kojih је najnepovoljnija б,9kHz kada зе na ~rimar preneзe 5,51 168
 • 6. R 12.19 puta nepovoljnija raspodjela od racunate za 5о Hz. Za namotaje tercijer-pri- mar i te~cijer-sekundar postoje dvije rezonantne frekvencije 2,7 kHz i 12kHz. Najnepovoljnija је 2,7 kHz kod koje se na primar prenese 9,58 (za sekundar 12,77) puta veci napon od racunskog za 5о Hz. 3.2. Raspodjela napona primjenom aperiodicnog talasa oЬlika а/Ь psek Rezultati predhodnih ispitivanja dali su povoda za ispitivanje за aperi- odickim talasom oЬlika а/Ь. Za ispitivanje је koriiten repeticioni udarni ge- nerator (Hefelli) koji ima mogucnost podeienja vremena cela (а) i zacelja (Ь) aperiodskog talasa. Ispitivanja su provedena u svrhu odredivanja kriticnih vremena trajanja cela talasa za koju је raspodjela napona na namotajima naj- nepovoljnija. Od brojnih izvrsenih ispitivanja dati su oscilogrami radi upo- redbe raspodjele napona izmedu namotaja primar-sekundar (sl.7 i 8) i sekundar primar (sl.9 i lo) ~а talas standardnog oЬlika 1,2/5о psek i talas oЬlika 5о/1ооо psek. в fi)It- osc . mB /17 osc 1- Uв 5/!S/r:J 2·Umв 51fS 1а З-UmB 50f!SIO Sl.7 . Raspodjela napona i mjerni dispozitiv za talas oЬlika 1,2 /5о psek 1-u8 tOOffs/rJ 2-umвюot!s/o Sl.8. Raspodjela napona za talas oЬlika 5о/1ооо psek 170
 • 7. 1-Ume S~S/0 2-tЈв S~S/O ..:IJ] З·Uв SOfS/0 тВ /17 osc R 12,19 osc . S1.9 . Raspodjela napona i mjeгni dispozitiv za talas oЬlika 1,2/5о psek 1-UmB 2-uв З-Uв Sl.1o. Raspodjela napona za talas oЬlika 5о/1ооо 10 ,.us/0 tOOpsJO IOOJlS/0 psek Analizom osciloskopskih snimaka, obavljenih ispitivanja, konstatovano је da se sa pгomjenom duzine tгajanja cela talasa mijenja i гaspodjela napona na namo- tajima. Ispitivanja su pokazala da za svaki od namotaja postoji odгedena gгa­ nica duzine tгajanja celatalasa z~ koji је гaspodjela napona nepovoljnija ne- go za talas oЬlika 1,2/5о psek. U pгilozenirn primjerima za talas oЬlika 5о/1ооо psek pгeneseni napon na ргimаг (sekundaг) је za 74% (32%) visi nego u slucaju pгirnjene talasa oЬlika 1,2/5о psek . 171
 • 8. R 12.19 4. ZAKLJUCAK Provedena su opsirna ispitivanja niskim naponom sinusoidalnog i aperi- odskog oЫika na auto tranзformatorima ART бо/2о/4о MVA 22о/132/ЗЗ kV u fazi izrade i na zavrsenim jedinicama. Ova iзpitivanja prvenзtveno imaju za cilj da daju kompleksnu зliku о mo- gucem ponasanju tranзformatora u ispitnim i ekзploatacionim uslovima. Rezultati ispitivanja pokazuju da standardni udarni talas оЬ11kа 1,2/5о psek nije uvijek najзtroziji uslov za naprezanje izolacije . Nepovoljnija ra- зpodjela napona moze nastupiti za odredene talase за duzim trajanjem cela. Rezultati ispitivanja takode pokazuju, da za transformator mogu Ьiti opasne 1 prelazne pojave na frekvencijama Ьliзkim rezonantnim frekvencijama 1zmedu pojedinih namotaja. Smatramo da Ьi ovi rezultati mog11 Ьiti kor1зn1 konstruktorima transfor- matora, projektantima postrojenja i samim koriзnicima u uslovima ekзploatac1j~ 5. LITERATURA 1. F. Coppadoro: Criter1 di scelta dello зchema deg11 autotransformatori di interconnesзione. L energ1a electr1ca - N.5, 197б. 2. R.P. Doljuk i drugi autor1: Impuljsn1je naprjazenjija na regulirovocnih obmotkah avtotransformatorov na 22о kV. Elektrotehn1ka N.1,19б9. З. V.M. Pogostin i А.К. Lohanin: Model1rovenjie impuljsnih perenaprjaze- njija v avtotransformatore. Elektrotehn1ka 4. M.Wellaner: Das Verhalten von Reguliers partransformatoren gegenuber Stosspanungen. Bull. schweiz. elektrotechn. Uer. Bd .4б, Nr. б, 1955. 5. R. E. Pretorius i P.V. Goosen. Practical invest1gation into repeated failures of 4оо/22о kV autotransformers in the ESCOM network - results and solutions. CIGRE (12-1о), Paris 1984. б. A.Schei, K.Alstad, J.B.Sund, M.Rian, E.Nordrik i J.Hopperstad: Resonant overvoltages 1n power station transformers initiated Ьу switching transients 1n the connected саЫе network. CIGRE (12-о7), Paris 1984. 7. R.J.Musil, G.Preininger, E.Schopper 1 S. Wenger : The resona nce effect of oscillating system overvoltages on foxusformer windings. IEEE, vol. PAS-1o1, No.1o, 1982. 8. R.C. Degeneff, W.J.McNutt, W.Nengebauer, J.Panek, М.Е. Мс Callum in C.C.Honey: Transformer response to system switching voltages. IEEE, vol PAS-1o1, Nо.б.1982. 9. IEC. Insulation levels and dielectric t ests, рuЬ.7б-З, 198о . 172