SlideShare a Scribd company logo
1 of 40
Download to read offline
Autoriteit Nucleaire
Veiligheid en
Stralingsbescherming
Vergunningverlening van
(nieuwe) kernreactoren
29-02-2024
1. De ANVS
2. Wettelijk kader en
verantwoordelijkheden
3. Vergunningverlening
nucleaire inrichtingen
4. Beoordeling van de
veiligheid
Inhoud presentatie
29-02-2024
Rick Bulk – Teamleider
Vergunningverlening
De ANVS
De Autoriteit Nucleaire
Veiligheid en
Stralingsbescherming
1
29-02-2024
› Nucleaire veiligheid
› Stralingsbescherming
› Beveiliging
De Autoriteit Nucleaire
Veiligheid en
Stralingsbescherming is
onafhankelijk en deskundig.
Voor deze en volgende
generaties bewaken en
bevorderen wij de:
29-02-2024
Autoriteit nucleaire veiligheid en
stralingsbescherming
➢ Zelfstandig bestuursorgaan
➢ Wettelijke taken:
➢ Vergunningverlening
➢ Toezicht en handhaving,
➢ Beleidsadvisering,
➢ Crisisvoorbereiding,
➢ Publiekscommunicatie,
➢ Internationale samenwerking.
➢ Kennisontwikkeling en onderzoek
~ 150 mensen
29-02-2024
Nucleaire installaties
in Nederland
29-02-2024
➢ Hoge Flux Reactor
(onderzoek)
➢ Laboratoria en overige
faciliteiten
➢ PALLAS voor medische
isotope
te Petten
URENCO (verrijking)
te Almelo
Hoger Onderwijs
Reactor te Delft
Kerncentrale te
Dodewaard
(veilige insluiting)
COVRA
(radioactief afval)
te Nieuwdorp
Kerncentrale
te Borssele
(SHINE faciliteit
voor isotopen te
Veendam)
(Mogelijke locatie
voor twee nieuwe
kerncentrales)
29-02-2024
Vergunningen
verlenen
en toezicht houden
200 transportvergunningen
100.000 transporten / jaar
7 nucleaire vergunningen
23 complexvergunningen
2.400 vergunningen voor
stralingstoepassingen
8.000 registraties voor
stralingstoepassingen
Wet & Regelgeving
Wettelijke eisen
2
29-02-2024
Wettelijk Kader
Nationaal
› Algemene Wet en regelgeving
(AWB)
› Kernenergiewet
› Vergunningen
Internationaal
› Verdragen (Euratom, VN)
› EU Richtlijnen
› Overig normen kader
29-02-2024
Scope regulering ANVS onder de KEW
› Oprichting van de inrichting
› Project-MER
› Nucleaire veiligheid
› Beveiliging
› Ontmantelingsplan
› Stralingsbescherming (ook van medewerkers)
› Conventionele (milieu)veiligheid (activiteitenbesluit, PGS, etc.)
29-02-2024
Artikel 1.4
Deze wet is niet van toepassing op
onderwerpen met betrekking tot de fysieke
leefomgeving of onderdelen daarvan, die
bij of krachtens een andere wet uitputtend
zijn geregeld, tenzij uit de bepalingen van
deze wet anders blijkt.
Omgevingswet
Artikel 15
Het is verboden zonder vergunning van de Autoriteit:
b. een inrichting, waarin kernenergie kan worde
vrijgemaakt, splijtstoffen kunnen worden vervaardigd,
bewerkt of verwerkt, dan wel splijtstoffen worden
opgeslagen, op te richten, inwerking te brengen, in
werking te houden, buiten gebruik te stellen of te wijzigen
of een inrichting, waarin kernenergie kon worden
vrijgemaakt, splijtstoffen konden worden vervaardigd,
bewerkt of verwerkt, dan wel splijtstoffen werden
opgeslagen, te ontmantelen;
Kernenergiewet
29-02-2024
Andere regulering (niet ANVS)
› Natuurbeschermingswetvergunning
› Vergunning op grond van het bouwbesluit (treed in werking
wanneer ook de KEW-vergunning van kracht is)
› Wijziging bestemmingsplan (plan-MER) (Rijkscoördinatieregeling?)
› Waterwetvergunning (gecoördineerd met KEW-vergunning
› Werknemersbescherming (anders dan stralingsbescherming)
29-02-2024
Kernenergiewet artikel 12d:
1. In afwijking van artikel 22, eerste lid, van de
Kaderwet zelfstandige bestuursorganen kan
Onze Minister van Infrastructuur en Milieu een
besluit van de Autoriteit uitsluitend
vernietigen wegens strijd met het recht.
2. Onze Minister van Infrastructuur en Milieu
stelt beide kamers der Staten-Generaal
onverwijld in kennis van een besluit tot
vernietiging van een besluit van de Autoriteit.
De ANVS is een bij wet ingesteld
onafhankelijk zelfstandig
bestuursorgaan (zbo) met taken
op het gebied van nucleaire
veiligheid, stralingsbescherming,
beveiliging en safeguards.
29-02-2024
Procedure
Vergunningverlening
Oprichting nieuwe nucleaire
inrichting
3
29-02-2024
› De ANVS is het bevoegd gezag
voor vergunningverlening op grond
van de Kernenergiewet
› Stelt Advies reikwijdte en
detailniveau op
› Beoordeelt veiligheid en
Milieueffectrapport
› Besluit op vergunningaanvraag
Rol ANVS in (nucleaire)
vergunningsprocedures
29-02-2024
Kew-Vergunningen
› Oprichtingsvergunning
– MER
– Conventionele milieuaspecten
– Veiligheidsrapport
▪ PSAR (Preliminary Safety
Assessment Report)
› Aparte vergunning bij
ingebruikname
29-02-2024
› Algemene wet bestuursrecht
› ‘Lange procedure’ (6 maanden)
› Inspraak en beroep mogelijk
Uitgebreide procedure vergunningverlening
29-02-2024
Vooroverleg
29-02-2024
› Het meeste ‘werk’ vindt plaats in het vooroverleg
› Veel overleg met aanvrager en andere bevoegd
gezagen
› Opstellen veiligheidsdossier door aanvrager
inclusief alle onderzoeken
› Beoordelen hiervan door ANVS
› Besluitvorming vindt pas plaats in formele
procedure
Beoordeling
veiligheid
Oprichting nieuwe nucleaire
inrichting
4
29-02-2024
1-3-2024
ANVS 20
29-02-2024
Nucleaire veiligheid
1-3-2024
ANVS 20
Technische kaders
29-02-2024
› Wettelijk toetsingskader:
›Kernenergiewet- en regelgeving
› Daarnaast:
›Handreiking VOBK (lichtwaterreactoren, ook SMR’s): geeft
aanvrager inzicht in stand der techniek
›Handreiking VOBK | Richtlijn | Autoriteit NVS
›IAEA Requirements worden gebruikt bij toetsing en worden
waar nodig via voorschriften verbonden aan vergunning
›WENRA (Western-European Nuclear Regulators Association)-
reference levels vullen IAEA-requirements op onderdelen aan
› De veiligheid van de techniek (of
het ontwerp) van een nucleaire
installatie
› Onder procedures vallen
bijvoorbeeld werkwijzen,
opleidingen en certificering.
› Geschreven en ongeschreven
regels en de veiligheidscultuur zijn
indicaties van gedrag
Risico’s beheersen
29-02-2024
Gelaagd veiligheidsconcept
29-02-2024
› Noodzaak tot locatiespecifiek onderzoek om de externe gevaren in
kaart te brengen (aardbevingen, vliegtuigen, explosies, etc.
› Dáár moet de reactor tegen bestand zijn
› Reactoren kunnen dus ook naast een chemische fabriek of in een
aardbevingsgebied, zolang ze maar aantonen dat ze tegen die
gevaren bestand zijn.
Waar moet een reactor tegen kunnen
29-02-2024
29-02-2024
Backup Slides
29-02-2024
› In de reactor worden uraniumatomen
gespleten, waardoor warmte wordt
geproduceerd. Met de stoom wordt
een turbine aangedreven die
elektriciteit opwekt
› Bij de splijting van uranium ontstaan
radioactieve stoffen in splijtstofstaven,
in een gesloten primair systeem, in de
reactorinsluiting. Er zijn dus meerdere
fysieke barrières tot aan de omgeving
› De kerncentrale is sinds 1973 in
bedrijf en heeft een netto elektrisch
vermogen van 485 Megawatt (MW)
29-02-2024
Kerncentrale Borssele
• 0,1 mSv per jaar voor de bevolking tijdens normale bedrijfsvoering. (1 mSv
van verschillende installaties in totaal)
• Toepassing van ‘defense in depth’
• Vermijden van vroegtijdige grote lozingen radioactiviteit.
• Vermijden van noodzaak tot beschermingsmaatregelen die niet beperkt
kunnen worden in tijd of ruimte.
Wat is dan veilig volgens de wet
29-02-2024
Wat is dan veilig volgens de wet /
ontwerpongevallen
29-02-2024
Gebeurtenisfrequentie F
per jaar
Maximaal toegestane effectieve dosis
personen vanaf 16 jaar personen tot 16 jaar
F ≥ 10
–1
0,1 mSv 0,04 mSv
10
–1
> F ≥ 10
–2
1 mSv 0,4 mSv
10
–2
> F ≥ 10
–4
10 mSv 4 mSv
F < 10
–4
100 mSv 40 mSv
Wat is dan veilig volgens de wet / buiten-
ontwerpongevallen
29-02-2024
3 Een vergunning voor het oprichten, in werking brengen of houden of wijzigen van een inrichting,
waarin kernenergie kan worden vrijgemaakt, kan worden geweigerd, indien de waarden in de
krachtens artikel 6, eerste lid, onder i, verrichte risicoanalyse een van de volgende waarden
overschrijden:
• a. een kans van 10–6 per jaar dat een persoon, die zich permanent en onbeschermd buiten de
desbetreffende inrichting zou bevinden, overlijdt als gevolg van een buiten-ontwerpongeval;
• b. een kans van 10–5 per jaar dat buiten de desbetreffende inrichting een groep van ten
minste 10 personen direct dodelijk slachtoffer is van een buiten-ontwerpongeval, of voor n
maal meer direct dodelijke slachtoffers een kans die n2 maal kleiner is.
Internationale
samenwerking
29-02-2024
Toetsingsconferenties,
werkgroepen en missies
› Review meetings IAEA, CNS
en JC
› Werkgroepen ENSREG,
WENRA, HERCA, NEA
› Missies IRRS, IPPAS,
ARTEMIS, TPR
EU Richtlijnen
› Richtlijn Nucleaire
Veiligheid
› Richtlijn Basic Safety
Standards
› Richtlijn Veilig beheer
radioactief afval
Internationale verdragen
› Euratom-verdrag
› Joint Convention
Radioactive Waste (IAEA)
› Convention on Nuclear Safety (IAEA)
Bilaterale relaties
› Continue samenwerking
buurlanden (FANC, BMUV)
› Gerichte versterking
samenwerking regulators (bijv.
Finland, Frankrijk, VS)
› Uitleg en duiding geven over het
werk en de rol van de ANVS
› Onafhankelijk en feitelijk
deelnemen aan het publieke debat
› Risicocommunicatie en
crisiscommunicatie,
samen met partners
› Dialoog met belanghebbenden
en burgers
29-02-2024
Publiekscommunicatie
› Crisisvoorbereiding samen
met partners
› Deelname nationale
crisisorganisatie
› Expertise en duiding
Veiligheidsregio’s
› 24 uur per dag bereikbaar
29-02-2024
Crisisvoorbereiding-
en respons
29-02-2024
Crisisvoorbereiding en
-respons
Rol ANVS
Rol lokale overheden
Structuur
crisisbeheersing
29-02-2024
7 Zeer ernstig ongeval
6 Ernstig ongeval
5 Ongeval met gevolgen voor de omgeving
4 Ongeval met beperkte gevolgen voor de omgeving
3 Ernstig incident
2 Incident
1 Afwijking
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 Kleine afwijking - Belang is zeer beperkt voor
nucleaire veiligheid en stralingsbescherming
Inschalen van ongewone gebeurtenissen (INES)
29-02-2024
› Verschillende rollen ANVS
– Toezichthouder
– Expertise en duiding
– Publieksvoorlichting
Lokale en regionale
incidenten
Klik op de afbeeldingen om het filmpje af te spelen.
29-02-2024
1-3-2024
ANVS 38
Nucleaire beveiliging
29-02-2024
1-3-2024
ANVS 39
1-3-2024
ANVS 39
1-3-2024
ANVS 39
29-02-2024
Transport
1-3-2024
ANVS 40
Radioactief afval en ontmanteling
29-02-2024

More Related Content

More from Dutch Power

More from Dutch Power (20)

Dutch Power Event 5. Dirk Rabelink - ULC energy.pdf
Dutch Power Event 5. Dirk Rabelink - ULC energy.pdfDutch Power Event 5. Dirk Rabelink - ULC energy.pdf
Dutch Power Event 5. Dirk Rabelink - ULC energy.pdf
 
Dutch Power Event 6. Sophie Macfarlane-Smith - Rolls Royce SMR
Dutch Power Event 6. Sophie Macfarlane-Smith - Rolls Royce SMRDutch Power Event 6. Sophie Macfarlane-Smith - Rolls Royce SMR
Dutch Power Event 6. Sophie Macfarlane-Smith - Rolls Royce SMR
 
Dutch Power Event 7. Titus Tielens - Thorizon.pdf
Dutch Power Event 7. Titus Tielens - Thorizon.pdfDutch Power Event 7. Titus Tielens - Thorizon.pdf
Dutch Power Event 7. Titus Tielens - Thorizon.pdf
 
Presentatie Dutch Power 8. Beata Tyburska-Pueschel - DIFFER
Presentatie Dutch Power 8. Beata Tyburska-Pueschel - DIFFERPresentatie Dutch Power 8. Beata Tyburska-Pueschel - DIFFER
Presentatie Dutch Power 8. Beata Tyburska-Pueschel - DIFFER
 
1. Pieter Cobelens Generaal-majoor b.d. strategisch adviseur
1. Pieter Cobelens Generaal-majoor b.d. strategisch adviseur1. Pieter Cobelens Generaal-majoor b.d. strategisch adviseur
1. Pieter Cobelens Generaal-majoor b.d. strategisch adviseur
 
2. Soe van Dijk - Topsector Energie
2. Soe van Dijk - Topsector Energie2. Soe van Dijk - Topsector Energie
2. Soe van Dijk - Topsector Energie
 
3. Philip Westbroek & Vincent van Esbroek - Enexis
3. Philip Westbroek & Vincent van Esbroek - Enexis3. Philip Westbroek & Vincent van Esbroek - Enexis
3. Philip Westbroek & Vincent van Esbroek - Enexis
 
4. Tom Wolters - Chapter8
4. Tom Wolters - Chapter84. Tom Wolters - Chapter8
4. Tom Wolters - Chapter8
 
5. Ingmar van der Steen - Info Support
5. Ingmar van der Steen - Info Support5. Ingmar van der Steen - Info Support
5. Ingmar van der Steen - Info Support
 
6. Sander Speek - Scalys
6. Sander Speek - Scalys6. Sander Speek - Scalys
6. Sander Speek - Scalys
 
7. Olaf Peters - Technolution
7. Olaf Peters - Technolution7. Olaf Peters - Technolution
7. Olaf Peters - Technolution
 
8. Bart Jan Witteveen - MODELEC
8. Bart Jan Witteveen - MODELEC8. Bart Jan Witteveen - MODELEC
8. Bart Jan Witteveen - MODELEC
 
Fedor ten Harve ProRail
Fedor ten Harve ProRailFedor ten Harve ProRail
Fedor ten Harve ProRail
 
Helko van den Brom - VSL
Helko van den Brom - VSLHelko van den Brom - VSL
Helko van den Brom - VSL
 
Christan van Dorst - Hyteps
Christan van Dorst - HytepsChristan van Dorst - Hyteps
Christan van Dorst - Hyteps
 
Edin Ibrovic - ACM
Edin Ibrovic - ACMEdin Ibrovic - ACM
Edin Ibrovic - ACM
 
Bart Kers - Stedin
Bart Kers - StedinBart Kers - Stedin
Bart Kers - Stedin
 
Tim Slangen - TU Eindhoven
Tim Slangen - TU EindhovenTim Slangen - TU Eindhoven
Tim Slangen - TU Eindhoven
 
Tom Sommers - NXP
Tom Sommers - NXPTom Sommers - NXP
Tom Sommers - NXP
 
Jeroen van Waes - TenneT
Jeroen van Waes - TenneTJeroen van Waes - TenneT
Jeroen van Waes - TenneT
 

Dutch Power Event 4. Rick Bulk - ANVS.pdf

 • 2. 1. De ANVS 2. Wettelijk kader en verantwoordelijkheden 3. Vergunningverlening nucleaire inrichtingen 4. Beoordeling van de veiligheid Inhoud presentatie 29-02-2024 Rick Bulk – Teamleider Vergunningverlening
 • 3. De ANVS De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming 1 29-02-2024
 • 4. › Nucleaire veiligheid › Stralingsbescherming › Beveiliging De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming is onafhankelijk en deskundig. Voor deze en volgende generaties bewaken en bevorderen wij de: 29-02-2024
 • 5. Autoriteit nucleaire veiligheid en stralingsbescherming ➢ Zelfstandig bestuursorgaan ➢ Wettelijke taken: ➢ Vergunningverlening ➢ Toezicht en handhaving, ➢ Beleidsadvisering, ➢ Crisisvoorbereiding, ➢ Publiekscommunicatie, ➢ Internationale samenwerking. ➢ Kennisontwikkeling en onderzoek ~ 150 mensen 29-02-2024
 • 6. Nucleaire installaties in Nederland 29-02-2024 ➢ Hoge Flux Reactor (onderzoek) ➢ Laboratoria en overige faciliteiten ➢ PALLAS voor medische isotope te Petten URENCO (verrijking) te Almelo Hoger Onderwijs Reactor te Delft Kerncentrale te Dodewaard (veilige insluiting) COVRA (radioactief afval) te Nieuwdorp Kerncentrale te Borssele (SHINE faciliteit voor isotopen te Veendam) (Mogelijke locatie voor twee nieuwe kerncentrales)
 • 7. 29-02-2024 Vergunningen verlenen en toezicht houden 200 transportvergunningen 100.000 transporten / jaar 7 nucleaire vergunningen 23 complexvergunningen 2.400 vergunningen voor stralingstoepassingen 8.000 registraties voor stralingstoepassingen
 • 8. Wet & Regelgeving Wettelijke eisen 2 29-02-2024
 • 9. Wettelijk Kader Nationaal › Algemene Wet en regelgeving (AWB) › Kernenergiewet › Vergunningen Internationaal › Verdragen (Euratom, VN) › EU Richtlijnen › Overig normen kader 29-02-2024
 • 10. Scope regulering ANVS onder de KEW › Oprichting van de inrichting › Project-MER › Nucleaire veiligheid › Beveiliging › Ontmantelingsplan › Stralingsbescherming (ook van medewerkers) › Conventionele (milieu)veiligheid (activiteitenbesluit, PGS, etc.) 29-02-2024
 • 11. Artikel 1.4 Deze wet is niet van toepassing op onderwerpen met betrekking tot de fysieke leefomgeving of onderdelen daarvan, die bij of krachtens een andere wet uitputtend zijn geregeld, tenzij uit de bepalingen van deze wet anders blijkt. Omgevingswet Artikel 15 Het is verboden zonder vergunning van de Autoriteit: b. een inrichting, waarin kernenergie kan worde vrijgemaakt, splijtstoffen kunnen worden vervaardigd, bewerkt of verwerkt, dan wel splijtstoffen worden opgeslagen, op te richten, inwerking te brengen, in werking te houden, buiten gebruik te stellen of te wijzigen of een inrichting, waarin kernenergie kon worden vrijgemaakt, splijtstoffen konden worden vervaardigd, bewerkt of verwerkt, dan wel splijtstoffen werden opgeslagen, te ontmantelen; Kernenergiewet 29-02-2024
 • 12. Andere regulering (niet ANVS) › Natuurbeschermingswetvergunning › Vergunning op grond van het bouwbesluit (treed in werking wanneer ook de KEW-vergunning van kracht is) › Wijziging bestemmingsplan (plan-MER) (Rijkscoördinatieregeling?) › Waterwetvergunning (gecoördineerd met KEW-vergunning › Werknemersbescherming (anders dan stralingsbescherming) 29-02-2024
 • 13. Kernenergiewet artikel 12d: 1. In afwijking van artikel 22, eerste lid, van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen kan Onze Minister van Infrastructuur en Milieu een besluit van de Autoriteit uitsluitend vernietigen wegens strijd met het recht. 2. Onze Minister van Infrastructuur en Milieu stelt beide kamers der Staten-Generaal onverwijld in kennis van een besluit tot vernietiging van een besluit van de Autoriteit. De ANVS is een bij wet ingesteld onafhankelijk zelfstandig bestuursorgaan (zbo) met taken op het gebied van nucleaire veiligheid, stralingsbescherming, beveiliging en safeguards. 29-02-2024
 • 15. › De ANVS is het bevoegd gezag voor vergunningverlening op grond van de Kernenergiewet › Stelt Advies reikwijdte en detailniveau op › Beoordeelt veiligheid en Milieueffectrapport › Besluit op vergunningaanvraag Rol ANVS in (nucleaire) vergunningsprocedures 29-02-2024
 • 16. Kew-Vergunningen › Oprichtingsvergunning – MER – Conventionele milieuaspecten – Veiligheidsrapport ▪ PSAR (Preliminary Safety Assessment Report) › Aparte vergunning bij ingebruikname 29-02-2024 › Algemene wet bestuursrecht › ‘Lange procedure’ (6 maanden) › Inspraak en beroep mogelijk
 • 18. Vooroverleg 29-02-2024 › Het meeste ‘werk’ vindt plaats in het vooroverleg › Veel overleg met aanvrager en andere bevoegd gezagen › Opstellen veiligheidsdossier door aanvrager inclusief alle onderzoeken › Beoordelen hiervan door ANVS › Besluitvorming vindt pas plaats in formele procedure
 • 21. Technische kaders 29-02-2024 › Wettelijk toetsingskader: ›Kernenergiewet- en regelgeving › Daarnaast: ›Handreiking VOBK (lichtwaterreactoren, ook SMR’s): geeft aanvrager inzicht in stand der techniek ›Handreiking VOBK | Richtlijn | Autoriteit NVS ›IAEA Requirements worden gebruikt bij toetsing en worden waar nodig via voorschriften verbonden aan vergunning ›WENRA (Western-European Nuclear Regulators Association)- reference levels vullen IAEA-requirements op onderdelen aan
 • 22. › De veiligheid van de techniek (of het ontwerp) van een nucleaire installatie › Onder procedures vallen bijvoorbeeld werkwijzen, opleidingen en certificering. › Geschreven en ongeschreven regels en de veiligheidscultuur zijn indicaties van gedrag Risico’s beheersen 29-02-2024
 • 24. › Noodzaak tot locatiespecifiek onderzoek om de externe gevaren in kaart te brengen (aardbevingen, vliegtuigen, explosies, etc. › Dáár moet de reactor tegen bestand zijn › Reactoren kunnen dus ook naast een chemische fabriek of in een aardbevingsgebied, zolang ze maar aantonen dat ze tegen die gevaren bestand zijn. Waar moet een reactor tegen kunnen 29-02-2024
 • 27. › In de reactor worden uraniumatomen gespleten, waardoor warmte wordt geproduceerd. Met de stoom wordt een turbine aangedreven die elektriciteit opwekt › Bij de splijting van uranium ontstaan radioactieve stoffen in splijtstofstaven, in een gesloten primair systeem, in de reactorinsluiting. Er zijn dus meerdere fysieke barrières tot aan de omgeving › De kerncentrale is sinds 1973 in bedrijf en heeft een netto elektrisch vermogen van 485 Megawatt (MW) 29-02-2024 Kerncentrale Borssele
 • 28. • 0,1 mSv per jaar voor de bevolking tijdens normale bedrijfsvoering. (1 mSv van verschillende installaties in totaal) • Toepassing van ‘defense in depth’ • Vermijden van vroegtijdige grote lozingen radioactiviteit. • Vermijden van noodzaak tot beschermingsmaatregelen die niet beperkt kunnen worden in tijd of ruimte. Wat is dan veilig volgens de wet 29-02-2024
 • 29. Wat is dan veilig volgens de wet / ontwerpongevallen 29-02-2024 Gebeurtenisfrequentie F per jaar Maximaal toegestane effectieve dosis personen vanaf 16 jaar personen tot 16 jaar F ≥ 10 –1 0,1 mSv 0,04 mSv 10 –1 > F ≥ 10 –2 1 mSv 0,4 mSv 10 –2 > F ≥ 10 –4 10 mSv 4 mSv F < 10 –4 100 mSv 40 mSv
 • 30. Wat is dan veilig volgens de wet / buiten- ontwerpongevallen 29-02-2024 3 Een vergunning voor het oprichten, in werking brengen of houden of wijzigen van een inrichting, waarin kernenergie kan worden vrijgemaakt, kan worden geweigerd, indien de waarden in de krachtens artikel 6, eerste lid, onder i, verrichte risicoanalyse een van de volgende waarden overschrijden: • a. een kans van 10–6 per jaar dat een persoon, die zich permanent en onbeschermd buiten de desbetreffende inrichting zou bevinden, overlijdt als gevolg van een buiten-ontwerpongeval; • b. een kans van 10–5 per jaar dat buiten de desbetreffende inrichting een groep van ten minste 10 personen direct dodelijk slachtoffer is van een buiten-ontwerpongeval, of voor n maal meer direct dodelijke slachtoffers een kans die n2 maal kleiner is.
 • 31. Internationale samenwerking 29-02-2024 Toetsingsconferenties, werkgroepen en missies › Review meetings IAEA, CNS en JC › Werkgroepen ENSREG, WENRA, HERCA, NEA › Missies IRRS, IPPAS, ARTEMIS, TPR EU Richtlijnen › Richtlijn Nucleaire Veiligheid › Richtlijn Basic Safety Standards › Richtlijn Veilig beheer radioactief afval Internationale verdragen › Euratom-verdrag › Joint Convention Radioactive Waste (IAEA) › Convention on Nuclear Safety (IAEA) Bilaterale relaties › Continue samenwerking buurlanden (FANC, BMUV) › Gerichte versterking samenwerking regulators (bijv. Finland, Frankrijk, VS)
 • 32. › Uitleg en duiding geven over het werk en de rol van de ANVS › Onafhankelijk en feitelijk deelnemen aan het publieke debat › Risicocommunicatie en crisiscommunicatie, samen met partners › Dialoog met belanghebbenden en burgers 29-02-2024 Publiekscommunicatie
 • 33. › Crisisvoorbereiding samen met partners › Deelname nationale crisisorganisatie › Expertise en duiding Veiligheidsregio’s › 24 uur per dag bereikbaar 29-02-2024 Crisisvoorbereiding- en respons
 • 36. 7 Zeer ernstig ongeval 6 Ernstig ongeval 5 Ongeval met gevolgen voor de omgeving 4 Ongeval met beperkte gevolgen voor de omgeving 3 Ernstig incident 2 Incident 1 Afwijking - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 Kleine afwijking - Belang is zeer beperkt voor nucleaire veiligheid en stralingsbescherming Inschalen van ongewone gebeurtenissen (INES) 29-02-2024
 • 37. › Verschillende rollen ANVS – Toezichthouder – Expertise en duiding – Publieksvoorlichting Lokale en regionale incidenten Klik op de afbeeldingen om het filmpje af te spelen. 29-02-2024
 • 40. 1-3-2024 ANVS 40 Radioactief afval en ontmanteling 29-02-2024