SlideShare a Scribd company logo
1 of 4
Download to read offline
GRADE IV
DAILY LESSON LOG
School: Grade Level: IV
Teacher: Learning Area: EPP-HE
Teaching Dates and Time: FEB. 1-3, 2023 / 7:50-8:40 (WEEK 7) Quarter: 3rd Quarter
MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY
I. LAYUNIN
A. Pamantayang Pangnilalaman Naipamamalas ang pang-unawa sa batanyang konsepto ng “gawaing pantahanan” at ang maitutulong nito sap ag-unlad ng sarili at tahanan.
B. Pamantayan sa Pagganap Naisasagawa ng may kasanayan ang mga gawaing pantahanan na makatutulong sa pangangalaga ng pansarili at ng sariling tahanan
C. Mga Kasanayan sa Pagkatuto
Isulat ang code ng bawat kasanayan
1. Naisasagawa ang mga gawaing
bahay nang kusang loob at may
kasiyahan
EPP4HE-0h-13
Nakatutulong sa paghahanda ng
masusutansiyang pagkain
Napapangkat ang mga pagkain ayon
sa go, Grow, Glow food
EPP4HE-0i-14
Nasusuri ang sustansiyang taglay ng
mga pagkain sa almusal gamit ang
“foof pyramid guide” at ang pangkat
ng pagkain
EPP4HE-0i-14
Nakagagawa ng plano ng ilulutong
pagkain
Nakapagluluto at nakapaghahanda
ng pagkain
EPP4HE-0i-14
Naibibigay ang nilutong pagkain ng
kaaya-aya
EPP4HE-0j-15
II. NILALAMAN Pagsunod sa mga Nakatakdang
Gawaing Bahay
Masustansiyang Pagkain ng Mag-
anak
Masustansiyang Pagkain ng Mag-
anak
Masustansiyang Pagkain ng Mag-
anak
Masustansiyang Pagkain ng Mag-
anak
III. KAGAMITANG PANTURO
A. Sanggunian Modyul sa EPP, Aralin 17 Modyul sa EPP, Aralin 18 Modyul sa EPP, Aralin 18 Modyul sa EPP, Aralin 18 Modyul sa EPP, Aralin 18
1. Mga Pahina sa Gabay ng Guro T.G. pp. 112-114 T.G. pp. 114-120 T.G. pp. 114-120 T.G. pp. 114-120 T.G. pp. 114-120
2. Mga Pahina sa Kagamitang Pang-
Mag-aaral
L.M. pp. 297-300 L.M. pp. 301-309 L.M. pp. 301-309 L.M. pp. 301-309 L.M. pp. 301-309
3. Mga Pahina sa Teksbuk
4. Karagdagang Kagamitan mula sa
portal ng Learning Resource
B. Iba pang Kagamitang Panturo manila paper, pentel pen, sobre,
coupon bond
mga larawan ng pagkain, larawan ng
food pyramid guide, colored paper,
manila paper, pentel pen, kahon na
walang laman
mga larawan ng pagkain, larawan ng
food pyramid guide, colored paper,
manila paper, pentel pen, kahon na
walang laman
mga larawan ng pagkain, larawan
ng food pyramid guide, colored
paper, manila paper, pentel pen,
kahon na walang laman
mga larawan ng pagkain, larawan
ng food pyramid guide, colored
paper, manila paper, pentel pen,
kahon na walang laman
IV. PAMAMARAAN
A. Balik-Aral sa nakaraang aralin at/o
pagsisimula ng bagong aralin
Ano ang kahalagahan o
kagandahang naidudulot ng
maayos at malinis na tahanan at
bakuran?
Ano-ano ang mga dapat nating
tandaan upang masunod at
magampanan ang mga nakatakdang
gawain?
Ano ang tatlong pangkat ng pagkain?
Ano ang gamit ng bawat isa?
Magbigay ng halimbawa.
Bakit mahalagang matutnan ang
paggamit ng food pyramid?
Bakit mahalagang matutnan ang
paggamit ng food pyramid?
B. Paghahabi sa layunin ng aralin Ipakita ang iskedyul sa paglilinis ng
tahanang napag-aralan na sa
nakaraang aralin at makikita sa
Linangin Natin sa LM. Gamitin ito
bilang lunsaran sa paksang ito.
Bigyan ang mga mag-aaral ng
ginupit na colored paper (apat na
kulay na may parehong bilang) sa
iba’t ibang hugis.
Ano ang mapapansin ninyo sa
larawan?
Ano ang hugis ng larawan?
Ano ang mapapansin ninyo sa
larawan?
Alin sa mga pagkaing ito ang
natikman na ninyo?
Ano ang mapapansin ninyo sa
larawan?
Alin sa mga pagkaing ito ang
natikman na ninyo?
C. Pag-uugnay ng mga halimbawa sa
bagong aralin
Isagawa ang brainstorming sa
tulong ng sumusunod na tanong:
Pangkatin ang mga bata ayon sa
kulay na nakuha at papiliin sila ng
Alam ba ninyo kung ano ang tawag
dito?
1. Pangkatin ang mga mag-aaral sa
tatlo.
1. Pangkatin ang mga mag-aaral sa
tatlo.
• Bakit kailangang pangkat-
pangkatin ang mga gawaing
bahay?
• Ano ang kahalagahan nito sa
inyo?
• Alin sa mga ito ang ginagawa
ninyo? Gaano kadalas ninyo ito
ginagawa?
• Maliban sa inyo, may iba pa bang
kasapi ng pamilya na gumagawa sa
mga ito? Bakit?
• Ano ang inyong nararamdaman
habang kayo ay gumagawa? Bakit
kaya?
lider. Ano-ano ang makikita ninyo sa
bandang ibaba?
Ano ang tawag natin sa mga pagkaing
ito? Ano ang mga sustansiyang taglay
nito?
2. Gamit ang tsart sa Gawin Natin
sa LM.
3. Bawat pangkat ay gagawa ng
isang plano ng ihahain (meal plan).
4. Ang unang pangkat ay gagawa
ng plano ng ihahain sa agahan.
5. Ang pangalawang pangkat ay
isang plano para sa tanghalian.
6. Ang pangatlong pangkat ay
gagawa ng plano ng ihahain sa
hapunan.
7. Bigyan ng sapat na panahon ang
mga mag-aaral para sa kanilang
gawain.
2. Gamit ang tsart sa Gawin Natin
sa LM.
3. Bawat pangkat ay gagawa ng
isang plano ng ihahain (meal plan).
4. Ang unang pangkat ay gagawa
ng plano ng ihahain sa agahan.
5. Ang pangalawang pangkat ay
isang plano para sa tanghalian.
6. Ang pangatlong pangkat ay
gagawa ng plano ng ihahain sa
hapunan.
7. Bigyan ng sapat na panahon ang
mga mag-aaral para sa kanilang
gawain.
D. Pagtatalakay ng bagong konsepto
at paglalahad ng bagong kasanayan
#1
1. Ipabasa sa mga mag-aaral ang
Tandaan Natin sa LM.
2. Gamitin ang mga tanong na nasa
kabilang pahina sa pagtalakay sa
mga gawaing nakatakda sa sarili at
sa iba pang kasapi ng pamilya.
3. Habang nagaganap ang
talakayan balikan at ihambing ang
mga naunang sagot upang higit na
mapalalim ang usapan.
Ipakita ang pinaghalo-halong
larawan ng mga pagkain na nasa
mesa. (Tandaan na ang mga
larawan ng pagkaing nakalagay sa
mesa ay may pagkakikilanlan na.
Halimbawa: nakadikit sa berdeng
papel ang mga Go food, sa asul ang
Grow food at dilaw ang Glow food.)
Talakayin ang gamit o kahalagahan
ng Food Pyramid Guide sa Tandaan
Natin LM
Ipasuri ang kanilang ginawa sa
tulong ng Food Pyramid Guide.
Itanong ang sumusunod:
a. Makikita ba sa inyong ginawa
ang tatlong pangkat ng pagkain?
b. Ano ang napansin ninyo sa mga
pagkaing nakalista sa pangkat II?
c. Gusto ba ninyo itong kainin? Ano
ang dapat gawin bago ito makain?
Ipasuri ang kanilang ginawa sa
tulong ng Food Pyramid Guide.
Itanong ang sumusunod:
a. Makikita ba sa inyong ginawa
ang tatlong pangkat ng pagkain?
b. Ano ang napansin ninyo sa mga
pagkaing nakalista sa pangkat II?
c. Gusto ba ninyo itong kainin? Ano
ang dapat gawin bago ito makain?
E. Pagtalakay ng bagong konsepto at
paglalahad ng bagong kasanayan
#2
• Bakit kailangang alam natin ang
mga gawaing nakatakda sa atin at
sa iba pang kasapi ng mag-anak?
• Paano ninyo nasusunod ang mga
gawaing bahay na nakatakda sa
inyo?
• Mahalaga ba na masunod ang
mga ito? Bakit?
• Ano ang iyong ginagawa kapag
natapos mo na ang gawaing
nakatakda sa iyo? Bakit mo ito
kailangang gawin?
• Ano ang pakiramdam mo kapag
maagang natatapos ang isang
gawain?
Maglalaro tayo ng “Namalengke si
Maria/Mario
Gabayan ang mga mag-aaral na
maintindihan o maipaliwanag ang
kahalagahan ng Food Pyramid Guide.
Pag-usapan ng bawat pangkat
kung ano ang mga kakailanganing
mga sangkap, kagamitan, at paraan
sa pagluluto ng pagkaing ihahanda.
Bigyan ng sapat na panahon ang
bawat pangkat na isulat ito sa
manila paper.
Pag-usapan ng bawat pangkat kung
ano ang mga kakailanganing mga
sangkap, kagamitan, at paraan sa
pagluluto ng pagkaing ihahanda.
Bigyan ng sapat na panahon ang
bawat pangkat na isulat ito sa
manila paper.
F. Paglinang sa Kabihasnan
(Tungo sa Formative Assessment)
Gawain:
1. Hatiin ang klase sa apat na
pangkat.
2. Magbigay ng pamantayan sa
pangkatang paggawa.
Gamit ang kahong walang laman,
ang lider ng bawat pangkat ay
pupunta sa mesa at mamimili ng
mga pagkain. Bigyan sila ng
dalawang minuto para gawin ito.
Ihambing ang unang output ng mga
mag-aaral tungkol sa pagkain para sa
almusal sa Food Pyramid Guide at
itanong ang mga ito:
• Saang bahagi ng Food Pyramid
1. Patnubayan ang mga mag-aaral
sa kanilang aktuwal na pagluluto.
2. Paalalahanan sila na sundin ang
mga tuntuning pangkaligtasan at
pangkalusugan.
1. Patnubayan ang mga mag-aaral
sa kanilang aktuwal na pagluluto.
2. Paalalahanan sila na sundin ang
mga tuntuning pangkaligtasan at
pangkalusugan.
3. Ipamahagi ang manila paper,
pentel pen, at ang sobre na may
mga tanong na kanilang sasagutan.
4. Ipasulat ang mga sagot sa
manila paper at magtakda ng isang
kasapi na mag-uulat pagkatapos ng
gawain.
a. Paano mapadadali ang
pagganap sa mga nakatakdang
gawaing bahay?
b. Paano kung hindi
makipagtulungan ang ibang kasapi
ng maganak, ano ang iyong
gagawin?
c. Bakit kailangang magtulungan
ang bawat kasapi ng maganak sa
paggawa ng mga nakatakdang
gawaing bahay?
d. Ano ang maaaring maganap
kung ang bawat kasapi ng
maganak ay tulong-tulong sa
pagawa ng mga gawaing bahay?
e. Ano ang magandang kaugalian
ang ipinakikita rito?
5. Ipadikit sa pisara ang mga
manila paper na may mga sagot.
6. Talakayin ang kanilang mga
sagot sa pamamagitan ng pagha
Babalik ang lider ng grupo at ang
pinamiling pagkain ay kailangang
pangkatin ayon sa kulay ng papel
kung saan ito nakadikit. Ipagawa sa
loob lamang ng limang minuto.
Bigyan ng premyo ang grupo na may
pinakamaraming tamang sagot.
Guide nakapaloob ang kanin,
tinapay? Ang itlog at gatas? Ang
saging at papaya. Ang mantikilya?
• Alin dito ang kinakain ninyo nang
marami? Nang kaunti? Nang
napakakaunti? Bakit?
• ngayon sino ang makapagsasabi
kung bakit kailangan nating sundin
ang Food Pyramid Guide sa pagkain?
• Ano ng kahalagahan ng Food
Pyramid Guide sa inyo?
3. Ipadikit sa dingding ang
nagawang recipe at sundin ito.
4. Tiyakin na magagampanan ng
bawat kasapi ng pangkat ang
nakatakdang gawain.
5. Gamit ang score card,
obserbahan at subaybayan sila
habang gumagawa.
6. Gabayan ang mga mag-aaral na
matapos ang pagluluto ayon sa
itinakdang oras.
3. Ipadikit sa dingding ang
nagawang recipe at sundin ito.
4. Tiyakin na magagampanan ng
bawat kasapi ng pangkat ang
nakatakdang gawain.
5. Gamit ang score card,
obserbahan at subaybayan sila
habang gumagawa.
6. Gabayan ang mga mag-aaral na
matapos ang pagluluto ayon sa
itinakdang oras.
G. Paglalapat ng aralin sa pang-araw-
araw na buhay
Sino ang higit na nasisiyahan
kapag natapos na ang mga
nakatakdang gawain sa bahay?
Bakit?
Suriin ang mga pagkain na kinakain
ninyi araw-araw kung saang pangkat
napabilang ang mga ito.
Suriin ang pagkain sa aaw-araw kung
ito ba ay nakasunod sa pamantayan
ng food pyramid.
Tanong:
a. Ano ang pakiramdam ninyo
pagkatapos magluto?
b. Nagustuhan ba ninyo ang inyong
ginawa/niluto? • Ano na ngayon
ang inyong gagawin?
Tanong:
a. Ano ang pakiramdam ninyo
pagkatapos magluto?
b. Nagustuhan ba ninyo ang inyong
ginawa/niluto? • Ano na ngayon ang
inyong gagawin?
H. Paglalahat ng Aralin Ano-ano ang mga dapat nating
tandaan upang masunod at
magampanan ang mga
nakatakdang gawain?
Ano ang tatlong pangkat ng
pagkain? Ano ang gamit ng bawat
isa? Magbigay ng halimbawa.
Bakit mahalagang matutnan ang
paggamit ng food pyramid?
Ano-ano ang mga dapat tandaan sa
hahanda at pagluluto ng pagkain?
Ano-ano ang mga dapat tandaan sa
hahanda at pagluluto ng pagkain?
I. Pagtataya ng Aralin Sagutin ang sumusunod. Isulat ang
iyong sagot sa isang papel.
1. Ano-ano ang gawaing bahay na
nakatakda sa iyo?
2. Paano mo sinusunod ang mga
gawaing nakalista sa talatakdaan?
Kilalanin ang sumusunod na
pagkain. Isulat ito sa pangkat na
kaniyang kinabibilangan.
gatas karne dalandan kamote
munggo lugaw mantikilya itlog isda
manok tinapay bayabas kalabasa
Isulat sa Food pyramid ang mga
pagkain na kinakain ninyo sa araw-
araw.
Rubrik para sa pagluluto. Rubrik sa nilutong pagkain
3. Nagagawa mo ba ito nang
kusang loob? Bakit?
4. Ano ang kahalagahan sa
paggawa ng nakatakda sa iyo ng
kusang loob?
mangga puto
Pangkat
I (Go
Food)
Pangkat
II (Grow
Food)
Pangkat
III (Glow
Food)
J. Karagdagang Gawain para sa
takdang-aralin at remediation
Magpagawa ng isang larawan na
nagpapakita ng pagsunod sa mga
nakatakdang gawaing bahay tungo
sa masayang samahan ng pamilya.
Palagyan ng maikling salaysay.
Maghanap ng mga larawan ng
pagkain na napabilang sa iba’t ibang
pangakt. Maaari kayong kumuha sa
internet o maggupit ng mga larawan
at idikit ito sa bond paper.
Isulat sa loob ng kahon ang mga
pagkain nak ilala ninyo.
1. Ipalista ang pagkaing ihahanda
sa hapunan sa kanilang bahay.
2. Ipasuri kung ang tatlong pangkat
ng pagkain at ang sustansiyang
taglay nito ay makikita sa pagkain.
1. Ipalista ang pagkaing ihahanda
sa hapunan sa kanilang bahay.
2. Ipasuri kung ang tatlong pangkat
ng pagkain at ang sustansiyang
taglay nito ay makikita sa pagkain.

More Related Content

Similar to DLL_EPP-4-HE_Q1_W7.docx

EPP5-HE week 9 DAY 1 (group 6).pvvvvptx
EPP5-HE week 9 DAY 1 (group 6).pvvvvptxEPP5-HE week 9 DAY 1 (group 6).pvvvvptx
EPP5-HE week 9 DAY 1 (group 6).pvvvvptxALBERTOSARMIENTO17
 
Lesson plan english 6 -retelling
Lesson plan english 6 -retelling Lesson plan english 6 -retelling
Lesson plan english 6 -retelling Rophelee Saladaga
 
aralingpanlipunan1_q4_mod2_Payak na Mapa ng Loob at Labas ng Tahanan.pdf
aralingpanlipunan1_q4_mod2_Payak na Mapa ng Loob at Labas ng Tahanan.pdfaralingpanlipunan1_q4_mod2_Payak na Mapa ng Loob at Labas ng Tahanan.pdf
aralingpanlipunan1_q4_mod2_Payak na Mapa ng Loob at Labas ng Tahanan.pdfJirahBanataoGaano
 
Natutukoy sa pamamagitan ng pakikinig at pagtingin ang introduction at coda n...
Natutukoy sa pamamagitan ng pakikinig at pagtingin ang introduction at coda n...Natutukoy sa pamamagitan ng pakikinig at pagtingin ang introduction at coda n...
Natutukoy sa pamamagitan ng pakikinig at pagtingin ang introduction at coda n...ErwinPantujan2
 
Detalyadong Banghay-Aralin sa HEKASI VI
Detalyadong Banghay-Aralin sa HEKASI VIDetalyadong Banghay-Aralin sa HEKASI VI
Detalyadong Banghay-Aralin sa HEKASI VITrish Tungul
 
Detalyadong Banghay-Aralin sa HEKASI VI
Detalyadong Banghay-Aralin sa HEKASI VIDetalyadong Banghay-Aralin sa HEKASI VI
Detalyadong Banghay-Aralin sa HEKASI VITrish Tungul
 
Daily Lesson Log Edukasyon sa Pagpapakatao 4
Daily Lesson Log Edukasyon sa Pagpapakatao 4Daily Lesson Log Edukasyon sa Pagpapakatao 4
Daily Lesson Log Edukasyon sa Pagpapakatao 4EcheFrondarina
 
MATH1_fractions_3rdquarter.pptx.................................................
MATH1_fractions_3rdquarter.pptx.................................................MATH1_fractions_3rdquarter.pptx.................................................
MATH1_fractions_3rdquarter.pptx.................................................aprilperez20
 
DLL EPP- Home Economics.docx
DLL EPP- Home Economics.docxDLL EPP- Home Economics.docx
DLL EPP- Home Economics.docxgenissabaes
 
dllepp-homeeconomics-221022002823-5c5e8ada.pdf
dllepp-homeeconomics-221022002823-5c5e8ada.pdfdllepp-homeeconomics-221022002823-5c5e8ada.pdf
dllepp-homeeconomics-221022002823-5c5e8ada.pdfmaylingonzales1
 
EPP4_Agri_W8_D3.docx
EPP4_Agri_W8_D3.docxEPP4_Agri_W8_D3.docx
EPP4_Agri_W8_D3.docxvbbuton
 
Day 2 week 1.docx
Day 2 week 1.docxDay 2 week 1.docx
Day 2 week 1.docxDixieRamos2
 

Similar to DLL_EPP-4-HE_Q1_W7.docx (20)

Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 8 Teacher's Guide
Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 8 Teacher's Guide Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 8 Teacher's Guide
Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 8 Teacher's Guide
 
DLL_ESP 5_Q2_W2.docx
DLL_ESP 5_Q2_W2.docxDLL_ESP 5_Q2_W2.docx
DLL_ESP 5_Q2_W2.docx
 
EPP5-HE week 9 DAY 1 (group 6).pvvvvptx
EPP5-HE week 9 DAY 1 (group 6).pvvvvptxEPP5-HE week 9 DAY 1 (group 6).pvvvvptx
EPP5-HE week 9 DAY 1 (group 6).pvvvvptx
 
Lesson plan english 6 -retelling
Lesson plan english 6 -retelling Lesson plan english 6 -retelling
Lesson plan english 6 -retelling
 
aralingpanlipunan1_q4_mod2_Payak na Mapa ng Loob at Labas ng Tahanan.pdf
aralingpanlipunan1_q4_mod2_Payak na Mapa ng Loob at Labas ng Tahanan.pdfaralingpanlipunan1_q4_mod2_Payak na Mapa ng Loob at Labas ng Tahanan.pdf
aralingpanlipunan1_q4_mod2_Payak na Mapa ng Loob at Labas ng Tahanan.pdf
 
EPP 4 q2 week 7.pptx
EPP 4 q2 week 7.pptxEPP 4 q2 week 7.pptx
EPP 4 q2 week 7.pptx
 
Natutukoy sa pamamagitan ng pakikinig at pagtingin ang introduction at coda n...
Natutukoy sa pamamagitan ng pakikinig at pagtingin ang introduction at coda n...Natutukoy sa pamamagitan ng pakikinig at pagtingin ang introduction at coda n...
Natutukoy sa pamamagitan ng pakikinig at pagtingin ang introduction at coda n...
 
Detalyadong Banghay-Aralin sa HEKASI VI
Detalyadong Banghay-Aralin sa HEKASI VIDetalyadong Banghay-Aralin sa HEKASI VI
Detalyadong Banghay-Aralin sa HEKASI VI
 
Detalyadong Banghay-Aralin sa HEKASI VI
Detalyadong Banghay-Aralin sa HEKASI VIDetalyadong Banghay-Aralin sa HEKASI VI
Detalyadong Banghay-Aralin sa HEKASI VI
 
Daily Lesson Log Edukasyon sa Pagpapakatao 4
Daily Lesson Log Edukasyon sa Pagpapakatao 4Daily Lesson Log Edukasyon sa Pagpapakatao 4
Daily Lesson Log Edukasyon sa Pagpapakatao 4
 
DLL_MAPEH 4_Q3_W1.docx
DLL_MAPEH 4_Q3_W1.docxDLL_MAPEH 4_Q3_W1.docx
DLL_MAPEH 4_Q3_W1.docx
 
DLL_MAPEH 4_Q1_W4.docx
DLL_MAPEH 4_Q1_W4.docxDLL_MAPEH 4_Q1_W4.docx
DLL_MAPEH 4_Q1_W4.docx
 
MAPEH_DLL_Q1_W3.docx
MAPEH_DLL_Q1_W3.docxMAPEH_DLL_Q1_W3.docx
MAPEH_DLL_Q1_W3.docx
 
MATH1_fractions_3rdquarter.pptx.................................................
MATH1_fractions_3rdquarter.pptx.................................................MATH1_fractions_3rdquarter.pptx.................................................
MATH1_fractions_3rdquarter.pptx.................................................
 
Q4 WEEK6DAY4.pptx
Q4 WEEK6DAY4.pptxQ4 WEEK6DAY4.pptx
Q4 WEEK6DAY4.pptx
 
DLL EPP- Home Economics.docx
DLL EPP- Home Economics.docxDLL EPP- Home Economics.docx
DLL EPP- Home Economics.docx
 
dllepp-homeeconomics-221022002823-5c5e8ada.pdf
dllepp-homeeconomics-221022002823-5c5e8ada.pdfdllepp-homeeconomics-221022002823-5c5e8ada.pdf
dllepp-homeeconomics-221022002823-5c5e8ada.pdf
 
cot.docx
cot.docxcot.docx
cot.docx
 
EPP4_Agri_W8_D3.docx
EPP4_Agri_W8_D3.docxEPP4_Agri_W8_D3.docx
EPP4_Agri_W8_D3.docx
 
Day 2 week 1.docx
Day 2 week 1.docxDay 2 week 1.docx
Day 2 week 1.docx
 

Recently uploaded

EDUKASYON SA PANGPAPAKATAO DETAILED LESSON PLAN
EDUKASYON SA PANGPAPAKATAO DETAILED LESSON PLANEDUKASYON SA PANGPAPAKATAO DETAILED LESSON PLAN
EDUKASYON SA PANGPAPAKATAO DETAILED LESSON PLANImilyAcma
 
ARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptx
ARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptxARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptx
ARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptxTeacherTinCabanayan
 
Ang Dapat Mabatid ng Mga Tagalog ni Andres Bonifacio
Ang Dapat Mabatid ng Mga Tagalog ni Andres BonifacioAng Dapat Mabatid ng Mga Tagalog ni Andres Bonifacio
Ang Dapat Mabatid ng Mga Tagalog ni Andres BonifacioJuleahMaraABorillo
 
ppt G1 - natutukoy ang gamit ng maliliit at malalaking letra.pptx
ppt G1 - natutukoy ang gamit ng maliliit at malalaking letra.pptxppt G1 - natutukoy ang gamit ng maliliit at malalaking letra.pptx
ppt G1 - natutukoy ang gamit ng maliliit at malalaking letra.pptxronapacibe1
 
Kabanata 11 - Life and Works of Jose Rizal
Kabanata 11 - Life and Works of Jose RizalKabanata 11 - Life and Works of Jose Rizal
Kabanata 11 - Life and Works of Jose RizalGab
 
Mother Manuscript WEEK-1-MODULE-1-AP-G3-3Q-ALOHAH-P.-ONDOY-MELINDA-FERNANDEZ...
Mother Manuscript WEEK-1-MODULE-1-AP-G3-3Q-ALOHAH-P.-ONDOY-MELINDA-FERNANDEZ...Mother Manuscript WEEK-1-MODULE-1-AP-G3-3Q-ALOHAH-P.-ONDOY-MELINDA-FERNANDEZ...
Mother Manuscript WEEK-1-MODULE-1-AP-G3-3Q-ALOHAH-P.-ONDOY-MELINDA-FERNANDEZ...charmaignegarcia
 
ESP 8 UMIIRAL NA PAGLABAG SA KATAPATAN.pptx
ESP 8 UMIIRAL NA PAGLABAG SA KATAPATAN.pptxESP 8 UMIIRAL NA PAGLABAG SA KATAPATAN.pptx
ESP 8 UMIIRAL NA PAGLABAG SA KATAPATAN.pptxNicaBerosGayo
 
Nasyonalismo-sa-China.pdf..................
Nasyonalismo-sa-China.pdf..................Nasyonalismo-sa-China.pdf..................
Nasyonalismo-sa-China.pdf..................AIRAISABELUMIPIGUNID
 
1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg
1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg
1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhgmondaveray
 
FILIPINO LESSON WEEK 1 QUEARTER4 (3).pptx
FILIPINO LESSON WEEK 1 QUEARTER4 (3).pptxFILIPINO LESSON WEEK 1 QUEARTER4 (3).pptx
FILIPINO LESSON WEEK 1 QUEARTER4 (3).pptxjaniceagam1
 
kolonyalismo-at-imperyalismo-sa-tsa-at-sa.pdf
kolonyalismo-at-imperyalismo-sa-tsa-at-sa.pdfkolonyalismo-at-imperyalismo-sa-tsa-at-sa.pdf
kolonyalismo-at-imperyalismo-sa-tsa-at-sa.pdfejemjunrex
 
kaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptx
kaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptxkaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptx
kaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptxJelyTaburnalBermundo
 
Q4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptx
Q4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptxQ4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptx
Q4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptxLlemorSoledSeyer1
 
demo teaching Edukasyon sa Pagpapakatao Lesson plan
demo teaching Edukasyon sa Pagpapakatao Lesson plandemo teaching Edukasyon sa Pagpapakatao Lesson plan
demo teaching Edukasyon sa Pagpapakatao Lesson planREDENJAVILLO1
 
1. PAGKAMAMAMAYAN-third quarter araling panlipunan
1. PAGKAMAMAMAYAN-third quarter araling panlipunan1. PAGKAMAMAMAYAN-third quarter araling panlipunan
1. PAGKAMAMAMAYAN-third quarter araling panlipunanArlieCerezo1
 
Filipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulum
Filipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulumFilipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulum
Filipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulumDanicaHipulanHinol1
 
PPT Q4 ARALIN 1 KALIGIRANGPANGKASAYSAYAN NG NOLI ME TANGERE
PPT Q4 ARALIN 1 KALIGIRANGPANGKASAYSAYAN NG NOLI ME TANGEREPPT Q4 ARALIN 1 KALIGIRANGPANGKASAYSAYAN NG NOLI ME TANGERE
PPT Q4 ARALIN 1 KALIGIRANGPANGKASAYSAYAN NG NOLI ME TANGERECleahMaeFrancisco1
 
Kabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El Fili
Kabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El FiliKabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El Fili
Kabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El Filijuliusmirador1
 
Edukasyon sA pAGPAPAKATAO 10_Modyul 11 Pagmamahal sa bayan.pptx
Edukasyon sA pAGPAPAKATAO 10_Modyul 11 Pagmamahal sa bayan.pptxEdukasyon sA pAGPAPAKATAO 10_Modyul 11 Pagmamahal sa bayan.pptx
Edukasyon sA pAGPAPAKATAO 10_Modyul 11 Pagmamahal sa bayan.pptxAzirenHernandez
 
Si Basilio ( Kabanata 6 ) el filibosterismo - Copy.pptx
Si Basilio ( Kabanata 6 ) el filibosterismo - Copy.pptxSi Basilio ( Kabanata 6 ) el filibosterismo - Copy.pptx
Si Basilio ( Kabanata 6 ) el filibosterismo - Copy.pptxCarljeemilJomuad
 

Recently uploaded (20)

EDUKASYON SA PANGPAPAKATAO DETAILED LESSON PLAN
EDUKASYON SA PANGPAPAKATAO DETAILED LESSON PLANEDUKASYON SA PANGPAPAKATAO DETAILED LESSON PLAN
EDUKASYON SA PANGPAPAKATAO DETAILED LESSON PLAN
 
ARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptx
ARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptxARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptx
ARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptx
 
Ang Dapat Mabatid ng Mga Tagalog ni Andres Bonifacio
Ang Dapat Mabatid ng Mga Tagalog ni Andres BonifacioAng Dapat Mabatid ng Mga Tagalog ni Andres Bonifacio
Ang Dapat Mabatid ng Mga Tagalog ni Andres Bonifacio
 
ppt G1 - natutukoy ang gamit ng maliliit at malalaking letra.pptx
ppt G1 - natutukoy ang gamit ng maliliit at malalaking letra.pptxppt G1 - natutukoy ang gamit ng maliliit at malalaking letra.pptx
ppt G1 - natutukoy ang gamit ng maliliit at malalaking letra.pptx
 
Kabanata 11 - Life and Works of Jose Rizal
Kabanata 11 - Life and Works of Jose RizalKabanata 11 - Life and Works of Jose Rizal
Kabanata 11 - Life and Works of Jose Rizal
 
Mother Manuscript WEEK-1-MODULE-1-AP-G3-3Q-ALOHAH-P.-ONDOY-MELINDA-FERNANDEZ...
Mother Manuscript WEEK-1-MODULE-1-AP-G3-3Q-ALOHAH-P.-ONDOY-MELINDA-FERNANDEZ...Mother Manuscript WEEK-1-MODULE-1-AP-G3-3Q-ALOHAH-P.-ONDOY-MELINDA-FERNANDEZ...
Mother Manuscript WEEK-1-MODULE-1-AP-G3-3Q-ALOHAH-P.-ONDOY-MELINDA-FERNANDEZ...
 
ESP 8 UMIIRAL NA PAGLABAG SA KATAPATAN.pptx
ESP 8 UMIIRAL NA PAGLABAG SA KATAPATAN.pptxESP 8 UMIIRAL NA PAGLABAG SA KATAPATAN.pptx
ESP 8 UMIIRAL NA PAGLABAG SA KATAPATAN.pptx
 
Nasyonalismo-sa-China.pdf..................
Nasyonalismo-sa-China.pdf..................Nasyonalismo-sa-China.pdf..................
Nasyonalismo-sa-China.pdf..................
 
1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg
1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg
1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg
 
FILIPINO LESSON WEEK 1 QUEARTER4 (3).pptx
FILIPINO LESSON WEEK 1 QUEARTER4 (3).pptxFILIPINO LESSON WEEK 1 QUEARTER4 (3).pptx
FILIPINO LESSON WEEK 1 QUEARTER4 (3).pptx
 
kolonyalismo-at-imperyalismo-sa-tsa-at-sa.pdf
kolonyalismo-at-imperyalismo-sa-tsa-at-sa.pdfkolonyalismo-at-imperyalismo-sa-tsa-at-sa.pdf
kolonyalismo-at-imperyalismo-sa-tsa-at-sa.pdf
 
kaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptx
kaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptxkaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptx
kaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptx
 
Q4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptx
Q4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptxQ4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptx
Q4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptx
 
demo teaching Edukasyon sa Pagpapakatao Lesson plan
demo teaching Edukasyon sa Pagpapakatao Lesson plandemo teaching Edukasyon sa Pagpapakatao Lesson plan
demo teaching Edukasyon sa Pagpapakatao Lesson plan
 
1. PAGKAMAMAMAYAN-third quarter araling panlipunan
1. PAGKAMAMAMAYAN-third quarter araling panlipunan1. PAGKAMAMAMAYAN-third quarter araling panlipunan
1. PAGKAMAMAMAYAN-third quarter araling panlipunan
 
Filipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulum
Filipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulumFilipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulum
Filipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulum
 
PPT Q4 ARALIN 1 KALIGIRANGPANGKASAYSAYAN NG NOLI ME TANGERE
PPT Q4 ARALIN 1 KALIGIRANGPANGKASAYSAYAN NG NOLI ME TANGEREPPT Q4 ARALIN 1 KALIGIRANGPANGKASAYSAYAN NG NOLI ME TANGERE
PPT Q4 ARALIN 1 KALIGIRANGPANGKASAYSAYAN NG NOLI ME TANGERE
 
Kabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El Fili
Kabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El FiliKabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El Fili
Kabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El Fili
 
Edukasyon sA pAGPAPAKATAO 10_Modyul 11 Pagmamahal sa bayan.pptx
Edukasyon sA pAGPAPAKATAO 10_Modyul 11 Pagmamahal sa bayan.pptxEdukasyon sA pAGPAPAKATAO 10_Modyul 11 Pagmamahal sa bayan.pptx
Edukasyon sA pAGPAPAKATAO 10_Modyul 11 Pagmamahal sa bayan.pptx
 
Si Basilio ( Kabanata 6 ) el filibosterismo - Copy.pptx
Si Basilio ( Kabanata 6 ) el filibosterismo - Copy.pptxSi Basilio ( Kabanata 6 ) el filibosterismo - Copy.pptx
Si Basilio ( Kabanata 6 ) el filibosterismo - Copy.pptx
 

DLL_EPP-4-HE_Q1_W7.docx

 • 1. GRADE IV DAILY LESSON LOG School: Grade Level: IV Teacher: Learning Area: EPP-HE Teaching Dates and Time: FEB. 1-3, 2023 / 7:50-8:40 (WEEK 7) Quarter: 3rd Quarter MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY I. LAYUNIN A. Pamantayang Pangnilalaman Naipamamalas ang pang-unawa sa batanyang konsepto ng “gawaing pantahanan” at ang maitutulong nito sap ag-unlad ng sarili at tahanan. B. Pamantayan sa Pagganap Naisasagawa ng may kasanayan ang mga gawaing pantahanan na makatutulong sa pangangalaga ng pansarili at ng sariling tahanan C. Mga Kasanayan sa Pagkatuto Isulat ang code ng bawat kasanayan 1. Naisasagawa ang mga gawaing bahay nang kusang loob at may kasiyahan EPP4HE-0h-13 Nakatutulong sa paghahanda ng masusutansiyang pagkain Napapangkat ang mga pagkain ayon sa go, Grow, Glow food EPP4HE-0i-14 Nasusuri ang sustansiyang taglay ng mga pagkain sa almusal gamit ang “foof pyramid guide” at ang pangkat ng pagkain EPP4HE-0i-14 Nakagagawa ng plano ng ilulutong pagkain Nakapagluluto at nakapaghahanda ng pagkain EPP4HE-0i-14 Naibibigay ang nilutong pagkain ng kaaya-aya EPP4HE-0j-15 II. NILALAMAN Pagsunod sa mga Nakatakdang Gawaing Bahay Masustansiyang Pagkain ng Mag- anak Masustansiyang Pagkain ng Mag- anak Masustansiyang Pagkain ng Mag- anak Masustansiyang Pagkain ng Mag- anak III. KAGAMITANG PANTURO A. Sanggunian Modyul sa EPP, Aralin 17 Modyul sa EPP, Aralin 18 Modyul sa EPP, Aralin 18 Modyul sa EPP, Aralin 18 Modyul sa EPP, Aralin 18 1. Mga Pahina sa Gabay ng Guro T.G. pp. 112-114 T.G. pp. 114-120 T.G. pp. 114-120 T.G. pp. 114-120 T.G. pp. 114-120 2. Mga Pahina sa Kagamitang Pang- Mag-aaral L.M. pp. 297-300 L.M. pp. 301-309 L.M. pp. 301-309 L.M. pp. 301-309 L.M. pp. 301-309 3. Mga Pahina sa Teksbuk 4. Karagdagang Kagamitan mula sa portal ng Learning Resource B. Iba pang Kagamitang Panturo manila paper, pentel pen, sobre, coupon bond mga larawan ng pagkain, larawan ng food pyramid guide, colored paper, manila paper, pentel pen, kahon na walang laman mga larawan ng pagkain, larawan ng food pyramid guide, colored paper, manila paper, pentel pen, kahon na walang laman mga larawan ng pagkain, larawan ng food pyramid guide, colored paper, manila paper, pentel pen, kahon na walang laman mga larawan ng pagkain, larawan ng food pyramid guide, colored paper, manila paper, pentel pen, kahon na walang laman IV. PAMAMARAAN A. Balik-Aral sa nakaraang aralin at/o pagsisimula ng bagong aralin Ano ang kahalagahan o kagandahang naidudulot ng maayos at malinis na tahanan at bakuran? Ano-ano ang mga dapat nating tandaan upang masunod at magampanan ang mga nakatakdang gawain? Ano ang tatlong pangkat ng pagkain? Ano ang gamit ng bawat isa? Magbigay ng halimbawa. Bakit mahalagang matutnan ang paggamit ng food pyramid? Bakit mahalagang matutnan ang paggamit ng food pyramid? B. Paghahabi sa layunin ng aralin Ipakita ang iskedyul sa paglilinis ng tahanang napag-aralan na sa nakaraang aralin at makikita sa Linangin Natin sa LM. Gamitin ito bilang lunsaran sa paksang ito. Bigyan ang mga mag-aaral ng ginupit na colored paper (apat na kulay na may parehong bilang) sa iba’t ibang hugis. Ano ang mapapansin ninyo sa larawan? Ano ang hugis ng larawan? Ano ang mapapansin ninyo sa larawan? Alin sa mga pagkaing ito ang natikman na ninyo? Ano ang mapapansin ninyo sa larawan? Alin sa mga pagkaing ito ang natikman na ninyo? C. Pag-uugnay ng mga halimbawa sa bagong aralin Isagawa ang brainstorming sa tulong ng sumusunod na tanong: Pangkatin ang mga bata ayon sa kulay na nakuha at papiliin sila ng Alam ba ninyo kung ano ang tawag dito? 1. Pangkatin ang mga mag-aaral sa tatlo. 1. Pangkatin ang mga mag-aaral sa tatlo.
 • 2. • Bakit kailangang pangkat- pangkatin ang mga gawaing bahay? • Ano ang kahalagahan nito sa inyo? • Alin sa mga ito ang ginagawa ninyo? Gaano kadalas ninyo ito ginagawa? • Maliban sa inyo, may iba pa bang kasapi ng pamilya na gumagawa sa mga ito? Bakit? • Ano ang inyong nararamdaman habang kayo ay gumagawa? Bakit kaya? lider. Ano-ano ang makikita ninyo sa bandang ibaba? Ano ang tawag natin sa mga pagkaing ito? Ano ang mga sustansiyang taglay nito? 2. Gamit ang tsart sa Gawin Natin sa LM. 3. Bawat pangkat ay gagawa ng isang plano ng ihahain (meal plan). 4. Ang unang pangkat ay gagawa ng plano ng ihahain sa agahan. 5. Ang pangalawang pangkat ay isang plano para sa tanghalian. 6. Ang pangatlong pangkat ay gagawa ng plano ng ihahain sa hapunan. 7. Bigyan ng sapat na panahon ang mga mag-aaral para sa kanilang gawain. 2. Gamit ang tsart sa Gawin Natin sa LM. 3. Bawat pangkat ay gagawa ng isang plano ng ihahain (meal plan). 4. Ang unang pangkat ay gagawa ng plano ng ihahain sa agahan. 5. Ang pangalawang pangkat ay isang plano para sa tanghalian. 6. Ang pangatlong pangkat ay gagawa ng plano ng ihahain sa hapunan. 7. Bigyan ng sapat na panahon ang mga mag-aaral para sa kanilang gawain. D. Pagtatalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan #1 1. Ipabasa sa mga mag-aaral ang Tandaan Natin sa LM. 2. Gamitin ang mga tanong na nasa kabilang pahina sa pagtalakay sa mga gawaing nakatakda sa sarili at sa iba pang kasapi ng pamilya. 3. Habang nagaganap ang talakayan balikan at ihambing ang mga naunang sagot upang higit na mapalalim ang usapan. Ipakita ang pinaghalo-halong larawan ng mga pagkain na nasa mesa. (Tandaan na ang mga larawan ng pagkaing nakalagay sa mesa ay may pagkakikilanlan na. Halimbawa: nakadikit sa berdeng papel ang mga Go food, sa asul ang Grow food at dilaw ang Glow food.) Talakayin ang gamit o kahalagahan ng Food Pyramid Guide sa Tandaan Natin LM Ipasuri ang kanilang ginawa sa tulong ng Food Pyramid Guide. Itanong ang sumusunod: a. Makikita ba sa inyong ginawa ang tatlong pangkat ng pagkain? b. Ano ang napansin ninyo sa mga pagkaing nakalista sa pangkat II? c. Gusto ba ninyo itong kainin? Ano ang dapat gawin bago ito makain? Ipasuri ang kanilang ginawa sa tulong ng Food Pyramid Guide. Itanong ang sumusunod: a. Makikita ba sa inyong ginawa ang tatlong pangkat ng pagkain? b. Ano ang napansin ninyo sa mga pagkaing nakalista sa pangkat II? c. Gusto ba ninyo itong kainin? Ano ang dapat gawin bago ito makain? E. Pagtalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan #2 • Bakit kailangang alam natin ang mga gawaing nakatakda sa atin at sa iba pang kasapi ng mag-anak? • Paano ninyo nasusunod ang mga gawaing bahay na nakatakda sa inyo? • Mahalaga ba na masunod ang mga ito? Bakit? • Ano ang iyong ginagawa kapag natapos mo na ang gawaing nakatakda sa iyo? Bakit mo ito kailangang gawin? • Ano ang pakiramdam mo kapag maagang natatapos ang isang gawain? Maglalaro tayo ng “Namalengke si Maria/Mario Gabayan ang mga mag-aaral na maintindihan o maipaliwanag ang kahalagahan ng Food Pyramid Guide. Pag-usapan ng bawat pangkat kung ano ang mga kakailanganing mga sangkap, kagamitan, at paraan sa pagluluto ng pagkaing ihahanda. Bigyan ng sapat na panahon ang bawat pangkat na isulat ito sa manila paper. Pag-usapan ng bawat pangkat kung ano ang mga kakailanganing mga sangkap, kagamitan, at paraan sa pagluluto ng pagkaing ihahanda. Bigyan ng sapat na panahon ang bawat pangkat na isulat ito sa manila paper. F. Paglinang sa Kabihasnan (Tungo sa Formative Assessment) Gawain: 1. Hatiin ang klase sa apat na pangkat. 2. Magbigay ng pamantayan sa pangkatang paggawa. Gamit ang kahong walang laman, ang lider ng bawat pangkat ay pupunta sa mesa at mamimili ng mga pagkain. Bigyan sila ng dalawang minuto para gawin ito. Ihambing ang unang output ng mga mag-aaral tungkol sa pagkain para sa almusal sa Food Pyramid Guide at itanong ang mga ito: • Saang bahagi ng Food Pyramid 1. Patnubayan ang mga mag-aaral sa kanilang aktuwal na pagluluto. 2. Paalalahanan sila na sundin ang mga tuntuning pangkaligtasan at pangkalusugan. 1. Patnubayan ang mga mag-aaral sa kanilang aktuwal na pagluluto. 2. Paalalahanan sila na sundin ang mga tuntuning pangkaligtasan at pangkalusugan.
 • 3. 3. Ipamahagi ang manila paper, pentel pen, at ang sobre na may mga tanong na kanilang sasagutan. 4. Ipasulat ang mga sagot sa manila paper at magtakda ng isang kasapi na mag-uulat pagkatapos ng gawain. a. Paano mapadadali ang pagganap sa mga nakatakdang gawaing bahay? b. Paano kung hindi makipagtulungan ang ibang kasapi ng maganak, ano ang iyong gagawin? c. Bakit kailangang magtulungan ang bawat kasapi ng maganak sa paggawa ng mga nakatakdang gawaing bahay? d. Ano ang maaaring maganap kung ang bawat kasapi ng maganak ay tulong-tulong sa pagawa ng mga gawaing bahay? e. Ano ang magandang kaugalian ang ipinakikita rito? 5. Ipadikit sa pisara ang mga manila paper na may mga sagot. 6. Talakayin ang kanilang mga sagot sa pamamagitan ng pagha Babalik ang lider ng grupo at ang pinamiling pagkain ay kailangang pangkatin ayon sa kulay ng papel kung saan ito nakadikit. Ipagawa sa loob lamang ng limang minuto. Bigyan ng premyo ang grupo na may pinakamaraming tamang sagot. Guide nakapaloob ang kanin, tinapay? Ang itlog at gatas? Ang saging at papaya. Ang mantikilya? • Alin dito ang kinakain ninyo nang marami? Nang kaunti? Nang napakakaunti? Bakit? • ngayon sino ang makapagsasabi kung bakit kailangan nating sundin ang Food Pyramid Guide sa pagkain? • Ano ng kahalagahan ng Food Pyramid Guide sa inyo? 3. Ipadikit sa dingding ang nagawang recipe at sundin ito. 4. Tiyakin na magagampanan ng bawat kasapi ng pangkat ang nakatakdang gawain. 5. Gamit ang score card, obserbahan at subaybayan sila habang gumagawa. 6. Gabayan ang mga mag-aaral na matapos ang pagluluto ayon sa itinakdang oras. 3. Ipadikit sa dingding ang nagawang recipe at sundin ito. 4. Tiyakin na magagampanan ng bawat kasapi ng pangkat ang nakatakdang gawain. 5. Gamit ang score card, obserbahan at subaybayan sila habang gumagawa. 6. Gabayan ang mga mag-aaral na matapos ang pagluluto ayon sa itinakdang oras. G. Paglalapat ng aralin sa pang-araw- araw na buhay Sino ang higit na nasisiyahan kapag natapos na ang mga nakatakdang gawain sa bahay? Bakit? Suriin ang mga pagkain na kinakain ninyi araw-araw kung saang pangkat napabilang ang mga ito. Suriin ang pagkain sa aaw-araw kung ito ba ay nakasunod sa pamantayan ng food pyramid. Tanong: a. Ano ang pakiramdam ninyo pagkatapos magluto? b. Nagustuhan ba ninyo ang inyong ginawa/niluto? • Ano na ngayon ang inyong gagawin? Tanong: a. Ano ang pakiramdam ninyo pagkatapos magluto? b. Nagustuhan ba ninyo ang inyong ginawa/niluto? • Ano na ngayon ang inyong gagawin? H. Paglalahat ng Aralin Ano-ano ang mga dapat nating tandaan upang masunod at magampanan ang mga nakatakdang gawain? Ano ang tatlong pangkat ng pagkain? Ano ang gamit ng bawat isa? Magbigay ng halimbawa. Bakit mahalagang matutnan ang paggamit ng food pyramid? Ano-ano ang mga dapat tandaan sa hahanda at pagluluto ng pagkain? Ano-ano ang mga dapat tandaan sa hahanda at pagluluto ng pagkain? I. Pagtataya ng Aralin Sagutin ang sumusunod. Isulat ang iyong sagot sa isang papel. 1. Ano-ano ang gawaing bahay na nakatakda sa iyo? 2. Paano mo sinusunod ang mga gawaing nakalista sa talatakdaan? Kilalanin ang sumusunod na pagkain. Isulat ito sa pangkat na kaniyang kinabibilangan. gatas karne dalandan kamote munggo lugaw mantikilya itlog isda manok tinapay bayabas kalabasa Isulat sa Food pyramid ang mga pagkain na kinakain ninyo sa araw- araw. Rubrik para sa pagluluto. Rubrik sa nilutong pagkain
 • 4. 3. Nagagawa mo ba ito nang kusang loob? Bakit? 4. Ano ang kahalagahan sa paggawa ng nakatakda sa iyo ng kusang loob? mangga puto Pangkat I (Go Food) Pangkat II (Grow Food) Pangkat III (Glow Food) J. Karagdagang Gawain para sa takdang-aralin at remediation Magpagawa ng isang larawan na nagpapakita ng pagsunod sa mga nakatakdang gawaing bahay tungo sa masayang samahan ng pamilya. Palagyan ng maikling salaysay. Maghanap ng mga larawan ng pagkain na napabilang sa iba’t ibang pangakt. Maaari kayong kumuha sa internet o maggupit ng mga larawan at idikit ito sa bond paper. Isulat sa loob ng kahon ang mga pagkain nak ilala ninyo. 1. Ipalista ang pagkaing ihahanda sa hapunan sa kanilang bahay. 2. Ipasuri kung ang tatlong pangkat ng pagkain at ang sustansiyang taglay nito ay makikita sa pagkain. 1. Ipalista ang pagkaing ihahanda sa hapunan sa kanilang bahay. 2. Ipasuri kung ang tatlong pangkat ng pagkain at ang sustansiyang taglay nito ay makikita sa pagkain.