SlideShare a Scribd company logo
CURRENT HEALTH
PROBLEMS AND ITS
SOLUTION BY AYURVEDA
5/23/2024
Motivation for Life Academy by Dr Khalid B.M
1
Dr Khalid B.M
Chief Coordinator Manthana Central Research
Laboratory
Associate professor Dept of Samhita
SAMC Gangavathi
drkhalidbaba46@gmail.com
9008630695
5/23/2024
Motivation for Life Academy by Dr Khalid B.M
2
OUTLINE
Section I: Basic Fundamentals Of Ayurveda
Section II: Speciality Medical General Practice Ayurveda
Section III: Drug Formulary
Section IV: Panchakarma
5/23/2024
Motivation for Life Academy by Dr Khalid B.M
3
Section I: Basic Fundamentals Of
Ayurveda
DOCTRINE OF AYURVEDA
1. Tridosha Sidhanta
2. Karya Karana Sidhanta
3. Trisutra Ayurveda
5/23/2024
Motivation for Life Academy by Dr Khalid B.M
4
TRIDOSHA
1. Vata: Ruksha, Sheeta, Laghu, Sukshma, Chala, Vishada,
Khara
2. Pitta: Senha, Ushna, Teekshana, Drava, Amla, Sara, Katu.
3. Kapha : Guru, Sheeta, Mrudu, Snigdha, Madhura, Sthira,
Pichila
* Vata: Avarna: dhatukshaya or Margaavarodha
5/23/2024
Motivation for Life Academy by Dr Khalid B.M
5
SAMANYA VISHESHA
SIDHANTA
5/23/2024
Motivation for Life Academy by Dr Khalid B.M
6
5/23/2024
Motivation for Life Academy by Dr Khalid B.M
7
NANATAMJA VYADHI
Kapha : 20
Pitta: 40
Vata: 80
5/23/2024
Motivation for Life Academy by Dr Khalid B.M
8
Section II: Speciality Medical General
Practice Ayurveda
JWARA
Pitta Pradhana vyadhi
Vataja Jwara (Frequent Fever)
Pittaja Jwara (Teevra Vega)
Kapha Jwara (Manda Jwara)
5/23/2024
Motivation for Life Academy by Dr Khalid B.M
9
Taruna jwara
1. Langhana
2. Panchamrutha
3. Tribhuvanakiriti rasa
4. Lakshmivilas rasa
5. If Upper respiratory infection
Talisadi choorna mix yastimadhu choorna and Pravala
bhasma
5/23/2024
Motivation for Life Academy by Dr Khalid B.M
10
Pachanamrutha
Shadangapaniya
Amrutharista
Pippalisava
Kutajarista
Purna Jwara
Dasamuladi kashya
Patoladi kashaya
Drakshadi kashaya
5/23/2024
Motivation for Life Academy by Dr Khalid B.M
11
VATAKAPHJA JWARA
1. Anandabhairva rasa
2. Mrutyunjaya rasa
3. Tribhuvanakirti rasa
4. Hingulaeshwara rasa
5. Laxmivilasa rasa
5/23/2024
Motivation for Life Academy by Dr Khalid B.M
12
ATISARA
Pitta – Jaliyamasha Vyadhi
1. Vataja
2. Pittaja
3. Kaphaja
4. Sannipataja
5. Bhaya
6. Shokha
5/23/2024
Motivation for Life Academy by Dr Khalid B.M
13
5/23/2024
Motivation for Life Academy by Dr Khalid B.M
14
Vataja + Ama 1. Agnitundi vati
2. Hinguwastaka choorna
Pitta + Ama 1. Mustharista
2. Kutajarista
3. Gandhaka rasayana
4. Anandabhairva rasa
Kapha + Ama 1. Dadimastaka choorna
2. Agnitundi vati
5/23/2024
Motivation for Life Academy by Dr Khalid B.M
15
RAKTAPITTA
Pittaja Heavy bleeding Kashaya, ghirta Ashokarista
Pushanga churna
Bolabaddha rasa
Vataja Less bleeding Madhura gana
dravya
Shatavarti ghrita
Kapha Grantivat Tikta Kutajarista
GRAHANI
Vatadosha pradhana
Ghrita is best treatment
*Kutajarista
If ama is present
1. Agnitundi vati
2. Sutashekhara rasa
3. Chandrakala rasa
4. Hinguwastaka choorna
5/23/2024
Motivation for Life Academy by Dr Khalid B.M
16
KASA
Kaphapradhana vyadhi
1. Vataja kasa
2. Pittaja kasa
3. Kaphaja kasa
4. Kshyaja kasa
5. Kshata kasa
5/23/2024
Motivation for Life Academy by Dr Khalid B.M
17
5/23/2024
Motivation for Life Academy by Dr Khalid B.M
18
Kapha,Vata Dasamularista
Pitta, Vata Sutashekhara rasa,
Drakashasava
Pitta, Vata,
Kapha
Kantakari syrup,
Bhrungarajasava
Vata, Kapha Talisadi Choorna 7 Tsp +
Yastimadhu Choorna 5 Tsp +
Shrunga Bhasma 1 Tsp
Pitta Sitophaladi
* Tulasikantakari
TREATMENT
SHWASA
Vatapradhana vyadhi
5/23/2024
Motivation for Life Academy by Dr Khalid B.M
19
Vataja Ruksha – snighda
chikitsa
1. Sarsapaha taila
2. Guda
Kapha vata Ushna Chikitsa 1. Dasamularistha
2. Dasamuladi kashaya
Pitta Vata
Shwasa
1. Sutashekhara rasa
2. Draksharista
3. Kanatakari syrup
4. Bhrungaraja swarasa
5. Tulasi kanatakri
DYSMENORRHEA
UDAVARTINI YONI ROGA: VATAJA
28-30 Days 3-5 Days Less Flow Pain Vata Rajapravatini
Vati
28-30 Days 3-5 Days Normal
Flow
Pain Vata Snigdha
aulomana
28-30 Days 3-5 Days Heavy Flow Pain Vata, Pitta Ashokarista
Kamadugha
5/23/2024
Motivation for Life Academy by Dr Khalid B.M
20
22-23 Days 3-5 Days Less Flow Pain PVV Rajapravatini Vati
Kamadugha Rasa
22-23 Days 3-5 Days Normal
Flow
Pain VP Kamadugha Rasa
22-23 Days 3-5 Days Heavy Flow Pain PPV Ashokarista
Bolabaddharasa
Chandrakalarasa
Kamadugha
5/23/2024
Motivation for Life Academy by Dr Khalid B.M
21
35-40 days 3-5 days More flow Pain KVV Rajapravatini
vati
35-40 days 3-5 days Normal
flow
Pain VK Kutajarista
35-40 days 3-5 days Less flow Pain KV Rajapravatini
vati
VPK: Sannipataja fibroids
5/23/2024
Motivation for Life Academy by Dr Khalid B.M
22
UNMADA
1. Vataja unmada
2. Pittaja
3. Kaphaja
4. VK
5. VP
1. Kaphaja Unmada: Panchagavya Ghrita
2. Pittaja Unmada: Brahmi ghrita
3. Vataja Unmada: Kalaynaka Ghrita
5/23/2024
Motivation for Life Academy by Dr Khalid B.M
23
MADHUMEHA
Katu, Tikta Kashaya Rasa dravya should be given
1. Kaphavarna: Katu, tikta, kashaya ushna veerya dravyas
2. Pittavarna: Kashaya, tikta sheeta veerya drugs
3. Kaphapitta: Katu, tikta, kashaya
Kaphapittavrna: Asanadigana Kashaya
Chandraprabha vati
5/23/2024
Motivation for Life Academy by Dr Khalid B.M
24
VATAVYADHI
5/23/2024
Motivation for Life Academy by Dr Khalid B.M
25
SANDHIGATAVATA
5/23/2024
Motivation for Life Academy by Dr Khalid B.M
26
ASTHI SANDHIGATAVATA
5/23/2024
Motivation for Life Academy by Dr Khalid B.M
27
VATARAKTA
5/23/2024
Motivation for Life Academy by Dr Khalid B.M
28
AMAVATA
5/23/2024
Motivation for Life Academy by Dr Khalid B.M
29
5/23/2024
Motivation for Life Academy by Dr Khalid B.M
30
5/23/2024
Motivation for Life Academy by Dr Khalid B.M
31
5/23/2024
Motivation for Life Academy by Dr Khalid B.M
32
5/23/2024
Motivation for Life Academy by Dr Khalid B.M
33
GRIDHRASI
5/23/2024
Motivation for Life Academy by Dr Khalid B.M
34
ARDITHA
5/23/2024
Motivation for Life Academy by Dr Khalid B.M
35
PAKSHAGHATA
5/23/2024
Motivation for Life Academy by Dr Khalid B.M
36
5/23/2024
Motivation for Life Academy by Dr Khalid B.M
37
5/23/2024
Motivation for Life Academy by Dr Khalid B.M
38
Section III: Drug Formulary
GUGGULU KALPA
Triphala Guggulu Triphala + Pippali
+ Guggulu
Vatajaamaswarupa Arsha,
Bhangandhara,
Gulma, Shotha
Kaisora Guggulu Triphala +
Guduchi +
Guggulu
Pittajaamaswarupa Kustha,
Vatarakta, Vruna,
Gulma, Prameha,
Udara, Kasa
Yogaraja Guggulu Triphala +
Citraka +
Guggulu
Kaphajaamaswarupa Kustha, Prameha,
Vatarakta,
Bhagnadhara,
Shula, Udavartha,
Apasmara, Swasa,
Kasa, Aruchi
5/23/2024
Motivation for Life Academy by Dr Khalid B.M
39
Gokshura
Guggulu
Triphala +
Gokshura + Trikatu
Pittaja Jaliama
Shotha
Prameha,
Mutrakruchara,
Pradara,
Mutraghata,
Vatrakta, Vataroga,
Ashmari,
Sukradosha
Kanchanara
Guggulu
Triphala +
Kanchanara+
Trikatu
Kaphaja
Ghanaswarupa
Arbudha, Granthi,
Gulma, Vruna,
Kustha,
Bhangandhara
Tryodasanga
Guggulu
Triphala + Bala +
Ashwagandha +
Vata,
Dhatukshaya
Vatavyadhi,
Grdrashi,
Sandhigatavata
Simhanda
Guggulu
Triphala + Eranda
+ Gandhaka
Kapha+ama+vata Khanja Pangu,
Amavata,
Vatarakta, Kusta
5/23/2024
Motivation for Life Academy by Dr Khalid B.M
40
Agnitundi Vati Rasa +
Gandhaka+vatasanbha
+ajmoda + Triphala +
Kashara Dravyasa+
Citraka + Vishamusthi
(Tinduka)
•With Water Karshana
•With Milk Sthoulya
Kaphavata Hara Agnimandya,
Atisara, Pravhika
Arogyavardhini
Vati
Parada+gandhaka+lau
ha Bhasma+ Abhraka
Bhasma+ Tamra+loha
Bhasma
Katuki
Vata Kapha Kustha, Krimi,
Pandu, Kamala
Brhatvatachinta
mani rasa
Rasa Sindhura Kaphaja Vatavyadhi
VATI
5/23/2024
Motivation for Life Academy by Dr Khalid B.M
41
Icchabhedi Rasa Danti Beeja+ Haritaki+
Tankana+gandhaka
Vatakapha Jalaodhara+krimi+gulma
+sula
Kamaduga Rasa Mukta, Sukti, Shankha,
Varitka, Pravala, Gairika
Bhasma
Pitta, Rakta Pittaja Vikara, Raktaja
Vikara, Amlapitta,
Grahani
Sutashekhara Rasa Parada+gandhaka+vatsan
bha+ Datura
Bija+svarana+tankana+ta
mrabhasma+ Shankha
Bhasma+
Caturajtaka+bilva+kacho
ra
Vata, Pitta Grahani, Amlapitta,
Gulma, Kasa, Swasa,
Hikka
Lakshmivilasa
Rasa
Rasa+ Gandhaka Kaphaja Jwara+kasa+swasa+shoth
a+pandu
Mrutyunjya Rasa Vatsanbha+tankana+hing
ula+gandhaka+triaktu
Vata Kapha Navajwara+, Vishma
Jwara, Krimi, Atisara
5/23/2024
Motivation for Life Academy by Dr Khalid B.M
42
Rajapravarini vati Tankana+kasisa+hin
gu+kanyasara
Vata, kapha Kastaarthava,
nastaarthava
Smritisagara rasa Rasa+gandhaka+ma
nashila+ tamra
Vata, kapha Apasmara
Samiprapanga
rasa
Rasa+ gandhaka+
manshila+
haritala+sankha+
kumari
Vata pitta Swasa, kasa, shula
Saptamruta loha Triphala +
yastimadhu+ loha
bhasma
Kapha pitta Sula, netra roga,
pandu
Shankha vati Panchalavana +
trikatu+hingu
Kapha +
agnivardhaka
Grahani, amlapitta,
udarashula,
agnimandya, ajirana
5/23/2024
Motivation for Life Academy by Dr Khalid B.M
43
Sanjivini Vati Vidanga+nagara+kes
na+pathya+amalaki
+vibhiatak+vaca+gu
duchi+
Bhallataka+vatsanb
ha
Tidosha Arochaka, Visucika,
Sarpadamstra,
Sannipatajajwara
Tribhuvanakirti
Rasa
Hingula, Vatsanbha,
Trikatu, Tankana,
Pippali
Vata Kapha Navajwara
Vatagajankusha
Rasa
Rasa+gandhaka+vis
amusthi+
Trikatu+triphala
Vata Kapha
Kapha+ama
Vatavyadhi
Tapyadhi Loha Mandura Bhasma Pitta Vata Vatavyadhi, Pandu,
Raktavikara,
Apasmara
Chandrprabha
Vati
Triphala + Shiljatu
etc
Vata Kapha Prameha
5/23/2024
Motivation for Life Academy by Dr Khalid B.M
44
Avipatikara
Choorna
Trivrut Kapha Pitta
*Snigha
Anulomana With
Milk
Vibhanda, Arsha,
Agnimandya
Dadimastaka
Choorna
Dadimastaka Kapha+ Ama Atisara
Hinguvastaka
Choorna
Trikatu, Jiraka,
Krsihnakiraka,
Hingu,
Saindhavalavana
Vata, Kapha Agnimandya,
Ajirna,
Udarashula,
Gulma, Grahani
Lavanabhaskara
Choorna
Saindhava Lavana Vata, Kapha Agnimandya,
Vibhanda,
Grahani, Sula
Sitopaladi
Choorna
Sitophala,
Vamsalocana,
Pipplai,twak
Pitta Kasa, Swasa,
Parshwa Shula,
Kshaya
CHOORNA
5/23/2024
Motivation for Life Academy by Dr Khalid B.M
45
Talisadi Choorna Talisa+trikatu+vams
alocana
Vata, Kapha Kasa, Swasa
Yastimadhu
Choorna
Yasthimadhu Pitta Kasa, Swasa,
Swarabhedha
Narikala Lavana Narikela
Phala+saindhava
Lavana
Pitta Shula
5/23/2024
Motivation for Life Academy by Dr Khalid B.M
46
Argwadadi
kashaya
Argwadha gana Kapha Premha, ksutha,
jwara, visha,
vrunashotha
Asanadigana
kashaya
Asanadigana Kapha pitta Premha, medoroga,
amdhumeha, krimi,
kustha, switra
Varunadi kashaya Varundai gana Kapha, medha mandagni.,
shirashoola, gulma,
antravidradhi
Lodradi kashaya Lodradhi gana Medha, kapha Yoni dosha,
stambhana, varnya,
vishgna
Patoladi kashaya Patoladi gana Kapha, pitta Kustha, jwara,
kamala, visha,
arochaka
KASHAYA
5/23/2024
Motivation for Life Academy by Dr Khalid B.M
47
Dasmoola
kashaya
Dashamula Kapha, vata Kasa, swasa,
jwara
Drakshadi
kashaya
Draksha Pitta Kasa, swasa,
jwara
Manjistadi
kashaya
Manjistha etc Pitta,
raktashodhaka
Kustha
5/23/2024
Motivation for Life Academy by Dr Khalid B.M
48
Bramhi Ghrita Bramhi Etc Pitta,kaphara Medhya, Apasmara,
Kustha, Prameha,
Pandu, Shotha
Indukantha Ghrita Dasamoola,
Karanja,
Devadaru,
Panchakola Etc
Vata Kapha Parshwashula,
Annadravashula,
Jwara, Sosha
Kalyana Ghrita Vata Unmada, Apsamara
Mahatikta Ghrita Pitta Kustha
Panchatikta
Ghrita
Panchatikata(nimb
a, Guduchi, Vasa,
Patola, Kantakari)
Pitta Raktashodhana,
Kustha, Vatarakta,
Shotha
Shatavaradi
Ghrita
Satavari,
Gokshura
Pitta Artavakshaya, Stanya
Kshaya
GHRITHA
5/23/2024
Motivation for Life Academy by Dr Khalid B.M
49
Abhayaristha Hartiaka, Draksha,
Madukapushpa,
Vidanga
Vata Arsha, Shotha,
Anaulaoma
Amritaristha Guduchi
+Dasamula +Jiriaka
Pitta +
Tridosha
Jwara
Ashokaaristha Ashoka + Dhataki Pitta, Rakta Yoniroga
Balarista Bala+ Ashwagandha Vata+ Pitta Balya, Brumhana,
Vatavyadhi
Chandanasava Draksha Etc Pitta Prameha,
Agnimandya
Draksharista Draksha Pitta Kasa,swasa
Khadiraristha Khadira +Devadaru Pitta, Kapha Kustha, Krimi
Kutajaristha Kutaja, Draksha Pitta, Kapha Grahani
ARISTHA
5/23/2024
Motivation for Life Academy by Dr Khalid B.M
50
5/23/2024
Motivation for Life Academy by Dr Khalid B.M
51
Section IV: Panchakarma
5/23/2024
Motivation for Life Academy by Dr Khalid B.M
52
PANCHAKRAMA
Purva karma : 1. Snehana
2. Swedhana
Pradhana Karma: 1. Vamana
2. Virechana
3. Niruha Basthi
4. Anuvasana Basti
5. Nasya
Paschat Karma: 1. Samsarjana Karma
2. Rasyana
5/23/2024
Motivation for Life Academy by Dr Khalid B.M
53
SWEDHA
Pitta: Drava Swedha – Parisheka Swedha
Kapha: Kleda – Valuka Swedha, Nadi, Sankara,
Ashmaghan
Vata: Upanaha
5/23/2024
Motivation for Life Academy by Dr Khalid B.M
54
SADHYO VAMANA
Curd: 1 glass
Milk : 1 glass
Yastimadhu phanta: 3 glass
Pippali: 10 gms
Saindhava lavana: 2 gms
Honey: 1 tsp
5/23/2024
Motivation for Life Academy by Dr Khalid B.M
55
5/23/2024
Motivation for Life Academy by Dr Khalid B.M
56
5/23/2024
Motivation for Life Academy by Dr Khalid B.M
57
5/23/2024
Motivation for Life Academy by Dr Khalid B.M
58
5/23/2024
Motivation for Life Academy by Dr Khalid B.M
59
BASTHI
Anuvasana Basthi
Kaphaja Amaswarupa Brhat Saindhava Lavana Taila
Pittaja +Vataja Amaswarupa Madhuragana Basthi
Asthidhatu Kshaya Guggulu Tikta Ghritha
Niruha Basti
Kaphajaamaswarupa Kshara Basti
1. Eranda Mula Kshara Basthi
2. Dashamula Kshara Basthi
3. Yastimadhu Kshara Basthi
4. Triphala Kshara Basthi
Pittaja Amaswarupa Ksheera Basthi
1. Manjistadi Basthi
Asthidhatu Kshaya Tikta Ksheera Basthi
1. Dashamula Panchatikta Ksheera Basthi
2. Guggulu Tikta Ksheera Basthi
5/23/2024
Motivation for Life Academy by Dr Khalid B.M
60
Niruha Basthi
Kapha + Ama Sandhi Dashamula Kshaya Basthi
Kapha + Ama Sanyu Erandamula Basthi
Asthimisrita Vayu Panchatikta Basthi
Pittasamsraga Kashaya
Basthi
Yastimadhu Kshaya Basthi
Kshara Basthi Rasa, Rakta Mahamanjistadi Basthi
Brumhana Basthi Mashatmagupta Basthi
Balamoola Basthi
Anuvasana Basthi
Ama Brhat Saindhava Taila
Basthi
Asthi Majja Gata Guggulu Tikta Basthi
TAKE HOME MESSAGE
1. Back to origin
2. Yugaanusararupa sandharbham
3. Holistic approach
4. Research
5/23/2024
Motivation for Life Academy by Dr Khalid B.M
61
5/23/2024
Motivation for Life Academy by Dr Khalid B.M
62
“Two roads diverged in a wood, and I -
I took the one less traveled by,
And that has made all the difference.”
― Robert Frost

More Related Content

Similar to CURRENT HEALTH PROBLEMS AND ITS SOLUTION BY AYURVEDA.pptx

Charaka Samhita Sutra Sthana 4.Shadvirechanashatsirtiyadhyaya
Charaka Samhita Sutra Sthana 4.ShadvirechanashatsirtiyadhyayaCharaka Samhita Sutra Sthana 4.Shadvirechanashatsirtiyadhyaya
Charaka Samhita Sutra Sthana 4.Shadvirechanashatsirtiyadhyaya
Dr KHALID B.M
 
kaamla and jalodara Case presentation
kaamla and jalodara Case presentation kaamla and jalodara Case presentation
kaamla and jalodara Case presentation
Kamal Sharma
 
Application of Garbha Chintamani Rasa in Pregnancy
Application of Garbha Chintamani Rasa in PregnancyApplication of Garbha Chintamani Rasa in Pregnancy
Application of Garbha Chintamani Rasa in Pregnancy
vimarshabhatkalkar
 
Role of yava as swasthahita aahar dravya
Role of yava as swasthahita aahar dravyaRole of yava as swasthahita aahar dravya
Role of yava as swasthahita aahar dravya
Ruchita Kudale
 
Ayurveda introduction to new BAMS students
Ayurveda introduction to new BAMS studentsAyurveda introduction to new BAMS students
Ayurveda introduction to new BAMS students
Kamal Sharma
 
Suvarnaprashan- Ayurvedic Gold drops immunization
Suvarnaprashan- Ayurvedic Gold drops immunizationSuvarnaprashan- Ayurvedic Gold drops immunization
Suvarnaprashan- Ayurvedic Gold drops immunization
Dr Vikas Chothe
 
Know your syllabus
Know your syllabusKnow your syllabus
Know your syllabus
Shashi Bani
 
Know your syllabus
Know your syllabusKnow your syllabus
Know your syllabus
Shashi Bani
 
Literature Review on Garbhini Chardi Emesis Gravidum
Literature Review on Garbhini Chardi Emesis GravidumLiterature Review on Garbhini Chardi Emesis Gravidum
Literature Review on Garbhini Chardi Emesis Gravidum
ijtsrd
 
Padarth Vigyan
Padarth Vigyan Padarth Vigyan
Padarth Vigyan
abdeli bhadarva
 
Grahni an approach towards diagnosis and management of the
Grahni an approach towards diagnosis and management of theGrahni an approach towards diagnosis and management of the
Grahni an approach towards diagnosis and management of the
DrBakhtyar Asharafi
 
Asrigdara in Ayurved w.s.r. to Menorrhagia A Review Literature
Asrigdara in Ayurved w.s.r. to Menorrhagia A Review LiteratureAsrigdara in Ayurved w.s.r. to Menorrhagia A Review Literature
Asrigdara in Ayurved w.s.r. to Menorrhagia A Review Literature
ijtsrd
 
A Critical Review on Clinical Application of Sadvidhopakrama
A Critical Review on Clinical Application of SadvidhopakramaA Critical Review on Clinical Application of Sadvidhopakrama
A Critical Review on Clinical Application of Sadvidhopakrama
ijtsrd
 
Sharir kriya charts & Models PPT by Prof.Dr.R.R..Deshpande,pune,india
Sharir kriya charts & Models PPT by Prof.Dr.R.R..Deshpande,pune,indiaSharir kriya charts & Models PPT by Prof.Dr.R.R..Deshpande,pune,india
Sharir kriya charts & Models PPT by Prof.Dr.R.R..Deshpande,pune,india
rajendra deshpande
 
Chagaladya Ghrita A - Drug Review
Chagaladya Ghrita A - Drug ReviewChagaladya Ghrita A - Drug Review
Chagaladya Ghrita A - Drug Review
ijtsrd
 
BAHIR PARIMARJANA CHIKITSA IN AYURVEDA
BAHIR PARIMARJANA CHIKITSA IN AYURVEDABAHIR PARIMARJANA CHIKITSA IN AYURVEDA
BAHIR PARIMARJANA CHIKITSA IN AYURVEDA
DR AJITH KUMAR
 
basti
basti basti
basti
Saurav Verma
 
October 2018 Dil Se Dil Tak Newsletter (FOGSI)
October 2018  Dil Se Dil Tak Newsletter (FOGSI)October 2018  Dil Se Dil Tak Newsletter (FOGSI)
October 2018 Dil Se Dil Tak Newsletter (FOGSI)
NARENDRA C MALHOTRA
 
Pre Conception Care in Ayurveda
Pre Conception Care in AyurvedaPre Conception Care in Ayurveda
Pre Conception Care in Ayurveda
ijtsrd
 
Charaka Samhita Sutra Sthana Chapter 25. Yajjapurushiya Adhyayam
Charaka Samhita Sutra Sthana Chapter 25. Yajjapurushiya AdhyayamCharaka Samhita Sutra Sthana Chapter 25. Yajjapurushiya Adhyayam
Charaka Samhita Sutra Sthana Chapter 25. Yajjapurushiya Adhyayam
Dr KHALID B.M
 

Similar to CURRENT HEALTH PROBLEMS AND ITS SOLUTION BY AYURVEDA.pptx (20)

Charaka Samhita Sutra Sthana 4.Shadvirechanashatsirtiyadhyaya
Charaka Samhita Sutra Sthana 4.ShadvirechanashatsirtiyadhyayaCharaka Samhita Sutra Sthana 4.Shadvirechanashatsirtiyadhyaya
Charaka Samhita Sutra Sthana 4.Shadvirechanashatsirtiyadhyaya
 
kaamla and jalodara Case presentation
kaamla and jalodara Case presentation kaamla and jalodara Case presentation
kaamla and jalodara Case presentation
 
Application of Garbha Chintamani Rasa in Pregnancy
Application of Garbha Chintamani Rasa in PregnancyApplication of Garbha Chintamani Rasa in Pregnancy
Application of Garbha Chintamani Rasa in Pregnancy
 
Role of yava as swasthahita aahar dravya
Role of yava as swasthahita aahar dravyaRole of yava as swasthahita aahar dravya
Role of yava as swasthahita aahar dravya
 
Ayurveda introduction to new BAMS students
Ayurveda introduction to new BAMS studentsAyurveda introduction to new BAMS students
Ayurveda introduction to new BAMS students
 
Suvarnaprashan- Ayurvedic Gold drops immunization
Suvarnaprashan- Ayurvedic Gold drops immunizationSuvarnaprashan- Ayurvedic Gold drops immunization
Suvarnaprashan- Ayurvedic Gold drops immunization
 
Know your syllabus
Know your syllabusKnow your syllabus
Know your syllabus
 
Know your syllabus
Know your syllabusKnow your syllabus
Know your syllabus
 
Literature Review on Garbhini Chardi Emesis Gravidum
Literature Review on Garbhini Chardi Emesis GravidumLiterature Review on Garbhini Chardi Emesis Gravidum
Literature Review on Garbhini Chardi Emesis Gravidum
 
Padarth Vigyan
Padarth Vigyan Padarth Vigyan
Padarth Vigyan
 
Grahni an approach towards diagnosis and management of the
Grahni an approach towards diagnosis and management of theGrahni an approach towards diagnosis and management of the
Grahni an approach towards diagnosis and management of the
 
Asrigdara in Ayurved w.s.r. to Menorrhagia A Review Literature
Asrigdara in Ayurved w.s.r. to Menorrhagia A Review LiteratureAsrigdara in Ayurved w.s.r. to Menorrhagia A Review Literature
Asrigdara in Ayurved w.s.r. to Menorrhagia A Review Literature
 
A Critical Review on Clinical Application of Sadvidhopakrama
A Critical Review on Clinical Application of SadvidhopakramaA Critical Review on Clinical Application of Sadvidhopakrama
A Critical Review on Clinical Application of Sadvidhopakrama
 
Sharir kriya charts & Models PPT by Prof.Dr.R.R..Deshpande,pune,india
Sharir kriya charts & Models PPT by Prof.Dr.R.R..Deshpande,pune,indiaSharir kriya charts & Models PPT by Prof.Dr.R.R..Deshpande,pune,india
Sharir kriya charts & Models PPT by Prof.Dr.R.R..Deshpande,pune,india
 
Chagaladya Ghrita A - Drug Review
Chagaladya Ghrita A - Drug ReviewChagaladya Ghrita A - Drug Review
Chagaladya Ghrita A - Drug Review
 
BAHIR PARIMARJANA CHIKITSA IN AYURVEDA
BAHIR PARIMARJANA CHIKITSA IN AYURVEDABAHIR PARIMARJANA CHIKITSA IN AYURVEDA
BAHIR PARIMARJANA CHIKITSA IN AYURVEDA
 
basti
basti basti
basti
 
October 2018 Dil Se Dil Tak Newsletter (FOGSI)
October 2018  Dil Se Dil Tak Newsletter (FOGSI)October 2018  Dil Se Dil Tak Newsletter (FOGSI)
October 2018 Dil Se Dil Tak Newsletter (FOGSI)
 
Pre Conception Care in Ayurveda
Pre Conception Care in AyurvedaPre Conception Care in Ayurveda
Pre Conception Care in Ayurveda
 
Charaka Samhita Sutra Sthana Chapter 25. Yajjapurushiya Adhyayam
Charaka Samhita Sutra Sthana Chapter 25. Yajjapurushiya AdhyayamCharaka Samhita Sutra Sthana Chapter 25. Yajjapurushiya Adhyayam
Charaka Samhita Sutra Sthana Chapter 25. Yajjapurushiya Adhyayam
 

More from Dr KHALID B.M

Charaka Samhita Nidana Sthana Chapter 4: Pramehanidana
Charaka Samhita Nidana Sthana Chapter 4: PramehanidanaCharaka Samhita Nidana Sthana Chapter 4: Pramehanidana
Charaka Samhita Nidana Sthana Chapter 4: Pramehanidana
Dr KHALID B.M
 
Charaka Samhita Nidana Sthana Chapter 3: Gulmanidana
Charaka Samhita Nidana Sthana Chapter 3: GulmanidanaCharaka Samhita Nidana Sthana Chapter 3: Gulmanidana
Charaka Samhita Nidana Sthana Chapter 3: Gulmanidana
Dr KHALID B.M
 
Charaka Samhita Nidana Sthana chapter 2: Raktapittadhyaya
Charaka Samhita Nidana Sthana chapter 2: RaktapittadhyayaCharaka Samhita Nidana Sthana chapter 2: Raktapittadhyaya
Charaka Samhita Nidana Sthana chapter 2: Raktapittadhyaya
Dr KHALID B.M
 
Charaka Samhita Nidana Sthana Chapter 1: Jwaradhyaya
Charaka Samhita Nidana Sthana Chapter 1: JwaradhyayaCharaka Samhita Nidana Sthana Chapter 1: Jwaradhyaya
Charaka Samhita Nidana Sthana Chapter 1: Jwaradhyaya
Dr KHALID B.M
 
Charaka Samhita Sutra Sthana Chapter 21.Asthaounidhitiyam Adhyayam
Charaka Samhita Sutra Sthana Chapter 21.Asthaounidhitiyam AdhyayamCharaka Samhita Sutra Sthana Chapter 21.Asthaounidhitiyam Adhyayam
Charaka Samhita Sutra Sthana Chapter 21.Asthaounidhitiyam Adhyayam
Dr KHALID B.M
 
Charaka Samhita Sutra Sthana Chapter 24 Vidhisonitiyam Adhyayam.
Charaka Samhita Sutra Sthana Chapter 24 Vidhisonitiyam Adhyayam.Charaka Samhita Sutra Sthana Chapter 24 Vidhisonitiyam Adhyayam.
Charaka Samhita Sutra Sthana Chapter 24 Vidhisonitiyam Adhyayam.
Dr KHALID B.M
 
Charaka Samhita Sutra Sthana Chapter 23 Santarpaniya Adhyayam
Charaka Samhita Sutra Sthana Chapter 23 Santarpaniya AdhyayamCharaka Samhita Sutra Sthana Chapter 23 Santarpaniya Adhyayam
Charaka Samhita Sutra Sthana Chapter 23 Santarpaniya Adhyayam
Dr KHALID B.M
 
Charaka Samhita Sutra Sthana Chapter 22: Langhanabrumhaniya
Charaka Samhita Sutra Sthana Chapter 22: LanghanabrumhaniyaCharaka Samhita Sutra Sthana Chapter 22: Langhanabrumhaniya
Charaka Samhita Sutra Sthana Chapter 22: Langhanabrumhaniya
Dr KHALID B.M
 
Charaka Samhita Sutra Sthana Chapter 21: Asthounindaniyam adhyaya
Charaka Samhita Sutra Sthana Chapter 21: Asthounindaniyam adhyayaCharaka Samhita Sutra Sthana Chapter 21: Asthounindaniyam adhyaya
Charaka Samhita Sutra Sthana Chapter 21: Asthounindaniyam adhyaya
Dr KHALID B.M
 
Charaka Samhita Sutra Sthana Chapter 20: Maharaogadhayam
Charaka Samhita Sutra Sthana Chapter 20: MaharaogadhayamCharaka Samhita Sutra Sthana Chapter 20: Maharaogadhayam
Charaka Samhita Sutra Sthana Chapter 20: Maharaogadhayam
Dr KHALID B.M
 
Charaka Samhita Sutra Sthana Chapter 19: Asthaudariyam Adhyaya
Charaka Samhita Sutra Sthana Chapter 19: Asthaudariyam AdhyayaCharaka Samhita Sutra Sthana Chapter 19: Asthaudariyam Adhyaya
Charaka Samhita Sutra Sthana Chapter 19: Asthaudariyam Adhyaya
Dr KHALID B.M
 
Charaka Samhita Sutra Sthana Chapter 18 Trishothiyaadhyaya
Charaka Samhita Sutra Sthana Chapter 18 TrishothiyaadhyayaCharaka Samhita Sutra Sthana Chapter 18 Trishothiyaadhyaya
Charaka Samhita Sutra Sthana Chapter 18 Trishothiyaadhyaya
Dr KHALID B.M
 
Charaka Samhita Sutra Sthana Chapter 17 Kiyanatashirashiyaadhyaya
Charaka Samhita Sutra Sthana Chapter 17 KiyanatashirashiyaadhyayaCharaka Samhita Sutra Sthana Chapter 17 Kiyanatashirashiyaadhyaya
Charaka Samhita Sutra Sthana Chapter 17 Kiyanatashirashiyaadhyaya
Dr KHALID B.M
 
Charaka Samhita Sutra Sthana Chapter 16 Chikitsaprabhuityaadhyaya
Charaka Samhita Sutra Sthana Chapter 16 ChikitsaprabhuityaadhyayaCharaka Samhita Sutra Sthana Chapter 16 Chikitsaprabhuityaadhyaya
Charaka Samhita Sutra Sthana Chapter 16 Chikitsaprabhuityaadhyaya
Dr KHALID B.M
 
Charaka Samhita Sutra sthana Chapter 15 Upakalpaniyaadhyaya
Charaka Samhita Sutra sthana Chapter 15 UpakalpaniyaadhyayaCharaka Samhita Sutra sthana Chapter 15 Upakalpaniyaadhyaya
Charaka Samhita Sutra sthana Chapter 15 Upakalpaniyaadhyaya
Dr KHALID B.M
 
Charaka Samhita Sutra Sthana Chapter 14 Swedhaadhyaya
Charaka Samhita Sutra Sthana Chapter 14 SwedhaadhyayaCharaka Samhita Sutra Sthana Chapter 14 Swedhaadhyaya
Charaka Samhita Sutra Sthana Chapter 14 Swedhaadhyaya
Dr KHALID B.M
 
Charaka Samhita Sutra Sthana Chapter 13 Snehaadhyaya
Charaka Samhita Sutra Sthana Chapter 13 SnehaadhyayaCharaka Samhita Sutra Sthana Chapter 13 Snehaadhyaya
Charaka Samhita Sutra Sthana Chapter 13 Snehaadhyaya
Dr KHALID B.M
 
Charaka Samhita Sutra Sthana chapter 12 Vatakalakaliyaadhyaya
Charaka Samhita Sutra Sthana chapter 12 VatakalakaliyaadhyayaCharaka Samhita Sutra Sthana chapter 12 Vatakalakaliyaadhyaya
Charaka Samhita Sutra Sthana chapter 12 Vatakalakaliyaadhyaya
Dr KHALID B.M
 
Charaka Samhita Sutra Sthana 11 Chapter Tistrashaniyaadhaya
Charaka Samhita Sutra Sthana 11 Chapter TistrashaniyaadhayaCharaka Samhita Sutra Sthana 11 Chapter Tistrashaniyaadhaya
Charaka Samhita Sutra Sthana 11 Chapter Tistrashaniyaadhaya
Dr KHALID B.M
 
Charaka Samhita Sutra Sthana 10 Chapter Mahachatuspadadhyaya
Charaka Samhita Sutra Sthana 10 Chapter MahachatuspadadhyayaCharaka Samhita Sutra Sthana 10 Chapter Mahachatuspadadhyaya
Charaka Samhita Sutra Sthana 10 Chapter Mahachatuspadadhyaya
Dr KHALID B.M
 

More from Dr KHALID B.M (20)

Charaka Samhita Nidana Sthana Chapter 4: Pramehanidana
Charaka Samhita Nidana Sthana Chapter 4: PramehanidanaCharaka Samhita Nidana Sthana Chapter 4: Pramehanidana
Charaka Samhita Nidana Sthana Chapter 4: Pramehanidana
 
Charaka Samhita Nidana Sthana Chapter 3: Gulmanidana
Charaka Samhita Nidana Sthana Chapter 3: GulmanidanaCharaka Samhita Nidana Sthana Chapter 3: Gulmanidana
Charaka Samhita Nidana Sthana Chapter 3: Gulmanidana
 
Charaka Samhita Nidana Sthana chapter 2: Raktapittadhyaya
Charaka Samhita Nidana Sthana chapter 2: RaktapittadhyayaCharaka Samhita Nidana Sthana chapter 2: Raktapittadhyaya
Charaka Samhita Nidana Sthana chapter 2: Raktapittadhyaya
 
Charaka Samhita Nidana Sthana Chapter 1: Jwaradhyaya
Charaka Samhita Nidana Sthana Chapter 1: JwaradhyayaCharaka Samhita Nidana Sthana Chapter 1: Jwaradhyaya
Charaka Samhita Nidana Sthana Chapter 1: Jwaradhyaya
 
Charaka Samhita Sutra Sthana Chapter 21.Asthaounidhitiyam Adhyayam
Charaka Samhita Sutra Sthana Chapter 21.Asthaounidhitiyam AdhyayamCharaka Samhita Sutra Sthana Chapter 21.Asthaounidhitiyam Adhyayam
Charaka Samhita Sutra Sthana Chapter 21.Asthaounidhitiyam Adhyayam
 
Charaka Samhita Sutra Sthana Chapter 24 Vidhisonitiyam Adhyayam.
Charaka Samhita Sutra Sthana Chapter 24 Vidhisonitiyam Adhyayam.Charaka Samhita Sutra Sthana Chapter 24 Vidhisonitiyam Adhyayam.
Charaka Samhita Sutra Sthana Chapter 24 Vidhisonitiyam Adhyayam.
 
Charaka Samhita Sutra Sthana Chapter 23 Santarpaniya Adhyayam
Charaka Samhita Sutra Sthana Chapter 23 Santarpaniya AdhyayamCharaka Samhita Sutra Sthana Chapter 23 Santarpaniya Adhyayam
Charaka Samhita Sutra Sthana Chapter 23 Santarpaniya Adhyayam
 
Charaka Samhita Sutra Sthana Chapter 22: Langhanabrumhaniya
Charaka Samhita Sutra Sthana Chapter 22: LanghanabrumhaniyaCharaka Samhita Sutra Sthana Chapter 22: Langhanabrumhaniya
Charaka Samhita Sutra Sthana Chapter 22: Langhanabrumhaniya
 
Charaka Samhita Sutra Sthana Chapter 21: Asthounindaniyam adhyaya
Charaka Samhita Sutra Sthana Chapter 21: Asthounindaniyam adhyayaCharaka Samhita Sutra Sthana Chapter 21: Asthounindaniyam adhyaya
Charaka Samhita Sutra Sthana Chapter 21: Asthounindaniyam adhyaya
 
Charaka Samhita Sutra Sthana Chapter 20: Maharaogadhayam
Charaka Samhita Sutra Sthana Chapter 20: MaharaogadhayamCharaka Samhita Sutra Sthana Chapter 20: Maharaogadhayam
Charaka Samhita Sutra Sthana Chapter 20: Maharaogadhayam
 
Charaka Samhita Sutra Sthana Chapter 19: Asthaudariyam Adhyaya
Charaka Samhita Sutra Sthana Chapter 19: Asthaudariyam AdhyayaCharaka Samhita Sutra Sthana Chapter 19: Asthaudariyam Adhyaya
Charaka Samhita Sutra Sthana Chapter 19: Asthaudariyam Adhyaya
 
Charaka Samhita Sutra Sthana Chapter 18 Trishothiyaadhyaya
Charaka Samhita Sutra Sthana Chapter 18 TrishothiyaadhyayaCharaka Samhita Sutra Sthana Chapter 18 Trishothiyaadhyaya
Charaka Samhita Sutra Sthana Chapter 18 Trishothiyaadhyaya
 
Charaka Samhita Sutra Sthana Chapter 17 Kiyanatashirashiyaadhyaya
Charaka Samhita Sutra Sthana Chapter 17 KiyanatashirashiyaadhyayaCharaka Samhita Sutra Sthana Chapter 17 Kiyanatashirashiyaadhyaya
Charaka Samhita Sutra Sthana Chapter 17 Kiyanatashirashiyaadhyaya
 
Charaka Samhita Sutra Sthana Chapter 16 Chikitsaprabhuityaadhyaya
Charaka Samhita Sutra Sthana Chapter 16 ChikitsaprabhuityaadhyayaCharaka Samhita Sutra Sthana Chapter 16 Chikitsaprabhuityaadhyaya
Charaka Samhita Sutra Sthana Chapter 16 Chikitsaprabhuityaadhyaya
 
Charaka Samhita Sutra sthana Chapter 15 Upakalpaniyaadhyaya
Charaka Samhita Sutra sthana Chapter 15 UpakalpaniyaadhyayaCharaka Samhita Sutra sthana Chapter 15 Upakalpaniyaadhyaya
Charaka Samhita Sutra sthana Chapter 15 Upakalpaniyaadhyaya
 
Charaka Samhita Sutra Sthana Chapter 14 Swedhaadhyaya
Charaka Samhita Sutra Sthana Chapter 14 SwedhaadhyayaCharaka Samhita Sutra Sthana Chapter 14 Swedhaadhyaya
Charaka Samhita Sutra Sthana Chapter 14 Swedhaadhyaya
 
Charaka Samhita Sutra Sthana Chapter 13 Snehaadhyaya
Charaka Samhita Sutra Sthana Chapter 13 SnehaadhyayaCharaka Samhita Sutra Sthana Chapter 13 Snehaadhyaya
Charaka Samhita Sutra Sthana Chapter 13 Snehaadhyaya
 
Charaka Samhita Sutra Sthana chapter 12 Vatakalakaliyaadhyaya
Charaka Samhita Sutra Sthana chapter 12 VatakalakaliyaadhyayaCharaka Samhita Sutra Sthana chapter 12 Vatakalakaliyaadhyaya
Charaka Samhita Sutra Sthana chapter 12 Vatakalakaliyaadhyaya
 
Charaka Samhita Sutra Sthana 11 Chapter Tistrashaniyaadhaya
Charaka Samhita Sutra Sthana 11 Chapter TistrashaniyaadhayaCharaka Samhita Sutra Sthana 11 Chapter Tistrashaniyaadhaya
Charaka Samhita Sutra Sthana 11 Chapter Tistrashaniyaadhaya
 
Charaka Samhita Sutra Sthana 10 Chapter Mahachatuspadadhyaya
Charaka Samhita Sutra Sthana 10 Chapter MahachatuspadadhyayaCharaka Samhita Sutra Sthana 10 Chapter Mahachatuspadadhyaya
Charaka Samhita Sutra Sthana 10 Chapter Mahachatuspadadhyaya
 

Recently uploaded

June 2024 Oncology Cartoons By Dr Kanhu Charan Patro
June 2024 Oncology Cartoons By Dr Kanhu Charan PatroJune 2024 Oncology Cartoons By Dr Kanhu Charan Patro
June 2024 Oncology Cartoons By Dr Kanhu Charan Patro
Kanhu Charan
 
Test bank for karp s cell and molecular biology 9th edition by gerald karp.pdf
Test bank for karp s cell and molecular biology 9th edition by gerald karp.pdfTest bank for karp s cell and molecular biology 9th edition by gerald karp.pdf
Test bank for karp s cell and molecular biology 9th edition by gerald karp.pdf
rightmanforbloodline
 
NARCOTICS- POLICY AND PROCEDURES FOR ITS USE
NARCOTICS- POLICY AND PROCEDURES FOR ITS USENARCOTICS- POLICY AND PROCEDURES FOR ITS USE
NARCOTICS- POLICY AND PROCEDURES FOR ITS USE
Dr. Ahana Haroon
 
CHEMOTHERAPY_RDP_CHAPTER 3_ANTIFUNGAL AGENT.pdf
CHEMOTHERAPY_RDP_CHAPTER 3_ANTIFUNGAL AGENT.pdfCHEMOTHERAPY_RDP_CHAPTER 3_ANTIFUNGAL AGENT.pdf
CHEMOTHERAPY_RDP_CHAPTER 3_ANTIFUNGAL AGENT.pdf
rishi2789
 
Breast cancer: Post menopausal endocrine therapy
Breast cancer: Post menopausal endocrine therapyBreast cancer: Post menopausal endocrine therapy
Breast cancer: Post menopausal endocrine therapy
Dr. Sumit KUMAR
 
CHEMOTHERAPY_RDP_CHAPTER 6_Anti Malarial Drugs.pdf
CHEMOTHERAPY_RDP_CHAPTER 6_Anti Malarial Drugs.pdfCHEMOTHERAPY_RDP_CHAPTER 6_Anti Malarial Drugs.pdf
CHEMOTHERAPY_RDP_CHAPTER 6_Anti Malarial Drugs.pdf
rishi2789
 
Cell Therapy Expansion and Challenges in Autoimmune Disease
Cell Therapy Expansion and Challenges in Autoimmune DiseaseCell Therapy Expansion and Challenges in Autoimmune Disease
Cell Therapy Expansion and Challenges in Autoimmune Disease
Health Advances
 
Physical demands in sports - WCSPT Oslo 2024
Physical demands in sports - WCSPT Oslo 2024Physical demands in sports - WCSPT Oslo 2024
Physical demands in sports - WCSPT Oslo 2024
Torstein Dalen-Lorentsen
 
CLEAR ALIGNER THERAPY IN ORTHODONTICS .pptx
CLEAR ALIGNER THERAPY IN ORTHODONTICS .pptxCLEAR ALIGNER THERAPY IN ORTHODONTICS .pptx
CLEAR ALIGNER THERAPY IN ORTHODONTICS .pptx
Government Dental College & Hospital Srinagar
 
Cosmetology and Trichology Courses at Kosmoderma Academy PRP (Hair), DR Growt...
Cosmetology and Trichology Courses at Kosmoderma Academy PRP (Hair), DR Growt...Cosmetology and Trichology Courses at Kosmoderma Academy PRP (Hair), DR Growt...
Cosmetology and Trichology Courses at Kosmoderma Academy PRP (Hair), DR Growt...
Kosmoderma Academy Of Aesthetic Medicine
 
Post-Menstrual Smell- When to Suspect Vaginitis.pptx
Post-Menstrual Smell- When to Suspect Vaginitis.pptxPost-Menstrual Smell- When to Suspect Vaginitis.pptx
Post-Menstrual Smell- When to Suspect Vaginitis.pptx
FFragrant
 
How to Control Your Asthma Tips by gokuldas hospital.
How to Control Your Asthma Tips by gokuldas hospital.How to Control Your Asthma Tips by gokuldas hospital.
How to Control Your Asthma Tips by gokuldas hospital.
Gokuldas Hospital
 
Hemodialysis: Chapter 5, Dialyzers Overview - Dr.Gawad
Hemodialysis: Chapter 5, Dialyzers Overview - Dr.GawadHemodialysis: Chapter 5, Dialyzers Overview - Dr.Gawad
Hemodialysis: Chapter 5, Dialyzers Overview - Dr.Gawad
NephroTube - Dr.Gawad
 
DECLARATION OF HELSINKI - History and principles
DECLARATION OF HELSINKI - History and principlesDECLARATION OF HELSINKI - History and principles
DECLARATION OF HELSINKI - History and principles
anaghabharat01
 
Cervical Disc Arthroplasty ORSI 2024.pptx
Cervical Disc Arthroplasty ORSI 2024.pptxCervical Disc Arthroplasty ORSI 2024.pptx
Cervical Disc Arthroplasty ORSI 2024.pptx
LEFLOT Jean-Louis
 
Know the difference between Endodontics and Orthodontics.
Know the difference between Endodontics and Orthodontics.Know the difference between Endodontics and Orthodontics.
Know the difference between Endodontics and Orthodontics.
Gokuldas Hospital
 
CHEMOTHERAPY_RDP_CHAPTER 1_ANTI TB DRUGS.pdf
CHEMOTHERAPY_RDP_CHAPTER 1_ANTI TB DRUGS.pdfCHEMOTHERAPY_RDP_CHAPTER 1_ANTI TB DRUGS.pdf
CHEMOTHERAPY_RDP_CHAPTER 1_ANTI TB DRUGS.pdf
rishi2789
 
SENSORY NEEDS B.SC. NURSING SEMESTER II.
SENSORY NEEDS B.SC. NURSING SEMESTER II.SENSORY NEEDS B.SC. NURSING SEMESTER II.
SENSORY NEEDS B.SC. NURSING SEMESTER II.
KULDEEP VYAS
 
LOW BIRTH WEIGHT. PRETERM BABIES OR SMALL FOR DATES BABIES
LOW BIRTH WEIGHT. PRETERM BABIES OR SMALL FOR DATES BABIESLOW BIRTH WEIGHT. PRETERM BABIES OR SMALL FOR DATES BABIES
LOW BIRTH WEIGHT. PRETERM BABIES OR SMALL FOR DATES BABIES
ShraddhaTamshettiwar
 
Promoting Wellbeing - Applied Social Psychology - Psychology SuperNotes
Promoting Wellbeing - Applied Social Psychology - Psychology SuperNotesPromoting Wellbeing - Applied Social Psychology - Psychology SuperNotes
Promoting Wellbeing - Applied Social Psychology - Psychology SuperNotes
PsychoTech Services
 

Recently uploaded (20)

June 2024 Oncology Cartoons By Dr Kanhu Charan Patro
June 2024 Oncology Cartoons By Dr Kanhu Charan PatroJune 2024 Oncology Cartoons By Dr Kanhu Charan Patro
June 2024 Oncology Cartoons By Dr Kanhu Charan Patro
 
Test bank for karp s cell and molecular biology 9th edition by gerald karp.pdf
Test bank for karp s cell and molecular biology 9th edition by gerald karp.pdfTest bank for karp s cell and molecular biology 9th edition by gerald karp.pdf
Test bank for karp s cell and molecular biology 9th edition by gerald karp.pdf
 
NARCOTICS- POLICY AND PROCEDURES FOR ITS USE
NARCOTICS- POLICY AND PROCEDURES FOR ITS USENARCOTICS- POLICY AND PROCEDURES FOR ITS USE
NARCOTICS- POLICY AND PROCEDURES FOR ITS USE
 
CHEMOTHERAPY_RDP_CHAPTER 3_ANTIFUNGAL AGENT.pdf
CHEMOTHERAPY_RDP_CHAPTER 3_ANTIFUNGAL AGENT.pdfCHEMOTHERAPY_RDP_CHAPTER 3_ANTIFUNGAL AGENT.pdf
CHEMOTHERAPY_RDP_CHAPTER 3_ANTIFUNGAL AGENT.pdf
 
Breast cancer: Post menopausal endocrine therapy
Breast cancer: Post menopausal endocrine therapyBreast cancer: Post menopausal endocrine therapy
Breast cancer: Post menopausal endocrine therapy
 
CHEMOTHERAPY_RDP_CHAPTER 6_Anti Malarial Drugs.pdf
CHEMOTHERAPY_RDP_CHAPTER 6_Anti Malarial Drugs.pdfCHEMOTHERAPY_RDP_CHAPTER 6_Anti Malarial Drugs.pdf
CHEMOTHERAPY_RDP_CHAPTER 6_Anti Malarial Drugs.pdf
 
Cell Therapy Expansion and Challenges in Autoimmune Disease
Cell Therapy Expansion and Challenges in Autoimmune DiseaseCell Therapy Expansion and Challenges in Autoimmune Disease
Cell Therapy Expansion and Challenges in Autoimmune Disease
 
Physical demands in sports - WCSPT Oslo 2024
Physical demands in sports - WCSPT Oslo 2024Physical demands in sports - WCSPT Oslo 2024
Physical demands in sports - WCSPT Oslo 2024
 
CLEAR ALIGNER THERAPY IN ORTHODONTICS .pptx
CLEAR ALIGNER THERAPY IN ORTHODONTICS .pptxCLEAR ALIGNER THERAPY IN ORTHODONTICS .pptx
CLEAR ALIGNER THERAPY IN ORTHODONTICS .pptx
 
Cosmetology and Trichology Courses at Kosmoderma Academy PRP (Hair), DR Growt...
Cosmetology and Trichology Courses at Kosmoderma Academy PRP (Hair), DR Growt...Cosmetology and Trichology Courses at Kosmoderma Academy PRP (Hair), DR Growt...
Cosmetology and Trichology Courses at Kosmoderma Academy PRP (Hair), DR Growt...
 
Post-Menstrual Smell- When to Suspect Vaginitis.pptx
Post-Menstrual Smell- When to Suspect Vaginitis.pptxPost-Menstrual Smell- When to Suspect Vaginitis.pptx
Post-Menstrual Smell- When to Suspect Vaginitis.pptx
 
How to Control Your Asthma Tips by gokuldas hospital.
How to Control Your Asthma Tips by gokuldas hospital.How to Control Your Asthma Tips by gokuldas hospital.
How to Control Your Asthma Tips by gokuldas hospital.
 
Hemodialysis: Chapter 5, Dialyzers Overview - Dr.Gawad
Hemodialysis: Chapter 5, Dialyzers Overview - Dr.GawadHemodialysis: Chapter 5, Dialyzers Overview - Dr.Gawad
Hemodialysis: Chapter 5, Dialyzers Overview - Dr.Gawad
 
DECLARATION OF HELSINKI - History and principles
DECLARATION OF HELSINKI - History and principlesDECLARATION OF HELSINKI - History and principles
DECLARATION OF HELSINKI - History and principles
 
Cervical Disc Arthroplasty ORSI 2024.pptx
Cervical Disc Arthroplasty ORSI 2024.pptxCervical Disc Arthroplasty ORSI 2024.pptx
Cervical Disc Arthroplasty ORSI 2024.pptx
 
Know the difference between Endodontics and Orthodontics.
Know the difference between Endodontics and Orthodontics.Know the difference between Endodontics and Orthodontics.
Know the difference between Endodontics and Orthodontics.
 
CHEMOTHERAPY_RDP_CHAPTER 1_ANTI TB DRUGS.pdf
CHEMOTHERAPY_RDP_CHAPTER 1_ANTI TB DRUGS.pdfCHEMOTHERAPY_RDP_CHAPTER 1_ANTI TB DRUGS.pdf
CHEMOTHERAPY_RDP_CHAPTER 1_ANTI TB DRUGS.pdf
 
SENSORY NEEDS B.SC. NURSING SEMESTER II.
SENSORY NEEDS B.SC. NURSING SEMESTER II.SENSORY NEEDS B.SC. NURSING SEMESTER II.
SENSORY NEEDS B.SC. NURSING SEMESTER II.
 
LOW BIRTH WEIGHT. PRETERM BABIES OR SMALL FOR DATES BABIES
LOW BIRTH WEIGHT. PRETERM BABIES OR SMALL FOR DATES BABIESLOW BIRTH WEIGHT. PRETERM BABIES OR SMALL FOR DATES BABIES
LOW BIRTH WEIGHT. PRETERM BABIES OR SMALL FOR DATES BABIES
 
Promoting Wellbeing - Applied Social Psychology - Psychology SuperNotes
Promoting Wellbeing - Applied Social Psychology - Psychology SuperNotesPromoting Wellbeing - Applied Social Psychology - Psychology SuperNotes
Promoting Wellbeing - Applied Social Psychology - Psychology SuperNotes
 

CURRENT HEALTH PROBLEMS AND ITS SOLUTION BY AYURVEDA.pptx

 • 1. CURRENT HEALTH PROBLEMS AND ITS SOLUTION BY AYURVEDA 5/23/2024 Motivation for Life Academy by Dr Khalid B.M 1 Dr Khalid B.M Chief Coordinator Manthana Central Research Laboratory Associate professor Dept of Samhita SAMC Gangavathi drkhalidbaba46@gmail.com 9008630695
 • 2. 5/23/2024 Motivation for Life Academy by Dr Khalid B.M 2 OUTLINE Section I: Basic Fundamentals Of Ayurveda Section II: Speciality Medical General Practice Ayurveda Section III: Drug Formulary Section IV: Panchakarma
 • 3. 5/23/2024 Motivation for Life Academy by Dr Khalid B.M 3 Section I: Basic Fundamentals Of Ayurveda
 • 4. DOCTRINE OF AYURVEDA 1. Tridosha Sidhanta 2. Karya Karana Sidhanta 3. Trisutra Ayurveda 5/23/2024 Motivation for Life Academy by Dr Khalid B.M 4
 • 5. TRIDOSHA 1. Vata: Ruksha, Sheeta, Laghu, Sukshma, Chala, Vishada, Khara 2. Pitta: Senha, Ushna, Teekshana, Drava, Amla, Sara, Katu. 3. Kapha : Guru, Sheeta, Mrudu, Snigdha, Madhura, Sthira, Pichila * Vata: Avarna: dhatukshaya or Margaavarodha 5/23/2024 Motivation for Life Academy by Dr Khalid B.M 5
 • 6. SAMANYA VISHESHA SIDHANTA 5/23/2024 Motivation for Life Academy by Dr Khalid B.M 6
 • 7. 5/23/2024 Motivation for Life Academy by Dr Khalid B.M 7 NANATAMJA VYADHI Kapha : 20 Pitta: 40 Vata: 80
 • 8. 5/23/2024 Motivation for Life Academy by Dr Khalid B.M 8 Section II: Speciality Medical General Practice Ayurveda
 • 9. JWARA Pitta Pradhana vyadhi Vataja Jwara (Frequent Fever) Pittaja Jwara (Teevra Vega) Kapha Jwara (Manda Jwara) 5/23/2024 Motivation for Life Academy by Dr Khalid B.M 9
 • 10. Taruna jwara 1. Langhana 2. Panchamrutha 3. Tribhuvanakiriti rasa 4. Lakshmivilas rasa 5. If Upper respiratory infection Talisadi choorna mix yastimadhu choorna and Pravala bhasma 5/23/2024 Motivation for Life Academy by Dr Khalid B.M 10
 • 11. Pachanamrutha Shadangapaniya Amrutharista Pippalisava Kutajarista Purna Jwara Dasamuladi kashya Patoladi kashaya Drakshadi kashaya 5/23/2024 Motivation for Life Academy by Dr Khalid B.M 11
 • 12. VATAKAPHJA JWARA 1. Anandabhairva rasa 2. Mrutyunjaya rasa 3. Tribhuvanakirti rasa 4. Hingulaeshwara rasa 5. Laxmivilasa rasa 5/23/2024 Motivation for Life Academy by Dr Khalid B.M 12
 • 13. ATISARA Pitta – Jaliyamasha Vyadhi 1. Vataja 2. Pittaja 3. Kaphaja 4. Sannipataja 5. Bhaya 6. Shokha 5/23/2024 Motivation for Life Academy by Dr Khalid B.M 13
 • 14. 5/23/2024 Motivation for Life Academy by Dr Khalid B.M 14 Vataja + Ama 1. Agnitundi vati 2. Hinguwastaka choorna Pitta + Ama 1. Mustharista 2. Kutajarista 3. Gandhaka rasayana 4. Anandabhairva rasa Kapha + Ama 1. Dadimastaka choorna 2. Agnitundi vati
 • 15. 5/23/2024 Motivation for Life Academy by Dr Khalid B.M 15 RAKTAPITTA Pittaja Heavy bleeding Kashaya, ghirta Ashokarista Pushanga churna Bolabaddha rasa Vataja Less bleeding Madhura gana dravya Shatavarti ghrita Kapha Grantivat Tikta Kutajarista
 • 16. GRAHANI Vatadosha pradhana Ghrita is best treatment *Kutajarista If ama is present 1. Agnitundi vati 2. Sutashekhara rasa 3. Chandrakala rasa 4. Hinguwastaka choorna 5/23/2024 Motivation for Life Academy by Dr Khalid B.M 16
 • 17. KASA Kaphapradhana vyadhi 1. Vataja kasa 2. Pittaja kasa 3. Kaphaja kasa 4. Kshyaja kasa 5. Kshata kasa 5/23/2024 Motivation for Life Academy by Dr Khalid B.M 17
 • 18. 5/23/2024 Motivation for Life Academy by Dr Khalid B.M 18 Kapha,Vata Dasamularista Pitta, Vata Sutashekhara rasa, Drakashasava Pitta, Vata, Kapha Kantakari syrup, Bhrungarajasava Vata, Kapha Talisadi Choorna 7 Tsp + Yastimadhu Choorna 5 Tsp + Shrunga Bhasma 1 Tsp Pitta Sitophaladi * Tulasikantakari TREATMENT
 • 19. SHWASA Vatapradhana vyadhi 5/23/2024 Motivation for Life Academy by Dr Khalid B.M 19 Vataja Ruksha – snighda chikitsa 1. Sarsapaha taila 2. Guda Kapha vata Ushna Chikitsa 1. Dasamularistha 2. Dasamuladi kashaya Pitta Vata Shwasa 1. Sutashekhara rasa 2. Draksharista 3. Kanatakari syrup 4. Bhrungaraja swarasa 5. Tulasi kanatakri
 • 20. DYSMENORRHEA UDAVARTINI YONI ROGA: VATAJA 28-30 Days 3-5 Days Less Flow Pain Vata Rajapravatini Vati 28-30 Days 3-5 Days Normal Flow Pain Vata Snigdha aulomana 28-30 Days 3-5 Days Heavy Flow Pain Vata, Pitta Ashokarista Kamadugha 5/23/2024 Motivation for Life Academy by Dr Khalid B.M 20
 • 21. 22-23 Days 3-5 Days Less Flow Pain PVV Rajapravatini Vati Kamadugha Rasa 22-23 Days 3-5 Days Normal Flow Pain VP Kamadugha Rasa 22-23 Days 3-5 Days Heavy Flow Pain PPV Ashokarista Bolabaddharasa Chandrakalarasa Kamadugha 5/23/2024 Motivation for Life Academy by Dr Khalid B.M 21
 • 22. 35-40 days 3-5 days More flow Pain KVV Rajapravatini vati 35-40 days 3-5 days Normal flow Pain VK Kutajarista 35-40 days 3-5 days Less flow Pain KV Rajapravatini vati VPK: Sannipataja fibroids 5/23/2024 Motivation for Life Academy by Dr Khalid B.M 22
 • 23. UNMADA 1. Vataja unmada 2. Pittaja 3. Kaphaja 4. VK 5. VP 1. Kaphaja Unmada: Panchagavya Ghrita 2. Pittaja Unmada: Brahmi ghrita 3. Vataja Unmada: Kalaynaka Ghrita 5/23/2024 Motivation for Life Academy by Dr Khalid B.M 23
 • 24. MADHUMEHA Katu, Tikta Kashaya Rasa dravya should be given 1. Kaphavarna: Katu, tikta, kashaya ushna veerya dravyas 2. Pittavarna: Kashaya, tikta sheeta veerya drugs 3. Kaphapitta: Katu, tikta, kashaya Kaphapittavrna: Asanadigana Kashaya Chandraprabha vati 5/23/2024 Motivation for Life Academy by Dr Khalid B.M 24
 • 25. VATAVYADHI 5/23/2024 Motivation for Life Academy by Dr Khalid B.M 25
 • 26. SANDHIGATAVATA 5/23/2024 Motivation for Life Academy by Dr Khalid B.M 26
 • 27. ASTHI SANDHIGATAVATA 5/23/2024 Motivation for Life Academy by Dr Khalid B.M 27
 • 28. VATARAKTA 5/23/2024 Motivation for Life Academy by Dr Khalid B.M 28
 • 29. AMAVATA 5/23/2024 Motivation for Life Academy by Dr Khalid B.M 29
 • 30. 5/23/2024 Motivation for Life Academy by Dr Khalid B.M 30
 • 31. 5/23/2024 Motivation for Life Academy by Dr Khalid B.M 31
 • 32. 5/23/2024 Motivation for Life Academy by Dr Khalid B.M 32
 • 33. 5/23/2024 Motivation for Life Academy by Dr Khalid B.M 33
 • 34. GRIDHRASI 5/23/2024 Motivation for Life Academy by Dr Khalid B.M 34
 • 35. ARDITHA 5/23/2024 Motivation for Life Academy by Dr Khalid B.M 35
 • 36. PAKSHAGHATA 5/23/2024 Motivation for Life Academy by Dr Khalid B.M 36
 • 37. 5/23/2024 Motivation for Life Academy by Dr Khalid B.M 37
 • 38. 5/23/2024 Motivation for Life Academy by Dr Khalid B.M 38 Section III: Drug Formulary
 • 39. GUGGULU KALPA Triphala Guggulu Triphala + Pippali + Guggulu Vatajaamaswarupa Arsha, Bhangandhara, Gulma, Shotha Kaisora Guggulu Triphala + Guduchi + Guggulu Pittajaamaswarupa Kustha, Vatarakta, Vruna, Gulma, Prameha, Udara, Kasa Yogaraja Guggulu Triphala + Citraka + Guggulu Kaphajaamaswarupa Kustha, Prameha, Vatarakta, Bhagnadhara, Shula, Udavartha, Apasmara, Swasa, Kasa, Aruchi 5/23/2024 Motivation for Life Academy by Dr Khalid B.M 39
 • 40. Gokshura Guggulu Triphala + Gokshura + Trikatu Pittaja Jaliama Shotha Prameha, Mutrakruchara, Pradara, Mutraghata, Vatrakta, Vataroga, Ashmari, Sukradosha Kanchanara Guggulu Triphala + Kanchanara+ Trikatu Kaphaja Ghanaswarupa Arbudha, Granthi, Gulma, Vruna, Kustha, Bhangandhara Tryodasanga Guggulu Triphala + Bala + Ashwagandha + Vata, Dhatukshaya Vatavyadhi, Grdrashi, Sandhigatavata Simhanda Guggulu Triphala + Eranda + Gandhaka Kapha+ama+vata Khanja Pangu, Amavata, Vatarakta, Kusta 5/23/2024 Motivation for Life Academy by Dr Khalid B.M 40
 • 41. Agnitundi Vati Rasa + Gandhaka+vatasanbha +ajmoda + Triphala + Kashara Dravyasa+ Citraka + Vishamusthi (Tinduka) •With Water Karshana •With Milk Sthoulya Kaphavata Hara Agnimandya, Atisara, Pravhika Arogyavardhini Vati Parada+gandhaka+lau ha Bhasma+ Abhraka Bhasma+ Tamra+loha Bhasma Katuki Vata Kapha Kustha, Krimi, Pandu, Kamala Brhatvatachinta mani rasa Rasa Sindhura Kaphaja Vatavyadhi VATI 5/23/2024 Motivation for Life Academy by Dr Khalid B.M 41
 • 42. Icchabhedi Rasa Danti Beeja+ Haritaki+ Tankana+gandhaka Vatakapha Jalaodhara+krimi+gulma +sula Kamaduga Rasa Mukta, Sukti, Shankha, Varitka, Pravala, Gairika Bhasma Pitta, Rakta Pittaja Vikara, Raktaja Vikara, Amlapitta, Grahani Sutashekhara Rasa Parada+gandhaka+vatsan bha+ Datura Bija+svarana+tankana+ta mrabhasma+ Shankha Bhasma+ Caturajtaka+bilva+kacho ra Vata, Pitta Grahani, Amlapitta, Gulma, Kasa, Swasa, Hikka Lakshmivilasa Rasa Rasa+ Gandhaka Kaphaja Jwara+kasa+swasa+shoth a+pandu Mrutyunjya Rasa Vatsanbha+tankana+hing ula+gandhaka+triaktu Vata Kapha Navajwara+, Vishma Jwara, Krimi, Atisara 5/23/2024 Motivation for Life Academy by Dr Khalid B.M 42
 • 43. Rajapravarini vati Tankana+kasisa+hin gu+kanyasara Vata, kapha Kastaarthava, nastaarthava Smritisagara rasa Rasa+gandhaka+ma nashila+ tamra Vata, kapha Apasmara Samiprapanga rasa Rasa+ gandhaka+ manshila+ haritala+sankha+ kumari Vata pitta Swasa, kasa, shula Saptamruta loha Triphala + yastimadhu+ loha bhasma Kapha pitta Sula, netra roga, pandu Shankha vati Panchalavana + trikatu+hingu Kapha + agnivardhaka Grahani, amlapitta, udarashula, agnimandya, ajirana 5/23/2024 Motivation for Life Academy by Dr Khalid B.M 43
 • 44. Sanjivini Vati Vidanga+nagara+kes na+pathya+amalaki +vibhiatak+vaca+gu duchi+ Bhallataka+vatsanb ha Tidosha Arochaka, Visucika, Sarpadamstra, Sannipatajajwara Tribhuvanakirti Rasa Hingula, Vatsanbha, Trikatu, Tankana, Pippali Vata Kapha Navajwara Vatagajankusha Rasa Rasa+gandhaka+vis amusthi+ Trikatu+triphala Vata Kapha Kapha+ama Vatavyadhi Tapyadhi Loha Mandura Bhasma Pitta Vata Vatavyadhi, Pandu, Raktavikara, Apasmara Chandrprabha Vati Triphala + Shiljatu etc Vata Kapha Prameha 5/23/2024 Motivation for Life Academy by Dr Khalid B.M 44
 • 45. Avipatikara Choorna Trivrut Kapha Pitta *Snigha Anulomana With Milk Vibhanda, Arsha, Agnimandya Dadimastaka Choorna Dadimastaka Kapha+ Ama Atisara Hinguvastaka Choorna Trikatu, Jiraka, Krsihnakiraka, Hingu, Saindhavalavana Vata, Kapha Agnimandya, Ajirna, Udarashula, Gulma, Grahani Lavanabhaskara Choorna Saindhava Lavana Vata, Kapha Agnimandya, Vibhanda, Grahani, Sula Sitopaladi Choorna Sitophala, Vamsalocana, Pipplai,twak Pitta Kasa, Swasa, Parshwa Shula, Kshaya CHOORNA 5/23/2024 Motivation for Life Academy by Dr Khalid B.M 45
 • 46. Talisadi Choorna Talisa+trikatu+vams alocana Vata, Kapha Kasa, Swasa Yastimadhu Choorna Yasthimadhu Pitta Kasa, Swasa, Swarabhedha Narikala Lavana Narikela Phala+saindhava Lavana Pitta Shula 5/23/2024 Motivation for Life Academy by Dr Khalid B.M 46
 • 47. Argwadadi kashaya Argwadha gana Kapha Premha, ksutha, jwara, visha, vrunashotha Asanadigana kashaya Asanadigana Kapha pitta Premha, medoroga, amdhumeha, krimi, kustha, switra Varunadi kashaya Varundai gana Kapha, medha mandagni., shirashoola, gulma, antravidradhi Lodradi kashaya Lodradhi gana Medha, kapha Yoni dosha, stambhana, varnya, vishgna Patoladi kashaya Patoladi gana Kapha, pitta Kustha, jwara, kamala, visha, arochaka KASHAYA 5/23/2024 Motivation for Life Academy by Dr Khalid B.M 47
 • 48. Dasmoola kashaya Dashamula Kapha, vata Kasa, swasa, jwara Drakshadi kashaya Draksha Pitta Kasa, swasa, jwara Manjistadi kashaya Manjistha etc Pitta, raktashodhaka Kustha 5/23/2024 Motivation for Life Academy by Dr Khalid B.M 48
 • 49. Bramhi Ghrita Bramhi Etc Pitta,kaphara Medhya, Apasmara, Kustha, Prameha, Pandu, Shotha Indukantha Ghrita Dasamoola, Karanja, Devadaru, Panchakola Etc Vata Kapha Parshwashula, Annadravashula, Jwara, Sosha Kalyana Ghrita Vata Unmada, Apsamara Mahatikta Ghrita Pitta Kustha Panchatikta Ghrita Panchatikata(nimb a, Guduchi, Vasa, Patola, Kantakari) Pitta Raktashodhana, Kustha, Vatarakta, Shotha Shatavaradi Ghrita Satavari, Gokshura Pitta Artavakshaya, Stanya Kshaya GHRITHA 5/23/2024 Motivation for Life Academy by Dr Khalid B.M 49
 • 50. Abhayaristha Hartiaka, Draksha, Madukapushpa, Vidanga Vata Arsha, Shotha, Anaulaoma Amritaristha Guduchi +Dasamula +Jiriaka Pitta + Tridosha Jwara Ashokaaristha Ashoka + Dhataki Pitta, Rakta Yoniroga Balarista Bala+ Ashwagandha Vata+ Pitta Balya, Brumhana, Vatavyadhi Chandanasava Draksha Etc Pitta Prameha, Agnimandya Draksharista Draksha Pitta Kasa,swasa Khadiraristha Khadira +Devadaru Pitta, Kapha Kustha, Krimi Kutajaristha Kutaja, Draksha Pitta, Kapha Grahani ARISTHA 5/23/2024 Motivation for Life Academy by Dr Khalid B.M 50
 • 51. 5/23/2024 Motivation for Life Academy by Dr Khalid B.M 51 Section IV: Panchakarma
 • 52. 5/23/2024 Motivation for Life Academy by Dr Khalid B.M 52 PANCHAKRAMA Purva karma : 1. Snehana 2. Swedhana Pradhana Karma: 1. Vamana 2. Virechana 3. Niruha Basthi 4. Anuvasana Basti 5. Nasya Paschat Karma: 1. Samsarjana Karma 2. Rasyana
 • 53. 5/23/2024 Motivation for Life Academy by Dr Khalid B.M 53 SWEDHA Pitta: Drava Swedha – Parisheka Swedha Kapha: Kleda – Valuka Swedha, Nadi, Sankara, Ashmaghan Vata: Upanaha
 • 54. 5/23/2024 Motivation for Life Academy by Dr Khalid B.M 54 SADHYO VAMANA Curd: 1 glass Milk : 1 glass Yastimadhu phanta: 3 glass Pippali: 10 gms Saindhava lavana: 2 gms Honey: 1 tsp
 • 55. 5/23/2024 Motivation for Life Academy by Dr Khalid B.M 55
 • 56. 5/23/2024 Motivation for Life Academy by Dr Khalid B.M 56
 • 57. 5/23/2024 Motivation for Life Academy by Dr Khalid B.M 57
 • 58. 5/23/2024 Motivation for Life Academy by Dr Khalid B.M 58
 • 59. 5/23/2024 Motivation for Life Academy by Dr Khalid B.M 59 BASTHI Anuvasana Basthi Kaphaja Amaswarupa Brhat Saindhava Lavana Taila Pittaja +Vataja Amaswarupa Madhuragana Basthi Asthidhatu Kshaya Guggulu Tikta Ghritha Niruha Basti Kaphajaamaswarupa Kshara Basti 1. Eranda Mula Kshara Basthi 2. Dashamula Kshara Basthi 3. Yastimadhu Kshara Basthi 4. Triphala Kshara Basthi Pittaja Amaswarupa Ksheera Basthi 1. Manjistadi Basthi Asthidhatu Kshaya Tikta Ksheera Basthi 1. Dashamula Panchatikta Ksheera Basthi 2. Guggulu Tikta Ksheera Basthi
 • 60. 5/23/2024 Motivation for Life Academy by Dr Khalid B.M 60 Niruha Basthi Kapha + Ama Sandhi Dashamula Kshaya Basthi Kapha + Ama Sanyu Erandamula Basthi Asthimisrita Vayu Panchatikta Basthi Pittasamsraga Kashaya Basthi Yastimadhu Kshaya Basthi Kshara Basthi Rasa, Rakta Mahamanjistadi Basthi Brumhana Basthi Mashatmagupta Basthi Balamoola Basthi Anuvasana Basthi Ama Brhat Saindhava Taila Basthi Asthi Majja Gata Guggulu Tikta Basthi
 • 61. TAKE HOME MESSAGE 1. Back to origin 2. Yugaanusararupa sandharbham 3. Holistic approach 4. Research 5/23/2024 Motivation for Life Academy by Dr Khalid B.M 61
 • 62. 5/23/2024 Motivation for Life Academy by Dr Khalid B.M 62 “Two roads diverged in a wood, and I - I took the one less traveled by, And that has made all the difference.” ― Robert Frost