SlideShare a Scribd company logo
1 of 26
Download to read offline
Panduan Yaa Siin, Tahlil, Pelaksanaan Janaiz, & Marhaban Ust. Ir. Al-Bahra, M.Kom
Tahlil dan Terjemahannya 18
2. TAHLIL DAN TERJEMAHANNYA
Bismillaahirrah maanir rahiim.
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
1. Ilaa hadharatinnabiyyil mushthafaa shallallaahu 'alaihi wa sallama wa aalihii wa
azwaajihii wa aulaadihii wa dzurriyyaatihii,
Alfatihah....Bismillaahirrahmaanirrahiim. Alhamdulillahi rabbil ‘aalamin.
Arramaanirrahiim. Maaliki yaumiddiin. Iyyaaka na’budu wa iyyaaka nasta’iin.
Ihdinash shirrathal mustaqiim. Shiraathalladziina an’amta ‘alaihim ghairil
maghdluubi ‘alaihim wa ladlaalliim. Aamiin.
Artinya: “Kepada hadirat Nabi yang terpilih (Muhammad Saw). Teriring
keluarga, para istri, anak-anak serta kepada anak cucu beliau, Al-fatihah…
Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang.
Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Yang Maha Pengasih lagi Maha
Penyayang. Yang menguasai hari pembalasan. Hanya engkaulah yang kami
Panduan Yaa Siin, Tahlil, Pelaksanaan Janaiz, & Marhaban Ust. Ir. Al-Bahra, M.Kom
Tahlil dan Terjemahannya 19
sembah, dan hanya kepada engkaulah kami memohon pertolongan. Tunjukilah
kami jalan yang lurus, (Yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau anugrahi
nikmat kepada mereka, bukan (jalan) orang –orang yang dimurkai dan bukan
pula (jalan) mereka yang sesat. Semoga Allah mengabulkan permohonan
kami”.
2. Tsuma ilaa hadharaati ikhwaanihii minal anbiyaa-i wal mursalin, wal auliyaa-
i wasysyuhada-i washshaalihiina, washshahaabati wattaabi’iina wal’ulamaa-
il ‘aalamina walmushannifinal mukhlashiina, wajamii’il malaa’ikatil
muqarrabina, khushuushan sayyidanasy syaikha ’Abdal Qaadiril Jailaani Al-
Faatihah…Bismilaahir rahmaanir rahiim. Alhamdulillahi rabbil ‘aalamin.
Arrahmaanir rahim. Maaliki yaumiddiin. Iyyaka na’budu wa iyyaakanasta’iin.
Panduan Yaa Siin, Tahlil, Pelaksanaan Janaiz, & Marhaban Ust. Ir. Al-Bahra, M.Kom
Tahlil dan Terjemahannya 20
Ihdinashiraathal mustaqiim. Shiratal ladziina ‘an’amta ‘alaihim ghairil
maghdhuubi ‘alaihim waladhdholliin. Aamiin.
Artinya :”Kemudian para hadirat kawan-kawannya dari para Nabi dan Rasul,
para Auliya, para Syuhada, para Shalihin, para sahabat, tabi’in, para ulama
yang maengamalkan ilmunya, para pengarang yang ikhlas dan kepada para
malaikat yang selalu mendekatkan diri kepada Allah, khususnya kepada
junjungan kami Syaik Abdhul Qaddir Jailani, Al-fatihah… Dengan menyebut
nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Segala puji bagi
Allah Tuhan semesta alam. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Yang menguasai hari pembalasan. Hanya engkaulah yang kami sembah,
dan hanya kepada engkaulah kami memohon pertolongan. Tunjukilah kami
jalan yang lurus, (Yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau anugrahi
nikmat kepada mereka, bukan (jalan) orang –orang yang dimurkai dan
bukan pula (jalan) mereka yang sesat. Semoga Allah mengabulkan
permohonan kami”.
Panduan Yaa Siin, Tahlil, Pelaksanaan Janaiz, & Marhaban Ust. Ir. Al-Bahra, M.Kom
Tahlil dan Terjemahannya 21
3. Tsumma ilaa jamii’I ahlil qubuuri minal muslimiina wal muslimaat, wal
muminiina wal muminaati minmasyaariqil ardhi Ilaa maghaaribihaabarrihaa
wa bahrihaa khushuushan aabaa-anaa wa ummahaatinaa wa ajdaa-danaa
wajaddaatinaa wa masyaayikhina wa masyaayikha masyaayikhina wa
asaatidzatinaa wa asaatidza asaatidzatinaa wa liman ijtama’naa haahunaa
bisababihi Al-Fatihah… Bismilaahi rahmaanir rahim. Alhamdulillahi rabbil
‘aalamin. Arrohmaanir rahim. Maaliki yaumid diin.Ihdinashiraathal
mustaqiim. Shiraatal ladziina ‘an’amta ‘ alaihim ghairil maghdhuubi ‘ alaihim
waladhdhaalliin.Aamiin.
Artinya : ”Kemudian para segenap ahli kubur dari orang-orang muslim laki-
laki dan perempuan,. Mu’min laki-laki dan perempuan, dari belahan bumi
sebelah timur dan barat, baik yang di darat maupun yang di lautan,
khususnya kepada bapak-bapak kami dan kepada ibu-ibu kami, kakek-
kakek kami dan nenek-nenek kami, para syaikh kami dan syaiknya syaikh
kami, para guru kami dan para gurunya guru kami, dan kepada orang-orang
yang mmenyebabkan kami dapat berkumpul di sini Al-faatihah..... Dengan
menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Segala
puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Yang Maha Pengasih lagi Maha
Penyayang. Yang menguasai hari pembalasan. Hanya engkaulah yang
kami sembah, dan hanya kepada engkaulah kami memohon pertolongan.
Tunjukilah kami jalan yang lurus, (Yaitu) jalan orang-orang yang telah
Engkau anugrahi nikmat kepada mereka, bukan (jalan) orang –orang yang
dimurkai dan bukan pula (jalan) mereka yang sesat. Semoga Allah
mengabulkan permohonan kami”.
Panduan Yaa Siin, Tahlil, Pelaksanaan Janaiz, & Marhaban Ust. Ir. Al-Bahra, M.Kom
Tahlil dan Terjemahannya 22
4. Bismillahirrahamaanir rahim. Qulhuwallaahu ahad,. Allaahush shamad. Lam
yalid walam yuulad. Walam yakullahuu kufuan ahad. 3x. Laa ilaaha
illallaahu wallaahu akhbaru wa lillaahilhamd.
Artinya : “Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
Katakanlah (Muhammad), “Dia-lah Allah, Yang Maha Esa. Allah tempat
meminta segala sesuatu. (Allah) tidak beranak dan tidak pula di peranakan.
Dan tidak ada yang setara dengan Dia.” (3x). “ Tiada Tuhan selain Allah,
Allah Maha Besar, dan segala puji hanyalah untuk Allah.”
5. Bismillahirrahmaanirrahiim. Qula’uudzubirabbil falaq. Min syarri maa khalaq.
Wa min syarri ghaasiqin idzaa waqab. Wa min syarrin naffasaati fil ‘uqad.
Panduan Yaa Siin, Tahlil, Pelaksanaan Janaiz, & Marhaban Ust. Ir. Al-Bahra, M.Kom
Tahlil dan Terjemahannya 23
Wa min syarri haasidin idza hasad. 3x. Laa ilaaha illallahu Allahu akbar wa
lillaahil hamdu.
Artinya : “Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha
Penyayang. Katakanlah : “Aku berlindung kepada Tuhan Yang Menguasai
subuh, dari kejahatan makhluk-Nya, dan dari kejahatan malam apabila telah
gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang
menghembus dari buhul-buhul, dan dari kejahatan orang yang dengki
apabila ia dengki. “ 3x. Tiada Tuhan selain Allah; Allah Maha Besar, dan
bagi Allah segala puji.
6. Bismillahirrahmannir rahiim. Qula’udzubirrabbinnaas. Malikinnaas
ilaahinnaas. Min syarril waswaasil khannaas. Alladzii yuwaswisu fii
shuduurinnaas. Minal jinnati wannaas.3x. La ilaaha illallaahu Allahu Akbar
wa lillaahil hamdu.
Artinya : ”Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha
Penyayang. Katakanlah ;” Aku berlindung kepada Tuhan manusia. Raja
manusia. Sesembahan manusia, dari kejahatan (bisikan) yang biasa
bersembunyi, yang membisikan (kejahatan) ke dalam dada manusia, dari jin
dan manusia.”3x. Tiada Tuhan selain Allah, Allah Maha Besar, dan hanya
bagi Allah segala puji.
Panduan Yaa Siin, Tahlil, Pelaksanaan Janaiz, & Marhaban Ust. Ir. Al-Bahra, M.Kom
Tahlil dan Terjemahannya 24
7. Bismillahirrahmannir rahiim. Alhamdulillaahirabbil‘alamin. Arrahmaanirrahiim.
Maalikiyaumidin. Iyaakana’buwaittaakanas’iin. Ihdinashiraathalmustaqiim.
Shirathal ladziina’amtta’alaihim. Ghairil maghdlubi’alaihim waladldlaaalliiin.
Aamiin.
Artinya: ” Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha
penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Yang Maha Pengasih
lagi Maha Penyayang. Yang menguasai hari pembalasan. Hanya engkaulah
yang kami sembah, dan hanya kepada engkaulah kami memohon pertolongan.
Tunjukilah kami jalan yang lurus, (Yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau
anugrahi nikmat kepada mereka, bukan (jalan) orang –orang yang dimurkai dan
bukan pula (jalan) mereka yang sesat. Semoga Allah mengabulkan
permohonan kami”.
Panduan Yaa Siin, Tahlil, Pelaksanaan Janaiz, & Marhaban Ust. Ir. Al-Bahra, M.Kom
Tahlil dan Terjemahannya 25
8. Bismillahirahmaanirrahiim. Alif-laamim. Dzalikal kitaabu laa raiba fiihi hudallil
muttaqiin. Alladzina yu’minuuna bilghaibi wa yuqiimuunash shalaata wa
mimmaa razaqnaahum yunfiquuna. Walladziina yu’minuuna bimaa unzila ilaka
wa maa unzila min qablika wabil aakhirati hum yuuqinuun. Ulaa-ika’alaahudam
mirrabbihim wa ulaa-ika humul muflihuun. (QS. Al-Baqarah:1-5).
Artiinya : “Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha
Penyayang. Alif laamiim. Kitab(Alqur’an) ini tidak ada keraguan padanya;
petunjuk bagi mereka yang bertaqwa, (yaitu) mereka yang beriman kepada
yang ghaib, yang mendirikan sholat, dan menafkahkan sebagian rezki yang
Kami anugerahkan kepada mereka, dan mereka yang beriman kepada Kitab
(Al-qur’an) yang telah di turunkan kepadamu dan Kitab-kitab yang telah di
turunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya (kehidupan) akhirat.
Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan merekalah
orang-orang yang beruntung”.(QS. Al-Baqarah:1-5).
9. Wa ilaahukum ilaahuw waahid laa ilaaha ilaaha huwarrahmaanurrahiim.(QS. Al-
Baqarah:163).
Panduan Yaa Siin, Tahlil, Pelaksanaan Janaiz, & Marhaban Ust. Ir. Al-Bahra, M.Kom
Tahlil dan Terjemahannya 26
Artinya : “Dan Tuhanmu adalah Tuhan Yang Maha Esa; tidak ada Tuhan
melainkan Dia, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang”.(QS. Al-
Baqarah:163).
10. Allahu laa ilaaha illaa huwal hayul qayyuumu laa ta’khudzuhuu sinatuw wa laa
naumun, lahuu maa fissamaawaati wa maa fil ardli, man dzalladzii
yasyfa’u’indahu illaa bi-idznihii ya’lamu maa baina aidiihim wa maa khalfahum
wa laa yuhiithuuna bisyai-in min ‘ilmihii illaa bimaa syaa-a wa si-‘ kursyyuhus
samaawaati wal ardla wa laa ya-uuduhu hifzhuhumaa wa huwal ‘aliyyu
‘azhiim.(QS. Al-Baqarah:255).
Artinya : ”Allah tidak ada Tuhan melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-
menerus mengurus (makhluk-Nya) tidak mengantuk dan tidak tidur.
Kepunyaan-Nya apa yang di langit yang ada di bumi. Siapakah yang dapat
memberi syafa’at di sisi Allah tanpa Izin-Nya? Allah mengetahui segala sesuatu
yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak
mengetahui sedikitpun dari ilmu Allah melainkan yang di kehendaki-Nya. Kursi
Allah meliputi langit dan bumi. Allah tidak merasa berat memelihara keduanya,
dan Allah Maha tinggi lagi Maha Besar”. (QS. Al-Baqarah:255).
Panduan Yaa Siin, Tahlil, Pelaksanaan Janaiz, & Marhaban Ust. Ir. Al-Bahra, M.Kom
Tahlil dan Terjemahannya 27
Panduan Yaa Siin, Tahlil, Pelaksanaan Janaiz, & Marhaban Ust. Ir. Al-Bahra, M.Kom
Tahlil dan Terjemahannya 28
11.Lillaahi maa fissamaawaati wa maa fil ardli, wa in tubduu maa fii
anfusikumautukhfuuhuyuhaasibkum bihillaahu, fayaghfirun limanyasyaa-u
wayu’adzibu manyasyaa-u wallahu’alaakulli syai-in qadiirun. Aamanarrasuulu
bimaa unzila ilaihi min rabbihii wamu’minuuna, kullun aamana billahi wamaalaa-
ikatihii wakutubihii wa rusulihii laa nufarriqu baina ahadim mirrusulihii wa qaaluu
sami’naa waatha’naa ghufraana rabbanaa wa ilaikal mashiiru laa yukallifullaahu
nafsan illaa wus’ahaa lahaa maa kasabat wa’alaihaa maktasabat rabbanaa laa
tuaakhidznaa innasiinaa au akththa’naa rabbanaa wa laa tahmil’alainaa ishran
kamaa hamaltahuu ‘alalladziina min qablinaa rabbanaa walaa tuhamilnaa maa
laa thaaqata lanaa bihii(Wa/fu’annaa waghfirlanaa warhamnaa)7x;anata
maulaanaa fanshurnaa’alalqaumilkaafiriina. (QS. Al-Baqarah:284-286).
Artinya : ”Kepunyaan Allah-lah segala apa yang di langit dan di bumi. Dan jika
kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu
menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu
tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang di kehendaki-
Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Rasul telah berfirman
berdasarkan Al-Qur’an yang di turunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian
pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, para
Malaikat, kitab-kitab-Nya dan Rasul-Nya. (Mereka mengatakan):” Kami tidak
membeda-bedakan antara seseorangpun (dengan yang lain) dari Rasul-Rasul-
Nya”, dan mereka mengatakan: “Kami dengar & kami ta’at”, (Mereka berdoa):
”Ampunilah Kami ya Tuhan Kami dan kepada Engkaulah tempat kami kembali”.
Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.
Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yg di usahakannya. (Mereka berdo’a):”Ya
Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami bersalah atau lupa. Ya
Tuhan kami. Janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yg berat
sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yg sebelum kami. Ya
Tuhan kami, jangan-lah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup
kami memikulnya.(Beri ma’aflah kami; ampunilah kami, dan rakhmatilah kami)
7x. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap orang yg kafir”.
(QS. Al-Quran:284-286).
Panduan Yaa Siin, Tahlil, Pelaksanaan Janaiz, & Marhaban Ust. Ir. Al-Bahra, M.Kom
Tahlil dan Terjemahannya 29
12.Irhamnaa yaa arhamarraahimiin.7x. Rahmatulahi wa barakatuhuu ‘alaikum
ahlalbaiti innahuu hamiidum majiid. (QS. Huud : 73)
Artinya : “Kasihanilah kami wahai Tuhan yang maha mengasihani. 7x. Rahmat
Allah dan keberkatan-Nya, dicurahkan atas kamu, hai ahlulbait ! Sesungguhnya
Allah Maha terpuji lagi Maha Pemurah. (QS. Huud : 73)
13.Innama yuriidullahu liyudzhiba ‘ankumurrijsa ahlal baiti wa yuthahhirakum that-
hiiran. (QS. Al-Ahzhaab : 33)
Artinya : “Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa Dari
kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya”. (QS. Al-
Ahzaab :33)
14.Innallaaha wa malaa-ikatahu yushalluuna ‘alannabiyyi yaa ayyuhalladziina
aamanuu shalluu ‘ alaihi wa sallimuu tasliimaa. (Al-Ahzaab : 56).
Artinya : “Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi.
Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkan
salam penghormatan kepadanya”. (Al-Ahzaab : 56).
Panduan Yaa Siin, Tahlil, Pelaksanaan Janaiz, & Marhaban Ust. Ir. Al-Bahra, M.Kom
Tahlil dan Terjemahannya 30
15.Allaahumma shalli afdlalash shalaati ‘alaa as’adi makhluuqaatika nuuril hudaa
sayyidinaa wa maulaanaa muhammadin wa ‘alaa aali sayyidinaa muhammadun
‘adada ma’luumaatika wa midaada kalimaatika kullamaa dzakarakadz
dzaakiruuna waghafala‘an dzikrikal ghaa filuuna.
Artinya : “Ya Allah, berilah sebaik-baik rahmat kepada makhluk-Mu yang paling
bahagia, yang menjadi sinarnya petunjuk, penghulu dan pemimpin kami, yaitu
Nabi Muhammad dan kepada keluarganya sebanyak bilangan barang yang
Engkau ketahui,dan bilangan tinta untuk mencatat kalimat-Mu, selama masih
ada orang yang ingat dan orang yang lupa kepada-Mu”.
Panduan Yaa Siin, Tahlil, Pelaksanaan Janaiz, & Marhaban Ust. Ir. Al-Bahra, M.Kom
Tahlil dan Terjemahannya 31
16.Allaahuumma shalli afdlalash shalaati’alaa as’adi makhluuqaatika syamsidl
dluhaa sayyidinaa wa maulaanaa muhammadin wa’alaa aali sayyidinaa
muhammadin wa’alaa aali sayyidinaa muhammadin ‘adada ma’luumaatika wa
midaada kalimaatika kullama dzakarakadz dzaakiruuna wa gharala’an dzikrikal
ghafiluuna.
Artinya : “Ya Allah, berilah sebaik-baik rahmat kepada makhluk-Mu yang paling
bahagia, yang menjadi penerang laksana matahari di waktu dluha, penghulu
dan pemimpin kami, yaitu Nabi Muhammad dan kepada keluarganya sebanyak
bilangan barang yang Engkau ketahui, dan bilangan tinta untuk mencatat
kalimat-Mu, selama masih ada orang yang ingat dan orang yang lupa kepada-
Mu”.
Panduan Yaa Siin, Tahlil, Pelaksanaan Janaiz, & Marhaban Ust. Ir. Al-Bahra, M.Kom
Tahlil dan Terjemahannya 32
17.Allaahuumma shalli afdlalash shalaati’alaa as’adi makhluuqaatika badrid dujaa
sayyidinaa wa maulaanaa muhammadin wa’alaa aali sayyidinaa muhammadin
‘adada ma’luumaatika wa midaada kalimaatika kullamaa dzarakadz
dzaakiruuna wa ghafala ‘andzikrikal ghaa filuuna wa sallim wa radliyallaahu
ta’aalaa ‘an saadaatinaa ash-haabi rasuulillahi ajma-‘iin.
Artinya : “Ya Allah. Berilah sebaik-baik rahmat kepada makhluk-Mu yang paling
bahagia, yang menjadi penerang laksana bulan purnama di waktu gelap,
penghulu dan pemimpin kami, yaitu Nabi Muhammad dan kepada keluarganya
sebanyak bilangan barang yang Engkau ketahui, dan bilangan tinta untuk
mencatat-Mu, selama masih ada orang yang ingat dan orang yang lupa
kepada-Mu. Dan semoga Allah Ta’ala memberi kesejahteraan dan keridlaan
kepada para penghulu kami, yaitu sahabat Rasullullah sekalian”.
Panduan Yaa Siin, Tahlil, Pelaksanaan Janaiz, & Marhaban Ust. Ir. Al-Bahra, M.Kom
Tahlil dan Terjemahannya 33
18.Hasbunallahu wa ni’mal wakiilu.(QS. Ali-imran:173)
Ni’mal maulaa wa ni’man nashiiru.(QS. Al-Anfaal:40)
Artinya : “Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik
pelindung.(QS. Ali-Imran:173). Dia adalah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-
baik Penolong. (QS.Al-Anfaal:40).
19.Wa laa haula wa laa quwwata illaa billaahil ‘aliyyil ‘azhiimi.
Artinya : ”Tidak ada daya upaya dan kekuatan melainkan dengan bantuan Allah
yang Maha Tinggi Lagi Maha Mulia”.
20.Astaghfirullaahal ‘azhiim. 3x.
Artinya : “Saya mohon ampun kepada Allah Yang Maha Agung” 3x.
Panduan Yaa Siin, Tahlil, Pelaksanaan Janaiz, & Marhaban Ust. Ir. Al-Bahra, M.Kom
Tahlil dan Terjemahannya 34
21.Afdlaludz dzikri fa’lam annahu :
Laa ilaaha illallah hayyum maujuud.
Laa ilaaha illallah hayyum ma’buud.
Laa ilaaha illallah hayyum baaq.
Laa ilaaha illallah 100x.
Laa ilaaha illallahu muhammadur rasuulullaah
Artinya : “Ketahuilah bahwasannya sebaik-baikmya dzikir itu adalah :
Tiada tuhan yang berhak disembah selain Allah. Maha Hidup lagi Ada. Maha
Hidup lagi disembah. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Maha
Hidup lagi kekal. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. 100x. Tiada
Tuhan yang berhak disembah selain Allah, Muhammad adalah rasul (utusan)
Allah”.
22.Allahumma shalli ‘alaa muhammadin, Allahumma shalli ‘alaihi wa sallim 3x.
Artinya : ”Ya Allah berilah rahmat kepada Muhammad. Ya Allah berilah rahmat
dan keselamatan atasnya 3x”.
23.Subhaanallahi wa biamdihi, subhaanallaahii ‘azhiimi. 33x.
Artinya : “Maha Suci Allah dan dengan memuji-Nya. Maha Suci Allah yang
Maha Agung. 33x”.
Panduan Yaa Siin, Tahlil, Pelaksanaan Janaiz, & Marhaban Ust. Ir. Al-Bahra, M.Kom
Tahlil dan Terjemahannya 35
24.Allaahumma shalli 'alaa habiibika sayyidinaa muhammadin wa 'alaalihii wa
shahbihii wa sallim Ajma'iin. (3x)
Artinya: “Wahai tuhanku, limpahkanlah rahmat dan salam kepada kekasih-Mu;
junjungan kami, Nabi Muhammad teriring keluarga, & sahabat beliau semuanya
(dibaca 3 kali)”.
25.Al Faatihah :
Panduan Yaa Siin, Tahlil, Pelaksanaan Janaiz, & Marhaban Ust. Ir. Al-Bahra, M.Kom
Tahlil dan Terjemahannya 36
Bismillaahirrahmaanirrahiim. Alhamdulillahi rabbil ‘aalamin. Arramaanirrahiim.
Maaliki yaumiddiin. Iyyaaka na’budu wa iyyaaka nasta’iin. Ihdinash shirrathal
mustaqiim. Shiraathalladziina an’amta ‘alaihim ghairil maghdluubi ‘alaihim wa
ladlaalliim. Aamiin.
Artinya : “Al Faatihah; Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi
Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Maha Pemurah
lagi Maha Penyayang. Yang menguasai hari pembalasan. Hanya Engkaulah
yang kami sembah dan hanya kepada-Mu lah, kami mohon pertolongan.
Tunjukilah kami jalan yang lurus, (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau
anugerahi ni’mat; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan)
mereka yang sesat. Semoga Allah mengabulkan”.
Panduan Yaa Siin, Tahlil, Pelaksanaan Janaiz, & Marhaban Ust. Ir. Al-Bahra, M.Kom
Tahlil dan Terjemahannya 37
Panduan Yaa Siin, Tahlil, Pelaksanaan Janaiz, & Marhaban Ust. Ir. Al-Bahra, M.Kom
Tahlil dan Terjemahannya 38
Panduan Yaa Siin, Tahlil, Pelaksanaan Janaiz, & Marhaban Ust. Ir. Al-Bahra, M.Kom
Tahlil dan Terjemahannya 39
26.A'uudzu billaahi minasy syaithaanir rajiim. Bismillaahir rahmaanir rahiim.
Alhamdu lillaahi rabbil 'aalamin. Hamdasy syaakiriin, hamdan aa'imiin. Hamday
yuwaa-fi ni'aamahuu wayukaafi-u maziidah. Yaarabbanaalakal hamdu kamma
yambaghii lijaali wajhika wa 'azhiimi sulthaanik. Allahumma shalli wa sallim 'alaa
sayyidinaa muhammadin wa'alaa aalisyyidinaa muhammad. Allaahumma
taqabbal wa aushil tsawaaba maa qaranaahu minal qur'aanil 'azhiim,
wamaahallalnaa wamaa sabbahanaa wamastaghfarnaa wamaa shallalnaa 'alaa
sayyidinaa muhammadin shallallahu 'alaihi wasallama hadiyyatan waashilatan
wa rahmatan ilaa hadhrati habiibinaa wa syafii'ona maulaanaa muhamaadin
shallallaahu 'alaihi wa sallam. Wa ilaa jamii'i mursaliin, wal auliyaa-iwad=sy
syuhadaa wattaabi'iina wa'ulamaa-il 'aalamiin, wal mushannifiinal mukhlishiin,
wa jamii'il 'aalamin, wa mmalaa-ikatil muqarrabiina 'abdal qaadir al-jailaanii
tsumma ilaa jamii-i ahlil qubuuri minal muslimiina wal muslimaati wal mu-miniina
wal mu-minaati min masyaariqil ardhi wa maghaa-ribihaa barrihaa wa bahrihaa
Panduan Yaa Siin, Tahlil, Pelaksanaan Janaiz, & Marhaban Ust. Ir. Al-Bahra, M.Kom
Tahlil dan Terjemahannya 40
khushuushan aabaa-anaa wa ummahaatinaa wa ajdaadanaa wa jaddaatinaa
wa nakhushshu khushuushan manij tama'naa haahuna bisababihii wali-ajlih.
Allaahummaghfir lahum warhamhum wa aafiihim wa'fu
'anhum.Allaahummaanzilir rahmata wal maghfirata 'alaa ahlil qubuuri min ahli
laa ilaaha illallaahu muhammadur rasuulullaah. Rabbanaa aatinaa fiddun-yaa
hasanah, wa fil aakhirati hasanah, wa qinaa 'adzaabannaar, subhaana rabbika
rabbil 'izzati 'amma yashifuun, wasalaamun 'alal mursalin, wal hamdulillaahi
rabbil 'aalaminin,Al-Fatihah Bismillaahirrahmaanirrahiim. Alhamdulillahi rabbil
‘aalamin. Arramaanirrahiim. Maaliki yaumiddiin. Iyyaaka na’budu wa iyyaaka
nasta’iin. Ihdinash shirrathal mustaqiim. Shiraathalladziina an’amta ‘alaihim
ghairil maghdluubi ‘alaihim wa ladlaalliim. Aamiin.
Artinya:“Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, puji-pujian orang-orang yang
bersyukur, puji-pujian orang-orang yang mendapat nikmat, puji-pujian yang
setimpal dengan nikmat-Nya, dan yang melengkapi nikmat yang bertambah-
tambah. Wahai Tuhan kami, bagi-Mu segala puji, puji yang pantas bagi
keagungan-Mu. Yang Maha Mulia, kegagahan dan kebesaran-Mu. Wahai
Tuhanku! Berilah rahmat dan keselamatan atas junjugan kami Nabi Muhammad
SAW, beserta keluarganya. Wahai Tuhanku, terimalah dan sampaikanlah
pahala bacaan Al-Qur’an yg agung yang telah kami baca, bacaan tahlil kami,
bacaan tasbih kami, bacaan istighfar kami, dan bacaan sholawat kami atas
junjungan kami Nabi Muhammad SAW sebagai hadiah yang sampai, rakhmat
yg turun dan berhak yang mengenai kepada kehadirat kekasih kami, penolong
kami dan buah mata kami, junjungan kami dan penghulu kami Nabi
Muhammad SAW dan kepada semua teman-teman beliau dari golongan para
Nabi dan Rosul, para wali, para orang yang mati syahid, para orang yg sholeh,
para sahabat, para thabi’in, para ulama yg mengamalkan ilmunya, para
pengarang, para orang yg ikhlas, dan semua mujahid di jalan Alloh Tuhan
semesta alam serta kepada para malaikat yang dekat kepada Allah SWT,
khususnya kepada junjungan kami Syaik Abdul Qodir Jailani. Kemudian kepada
para ahli kubur dan golongan orang-orang islam laki-laki dan perempuan, dari
golongan orang-orang beriman laki-laki dan perempuan, dan dari belahan
sebelah timur dan barat, baik yang ada di darat maupun yang di lautan,
khususnya kepada bapak-bapak kami, ibu-ibu kami, nenek-nenek kami, kakek-
kakek kami, dan kepada orang yang menyebabkan kami semua dapat
berkumpul di sini dan untuk keperluannya. Wahai Tuhanku, berilah ampunan
kepada mereka, dan berilah maaf dari kesalahan mereka. Wahai Tuhanku,!
Tururnkan Rakhmat dan ampunan kepada para ahli kubur dari golongan orang-
orang yang ahli membaca kalimat : Laa ilaaha illallaahu Muhammadur
Rasuulullaah (tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah
utusan Allah). Wahai Tuhan kami, berilah kapada kami kebaikan di dunia dan
di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Maha suci Tuhanmu yang
mempunyai kemuliaan dari apa yang di sifatkan (di tuduhkan oleh orang kafir),
Panduan Yaa Siin, Tahlil, Pelaksanaan Janaiz, & Marhaban Ust. Ir. Al-Bahra, M.Kom
Tahlil dan Terjemahannya 41
salam sejahtera semoga tercurahkan kepada para Rosul dan sgala puji bagi
Allah Tuhan semesta alam, (membaca surat Al-Fatihah). Dengan nama Allah yg
Maha pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta
alam. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang menguasai hari
pembalasan, hanya kepada Engakulah kami menyembah, dan hanya kepada
Engkaulah kami memohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yg lurus. (yaitu)
jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan (jalan)
orang-orang yang Engkau murkai dan bukan pula (jalan) mereka yg sesat.
Semoga Allah mengabulkan permohonan kami”.
DO’A KHUSUS MAYIT
Panduan Yaa Siin, Tahlil, Pelaksanaan Janaiz, & Marhaban Ust. Ir. Al-Bahra, M.Kom
Tahlil dan Terjemahannya 42
Allaahumagfirlahu warhamhu wa 'aafihiiwa'fu 'anhu wa akrim nuzulahu wa
wassi'madkhalahu wa aghsilhu bilmaa-i watsstsalji wal bardi wa naqqihii
minalkhathaayaa kamaa yunaqqats tsaubul abyadhu minad danas, wa
abdilhu daaran khairan min daarihil wa ahlankhairan min ahlihii wa zaujan
khairan min zaujihii wa adhilhul jannata wa a'idzhu min 'adzaabin mayyitinaa
wa syhaahidinaa wa ghaa-ibinaa dzakarinaa wa untsaanaa. Allahumma man
ahyaitahu minnaa fa ahyihi 'alal islaami wa man tawaffaitahu minna
fatawaffahu 'alal ilmaan. Allahumma laa tahrimnaa ajrahu wa laa tudhillanaa
ba'dahu birahmatika yaa arhamar raahimiin. wal hamdu
lillaahi rabiil 'aalamiin.
Artinya: ”Wahai Tuhanku, ampunilah dia, kasihanilah dia, sejahterakanlah dia,
hormatilah kedatangan dia, dan bersihkanlah dia dengan air, dengan salju
dan dengan embun, serta bersihkanlah dia dari dosa sebagaimana telah di
bersihkannya kain yang putih dari kotoran, berilah dia ganti sebuah rumah
yang lebih baik dari rumahnya, dan berilah keluarga yang lebih baik dari
keluarganya, istri/suami yang lebih baik dari istri/suaminya, dan masukkanlah
dia kedlam surga, dan lindungilah dia dari siksa kubur beserta fiitnahnya, dan
lindungilah dia dair siksa api neraka. Wahai Tuhanku, ampunilah untuk
kehidupan dan kematian kami, kecil kami dan besar kami, laki-laki dan
perempuan. Wahai Tuhanku, Siapa orang yang telah Engkau hidupkan di
antara kami maka hidupkanlah dia dalam keadaan beragama islam dan
siapakah orang yang telah Engkau matikan di antara kami maka matikanlah
dia dalam keadaan beriman. Wahai Tuhanku janganlah Engkau rugikan kami
dari mendapat pahala-Mu dan jangan lah Engkau sesatkan kami sesudah
kematian dia. Dengan rahmat-Mu wahai Tuhan yang Maha Penyayang. Dan
segala puji bagi Allah Tuhan Semesta alam”.
DO’A SELAMAT
Panduan Yaa Siin, Tahlil, Pelaksanaan Janaiz, & Marhaban Ust. Ir. Al-Bahra, M.Kom
Tahlil dan Terjemahannya 43
Allahumma innaa nas-aluka salaamatan fiddiin, wa 'aafiyatan fil jasad, wa
ziyaadatan fil ilmi wa barakatan fir rizqi wa taubatan qablal mauti wa rahmatan
'indal mauti wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alainaa fil
sakaraatil mauti wan najaata minan naari wal 'afwa 'indal hisaab, Rabbanaa
laa tuzigh quluubanaa ba'da idz hadaitanaa wa hablanaa mil ladunka
rahmatan innaka antal wahhaab. Rabbanaa aatina fid dunyaa hasanah, wa fil
aakhirati hasanah, wa qina 'adzaa ban naar.
Artinya: ”Wahai Tuhanku! Sesungguhnya kami memohon kepada-Mu
keselamatan beragama, kesehatan badan, tambahnya ilmu dan berkahnya
rizki. Dan dapat bertaubat sebelum mati, mendapat rahmat ketika mati,
mendapat ampunan sesudah mati. Wahai Tuhanku! Mudahkanlah kami pada
saat sakaratul maut dan lepaskanlah kami dari siksa api neraka serta
mendapat ampunan ketika di hisab. Wahai Tuhan kami! Janganlah Engkau
sesatkan kami setelah Engkau beri petunjuk, dan karuniakanlah kami rahmat
dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha pemberi karunia. Wahai Tuhan
kami, anugerahilah kami kebaikan hidup di dunia dan di akhirat serta
jauhkanlah kami dari siksa api neraka.”

More Related Content

What's hot

11388736 zikir-wirid-doa-selepas-solat-sembahyang-fardhu-yang-benar
11388736 zikir-wirid-doa-selepas-solat-sembahyang-fardhu-yang-benar11388736 zikir-wirid-doa-selepas-solat-sembahyang-fardhu-yang-benar
11388736 zikir-wirid-doa-selepas-solat-sembahyang-fardhu-yang-benar
Anuar Zainal Sepri
 
Tuntunan shalat muhammadiyah
Tuntunan shalat muhammadiyahTuntunan shalat muhammadiyah
Tuntunan shalat muhammadiyah
asnawi nasution
 
Halal dan Haram dalam islam by Dr. Yusuf Qardhawi
 Halal dan Haram dalam islam by Dr. Yusuf Qardhawi  Halal dan Haram dalam islam by Dr. Yusuf Qardhawi
Halal dan Haram dalam islam by Dr. Yusuf Qardhawi
Martin Arale
 

What's hot (20)

Keutamaan bulan rajab
Keutamaan bulan rajabKeutamaan bulan rajab
Keutamaan bulan rajab
 
Manasik umroh
Manasik umrohManasik umroh
Manasik umroh
 
11388736 zikir-wirid-doa-selepas-solat-sembahyang-fardhu-yang-benar
11388736 zikir-wirid-doa-selepas-solat-sembahyang-fardhu-yang-benar11388736 zikir-wirid-doa-selepas-solat-sembahyang-fardhu-yang-benar
11388736 zikir-wirid-doa-selepas-solat-sembahyang-fardhu-yang-benar
 
Tuntunan shalat muhammadiyah
Tuntunan shalat muhammadiyahTuntunan shalat muhammadiyah
Tuntunan shalat muhammadiyah
 
Doa masuk makam wali allah
Doa masuk makam wali allahDoa masuk makam wali allah
Doa masuk makam wali allah
 
Hadi makalah pelatihan imam dan khatib
Hadi makalah pelatihan imam dan khatibHadi makalah pelatihan imam dan khatib
Hadi makalah pelatihan imam dan khatib
 
Solat Khusyu
Solat KhusyuSolat Khusyu
Solat Khusyu
 
Ghadhdhul bashar
Ghadhdhul basharGhadhdhul bashar
Ghadhdhul bashar
 
07 HUKUM RAHN (GADAI)
07 HUKUM RAHN (GADAI)07 HUKUM RAHN (GADAI)
07 HUKUM RAHN (GADAI)
 
Doa sesudah solat
Doa sesudah solatDoa sesudah solat
Doa sesudah solat
 
Dzikir dan Do'a Setelah Sholat
Dzikir dan Do'a Setelah SholatDzikir dan Do'a Setelah Sholat
Dzikir dan Do'a Setelah Sholat
 
Al mathurat
Al mathuratAl mathurat
Al mathurat
 
Mengenal Riba
Mengenal RibaMengenal Riba
Mengenal Riba
 
Manasik Al-bayt Cab jakarta
Manasik Al-bayt Cab jakartaManasik Al-bayt Cab jakarta
Manasik Al-bayt Cab jakarta
 
Fiqih - Hudud
Fiqih - HududFiqih - Hudud
Fiqih - Hudud
 
05.3 HUKUM JUAL BELI SALAM & ISTISHNA
05.3 HUKUM JUAL BELI SALAM & ISTISHNA05.3 HUKUM JUAL BELI SALAM & ISTISHNA
05.3 HUKUM JUAL BELI SALAM & ISTISHNA
 
Halal dan Haram dalam islam by Dr. Yusuf Qardhawi
 Halal dan Haram dalam islam by Dr. Yusuf Qardhawi  Halal dan Haram dalam islam by Dr. Yusuf Qardhawi
Halal dan Haram dalam islam by Dr. Yusuf Qardhawi
 
ILMU QIRA'AT
ILMU QIRA'ATILMU QIRA'AT
ILMU QIRA'AT
 
Hukum Samsarah (Makelar) Dalam Islam
Hukum Samsarah (Makelar) Dalam IslamHukum Samsarah (Makelar) Dalam Islam
Hukum Samsarah (Makelar) Dalam Islam
 
Manasik haji lengkap
Manasik haji lengkapManasik haji lengkap
Manasik haji lengkap
 

Similar to Bacaan tahlil 18-43

S h-o-l-a-t-f-a-r-d-l-u
S h-o-l-a-t-f-a-r-d-l-uS h-o-l-a-t-f-a-r-d-l-u
S h-o-l-a-t-f-a-r-d-l-u
Norimanz
 
Qunut merupakan doa yang dilakukan pada shalat subuh atau shalat withir
Qunut merupakan doa yang dilakukan pada shalat subuh atau shalat withirQunut merupakan doa yang dilakukan pada shalat subuh atau shalat withir
Qunut merupakan doa yang dilakukan pada shalat subuh atau shalat withir
Dwi Yanto
 
Tata cara sholat fardu
Tata cara sholat farduTata cara sholat fardu
Tata cara sholat fardu
image_room
 
Juz amma latin_tanpa_arab_mudah_dibaca_d
Juz amma latin_tanpa_arab_mudah_dibaca_dJuz amma latin_tanpa_arab_mudah_dibaca_d
Juz amma latin_tanpa_arab_mudah_dibaca_d
AbuJahim
 
Tahlil Arwah
Tahlil ArwahTahlil Arwah
Tahlil Arwah
well881
 

Similar to Bacaan tahlil 18-43 (20)

Bacaan tahlil
Bacaan tahlilBacaan tahlil
Bacaan tahlil
 
Sholat ramadhan tq
Sholat ramadhan tqSholat ramadhan tq
Sholat ramadhan tq
 
S h-o-l-a-t-f-a-r-d-l-u
S h-o-l-a-t-f-a-r-d-l-uS h-o-l-a-t-f-a-r-d-l-u
S h-o-l-a-t-f-a-r-d-l-u
 
Qunut merupakan doa yang dilakukan pada shalat subuh atau shalat withir
Qunut merupakan doa yang dilakukan pada shalat subuh atau shalat withirQunut merupakan doa yang dilakukan pada shalat subuh atau shalat withir
Qunut merupakan doa yang dilakukan pada shalat subuh atau shalat withir
 
Gerakan shalat1
Gerakan shalat1Gerakan shalat1
Gerakan shalat1
 
Bacaan Sholat
Bacaan SholatBacaan Sholat
Bacaan Sholat
 
Arifan
ArifanArifan
Arifan
 
doa sehari-hari untuk anak
doa sehari-hari untuk anakdoa sehari-hari untuk anak
doa sehari-hari untuk anak
 
Maksud bacaan dalam solat
Maksud bacaan dalam solatMaksud bacaan dalam solat
Maksud bacaan dalam solat
 
Tata cara sholat fardu
Tata cara sholat farduTata cara sholat fardu
Tata cara sholat fardu
 
almatsurat pagi.pdf
almatsurat pagi.pdfalmatsurat pagi.pdf
almatsurat pagi.pdf
 
Juz amma latin_tanpa_arab_mudah_dibaca_d
Juz amma latin_tanpa_arab_mudah_dibaca_dJuz amma latin_tanpa_arab_mudah_dibaca_d
Juz amma latin_tanpa_arab_mudah_dibaca_d
 
bab-1-mengenal-allah-melalui-asmaul-husna1.pptx
bab-1-mengenal-allah-melalui-asmaul-husna1.pptxbab-1-mengenal-allah-melalui-asmaul-husna1.pptx
bab-1-mengenal-allah-melalui-asmaul-husna1.pptx
 
Bacaan shalat
Bacaan shalatBacaan shalat
Bacaan shalat
 
Dzikir alma tsurat
Dzikir alma tsuratDzikir alma tsurat
Dzikir alma tsurat
 
Aneka doaku 2
Aneka doaku 2Aneka doaku 2
Aneka doaku 2
 
Doa
DoaDoa
Doa
 
Tahlil Arwah
Tahlil ArwahTahlil Arwah
Tahlil Arwah
 
Al mathurat
Al mathuratAl mathurat
Al mathurat
 
Muroqobat bi idhmatillah (mengagumi keagungan tuhan)
Muroqobat bi idhmatillah (mengagumi keagungan tuhan)Muroqobat bi idhmatillah (mengagumi keagungan tuhan)
Muroqobat bi idhmatillah (mengagumi keagungan tuhan)
 

More from nyongkoh

Ppklp7mpbta 140330214422 phpapp02
Ppklp7mpbta 140330214422 phpapp02Ppklp7mpbta 140330214422 phpapp02
Ppklp7mpbta 140330214422 phpapp02
nyongkoh
 
Menguak+rahasia+puasa
Menguak+rahasia+puasaMenguak+rahasia+puasa
Menguak+rahasia+puasa
nyongkoh
 
Tajwid 131217145425 phpapp02
Tajwid 131217145425 phpapp02Tajwid 131217145425 phpapp02
Tajwid 131217145425 phpapp02
nyongkoh
 
Bab 131217063526 phpapp02
Bab 131217063526 phpapp02Bab 131217063526 phpapp02
Bab 131217063526 phpapp02
nyongkoh
 
Penyelenggaraan jenazah
Penyelenggaraan jenazahPenyelenggaraan jenazah
Penyelenggaraan jenazah
nyongkoh
 
Yang dimurkai allah
Yang dimurkai allahYang dimurkai allah
Yang dimurkai allah
nyongkoh
 
Nasehat bagi para penghafal quran
Nasehat bagi para penghafal quranNasehat bagi para penghafal quran
Nasehat bagi para penghafal quran
nyongkoh
 
Nasehat ibnu hazm
Nasehat ibnu hazmNasehat ibnu hazm
Nasehat ibnu hazm
nyongkoh
 
Aqidah islamiyah
Aqidah islamiyahAqidah islamiyah
Aqidah islamiyah
nyongkoh
 
19 perusak amal
19 perusak amal19 perusak amal
19 perusak amal
nyongkoh
 
15 petunjuk menguatkan iman
15 petunjuk menguatkan iman15 petunjuk menguatkan iman
15 petunjuk menguatkan iman
nyongkoh
 
15 alasan merindukan ramadhan
15 alasan merindukan ramadhan15 alasan merindukan ramadhan
15 alasan merindukan ramadhan
nyongkoh
 
6 nasehat imam
6 nasehat imam6 nasehat imam
6 nasehat imam
nyongkoh
 
5 perusak hati
5 perusak hati5 perusak hati
5 perusak hati
nyongkoh
 
Fenomena makanan siap saji dan dampaknya terhadap kesehatan
Fenomena makanan siap saji dan dampaknya terhadap kesehatanFenomena makanan siap saji dan dampaknya terhadap kesehatan
Fenomena makanan siap saji dan dampaknya terhadap kesehatan
nyongkoh
 
Surat yasin-not-perfect
Surat yasin-not-perfectSurat yasin-not-perfect
Surat yasin-not-perfect
nyongkoh
 
Zikir dan doa
Zikir dan doaZikir dan doa
Zikir dan doa
nyongkoh
 

More from nyongkoh (19)

Ppklp7mpbta 140330214422 phpapp02
Ppklp7mpbta 140330214422 phpapp02Ppklp7mpbta 140330214422 phpapp02
Ppklp7mpbta 140330214422 phpapp02
 
Menguak+rahasia+puasa
Menguak+rahasia+puasaMenguak+rahasia+puasa
Menguak+rahasia+puasa
 
Tajwid 131217145425 phpapp02
Tajwid 131217145425 phpapp02Tajwid 131217145425 phpapp02
Tajwid 131217145425 phpapp02
 
Bab 131217063526 phpapp02
Bab 131217063526 phpapp02Bab 131217063526 phpapp02
Bab 131217063526 phpapp02
 
Penyelenggaraan jenazah
Penyelenggaraan jenazahPenyelenggaraan jenazah
Penyelenggaraan jenazah
 
Ya rabb
Ya rabbYa rabb
Ya rabb
 
Yang dimurkai allah
Yang dimurkai allahYang dimurkai allah
Yang dimurkai allah
 
Zina
ZinaZina
Zina
 
Nasehat bagi para penghafal quran
Nasehat bagi para penghafal quranNasehat bagi para penghafal quran
Nasehat bagi para penghafal quran
 
Nasehat ibnu hazm
Nasehat ibnu hazmNasehat ibnu hazm
Nasehat ibnu hazm
 
Aqidah islamiyah
Aqidah islamiyahAqidah islamiyah
Aqidah islamiyah
 
19 perusak amal
19 perusak amal19 perusak amal
19 perusak amal
 
15 petunjuk menguatkan iman
15 petunjuk menguatkan iman15 petunjuk menguatkan iman
15 petunjuk menguatkan iman
 
15 alasan merindukan ramadhan
15 alasan merindukan ramadhan15 alasan merindukan ramadhan
15 alasan merindukan ramadhan
 
6 nasehat imam
6 nasehat imam6 nasehat imam
6 nasehat imam
 
5 perusak hati
5 perusak hati5 perusak hati
5 perusak hati
 
Fenomena makanan siap saji dan dampaknya terhadap kesehatan
Fenomena makanan siap saji dan dampaknya terhadap kesehatanFenomena makanan siap saji dan dampaknya terhadap kesehatan
Fenomena makanan siap saji dan dampaknya terhadap kesehatan
 
Surat yasin-not-perfect
Surat yasin-not-perfectSurat yasin-not-perfect
Surat yasin-not-perfect
 
Zikir dan doa
Zikir dan doaZikir dan doa
Zikir dan doa
 

Recently uploaded

Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Aku Sayang Bumi
Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Aku Sayang BumiProjek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Aku Sayang Bumi
Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Aku Sayang Bumi
JsitBanjarnegara
 
653099719-Aksi-Nyata-diskusi-Kelompok-Terarah-Kur-Merdeka-catur-Anggara.pptx
653099719-Aksi-Nyata-diskusi-Kelompok-Terarah-Kur-Merdeka-catur-Anggara.pptx653099719-Aksi-Nyata-diskusi-Kelompok-Terarah-Kur-Merdeka-catur-Anggara.pptx
653099719-Aksi-Nyata-diskusi-Kelompok-Terarah-Kur-Merdeka-catur-Anggara.pptx
HengkiHulu1
 
Modul Ajar Ipa kelas 8 Struktur Bumi dan perkembangannya
Modul Ajar Ipa kelas 8 Struktur Bumi dan perkembangannyaModul Ajar Ipa kelas 8 Struktur Bumi dan perkembangannya
Modul Ajar Ipa kelas 8 Struktur Bumi dan perkembangannya
Novi Cherly
 
Presentasi-ruang-kolaborasi-modul-1.4.doc
Presentasi-ruang-kolaborasi-modul-1.4.docPresentasi-ruang-kolaborasi-modul-1.4.doc
Presentasi-ruang-kolaborasi-modul-1.4.doc
LeoRahmanBoyanese
 

Recently uploaded (20)

form Tindak Lanjut Observasi Penilaian Kinerja PMM
form Tindak Lanjut Observasi Penilaian Kinerja PMMform Tindak Lanjut Observasi Penilaian Kinerja PMM
form Tindak Lanjut Observasi Penilaian Kinerja PMM
 
#05 SOSIALISASI JUKNIS BOK 2024 Canva_124438.pptx
#05 SOSIALISASI JUKNIS BOK 2024 Canva_124438.pptx#05 SOSIALISASI JUKNIS BOK 2024 Canva_124438.pptx
#05 SOSIALISASI JUKNIS BOK 2024 Canva_124438.pptx
 
Deskripsi Penilaian K13Penilaian kurikulum 2013 pada rapor pendidikan.
Deskripsi Penilaian K13Penilaian kurikulum 2013 pada rapor pendidikan.Deskripsi Penilaian K13Penilaian kurikulum 2013 pada rapor pendidikan.
Deskripsi Penilaian K13Penilaian kurikulum 2013 pada rapor pendidikan.
 
PPT PEMBELAJARAN KELAS 3 TEMATIK TEMA 3 SUBTEMA SUBTEMA 1 PEMBELAJARAN 1
PPT PEMBELAJARAN KELAS 3 TEMATIK TEMA 3 SUBTEMA SUBTEMA 1 PEMBELAJARAN 1PPT PEMBELAJARAN KELAS 3 TEMATIK TEMA 3 SUBTEMA SUBTEMA 1 PEMBELAJARAN 1
PPT PEMBELAJARAN KELAS 3 TEMATIK TEMA 3 SUBTEMA SUBTEMA 1 PEMBELAJARAN 1
 
Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Aku Sayang Bumi
Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Aku Sayang BumiProjek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Aku Sayang Bumi
Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Aku Sayang Bumi
 
Pancasila Sebagai Nilai Kehidupan powerpointpptx
Pancasila Sebagai Nilai Kehidupan powerpointpptxPancasila Sebagai Nilai Kehidupan powerpointpptx
Pancasila Sebagai Nilai Kehidupan powerpointpptx
 
Aksi Nyata Modul 1.3 Visi Guru penggerak
Aksi Nyata Modul 1.3 Visi Guru penggerakAksi Nyata Modul 1.3 Visi Guru penggerak
Aksi Nyata Modul 1.3 Visi Guru penggerak
 
653099719-Aksi-Nyata-diskusi-Kelompok-Terarah-Kur-Merdeka-catur-Anggara.pptx
653099719-Aksi-Nyata-diskusi-Kelompok-Terarah-Kur-Merdeka-catur-Anggara.pptx653099719-Aksi-Nyata-diskusi-Kelompok-Terarah-Kur-Merdeka-catur-Anggara.pptx
653099719-Aksi-Nyata-diskusi-Kelompok-Terarah-Kur-Merdeka-catur-Anggara.pptx
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Laporan observasi sri handayani lubis.pdf
Laporan observasi sri handayani lubis.pdfLaporan observasi sri handayani lubis.pdf
Laporan observasi sri handayani lubis.pdf
 
Tugas PGP Keyakinan Kelas Modul 1.4 SMKN
Tugas PGP Keyakinan Kelas Modul 1.4 SMKNTugas PGP Keyakinan Kelas Modul 1.4 SMKN
Tugas PGP Keyakinan Kelas Modul 1.4 SMKN
 
Modul Ajar Ipa kelas 8 Struktur Bumi dan perkembangannya
Modul Ajar Ipa kelas 8 Struktur Bumi dan perkembangannyaModul Ajar Ipa kelas 8 Struktur Bumi dan perkembangannya
Modul Ajar Ipa kelas 8 Struktur Bumi dan perkembangannya
 
RPP 1 Lembar Prakarya Kelas 8 Semester 2 (gurusekali.com).docx
RPP 1 Lembar Prakarya Kelas 8 Semester 2 (gurusekali.com).docxRPP 1 Lembar Prakarya Kelas 8 Semester 2 (gurusekali.com).docx
RPP 1 Lembar Prakarya Kelas 8 Semester 2 (gurusekali.com).docx
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Master 2_Modul 4_Percakapan Coaching.pdf
Master 2_Modul 4_Percakapan Coaching.pdfMaster 2_Modul 4_Percakapan Coaching.pdf
Master 2_Modul 4_Percakapan Coaching.pdf
 
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI RUPA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Presentasi-ruang-kolaborasi-modul-1.4.doc
Presentasi-ruang-kolaborasi-modul-1.4.docPresentasi-ruang-kolaborasi-modul-1.4.doc
Presentasi-ruang-kolaborasi-modul-1.4.doc
 
LK 1 - 5T Keputusan Pemimpin Berdampak.docx
LK 1 - 5T Keputusan Pemimpin Berdampak.docxLK 1 - 5T Keputusan Pemimpin Berdampak.docx
LK 1 - 5T Keputusan Pemimpin Berdampak.docx
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 

Bacaan tahlil 18-43

 • 1. Panduan Yaa Siin, Tahlil, Pelaksanaan Janaiz, & Marhaban Ust. Ir. Al-Bahra, M.Kom Tahlil dan Terjemahannya 18 2. TAHLIL DAN TERJEMAHANNYA Bismillaahirrah maanir rahiim. Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang 1. Ilaa hadharatinnabiyyil mushthafaa shallallaahu 'alaihi wa sallama wa aalihii wa azwaajihii wa aulaadihii wa dzurriyyaatihii, Alfatihah....Bismillaahirrahmaanirrahiim. Alhamdulillahi rabbil ‘aalamin. Arramaanirrahiim. Maaliki yaumiddiin. Iyyaaka na’budu wa iyyaaka nasta’iin. Ihdinash shirrathal mustaqiim. Shiraathalladziina an’amta ‘alaihim ghairil maghdluubi ‘alaihim wa ladlaalliim. Aamiin. Artinya: “Kepada hadirat Nabi yang terpilih (Muhammad Saw). Teriring keluarga, para istri, anak-anak serta kepada anak cucu beliau, Al-fatihah… Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang menguasai hari pembalasan. Hanya engkaulah yang kami
 • 2. Panduan Yaa Siin, Tahlil, Pelaksanaan Janaiz, & Marhaban Ust. Ir. Al-Bahra, M.Kom Tahlil dan Terjemahannya 19 sembah, dan hanya kepada engkaulah kami memohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, (Yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau anugrahi nikmat kepada mereka, bukan (jalan) orang –orang yang dimurkai dan bukan pula (jalan) mereka yang sesat. Semoga Allah mengabulkan permohonan kami”. 2. Tsuma ilaa hadharaati ikhwaanihii minal anbiyaa-i wal mursalin, wal auliyaa- i wasysyuhada-i washshaalihiina, washshahaabati wattaabi’iina wal’ulamaa- il ‘aalamina walmushannifinal mukhlashiina, wajamii’il malaa’ikatil muqarrabina, khushuushan sayyidanasy syaikha ’Abdal Qaadiril Jailaani Al- Faatihah…Bismilaahir rahmaanir rahiim. Alhamdulillahi rabbil ‘aalamin. Arrahmaanir rahim. Maaliki yaumiddiin. Iyyaka na’budu wa iyyaakanasta’iin.
 • 3. Panduan Yaa Siin, Tahlil, Pelaksanaan Janaiz, & Marhaban Ust. Ir. Al-Bahra, M.Kom Tahlil dan Terjemahannya 20 Ihdinashiraathal mustaqiim. Shiratal ladziina ‘an’amta ‘alaihim ghairil maghdhuubi ‘alaihim waladhdholliin. Aamiin. Artinya :”Kemudian para hadirat kawan-kawannya dari para Nabi dan Rasul, para Auliya, para Syuhada, para Shalihin, para sahabat, tabi’in, para ulama yang maengamalkan ilmunya, para pengarang yang ikhlas dan kepada para malaikat yang selalu mendekatkan diri kepada Allah, khususnya kepada junjungan kami Syaik Abdhul Qaddir Jailani, Al-fatihah… Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang menguasai hari pembalasan. Hanya engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada engkaulah kami memohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, (Yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau anugrahi nikmat kepada mereka, bukan (jalan) orang –orang yang dimurkai dan bukan pula (jalan) mereka yang sesat. Semoga Allah mengabulkan permohonan kami”.
 • 4. Panduan Yaa Siin, Tahlil, Pelaksanaan Janaiz, & Marhaban Ust. Ir. Al-Bahra, M.Kom Tahlil dan Terjemahannya 21 3. Tsumma ilaa jamii’I ahlil qubuuri minal muslimiina wal muslimaat, wal muminiina wal muminaati minmasyaariqil ardhi Ilaa maghaaribihaabarrihaa wa bahrihaa khushuushan aabaa-anaa wa ummahaatinaa wa ajdaa-danaa wajaddaatinaa wa masyaayikhina wa masyaayikha masyaayikhina wa asaatidzatinaa wa asaatidza asaatidzatinaa wa liman ijtama’naa haahunaa bisababihi Al-Fatihah… Bismilaahi rahmaanir rahim. Alhamdulillahi rabbil ‘aalamin. Arrohmaanir rahim. Maaliki yaumid diin.Ihdinashiraathal mustaqiim. Shiraatal ladziina ‘an’amta ‘ alaihim ghairil maghdhuubi ‘ alaihim waladhdhaalliin.Aamiin. Artinya : ”Kemudian para segenap ahli kubur dari orang-orang muslim laki- laki dan perempuan,. Mu’min laki-laki dan perempuan, dari belahan bumi sebelah timur dan barat, baik yang di darat maupun yang di lautan, khususnya kepada bapak-bapak kami dan kepada ibu-ibu kami, kakek- kakek kami dan nenek-nenek kami, para syaikh kami dan syaiknya syaikh kami, para guru kami dan para gurunya guru kami, dan kepada orang-orang yang mmenyebabkan kami dapat berkumpul di sini Al-faatihah..... Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang menguasai hari pembalasan. Hanya engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada engkaulah kami memohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, (Yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau anugrahi nikmat kepada mereka, bukan (jalan) orang –orang yang dimurkai dan bukan pula (jalan) mereka yang sesat. Semoga Allah mengabulkan permohonan kami”.
 • 5. Panduan Yaa Siin, Tahlil, Pelaksanaan Janaiz, & Marhaban Ust. Ir. Al-Bahra, M.Kom Tahlil dan Terjemahannya 22 4. Bismillahirrahamaanir rahim. Qulhuwallaahu ahad,. Allaahush shamad. Lam yalid walam yuulad. Walam yakullahuu kufuan ahad. 3x. Laa ilaaha illallaahu wallaahu akhbaru wa lillaahilhamd. Artinya : “Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Katakanlah (Muhammad), “Dia-lah Allah, Yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. (Allah) tidak beranak dan tidak pula di peranakan. Dan tidak ada yang setara dengan Dia.” (3x). “ Tiada Tuhan selain Allah, Allah Maha Besar, dan segala puji hanyalah untuk Allah.” 5. Bismillahirrahmaanirrahiim. Qula’uudzubirabbil falaq. Min syarri maa khalaq. Wa min syarri ghaasiqin idzaa waqab. Wa min syarrin naffasaati fil ‘uqad.
 • 6. Panduan Yaa Siin, Tahlil, Pelaksanaan Janaiz, & Marhaban Ust. Ir. Al-Bahra, M.Kom Tahlil dan Terjemahannya 23 Wa min syarri haasidin idza hasad. 3x. Laa ilaaha illallahu Allahu akbar wa lillaahil hamdu. Artinya : “Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Katakanlah : “Aku berlindung kepada Tuhan Yang Menguasai subuh, dari kejahatan makhluk-Nya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus dari buhul-buhul, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. “ 3x. Tiada Tuhan selain Allah; Allah Maha Besar, dan bagi Allah segala puji. 6. Bismillahirrahmannir rahiim. Qula’udzubirrabbinnaas. Malikinnaas ilaahinnaas. Min syarril waswaasil khannaas. Alladzii yuwaswisu fii shuduurinnaas. Minal jinnati wannaas.3x. La ilaaha illallaahu Allahu Akbar wa lillaahil hamdu. Artinya : ”Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Katakanlah ;” Aku berlindung kepada Tuhan manusia. Raja manusia. Sesembahan manusia, dari kejahatan (bisikan) yang biasa bersembunyi, yang membisikan (kejahatan) ke dalam dada manusia, dari jin dan manusia.”3x. Tiada Tuhan selain Allah, Allah Maha Besar, dan hanya bagi Allah segala puji.
 • 7. Panduan Yaa Siin, Tahlil, Pelaksanaan Janaiz, & Marhaban Ust. Ir. Al-Bahra, M.Kom Tahlil dan Terjemahannya 24 7. Bismillahirrahmannir rahiim. Alhamdulillaahirabbil‘alamin. Arrahmaanirrahiim. Maalikiyaumidin. Iyaakana’buwaittaakanas’iin. Ihdinashiraathalmustaqiim. Shirathal ladziina’amtta’alaihim. Ghairil maghdlubi’alaihim waladldlaaalliiin. Aamiin. Artinya: ” Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang menguasai hari pembalasan. Hanya engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada engkaulah kami memohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, (Yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau anugrahi nikmat kepada mereka, bukan (jalan) orang –orang yang dimurkai dan bukan pula (jalan) mereka yang sesat. Semoga Allah mengabulkan permohonan kami”.
 • 8. Panduan Yaa Siin, Tahlil, Pelaksanaan Janaiz, & Marhaban Ust. Ir. Al-Bahra, M.Kom Tahlil dan Terjemahannya 25 8. Bismillahirahmaanirrahiim. Alif-laamim. Dzalikal kitaabu laa raiba fiihi hudallil muttaqiin. Alladzina yu’minuuna bilghaibi wa yuqiimuunash shalaata wa mimmaa razaqnaahum yunfiquuna. Walladziina yu’minuuna bimaa unzila ilaka wa maa unzila min qablika wabil aakhirati hum yuuqinuun. Ulaa-ika’alaahudam mirrabbihim wa ulaa-ika humul muflihuun. (QS. Al-Baqarah:1-5). Artiinya : “Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alif laamiim. Kitab(Alqur’an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa, (yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan sholat, dan menafkahkan sebagian rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka, dan mereka yang beriman kepada Kitab (Al-qur’an) yang telah di turunkan kepadamu dan Kitab-kitab yang telah di turunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya (kehidupan) akhirat. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan merekalah orang-orang yang beruntung”.(QS. Al-Baqarah:1-5). 9. Wa ilaahukum ilaahuw waahid laa ilaaha ilaaha huwarrahmaanurrahiim.(QS. Al- Baqarah:163).
 • 9. Panduan Yaa Siin, Tahlil, Pelaksanaan Janaiz, & Marhaban Ust. Ir. Al-Bahra, M.Kom Tahlil dan Terjemahannya 26 Artinya : “Dan Tuhanmu adalah Tuhan Yang Maha Esa; tidak ada Tuhan melainkan Dia, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang”.(QS. Al- Baqarah:163). 10. Allahu laa ilaaha illaa huwal hayul qayyuumu laa ta’khudzuhuu sinatuw wa laa naumun, lahuu maa fissamaawaati wa maa fil ardli, man dzalladzii yasyfa’u’indahu illaa bi-idznihii ya’lamu maa baina aidiihim wa maa khalfahum wa laa yuhiithuuna bisyai-in min ‘ilmihii illaa bimaa syaa-a wa si-‘ kursyyuhus samaawaati wal ardla wa laa ya-uuduhu hifzhuhumaa wa huwal ‘aliyyu ‘azhiim.(QS. Al-Baqarah:255). Artinya : ”Allah tidak ada Tuhan melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus- menerus mengurus (makhluk-Nya) tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit yang ada di bumi. Siapakah yang dapat memberi syafa’at di sisi Allah tanpa Izin-Nya? Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui sedikitpun dari ilmu Allah melainkan yang di kehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha tinggi lagi Maha Besar”. (QS. Al-Baqarah:255).
 • 10. Panduan Yaa Siin, Tahlil, Pelaksanaan Janaiz, & Marhaban Ust. Ir. Al-Bahra, M.Kom Tahlil dan Terjemahannya 27
 • 11. Panduan Yaa Siin, Tahlil, Pelaksanaan Janaiz, & Marhaban Ust. Ir. Al-Bahra, M.Kom Tahlil dan Terjemahannya 28 11.Lillaahi maa fissamaawaati wa maa fil ardli, wa in tubduu maa fii anfusikumautukhfuuhuyuhaasibkum bihillaahu, fayaghfirun limanyasyaa-u wayu’adzibu manyasyaa-u wallahu’alaakulli syai-in qadiirun. Aamanarrasuulu bimaa unzila ilaihi min rabbihii wamu’minuuna, kullun aamana billahi wamaalaa- ikatihii wakutubihii wa rusulihii laa nufarriqu baina ahadim mirrusulihii wa qaaluu sami’naa waatha’naa ghufraana rabbanaa wa ilaikal mashiiru laa yukallifullaahu nafsan illaa wus’ahaa lahaa maa kasabat wa’alaihaa maktasabat rabbanaa laa tuaakhidznaa innasiinaa au akththa’naa rabbanaa wa laa tahmil’alainaa ishran kamaa hamaltahuu ‘alalladziina min qablinaa rabbanaa walaa tuhamilnaa maa laa thaaqata lanaa bihii(Wa/fu’annaa waghfirlanaa warhamnaa)7x;anata maulaanaa fanshurnaa’alalqaumilkaafiriina. (QS. Al-Baqarah:284-286). Artinya : ”Kepunyaan Allah-lah segala apa yang di langit dan di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang di kehendaki- Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Rasul telah berfirman berdasarkan Al-Qur’an yang di turunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, para Malaikat, kitab-kitab-Nya dan Rasul-Nya. (Mereka mengatakan):” Kami tidak membeda-bedakan antara seseorangpun (dengan yang lain) dari Rasul-Rasul- Nya”, dan mereka mengatakan: “Kami dengar & kami ta’at”, (Mereka berdoa): ”Ampunilah Kami ya Tuhan Kami dan kepada Engkaulah tempat kami kembali”. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yg di usahakannya. (Mereka berdo’a):”Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami bersalah atau lupa. Ya Tuhan kami. Janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yg berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yg sebelum kami. Ya Tuhan kami, jangan-lah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya.(Beri ma’aflah kami; ampunilah kami, dan rakhmatilah kami) 7x. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap orang yg kafir”. (QS. Al-Quran:284-286).
 • 12. Panduan Yaa Siin, Tahlil, Pelaksanaan Janaiz, & Marhaban Ust. Ir. Al-Bahra, M.Kom Tahlil dan Terjemahannya 29 12.Irhamnaa yaa arhamarraahimiin.7x. Rahmatulahi wa barakatuhuu ‘alaikum ahlalbaiti innahuu hamiidum majiid. (QS. Huud : 73) Artinya : “Kasihanilah kami wahai Tuhan yang maha mengasihani. 7x. Rahmat Allah dan keberkatan-Nya, dicurahkan atas kamu, hai ahlulbait ! Sesungguhnya Allah Maha terpuji lagi Maha Pemurah. (QS. Huud : 73) 13.Innama yuriidullahu liyudzhiba ‘ankumurrijsa ahlal baiti wa yuthahhirakum that- hiiran. (QS. Al-Ahzhaab : 33) Artinya : “Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa Dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya”. (QS. Al- Ahzaab :33) 14.Innallaaha wa malaa-ikatahu yushalluuna ‘alannabiyyi yaa ayyuhalladziina aamanuu shalluu ‘ alaihi wa sallimuu tasliimaa. (Al-Ahzaab : 56). Artinya : “Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkan salam penghormatan kepadanya”. (Al-Ahzaab : 56).
 • 13. Panduan Yaa Siin, Tahlil, Pelaksanaan Janaiz, & Marhaban Ust. Ir. Al-Bahra, M.Kom Tahlil dan Terjemahannya 30 15.Allaahumma shalli afdlalash shalaati ‘alaa as’adi makhluuqaatika nuuril hudaa sayyidinaa wa maulaanaa muhammadin wa ‘alaa aali sayyidinaa muhammadun ‘adada ma’luumaatika wa midaada kalimaatika kullamaa dzakarakadz dzaakiruuna waghafala‘an dzikrikal ghaa filuuna. Artinya : “Ya Allah, berilah sebaik-baik rahmat kepada makhluk-Mu yang paling bahagia, yang menjadi sinarnya petunjuk, penghulu dan pemimpin kami, yaitu Nabi Muhammad dan kepada keluarganya sebanyak bilangan barang yang Engkau ketahui,dan bilangan tinta untuk mencatat kalimat-Mu, selama masih ada orang yang ingat dan orang yang lupa kepada-Mu”.
 • 14. Panduan Yaa Siin, Tahlil, Pelaksanaan Janaiz, & Marhaban Ust. Ir. Al-Bahra, M.Kom Tahlil dan Terjemahannya 31 16.Allaahuumma shalli afdlalash shalaati’alaa as’adi makhluuqaatika syamsidl dluhaa sayyidinaa wa maulaanaa muhammadin wa’alaa aali sayyidinaa muhammadin wa’alaa aali sayyidinaa muhammadin ‘adada ma’luumaatika wa midaada kalimaatika kullama dzakarakadz dzaakiruuna wa gharala’an dzikrikal ghafiluuna. Artinya : “Ya Allah, berilah sebaik-baik rahmat kepada makhluk-Mu yang paling bahagia, yang menjadi penerang laksana matahari di waktu dluha, penghulu dan pemimpin kami, yaitu Nabi Muhammad dan kepada keluarganya sebanyak bilangan barang yang Engkau ketahui, dan bilangan tinta untuk mencatat kalimat-Mu, selama masih ada orang yang ingat dan orang yang lupa kepada- Mu”.
 • 15. Panduan Yaa Siin, Tahlil, Pelaksanaan Janaiz, & Marhaban Ust. Ir. Al-Bahra, M.Kom Tahlil dan Terjemahannya 32 17.Allaahuumma shalli afdlalash shalaati’alaa as’adi makhluuqaatika badrid dujaa sayyidinaa wa maulaanaa muhammadin wa’alaa aali sayyidinaa muhammadin ‘adada ma’luumaatika wa midaada kalimaatika kullamaa dzarakadz dzaakiruuna wa ghafala ‘andzikrikal ghaa filuuna wa sallim wa radliyallaahu ta’aalaa ‘an saadaatinaa ash-haabi rasuulillahi ajma-‘iin. Artinya : “Ya Allah. Berilah sebaik-baik rahmat kepada makhluk-Mu yang paling bahagia, yang menjadi penerang laksana bulan purnama di waktu gelap, penghulu dan pemimpin kami, yaitu Nabi Muhammad dan kepada keluarganya sebanyak bilangan barang yang Engkau ketahui, dan bilangan tinta untuk mencatat-Mu, selama masih ada orang yang ingat dan orang yang lupa kepada-Mu. Dan semoga Allah Ta’ala memberi kesejahteraan dan keridlaan kepada para penghulu kami, yaitu sahabat Rasullullah sekalian”.
 • 16. Panduan Yaa Siin, Tahlil, Pelaksanaan Janaiz, & Marhaban Ust. Ir. Al-Bahra, M.Kom Tahlil dan Terjemahannya 33 18.Hasbunallahu wa ni’mal wakiilu.(QS. Ali-imran:173) Ni’mal maulaa wa ni’man nashiiru.(QS. Al-Anfaal:40) Artinya : “Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung.(QS. Ali-Imran:173). Dia adalah sebaik-baik Pelindung dan sebaik- baik Penolong. (QS.Al-Anfaal:40). 19.Wa laa haula wa laa quwwata illaa billaahil ‘aliyyil ‘azhiimi. Artinya : ”Tidak ada daya upaya dan kekuatan melainkan dengan bantuan Allah yang Maha Tinggi Lagi Maha Mulia”. 20.Astaghfirullaahal ‘azhiim. 3x. Artinya : “Saya mohon ampun kepada Allah Yang Maha Agung” 3x.
 • 17. Panduan Yaa Siin, Tahlil, Pelaksanaan Janaiz, & Marhaban Ust. Ir. Al-Bahra, M.Kom Tahlil dan Terjemahannya 34 21.Afdlaludz dzikri fa’lam annahu : Laa ilaaha illallah hayyum maujuud. Laa ilaaha illallah hayyum ma’buud. Laa ilaaha illallah hayyum baaq. Laa ilaaha illallah 100x. Laa ilaaha illallahu muhammadur rasuulullaah Artinya : “Ketahuilah bahwasannya sebaik-baikmya dzikir itu adalah : Tiada tuhan yang berhak disembah selain Allah. Maha Hidup lagi Ada. Maha Hidup lagi disembah. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Maha Hidup lagi kekal. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. 100x. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, Muhammad adalah rasul (utusan) Allah”. 22.Allahumma shalli ‘alaa muhammadin, Allahumma shalli ‘alaihi wa sallim 3x. Artinya : ”Ya Allah berilah rahmat kepada Muhammad. Ya Allah berilah rahmat dan keselamatan atasnya 3x”. 23.Subhaanallahi wa biamdihi, subhaanallaahii ‘azhiimi. 33x. Artinya : “Maha Suci Allah dan dengan memuji-Nya. Maha Suci Allah yang Maha Agung. 33x”.
 • 18. Panduan Yaa Siin, Tahlil, Pelaksanaan Janaiz, & Marhaban Ust. Ir. Al-Bahra, M.Kom Tahlil dan Terjemahannya 35 24.Allaahumma shalli 'alaa habiibika sayyidinaa muhammadin wa 'alaalihii wa shahbihii wa sallim Ajma'iin. (3x) Artinya: “Wahai tuhanku, limpahkanlah rahmat dan salam kepada kekasih-Mu; junjungan kami, Nabi Muhammad teriring keluarga, & sahabat beliau semuanya (dibaca 3 kali)”. 25.Al Faatihah :
 • 19. Panduan Yaa Siin, Tahlil, Pelaksanaan Janaiz, & Marhaban Ust. Ir. Al-Bahra, M.Kom Tahlil dan Terjemahannya 36 Bismillaahirrahmaanirrahiim. Alhamdulillahi rabbil ‘aalamin. Arramaanirrahiim. Maaliki yaumiddiin. Iyyaaka na’budu wa iyyaaka nasta’iin. Ihdinash shirrathal mustaqiim. Shiraathalladziina an’amta ‘alaihim ghairil maghdluubi ‘alaihim wa ladlaalliim. Aamiin. Artinya : “Al Faatihah; Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Yang menguasai hari pembalasan. Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada-Mu lah, kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahi ni’mat; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat. Semoga Allah mengabulkan”.
 • 20. Panduan Yaa Siin, Tahlil, Pelaksanaan Janaiz, & Marhaban Ust. Ir. Al-Bahra, M.Kom Tahlil dan Terjemahannya 37
 • 21. Panduan Yaa Siin, Tahlil, Pelaksanaan Janaiz, & Marhaban Ust. Ir. Al-Bahra, M.Kom Tahlil dan Terjemahannya 38
 • 22. Panduan Yaa Siin, Tahlil, Pelaksanaan Janaiz, & Marhaban Ust. Ir. Al-Bahra, M.Kom Tahlil dan Terjemahannya 39 26.A'uudzu billaahi minasy syaithaanir rajiim. Bismillaahir rahmaanir rahiim. Alhamdu lillaahi rabbil 'aalamin. Hamdasy syaakiriin, hamdan aa'imiin. Hamday yuwaa-fi ni'aamahuu wayukaafi-u maziidah. Yaarabbanaalakal hamdu kamma yambaghii lijaali wajhika wa 'azhiimi sulthaanik. Allahumma shalli wa sallim 'alaa sayyidinaa muhammadin wa'alaa aalisyyidinaa muhammad. Allaahumma taqabbal wa aushil tsawaaba maa qaranaahu minal qur'aanil 'azhiim, wamaahallalnaa wamaa sabbahanaa wamastaghfarnaa wamaa shallalnaa 'alaa sayyidinaa muhammadin shallallahu 'alaihi wasallama hadiyyatan waashilatan wa rahmatan ilaa hadhrati habiibinaa wa syafii'ona maulaanaa muhamaadin shallallaahu 'alaihi wa sallam. Wa ilaa jamii'i mursaliin, wal auliyaa-iwad=sy syuhadaa wattaabi'iina wa'ulamaa-il 'aalamiin, wal mushannifiinal mukhlishiin, wa jamii'il 'aalamin, wa mmalaa-ikatil muqarrabiina 'abdal qaadir al-jailaanii tsumma ilaa jamii-i ahlil qubuuri minal muslimiina wal muslimaati wal mu-miniina wal mu-minaati min masyaariqil ardhi wa maghaa-ribihaa barrihaa wa bahrihaa
 • 23. Panduan Yaa Siin, Tahlil, Pelaksanaan Janaiz, & Marhaban Ust. Ir. Al-Bahra, M.Kom Tahlil dan Terjemahannya 40 khushuushan aabaa-anaa wa ummahaatinaa wa ajdaadanaa wa jaddaatinaa wa nakhushshu khushuushan manij tama'naa haahuna bisababihii wali-ajlih. Allaahummaghfir lahum warhamhum wa aafiihim wa'fu 'anhum.Allaahummaanzilir rahmata wal maghfirata 'alaa ahlil qubuuri min ahli laa ilaaha illallaahu muhammadur rasuulullaah. Rabbanaa aatinaa fiddun-yaa hasanah, wa fil aakhirati hasanah, wa qinaa 'adzaabannaar, subhaana rabbika rabbil 'izzati 'amma yashifuun, wasalaamun 'alal mursalin, wal hamdulillaahi rabbil 'aalaminin,Al-Fatihah Bismillaahirrahmaanirrahiim. Alhamdulillahi rabbil ‘aalamin. Arramaanirrahiim. Maaliki yaumiddiin. Iyyaaka na’budu wa iyyaaka nasta’iin. Ihdinash shirrathal mustaqiim. Shiraathalladziina an’amta ‘alaihim ghairil maghdluubi ‘alaihim wa ladlaalliim. Aamiin. Artinya:“Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, puji-pujian orang-orang yang bersyukur, puji-pujian orang-orang yang mendapat nikmat, puji-pujian yang setimpal dengan nikmat-Nya, dan yang melengkapi nikmat yang bertambah- tambah. Wahai Tuhan kami, bagi-Mu segala puji, puji yang pantas bagi keagungan-Mu. Yang Maha Mulia, kegagahan dan kebesaran-Mu. Wahai Tuhanku! Berilah rahmat dan keselamatan atas junjugan kami Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya. Wahai Tuhanku, terimalah dan sampaikanlah pahala bacaan Al-Qur’an yg agung yang telah kami baca, bacaan tahlil kami, bacaan tasbih kami, bacaan istighfar kami, dan bacaan sholawat kami atas junjungan kami Nabi Muhammad SAW sebagai hadiah yang sampai, rakhmat yg turun dan berhak yang mengenai kepada kehadirat kekasih kami, penolong kami dan buah mata kami, junjungan kami dan penghulu kami Nabi Muhammad SAW dan kepada semua teman-teman beliau dari golongan para Nabi dan Rosul, para wali, para orang yang mati syahid, para orang yg sholeh, para sahabat, para thabi’in, para ulama yg mengamalkan ilmunya, para pengarang, para orang yg ikhlas, dan semua mujahid di jalan Alloh Tuhan semesta alam serta kepada para malaikat yang dekat kepada Allah SWT, khususnya kepada junjungan kami Syaik Abdul Qodir Jailani. Kemudian kepada para ahli kubur dan golongan orang-orang islam laki-laki dan perempuan, dari golongan orang-orang beriman laki-laki dan perempuan, dan dari belahan sebelah timur dan barat, baik yang ada di darat maupun yang di lautan, khususnya kepada bapak-bapak kami, ibu-ibu kami, nenek-nenek kami, kakek- kakek kami, dan kepada orang yang menyebabkan kami semua dapat berkumpul di sini dan untuk keperluannya. Wahai Tuhanku, berilah ampunan kepada mereka, dan berilah maaf dari kesalahan mereka. Wahai Tuhanku,! Tururnkan Rakhmat dan ampunan kepada para ahli kubur dari golongan orang- orang yang ahli membaca kalimat : Laa ilaaha illallaahu Muhammadur Rasuulullaah (tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah). Wahai Tuhan kami, berilah kapada kami kebaikan di dunia dan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Maha suci Tuhanmu yang mempunyai kemuliaan dari apa yang di sifatkan (di tuduhkan oleh orang kafir),
 • 24. Panduan Yaa Siin, Tahlil, Pelaksanaan Janaiz, & Marhaban Ust. Ir. Al-Bahra, M.Kom Tahlil dan Terjemahannya 41 salam sejahtera semoga tercurahkan kepada para Rosul dan sgala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, (membaca surat Al-Fatihah). Dengan nama Allah yg Maha pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang menguasai hari pembalasan, hanya kepada Engakulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yg lurus. (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan (jalan) orang-orang yang Engkau murkai dan bukan pula (jalan) mereka yg sesat. Semoga Allah mengabulkan permohonan kami”. DO’A KHUSUS MAYIT
 • 25. Panduan Yaa Siin, Tahlil, Pelaksanaan Janaiz, & Marhaban Ust. Ir. Al-Bahra, M.Kom Tahlil dan Terjemahannya 42 Allaahumagfirlahu warhamhu wa 'aafihiiwa'fu 'anhu wa akrim nuzulahu wa wassi'madkhalahu wa aghsilhu bilmaa-i watsstsalji wal bardi wa naqqihii minalkhathaayaa kamaa yunaqqats tsaubul abyadhu minad danas, wa abdilhu daaran khairan min daarihil wa ahlankhairan min ahlihii wa zaujan khairan min zaujihii wa adhilhul jannata wa a'idzhu min 'adzaabin mayyitinaa wa syhaahidinaa wa ghaa-ibinaa dzakarinaa wa untsaanaa. Allahumma man ahyaitahu minnaa fa ahyihi 'alal islaami wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal ilmaan. Allahumma laa tahrimnaa ajrahu wa laa tudhillanaa ba'dahu birahmatika yaa arhamar raahimiin. wal hamdu lillaahi rabiil 'aalamiin. Artinya: ”Wahai Tuhanku, ampunilah dia, kasihanilah dia, sejahterakanlah dia, hormatilah kedatangan dia, dan bersihkanlah dia dengan air, dengan salju dan dengan embun, serta bersihkanlah dia dari dosa sebagaimana telah di bersihkannya kain yang putih dari kotoran, berilah dia ganti sebuah rumah yang lebih baik dari rumahnya, dan berilah keluarga yang lebih baik dari keluarganya, istri/suami yang lebih baik dari istri/suaminya, dan masukkanlah dia kedlam surga, dan lindungilah dia dari siksa kubur beserta fiitnahnya, dan lindungilah dia dair siksa api neraka. Wahai Tuhanku, ampunilah untuk kehidupan dan kematian kami, kecil kami dan besar kami, laki-laki dan perempuan. Wahai Tuhanku, Siapa orang yang telah Engkau hidupkan di antara kami maka hidupkanlah dia dalam keadaan beragama islam dan siapakah orang yang telah Engkau matikan di antara kami maka matikanlah dia dalam keadaan beriman. Wahai Tuhanku janganlah Engkau rugikan kami dari mendapat pahala-Mu dan jangan lah Engkau sesatkan kami sesudah kematian dia. Dengan rahmat-Mu wahai Tuhan yang Maha Penyayang. Dan segala puji bagi Allah Tuhan Semesta alam”. DO’A SELAMAT
 • 26. Panduan Yaa Siin, Tahlil, Pelaksanaan Janaiz, & Marhaban Ust. Ir. Al-Bahra, M.Kom Tahlil dan Terjemahannya 43 Allahumma innaa nas-aluka salaamatan fiddiin, wa 'aafiyatan fil jasad, wa ziyaadatan fil ilmi wa barakatan fir rizqi wa taubatan qablal mauti wa rahmatan 'indal mauti wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alainaa fil sakaraatil mauti wan najaata minan naari wal 'afwa 'indal hisaab, Rabbanaa laa tuzigh quluubanaa ba'da idz hadaitanaa wa hablanaa mil ladunka rahmatan innaka antal wahhaab. Rabbanaa aatina fid dunyaa hasanah, wa fil aakhirati hasanah, wa qina 'adzaa ban naar. Artinya: ”Wahai Tuhanku! Sesungguhnya kami memohon kepada-Mu keselamatan beragama, kesehatan badan, tambahnya ilmu dan berkahnya rizki. Dan dapat bertaubat sebelum mati, mendapat rahmat ketika mati, mendapat ampunan sesudah mati. Wahai Tuhanku! Mudahkanlah kami pada saat sakaratul maut dan lepaskanlah kami dari siksa api neraka serta mendapat ampunan ketika di hisab. Wahai Tuhan kami! Janganlah Engkau sesatkan kami setelah Engkau beri petunjuk, dan karuniakanlah kami rahmat dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha pemberi karunia. Wahai Tuhan kami, anugerahilah kami kebaikan hidup di dunia dan di akhirat serta jauhkanlah kami dari siksa api neraka.”