SlideShare a Scribd company logo
1 of 12
Download to read offline
‫چکيده‬
‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬‫آزمونی‬ ‫به‬ ‫تبدیل‬ ،‫اخیر‬ ‫سالیان‬ ‫در‬
‫پرسش‬ ‫با‬ ‫چالشی‬‫نیازمند‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫قبولی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫مفهومی‬ ‫های‬
‫به‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫سازمان‬ ‫مباحث‬ ‫جدی‬ ‫و‬ ‫عمیق‬ ‫مطالعه‬‫مباحث‬ ،‫ویژه‬
13‫و‬15‫کتاب‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ .‫است‬‫درسنامه‬ ‫ابتدا‬ ،‫بازار‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫های‬‫ای‬
‫کرده‬ ‫بسنده‬ ‫آزمون‬ ‫حل‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫ارائه‬ ‫مختصر‬‫ای‬ .‫اند‬‫که‬ ‫شده‬ ‫باعث‬ ‫رویه‬ ‫ن‬
.‫شوند‬ ‫سردرگمی‬ ‫دچار‬ ‫آزمون‬ ‫جلسه‬ ‫در‬ ‫مهندسان‬
‫جمع‬ ،‫رو‬ ‫پیش‬ ‫کتاب‬ ‫در‬ ‫اصلی‬ ‫هدف‬‫بی‬ ‫منبعی‬ ‫آوری‬‫آ‬ ‫برای‬ ‫نظیر‬‫ما‬‫دگی‬
‫است‬ ‫ویژگی‬ ‫چند‬ ‫با‬ .‫است‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ِ‫ی‬‫مهندس‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬‫و‬ ‫ثنائی‬
:‫است‬ ‫بفرد‬ ‫منحصر‬
‫طبقه‬‫پرسش‬ ‫تمامی‬ ‫بندی‬‫(آذر‬ ‫دوره‬ ‫اولین‬ ‫از‬ ‫ها‬73‫ت‬ )‫آخرین‬ ‫ا‬
‫(مهر‬ ‫دوره‬96)
‫دسته‬‫پرسش‬ ‫بندی‬‫مشتر‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ،‫نظارت‬ ‫دسته‬ ‫سه‬ ‫به‬ ‫ها‬‫ک‬
‫مباحث‬ ‫نسخه‬ ‫آخرین‬ ‫براساس‬ ‫مطالب‬ ‫رسانی‬ ‫روز‬ ‫به‬13‫و‬15
‫ده‬ ‫ارائه‬‫اختصاصی‬ ‫و‬ ‫طالئی‬ ‫نکته‬ ‫ها‬
1‫ظاهری‬ ‫مشخصات‬ )
‫کتاب‬ :‫محصول‬ ‫نوع‬
:‫صفحات‬ ‫تعداد‬269
)‫(بزرگ‬ ‫رحلی‬ :‫قطع‬
‫پستی‬ :‫ارسال‬ ‫نحوه‬
:‫محصول‬ ‫کد‬NB21
:‫قیمت‬41‫تومان‬ ‫هزار‬
2‫داخلی‬ ‫مشخصات‬ )
:‫فصول‬ ‫تعداد‬10
:‫طالئی‬ ‫نکات‬ ‫تعداد‬264
:‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫تعداد‬703
3‫دسترسی‬ ‫های‬ ‫لينک‬ )
3-1‫ملی‬ ‫کتابخانه‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫کتاب‬ ‫لينک‬ )
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/4251408
3-2‫مطالب‬ ‫فهرست‬ ‫مشاهده‬ )
https://www.akhbarmohandesi.ir/wp-
content/uploads/2017/06/NB21-list.pdf
3-3‫کتاب‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫مشاهده‬ )
https://www.akhbarmohandesi.ir/wp-
content/uploads/2017/06/NB21-sample.pdf
3-4‫کتاب‬ ‫خرید‬ ‫لينک‬ )
https://www.akhbarmohandesi.ir/?p=1142
4‫کتاب‬ ‫نگارش‬ ‫زمينه‬ ‫پيش‬ )
4-1‫قبل‬ ‫سنوات‬ ‫سواالت‬ )
( ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫تحقیقی‬ ‫طبق‬‫کنید‬ ‫کلیک‬ ‫بیشتر‬ ‫مطالعه‬ ‫برای‬‫و‬ ‫طراحی‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ،)
‫نظ‬‫مهر‬ ‫ارت‬96‫و‬ ‫بوده‬ ‫قبل‬ ‫سنوات‬ ‫سواالت‬ ‫مشابه‬ ‫سواالت‬ ‫توجهی‬ ‫قابل‬ ‫درصد‬
‫در‬ ‫قبولی‬ ‫کلید‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫تسلط‬‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬‫پرسش‬ ‫از‬ ‫گروه‬ ‫این‬ ‫اهمیت‬ .‫است‬
‫و‬ ‫تحلیلی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫این‬ ‫غالب‬ ،‫بدانیم‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫برجسته‬ ‫زمانی‬ ‫ها‬
‫کتاب‬ ‫این‬ ‫در‬ ،‫رو‬ ‫این‬ ‫از‬ .‫دارند‬ ‫گوئی‬ ‫پاسخ‬ ‫برای‬ ‫قبلی‬ ‫دانش‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫مساله‬
‫آماده‬ ‫کامل‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫داوطلب‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫آماده‬ ‫ای‬ ‫گونه‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫و‬ ‫درسنامه‬
.‫نماید‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫از‬ ‫گروه‬ ‫این‬
4-2‫مهم‬ ‫های‬ ‫نامه‬ ‫آئين‬ )
‫مباحث‬ ‫های‬ ‫نامه‬ ‫آئین‬ ‫مهمترین‬ ،‫کتاب‬ ‫این‬ ‫در‬13‫و‬15‫پرس‬ ‫که‬‫م‬ ‫های‬ ‫ش‬‫تعددی‬
‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ،‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ‫از‬‫ال‬‫مورد‬ ‫در‬ ‫زم‬
‫طبقه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫مرتبط‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫تک‬ ‫تک‬ ،‫همچنین‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫مطرح‬ ‫آنها‬
.‫است‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫شده‬ ‫بندی‬
5‫برجسته‬ ‫ویژگی‬ )
5-1‫سواالت‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ )
‫استفاده‬ ‫مطالب‬ ‫تدوین‬ ‫برای‬ ‫واحد‬ ‫الگوی‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫های‬ ‫کتاب‬ ‫غالب‬
‫درسنامه‬ ‫ابتدا‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫می‬‫آزمون‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫پاسخ‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫ای‬
‫سال‬ ‫از‬ ‫(مثال‬ ‫قبل‬ ‫سنوات‬ ‫های‬86‫پرسش‬ ‫از‬ )1‫تا‬60‫می‬ ‫ارائه‬ ‫پیوست‬ ‫صورت‬ ‫به‬
‫داوطلب‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫باعث‬ ‫اوال‬ ‫ساختاری‬ ‫چنین‬ .‫شود‬‫فهم‬ ‫به‬ ‫درسنامه‬ ‫مطالعه‬ ‫موقع‬
‫صورت‬ ‫در‬ ‫آزمون‬ ‫جلسه‬ ‫در‬ ،‫مهمتر‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫نرسد‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫دقیق‬ ‫لمس‬ ‫و‬ ‫عمیق‬
‫مشابه‬ ‫پرسش‬ ‫یافتن‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫سردرگمی‬ ‫دچار‬ ‫خاص‬ ‫پرسش‬ ‫به‬ ‫اجاع‬ ‫به‬ ‫نیاز‬
.‫شوند‬ ‫نمی‬ ‫آزمون‬ ‫در‬‫برجستگی‬ ‫ترین‬ ‫اصلی‬‫کتاب‬«‫و‬ ‫درسنامه‬
‫پرسش‬‫طبقه‬ ‫های‬‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫شده‬ ‫بندی‬
‫برقی‬ ‫تاسيسات‬»‫بندی‬ ‫طبقه‬ ،‫درسنامه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫کامل‬.‫است‬‫این‬ ‫برای‬
‫در‬ ‫کتاب‬ ‫مفاهیم‬ ،‫منظور‬9‫ابتدا‬ ‫که‬ ‫بوده‬ ‫بخش‬ ‫چند‬ ‫شامل‬ ‫فصل‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫فصل‬
.‫است‬ ‫شده‬ ‫حل‬ ‫بخش‬ ‫آن‬ ‫مخصوص‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫طالئی‬ ‫نکته‬ ،‫درسنامه‬
‫آن‬ ‫خروجی‬ ‫ولی‬ ‫بری‬ ‫زمان‬ ‫و‬ ‫سخت‬ ‫بسیار‬ ‫کار‬ ‫کتابی‬ ‫چنین‬ ‫تدوین‬ ‫و‬ ‫سازماندهی‬
‫بی‬.‫کنید‬ ‫می‬ ‫مشاهده‬ ‫زیر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫نمونه‬ .‫است‬ ‫نظیر‬
5-2‫تشریحی‬ ‫پاسخ‬ )
‫شده‬ ‫داده‬ ‫پاسخ‬ ‫تشریحی‬ ‫کامال‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫تمامی‬ ،‫کتاب‬ ‫این‬ ‫در‬‫سعی‬ ‫و‬
‫نمای‬ ‫ارئه‬ ‫را‬ ‫مطالب‬ ‫جزئی‬ ‫و‬ ‫دقیق‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫توضیحات‬ ‫که‬ ‫شده‬‫در‬ .‫د‬
‫مربوط‬ ‫تکمیلی‬ ‫توضیحات‬ ‫و‬ ‫دقیق‬ ‫آدرس‬ ،‫نیز‬ ‫خاصی‬ ‫منبع‬ ‫به‬ ‫ارجاع‬ ‫صورت‬‫در‬ ‫ه‬
.‫است‬ ‫شده‬ ‫گنجانده‬ ‫پاسخ‬
5-3‫سواالت‬ ‫کل‬ ‫پوشش‬ )
‫پیش‬ ‫کتاب‬ ‫در‬‫مب‬ ‫از‬ ‫پیچیده‬ ‫های‬ ‫مساله‬ ‫و‬ ‫چالشی‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫تمامی‬ ،‫رو‬‫احث‬13
‫و‬15‫(سال‬ ‫دوره‬ ‫اولین‬ ‫از‬73‫(مهر‬ ‫دوره‬ ‫آخرین‬ ‫تا‬ )96‫بیش‬ ‫غالب‬ ‫در‬ )‫از‬700‫پرسش‬
‫با‬ ‫مشابه‬ ‫ای‬ ‫مساله‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫توجه‬ ‫زیر‬ ‫نمونه‬ ‫به‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫حل‬‫سال‬ ‫مساله‬
80‫اسفند‬ ‫در‬95‫تم‬ ‫به‬ ‫تشریحی‬ ‫پاسخ‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫طرح‬‫پرسش‬ ‫امی‬‫ه‬‫از‬ ‫ا‬
.‫شود‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫کامل‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫مفاهیم‬ ‫تمامی‬ ‫آموزشی‬ ،‫دوره‬ ‫اولین‬
‫سال‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬80
‫اسفند‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬95
5-4‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫تفکيک‬ )
‫نظارت‬ ،‫طراحی‬ ‫دسته‬ ‫سه‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫تمامی‬ ‫اولین‬ ‫برای‬ ،‫کتاب‬ ‫این‬ ‫در‬‫مشترک‬ ‫و‬
‫طالحیت‬ ‫دو‬ ‫داوطلبان‬ ‫تا‬ ‫شده‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬‫برا‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫نظات‬ ‫و‬ ‫طراحی‬‫نوع‬ ‫ساس‬
.‫کنند‬ ‫مطالعه‬ ‫سواالت‬
5-5‫روزرسانی‬ ‫به‬ )
‫هر‬ ‫در‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫کتاب‬ ‫از‬ ‫ویرایش‬ ‫چهارمین‬ ‫و‬ ‫چاپ‬ ‫پنجمین‬ ‫این‬‫ن‬،‫چاپ‬ ‫وبت‬
‫توجه‬ ‫با‬ ،‫همچنین‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫روزرسانی‬ ‫به‬ ‫آزمون‬ ‫آخرین‬ ‫براساس‬ ‫کتاب‬‫ب‬‫چاپ‬ ‫ه‬
‫مبحث‬ ‫جدید‬ ‫ویرایش‬13‫نسخه‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫جدید‬ ‫تغییرات‬ ،‫گ‬ ‫اعمال‬ ‫کتاب‬ ‫از‬.‫ردید‬
5-6‫طراحی‬ )
‫خرج‬ ‫به‬ ‫ظرافت‬ ‫و‬ ‫دقت‬ ‫نهایت‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ... ‫و‬ ‫تصاویر‬ ،‫صفحات‬ ،‫جلد‬ ‫طراحی‬ ‫در‬
‫لوگوی‬ ‫رنگ‬ ‫و‬ ‫ماهیت‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫جدید‬ ‫جلد‬ ‫طرح‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬‫سازمان‬
‫ساختمان‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬‫است‬ ‫شده‬ ‫انتخاب‬‫شده‬ ‫سعی‬ ‫آن‬ ‫سایز‬ ‫و‬ ‫فونت‬ ‫انتخاب‬ ‫در‬ .
‫تمامی‬ ‫همچنین‬ .‫شود‬ ‫ایجاد‬ ‫خواننده‬ ‫در‬ ‫خستگی‬ ‫کمترین‬ ‫و‬ ‫جذابیت‬ ‫بیشترین‬ ‫که‬
‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫شکل‬VISIO.‫اند‬ ‫شده‬ ‫ترسیم‬
6‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫پرسش‬ )
6-1‫می‬ ‫پوشش‬ ‫نيز‬ ‫را‬ ‫عمومی‬ ‫منابع‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫آیا‬ )
‫دهد؟‬
‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫برای‬ ،‫خیر‬ )‫پاسخ‬‫عمومی‬ ‫منابع‬«‫تاسیسات‬ ‫کاربردی‬ ‫واژگان‬ ‫کتاب‬
‫برقی‬».‫گیرد‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫باید‬
6-2‫نشریه‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫آیا‬ )110‫مبحث‬ ‫راهنمای‬ ‫و‬13‫این‬ ‫در‬ ‫هم‬
‫دارد؟‬ ‫وجود‬ ‫کتاب‬
)‫پاسخ‬‫بنام‬ ‫اختصاصی‬ ‫کتاب‬ ‫یک‬ ‫منابع‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫خیر؛‬«‫برق‬ ‫تاسیسات‬ ‫کتاب‬
‫پالس‬».‫است‬ ‫شده‬ ‫آماده‬
6-3‫مهر‬ ‫طراحی‬ ‫و‬ ‫نظارت‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫به‬ ‫آیا‬ )
96‫است؟‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫پاسخ‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫هم‬
،‫بله‬ )‫پاسخ‬‫آن‬ ‫برای‬ ‫نیز‬ ‫مناسب‬ ‫درسنامه‬ ،‫تشریحی‬ ‫پاسخ‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫ها‬
.‫است‬
6-4،‫برقی‬ ‫تاسيسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫قبولی‬ ‫برای‬ ‫آیا‬ )
‫است؟‬ ‫کافی‬ ‫تنهائی‬ ‫به‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫مطالعه‬
‫بضاعت‬ ‫حد‬ ‫در‬ ،‫آموزشی‬ ‫محصول‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫زیادی‬ ‫بسیار‬ ‫تالش‬ )‫پاسخ‬
‫ا‬ ‫دهد‬ ‫پاسخ‬ ‫داوطلبان‬ ‫نیازهای‬ ‫به‬ ‫خود‬،‫ممکن‬ ‫مجموعه‬ ‫کاملترین‬ ‫داشتن‬ ‫برای‬ ‫ما‬
«‫طالئی‬ ‫بسته‬-‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫تضمینی‬»،«‫ای‬ ‫نقره‬ ‫بسته‬
‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬»،«‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫برنزی‬ ‫بسته‬
‫برقی‬ ‫تاسیسات‬»‫و‬«‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫های‬ ‫کتاب‬ ‫گنجینه‬»
.‫شود‬ ‫می‬ ‫پیشنهاد‬
6-5‫ببرم؟‬ ‫آزمون‬ ‫جلسه‬ ‫سر‬ ‫خود‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫توانم‬ ‫می‬ ‫آیا‬ )
‫اساسا‬ ،‫بله‬ )‫پاسخ‬‫مد‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫نگارش‬ ‫حین‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫مسائلی‬ ‫از‬ ‫یکی‬،‫بوده‬ ‫نظر‬
‫دقی‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫بوده‬ ‫درسنامه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫سهولت‬‫کار‬ ‫این‬ ‫ق‬
.‫شد‬ ‫انجام‬
6-6‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫تمامی‬ ‫به‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫آیا‬ )
‫است؟‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫پاسخ‬ ‫برقی‬ ‫تاسيسات‬
‫اولین‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫تمامی‬ ‫به‬ ،‫بله‬ )‫پاسخ‬‫(سال‬ ‫دوره‬73‫آخری‬ ‫تا‬ )‫(مهر‬ ‫دوره‬ ‫ن‬96)
.‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫پاسخ‬
6-7‫مبحث‬ ‫جدید‬ ‫ویرایش‬ ‫آیا‬ )13‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫نيز‬
‫است؟‬ ‫شده‬
‫مبحث‬ ‫متن‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫که‬ ‫نکاتی‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫تمامی‬ ،‫بله‬ )‫پاسخ‬13‫ج‬‫در‬ ‫است‬ ‫دید‬
.‫است‬ ‫شده‬ ‫روزرسانی‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫اصالح‬ ‫کتاب‬ ‫این‬
7‫نويسنده‬ ‫درباره‬ )‫اين‬‫کتا‬‫ب‬
‫ارشد‬ ‫کارشناس‬ ،‫هستم‬ ‫محمدکريمي‬ ‫من‬
‫بحال‬ ‫تا‬ ‫که‬ ‫قدرت‬ ‫برق‬ ‫مهندسي‬‫از‬ ‫بيش‬50
‫و‬ ‫ژورنالها‬ ‫معتبرترين‬ ‫در‬ ‫علمي‬ ‫مقاله‬ ‫عنوان‬
‫منتشر‬ ‫من‬ ‫از‬ ‫خارجي‬ ‫و‬ ‫داخلي‬ ‫هاي‬ ‫کنفرانس‬
،‫شده‬13‫بار‬ ‫چند‬ ،‫ام‬ ‫کرده‬ ‫تاليف‬ ‫کتاب‬ ‫عنوان‬
‫شده‬ ‫انتخاب‬ ‫نمونه‬ ‫معلم‬ ‫و‬ ‫پژوهشگر‬ ‫عنوان‬ ‫به‬
‫نظام‬ ‫زمينه‬ ‫در‬ .‫ام‬‫بر‬ ‫عالوه‬ ،‫هم‬ ‫مهندسي‬
‫خبري‬ ‫پايگاه‬ ‫تنها‬ ‫و‬ ‫اولين‬ ‫مديرمسئولي‬-‫مهندسي‬ ‫نظام‬ ‫اختصاصي‬ ‫تحليلي‬
( ‫ايران‬http://akhbarmohandesi.ir/‫فيلم‬ ‫دو‬ ،‫کتاب‬ ‫عنوان‬ ‫هفت‬ ،)
‫(جمعا‬ ‫آموزشي‬52‫تحليلي‬ ‫نقد‬ ‫و‬ ‫يادداشت‬ ‫و‬ ‫آموزشي‬ ‫جزوه‬ ‫ها‬ ‫ده‬ ،)‫ساعت‬
‫نوشته‬‫نقاط‬ ‫در‬ ‫برقي‬ ‫تاسيسات‬ ‫مهندسي‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫آمادگي‬ ‫دوره‬ ‫ها‬ ‫ده‬ ‫و‬
‫علمي‬ ‫سوابق‬ ‫اسناد‬ ‫و‬ ‫جزئيات‬ ‫مشاهده‬ ‫براي‬ .‫ام‬ ‫کرده‬ ‫برگزار‬ ‫کشور‬ ‫مختلف‬
( ‫شخصي‬ ‫سايت‬ ‫به‬ ‫لطفا‬ ‫من‬ ‫کاري‬ ‫و‬karimi.ir-http://mohammad)
.‫فرمائيد‬ ‫مراجعه‬
8‫ما‬ ‫با‬ ‫تماس‬ )
‫فروشگاه‬ ‫به‬ ‫محصوالت‬ ‫آخرين‬ ‫مشاهده‬
‫اينترنتي‬
https://www.akhbarmohandesi.ir/shop
‫دوره‬ ‫مدرس‬ ‫و‬ ‫مولف‬ ‫شخصي‬ ‫سايت‬
http://mohammad-karimi.ir
‫کانال‬‫ارائه‬ ‫و‬ ‫روزانه‬ ‫آموزش‬ ‫با‬ ‫تلگرامي‬
:‫اعضا‬ ‫ويژه‬ ‫تخفيف‬
https://telegram.me/tasisat_barghi
:‫ها‬ ‫دوره‬ ‫مدرس‬ ‫و‬ ‫کتاب‬ ‫مولف‬ ‫با‬ ‫مستقیم‬ ‫تماس‬
https://telegram.me/akhbarmohandesi_admin
02166404186
info@akhbarmohandesi.ir

More Related Content

What's hot

بررسی تحلیلی منابع آزمون نظام مهندسی برق
بررسی تحلیلی منابع آزمون نظام مهندسی برقبررسی تحلیلی منابع آزمون نظام مهندسی برق
بررسی تحلیلی منابع آزمون نظام مهندسی برقMohammad Karimi
 
تحلیل آزمون نظام مهندسی نظارت تاسیسات برقی مهر 96
تحلیل آزمون نظام مهندسی نظارت تاسیسات برقی مهر 96تحلیل آزمون نظام مهندسی نظارت تاسیسات برقی مهر 96
تحلیل آزمون نظام مهندسی نظارت تاسیسات برقی مهر 96Mohammad Karimi
 
بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ويرايش پاييز 96
بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ويرايش پاييز 96بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ويرايش پاييز 96
بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ويرايش پاييز 96Mohammad Karimi
 
شش اشتباه موثر در عدم قبولی در آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی
شش اشتباه موثر در عدم قبولی در آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقیشش اشتباه موثر در عدم قبولی در آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی
شش اشتباه موثر در عدم قبولی در آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقیMohammad Karimi
 
تحلیل آزمون نظام مهندسی نظارت تاسیسات برقی اردیبهشت 97
تحلیل آزمون نظام مهندسی نظارت تاسیسات برقی اردیبهشت 97تحلیل آزمون نظام مهندسی نظارت تاسیسات برقی اردیبهشت 97
تحلیل آزمون نظام مهندسی نظارت تاسیسات برقی اردیبهشت 97Mohammad Karimi
 
گنجینه کتابهای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برق-طراحي و نظارت-ويرايش تابستان 97
گنجینه کتابهای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برق-طراحي و نظارت-ويرايش تابستان 97گنجینه کتابهای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برق-طراحي و نظارت-ويرايش تابستان 97
گنجینه کتابهای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برق-طراحي و نظارت-ويرايش تابستان 97Mohammad Karimi
 
ده فرمان قبولي در آزمون نظام مهندسي تاسيسات برقي
ده فرمان قبولي در آزمون نظام مهندسي تاسيسات برقيده فرمان قبولي در آزمون نظام مهندسي تاسيسات برقي
ده فرمان قبولي در آزمون نظام مهندسي تاسيسات برقيMohammad Karimi
 
بسته طلائی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی (طراحی-نظارت)
بسته طلائی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی (طراحی-نظارت)بسته طلائی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی (طراحی-نظارت)
بسته طلائی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی (طراحی-نظارت)Mohammad Karimi
 
بسته طلایی-تضمینی آزمون نظام مهندسی برق-طراحي
بسته طلایی-تضمینی آزمون نظام مهندسی برق-طراحيبسته طلایی-تضمینی آزمون نظام مهندسی برق-طراحي
بسته طلایی-تضمینی آزمون نظام مهندسی برق-طراحيMohammad Karimi
 

What's hot (9)

بررسی تحلیلی منابع آزمون نظام مهندسی برق
بررسی تحلیلی منابع آزمون نظام مهندسی برقبررسی تحلیلی منابع آزمون نظام مهندسی برق
بررسی تحلیلی منابع آزمون نظام مهندسی برق
 
تحلیل آزمون نظام مهندسی نظارت تاسیسات برقی مهر 96
تحلیل آزمون نظام مهندسی نظارت تاسیسات برقی مهر 96تحلیل آزمون نظام مهندسی نظارت تاسیسات برقی مهر 96
تحلیل آزمون نظام مهندسی نظارت تاسیسات برقی مهر 96
 
بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ويرايش پاييز 96
بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ويرايش پاييز 96بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ويرايش پاييز 96
بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ويرايش پاييز 96
 
شش اشتباه موثر در عدم قبولی در آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی
شش اشتباه موثر در عدم قبولی در آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقیشش اشتباه موثر در عدم قبولی در آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی
شش اشتباه موثر در عدم قبولی در آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی
 
تحلیل آزمون نظام مهندسی نظارت تاسیسات برقی اردیبهشت 97
تحلیل آزمون نظام مهندسی نظارت تاسیسات برقی اردیبهشت 97تحلیل آزمون نظام مهندسی نظارت تاسیسات برقی اردیبهشت 97
تحلیل آزمون نظام مهندسی نظارت تاسیسات برقی اردیبهشت 97
 
گنجینه کتابهای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برق-طراحي و نظارت-ويرايش تابستان 97
گنجینه کتابهای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برق-طراحي و نظارت-ويرايش تابستان 97گنجینه کتابهای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برق-طراحي و نظارت-ويرايش تابستان 97
گنجینه کتابهای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برق-طراحي و نظارت-ويرايش تابستان 97
 
ده فرمان قبولي در آزمون نظام مهندسي تاسيسات برقي
ده فرمان قبولي در آزمون نظام مهندسي تاسيسات برقيده فرمان قبولي در آزمون نظام مهندسي تاسيسات برقي
ده فرمان قبولي در آزمون نظام مهندسي تاسيسات برقي
 
بسته طلائی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی (طراحی-نظارت)
بسته طلائی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی (طراحی-نظارت)بسته طلائی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی (طراحی-نظارت)
بسته طلائی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی (طراحی-نظارت)
 
بسته طلایی-تضمینی آزمون نظام مهندسی برق-طراحي
بسته طلایی-تضمینی آزمون نظام مهندسی برق-طراحيبسته طلایی-تضمینی آزمون نظام مهندسی برق-طراحي
بسته طلایی-تضمینی آزمون نظام مهندسی برق-طراحي
 

Similar to درسنامه و پرسش‌های طبقه‌بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ویرایش پائیز 96

بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-طراحي و نظارت- ويرايش تابستان 97
بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-طراحي و نظارت- ويرايش تابستان 97بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-طراحي و نظارت- ويرايش تابستان 97
بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-طراحي و نظارت- ويرايش تابستان 97Mohammad Karimi
 
بسته طلايی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-طراحی و نظارت
بسته طلايی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-طراحی و نظارتبسته طلايی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-طراحی و نظارت
بسته طلايی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-طراحی و نظارتMohammad Karimi
 
گنجینه کتابهای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی
گنجینه کتابهای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقیگنجینه کتابهای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی
گنجینه کتابهای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقیMohammad Karimi
 
بسته طلائی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی
بسته طلائی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقیبسته طلائی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی
بسته طلائی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقیMohammad Karimi
 
بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق
بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق
بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق Mohammad Karimi
 
فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی
فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقیفیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی
فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقیMohammad Karimi
 
گنجینه کتابهای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی-نظارت
گنجینه کتابهای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی-نظارتگنجینه کتابهای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی-نظارت
گنجینه کتابهای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی-نظارتMohammad Karimi
 
تحلیل مبحث 13 مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها) ویرایش...
تحلیل مبحث 13 مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها) ویرایش...تحلیل مبحث 13 مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها) ویرایش...
تحلیل مبحث 13 مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها) ویرایش...Mohammad Karimi
 
بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی نظارت
بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی نظارتبسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی نظارت
بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی نظارتMohammad Karimi
 
بسته نقره اي آزمون نظام مهندسی برق-طراحي
بسته نقره اي آزمون نظام مهندسی برق-طراحيبسته نقره اي آزمون نظام مهندسی برق-طراحي
بسته نقره اي آزمون نظام مهندسی برق-طراحيMohammad Karimi
 
کتاب راه آزمون نظام مهندسی برق-نظارت
کتاب راه آزمون نظام مهندسی برق-نظارتکتاب راه آزمون نظام مهندسی برق-نظارت
کتاب راه آزمون نظام مهندسی برق-نظارتMohammad Karimi
 
کتاب راه آزمون نظام مهندسی-طراحی
کتاب راه آزمون نظام مهندسی-طراحیکتاب راه آزمون نظام مهندسی-طراحی
کتاب راه آزمون نظام مهندسی-طراحیMohammad Karimi
 
بسته برنزی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی و نظارت
بسته برنزی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی و نظارتبسته برنزی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی و نظارت
بسته برنزی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی و نظارتMohammad Karimi
 
تحلیل مبحث 15 مقررات ملی ساختمان (آسانسور، پلکان برقی و پیاده روی متحرک) ویرا...
تحلیل مبحث 15 مقررات ملی ساختمان (آسانسور، پلکان برقی و پیاده روی متحرک) ویرا...تحلیل مبحث 15 مقررات ملی ساختمان (آسانسور، پلکان برقی و پیاده روی متحرک) ویرا...
تحلیل مبحث 15 مقررات ملی ساختمان (آسانسور، پلکان برقی و پیاده روی متحرک) ویرا...Mohammad Karimi
 
تحلیلی بر آزمون نظام مهندسی طراحی تاسیسات برقی-مهر 96
تحلیلی بر آزمون نظام مهندسی طراحی تاسیسات برقی-مهر 96تحلیلی بر آزمون نظام مهندسی طراحی تاسیسات برقی-مهر 96
تحلیلی بر آزمون نظام مهندسی طراحی تاسیسات برقی-مهر 96Mohammad Karimi
 
شرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
شرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برقشرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
شرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برقMohammad Karimi
 
فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-سراحی و نظارت-ویرایش تابستان 97
فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-سراحی و نظارت-ویرایش تابستان 97فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-سراحی و نظارت-ویرایش تابستان 97
فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-سراحی و نظارت-ویرایش تابستان 97Mohammad Karimi
 
بسته برنزی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-طراحي و نظارت-ويرايش تابستان 97
بسته برنزی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-طراحي و نظارت-ويرايش تابستان 97بسته برنزی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-طراحي و نظارت-ويرايش تابستان 97
بسته برنزی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-طراحي و نظارت-ويرايش تابستان 97Mohammad Karimi
 
بسته طلایی تضمینی آزمون نظام مهندسی برق-نظارت
بسته طلایی تضمینی آزمون نظام مهندسی برق-نظارتبسته طلایی تضمینی آزمون نظام مهندسی برق-نظارت
بسته طلایی تضمینی آزمون نظام مهندسی برق-نظارتMohammad Karimi
 
بسته نقره اي آزمون نظام مهندسی برق-نظارت
بسته نقره اي آزمون نظام مهندسی برق-نظارتبسته نقره اي آزمون نظام مهندسی برق-نظارت
بسته نقره اي آزمون نظام مهندسی برق-نظارتMohammad Karimi
 

Similar to درسنامه و پرسش‌های طبقه‌بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ویرایش پائیز 96 (20)

بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-طراحي و نظارت- ويرايش تابستان 97
بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-طراحي و نظارت- ويرايش تابستان 97بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-طراحي و نظارت- ويرايش تابستان 97
بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-طراحي و نظارت- ويرايش تابستان 97
 
بسته طلايی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-طراحی و نظارت
بسته طلايی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-طراحی و نظارتبسته طلايی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-طراحی و نظارت
بسته طلايی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-طراحی و نظارت
 
گنجینه کتابهای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی
گنجینه کتابهای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقیگنجینه کتابهای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی
گنجینه کتابهای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی
 
بسته طلائی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی
بسته طلائی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقیبسته طلائی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی
بسته طلائی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی
 
بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق
بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق
بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق
 
فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی
فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقیفیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی
فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی
 
گنجینه کتابهای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی-نظارت
گنجینه کتابهای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی-نظارتگنجینه کتابهای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی-نظارت
گنجینه کتابهای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی-نظارت
 
تحلیل مبحث 13 مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها) ویرایش...
تحلیل مبحث 13 مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها) ویرایش...تحلیل مبحث 13 مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها) ویرایش...
تحلیل مبحث 13 مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها) ویرایش...
 
بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی نظارت
بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی نظارتبسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی نظارت
بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی نظارت
 
بسته نقره اي آزمون نظام مهندسی برق-طراحي
بسته نقره اي آزمون نظام مهندسی برق-طراحيبسته نقره اي آزمون نظام مهندسی برق-طراحي
بسته نقره اي آزمون نظام مهندسی برق-طراحي
 
کتاب راه آزمون نظام مهندسی برق-نظارت
کتاب راه آزمون نظام مهندسی برق-نظارتکتاب راه آزمون نظام مهندسی برق-نظارت
کتاب راه آزمون نظام مهندسی برق-نظارت
 
کتاب راه آزمون نظام مهندسی-طراحی
کتاب راه آزمون نظام مهندسی-طراحیکتاب راه آزمون نظام مهندسی-طراحی
کتاب راه آزمون نظام مهندسی-طراحی
 
بسته برنزی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی و نظارت
بسته برنزی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی و نظارتبسته برنزی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی و نظارت
بسته برنزی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی و نظارت
 
تحلیل مبحث 15 مقررات ملی ساختمان (آسانسور، پلکان برقی و پیاده روی متحرک) ویرا...
تحلیل مبحث 15 مقررات ملی ساختمان (آسانسور، پلکان برقی و پیاده روی متحرک) ویرا...تحلیل مبحث 15 مقررات ملی ساختمان (آسانسور، پلکان برقی و پیاده روی متحرک) ویرا...
تحلیل مبحث 15 مقررات ملی ساختمان (آسانسور، پلکان برقی و پیاده روی متحرک) ویرا...
 
تحلیلی بر آزمون نظام مهندسی طراحی تاسیسات برقی-مهر 96
تحلیلی بر آزمون نظام مهندسی طراحی تاسیسات برقی-مهر 96تحلیلی بر آزمون نظام مهندسی طراحی تاسیسات برقی-مهر 96
تحلیلی بر آزمون نظام مهندسی طراحی تاسیسات برقی-مهر 96
 
شرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
شرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برقشرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
شرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
 
فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-سراحی و نظارت-ویرایش تابستان 97
فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-سراحی و نظارت-ویرایش تابستان 97فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-سراحی و نظارت-ویرایش تابستان 97
فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-سراحی و نظارت-ویرایش تابستان 97
 
بسته برنزی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-طراحي و نظارت-ويرايش تابستان 97
بسته برنزی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-طراحي و نظارت-ويرايش تابستان 97بسته برنزی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-طراحي و نظارت-ويرايش تابستان 97
بسته برنزی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-طراحي و نظارت-ويرايش تابستان 97
 
بسته طلایی تضمینی آزمون نظام مهندسی برق-نظارت
بسته طلایی تضمینی آزمون نظام مهندسی برق-نظارتبسته طلایی تضمینی آزمون نظام مهندسی برق-نظارت
بسته طلایی تضمینی آزمون نظام مهندسی برق-نظارت
 
بسته نقره اي آزمون نظام مهندسی برق-نظارت
بسته نقره اي آزمون نظام مهندسی برق-نظارتبسته نقره اي آزمون نظام مهندسی برق-نظارت
بسته نقره اي آزمون نظام مهندسی برق-نظارت
 

More from Mohammad Karimi

شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdf
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdfشرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdf
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdfMohammad Karimi
 
کتاب آزمون نظام مهندسی برق
کتاب آزمون نظام مهندسی برق کتاب آزمون نظام مهندسی برق
کتاب آزمون نظام مهندسی برق Mohammad Karimi
 
شرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdf
شرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdfشرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdf
شرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdfMohammad Karimi
 
10 دستور برای موفقیت در آزمون
10 دستور برای موفقیت در آزمون 10 دستور برای موفقیت در آزمون
10 دستور برای موفقیت در آزمون Mohammad Karimi
 
مراحل ثبت نام در آزمون نظام مهندسی برق
 مراحل ثبت نام در آزمون نظام مهندسی برق مراحل ثبت نام در آزمون نظام مهندسی برق
مراحل ثبت نام در آزمون نظام مهندسی برق Mohammad Karimi
 
روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق
روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق
روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق Mohammad Karimi
 
اصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برق
اصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برقاصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برق
اصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برقMohammad Karimi
 
روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق Mohammad Karimi
 
رشته مهندسی برق قدرت
رشته مهندسی برق قدرترشته مهندسی برق قدرت
رشته مهندسی برق قدرتMohammad Karimi
 
مصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریق
مصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریقمصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریق
مصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریقMohammad Karimi
 
نحوه پیاده‌سازی و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف؟
نحوه پیاده‌سازی و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف؟نحوه پیاده‌سازی و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف؟
نحوه پیاده‌سازی و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف؟Mohammad Karimi
 
کارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کند
کارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کندکارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کند
کارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کندMohammad Karimi
 
استخدام مهندس برق به صورت پاره وقت و شغل های برقی
استخدام مهندس برق به صورت پاره وقت و شغل های برقیاستخدام مهندس برق به صورت پاره وقت و شغل های برقی
استخدام مهندس برق به صورت پاره وقت و شغل های برقیMohammad Karimi
 
شرایط مهاجرت کاری مهندسان برق به کشور های مختلف
شرایط مهاجرت کاری مهندسان برق به کشور های مختلفشرایط مهاجرت کاری مهندسان برق به کشور های مختلف
شرایط مهاجرت کاری مهندسان برق به کشور های مختلفMohammad Karimi
 
سابقه کار آزمون نظام مهندسی برق
سابقه کار آزمون نظام مهندسی برقسابقه کار آزمون نظام مهندسی برق
سابقه کار آزمون نظام مهندسی برقMohammad Karimi
 
برگزاری آزمون نظام مهندسی برق
برگزاری آزمون نظام مهندسی برقبرگزاری آزمون نظام مهندسی برق
برگزاری آزمون نظام مهندسی برقMohammad Karimi
 
مصاحبه با آقای رضایی فروشنده سیستم اعلام حریق
مصاحبه با آقای رضایی فروشنده سیستم اعلام حریقمصاحبه با آقای رضایی فروشنده سیستم اعلام حریق
مصاحبه با آقای رضایی فروشنده سیستم اعلام حریقMohammad Karimi
 
سیستم تلفن تحت شبکه (VOIP) چیست؟
سیستم تلفن تحت شبکه (VOIP) چیست؟سیستم تلفن تحت شبکه (VOIP) چیست؟
سیستم تلفن تحت شبکه (VOIP) چیست؟Mohammad Karimi
 
دتکتور دودی چیست و از چه اجزایی تشکیل شده است؟
دتکتور دودی چیست و از چه اجزایی تشکیل شده است؟دتکتور دودی چیست و از چه اجزایی تشکیل شده است؟
دتکتور دودی چیست و از چه اجزایی تشکیل شده است؟Mohammad Karimi
 
سیستم اعلام حریق آدرس‌پذیر چیست؟
سیستم اعلام حریق آدرس‌پذیر چیست؟سیستم اعلام حریق آدرس‌پذیر چیست؟
سیستم اعلام حریق آدرس‌پذیر چیست؟Mohammad Karimi
 

More from Mohammad Karimi (20)

شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdf
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdfشرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdf
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdf
 
کتاب آزمون نظام مهندسی برق
کتاب آزمون نظام مهندسی برق کتاب آزمون نظام مهندسی برق
کتاب آزمون نظام مهندسی برق
 
شرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdf
شرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdfشرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdf
شرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdf
 
10 دستور برای موفقیت در آزمون
10 دستور برای موفقیت در آزمون 10 دستور برای موفقیت در آزمون
10 دستور برای موفقیت در آزمون
 
مراحل ثبت نام در آزمون نظام مهندسی برق
 مراحل ثبت نام در آزمون نظام مهندسی برق مراحل ثبت نام در آزمون نظام مهندسی برق
مراحل ثبت نام در آزمون نظام مهندسی برق
 
روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق
روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق
روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق
 
اصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برق
اصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برقاصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برق
اصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برق
 
روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
 
رشته مهندسی برق قدرت
رشته مهندسی برق قدرترشته مهندسی برق قدرت
رشته مهندسی برق قدرت
 
مصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریق
مصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریقمصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریق
مصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریق
 
نحوه پیاده‌سازی و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف؟
نحوه پیاده‌سازی و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف؟نحوه پیاده‌سازی و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف؟
نحوه پیاده‌سازی و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف؟
 
کارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کند
کارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کندکارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کند
کارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کند
 
استخدام مهندس برق به صورت پاره وقت و شغل های برقی
استخدام مهندس برق به صورت پاره وقت و شغل های برقیاستخدام مهندس برق به صورت پاره وقت و شغل های برقی
استخدام مهندس برق به صورت پاره وقت و شغل های برقی
 
شرایط مهاجرت کاری مهندسان برق به کشور های مختلف
شرایط مهاجرت کاری مهندسان برق به کشور های مختلفشرایط مهاجرت کاری مهندسان برق به کشور های مختلف
شرایط مهاجرت کاری مهندسان برق به کشور های مختلف
 
سابقه کار آزمون نظام مهندسی برق
سابقه کار آزمون نظام مهندسی برقسابقه کار آزمون نظام مهندسی برق
سابقه کار آزمون نظام مهندسی برق
 
برگزاری آزمون نظام مهندسی برق
برگزاری آزمون نظام مهندسی برقبرگزاری آزمون نظام مهندسی برق
برگزاری آزمون نظام مهندسی برق
 
مصاحبه با آقای رضایی فروشنده سیستم اعلام حریق
مصاحبه با آقای رضایی فروشنده سیستم اعلام حریقمصاحبه با آقای رضایی فروشنده سیستم اعلام حریق
مصاحبه با آقای رضایی فروشنده سیستم اعلام حریق
 
سیستم تلفن تحت شبکه (VOIP) چیست؟
سیستم تلفن تحت شبکه (VOIP) چیست؟سیستم تلفن تحت شبکه (VOIP) چیست؟
سیستم تلفن تحت شبکه (VOIP) چیست؟
 
دتکتور دودی چیست و از چه اجزایی تشکیل شده است؟
دتکتور دودی چیست و از چه اجزایی تشکیل شده است؟دتکتور دودی چیست و از چه اجزایی تشکیل شده است؟
دتکتور دودی چیست و از چه اجزایی تشکیل شده است؟
 
سیستم اعلام حریق آدرس‌پذیر چیست؟
سیستم اعلام حریق آدرس‌پذیر چیست؟سیستم اعلام حریق آدرس‌پذیر چیست؟
سیستم اعلام حریق آدرس‌پذیر چیست؟
 

درسنامه و پرسش‌های طبقه‌بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی-ویرایش پائیز 96

 • 1.
 • 2.
 • 3. ‫چکيده‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬‫آزمونی‬ ‫به‬ ‫تبدیل‬ ،‫اخیر‬ ‫سالیان‬ ‫در‬ ‫پرسش‬ ‫با‬ ‫چالشی‬‫نیازمند‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫قبولی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫مفهومی‬ ‫های‬ ‫به‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫سازمان‬ ‫مباحث‬ ‫جدی‬ ‫و‬ ‫عمیق‬ ‫مطالعه‬‫مباحث‬ ،‫ویژه‬ 13‫و‬15‫کتاب‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ .‫است‬‫درسنامه‬ ‫ابتدا‬ ،‫بازار‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫های‬‫ای‬ ‫کرده‬ ‫بسنده‬ ‫آزمون‬ ‫حل‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫ارائه‬ ‫مختصر‬‫ای‬ .‫اند‬‫که‬ ‫شده‬ ‫باعث‬ ‫رویه‬ ‫ن‬ .‫شوند‬ ‫سردرگمی‬ ‫دچار‬ ‫آزمون‬ ‫جلسه‬ ‫در‬ ‫مهندسان‬ ‫جمع‬ ،‫رو‬ ‫پیش‬ ‫کتاب‬ ‫در‬ ‫اصلی‬ ‫هدف‬‫بی‬ ‫منبعی‬ ‫آوری‬‫آ‬ ‫برای‬ ‫نظیر‬‫ما‬‫دگی‬ ‫است‬ ‫ویژگی‬ ‫چند‬ ‫با‬ .‫است‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ِ‫ی‬‫مهندس‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬‫و‬ ‫ثنائی‬ :‫است‬ ‫بفرد‬ ‫منحصر‬ ‫طبقه‬‫پرسش‬ ‫تمامی‬ ‫بندی‬‫(آذر‬ ‫دوره‬ ‫اولین‬ ‫از‬ ‫ها‬73‫ت‬ )‫آخرین‬ ‫ا‬ ‫(مهر‬ ‫دوره‬96) ‫دسته‬‫پرسش‬ ‫بندی‬‫مشتر‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ،‫نظارت‬ ‫دسته‬ ‫سه‬ ‫به‬ ‫ها‬‫ک‬ ‫مباحث‬ ‫نسخه‬ ‫آخرین‬ ‫براساس‬ ‫مطالب‬ ‫رسانی‬ ‫روز‬ ‫به‬13‫و‬15 ‫ده‬ ‫ارائه‬‫اختصاصی‬ ‫و‬ ‫طالئی‬ ‫نکته‬ ‫ها‬
 • 4. 1‫ظاهری‬ ‫مشخصات‬ ) ‫کتاب‬ :‫محصول‬ ‫نوع‬ :‫صفحات‬ ‫تعداد‬269 )‫(بزرگ‬ ‫رحلی‬ :‫قطع‬ ‫پستی‬ :‫ارسال‬ ‫نحوه‬ :‫محصول‬ ‫کد‬NB21 :‫قیمت‬41‫تومان‬ ‫هزار‬ 2‫داخلی‬ ‫مشخصات‬ ) :‫فصول‬ ‫تعداد‬10 :‫طالئی‬ ‫نکات‬ ‫تعداد‬264 :‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫تعداد‬703 3‫دسترسی‬ ‫های‬ ‫لينک‬ ) 3-1‫ملی‬ ‫کتابخانه‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫کتاب‬ ‫لينک‬ ) http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/4251408 3-2‫مطالب‬ ‫فهرست‬ ‫مشاهده‬ ) https://www.akhbarmohandesi.ir/wp- content/uploads/2017/06/NB21-list.pdf 3-3‫کتاب‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫مشاهده‬ ) https://www.akhbarmohandesi.ir/wp- content/uploads/2017/06/NB21-sample.pdf 3-4‫کتاب‬ ‫خرید‬ ‫لينک‬ ) https://www.akhbarmohandesi.ir/?p=1142
 • 5. 4‫کتاب‬ ‫نگارش‬ ‫زمينه‬ ‫پيش‬ ) 4-1‫قبل‬ ‫سنوات‬ ‫سواالت‬ ) ( ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫تحقیقی‬ ‫طبق‬‫کنید‬ ‫کلیک‬ ‫بیشتر‬ ‫مطالعه‬ ‫برای‬‫و‬ ‫طراحی‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ،) ‫نظ‬‫مهر‬ ‫ارت‬96‫و‬ ‫بوده‬ ‫قبل‬ ‫سنوات‬ ‫سواالت‬ ‫مشابه‬ ‫سواالت‬ ‫توجهی‬ ‫قابل‬ ‫درصد‬ ‫در‬ ‫قبولی‬ ‫کلید‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫تسلط‬‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬‫پرسش‬ ‫از‬ ‫گروه‬ ‫این‬ ‫اهمیت‬ .‫است‬ ‫و‬ ‫تحلیلی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫این‬ ‫غالب‬ ،‫بدانیم‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫برجسته‬ ‫زمانی‬ ‫ها‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫در‬ ،‫رو‬ ‫این‬ ‫از‬ .‫دارند‬ ‫گوئی‬ ‫پاسخ‬ ‫برای‬ ‫قبلی‬ ‫دانش‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫مساله‬ ‫آماده‬ ‫کامل‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫داوطلب‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫آماده‬ ‫ای‬ ‫گونه‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫و‬ ‫درسنامه‬ .‫نماید‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫از‬ ‫گروه‬ ‫این‬ 4-2‫مهم‬ ‫های‬ ‫نامه‬ ‫آئين‬ ) ‫مباحث‬ ‫های‬ ‫نامه‬ ‫آئین‬ ‫مهمترین‬ ،‫کتاب‬ ‫این‬ ‫در‬13‫و‬15‫پرس‬ ‫که‬‫م‬ ‫های‬ ‫ش‬‫تعددی‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ،‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ‫از‬‫ال‬‫مورد‬ ‫در‬ ‫زم‬ ‫طبقه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫مرتبط‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫تک‬ ‫تک‬ ،‫همچنین‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫مطرح‬ ‫آنها‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫شده‬ ‫بندی‬ 5‫برجسته‬ ‫ویژگی‬ ) 5-1‫سواالت‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ) ‫استفاده‬ ‫مطالب‬ ‫تدوین‬ ‫برای‬ ‫واحد‬ ‫الگوی‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫های‬ ‫کتاب‬ ‫غالب‬ ‫درسنامه‬ ‫ابتدا‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫می‬‫آزمون‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫پاسخ‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫ای‬ ‫سال‬ ‫از‬ ‫(مثال‬ ‫قبل‬ ‫سنوات‬ ‫های‬86‫پرسش‬ ‫از‬ )1‫تا‬60‫می‬ ‫ارائه‬ ‫پیوست‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫داوطلب‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫باعث‬ ‫اوال‬ ‫ساختاری‬ ‫چنین‬ .‫شود‬‫فهم‬ ‫به‬ ‫درسنامه‬ ‫مطالعه‬ ‫موقع‬
 • 6. ‫صورت‬ ‫در‬ ‫آزمون‬ ‫جلسه‬ ‫در‬ ،‫مهمتر‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫نرسد‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫دقیق‬ ‫لمس‬ ‫و‬ ‫عمیق‬ ‫مشابه‬ ‫پرسش‬ ‫یافتن‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫سردرگمی‬ ‫دچار‬ ‫خاص‬ ‫پرسش‬ ‫به‬ ‫اجاع‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ .‫شوند‬ ‫نمی‬ ‫آزمون‬ ‫در‬‫برجستگی‬ ‫ترین‬ ‫اصلی‬‫کتاب‬«‫و‬ ‫درسنامه‬ ‫پرسش‬‫طبقه‬ ‫های‬‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫شده‬ ‫بندی‬ ‫برقی‬ ‫تاسيسات‬»‫بندی‬ ‫طبقه‬ ،‫درسنامه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫کامل‬.‫است‬‫این‬ ‫برای‬ ‫در‬ ‫کتاب‬ ‫مفاهیم‬ ،‫منظور‬9‫ابتدا‬ ‫که‬ ‫بوده‬ ‫بخش‬ ‫چند‬ ‫شامل‬ ‫فصل‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫فصل‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫حل‬ ‫بخش‬ ‫آن‬ ‫مخصوص‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫طالئی‬ ‫نکته‬ ،‫درسنامه‬ ‫آن‬ ‫خروجی‬ ‫ولی‬ ‫بری‬ ‫زمان‬ ‫و‬ ‫سخت‬ ‫بسیار‬ ‫کار‬ ‫کتابی‬ ‫چنین‬ ‫تدوین‬ ‫و‬ ‫سازماندهی‬ ‫بی‬.‫کنید‬ ‫می‬ ‫مشاهده‬ ‫زیر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫نمونه‬ .‫است‬ ‫نظیر‬
 • 7. 5-2‫تشریحی‬ ‫پاسخ‬ ) ‫شده‬ ‫داده‬ ‫پاسخ‬ ‫تشریحی‬ ‫کامال‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫تمامی‬ ،‫کتاب‬ ‫این‬ ‫در‬‫سعی‬ ‫و‬ ‫نمای‬ ‫ارئه‬ ‫را‬ ‫مطالب‬ ‫جزئی‬ ‫و‬ ‫دقیق‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫توضیحات‬ ‫که‬ ‫شده‬‫در‬ .‫د‬ ‫مربوط‬ ‫تکمیلی‬ ‫توضیحات‬ ‫و‬ ‫دقیق‬ ‫آدرس‬ ،‫نیز‬ ‫خاصی‬ ‫منبع‬ ‫به‬ ‫ارجاع‬ ‫صورت‬‫در‬ ‫ه‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫گنجانده‬ ‫پاسخ‬ 5-3‫سواالت‬ ‫کل‬ ‫پوشش‬ )
 • 8. ‫پیش‬ ‫کتاب‬ ‫در‬‫مب‬ ‫از‬ ‫پیچیده‬ ‫های‬ ‫مساله‬ ‫و‬ ‫چالشی‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫تمامی‬ ،‫رو‬‫احث‬13 ‫و‬15‫(سال‬ ‫دوره‬ ‫اولین‬ ‫از‬73‫(مهر‬ ‫دوره‬ ‫آخرین‬ ‫تا‬ )96‫بیش‬ ‫غالب‬ ‫در‬ )‫از‬700‫پرسش‬ ‫با‬ ‫مشابه‬ ‫ای‬ ‫مساله‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫توجه‬ ‫زیر‬ ‫نمونه‬ ‫به‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫حل‬‫سال‬ ‫مساله‬ 80‫اسفند‬ ‫در‬95‫تم‬ ‫به‬ ‫تشریحی‬ ‫پاسخ‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫طرح‬‫پرسش‬ ‫امی‬‫ه‬‫از‬ ‫ا‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫کامل‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫مفاهیم‬ ‫تمامی‬ ‫آموزشی‬ ،‫دوره‬ ‫اولین‬ ‫سال‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬80 ‫اسفند‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬95 5-4‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫تفکيک‬ ) ‫نظارت‬ ،‫طراحی‬ ‫دسته‬ ‫سه‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫تمامی‬ ‫اولین‬ ‫برای‬ ،‫کتاب‬ ‫این‬ ‫در‬‫مشترک‬ ‫و‬ ‫طالحیت‬ ‫دو‬ ‫داوطلبان‬ ‫تا‬ ‫شده‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬‫برا‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫نظات‬ ‫و‬ ‫طراحی‬‫نوع‬ ‫ساس‬ .‫کنند‬ ‫مطالعه‬ ‫سواالت‬ 5-5‫روزرسانی‬ ‫به‬ )
 • 9. ‫هر‬ ‫در‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫کتاب‬ ‫از‬ ‫ویرایش‬ ‫چهارمین‬ ‫و‬ ‫چاپ‬ ‫پنجمین‬ ‫این‬‫ن‬،‫چاپ‬ ‫وبت‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ،‫همچنین‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫روزرسانی‬ ‫به‬ ‫آزمون‬ ‫آخرین‬ ‫براساس‬ ‫کتاب‬‫ب‬‫چاپ‬ ‫ه‬ ‫مبحث‬ ‫جدید‬ ‫ویرایش‬13‫نسخه‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫جدید‬ ‫تغییرات‬ ،‫گ‬ ‫اعمال‬ ‫کتاب‬ ‫از‬.‫ردید‬ 5-6‫طراحی‬ ) ‫خرج‬ ‫به‬ ‫ظرافت‬ ‫و‬ ‫دقت‬ ‫نهایت‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ... ‫و‬ ‫تصاویر‬ ،‫صفحات‬ ،‫جلد‬ ‫طراحی‬ ‫در‬ ‫لوگوی‬ ‫رنگ‬ ‫و‬ ‫ماهیت‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫جدید‬ ‫جلد‬ ‫طرح‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬‫سازمان‬ ‫ساختمان‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬‫است‬ ‫شده‬ ‫انتخاب‬‫شده‬ ‫سعی‬ ‫آن‬ ‫سایز‬ ‫و‬ ‫فونت‬ ‫انتخاب‬ ‫در‬ . ‫تمامی‬ ‫همچنین‬ .‫شود‬ ‫ایجاد‬ ‫خواننده‬ ‫در‬ ‫خستگی‬ ‫کمترین‬ ‫و‬ ‫جذابیت‬ ‫بیشترین‬ ‫که‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫شکل‬VISIO.‫اند‬ ‫شده‬ ‫ترسیم‬ 6‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫پرسش‬ ) 6-1‫می‬ ‫پوشش‬ ‫نيز‬ ‫را‬ ‫عمومی‬ ‫منابع‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫آیا‬ ) ‫دهد؟‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫برای‬ ،‫خیر‬ )‫پاسخ‬‫عمومی‬ ‫منابع‬«‫تاسیسات‬ ‫کاربردی‬ ‫واژگان‬ ‫کتاب‬ ‫برقی‬».‫گیرد‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫باید‬ 6-2‫نشریه‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫آیا‬ )110‫مبحث‬ ‫راهنمای‬ ‫و‬13‫این‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫دارد؟‬ ‫وجود‬ ‫کتاب‬ )‫پاسخ‬‫بنام‬ ‫اختصاصی‬ ‫کتاب‬ ‫یک‬ ‫منابع‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫خیر؛‬«‫برق‬ ‫تاسیسات‬ ‫کتاب‬ ‫پالس‬».‫است‬ ‫شده‬ ‫آماده‬
 • 10. 6-3‫مهر‬ ‫طراحی‬ ‫و‬ ‫نظارت‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫به‬ ‫آیا‬ ) 96‫است؟‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫پاسخ‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫هم‬ ،‫بله‬ )‫پاسخ‬‫آن‬ ‫برای‬ ‫نیز‬ ‫مناسب‬ ‫درسنامه‬ ،‫تشریحی‬ ‫پاسخ‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫ها‬ .‫است‬ 6-4،‫برقی‬ ‫تاسيسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫قبولی‬ ‫برای‬ ‫آیا‬ ) ‫است؟‬ ‫کافی‬ ‫تنهائی‬ ‫به‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫مطالعه‬ ‫بضاعت‬ ‫حد‬ ‫در‬ ،‫آموزشی‬ ‫محصول‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫زیادی‬ ‫بسیار‬ ‫تالش‬ )‫پاسخ‬ ‫ا‬ ‫دهد‬ ‫پاسخ‬ ‫داوطلبان‬ ‫نیازهای‬ ‫به‬ ‫خود‬،‫ممکن‬ ‫مجموعه‬ ‫کاملترین‬ ‫داشتن‬ ‫برای‬ ‫ما‬ «‫طالئی‬ ‫بسته‬-‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫تضمینی‬»،«‫ای‬ ‫نقره‬ ‫بسته‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬»،«‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫برنزی‬ ‫بسته‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬»‫و‬«‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫های‬ ‫کتاب‬ ‫گنجینه‬» .‫شود‬ ‫می‬ ‫پیشنهاد‬ 6-5‫ببرم؟‬ ‫آزمون‬ ‫جلسه‬ ‫سر‬ ‫خود‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫توانم‬ ‫می‬ ‫آیا‬ ) ‫اساسا‬ ،‫بله‬ )‫پاسخ‬‫مد‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫نگارش‬ ‫حین‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫مسائلی‬ ‫از‬ ‫یکی‬،‫بوده‬ ‫نظر‬ ‫دقی‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫بوده‬ ‫درسنامه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫سهولت‬‫کار‬ ‫این‬ ‫ق‬ .‫شد‬ ‫انجام‬ 6-6‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫تمامی‬ ‫به‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫آیا‬ ) ‫است؟‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫پاسخ‬ ‫برقی‬ ‫تاسيسات‬ ‫اولین‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫تمامی‬ ‫به‬ ،‫بله‬ )‫پاسخ‬‫(سال‬ ‫دوره‬73‫آخری‬ ‫تا‬ )‫(مهر‬ ‫دوره‬ ‫ن‬96) .‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫پاسخ‬ 6-7‫مبحث‬ ‫جدید‬ ‫ویرایش‬ ‫آیا‬ )13‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫نيز‬ ‫است؟‬ ‫شده‬
 • 11. ‫مبحث‬ ‫متن‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫که‬ ‫نکاتی‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫تمامی‬ ،‫بله‬ )‫پاسخ‬13‫ج‬‫در‬ ‫است‬ ‫دید‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫روزرسانی‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫اصالح‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ 7‫نويسنده‬ ‫درباره‬ )‫اين‬‫کتا‬‫ب‬ ‫ارشد‬ ‫کارشناس‬ ،‫هستم‬ ‫محمدکريمي‬ ‫من‬ ‫بحال‬ ‫تا‬ ‫که‬ ‫قدرت‬ ‫برق‬ ‫مهندسي‬‫از‬ ‫بيش‬50 ‫و‬ ‫ژورنالها‬ ‫معتبرترين‬ ‫در‬ ‫علمي‬ ‫مقاله‬ ‫عنوان‬ ‫منتشر‬ ‫من‬ ‫از‬ ‫خارجي‬ ‫و‬ ‫داخلي‬ ‫هاي‬ ‫کنفرانس‬ ،‫شده‬13‫بار‬ ‫چند‬ ،‫ام‬ ‫کرده‬ ‫تاليف‬ ‫کتاب‬ ‫عنوان‬ ‫شده‬ ‫انتخاب‬ ‫نمونه‬ ‫معلم‬ ‫و‬ ‫پژوهشگر‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫نظام‬ ‫زمينه‬ ‫در‬ .‫ام‬‫بر‬ ‫عالوه‬ ،‫هم‬ ‫مهندسي‬ ‫خبري‬ ‫پايگاه‬ ‫تنها‬ ‫و‬ ‫اولين‬ ‫مديرمسئولي‬-‫مهندسي‬ ‫نظام‬ ‫اختصاصي‬ ‫تحليلي‬ ( ‫ايران‬http://akhbarmohandesi.ir/‫فيلم‬ ‫دو‬ ،‫کتاب‬ ‫عنوان‬ ‫هفت‬ ،) ‫(جمعا‬ ‫آموزشي‬52‫تحليلي‬ ‫نقد‬ ‫و‬ ‫يادداشت‬ ‫و‬ ‫آموزشي‬ ‫جزوه‬ ‫ها‬ ‫ده‬ ،)‫ساعت‬ ‫نوشته‬‫نقاط‬ ‫در‬ ‫برقي‬ ‫تاسيسات‬ ‫مهندسي‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫آمادگي‬ ‫دوره‬ ‫ها‬ ‫ده‬ ‫و‬ ‫علمي‬ ‫سوابق‬ ‫اسناد‬ ‫و‬ ‫جزئيات‬ ‫مشاهده‬ ‫براي‬ .‫ام‬ ‫کرده‬ ‫برگزار‬ ‫کشور‬ ‫مختلف‬ ( ‫شخصي‬ ‫سايت‬ ‫به‬ ‫لطفا‬ ‫من‬ ‫کاري‬ ‫و‬karimi.ir-http://mohammad) .‫فرمائيد‬ ‫مراجعه‬ 8‫ما‬ ‫با‬ ‫تماس‬ )
 • 12. ‫فروشگاه‬ ‫به‬ ‫محصوالت‬ ‫آخرين‬ ‫مشاهده‬ ‫اينترنتي‬ https://www.akhbarmohandesi.ir/shop ‫دوره‬ ‫مدرس‬ ‫و‬ ‫مولف‬ ‫شخصي‬ ‫سايت‬ http://mohammad-karimi.ir ‫کانال‬‫ارائه‬ ‫و‬ ‫روزانه‬ ‫آموزش‬ ‫با‬ ‫تلگرامي‬ :‫اعضا‬ ‫ويژه‬ ‫تخفيف‬ https://telegram.me/tasisat_barghi :‫ها‬ ‫دوره‬ ‫مدرس‬ ‫و‬ ‫کتاب‬ ‫مولف‬ ‫با‬ ‫مستقیم‬ ‫تماس‬ https://telegram.me/akhbarmohandesi_admin 02166404186 info@akhbarmohandesi.ir