SlideShare a Scribd company logo

سیستم اعلام حریق آدرس‌پذیر چیست؟

آموزش جامع و رایگان کلیه مفاهیم مرتبط با درآمد دلاری در داخل کشور و یا اعزام مهندس برق به خارج در سایت آکادمی کسب و کار برقی: www.mohammad-karimi.com/dollar برای مشاوره تماس بگیرید: ۰۲۱۶۶۴۰۴۱۸۶ در تلگرام و ایسناگرام ما را سرچ کنید: @electro_rich

1 of 11
Download to read offline
1
‫سیستم‬
‫حریق‬ ‫اعلام‬
‫آدرس‬
‫چیست؟‬ ‫پذیر‬
:‫کلیدی‬ ‫کلمه‬
‫حریق‬ ‫اعلام‬
‫آدرس‬
‫پذیر‬
،
Addressable Fire
Alarm
،
‫حریق‬ ‫اعلام‬
،
Fire Alarm
،
‫حریق‬ ‫اعلام‬ ‫سیستم‬ ‫کاربرد‬
‫آدرس‬
‫پذیر‬
،
،‫دتکتور‬
Detector
،
‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آموزش‬ ‫مرجع‬ ‫برقی؛‬ ‫تاسیسات‬
2
121
-
66010166
@tasisat_barghi
:‫چکیده‬
‫پروژه‬ ‫در‬
‫بزرگ‬ ‫های‬
‫مثل‬
‫ساختمان‬
‫ت‬ ‫های‬
‫جهت‬ ‫بزرگ‬ ‫جاری‬
‫ب‬ ‫و‬ ‫سریع‬ ‫شناسایی‬
‫موقعیت‬ ‫موقع‬
‫های‬
‫حریق‬
‫اع‬ ‫سیستم‬ ‫از‬
‫لام‬
‫آدرس‬ ‫حریق‬
‫می‬ ‫استفاده‬ ‫پذیر‬
‫نمایند‬
‫اعلام‬ ‫سیستم‬ ‫در‬ .
‫آدرس‬ ‫حریق‬
‫سیم‬ ‫پذیر‬
‫ب‬ ‫کشی‬
‫صورت‬ ‫لوپ‬ ‫یا‬ ‫حلقه‬ ‫صورت‬
‫می‬
.‫گیرد‬
‫سیستم‬ ‫در‬
‫آدرس‬ ‫حریق‬ ‫اعلام‬
‫امکانات‬ ،‫پذیر‬
‫نرم‬
‫افزاری‬
‫خیلی‬
‫پروژه‬ ‫در‬ .‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫زیادی‬
‫از‬ ‫بزرگ‬ ‫های‬
‫می‬ ‫استفاده‬ ‫کاربردی‬ ‫تنظیمات‬ ‫این‬
‫شود‬
.
‫به‬ ‫دادن‬ ‫کد‬
‫تجه‬
‫ی‬
‫زات‬
‫حر‬ ‫اعلام‬
‫ی‬
‫ق‬
‫پذ‬ ‫آدرس‬
‫ی‬
‫ر‬
‫به‬
‫در‬ ‫کلی‬ ‫صورت‬
2
‫مدل‬
‫نرم‬
‫افزاری‬
‫سخت‬ ‫و‬
‫امکان‬ ‫افزاری‬
‫پذیر‬
‫است‬
.
‫سیستم‬
‫های‬
‫ی‬
‫طر‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫که‬
‫می‬ ‫کد‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫یق‬
‫عملیات‬ ‫گیرند‬
‫خیلی‬
‫راحت‬
‫آسان‬ ‫و‬ ‫تر‬
‫هم‬ .‫داشت‬ ‫خواهند‬ ‫رو‬ ‫پیش‬ ‫را‬ ‫تری‬
‫چنین‬
‫کم‬ ‫خطای‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫کددهی‬
‫تری‬
‫هم‬
.‫دارد‬
‫اعلام‬ ‫سیستم‬
‫آدرس‬ ‫حریق‬
‫متعددی‬ ‫معایب‬ ‫و‬ ‫مزایا‬ ‫دارای‬ ‫پذیر‬
‫است‬
‫که‬ ،
‫برایتان‬ ‫مقاله‬ ‫ادامه‬ ‫در‬
‫بیان‬
‫می‬
.‫شود‬
‫برقی‬ ‫تاسیسات‬
‫؛‬
‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آموزش‬ ‫مرجع‬
121
-
66010166
@tasisat_barghi
1
-
‫حریق‬ ‫اعلام‬ ‫سیستم‬
‫آدرس‬
‫پذیر‬
‫چیست؟‬
‫پروژه‬ ‫در‬
‫بزرگ‬ ‫های‬
‫مثل‬
‫ساختمان‬
‫ت‬ ‫های‬
‫جهت‬ ‫بزرگ‬ ‫جاری‬
‫ب‬ ‫و‬ ‫سریع‬ ‫شناسایی‬
‫موقعیت‬ ‫موقع‬
‫های‬
‫حریق‬
‫حری‬ ‫اعلام‬ ‫سیستم‬ ‫از‬
‫ق‬
‫آدرس‬
‫می‬ ‫استفاده‬ ‫پذیر‬
‫نمایند‬
.
‫اکثرا‬
‫د‬ ‫حریق‬ ‫اعلام‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ ‫از‬
‫ر‬
‫بیمارستان‬
‫هتل‬ ،‫بزرگ‬ ‫درمانی‬ ‫مراکز‬ ،‫ها‬
‫دانشگاه‬ ،‫ها‬
‫اداره‬ ،‫ها‬
‫های‬
‫ساختمان‬ ،‫بزرگ‬
‫استفاده‬ ..... ‫و‬ ‫بالا‬ ‫واحدهای‬ ‫تعداد‬ ‫با‬ ‫تجاری‬ ‫های‬
‫شود‬ ‫می‬
.
‫آدرس‬ ‫حریق‬ ‫اعلام‬ ‫سیستم‬ ‫در‬
‫سیم‬ ‫پذیر‬
‫ب‬ ‫کشی‬
‫ی‬ ‫حلقه‬ ‫صورت‬
‫لوپ‬ ‫ا‬
‫می‬ ‫صورت‬
‫ب‬ .‫گیرد‬
‫سیم‬ ‫که‬ ‫صورتی‬
‫حلقه‬ ‫خروجی‬ ‫ترمینال‬ ‫از‬ ‫کشی‬
‫پنل‬ ‫کنذل‬ ‫در‬
‫شروع‬
‫زمانی‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬
‫عبور‬ ‫تجهیزات‬ ‫از‬ ‫که‬
،‫کرد‬
‫مجددا‬
‫کنرل‬ ‫به‬
‫وارد‬ ‫حلقه‬ ‫ورودی‬ ‫ترمینال‬ ‫و‬ ‫پنل‬
‫شود‬ ‫می‬
.
‫به‬ ‫لازم‬
‫سیستم‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫که‬ ،‫است‬ ‫ذکر‬
‫ها‬
‫کلیه‬
‫س‬ ‫تجهیزات‬
‫یستم‬
‫مثل‬
‫شستی‬ ،‫دتکتورها‬
‫ماژول‬ ،‫فلشرها‬ ،‫آژیرها‬ ،‫ها‬
‫همگی‬ .... ‫و‬ ‫ها‬
‫هم‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫لوپ‬ ‫یا‬ ‫حلقه‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ،‫بود‬ ‫خواهند‬ ‫قادر‬
‫قرار‬ ‫دیگر‬
‫این‬ ‫در‬ .‫گیرند‬
‫نی‬ ‫دیگر‬ ‫جا‬
‫ا‬
‫مسیری‬ ‫به‬ ‫زی‬
‫از‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫مجزا‬
‫کاشف‬
‫حریق‬ ‫اعلام‬ ‫تجهیزات‬ ‫و‬ ‫حریق‬ ‫های‬
‫نیست‬
.
‫س‬ ‫در‬
‫ی‬
‫ستم‬
‫حر‬ ‫اعلام‬
‫ی‬
‫ق‬
‫پذ‬ ‫آدرس‬
‫ی‬
،‫ر‬
‫قطعه‬ ‫هر‬
‫ی‬
‫ک‬
‫کد‬
‫ی‬
‫ا‬
‫آدرس‬
‫م‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫مختص‬
‫ی‬
‫گ‬
‫ی‬
‫رد‬
‫برا‬ ‫و‬
‫ی‬
‫آدرس‬ ،‫پنل‬ ‫کنترل‬ ‫در‬ ‫کد‬ ‫آن‬
‫ی‬
‫ا‬
‫ل‬
‫ی‬
‫بل‬
‫ی‬
‫م‬ ‫ثبت‬ ‫نصب‬ ‫محل‬ ‫از‬
‫ی‬
‫گردد‬
‫بد‬ .
‫ی‬
‫ن‬
‫زمان‬ ‫منظور‬
‫ی‬
‫بر‬ ‫که‬
‫ا‬
‫ی‬
‫د‬ ‫مثال‬
‫تکتور‬
‫ی‬
‫وضع‬ ‫در‬
‫ی‬
‫ت‬
‫حر‬
‫ی‬
‫ق‬
‫ی‬
‫ا‬
‫بگ‬ ‫قرار‬ ‫خطا‬
‫ی‬
،‫رد‬
‫آدر‬ ‫شماره‬
،‫س‬
،‫قطعه‬ ‫نوع‬
‫زون‬
‫ی‬
‫در‬ ‫که‬
‫آن‬
‫نصب‬
‫گردی‬
‫محل‬ ‫مشخصات‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫ده‬
‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آموزش‬ ‫مرجع‬ ‫برقی؛‬ ‫تاسیسات‬
0
121
-
66010166
@tasisat_barghi
‫رو‬ ،‫نصب‬
‫ی‬
‫نما‬ ‫صفحه‬
‫ی‬
‫ش‬
‫حر‬ ‫اعلام‬ ‫پنل‬ ‫کنترل‬
‫ی‬
‫ق‬
‫پذ‬ ‫آدرس‬
‫ی‬
،‫ر‬
‫م‬ ‫داده‬ ‫نشان‬
‫ی‬
.‫شود‬
‫سیستم‬ ‫در‬
‫آدرس‬ ‫حریق‬ ‫اعلام‬
‫نرم‬ ‫امکانات‬ ،‫پذیر‬
‫افزاری‬
‫خیلی‬
‫زیادی‬
‫پروژه‬ ‫در‬ .‫دارد‬ ‫وجود‬
‫این‬ ‫از‬ ‫بزرگ‬ ‫های‬
‫کاربردی‬ ‫تنظیمات‬
‫می‬ ‫استفاده‬
‫شود‬
‫این‬ ‫در‬ ‫مهم‬ ‫تنظیمات‬ ‫این‬ ‫جمله‬ ‫از‬ .
‫سیست‬ ‫گونه‬
‫م‬
‫می‬ ‫ها‬
‫می‬ ‫عنوان‬ ‫زیر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫مواردی‬ ‫به‬ ‫توان‬
‫گردد‬
‫اشاره‬ ،
‫کرد‬
:

‫تغ‬
‫یی‬
‫ر‬
‫حساس‬ ‫سطح‬
‫ی‬
‫ت‬
‫د‬
‫تکتورها‬
‫ی‬
‫دود‬
‫ی‬

‫تغ‬
‫یی‬
‫ر‬
‫حرارت‬ ‫کلاس‬
‫ی‬
‫د‬
‫تکتورها‬
‫ی‬
‫حرارت‬
‫ی‬

‫تغ‬
‫یی‬
‫ر‬
‫صدا‬ ‫سطح‬
‫ی‬
‫آژ‬
‫ی‬
‫رها‬

‫ا‬
‫ی‬
‫جاد‬
‫شب‬ ‫و‬ ‫روز‬ ‫مد‬

‫مد‬ ‫مد‬
‫ی‬
‫ر‬
‫ی‬
‫ت‬
‫کاذب‬ ‫آلارم‬

‫ر‬ ‫برنامه‬
‫ی‬
‫ز‬
‫ی‬
‫رله‬
‫ها‬

‫گروه‬
‫بند‬
‫ی‬
‫آژ‬
‫ی‬
‫رها‬

‫زون‬ ‫به‬ ‫بندی‬ ‫اختصاص‬
‫ها‬

‫تجه‬
‫ی‬
‫زات‬
‫حر‬ ‫کشف‬
‫ی‬
‫ق‬

‫ا‬
‫ی‬
‫جاد‬
‫تاخ‬
‫ی‬
‫ر‬
‫آژ‬ ‫وصل‬ ‫در‬
‫ی‬
‫رها‬

........ ‫و‬
‫برقی‬ ‫تاسیسات‬
‫؛‬
‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آموزش‬ ‫مرجع‬
121
-
66010166
@tasisat_barghi
2
-
‫تجه‬ ‫به‬ ‫دادن‬ ‫کد‬
‫ی‬
‫زات‬
‫حر‬ ‫اعلام‬
‫ی‬
‫ق‬
‫پذ‬ ‫آدرس‬
‫ی‬
‫ر‬
‫تجه‬ ‫به‬ ‫دادن‬ ‫کد‬
‫ی‬
‫زات‬
‫حر‬ ‫اعلام‬
‫ی‬
‫ق‬
‫پذ‬ ‫آدرس‬
‫ی‬
‫ر‬
‫ب‬
‫در‬ ‫کلی‬ ‫صورت‬
2
‫نرم‬ ‫مدل‬
‫سخت‬ ‫و‬ ‫افزاری‬
‫امکان‬ ‫افزاری‬
‫پذیر‬
‫است‬
.
‫قابل‬
،‫است‬ ‫ذکر‬
‫متفاوت‬ ‫نیز‬ ‫مختلف‬ ‫برندهای‬ ‫در‬ ‫دادن‬ ‫کد‬ ‫که‬
‫است‬
.
‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آموزش‬ ‫مرجع‬ ‫برقی؛‬ ‫تاسیسات‬
6
121
-
66010166
@tasisat_barghi
1
-
2
-
‫تجه‬ ‫به‬ ‫دادن‬ ‫کد‬
‫ی‬
‫زات‬
‫حر‬ ‫اعلام‬
‫ی‬
‫ق‬
‫آدرس‬
‫پذ‬
‫ی‬
‫ر‬
‫ب‬
‫سخت‬ ‫صورت‬
‫افزاری‬
‫آدر‬ ‫حریق‬ ‫اعلام‬ ‫تجهیزات‬ ‫در‬
‫س‬
‫ب‬ ‫که‬ ‫پذیری‬
‫سخت‬ ‫صورت‬
‫افزاری‬
‫م‬ ‫کد‬
‫ی‬
‫دیپ‬ ‫توسط‬ ‫عملیات‬ ‫این‬ ،‫گیرند‬
‫سوییچ‬
‫سلک‬ ‫کلیدهای‬ ،‫ها‬
‫توری‬
‫آدرس‬ ‫یا‬ ‫و‬
‫می‬ ‫انجام‬ ‫دهی‬
‫گردد‬
‫نیز‬ ‫افزاری‬ ‫سخت‬ ‫عملیات‬ ‫این‬ ‫به‬ .
Hard Addressing
‫می‬ ‫گفته‬
.‫شود‬
2
-
2
-
‫تجه‬ ‫به‬ ‫دادن‬ ‫کد‬
‫ی‬
‫زات‬
‫حر‬ ‫اعلام‬
‫ی‬
‫ق‬
‫پذ‬ ‫آدرس‬
‫ی‬
‫ر‬
‫ب‬
‫صورت‬
‫نرم‬
‫افزاری‬
‫تجهی‬
‫آدرس‬ ‫حریق‬ ‫اعلام‬ ‫زات‬
‫ب‬ ‫که‬ ‫پذیری‬
‫نرم‬ ‫صورت‬
‫می‬ ‫کد‬ ‫افزاری‬
‫هیچ‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫بدون‬ ،‫گیرند‬
‫کد‬ ‫عملیات‬ ‫سلکتور‬ ‫و‬ ‫سوئیچ‬ ‫دیپ‬ ‫گونه‬
‫می‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫دهی‬
‫دهند‬
‫مخصوص‬ ‫دستگاه‬ ‫توسط‬ ‫فرآیند‬ ‫این‬ .
Handheld Programmer
‫می‬ ‫کد‬
‫هم‬ .‫گیرند‬
‫می‬ ‫چنین‬
‫توان‬
،‫گفت‬
‫آدرس‬ ‫پنل‬ ‫کنترل‬
‫ب‬ ‫نیز‬ ‫پذیر‬
‫صورت‬
Auto Addressing
‫می‬ ‫کد‬
.‫گیرد‬
‫دقت‬
‫کنید‬
‫سیستم‬ ،
‫طریق‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫هایی‬
‫افزاری‬ ‫نرم‬
‫می‬ ‫کد‬
‫گیرند‬
‫راحت‬ ‫بسیار‬ ‫عملیات‬
‫آسان‬ ‫و‬ ‫تر‬
‫را‬ ‫تری‬
.‫داشت‬ ‫خواهند‬ ‫رو‬ ‫پیش‬
‫هم‬
‫کم‬ ‫خطای‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫کددهی‬ ‫چنین‬
.‫دارد‬ ‫تری‬

Recommended

دتکتور دودی چیست و از چه اجزایی تشکیل شده است؟
دتکتور دودی چیست و از چه اجزایی تشکیل شده است؟دتکتور دودی چیست و از چه اجزایی تشکیل شده است؟
دتکتور دودی چیست و از چه اجزایی تشکیل شده است؟Mohammad Karimi
 
نحوه پیاده‌سازی و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف؟
نحوه پیاده‌سازی و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف؟نحوه پیاده‌سازی و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف؟
نحوه پیاده‌سازی و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف؟Mohammad Karimi
 
سیستم‌ آنتن مرکزی تحت شبکه (IP) چیست؟
سیستم‌ آنتن مرکزی تحت شبکه (IP) چیست؟سیستم‌ آنتن مرکزی تحت شبکه (IP) چیست؟
سیستم‌ آنتن مرکزی تحت شبکه (IP) چیست؟Mohammad Karimi
 
IP SYSTEM.......
IP SYSTEM.......IP SYSTEM.......
IP SYSTEM.......Nasim Farsi
 
برای ورود به بازار کار رشته برق، شغل نصاب آنتن مرکزی گزینه مناسبی است. نصب آن...
برای ورود به بازار کار رشته برق، شغل نصاب آنتن مرکزی گزینه مناسبی است. نصب آن...برای ورود به بازار کار رشته برق، شغل نصاب آنتن مرکزی گزینه مناسبی است. نصب آن...
برای ورود به بازار کار رشته برق، شغل نصاب آنتن مرکزی گزینه مناسبی است. نصب آن...Mohammad Karimi
 
دستگاه حضور و غیاب
دستگاه حضور و غیابدستگاه حضور و غیاب
دستگاه حضور و غیابkaraban41378
 

More Related Content

Similar to سیستم اعلام حریق آدرس‌پذیر چیست؟

گاهنامه چهارمحال و_بختیاری_دیماه
گاهنامه چهارمحال و_بختیاری_دیماهگاهنامه چهارمحال و_بختیاری_دیماه
گاهنامه چهارمحال و_بختیاری_دیماهtarasad
 
روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق
روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق
روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق Mohammad Karimi
 
بررسی اجمالی دستگاه عیب یاب کابل TDR
بررسی اجمالی دستگاه عیب یاب کابل TDRبررسی اجمالی دستگاه عیب یاب کابل TDR
بررسی اجمالی دستگاه عیب یاب کابل TDRjamal ansary
 
طراحي شبكه های مخابراتی و کامپیوتری
طراحي شبكه های مخابراتی و کامپیوتریطراحي شبكه های مخابراتی و کامپیوتری
طراحي شبكه های مخابراتی و کامپیوتریabbas pirnazaraine
 
سیستم جریان ضعیف تحت شبکه چیست؟
سیستم جریان ضعیف تحت شبکه چیست؟سیستم جریان ضعیف تحت شبکه چیست؟
سیستم جریان ضعیف تحت شبکه چیست؟Mohammad Karimi
 
طراحی شبکه های کامپیوتری
طراحی شبکه های کامپیوتریطراحی شبکه های کامپیوتری
طراحی شبکه های کامپیوتریtarasad
 
امنیت شبکه
امنیت شبکهامنیت شبکه
امنیت شبکهarichoana
 
بازار کار رشته برق
بازار کار رشته برقبازار کار رشته برق
بازار کار رشته برقMohammad Karimi
 
سیستم تلفن تحت شبکه (VOIP) چیست؟
سیستم تلفن تحت شبکه (VOIP) چیست؟سیستم تلفن تحت شبکه (VOIP) چیست؟
سیستم تلفن تحت شبکه (VOIP) چیست؟Mohammad Karimi
 
درآمد دلاری از مهندسی برق چگونه امکان پذیر است؟
درآمد دلاری از مهندسی برق چگونه امکان پذیر است؟درآمد دلاری از مهندسی برق چگونه امکان پذیر است؟
درآمد دلاری از مهندسی برق چگونه امکان پذیر است؟Mohammad Karimi
 
پلتفرمهای نرم افزاری و سخت افزاری پیاده سازی راهکارهای اینترنت اشیاء
پلتفرمهای نرم افزاری و سخت افزاری پیاده سازی راهکارهای اینترنت اشیاءپلتفرمهای نرم افزاری و سخت افزاری پیاده سازی راهکارهای اینترنت اشیاء
پلتفرمهای نرم افزاری و سخت افزاری پیاده سازی راهکارهای اینترنت اشیاءstartupIoT
 
درس مهنسی اینترنت فصل 1شبکه
درس مهنسی اینترنت فصل 1شبکهدرس مهنسی اینترنت فصل 1شبکه
درس مهنسی اینترنت فصل 1شبکهNavid Einakchi
 
An introduction to TRON cryptocurrency
An introduction to TRON cryptocurrencyAn introduction to TRON cryptocurrency
An introduction to TRON cryptocurrencyMohammad Mahdi Mojahed
 
صفر تا صد شغل مهندسی برق الکترونیک
صفر تا صد شغل مهندسی برق الکترونیکصفر تا صد شغل مهندسی برق الکترونیک
صفر تا صد شغل مهندسی برق الکترونیکMohammad Karimi
 
موضوع تحقیق : بررسی وسایل کنترل وحفاظت الکتریکی
موضوع تحقیق : بررسی وسایل کنترل وحفاظت الکتریکیموضوع تحقیق : بررسی وسایل کنترل وحفاظت الکتریکی
موضوع تحقیق : بررسی وسایل کنترل وحفاظت الکتریکیtahereh sharafi
 
بهترین روش های کاهش تلفات در شبکه های توزیع برق
بهترین روش های کاهش تلفات در شبکه های توزیع برقبهترین روش های کاهش تلفات در شبکه های توزیع برق
بهترین روش های کاهش تلفات در شبکه های توزیع برقnovin ghalam
 

Similar to سیستم اعلام حریق آدرس‌پذیر چیست؟ (20)

گاهنامه چهارمحال و_بختیاری_دیماه
گاهنامه چهارمحال و_بختیاری_دیماهگاهنامه چهارمحال و_بختیاری_دیماه
گاهنامه چهارمحال و_بختیاری_دیماه
 
BMS چیست
BMS چیست BMS چیست
BMS چیست
 
روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق
روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق
روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق
 
بررسی اجمالی دستگاه عیب یاب کابل TDR
بررسی اجمالی دستگاه عیب یاب کابل TDRبررسی اجمالی دستگاه عیب یاب کابل TDR
بررسی اجمالی دستگاه عیب یاب کابل TDR
 
طراحي شبكه های مخابراتی و کامپیوتری
طراحي شبكه های مخابراتی و کامپیوتریطراحي شبكه های مخابراتی و کامپیوتری
طراحي شبكه های مخابراتی و کامپیوتری
 
سیستم جریان ضعیف تحت شبکه چیست؟
سیستم جریان ضعیف تحت شبکه چیست؟سیستم جریان ضعیف تحت شبکه چیست؟
سیستم جریان ضعیف تحت شبکه چیست؟
 
طراحی شبکه های کامپیوتری
طراحی شبکه های کامپیوتریطراحی شبکه های کامپیوتری
طراحی شبکه های کامپیوتری
 
امنیت شبکه
امنیت شبکهامنیت شبکه
امنیت شبکه
 
معرفی شرکت صنایع هوشمند گونش Linked in
معرفی شرکت صنایع هوشمند گونش Linked in معرفی شرکت صنایع هوشمند گونش Linked in
معرفی شرکت صنایع هوشمند گونش Linked in
 
بازار کار رشته برق
بازار کار رشته برقبازار کار رشته برق
بازار کار رشته برق
 
سیستم تلفن تحت شبکه (VOIP) چیست؟
سیستم تلفن تحت شبکه (VOIP) چیست؟سیستم تلفن تحت شبکه (VOIP) چیست؟
سیستم تلفن تحت شبکه (VOIP) چیست؟
 
درآمد دلاری از مهندسی برق چگونه امکان پذیر است؟
درآمد دلاری از مهندسی برق چگونه امکان پذیر است؟درآمد دلاری از مهندسی برق چگونه امکان پذیر است؟
درآمد دلاری از مهندسی برق چگونه امکان پذیر است؟
 
پلتفرمهای نرم افزاری و سخت افزاری پیاده سازی راهکارهای اینترنت اشیاء
پلتفرمهای نرم افزاری و سخت افزاری پیاده سازی راهکارهای اینترنت اشیاءپلتفرمهای نرم افزاری و سخت افزاری پیاده سازی راهکارهای اینترنت اشیاء
پلتفرمهای نرم افزاری و سخت افزاری پیاده سازی راهکارهای اینترنت اشیاء
 
درس مهنسی اینترنت فصل 1شبکه
درس مهنسی اینترنت فصل 1شبکهدرس مهنسی اینترنت فصل 1شبکه
درس مهنسی اینترنت فصل 1شبکه
 
An introduction to TRON cryptocurrency
An introduction to TRON cryptocurrencyAn introduction to TRON cryptocurrency
An introduction to TRON cryptocurrency
 
Imen Power Supply Chain
Imen Power Supply ChainImen Power Supply Chain
Imen Power Supply Chain
 
صفر تا صد شغل مهندسی برق الکترونیک
صفر تا صد شغل مهندسی برق الکترونیکصفر تا صد شغل مهندسی برق الکترونیک
صفر تا صد شغل مهندسی برق الکترونیک
 
موضوع تحقیق : بررسی وسایل کنترل وحفاظت الکتریکی
موضوع تحقیق : بررسی وسایل کنترل وحفاظت الکتریکیموضوع تحقیق : بررسی وسایل کنترل وحفاظت الکتریکی
موضوع تحقیق : بررسی وسایل کنترل وحفاظت الکتریکی
 
بهترین روش های کاهش تلفات در شبکه های توزیع برق
بهترین روش های کاهش تلفات در شبکه های توزیع برقبهترین روش های کاهش تلفات در شبکه های توزیع برق
بهترین روش های کاهش تلفات در شبکه های توزیع برق
 
NativeWT of BMS
NativeWT of BMSNativeWT of BMS
NativeWT of BMS
 

More from Mohammad Karimi

_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf
_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf
_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdfMohammad Karimi
 
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdf
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdfشرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdf
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdfMohammad Karimi
 
دوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdf
دوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdfدوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdf
دوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdfMohammad Karimi
 
تفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docx
تفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docxتفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docx
تفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docxMohammad Karimi
 
فهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقی
فهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقیفهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقی
فهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقیMohammad Karimi
 
کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق
کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق
کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق Mohammad Karimi
 
برگزاری ازمون نظام مهندسی برق
برگزاری ازمون نظام مهندسی برق برگزاری ازمون نظام مهندسی برق
برگزاری ازمون نظام مهندسی برق Mohammad Karimi
 
کتاب آزمون نظام مهندسی برق
کتاب آزمون نظام مهندسی برق کتاب آزمون نظام مهندسی برق
کتاب آزمون نظام مهندسی برق Mohammad Karimi
 
شرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdf
شرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdfشرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdf
شرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdfMohammad Karimi
 
10 دستور برای موفقیت در آزمون
10 دستور برای موفقیت در آزمون 10 دستور برای موفقیت در آزمون
10 دستور برای موفقیت در آزمون Mohammad Karimi
 
مراحل ثبت نام در آزمون نظام مهندسی برق
 مراحل ثبت نام در آزمون نظام مهندسی برق مراحل ثبت نام در آزمون نظام مهندسی برق
مراحل ثبت نام در آزمون نظام مهندسی برق Mohammad Karimi
 
نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی برق
 نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی برق نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی برق
نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی برق Mohammad Karimi
 
اصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برق
اصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برقاصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برق
اصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برقMohammad Karimi
 
بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق
بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق
بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق Mohammad Karimi
 
شرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
شرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برقشرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
شرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برقMohammad Karimi
 
روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق Mohammad Karimi
 
رشته مهندسی برق قدرت
رشته مهندسی برق قدرترشته مهندسی برق قدرت
رشته مهندسی برق قدرتMohammad Karimi
 
مصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریق
مصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریقمصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریق
مصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریقMohammad Karimi
 
کارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کند
کارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کندکارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کند
کارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کندMohammad Karimi
 
استخدام مهندس برق به صورت پاره وقت و شغل های برقی
استخدام مهندس برق به صورت پاره وقت و شغل های برقیاستخدام مهندس برق به صورت پاره وقت و شغل های برقی
استخدام مهندس برق به صورت پاره وقت و شغل های برقیMohammad Karimi
 

More from Mohammad Karimi (20)

_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf
_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf
_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf
 
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdf
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdfشرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdf
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdf
 
دوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdf
دوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdfدوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdf
دوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdf
 
تفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docx
تفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docxتفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docx
تفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docx
 
فهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقی
فهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقیفهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقی
فهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقی
 
کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق
کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق
کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق
 
برگزاری ازمون نظام مهندسی برق
برگزاری ازمون نظام مهندسی برق برگزاری ازمون نظام مهندسی برق
برگزاری ازمون نظام مهندسی برق
 
کتاب آزمون نظام مهندسی برق
کتاب آزمون نظام مهندسی برق کتاب آزمون نظام مهندسی برق
کتاب آزمون نظام مهندسی برق
 
شرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdf
شرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdfشرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdf
شرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdf
 
10 دستور برای موفقیت در آزمون
10 دستور برای موفقیت در آزمون 10 دستور برای موفقیت در آزمون
10 دستور برای موفقیت در آزمون
 
مراحل ثبت نام در آزمون نظام مهندسی برق
 مراحل ثبت نام در آزمون نظام مهندسی برق مراحل ثبت نام در آزمون نظام مهندسی برق
مراحل ثبت نام در آزمون نظام مهندسی برق
 
نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی برق
 نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی برق نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی برق
نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی برق
 
اصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برق
اصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برقاصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برق
اصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برق
 
بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق
بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق
بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق
 
شرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
شرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برقشرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
شرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
 
روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
 
رشته مهندسی برق قدرت
رشته مهندسی برق قدرترشته مهندسی برق قدرت
رشته مهندسی برق قدرت
 
مصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریق
مصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریقمصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریق
مصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریق
 
کارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کند
کارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کندکارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کند
کارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کند
 
استخدام مهندس برق به صورت پاره وقت و شغل های برقی
استخدام مهندس برق به صورت پاره وقت و شغل های برقیاستخدام مهندس برق به صورت پاره وقت و شغل های برقی
استخدام مهندس برق به صورت پاره وقت و شغل های برقی
 

سیستم اعلام حریق آدرس‌پذیر چیست؟

 • 1. 1 ‫سیستم‬ ‫حریق‬ ‫اعلام‬ ‫آدرس‬ ‫چیست؟‬ ‫پذیر‬ :‫کلیدی‬ ‫کلمه‬ ‫حریق‬ ‫اعلام‬ ‫آدرس‬ ‫پذیر‬ ، Addressable Fire Alarm ، ‫حریق‬ ‫اعلام‬ ، Fire Alarm ، ‫حریق‬ ‫اعلام‬ ‫سیستم‬ ‫کاربرد‬ ‫آدرس‬ ‫پذیر‬ ، ،‫دتکتور‬ Detector ،
 • 2. ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آموزش‬ ‫مرجع‬ ‫برقی؛‬ ‫تاسیسات‬ 2 121 - 66010166 @tasisat_barghi :‫چکیده‬ ‫پروژه‬ ‫در‬ ‫بزرگ‬ ‫های‬ ‫مثل‬ ‫ساختمان‬ ‫ت‬ ‫های‬ ‫جهت‬ ‫بزرگ‬ ‫جاری‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫سریع‬ ‫شناسایی‬ ‫موقعیت‬ ‫موقع‬ ‫های‬ ‫حریق‬ ‫اع‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫لام‬ ‫آدرس‬ ‫حریق‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫پذیر‬ ‫نمایند‬ ‫اعلام‬ ‫سیستم‬ ‫در‬ . ‫آدرس‬ ‫حریق‬ ‫سیم‬ ‫پذیر‬ ‫ب‬ ‫کشی‬ ‫صورت‬ ‫لوپ‬ ‫یا‬ ‫حلقه‬ ‫صورت‬ ‫می‬ .‫گیرد‬ ‫سیستم‬ ‫در‬ ‫آدرس‬ ‫حریق‬ ‫اعلام‬ ‫امکانات‬ ،‫پذیر‬ ‫نرم‬ ‫افزاری‬ ‫خیلی‬ ‫پروژه‬ ‫در‬ .‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫زیادی‬ ‫از‬ ‫بزرگ‬ ‫های‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫کاربردی‬ ‫تنظیمات‬ ‫این‬ ‫شود‬ . ‫به‬ ‫دادن‬ ‫کد‬ ‫تجه‬ ‫ی‬ ‫زات‬ ‫حر‬ ‫اعلام‬ ‫ی‬ ‫ق‬ ‫پذ‬ ‫آدرس‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫به‬ ‫در‬ ‫کلی‬ ‫صورت‬ 2 ‫مدل‬ ‫نرم‬ ‫افزاری‬ ‫سخت‬ ‫و‬ ‫امکان‬ ‫افزاری‬ ‫پذیر‬ ‫است‬ . ‫سیستم‬ ‫های‬ ‫ی‬ ‫طر‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫می‬ ‫کد‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫یق‬ ‫عملیات‬ ‫گیرند‬ ‫خیلی‬ ‫راحت‬ ‫آسان‬ ‫و‬ ‫تر‬ ‫هم‬ .‫داشت‬ ‫خواهند‬ ‫رو‬ ‫پیش‬ ‫را‬ ‫تری‬ ‫چنین‬ ‫کم‬ ‫خطای‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫کددهی‬ ‫تری‬ ‫هم‬ .‫دارد‬ ‫اعلام‬ ‫سیستم‬ ‫آدرس‬ ‫حریق‬ ‫متعددی‬ ‫معایب‬ ‫و‬ ‫مزایا‬ ‫دارای‬ ‫پذیر‬ ‫است‬ ‫که‬ ، ‫برایتان‬ ‫مقاله‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ‫بیان‬ ‫می‬ .‫شود‬
 • 3. ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫؛‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آموزش‬ ‫مرجع‬ 121 - 66010166 @tasisat_barghi 1 - ‫حریق‬ ‫اعلام‬ ‫سیستم‬ ‫آدرس‬ ‫پذیر‬ ‫چیست؟‬ ‫پروژه‬ ‫در‬ ‫بزرگ‬ ‫های‬ ‫مثل‬ ‫ساختمان‬ ‫ت‬ ‫های‬ ‫جهت‬ ‫بزرگ‬ ‫جاری‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫سریع‬ ‫شناسایی‬ ‫موقعیت‬ ‫موقع‬ ‫های‬ ‫حریق‬ ‫حری‬ ‫اعلام‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫ق‬ ‫آدرس‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫پذیر‬ ‫نمایند‬ . ‫اکثرا‬ ‫د‬ ‫حریق‬ ‫اعلام‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫ر‬ ‫بیمارستان‬ ‫هتل‬ ،‫بزرگ‬ ‫درمانی‬ ‫مراکز‬ ،‫ها‬ ‫دانشگاه‬ ،‫ها‬ ‫اداره‬ ،‫ها‬ ‫های‬ ‫ساختمان‬ ،‫بزرگ‬ ‫استفاده‬ ..... ‫و‬ ‫بالا‬ ‫واحدهای‬ ‫تعداد‬ ‫با‬ ‫تجاری‬ ‫های‬ ‫شود‬ ‫می‬ . ‫آدرس‬ ‫حریق‬ ‫اعلام‬ ‫سیستم‬ ‫در‬ ‫سیم‬ ‫پذیر‬ ‫ب‬ ‫کشی‬ ‫ی‬ ‫حلقه‬ ‫صورت‬ ‫لوپ‬ ‫ا‬ ‫می‬ ‫صورت‬ ‫ب‬ .‫گیرد‬ ‫سیم‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫حلقه‬ ‫خروجی‬ ‫ترمینال‬ ‫از‬ ‫کشی‬ ‫پنل‬ ‫کنذل‬ ‫در‬ ‫شروع‬ ‫زمانی‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫عبور‬ ‫تجهیزات‬ ‫از‬ ‫که‬ ،‫کرد‬ ‫مجددا‬ ‫کنرل‬ ‫به‬ ‫وارد‬ ‫حلقه‬ ‫ورودی‬ ‫ترمینال‬ ‫و‬ ‫پنل‬ ‫شود‬ ‫می‬ . ‫به‬ ‫لازم‬ ‫سیستم‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫که‬ ،‫است‬ ‫ذکر‬ ‫ها‬ ‫کلیه‬ ‫س‬ ‫تجهیزات‬ ‫یستم‬ ‫مثل‬ ‫شستی‬ ،‫دتکتورها‬ ‫ماژول‬ ،‫فلشرها‬ ،‫آژیرها‬ ،‫ها‬ ‫همگی‬ .... ‫و‬ ‫ها‬ ‫هم‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫لوپ‬ ‫یا‬ ‫حلقه‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ،‫بود‬ ‫خواهند‬ ‫قادر‬ ‫قرار‬ ‫دیگر‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫گیرند‬ ‫نی‬ ‫دیگر‬ ‫جا‬ ‫ا‬ ‫مسیری‬ ‫به‬ ‫زی‬ ‫از‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫مجزا‬ ‫کاشف‬ ‫حریق‬ ‫اعلام‬ ‫تجهیزات‬ ‫و‬ ‫حریق‬ ‫های‬ ‫نیست‬ . ‫س‬ ‫در‬ ‫ی‬ ‫ستم‬ ‫حر‬ ‫اعلام‬ ‫ی‬ ‫ق‬ ‫پذ‬ ‫آدرس‬ ‫ی‬ ،‫ر‬ ‫قطعه‬ ‫هر‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫کد‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫آدرس‬ ‫م‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫مختص‬ ‫ی‬ ‫گ‬ ‫ی‬ ‫رد‬ ‫برا‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫آدرس‬ ،‫پنل‬ ‫کنترل‬ ‫در‬ ‫کد‬ ‫آن‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫بل‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ثبت‬ ‫نصب‬ ‫محل‬ ‫از‬ ‫ی‬ ‫گردد‬ ‫بد‬ . ‫ی‬ ‫ن‬ ‫زمان‬ ‫منظور‬ ‫ی‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫مثال‬ ‫تکتور‬ ‫ی‬ ‫وضع‬ ‫در‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫حر‬ ‫ی‬ ‫ق‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫بگ‬ ‫قرار‬ ‫خطا‬ ‫ی‬ ،‫رد‬ ‫آدر‬ ‫شماره‬ ،‫س‬ ،‫قطعه‬ ‫نوع‬ ‫زون‬ ‫ی‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫آن‬ ‫نصب‬ ‫گردی‬ ‫محل‬ ‫مشخصات‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫ده‬
 • 4. ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آموزش‬ ‫مرجع‬ ‫برقی؛‬ ‫تاسیسات‬ 0 121 - 66010166 @tasisat_barghi ‫رو‬ ،‫نصب‬ ‫ی‬ ‫نما‬ ‫صفحه‬ ‫ی‬ ‫ش‬ ‫حر‬ ‫اعلام‬ ‫پنل‬ ‫کنترل‬ ‫ی‬ ‫ق‬ ‫پذ‬ ‫آدرس‬ ‫ی‬ ،‫ر‬ ‫م‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫ی‬ .‫شود‬ ‫سیستم‬ ‫در‬ ‫آدرس‬ ‫حریق‬ ‫اعلام‬ ‫نرم‬ ‫امکانات‬ ،‫پذیر‬ ‫افزاری‬ ‫خیلی‬ ‫زیادی‬ ‫پروژه‬ ‫در‬ .‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫بزرگ‬ ‫های‬ ‫کاربردی‬ ‫تنظیمات‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫شود‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫مهم‬ ‫تنظیمات‬ ‫این‬ ‫جمله‬ ‫از‬ . ‫سیست‬ ‫گونه‬ ‫م‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫می‬ ‫عنوان‬ ‫زیر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫مواردی‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫گردد‬ ‫اشاره‬ ، ‫کرد‬ :  ‫تغ‬ ‫یی‬ ‫ر‬ ‫حساس‬ ‫سطح‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫د‬ ‫تکتورها‬ ‫ی‬ ‫دود‬ ‫ی‬  ‫تغ‬ ‫یی‬ ‫ر‬ ‫حرارت‬ ‫کلاس‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫تکتورها‬ ‫ی‬ ‫حرارت‬ ‫ی‬  ‫تغ‬ ‫یی‬ ‫ر‬ ‫صدا‬ ‫سطح‬ ‫ی‬ ‫آژ‬ ‫ی‬ ‫رها‬  ‫ا‬ ‫ی‬ ‫جاد‬ ‫شب‬ ‫و‬ ‫روز‬ ‫مد‬  ‫مد‬ ‫مد‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫کاذب‬ ‫آلارم‬  ‫ر‬ ‫برنامه‬ ‫ی‬ ‫ز‬ ‫ی‬ ‫رله‬ ‫ها‬  ‫گروه‬ ‫بند‬ ‫ی‬ ‫آژ‬ ‫ی‬ ‫رها‬  ‫زون‬ ‫به‬ ‫بندی‬ ‫اختصاص‬ ‫ها‬  ‫تجه‬ ‫ی‬ ‫زات‬ ‫حر‬ ‫کشف‬ ‫ی‬ ‫ق‬  ‫ا‬ ‫ی‬ ‫جاد‬ ‫تاخ‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫آژ‬ ‫وصل‬ ‫در‬ ‫ی‬ ‫رها‬  ........ ‫و‬
 • 5. ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫؛‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آموزش‬ ‫مرجع‬ 121 - 66010166 @tasisat_barghi 2 - ‫تجه‬ ‫به‬ ‫دادن‬ ‫کد‬ ‫ی‬ ‫زات‬ ‫حر‬ ‫اعلام‬ ‫ی‬ ‫ق‬ ‫پذ‬ ‫آدرس‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫تجه‬ ‫به‬ ‫دادن‬ ‫کد‬ ‫ی‬ ‫زات‬ ‫حر‬ ‫اعلام‬ ‫ی‬ ‫ق‬ ‫پذ‬ ‫آدرس‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫در‬ ‫کلی‬ ‫صورت‬ 2 ‫نرم‬ ‫مدل‬ ‫سخت‬ ‫و‬ ‫افزاری‬ ‫امکان‬ ‫افزاری‬ ‫پذیر‬ ‫است‬ . ‫قابل‬ ،‫است‬ ‫ذکر‬ ‫متفاوت‬ ‫نیز‬ ‫مختلف‬ ‫برندهای‬ ‫در‬ ‫دادن‬ ‫کد‬ ‫که‬ ‫است‬ .
 • 6. ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آموزش‬ ‫مرجع‬ ‫برقی؛‬ ‫تاسیسات‬ 6 121 - 66010166 @tasisat_barghi 1 - 2 - ‫تجه‬ ‫به‬ ‫دادن‬ ‫کد‬ ‫ی‬ ‫زات‬ ‫حر‬ ‫اعلام‬ ‫ی‬ ‫ق‬ ‫آدرس‬ ‫پذ‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫سخت‬ ‫صورت‬ ‫افزاری‬ ‫آدر‬ ‫حریق‬ ‫اعلام‬ ‫تجهیزات‬ ‫در‬ ‫س‬ ‫ب‬ ‫که‬ ‫پذیری‬ ‫سخت‬ ‫صورت‬ ‫افزاری‬ ‫م‬ ‫کد‬ ‫ی‬ ‫دیپ‬ ‫توسط‬ ‫عملیات‬ ‫این‬ ،‫گیرند‬ ‫سوییچ‬ ‫سلک‬ ‫کلیدهای‬ ،‫ها‬ ‫توری‬ ‫آدرس‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫دهی‬ ‫گردد‬ ‫نیز‬ ‫افزاری‬ ‫سخت‬ ‫عملیات‬ ‫این‬ ‫به‬ . Hard Addressing ‫می‬ ‫گفته‬ .‫شود‬ 2 - 2 - ‫تجه‬ ‫به‬ ‫دادن‬ ‫کد‬ ‫ی‬ ‫زات‬ ‫حر‬ ‫اعلام‬ ‫ی‬ ‫ق‬ ‫پذ‬ ‫آدرس‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫صورت‬ ‫نرم‬ ‫افزاری‬ ‫تجهی‬ ‫آدرس‬ ‫حریق‬ ‫اعلام‬ ‫زات‬ ‫ب‬ ‫که‬ ‫پذیری‬ ‫نرم‬ ‫صورت‬ ‫می‬ ‫کد‬ ‫افزاری‬ ‫هیچ‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫بدون‬ ،‫گیرند‬ ‫کد‬ ‫عملیات‬ ‫سلکتور‬ ‫و‬ ‫سوئیچ‬ ‫دیپ‬ ‫گونه‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫دهی‬ ‫دهند‬ ‫مخصوص‬ ‫دستگاه‬ ‫توسط‬ ‫فرآیند‬ ‫این‬ . Handheld Programmer ‫می‬ ‫کد‬ ‫هم‬ .‫گیرند‬ ‫می‬ ‫چنین‬ ‫توان‬ ،‫گفت‬ ‫آدرس‬ ‫پنل‬ ‫کنترل‬ ‫ب‬ ‫نیز‬ ‫پذیر‬ ‫صورت‬ Auto Addressing ‫می‬ ‫کد‬ .‫گیرد‬ ‫دقت‬ ‫کنید‬ ‫سیستم‬ ، ‫طریق‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫می‬ ‫کد‬ ‫گیرند‬ ‫راحت‬ ‫بسیار‬ ‫عملیات‬ ‫آسان‬ ‫و‬ ‫تر‬ ‫را‬ ‫تری‬ .‫داشت‬ ‫خواهند‬ ‫رو‬ ‫پیش‬ ‫هم‬ ‫کم‬ ‫خطای‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫کددهی‬ ‫چنین‬ .‫دارد‬ ‫تری‬
 • 7. ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫؛‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آموزش‬ ‫مرجع‬ 121 - 66010166 @tasisat_barghi 3 - ‫تجه‬ ‫ی‬ ‫زات‬ ‫س‬ ‫در‬ ‫ی‬ ‫ستم‬ ‫حر‬ ‫اعلام‬ ‫ی‬ ‫ق‬ ‫پذ‬ ‫آدرس‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫تجه‬ ‫ی‬ ‫زات‬ ‫س‬ ‫در‬ ‫ی‬ ‫ستم‬ ‫حر‬ ‫اعلام‬ ‫ی‬ ‫ق‬ ‫پذ‬ ‫آدرس‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫عبارت‬ ‫هست‬ ‫ا‬ ‫ند‬ :‫ز‬  ‫دودی‬ ‫دتکتور‬  ‫حرارتی‬ ‫دتکتور‬  ‫ترکیبی‬ ‫دتکتور‬  ‫حریق‬ ‫اعلام‬ ‫دستی‬ ‫شستی‬  ‫حریق‬ ‫اعلام‬ ‫آژیر‬  ‫آژ‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫فلشر‬ ‫حر‬ ‫اعلام‬ ‫ی‬ ‫ق‬  ‫لا‬ ‫استروب‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫ها‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫فلشرها‬  ‫حر‬ ‫اعلام‬ ‫پنل‬ ‫کنترل‬ ‫ی‬ ‫ق‬  ‫ماژول‬ ‫ها‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫رابط‬ ‫ها‬
 • 8. ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آموزش‬ ‫مرجع‬ ‫برقی؛‬ ‫تاسیسات‬ 6 121 - 66010166 @tasisat_barghi  ‫ا‬ ‫ی‬ ‫زولاتورها‬ ‫بالا‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫مواردی‬ ‫گردی‬ ‫عنوان‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫که‬ ،‫هستند‬ ‫تجهیزاتی‬ ،‫د‬ ‫آدرس‬ ‫حریق‬ ‫اعلام‬ ‫سیستم‬ ‫مورد‬ ‫پذیر‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ .‫گیرد‬ 4 - ‫آدرس‬ ‫حریق‬ ‫اعلام‬ ‫سیستم‬ ‫مزایای‬ ‫پذیر‬ ‫سیستم‬ ‫آدرس‬ ‫حریق‬ ‫اعلام‬ ‫های‬ ‫مزایایی‬ ‫دارای‬ ‫پذیر‬ ‫است‬ ‫در‬ ‫که‬ ، ‫آن‬ ‫ادامه‬ .‫گفت‬ ‫خواهیم‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫حریق‬ ‫اعلام‬ ‫سیستم‬ ‫مزایای‬ ‫آدرس‬ ‫عبارت‬ ‫پذیر‬ ‫هستن‬ :‫از‬ ‫د‬  ‫این‬ ‫سیستم‬ ‫گونه‬ ‫متعارف‬ ‫حریق‬ ‫اعلام‬ ‫سیستم‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫ها‬ ‫سیم‬ ‫از‬ ‫کم‬ ‫کشی‬ ‫بهره‬ ‫تری‬ ‫می‬ ‫مند‬ ‫شود‬ .  ‫سریع‬ ‫بسیار‬ ‫عیب‬ ‫متعارف‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫تر‬ ‫می‬ ‫یابی‬ ‫شو‬ ‫د‬ .  ‫ورودی‬ ‫بین‬ ‫روابط‬ ‫تعریف‬ ‫در‬ ‫خروجی‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫ها‬ ‫انعطاف‬ .‫دارد‬ ‫بالایی‬ ‫پذیری‬  ‫ب‬ ‫نرم‬ ‫دارای‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫کنترل‬ ‫منظور‬ ‫افزارهای‬ ‫زیادی‬ ‫است‬ .  ‫دقت‬ ‫خیلی‬ ‫حریق‬ ‫محل‬ ‫تشخیص‬ ‫در‬ ‫زیاد‬  ‫پروژه‬ ‫در‬ ‫استفاده‬ ‫های‬ ‫خیلی‬ ‫بزرگ‬
 • 9. ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫؛‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آموزش‬ ‫مرجع‬ 121 - 66010166 @tasisat_barghi 5 - ‫معایب‬ ‫آدرس‬ ‫حریق‬ ‫اعلام‬ ‫سیستم‬ ‫پذیر‬ ‫سیستم‬ ‫آدرس‬ ‫حریق‬ ‫اعلام‬ ‫های‬ ‫دارای‬ ‫پذیر‬ ‫معایبی‬ ‫است‬ ‫در‬ ‫که‬ ، ‫آن‬ ‫ادامه‬ .‫گفت‬ ‫خواهیم‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫معایب‬ ‫حریق‬ ‫اعلام‬ ‫سیستم‬ ‫آدرس‬ ‫عبارت‬ ‫پذیر‬ ‫هست‬ :‫از‬ ‫ند‬  ‫هزینه‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ ‫بودن‬ ‫تر‬ ‫بر‬ ‫سیستم‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫ها‬ ‫های‬ ‫متعارف‬  ‫و‬ ‫نصب‬ ‫راه‬ ‫سخت‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫مشکل‬ ‫بسیار‬ ‫اندازی‬  ‫کاربران‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫سردرگمی‬ ‫عدم‬ ‫مثل‬ ‫به‬ ‫نگهبانان‬ ‫دلی‬ ‫ل‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫تنظیمات‬ ‫بودن‬ ‫سخت‬  ‫یک‬ ‫با‬ ‫مختلف‬ ‫سازندگان‬ ‫بودن‬ ‫ناسازگار‬ ‫دیگر‬ ‫با‬ ‫تنها‬ . ‫یستی‬ ‫کمپانی‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫کلیه‬ ‫تهیه‬ ‫تجهیزات‬ ‫شود‬ .
 • 10. ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آموزش‬ ‫مرجع‬ ‫برقی؛‬ ‫تاسیسات‬ 11 121 - 66010166 @tasisat_barghi ‫درباره‬ ‫ما‬ ‫های‬ ‫دپارتمان‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫برند‬ ،‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫کریمی‬ ‫محمد‬ ‫سایت‬ ‫بویژه‬ ،‫برق‬ ‫تخصصی‬ ‫های‬ ‫آزمون‬ ‫برای‬ ‫آمادگی‬ ‫هدف‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫بوده‬ ‫های‬ ‫آموزش‬ ،‫دپارتمان‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫فعالیت‬ ،‫مهندسی‬ ‫نظام‬ :‫شود‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫متنوع‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ‫تخصصی‬ ‫آموزشی‬ ‫فیلم‬ ‫کتاب‬ ‫جلد‬ ‫چندین‬ ‫آنلاین‬ ‫آزمایشی‬ ‫آزمون‬ ‫تلگرام‬ ‫اشکال‬ ‫رفع‬ ‫ی‬ ‫در‬ ‫وجه‬ ‫(بازگشت‬ ‫قبولی‬ ‫تضمین‬ ‫با‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫بسته‬ ‫همچنین‬ )‫قبولی‬ ‫عدم‬ ‫صورت‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫وجه‬ ‫(بازگشت‬ ‫کیفیت‬ ‫تضمین‬ ، ‫به‬ ‫بسته‬ ‫روزرسانی‬ ‫(به‬ ‫رایگان‬ ‫آپدیت‬ ،)‫کیفیت‬ ‫از‬ ‫رضایت‬ ‫عدم‬ ‫پرداخت‬ ‫و‬ )‫بعدی‬ ‫دوره‬ ‫برای‬ ‫قبولی‬ ‫عدم‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫رایگان‬ ‫صورت‬ ‫اقساطی‬ .‫گیرد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫داوطلبان‬ ‫اختیار‬ ‫در‬
 • 11. ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫؛‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آموزش‬ ‫مرجع‬ 121 - 66010166 @tasisat_barghi ‫کنید‬ ‫دنبال‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫سایت‬ :‫ما‬ https://mohammad-karimi.ir :‫ما‬ ‫فروشگاه‬ https://mohammad-karimi.ir/shop :‫کنید‬ ‫سرچ‬ ‫زیر‬ ‫آدرس‬ ‫با‬ ‫اجتماعی‬ ‫شبکه‬ ‫تمام‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ما‬ @tasisat_barghi ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مقالات‬ ‫تمام‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫زیر‬ ‫کانال‬ ‫در‬ ‫ویدیویی‬ :‫کنید‬ ‫مشاهده‬ aparat.com/akhbar_mohandesi ‫تماس‬ ‫ما‬ ‫با‬ 62100666120 info@mohammad-karimi.ir ‫م‬ ،‫تهران‬ ‫ی‬ ‫دان‬ ‫ابتدا‬ ،‫انقلاب‬ ‫ی‬ ‫خ‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ان‬ ‫آزاد‬ ‫ی‬ ‫ابتدا‬ ، ‫ی‬ ‫خ‬ ‫ی‬ ‫ابان‬ ‫فراز‬ ‫بست‬ ‫بن‬ ‫نبش‬ ،‫بهزاد‬ ‫ی‬ ‫ان‬ ‫پلاک‬ ، 22 ‫مشک‬ ‫(ساختمان‬ ‫ی‬ ‫طبقه‬ ،) 2 ‫واحد‬ 5