SlideShare a Scribd company logo

مراحل ثبت نام در آزمون نظام مهندسی برق

گام های ثبت نام در آزمون نظام مهندسی برق

1 of 11
Download to read offline
1
‫مؤلف‬
‫کریمی‬ ‫محمد‬ ‫مهندس‬
‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫قبولی‬ ‫تضمین‬ ‫طرح‬ ‫مبتکر‬
2
‫تخصصی‬ ‫های‬ ‫آزمون‬ ‫دپارتمان‬ ‫گزارش‬ ‫به‬
‫کریمی‬ ‫مهندس‬ ‫آکادمی‬
‫آزمون‬ ‫در‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫راهنمای‬ ،
‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫توضیح‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬
‫گام‬
1
‫سایت‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫بخش‬ ‫به‬ ‫ورود‬ .
‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫کامل‬ ‫و‬ ‫گام‬ ‫به‬ ‫گام‬ ‫آموزش‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ ‫در‬
‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬
.‫داد‬ ‫خواهد‬ ‫انجام‬ ‫را‬
‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫انجام‬ ‫تصویری‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫گام‬ ‫هشت‬ ‫در‬ ‫آموزش‬ ‫این‬
.
3
‫گام‬
2
‫آزمون‬ ‫دستورالعمل‬ ‫مطالعه‬ ‫تائید‬ .
‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫سامانه‬ ‫وارد‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫روی‬ ،‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫شروع‬ ‫برای‬
‫آدرس‬ ‫به‬
www.inbr.ir
‫وار‬
‫و‬ ‫آنجا‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫آزمون‬ ‫سامانه‬ ‫د‬
‫ا‬
‫ر‬
‫شوید‬ ‫آزمون‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫بخش‬ ‫د‬
.
4
‫گام‬
3
‫اعتباری‬ ‫کارت‬ ‫خرید‬ .
‫آزمون‬ ‫ثبت‬ ‫هزینه‬ .‫نمائید‬ ‫خریداری‬ ‫را‬ ‫آزمون‬ ‫اعتباری‬ ‫کارت‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫کلیک‬ ‫صفحه‬ ‫چپ‬ ‫سمت‬
‫است‬ ‫مشاهده‬ ‫قابل‬ ‫صفحه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫آزمون‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬
.
‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫آزمون‬ ‫نوع‬ ‫باید‬ ،‫شکل‬ ‫صفحه‬ ‫به‬ ‫ورودی‬ ‫بعد‬
.
‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫راهنمای‬ ‫مهم‬ ‫نکته‬
:
‫برای‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫دقت‬
‫دو‬ ‫برای‬ ‫مثال‬ .‫کنید‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫جداگانه‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫خریداری‬ ‫مجزا‬ ‫اعتباری‬ ‫کارت‬ ‫یک‬ ‫باید‬ ‫صالحیت‬
5
‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫خریده‬ ‫کارت‬ ‫بار‬ ‫دو‬ ‫باید‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫صالحیت‬
‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫مجزا‬
.
‫کنید‬ ‫کلیک‬ »‫ادامه‬ ‫و‬ ‫«تائید‬ ‫گزینه‬ ‫روی‬ ،‫آزمون‬ ‫انتخاب‬ ‫از‬ ‫بعد‬
.
‫و‬ ‫همراه‬ ‫تلفن‬ ‫شماره‬ ،‫ثابت‬ ‫تلفن‬ ‫شماره‬ ،‫خانوادگی‬ ‫نام‬ ،‫(نام‬ ‫شخصی‬ ‫اطالعات‬ ‫باید‬ ‫بعد‬ ‫صفحه‬ ‫در‬
‫نمایند‬ ‫تعیین‬ ‫را‬ ‫پرداخت‬ ‫درگاه‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫وارد‬ ‫را‬ ‫خود‬ )‫الکترونیک‬ ‫پست‬
.
6
‫مهم‬ ‫نکته‬
:
‫و‬ ‫طراحی‬ ‫(مثال‬ ‫دارند‬ ‫صالحیت‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫قصد‬ ‫که‬ ‫داوطلبانی‬
‫عدد‬ »‫«تعداد‬ ‫گزینه‬ ‫از‬ ،)‫نظارت‬
‫از‬ ‫بیش‬
1
‫اعتباری‬ ‫کارت‬ ‫دلخواه‬ ‫تعداد‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫نمایند‬ ‫انتخاب‬
‫شود‬ ‫خریداری‬
.
‫مهم‬ ‫نکته‬
:
‫فارسی‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫انگلیسی‬ ‫باید‬ ‫ویندوز‬ ‫زبان‬
.
‫را‬ »‫پرداخت‬ ‫پیگیری‬ ‫«شماره‬ ‫حتما‬ ،‫کنید‬ ‫می‬ ‫مشاهده‬ ‫را‬ ‫قبل‬ ‫صفحه‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫وارد‬ ‫اطالعات‬ ‫حاال‬
،‫اطالعات‬ ‫صحت‬ ‫از‬ ‫اطمینان‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫و‬ ‫داشته‬ ‫نگه‬ ‫خود‬ ‫نزد‬
»‫پرداخت‬ ‫روند‬ ‫«ادامه‬ ‫روی‬ ‫و‬ ‫زده‬ ‫تیک‬
‫شوید‬ ‫شتاب‬ ‫عضو‬ ‫کارتهای‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫از‬ ‫اینترنتی‬ ‫پرداخت‬ ‫برای‬ ‫بعدی‬ ‫صفحه‬ ‫وارد‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫کلیک‬
.

Recommended

دریافت مدرک فنی و حرفه ای 1402 + چاپ کارت مهارت
دریافت مدرک فنی و حرفه ای 1402 + چاپ کارت مهارتدریافت مدرک فنی و حرفه ای 1402 + چاپ کارت مهارت
دریافت مدرک فنی و حرفه ای 1402 + چاپ کارت مهارتirantahsil1
 
راهنما-پرداخت-شهریه-در-سامانه-گلستان-پیام-نور.pdf
راهنما-پرداخت-شهریه-در-سامانه-گلستان-پیام-نور.pdfراهنما-پرداخت-شهریه-در-سامانه-گلستان-پیام-نور.pdf
راهنما-پرداخت-شهریه-در-سامانه-گلستان-پیام-نور.pdfirantahsil1
 
ثبت-نام-کاردانی-به-کارشناسی-بدون-کنکور.pdf
ثبت-نام-کاردانی-به-کارشناسی-بدون-کنکور.pdfثبت-نام-کاردانی-به-کارشناسی-بدون-کنکور.pdf
ثبت-نام-کاردانی-به-کارشناسی-بدون-کنکور.pdfirantahsil1
 
کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق
کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق
کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق Mohammad Karimi
 
دیژی که خیلی خوبه و من چیی نقشه سفر مشتریاتن در پلتفرم های آنلایم
دیژی که خیلی خوبه و من چیی نقشه سفر مشتریاتن در پلتفرم های آنلایمدیژی که خیلی خوبه و من چیی نقشه سفر مشتریاتن در پلتفرم های آنلایم
دیژی که خیلی خوبه و من چیی نقشه سفر مشتریاتن در پلتفرم های آنلایمhaniyehjs0083
 
سامانه ایثار isaar.ir + ورود به سایت بنیاد شهید و امور ایثارگران
سامانه ایثار isaar.ir + ورود به سایت بنیاد شهید و امور ایثارگرانسامانه ایثار isaar.ir + ورود به سایت بنیاد شهید و امور ایثارگران
سامانه ایثار isaar.ir + ورود به سایت بنیاد شهید و امور ایثارگرانirantahsil1
 
سامانه نوبت دهی تامین اجتماعی + لینک دریافت اینترنتی نوبت
سامانه نوبت دهی تامین اجتماعی + لینک دریافت اینترنتی نوبتسامانه نوبت دهی تامین اجتماعی + لینک دریافت اینترنتی نوبت
سامانه نوبت دهی تامین اجتماعی + لینک دریافت اینترنتی نوبتirantahsil1
 
کی وای سی و وریفای پای نتورک
کی وای سی و وریفای پای نتورک کی وای سی و وریفای پای نتورک
کی وای سی و وریفای پای نتورک Telmato.ir
 

More Related Content

Similar to مراحل ثبت نام در آزمون نظام مهندسی برق

دریافت گذرواژه تامین اجتماعی با کدملی + راهنما تصویری tamin.ir
دریافت گذرواژه تامین اجتماعی با کدملی + راهنما تصویری tamin.irدریافت گذرواژه تامین اجتماعی با کدملی + راهنما تصویری tamin.ir
دریافت گذرواژه تامین اجتماعی با کدملی + راهنما تصویری tamin.irirantahsil1
 
ثبت-نام-وام-دانشجویی.pdf
ثبت-نام-وام-دانشجویی.pdfثبت-نام-وام-دانشجویی.pdf
ثبت-نام-وام-دانشجویی.pdfirantahsil1
 
ثبت-نام-آزمون-استخدامی-جهاد-دانشگاهی.pdf
ثبت-نام-آزمون-استخدامی-جهاد-دانشگاهی.pdfثبت-نام-آزمون-استخدامی-جهاد-دانشگاهی.pdf
ثبت-نام-آزمون-استخدامی-جهاد-دانشگاهی.pdfirantahsil1
 
سامانه همتا رجیستر گوشی موبایل + راهنما ورود hamta.ntsw.ir
سامانه همتا رجیستر گوشی موبایل + راهنما ورود hamta.ntsw.irسامانه همتا رجیستر گوشی موبایل + راهنما ورود hamta.ntsw.ir
سامانه همتا رجیستر گوشی موبایل + راهنما ورود hamta.ntsw.ircomoshaver574
 
فایل-نتایج-دانشگاه-فنی-حرفه-ای-بدون-کنکور.pdf
فایل-نتایج-دانشگاه-فنی-حرفه-ای-بدون-کنکور.pdfفایل-نتایج-دانشگاه-فنی-حرفه-ای-بدون-کنکور.pdf
فایل-نتایج-دانشگاه-فنی-حرفه-ای-بدون-کنکور.pdfirantahsil1
 
پشتیبانی سازمان سنجش + شماره پاسخگو و آدرس sanjesh.org
پشتیبانی سازمان سنجش + شماره پاسخگو و آدرس sanjesh.orgپشتیبانی سازمان سنجش + شماره پاسخگو و آدرس sanjesh.org
پشتیبانی سازمان سنجش + شماره پاسخگو و آدرس sanjesh.orgirantahsil1
 
شرایط-آزمون-نظام-مهندسی.pdf
شرایط-آزمون-نظام-مهندسی.pdfشرایط-آزمون-نظام-مهندسی.pdf
شرایط-آزمون-نظام-مهندسی.pdfirantahsil1
 
پیگیری پاسپورت با کد ملی + اهمیت پیگیری گذرنامه
پیگیری پاسپورت با کد ملی + اهمیت پیگیری گذرنامهپیگیری پاسپورت با کد ملی + اهمیت پیگیری گذرنامه
پیگیری پاسپورت با کد ملی + اهمیت پیگیری گذرنامهcomoshaver574
 
دریافت کد 12 رقمی ایثارگری + راهنما استعلام و مشاهده Isaar.ir
دریافت کد 12 رقمی ایثارگری + راهنما استعلام و مشاهده Isaar.irدریافت کد 12 رقمی ایثارگری + راهنما استعلام و مشاهده Isaar.ir
دریافت کد 12 رقمی ایثارگری + راهنما استعلام و مشاهده Isaar.irirantahsil1
 
دریافت کد 12 رقمی ایثارگری + راهنما استعلام و مشاهده
دریافت کد 12 رقمی ایثارگری + راهنما استعلام و مشاهدهدریافت کد 12 رقمی ایثارگری + راهنما استعلام و مشاهده
دریافت کد 12 رقمی ایثارگری + راهنما استعلام و مشاهدهirantahsil1
 
ورود-به-حساب-کاربری-اینترنت-مخابرات-با-موبایل.pdf
ورود-به-حساب-کاربری-اینترنت-مخابرات-با-موبایل.pdfورود-به-حساب-کاربری-اینترنت-مخابرات-با-موبایل.pdf
ورود-به-حساب-کاربری-اینترنت-مخابرات-با-موبایل.pdfcomoshaver574
 
ثبت شرکت فوری
ثبت شرکت فوریثبت شرکت فوری
ثبت شرکت فوریMohammad Karimi
 

Similar to مراحل ثبت نام در آزمون نظام مهندسی برق (14)

دریافت گذرواژه تامین اجتماعی با کدملی + راهنما تصویری tamin.ir
دریافت گذرواژه تامین اجتماعی با کدملی + راهنما تصویری tamin.irدریافت گذرواژه تامین اجتماعی با کدملی + راهنما تصویری tamin.ir
دریافت گذرواژه تامین اجتماعی با کدملی + راهنما تصویری tamin.ir
 
ثبت-نام-وام-دانشجویی.pdf
ثبت-نام-وام-دانشجویی.pdfثبت-نام-وام-دانشجویی.pdf
ثبت-نام-وام-دانشجویی.pdf
 
ثبت-نام-آزمون-استخدامی-جهاد-دانشگاهی.pdf
ثبت-نام-آزمون-استخدامی-جهاد-دانشگاهی.pdfثبت-نام-آزمون-استخدامی-جهاد-دانشگاهی.pdf
ثبت-نام-آزمون-استخدامی-جهاد-دانشگاهی.pdf
 
سامانه همتا رجیستر گوشی موبایل + راهنما ورود hamta.ntsw.ir
سامانه همتا رجیستر گوشی موبایل + راهنما ورود hamta.ntsw.irسامانه همتا رجیستر گوشی موبایل + راهنما ورود hamta.ntsw.ir
سامانه همتا رجیستر گوشی موبایل + راهنما ورود hamta.ntsw.ir
 
فایل-نتایج-دانشگاه-فنی-حرفه-ای-بدون-کنکور.pdf
فایل-نتایج-دانشگاه-فنی-حرفه-ای-بدون-کنکور.pdfفایل-نتایج-دانشگاه-فنی-حرفه-ای-بدون-کنکور.pdf
فایل-نتایج-دانشگاه-فنی-حرفه-ای-بدون-کنکور.pdf
 
azmoon.org_.pdf
azmoon.org_.pdfazmoon.org_.pdf
azmoon.org_.pdf
 
پشتیبانی سازمان سنجش + شماره پاسخگو و آدرس sanjesh.org
پشتیبانی سازمان سنجش + شماره پاسخگو و آدرس sanjesh.orgپشتیبانی سازمان سنجش + شماره پاسخگو و آدرس sanjesh.org
پشتیبانی سازمان سنجش + شماره پاسخگو و آدرس sanjesh.org
 
شرایط-آزمون-نظام-مهندسی.pdf
شرایط-آزمون-نظام-مهندسی.pdfشرایط-آزمون-نظام-مهندسی.pdf
شرایط-آزمون-نظام-مهندسی.pdf
 
Dastaa peresent
Dastaa peresentDastaa peresent
Dastaa peresent
 
پیگیری پاسپورت با کد ملی + اهمیت پیگیری گذرنامه
پیگیری پاسپورت با کد ملی + اهمیت پیگیری گذرنامهپیگیری پاسپورت با کد ملی + اهمیت پیگیری گذرنامه
پیگیری پاسپورت با کد ملی + اهمیت پیگیری گذرنامه
 
دریافت کد 12 رقمی ایثارگری + راهنما استعلام و مشاهده Isaar.ir
دریافت کد 12 رقمی ایثارگری + راهنما استعلام و مشاهده Isaar.irدریافت کد 12 رقمی ایثارگری + راهنما استعلام و مشاهده Isaar.ir
دریافت کد 12 رقمی ایثارگری + راهنما استعلام و مشاهده Isaar.ir
 
دریافت کد 12 رقمی ایثارگری + راهنما استعلام و مشاهده
دریافت کد 12 رقمی ایثارگری + راهنما استعلام و مشاهدهدریافت کد 12 رقمی ایثارگری + راهنما استعلام و مشاهده
دریافت کد 12 رقمی ایثارگری + راهنما استعلام و مشاهده
 
ورود-به-حساب-کاربری-اینترنت-مخابرات-با-موبایل.pdf
ورود-به-حساب-کاربری-اینترنت-مخابرات-با-موبایل.pdfورود-به-حساب-کاربری-اینترنت-مخابرات-با-موبایل.pdf
ورود-به-حساب-کاربری-اینترنت-مخابرات-با-موبایل.pdf
 
ثبت شرکت فوری
ثبت شرکت فوریثبت شرکت فوری
ثبت شرکت فوری
 

More from Mohammad Karimi

_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf
_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf
_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdfMohammad Karimi
 
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdf
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdfشرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdf
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdfMohammad Karimi
 
دوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdf
دوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdfدوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdf
دوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdfMohammad Karimi
 
تفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docx
تفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docxتفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docx
تفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docxMohammad Karimi
 
فهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقی
فهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقیفهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقی
فهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقیMohammad Karimi
 
برگزاری ازمون نظام مهندسی برق
برگزاری ازمون نظام مهندسی برق برگزاری ازمون نظام مهندسی برق
برگزاری ازمون نظام مهندسی برق Mohammad Karimi
 
کتاب آزمون نظام مهندسی برق
کتاب آزمون نظام مهندسی برق کتاب آزمون نظام مهندسی برق
کتاب آزمون نظام مهندسی برق Mohammad Karimi
 
شرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdf
شرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdfشرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdf
شرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdfMohammad Karimi
 
10 دستور برای موفقیت در آزمون
10 دستور برای موفقیت در آزمون 10 دستور برای موفقیت در آزمون
10 دستور برای موفقیت در آزمون Mohammad Karimi
 
روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق
روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق
روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق Mohammad Karimi
 
نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی برق
 نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی برق نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی برق
نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی برق Mohammad Karimi
 
اصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برق
اصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برقاصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برق
اصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برقMohammad Karimi
 
بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق
بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق
بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق Mohammad Karimi
 
شرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
شرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برقشرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
شرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برقMohammad Karimi
 
روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق Mohammad Karimi
 
رشته مهندسی برق قدرت
رشته مهندسی برق قدرترشته مهندسی برق قدرت
رشته مهندسی برق قدرتMohammad Karimi
 
مصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریق
مصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریقمصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریق
مصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریقMohammad Karimi
 
نحوه پیاده‌سازی و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف؟
نحوه پیاده‌سازی و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف؟نحوه پیاده‌سازی و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف؟
نحوه پیاده‌سازی و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف؟Mohammad Karimi
 
کارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کند
کارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کندکارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کند
کارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کندMohammad Karimi
 
استخدام مهندس برق به صورت پاره وقت و شغل های برقی
استخدام مهندس برق به صورت پاره وقت و شغل های برقیاستخدام مهندس برق به صورت پاره وقت و شغل های برقی
استخدام مهندس برق به صورت پاره وقت و شغل های برقیMohammad Karimi
 

More from Mohammad Karimi (20)

_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf
_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf
_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf
 
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdf
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdfشرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdf
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdf
 
دوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdf
دوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdfدوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdf
دوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdf
 
تفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docx
تفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docxتفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docx
تفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docx
 
فهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقی
فهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقیفهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقی
فهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقی
 
برگزاری ازمون نظام مهندسی برق
برگزاری ازمون نظام مهندسی برق برگزاری ازمون نظام مهندسی برق
برگزاری ازمون نظام مهندسی برق
 
کتاب آزمون نظام مهندسی برق
کتاب آزمون نظام مهندسی برق کتاب آزمون نظام مهندسی برق
کتاب آزمون نظام مهندسی برق
 
شرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdf
شرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdfشرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdf
شرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdf
 
10 دستور برای موفقیت در آزمون
10 دستور برای موفقیت در آزمون 10 دستور برای موفقیت در آزمون
10 دستور برای موفقیت در آزمون
 
روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق
روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق
روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق
 
نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی برق
 نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی برق نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی برق
نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی برق
 
اصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برق
اصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برقاصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برق
اصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برق
 
بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق
بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق
بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق
 
شرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
شرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برقشرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
شرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
 
روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
 
رشته مهندسی برق قدرت
رشته مهندسی برق قدرترشته مهندسی برق قدرت
رشته مهندسی برق قدرت
 
مصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریق
مصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریقمصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریق
مصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریق
 
نحوه پیاده‌سازی و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف؟
نحوه پیاده‌سازی و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف؟نحوه پیاده‌سازی و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف؟
نحوه پیاده‌سازی و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف؟
 
کارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کند
کارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کندکارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کند
کارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کند
 
استخدام مهندس برق به صورت پاره وقت و شغل های برقی
استخدام مهندس برق به صورت پاره وقت و شغل های برقیاستخدام مهندس برق به صورت پاره وقت و شغل های برقی
استخدام مهندس برق به صورت پاره وقت و شغل های برقی
 

مراحل ثبت نام در آزمون نظام مهندسی برق

 • 1. 1 ‫مؤلف‬ ‫کریمی‬ ‫محمد‬ ‫مهندس‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫قبولی‬ ‫تضمین‬ ‫طرح‬ ‫مبتکر‬
 • 2. 2 ‫تخصصی‬ ‫های‬ ‫آزمون‬ ‫دپارتمان‬ ‫گزارش‬ ‫به‬ ‫کریمی‬ ‫مهندس‬ ‫آکادمی‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫راهنمای‬ ، ‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫توضیح‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫گام‬ 1 ‫سایت‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫بخش‬ ‫به‬ ‫ورود‬ . ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫کامل‬ ‫و‬ ‫گام‬ ‫به‬ ‫گام‬ ‫آموزش‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ .‫داد‬ ‫خواهد‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫انجام‬ ‫تصویری‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫گام‬ ‫هشت‬ ‫در‬ ‫آموزش‬ ‫این‬ .
 • 3. 3 ‫گام‬ 2 ‫آزمون‬ ‫دستورالعمل‬ ‫مطالعه‬ ‫تائید‬ . ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫سامانه‬ ‫وارد‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫روی‬ ،‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫شروع‬ ‫برای‬ ‫آدرس‬ ‫به‬ www.inbr.ir ‫وار‬ ‫و‬ ‫آنجا‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫آزمون‬ ‫سامانه‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫شوید‬ ‫آزمون‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫بخش‬ ‫د‬ .
 • 4. 4 ‫گام‬ 3 ‫اعتباری‬ ‫کارت‬ ‫خرید‬ . ‫آزمون‬ ‫ثبت‬ ‫هزینه‬ .‫نمائید‬ ‫خریداری‬ ‫را‬ ‫آزمون‬ ‫اعتباری‬ ‫کارت‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫کلیک‬ ‫صفحه‬ ‫چپ‬ ‫سمت‬ ‫است‬ ‫مشاهده‬ ‫قابل‬ ‫صفحه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫آزمون‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ . ‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫آزمون‬ ‫نوع‬ ‫باید‬ ،‫شکل‬ ‫صفحه‬ ‫به‬ ‫ورودی‬ ‫بعد‬ . ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫راهنمای‬ ‫مهم‬ ‫نکته‬ : ‫برای‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫دقت‬ ‫دو‬ ‫برای‬ ‫مثال‬ .‫کنید‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫جداگانه‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫خریداری‬ ‫مجزا‬ ‫اعتباری‬ ‫کارت‬ ‫یک‬ ‫باید‬ ‫صالحیت‬
 • 5. 5 ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫خریده‬ ‫کارت‬ ‫بار‬ ‫دو‬ ‫باید‬ ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫صالحیت‬ ‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫مجزا‬ . ‫کنید‬ ‫کلیک‬ »‫ادامه‬ ‫و‬ ‫«تائید‬ ‫گزینه‬ ‫روی‬ ،‫آزمون‬ ‫انتخاب‬ ‫از‬ ‫بعد‬ . ‫و‬ ‫همراه‬ ‫تلفن‬ ‫شماره‬ ،‫ثابت‬ ‫تلفن‬ ‫شماره‬ ،‫خانوادگی‬ ‫نام‬ ،‫(نام‬ ‫شخصی‬ ‫اطالعات‬ ‫باید‬ ‫بعد‬ ‫صفحه‬ ‫در‬ ‫نمایند‬ ‫تعیین‬ ‫را‬ ‫پرداخت‬ ‫درگاه‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫وارد‬ ‫را‬ ‫خود‬ )‫الکترونیک‬ ‫پست‬ .
 • 6. 6 ‫مهم‬ ‫نکته‬ : ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫(مثال‬ ‫دارند‬ ‫صالحیت‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫قصد‬ ‫که‬ ‫داوطلبانی‬ ‫عدد‬ »‫«تعداد‬ ‫گزینه‬ ‫از‬ ،)‫نظارت‬ ‫از‬ ‫بیش‬ 1 ‫اعتباری‬ ‫کارت‬ ‫دلخواه‬ ‫تعداد‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫نمایند‬ ‫انتخاب‬ ‫شود‬ ‫خریداری‬ . ‫مهم‬ ‫نکته‬ : ‫فارسی‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫انگلیسی‬ ‫باید‬ ‫ویندوز‬ ‫زبان‬ . ‫را‬ »‫پرداخت‬ ‫پیگیری‬ ‫«شماره‬ ‫حتما‬ ،‫کنید‬ ‫می‬ ‫مشاهده‬ ‫را‬ ‫قبل‬ ‫صفحه‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫وارد‬ ‫اطالعات‬ ‫حاال‬ ،‫اطالعات‬ ‫صحت‬ ‫از‬ ‫اطمینان‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫و‬ ‫داشته‬ ‫نگه‬ ‫خود‬ ‫نزد‬ »‫پرداخت‬ ‫روند‬ ‫«ادامه‬ ‫روی‬ ‫و‬ ‫زده‬ ‫تیک‬ ‫شوید‬ ‫شتاب‬ ‫عضو‬ ‫کارتهای‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫از‬ ‫اینترنتی‬ ‫پرداخت‬ ‫برای‬ ‫بعدی‬ ‫صفحه‬ ‫وارد‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫کلیک‬ .
 • 7. 7 ‫شود‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫نماش‬ ‫مشابه‬ ‫صفحه‬ ،‫پرداخت‬ ‫از‬ ‫بعد‬ .
 • 8. 8 ‫تا‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫خریداری‬ ‫کارت‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫اطالعات‬ ‫حتما‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫مشاهده‬ ‫ای‬ ‫صفحه‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ‫ن‬ ‫ثبت‬ ‫اعالم‬ ‫نگهدارید‬ ‫خود‬ ‫نزد‬ ‫ام‬ . ‫گام‬ 4 ‫شده‬ ‫خریداری‬ ‫کارت‬ ‫اطالعات‬ ‫کردن‬ ‫وارد‬ . ‫های‬ ‫گام‬ ‫باید‬ ‫دوباره‬ 1 ‫تا‬ 3 ‫ادامه‬ ‫و‬ ‫«تایید‬ ‫گزینه‬ ‫روی‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫انجام‬ ‫را‬ - ‫و‬ ‫کرده‬ ‫کلیک‬ »‫بعدی‬ ‫گام‬ (‫کارت‬ ‫سریال‬/‫پرونده‬ ‫«شماره‬ 6 ( ‫عبور‬ ‫«رمز‬ ،»)‫رقمی‬ 7 ‫را‬ »‫امنیتی‬ ‫«عبارت‬ ‫و‬ »‫ملی‬ ‫«کد‬ ،»)‫رقمی‬ ‫کنید‬ ‫وارد‬ .
 • 9. 9 ‫گام‬ 5 ‫عکس‬ ‫آپلود‬ . 3 ‫در‬ 4 ‫داوطلب‬ ‫روی‬ ‫کلیک‬ ‫با‬ Browse »‫عکس‬ ‫«ارسال‬ ‫روی‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫مشخص‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫تصویر‬ ‫فایل‬ ‫مسیر‬ ‫ادامه‬ ‫و‬ ‫«تائید‬ ‫گزینه‬ ‫روی‬ ،‫عکس‬ ‫شدن‬ ‫نمایان‬ ‫از‬ ‫بعد‬ .‫شود‬ ‫ارسال‬ ‫تصویر‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫کلیک‬ - »‫بعدی‬ ‫گام‬ ‫کنید‬ ‫کلیک‬ .
 • 10. 10 ‫گام‬ 6 ‫داوطلب‬ ‫اطالعات‬ ‫کردن‬ ‫وارد‬ . ‫این‬ ‫در‬ ،‫خانوادگی‬ ‫نام‬ :‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫وارد‬ ‫زیاد‬ ‫بسیار‬ ‫دقت‬ ‫با‬ ‫باید‬ ‫داوطلب‬ ‫کامل‬ ‫اطالعات‬ ،‫مرحله‬ ‫ملی‬ ‫کد‬ ،‫تولد‬ ‫سال‬ ،‫شناسنامه‬ ‫شماره‬ ،‫جنسیت‬ ،‫پدر‬ ‫نام‬ ،‫نام‬ ، ‫(در‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫عضویت‬ ‫شماره‬ ،)‫(مهندسی‬ ‫آزمون‬ ‫رشته‬ ،‫آزمون‬ ‫محل‬ ‫شهرستان‬ ‫و‬ ‫استان‬ ،)‫بگذارید‬ ‫خالی‬ ،‫نیستید‬ ‫عضو‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫ارشد‬ ‫کارشناسی‬ ،‫کارشناسی‬ ،‫کاردانی‬ ‫مدارک‬ ‫معدل‬ ‫و‬ ‫تاریخ‬ ،‫رشته‬ ،‫دانشگاه‬ ‫نام‬ ،‫دانشگاه‬ ‫وع‬ ‫محل‬ ‫استان‬ ،‫دکتری‬ ،‫عضویت‬ ‫تلفن‬ ‫تماس‬ ،‫ضروری‬ ‫تلفن‬ ،‫همراه‬ ‫تلفن‬ ‫محل‬ ،‫کار‬ ،‫ایمیل‬ ‫آدرس‬ . ‫کنید‬ ‫کلیک‬ »‫«تائید‬ ‫گزینه‬ ‫روی‬ ‫انتها‬ ‫در‬
 • 11. 11 ‫گام‬ 7 ‫تاییدیه‬ . ‫برای‬ ‫شده‬ ‫وارد‬ ‫اطالعات‬ ،‫مرحله‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫اطالعات‬ ‫دقت‬ ‫با‬ ‫حتما‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬ ‫داوطلب‬ ‫بودن‬ ‫صحیح‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫و‬ »‫اصالح‬ ‫و‬ ‫«بازگشت‬ ‫گزینه‬ ‫روی‬ ‫اشتباه‬ ‫وجود‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫کنید‬ ‫بررسی‬ ‫کنید‬ ‫کلیک‬ »‫نهائی‬ ‫«تائید‬ ‫روی‬ . ‫گام‬ 8 ‫پیگیری‬ ‫کد‬ ‫صدور‬ . ‫مرحله‬ ‫این‬ ‫در‬ ،‫آزمون‬ ‫کارنامه‬ ‫و‬ ‫جلسه‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫کارت‬ ‫دریافت‬ ‫برای‬ ‫پیگیری‬ ‫کد‬ ‫مشاهده‬ ‫قابل‬ ‫است‬ . ‫مفید‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫راهنمای‬ ‫مقاله‬ ‫امیدواریم‬ ‫باشد‬ ‫بوده‬ .