Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Παγκόσμια οικονομία και δυναμική εγχώριας ανάπτυξης για το 2023

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 1 Ad

Παγκόσμια οικονομία και δυναμική εγχώριας ανάπτυξης για το 2023

Download to read offline

Παγκόσμια οικονομία και δυναμική εγχώριας ανάπτυξης για το 2023 - Καθημερινή της Κυριακής_Σ8_2023-02-05

Παγκόσμια οικονομία και δυναμική εγχώριας ανάπτυξης για το 2023 - Καθημερινή της Κυριακής_Σ8_2023-02-05

Advertisement
Advertisement

More Related Content

More from Antonis Zairis (20)

Recently uploaded (20)

Advertisement

Παγκόσμια οικονομία και δυναμική εγχώριας ανάπτυξης για το 2023

  1. 1. 1. ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2023 Μέσο: . . . . . . . . .ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΥΡ_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Ημ. Έκδοσης: . . .05/02/2023 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .05/02/2023 Σελίδα: . . . . . . . . 8 Innews AE - Αποδελτίωση Τύπου - http://www.innews.gr Παγκόσμια οικονομία και δυναμική εγχώριας ανάπτυξης για το 2023 Με βάση στοιχεία ras τελευταίοι τριμηνιαίαβ έκθεσηβ του ΙΟΒΕ γ τρίμηνο 2022 για την ελληνική οικονομία που παρουσιάστηκε axis 24-1-2023 η παγκόσμια οικονομία συρρικνώνεται cos npos raus ρυθμούε ανάπτυξηβ ο δε πληθωρισμόε υποχώρησε οριακά αλλά παραμένει σε υψηλά επίπεδα 10,3 Από την άλλη η ετήσια εγχώρια ανάπτυξη άγγιξε το 2,8 υστέρηση σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο λόγω opiams μείωσα των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών Στην εκτέλεση του προϋπολογισμού καταγράφεται υπέρβαση των ταμειακών στόχων και ετήσια âvoÔos των δημοσίων εσόδων 10,2 η δε ανεργία σημείωσε μείωση 11,6 από 13 για το γ τρίμηνο του 2022 Επιπλέον ο ρυθμόβ μεταβολήε του δείκτη τιμών καταναλωτή άγγιξε το υψηλό ποσοστό 9,6 σε όλη την προηγούμενη χρονιά Kupicos λόγω ενεργειακών επιβαρύνσεων Τα τελευταία επίσημα στοιχεία ras ΕΛΣΤΑΤ για το ίδιο τρίμηνο καταγράφουν εντυπωσιακή αύξηση ras τελκήε κατανα λωτικήβ ôanâvns κατά 12,7 στα 36,7 δισ ευρώ από 32,6 δισ ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021 οι δε ακαθάριστεε επενδύσει παγίου κεφαλαίου μη συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών επενδυτικών εταιρειών ανήλθαν στα 3,8 δισ ευρώ Η εξελικτική όμω πορεία ras παγκόσμια5 οικονομίαε αποτέλεσε και το βασικό θέμα συζητήσεων στην πρόσφατη σύνοδο του παγκόσμιου οικονομικού Φόρουμ στο Νταβόε Με τον πόλεμο στην Ουκρανία να μαίνεται την ενεργειακή κρίση και την εκτίναξη Η τιμή του αργού πετρελαίου αναμένεται να επανακάμψει σε τριψήφιο νούμερο το δεύτερο εξάμηνο του 2023 του πληθωρισμού να έχουν προκαλέσει σωρεία αρρυθμιών και προβλημάτων cms περισσότερεβ οικονομίεβ του κόσμου υπάρχει και μια συγκρατημένη αισιοδοξία για την επόμενη μέρα λόγω atpEvos tos ισχυρήβ ανθεκτικότη TOs που έχει επιδείξει η ευρωπαϊκή οικονομία και αφετέρου tos τελευταίαβ ενθαρρυντικήβ επι¬ βράδυνση του ρυθμού αύξησα των τιμών φυσικού αερίου Προ cpavcbs οι φόβοι και οι ανησυχίεβ δεν έχουν αρθεί αλλά το άνοιγμα tos κινεζικήβ οικονομίαβ και η διαφαινόμενη μείωση του πληθωρισμού αφήνουν κάποια περιθώρια αισιοδοξίαβ κάτι που ενισχύεται και από xis προβλέψει του ρυθμού ανάπτυξηβ για την παγκόσμια οικονομία στο 2,7 Αξίζει βέβαια να υπογραμμισθεί εδώ ότι όσον αφορά το köotos εξυπηρέτησα του xpéous των ευρωπαϊκών οικονομιών αυτό έχει αποκλιμακωθεί καθώε ο πληθω picniös κυμαίνεται σε υψηλότερα επίπεδα από αυτά των επιτοκίων Από την άλλη ο διεθνήε ορ γανισμόβ ενέργειαβ στην τε¬ λευταία έκθεσή του προβλέπει σημαντική αύξηση tos παγκό σμιαβ ζήτησηβ πετρελαίου κατά 1,9 εκατ βαρέλια ημερησίου το 2023 cpOàvovras στο ρεκόρ των 101,7 εκατ βαρελιών ημερησίου με τα μισά από αυτά να προέρχονται από την Κίνα Η ανταγωνιστικότητα cos εκ τούτου για πρόσθετεβ επενδύσει προκειμένου να ενισχύσουν xs χωρητικότητεβ τροφοδοσίαε tos αγοράβ είναι μια πραγματικότητα Η τιμή λοιπόν του αργού αναμένεται να επανακάμψει σε τριψήφιο νούμερο το δεύτερο εξάμηνο του 2023 Οσον αφορά τώρα την ανάπτυξη tos ελληνι îais οικονομίαε για το 2023 αυτή θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη δύο 2 δυναμικών παραμέτρων που σε αντίθετη όμωβ περίπτωση είναι πιθανό να πυροδοτήσουν και αρνητικέε εξελίξει Πρώτον από την εξέλιξη και πιθανή συνεχιζόμενη αποκλιμάκωση των τιμών φυσικού αερίου που από τα 340 ευρώ/μεγαβατώ ρα έχει κατέλθει στα 54 ευρώ με πρόβλεψη τιμών στον κρατικό προϋπολογισμό στα 120 ευρώ Πιθανή πτώση του ενεργειακού κόστουβ θα διαχυθεί διακλαδικά στην οικονομία θα φρενάρει τυ¬ χόν ανατιμήσει και θα επηρεάσει την πορεία του πληθωρισμού κόστουβ σε βασικά αγαθά και πρώτεε όλεε και δεύτερον από την πορεία του τουρισμού και των εσόδων που αναμένονται ο onoios το 2023 δεν θα έχει την ίδια δυναμική που παρουσίασε το 2022 Kupicos λόγω tos επιβράδυνση των άλλων ευρωπαϊκών οικονομιών Επιπροσθέτου αν ο πληθω picniös ανακόψει στο 3,5 από την πρόβλεψη του 9,5 και αν επιτευχθεί η προοπτική πρωτο γενούε πλεονάσματοε γύρω στο 2 για to επόμενεε xpoviés αυτά αποτελούν ενθαρρυντικά σημάδια για την επόμενη μέρα Ιδιαίτερη προσοχή ωστόσο χρειάζεται στα δομικά συστατικά του πληθωρισμού και στο εμπορικό ισοζύγιο που επηρεάζει την ανταγωνιστικότητα tos οικονομίαβ καθώβ συνιστούν χρόνιεε παθο γένειεβ ras ελληνική8 οικονομία Ο κ Αντώνης Ζαΐρης είναι αναπληρωτής αντιπρόεδρος του ΣΕΛΠΕ επίκουρος καθηγητής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Νεάπολις στην Κύπρο μέλος της Ενωσης Αμερικανών Οικονομολόγων ΑΕΑ και μέλος του Παγκόσμιου Οικονομικού Forum WEF

×