SlideShare a Scribd company logo
1 of 72
Нові надходження. Серпень - Жовтень 2013 року.

616-07
Р 154
Радіологія [Текст] : пiдруч. для студ. вищ. мед. навч.
закл. IV рівня акредитації / за ред. М. С. Каменецького ;
Ассоц. радіологів України. - Д. : Вебер (Донец. філія),
2011 - . - ISBN 978-966-335-290-9
Т. 2 : Основи променевої терапії / М. С. Каменецький,
М. Б. Первак, Д. С. Мечев, В. Є. Медведєв. - Д. :
Ноулідж (Донец. від-ня), 2013. - 104 с. : іл. - Бібліогр.: с.
100-101. - Покажч.: с. 102-103. - ISBN 978-617-579-562-0
Підручник для студентів вищих медичних закладів. У
підручнику вперше з позицій професійно-діяльнісного
(компетентністого) підходу викладено пропедевтичний
курс променевої терапії.
Нові надходження. Серпень - Жовтень 2013 року.

614
З-332
Запорожан, Валерій Миколайович.
Біоетика та біобезпека [Текст] : нац. пiдруч. для студ.
вищ. мед. навч. закл. IV рiвня акредитацiї / В. М.
Запорожан, М. Л. Аряєв. - К. : Здоров'я, 2013. - 455 с. : іл. Бібліогр. в кінці розд. - ISBN 978-966-463-038-2
У першому в Україні національному підручнику "Біоетика та біобезпека"
викладені історія, предмет, мета, завдання, методи і напрямки розвитку
біоетики в системі охорони здоров`я, права людини як джерело
біоетичних принципів і критеріїв поведінки, етичний, моральний та
деонтологічний вимір у різних галузях їх застосування. У спеціальній
частині наведені біоетичні аспекти виховання здорового способу
житття, соціальної справедливості та соціоетичних зобов`язань, основ
професійної діяльності лікаря, стосунків між медичними працівниками,
пацієнтом та його родиною. Окремо наведені біоетичні принципи
медико-біологічних досліджень, концепція біобезпеки та ризику
використання біомедичних технологій, біоетична та правова оцінка
лікарської помилки та ятрогенії. Висвітлелні сучасні питання прикладної
клінічної біоетики, пов"язані з біоетичними проблемами репродуктивних
технологій, медичної генетики, страждання, болю, реабілітації та
евтаназії, трансплантології, трансфузіології крові, психіатрії, наркології,
соціально небезпечних інфекцій, біопсихосоціальної медицини. Для
студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації.
Нові надходження. Серпень - Жовтень 2013 року.

ББК 74
К 795
Кремень, Василь Григорович.
Синергетика в освіті: контекст людиноцентризму [Текст] /
В. Г. Кремень, В. В. Ільїн ; Нац. акад. пед. наук України. - К. :
Пед. думка, 2012. - 368 с. - Бібліогр. в кінці розд. - Імен.
покажч.: с. 360-367. - ISBN 978-966-644-317-8
У монографії досліджується проблема сучасного етапу розвитку
інституту освіти в контексті синергетичного підходу, на основі
якого формується новий стиль мислення і знання. Автори
показують можливості і перспективи синер?гетичної парадигми
у побудові моделей розвитку соціокультурних та освітніх
процесів, місця в них смислового буття людини. В організації
процесу навчання і виховання синергетика виступає як зміст і
метод освітньої теорії і практики. Для створення цілісної
креативної особистості, яка потрібна для «суспільства знань»,
освіта повинна більшою мірою враховувати досягнення
сучасних кон?цепцій самоорганізації і саморозвитку, які
уособлює синергетика. Книга адресована всім, кого цікавлять
проблеми освіти і людини в склад?ному, непередбачуваному,
глобальному просторі сучасного життя.
Нові надходження. Серпень - Жовтень 2013 року.

617
Х 50
Хирургия [Текст] : учеб. для студ. мед. учеб. заведений IV уровня
аккредитации / В. В. Бойко, В. Н. Лесовой, Л. И. Гончаренко [и др.] ; под
ред.: В. В. Бойко, В. Н. Лесового; Харьк. нац. мед. ун-т. - Х. : НТМТ, 2012
Ч. 1 : Учебник для студентов V курсов медицинских факультетов
медицинских вузов, Модуль 2 : Торакальная, сердечно-сосудистая,
эндокринная хирургия. - 2012. - 4390 с. : ил., цв. ил. - Библиогр. в конце
гл. - ISBN 978-617-578-116-6
В связи с переходом преподавания в вузах Украины на принципы кредитномодульной системы обучения ESTS, начиная с IV курса, студенты медицинских
вузов изучают хирургию по новой типовой учебной программе «Хирургия»,
включающей 5 Модулей. Согласно новой программе студенты V курсов изучают
хирургию по тематике Модуля 2 «Торакальная, сердечно-сосудистая, эндокринная
хирургия». Учебник объединяет учебно-методические материалы кафедры,
разработанные для аудиторного изучения 7 тем на практических занятиях и для
самостоятельного внеаудиторного изучения по 5 темам согласно тематическим
планам дисциплины «Хирургия» по тематике Модуля 2. Каждая тема, изложенная в
учебнике, содержит разделы, соответствующие профессионально-ориентированным заданиям врачебной деятельности, утвержденным отраслевыми
стандартами высшего образования – «Образовательно-профессиональной
программой» и «Образовательно-квалификационной характеристикой» (Киев, 2003
г.), дополненым и обновленным в 2010 году. Подготовленный преподавательским
коллективом кафедры хирургии № 1 ХНМУ учебник предназначен обеспечивать
студентов необходимыми учебно-методическими материалами комплексно по всем
темам практических занятий и по самостоятельной внеаудиторной работе, что
будет способствовать улучшению подготовки будущих врачей по хирургии
соответственно требованиям общегосударственного отраслевого стандарта
высшего образования.
Нові надходження. Серпень - Жовтень 2013 року.

616
Т 65
Традиции и инновации внутренней медицины [Текст] : VIII
Юж.-укр. науч.-практ. конф., 17 апр. 2013 г.: тез. докл. / Одес.
нац. мед. ун-т; Упр. здравоохранения Одес. обл. гос.
администрации ; редкол.: В. Н. Запорожан (гл. ред.) [и др.] . О. : ОНМедУ, 2013. - 167 с. : табл.
Посвящ. 100-летию со дня рождения акад. Н. М. Амосова
(1913-2013)
Традиции и инновации внутренней медицины. VIII Южноукраинская
научно-практическая конференция. Тезисы докладов, 17 апреля 2013 г. Одесса: Одессский нациоанльный медицинский университет, 2013. 168с.
Нові надходження. Серпень - Жовтень 2013 року.

61
А 431
Актуальні питання вищої медичної та фармацевтичної
освіти: досвід, проблеми, інновації та сучасні технології
[Текст] : матеріали навч.-метод. конф. (15 квіт. 2013 р.) / Буков.
держ. мед. ун-т ; редкол.: Т. М. Бойчук (голов. ред.) [та ін.]. Чернівці : БДМУ, 2013. - 175 с. - ISBN 978-966-697-478-8
Збірник містить матеріали навчально-методичної конференції
педагогічних працівників Буковинського державного університету, які
висвітлюють методичні, методологічні, організаційні і психологічні
проблеми додипломної та післядипломної підготовки лікарів,
провізорів, медичних сестер, фармацевтів, можливі шляхи вирішення
цих проблем у сучасних умовах. Окремі розділи збірника присвячені
узагальненню досвіду впровадження кредитно-модульно їсистеми
організації навчального процесу, використанню інформаційнокомунікативних технологій підтримки навчального процесу, приділено
увагу питанням формування іноваційного, гуманістичного,
демократично орієнтованого освітнього простору, який забезпечить
умови для всебічного, гармонійного розвитку особистості та
конкурентоспроможності майбутнього фахівця.
Нові надходження. Серпень - Жовтень 2013 року.
Нові надходження. Серпень - Жовтень 2013 року.

И
1044
El Naggar, Anas M.
Medical radiation biology [Text] / A. M. El Naggar. - Egypt,
Cairo : Al-Toby press, 2009. - 484; I-XXIII p. : il., tabl. References in the end of chapters. - ISBN 7437/2009
Перевод заглавия: Медицинская радиационная
биология
Нові надходження. Серпень - Жовтень 2013 року.

И
1052
Ried, Sibylle.
Epilepsy, pregnancy and the child [Текст] / S. Ried, G.
Beck-Mannagetta. - Berlin, Germany : Blackwell
Wissenschaft, 1996. - 82 p. - (Blackwell Science). Supplementary Literature: p. 73-74. - Subject index: p. 7982. - ISBN 0-632-04164-1
Перевод заглавия: Эпилепсия, беременность и
ребенок
Нові надходження. Серпень - Жовтень 2013 року.

И
1051
McIntyre, Neil.
Lipids and lipoproteins in clinical practice [Текст] / N.
McIntyre, D. S. Harry. - London : Wolfe Publishing Ltd,
1992. - 160 p. : il., tabl. - References: p. 151-156. - Index: p.
157-160. - ISBN 0-7234-0946-3
Перевод заглавия: Жиры и жирные белки в
клинической практике
Нові надходження. Серпень - Жовтень 2013 року.

И
1063
Fischer, Marta.
Lebensmuster. Biobibliographisches Lexikon der
Physiologen zwischen Deutschland und Russland im 19.
Jahrhundert [Text] / M. Fischer. - Aachen, Germany : Shaker
Verlag, 2012. - 378 S. : il. - (Relationes ; bd. 9). - Literatur: S.
355-360. - Personenregister: S. 361-378. - ISSN 1867-3198.
- ISBN 978-3-8440-1253-8
Нові надходження. Серпень - Жовтень 2013 року.

И
1064
Riha, Ortrun.
Botanic und Leidenschaft. Der Briefwechsel zwischen
Christian Gottfried Nees von Esenbeck, Elisabeth Nees
von Esenbeck und Karl Ernst von Baer [Text] / O. Riha, B.
Röther, G. Höpfner. - Aachen, Germany : Shaker Verlag,
2012. - 325 S. : il. - (Relationes ; bd. 10). - Literatur: S.
256-282. - Quellenregister: S. 283-286. Personenverzeichnis: S. 287-314. - ISSN 1867-3198. ISBN 978-3-8440-1454-9
Нові надходження. Серпень - Жовтень 2013 року.

И
1065
Pfrepper, Regine.
Wissensspuren. Reisen russischer Mediziner nach
Westeuropa im 19. Jahrhundert [Text] / R. Pfrepper, G.
Pfrepper. - Aachen, Germany : Shaker Verlag, 2012. - 376
S. - (Relationes ; bd. 11). - Literatur: S. 355-358. Personnenregister: S. 359-373. - Ortsregister: S. 374-376.
- ISSN 1867-3198. - ISBN 978-3-8440-1472-3
Нові надходження. Серпень - Жовтень 2013 року.

И
1062
Pfrepper, Regine.
Wirksubstanzen. Deutsch-russische Beziehungen in
der Pharmakologie des 19. Jahrhunderts [Text] / R.
Pfrepper. - Aachen, Germany : Shaker Verlag, 2012. 245 S. : il. - (Relationes ; bd. 8). - Literatur: S. 217-234. Personnenregister: S. 235-245 . - ISSN 1867-3198. ISBN 978-3-8440-1084-8
Нові надходження. Серпень - Жовтень 2013 року.

И
1061
Pfrepper, Regine.
Lebendige Stoffe. Deutsch-russischer
Wissensaustausch in der Physiologischen Chemie im 19.
Jahrhundert [Text] / R. Pfrepper. - Aachen, Germany :
Shaker Verlag, 2011. - 262 S. : il., tabl. - (Relationes ; bd.
7). - Literatur: S. 237-252. - Personnenregister: S. 253262. - ISSN 1867-3198. - ISBN 978-3-8440-0625-4
Нові надходження. Серпень - Жовтень 2013 року.

И
1060
Naturwissenschaft als Kommunikationsraum zwischen
Deutschland und Russland im 19. Jahrhundert [Text] :
Internationale Tagung, Leipzig, 29.9-1.10.2010 =
Естественные науки как коммуникативное
пространство между Германией и Россией в ХІХ в. :
междунар. конф., Лейпциг, 29.9.-1.10.2010 = Science
as a Medium of Communication Between Germany and
Russia in the 19th Century : proceedings of the
international conference, Leipzig, Sept. 29-Oct. 1,2010 /
Hgg.: O. Riha, M. Fischer. - Aachen, Germany : Shaker
Verlag, 2011. - 572 S. : il. - (Relationes ; bd. 6). - Literatur
am Ende Artikel. - Personnenregister: S. 551-572. - ISSN
1867-3198. - ISBN 978-3-8440-0565-3
Нові надходження. Серпень - Жовтень 2013 року.

И
1059
Riha, Ortrun.
"Das allgemeinste Gesetz". Karl Ernst von Baer (17921876) und die großen Diskurse des 19. Jahrhunderts
[Text] / O. Riha, T. Schmuck. - Aachen, Germany :
Shaker Verlag, 2011. - 299 S. - (Relationes ; bd. 5). Literatur: S. 260-292. - Personnenregister: S. 293-299. ISSN 1867-3198. - ISBN 978-3-8440-0384-0
Нові надходження. Серпень - Жовтень 2013 року.

И
1058
Pfrepper, Regine.
Lebensvorgänge. Deutsch-russische
Wechselbeziehungen in der Physiologie des 19.
Jahrhunderts [Text] / R. Pfrepper. - Aachen, Germany :
Shaker Verlag, 2009. - 300 S. : il., tabl. - (Relationes ; bd.
3). - Literatur: S. 269-286. - Personnenregister: S. 287300. - ISSN 1867-3198. - ISBN 978-3-8322-8794-8
Нові надходження. Серпень - Жовтень 2013 року.

И
1057
Schmuck, Thomas.
Baltische Genesis. Die Grundelegung der Embryologie
im 19. Jahrhundert [Text] / T. Schmuck. - Aachen,
Germany : Shaker Verlag, 2009. - 316 s. : il. - (Relationes ;
bd. 2). - Literatur: S. 261-303. - Personnenregister: S. 304310. - Ortsregister: S. 311-314. - Werkregister: S. 314316. - ISSN 1867-3198. - ISBN 978-3-8322-8781-8
Нові надходження. Серпень - Жовтень 2013 року.

И
1056
Kaden, Heiner.
Studien zu Carl Julius Fritzsche (1808-1871) und Il’ja
Il’ič Mečnikov (1845-1916) [Text] : Quellenarbeit in der
Wissenschaftsgeschichte / H. Kaden, O. Riha. - Aachen,
Germany : Shaker Verlag, 2008. - 176 S. : il. (Relationes ; bd. 1). - Literatur: S. 166-170. Personnenregister: S. 171-176. - ISSN 1867-3198. ISBN 978-3-8322-7560-0
Нові надходження. Серпень - Жовтень 2013 року.

И
1075
Gynecologic surgery [Текст] / A. Altchek, M. S. Amstey,
M. S. Baggish [et al.]; ed.: L. E. Sanz. - Oradell, New
Jersey : Medical Economics Books, 1988. - 451 p. : il., tabl.
- References in the end of chapters. - Index: p. 441-451. ISBN 0-87489-454-9
Перевод заглавия: Хирургическая гинекология
Нові надходження. Серпень - Жовтень 2013 року.

618.1
З-332
Запорожан, Валерій Миколайович.
Дитяча гінекологія [Текст] : пiдруч. для студ. вищ. навч.
закл. / В. М. Запорожан, С. П. Польова, М. Л. Аряєв ;
Одес. нац. мед. ун-т. - О. : ОНМедУ, 2013. - 343 с. : іл.,
табл. - (Бібліотека студента-медика). - Бібліогр.: с. 328333. - ISBN 978-966-443-056-9. - ISBN 978-966-7733-47-6
(серія)
У підручнику викладено матеріал, що стосується розвитку та становлення
репродуктивної ситстеми у дівчат препубертатного та пубертатного віку,
описано особливості змін фізіологічного та статевого розвитку,
ендокринної функції та внутрішніх геніталій. Детально висвітлені
порушення функції репродуктивної системи в преіод статевого
дозрівання, аномалії розвитку статевих органів у дівчат, пухлини і
травматичні ураження геніталій. Окремі розділи підрдучника присвячені
проблемам "гострого живота" в дитячій гінекологічній практиці та методам
контрацепції в гінекології дитячого і підліткового віку. Для студентів,
лікарів-інтернів, акушерів-гінекологів, дитячих гінекологів, педіатрів та
сімейних лікарів.
Нові надходження. Серпень - Жовтень 2013 року.

615
Р 443
Ресурсоведение лекарственных растений [Текст] :
учеб. пособие / Я. В. Рожковский, Т. И. Деревинская ,
И. М. Шевченко, Н. С. Физор ; Одес. нац. мед. ун- т. О. : ОНМедУ, 2012. - 107 с. : ил., табл. - Библиогр.: с.
102-106. - ISBN 978-966-443-048-4
У навчальному посібнику висвітлені основні поняття,
визначення, методи та загальноприйняті методики класичного
ресурсознавства, що використовуються при вивченні ресурсів
дикоростучих лікарських рослин. Структура та послідовність
викладення матеріалу узгоджуються з відповідними розділами
фармакогнозії та навчальною програмою курсу
"Ресурсознавство лікарських рослин". Вперше наводиться
характеристика ресурсів лікарських рослин Одеського регіону.
Нові надходження. Серпень - Жовтень 2013 року.

617.7
В 29
Венгер, Галина Ефимовна.
Офтальмология [Текст] : курс лекций: учеб. пособие для
студ. высш. мед. учеб. заведений / Г. Е. Венгер, А. М.
Солдатова, Л. В. Венгер ; Одес. нац. мед. ун-т. - О. :
ОНМедУ, 2012. - 194 с. : табл. - (Библиотека студентамедика). - Библиогр.: с. 192-193. - ISBN 978-966-443-054-5. ISBN 978-966-443-029-3 (укр.). - ISBN 978-966-7733-47-6
(серия)
Навчальний посібник відповідає навчальній програмі з офтальмології.
Викладено основні дані з анатомії, фізіології, методів дослідження
органа зору, етіології, клініки та лікування очних хвороб. Кожна лекція
присвячена окремому розділу офтальмології. Розглянуто
найпоширеніші форми захворювань придатків ока, орбіти, роогівки,
кришталика, судинної оболонки, сітківки, зорового нерва. Описані
ушкодження ока, рефракція та зміни органа зору при загальних
захворюваннях.
Нові надходження. Серпень - Жовтень 2013 року.

616
М 422
Медицинская генетика [Текст] : учеб. для студ. высш. мед.
учеб. заведений IV уровня аккредитации / В. Н. Запорожан, Ю.
И. Бажора, А. В. Шевеленкова, М. М. Чеснокова ; Одес. нац.
мед. ун-т. - О. : ОНМедУ, 2012. - 277 с. : ил., табл. - (Библиотека
студента-медика). - Библиогр.: с. 263-264. - Алф. указ.: с. 265273. - ISBN 978-966-443-004-0(рус.). - ISBN 978-966-7733-667(укр.). - ISBN 978-966-7733-47-6 (сер.)
У підручнику подано сучасні дані про організацію спадкової інформації в
людини і механізми її реалізації, етіологію, патогенез і класифікацію
спадкових захворювань, надано характеристику основних груп
спадкових захворювань, включаючи мультифакторіальну патологію і
генетичні основи онкозахворювань. Розглянуто методи медичної
генетики і їх практичне застосування. Велику увагу приділено сучасним
молекулярно-генетичним методам дослідження. Викладено принципи
діагностики, лікування, пренатальної діагностики і профілактики
спадкових захворювань.
Нові надходження. Серпень - Жовтень 2013 року.

616
В 822
Врожденные пороки развития [Текст] : практ. рук. / В. Н.
Запорожан, И. Л. Бабий, С. Р. Галич [и др.] ; Одес. нац. мед.
ун-т. - О. : ОНМедУ, 2012. - 319 с. : цв. ил., табл. Библиогр.: с. 306-314. - Предм. указ.: с. 316. - ISBN 978-966443-059-0
В настоящем практическом руководстве на основе
мультидисциплинарного подхода к изучению состояния
внутриутробного и новорожденного ребенка
систематизированы современные знания о проблеме
врожденных пороков развития,особенностях их
формирования,пренатальной,неонатальной и
постнатальной диагностике,клинических
проявлениях,методах лечения и профилактики. Для
практических врачей,научных работников,студентов и
преподавателей.
Нові надходження. Серпень - Жовтень 2013 року.

614
З-332
Запорожан, Валерий Николаевич.
Нооэтика в этическом кодексе медицины XXI
столетия [Текст] / В. Н. Запорожан ; Одес. нац. мед.
ун-т. - О. : ОНМедУ, 2011. - 166 с. : ил. - Библиогр.:
с. 161-165. - ISBN 978-966-443-042-2
Нові надходження. Серпень - Жовтень 2013 року.

616
А 924
Атлас клинической гастроэнтерологии [Текст] / А. Форбс,
Дж. Дж. Мисиевич, К. К. Комптон [и др.] ; пер. с англ. под
ред.: В. Г. Передерия, С. М. Ткача. - М. : Рид Элсивер, 2010.
- 389 с. : ил. - Предм. указ.: с. 388-389. - ISBN 978-5-91713055-2
Параллельные издания: В конце кн. : Атлас клинической
гастроэнтерологии : прил. на компакт-диске: текст, ил.,
видеоматериалы / А. Форбс [и др.]. - М. : Рид Элсивер, 2010
«Атлас клинической гастроэнтерологии» — единственное полное
иллюстрированное издание, в котором дана информация о всех как
наиболее распространенных, так и редких заболеваниях желудочнокишечного тракта (ЖКТ) в аспектах патофизиологии, гистологии и лучевых
методов исследования. 2700 иллюстраций и емкие описания позволят
поставить наиболее точный диагноз. Представлены данные о новых и
распространенных методах обследования, сопоставления между
клинической картиной и результатами инструментальных исследований,
описания новейших методов исследований, таких как эндоУЗИ, эндоМРТ,
капсульная эндоскопия, МРТ, виртуальная колоноскопия. Содержит
информацию об основных заболеваниях гепатобилиарной системы и
поджелудочной железы, прямой кишки, детских и инфекционных
заболеваниях, описания методов двойного контрастирования пищевода,
желудка и двенадцатиперстной кишки, данные компьютерной анатомии
органов ЖКТ. Предназначено гастроэнтерологам, терапевтам, хирургам,
врачам общей практики, студентам и ординаторам медицинских вузов.
Нові надходження. Серпень - Жовтень 2013 року.

ББК 81
О-532
Олейнікова, Ольга Михайлівна.
Англійська мова професійного спілкування [Текст]
: навч. посiб. для студ. вищ. навч. закл. / О. М.
Олейнікова. - Л. : Н. Світ-2000, 2008. - 178 с. : табл. (Вища освіта в Україні). - ISBN 978-966-418-063-1
Нові надходження. Серпень - Жовтень 2013 року.
Нові надходження. Серпень - Жовтень 2013 року.

616.8
М 30
Марченко, Віра Григорівна.
Основні синдроми ураження нервової системи при
невідкладних станах [Текст] : навч. посіб. для самост. роботи
лікарів-інтернів, клін. ординаторів, магістрів, лікарів швид.
допомоги / В. Г. Марченко, І. Б. Савицька, Б. С. Федак ; Харк.
мед. акад. післядиплом. освіти. - Х. : Точка, 2010. - 239 с. : іл.,
табл. - Бібліогр.: с. 236-237. - Предм. покажч.: с. 238-239. ISBN 978-966-8668-61-3
У навчальному посібнику викладені анатомо-функціональні
особливості нервової системи, загальні принципи
дослідження й найчастіші симптоми і синдроми, що
зустрічаються при невідкладних станах. Кожен розділ
завершуеться контрольними питаннями та задачами, що
дають можливість закріпити викладений матеріал і оцінити
ступінь його засвоєння. Посібник призначений для самостійної
роботи лікарів-інтернів, клінічних ординаторів, магістрів,
лікарів швидкої допомоги.
Нові надходження. Серпень - Жовтень 2013 року.

5
В 487
Вінклер, Ігор Аронович.
Екологічна безпека джерел енергії. Від традиційних до
сучасних і перспективних [Текст] : навч. посіб. для студ.
вищ. навч. закл. / І. А. Вінклер, Я. Ю. Тевтуль. - Л. : Н.
Світ-2000, 2013. - 276 с. : іл., табл. - (Вища освіта в
Україні). - Бібліогр. в кінці гл. - ISBN 978-966-418-194-2
У навчальному посібнику висвітлюються питання, пов"язані з
технологією використання традиційних джерел енергії,
екологічні аспекти роботи сучасних і перспективних джерел
енергії. Розглядаються можливості та екологічні наслідки
виробництва енергії відновлювальними та "зеленими"
джерелами, перспективи їх впровадження. Основна увага
зосереджена на використанні відновлюваних джерел енергії та
напрямках зменшення несприятливих результатів їх роботи. Для
студентів екологічних спеціальностей ВНЗ.
Нові надходження. Серпень - Жовтень 2013 року.

616-08
Г 835
Григус, Ігор Михайлович.
Перша медична допомога [Текст] : підруч. для вищ.
навч. закл., студ. спец. навч. від-нь, викл. та практ.
працівників напрямку фіз. виховання, спорт і здоров’я
людини / І. М. Григус, М. Я. Романишин. - Л. : Н. Світ2000, 2013. - 175 с. : іл., табл. - (Вища освіта в Україні). Бібліогр.: с. 172-175. - ISBN 978-966-418-223-9
Підручник зроблений згідно затвердженої програми
викладання дисципліни "Перша медична допомога" в обсязі
годин, що передбачені програмою. Підготовлений підручник
покликаний допомогти освоїти основи діагностики та надання
першої невідкладної допомоги у разі наявності різних
захворювань і загрозливих для життя станів. У ньому
систематизовано викладення навчальної дисципліни,
теоретичний і практичний матеріал та рекомендовану
літературу. Рекомендований для вищих навчальних відділень,
викладачів та практичних працівників напряму фізичне
виховання, спорт і здоров"я людини.
Нові надходження. Серпень - Жовтень 2013 року.

5
Е 457
Екологія: основи екології [Текст] : навч. посіб. / Б. І.
Харченко, Н. Б. Харченко, О. Б. Харченко, В. І.
Цимбалюк. - Л. : Н. Світ-2000, 2013. - 232 с. : іл., табл. (Вища освіта в Україні). - Бібліогр.: с. 224-232. - ISBN 978966-418-226-0
Матеріали систематизовано згідно змістових частин стандардтів вищої освіти
щодо підготовки кваліфіційного рівня бакалавра в обсязі 54 академічних годин,
з них - третина аудиторних занять. В основу формування змістових частин
покладена програма навчальної нормативної дисципліни "Основи екології",
затвердженої Міністерством освіти і науки України. В посібнику
систематизовано 16 тем, які є базовими для опанування основами екології, і 5
тем, що забезпечують практичне закріплення визначеної мети з застосуванням
сучасних комп`ютерних технологій. Основні означення, екологічні категорії,
екологічні структури, основні процеси та панівні ідеї розкриті стисло,
об"эктивно. практичні заняття подано у вигляді прикладів для самостійного
опрацювання і написання "Індивидуальної роботи" за варіантами з
розрахунками природоохоронних заходів для основних складових частин
природи. Ділові ігри передбачено виконувати дистанційно під керівництвом
викладача за наявності комп"ютерної мережі інтернет. Основу їх складає
господарська діяльність з антропогенним навантаженням на складові частини
природи, зокрема, на водні об"єкти. Використання радикальних
природоохоронних заходів впливу на забруднення, економічне обгрунтування
засобів сприяють їх ефективному впровадженню і формуванню екологічного
світогляду у майбутніх фахівців. Навчальний посібник буде корисним студентам
і викладачам, молодим науковцям, слухачам післядипломної освіти та
широкому колу читачів.
Нові надходження. Серпень - Жовтень 2013 року.
Нові надходження. Серпень - Жовтень 2013 року.

ББК 81
Д 797
Дубравська, Дося М.
Англійська мова. Сучасна граматика. In Pursuit of Perfection [Комплект]
[Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. ІІІ-ІV рівнів акредитації / Д.
М. Дубравська, О. І. Ванівська. - Л. : Н. Світ-2000, 2012. - 369 с. : іл. - (Вища
освіта в Україні). - Бібліогр.: с. 367-369. - ISBN 978-966-418-209-3
В кінці кн. Дубравська, Дося М. Англійська мова. Сучасна граматика. In
Pursuit of Perfection : ключі-відповіді до навч. посібника: ч. 1 / Д. М.
Дубравська, О. І. Ванівська. - Л. : Н. Світ-2000, 2012. - 1 ел. опт. диск (CDROM): кол.
Навчальний посібник з іноземної мови (англійської) для студентів вищих
навчальних закладів України (III-IV рівнів акредитації) з дисциплін "Іноземна мова
(перша - англійська)", "Іноземна мова професійного спрямування". Розділи
навчального посібника містять базовий пакет матеріалів, до яких входять
комплекс теоретичних положень граматики та завдання для вироблення лексикограматичних і комунальних навиків, вправи на розвиток логіки і мовленнєвої
креативності, а також завдання для узагальнення пройденого матеріалу,
самоконтролю і самооцінки. Навчальний посібник складається з двох частин.
Структура посібника дасть змогу студентам ознайомитись із теоретичними
поясненнями відповідної теми, проаналізувати зміст, занотувати найважливіші
правила та намагатися запам`ятати їх шляхом виконання запропонованих вправ і
завдань. Матеріали навчального посібника, які грунтуються на новітніх даних
Британського національного корпусу текстів (BNC) та результатах сучасних
лінгвістичних досліджень, сприятимуть розвитку комунікативних та творчих
здібностей студуентів і формуванню в них культури спілкування іноземною
мовою.
Нові надходження. Серпень - Жовтень 2013 року.
Нові надходження. Серпень - Жовтень 2013 року.

5
А 86
Артамонов, Б. Б.
Екологічна експертиза [Текст] : навч. посіб. для студ.
усіх форм навч. еколог. напрямку / Б. Б. Артамонов, Н.
Г. Міронова. - Л. : Н. Світ-2000, 2013. - 141 с. : табл. (Вища освіта в Україні). - Бібліогр.: с. 141. - ISBN 978966-418-201-7
У посібнику розглянуті роль, місце та завдання екологічної
експертизи у системі екологічної безпеки України, а також
питання організації та проведення державної екологічної
експертизи. Посібник може бути корисним для студентів усіх
форм навчання екологічного напрямку підготовки при
вивченні дисциплін "Екологічна експертиза".
Нові надходження. Серпень - Жовтень 2013 року.
Нові надходження. Серпень - Жовтень 2013 року.

615
Г 944
Гулько, Ростислав Миколайович.
Сад лікарських рослин у Львові [Текст] : навч. посiб.
для викл. та студ. фармац. фак. ВНЗ I-IV рівнів
акредитації / Р. М. Гулько ; за заг. ред. Б. С.
Зіменковського. - Вінниця : Нова Кн., 2006. - 239 с. : іл.
- Бібліогр.: с. 233-239. - Покажч. латин. назв рослин: с.
218-226. - Покажч. укр. назв рослин: с. 226-232. - ISBN
966-8609-72-7

У книзі вперше описана історія створення кафедри
фармакогнозії і ботаніки та ботанічного саду Львівського
національного медичного університету імені Данила
Галицького, описано життєвий шлях та результати творчого
доробку організатора кафедри професора Т. Ф.
Вільчинського. Зібрано та опрацьовано матеріал по
видовому складу рослин відкритого і закритого ґрунту
ботанічного саду кафедри фармакогнозії та ботаніки. Подано
короткі описи і фотографії понад 500 рослин, їх наукові назви,
походження, медичне та народногосподарське значення.
Видання розраховане на студентів, аспірантів, викладачів як
посібник під час проходження студентами практики з
медичної ботаніки та фармакогнозії.
Нові надходження. Серпень - Жовтень 2013 року.

611
А 643
Анатомія людини [Текст] : пiдруч. для студ. вищ.
мед. навч. закл. IV рiвня акредитацiї : у 3-х т. / А. С.
Головацький, В. Г. Черкасов, М. Р. Сапін, Я. І.
Федонюк ; за ред.: В. Г. Черкасова, А. С.
Головацького. - Вінниця : Н. Кн., 2006 - . - ISBN 966382-022-5
Т. 2 / А. С. Головацький, В. Г. Черкасов, М. Р.
Сапін, А. І. Парахін. - 2007. - 454 с. : іл. - Укр. предм.
покажч.: с. 412-429. - Лат. предм. покажч.: с. 430449. - Бібліогр.: с. 450-454. - ISBN 978-966-382-062-0
Ювіл. вид. до 165-річчя Нац. мед. ун-та ім. О. О.
Богомольця
Нові надходження. Серпень - Жовтень 2013 року.

616-002.5
Ф 939
Фтизіатрія [Текст] : пiдруч. для студ. вищ. мед. навч.
закл. IV рiвня акредитацiї / В. І. Петренко, В. Ф.
Москаленко, Ю. І. Фещенко [та ін.]; за ред. В. І.
Петренка. - Вінниця : Нова Кн., 2006. - 503 с. : іл., табл. Предм. покажч.: с. 494-503. - ISBN 966-8609-52-2
До 165-річчя Нац. мед. ун-та ім. О. О. Богомольця
В учебнике изложены исторические сведения о
туберкулезе, эпидемиология, этиология, патогенез и
иммунология данного заболевания. Представлены общие
принципы диагностики и лечения туберкулеза органов
дыхания и внелегочной локализации, в том числе с учетом
психологических особенностей больного туберкулезом.
Освещены вопросы организации противотуберкулезных
мероприятий в Украине и рекомендованные Всемирной
организацией здравоохранения. Издание
проиллюстрировано таблицами, схемами, рисунками. Для
студентов высших медицинских учебных заведений IV
уровня аккредитации, врачей-интернов, врачейфтизиатров, курсантов и врачей смежных специальностей
Нові надходження. Серпень - Жовтень 2013 року.

616.31
Т 35
Терапевтична стоматологія [Текст] : пiдруч. для студ.
стоматол. фак. вищ. мед. навч. закл. IV рiвня акредитацiї / А. К.
Ніколішин, В. М. Ждан, А. В. Борисенко [та ін.]; за ред. А. К.
Ніколішина ; Укр. мед. стоматол. акад. - 2-е вид., випр. і допов. Вінниця : Н. Кн., 2012. - 679 с. : іл., табл. - Бібліогр. в кінці розд.
- Покажч.: с. 661-679. - ISBN 978-966-382-312-6
У підручнику викладено сучасні дані з терапевтичної стоматології, що
необхідні для підготовки лікаря-стоматолога. Розглянуто питання
організації і обладнання стоматологічного кабінету, склад, структуру і
властивості органів порожнини рота, методи обстеження хворих. На
сучасному рівні висвітлено питання етіології, патогенезу, діагностики,
лікування і профілактики карієсу та його ускладнень, флюорозу зубів та
інших некаріозних уражень, хвороби пародонта і СОПР. Особлива увага
приділяється сучасним ендодонтичним інструментам, пломбувальним
матеріалам і технологіям їх використання при відновленні зубів і
ендодонтичному лікуванні, а також відбілюванню зубів. Спеціальні
розділи присвячені організації стоматологічної допомоги і профілактиці
стоматологічних захворювань. Текст підручника написаний згідно з
новим навчальним планом і програмою з дисциплін «Пропедевтика
терапевтичної стоматології» (2010) та «Терапевтична стоматологія»
(2012), побудованих за кредитно-модульною системою. Для студентів
стоматологічних факультетів ВНМЗ ІV рівня акредитації та лікарівстоматологів.
Нові надходження. Серпень - Жовтень 2013 року.

616-006
Д 386
Детская онкология [Текст] : руководство для
врачей / Б. В. Афанасьев, И. А. Балдуева, М. Б.
Белогурова [и др.] ; под ред. М. Б. Белогуровой. - СПб.
: Спец. лит., 2002. - 351 с. : ил., табл. - Библиогр. в
конце гл. - ISBN 5-299-00211-4
Руководство «Детская онкология» представляет собой
краткое изложение современного состояния детской
онкологии в России и в ряде зарубежных стран, с клиниками
которых в последние годы сложились партнерские
отношения у детских онкологов России.Книга «Детская
онкология» разделена на две части: в первой освещаются
общие вопросы детской онкологии — диагностические
подходы и методы, обсуждаются вопросы этиологии и
эпидемиологии детского рака, дается общий обзор
применяемых специальных методов лечения. Вторая часть
руководства посвящена частным вопросам детской
онкологии, т. е. дается краткое описание нозологических
форм, необходимых диагностических подходов в конкретной
клинической ситуации.
Издание иллюстрировано рентгенограммами, схемами и
рисунками.
Нові надходження. Серпень - Жовтень 2013 року.

616
Б 792
Болезни печени и желчевыводящих путей [Текст] : рук. для
врачей / А. О. Буеверов, В. Б. Золотаревский, В. Т. Ивашкин [и
др.] ; под ред. В. Т. Ивашкина [и др.] ; Рос. гастроэнтерол.
ассоц., Рос. о-во по изучению печени, Моск. мед. акад. им. И. М.
Сеченова. - М. : М-Вести, 2002. - 432 с. : ил., табл. - (Российское
общество по изучению печени). - ISBN 5-901598-03-2
Руководство отражает основные достижения и мировой опыт в
изучении болезней печени и билиарной системы за последние
десятилетия. В нем освещены практически все разделы
гепатологии. Большое внимание уделено алгоритмам обследования
больных с различными нозологическими формами. Подробно
изложены принципы отбора больных хроническим вирусным
гепатитом для противовирусного лечения, порядок наблюдения за
ними, выбор современных лечебных схем. В специальных главах
рассмотрены поражения печени при ВИЧ-инфекции, системных
заболеваниях. Описаны особенности болезней печени в детском и
пожилом возрасте, при беременности. Отдельная глава посвящена
опухолевым поражениям печени. Для гастроэнтерологов,
инфекционистов, терапевтов, хирургов, педиатров, студентов
медицинских вузов.
Нові надходження. Серпень - Жовтень 2013 року.

616.31
Р 851
Руководство по детской стоматологии для студентов
педиатрического факльтета [Текст] : учеб. пособие для
студ. мед. вузов, обуч. по спец.: Педиатрия, Стоматология
/ В. Г. Сунцов, В. А. Дистель, В. Д. Ландинова [и др.]. Ростов н/Д : Феникс, 2007. - 302 с. : ил., табл. (Медицина). - Библиогр.: с. 299-301. - ISBN 978-5-22211173-4
Руководство по детской стоматологии составлено согласно
учебному плану. Оно содержит сведения о возрастных периодах
развития зубочелюстной системы ребенка; профилактике
стоматологических заболеваний; различных дефектах,
заболеваниях и травмах челюстно-лицевой области у детей.
Данное учебное пособие предназначено для студентов и
преподавателей педиатрического и стоматологического
факультетов медицинских вузов.
Нові надходження. Серпень - Жовтень 2013 року.

616
С 22
Сахарный диабет. Эффективные методы лечения
[Текст] / Н. А. Кравчун, А. В. Казаков, Ю. И. Караченцев,
О. О. Хижняк. - Х. ; Белгород : Клуб семейн. досуга,
2010. - 382 с. : табл. - Библиогр.: с. 379-380. - ISBN 978966-14-0930-8(Украина). - ISBN 978-5-9910-12782(Россия)
В даннном издании изложены современные представления о
сахарном диабете. Это заболевание на сегодняшний день
признано Всемирной организацией здравоохранения
неинфекционной эпидемией XXI века. Учитывая все
возрастающий интерес к данной патологии авторы
попытались отразить в своём труде основные данные об
особенностях течения сахарного диабета у детей и взрослых,
его осложнениях, методах лечения и других вопросах, которые
необходимо знать пациентам с сахарным диабетом.
Нові надходження. Серпень - Жовтень 2013 року.

53
Ф 503
Физика. Сборник задач (с решениями) [Текст] / Г.
А. Бендриков,Б. Б. Буховцев, В. В. Керженцев, Г. Я.
Мякишев. - 10-е изд., стереотип. - М. : Оникс :
Альянс-В, 2007. - 415 с. : ил. - (Поступающим в
вузы). - ISBN 5-488-00720-2(Оникс). - ISBN 5-93156152-8 (Альянс-В)
Данное классическое пособие содержит задачи,
предлагавшиеся в течение ряда лет в качестве
экзаменационных поступавшим на различные факультеты
Московского государственного университета. К каждой
теме даны краткие указания, касающиеся общей методики
решения задач, и основный формулы, используемые при
их решении. Для поступающих в вузы, преподавателей
средних школ и подготовительных курсов вузов.
Нові надходження. Серпень - Жовтень 2013 року.

616
Ш 188
Шальков, Юлий Леонидович.
Кишечные швы и анастомозы в хирургической практике
[Текст] : учеб. пособие для врачей-интернов, врачейхирургов / Ю. Л. Шальков. - Х. : Коллегиум, 2012. - 203 с. : ил.,
табл. - Библиогр.: с. 196-199. - ISBN 978-966-8604-33-1
Учебное пособие посвящено актуальному разделу хирургии —
несостоятельностью кишечных швов и анастомозов. В нем особое
внимание уделено требованиям к наложению кишечных швов и
анастомозов, подробно изложено и проанализировано на большом
клиническом материале (более 50000 наблюдений) причины
несостоятельности анастомозов, даны оценки способам
формирования, предложен алгоритм по формированию с
статистической оценкой различий показателей в сравниваемых
группах. На основании хирургического опыта и проведенного анализа,
и оценки достоверности научных достижений даны практические
рекомендации хирургам по наложению кишечных швов и
формированию анастомозов. Учебное пособие рекомендуется для
врачей-интернов, хирургов общего профиля, хирургов-онкологов,
врачей курсантов на циклах специализации и повышения
квалификации по специальности хирургия.
Нові надходження. Серпень - Жовтень 2013 року.
Нові надходження. Серпень - Жовтень 2013 року.

57
Б 635
Бионеорганическая, физколлоидная и
биоорганическая химия [Текст] : избр. лекции : учеб.
рук. для студ. и преп. высш. мед. заведений
образования III-IV уровней аккредитации / Л. Е.
Гоцуляк, А. А. Мардашко, С. Г. Еригова [и др.] ; под
ред. Л. Е. Гоцуляка ; Одес. гос. мед. ун-т. - О. : ОДМУ,
2003. - 230 с. : ил., табл. - (Библиотека студентамедика). - Библиогр.: с. 230. - ISBN 966-573-089-4
Нові надходження. Серпень - Жовтень 2013 року.

614
К 635
Коммунальная гигиена и экология человека [Текст] :
учеб. пособие для студ. высш. учеб. мед. заведений ІІІ–
ІⅤ уровней аккредитации / С. И. Гаркавый, Д. О.
Ластков, Н. Н. Надворный [и др.] ; под ред.: С. И.
Гаркавого, Д. О. Ласткова. - О. : Пресс-курьер, 2012. 239 с. : табл. - Библиогр.: с. 238-239. - ISBN 978-9662512-05-2
В учебном пособии изложены теоретические аспекты
современного понимания коммунальной гигиены как отрасли
гигиенической науки, проанализированы важные проблемы
практического решения вопросов гигиены воды и
хозяйственно-питьевого водоснабжения, санитарной охраны
водоёмов атмосферного воздуха и почвы, очистки населённых
мест и гигиены лечебно-профилактических учреждений.
Представлены действующие показатели эпидемической и
санитарно-химической безопасности и качества питьевой
воды, которые будут введены в действие с 1 января 2015
года. Для иностранных студентов высших медицинских
учреждений украины III-IV уровней аккредитации, врачей
интернов, практических врачей.
Нові надходження. Серпень - Жовтень 2013 року.
Нові надходження. Серпень - Жовтень 2013 року.
Нові надходження. Серпень - Жовтень 2013 року.

616
А 899
Аряев, Николай Леонидович.
Диагностика и лечение гемолитической болезни плода
и новорожденного [Текст] / Н. Л. Аряев, А. А. Зелинский,
Н. Л. Мерикова ; Одес. гос. мед. ун-т. - О. : Астропринт,
2005. - 262 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 245-259. - ISBN
966-318-364-0
В монографии изложены современные представления об
этиологии и патогенезе гемолитической болезни плода и
новорожденного; особое внимание уделено вопросам
диагностики, дифференциального диагноза, лечения и
профилактики, при написании этих разделов авторы приводят
результаты своих исследований. Книга расчитана на
неонатологов, акушеров-гинекологов, педиатров.
Нові надходження. Серпень - Жовтень 2013 року.

615.8
Н 82
Норбеков, Мирзаахмат.
Исцеляющая энергия дыхания [Текст] : практ.
занятия по оздоровлению / М. Норбеков, А. Ирисбаев. М. ; СПб. : Диля, 2012. - 191 с. : ил. - ISBN 978-5-88503840-9
Научившись регулировать процессы дыхания и дышать
правильно, вы сможете избавиться от болезней органов
дыхания, желудочно-кишечного тракта, позвоночника,
сердечно-сосудистой и мочеполовой систем, восстановить
зрение и сбросить лишний вес. Ежедневное выполнение
несложных упражнений, описанных в книге, очищает тело от
токсинов, проясняет сознание и ум, пробуждает новый
интерес к жизни.
Нові надходження. Серпень - Жовтень 2013 року.

616-053.2
П 842
Профилактическая педиатрия [Текст] / А. В.
Зубаренко, Ю. И. Бажора, Л. Г. Кравченко [и др.] ; под
общ. ред.: А. В. Зубаренко, Л. Г. Кравченко ; Одес. нац.
мед. ун-т. - О. : Пресс-курьер, 2011. - 347 с. : табл. Библиогр. в конце гл. - ISBN 978-966-2512-11-3
Монография посвящена приоритетной проблеме педиатрии профилактике соматической патологии у детей. Приведены
класиффикации, критерии диагностики и принципы терапии с
учётом соответствующих национальных протоколов.
Подробно представлены рекомендации по поводу первичной,
вторичной профилактики наиболее распространённых
заболеваний у детей. Для педиатров, семейных врачей,
врачей-интернов.
Нові надходження. Серпень - Жовтень 2013 року.

615
Х 21
Харкевич, Дмитрий Александрович.
Фармакология с общей рецептурой [Текст] :
учебник для студентов мед. училищ и
колледжей / Д.А. Харкевич. - М. : Гэотар-мед,
2001. - 400 с. : ил, табл. - (ХХI век.). - Указ.
препаратов: с. 380-394. - ISBN 5-9231--0073-8
Нові надходження. Серпень - Жовтень 2013 року.

ББК 88
Л 38
Левченко, Тетяна Іванівна.
Мотивація суб’єкта в різних видах діяльності [Текст] / Т.
І. Левченко. - Вінниця : Н. Кн., 2011. - 443 с. - Бібліогр.: с.
420-443. - ISBN 978-966-382-342-3
Мотивація є енергетичним ресурсом у різних видах діяльності
суб’єкта. З розвитком мотивації підвищується творча активність,
інтелектуальні можливості суб’єкта. В роботі описуються різні
види мотивації, стимулюючі та деструктивні чинники, мотиваційні
тренінги, аналізується мотивація когнітивної, навчальної, творчої,
наукової діяльності. Книга призначена для педагогів, психологів,
викладачів, студентів, аспірантів, усіх, хто бажає актуалізувати
власні мотиваційні ресурси та рівень самомотивації.
Нові надходження. Серпень - Жовтень 2013 року.

615
О-161
Обладнання технологічних процесів фармацевтичних та
біотехнологічних виробництв [Текст] : навч. посiб. для студ.
напряму "Фармація" і "Біотехнологія" вищ. навч. закл. / М. В.
Стасевич, А. О. Милянич, І. О. Гузьова [та ін.] ; за ред. В. П.
Новікова ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", Нац. фармац. ун-т. Вінниця : Н. Кн., 2012. - 407 с. : ил., табл. - Бібліогр.: с. 404407. - ISBN 978-966-382-441-3
У навчальному посібнику авторами зроблена спроба узагальнити і
систематизувати великий матеріал щодо обладнання вітчизняного та
закордонного виробництва, яке застосовується на фармацевтичних і
біотехнологічних підприємствах, зокрема матеріалів для виготовлення
апаратів, технологічних особливостей та конструктивних елементів
апаратури, гідродинамічних процесів, процесів подрібнення, просіювання,
переміщення, змішування, дозування, таблетування, виробництва
ін’єкційних лікарських засобів, а також сорбції, екстракції, перегонки,
кристалізації, сушіння, випаровування. Представлено характеристику
новітніх автоматизованих та напівавтоматизованих систем фармацевтичних
і біотехнологічних процесів. Розглянуті вимоги GMP до обладнання.
Приведено технологічні розрахунки для вибору устаткування.????Для
студентів вищих навчальних закладів III–IV рівнів акредитації
фармацевтичних та біотехнологічних спеціальностей. Може бути корисним
для студентів хімічних спеціальностей, а також технічного персоналу
фармацевтичної та біотехнологічної промисловості.
Нові надходження. Серпень - Жовтень 2013 року.

6
Л 641
Литвин, Василь Володимирович .
Інтелектуальні системи [Текст] : підруч. для бакалаврів, які
навч. за напрямком "Комп’ютерні науки", та магістрів / В. В.
Литвин, В. В. Пасічник, Ю. В. Яцишин ; за наук. ред. В. В.
Пасічника. - Л. : Н. Світ-2000, 2011. - 405 с. : іл., табл. (Комп’ютинґ) (Вища освіта в Україні). - Бібліогр.: с. 384-402. Предм. покажч.: с. 403-404. - ISBN 978-966-418-086-0
У підручнику розглядаються основні поняття, методи та моделі побудови
інтелектуальних систем. Особливістю викладення є практична спрямованість:
оволодіння поданим матеріалом достатнє для самостійного розроблення
інтелектуальних систем. Окрім розділів: фундаментальні проблеми
інтелектуальних систем, моделі та методи функціонування інтелектуальних
систем, подання знань та доведень, онтологія та онтологічні системи,
інтелектуальні агенти та мультиагентні системи, машинне навчання та нейронні
мережі, які традиційно належать до курсу з інтелектуальних систем, що є
продовженням курсу "Системи штучного інтелекту", розглянуто сучасні
теоретичні та практичні аспекти інженерії знань, а також прикладне
використання інтелектуальних систем. Підручник створений з урахуванням
досвіду, набутого під час опрацювання подібних вітчизняних та іноземних
видань. Рекомендований для бакалаврів, які навчаються за напрямом
"Комп`ютерні науки", та магістрів, що освоюють спеціальності, які базуються на
такому бакалавраті. Підручник буде корисний також усім, хто цікавиться
питаннями розроблення інтелектуальних систем.
Нові надходження. Серпень - Жовтень 2013 року.

5
Л 749
Ломницька, Ярослава Федорівна.
Склад та хімічний контроль об’єктів довкілля [Текст] : навч.
посiб. для підготов. бакалаврів та магістрів хім. фак, природ.
та товарознав. спец. вищ. навч. закл. ІІІ-ІV рівня акредитації /
Я. Ф. Ломницька, В. О. Василечко, С. І. Чихрій ; Львів. нац. ун-т
ім. І. Франка, Львів. комерц. акад. - Л. : Н. Світ-2000, 2013. 588 с. : іл., табл. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр.: с. 562568. - ISBN 978-966-418-183-6
У навчальному посібнику охарактеризовано грунти, води, повітря,
рослинність як об`єкти довкілля, їхній речовинний склад, форми, у яких
перебувають хімічні елементи. Описано основні причини забруднення
довкілля та суть процесів, що лежать в основі їх очищення.
Охарактеризовано способи відбору проб різних об`єктів довкілля,
підготоку проб до аналізу. Приведено загальні підходи до виконання
аналізу окремих об`єктів довкілля на вміст макро- та мікроелементів,
токсичних та неорганічних речовин. Для підготовки бакалаврів та
магістрів хімічного факультету, природничих та товарознавчих
спеціальностей вищих навчальних закладів I - IV рівня акредитації, які
спеціалізуються в галузі хімічного контролю обєктів довкілля.
Нові надходження. Серпень - Жовтень 2013 року.

И
1086
Neurology [Text] : textbook for students of higher
medical institutions of IV level of accreditation / L.
Sokolova,O. Myalovitska, V. Krylova [et al.]; ed. by L.
Sokolova. - Vinnytsia : Nova knyha, 2012. - 275 p. : il.,
tabl. - References: p. 267-268. - Index: p. 269-275. ISBN 978-966-382-426-0
Перевод заглавия: Неврологія
Нові надходження. Серпень - Жовтень 2013 року.

54
С 445
Скоробогатий, Ярослав Петрович.
Харчова хімія [Текст] : навч. посiб. для студ.
напрямів підгот. "Харчові технології та інженерія" та
"Готельно-ресторанна справа" вищ. навч. закл. ІІ-ІV
рівнів акредитації / Я. П. Скоробогатий, А. В. Гузій, О.
М. Заверуха. - Л. : Н. Світ-2000, 2012. - 513 с. : іл.,
табл. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр.: с. 508. Предм. покажч.: с. 509-513. - ISBN 978-966-418-203-1
У посібнику викладено основи загальної, неорганічної та
біоорганічної хімії компонентів харчових продуктів. Розглянуто
методи дослідження сировини та харчових систем, основні
класи речовин - коммпонентів хїарчових продуктів, види
забруднювачів харчових систем, їх вплив на людський
організм. Для студентів напрямів підготовки "Харчові
технології та інженерія" та "Готельно-ресторанна справа"
вищих навчальних закладів II - IV рівнів акредитації.
Нові надходження. Серпень - Жовтень 2013 року.

ББК 81
С 591
Сокіл, Богдан.
Дієслівне керування в українській мові [Текст] :
навч. посiб. для студ.-іноземців, студ. вищ. навч.
закл. / Б. Сокіл, Л. Новіцька, М. Товкало ; Львів. нац.
ун-т ім. І. Франка. - Л. : Магнолія 2006, 2008. - 751 с. (Вища освіта в Україні). - Індекс: с. 736-751. - ISBN
9666-8191-00-5
Словник належить до посібників інформаційно-навчального
типу. Це одна з перших спроб в Україні подати системний
опис дієслівного керування на матеріалі української мови.
Словник містить парадигматичні та синтаксичні особливості
1466 дієслів української мови. Він покликаний стати
навчальним і методичним посібником для поповнення
граматичних знань про дієслово на заняттях з української
мови як іноземної. У словнику також уміщено усталені й
фразеологічні сполуки. Для студентів вищих навчальних
закладів, викладачів української мови як іноземної, науковців
та аспірантів , для всіх, хто прагне досконало засвоїти
українську мову.
Нові надходження. Серпень - Жовтень 2013 року.

И
1085
Medicine of emergency situations [Text] : a textbook
for students of higher medical educational
establishments of IV level of accreditation / V. V.
Chaplyk, P. V. Oliynyk, S. T. Omelchuk, V. V.
Humenyuk. - Vinnytsia : Nova knyha, 2012. - 343 p. : il.,
tabl. - Bibliogr.: p. 338-343. - ISBN 978-966-382-430-7
Перевод заглавия: Медицина надзвичайних
ситуацій
Нові надходження. Серпень - Жовтень 2013 року.

616.8
Ю 491
Юнак, Валерий Юрьевич.
Депрессия [Текст] / В. Ю. Юнак. - К. : Здоров’я, 2012.
- 256 с. : ил. - Библиогр.: с. 256. - ISBN 978-966-463-0402
В книге рассмотрены различные формы депрессии с
дифференциацией физиологической (нормальной) депрессии
от патологической. Цель данной работы – дать общий обзор
темы «депрессия» и выделить те моменты, которые в
большинстве других работ либо не упоминаются вовсе, либо
освещаются недостаточно.
Нові надходження. Серпень - Жовтень 2013 року.

615
Ш 924
Шторх, Гервиг.
Гомеопатические лекарства для практики [Текст] / Г.
Шторх ; сост. В. П. Сытник. - К. : Здоров’я, 2012. - 95 с. Указ. латин. назв. гомеопат. лекарств. препаратов: с. 9091. - ISBN 978-966-463-038-2
Книга Гервига Шторха - известного в 50-е годы в Германии
специалиста в области гомеопатии и внутренней медицины
-представляет собой краткий справочник, в котором описаны
100 наиболее часто применяемых гомеопатических препаратов.
Основное внимание уделено их гомеотерапевтическому
назначению с учетом индивидуальных особенностей больного,
возможного лечебного действия препарата при различных
заболеваниях и симптомах. Выбор соответствующего
препарата облегчается благодаря удачной
рубрикацииматериалов и наличию подробного указателя
гомеопатических лекарственных средств по заболеваниям и
симптомаам.Для гомеопатов,врачей разных специальностей и
широкого круга читателей, интересующихся вопросами
гомеопатии.
Нові надходження. Серпень - Жовтень 2013 року.

И
1082
Harvey, Richard A.
Lippincott's illustrated reviews: Microbiology
[Text] / R. A. Harvey, P. C. Champe, B. D. Fisher. 2nd ed. - Philadelphia [et al.] : Lippincott Williams &
Wilkins, 2007. - 438 p. : il., tabl. - Index: p. 425-434.
- ISBN 978-0-7817-8215-9
Нові надходження. Серпень - Жовтень 2013 року.

616
С 426
Скачко, Борис Глібович.
Цукровий діабет: хвороба століття, чи розплата за
легковажність? [Текст] / Б. Г. Скачко, Г. О. Орещук. К. : Здоров’я, 2012. - 95 с. - ISBN 978-966-463-039-6
В книзі подається системний підхід до вирішення проблеми
цукрового діабету, що дозволяє не тільки більш ефективно
лікувати цукровий діабет, а запобігти захворюванню, а
також ускладненням цукрового діабету.Інформація в книзі
виладена популярно і базується на сучасних знаннях з
використанням багаторічного досвіду в галузі народної
медицини.
Нові надходження. Серпень - Жовтень 2013 року.

614
Л 656
Лихтенштейн, Ефрем Исакович.
Помнить о больном [Текст] / Е. И. Лихтенштейн. К. : Здоров’я, 2012. - 151 с. : ил. - ISBN 978-966-463035-1
Не только помнить, не только сострадать, но и бороться за
человеческую жизнь – «Светя другим, сгораю сам». Именно
с этого мудрого латинского изречения начинается труд
проф. Е. И. Лихтенштейна. В нем подчеркнута важность
взаимоотношений врача и больного, особенно в наше
время, когда медицина стала коммерческой и о больном
нередко забывают. Основные положения врачебной этики
ярко проиллюстрированы примерами в творчестве Л. Н.
Толстого, И. С. Тургенева, М. М. Коцюбинского, С. А.
Есенина. Для врачей , аспирантов, студентов медицинских
вузов и широкого круга читателей.
Нові надходження. Серпень - Жовтень 2013 року.

И
1083
Murphy, Raymond.
English grammar in use [Text] : a self-study
reference and practice book for intermediate
students, with answers / R. Murphy. - 8ht ed. Cambridge [et al.] : Cambridge University press,
1988. - 328 с. : il. - Index: p. 320-328. - ISBN 0-52128723-5

More Related Content

What's hot

The scientific heritage No 74 (74) (2021) Vol 2
The scientific heritage No 74 (74) (2021) Vol 2The scientific heritage No 74 (74) (2021) Vol 2
The scientific heritage No 74 (74) (2021) Vol 2The scientific heritage
 
нові надходження березень 2015
нові надходження березень 2015нові надходження березень 2015
нові надходження березень 2015gavryshchak
 
The scientific heritage VOL-1-No-61-2021
The scientific heritage VOL-1-No-61-2021The scientific heritage VOL-1-No-61-2021
The scientific heritage VOL-1-No-61-2021The scientific heritage
 
Poster marchuk g. kneu_2017
Poster marchuk g. kneu_2017Poster marchuk g. kneu_2017
Poster marchuk g. kneu_2017KNEPA KNEU
 
Poster marchuk g. kneu_2017
Poster marchuk g. kneu_2017Poster marchuk g. kneu_2017
Poster marchuk g. kneu_2017KNEPA KNEU
 
The scientific heritage № 70 (70) (2021) vol 3
The scientific heritage № 70 (70) (2021) vol 3The scientific heritage № 70 (70) (2021) vol 3
The scientific heritage № 70 (70) (2021) vol 3The scientific heritage
 
автореф. богун л.в.30.05. до друку
автореф. богун л.в.30.05. до друкуавтореф. богун л.в.30.05. до друку
автореф. богун л.в.30.05. до друкуВолодимир Andrienko22
 
методична розробка інтегрованого заняття на тему: " Пластиди та фотосинтез"
методична розробка інтегрованого заняття на тему: " Пластиди та фотосинтез"методична розробка інтегрованого заняття на тему: " Пластиди та фотосинтез"
методична розробка інтегрованого заняття на тему: " Пластиди та фотосинтез"Olena Коленченко
 
Фізика 7-9 класи. Навчальні програми для 5-9 класів загальноосвітніх навчальн...
Фізика 7-9 класи. Навчальні програми для 5-9 класів загальноосвітніх навчальн...Фізика 7-9 класи. Навчальні програми для 5-9 класів загальноосвітніх навчальн...
Фізика 7-9 класи. Навчальні програми для 5-9 класів загальноосвітніх навчальн...Ирина Кононихина
 
пац онкол 2013
пац онкол 2013пац онкол 2013
пац онкол 2013moc_uz_ua
 
Sciences of Europe VOL 4, No 63 (2021)
Sciences of Europe VOL 4, No 63 (2021)Sciences of Europe VOL 4, No 63 (2021)
Sciences of Europe VOL 4, No 63 (2021)Sciences of Europe
 

What's hot (20)

The scientific heritage No 74 (74) (2021) Vol 2
The scientific heritage No 74 (74) (2021) Vol 2The scientific heritage No 74 (74) (2021) Vol 2
The scientific heritage No 74 (74) (2021) Vol 2
 
нові надходження березень 2015
нові надходження березень 2015нові надходження березень 2015
нові надходження березень 2015
 
The scientific heritage VOL-1-No-61-2021
The scientific heritage VOL-1-No-61-2021The scientific heritage VOL-1-No-61-2021
The scientific heritage VOL-1-No-61-2021
 
Poster marchuk g. kneu_2017
Poster marchuk g. kneu_2017Poster marchuk g. kneu_2017
Poster marchuk g. kneu_2017
 
Poster marchuk g. kneu_2017
Poster marchuk g. kneu_2017Poster marchuk g. kneu_2017
Poster marchuk g. kneu_2017
 
CADES EPHR 2016
CADES EPHR 2016CADES EPHR 2016
CADES EPHR 2016
 
The scientific heritage № 70 (70) (2021) vol 3
The scientific heritage № 70 (70) (2021) vol 3The scientific heritage № 70 (70) (2021) vol 3
The scientific heritage № 70 (70) (2021) vol 3
 
SCIENCE and EDUCATION a NEW DIMENSION PHILOLOGY Issue 106
SCIENCE and EDUCATION a NEW DIMENSION PHILOLOGY Issue 106SCIENCE and EDUCATION a NEW DIMENSION PHILOLOGY Issue 106
SCIENCE and EDUCATION a NEW DIMENSION PHILOLOGY Issue 106
 
автореф. богун л.в.30.05. до друку
автореф. богун л.в.30.05. до друкуавтореф. богун л.в.30.05. до друку
автореф. богун л.в.30.05. до друку
 
методична розробка інтегрованого заняття на тему: " Пластиди та фотосинтез"
методична розробка інтегрованого заняття на тему: " Пластиди та фотосинтез"методична розробка інтегрованого заняття на тему: " Пластиди та фотосинтез"
методична розробка інтегрованого заняття на тему: " Пластиди та фотосинтез"
 
SCIENCE and EDUCATION a NEW DIMENSION PEDAGOGY and PSYCHOLOGY Issue 97
SCIENCE and EDUCATION a NEW DIMENSION PEDAGOGY and PSYCHOLOGY Issue 97SCIENCE and EDUCATION a NEW DIMENSION PEDAGOGY and PSYCHOLOGY Issue 97
SCIENCE and EDUCATION a NEW DIMENSION PEDAGOGY and PSYCHOLOGY Issue 97
 
SCIENCE and EDUCATION a NEW DIMENSION PHILOLOGY Issue 99
SCIENCE and EDUCATION a NEW DIMENSION PHILOLOGY Issue 99SCIENCE and EDUCATION a NEW DIMENSION PHILOLOGY Issue 99
SCIENCE and EDUCATION a NEW DIMENSION PHILOLOGY Issue 99
 
Fizyka
FizykaFizyka
Fizyka
 
Фізика 7-9 класи. Навчальні програми для 5-9 класів загальноосвітніх навчальн...
Фізика 7-9 класи. Навчальні програми для 5-9 класів загальноосвітніх навчальн...Фізика 7-9 класи. Навчальні програми для 5-9 класів загальноосвітніх навчальн...
Фізика 7-9 класи. Навчальні програми для 5-9 класів загальноосвітніх навчальн...
 
пац онкол 2013
пац онкол 2013пац онкол 2013
пац онкол 2013
 
Nadhodgennya 3kv 2019
Nadhodgennya 3kv 2019Nadhodgennya 3kv 2019
Nadhodgennya 3kv 2019
 
SCIENCE and EDUCATION a NEW DIMENSION HUMANITIES and SOCIAL SCIENCE Issue 52
SCIENCE and EDUCATION a NEW DIMENSION HUMANITIES and SOCIAL SCIENCE Issue 52SCIENCE and EDUCATION a NEW DIMENSION HUMANITIES and SOCIAL SCIENCE Issue 52
SCIENCE and EDUCATION a NEW DIMENSION HUMANITIES and SOCIAL SCIENCE Issue 52
 
Sciences of Europe VOL 4, No 63 (2021)
Sciences of Europe VOL 4, No 63 (2021)Sciences of Europe VOL 4, No 63 (2021)
Sciences of Europe VOL 4, No 63 (2021)
 
SCIENCE and EDUCATION a NEW DIMENSION PEDAGOGY and PSYCHOLOGY Issue 163
SCIENCE and EDUCATION a NEW DIMENSION PEDAGOGY and PSYCHOLOGY Issue 163SCIENCE and EDUCATION a NEW DIMENSION PEDAGOGY and PSYCHOLOGY Issue 163
SCIENCE and EDUCATION a NEW DIMENSION PEDAGOGY and PSYCHOLOGY Issue 163
 
SCIENCE and EDUCATION a NEW DIMENSION NATURAL and TECHNICAL SCIENCE Issue 132
SCIENCE and EDUCATION a NEW DIMENSION NATURAL and TECHNICAL SCIENCE Issue 132SCIENCE and EDUCATION a NEW DIMENSION NATURAL and TECHNICAL SCIENCE Issue 132
SCIENCE and EDUCATION a NEW DIMENSION NATURAL and TECHNICAL SCIENCE Issue 132
 

Viewers also liked

Paco pato luis
Paco pato luisPaco pato luis
Paco pato luisluissav
 
Notas atga 2013 2 grupo 17
Notas atga 2013 2 grupo 17Notas atga 2013 2 grupo 17
Notas atga 2013 2 grupo 17tutoraamparo
 
01 copy
01 copy01 copy
01 copyRAMS76
 
What is The Role of the Librarian in an Open Access World?
What is The Role of the Librarian in an Open Access World?What is The Role of the Librarian in an Open Access World?
What is The Role of the Librarian in an Open Access World?SAGE Publishing
 
Literaturrecherche Masterstudierende 2013
Literaturrecherche Masterstudierende 2013Literaturrecherche Masterstudierende 2013
Literaturrecherche Masterstudierende 2013Britta Biedermann
 
Plan quincenal marzo 2014
Plan quincenal marzo 2014Plan quincenal marzo 2014
Plan quincenal marzo 2014Eduardo Canul
 
Nora Carolina Cardenas Castañeda Renacer Ahora Srltda
Nora Carolina Cardenas Castañeda Renacer Ahora SrltdaNora Carolina Cardenas Castañeda Renacer Ahora Srltda
Nora Carolina Cardenas Castañeda Renacer Ahora SrltdaVILCAÑAUPA NEGOCIOS
 
The last Lecture
The last LectureThe last Lecture
The last LectureKenny2490
 
Musica moderna por_sonia_garcia (1)
Musica moderna por_sonia_garcia (1)Musica moderna por_sonia_garcia (1)
Musica moderna por_sonia_garcia (1)ignacio668
 
Self Leadership e Gestione della Complessità - Un progetto di Open Sky Formaz...
Self Leadership e Gestione della Complessità - Un progetto di Open Sky Formaz...Self Leadership e Gestione della Complessità - Un progetto di Open Sky Formaz...
Self Leadership e Gestione della Complessità - Un progetto di Open Sky Formaz...Fabiana D'Onofrio
 
Coletânia de peças jurídicas - Professora Célia
Coletânia de peças jurídicas - Professora CéliaColetânia de peças jurídicas - Professora Célia
Coletânia de peças jurídicas - Professora CéliaNathália Camargo
 
Capacitacion ergonomia redaf 2013
Capacitacion ergonomia redaf 2013Capacitacion ergonomia redaf 2013
Capacitacion ergonomia redaf 2013universidadmaza
 
Great (SharePoint) intranets in the modern age
Great (SharePoint) intranets in the modern ageGreat (SharePoint) intranets in the modern age
Great (SharePoint) intranets in the modern ageJames Robertson
 

Viewers also liked (15)

Paco pato luis
Paco pato luisPaco pato luis
Paco pato luis
 
Notas atga 2013 2 grupo 17
Notas atga 2013 2 grupo 17Notas atga 2013 2 grupo 17
Notas atga 2013 2 grupo 17
 
01 copy
01 copy01 copy
01 copy
 
на гостини до Криму
на гостини до Кримуна гостини до Криму
на гостини до Криму
 
What is The Role of the Librarian in an Open Access World?
What is The Role of the Librarian in an Open Access World?What is The Role of the Librarian in an Open Access World?
What is The Role of the Librarian in an Open Access World?
 
Literaturrecherche Masterstudierende 2013
Literaturrecherche Masterstudierende 2013Literaturrecherche Masterstudierende 2013
Literaturrecherche Masterstudierende 2013
 
Plan quincenal marzo 2014
Plan quincenal marzo 2014Plan quincenal marzo 2014
Plan quincenal marzo 2014
 
Nora Carolina Cardenas Castañeda Renacer Ahora Srltda
Nora Carolina Cardenas Castañeda Renacer Ahora SrltdaNora Carolina Cardenas Castañeda Renacer Ahora Srltda
Nora Carolina Cardenas Castañeda Renacer Ahora Srltda
 
The last Lecture
The last LectureThe last Lecture
The last Lecture
 
Musica moderna por_sonia_garcia (1)
Musica moderna por_sonia_garcia (1)Musica moderna por_sonia_garcia (1)
Musica moderna por_sonia_garcia (1)
 
Self Leadership e Gestione della Complessità - Un progetto di Open Sky Formaz...
Self Leadership e Gestione della Complessità - Un progetto di Open Sky Formaz...Self Leadership e Gestione della Complessità - Un progetto di Open Sky Formaz...
Self Leadership e Gestione della Complessità - Un progetto di Open Sky Formaz...
 
Coletânia de peças jurídicas - Professora Célia
Coletânia de peças jurídicas - Professora CéliaColetânia de peças jurídicas - Professora Célia
Coletânia de peças jurídicas - Professora Célia
 
Capacitacion ergonomia redaf 2013
Capacitacion ergonomia redaf 2013Capacitacion ergonomia redaf 2013
Capacitacion ergonomia redaf 2013
 
creencias y enfoque matematica
creencias y enfoque matematicacreencias y enfoque matematica
creencias y enfoque matematica
 
Great (SharePoint) intranets in the modern age
Great (SharePoint) intranets in the modern ageGreat (SharePoint) intranets in the modern age
Great (SharePoint) intranets in the modern age
 

Similar to Новые поступления август октябрь 2013 ТЕСТ

Нові надходження Січень - Квітень 2014 року
Нові надходження Січень - Квітень 2014 рокуНові надходження Січень - Квітень 2014 року
Нові надходження Січень - Квітень 2014 рокуjohnnykramer
 
нові надходження листопад грудень 2013
нові надходження листопад  грудень 2013нові надходження листопад  грудень 2013
нові надходження листопад грудень 2013johnnykramer
 
Zvit zaviduvacha kafedri_2015-2016_n_r
Zvit zaviduvacha kafedri_2015-2016_n_rZvit zaviduvacha kafedri_2015-2016_n_r
Zvit zaviduvacha kafedri_2015-2016_n_rPardon333
 
12 листопада всесвітній день боротьби з пневмонією 1
12 листопада  всесвітній день боротьби з пневмонією 112 листопада  всесвітній день боротьби з пневмонією 1
12 листопада всесвітній день боротьби з пневмонією 1NataliaPriemskaya
 
раб прогр онко_¦нтернатура
раб прогр онко_¦нтернатурараб прогр онко_¦нтернатура
раб прогр онко_¦нтернатураmoc_uz_ua
 

Similar to Новые поступления август октябрь 2013 ТЕСТ (20)

Нові надходження Січень - Квітень 2014 року
Нові надходження Січень - Квітень 2014 рокуНові надходження Січень - Квітень 2014 року
Нові надходження Січень - Квітень 2014 року
 
Бібліотека – на допомогу сучасним лікарям
Бібліотека – на допомогу сучасним лікарямБібліотека – на допомогу сучасним лікарям
Бібліотека – на допомогу сучасним лікарям
 
новинки кондор 20,06,2017
новинки кондор 20,06,2017новинки кондор 20,06,2017
новинки кондор 20,06,2017
 
1kv. 2019 novi nadhodgennya
1kv. 2019 novi nadhodgennya1kv. 2019 novi nadhodgennya
1kv. 2019 novi nadhodgennya
 
нові надходження листопад грудень 2013
нові надходження листопад  грудень 2013нові надходження листопад  грудень 2013
нові надходження листопад грудень 2013
 
SCIENCE and EDUCATION a NEW DIMENSION PEDAGOGY and PSYCHOLOGY Issue 86
SCIENCE and EDUCATION a NEW DIMENSION PEDAGOGY and PSYCHOLOGY Issue 86SCIENCE and EDUCATION a NEW DIMENSION PEDAGOGY and PSYCHOLOGY Issue 86
SCIENCE and EDUCATION a NEW DIMENSION PEDAGOGY and PSYCHOLOGY Issue 86
 
Операційна медсестра – надійний помічник лікаря
Операційна медсестра – надійний помічник лікаряОпераційна медсестра – надійний помічник лікаря
Операційна медсестра – надійний помічник лікаря
 
Zvit zaviduvacha kafedri_2015-2016_n_r
Zvit zaviduvacha kafedri_2015-2016_n_rZvit zaviduvacha kafedri_2015-2016_n_r
Zvit zaviduvacha kafedri_2015-2016_n_r
 
SCIENCE and EDUCATION a NEW DIMENSION PEDAGOGY and PSYCHOLOGY Issue 88
SCIENCE and EDUCATION a NEW DIMENSION PEDAGOGY and PSYCHOLOGY Issue 88SCIENCE and EDUCATION a NEW DIMENSION PEDAGOGY and PSYCHOLOGY Issue 88
SCIENCE and EDUCATION a NEW DIMENSION PEDAGOGY and PSYCHOLOGY Issue 88
 
SCIENCE and EDUCATION a NEW DIMENSION HUMANITIES and SOCIAL SCIENCE Issue 108
SCIENCE and EDUCATION a NEW DIMENSION HUMANITIES and SOCIAL SCIENCE Issue 108SCIENCE and EDUCATION a NEW DIMENSION HUMANITIES and SOCIAL SCIENCE Issue 108
SCIENCE and EDUCATION a NEW DIMENSION HUMANITIES and SOCIAL SCIENCE Issue 108
 
VOL-2-No-9-9-2017
VOL-2-No-9-9-2017VOL-2-No-9-9-2017
VOL-2-No-9-9-2017
 
SCIENCE and EDUCATION a NEW DIMENSION PEDAGOGY and PSYCHOLOGY Issue 165
SCIENCE and EDUCATION a NEW DIMENSION PEDAGOGY and PSYCHOLOGY Issue 165SCIENCE and EDUCATION a NEW DIMENSION PEDAGOGY and PSYCHOLOGY Issue 165
SCIENCE and EDUCATION a NEW DIMENSION PEDAGOGY and PSYCHOLOGY Issue 165
 
Vol 1-no-14-14-2017
Vol 1-no-14-14-2017Vol 1-no-14-14-2017
Vol 1-no-14-14-2017
 
VOL 2, No 51 (51) (2020)
VOL 2, No 51 (51) (2020)VOL 2, No 51 (51) (2020)
VOL 2, No 51 (51) (2020)
 
Pnevmoniya
PnevmoniyaPnevmoniya
Pnevmoniya
 
12 листопада всесвітній день боротьби з пневмонією 1
12 листопада  всесвітній день боротьби з пневмонією 112 листопада  всесвітній день боротьби з пневмонією 1
12 листопада всесвітній день боротьби з пневмонією 1
 
VOL-6-No-49-49-2020
VOL-6-No-49-49-2020VOL-6-No-49-49-2020
VOL-6-No-49-49-2020
 
Valeologiya
ValeologiyaValeologiya
Valeologiya
 
раб прогр онко_¦нтернатура
раб прогр онко_¦нтернатурараб прогр онко_¦нтернатура
раб прогр онко_¦нтернатура
 
Vol 2-no-19-19-2017
Vol 2-no-19-19-2017Vol 2-no-19-19-2017
Vol 2-no-19-19-2017
 

More from johnnykramer

Новые поступления Август - Ноябрь 2014
Новые поступления Август - Ноябрь 2014Новые поступления Август - Ноябрь 2014
Новые поступления Август - Ноябрь 2014johnnykramer
 
Аллергология
АллергологияАллергология
Аллергологияjohnnykramer
 
200 лет со дня рождения Тараса Шевченко
200 лет со дня рождения Тараса Шевченко200 лет со дня рождения Тараса Шевченко
200 лет со дня рождения Тараса Шевченкоjohnnykramer
 
От земской медицины к семейному врачу
От земской медицины к семейному врачуОт земской медицины к семейному врачу
От земской медицины к семейному врачуjohnnykramer
 
Виртуальная выставка издательства "Логосфера"
Виртуальная выставка издательства "Логосфера"Виртуальная выставка издательства "Логосфера"
Виртуальная выставка издательства "Логосфера"johnnykramer
 
Васильєеа "Обмін досвідом електронних бібліотек медичних ВНЗ"
Васильєеа "Обмін досвідом електронних бібліотек медичних ВНЗ"Васильєеа "Обмін досвідом електронних бібліотек медичних ВНЗ"
Васильєеа "Обмін досвідом електронних бібліотек медичних ВНЗ"johnnykramer
 
Бондаренко "Обмін досвідом електронних бібліотек медичних ВНЗ"
Бондаренко "Обмін досвідом електронних бібліотек медичних ВНЗ"Бондаренко "Обмін досвідом електронних бібліотек медичних ВНЗ"
Бондаренко "Обмін досвідом електронних бібліотек медичних ВНЗ"johnnykramer
 
Ширенкова-Білійчук А.О. "Формування, розвиток і підтримка електронних колекці...
Ширенкова-Білійчук А.О. "Формування, розвиток і підтримка електронних колекці...Ширенкова-Білійчук А.О. "Формування, розвиток і підтримка електронних колекці...
Ширенкова-Білійчук А.О. "Формування, розвиток і підтримка електронних колекці...johnnykramer
 
Кравчук Н.М. "Віртуальний інформаційно-бібліографічний сервіс бібліотеки меди...
Кравчук Н.М. "Віртуальний інформаційно-бібліографічний сервіс бібліотеки меди...Кравчук Н.М. "Віртуальний інформаційно-бібліографічний сервіс бібліотеки меди...
Кравчук Н.М. "Віртуальний інформаційно-бібліографічний сервіс бібліотеки меди...johnnykramer
 
Киричок І.В. "Досвід створення Інституціональгого репозиторію библиотеки"
Киричок І.В. "Досвід створення Інституціональгого репозиторію библиотеки"Киричок І.В. "Досвід створення Інституціональгого репозиторію библиотеки"
Киричок І.В. "Досвід створення Інституціональгого репозиторію библиотеки"johnnykramer
 
Рижов О.А. "Основні положення організації концептуальної моделі бібліотеки ви...
Рижов О.А. "Основні положення організації концептуальної моделі бібліотеки ви...Рижов О.А. "Основні положення організації концептуальної моделі бібліотеки ви...
Рижов О.А. "Основні положення організації концептуальної моделі бібліотеки ви...johnnykramer
 
Гаріна Н.В. "Використання сучасних інформаційних технологій у практичній діял...
Гаріна Н.В. "Використання сучасних інформаційних технологій у практичній діял...Гаріна Н.В. "Використання сучасних інформаційних технологій у практичній діял...
Гаріна Н.В. "Використання сучасних інформаційних технологій у практичній діял...johnnykramer
 
Презентация
ПрезентацияПрезентация
Презентацияjohnnykramer
 
Библиотека ОДМУ
Библиотека ОДМУБиблиотека ОДМУ
Библиотека ОДМУjohnnykramer
 

More from johnnykramer (14)

Новые поступления Август - Ноябрь 2014
Новые поступления Август - Ноябрь 2014Новые поступления Август - Ноябрь 2014
Новые поступления Август - Ноябрь 2014
 
Аллергология
АллергологияАллергология
Аллергология
 
200 лет со дня рождения Тараса Шевченко
200 лет со дня рождения Тараса Шевченко200 лет со дня рождения Тараса Шевченко
200 лет со дня рождения Тараса Шевченко
 
От земской медицины к семейному врачу
От земской медицины к семейному врачуОт земской медицины к семейному врачу
От земской медицины к семейному врачу
 
Виртуальная выставка издательства "Логосфера"
Виртуальная выставка издательства "Логосфера"Виртуальная выставка издательства "Логосфера"
Виртуальная выставка издательства "Логосфера"
 
Васильєеа "Обмін досвідом електронних бібліотек медичних ВНЗ"
Васильєеа "Обмін досвідом електронних бібліотек медичних ВНЗ"Васильєеа "Обмін досвідом електронних бібліотек медичних ВНЗ"
Васильєеа "Обмін досвідом електронних бібліотек медичних ВНЗ"
 
Бондаренко "Обмін досвідом електронних бібліотек медичних ВНЗ"
Бондаренко "Обмін досвідом електронних бібліотек медичних ВНЗ"Бондаренко "Обмін досвідом електронних бібліотек медичних ВНЗ"
Бондаренко "Обмін досвідом електронних бібліотек медичних ВНЗ"
 
Ширенкова-Білійчук А.О. "Формування, розвиток і підтримка електронних колекці...
Ширенкова-Білійчук А.О. "Формування, розвиток і підтримка електронних колекці...Ширенкова-Білійчук А.О. "Формування, розвиток і підтримка електронних колекці...
Ширенкова-Білійчук А.О. "Формування, розвиток і підтримка електронних колекці...
 
Кравчук Н.М. "Віртуальний інформаційно-бібліографічний сервіс бібліотеки меди...
Кравчук Н.М. "Віртуальний інформаційно-бібліографічний сервіс бібліотеки меди...Кравчук Н.М. "Віртуальний інформаційно-бібліографічний сервіс бібліотеки меди...
Кравчук Н.М. "Віртуальний інформаційно-бібліографічний сервіс бібліотеки меди...
 
Киричок І.В. "Досвід створення Інституціональгого репозиторію библиотеки"
Киричок І.В. "Досвід створення Інституціональгого репозиторію библиотеки"Киричок І.В. "Досвід створення Інституціональгого репозиторію библиотеки"
Киричок І.В. "Досвід створення Інституціональгого репозиторію библиотеки"
 
Рижов О.А. "Основні положення організації концептуальної моделі бібліотеки ви...
Рижов О.А. "Основні положення організації концептуальної моделі бібліотеки ви...Рижов О.А. "Основні положення організації концептуальної моделі бібліотеки ви...
Рижов О.А. "Основні положення організації концептуальної моделі бібліотеки ви...
 
Гаріна Н.В. "Використання сучасних інформаційних технологій у практичній діял...
Гаріна Н.В. "Використання сучасних інформаційних технологій у практичній діял...Гаріна Н.В. "Використання сучасних інформаційних технологій у практичній діял...
Гаріна Н.В. "Використання сучасних інформаційних технологій у практичній діял...
 
Презентация
ПрезентацияПрезентация
Презентация
 
Библиотека ОДМУ
Библиотека ОДМУБиблиотека ОДМУ
Библиотека ОДМУ
 

Новые поступления август октябрь 2013 ТЕСТ

 • 1. Нові надходження. Серпень - Жовтень 2013 року. 616-07 Р 154 Радіологія [Текст] : пiдруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. IV рівня акредитації / за ред. М. С. Каменецького ; Ассоц. радіологів України. - Д. : Вебер (Донец. філія), 2011 - . - ISBN 978-966-335-290-9 Т. 2 : Основи променевої терапії / М. С. Каменецький, М. Б. Первак, Д. С. Мечев, В. Є. Медведєв. - Д. : Ноулідж (Донец. від-ня), 2013. - 104 с. : іл. - Бібліогр.: с. 100-101. - Покажч.: с. 102-103. - ISBN 978-617-579-562-0 Підручник для студентів вищих медичних закладів. У підручнику вперше з позицій професійно-діяльнісного (компетентністого) підходу викладено пропедевтичний курс променевої терапії.
 • 2. Нові надходження. Серпень - Жовтень 2013 року. 614 З-332 Запорожан, Валерій Миколайович. Біоетика та біобезпека [Текст] : нац. пiдруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. IV рiвня акредитацiї / В. М. Запорожан, М. Л. Аряєв. - К. : Здоров'я, 2013. - 455 с. : іл. Бібліогр. в кінці розд. - ISBN 978-966-463-038-2 У першому в Україні національному підручнику "Біоетика та біобезпека" викладені історія, предмет, мета, завдання, методи і напрямки розвитку біоетики в системі охорони здоров`я, права людини як джерело біоетичних принципів і критеріїв поведінки, етичний, моральний та деонтологічний вимір у різних галузях їх застосування. У спеціальній частині наведені біоетичні аспекти виховання здорового способу житття, соціальної справедливості та соціоетичних зобов`язань, основ професійної діяльності лікаря, стосунків між медичними працівниками, пацієнтом та його родиною. Окремо наведені біоетичні принципи медико-біологічних досліджень, концепція біобезпеки та ризику використання біомедичних технологій, біоетична та правова оцінка лікарської помилки та ятрогенії. Висвітлелні сучасні питання прикладної клінічної біоетики, пов"язані з біоетичними проблемами репродуктивних технологій, медичної генетики, страждання, болю, реабілітації та евтаназії, трансплантології, трансфузіології крові, психіатрії, наркології, соціально небезпечних інфекцій, біопсихосоціальної медицини. Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації.
 • 3. Нові надходження. Серпень - Жовтень 2013 року. ББК 74 К 795 Кремень, Василь Григорович. Синергетика в освіті: контекст людиноцентризму [Текст] / В. Г. Кремень, В. В. Ільїн ; Нац. акад. пед. наук України. - К. : Пед. думка, 2012. - 368 с. - Бібліогр. в кінці розд. - Імен. покажч.: с. 360-367. - ISBN 978-966-644-317-8 У монографії досліджується проблема сучасного етапу розвитку інституту освіти в контексті синергетичного підходу, на основі якого формується новий стиль мислення і знання. Автори показують можливості і перспективи синер?гетичної парадигми у побудові моделей розвитку соціокультурних та освітніх процесів, місця в них смислового буття людини. В організації процесу навчання і виховання синергетика виступає як зміст і метод освітньої теорії і практики. Для створення цілісної креативної особистості, яка потрібна для «суспільства знань», освіта повинна більшою мірою враховувати досягнення сучасних кон?цепцій самоорганізації і саморозвитку, які уособлює синергетика. Книга адресована всім, кого цікавлять проблеми освіти і людини в склад?ному, непередбачуваному, глобальному просторі сучасного життя.
 • 4. Нові надходження. Серпень - Жовтень 2013 року. 617 Х 50 Хирургия [Текст] : учеб. для студ. мед. учеб. заведений IV уровня аккредитации / В. В. Бойко, В. Н. Лесовой, Л. И. Гончаренко [и др.] ; под ред.: В. В. Бойко, В. Н. Лесового; Харьк. нац. мед. ун-т. - Х. : НТМТ, 2012 Ч. 1 : Учебник для студентов V курсов медицинских факультетов медицинских вузов, Модуль 2 : Торакальная, сердечно-сосудистая, эндокринная хирургия. - 2012. - 4390 с. : ил., цв. ил. - Библиогр. в конце гл. - ISBN 978-617-578-116-6 В связи с переходом преподавания в вузах Украины на принципы кредитномодульной системы обучения ESTS, начиная с IV курса, студенты медицинских вузов изучают хирургию по новой типовой учебной программе «Хирургия», включающей 5 Модулей. Согласно новой программе студенты V курсов изучают хирургию по тематике Модуля 2 «Торакальная, сердечно-сосудистая, эндокринная хирургия». Учебник объединяет учебно-методические материалы кафедры, разработанные для аудиторного изучения 7 тем на практических занятиях и для самостоятельного внеаудиторного изучения по 5 темам согласно тематическим планам дисциплины «Хирургия» по тематике Модуля 2. Каждая тема, изложенная в учебнике, содержит разделы, соответствующие профессионально-ориентированным заданиям врачебной деятельности, утвержденным отраслевыми стандартами высшего образования – «Образовательно-профессиональной программой» и «Образовательно-квалификационной характеристикой» (Киев, 2003 г.), дополненым и обновленным в 2010 году. Подготовленный преподавательским коллективом кафедры хирургии № 1 ХНМУ учебник предназначен обеспечивать студентов необходимыми учебно-методическими материалами комплексно по всем темам практических занятий и по самостоятельной внеаудиторной работе, что будет способствовать улучшению подготовки будущих врачей по хирургии соответственно требованиям общегосударственного отраслевого стандарта высшего образования.
 • 5. Нові надходження. Серпень - Жовтень 2013 року. 616 Т 65 Традиции и инновации внутренней медицины [Текст] : VIII Юж.-укр. науч.-практ. конф., 17 апр. 2013 г.: тез. докл. / Одес. нац. мед. ун-т; Упр. здравоохранения Одес. обл. гос. администрации ; редкол.: В. Н. Запорожан (гл. ред.) [и др.] . О. : ОНМедУ, 2013. - 167 с. : табл. Посвящ. 100-летию со дня рождения акад. Н. М. Амосова (1913-2013) Традиции и инновации внутренней медицины. VIII Южноукраинская научно-практическая конференция. Тезисы докладов, 17 апреля 2013 г. Одесса: Одессский нациоанльный медицинский университет, 2013. 168с.
 • 6. Нові надходження. Серпень - Жовтень 2013 року. 61 А 431 Актуальні питання вищої медичної та фармацевтичної освіти: досвід, проблеми, інновації та сучасні технології [Текст] : матеріали навч.-метод. конф. (15 квіт. 2013 р.) / Буков. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т. М. Бойчук (голов. ред.) [та ін.]. Чернівці : БДМУ, 2013. - 175 с. - ISBN 978-966-697-478-8 Збірник містить матеріали навчально-методичної конференції педагогічних працівників Буковинського державного університету, які висвітлюють методичні, методологічні, організаційні і психологічні проблеми додипломної та післядипломної підготовки лікарів, провізорів, медичних сестер, фармацевтів, можливі шляхи вирішення цих проблем у сучасних умовах. Окремі розділи збірника присвячені узагальненню досвіду впровадження кредитно-модульно їсистеми організації навчального процесу, використанню інформаційнокомунікативних технологій підтримки навчального процесу, приділено увагу питанням формування іноваційного, гуманістичного, демократично орієнтованого освітнього простору, який забезпечить умови для всебічного, гармонійного розвитку особистості та конкурентоспроможності майбутнього фахівця.
 • 7. Нові надходження. Серпень - Жовтень 2013 року.
 • 8. Нові надходження. Серпень - Жовтень 2013 року. И 1044 El Naggar, Anas M. Medical radiation biology [Text] / A. M. El Naggar. - Egypt, Cairo : Al-Toby press, 2009. - 484; I-XXIII p. : il., tabl. References in the end of chapters. - ISBN 7437/2009 Перевод заглавия: Медицинская радиационная биология
 • 9. Нові надходження. Серпень - Жовтень 2013 року. И 1052 Ried, Sibylle. Epilepsy, pregnancy and the child [Текст] / S. Ried, G. Beck-Mannagetta. - Berlin, Germany : Blackwell Wissenschaft, 1996. - 82 p. - (Blackwell Science). Supplementary Literature: p. 73-74. - Subject index: p. 7982. - ISBN 0-632-04164-1 Перевод заглавия: Эпилепсия, беременность и ребенок
 • 10. Нові надходження. Серпень - Жовтень 2013 року. И 1051 McIntyre, Neil. Lipids and lipoproteins in clinical practice [Текст] / N. McIntyre, D. S. Harry. - London : Wolfe Publishing Ltd, 1992. - 160 p. : il., tabl. - References: p. 151-156. - Index: p. 157-160. - ISBN 0-7234-0946-3 Перевод заглавия: Жиры и жирные белки в клинической практике
 • 11. Нові надходження. Серпень - Жовтень 2013 року. И 1063 Fischer, Marta. Lebensmuster. Biobibliographisches Lexikon der Physiologen zwischen Deutschland und Russland im 19. Jahrhundert [Text] / M. Fischer. - Aachen, Germany : Shaker Verlag, 2012. - 378 S. : il. - (Relationes ; bd. 9). - Literatur: S. 355-360. - Personenregister: S. 361-378. - ISSN 1867-3198. - ISBN 978-3-8440-1253-8
 • 12. Нові надходження. Серпень - Жовтень 2013 року. И 1064 Riha, Ortrun. Botanic und Leidenschaft. Der Briefwechsel zwischen Christian Gottfried Nees von Esenbeck, Elisabeth Nees von Esenbeck und Karl Ernst von Baer [Text] / O. Riha, B. Röther, G. Höpfner. - Aachen, Germany : Shaker Verlag, 2012. - 325 S. : il. - (Relationes ; bd. 10). - Literatur: S. 256-282. - Quellenregister: S. 283-286. Personenverzeichnis: S. 287-314. - ISSN 1867-3198. ISBN 978-3-8440-1454-9
 • 13. Нові надходження. Серпень - Жовтень 2013 року. И 1065 Pfrepper, Regine. Wissensspuren. Reisen russischer Mediziner nach Westeuropa im 19. Jahrhundert [Text] / R. Pfrepper, G. Pfrepper. - Aachen, Germany : Shaker Verlag, 2012. - 376 S. - (Relationes ; bd. 11). - Literatur: S. 355-358. Personnenregister: S. 359-373. - Ortsregister: S. 374-376. - ISSN 1867-3198. - ISBN 978-3-8440-1472-3
 • 14. Нові надходження. Серпень - Жовтень 2013 року. И 1062 Pfrepper, Regine. Wirksubstanzen. Deutsch-russische Beziehungen in der Pharmakologie des 19. Jahrhunderts [Text] / R. Pfrepper. - Aachen, Germany : Shaker Verlag, 2012. 245 S. : il. - (Relationes ; bd. 8). - Literatur: S. 217-234. Personnenregister: S. 235-245 . - ISSN 1867-3198. ISBN 978-3-8440-1084-8
 • 15. Нові надходження. Серпень - Жовтень 2013 року. И 1061 Pfrepper, Regine. Lebendige Stoffe. Deutsch-russischer Wissensaustausch in der Physiologischen Chemie im 19. Jahrhundert [Text] / R. Pfrepper. - Aachen, Germany : Shaker Verlag, 2011. - 262 S. : il., tabl. - (Relationes ; bd. 7). - Literatur: S. 237-252. - Personnenregister: S. 253262. - ISSN 1867-3198. - ISBN 978-3-8440-0625-4
 • 16. Нові надходження. Серпень - Жовтень 2013 року. И 1060 Naturwissenschaft als Kommunikationsraum zwischen Deutschland und Russland im 19. Jahrhundert [Text] : Internationale Tagung, Leipzig, 29.9-1.10.2010 = Естественные науки как коммуникативное пространство между Германией и Россией в ХІХ в. : междунар. конф., Лейпциг, 29.9.-1.10.2010 = Science as a Medium of Communication Between Germany and Russia in the 19th Century : proceedings of the international conference, Leipzig, Sept. 29-Oct. 1,2010 / Hgg.: O. Riha, M. Fischer. - Aachen, Germany : Shaker Verlag, 2011. - 572 S. : il. - (Relationes ; bd. 6). - Literatur am Ende Artikel. - Personnenregister: S. 551-572. - ISSN 1867-3198. - ISBN 978-3-8440-0565-3
 • 17. Нові надходження. Серпень - Жовтень 2013 року. И 1059 Riha, Ortrun. "Das allgemeinste Gesetz". Karl Ernst von Baer (17921876) und die großen Diskurse des 19. Jahrhunderts [Text] / O. Riha, T. Schmuck. - Aachen, Germany : Shaker Verlag, 2011. - 299 S. - (Relationes ; bd. 5). Literatur: S. 260-292. - Personnenregister: S. 293-299. ISSN 1867-3198. - ISBN 978-3-8440-0384-0
 • 18. Нові надходження. Серпень - Жовтень 2013 року. И 1058 Pfrepper, Regine. Lebensvorgänge. Deutsch-russische Wechselbeziehungen in der Physiologie des 19. Jahrhunderts [Text] / R. Pfrepper. - Aachen, Germany : Shaker Verlag, 2009. - 300 S. : il., tabl. - (Relationes ; bd. 3). - Literatur: S. 269-286. - Personnenregister: S. 287300. - ISSN 1867-3198. - ISBN 978-3-8322-8794-8
 • 19. Нові надходження. Серпень - Жовтень 2013 року. И 1057 Schmuck, Thomas. Baltische Genesis. Die Grundelegung der Embryologie im 19. Jahrhundert [Text] / T. Schmuck. - Aachen, Germany : Shaker Verlag, 2009. - 316 s. : il. - (Relationes ; bd. 2). - Literatur: S. 261-303. - Personnenregister: S. 304310. - Ortsregister: S. 311-314. - Werkregister: S. 314316. - ISSN 1867-3198. - ISBN 978-3-8322-8781-8
 • 20. Нові надходження. Серпень - Жовтень 2013 року. И 1056 Kaden, Heiner. Studien zu Carl Julius Fritzsche (1808-1871) und Il’ja Il’ič Mečnikov (1845-1916) [Text] : Quellenarbeit in der Wissenschaftsgeschichte / H. Kaden, O. Riha. - Aachen, Germany : Shaker Verlag, 2008. - 176 S. : il. (Relationes ; bd. 1). - Literatur: S. 166-170. Personnenregister: S. 171-176. - ISSN 1867-3198. ISBN 978-3-8322-7560-0
 • 21. Нові надходження. Серпень - Жовтень 2013 року. И 1075 Gynecologic surgery [Текст] / A. Altchek, M. S. Amstey, M. S. Baggish [et al.]; ed.: L. E. Sanz. - Oradell, New Jersey : Medical Economics Books, 1988. - 451 p. : il., tabl. - References in the end of chapters. - Index: p. 441-451. ISBN 0-87489-454-9 Перевод заглавия: Хирургическая гинекология
 • 22. Нові надходження. Серпень - Жовтень 2013 року. 618.1 З-332 Запорожан, Валерій Миколайович. Дитяча гінекологія [Текст] : пiдруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. М. Запорожан, С. П. Польова, М. Л. Аряєв ; Одес. нац. мед. ун-т. - О. : ОНМедУ, 2013. - 343 с. : іл., табл. - (Бібліотека студента-медика). - Бібліогр.: с. 328333. - ISBN 978-966-443-056-9. - ISBN 978-966-7733-47-6 (серія) У підручнику викладено матеріал, що стосується розвитку та становлення репродуктивної ситстеми у дівчат препубертатного та пубертатного віку, описано особливості змін фізіологічного та статевого розвитку, ендокринної функції та внутрішніх геніталій. Детально висвітлені порушення функції репродуктивної системи в преіод статевого дозрівання, аномалії розвитку статевих органів у дівчат, пухлини і травматичні ураження геніталій. Окремі розділи підрдучника присвячені проблемам "гострого живота" в дитячій гінекологічній практиці та методам контрацепції в гінекології дитячого і підліткового віку. Для студентів, лікарів-інтернів, акушерів-гінекологів, дитячих гінекологів, педіатрів та сімейних лікарів.
 • 23. Нові надходження. Серпень - Жовтень 2013 року. 615 Р 443 Ресурсоведение лекарственных растений [Текст] : учеб. пособие / Я. В. Рожковский, Т. И. Деревинская , И. М. Шевченко, Н. С. Физор ; Одес. нац. мед. ун- т. О. : ОНМедУ, 2012. - 107 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 102-106. - ISBN 978-966-443-048-4 У навчальному посібнику висвітлені основні поняття, визначення, методи та загальноприйняті методики класичного ресурсознавства, що використовуються при вивченні ресурсів дикоростучих лікарських рослин. Структура та послідовність викладення матеріалу узгоджуються з відповідними розділами фармакогнозії та навчальною програмою курсу "Ресурсознавство лікарських рослин". Вперше наводиться характеристика ресурсів лікарських рослин Одеського регіону.
 • 24. Нові надходження. Серпень - Жовтень 2013 року. 617.7 В 29 Венгер, Галина Ефимовна. Офтальмология [Текст] : курс лекций: учеб. пособие для студ. высш. мед. учеб. заведений / Г. Е. Венгер, А. М. Солдатова, Л. В. Венгер ; Одес. нац. мед. ун-т. - О. : ОНМедУ, 2012. - 194 с. : табл. - (Библиотека студентамедика). - Библиогр.: с. 192-193. - ISBN 978-966-443-054-5. ISBN 978-966-443-029-3 (укр.). - ISBN 978-966-7733-47-6 (серия) Навчальний посібник відповідає навчальній програмі з офтальмології. Викладено основні дані з анатомії, фізіології, методів дослідження органа зору, етіології, клініки та лікування очних хвороб. Кожна лекція присвячена окремому розділу офтальмології. Розглянуто найпоширеніші форми захворювань придатків ока, орбіти, роогівки, кришталика, судинної оболонки, сітківки, зорового нерва. Описані ушкодження ока, рефракція та зміни органа зору при загальних захворюваннях.
 • 25. Нові надходження. Серпень - Жовтень 2013 року. 616 М 422 Медицинская генетика [Текст] : учеб. для студ. высш. мед. учеб. заведений IV уровня аккредитации / В. Н. Запорожан, Ю. И. Бажора, А. В. Шевеленкова, М. М. Чеснокова ; Одес. нац. мед. ун-т. - О. : ОНМедУ, 2012. - 277 с. : ил., табл. - (Библиотека студента-медика). - Библиогр.: с. 263-264. - Алф. указ.: с. 265273. - ISBN 978-966-443-004-0(рус.). - ISBN 978-966-7733-667(укр.). - ISBN 978-966-7733-47-6 (сер.) У підручнику подано сучасні дані про організацію спадкової інформації в людини і механізми її реалізації, етіологію, патогенез і класифікацію спадкових захворювань, надано характеристику основних груп спадкових захворювань, включаючи мультифакторіальну патологію і генетичні основи онкозахворювань. Розглянуто методи медичної генетики і їх практичне застосування. Велику увагу приділено сучасним молекулярно-генетичним методам дослідження. Викладено принципи діагностики, лікування, пренатальної діагностики і профілактики спадкових захворювань.
 • 26. Нові надходження. Серпень - Жовтень 2013 року. 616 В 822 Врожденные пороки развития [Текст] : практ. рук. / В. Н. Запорожан, И. Л. Бабий, С. Р. Галич [и др.] ; Одес. нац. мед. ун-т. - О. : ОНМедУ, 2012. - 319 с. : цв. ил., табл. Библиогр.: с. 306-314. - Предм. указ.: с. 316. - ISBN 978-966443-059-0 В настоящем практическом руководстве на основе мультидисциплинарного подхода к изучению состояния внутриутробного и новорожденного ребенка систематизированы современные знания о проблеме врожденных пороков развития,особенностях их формирования,пренатальной,неонатальной и постнатальной диагностике,клинических проявлениях,методах лечения и профилактики. Для практических врачей,научных работников,студентов и преподавателей.
 • 27. Нові надходження. Серпень - Жовтень 2013 року. 614 З-332 Запорожан, Валерий Николаевич. Нооэтика в этическом кодексе медицины XXI столетия [Текст] / В. Н. Запорожан ; Одес. нац. мед. ун-т. - О. : ОНМедУ, 2011. - 166 с. : ил. - Библиогр.: с. 161-165. - ISBN 978-966-443-042-2
 • 28. Нові надходження. Серпень - Жовтень 2013 року. 616 А 924 Атлас клинической гастроэнтерологии [Текст] / А. Форбс, Дж. Дж. Мисиевич, К. К. Комптон [и др.] ; пер. с англ. под ред.: В. Г. Передерия, С. М. Ткача. - М. : Рид Элсивер, 2010. - 389 с. : ил. - Предм. указ.: с. 388-389. - ISBN 978-5-91713055-2 Параллельные издания: В конце кн. : Атлас клинической гастроэнтерологии : прил. на компакт-диске: текст, ил., видеоматериалы / А. Форбс [и др.]. - М. : Рид Элсивер, 2010 «Атлас клинической гастроэнтерологии» — единственное полное иллюстрированное издание, в котором дана информация о всех как наиболее распространенных, так и редких заболеваниях желудочнокишечного тракта (ЖКТ) в аспектах патофизиологии, гистологии и лучевых методов исследования. 2700 иллюстраций и емкие описания позволят поставить наиболее точный диагноз. Представлены данные о новых и распространенных методах обследования, сопоставления между клинической картиной и результатами инструментальных исследований, описания новейших методов исследований, таких как эндоУЗИ, эндоМРТ, капсульная эндоскопия, МРТ, виртуальная колоноскопия. Содержит информацию об основных заболеваниях гепатобилиарной системы и поджелудочной железы, прямой кишки, детских и инфекционных заболеваниях, описания методов двойного контрастирования пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки, данные компьютерной анатомии органов ЖКТ. Предназначено гастроэнтерологам, терапевтам, хирургам, врачам общей практики, студентам и ординаторам медицинских вузов.
 • 29. Нові надходження. Серпень - Жовтень 2013 року. ББК 81 О-532 Олейнікова, Ольга Михайлівна. Англійська мова професійного спілкування [Текст] : навч. посiб. для студ. вищ. навч. закл. / О. М. Олейнікова. - Л. : Н. Світ-2000, 2008. - 178 с. : табл. (Вища освіта в Україні). - ISBN 978-966-418-063-1
 • 30. Нові надходження. Серпень - Жовтень 2013 року.
 • 31. Нові надходження. Серпень - Жовтень 2013 року. 616.8 М 30 Марченко, Віра Григорівна. Основні синдроми ураження нервової системи при невідкладних станах [Текст] : навч. посіб. для самост. роботи лікарів-інтернів, клін. ординаторів, магістрів, лікарів швид. допомоги / В. Г. Марченко, І. Б. Савицька, Б. С. Федак ; Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. - Х. : Точка, 2010. - 239 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 236-237. - Предм. покажч.: с. 238-239. ISBN 978-966-8668-61-3 У навчальному посібнику викладені анатомо-функціональні особливості нервової системи, загальні принципи дослідження й найчастіші симптоми і синдроми, що зустрічаються при невідкладних станах. Кожен розділ завершуеться контрольними питаннями та задачами, що дають можливість закріпити викладений матеріал і оцінити ступінь його засвоєння. Посібник призначений для самостійної роботи лікарів-інтернів, клінічних ординаторів, магістрів, лікарів швидкої допомоги.
 • 32. Нові надходження. Серпень - Жовтень 2013 року. 5 В 487 Вінклер, Ігор Аронович. Екологічна безпека джерел енергії. Від традиційних до сучасних і перспективних [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. А. Вінклер, Я. Ю. Тевтуль. - Л. : Н. Світ-2000, 2013. - 276 с. : іл., табл. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр. в кінці гл. - ISBN 978-966-418-194-2 У навчальному посібнику висвітлюються питання, пов"язані з технологією використання традиційних джерел енергії, екологічні аспекти роботи сучасних і перспективних джерел енергії. Розглядаються можливості та екологічні наслідки виробництва енергії відновлювальними та "зеленими" джерелами, перспективи їх впровадження. Основна увага зосереджена на використанні відновлюваних джерел енергії та напрямках зменшення несприятливих результатів їх роботи. Для студентів екологічних спеціальностей ВНЗ.
 • 33. Нові надходження. Серпень - Жовтень 2013 року. 616-08 Г 835 Григус, Ігор Михайлович. Перша медична допомога [Текст] : підруч. для вищ. навч. закл., студ. спец. навч. від-нь, викл. та практ. працівників напрямку фіз. виховання, спорт і здоров’я людини / І. М. Григус, М. Я. Романишин. - Л. : Н. Світ2000, 2013. - 175 с. : іл., табл. - (Вища освіта в Україні). Бібліогр.: с. 172-175. - ISBN 978-966-418-223-9 Підручник зроблений згідно затвердженої програми викладання дисципліни "Перша медична допомога" в обсязі годин, що передбачені програмою. Підготовлений підручник покликаний допомогти освоїти основи діагностики та надання першої невідкладної допомоги у разі наявності різних захворювань і загрозливих для життя станів. У ньому систематизовано викладення навчальної дисципліни, теоретичний і практичний матеріал та рекомендовану літературу. Рекомендований для вищих навчальних відділень, викладачів та практичних працівників напряму фізичне виховання, спорт і здоров"я людини.
 • 34. Нові надходження. Серпень - Жовтень 2013 року. 5 Е 457 Екологія: основи екології [Текст] : навч. посіб. / Б. І. Харченко, Н. Б. Харченко, О. Б. Харченко, В. І. Цимбалюк. - Л. : Н. Світ-2000, 2013. - 232 с. : іл., табл. (Вища освіта в Україні). - Бібліогр.: с. 224-232. - ISBN 978966-418-226-0 Матеріали систематизовано згідно змістових частин стандардтів вищої освіти щодо підготовки кваліфіційного рівня бакалавра в обсязі 54 академічних годин, з них - третина аудиторних занять. В основу формування змістових частин покладена програма навчальної нормативної дисципліни "Основи екології", затвердженої Міністерством освіти і науки України. В посібнику систематизовано 16 тем, які є базовими для опанування основами екології, і 5 тем, що забезпечують практичне закріплення визначеної мети з застосуванням сучасних комп`ютерних технологій. Основні означення, екологічні категорії, екологічні структури, основні процеси та панівні ідеї розкриті стисло, об"эктивно. практичні заняття подано у вигляді прикладів для самостійного опрацювання і написання "Індивидуальної роботи" за варіантами з розрахунками природоохоронних заходів для основних складових частин природи. Ділові ігри передбачено виконувати дистанційно під керівництвом викладача за наявності комп"ютерної мережі інтернет. Основу їх складає господарська діяльність з антропогенним навантаженням на складові частини природи, зокрема, на водні об"єкти. Використання радикальних природоохоронних заходів впливу на забруднення, економічне обгрунтування засобів сприяють їх ефективному впровадженню і формуванню екологічного світогляду у майбутніх фахівців. Навчальний посібник буде корисним студентам і викладачам, молодим науковцям, слухачам післядипломної освіти та широкому колу читачів.
 • 35. Нові надходження. Серпень - Жовтень 2013 року.
 • 36. Нові надходження. Серпень - Жовтень 2013 року. ББК 81 Д 797 Дубравська, Дося М. Англійська мова. Сучасна граматика. In Pursuit of Perfection [Комплект] [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. ІІІ-ІV рівнів акредитації / Д. М. Дубравська, О. І. Ванівська. - Л. : Н. Світ-2000, 2012. - 369 с. : іл. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр.: с. 367-369. - ISBN 978-966-418-209-3 В кінці кн. Дубравська, Дося М. Англійська мова. Сучасна граматика. In Pursuit of Perfection : ключі-відповіді до навч. посібника: ч. 1 / Д. М. Дубравська, О. І. Ванівська. - Л. : Н. Світ-2000, 2012. - 1 ел. опт. диск (CDROM): кол. Навчальний посібник з іноземної мови (англійської) для студентів вищих навчальних закладів України (III-IV рівнів акредитації) з дисциплін "Іноземна мова (перша - англійська)", "Іноземна мова професійного спрямування". Розділи навчального посібника містять базовий пакет матеріалів, до яких входять комплекс теоретичних положень граматики та завдання для вироблення лексикограматичних і комунальних навиків, вправи на розвиток логіки і мовленнєвої креативності, а також завдання для узагальнення пройденого матеріалу, самоконтролю і самооцінки. Навчальний посібник складається з двох частин. Структура посібника дасть змогу студентам ознайомитись із теоретичними поясненнями відповідної теми, проаналізувати зміст, занотувати найважливіші правила та намагатися запам`ятати їх шляхом виконання запропонованих вправ і завдань. Матеріали навчального посібника, які грунтуються на новітніх даних Британського національного корпусу текстів (BNC) та результатах сучасних лінгвістичних досліджень, сприятимуть розвитку комунікативних та творчих здібностей студуентів і формуванню в них культури спілкування іноземною мовою.
 • 37. Нові надходження. Серпень - Жовтень 2013 року.
 • 38. Нові надходження. Серпень - Жовтень 2013 року. 5 А 86 Артамонов, Б. Б. Екологічна експертиза [Текст] : навч. посіб. для студ. усіх форм навч. еколог. напрямку / Б. Б. Артамонов, Н. Г. Міронова. - Л. : Н. Світ-2000, 2013. - 141 с. : табл. (Вища освіта в Україні). - Бібліогр.: с. 141. - ISBN 978966-418-201-7 У посібнику розглянуті роль, місце та завдання екологічної експертизи у системі екологічної безпеки України, а також питання організації та проведення державної екологічної експертизи. Посібник може бути корисним для студентів усіх форм навчання екологічного напрямку підготовки при вивченні дисциплін "Екологічна експертиза".
 • 39. Нові надходження. Серпень - Жовтень 2013 року.
 • 40. Нові надходження. Серпень - Жовтень 2013 року. 615 Г 944 Гулько, Ростислав Миколайович. Сад лікарських рослин у Львові [Текст] : навч. посiб. для викл. та студ. фармац. фак. ВНЗ I-IV рівнів акредитації / Р. М. Гулько ; за заг. ред. Б. С. Зіменковського. - Вінниця : Нова Кн., 2006. - 239 с. : іл. - Бібліогр.: с. 233-239. - Покажч. латин. назв рослин: с. 218-226. - Покажч. укр. назв рослин: с. 226-232. - ISBN 966-8609-72-7 У книзі вперше описана історія створення кафедри фармакогнозії і ботаніки та ботанічного саду Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, описано життєвий шлях та результати творчого доробку організатора кафедри професора Т. Ф. Вільчинського. Зібрано та опрацьовано матеріал по видовому складу рослин відкритого і закритого ґрунту ботанічного саду кафедри фармакогнозії та ботаніки. Подано короткі описи і фотографії понад 500 рослин, їх наукові назви, походження, медичне та народногосподарське значення. Видання розраховане на студентів, аспірантів, викладачів як посібник під час проходження студентами практики з медичної ботаніки та фармакогнозії.
 • 41. Нові надходження. Серпень - Жовтень 2013 року. 611 А 643 Анатомія людини [Текст] : пiдруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. IV рiвня акредитацiї : у 3-х т. / А. С. Головацький, В. Г. Черкасов, М. Р. Сапін, Я. І. Федонюк ; за ред.: В. Г. Черкасова, А. С. Головацького. - Вінниця : Н. Кн., 2006 - . - ISBN 966382-022-5 Т. 2 / А. С. Головацький, В. Г. Черкасов, М. Р. Сапін, А. І. Парахін. - 2007. - 454 с. : іл. - Укр. предм. покажч.: с. 412-429. - Лат. предм. покажч.: с. 430449. - Бібліогр.: с. 450-454. - ISBN 978-966-382-062-0 Ювіл. вид. до 165-річчя Нац. мед. ун-та ім. О. О. Богомольця
 • 42. Нові надходження. Серпень - Жовтень 2013 року. 616-002.5 Ф 939 Фтизіатрія [Текст] : пiдруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. IV рiвня акредитацiї / В. І. Петренко, В. Ф. Москаленко, Ю. І. Фещенко [та ін.]; за ред. В. І. Петренка. - Вінниця : Нова Кн., 2006. - 503 с. : іл., табл. Предм. покажч.: с. 494-503. - ISBN 966-8609-52-2 До 165-річчя Нац. мед. ун-та ім. О. О. Богомольця В учебнике изложены исторические сведения о туберкулезе, эпидемиология, этиология, патогенез и иммунология данного заболевания. Представлены общие принципы диагностики и лечения туберкулеза органов дыхания и внелегочной локализации, в том числе с учетом психологических особенностей больного туберкулезом. Освещены вопросы организации противотуберкулезных мероприятий в Украине и рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения. Издание проиллюстрировано таблицами, схемами, рисунками. Для студентов высших медицинских учебных заведений IV уровня аккредитации, врачей-интернов, врачейфтизиатров, курсантов и врачей смежных специальностей
 • 43. Нові надходження. Серпень - Жовтень 2013 року. 616.31 Т 35 Терапевтична стоматологія [Текст] : пiдруч. для студ. стоматол. фак. вищ. мед. навч. закл. IV рiвня акредитацiї / А. К. Ніколішин, В. М. Ждан, А. В. Борисенко [та ін.]; за ред. А. К. Ніколішина ; Укр. мед. стоматол. акад. - 2-е вид., випр. і допов. Вінниця : Н. Кн., 2012. - 679 с. : іл., табл. - Бібліогр. в кінці розд. - Покажч.: с. 661-679. - ISBN 978-966-382-312-6 У підручнику викладено сучасні дані з терапевтичної стоматології, що необхідні для підготовки лікаря-стоматолога. Розглянуто питання організації і обладнання стоматологічного кабінету, склад, структуру і властивості органів порожнини рота, методи обстеження хворих. На сучасному рівні висвітлено питання етіології, патогенезу, діагностики, лікування і профілактики карієсу та його ускладнень, флюорозу зубів та інших некаріозних уражень, хвороби пародонта і СОПР. Особлива увага приділяється сучасним ендодонтичним інструментам, пломбувальним матеріалам і технологіям їх використання при відновленні зубів і ендодонтичному лікуванні, а також відбілюванню зубів. Спеціальні розділи присвячені організації стоматологічної допомоги і профілактиці стоматологічних захворювань. Текст підручника написаний згідно з новим навчальним планом і програмою з дисциплін «Пропедевтика терапевтичної стоматології» (2010) та «Терапевтична стоматологія» (2012), побудованих за кредитно-модульною системою. Для студентів стоматологічних факультетів ВНМЗ ІV рівня акредитації та лікарівстоматологів.
 • 44. Нові надходження. Серпень - Жовтень 2013 року. 616-006 Д 386 Детская онкология [Текст] : руководство для врачей / Б. В. Афанасьев, И. А. Балдуева, М. Б. Белогурова [и др.] ; под ред. М. Б. Белогуровой. - СПб. : Спец. лит., 2002. - 351 с. : ил., табл. - Библиогр. в конце гл. - ISBN 5-299-00211-4 Руководство «Детская онкология» представляет собой краткое изложение современного состояния детской онкологии в России и в ряде зарубежных стран, с клиниками которых в последние годы сложились партнерские отношения у детских онкологов России.Книга «Детская онкология» разделена на две части: в первой освещаются общие вопросы детской онкологии — диагностические подходы и методы, обсуждаются вопросы этиологии и эпидемиологии детского рака, дается общий обзор применяемых специальных методов лечения. Вторая часть руководства посвящена частным вопросам детской онкологии, т. е. дается краткое описание нозологических форм, необходимых диагностических подходов в конкретной клинической ситуации. Издание иллюстрировано рентгенограммами, схемами и рисунками.
 • 45. Нові надходження. Серпень - Жовтень 2013 року. 616 Б 792 Болезни печени и желчевыводящих путей [Текст] : рук. для врачей / А. О. Буеверов, В. Б. Золотаревский, В. Т. Ивашкин [и др.] ; под ред. В. Т. Ивашкина [и др.] ; Рос. гастроэнтерол. ассоц., Рос. о-во по изучению печени, Моск. мед. акад. им. И. М. Сеченова. - М. : М-Вести, 2002. - 432 с. : ил., табл. - (Российское общество по изучению печени). - ISBN 5-901598-03-2 Руководство отражает основные достижения и мировой опыт в изучении болезней печени и билиарной системы за последние десятилетия. В нем освещены практически все разделы гепатологии. Большое внимание уделено алгоритмам обследования больных с различными нозологическими формами. Подробно изложены принципы отбора больных хроническим вирусным гепатитом для противовирусного лечения, порядок наблюдения за ними, выбор современных лечебных схем. В специальных главах рассмотрены поражения печени при ВИЧ-инфекции, системных заболеваниях. Описаны особенности болезней печени в детском и пожилом возрасте, при беременности. Отдельная глава посвящена опухолевым поражениям печени. Для гастроэнтерологов, инфекционистов, терапевтов, хирургов, педиатров, студентов медицинских вузов.
 • 46. Нові надходження. Серпень - Жовтень 2013 року. 616.31 Р 851 Руководство по детской стоматологии для студентов педиатрического факльтета [Текст] : учеб. пособие для студ. мед. вузов, обуч. по спец.: Педиатрия, Стоматология / В. Г. Сунцов, В. А. Дистель, В. Д. Ландинова [и др.]. Ростов н/Д : Феникс, 2007. - 302 с. : ил., табл. (Медицина). - Библиогр.: с. 299-301. - ISBN 978-5-22211173-4 Руководство по детской стоматологии составлено согласно учебному плану. Оно содержит сведения о возрастных периодах развития зубочелюстной системы ребенка; профилактике стоматологических заболеваний; различных дефектах, заболеваниях и травмах челюстно-лицевой области у детей. Данное учебное пособие предназначено для студентов и преподавателей педиатрического и стоматологического факультетов медицинских вузов.
 • 47. Нові надходження. Серпень - Жовтень 2013 року. 616 С 22 Сахарный диабет. Эффективные методы лечения [Текст] / Н. А. Кравчун, А. В. Казаков, Ю. И. Караченцев, О. О. Хижняк. - Х. ; Белгород : Клуб семейн. досуга, 2010. - 382 с. : табл. - Библиогр.: с. 379-380. - ISBN 978966-14-0930-8(Украина). - ISBN 978-5-9910-12782(Россия) В даннном издании изложены современные представления о сахарном диабете. Это заболевание на сегодняшний день признано Всемирной организацией здравоохранения неинфекционной эпидемией XXI века. Учитывая все возрастающий интерес к данной патологии авторы попытались отразить в своём труде основные данные об особенностях течения сахарного диабета у детей и взрослых, его осложнениях, методах лечения и других вопросах, которые необходимо знать пациентам с сахарным диабетом.
 • 48. Нові надходження. Серпень - Жовтень 2013 року. 53 Ф 503 Физика. Сборник задач (с решениями) [Текст] / Г. А. Бендриков,Б. Б. Буховцев, В. В. Керженцев, Г. Я. Мякишев. - 10-е изд., стереотип. - М. : Оникс : Альянс-В, 2007. - 415 с. : ил. - (Поступающим в вузы). - ISBN 5-488-00720-2(Оникс). - ISBN 5-93156152-8 (Альянс-В) Данное классическое пособие содержит задачи, предлагавшиеся в течение ряда лет в качестве экзаменационных поступавшим на различные факультеты Московского государственного университета. К каждой теме даны краткие указания, касающиеся общей методики решения задач, и основный формулы, используемые при их решении. Для поступающих в вузы, преподавателей средних школ и подготовительных курсов вузов.
 • 49. Нові надходження. Серпень - Жовтень 2013 року. 616 Ш 188 Шальков, Юлий Леонидович. Кишечные швы и анастомозы в хирургической практике [Текст] : учеб. пособие для врачей-интернов, врачейхирургов / Ю. Л. Шальков. - Х. : Коллегиум, 2012. - 203 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 196-199. - ISBN 978-966-8604-33-1 Учебное пособие посвящено актуальному разделу хирургии — несостоятельностью кишечных швов и анастомозов. В нем особое внимание уделено требованиям к наложению кишечных швов и анастомозов, подробно изложено и проанализировано на большом клиническом материале (более 50000 наблюдений) причины несостоятельности анастомозов, даны оценки способам формирования, предложен алгоритм по формированию с статистической оценкой различий показателей в сравниваемых группах. На основании хирургического опыта и проведенного анализа, и оценки достоверности научных достижений даны практические рекомендации хирургам по наложению кишечных швов и формированию анастомозов. Учебное пособие рекомендуется для врачей-интернов, хирургов общего профиля, хирургов-онкологов, врачей курсантов на циклах специализации и повышения квалификации по специальности хирургия.
 • 50. Нові надходження. Серпень - Жовтень 2013 року.
 • 51. Нові надходження. Серпень - Жовтень 2013 року. 57 Б 635 Бионеорганическая, физколлоидная и биоорганическая химия [Текст] : избр. лекции : учеб. рук. для студ. и преп. высш. мед. заведений образования III-IV уровней аккредитации / Л. Е. Гоцуляк, А. А. Мардашко, С. Г. Еригова [и др.] ; под ред. Л. Е. Гоцуляка ; Одес. гос. мед. ун-т. - О. : ОДМУ, 2003. - 230 с. : ил., табл. - (Библиотека студентамедика). - Библиогр.: с. 230. - ISBN 966-573-089-4
 • 52. Нові надходження. Серпень - Жовтень 2013 року. 614 К 635 Коммунальная гигиена и экология человека [Текст] : учеб. пособие для студ. высш. учеб. мед. заведений ІІІ– ІⅤ уровней аккредитации / С. И. Гаркавый, Д. О. Ластков, Н. Н. Надворный [и др.] ; под ред.: С. И. Гаркавого, Д. О. Ласткова. - О. : Пресс-курьер, 2012. 239 с. : табл. - Библиогр.: с. 238-239. - ISBN 978-9662512-05-2 В учебном пособии изложены теоретические аспекты современного понимания коммунальной гигиены как отрасли гигиенической науки, проанализированы важные проблемы практического решения вопросов гигиены воды и хозяйственно-питьевого водоснабжения, санитарной охраны водоёмов атмосферного воздуха и почвы, очистки населённых мест и гигиены лечебно-профилактических учреждений. Представлены действующие показатели эпидемической и санитарно-химической безопасности и качества питьевой воды, которые будут введены в действие с 1 января 2015 года. Для иностранных студентов высших медицинских учреждений украины III-IV уровней аккредитации, врачей интернов, практических врачей.
 • 53. Нові надходження. Серпень - Жовтень 2013 року.
 • 54. Нові надходження. Серпень - Жовтень 2013 року.
 • 55. Нові надходження. Серпень - Жовтень 2013 року. 616 А 899 Аряев, Николай Леонидович. Диагностика и лечение гемолитической болезни плода и новорожденного [Текст] / Н. Л. Аряев, А. А. Зелинский, Н. Л. Мерикова ; Одес. гос. мед. ун-т. - О. : Астропринт, 2005. - 262 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 245-259. - ISBN 966-318-364-0 В монографии изложены современные представления об этиологии и патогенезе гемолитической болезни плода и новорожденного; особое внимание уделено вопросам диагностики, дифференциального диагноза, лечения и профилактики, при написании этих разделов авторы приводят результаты своих исследований. Книга расчитана на неонатологов, акушеров-гинекологов, педиатров.
 • 56. Нові надходження. Серпень - Жовтень 2013 року. 615.8 Н 82 Норбеков, Мирзаахмат. Исцеляющая энергия дыхания [Текст] : практ. занятия по оздоровлению / М. Норбеков, А. Ирисбаев. М. ; СПб. : Диля, 2012. - 191 с. : ил. - ISBN 978-5-88503840-9 Научившись регулировать процессы дыхания и дышать правильно, вы сможете избавиться от болезней органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, позвоночника, сердечно-сосудистой и мочеполовой систем, восстановить зрение и сбросить лишний вес. Ежедневное выполнение несложных упражнений, описанных в книге, очищает тело от токсинов, проясняет сознание и ум, пробуждает новый интерес к жизни.
 • 57. Нові надходження. Серпень - Жовтень 2013 року. 616-053.2 П 842 Профилактическая педиатрия [Текст] / А. В. Зубаренко, Ю. И. Бажора, Л. Г. Кравченко [и др.] ; под общ. ред.: А. В. Зубаренко, Л. Г. Кравченко ; Одес. нац. мед. ун-т. - О. : Пресс-курьер, 2011. - 347 с. : табл. Библиогр. в конце гл. - ISBN 978-966-2512-11-3 Монография посвящена приоритетной проблеме педиатрии профилактике соматической патологии у детей. Приведены класиффикации, критерии диагностики и принципы терапии с учётом соответствующих национальных протоколов. Подробно представлены рекомендации по поводу первичной, вторичной профилактики наиболее распространённых заболеваний у детей. Для педиатров, семейных врачей, врачей-интернов.
 • 58. Нові надходження. Серпень - Жовтень 2013 року. 615 Х 21 Харкевич, Дмитрий Александрович. Фармакология с общей рецептурой [Текст] : учебник для студентов мед. училищ и колледжей / Д.А. Харкевич. - М. : Гэотар-мед, 2001. - 400 с. : ил, табл. - (ХХI век.). - Указ. препаратов: с. 380-394. - ISBN 5-9231--0073-8
 • 59. Нові надходження. Серпень - Жовтень 2013 року. ББК 88 Л 38 Левченко, Тетяна Іванівна. Мотивація суб’єкта в різних видах діяльності [Текст] / Т. І. Левченко. - Вінниця : Н. Кн., 2011. - 443 с. - Бібліогр.: с. 420-443. - ISBN 978-966-382-342-3 Мотивація є енергетичним ресурсом у різних видах діяльності суб’єкта. З розвитком мотивації підвищується творча активність, інтелектуальні можливості суб’єкта. В роботі описуються різні види мотивації, стимулюючі та деструктивні чинники, мотиваційні тренінги, аналізується мотивація когнітивної, навчальної, творчої, наукової діяльності. Книга призначена для педагогів, психологів, викладачів, студентів, аспірантів, усіх, хто бажає актуалізувати власні мотиваційні ресурси та рівень самомотивації.
 • 60. Нові надходження. Серпень - Жовтень 2013 року. 615 О-161 Обладнання технологічних процесів фармацевтичних та біотехнологічних виробництв [Текст] : навч. посiб. для студ. напряму "Фармація" і "Біотехнологія" вищ. навч. закл. / М. В. Стасевич, А. О. Милянич, І. О. Гузьова [та ін.] ; за ред. В. П. Новікова ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", Нац. фармац. ун-т. Вінниця : Н. Кн., 2012. - 407 с. : ил., табл. - Бібліогр.: с. 404407. - ISBN 978-966-382-441-3 У навчальному посібнику авторами зроблена спроба узагальнити і систематизувати великий матеріал щодо обладнання вітчизняного та закордонного виробництва, яке застосовується на фармацевтичних і біотехнологічних підприємствах, зокрема матеріалів для виготовлення апаратів, технологічних особливостей та конструктивних елементів апаратури, гідродинамічних процесів, процесів подрібнення, просіювання, переміщення, змішування, дозування, таблетування, виробництва ін’єкційних лікарських засобів, а також сорбції, екстракції, перегонки, кристалізації, сушіння, випаровування. Представлено характеристику новітніх автоматизованих та напівавтоматизованих систем фармацевтичних і біотехнологічних процесів. Розглянуті вимоги GMP до обладнання. Приведено технологічні розрахунки для вибору устаткування.????Для студентів вищих навчальних закладів III–IV рівнів акредитації фармацевтичних та біотехнологічних спеціальностей. Може бути корисним для студентів хімічних спеціальностей, а також технічного персоналу фармацевтичної та біотехнологічної промисловості.
 • 61. Нові надходження. Серпень - Жовтень 2013 року. 6 Л 641 Литвин, Василь Володимирович . Інтелектуальні системи [Текст] : підруч. для бакалаврів, які навч. за напрямком "Комп’ютерні науки", та магістрів / В. В. Литвин, В. В. Пасічник, Ю. В. Яцишин ; за наук. ред. В. В. Пасічника. - Л. : Н. Світ-2000, 2011. - 405 с. : іл., табл. (Комп’ютинґ) (Вища освіта в Україні). - Бібліогр.: с. 384-402. Предм. покажч.: с. 403-404. - ISBN 978-966-418-086-0 У підручнику розглядаються основні поняття, методи та моделі побудови інтелектуальних систем. Особливістю викладення є практична спрямованість: оволодіння поданим матеріалом достатнє для самостійного розроблення інтелектуальних систем. Окрім розділів: фундаментальні проблеми інтелектуальних систем, моделі та методи функціонування інтелектуальних систем, подання знань та доведень, онтологія та онтологічні системи, інтелектуальні агенти та мультиагентні системи, машинне навчання та нейронні мережі, які традиційно належать до курсу з інтелектуальних систем, що є продовженням курсу "Системи штучного інтелекту", розглянуто сучасні теоретичні та практичні аспекти інженерії знань, а також прикладне використання інтелектуальних систем. Підручник створений з урахуванням досвіду, набутого під час опрацювання подібних вітчизняних та іноземних видань. Рекомендований для бакалаврів, які навчаються за напрямом "Комп`ютерні науки", та магістрів, що освоюють спеціальності, які базуються на такому бакалавраті. Підручник буде корисний також усім, хто цікавиться питаннями розроблення інтелектуальних систем.
 • 62. Нові надходження. Серпень - Жовтень 2013 року. 5 Л 749 Ломницька, Ярослава Федорівна. Склад та хімічний контроль об’єктів довкілля [Текст] : навч. посiб. для підготов. бакалаврів та магістрів хім. фак, природ. та товарознав. спец. вищ. навч. закл. ІІІ-ІV рівня акредитації / Я. Ф. Ломницька, В. О. Василечко, С. І. Чихрій ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Львів. комерц. акад. - Л. : Н. Світ-2000, 2013. 588 с. : іл., табл. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр.: с. 562568. - ISBN 978-966-418-183-6 У навчальному посібнику охарактеризовано грунти, води, повітря, рослинність як об`єкти довкілля, їхній речовинний склад, форми, у яких перебувають хімічні елементи. Описано основні причини забруднення довкілля та суть процесів, що лежать в основі їх очищення. Охарактеризовано способи відбору проб різних об`єктів довкілля, підготоку проб до аналізу. Приведено загальні підходи до виконання аналізу окремих об`єктів довкілля на вміст макро- та мікроелементів, токсичних та неорганічних речовин. Для підготовки бакалаврів та магістрів хімічного факультету, природничих та товарознавчих спеціальностей вищих навчальних закладів I - IV рівня акредитації, які спеціалізуються в галузі хімічного контролю обєктів довкілля.
 • 63. Нові надходження. Серпень - Жовтень 2013 року. И 1086 Neurology [Text] : textbook for students of higher medical institutions of IV level of accreditation / L. Sokolova,O. Myalovitska, V. Krylova [et al.]; ed. by L. Sokolova. - Vinnytsia : Nova knyha, 2012. - 275 p. : il., tabl. - References: p. 267-268. - Index: p. 269-275. ISBN 978-966-382-426-0 Перевод заглавия: Неврологія
 • 64. Нові надходження. Серпень - Жовтень 2013 року. 54 С 445 Скоробогатий, Ярослав Петрович. Харчова хімія [Текст] : навч. посiб. для студ. напрямів підгот. "Харчові технології та інженерія" та "Готельно-ресторанна справа" вищ. навч. закл. ІІ-ІV рівнів акредитації / Я. П. Скоробогатий, А. В. Гузій, О. М. Заверуха. - Л. : Н. Світ-2000, 2012. - 513 с. : іл., табл. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр.: с. 508. Предм. покажч.: с. 509-513. - ISBN 978-966-418-203-1 У посібнику викладено основи загальної, неорганічної та біоорганічної хімії компонентів харчових продуктів. Розглянуто методи дослідження сировини та харчових систем, основні класи речовин - коммпонентів хїарчових продуктів, види забруднювачів харчових систем, їх вплив на людський організм. Для студентів напрямів підготовки "Харчові технології та інженерія" та "Готельно-ресторанна справа" вищих навчальних закладів II - IV рівнів акредитації.
 • 65. Нові надходження. Серпень - Жовтень 2013 року. ББК 81 С 591 Сокіл, Богдан. Дієслівне керування в українській мові [Текст] : навч. посiб. для студ.-іноземців, студ. вищ. навч. закл. / Б. Сокіл, Л. Новіцька, М. Товкало ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Л. : Магнолія 2006, 2008. - 751 с. (Вища освіта в Україні). - Індекс: с. 736-751. - ISBN 9666-8191-00-5 Словник належить до посібників інформаційно-навчального типу. Це одна з перших спроб в Україні подати системний опис дієслівного керування на матеріалі української мови. Словник містить парадигматичні та синтаксичні особливості 1466 дієслів української мови. Він покликаний стати навчальним і методичним посібником для поповнення граматичних знань про дієслово на заняттях з української мови як іноземної. У словнику також уміщено усталені й фразеологічні сполуки. Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів української мови як іноземної, науковців та аспірантів , для всіх, хто прагне досконало засвоїти українську мову.
 • 66. Нові надходження. Серпень - Жовтень 2013 року. И 1085 Medicine of emergency situations [Text] : a textbook for students of higher medical educational establishments of IV level of accreditation / V. V. Chaplyk, P. V. Oliynyk, S. T. Omelchuk, V. V. Humenyuk. - Vinnytsia : Nova knyha, 2012. - 343 p. : il., tabl. - Bibliogr.: p. 338-343. - ISBN 978-966-382-430-7 Перевод заглавия: Медицина надзвичайних ситуацій
 • 67. Нові надходження. Серпень - Жовтень 2013 року. 616.8 Ю 491 Юнак, Валерий Юрьевич. Депрессия [Текст] / В. Ю. Юнак. - К. : Здоров’я, 2012. - 256 с. : ил. - Библиогр.: с. 256. - ISBN 978-966-463-0402 В книге рассмотрены различные формы депрессии с дифференциацией физиологической (нормальной) депрессии от патологической. Цель данной работы – дать общий обзор темы «депрессия» и выделить те моменты, которые в большинстве других работ либо не упоминаются вовсе, либо освещаются недостаточно.
 • 68. Нові надходження. Серпень - Жовтень 2013 року. 615 Ш 924 Шторх, Гервиг. Гомеопатические лекарства для практики [Текст] / Г. Шторх ; сост. В. П. Сытник. - К. : Здоров’я, 2012. - 95 с. Указ. латин. назв. гомеопат. лекарств. препаратов: с. 9091. - ISBN 978-966-463-038-2 Книга Гервига Шторха - известного в 50-е годы в Германии специалиста в области гомеопатии и внутренней медицины -представляет собой краткий справочник, в котором описаны 100 наиболее часто применяемых гомеопатических препаратов. Основное внимание уделено их гомеотерапевтическому назначению с учетом индивидуальных особенностей больного, возможного лечебного действия препарата при различных заболеваниях и симптомах. Выбор соответствующего препарата облегчается благодаря удачной рубрикацииматериалов и наличию подробного указателя гомеопатических лекарственных средств по заболеваниям и симптомаам.Для гомеопатов,врачей разных специальностей и широкого круга читателей, интересующихся вопросами гомеопатии.
 • 69. Нові надходження. Серпень - Жовтень 2013 року. И 1082 Harvey, Richard A. Lippincott's illustrated reviews: Microbiology [Text] / R. A. Harvey, P. C. Champe, B. D. Fisher. 2nd ed. - Philadelphia [et al.] : Lippincott Williams & Wilkins, 2007. - 438 p. : il., tabl. - Index: p. 425-434. - ISBN 978-0-7817-8215-9
 • 70. Нові надходження. Серпень - Жовтень 2013 року. 616 С 426 Скачко, Борис Глібович. Цукровий діабет: хвороба століття, чи розплата за легковажність? [Текст] / Б. Г. Скачко, Г. О. Орещук. К. : Здоров’я, 2012. - 95 с. - ISBN 978-966-463-039-6 В книзі подається системний підхід до вирішення проблеми цукрового діабету, що дозволяє не тільки більш ефективно лікувати цукровий діабет, а запобігти захворюванню, а також ускладненням цукрового діабету.Інформація в книзі виладена популярно і базується на сучасних знаннях з використанням багаторічного досвіду в галузі народної медицини.
 • 71. Нові надходження. Серпень - Жовтень 2013 року. 614 Л 656 Лихтенштейн, Ефрем Исакович. Помнить о больном [Текст] / Е. И. Лихтенштейн. К. : Здоров’я, 2012. - 151 с. : ил. - ISBN 978-966-463035-1 Не только помнить, не только сострадать, но и бороться за человеческую жизнь – «Светя другим, сгораю сам». Именно с этого мудрого латинского изречения начинается труд проф. Е. И. Лихтенштейна. В нем подчеркнута важность взаимоотношений врача и больного, особенно в наше время, когда медицина стала коммерческой и о больном нередко забывают. Основные положения врачебной этики ярко проиллюстрированы примерами в творчестве Л. Н. Толстого, И. С. Тургенева, М. М. Коцюбинского, С. А. Есенина. Для врачей , аспирантов, студентов медицинских вузов и широкого круга читателей.
 • 72. Нові надходження. Серпень - Жовтень 2013 року. И 1083 Murphy, Raymond. English grammar in use [Text] : a self-study reference and practice book for intermediate students, with answers / R. Murphy. - 8ht ed. Cambridge [et al.] : Cambridge University press, 1988. - 328 с. : il. - Index: p. 320-328. - ISBN 0-52128723-5