SlideShare a Scribd company logo
1 of 22
Програма „Глоб@лни библиотеки - България”
Грантова схема за финансиране на иновативни проекти - 2013
Заглавие на проекта

Финансови услуги в модерната библиотека

Водеща организация

Регионална библиотека „Любен Каравелов“-Русе

Целеви библиотеки
- участници в
коалицията

Участник 1

Целева библиотека към НЧ „Захари Стоянов“- град Русе

Участник 2

Целева библиотека към НЧ „Христо Ботев“- с. Ценово, община
Ценово, област Русе

Проектни партньори

Партньор1

УниКредит Булбанк

Партньор2

РусеИнфо
Банкови карти и услуги
Какво знаем или не за банковите карти.
Митове и Легенди ....
•

•
•

•

Какво е банкова карта?
Банковата карта е електронен платежен инструмент и представлява
пластмасова карта, върху която е записана информация по електронен начин
и която се използва многократно за идентификация на картодържателя.
Тя е изключително удобно платежно средство, което Ви дава сигурен достъп
до средствата по Вашите банкови сметки 24/7.
Банкова карта се издава въз основа на договор, в който трябва да са указани
правата, задълженията и отговорностите на банката-издател и
картодържателя.
За какво се използва?
С нея Вие може да се разплащате в различни обекти като магазини,
ресторанти, хотели; да теглите и внасяте пари, да заплащате битови сметки
както в Интернет, така и на банкомат.
Как изглеждат банковата карти в момента?
Също както парите, банковите карти имат своите задължителни елементи.
Всяка банкова карта е пластмасова магнитна карта с размер 85.60 mm x 53.98
mm x 0.76 mm, сертифициран по стадарт (ISO 7810 – международен стандарт
за идинтификационни карти), върху която са налични защитни елементи:










Име на картодържателя
Име на банката издател на картата
Идентификационен номер на банковата карта
Лого на международна картова организация
Датата на изтичане на срока на валидност на картата
EMV-чип и/или магнитна лента с информация за картодържателя.
Триизмерна холограма
Поле за подпис на картодържателя
CVV2/CVC2 код. Използван за разплащания в интернет
Международни Картови Организации и процесори
Кой издава и обслужва банковите карти?
Банковите карти в България се издават от различни банки-издатели,
притежаващи банкова лицензия от БНБ и сключен договор с международните
картови организации MasterCardEurope и/или Visa International.
В качеството си на членове на тези организации банките могат да предлагат на
своите клиенти последством местния процесор за разплащания с банкови
карти БОРИКА. БОРИКА е местният процесор, обслужваща организация на
MasterCardEurope и на Visa International.
Картовите организации са създали различи продукти, посредством които
днес можем да извъшваме разплащания. Като конкуренти, и за да се
отличават една от друга, всяка е създала и има своето уникално «лого», което
задължително присъства върху банковата ви карти и може да изглежда по
следните начини:
Видове банкови карти
Всяка Банка сама решава какви карти да предлага на своите клиенти и
съответно как да изглеждат те.

Дебитни:

Кредитни:
Ко-брандирани:
Как да си изберем подходяща карта?
Преди да си издадете карта – ДК или КК, следва внимателно да проучите какво
предлагат на пазара различните банки- издатели.
За да си изберете карта, която изцяло да отговаря на вашите
изисквания незабравяйте да си зададете следните въпроси:
 За какво ми е необходима картата;

Каква да е тя – ДК или КК;
Къде ще я използвам – АТМ, ПОС, Интернет, България или чужбина;
Какви са транзакционните лимити по картата – дневен, седмичен...;
Колко сигурна е карта;
Допълнителни услуги – SMS, Сигурност при разплащане в интернет
Ползват ли се застраховки, при какви условия и какво покриват;
Има ли специални преференции, бонуси, отстъпки и т.н.;
Има ли и какви са таксите по картата – за издаване, преиздаване , блокиране,
активиране, такса на транзакция, такса за годишна обслужване, лихви и т.н.;
 За колко време ще получа картата си;
 Какви документи ще са ми необходими;








Какво е необходимо да знам за Дебитната карта?
•

Дебитната карта осигурява електронен достъп до банковата Ви сметка и
вашите собствени средства, по всяко време на денонощието, като имате
възможност да:
 проверите наличността по сметката си
 теглите пари от банкомати
 депозирате пари
 плащате на POS терминал и в Интернет.
 плащате различни битови услуги

•

Обикновено дебитна карта се издава въз основа на договор за банкова карта, в
който трябва да са указани правата, задълженията и отговорностите на банкатаиздател и на картодържателя.
Дебитна карта се издават с персонален идентификационен номер – ПИН код,
който представлява 4цифрен код за идентификация на картодържателя.
ПИН кода следва да бъде известен само и единствено на притежателя на
дебитна карта, като същия не се записва на хартиен носител и не се съхранява
заедно с картата!!!

•
Често използвани термини свързани с банковите карти
Карти с Магнитна лента:
Лента върху гърба на банковата карта, върху която се съхранява информация за
картата, нейната валидност и нейния собственик
Карти с Чип и магнитна лента:
Платежна банкова карта, снабдена освен с магнитна лента, като допълнителна
защита картата е снабдена и с компютърен ЧИП, на който по специален и сигурен
начин са записани данни за картата, валидността, собственика и др. картови
данни с цел повишаване на сигурността на платежниея инструмент.
ПИН код (Персонален идентификационен номер):
Четирицифрен код, който помага за удостоверяването на самоличността на
картодържателя. Той се използва основно при теглене на банкомат, като
потвърждаване на транзакция, както и при плащания на ПОС терминали.
Коя е най- сигурната карта за теглене на АТМ?
Карти с логото на V PAY са международни дебитни карта с ЧИП, осигуряващ
гарантиран и защитен достъп до средства на клиента, както при теглене на АТМ,
така и разплащания в търговски обекти основно в Европа
Операции, които можат да извършват с Първата Европейска дебитна карта V PAY
На банкомат:
•Теглене на пари в брой;
•Проверка на салдо по картова сметка в България и Европа;
•Промяна на ПИН код (само в България);
•Плащане на сметки и услуги чрез системата B-pау в България;
•Справка за последните 5 транзакции на АТМ в България.
На ПОС терминал и в Интернет:
•Плащане на стоки и услуги в търговски обекти на търговци;
•Теглене на пари в брой при търговец;
•Теглене на пари в брой на каса в банка.
Къде да търси информация, свързана с различните картови продукти?
• Банкови офис,
• Центрове за контакт с клиенти
• Интернет
http://www.moitepari.bg/Kreditni_Karti/Kreditni_Karti.aspx
http://www.umnipari.bg/
https://yourfinancialadvisor.bg/bg/public
http://www.unicreditbulbank.bg/Blog/CATEGORIES/Products_and_services/BLO
G_POST?doc=FINANCIAL_ADVISOR
Какво е овърдрафт?
•

•
•
•

Овърдрафт е вид кредит, който се отпуска по сметката, по която
работодателят превежда заплата и имате дебитна карта. Сумата по кредита,
както и дължимите лихви, се погасяват текущо с всички постъпили средства
по сметката, като погасената част може да се ползва отново в рамките на
договорения срок.
Изисквания, на които клиентът трябва да отговаря (обикновено са превод на
работна заплата, постоянен трудов договор) са различни и се определят от
политиката на банката.
Обикновено се отпуска за срок от 1 година и е в размер на няколко месечни
работни заплати.
Годишният лихвения процент е различен – обикновено се изчислява от базов
лихвен процент + определена надбавка в проценти
Базов лихвен процент е променлив лихвен индекс, утвърждаван от
Управителния съвет на Банката и изчисляван за всеки отделен вид валута
на база съотношението между планираните разходи по пасива на Банката
и пазарните лихви за същата валута, приложим към кредити в
национална и чуждестранна валута.
Какво е Кредитна Карта?
Кредитна Карта е вид разплащателно средство, което позволява покупката на
стоки или ползването на услуги до определен лимит и дава право на отложено
плащане. Средствата по картовата сметка представляват отпуснат кредитен лимит
от страна на Банката, който клиентът може да ползва съгласно сключен договор и
посочените в него права и задължения.
Как се кандидатства за кредитна карта?
Всяка банка определя начина на кандидатстване и необходимите минимални
изисквания, на които клиента трябва да отговаря.
Кой определя и одобрява кредитния лимит ?
След подаване на необходимите документи, специализирано звено в банката
извършва проверка на клиента и неговата финансова история и дава становище за
размера на кредитния лимит
Защо ми е застраховка за кредитна карта и допълнителни услуги към нея?
Основни термини и понятия свързани с Кредитните карти
•
•
•
•
•
•

Кредитен лимит – отпуснатата сума от Банката за определен период от време
срещу предварително договорена с банката лихва.
Лихвен процент
Крайна дата за погасяване – 15-то число на всеки месец – датата, до която
клиента следва да внесе цялото задължение или поне минималната
погасителна вноска;
МПВ - минимална погасителна вноска е фиксирана сума от разрешения
кредитен лимит (3% за КК на УКББ), който кардодържателя следва да внесе до
15-то число на всеки месец.
Такса за обслужване – месечна или годишна за обслужване.
Гратисен период, - период, в които ако се погаси задължението, не се дължат
лихви, (например до 45 дни гратисен период за транзакции „Плащане на стоки
и услуги”. При пълно погасяване на общата дължима сума до 15-о число на
месеца, клиентът не дължи лихва за използваните средства за покупки. Всяка
внесена сума по картовата сметка погасява задължения от предходни периоди,
ако има такива;)
Как и къде да използваме карти по правилния начин
Работа на АТМ
Транзакциите на банкомати се характеризират с физическото присъствие на
карта и картодържател, пълно прочитане на магнитанта лента (всички нейни
пътеки) или чип-а, авторизация (одобрение) от издателя на банковата карта в
реално време (т. нар. online операции) и задължително въвеждане на
коректен ПИН като метод за авторизация от страна на картодържателя.

•
•
•
•
•

Операции, които могат да се извършват на АТМ, са:
Теглене на пари в брой и проверка за наличност по сметка
Депозитни функции
Абониране за различни услуги – сигурна парола за плащания в интернет
Плащане на битови сметки
Cash M
Бърз превод на пари - Cash M
•

•
•
•

•

УниКредит Булбанк започва да предоставя за първи път в България услуга за
мигновен превод от банкомат до банкомат. Услугата КЕШ М е без аналог у
нас, както и в цяла Югоизточна Европа. Този вид бърз превод е решение за
всеки, който иска да изпрати или да получи бързо пари.
„КЕШ М може да се ползва 24 часа, седем дни в седмицата
Подходящо е за хора които ще пътуват, изпращат децата на лагер и
т.н. и им се налага да изпращат пари.
Всеки може да преведе мигновено сума до 400 лв. по всяко време на
денонощието и без да зависи от работно време на банкови офиси, бюра
за бързи преводи или пощенски клонове“,
КЕШ М превод се предлага ексклузивно на банкоматите на УниКредит
Булбанк, които са над 700 в цялата страна.
Бърз превод на пари - Cash M
•

•

•

•

Изпращането на пари става бързо и лесно от картодържател на УниКредит
Булбанк с въвеждане в банкомата на мобилния телефон на получателя и
сумата на превода.
Тегленето на превода се извършва на банкомат с всяка една банкова карта,
независимо от нейния тип и банка-издател. Въпреки бързината, услугата е
двойно осигурена – веднъж от зададена от наредителя четири цифрена
парола и втори път - от генериран от системата SMS код. Получателят може да
изтегли парите само след получаване и на двете.
Трансферът е до 400 лева, като за по-големи суми могат да бъдат направени
няколко превода. Цената на услугата е конкурентна с това предимство, че
КЕШ М е достъпна през цялото денонощие. Цената на бързия превод до 50
лева е 4 лева, а до 400 лева е 8 лева.
Карта на банкоматите на УниКредит Булбанк е достъпна на уеб сайта на
банката www.unicreditbulbank.bg.
Как и къде да използваме карти по правилния начин
Работа с ПОС термил
(мястото на покупката, point of sale): мястото, където използвате своята кредитна,
дебитна или предплатена карта, за да платите за вашите стоки или услуги.
Такива места са всички търговски обекти, където можете да платите с карта,
включително супермаркети, магазини, бензиностанции, кафенета, ресторанти,
хотели, аптеки, СПА центрове, фризьорски салони, уебсайтове и много други.
Транзакции на ПОС (POS – Point of Sale) в търговски обекти
Приемането на банкови карти на ПОС терминал в търговски обект представлява
предоставяне на стоката/услугата срещу превод по сметката на търговеца, нареден
чрез картата, като се задължава стоящата зад нея сметка или договорен кредитен
лимит със сумата на покупката и се заверява сметката на устройството в банката.
Операциите се извършват само чрез
прочитане на магнитната лента на
картата или нейния ЧИП:
Сигурни разплащания с банкови карти
•
•
•
•

Плащанията в интернет- как се извършват те?
Кои сайтове са сигурни?
Какви мерки за защита може клиента да използва?
Допълнителни услуги предлагани от банките – 3D, ADS, SMS, застраховки.

•
•

Основни страхове при разплащания в Интернет
ще ми откраднат данните за картата
няма да си получа стоката

•

Какво е необходимо да знае всеки един от нас при използването на картата
си?
Препоръки за сигурно използване на банкови карти от сайта на УКББ http://www.unicreditbulbank.bg/weblayout/groups/bulbankwebsite/documents/
bbproductdocument/bg_security_cards.pdf
Интернет транзакции
Интернет транзакциите се извършват в среда на физическо отсъствие
на картата и в среда на относителна анонимност на картодържателя (трудно се
верифицира самоличността на лицето, ползващо картовите данни в
момента на извършване на плащането), но винаги са в реално времe.
Обикновено за да бъди извършена транзакцията в интернет сайт, същата следва
да има тази функционалност и да не е ограничена от банката издател, както и да
се приема от търговеца, при когото желаете за заплатите.
Данните които се предоставят в повечето случай са:
номер на банковата карта
валидност
CVV, CVC код
при някои търговци – Парола за сигурни плащания
адрес за доставки
други
Въпроси и Отговори

Какво да направя, ако:
•картата е задържана
•забравя паролата или получа по-малка сума
•изгубя/откраднат ни картата
•в извлечението ми има транзакции, които не разпознавам
Бъдещето в картовия бизнес

•
•

https://www.youtube.com/watch?v=ZB9DtJvbCEQ
https://www.youtube.com/watch?v=WFNXwor69-U

More Related Content

What's hot

разпределително свойство на умножението
разпределително свойство на умножениеторазпределително свойство на умножението
разпределително свойство на умножението
Поли Махова
 
25. Развитие на животни, които раждат малките си - ЧП, 4 клас, Булвест
25. Развитие на животни, които раждат малките си - ЧП, 4 клас, Булвест25. Развитие на животни, които раждат малките си - ЧП, 4 клас, Булвест
25. Развитие на животни, които раждат малките си - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova
 
Твърди тела, течности и газове - ЧП, 3 клас, Булвест
Твърди тела, течности и газове - ЧП, 3 клас, БулвестТвърди тела, течности и газове - ЧП, 3 клас, Булвест
Твърди тела, течности и газове - ЧП, 3 клас, Булвест
Veska Petrova
 
Какво научих за света около мен - ОС - 2 клас
Какво научих за света около мен - ОС - 2 класКакво научих за света около мен - ОС - 2 клас
Какво научих за света около мен - ОС - 2 клас
Veska Petrova
 
клас Земноводни
клас Земноводни клас Земноводни
клас Земноводни
Rumiana Tarpova
 
33. Опазване на природата - ЧП, 4 клас, Булвест
33. Опазване на природата - ЧП, 4 клас, Булвест33. Опазване на природата - ЧП, 4 клас, Булвест
33. Опазване на природата - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova
 
Защитени видове животни и растения
Защитени видове животни и растенияЗащитени видове животни и растения
Защитени видове животни и растения
Клавдия Петрова
 
Животните във водата - ЧП,-3-клас,-Булвест
Животните във водата - ЧП,-3-клас,-БулвестЖивотните във водата - ЧП,-3-клас,-Булвест
Животните във водата - ЧП,-3-клас,-Булвест
Veska Petrova
 
Сезонни промени - 2 клас - В. П.
Сезонни промени - 2 клас - В. П.Сезонни промени - 2 клас - В. П.
Сезонни промени - 2 клас - В. П.
Veska Petrova
 
29. Приспособления на животните и растенията - ЧП, 4 клас, Булвест
29. Приспособления на животните и растенията - ЧП, 4 клас, Булвест29. Приспособления на животните и растенията - ЧП, 4 клас, Булвест
29. Приспособления на животните и растенията - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova
 
славяните и древните българи
славяните и древните българиславяните и древните българи
славяните и древните българи
Поли Махова
 
България европейска и балканска страна
България европейска и балканска странаБългария европейска и балканска страна
България европейска и балканска страна
kyuchukova
 
Трите състояния на водата - ЧП, 3 клас, Булвест
Трите състояния на водата - ЧП, 3 клас, БулвестТрите състояния на водата - ЧП, 3 клас, Булвест
Трите състояния на водата - ЧП, 3 клас, Булвест
Veska Petrova
 

What's hot (20)

разпределително свойство на умножението
разпределително свойство на умножениеторазпределително свойство на умножението
разпределително свойство на умножението
 
25. Развитие на животни, които раждат малките си - ЧП, 4 клас, Булвест
25. Развитие на животни, които раждат малките си - ЧП, 4 клас, Булвест25. Развитие на животни, които раждат малките си - ЧП, 4 клас, Булвест
25. Развитие на животни, които раждат малките си - ЧП, 4 клас, Булвест
 
Твърди тела, течности и газове - ЧП, 3 клас, Булвест
Твърди тела, течности и газове - ЧП, 3 клас, БулвестТвърди тела, течности и газове - ЧП, 3 клас, Булвест
Твърди тела, течности и газове - ЧП, 3 клас, Булвест
 
Детски маски – шаблони. Masks for Kids.
Детски маски – шаблони. Masks for Kids.Детски маски – шаблони. Masks for Kids.
Детски маски – шаблони. Masks for Kids.
 
Какво научих за света около мен - ОС - 2 клас
Какво научих за света около мен - ОС - 2 класКакво научих за света около мен - ОС - 2 клас
Какво научих за света около мен - ОС - 2 клас
 
клас Земноводни
клас Земноводни клас Земноводни
клас Земноводни
 
33. Опазване на природата - ЧП, 4 клас, Булвест
33. Опазване на природата - ЧП, 4 клас, Булвест33. Опазване на природата - ЧП, 4 клас, Булвест
33. Опазване на природата - ЧП, 4 клас, Булвест
 
Четене с разбиране Страхлив другар 2.клас
Четене с разбиране Страхлив другар 2.класЧетене с разбиране Страхлив другар 2.клас
Четене с разбиране Страхлив другар 2.клас
 
Защитени видове животни и растения
Защитени видове животни и растенияЗащитени видове животни и растения
Защитени видове животни и растения
 
Животните във водата - ЧП,-3-клас,-Булвест
Животните във водата - ЧП,-3-клас,-БулвестЖивотните във водата - ЧП,-3-клас,-Булвест
Животните във водата - ЧП,-3-клас,-Булвест
 
Sam rabota matematika_iii kлас
Sam rabota matematika_iii kласSam rabota matematika_iii kлас
Sam rabota matematika_iii kлас
 
В света на пчелите
В света на пчелитеВ света на пчелите
В света на пчелите
 
как се решават текстови задачи
как се решават текстови задачикак се решават текстови задачи
как се решават текстови задачи
 
Сезонни промени - 2 клас - В. П.
Сезонни промени - 2 клас - В. П.Сезонни промени - 2 клас - В. П.
Сезонни промени - 2 клас - В. П.
 
29. Приспособления на животните и растенията - ЧП, 4 клас, Булвест
29. Приспособления на животните и растенията - ЧП, 4 клас, Булвест29. Приспособления на животните и растенията - ЧП, 4 клас, Булвест
29. Приспособления на животните и растенията - ЧП, 4 клас, Булвест
 
славяните и древните българи
славяните и древните българиславяните и древните българи
славяните и древните българи
 
зип бел-глагол-2клас
зип бел-глагол-2класзип бел-глагол-2клас
зип бел-глагол-2клас
 
Правопис на гласни работен лист
Правопис на гласни работен листПравопис на гласни работен лист
Правопис на гласни работен лист
 
България европейска и балканска страна
България европейска и балканска странаБългария европейска и балканска страна
България европейска и балканска страна
 
Трите състояния на водата - ЧП, 3 клас, Булвест
Трите състояния на водата - ЧП, 3 клас, БулвестТрите състояния на водата - ЧП, 3 клас, Булвест
Трите състояния на водата - ЧП, 3 клас, Булвест
 

Viewers also liked

Financial Institutions Seminar
Financial Institutions SeminarFinancial Institutions Seminar
Financial Institutions Seminar
Ivaylo_Ivanov
 
Автореферат на дипломна работа-Филип Колов
Автореферат на дипломна работа-Филип КоловАвтореферат на дипломна работа-Филип Колов
Автореферат на дипломна работа-Филип Колов
Filip Kolov
 
марияна минчева 12в
марияна минчева 12вмарияна минчева 12в
марияна минчева 12в
dreej
 
Дипломна работа на Мария Костадинова
Дипломна работа на Мария КостадиноваДипломна работа на Мария Костадинова
Дипломна работа на Мария Костадинова
Мария Костадинова
 

Viewers also liked (11)

UniCredit Bulbank Mobile
UniCredit Bulbank MobileUniCredit Bulbank Mobile
UniCredit Bulbank Mobile
 
Financial Institutions Seminar
Financial Institutions SeminarFinancial Institutions Seminar
Financial Institutions Seminar
 
Иновации, човешки ресурси, икономическа среда
Иновации, човешки ресурси, икономическа средаИновации, човешки ресурси, икономическа среда
Иновации, човешки ресурси, икономическа среда
 
Автореферат на дипломна работа-Филип Колов
Автореферат на дипломна работа-Филип КоловАвтореферат на дипломна работа-Филип Колов
Автореферат на дипломна работа-Филип Колов
 
Bank on the Cloud!
Bank on the Cloud!Bank on the Cloud!
Bank on the Cloud!
 
марияна минчева 12в
марияна минчева 12вмарияна минчева 12в
марияна минчева 12в
 
Дипломна работа на Мария Костадинова
Дипломна работа на Мария КостадиноваДипломна работа на Мария Костадинова
Дипломна работа на Мария Костадинова
 
презентация
презентацияпрезентация
презентация
 
2014 Digital-Inspired Trends in the Financial Services Industry: Banks, Card ...
2014 Digital-Inspired Trends in the Financial Services Industry: Banks, Card ...2014 Digital-Inspired Trends in the Financial Services Industry: Banks, Card ...
2014 Digital-Inspired Trends in the Financial Services Industry: Banks, Card ...
 
Retail’s Digital Transformation
Retail’s Digital TransformationRetail’s Digital Transformation
Retail’s Digital Transformation
 
Digital globalization: The new era of global flows
Digital globalization: The new era of global flowsDigital globalization: The new era of global flows
Digital globalization: The new era of global flows
 

Similar to Банкови карти и услуги

Административно обслужване на гражданите
Административно обслужване на гражданитеАдминистративно обслужване на гражданите
Административно обслужване на гражданите
Mormegil8070
 
Presentation Card Future
Presentation Card FuturePresentation Card Future
Presentation Card Future
kkostov
 
Развитие на финансовите приложения от транзакционни услуги към комплексно реш...
Развитие на финансовите приложения от транзакционни услуги към комплексно реш...Развитие на финансовите приложения от транзакционни услуги към комплексно реш...
Развитие на финансовите приложения от транзакционни услуги към комплексно реш...
beITconference
 
Moite pari presentation pressconference BTA
Moite pari presentation pressconference BTAMoite pari presentation pressconference BTA
Moite pari presentation pressconference BTA
moitepari
 
Start UP 2008: Monetaize a new web site - Anton Gavrailov
Start UP 2008: Monetaize a new web site - Anton GavrailovStart UP 2008: Monetaize a new web site - Anton Gavrailov
Start UP 2008: Monetaize a new web site - Anton Gavrailov
Rock'n'Roll.bg
 

Similar to Банкови карти и услуги (20)

борика
борикаборика
борика
 
Видове кредит
Видове кредитВидове кредит
Видове кредит
 
Societe Generale Експресбанк
Societe Generale ЕкспресбанкSociete Generale Експресбанк
Societe Generale Експресбанк
 
Online payments and how they engage customers experience - Martin Bogdanov @ ...
Online payments and how they engage customers experience - Martin Bogdanov @ ...Online payments and how they engage customers experience - Martin Bogdanov @ ...
Online payments and how they engage customers experience - Martin Bogdanov @ ...
 
Word File
Word FileWord File
Word File
 
Административно обслужване на гражданите
Административно обслужване на гражданитеАдминистративно обслужване на гражданите
Административно обслужване на гражданите
 
Предложения за подобрение на платежната инфраструктура
Предложения за подобрение на платежната инфраструктураПредложения за подобрение на платежната инфраструктура
Предложения за подобрение на платежната инфраструктура
 
Visa security 8972
Visa security 8972Visa security 8972
Visa security 8972
 
Инвестиционни продукти
Инвестиционни продуктиИнвестиционни продукти
Инвестиционни продукти
 
Presentation Card Future
Presentation Card FuturePresentation Card Future
Presentation Card Future
 
Резултати от анкета относно финансиране на бизнеса
Резултати от анкета относно финансиране на бизнесаРезултати от анкета относно финансиране на бизнеса
Резултати от анкета относно финансиране на бизнеса
 
Moitepari.bg - Rezultati Anketa Finansirane na Biznesa-11.06.2013
 Moitepari.bg - Rezultati Anketa Finansirane na Biznesa-11.06.2013 Moitepari.bg - Rezultati Anketa Finansirane na Biznesa-11.06.2013
Moitepari.bg - Rezultati Anketa Finansirane na Biznesa-11.06.2013
 
Електронни пари: Пътят до BitCoin и поглед напред
Електронни пари: Пътят до BitCoin и поглед напредЕлектронни пари: Пътят до BitCoin и поглед напред
Електронни пари: Пътят до BitCoin и поглед напред
 
Достъп до финансиране на малките и средни предприятия.Проблеми и нови възможн...
Достъп до финансиране на малките и средни предприятия.Проблеми и нови възможн...Достъп до финансиране на малките и средни предприятия.Проблеми и нови възможн...
Достъп до финансиране на малките и средни предприятия.Проблеми и нови възможн...
 
Развитие на финансовите приложения от транзакционни услуги към комплексно реш...
Развитие на финансовите приложения от транзакционни услуги към комплексно реш...Развитие на финансовите приложения от транзакционни услуги към комплексно реш...
Развитие на финансовите приложения от транзакционни услуги към комплексно реш...
 
Кредити инвестиции банкови карти семеен бюджет
Кредити инвестиции банкови карти семеен бюджетКредити инвестиции банкови карти семеен бюджет
Кредити инвестиции банкови карти семеен бюджет
 
Moite pari presentation pressconference BTA
Moite pari presentation pressconference BTAMoite pari presentation pressconference BTA
Moite pari presentation pressconference BTA
 
Start UP 2008: Monetaize a new web site - Anton Gavrailov
Start UP 2008: Monetaize a new web site - Anton GavrailovStart UP 2008: Monetaize a new web site - Anton Gavrailov
Start UP 2008: Monetaize a new web site - Anton Gavrailov
 
Факторингово посредничество
Факторингово посредничествоФакторингово посредничество
Факторингово посредничество
 
Финансиране по Европейски програми
Финансиране по Европейски програмиФинансиране по Европейски програми
Финансиране по Европейски програми
 

More from Регионална библиотека "Любен Каравелов" - Русе

Каталог от плакати - „За плакатите – дигитално и реално“
Каталог от плакати - „За плакатите – дигитално и реално“Каталог от плакати - „За плакатите – дигитално и реално“
Каталог от плакати - „За плакатите – дигитално и реално“
Регионална библиотека "Любен Каравелов" - Русе
 
Ролята на обществените библиотеки за популяризиране на културно-историческото...
Ролята на обществените библиотеки за популяризиране на културно-историческото...Ролята на обществените библиотеки за популяризиране на културно-историческото...
Ролята на обществените библиотеки за популяризиране на културно-историческото...
Регионална библиотека "Любен Каравелов" - Русе
 
Проект "Вие сте част от нашия живот"
Проект "Вие сте част от нашия живот"Проект "Вие сте част от нашия живот"
Проект "Вие сте част от нашия живот"
Регионална библиотека "Любен Каравелов" - Русе
 

More from Регионална библиотека "Любен Каравелов" - Русе (20)

Представяне на фондовете на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе в...
Представяне на фондовете на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе в...Представяне на фондовете на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе в...
Представяне на фондовете на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе в...
 
Каталог от плакати - „За плакатите – дигитално и реално“
Каталог от плакати - „За плакатите – дигитално и реално“Каталог от плакати - „За плакатите – дигитално и реално“
Каталог от плакати - „За плакатите – дигитално и реално“
 
Zmei Goryanin Ruse Library
Zmei Goryanin Ruse LibraryZmei Goryanin Ruse Library
Zmei Goryanin Ruse Library
 
Ролята на обществените библиотеки за популяризиране на културно-историческото...
Ролята на обществените библиотеки за популяризиране на културно-историческото...Ролята на обществените библиотеки за популяризиране на културно-историческото...
Ролята на обществените библиотеки за популяризиране на културно-историческото...
 
Любен Каравелов в личната библиотека на акад. Михаил Арнаудов
Любен Каравелов в личната библиотека на акад. Михаил АрнаудовЛюбен Каравелов в личната библиотека на акад. Михаил Арнаудов
Любен Каравелов в личната библиотека на акад. Михаил Арнаудов
 
Фонд Михаил Арнаудов
Фонд Михаил АрнаудовФонд Михаил Арнаудов
Фонд Михаил Арнаудов
 
Малък дар от автора
Малък дар от автораМалък дар от автора
Малък дар от автора
 
„Мултиполис „ЗНАНИЕ“ – платформа за споделяне на ресурси и информация
„Мултиполис „ЗНАНИЕ“ – платформа за споделяне на ресурси и информация„Мултиполис „ЗНАНИЕ“ – платформа за споделяне на ресурси и информация
„Мултиполис „ЗНАНИЕ“ – платформа за споделяне на ресурси и информация
 
Доброволчеството в обществените библиотеки
Доброволчеството в обществените библиотекиДоброволчеството в обществените библиотеки
Доброволчеството в обществените библиотеки
 
ВИЕ СТЕ ЧАСТ ОТ НАШИЯ ЖИВОТ // YOU ARE A PART OF OUR LIFE
ВИЕ СТЕ ЧАСТ ОТ НАШИЯ ЖИВОТ // YOU ARE A PART OF OUR LIFEВИЕ СТЕ ЧАСТ ОТ НАШИЯ ЖИВОТ // YOU ARE A PART OF OUR LIFE
ВИЕ СТЕ ЧАСТ ОТ НАШИЯ ЖИВОТ // YOU ARE A PART OF OUR LIFE
 
Каравелов и Левски - едно съвременно сътрудничество
Каравелов и Левски - едно съвременно сътрудничествоКаравелов и Левски - едно съвременно сътрудничество
Каравелов и Левски - едно съвременно сътрудничество
 
Децата и четенето
Децата и четенетоДецата и четенето
Децата и четенето
 
Управлението на парите – пътешествие през целия живот
Управлението на парите – пътешествие през целия живот Управлението на парите – пътешествие през целия живот
Управлението на парите – пътешествие през целия живот
 
Библиотеките - социални иноватори или партньорство в действие
Библиотеките - социални иноватори или партньорство в действиеБиблиотеките - социални иноватори или партньорство в действие
Библиотеките - социални иноватори или партньорство в действие
 
Проект "Вие сте част от нашия живот"
Проект "Вие сте част от нашия живот"Проект "Вие сте част от нашия живот"
Проект "Вие сте част от нашия живот"
 
Управлението на парите - пътешествие през целия живот.
Управлението на парите - пътешествие през целия живот. Управлението на парите - пътешествие през целия живот.
Управлението на парите - пътешествие през целия живот.
 
Мейкърспейс – Фабрика за идеи, знание и мечти „Русе и децата“
Мейкърспейс – Фабрика за идеи, знание и мечти „Русе и децата“Мейкърспейс – Фабрика за идеи, знание и мечти „Русе и децата“
Мейкърспейс – Фабрика за идеи, знание и мечти „Русе и децата“
 
Викторина "Познавате ли река Дунав?"
Викторина "Познавате ли река Дунав?"Викторина "Познавате ли река Дунав?"
Викторина "Познавате ли река Дунав?"
 
Godina na kartata
Godina na kartataGodina na kartata
Godina na kartata
 
Международен конкурс за комикс и блицанимация
Международен конкурс за комикс и блицанимацияМеждународен конкурс за комикс и блицанимация
Международен конкурс за комикс и блицанимация
 

Банкови карти и услуги

 • 1. Програма „Глоб@лни библиотеки - България” Грантова схема за финансиране на иновативни проекти - 2013 Заглавие на проекта Финансови услуги в модерната библиотека Водеща организация Регионална библиотека „Любен Каравелов“-Русе Целеви библиотеки - участници в коалицията Участник 1 Целева библиотека към НЧ „Захари Стоянов“- град Русе Участник 2 Целева библиотека към НЧ „Христо Ботев“- с. Ценово, община Ценово, област Русе Проектни партньори Партньор1 УниКредит Булбанк Партньор2 РусеИнфо
 • 3. Какво знаем или не за банковите карти. Митове и Легенди .... • • • • Какво е банкова карта? Банковата карта е електронен платежен инструмент и представлява пластмасова карта, върху която е записана информация по електронен начин и която се използва многократно за идентификация на картодържателя. Тя е изключително удобно платежно средство, което Ви дава сигурен достъп до средствата по Вашите банкови сметки 24/7. Банкова карта се издава въз основа на договор, в който трябва да са указани правата, задълженията и отговорностите на банката-издател и картодържателя. За какво се използва? С нея Вие може да се разплащате в различни обекти като магазини, ресторанти, хотели; да теглите и внасяте пари, да заплащате битови сметки както в Интернет, така и на банкомат.
 • 4. Как изглеждат банковата карти в момента? Също както парите, банковите карти имат своите задължителни елементи. Всяка банкова карта е пластмасова магнитна карта с размер 85.60 mm x 53.98 mm x 0.76 mm, сертифициран по стадарт (ISO 7810 – международен стандарт за идинтификационни карти), върху която са налични защитни елементи:          Име на картодържателя Име на банката издател на картата Идентификационен номер на банковата карта Лого на международна картова организация Датата на изтичане на срока на валидност на картата EMV-чип и/или магнитна лента с информация за картодържателя. Триизмерна холограма Поле за подпис на картодържателя CVV2/CVC2 код. Използван за разплащания в интернет
 • 5. Международни Картови Организации и процесори Кой издава и обслужва банковите карти? Банковите карти в България се издават от различни банки-издатели, притежаващи банкова лицензия от БНБ и сключен договор с международните картови организации MasterCardEurope и/или Visa International. В качеството си на членове на тези организации банките могат да предлагат на своите клиенти последством местния процесор за разплащания с банкови карти БОРИКА. БОРИКА е местният процесор, обслужваща организация на MasterCardEurope и на Visa International. Картовите организации са създали различи продукти, посредством които днес можем да извъшваме разплащания. Като конкуренти, и за да се отличават една от друга, всяка е създала и има своето уникално «лого», което задължително присъства върху банковата ви карти и може да изглежда по следните начини:
 • 6. Видове банкови карти Всяка Банка сама решава какви карти да предлага на своите клиенти и съответно как да изглеждат те. Дебитни: Кредитни: Ко-брандирани:
 • 7. Как да си изберем подходяща карта? Преди да си издадете карта – ДК или КК, следва внимателно да проучите какво предлагат на пазара различните банки- издатели. За да си изберете карта, която изцяло да отговаря на вашите изисквания незабравяйте да си зададете следните въпроси:  За какво ми е необходима картата; Каква да е тя – ДК или КК; Къде ще я използвам – АТМ, ПОС, Интернет, България или чужбина; Какви са транзакционните лимити по картата – дневен, седмичен...; Колко сигурна е карта; Допълнителни услуги – SMS, Сигурност при разплащане в интернет Ползват ли се застраховки, при какви условия и какво покриват; Има ли специални преференции, бонуси, отстъпки и т.н.; Има ли и какви са таксите по картата – за издаване, преиздаване , блокиране, активиране, такса на транзакция, такса за годишна обслужване, лихви и т.н.;  За колко време ще получа картата си;  Какви документи ще са ми необходими;        
 • 8. Какво е необходимо да знам за Дебитната карта? • Дебитната карта осигурява електронен достъп до банковата Ви сметка и вашите собствени средства, по всяко време на денонощието, като имате възможност да:  проверите наличността по сметката си  теглите пари от банкомати  депозирате пари  плащате на POS терминал и в Интернет.  плащате различни битови услуги • Обикновено дебитна карта се издава въз основа на договор за банкова карта, в който трябва да са указани правата, задълженията и отговорностите на банкатаиздател и на картодържателя. Дебитна карта се издават с персонален идентификационен номер – ПИН код, който представлява 4цифрен код за идентификация на картодържателя. ПИН кода следва да бъде известен само и единствено на притежателя на дебитна карта, като същия не се записва на хартиен носител и не се съхранява заедно с картата!!! •
 • 9. Често използвани термини свързани с банковите карти Карти с Магнитна лента: Лента върху гърба на банковата карта, върху която се съхранява информация за картата, нейната валидност и нейния собственик Карти с Чип и магнитна лента: Платежна банкова карта, снабдена освен с магнитна лента, като допълнителна защита картата е снабдена и с компютърен ЧИП, на който по специален и сигурен начин са записани данни за картата, валидността, собственика и др. картови данни с цел повишаване на сигурността на платежниея инструмент. ПИН код (Персонален идентификационен номер): Четирицифрен код, който помага за удостоверяването на самоличността на картодържателя. Той се използва основно при теглене на банкомат, като потвърждаване на транзакция, както и при плащания на ПОС терминали.
 • 10. Коя е най- сигурната карта за теглене на АТМ? Карти с логото на V PAY са международни дебитни карта с ЧИП, осигуряващ гарантиран и защитен достъп до средства на клиента, както при теглене на АТМ, така и разплащания в търговски обекти основно в Европа Операции, които можат да извършват с Първата Европейска дебитна карта V PAY На банкомат: •Теглене на пари в брой; •Проверка на салдо по картова сметка в България и Европа; •Промяна на ПИН код (само в България); •Плащане на сметки и услуги чрез системата B-pау в България; •Справка за последните 5 транзакции на АТМ в България. На ПОС терминал и в Интернет: •Плащане на стоки и услуги в търговски обекти на търговци; •Теглене на пари в брой при търговец; •Теглене на пари в брой на каса в банка.
 • 11. Къде да търси информация, свързана с различните картови продукти? • Банкови офис, • Центрове за контакт с клиенти • Интернет http://www.moitepari.bg/Kreditni_Karti/Kreditni_Karti.aspx http://www.umnipari.bg/ https://yourfinancialadvisor.bg/bg/public http://www.unicreditbulbank.bg/Blog/CATEGORIES/Products_and_services/BLO G_POST?doc=FINANCIAL_ADVISOR
 • 12. Какво е овърдрафт? • • • • Овърдрафт е вид кредит, който се отпуска по сметката, по която работодателят превежда заплата и имате дебитна карта. Сумата по кредита, както и дължимите лихви, се погасяват текущо с всички постъпили средства по сметката, като погасената част може да се ползва отново в рамките на договорения срок. Изисквания, на които клиентът трябва да отговаря (обикновено са превод на работна заплата, постоянен трудов договор) са различни и се определят от политиката на банката. Обикновено се отпуска за срок от 1 година и е в размер на няколко месечни работни заплати. Годишният лихвения процент е различен – обикновено се изчислява от базов лихвен процент + определена надбавка в проценти Базов лихвен процент е променлив лихвен индекс, утвърждаван от Управителния съвет на Банката и изчисляван за всеки отделен вид валута на база съотношението между планираните разходи по пасива на Банката и пазарните лихви за същата валута, приложим към кредити в национална и чуждестранна валута.
 • 13. Какво е Кредитна Карта? Кредитна Карта е вид разплащателно средство, което позволява покупката на стоки или ползването на услуги до определен лимит и дава право на отложено плащане. Средствата по картовата сметка представляват отпуснат кредитен лимит от страна на Банката, който клиентът може да ползва съгласно сключен договор и посочените в него права и задължения. Как се кандидатства за кредитна карта? Всяка банка определя начина на кандидатстване и необходимите минимални изисквания, на които клиента трябва да отговаря. Кой определя и одобрява кредитния лимит ? След подаване на необходимите документи, специализирано звено в банката извършва проверка на клиента и неговата финансова история и дава становище за размера на кредитния лимит Защо ми е застраховка за кредитна карта и допълнителни услуги към нея?
 • 14. Основни термини и понятия свързани с Кредитните карти • • • • • • Кредитен лимит – отпуснатата сума от Банката за определен период от време срещу предварително договорена с банката лихва. Лихвен процент Крайна дата за погасяване – 15-то число на всеки месец – датата, до която клиента следва да внесе цялото задължение или поне минималната погасителна вноска; МПВ - минимална погасителна вноска е фиксирана сума от разрешения кредитен лимит (3% за КК на УКББ), който кардодържателя следва да внесе до 15-то число на всеки месец. Такса за обслужване – месечна или годишна за обслужване. Гратисен период, - период, в които ако се погаси задължението, не се дължат лихви, (например до 45 дни гратисен период за транзакции „Плащане на стоки и услуги”. При пълно погасяване на общата дължима сума до 15-о число на месеца, клиентът не дължи лихва за използваните средства за покупки. Всяка внесена сума по картовата сметка погасява задължения от предходни периоди, ако има такива;)
 • 15. Как и къде да използваме карти по правилния начин Работа на АТМ Транзакциите на банкомати се характеризират с физическото присъствие на карта и картодържател, пълно прочитане на магнитанта лента (всички нейни пътеки) или чип-а, авторизация (одобрение) от издателя на банковата карта в реално време (т. нар. online операции) и задължително въвеждане на коректен ПИН като метод за авторизация от страна на картодържателя. • • • • • Операции, които могат да се извършват на АТМ, са: Теглене на пари в брой и проверка за наличност по сметка Депозитни функции Абониране за различни услуги – сигурна парола за плащания в интернет Плащане на битови сметки Cash M
 • 16. Бърз превод на пари - Cash M • • • • • УниКредит Булбанк започва да предоставя за първи път в България услуга за мигновен превод от банкомат до банкомат. Услугата КЕШ М е без аналог у нас, както и в цяла Югоизточна Европа. Този вид бърз превод е решение за всеки, който иска да изпрати или да получи бързо пари. „КЕШ М може да се ползва 24 часа, седем дни в седмицата Подходящо е за хора които ще пътуват, изпращат децата на лагер и т.н. и им се налага да изпращат пари. Всеки може да преведе мигновено сума до 400 лв. по всяко време на денонощието и без да зависи от работно време на банкови офиси, бюра за бързи преводи или пощенски клонове“, КЕШ М превод се предлага ексклузивно на банкоматите на УниКредит Булбанк, които са над 700 в цялата страна.
 • 17. Бърз превод на пари - Cash M • • • • Изпращането на пари става бързо и лесно от картодържател на УниКредит Булбанк с въвеждане в банкомата на мобилния телефон на получателя и сумата на превода. Тегленето на превода се извършва на банкомат с всяка една банкова карта, независимо от нейния тип и банка-издател. Въпреки бързината, услугата е двойно осигурена – веднъж от зададена от наредителя четири цифрена парола и втори път - от генериран от системата SMS код. Получателят може да изтегли парите само след получаване и на двете. Трансферът е до 400 лева, като за по-големи суми могат да бъдат направени няколко превода. Цената на услугата е конкурентна с това предимство, че КЕШ М е достъпна през цялото денонощие. Цената на бързия превод до 50 лева е 4 лева, а до 400 лева е 8 лева. Карта на банкоматите на УниКредит Булбанк е достъпна на уеб сайта на банката www.unicreditbulbank.bg.
 • 18. Как и къде да използваме карти по правилния начин Работа с ПОС термил (мястото на покупката, point of sale): мястото, където използвате своята кредитна, дебитна или предплатена карта, за да платите за вашите стоки или услуги. Такива места са всички търговски обекти, където можете да платите с карта, включително супермаркети, магазини, бензиностанции, кафенета, ресторанти, хотели, аптеки, СПА центрове, фризьорски салони, уебсайтове и много други. Транзакции на ПОС (POS – Point of Sale) в търговски обекти Приемането на банкови карти на ПОС терминал в търговски обект представлява предоставяне на стоката/услугата срещу превод по сметката на търговеца, нареден чрез картата, като се задължава стоящата зад нея сметка или договорен кредитен лимит със сумата на покупката и се заверява сметката на устройството в банката. Операциите се извършват само чрез прочитане на магнитната лента на картата или нейния ЧИП:
 • 19. Сигурни разплащания с банкови карти • • • • Плащанията в интернет- как се извършват те? Кои сайтове са сигурни? Какви мерки за защита може клиента да използва? Допълнителни услуги предлагани от банките – 3D, ADS, SMS, застраховки. • • Основни страхове при разплащания в Интернет ще ми откраднат данните за картата няма да си получа стоката • Какво е необходимо да знае всеки един от нас при използването на картата си? Препоръки за сигурно използване на банкови карти от сайта на УКББ http://www.unicreditbulbank.bg/weblayout/groups/bulbankwebsite/documents/ bbproductdocument/bg_security_cards.pdf
 • 20. Интернет транзакции Интернет транзакциите се извършват в среда на физическо отсъствие на картата и в среда на относителна анонимност на картодържателя (трудно се верифицира самоличността на лицето, ползващо картовите данни в момента на извършване на плащането), но винаги са в реално времe. Обикновено за да бъди извършена транзакцията в интернет сайт, същата следва да има тази функционалност и да не е ограничена от банката издател, както и да се приема от търговеца, при когото желаете за заплатите. Данните които се предоставят в повечето случай са: номер на банковата карта валидност CVV, CVC код при някои търговци – Парола за сигурни плащания адрес за доставки други
 • 21. Въпроси и Отговори Какво да направя, ако: •картата е задържана •забравя паролата или получа по-малка сума •изгубя/откраднат ни картата •в извлечението ми има транзакции, които не разпознавам
 • 22. Бъдещето в картовия бизнес • • https://www.youtube.com/watch?v=ZB9DtJvbCEQ https://www.youtube.com/watch?v=WFNXwor69-U

Editor's Notes

 1. Planul secţiunii IDEI PRINCIPALE: Modelarea cheltuielilor mele. Încerc să găsesc un buget pentru acoperirea cheltuielilor mele prezente şi viitoare. Adesea, veniturile şi cheltuielile mele nu coincid. Este important să înţeleg cauzele acestor diferenţe. Dacă nu mi-aş cheltui toate veniturile, mi-aş spori economiile. Dacă nu îmi ajung veniturile, cheltuiesc şi economiile sau mă împrumut. În final, voi delimita veniturile şi cheltuielile.