Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Трудова дейност на хората и околната среда - ЧО, 3 клас, Булвест

11,351 views

Published on

 • Be the first to comment

Трудова дейност на хората и околната среда - ЧО, 3 клас, Булвест

 1. 1. В своята трудова дейност човек постоянно променя околната среда, като уврежда или унищожава част от природата около себе си. план
 2. 2. В миналото въздухът и водите на нашите реки и езера са били кристално чисти.
 3. 3. Днес част от тях са силно замърсени, тъй като в тях се изхвърлят вредни за човека и организмите вещества.
 4. 4. план Като обработва почвата, човек я замърсява с отровни вещества, използвани за унищожаване на вредителите по растенията.
 5. 5. Употребата на торове повече от необходимото също води до замърсяване на почвата.
 6. 6. От почвата тези вредни вещества попадат в храната на животните и човека и предизвикват заболявания.
 7. 7. Предприятията и индустрията изхвърлят във въздуха и водите замърсяващи вещества. план
 8. 8. Оттам те също могат да попаднат в почвите, когато се напояват със замърсени води.
 9. 9. Транспортната дейност е сред големите замърсители на околната среда.
 10. 10. Автомобилите, автобусите и самолетите изхвърлят вредни вещества, които от въздуха попадат върху почвата и растенията.
 11. 11. Замърсеният въздух уврежда растенията и те заболяват.
 12. 12. Когато хората дишат такъв въздух, също влошават здравето си.
 13. 13. Човек изсича горите или ги опожарява от небрежност. Така той унищожава естествените „бели дробове“ на природата.
 14. 14. Хората осъзнават необходимостта от опазване на околната среда.
 15. 15. план Извършват се различни дейности за нейното възстановяване и опазване.
 16. 16. Замърсените води се пречистват в изградени за целта станции.
 17. 17. След пречистването водите отново се изливат в реките и се използват за напояване.
 18. 18. На комините на замърсяващите предприятия се поставят специални съоръжения, оч истващи въздуха.
 19. 19. Предприятия, които най-силно замърсяват околната среда, биват закрити.
 20. 20. Между двигателя и ауспуха на автомобилите се поставят пречиствателни устройства, събиращи вредните вещества.
 21. 21. За да намалим изсичането на горската растителност, у нас се внася дървесина.
 22. 22. Залесяват се и нови гори, които да подобряват състоянието на природата.
 23. 23. 1. Как човек замърсява и уврежда околната среда чрез своята дейност? Селскостопанска дейност _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ - Замърсява почвата с отровни вещества, използвани срещу вредителите по растенията. - Употребява почвени торове повече от необходимото. Те попадат в почвата, а оттам – в храната на животните и човека. - Употребява отровни препарати срещу вредители по растенията.
 24. 24. 1. Как човек замърсява и уврежда околната среда чрез своята дейност? Индустриални предприятия _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ - Изхвърлят във въздуха и водите замърсяващи вещества. - Тези вещества попадат в почвите, когато се напояват със замърсени води. - Замърсеният въздух е вреден за живите организми.
 25. 25. Транспорт _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ 1. Как човек замърсява и уврежда околната среда чрез своята дейност? - Транспортните средства изхвърлят вредни вещества, които от въздуха попадат върху почвата и растенията. - Замърсеният въздух уврежда растенията и те заболяват. - Замърсеният въздух е вреден и за човешкото здраве.
 26. 26. 2. Посочи други начини за замърсяване и унищожаване на околната среда. _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ - Изсичане и опожаряване на горите. - Изхвърляне на битови и промишлени отпадъци. - Разхищаването на водата. - Шумово замърсяване от МПС. - При изгарянето на въглища, нефт и газ в атмосферата се изхвърлят огромни количества прах, въглероден диоксид и различни тежки метали, които водят до замърсяване на въздуха. и други- Радиацията. - Нарушаване на биологичното равновесие
 27. 27. 3. Как замърсената околна среда влияе върху растенията, животните и човека? _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ - Отровни вещества попадат в почвите. - Тези вредни вещества попадат в растенията, които са храна за животните и човека. Предизвикват заболявания. - Замърсяващи вещества попадат и във въздуха и водите. Това също води до различни заболявания на живите организми. ………..
 28. 28. 4. Защо наричаме горите „белите дробове“ на природата? _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ - Те са един от най-големите източници на кислород, който отделят при фотосинтеза. По този начин осигуряват въздуха, който ни е необходим да съществуваме.
 29. 29. 5. Посочи начини за опазване на околната среда. _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ - Пречиствайте замърсените води! - Пречиствайте замърсения от автомобили и предприятия въздух чрез поставяне на специални филтри и катализатори за целта! - Предпазвайте горите от пожари и незаконна сеч! - Пестете на водата! - Засаждайте нови гори! - Пестете енергията! - Придвижвайте се пеша или с велосипед, защото е по- полезно от използването на автомобила!
 30. 30. 5. Посочи начини за опазване на околната среда. _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ - Хвърляйте отпадъците си разделно! - Рециклирайте пластмасовите отпадъци от опаковки и хартията! - Не убивайте животните и растенията, за да ги има навсякъде, а не само в националните паркове и резервати! - Не замърсявайте природата! ………..
 31. 31. УТ: стр.39/ 6, 7
 32. 32. План на урока: 1. Околната среда в миналото и днес 2. Нарушаване на околната среда в равнините и низините 3. Въздействие на индустрията и транспорта 4. Как да опазваме околната среда

×