SlideShare a Scribd company logo
1 of 22
“In aceeasi limbă / Toata lumea plânge, 
In aceeasi limbă / Râde un pământ. 
Ci doar în limba ta / Durerea poti s-o 
mângâi, 
Iar bucuria / S-o preschimbi în cânt”. 
GRIGORE VIERU
La 1 decembrie 
1918 s-a unit , în sfârşit, 
Transilvania cu 
România.
Au sosit la Alba Iulia români din toate 
colţurile ţării, cei mai mulţi fiind din Ardeal 
. 
ca să-şi arate 
DORINŢA
Visul de veacuri al românilor ddee pprreettuuttiinnddeennii ss--aa îîmmpplliinniitt.. 
AAccuumm eerraauu uunniittee –– îînnttrr--oo ssiinngguurrăă ţţaarrăă –– mmeelleeaagguurriillee ppee 
ccaarree ttrrăăiiaauu cceeii ccee vvoorrbbeeaauu,, ggâânnddeeaauu şşii ssee ppuurrttaauu 
rroommâânneeşşttee......
RROOMMÂÂNNIIAA MMAARREE
11 DDEECCEEMMBBRRIIEE 11991188 
UUNNIIRREEAA,, NNAAŢŢIIUUNNEEAA AA FFĂĂCCUUTT--OO !!!!!!
• Rezolu ia Rezoluțția Unirii aa ffoosstt cciittiittăă 
ddee VVaassiillee GGoollddiişş llaa AAllbbaa IIuulliiaa 
,, 11 ddeecceemmbbrriiee 11991188 :: 
„„AAdduunnaarreeaa nnaațțiioonnaallăă aa ttuuttuurroorr 
rroommâânniilloorr ddiinn TTrraannssiillvvaanniiaa,, 
BBaannaatt șșii ȚȚaarraa UUnngguurreeaassccăă,, 
aadduunnaațții pprriinn rreepprreezzeennttaannțțiiii lloorr 
îînnddrreeppttăățțiițții llaa AAllbbaa IIuulliiaa îînn 
zziiuuaa ddee 1188 nnooiieemmbbrriiee // 11 
ddeecceemmbbrriiee 11991188,, ddeeccrreetteeaazzăă 
uunniirreeaa aacceelloorr rroommâânnii șșii aa 
ttuuttuurroorr tteerriittoorriiiilloorr llooccuuiittee ddee 
ddâânnșșiiii ccuu RRoommâânniiaa.. AAdduunnaarreeaa 
pprrooccllaammăă îînnddeeoosseebbii ddrreeppttuull 
iinnaalliieennaabbiill aall nnaațțiiuunniiii rroommâânnee 
llaa îînnttrreegg BBaannaattuull,, ccuupprriinnss 
îînnttrree MMuurreeșș,, TTiissaa șșii DDuunnăărree.. ””
AALLBBAA -- IIUULLIIAA CCaatteeddrraallaa UUnniirriiii
““HHaaii ssaa ddaamm mmâânnăă ccuu mmâânnăă 
CCeeii ccuu iinniimmaa rroommâânnăă 
SSăă--nnvvâârrttiimm hhoorraa ffrrăăţţiieeii 
PPee ppăămmâânnttuull RRoommâânniieeii..
IIaarrbbaa rreeaa ddiinn hhoollddee ppiiaarrăă 
PPiiaarrăă dduuşşmmaanniiii ddiinn ţţaarrăă 
ÎÎnnttrree nnooii ssăă nnuu mmaaii ffiiee 
DDeeccââtt fflloorrii şşii aarrmmoonniiee..
MMăăii mmuunntteennee,,mmăăii vveecciinnee 
VViinnoo ssăă ttee pprriinnzzii ccuu mmiinnee,, 
ŞŞii llaa vviiaaţţăă ccuu uunniirree,, 
ŞŞii llaa mmooaarrttee ccuu--nnffrrăăţţiirree !!””
CÂNTEC 
de George Coşbuc 
Ţară-avem şi noi sub soare, 
Şi-o râvnesc duşmani destui, 
Dar prin vremi asupritoare 
N-am lăsat-o nimănui. 
E bogată, zici! vezi bine, 
E bogată, căci în ea 
Multe inimi sunt, străine, 
Şi-i frumoasă, că-i a mea. 
Dacă-i mică, nu-i de-ocară, 
Căci viteji în ea mai sânt, 
Şi-apoi şi la noi în ţară 
Creşte fierul din pământ:
Marea Unire din 1918 a fost şi 
rămâne pagina cea mai sublimă 
a istoriei româneşti. 
Măreţia ei stă în faptul că 
desăvârşirea unităţii naţionale nu 
este opera 
nici unui om politic,a nici unui 
guvern, a nici unui partid; este 
fapta istorică 
a întregii naţiuni române, 
realizată într-un elan ţâşnit cu 
putere din 
străfundurile conştiinţei unităţii 
neamului, un elan controlat de 
fruntaşii 
politici, pentru a-l călăuzi cu 
inteligenţă politică remarcabilă 
spre ţelul dorit .
Autor: 
DDAANNIIEELL OOSSTTAAŞŞ 
Clasa a VI-a B 
LICEUL TEHNOLOGIC 
REPEDEA
WWeebbooggrraaffiiee :: 
• hhttttpp::////rroo..wwiikkiippeeddiiaa..oorrgg//wwiikkii//ZZiiuuaa__nnaa%%CC88%%99BBiioonnaall%%CC44%%8833__aa__RRoomm 
%%CC33%%AA22nniieeii 
• hhttttpp::////wwwwww..mmeeddiiaaffaaxx..rroo//ccuullttuurraa--mmeeddiiaa//sseemmnniiffiiccaattiiii--iissttoorriiccee--ppeennttrruu--11-- 
ddeecceemmbbrriiee--1100336600664466 
• hhttttpp::////rroo..wwiikkiippeeddiiaa..oorrgg//wwiikkii//DDeeccllaarraa%%CC88%%99BBiiaa__ddee__llaa__AAllbbaa__IIuulliiaa 
• hhttttppss::////iissttoorriiiirreeggaassiittee..wwoorrddpprreessss..ccoomm//22001111//1100//1166//mmaarreeaa--uunniirree-- 
ssiittuuaattiiaa--ddiinn--rruussiiaa--dduuppaa--lloovviittuurraa--ddee--ssttaatt--bboollsseevviiccaa// 
• BBiibblliiooggrraaffiiee:: 
• VVeerrssuurrii -- ““ HHOORRAA UUNNIIRRIIII““-- VVaassiillee AAlleeccssaannddrrii 
• VVeerrssuurrii -- “CÂNTEC” - George Coşbuc

More Related Content

Featured

How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
ThinkNow
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Kurio // The Social Media Age(ncy)
 

Featured (20)

2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot
 
Everything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTEverything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPT
 
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsProduct Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
 
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
 

1 DECEMBRIE -ZIUA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 • 1.
 • 2. “In aceeasi limbă / Toata lumea plânge, In aceeasi limbă / Râde un pământ. Ci doar în limba ta / Durerea poti s-o mângâi, Iar bucuria / S-o preschimbi în cânt”. GRIGORE VIERU
 • 3. La 1 decembrie 1918 s-a unit , în sfârşit, Transilvania cu România.
 • 4. Au sosit la Alba Iulia români din toate colţurile ţării, cei mai mulţi fiind din Ardeal . ca să-şi arate DORINŢA
 • 5. Visul de veacuri al românilor ddee pprreettuuttiinnddeennii ss--aa îîmmpplliinniitt.. AAccuumm eerraauu uunniittee –– îînnttrr--oo ssiinngguurrăă ţţaarrăă –– mmeelleeaagguurriillee ppee ccaarree ttrrăăiiaauu cceeii ccee vvoorrbbeeaauu,, ggâânnddeeaauu şşii ssee ppuurrttaauu rroommâânneeşşttee......
 • 7. 11 DDEECCEEMMBBRRIIEE 11991188 UUNNIIRREEAA,, NNAAŢŢIIUUNNEEAA AA FFĂĂCCUUTT--OO !!!!!!
 • 8. • Rezolu ia Rezoluțția Unirii aa ffoosstt cciittiittăă ddee VVaassiillee GGoollddiişş llaa AAllbbaa IIuulliiaa ,, 11 ddeecceemmbbrriiee 11991188 :: „„AAdduunnaarreeaa nnaațțiioonnaallăă aa ttuuttuurroorr rroommâânniilloorr ddiinn TTrraannssiillvvaanniiaa,, BBaannaatt șșii ȚȚaarraa UUnngguurreeaassccăă,, aadduunnaațții pprriinn rreepprreezzeennttaannțțiiii lloorr îînnddrreeppttăățțiițții llaa AAllbbaa IIuulliiaa îînn zziiuuaa ddee 1188 nnooiieemmbbrriiee // 11 ddeecceemmbbrriiee 11991188,, ddeeccrreetteeaazzăă uunniirreeaa aacceelloorr rroommâânnii șșii aa ttuuttuurroorr tteerriittoorriiiilloorr llooccuuiittee ddee ddâânnșșiiii ccuu RRoommâânniiaa.. AAdduunnaarreeaa pprrooccllaammăă îînnddeeoosseebbii ddrreeppttuull iinnaalliieennaabbiill aall nnaațțiiuunniiii rroommâânnee llaa îînnttrreegg BBaannaattuull,, ccuupprriinnss îînnttrree MMuurreeșș,, TTiissaa șșii DDuunnăărree.. ””
 • 9.
 • 10. AALLBBAA -- IIUULLIIAA CCaatteeddrraallaa UUnniirriiii
 • 11.
 • 12.
 • 13. ““HHaaii ssaa ddaamm mmâânnăă ccuu mmâânnăă CCeeii ccuu iinniimmaa rroommâânnăă SSăă--nnvvâârrttiimm hhoorraa ffrrăăţţiieeii PPee ppăămmâânnttuull RRoommâânniieeii..
 • 14.
 • 15. IIaarrbbaa rreeaa ddiinn hhoollddee ppiiaarrăă PPiiaarrăă dduuşşmmaanniiii ddiinn ţţaarrăă ÎÎnnttrree nnooii ssăă nnuu mmaaii ffiiee DDeeccââtt fflloorrii şşii aarrmmoonniiee..
 • 16. MMăăii mmuunntteennee,,mmăăii vveecciinnee VViinnoo ssăă ttee pprriinnzzii ccuu mmiinnee,, ŞŞii llaa vviiaaţţăă ccuu uunniirree,, ŞŞii llaa mmooaarrttee ccuu--nnffrrăăţţiirree !!””
 • 17.
 • 18. CÂNTEC de George Coşbuc Ţară-avem şi noi sub soare, Şi-o râvnesc duşmani destui, Dar prin vremi asupritoare N-am lăsat-o nimănui. E bogată, zici! vezi bine, E bogată, căci în ea Multe inimi sunt, străine, Şi-i frumoasă, că-i a mea. Dacă-i mică, nu-i de-ocară, Căci viteji în ea mai sânt, Şi-apoi şi la noi în ţară Creşte fierul din pământ:
 • 19. Marea Unire din 1918 a fost şi rămâne pagina cea mai sublimă a istoriei româneşti. Măreţia ei stă în faptul că desăvârşirea unităţii naţionale nu este opera nici unui om politic,a nici unui guvern, a nici unui partid; este fapta istorică a întregii naţiuni române, realizată într-un elan ţâşnit cu putere din străfundurile conştiinţei unităţii neamului, un elan controlat de fruntaşii politici, pentru a-l călăuzi cu inteligenţă politică remarcabilă spre ţelul dorit .
 • 20.
 • 21. Autor: DDAANNIIEELL OOSSTTAAŞŞ Clasa a VI-a B LICEUL TEHNOLOGIC REPEDEA
 • 22. WWeebbooggrraaffiiee :: • hhttttpp::////rroo..wwiikkiippeeddiiaa..oorrgg//wwiikkii//ZZiiuuaa__nnaa%%CC88%%99BBiioonnaall%%CC44%%8833__aa__RRoomm %%CC33%%AA22nniieeii • hhttttpp::////wwwwww..mmeeddiiaaffaaxx..rroo//ccuullttuurraa--mmeeddiiaa//sseemmnniiffiiccaattiiii--iissttoorriiccee--ppeennttrruu--11-- ddeecceemmbbrriiee--1100336600664466 • hhttttpp::////rroo..wwiikkiippeeddiiaa..oorrgg//wwiikkii//DDeeccllaarraa%%CC88%%99BBiiaa__ddee__llaa__AAllbbaa__IIuulliiaa • hhttttppss::////iissttoorriiiirreeggaassiittee..wwoorrddpprreessss..ccoomm//22001111//1100//1166//mmaarreeaa--uunniirree-- ssiittuuaattiiaa--ddiinn--rruussiiaa--dduuppaa--lloovviittuurraa--ddee--ssttaatt--bboollsseevviiccaa// • BBiibblliiooggrraaffiiee:: • VVeerrssuurrii -- ““ HHOORRAA UUNNIIRRIIII““-- VVaassiillee AAlleeccssaannddrrii • VVeerrssuurrii -- “CÂNTEC” - George Coşbuc