Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Valtioneuvoston asetus
eräiden maa- ja puutarhataloudesta
peräisin olevien päästöjen
rajoittamisesta (VNa 1250/2014)
eli n...
Asetuksen tarkoitus ja soveltamisala
• Nitraattidirektiivin (91/676/ETY) toimeenpano
• Tavoitteena ehkäistä ja vähentää la...
Eräitä määritelmiä
• Jaloittelualue
• Eläinsuojan välittömässä yhteydessä sijaitseva aidattu alue, jota käytetään säännöll...
Eräitä määritelmiä
• Kompostointi
• Maatilalla tapahtuva lannan ja muiden orgaanisten materiaalien käsittely
hapellisissa ...
Eräiden rakennelmien sijoittaminen
Lantala, pakkaamattomien org. lannoitevalmisteiden varastointitila,
eläinten jaloittelu...
Lannan varastointi
• Tilalla, jolla kertyy lantaa eläinten pidosta, tulee olla lantala
• Tilavuus vähintään 12 kk lantamää...
Lantaloiden
vähimmäistilavuudet
Hevosen tai ponin
säkäkorkeus
m3
Alle 120 cm 8
120 – 150 cm 12
yli 150 cm 17
Tilalle vastaanotettavan kuivalannan varastointi (1/2)
• Vastaanotettavan määrän mukaan mitoitettu vesitiivis varasto, jos...
Tilalle vastaanotettavan kuivalannan varastointi (2/2)
• Auman pohjalle väh. 20 cm nestettä sitova kerros (esim. turve, si...
Rakenteelliset vaatimukset (1/2)
• Lantalat, lantakourut ja muiden lannan johtamiseen tarkoitetut rakenteet
oltava vesitii...
Rakenteelliset vaatimukset (2/2)
• Lantala on katettava tai peittävä siten, että sadevesi ei pääse varastoon
• Lannan käsi...
Kuivalannan varastointi aumassa poikkeustilanteessa
• Tilalla, jolla kertyy kuivalantaa tuotantoeläintenpidosta
• Kuiva-ai...
Ilmoitusvelvollisuus
• Aumauksesta ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle
14 vrk ennen aumausta
• Viranomainen te...
Typpilannoitemäärät
• Lannassa ja lantaa sisältävissä org. lannoitevalmisteissa vuosittain max 170
kg kok-N/ha
• Liukoisen...
Lannan ravinnepitoisuus (1/2)
• Lanta-analyysi 5 vuoden välein
• Liukoinen typpi
• Kokonaistyppi
• Kokonaisfosfori
• Lanno...
Kirjanpitovelvollisuus
• Lannoituksesta pidettävä vuosittain kirjaa (kasvulohkokohtainen) ja
pyydettäessä toimitettava tie...
Valvonta
• Valvonnasta säädetään ympäristönsuojelulaissa
• Huomaa lisäksi täydentävien ehtojen valvonta
• Kunnan maaseutue...
Voimaantulo
• Asetus tulee voimaan 1.4.2015
• 1.1.2016 alkaen
• Kompostialustan tiivispohjaisuuden vaatimus
• Kuormausalus...
16 §Siirtymäsäännökset
• Lantaloiden vähimmäistilavuusvaatimukset
 Jos otettu käyttöön tai ympäristö- tai rakennuslupahak...
Kiitos!
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Maarit Hollmén, MTK: Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (VNa 1250/2014) eli ns. nitraattiasetus (NiA)

Hevosyrittäjäpäivät 2015

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Maarit Hollmén, MTK: Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (VNa 1250/2014) eli ns. nitraattiasetus (NiA)

 1. 1. Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (VNa 1250/2014) eli ns. nitraattiasetus (NiA) Hevosyrittäjäpäivät, Nokia 13.11.2015 Maarit Hollmén/MTK
 2. 2. Asetuksen tarkoitus ja soveltamisala • Nitraattidirektiivin (91/676/ETY) toimeenpano • Tavoitteena ehkäistä ja vähentää lannan sekä muiden lannoitteiden käytöstä, varastoinnista ja käsittelystä sekä eläintuotannosta aiheutuvia päästöjä pinta- ja pohjavesiin sekä maaperään ja ilmaan • Sovelletaan: • maa- ja puutarhatalouden harjoittamiseen ja tuotantoeläinten kasvatukseen/pitoon • lannan sekä lannoitevalmistelain (539/2006) ja sen nojalla annettujen säännösten mukaisten lannoitevalmisteiden (pl. kalkitusaineet) käyttöön, varastointiin ja levittämiseen • muihin maatilalla syntyviin, lannoitteena sellaisenaan tai käsiteltyinä käytettäviin orgaanisiin sivujakeisiin • täydentävien ehtojen lakisääteisten hoitovaatimusten täytäntöönpanoon
 3. 3. Eräitä määritelmiä • Jaloittelualue • Eläinsuojan välittömässä yhteydessä sijaitseva aidattu alue, jota käytetään säännöllisesti (päivittäin/viikottain) eläinten jaloitteluun • Lanta ja valumavedet kerätään talteen • Alueella voi olla ruokintakatos • Ei kasva kasvillisuutta • Ei tarkoiteta hevosten jaloittelualueita tai jaloitteluun tarkoitettuja ulkotarhoja • Ulkotarha • Jaloittelualuetta laajempi alue, jossa eläimiä kasvatetaan yleensä ympärivuotisesti • Aidattu alue, joka voi olla peltoa, metsää tms. • Tarhassa voi olla sääsuoja, ruokinta- ja juottopaikat, jaloittelualue • Lanta pyrittävä keräämään säännöllisesti • Laidun • Yksi- tai monivuotisia nurmi- tai rehukasveja kasvava peltoalue • Voi sijaita ruokinta- ja juottopaikkoja
 4. 4. Eräitä määritelmiä • Kompostointi • Maatilalla tapahtuva lannan ja muiden orgaanisten materiaalien käsittely hapellisissa olosuhteissa tasalaatuiseksi kompostiksi • Ei tarkoiteta kuitenkaan koneellista käsittelyä rumpukompostorissa tms. • Vesitiivis rakenne • Rakenne, joka estää lannan sekä virtsan ja muiden nesteiden joutumisen maaperään sekä pinta- ja pohjavesiin • Tiivispohjainen • Tiiviydeltään vähintään asfalttia vastaavaa ehjä pinta asianmukaisine pohjakerrosrakenteineen • Lanta ja valumavedet voidaan kerätä talteen • Tiivis kerros voi sijaita myös rakenteen pintaosaa syvemmällä • Kovapohjainen (kuormausalusta) • Perustettu kantamaan työkoneiden painon ja liikkumisen • Voidaan kerätä varissut/imeytynyt lanta talteen
 5. 5. Eräiden rakennelmien sijoittaminen Lantala, pakkaamattomien org. lannoitevalmisteiden varastointitila, eläinten jaloittelualue ja ulkotarhojen ruokinta- ja juottopaikka • EI saa sijoittaa • pohjavesialueelle (poikkeusmahdollisuus maaperäselvityksen perusteella) • tulvanalaiselle alueelle (tulva useammin kuin 1 krt/20 v eikä tulvasuojausta) • alle 50 m vesistöstä, talousvesikäytössä olevasta kaivosta tai lähteestä • alle 25 m valtaojasta tai norosta
 6. 6. Lannan varastointi • Tilalla, jolla kertyy lantaa eläinten pidosta, tulee olla lantala • Tilavuus vähintään 12 kk lantamäärälle => voidaan huomioida: • Yhteislantalat (sopimus) • Pihattojen kuivikepohjat • Samana laidunkautena laitumelle jäävä lanta (naudat max 4 kk; ylämaankarja, lampaat, vuohet, hevoset ym. tosiasiallinen laidunkausi) • Lannan luovutus sitä hyödyntävälle (YSL 27§ lupa) tai toiselle tilalle varastoitavaksi lantalassa • Jos vuodessa syntyvää tai kerralla varastoitavaa kuivalantaa max 25 m³ • Tiivis siirtolava tai vastaava • Katos tai peite • Tilalla, joka ottaa vastaan ja varastoi lantaa, tulee olla lantala • Mitoitus vastaanotettavan määrän mukaan • Ei tarvita, jos säilytys pellolla max 4 vk ja ka-pitoisuus väh. 30 % • Aumaus mahdollista tietyin ehdoin
 7. 7. Lantaloiden vähimmäistilavuudet Hevosen tai ponin säkäkorkeus m3 Alle 120 cm 8 120 – 150 cm 12 yli 150 cm 17
 8. 8. Tilalle vastaanotettavan kuivalannan varastointi (1/2) • Vastaanotettavan määrän mukaan mitoitettu vesitiivis varasto, jos tuote varastoidaan • Aumaus mahdollista, jos vastaanotettavan lannan kuiva-ainepitoisuus vähintään 30 % • Aumaus kielletty • Jos vesistön pilaantuminen tai sen vaara mahdollinen • Pohjavesialueella ja tulvanalaisella alueella • Auman sijoitus • Kantava peltoalue, kaltevalla pellolla lähelle yläreunaa • Vähintään 100 m vesistöön, valtaojaan tai talousvesikaivoon • Vähintään 5 m ojaan
 9. 9. Tilalle vastaanotettavan kuivalannan varastointi (2/2) • Auman pohjalle väh. 20 cm nestettä sitova kerros (esim. turve, silputtu olki, hake, kutteri, sahapuru) • Jos peitteen päälle, nesteet kerättävä peitteen päältä säiliöön • Auma peitettävä tiiviillä peitteellä • Aumapaikalta poistettava lumi • Alusta muotoiltava siten, että nesteiden pääsy ympäristöön estyy • Yhteen aumaan väh. 1 ha alalle tai enintään koko lohkolle tai siihen rajautuville lohkoille levitettävä määrä • Valmiste tai lanta levitettävä viim. vuoden kuluttua auman perustamisesta • Samalle paikalle uusi auma kahden välivuoden jälkeen
 10. 10. Rakenteelliset vaatimukset (1/2) • Lantalat, lantakourut ja muiden lannan johtamiseen tarkoitetut rakenteet oltava vesitiiviit • Kompostointi tiivispohjaisella alustalla tai rakenteet muutoin vesitiiviit • Kompostin (väh. 30 % ka.) jälkikypsytys aumassa mahdollista • Ei vesistön pilaantumisvaaraa, ei pohjavesi- tai tulvanalainen alue • Sijainti- ja kokovaatimukset, nestettä sitova kerros, lumi pois, pohjan muotoilu, 2 välivuotta • Levitettävä viimeistään vuoden kuluttua auman perustamisesta • Peitteen ei tarvitse olla tiivis (esim. kompostihuopa, olki, turve)
 11. 11. Rakenteelliset vaatimukset (2/2) • Lantala on katettava tai peittävä siten, että sadevesi ei pääse varastoon • Lannan käsittelyn ja lantalan tyhjennyksen aikana ei saa päästä nesteitä ympäristöön • Lannan kuormaaminen kovapohjaisella alustalla • Pysyvien ruokintapaikkojen oltava katettuja, lanta on poistettava riittävän usein • Kattamisvaatimus ei koske eläinsuojan yhteydessä olevien ulkotarhojen ja jaloittelualueiden pysyviä ruokintapaikkoja • Jaloittelualueita hoidettava siten, ettei pinta- ja pohjavesiin aiheudu ravinnepäästöjä
 12. 12. Kuivalannan varastointi aumassa poikkeustilanteessa • Tilalla, jolla kertyy kuivalantaa tuotantoeläintenpidosta • Kuiva-ainepitoisuus väh. 30 % • Työtekninen tai hygieeninen syy • Työtekninen: kelirikko, lantalalaitteiden rikkoutuminen tms. • Hygieeninen: lannan sisältämä taudinaiheuttaja • Aumausohjeet • Ei vesistön pilaantumisvaaraa, ei pohjavesi- tai tulvanalainen alue • Sijainti-/kokovaatimukset, nestettä sitova kerros, lumi pois, pohjan muotoilu, tiivis peite • 2 välivuotta (ei hygieeninen syy) • Levitys perustamisvuonna
 13. 13. Ilmoitusvelvollisuus • Aumauksesta ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 14 vrk ennen aumausta • Viranomainen tekee tarvittaessa tarkastuksen • Viranomainen raportoi ilmoitukset ELYlle vuosittain • Ilmoitus viivytyksettä, jos hygieeninen syy aumaukseen • Ilmoituksen tekijä • Eläintila, jolla lanta kertyy, jos kyseessä kuivalannan varastointi poikkeustilanteessa • Kuivalannan vastaanottaja • Org. lannoitevalmisteiden vastaanottaja • Ilmoitusta ei tarvita lannan kasassa pitämisestä (max 4 vko) ennen levitystä
 14. 14. Typpilannoitemäärät • Lannassa ja lantaa sisältävissä org. lannoitevalmisteissa vuosittain max 170 kg kok-N/ha • Liukoisen typen enimmäismääriin sisältyy • Epäorgaaniset lannoitteet • Eläinten lanta, myös laiduntaessa syntyvä • Orgaaniset lannoitevalmisteet • Laitumelle jäävän lannan sisältämä typpi otettu huomioon liukoisen N:n enimmäismäärissä (taulukko, laitumet vs. nurmet -40 kg/ha) • Jos N-liuk yli 150 kg/ha vuodessa, määrä on jaettava väh. 2 erään, levittäminen välinen aika väh. 2 viikkoa • 1.9. alkaen lannassa ja org. lannoitevalmisteissa N-liuk max 35 kg/ha • Syksyllä levitetty liukoinen N 100 % huomioon keväällä • Syysrypsin ja -rapsin lannoitus ennen 1.9. ei ole syyslannoitusta
 15. 15. Lannan ravinnepitoisuus (1/2) • Lanta-analyysi 5 vuoden välein • Liukoinen typpi • Kokonaistyppi • Kokonaisfosfori • Lannoitus joko lanta-analyysin tai taulukkoarvojen perusteella • Lanta-analyysin tiedot ja orgaanisten lannoitevalmisteiden tuoteselosteet säilytettävä (10 v.) ja esitettävä pyydettäessä valvontaviranomaiselle • Lanta-analyysi koskee tilaa, jolla kertyy lantaa enemmän kuin 25 m3 vuodessa ja, jos lantaa käytetään sellaisenaan lannoitteena
 16. 16. Kirjanpitovelvollisuus • Lannoituksesta pidettävä vuosittain kirjaa (kasvulohkokohtainen) ja pyydettäessä toimitettava tiedot valvontaviranomaiselle • Kirjanpidon tulee sisältää • Lannoitukseen käytetyn lannan, org. lannoitevalmisteiden ja N-lannoitteiden määrä sekä niiden sisältämä liukoinen ja kokonaistyppi • Satotasot • Ajankohdat, jolloin lantaa tai org. lannoitevalmisteita levitetty pellolle • Säilytys 10 v.
 17. 17. Valvonta • Valvonnasta säädetään ympäristönsuojelulaissa • Huomaa lisäksi täydentävien ehtojen valvonta • Kunnan maaseutuelinkeino- ja ympäristönsuojeluviranomaisen tulee antaa ELYlle asetuksen noudattamisen valvomiseksi ja NiD:n edellyttämien raporttien laatimiseksi tarpeelliset tiedot sekä tiedot asetuksen rikkomisesta
 18. 18. Voimaantulo • Asetus tulee voimaan 1.4.2015 • 1.1.2016 alkaen • Kompostialustan tiivispohjaisuuden vaatimus • Kuormausalustan kovapohjaisuuden vaatimus • Pysyvien ruokinta- ja juottopaikkojen rakenteelliset vaatimukset • Lannan ja org. lannoitevalmisteiden levityskielto ja liukoisen N käytön enimmäismäärä tärkkelysperunan solunesteen käytössä • Vanha nitraattiasetus (VNa 931/2000) kumottu • 5:1 §jää voimaan 31.12.2015 asti siltä osin, kun sitä sovelletaan tärkkelysperunan solunesteen käyttöön lannoitteena
 19. 19. 16 §Siirtymäsäännökset • Lantaloiden vähimmäistilavuusvaatimukset  Jos otettu käyttöön tai ympäristö- tai rakennuslupahakemus vireillä -> sovelletaan asetuksen voimaan tullessa olleita säännöksiä vähimmäistilavuuksista • Rakennelmien (lantala ja pakkaamattomien org. lannoitevalmisteiden varasto, eläinten jaloittelualue, ulkotarhojen ruokinta- ja juottopaikka) sijoittaminen • Varastojen (lantalat, org. lannoitevalmisteiden varastot) kattaminen  Sääntöjä sovelletaan1.4.2015 jälkeen vireille tuleviin rakentamishankkeisiin
 20. 20. Kiitos!

×