Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kanasu nanasu- noorentu maathu

772 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Kanasu nanasu- noorentu maathu

  1. 1. PÜ®ÜÓÜá PÝ|áÊÜâ¨Üá ñܱܳÆÉ, B¨ÜÃæ ®Ü®ÜÓÝXÓÜÜ©ÃÜáÊÜâ¨Üá!"¯à ÊÜâ ®ÜÊÜáWæ ÄaÜv…ì ¸ÝÅ$®…ÓÜ®…®Ü ÖÜáaÜc®Üá° ÖÜ£¤Ô¹qÅ. ®ÜÊÜáWÜíñÜã AÊÜ®Ü ×wñÜ©í¨Ü ñܲÔPæãÙÜÛÆá BWÜᣤÆÉ. ¨Ü¿áËoár AÊÜ®Ü ŸWæY ³ ËÍæÌàÍÜÌÃÜ »Üp… ®ÜãÃæíoá ÊÜÞñÜáC®æà®Ý¨ÜÃã C¨ÜªÃæ ŸÃæÀáÄ. ®Ý®Üá ®Ü®°Ü ˨ݦìWÜÙ®ÆÉ ° Ü Ü °æPÜáÚÛÄÔPæãívÜá AÊÜ®Ü ŸWæY ÖæàÙÜáñæ¤à®æ Gí¨Üá ÊæáçÓãÄ®Ü Ü vbhat@vijaykarnataka.comÖæçÓãRÇ… ÎûÜQ ÍÝíñÜÇÝ I¨ÝÃÜá ˨ݦìWÜÙãí©Wæ ®ÜÊá¾ Ü æ ÜPÝ¿ÞìÆ¿áPæR Ÿí©¨ÜªÃÜá. "D ÊÜÞñÜ®Üá° ´æä௮ÜÈÉÖæàÙÜŸÖÜá©ñÜá¤, B¨ÜÃæ ®ÝÊÜâ AÊÜ®Ü ŸWæY GÐÜár BÓÜQ¤ ×ÊÜÞÆ¿á HÃÜáÊÜ ñÜ®PÜ A¨æà ¨æãvÜx ÓÝÖÜÓʯÓÜáñܤ¨. JÊæá¾ Ü Ü æ æ ¯ÊÜáWæ ¿ÞÃæí¨æÅ ŸÆá CÐÜr? Êæç¿áQ¤PÜÊÝX ÖÝWÜãÖæãí©¨æªàÊæíŸá¨Ü®Üá° D ÊÜáãÆPÜ £ÚÓÜÆá Sá¨ÝªX HÄ¨Ü ŸÚPÜ A¨ÜPãR GñÜ¤Ã¨Ü ±ÜÊìñÜÊ®àÃÜŸÖÜá¨Üá GíŸ Ü Ü Ü Ü °æ ÊÜ꣤¿á ¨ÜêÑÀáí¨Ü ¿ÞÃܮᰠCÐܱvᣤàÄ? Gí¨Üá A®æàPÜÃá r Ü r Ü Ü ÜŸí©¨æªàÊæ Gí¨ÜÃá ÍÝíñÜÇÝ ÊæáàvÜí. ´æàÓ…ŸáP…®ÜÆãÉ Ü ËÍÝÌÓÜ ÊÜáãvÜáñܤ¨. bPÜR ¸æoÊàÃܨʯWæ ×ÊÜÞÆ¿á PÜ®Ô®Ü æ r æ Ü Ü Ü PæàÙÜáñݤÃ. C¨ÜPRæ ®Ü®°Ü EñܤÃÜ CÐæà& ®Ý®Üá Êæç¿áQ¤PÊÝX æ r ÜC¨æà ÊÜÃÝñÜ. "¸ÝÅ$®…ÓÜ®… ŸWæY ¿ÞPæ ¯ÈÉÔ©Ä. ¨Ü¿áËoár ÊÜÞñæà ÓÜÄ. Êæã¨ÜÆá ÊÜá®æÀáí¨Ü ÖæãÃܹ¨Ü᪠±ÜÊìñÜÊàÃÜÆá Ü æ ÖÝWÜã ÊÜ꣤Àáí¨ÝX A®æàPÜÃÜ®Üá° ÖÜbcPæãíw¨æªà®æ. ®Ü®Ü°ÊÜááí¨ÜáÊÜÄÔ Gí¨ÜÊÜÃÜá AÊæÐæãrà ÊÜáí©. PÜoár±ÝwWæ ñæãvÜW¸àPÜá. ×ÊÜÞÆ¿á¨Ü ñÜáñܤñá©Àáí¨Ü ®æãàw¨ÝWÜ Ü æ Ü ÖÜáaÜác, ÓÝÖÜÓ, ÖÜÊÝÂÓÜ ÖÝWÜã E¨ÜÂÊÜá¨Ü ¨æÓÀáí¨Ü ®Ü®WæÜ æ ÜAíqPæãívÜÊÜ®Üíñæ Jí¨æà ËÐÜ¿á¨Ü ŸWæY ®Ý®Üá gWÜñᤠ®ÜÊáWæ ¸æàÃæ ÄࣿáÇæÉà PÝ~ÓÜáñܤ¨. A¨Ü®á° ÊÜá®æ¿áÈÉ Ü Ü æ Ü Öæãà¨ÜÇÉæÆÉ Óæà×ñÜÃà, ÊÜiì®… ÓÜíÓ槿áÈÉ DWÜ ËÍŲ̈ݨÜÂíñÜ ° æŸÃæ¿ááÊÜâ©ÆÉ. B¨ÜÃæ K¨ÜáWÜÃà ¸æàPÜá Aí¨æÅ CÆÉÊí¨Üá æ æ BÆÔ¿ÞX ¹¨ÜáªPãívÜʯWæ ÖæàÚ¨ÜÃæ A¥ÜìÊÝWÜáÊÜâ©ÆÉ. æ Ü 50 ÓÝËÃÜ ÊÜáí© PæÆÓÜ ÊÜÞvÜᣤ¨ÝªÃ. ¿ÞÊÜâ¨æà FÄWæ æÖæàÙÜáÊÜâ¨Ý¨ÜÃã ÖæàWæ? D ÓÜí¨Ü»ì¨ÜÈÉ BñÜ ŸÃæ¨Ü Jí¨Üá Ü Ü Aí¥ÜÊÄWæ ÖæàÙÜÆã¸ÝÃܨá. ×àWÝX ¿ÞÃݨÜÃ㠮ܮ®á° Ü Ü Ü °Ü Ü Öæãà¨ÜÃÜ㠮ݮÜá ®ÜÊÜá¾ PÜaæàÄWæ ÖæãàX, ÔŸºí© gñæŸÃÜÖÜ ÔQRñá. ÍÝíñÜÇÝ ÊæáàvÜí ÖÝWÜã AÊÜÃÜ Ë¨Ý¦ìWÜÙá Ü Ü "¯ÊÜáWæ CÊæÆÉ ÖæàWæ ÓÝ«ÜÂÊÝÀáñÜá? Gí¨Üá PæàÚ¨ÜÃæ ®ÜPáR Ü ÊÜÞñÝvÜáñæ¤à®æ. ®Ü®Wæ A£àÊÜ ÓÜÊÞ«Ý®Ü ÔWÜáñܤ¨. AÊÜÃá ®Ü®°Ü Ü Ü æ ܮ殱ݨÜÃá. C®Üá° ¯àÊÜâíoá ÖÝWÜã ¸ÝÅ$®…ÓÜ®…. ®ÜváÊæ Ü Ü Ü ÓÜáÊÜá®ÝWÜáñæ¤à®æ. ¾ ËÓܤÄñÜ ¸ÝÖÜáWÜÙá. ÓÜíŸÙÜPÝR¨Ã㠮ݮÜá ÃÜã²Ô¨Ü «æÂà¿á Ü Ü Ü®Ý®ÝÂPæ? Ÿ¯° ®Ü®°Ü gñæ, ñæãàÄÓÜáñæ¤à®æ ¯àÊÜâ Aí¨ÜáPæãívÜíñæ gWÜñá¤ Ü PÝRX ¨Üáw¿ááÊÜÊÃá. ®Ü®ÈÉ ®Üí¹Pæ Öæãí©ÃÜáÊÜÊÃá. B Ü Ü °Ü Ü Ü ËÍÝÆÊÝXÆÉ, ŸÖÜÙÜ bPÜR¨ÝX¨æ. ÊÜá®æ¿áÈÉ PÜáÚñÜʯWæ ÊÜÞñÜÅ Ü ÊÜáãÆPÜ ®Ü®°Ü ®Üí¹Pæ ÓÝPÝÃÜWãÚÓÜáÊÜÊÃá. ®Ü®°Ü ÔŸºí©, æ Ü Ü Öæãà¨ÜÈÉ Ÿí¨ÜÈÉ g®Ü ®Ü®®á° PæàÙÜáñݤÃ& "¿ÞÊÝWÜÆã °Ü Ü æ ÖÝWæ A¯ÓÜŸÖÜá¨Üá. gWÜñᤠÓÜáñÜá¤ÊʯWæ A¨Üá bPÜR¨à. Ü Ü Ü æ PÜáoáíŸ ÖÝWÜã Óæ°à×ñÜÃÜíñæ ®Ü®ÜWæ CÐÜrÊÝWÜáÊÜÊÜÃæí¨ÜÃæ¯àÊÜâ EñÝÕÖܨÜÈÉÃÜᣤàÃÝ. ÓÜ¨Ý ®ÜWÜá®ÜWÜᣤàÃÝ. ¸æàÃæ ÓÜÊáá¨ÜÅ¨Ü ñÜÙÜ ÊÜááqr Ÿí¨ÜÊ, BÙÜÊÝ¨Ü ¸ÝË¿áÈÉ ®Üv¨á Ü Ü æ Ü ÇÝPÜÃ… HÃ…ÊæàÓ… ÓÜíÓݧ±ÜPÜ ´æÅwx ÇÝPÜÃ…, 27 ÊÜÐÜì¿áÊÜÃÜ®Üã° ÓÜíñÜÓܱÜwÓÜᣤàÃÝ. ¹È¿á®ÜÃ… BX¨ÜªÃÜã ÖæãàWÜáñݤ®æ GíŸ ÊÜÞñܮᰠPæàÚÃÜŸÖÜá¨Üá. ÊæãàvÜ¨Ü ÊæáàÈí¨Ü Ü hæçÆáÊÝÓÜ A®Üá»ÜËst ¨Üü| BµÅPÝ¨Ü ®æÆ®… ÊÜáívæàÇÝ, ÕÓÜÌƳÊÜä pæ®…ÍÜ®… ÊÜÞwPæãÙÜáÛÊÜâ©ÆÉ. ÔŸºí© ÊæáàÇæ iX¨ÜʯWæ ÊÜÞñÜÅ ÖÜQR¿á ÓÝÌñÜíñÜÅ$ÂÊæà®æíŸá¨Üá Ü ¨Üü| BµÅPÝ¨Ü Êæã¨ÜÆ BíXÉP®… Ba…ì¹Íܱ… væÓív… Ü ¾ÜÃæàWÜáÊÜâ©ÆÉ. ¿ÞÊÜñ㤠ÖæãÓÜ ÖæãÓÜ ÓÝÖÜÓPRæ ÊÜááí¨ÝWÜá Ü Ü A¥ÜìÊÝ©àñÜá. ¯àÊÜâ ÊæáàÈí¨Ü iX¿ááÊÜ ñÜ®PÜ ¯ÊÜá¾ iàÊÜ Ü oáoá, CíXÉÐ… ÊÜáãÂÔοᮅ, XàñÜÃa®PÝÃÜ ÖÝWÜã ÊÜÞ®Ü Ü Ü æ£¤àÃÝ. ÓÜÊÝÆáWÜٮᰠÓÜÈàÓÝX G¨ÜáÄÓÜᣤàÃÝ. ¸ÝÅ$®…ÓÜ®… Ü Ü EÚÔPæãÙÜáÛÊâÜ ¨Üá GÐÜár ÊÜááS GíŸá¨Üã WæãñݤWáÊÜâ©ÆÉ. Ü Ëà¿á E¨æªàÍÜPÝRX PæÆÓÜ ÊÜÞvÜᣤÃáÊÜ ²àoÃ… Wæà¹Å¿áÇ…, Ü¿ÞÊÜ ÖæãÓÜ ÓÝÖÜÓÜPæR ÓæRa… ÖÝPÜᣤÃÜŸÖÜá¨Üá Gí¨Üá ®Ü®Wæ ±ÜÅ£ûÜ|ÊÜä A¨ÜáñʯÓÜáñܤ¨. H®Üã ÊÜÞvܨà ÓÜáÊÜá®æ Ü ½Ü æ æ æ ¾ ¸ÝÖÝÂPÝÍÜ ûæàñÜÅ¨Ü i௿áÓ… Ÿp…ìÃÜápÝ®…... ×àWæÁãàbÓÜᣤÃáÊÝWÜÇà A¨Ü®á° ÊÜÞw ÊÜááXÔ ÊÜááí©®Ü¨PRæ Ü æ Ü Ü PÜÙ¨Ãæ ®Ü®Wà ®Ý®Üá ¨æãÅàÖÜ ÊÜÞwPæãívÜÐár ¸æàÓÜÃÊÝWÜáñܤ¨. æ Ü Ü æ Ü Ü æ A®æàPÜÃá. ®Ü®Wæ GÆÉ ¨æàÍÜWÙÆãÉ WæÙ¿áĨݪÃ. ÓÝÖÜÓ, Ü Ü Ü Ü æ æ ÜÁãàbÓÜáñݤ PÜáÚ£ÃÜᣤàÃÝ. CÊæÆÉ ÖæàWæ ÓÝ«ÜÂÊÝWÜáñܤ¨æ B¨ÜªÄí¨Ü ®Ý®Üá ÖæãÓÜ E¨ÜÂÊÜáPæR PæçÖÝPÜáñæ¤à®æ, ÓÝÖÜÓPRæ Ü Ÿá©œÊÜí£Pæ, ÆÊÜÆËPæ, ÊÜÞ®ÜËà¿á ÓÜíŸí«ÜPæR ¸æÇæ¯ÊÜáWæ? ¯àÊÜâ ÖæàWæ PæÆÓÜ ÊÜÞvÜᣤàÃÝ? PæÆÓÜ¨Ü ÖæãÃÜñÝX PæãvÜáÊÜÊÜÃÜá GÈÉÁáà CÃÜÈ, AÊÜÃÜá ÖæàWæãà ®Ü®ÜWæÖæàWæ ÓÜÊÜá¿á PÜÙæ¿áᣤàÃÝ? ¯ÊÜá¾ S¿ÞÈWÜÙæà®Üá? Óæà×ñÜÃÝWÜáñݤÃ. AÊÜÄí¨Ü ®Ý®Üá ±ÜÅ»ÝËñÜ®ÝWÜáñæ¤à®æ. ° æ®ÜÊáWÜã ÓÜÌƳ ÖæàÙܸÝÃܨÝ? Ü ®Ü®ÜWæ iàÊÜ®ÜÊÜ®Üá° PÝÆáÊÜávÜbPæãívÜá, PæçPÜqrPæãívÜá ñÜû| ®Ý®Üá ®ÜPáR ÓÜáÊÜá®ÝWÜáñæ¤à®æ. B¨ÜÃæ AÊÜÃá ÓÜáÊÜá®æ Ü Ü ¾ Ü ¾ ®ÜvÓáÊÜâ¨ÜÃÈÉ ®Üí¹Pæ CÆÉ. ®Ý®Üá Pæãào—àÍÜ®ÝX¨æªà®æíŸ æ Ü Ü¹vÜáÊÜâ©ÆÉ. ÖæàÙÜÇæà¸æàPæí¨Üá ²Åà£Àáí¨Ü gWÜÙÜ AÖÜí¯í¨Ü D ÊÜÞñܮᰠÖæàÙÜᣤÆÉ. 12&15 ÊÜÐì ÊÜ¿áÓÝÕX Ü ÜñæW¿ááñݤÃ, ÊÜáá¯ÔPæãÙÜáÛñݤÃ. æ æ æ ¨ÝªWÜÆ㠮ݮÜá ÖÝWæÁáà C¨æª. Ÿ¨ÜáPÜá "QíW…Óæçh… BWÜ ®Ý®Üá AÊÜÄWæ ÖæàÙÜáñæ¤à®æ& ¯ÊÜáÈÉ H¯¨æÁãà ®Ü®ÈÉ ¾ °Ü BXÃܸàPÜá Gí¨Üá ÖæàÙÜᣤ¨ª. PæÆÊÜÃá ®Ü®®á° ®æãàw hæãàP… æ æ Ü °Ü ÜCÃÜáÊÜâ¨Üã A¨æà. GÆÉÃÆãÉ Jí¨Üá A¨ÜÊá ÍÜQ¤ÀáÃÜáñܤ¨. Ü Ü æ ÊÜÞvÜᣤ¨ªÃá. A¨Üá ®Ü®Wæ ËbñÜÅ QP… PæãvÜᣤñá¤. ÖÝWæí¨Üá Ü Ü Ü ÜA¨æà®æíŸá¨Üá ®ÜÊáWæ Wæ㣤Ãáñܤ¨. ®ÜÊá¾ ÍÜQ¤Ááà®æíŸá¨Üá Ü Ü æ Ü ®Ü®°Ü ŸÚ ÖÜ|ËÃÜÈÆÉ. Ÿ¨ÜáQ¨ÜÃæ QíW…Óæçh…®ÜÇÉæà Ÿ¨ÜáPܸàPÜá æ®ÜÊÜáWæ Wæ㣤ÆÉ©¨ÝªWÜ ÊÜÞñÜÅ Cí¥Ü ±ÜÅÍæ°WÜÙÜá HÙÜáñܤÊæ. Gí¨Üá ±ÜpÝQPæãaÜác£¤¨ª. æ®ÝÊæÆÉÃÜã Jí¨Üá ËbñÜÅ PÝÀáÇæÀáí¨Ü ®ÜÃÜÙÜáñæ¤àÊæ. ±ÜÅ£Á㟺¯WÜã ñÝ®Üá ±Üvæ¿ááÊÜ ÓÜíŸÙÜ ñÜ겤A¨æà®æí¨ÜÃæ "®Ü¯í¨Ü CÊæÆÉ ÓÝ«Ü®Ý? GíŸ ®ÜPÝÃÝñÜPÜ ° ¾ PæãvÜáÊÜâ©ÆÉ. C®Üã° Öæaác ÖÜ| ¸æàPÜá. ÊÜá®æ C®ÜÐár ¨æãvÜx Ü ° ܱÜÅÍÝ°ÃãàWÜ. "®Ü¯í¨Ü ÓÝ«ÜÂËÆÉÊàPæ? ®Ü¯í¨Ü C¨Üá ÓÝ«ÜÂ! æ ° æ ° ©ÃܸàPÜá, C®Üã° JÙæÛ¿á PÝÃÜá ¸æàPÜá Gí¨æÆÉ A¯ÓÜáñܤ¨. æ æGí¨Üá PæàÚPæãívÜÃæ, ÊÜá®ÜÊÜÄPæ ÊÜÞwPæãívÜÃæ GÆÉÊÜä B¨ÜÃæ A¨Ü®á° ±Üv¿áÆá ®Ý®æà®Üá ÊÜÞvܸàPÜá, ®Ü®°Ü BÓæ¿á®Üá° Ü æ æÓÜÈàÓÜá. A«Üì PæÆÓÜ ÊÜááX¨Üíñæ. ÖÝp…HÃ… ŸÆã®…®ÜÈÉ £àÄÔPæãÙÜáÛÊÜâ¨Üá ÖæàWæ Gí¨Üá ÁãàbÔ PÝ¿áì±ÜÅÊêÜ ñ¤ÜÃÝWÜá®Ü®ÜWæ ËÍÜ̱ܿáìo®æ ÊÜÞvܸæàPæí¨Üá A¯ÔñÜá. WæÙæ¿áÃÜ ÊÜâ©ÆÉ. ÖæàWæãà Ÿ¨ÜáPܮᰠÓÝXÓÜáñݤÃæ B¨ÜÃæ PܮӮᰠÖÝWæ Ü Ü Ü ÜÊÜááí¨æ C¨Ü®á° ÖæàÚPæãívÝWÜ GÆÉÃã ¯ÃÜáñÝÕÖ¨Ü WÝÚ¿á®æà Ü Ü Ü ° ¸æacÜWæ CoárPãívÜá JÙÜWãÙÜWà PæãÃÜWᣤ ÃÜáñݤÃ. Pæã®æWæ æ æ æ Ü æF©¨ÜÃá. ®ÜãÃÜÃÈÉ JŸº®ã "¿áÓ…, ´æípÝÔrP…, Wæãà Ü Ü Ü ÓÝ¿ááÊÝWÜ D PæãÃÜWá PæãÃÜWÝXÁáà CÃÜáñܤ¨. GÐæãà ÓÜÆ Ü æ rAÖæv… AíñÜ ÖæàÙÜÈÆÉ. "¿ÞÃÜá H®Ü®Üá° ÊÜÞvܸæàPæãà D PæãÃÜWà AÊÜîᰠÓÝÀáÓÜáñܤ¨. ®Ý®Üá ÖæàÙæãà¨æà®æí¨æÅ æ Ü Ü æA¨Ü®æ°à ÊÜÞvܸæàPÜá. ¯à®Üá ÖæãàX ÖæãàX ÖÝp…HÃ… ÊÜááí¨ÝWÜáñæ¤à®æ, BPÝÍÜ©í¨Ü iX¿ááñæ¤à®æ, ÖÜvX®ÜÈÉ gWÜñá¤ Ü Ü iàÊܮʮᰠCw¿ÞX Ÿ¨ÜáQ. ÖÝWæ Ÿ¨ÜáPÜáÊÜ GÆÉ ÓÝ«ÜÂñæ Ü Ü ÜŸÆã®…®ÜÈÉ ÖÝÃÜᣤ௠Aí£©à¿áÇÝÉ, ¯®ÜWæ ñÜÇPq¨¿Þ? ææ r æ ÓÜáñÜá¤ñ¤æà®æ, aÜí¨ÜÅÇãàPÜ¨Ü PÜ®Óá PÝ|áñæ¤à®æ. C¨Üá ®Ü®Wãí¨æà æ Ü Ü Ü æ WÜٮᰠDvæàÄÓÜ¨à ¹vܸàw. PÜ®Óá PÝ|áÊÜâ¨Üá ñܱÆÉ. Ü Ü æ æ Ü Ü ³ÜH®Ý¨ÜÃã A®ÝÖÜáñÜÊݨæÅ? ¯®Ü° iàÊÜPRæ A±Ý¿áÊݨæÅ? Ü ÓÝ«ÜÂÊÝWÜáñܤ¨Ááí¨Üá »ÝËÔ¨ÜÃæ A¨Üá ñܱâÜ . C¨Üá ±ÜÅ£ æ ³ A¨Ü®á° DvæàÄÔPæãÙÜÛ©ÃÜáÊÜâ¨Üá ñܱâÜ . ¯ÊÜáWæ ¯àÊÜâ ÊæãàÓÜ Ü ³Gí¨æà GÆÉÃã ÃÝWÜ GÙæ¨Ãá. C®Üá° ÓÝËÃÜ ÊÜáí©¿á®Üá° Ü Ü Ü Á㟺Äí¨ÜÆã ÓÝ«ÜÂ. ®Ü®ÜWæ CÃÜáÊÜíñæ EÚ¨ÜÊÜÄWÜã ÊÜÞwPæãÙÜÛ¸æàw. ÖÜáÔ PÝÃÜ| ¯àw ¯ÊÜáWæ ¯àÊæà ®Üí¹ÔPæàڨܪÃã AÊÜÃÆÉ ÖÝWæà ÖæàÙÜᣤ¨ªÃá. iàÊÜPRæ A±Ý¿áÊݨæÅ, Ü æ Ü Ü ÁãàbÓÜáÊÜ, ¯«ÝìÃÜ ñæW¨áPæãÙÜáÛÊÜ ÍÜQ¤Àá¨æ. ÖÝWæí¨Üá æ Ü PæãÙÜáÛÊÜ ±ÜÅ¿áñÜʮᰠÊÜÞvܸàw. D gWÜñᤠÖÜ|ÊÜíñÜÃ¨á ° Ü Ü æ Ü Ü ÜÓÜñᤠÖæãà¨æÅ GíŸ ±ÜÅÍÁáà AÊÜÄWæ ¨æãvܨÝX PÝ|ᣤñá¤. Ü °æ x Ü CÊÜ®ÆÉ ÓÝ—Ô¨Ü Êæã¨ÜÆ ÊÜÂQ¤ ®Ý®ÜÆÉ. ®Ý®Üã ÓÜÖÜ ÓÝ«Ü®æ °æ ÊÜÞñÜÅ AÆÉ. gWÜ£¤®Ü Êæç»ÊWٮᰠÓÜË¿áÆá ¯ÊÜáWæ ÖÜ| ¸æàPÝ Ü Ü Ü Ü ÜD ±ÜÅÍæ°WÜÙæà GÆÉÃÜ®Üã° ¸Ý—Ô¨ÜÃæ ËÊÜÞ®Ü CÃÜᣤÃÜÈÆÉ, ÊÜÞw¨ÜÊÄí¨Ü ±æÅàÃÜOæ ±Üv¨Ê. ÓÝ«Ü®Wæ Ëá£ÀáÆÉÊíŸá¨Üá Ü æ Ü Ü æ æ WÜŸÖÜá¨Üá. ÖÜ| WÜÚÓÜ©ÃÜáÊÜíñæ ¯ÊÜáWæ ¯Ÿìí«Üʮᰠ¿ÞÃÜã Ü Üü±Ü~WÜÙÜ®Üá° PÜívÜá×w¿áᣤÃÜÈÆÉ, ÖÜvÜWÜ®Üá° ¿ÞÃÜ㠮ܮWæ ŸÖÜÙÜ ¸æàWÜ AÄÊÝÀáñÜá. A¨æà ±æÅàÃÜOæ ®Ü®®á° Pæç×w¨Üá Ü °Ü Ü ÖÝPÜáÊÜâ©ÆÉÊÇÝÉ?! ܯËáìÓÜᣤÃÈÆÉ, BPÝÍÜ©í¨Ü ¿ÞÃÜã ®æW¿áᣤÃÈÆÉ, BÙÜ Ü æ Ü ÊÜáá®ÜáWáYÊíñæ ÊÜÞvÜᣤ¨. ° Ü Ü æ "iàÊÜ®¨ÈÉ ÖÜ|Êæäí¨æà ÊÜááS AÆÉ Gí¨Üá ¯ÊÜáWæ ¯àÊÜâ Ü ÜÓÜÊáá¨ÜÅ¨Ü ÃÜÖÓÂÜ »æà©ÓÜᣤÃÈÆÉ, AípÝqìPÝPæR ÖæãàWÜá Ü Ü Ü ±ÜÅ£©®Ü ÖæãÓÜ ÓÜíWÜ£WÜٮᰠ£Ú¿ááÊÜâ¨Üá, ÖæãÓÜ ÖæãÓÜ Ü Ü ®Üí¹ÔPæãÙÜáÛ£¤àÄ. ÖÜ|ÊÜíñÜîᰠPÜívÜá PÜÃáŸá£¤àÄ. CÈÉ Ü Ü Ü£¤ÃÈÆÉ, ×ÊÜÞÆ¿á HÃÜᣤÃÈÆÉ, PÝw®ÜÈÉ ¸æàpæWæ ÖæãàWÜá Ü Ü g®Üîᰠ»æàq ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üá, ÖæãÓÜñ®PRæ ÊÜááSÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üá Ü Ü Ü Ü ÖÜ|ÊÜ®Üá° ÓÝ«Ü®æWÜã ÖæãàÈÓÜŸÖÜá¨Üá. ®Ü®Ü° A±Ü³&AÊÜá¾£¤ÃÈÆÉ, ŸÖÜáÊÜáÖÜw PÜovÜ PÜoár£¤ÃÈÆÉ. GÆÉÃã ÊÜá®æ¿áÈÉ Ü r Ü Ü SáÑ¿á AíÍÜWÙà. C¨æà ®Ü®Wæ ˼®Ü° ûæàñÜÅWÙÈÉ E¨ÜÂÊÜá Ü æ Ü Ü Ü ®Ü®WÝX ˨æÂ, ÓÜíÓÝRÃÜ ¯àw¨Üª®á° ¹orÃæ H®Ü®ã° PæãvÜÈÆÉ, Ü Ü ÜÓÜáÊÜá¾®æ PæçPÝÆá aæÈÉ PÜáÚ£ÃÜᣤ¨ÜªÃÜá. ÓÝÖÜÓÜPæR ¿ÞÃÜã ÊÜÞvÜáÊÜâ¨ÜPRæ PÝÃÜ|. ÖÜ| ÊÜÞvÜáÊÜâ¨æà ÊÜááS AÆÉ. ÖÜ| PÜãwvÜÈÆÉ. B¨ÜÃæ ®Ü®Wæ ÖÜ|, ÓÝ«Ü®, TÝ£ WÜÚÓܸàPæíŸ Ü æ æÊÜááí¨ÝWÜᣤÃÜÈÆÉ. ×àWæ ÖæàÙÜáÊÜÊÜÃÜ®Üá° PÜívÜÃæ AÊÜÃÜ ÖæàX¨ÜªÃã Ÿí¨æà ŸÃÜáñܤ¨. ÖÜ| ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Ü®á° ËáàÄ¨Ü Ü æ Ü ñæÊÆá, WÜáíWÜá CñÜá¤. A¨ÜPÝRX PÝ¿áìñÜñîݨæ. PÜq¨Ãæ Ü ³Ü Ü r ÜñÜÇÊáàÇæ ×w¨Üá ÊæãoPܸàPÜá Gí¨æ¯ÓÜᣤñá¤. æ æ æ Ü BPÜÐÜìOæ ®ÜÊÜá¾®Üá° Aí¥Ü aÜoáÊÜqPæWÜÙÜÈÉ ñæãvÜWÜáÊÜíñæ ÊÜáÖÜÆ®æà PÜo¸àPÜá, Cw¿ÞXÁáà Ÿ¨ÜáPܸàPÜá Gí¨Üá ° r æ æ ®Ü¯í¨Ü H®Ý¨ÜÃã AƳÓÌÜ Æ³ ÓÝÖÜÓÊÝX¨ÜªÃ, D ®æWqÊ… ° Ü Ü æ æ ÊÜÞvÜáñܤ¨æ. ®Ü®ÜWæ ¿ÞÊÜâ¨Üá ÓÜíñÜÓÜ, ®æÊÜᾩ ¹Åo®…®ÜÈÉÁáà AñÜÂíñÜ A±ÜÃã±ÜÊÝ¨Ü "®æPÃ… IÇÝÂív…®Üá° Ü Ü±ÜÅ£QÅÁáWæ ®Ü®°Ü ±ÜÅ£»Üo®æ¿á ÓÜíPæàñÜÊÝX ÊÜáãw¨Ü EñܤÃ& Ü ñÜí¨ÜáPæãvÜáñܤ¨ãà A¨Ü®á° G¨æWÊâÜ bPæãívÜá ÊÜÞvÜáñæ¤à®æ. æ Ü Ü SÄà©Ô¨æ. 74 GPÜÃæ ©Ìà±ÜÊà ®Ü®°Ü ÓÝÊÜÞÅgÂ. D ©Ìà±Üʮᰠæ Ü Ü"®Ý®Üá ÓÝ—Ô ñæãàÄÓÜáñæ¤à®æ ®æãàvݤ CÄ. ¯àÊÜâ ÃÝíW… A¨ÜÄí¨Ü GÐÜár ÖÜ| ŸÃÜáñܤ¨æíŸá¨Üá ®Ü®ÜWæ 175,000 ±èív… ¯àw SÄà©Ô¨æ. BWÜ ®Ü®Wæ ŸÄà 28 ÜGí¨Üá ®Ý®Üá ÓݹàñÜá ÊÜÞvÜŸÇæÉ. ¿ÞÃݨÜÃ㠮ܮ°Ü ŸÚ Ü ÊÜááSÂÊÝWÜáÊÜâ©ÆÉ. ¿ÞÊÜâ¨æà PæÆÓÜʮᰠ×àWæ »ÝËÔ¨ÜÃæ Ü Ü ÊÜÐì! D ©Ìà±Ü¨ÈÉ ®Ü®°Ü A£¦WÜÚWÝX 28 ÃÜãÊÜááWÜÚÊæ. Ü ÜŸí¨Üá "¯¯°í¨Ü C¨Üá ÓÝ«Ü CÆÉ Gí¨Üá ÖæàÙÜáÊÜ «æç¿áì A¨Üá Ë´ÜÆÊÝWÜÆá ÓÝ«ÜÂÊæà CÆÉ. D ÓÜíWÜ£ ®Ü®Wæ GÆÉ Ü ¸ÝwWæWã ÃÜãÊÜááWÜٮᰠ¯àvÜáñæ¤à®æ. Jí¨Üá ©®ÜPRæ 25 ÆûÜ Ü Ü ÜÊÜÞvÜáÊÜâ©ÆÉ. ÖæàÚ¨Ü ûÜ|¨ÜÇÉæà ÓÝ«Ü ÊÜÞw ñæãàÄÓÜÆá E¨ÜÂÊÜáÊܮᰠBÃÜí¼Ô¨ÝWÜÆã ÊÜá®ÜÊÄPæ¿ÞX¨æ. Ü Ü ÃÜã. ¸ÝwWæ! ®Ý®Üá A®Üá»ÜËÓÜáÊÜ ÓÜáSÊܮᰠCñÜÃÃã A®Üá Ü Ü Ü±Ü|ñæãvÜáñæ¤à®æ ÖÝWÜã ÓÝ«Ü ÊÜÞw ñæãàÄÓÜáñæ¤à®æ. ®Ý®Üá CÈÉ ¯ÊÜáWæ C®æãí¨Üá ÓÜíWÜ£¿á®Üá° ÖæàÙܸàPÜá. ° æ »ÜËÓÜŸÖÜá¨Üá. ÊÜá®ÜáÐܯWæ Ÿ¨ÜáPÜÆá ñÜáívÜá»ÜãËá C¨æÅ"aÜí¨ÜÅÇãàPÜPRæ ÖæãàX¤à¿Þ AíñÜ PæàÚ¨ÜÃæ "ÖÜãí, Ãæw æ ®Ü®Wæ ÖÜ| Ÿí¨ÝWÜ GÆÉÄWÜã BWÜáÊÜíñæ ®Ü®Wã A£àÊÜ ÓÜíñÜÓÜ Ü Ü Ü ÓÝPÜá, Pæã®æWã ¸æàPÝXÃÜáÊÜâ¨Üá BÃÜw ®ÝÆRw ñÝ®æ Gí¨Üá ÜAí¨Üá¹vÜáñæ¤à®æ. DWÜ ®Ý®Üá aÜí¨ÜÅÇãàPÜPRæ ÖæãàWÜáÊÜ GÆÉ æ ÊÝWÜáñܤ¨. GÆÉÃíñæ ®Ý®Üá ÓÜÖÜ ÖÜ|Êܮᰠ²Åà£ÓÜáñæ¤à®æ. H®æà æ Ü Ü ÖæàÙÜáÊÜÊÃÜ gñæ ®Ý®Üá ÊÝ¨Ü ÊÜÞvÜáÊÜâ©ÆÉ, A¨Üá ÊæàÓ…r B´… ÜñÜ¿ÞÄ ÊÜÞvÜᣤ¨ªà®æ, ¯ÊÜáWæ Wæ㣤ÃÈ. æ Ü B¨ÜÃã ÖÜ| ÊÜÞwÁáà £àÃܸàPÜá GíŸá¨Üá ®Ü®°Ü «æÂà¿á Ü æ pæçÊå…. ®Ü®®á° ®æãàw ÓÜíñÜÓ±w, PÜÃ៸æàw. ®Ü®°Ü ÖÝWæà Ü °Ü Ü Ü Ü Ü ¯ÊÜá®á° ¯ÈÉÓáÊÜ, ¯¿áí£ÅÓáÊÜ ÍÜQ¤ÀáÃÜáÊÜâ¨Üá ¯ÊÜáWæ ¾ Ü Ü Ü AÆÉ. ÖÜ|¨Ü ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ ®Ü®Wæ AñÜÂíñÜ ÓÜíñÜÓÊÝWÜáÊÜâ¨Üá Ü Ü ¿ÞÃÜã ¸æàPݨÜÃã BWÜŸÖÜá¨Üá. A¨æà®Üá ÊÜáÖÝ AÆÉ. ÖÝWæ ÜÊÜÞñÜÅ. D PæÆÓÜÊÜ®Üá° ®ÝÊÜâ ŸÖÜáñæàPÜ ÓÜí¨Ü»ÜìWÜÙÜÈÉ ¿ÞÊÝWÜ Aí¨æÅ A¨Ü®á° aÝÄqWæãà, ÓÜÊÞg PÝ¿áìPæãRà Ü Ü Aí¨ÜáPæãívÜá ÊÜÞñÜÅ PÝÆPÜÙ¿á¸æàw. æ¸æàÃæ¿áÊÜÄWæ Pæãoár¹vÜáñæ¤àÊæ. ×àWÝX AÊÜÃÜá ®ÜÊÜá¾®Üá° ¨Ý®Ü ¯àw¨ÝWÜ! A¨Üá JÙæÛ¿á PÝ¿áìPæR E±ÜÁãàWÜ ÓÝ«Ü®¿á ÎSÃܨÈÉ ¯ÊÜá®á° »æàq ÊÜÞvÜáñæ¤à®æ. ÔWÜᣤàÄ æ Ü ¾ ÜBÙÜáñݤÃæ. ®ÜÊÜá¾ ÓÝÊÜá¥ÜÂì, ÍÜQ¤¿á®Üá° PÜáXYÔ¹vÜáñݤÃæ. ÊݨÝWÜ! ñÝ®æ?

×