Ρεπορτάζ στη Βουλή

522 views

Published on

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
522
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
11
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ρεπορτάζ στη Βουλή

 1. 1. 28
 2. 2. ƒ∂¶√ƒΔA∑ ™Δ∏ μ√À§∏ ∫·È ÔÈ... ‰È¿‰ÚÔÌÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÓfiÌÈ· √ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ÙÔ˘ «∫» ¤Ú·Û ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÛÙÔ «Ó·fi» Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È Î·Ù¤ÁÚ·„ ÔÏÏ¿ ·fi ·˘Ù¿ Ô˘ ··ÍÈÒÓÔ˘Ó ÙÔ ıÂÛÌfi Î·È ÚÔηÏÔ‡Ó ÙÔ ÎÔÈÓfi ·›ÛıËÌ·. Δ√À ¡π∫√À μ∞º∂π∞¢∏ / ºøΔ√°ƒ∞ºπ∂™: ¢∏ª∏Δƒ∏™ ªπÃ∞§∞∫∏™ 29
 3. 3. 30
 4. 4. ΔÔ ÂÓÙ¢ÎÙ‹ÚÈÔ, ÚÔÛÊÈϤ˜ «Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ» ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ. 31
 5. 5. ÚˆÙÔ‹Á· ÛÙË μÔ˘Ï‹, ÛÙȘ 4 Δ· ÂÌfi‰È· ¶ “∏ μÔ˘Ï‹ Â›Ó·È ª·˝Ô˘, Ì›· ̤ڷ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ „‹- ∞¢ı‡ÓıËη ·Ú¯Èο ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Δ‡Ô˘ Ô ÎÔÚ˘Ê·›Ô˜ ÊÈÛË ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘. ΔÔ Îϛ̷ ‹Ù·Ó ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙÔÓ ÁÂÓÈÎfi ÁÚ·Ì- ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi˜ ıÂÛÌfi˜, ȉȷ›ÙÂÚ· ÙÂٷ̤ÓÔ, ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜, Ì·Ù¤· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, £¿ÓÔ ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘. ∑‹ÙË- ̤ۈ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ˘¿ÏÏËÏÔÈ Î·È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ·ÓËÛ˘- Û· Ó· ÌÔ˘ ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ó Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹Ûˆ, Û˘- ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÙ·È Ô Ï·fi˜ ¯Ô‡Û·Ó Ì‹ˆ˜ ÔÈ ‰È·‰Ëψ٤˜ ¤Û·- Óԉ›· ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ˘, οÔȘ ÌÈÎÚ¤˜ ÛÙÈÁ̤˜ Ù˘ ‰È¿ ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓØ” (·fi Á·Ó ÙÔÓ ÎÏÔÈfi Î·È ÂÈÛ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ÛÙÔ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, ÎÙ›ÚÈÔ. ΔËÓ ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú·, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ Ì ʤÚÔ˘Ó Û Â·Ê‹ Ì ÙÔ˘˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÔÚÈ- Ô˘ ÎfiÛÙÈÛÂ...1,1 ÂηÙ. ¢ÚÒ) Û˘ÏÏ·ÏËÙËÚ›Ô˘, ÔÈ fiÚÙ˜ ÎÏÂȉ·Ì·ÚÒıËÎ·Ó Î·È ÛÌ¤ÓˆÓ ¢È¢ı‡ÓÛˆÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙÏ‹Ûˆ ÔÈ Â›‰ÔÍÔÈ ÂÈÛ‚ÔÏ›˜ ·ˆı‹ıËÎ·Ó Ì ¯ËÌÈο ·¤- οÔÈ· ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÛÙÔȯ›·. ∞fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÚÔ- ÚÈ·. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Û˘ÓÂÚÁ›· ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ ‹Úı·Ó Î·È Û¿ıËÛ·Ó Ó· ÌÔ˘ ÔÚıÒÛÔ˘Ó ÂÌfi‰È·. «ºˆÙÔ- ÎÏ¿‰Â„·Ó ÙȘ ÌÔ˘ÚȤ˜ ÛÙË μ·ÛÈÏ›ÛÛ˘ ™ÔÊ›·˜. ÁÚ¿ÊÔ˜ ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ Î·ÓÔÓÈÛÌfi Ó· ¤Ú- «¢È·Ù·Á‹ ·fi ÙÔÓ ÊÚÔ‡Ú·Ú¯Ô, ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ·ÛÊ·- ıÂÈ Ì·˙› Û·˜, ı· Û·˜ ‰ÒÛÔ˘Ì ÂÌ›˜ ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ, Ï›·˜», Ì ÂÓËÌ¤ÚˆÛ·Ó fiÙ·Ó ÚÒÙËÛ·. H‰Ë fï˜ ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ‰ÂÓ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ʈÙÔÁÚ·Ê›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡, ÙÔ Îϛ̷ ›¯Â ·Ï- ÛÙȘ ÚÔÛˆÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÈÁ̤˜», ÌÔ˘ ÍÂηı¿ÚÈ- Ï¿ÍÂÈ ·ÈÛıËÙ¿ Î·È Ë ËÚÂÌ›· ›¯Â Â·Ó¤ÏıÂÈ. Û·Ó. Z‹ÙËÛ· Ó· ÌÔ˘ ˘ԉ›ÍÔ˘Ó Û ÔÈÔ ¿ÚıÚÔ ÙÔ˘ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Ë ··ÁfiÚ¢ÛË. «√¯È Ô Î·ÓÔÓÈÛÌfi˜, οÔÈ· ¿ÏÏË ‰È¿Ù·ÍË ÙÔ ··ÁÔ- Ú‡ÂÈ», Ù· Á‡ÚÈÛ·Ó. √‡Ù fï˜ ÙË ‰È¿Ù·ÍË Ìfi- ÚÂÛ·Ó ÙÂÏÈο Ó· ‚ÚÔ˘Ó, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ͯ¿- ÛÔ˘Ó Ù· ÂÚ› ··ÁfiÚ¢Û˘. ∫·ı˘ÛÙ¤ÚËÛ·Ó ˘ÂÚ‚ÔÏÈο Ó· ÌÔ˘ ‰ÒÛÔ˘Ó Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ˙‹ÙËÛ·, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ Ì¿ÏÈÛÙ· οÔÈ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ·Ó·¿ÓÙËÙ·, fiˆ˜ ÁÈ· ·- Ú¿‰ÂÈÁÌ· fiÛÔÈ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ Û‡- ÓÙ·ÍË Î·È fiÛÔÈ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ‚Ô˘- ÏÂ˘Ù¤˜, ÂÈÛÚ¿ÙÙÔÓÙ·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Î·È ÙË ‚Ô˘- Ï¢ÙÈ΋ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË. «√‡Ù ͤڈ Ô‡Ù ı¤Ïˆ Ó· ͤڈ», ÌÔ˘ › ۯÂÙÈο Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜. ∞Ó·¿ÓÙËÙÔ ¤ÌÂÈÓÂ Î·È ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· fiÛÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔ- ÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Ô˘ ··Û¯ÔÏ› Ô ÙËÏÂÔÙÈÎfi˜ ÛÙ·ıÌfi˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ (ÌÂ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi ÂÚ›Ô˘ 100 ¿ÙÔÌ·) ηχÙÔ˘Ó Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙÔÓ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ¿ÏÏˆÓ ªª∂. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ ÙÔ Îfi- ÛÙÔ˜ ÙÔ˘ ÙËÏÂÔÙÈÎÔ‡ ÛÙ·ıÌÔ‡ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÏËÛÈ¿˙ÂÈ ÁÈ· ÙÔ 2010 Ù· 6 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ÂÓÒ Ë ÙËÏÂı¤·Û‹ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÌfiÏȘ 0,3%. ªÈ· ‹Û˘¯Ë ÛÙÈÁÌ‹ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ∞Δª. ¶ÂÚ›ÌÂÓ· Â› ‰Âη¤ÓÙ ̤Ú˜ Ó· Û˘Ó·ÓÙ‹- Ûˆ ÙÔÓ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ∞ÓıÚˆ›ÓÔ˘ ¢˘Ó·ÌÈÎÔ‡, ∫Ò- ÛÙ· ™Ù·Ì·ÙfiÔ˘ÏÔ (ÔÈ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔ› ÙÔ˘ ‰ÂÓ ı˘- ÌÔ‡ÓÙ·Ó Î·Ï¿ ·Ó ¤ÏÂÈ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÁÈ· ÙÔ Á¿- ÌÔ Ù˘ ÎfiÚ˘ ÙÔ˘ ‹ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÊÔ›ÙËÛË ÙÔ˘ ÁÈÔ˘ ÙÔ˘). √Ù·Ó ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Â¤ÛÙÚÂ„Â Î·È ÙÔÓ Û˘Ó¿- ÓÙËÛ·, ÌÔ˘ ¤‰ˆÛ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘ ÂÚȯ·Ú‹˜ Î·È ÌÔ˘ › fiÙÈ ı· ¤ÚÂ ӷ ÙÔÓ Û˘Á¯·ÚÒ ÁÈ·Ù› ›¯Â Ìfi- ÏȘ ‚ÁÂÈ Û ÚfiˆÚË Û‡ÓÙ·ÍË Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ı· ¤ÚÂ ӷ ·¢ı˘ÓıÒ ÛÙÔÓ ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ÙË ÙÔ˘. √ˆ˜ Î·È ¤Î·Ó·, ¯ˆÚ›˜ fï˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ·ÊÔ‡ ÙÂÏÈο Î·È ÂΛÓÔ˜ Ì ·Ú¤ÂÌ„Â ›Ûˆ ÛÙÔÓ ÁÂÓÈÎfi ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·. ΔÔ ÏÔ‡ÛÙÚÔ ΔÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ô˘ ÛÙÂÁ¿˙ÂÈ ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÎÔÈÓÔ- ‚Ô‡ÏÈÔ Î·Ù·Û΢¿ÛÙËΠÙÔ 1840 ˆ˜ ·Ó¿ÎÙÔÚÔ ÙÔ˘ μ·˘·ÚÔ‡ Ú›ÁÎÈ· √ıˆÓ·, ÙÔÓ ÔÔ›Ô Â›¯·Ó ÂÈ‚¿ÏÂÈ ˆ˜ ‚·ÛÈÏÈ¿ ÔÈ ÙfiÙ «ÚÔÛÙ¿Ùȉ˜ ‰˘Ó¿- ÌÂȘ». ¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ οÔÈ· ÔÏÈÁfiÏÂÙË ÍÂÓ¿ÁËÛË Ì·ıËÙÒÓ, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ηıËÌÂÚÈ- Ó‹ «·ÙÚ·ÍÈfiÓ» Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ Î¿ÔÈ· ˙ˆÓÙ¿ÓÈ· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ, ÏËÚÔÊÔÚ‹ıËη fiÙÈ Ô ¯ÒÚÔ˜ Ô˘ ÊÈ- ÏÔÍÂÓ› Û‹ÌÂÚ· ÙȘ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ Ù˘ √ÏÔ̤ÏÂÈ- ·˜ ‹Ù·Ó ·Ï·ÈfiÙÂÚ· Ë ·›ıÔ˘Û· ¯ÔÚÔ‡ Î·È ·È- √È ··Ú·›ÙËÙ˜ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ. √ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ¶¿ÓÔ˜ ∫·Ì̤ÓÔ˜ Û˘˙ËÙ¿ Ì ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÔ‡˜ Û˘ÓÙ¿ÎÙ˜. ÁÓ›ˆÓ... §Â˘Îfi Ì¿ÚÌ·ÚÔ ·ÓÙÔ‡, ·ÎfiÌË Î·È ÛÙÔ 32
 6. 6. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. ∏ ÎÂÓÙÚÈ΋ ›ÛÔ‰Ô˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ› Ù˘ μÔ˘Ï‹˜. ¤¯Ô˘Ó ·›ıÔ˘Û· Ì 2. ΔÔ ¿Á·ÏÌ· ÙÔ˘ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘˜. ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 8. ∂Ó· ·fi Ù· ÛÙÔ ÚÔ·‡ÏÈÔ. ηÓÈÛÙ‹ÚÈ·. 3. ∫·ıÈÛÙÈÎfi. ∏ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ·›˙ÂÈ 4. ∫ÂÓÙÚÈ΋ ›ÛÔ‰Ô˜ ·¢ı›·˜ ÙȘ ÔÌÈϛ˜ Ù˘ ·›ıÔ˘Û·˜ ·fi ÙÔ Î·Ó¿ÏÈ Ù˘ Ù˘ √ÏÔ̤ÏÂÈ·˜. μÔ˘Ï‹˜. 5. ¶›Ó·Î·˜ 9. ¶ÔÏ˘¤Ï·ÈÔ˜ ¿Óˆ ·fi ÛÙÔ ‰È¿‰ÚÔÌÔ. ÙË ÛοϷ Ô˘ ÂÓÒÓÂÈ 6. ∏ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔÓ 1Ô Ì ÙÔÓ 2Ô fiÚÔÊÔ. Ù˘ μÔ˘Ï‹˜. 10. ÀfiÁÂÈÔ Áηڿ˙. 7. ∞›ıÔ˘Û· 11. ∏ ÎÂÓÙÚÈ΋ ›ÛÔ‰Ô˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ™ËÌ›ÙË. Ô˘ «‚ϤÂÈ» ÛÙËÓ 10 11 √ÏÔÈ ÔÈ ÚÒËÓ Ï·Ù›· ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜. 33
 7. 7. ÚÔ·‡ÏÈÔ, fiÔ˘ ÛÙ·ıÌÂ‡Ô˘Ó ÔÈ Î˘‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ÏÈ- ÔÌÈÏËÙ‹ Î·È ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È Û ‰ËÌfiÛȘ Û¯¤ÛÂȘ fiÚÔ˜ ÙˆÓ ÌËÓÈ·›ˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÙÔ˘˜ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û ÌÔ˘˙›Ó˜, ͇ÏÔ Î·È ‰¤ÚÌ·, ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙ· ¯·ÏÈ¿ Î·È Î¿ÓÔÓÙ·˜ ·ÛÙÂÈ¿ÎÈ· ‹ Û˘ÓÔÌÈÏÔ‡Ó Ì¤Ûˆ ÎÈÓË- 10.000 ¢ÚÒ. ΔÔ 50% Ù˘ ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ·Ô˙Ë- ÔÏÏÔ› ›Ó·Î˜ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜, Ô˘ ·ÁÔÚ¿ÛÙËÎ·Ó ÙÔ‡ ÙËÏÂÊÒÓÔ˘ ÁÈ· ¿ÏϘ ˘Ôı¤ÛÂȘ, ›ÓÔÓÙ·˜ Ì›ˆÛ˘ ÊÔÚÔÏÔÁÂ›Ù·È ·˘ÙÔÙÂÏÒ˜ Î·È ÌfiÓÔ ÙÔ Û ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌÔ‡˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, ÂÓfiÛˆ ÙÔÓ Î·Ê¤ ÙÔ˘˜. ¶·Ú’ fiϘ ‰Â ÙȘ Ê·ÈÓÔÌÂÓÈο ˘fiÏÔÈÔ 50% ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È ÛÙ· Ù˘¯fiÓ ¿ÏÏ· ÂÈ- ‚Ô‡ÏÈ·˙Â Ë Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ·ÁÂʇڈÙ˜ ·fi„ÂȘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ- ÛÔ‰‹Ì·Ù·. ¶ÂÚ›Ô˘ 35 ÂηÙ. ¢ÚÒ ı· ÌÔÈÚ·- ÎÒÓ Û˘ÓÈÛÙˆÛÒÓ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Ê¿ÛÌ·ÙÔ˜, ı· ÛÙÔ‡Ó Ì¤Û· ÛÙÔ 2010 ÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ¶›ÓÔÓÙ·˜ ηʤ... ‰ÂÈ Î·Ó›˜ ÛÙÔ˘˜ ‰È·‰ÚfiÌÔ˘˜ ˆ˜ fiÏÔÈ Û¯Â‰fiÓ ‹ ÔÈ Û‡˙˘ÁÔÈ Î·È ÔÈ ¿Á·Ì˜ ı˘Á·Ù¤Ú˜ ı·ÓfiÓÙˆÓ ∏ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Î›ÓËÛË Ì¤Û· ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ·- ¯·ÚÈÂÓÙ›˙ÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. ∞ÏψÛÙÂ, Ù· Ô- ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ. ∞ÏÏÔ ¤Ó· ÎÔÓ‰‡ÏÈ 4,3 ÂηÙ. ¢ÚÒ Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙÔ Î·ÊÂÓ›Ô, ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙËÓ ·›- ÏÈÙÈο ÎfiÌÌ·Ù· ‰ÂÓ Ï‹ÙÙÔÓÙ·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ÙˆÓ ÚÒËÓ Úˆ- ıÔ˘Û· ηÓÈ˙fiÓÙˆÓ, Î·È ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ ∞Δª ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË, fiˆ˜ ·ԉ›¯ÙËÎÂ Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ı˘Ô˘ÚÁÒÓ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÁÈ· ÙËÓ Î·ÙÔ¯‡Úˆ- ÛÙÔ ˘ÔηٿÛÙËÌ· Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜, ÚfiÛÊ·ÙË Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ·‡ÍËÛË ÛË ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ Û‡ÓÙ·Í˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÌfiÏȘ 4 fiÔ˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ÌfiÓÈÌ· Ô˘Ú¤˜. ∫¿ÔÈ· ÎÈ- ηٿ 30% Ù˘ ÂÙ‹ÛÈ·˜ ÎÚ·ÙÈ΋˜ ÂȯÔÚ‹ÁËÛ‹˜ ¯ÚfiÓÈ·, ÂÓÒ fiÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÚˆÙÔÂÎÏÂÁ› ÚÈÓ ·fi ÓËÙÈÎfiÙËÙ· ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Î·È ÛÙËÓ √ÏÔ- ÙÔ˘˜, Ë ÔÔ›·, ·fi Ù· 37 ÂηÙ. ¢ÚÒ Ô˘ ›¯Â ÙÔ 1993 Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È ·fi Ù· 55 ÙÔ˘˜ ¯Úfi- ̤ÏÂÈ·, ÁÈ· Ù· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, fiˆ˜ Î·È ÛÙȘ ÂÚÈÔÚÈÛÙ› ı· ÊÙ¿ÛÂÈ ÙÂÏÈο ÙÔ 2010 ÛÙ· 49 ÓÈ·. √ ÚfiÛÊ·ÙÔ˜ Û·ÚˆÙÈÎfi˜ ÓfiÌÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ·ÛÊ·- Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ·ÌÂÈ‚fiÌÂÓˆÓ ÂÈÙÚÔÒÓ ÂηÙ. ¢ÚÒ. ™˘ÓÔÏÈο Ù· ÔÏÈÙÈο ÎfiÌÌ·Ù· ÏÈÛÙÈÎfi ‰ÂÓ ¿ÁÁÈÍ ÛÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÙÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ- (246 ¢ÚÒ ·Ó¿ Û˘Ó‰ڛ·ÛË). ™‡ÓÙÔÌ· fï˜ ÔÈ ¯ÚˆÛÙÔ‡Ó 36 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfi- ̷ٛ˜ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜. ·›ıÔ˘Û˜ ·‰ÂÈ¿˙Ô˘Ó ‰Ú·Ì·ÙÈο, ÂÓÒ ·ÏÏÂ- ÛÈÔ Î·È 245 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÛÙȘ ÙÚ¿Â˙˜. ∂ÈϤÔÓ, ÛÙÔ˘˜ ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ ·Ï- ¿ÏÏËϘ ‚¿Ú‰È˜ ÛÙÂÓÔÁÚ¿ÊˆÓ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ï¿ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÚÒËÓ ÚÔ¤‰ÚÔ˘˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ·- Ó· ÂÓ·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙ· ¤‰Ú·Ó·. ∞ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ∞ÔÏ·‚¤˜ Î·È ÚÔÓfiÌÈ· Ú·¯ˆÚÔ‡ÓÙ·È ÁÚ·Ê›· ̤۷ ÛÙÔ ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ, ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÈ Ô˘ ·Ú›ÛÙ·ÓÙ·È ÁÈ· οÔÈÔ ‰È¿- ΔÔ 2010 ÔÈ 300 Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ı· ÌÔÈÚ·ÛÙÔ‡Ó ·ÎfiÌË Î·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Â·- ÛÙËÌ· ηٿ ηÓfiÓ· ‰ÂÓ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙÔÓ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 42,5 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ™˘ÓÂÒ˜ Ô Ì¤ÛÔ˜ ÓÂÎÏÂÁ› ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜, fiˆ˜ Â›Ó·È Ë ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ™Ù· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ÙÔ Îϛ̷ Â›Ó·È Â‡ı˘ÌÔ. √ ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙÔÓ ·Ú¯ËÁfi Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘. 34
 8. 8. ∫ÒÛÙ· ™ËÌ›ÙË. ΔÔÓ ÈÔ Â˘Ú‡¯ˆÚÔ Î·È ËÏÈfiÏÔ˘- 2011), fiÙ·Ó ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ ·‡ÍËÛ·Ó ÙÔ˘˜ ÌÈ- ÌËÏfiÙÔÎˆÓ ·fi ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜. ∫·È ‚¤‚·È·, ο- ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÛÙÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ fiÚÔÊÔ, Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ı¤· ÛıÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ηٿ ÂÚ›Ô˘ 80%. ∞ÔÙÂÏ› ¿- ı ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÛÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi ∫‹Ô, ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ÚfiÛÊ·Ù· Ô ∫Ò- ÁÈ· ̤ıÔ‰Ô Ë ‰ÈÂΉ›ÎËÛË ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ Û˘ÓÙ·- ‰ËÌÔÛ›Ô˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ·ÔÛ·Ṳ̂ÓÔ˘˜ Î·È ÛÙ·˜ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜. ÍÈÔ‡¯ˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ÙˆÓ ·˘Í‹ÛÂˆÓ Ô˘ Ï·Ì‚¿- ÌÂÙ·ÎÏËÙÔ‡˜ ηıÒ˜ Î·È ¤Ó·Ó ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi Û˘- √ÛÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Â›Ó·È ¿Óˆ ÙˆÓ 65 ¯ÚfiÓˆÓ ÓÔ˘Ó ÔÈ ·ÓÒÙÂÚÔÈ ‰ÈηÛÙÈÎÔ›, ÔÈ Ôԛ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÓÂÚÁ¿ÙË, Ô ÔÔ›Ô˜ ÏËÚÒÓÂÙ·È ·fi ÙË μÔ˘Ï‹. Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Î·È ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ·Ô- ÙÂÏÈ΋ ‰Èη›ˆÛ‹ ÙÔ˘˜ ÂÂÎÙ›ÓÔÓÙ·È Î·È ÛÙÔ˘˜ ˙ËÌ›ˆÛË Î·È ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ Û‡ÓÙ·ÍË. √È Û˘ÓÙ·ÍÈ- ÂÓ ÂÓÂÚÁ›· ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜. ¢ÂÓ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÔÈ Î·Ú¤ÎϘ... Ô‡¯ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÔÈ ÌÔÓ·‰ÈÎÔ› ∂ÏÏËÓ˜ Ô˘ √È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È ¤Ó· ÎÈÓËÙfi ÙË- ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ 1.200 ·ÔÛ·Ṳ̂ÓÔ˘˜ ‰Ë- ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ·Ú¿ÏÏË- ϤʈÓÔ (̤¯ÚÈ 200 ¢ÚÒ ÌËÓÈ·›ˆ˜), ÔÎÙÒ ÛÙ·- ÌÔÛ›Ô˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡˜ Ï· Î·È ‰Â‡ÙÂÚË Û‡ÓÙ·ÍË ·fi ÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· Ô˘ ıÂÚ¤˜ ÁÚ·Ì̤˜ ÙËÏÂʈӛ·˜ (̤¯ÚÈ 12.000 ¢- Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ, ¿ÏÏÔÈ 1.340, Ô˘ ·ÛÎÔ‡Ó ‹ ·ÛÎÔ‡Û·Ó, ÂÊfiÛÔÓ ‰ÂÓ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÚÒ), ·˘ÙÔΛÓËÙÔ (ÙÔ ÌÈÛıÒÓÂÈ Ë μÔ˘Ï‹ Ì ϛ- ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛÏËÊı› ¯ˆÚ›˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi, ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, ‹ Î·È ÙÚ›ÙË ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ˙ÈÓÁÎ), ‰ˆÚÂ¿Ó ‰È·ÌÔÓ‹ Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÍÂÓÔ‰Ô- ÛÙÔ ÌfiÓÈÌÔ ÚÔÛˆÈÎfi Ù˘ μÔ˘Ï‹˜. «ΔÔ ı¤Ì· ‹Ù·Ó Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜, ÚÒËÓ ‰‹Ì·Ú¯ÔÈ ‹ ÚÒËÓ ¯Â›Ô ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ Â·Ú¯›·˜ (70 ¢- ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ó ı· Ì·˜ ÂÚÈÎfi„Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ ÙÒ- ÓÔ̿گ˜ (¯ÔÚËÁ›Â˜). ª¤Û· ÛÙËÓ ÙÚÈÂÙ›· 2010- ÚÒ ËÌÂÚËÛ›ˆ˜), ÁÚ·ÊÂ›Ô ÂÎÙfi˜ μÔ˘Ï‹˜ Î·È ÁÚ·- Ú·, ·˘Ùfi ı· ÙÔ ·ÓÙ¤ÍÔ˘ÌÂ. ΔÔ ı¤Ì· ›ӷÈ, fiÙ·Ó 2012 ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ °ÂÓÈÎfi §ÔÁÈÛÙ‹ÚÈÔ ÊÈ΋ ‡ÏË, Ù·¯˘‰ÚÔÌÈ΋ ·Ù¤ÏÂÈ·, ·Ù¤ÏÂÈ· ÛÙȘ ‚Áˆ ÂÁÒ Û ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· ÛÙË Û‡ÓÙ·ÍË, ı· ˘¿Ú- ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ‰ÔıÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ Û˘- ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ̠ψÊÔÚ›·, ÛȉËÚfi‰ÚÔÌÔ Î·È ¯ÂÈ ÙfiÙ οÙÈ;» Â›Ó·È ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ÂÓfi˜ ·Ï·ÈÔ‡ ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ¿ÏÏ· ÂÚ›Ô˘ 80 ÂηÙ. ·ÎÙÔÏÔ˝·, ηıÒ˜ Î·È 52 ·ÂÚÔÔÚÈο ÂÈÛÈÙ‹- ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘ ÛÙÔÓ Á.Á., ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÌÈ·˜ Â- ¢ÚÒ Ô˘ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ·Ó·‰ÚÔÌÈο, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÚÈ· ÌÂÙ’ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÁÈ· ÙÔ ÓÔÌfi ÙÔ˘˜, ÂÊfiÛÔÓ ÚÈ‹ÁËÛ˘ Ô˘ ÌÔ˘ ¤Î·ÓÂ Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ÛÙÔÓ ÚÒ- ·Ó·‰ÚÔÌÈÎÒÓ ·˘Í‹ÛÂˆÓ Ô˘ ‹Ú·Ó ÚfiÛÊ·Ù· ·˘Ùfi˜ ·¤¯ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 200 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ÙÔ fiÚÔÊÔ. ΔËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÓÙ·ÂÙ›·, Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÔÈ ‰ÈηÛÙ¤˜ (¤¯Ô˘Ó ¿ÚÂÈ ‹‰Ë ÙÔ 25%, ÂÓÒ ÙÔ ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó·. ∂¯Ô˘Ó Â›Û˘ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÙˆÓ ÌfiÓÈÌˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ‰ÈÏ·ÛÈ¿ÛÙËΠ̠‰È·- ˘fiÏÔÈÔ 75% ı· ηٷ‚ÏËı› ÙÔ ª¿ÈÔ ÙÔ˘ Ï‹„˘ ¿ÙÔÎˆÓ ‰·Ó›ˆÓ ·fi ÙË μÔ˘Ï‹ Î·È ¯·- ÎÔÌÌ·ÙÈ΋ Û˘Ó·›ÓÂÛË. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Â›Ó·È ¶ÚfiÛηÈÚÔ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Î·È Ô Û˘ÓˆÛÙÈÛÌfi˜ ÛÙÔ˘˜ ‰È·‰ÚfiÌÔ˘˜. √ ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ ÌfiÏȘ ¤Ú·ÛÂ. 35
 9. 9. Û˘ÁÁÂÓ›˜ ÔÏÈÙÈÎÒÓ, ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ, ˘„ËÏfi‚·ı- ‰‡Ô ÌËÓÈ·›Ô˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ ÁÈ· οı ¤ÙÔ˜ ·ÛÊ¿ÏÈ- ÙË ÌÂÚÈ¿ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ∫‹Ô˘ (ÂÂȉ‹ ¤¯Ô˘Ó ÌˆÓ ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ Î·È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ, ÂÓÒ ˆ˜ Û˘ (100.000 - 150.000 ¢ÚÒ Ô Î·ı¤Ó·˜). ¶Â- ·˘ÍËı› ÔÈ ·Ó¿ÁΘ, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ÎÈ ¿ÏÏÔ˜ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛÏËÊı› ·ÎfiÌË Î·È ÚÒ- ÚȤÚÁˆ˜, ÙÔ Δ∞Àμ ηÚÒÓÂÙ·È ÙËÓ ÂÎÌ›Ûıˆ- Û ÎÙ›ÚÈÔ Ô˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÙÔ ËÓ ÔÏÈÙÈÎÔ›, fiˆ˜ Ô ÚÒËÓ Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÛË ÙˆÓ Î˘ÏÈΛˆÓ, ÙÔ˘ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘ Î·È ÙˆÓ ÊÈ- ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ¶Ï¿Î·) ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ¡.¢. ª·ÓÒÏ˘ ª·˘ÚÔÌ¿Ù˘. ÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ (∂ıÓÈ΋ ΔÚ¿Â˙· Ó· Á˘ÌÓ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ¿ÚÙÈ· ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ Á˘- ∞ÔÙÂÏ› ÎÔÈÓfi Ì˘ÛÙÈÎfi ˆ˜ ‰ÂÓ ÚÔ- Î.Ï.), ÂÓÒ ¤¯ÂÈ Î·È Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Ù˘ ·Ó·Î‡- ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ (‰È·ı¤ÙÂÈ Ì¤¯ÚÈ Î·È ¯·Ì¿Ì) Ì ÂÓ- Û¤Ú¯ÔÓÙ·È fiÏÔÈ ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÎψÛ˘ ÙÔ˘ ¯·ÚÙÈÔ‡. Ó¤· Á˘ÌÓ·ÛÙ¤˜ ÛÙÔ È‰ÈfiÎÙËÙÔ ÏËÓ ÙÔ˘ ÈÛÔ- ÙÔ˘˜, ‰ÈfiÙÈ, ·Ó ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó fiÏÔÈ, ı· ‰ËÌÈÔ˘Ú- ∂›Û˘, ·fi ÙË μÔ˘Ï‹ ÌÈÛıÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È Á›Ԣ ÎÙ›ÚÈÔ Ù˘ Ô‰Ô‡ ªËÙÚÔfiψ˜ 1 Î·È ºÈ- Á›ÙÔ ÙÔ ·‰È·¯ÒÚËÙÔ. ¶ÂÚÈ̤ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔÓ Î·È 74 ÂȉÈÎÔ› ÊÚÔ˘ÚÔ› (¿ÁÓˆÛÙÔ Ô‡ ˘Ë- ÏÂÏÏ‹ÓˆÓ, Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜, ÙÔ˘˜ ÂÈ- ÚÔı¿Ï·ÌÔ ÙÔ˘ Á.Á., ›¯· ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÚÂÙÔ‡Ó), ÂÓÒ Î·Ù·‚¿ÏÏÂÙ·È Î·È ÌËÓÈ·›Ô Â›- ÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Î·È ÙÔ˘˜ ˘·Ï- ‰È·ÈÛÙÒÛˆ ÚÔÛˆÈο ˆ˜ ‰ÂÓ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ‰ÔÌ· Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Ô˘ Ï‹ÏÔ˘˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜. ÔÈ Î·Ú¤ÎϘ. ªfiÏȘ ¤‚Á·ÈÓ οÔÈÔ˜ ÁÈ· ÙÛÈ- ÊÚÔ˘ÚÔ‡Ó ÙÔ ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ. Á¿ÚÔ, ·Ì¤Ûˆ˜ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘, ¿ÓÙ· ›Ûˆ ·fi ∞ÙÈ̈ÚËÛ›· ÌÈ· ÔıfiÓË ÎÔÌÈÔ‡ÙÂÚ ·ÎÈÓËÙÔÔÈË̤ÓË ÛÙÔ Ã·Ì¿Ì Î·È Ï¿ÙÔ ∏ ·Ú·‚›·ÛË ÙÔ˘ Û˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘ Facebook, ηٷϿ̂·Ó ¤Ó·˜ ¿ÏÏÔ˜. √Ù·Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠۿÏÔ˜ Ì ÙË ‰ËÌÔ- ηÓÔÓÈÛÌÔ‡ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ·ÔÙÂÏ› ηıËÌÂÚÈ- √È 1.340 ı· ÛÙÔȯ›ÛÔ˘Ó ÙÔ 2010 ÛÙÔ ÂÏ- ÛÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÚÔÓÔÌ›ˆÓ ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ófi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ ÙÔ ÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ 54 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ∂›Ó·È ÂÓ‰ÂÈ- Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ Ù· ¤‚·Ï·Ó Ì ÙÔ˘˜ ÌÓËÌfiÓÈÔ ÛÙ‹ÚÈ͢ „ËÊ›ÛÙËΠˆ˜ ÓÔÌÔÛ¯¤- ÎÙÈÎfi fiÙÈ Ô ÓÂÔÚÔÛÏ·Ì‚·ÓfiÌÂÓÔ˜ ÛÙË μÔ˘- ¿Óˆ ·fi 70 ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Ô˘ ηχ- ‰ÈÔ, Ô˘ ··ÈÙ› 151 ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜, Î·È fi¯È ˆ˜ Ï‹ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ÙËÓ ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ ÂÎ- ÙÔ˘Ó ÙÔ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi ÚÂÔÚÙ¿˙, ηٷÁ- ‰ÈÂıÓ‹˜ ۇ̂·ÛË, Ô˘ ··ÈÙ› 180. ∫·È ·Îfi- ÌË ÈÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ˆ˜ ÙËÓ ÂÔ̤ÓË Ù˘ „‹ÊÈÛ‹˜ ÙÔ˘ „ËÊ›ÛÙËΠÙÚÔÔÏÔÁ›·-ÚÔ- Ûı‹ÎË, ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ÔÔ›·˜ ÔÈ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ‰·ÓÂÈ- ÛÌÔ‡ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ ˘ÔÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘˜, ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË Ù˘ ·ڈۋ˜ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ, ÂÓÒ ÙÔ Û‡ÓÙ·ÁÌ· ÚԂϤÂÈ ˆ˜ η̛· ÚÔÛı‹ÎË ‹ ÙÚÔÔÏÔ- Á›· ‰ÂÓ ÂÈÛ¿ÁÂÙ·È ÁÈ· Û˘˙‹ÙËÛË ·Ó ‰ÂÓ Û¯ÂÙ›- ˙ÂÙ·È Ì ÙÔ Î‡ÚÈÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›- Ô˘ Ô˘ „ËÊ›˙ÂÙ·È. ¶ÚԂϤÂÈ Â›Û˘ fiÙÈ, ·Ó ¤Ó·˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ·Ô˘ÛÈ¿ÛÂÈ ·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙ· Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi ¤ÓÙÂ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ ÙÔ Ì‹Ó·, ·Ú·ÎÚ·ÙÂ›Ù·È ˘Ô¯ÚˆÙÈο ÁÈ· οı ·Ô˘Û›· ÙÔ 1/30 Ù˘ ÌËÓÈ·›·˜ ·Ô˙ËÌ›ˆÛ‹˜ ÙÔ˘. ™ÙËÓ Ú¿ÍË fï˜, ÂÓÒ Ù· ÓÔÌÔÛ¯¤‰È· Û˘- ˙ËÙÔ‡ÓÙ·È Î·È „ËÊ›˙ÔÓÙ·È Û ¿‰ÂÈ· ¤‰Ú·Ó·, Ô‡Ù ¤Ó· ¢ÚÒ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ú·ÎÚ·ÙËı› ·fi η- Ó¤Ó· ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹. «¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ˘ÂÚ‚¿ÛÂȘ ÛÙȘ ·Ô˘Û›Â˜», Ì ‰È·‚‚·›ˆÛ ηÙËÁÔÚË- Ì·ÙÈο Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜. ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È Î·Ó¤Ó·˜ ·Ô- χو˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÛÙÔ «fiıÂÓ ¤Û¯Â˜» Î·È ÛÙÔ˘˜ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ, ÂÓÒ ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜, ¤ÙÛÈ ÎÈ ·ÏÏÈÒ˜, ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÏÂÁ¯ıÔ‡Ó ‰ÈfiÙÈ Â›Ó·È ·ÓÒÓ˘Ì˜. √È ÍÂÓ·Á‹ÛÂȘ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ «·ÙÚ·ÍÈfiÓ». ΔÔ ϤÔÓ ÚÔÎÏËÙÈÎfi Â›Ó·È fiÙÈ Ù· ·‰È- ΋̷ٷ ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ì ·›‰Â˘ÛË (.¯. ÚÔÛˆÈÎfi ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜) Á¤ÏÏÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ·Ú·¯ˆÚËı› ÚÔ- ‰È·‰Èηۛ˜ ÂÍÚ¤˜ Î·È ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ·Ú·- Ï·Ì‚¿ÓÂÈ 1.900 ¢ÚÒ Î·ı·Ú¿ ÌËÓÈ·›ˆ˜. ™˘- ÛˆÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ÛÙÔ ˘fiÁÂÈÔ Áη- ̤ÓÔ˘Ó ·ÙÈÌÒÚËÙÔÈ ÁÈ· fiÏ· Ù· ·ÛÙÈο Î·È ÓÔÏÈο, ÙÔ 2010, ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Ú¿˙ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î·È ·ÎfiÌË fiÙÈ Û οı ÂÎÏÔ- ÔÈÓÈο ·‰È΋̷ٷ Ô˘ ‰È·Ú¿ÙÙÔ˘Ó, ÂÈ- (ÌfiÓÈÌÔÈ, ÌÂÙ·ÎÏËÙÔ›, Â͈ÙÂÚÈÎÔ› Û˘ÓÂÚÁ¿- ÁÈ΋ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ‰ˆÚÂ¿Ó ·fi ÙË Î·ÏÔ‡ÌÂÓÔÈ ÙËÓ ·Û˘Ï›· ÙÔ˘˜. √ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ Ù˜) ı· ÎÔÛÙ›ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ μÔ˘Ï‹ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÊÔÚËÙfi ˘Ô- Ù˘ ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ·Û˘Ï›·˜, Ô˘ ›¯Â ÚÔ·- 106 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ÏÔÁÈÛÙ‹. «∞ÍÈfiÙÈÌ ¶Úfi‰ÚÂ, ·˘Ù¿ Ù· ÏÈÔ- Ó·ÁÁ›ÏÂÈ ÛÙÔÓ Ó¤Ô ∫·ÓÔÓÈÛÌfi Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ¶¤Ú· ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÂÈϤÔÓ ÌÈÛıÔ‡˜ ÓÙ¿ÚÈ· ‰ÂÓ ÈηÓÔÔÈ‹ıËÎ·Ó fiÙ·Ó ÙÔ˘˜ ‰ˆÚ›- Ô º›ÏÈÔ˜ ¶ÂÙÛ¿ÏÓÈÎÔ˜, ¤ÌÂÈÓ ÛÙÔÓ ·¤- (15Ô Î·È 16Ô), Ô˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÓۈ̷ÙÒıË- Û·Ù ‰ËÌfiÛÈ· ÂÚÈÔ˘Û›·, ¯·Ú›˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ Ú·, ·ÊÔ‡ ÙÂÏÈο Î·È ¿ÏÈ «ı· ÂÚÂ˘Ó¿Ù·È» ·Ó Î·Ó Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ÛÙË ‚·ÛÈ΋ ·Ô- ÚÔÛˆÈÎfi ÊÚÔ˘ÚÔ‡ÌÂÓÔ ¯ÒÚÔ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, ÙÔ ·‰›ÎËÌ· ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô Î·ÙËÁÔÚÂ›Ù·È Ô ‚Ô˘- ˙ËÌ›ˆÛË, ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ·ÔÏ·Ì- ‰ÂÓ ÈηÓÔÔÈ‹ıËÎ·Ó fiÙ·Ó ÙÔ˘˜ ¯·Ú›Û·Ù ÚÔ- ÏÂ˘Ù‹˜ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ‰Ú·- ‚¿ÓÔ˘Ó ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ¿ÏÏ· ÚÔÓfiÌÈ·. ∂›Ó·È ÛˆÈο Ï¿ÙÔ, Ì ¯Ú‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÛÎÏËÚ¿ ‰Ô- ÛÙËÚÈfiÙËÙ·, fiˆ˜ ‰ËÏ·‰‹ ˘ÔÙ›ıÂÙ·È fiÙÈ ÁÈ- ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ΢ÚÈÔÏÂ- ÎÈÌ·˙fiÌÂÓÔ˘ ·fi Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ̤ÙÚ· ∂ÏÏË- ÓfiÙ·Ó Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·... ÎÙÈο ÛÙÈÁÌ‹ ÂÍ·ÈÚ¤ıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ˘Ô¯Úˆ- Ó· ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˘», ÁÚ¿ÊÂÈ Û ·ÓÔÈÎÙ‹ ÂÈ- ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎfi Â›Ó·È fiÙÈ ÔÏ›Ù˘ Ô˘ Ì‹Ó˘Û ÙÈ΋ ˘·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ·ÚÈ·˜ Û‡ÓÙ·- ÛÙÔÏ‹ ÚÔ˜ ÙÔÓ º›ÏÈÔ ¶ÂÙÛ¿ÏÓÈÎÔ Ô Û˘Ó- ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ÁÈ· Â΂ȷÛÌfi Ô‰ËÁ‹ıËΠÙÂÏÈο Ô Í˘ ÙÔ˘ π∫∞-∂Δ∞ª ·ÎfiÌ· Î·È fiÛÔÈ ı· ÚÔ- ‰˘·ÛÌfi˜ «∂ÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÂÓ ‰Ú¿ÛÂÈ». ›‰ÈÔ˜ ÛÙË Ê˘Ï·Î‹ ¤ÂÈÙ· ·fi ·ÓÙÈÌ‹Ó˘ÛË Ô˘ ÛÏËÊıÔ‡Ó ·fi ÙÔ 2011 Î·È ÌÂÙ¿. ™˘ÓÙ·ÍÈÔ- ∫·È, ‚¤‚·È·, ÔÈ ‰È·ÈÛÙÂ˘Ì¤ÓÔÈ Û˘ÓÙ¿ÎÙ˜ ÙÔ˘ ¤Î·ÓÂ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜, Ô ÔÔ›Ô˜, ÏfiÁˆ Ù˘ ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È ¤ÂÈÙ· ·fi 28,5 ¯ÚfiÓÈ· ˘ËÚÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÔ‡ ÚÂÔÚÙ¿˙ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Û˘Ï›·˜, Ô˘‰¤ÔÙ ‰ÈοÛÙËÎÂ. Î·È Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ·fi ÙÔ Ù·ÌÂ›Ô ·ÚˆÁ‹˜ ˘·Ï- ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ·È- Ï‹ÏˆÓ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ (Δ∞Àμ) ¤Ó· ÂÊ¿·Í ›ÛÔ Ì ‰ÈÎfi ÛÙ·ıÌfi Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙÔ ˘fiÁÂÈÔ ÚÔ˜ nikosvafiadis.wordpress.com 36

×