Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

V KONGRES ŚWIATOWEJ FEDERACJI GŁUCHYCH

448 views

Published on

Ważnym wydarzeniem w historii Polskiego Związku Głuchych był V KONGRES ŚWIATOWEJ FEDERACJI, który odbył się 50 lat temu w Warszawie. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami jego historii.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

V KONGRES ŚWIATOWEJ FEDERACJI GŁUCHYCH

 1. 1. 1 Światowa Federacja Głuchych została utworzona w 1951roku z inicjatywy dwunastu narodowych organizacji zrzeszających osoby niesłyszące podczas pierwszego Światowego Kongresu Głuchych w Rzymie. World Federation of the DEAF – taka nazwa organizacji została przyjęta w Brukseli w 1953roku. Federacja jest pierwszą międzynarodową organizacją niesłyszących o charakterze socjalnym. Jest również jest jedną z najstarszych międzynarodowych organizacji osób niepełnosprawnych. Polski Związek Głuchych jest członkiem federacji od jej drugiego kongresu, który odbył się w roku 1955 w Zagrzebiu ( Jugosławia ). Kongresy ŚFG zwoływane są co cztery lata. Na IV Kongresie Światowej Federacji Głuchych w Sztokholmie w lipcu 1963 roku podjęto na wniosek Polskiego Związku Głuchych uchwałę o powierzeniu Polsce organizacji kolejnego kongresu, który miał się odbyć w roku 1967. Do prac organizacyjnych przystąpiono od razu po powrocie ze Sztokholmu prezesa ZG PZG Romana Petrykiewicza ,który pełnił funkcję wiceprezesa Światowej Federacji Głuchych.
 2. 2. 2 Powołany został Komitet Organizacyjny Kongresu, którego przewodniczącym był dr Aleksander Hulek. W skład komitetu weszli : Kazimierz Kirejczyk, Kazimierz Zatopiański, Danuta Borkowska- Gaertig oraz Zarząd PZG - Zdzisław Bielonko, Kazimierz Diehl, Wiesław Kawiński, Marian Kranas, Roman Petrykiewicz, Kazimierz Włostowski. Jedną z pierwszych inicjatyw organizacyjnych było zmobilizowanie Komisji Naukowej przy Zarządzie Głównym PZG do zainspirowania szerokiego programu prac badawczych, tak by na kongresie można było wszechstronnie zaprezentować polski dorobek teoretyczny i praktyczny w zakresie rehabilitacji głuchych. Skupiono się na właściwym przedstawieniu polskiego systemu rehabilitacji dziecka głuchego, wypracowanego przez specjalistów PZG i funkcjonującego już od kilku lat. Trzeba bowiem podkreślić, że było to osiągnięcie pionierskie w skali światowej. Żaden kraj nie dysponował wówczas takim rozwiązaniem rehabilitacyjnym. Jedynie w USA istniała prywatna klinika Johna Tracy’ego, zajmująca się przede wszystkim pedagogizacją rodziców dzieci głuchych. Przygotowania organizacyjne i naukowe trwały pełne cztery lata przy czym Związek otrzymał dużą pomocą od władz państwowych, placówek naukowych i pokrewnych organizacji.
 3. 3. 3 W przygotowanie kongresu Polska włożyła wiele wysiłku. Rząd Polski przeznaczył na ten cel ponad półtora miliona złotych. Patronat nad kongresem objął przewodniczący Rady Państwa Edward Ochab, a w Komitecie Honorowym znaleźli się wybitni przedstawiciele najwyższych władz państwowych, m.in. prof. Henryk Jabłoński, przedstawiciele świata nauki, polityki, administracji państwowej i związków zawodowych. W dniach 10-17 sierpnia 1967r odbył się w Warszawie V Kongres Światowej Federacji Głuchych pod hasłem GŁUSI WŚRÓD SŁYSZĄCYCH Warszawa 10 – 17 sierpnia 1967 r W warszawskim kongresie wzięły udział blisko 3 tys. osób , w tym tysiąc gości z zagranicy, reprezentujących 34 państwa z całego świata.
 4. 4. 4 Byli wśród nich naukowcy i praktycy lekarze, pedagodzy, psycholodzy, językoznawcy socjolodzy, elektroakustycy i inni, zajmujący się problemami głuchoty, a także przedstawiciele takich organizacji międzynarodowych jak:  Organizacja Narodów Zjednoczonych ONZ,  Międzynarodowa Organizacja Pracy,  Światowa Organizacja Zdrowia ,  Międzynarodowy Czerwony Krzyż,  Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci,  Międzynarodowe Towarzystwo Rehabilitacji Inwalidów,  Międzynarodowe Towarzystw Zabezpieczeń Społecznych,  Światowa Federacja Szpitalnictwa, Międzynarodowe Towarzystwo Foniatryczne  oraz wszyscy członkowie władz Światowej Federacji Głuchych, narodowych związków głuchych, sami głusi i inni zainteresowani kongresem. OBRADY BIURA ŚWIATOWEJ FEDERACJI GŁUCHYCH Dnia 10 sierpnia odbyło się posiedzenie Biura ŚFG, na którym omówiono i przedyskutowano materiały z poprzedniego posiedzenia Biura ŚFG w Kopenhadze /kwiecień 1967r/ oraz omówiono materiały na VII Walne Zgromadzenie ŚFG m.in. początek dzienny, projekt planu pracy do roku 1971, projekt poprawek do statutu i regulaminu , listę delegatów, kandydatur do nowego Biura i następny Kongres ŚFG.
 5. 5. 5
 6. 6. 6
 7. 7. 7 Wizyty i przyjęcia 10 sierpnia - wiceminister Zdrowia i Opieki Społecznej doc. dr Jan Rutkiewicz przyjął przedstawicieli prezydium Światowej Federacji Głuchych z Prezesem D.Vukoticem i Sekretarzem Generalnym C.Magarotto na czele.
 8. 8. 8 11 sierpnia – zastępca Przewodniczącego Rady Państwa Bolesław Podedworny przyjął 65-osobową delegację V Kongresu ŚFG. W spotkaniu wzięli udział wicepremier P. Jaroszewicz, sekretarz Rady Państwa J. Horodecki oraz wiceminister MZOiS doc. dr J.Rutkiewicz.
 9. 9. 9 12 sierpnia - wiceminister MZ i OS doc. dr Jan Rutkiewicz przyjął w salach reprezentacyjnych Hotelu Europejskiego na spotkaniu towarzyskim kierowników delegacji zagranicznych i krajowych.
 10. 10. 10
 11. 11. 11 Obrady naukowe na warszawskim kongresie prowadzone były w dziesięciu komisjach:  Komisji Medyczno- Audiologicznej,  Komisji Psychologicznej,  Komisji Pedagogicznej,  Komisji Rehabilitacji Zawodowej,  Komisji ds. Środków Porozumiewania się,  Komisji Socjalnej,  Komisji Kulturalno- Artystycznej,  Komisji Kultury Fizycznej i Sportu,  Komisji Pomocy Krajom Rozwijającym się,  Komisji Referatów Pozaprogramowych. Łącznie przedstawiciele 23 państw wygłosili 232 referaty. Polscy naukowcy na sesjach plenarnych i na obradach poszczególnych sekcji zaprezentowali 110 referatów i doniesień, korespondujących z hasłem, pod jakim odbywał się kongres: „Głusi wśród słyszących”; zarówno obrady kongresu , jak i wszystkie imprezy towarzyszące, występy artystyczne, wystawy itp. odbywały się w Pałacu Kultury i Nauki.
 12. 12. 12
 13. 13. 13 ZŁOŻENIE WIEŃCA NA GROBIE NIEZNANEGO ŻOŁNIERZA W WARSZAWIE
 14. 14. 14
 15. 15. 15 Na uroczystej inauguracji, która nastąpiła 13 sierpnia 1967 roku w Sali Kongresowej, Prezes Zarządu Głównego PZG Roman Petrykiewicz powitał w imieniu Polskiego Związku Głuchych, Komitetu Organizacyjnego V Kongresu przybyłych na otwarcie: wicepremiera Rządu PRL, Piotra Jaroszewicza, członków Biura Światowej Federacji Głuchych na czele z Prezesem ŚFG Dragoljubem Vukoticem i Sekretarzem Generalnym Cesarem Magarotto, przedstawicieli organizacji międzynarodowych, reprezentantów nauki oraz ekspertów od spraw głuchoty, delegatów z trzydziestu czterech krajów oraz zaproszonych gości.
 16. 16. 16
 17. 17. 17
 18. 18. 18
 19. 19. 19
 20. 20. 20 Na czwartym piętrze Pałacu Kultury i Nauki zorganizowane zostały różne interesujące wystawy, które uroczyście otworzył wicepremier Piotr Jaroszewicz wraz członkami prezydium kongresu i delegacji zagranicznych. Obejrzeć można było: wystawę krajową „Głusi wśród słyszących w Polsce Ludowej ; trzy wystawy międzynarodowe: pierwsza - wystawa książki i publikacji, na której znalazło się ponad 400 pozycji polskich i zagranicznych dotyczących zagadnień głuchoty, druga - międzynarodowa wystawa fotografiki,na której zgromadzono 168 zdjęć wykonanych przez głuchych fotografów amatorów z Anglii, Szwajcarii, Danii, NRD i Polski, trzecia - międzynarodowa - wystawa sprzętu elektroakustycznego firm z : Danii – OTICON, DANAVOX KAMPLEX, Francji –PHILIPS, NRF- SIMENS, Austrii- VIENATONNE, Anglii- LEITON and Co, USA – INTERCOAUSTICS, Polski -OMIG i ELZA. Ponadto zorganizowano międzynarodowe festiwale artystyczne: zespołów teatralnych i tanecznych oraz festiwal filmowy, podczas którego wyświetlano szesnaście filmów. Odbył się Międzynarodowy Zlot Motorowy, w którym wzięło udział 67 niesłyszących motocyklistów i automobilistów z siedmiu krajów. Spośród imprez towarzyszących wymienić trzeba przede wszystkim Międzynarodowy Festiwal Zespołów Artystycznych Głuchych , w którym uczestniczyło dziewięć zespołów teatralnych i pantomimicznych z Bułgarii, Czechosłowacji, NRD, RFN, Węgier i Polski.
 21. 21. 21 Wśród zespołów teatralnych i pantomimicznych nagrody zespołowe przyznano Pantomimie Olsztyńskiej za wysoki poziom artystyczny, Zespołowi Bułgarskiemu z Płovdiw oraz Zespołowi Pantomimy z Lipska , wśród zespołów tanecznych za najlepszy uznano Zespół Taneczny Bułgarskiego Związku Głuchych z Sofii oraz Łódzki Zespół Taneczny PZG. Uroczyste zamknięcie obrad Kongresu nastąpiło 17 sierpnia. Prezes ŚFG D. Vukotić ,dziękując gospodarzom za świetną organizację i gościnność, stwierdził, że V Kongres ŚFG był ważnym etapem w kształtowaniu systemów walki z głuchotą i jej skutkami, pozwolił na szeroką wymianę doświadczeń, wytyczył nowe drogi dla rehabilitacji głuchych, zwłaszcza najmłodszych dzieci z wadami słuchu. Również znalazło to swój wyraz w przyjętej na Kongresie rezolucji. Dla nas, Polaków wielką satysfakcją był fakt, że stworzony w Polskim Związku Głuchych system rehabilitacji najmłodszych dzieci został uznany za wzorzec zasługujący na upowszechnienie i spotkał się z zainteresowaniem specjalistów z wielu krajach, którzy po Kongresie zwracali się do nas o pomoc szkoleniową i organizacyjną przy jego wdrażaniu u siebie. Był to niewątpliwy sukces i trwały wkład Polskiego Związku Głuchych w rozwój światowej rehabilitacji niesłyszących. Opracowała na podstawie materiałów archiwalnych PZG Barbara Jędryszczak

×