Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Program kongresu ptu2011

802 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Program kongresu ptu2011

 1. 1. Cz onkowie wspieraj cy
 2. 2. Spis Treści / Contents XLI Congress of the Polish Urological Association 1
 3. 3. Komitet Naukowy XLI Kongresu Naukowego PTUScientific Committee of the XLI PUA CongressKOMITET NAUKOWYXLI KONGRESU NAUKOWEGO PTUSCIENTIFIC COMMITTEE OF THE XLI PUA CONGRESSprof. Andrzej Borkowski – przewodniczący / chairmanprof. Krzysztof Barprof. Andrzej Borówkaprof. Barbara Darewiczprof. Tomasz Demkowprof. Zygmunt Dobrowolskiprof. Mieczysław Fryczkowskiprof. Kazimierz Krajkaprof. Zbigniew Kwiasprof. Jerzy Lorenzprof. Józef Matychprof. Piotr Radziszewski, FEBUprof. Andrzej Sikorskiprof. Marek Sosnowskiprof. Andrzej Stelmachprof. Wiesław Urbanowiczprof. Zbigniew Wolskiprof. Romuald Zdrojowydr hab. Piotr Chłosta, prof. nadzw., FEBUdr hab. Tomasz Drewa, prof. nadzw., FEBUdr hab. Sławomir Dutkiewicz, prof. nadzw.dr hab. Andrzej Paradysz, prof. nadzw.dr hab. Andrzej Prajsner, prof. nadzw.dr hab. Andrzej Prelich, prof. nadzw.dr hab. Wojciech Pypno, prof. nadzw.dr hab. Waldemar Różański, prof. nadzw.dr hab. Henryk Zieliński, prof. nadzw.dr hab. Małgorzata Baka-Ostrowska, FEAPUdr hab. Anna Kołodziej, FEBUdr hab. Marek Lipińskidr hab. Marcin Słojewskidr hab. Tomasz Szydełko, FEBUdr med. Artur A. Antoniewicz, FEBUdr med. Tomasz Borkowski, FEBUdr med. Piotr Dobroński, FEBUdr med. Jakub Dobruch, FEBUdr med. Piotr Jarzemski BIURO PTUdr med. Magdalena Mikulska-Jovanović, FEBU Iwona Sribniak, dyrektordr med. Zofia Salska e-mail: kongresptu@ptu.net.pldr med. Stanisław Wroński, FEBU www.kongres2011.pturol.org.pl XLI Congress of the Polish Urological Association 3
 4. 4. Słowo wstępne prezesa PTU Foreword by President of the PUA SŁOWO WSTĘPNE PREZESA PTU FOREWORD BY PRESIDENT OF THE PUA Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy! Witam serdecznie wszystkich członków Polskiego Towarzystwa Urologicznego na XLI Kongresie PTU w Gdańsku. Serdecznie witam Szanownych Gości z kraju i zagranicy oraz wszystkich sympatyków naszego Stowarzyszenia. Komitet Naukowy PTU razem z Zarządem Głównym – biorąc pod uwagę przy- gotowania do przyszłorocznych europejskich wydarzeń sportowych, które odbędą się w Polsce w czerwcu 2012 roku (EURO 2012) – zmienił termin naszego corocz- nego kongresu na wrzesień. Po wielu latach uczestników naszego spotkania gości ponownie Gdańsk, a miejscem obrad są piękne pomieszczenia Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina. Obrady Kongresu rozpoczynają się sesją, podczas której wykłady przedstawią członkowie Oddziału Północno-Zachodniego PTU. Następne interesujące sesje to: 11. Kurs Szkoły Urologii KE PTU, poświęcony leczeniu hormonalnemu chorych na raka stercza, oraz sesja Sekcji Endourologii i ESWL PTU, której tematem jest laparo- skopowa prostatektomia radykalna. XLI Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Urologicznego4
 5. 5. Słowo wstępne prezesa PTU Foreword by President of the PUA Wysoki poziom naukowy Kongresu zapewnią zaproszeni przez Zarząd GłównyPTU wykładowcy z kraju i zagranicy, którzy przedstawią swoje wystąpienia podczassesji problemowych i monotematycznych. Prof. Peter G. Hammerer, kierownik Kliniki Urologii Uniwersyteckiego Szpitalaw Braunschweig (Niemcy), w wykładzie, który wygłosi podczas uroczystości otwar-cia Kongresu, podzieli się swoimi refleksjami na temat możliwości chemoprewencjiw raku stercza. Problemowi leczenia nawrotowych zwężeń cewki moczowej u męż-czyzn będzie poświęcona najważniejsza sesja problemowa Kongresu, której prze-wodniczyć będą prof. Margit Fisch z Hamburga i prof. Kazimierz Krajka,a wykładowcami będą jedni z najlepszych specjalistów w tej dziedzinie. Pozostałesesje z udziałem znakomitych Gości zagranicznych będą z pewnością równie inte-resujące: prof. Hassan Abol Eneim z Mansoura (Egipt) przedstawi aktualną ocenęnadpęcherzowych odprowadzeń moczu, a prof. Igor Korneyev z Sankt Petersburgaprzybliży nam historię zabiegów plastycznych cewki moczowej w rosyjskiej medy-cynie. Wykład z zakresu badań podstawowych raka stercza i roli biomarkerówwygłosi prof. Jack Schalken z Zakładu Biologii Molekularnej Uniwersytetu w Nijmegen,zaś prof. Edoardo Austoni, kierownik Kliniki Urologii Uniwersytetu w Mediolanie,znany autorytet w tej dziedzinie, przedstawi własne doświadczenia dotyczącezabiegów rekonstrukcyjnych prącia. Doktor Faiz Mumtaz (Londyn), urolog mającyduże doświadczenie w zabiegach laparoskopowych, zaprezentuje wykład pt. CriticalAnalysis of Effectiveness and Safety Minimally Invasive Nephron Sparing Surgery. W sesji Europejskiej Szkoły Urologii EAU pt. Management of small renal masswezmą udział profesorowie Pilar Laguna z Amsterdamu i Francesco Porpigliaz Turynu, a także urolodzy z Polski, którzy uzupełnią dyskusję, przedstawiającwybrane przypadki kliniczne. Ciekawie zapowiadają się tematy wykładów, które zostaną wygłoszone podczassesji satelitarnych: prof. Michael Marberger, wieloletni kierownik Kliniki UrologiiUniwersytetu Wiedeńskiego, przybliży uczestnikom Kongresu nowe możliwościleczenia BPH, prof. Piotr Radziszewski omówi późno ujawniający się hipogona-dyzm, a prof. Romuald Zdrojowy – problemy postępowania w przerzutowym rakustercza. Wymienione przeze mnie wykłady i sesje stanowią tylko część bogatego pro-gramu naukowego, jaki przygotowaliśmy. Mam nadzieję, że każdy z uczestnikówtegorocznego Kongresu wśród wyżej wymienionych sesji programowych, sześciusesji plakatowych, trzech sesji satelitarnych, sesji wideo oraz sesji adeptów znajdziecoś interesującego dla siebie. Komitet Naukowy Kongresu utrzymał stosowaną w latach poprzednich formułęprezentacji zgłoszonych prac w formie plakatu z możliwością krótkiego jego omó-wienia przez Autora i dyskusją na forum sesji. Jedynie podczas sesji Sekcji AdeptówUrologii doniesienia będą przedstawiane w formie ustnej prezentacji. Podczas Kongresu – jak zawsze – zostaną wręczone nagrody. Zmianie uległjednak tryb ich przyznawania. Laureaci nagród za najlepszą pracę w dziedzinienauk podstawowych, nauk klinicznych i pracę zgłoszoną przez adepta urologii zos-tali już wyłonieni na podstawie rankingu ocen przyznanych przez członków Komi-tetu Naukowego Kongresu, którzy oceniali streszczenia nadesłane przez Autorów XLI Congress of the Polish Urological Association 5
 6. 6. Słowo wstępne prezesa PTU Foreword by President of the PUA prac (Komitet Naukowy wyłonił zwycięzcę w toku głosowania, któremu poddano cztery prace najwyżej ocenione na etapie kwalifikacji streszczeń do programu nau- kowego Kongresu). Nagroda za najlepszy film zostanie natomiast przyznana po zaprezentowaniu wszystkich filmów podczas obrad (w tym podczas tzw. Sesji Nagrodowej), podobnie jak wyróżnienie za najlepszą pracę wygłoszoną podczas sesji Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Urologicznych. W czasie Kongresu odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków PTU (WZC). W tym roku obrady WZC odbędą się tylko w czwartek. W toku zebrania nastąpi głosowanie tajne nad trzema kandydatami Zarządu Głównego PTU do godności Członka Honorowego naszego Stowarzyszenia. W tym roku przedstawiamy: prof. Margit Fisch z Hamburga, kierownika Kliniki Urologii i Urologii Pediatrycz- nej Hamburg-Eppendorf, prof. Hassana Abol Eneima, kierownika Kliniki Urologii, dyrektora Centrum Urologii i Nefrologii w Mansoura (Egipt) oraz prof. Edoardo Austoniego, kierownika Kliniki Urologii Uniwersytetu w Mediolanie. W dalszej części WZC Zarząd Główny przedstawi sprawozdanie z rocznej działalności. Miejsca następnych kongresów PTU, zgodnie z nowym Statutem, zostały wybrane podczas czerwcowego posiedzenia Zarządu Głównego – będą to Łódź w 2012 i Wrocław w 2013 roku. Wystawa firm farmaceutycznych i sprzętowych zawsze wzbudza powszechne zainteresowanie nie tylko z powodu swojej różnorodności i ciekawych rozwiązań scenograficznych, ale nade wszystko dlatego, że oferuje doskonałą możliwość zapoznania się z nowymi lekami czy nowinkami technicznymi w zakresie sprzętu urologicznego. W tym roku zaplanowaliśmy interesujący program artystyczny towarzyszący Kongresowi. Podczas uroczystości inauguracji Kongresu będziemy mieli możliwość wysłuchania koncertu w wykonaniu wirtuoza skrzypiec Konstantego Andrzeja Kulki, któremu towarzyszyć będą artyści z Orkiestry Kameralnej „Hanseatica”. Wieczór PTU odbędzie się w historycznej już Hali Stoczni Gdańskiej – uświetnią go występy artystów Teatru Studio Buffo z Warszawy. Spektakl „Hity Buffo” w reżyserii Janusza Józefowicza i opracowaniu muzycznym Janusza Stokłosy dostarczy z pewnością artystycznych wrażeń i umożliwi nabranie oddechu po wyczerpujących obradach. Mam nadzieję, że zaproponowany program naukowy i towarzyski Kongresu spotka się z zainteresowaniem i przychylnością członków PTU oraz pozostałych uczestników Kongresu. Marek Sosnowski prezes Polskiego Towarzystwa Urologicznego Łódź, 30 lipca 2011 r. XLI Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Urologicznego6
 7. 7. Ramowy program XLI Kongresu Naukowego PTU Framework of the XLI PUA Congress czwartek Ramowy program XLI Kongresu Naukowego PTU Framework of the XLI PUA Congress 8 CzAS TIMe główNA SALA oBRAd MAIN HALL CzAS TIMe SALA „B” HALL “B” CzAS TIMe SALA „C” HALL “C” września september 8th10:00 KoNFeReNCjA PRASowA ASTRAzeNeCA ASTRAzeNeCA PReSS CoNFeReNCe11:00 11:00 SeSjA oddzIAłU PółNoCNo-zACHodNIego PTU SeSSIoN oF THe NoRTHweSTeRN PUA BRANCH11:45 SeSjA wIdeo − Część I 11 KURS SzKołY URoLogII VIdeo SeSSIoN KoMITeTU edUKACjI PTU − PART I 11 CoURSe oF THe SCHooL oF URoLogY, TH edUCATIoN CoMMITTee oF PUA 13:0013:15 SeSjA SeKCjI eNdoURoLogII I eSwL PTU SeSSIoN oF eNdoURoLogY ANd eSwL SeCTIoN oF PUA14:45 PRzeRwA NA oBIAd / BReAK FoR LUNCH 15:00 15:00 I SeSjA SeSjA SeKCjI PLAKATowA15:30 AdePTów I PoSTeR URoLogII SeSSIoN wYKłAdY zAPRoSzoNYCH gośCI − Część I gUeSTS LeCTUReS 16:00 SeSSIoN 16:05 oF ReSIdeNTS II SeSjA16:30 IN URoLogY PLAKATowA wYKłAd SATeLITARNY SANoFI AVeNTIS II PoSTeR − PART I SANoFI AVeNTIS SATeLLITe LeCTURe SeSSIoN16:50 16:55 16:5517:00 wALNe zgRoMAdzeNIe CzłoNKów PoLSKIego TowARzYSTwA URoLogICzNego geNeRAL ASSeMBLY oF THe PUA MeMBeRS18:25 PRzeRwA / BReAK19:40 URoCzYSTA INAUgURACjA XLI KoNgReSU NAUKowego PoLSKIego TowARzYSTwA URoLogICzNego oPeNINg CeReMoNY oF THe XLI CoNgReSS oF THe PUA21:10 XLI Congress of the Polish Urological Association 7
 8. 8. Ramowy program XLI Kongresu Naukowego PTU Framework of the XLI PUA Congress piątek CzAS główNA SALA oBRAd CzAS SALA „B” CzAS SALA „C” 9 TIMe 09:00 MAIN HALL TIMe 09:00 HALL “B” TIMe 09:00 HALL “C”września SeSjA wIdeo III SeSjA PLAKATowAseptember 9th wYKłAdY zAPRoSzoNYCH gośCI − Część II III PoSTeR gUeSTS LeCTUReS SeSSIoN VIdeo SeSSIoN 09:55 − PART II 10:00 10:20 10:30 IV SeSjA PLAKATowA IV PoSTeR SeSjA PRogRAMowA SeSSIoN PRogRAMMe SeSSIoN 11:10 11:30 12:00 eURoPejSKA SzKołA URoLogII eURoPeAN SCHooL oF URoLogY SeSjA PIeLęgNIAReK URoLogICzNYCH NURSeS SeSSIoN 14:00 PRzeRwA NA oBIAd BReAK FoR LUNCH 15:00 15:00 V SeSjA SeSjA SATeLITARNA IPSeN PoLANd PLAKATowA 15:30 V PoSTeR IPSeN PoLANd SATeLLITe SeSSIoN SeSSIoN 15:45 15:55 16:00 wYKłAd PRogRAMowY 16:15 PRogRAMMe LeCTURe SeSjA SeKCjI AdePTów URo- VI SeSjA 16:30 PLAKATowA LogII – Część II VI PoSTeR SeSjA SATeLITARNA gSK SeSSIoN SeSSIoN gSK SATeLLITe SeSSIoN oF ReSIdeNTS IN URoLogY 17:25 17:30 – PART II wYKłAd SATeLITARNY MSd MSd SATeLLITe LeCTURe 18:00 18:00 SeSjA SATeLITARNA PFIzeR PoLSKA PFIzeR PoLANd SATeLLITe SeSSIoN 18:45 PRzeRwA. PRzejśCIe do „CeNTRUM SToCzNIA gdAńSKA” BReAK. TRANSPoRTATIoN To THe „gdANSK SHIPYARd CeNTRe” 20:30 wIeCzóR PTU SoCIAL PRogRAMMe XLI Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Urologicznego8
 9. 9. Ramowy program XLI Kongresu Naukowego PTUFramework of the XLI PUA Congress sobotaCzAS / TIMe główNA SALA oBRAd / MAIN HALL 09:00 10 września HIgHLIgHTS - SeSje PLAKATowe / HIgHLIgHTS - PoSTeR SeSSIoNS september 10th 10:00 wYKłAd zAPRoSzoNego gośCIA / gUeST’S LeCTURe 10:30 SeSjA IM. PRoF. TAdeUSzA KRzeSKIego / TAdeUSz KRzeSKI MeMoRIAL SeSSIoN 11:20 PRezeNTACjA PRAC NoMINowANYCH do NAgRodY zA NAjLePSzY FILM oRAz NAgRodzoNYCH w INNYCH KATegoRIACH AwARd NoMINATIoN FoR THe BeST VIdeo, PReSeNTATIoN oF PAPeRS AwARded IN oTHeR CATegoRIeS 12:20 wRęCzeNIe NAgRód. zAKońCzeNIe KoNgReSU / CLoSINg CeReMoNY 12:45 XLI Congress of the Polish Urological Association 9
 10. 10. Ramowy program XLI Kongresu Naukowego PTU Framework of the XLI PUA Congressczwartek 8 Ramowy programwrześnia XLI Kongresu Naukowego PTUseptember 8th Framework of the XLI PUA Congress 10:00 – 11:00 KONFERENCJA PRASOWA ASTRAZENECA / PRESS CONFERENCE Główna 11:00 – 11:45sala obrad SESJA ODDZIAŁU PÓŁNOCNO-ZACHODNIEGO PTU Osiągnięcia Oddziału Północno-Zachodniego PTU SESSION OF THE NORTHWESTERN PUA BRANCH Main hall Achievements of the Northwestern PUA Branch 11:45 – 13:15 11 KURS SZKOŁY UROLOGII KOMITETU EDUKACJI PTU Leczenie hormonalne chorych na raka stercza 11TH COURSE OF THE SCHOOL OF UROLOGY, EDUCATION COMMITTEE OF PUA Hormonal management of patients with prostate cancer 13:15 – 14:45 SESJA SEKCJI ENDOUROLOGII I ESWL PTU Laparoskopowa prostatektomia radykalna SESSION OF ENDOUROLOGY AND ESWL SECTION OF PUA Laparoscopic radical prostatectomy 14:45 – 15:30 PRZERWA NA OBIAD / BREAK FOR LUNCH 15:30 – 16:30 WYKŁADY ZAPROSZONYCH GOŚCI GUESTS LECTURES 16:30 – 16:50 WYKŁAD SATELITARNY SANOFI AVENTIS SANOFI AVENTIS SALTELLITE LECTURE 17:00 – 18:25 WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA UROLOGICZNEGO GENERAL ASSEMBLY OF THE PUA MEMBERS 18:25 – 19:40 PRZERWA / BREAK 19:40 – 21:10 UROCZYSTA INAUGURACJA XLI KONGRESU NAUKOWEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA UROLOGICZNEGO OPENING CEREMONY OF THE XLI CONGRESS OF THE PUA XLI Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Urologicznego10
 11. 11. Ramowy program XLI Kongresu Naukowego PTU Framework of the XLI PUA Congress11:00 – 13:00 Sala SESJA WIDEO – CZĘŚĆ I obrad VIDEO SESSION – PART I „B”13:00 – 15:00 PRZERWA / BREAK HALL „B”15:00 – 16:55 SESJA SEKCJI ADEPTÓW UROLOGII – CZĘŚĆ I SESSION OF RESIDENTS IN UROLOGY – PART I15:00 – 16:00 I SESJA PLAKATOWA SALA Nowotwory nerki I POSTER SESSION OBRAD Kidney cancers „C”16:05 – 16:55 II SESJA PLAKATOWA HALL „C” Nowotwory pęcherza. Badania podstawowe II POSTER SESSION Bladder cancers. Basic science9:00 – 10:20 WYKŁADY ZAPROSZONYCH GOŚCI piątek GUESTS LECTURES 910:20 – 12:00 września SESJA PROGRAMOWA september 9th Leczenie rekonstrukcyjne zwężeń cewki moczowej u mężczyzn PROGRAMME SESSION Male urethra reconstructive surgery12:00 – 14:00 Główna EUROPEJSKA SZKOŁA UROLOGII Postępowanie w przypadku guzów nerki małych rozmiarów sala obrad EUROPEAN SCHOOL OF UROLOGY Management of small renal masses Main hall14:00 – 15:00 PRZERWA NA OBIAD / BREAK FOR LUNCH15:00 – 16:00 SESJA SATELITARNA IPSEN POLAND Indywidualizacja terapii raka gruczołu krokowego IPSEN POLAND SATELLITE SESSION Individualization of prostate cancer treatment XLI Congress of the Polish Urological Association 11
 12. 12. Ramowy program XLI Kongresu Naukowego PTU Framework of the XLI PUA Congress piątek 16:00 – 16:30 9 WYKŁAD PROGRAMOWY Nowe technologie w radioterapii raka sterczawrześnia PROGRAMME LECTURE New technologies in radiotherapy of prostate cancerseptember 9th 16:30 – 17:30 SESJA SATELITARNA GSK GSK SATELLITE SESSION Głównasala obrad 17:30 – 18:00 WYKŁAD SATELITARNY MSD Hipogonadyzm późno ujawniający się – diagnostyka i leczenie Main hall MSD SATELLITE LECTURE Late onset hypogonadism in males − investigation and treatment 18:00 – 18:45 SESJA SATELITARNA PFIZER POLSKA Nowości i kontrowersje w urologii PFIZER POLAND SATELLITE SESSION Innovations and controversies in urology 18:45 – 20:30 PRZERWA. PRZEJŚCIE DO „CENTRUM STOCZNIA GDAŃSKA” BREAK. TRANSPORTATION TO THE „GDANSK SHIPYARD CENTRE” 20:30 WIECZÓR PTU / SOCIAL PROGRAMME SALA 9:00 – 10:30 SESJA WIDEO – CZĘŚĆ II OBRAD VIDEO SESSION – PART II „B” 10:30 – 11:30 PRZERWA / BREAK HALL „B” 11:30 – 15:30 SESJA PIELĘGNIAREK UROLOGICZNYCH NURSES SESSION 15:45 – 18:00 SESJA SEKCJI ADEPTÓW UROLOGII – CZĘŚĆ II SESSION OF RESIDENTS IN UROLOGY – PART II XLI Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Urologicznego12
 13. 13. Ramowy program XLI Kongresu Naukowego PTU Framework of the XLI PUA Congress9:00 – 9:55 SALA III SESJA PLAKATOWA Nowotwory pęcherza i górnych dróg moczowych. Prace kliniczne OBRAD III POSTER SESSION „C” Bladder and upper urinary tract cancers. Clinical papers10:00 – 11:10 HALL „C” IV SESJA PLAKATOWA / Choroby stercza IV POSTER SESSION / Prostate diseases11:10 – 15:00 PRZERWA / BREAK15:00 – 15:55 V SESJA PLAKATOWA / Kamica moczowa, nietrzymanie moczu V POSTER SESSION / Nephrolithiasis, urinary incontinence16:15 – 17:25 VI SESJA PLAKATOWA Narządy moczowo-płciowe zewnętrzne, cewka moczowa. Miscellanea VI POSTER SESSION External uro-genitals organs, urethra. Miscellanea9:00 – 10:00 HIGHLIGHTS Z SESJI PLAKATOWYCH sobota HIGHLIGHTS – POSTER SESSIONS 1010:00 – 10:30 WYKŁAD ZAPROSZONEGO GOŚCIA września Chirurgia rekonstrukcyjna prącia september 10th GUEST’S LECTURE Reconstructive penile surgery10:30 – 11:20 SESJA IM. PROFESORA TADEUSZA KRZESKIEGO Główna TADEUSZ KRZESKI MEMORIAL SESSION sala obrad11:20 – 12:20 PREZENTACJE PRAC NOMINOWANYCH DO NAGRODY Main hall ZA NAJLEPSZY FILM ORAZ NAGRODZONYCH W INNYCH KATEGORIACH AWARD NOMINATIONS FOR THE BEST VIDEO. PRESENTATION OF PAPERS AWARDED IN OTHER CATEGORIES12:20 – 12:45 WRĘCZENIE NAGRÓD. ZAKOŃCZENIE KONGRESU CLOSING CEREMONY XLI Congress of the Polish Urological Association 13
 14. 14. Informacja o punktacji Kongresu w systemie CMe-CPd Information concerning CMe-CPd score for the XLI PUA Congress Informacja o punktacji Kongresu w systemie CME-CPD Information concerning CME-CPD score for the XLI PUA Congress XLI Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Urologicznego jest akredytowany w systemie CME-CPD (EU-ACME). Uczestnicy Kongresu, którzy należą do systemu punktacji kredytowej, otrzymają • 15 punktów CME za udział we wszystkich sesjach Kongresu. Dodatkowe punkty CPD otrzymają: • prelegenci, • autorzy prac, • członkowie komitetu naukowego. Certyfikaty uczestnictwa będą wydawane w sobotę 10.09.2011 na stoisku PTU. XLI Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Urologicznego14
 15. 15. Nagrody i wyróżnienia XLI Kongresu Naukowego PTUAwards of the XLI PUA CongressNagrody i wyróżnienia XLI Kongresu Naukowego PTUAwards of the XLI PUA CongressPodczas XLI Kongresu Naukowego PTUprzewiduje się przyznanie następujących nagród:• Nagroda Zarządu Głównego PTU za najlepszy film zaprezentowany na kongresie• Nagroda Zarządu Głównego PTU za najlepszą pracę przedstawioną przez adepta urologii• Nagroda Zarządu Głównego PTU za najlepszy plakat z dziedziny urologii klinicznej• Nagroda Zarządu Głównego PTU za najlepszy plakat z nauk podstawowych• Nagroda Zarządu Głównego PTU za najlepszą pracę przedstawioną podczas sesji Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Urologicznych• Nagroda Prezydium Zarządu Głównego PTU za najlepszą rozprawę doktorską obronioną w roku 2010 (sponsor Nagrody – ASTRAZENECA)• Nagroda Zarządu Głównego PTU za najlepszą pracę opublikowaną przez członka PTU za granicą w roku 2010 (sponsor Nagrody – Ipsen Poland)• Nagroda Zarządu Głównego PTU za najlepszą pracę opublikowaną na łamach „Central European Journal of Urology” w roku 2010 XLI Congress of the Polish Urological Association 15
 16. 16. Szczegółowy program XLI Kongresu Naukowego PTU detailed programme of the XLI PUA Congressczwartek Szczegółowy program 8 XLI Kongresu Naukowegowrześnia Polskiego Towarzystwa Urologicznegoseptember 8th Detailed programme of the XLI PUA Congress 11:00 – 11:45 SESJA ODDZIAŁU PÓŁNOCNO-ZACHODNIEGO PTU Osiągnięcia Oddziału Północno-Zachodniego PTU Główna SESSION OF THE NORTHWESTERN PUA BRANCHsala obrad Achievements of the Northwestern PUA Branch – Przewodniczący / Chairperson: dr med. Piotr Jarzemski Main hall – Współprzewodniczący /Co-Chairperson: dr med. Krzysztof Szkarłat 11:00 – 11:07 OPZ – 1 Piotr Jarzemski Laparoskopowa radykalna prostatektomia Laparoscopic radical prostatectomy 11:07 – 11:14 OPZ – 2 Marcin Matuszewski Chirugiczne techniki nerkooszczędzające w leczeniu raka nerki Nephrospraing surgery for renal cancer treatment 11:14 – 11:21 OPZ – 3 Marcin Słojewski Laparoskopowe pobranie nerki od żywego dawcy Laparoscopic living donor nephrectomy 11:21 – 11:28 OPZ – 4 Krzysztof Szkarłat Współpraca urolog – onkolog Cooperation between urologist and oncologist 11:28 – 11:45 OPZ – 5 Kazimierz Krajka 20 lat doświadczeń z konwersją chirurgiczną płci typu M/K Surgical treatment of transsexualists (type M / F) – 20-years experience 11:45 – 13:15 11 KURS SZKOŁY UROLOGII KOMITETU EDUKACJI PTU Leczenie hormonalne chorych na raka stercza 11TH COURSE OF THE SCHOOL OF UROLOGY, EDUCATION COMMITTEE OF PUA Hormonal management of patients with prostate cancer – Przewodniczący / Chairperson: prof. dr hab. med. Andrzej Borówka XLI Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Urologicznego16
 17. 17. Szczegółowy program XLI Kongresu Naukowego PTU detailed programme of the XLI PUA Congress11:45 – 12:00 SZK – 1 czwartekAndrzej Borówka Wprowadzenie. Rak stercza w Polsce – leczenie hormonalne 8 Introduction. Prostate cancer in Poland − hormonal therapy września12:00 – 12:15 SZK – 2 september 8thTomasz Drewa Mechanizmy warunkujące zależność hormonalną oraz hormonooporność raka stercza Mechanisms of androgen-dependency and hormone-refractoriness of prostate cancer Główna12:15 – 12:30 SZK – 3 sala obradPiotr Chłosta Sposoby leczenia hormonalnego chorych na raka stercza Main hall The role of hormonal therapy in prostate cancer − first-choice therapy indicated in select group of patients with prostate cancer12:30 – 12:45 SZK – 4Elżbieta Senkus-Konefka Hormonoterapia neoadjuwantowa i adjuwantowa chorych poddanych leczeniu radykalnemu raka stercza Neoadjuvant and adjuvant hormonal therapy of prostate cancer patients subjected to radical management12:45 – 13:00 SZK – 5Iwona Skoneczna Postępowanie w przypadku progresji raka stercza w toku leczenia hormonalnego Prostate cancer progression during hormonal therapy13:00 – 13:15 SZK – 6Jakub Dobruch Działania niepożądane leczenia hormonalnego raka stercza Adverse effects of hormonal therapy of prostate cancer13:15 – 14:45 SESJA SEKCJI ENDOUROLOGII I ESWL PTU Laparoskopowa prostatektomia radykalna SESSION OF ENDOUROLOGY AND ESWL SECTION OF PUA Laparoscopic radical prostatectomy – Przewodniczący / Chairperson: dr hab. med. Piotr Chłosta, FEBU – Współprzewodniczący / Co-chairpersons: dr med. Piotr Jarzemski, dr hab. med. Marcin Słojewski13:15 – 13:20 ENDO – 1Piotr Chłosta Wprowadzenie Introduction XLI Congress of the Polish Urological Association 17
 18. 18. Szczegółowy program XLI Kongresu Naukowego PTU detailed programme of the XLI PUA Congressczwartek 13:20 – 13:30 ENDO – 2 8 Andrzej Borówka Radykalna prostatektomia laparoskopowa w Polscewrześnia Laparoscopic radical prostatectomy in Polandseptember 8th 13:30 – 13:40 ENDO – 3 Tomasz Szydełko Technika laparoskopowej prostatektomii (LRP)- tips & tricks Technique of laparoscopic prostatectomy (LRP) - tips & tricks Główna 13:40 – 13:50 ENDO – 4sala obrad Marcin Słojewski Powikłania i zapobieganie powikłaniom LRP Complications and prevention of complications of LRP Main hall 13:50 – 14:00 ENDO – 5 Tomasz Borkowski Porównanie wyników radykalnej prostatektomii nadłonowej, laparoskopowej i robotycznej Open vs. laparoscopic vs. robotic assisted radical prostatectomy 14:00 – 14:10 ENDO – 6 Piotr Jarzemski Jak jeszcze bardziej zmniejszyć inwazyjność radykalnego wycięcia stercza? How to reduce morbidity of radical prostatectomy? 14:10 – 14:20 ENDO – 7 Jakub Dobruch Jakie jest rzeczywiste ryzyko generowania dodatniego marginesu chirurgicznego podczas radykalnej prostatektomii nadłonowej i laparoskopowej? How is the really risk of generate positive surgical margins during radical retropubic and laparoscopic prostatectomy? 14:20 – 14:30 ENDO – 8 Andrzej Sikorski Dyskusja panelowa: Otwarta radykalna prostatektomia nadłonowa Panel discussion: Open retropubic radical prostatectomy 14:30 – 14:45 ENDO – 9 Piotr Jarzemski Dyskusja panelowa: Radykalna prostatektmia laparoskopowa Panel discussion: Laparoscopic radical prostatectomy 14:45 – 15:30 PRZERWA NA OBIAD BREAK FOR LUNCH XLI Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Urologicznego18
 19. 19. Szczegółowy program XLI Kongresu Naukowego PTU detailed programme of the XLI PUA Congress czwartek15:30 – 16:30 WYKŁADY ZAPROSZONYCH GOŚCI GUESTS LECTURES – Przewodniczący / Chairperson: prof. dr hab. med. Krzysztof Bar 815:30 – 15:45 W–1 września september 8thJoerg Seibold Meatal mobilization (MEMO) technique for distal hypospadias repair: − technique, results and long-term follow-up (paper awarded by the Editorial Board of “Central European Journal of Urology” for the best paper published in 2010) Główna Technika repozycji ujścia zewnętrznego cewki moczowej podczas operacji naprawczych spodziectwa prąciowego − metoda, rezultaty sala obrad oraz wyniki odległe (praca nagrodzona w konkursie na najlepszą pracę opublikowaną na łamach CEJU w 2010 roku) Main hall15:45 – 16:00 W–2Andrzej Stelmach Wznowa po leczeniu radykalnym raka stercza Relapse after radical treatment of prostate cancer16:00 – 16:30 W–3Romuald Zdrojowy Denosumab − nowa opcja terapeutyczna przerzutowego raka stercza Denosumab − new therapeutic option in metastatic prostate cancer16:30 – 16:50 WYKŁAD SATELITARNY SANOFI AVENTIS SANOFI AVENTIS SATELLITE LECTURE16:30 – 16:50 W–4Romuald Zdrojowy Leczenie mHRPC. Hormono- i chemioterapia Hormonetherapy and chemotherapy in metastatic hormone refractory prostate cancer treatment17:00 – 18:25 WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA UROLOGICZNEGO GENERAL ASSEMBLY OF THE PUA MEMBERS17:00 – 17:05Marek Sosnowski Otwarcie zebrania. Głosowanie nad przyjęciem programu obrad Opening of the meeting. Voting of the agenda17:05 – 17:15 Wybór przewodniczącego, sekretarza Zgromadzenia i komisji skrutacyjnej Electing of chairperson, secretary and vote counting commission XLI Congress of the Polish Urological Association 19
 20. 20. Szczegółowy program XLI Kongresu Naukowego PTU detailed programme of the XLI PUA Congressczwartek 17:15 – 17:30 PTU – 1 8 Kazimierz Krajka, Marek Sosnowski Przedstawienie kandydatur do godności Członka Honorowego PTUwrześnia Presenting candidates for Honorary Membership of the PUAseptember 8th 17:30 – 17:40 Głosowanie tajne nad przedstawionymi kandydaturami Voting by secret ballot on candidates for PUA Honorary Member- ship. Announcement of the results of an election 17:40 – 17:50 PTU – 2 Główna Tomasz Demkowsala obrad Sprawozdanie Sekretarza ZG PTU PUA Secretary report 17:50 – 17:57 PTU – 3 Main hall Waldemar Różański Sprawozdanie Skarbnika ZG PTU PUA Treasurer report 17:57 – 18:02 PTU – 4 Andrzej Paradysz Sprawozdanie przewodniczącego GKR Chairman’s of PUA Main Audit Committee report 18:02 – 18:10 PTU – 5 Romuald Zdrojowy Sprawozdanie redaktora naczelnego CEJU Chief Editor of “Central European Journal of Urology” report 18:10 – 18:15 PTU – 6 Zbigniew Wolski Sprawozdanie redaktora naczelnego „Przeglądu Urologicznego” Chief Editor of “Urological Review” report 18:15 – 18:25 Wolne wnioski. Dyskusja / Discussion 18:25 – 19:40 PRZERWA / BREAK 19:40 – 21:10 UROCZYSTA INAUGURACJA XLI KONGRESU NAUKOWEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA UROLOGICZNEGO OPENING CEREMONY OF THE XLI CONGRESS OF THE PUA 19:40 – 19:50 Marek Sosnowski Powitanie uczestników Kongresu / Welcoming address XLI Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Urologicznego20
 21. 21. Szczegółowy program XLI Kongresu Naukowego PTU detailed programme of the XLI PUA Congress19:50 – 20:10 W–5 czwartekPeter Hammerer Wykład na otwarcie Kongresu: 8 Zapobieganie rakowi stercza – czy to możliwe? The opening lecture of the Congress: września Prevention in prostate cancer - is it possible? september 8th20:10 – 20:30 Wręczenie dyplomów: Członkom Honorowym PTU, Członkom Wspierającym PTU, Członkom Funduszu Badań Naukowych PTU Diploma presentation: to Honorary Members, Supporting Members of PUA and Research Fund Members Główna20:30 – 20:40 sala obrad Wręczenie Nagrody im. Prof. Tadeusza Krzeskiego (AstraZeneca) oraz Nagrody za najlepsze publikacje urologiczne Main hall (Ipsen Poland, ZG PTU) Presenting Diplomas to the recipients of the Prof. Krzeski’s Award (AstraZeneca) and the best urological publications (Ipsen Poland Award, PUA Award)20:40 – 21:10 Część artystyczna. W programie: A. Vivaldi „Cztery Pory Roku” w wykonaniu Konstantego A. Kulki (skrzypce) oraz Orkiestry Kameralnej „Hanseatica” pod dyrekcją Roberta Kwiatkowskiego Social Program. In the programme: A. Vivaldi „Four Seasons” played by Konstanty A. Kulka (violin) and Hanseatica Chamber Orchestra conducted by Robert Kwiatkowski11:00 – 13:00 SESJA WIDEO – CZĘŚĆ I Sala VIDEO SESSION – PART I – Przewodniczący / Chairperson: prof. dr hab. med. Andrzej Sikorski obrad „B” – Współprzewodniczący / Co-Chairperson: dr hab. med. Wojciech Pypno, prof. nadzw.11:00 – 11:12 SW/I – 1 HALL „B”Marek Roslan, Joanna Bagińska, Marcin Markuszewski,Wojciech Zachalski, Kazimierz Krajka TVT Exact – nowa taśma w leczeniu kobiet chorych na wysiłkowe nietrzymanie moczu. Doniesienie wstępne TVT Exact – a new anti-incontinence device for women. Preliminary results11:12 – 11:24 SW/I – 2Marek Roslan, Joanna Bagińska, Marcin Markuszewski,Jakub Kłącz, Kazimierz Krajka TVT Abbrevo – nowa taśma w leczeniu kobiet chorych na wysiłkowe nietrzymanie moczu. Doniesienie wstępne TVT Abbrevo – a new anti-incontinence device for women. Preliminary results of four patients XLI Congress of the Polish Urological Association 21
 22. 22. Szczegółowy program XLI Kongresu Naukowego PTU detailed programme of the XLI PUA Congressczwartek 11:24 – 11:36 SW/I – 3 8 Marek Roslan, Joanna Bagińska, Marcin Markuszewski, Dariusz Wójcik, Michał Jung, Kazimierz Krajkawrześnia Prosima – nowy system naprawy dna miednicy. thseptember 8 Doniesienie wstępne Prosima – a novel approach for pelvic organ prolapse repair. Preliminary report 11:36 – 11:48 SW/I – 4 Sala Andrzej Lewicki, Maciej Jędrzejczyk, Wiesław Jakubowski, obrad Anna Lewicka, Andrzej Kidawa, Paweł Symonowicz, Krzysztof Idzikowski, Marianna Bondarenko „B” Ocena przydatności ultrasonografii w skali szarości oraz ultrasonografii z użyciem środków kontrastujących w wykrywaniu pseudotorebki wokół guzów nerek HALL „B” Evaluating the usefulness of grayscale ultrasound and contrast-enhanced ultrasound in the detection of pseudocapsule around renal tumors 11:48 – 12:00 SW/I – 5 Marek Lipiński, Marek Jeromin, Marek Wrona, Marek Salagierski, Waldemar Różański Ablacja guzów miedniczki nerkowej i moczowodu laserem holmowym Holmium laser ablation of tumors of the upper urinary tract 12:00 – 12:12 SW/I – 6 Adam Kałużny, Marcin Markuszewski, Kazimierz Krajka Rekonstrukcja moczowodu z zastosowaniem pętli jelita cienkiego M. Shokeir Ileal loop for ureteral reconstruction: the Shokeir method 12:12 – 12:24 SW/I – 7 Wojciech Zachalski, Marcin Matuszewski, Marcin Markuszewski, Kazimierz Krajka Zastosowanie zmodyfikowanej techniki Nesbita w przypadku wrodzonych skrzywień prącia - technika zabiegu i ocena wyników Modified Nesbit technique in the surgical treatment of congenital penile curvature: surgical technique and result evaluation 12:24 – 12:36 SW/I – 8 Adam Kałużny, Marcin Markuszewski, Kazimierz Krajka Plastyka błoniastego odcinka cewki moczowej po uszkodzeniu w wyniku złamania miednicy Urethroplasty of the membranous urethra after injury associated with pelvic fracture XLI Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Urologicznego22
 23. 23. Szczegółowy program XLI Kongresu Naukowego PTU detailed programme of the XLI PUA Congress12:36 – 12:48 SW/I – 9 czwartekStanisław Wroński Radykalna prostatektomia z dostępu kroczowego – rzeczywiście 8 minimalnie inwazyjna metoda leczenia chorych na raka prostaty. września Technika nadzwieraczowa z zaoszczędzeniem pęczków september 8th naczyniowo-nerwowych Radical perineal prostatectomy – a genuinely minimally-invasive method for the treatment of prostate carcinoma using a suprasphincteric, nerve-sparing procedure12:48 – 13:00 SW/I – 10 SalaStanisław Wroński obrad Dostęp kroczowy nadzwieraczowy w operacjach jatrogennych przetok odbytniczo-pęcherzowych. Skuteczna metoda chirurgii „B” rekonstrukcyjnej A transperineal suprasphincteric approach for repair of iatrogenic recto-vesical fistula. An effective reconstructive surgical procedure HALL „B”13:00 – 15:00 PRZERWA / BREAK15:00 – 16:55 SESJA SEKCJI ADEPTÓW UROLOGII – CZĘŚĆ I SESSION OF RESIDENTS IN UROLOGY – PART I – Przewodniczący / Chairperson: dr med. Piotr Świniarski – Współprzewodniczący / Co-Chairperson: prof. dr hab. med. Zbigniew Wolski15:00 – 15:07 SAU/I – 1Michał Soczawa, Adam Gołąb, Michał Puszyński, Marcin Słojewski,Andrzej Sikorski Czy biopsja saturacyjna gruczołu krokowego poprawia dokładność oceny histopatologicznej? Does the saturation biopsy of the prostate improve the accuracy of histopathological evaluation?15:07 – 15:14 SAU/I – 2Łukasz Nyk, Tomasz Dzik, Maciej Wysocki, Jakub Dobruch,Piotr Chłosta, Andrzej Borówka Aktywny nadzór z intencją wyleczenia. Postępowanie uzasadnione? Active surveillance – justified procedure?15:14 – 15:21 SAU/I – 3Radosław Starownik, Kamil Muc, Krzysztof Bar, Paweł Wisz,Paweł Płaza, Jacek Kiś Subiektywna ocena mikcji u pacjentów po radykalnej prostatektomii Subjective assessment of micturition in patients after radical prostatectomy XLI Congress of the Polish Urological Association 23
 24. 24. Szczegółowy program XLI Kongresu Naukowego PTU detailed programme of the XLI PUA Congressczwartek 15:21 – 15:28 SAU/I – 4 8 Marcin Gałęski, Michał Puszyński, Andrzej Sikorski Wpływ masy ciała oraz objętości stercza na przebieg śród-września i okołooperacyjny u chorych na raka stercza poddanychseptember 8th prostatektomii radykalnej Influence of prostate volume and body mass on intraoperative and perioperative outcomes after radical prostatectomy Sala 15:28 – 15:35 Kamil Muc, Paweł Płaza, Paweł Wisz, Radosław Starownik, SAU/I – 5 obrad Krzysztof Bar, Robert Klijer, Marek Urban „B” Dysfunkcja seksualna jako istotny czynnik psychologiczny przebiegu leczenia u pacjentów poddanych radykalnej załonowej prostatektomii z powodu raka stercza HALL „B” Sexual dysfunction as a significant psychological factor after treat- ment with radical retropubic prostatectomy in patients with pro- state cancer 15:35 – 15:42 SAU/I – 6 Wojciech A. Cieślikowski, Sabrina Khageh-Hosseini, Frederik Roos, Elke Schneider, Joachim W. Thüroff, Zbigniew Kwias, Walburgis Brenner Wpływ Sorafenibu oraz Sunitinibu na przerzutowego raka gruczołu krokowego Influence of Sorafenib and Sunitinib on metastatic prostate cancer 15:42 – 15:49 SAU/I – 7 Marek Zawadzki, Wojciech Pypno, Wiesław Tarnowski Analiza wpływu radykalnej operacji w przypadku raka gruczołu krokowego na czynność dolnego odcinka przewodu pokarmowego, ocenianą za pomocą manometrii anorektalnej wysokiej rozdzielczości Evaluating the effects of radical surgery for prostate cancer on function of the lower gastrointestinal tract using high-resolution anorectal manometry 15:49 – 15:56 SAU/I – 8 Michał Skrzypczyk, Jakub Dobruch, Sławomir Poletajew, Przemysław Szostek, Andrzej Borówka Czy wszystkie preparaty pobrane podczas operacji chorych na łagodny rozrost stercza powinny być oceniane przez patomorfologa? Should all specimens taken during benign prostate hyperplasia surgery be subjected to pathological evaluation? XLI Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Urologicznego24
 25. 25. Szczegółowy program XLI Kongresu Naukowego PTU detailed programme of the XLI PUA Congress15:56 – 16:03 SAU/I – 9 czwartekPiotr Olechowski, Mieczysław Gałęzia, Przemysław Woźniak,Paweł Wrona, Tomasz Suchojad 8 Analiza częstotliwości współistnienia objawów przeszkody września podpęcherzowej i pęcherza nadreaktywnego na podstawie september 8th wyników badań urodynamicznych u mężczyzn z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego Analysis of frequency of coexistence of bladder outlet obstruction and overactive bladder in men with benign prostate hyperplasia based on results of urodynamic studies Sala obrad16:03 – 16:10 SAU/I – 10Maciej Tworkiewicz, Zbigniew Wolski „B” Leczenie mężczyzn z powikłaniami po implantacji sztucznego hydraulicznego zwieracza cewki moczowej u mężczyzn HALL „B” Treatment of complications in men after artificial hydraulic sphincter implantation16:10 – 16:17 SAU/I – 11Agnieszka Ida, Elżbieta Zodro, Joanna Wesoły, Zbigniew Kwias Mutacje genu VHL u chorych na raka jasnokomórkowego nerki w populacji Wielkopolski VHL gene mutations in patients with clear cell renal cell carcinoma within population of Greater Poland16:17 – 16:24 SAU/I – 12Jarosław Leszniewski, Zbigniew Wolski, Ewa Pufal, Michał Bryczkowski Wiarygodność ankiety dotyczącej palenia tytoniu u chorych na raka pęcherza moczowego na podstawie poziomu kotyniny w moczu The credibility of a questionnaire on smoking in patients with bladder cancer on the basis of the level of cotinine in urine16:24 – 16:31 SAU/I – 13Grzegorz Prokopowicz, Piotr Bryniarski, Mieczysław Fryczkowski,Paweł Pawlaczek, Krzysztof Pliszek, Zbigniew Kaletka,Andrzej Paradysz Ocena progresji po radykalnej cystoprostatektomii z powodu raka pęcherza moczowego w grupie chorych ze współistniejącym rakiem prostaty oraz w grupie z naciekiem raka pęcherza moczowego na stercz Prognostic value of radical cystoprostatectomy in men with blad- der cancer infiltrating prostate versus co-existing prostate cancer: a research study XLI Congress of the Polish Urological Association 25
 26. 26. Szczegółowy program XLI Kongresu Naukowego PTU detailed programme of the XLI PUA Congressczwartek 16:31 – 16:38 SAU/I – 14 8 Cezary Kobajło, Zbigniew Wolski Nadczynność przytarczyc przyczyną mnogiej, nawrotowej kamicywrześnia układu moczowegoseptember 8th Hyperparathyroidism as the cause of multiple recurrent urolithiasis 16:38 – 16:45 SAU/I – 15 Piotr Bryniarski, Andrzej Paradysz, Marcin Życzkowski, Andrzej Kupilas, Rafał Bogacki, Krzysztof Nowakowski Sala Prospektywne randomizowane badanie kontrolne przeprowa- obrad dzone w celu dokonania oceny bezpieczeństwa i skuteczności PCNL oraz RIRS w leczeniu kamieni nerkowych powyżej 2 cm „B” średnicy A prospective randomized controlled study to analyze the safety and efficacy of percutaneous nephrolithotripsy (PCNL) and HALL „B” retrograde intrarenal surgery (RIRS) in the treatment of renal stones greater than 2 cm in diameter 16:45 – 16:55 Dyskusja / Discussion Sala 15:00 – 16:00 I SESJA PLAKATOWA Nowotwory nerki obrad I POSTER SESSION „C” Kidney cancers – Przewodniczący / Chairperson: prof. dr hab. med. Zbigniew Kwias – Współprzewodniczący / Co-Chairperson: dr hab. med. Henryk Zieliński, HALL „C” prof. nadzw. 15:00 – 15:05 SP I – 1 Waldemar Białek, Elżbieta Budzyńska, Krzysztof Bar, Andrzej Nowakowski, Leszek Szewczyk, Radosław Starownik Obraz ultrasonograficzny obustronnych niezłośliwych nowotworów jąder wywodzących się z tkanki pochodzenia nadnerczowego u pacjenta po obustronnej adrenalektomii Sonography of testicular adrenal rest tumors in a patient after bilateral adrenalectomy 15:05 – 15:10 SP I – 2 Karol Nietupski, Tomasz Demkow, Paweł Wiechno, Grażyna Poniatowska, Bożena Sikora, Katarzyna Stencel Efektywność i bezpieczeństwo biopsji zaawansowanych guzów nerek pod kontrolą ultrasonograficzną Safety and effectiveness of ultrasound-guided biopsy in diagnosis of the advanced renal tumors XLI Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Urologicznego26
 27. 27. Szczegółowy program XLI Kongresu Naukowego PTU detailed programme of the XLI PUA Congress15:10 – 15:15 SP I – 3 czwartekMaciej Augustyn, Tomasz Drewniak, Krzysztof Zieliński,Łukasz Czekierda, Andrzej Ruta, Kajetan Juszczak, Zbigniew Moczulski, 8Paweł Banyś, Marek Wyczółkowski września Angiograficzny model nerki generowany komputerowo september 8th Computer-generated model of renal angiography15:15 – 15:20 SP I – 4Beata Banaczyk, Katarzyna Kocznur, Bartosz Dybowski, SalaPiotr Radziszewski, Andrzej Borkowski Charakterystyka kliniczna i metody leczenia chorych z nowotworami obrad nerek na podstawie materiału własnego Clinical characteristics and methods of treatment of renal tumors „C” in our material HALL „C”15:20 – 15:25 SP I – 5Jerzy Michajłowski, Marcin Matuszewski, Jakub Kłącz, Artur Gibas,Kazimierz Krajka Jednoetapowe leczenie obustronnych guzów nerek One-step treatment for bilateral renal tumors15:25 – 15:30 SP I – 6Miłosz Jasiński, Jerzy Siekiera, Andrzej Wronczewski, Andrzej Petrus,Witold Mikołajczak, Krzysztof Kamecki, Krzysztof Kraśnicki,Wojciech Jóźwicki, Tomasz Drewa Radiotermoablacja w leczeniu chorych z nowotworami nerek Radiofrequency ablation in the treatment of renal tumors15:30 – 15:35 SP I – 7Jerzy Michajłowski, Marcin Matuszewski, Michał Studniarek,Kazimierz Krajka Odległe wyniki leczenia chorych na raka nerki za pomocą termoablacji Long-term outcome in patients with renal cell carcinoma treated with radiofrequency ablation15:35 – 15:40 SP I – 8Tomasz Drewniak, Piotr Maciukiewicz,Włodzimierz Klima,Kajetan Juszczak, Zbigniew Moczulski, Maciej Rzepecki,Łukasz Czekierda, Andrzej Ruta, Krzysztof Zieliński Operacje kierowane obrazem w nerkooszczędnym leczeniu chorych na raka nerki (doniesienie wstępne) Nephron Sparing Surgery (NSS) using Augmented Reality for Image Guided Therapy (ARIGT) in patient with renal cancer XLI Congress of the Polish Urological Association 27
 28. 28. Szczegółowy program XLI Kongresu Naukowego PTU detailed programme of the XLI PUA Congressczwartek 15:40 – 15:45 SP I – 9 8 Piotr Petrasz, Marcin Słojewski, Michał Puszyński, Piotr Jachimiak, Andrzej Sikorskiwrześnia Otyłość a ryzyko powikłań podczas retroperitoneoskopowej thseptember 8 resekcji guza nerki Obesity and risk of complications during retroperitoneoscopic resection of kidney tumor 15:45 – 15:50 SP I – 10 Sala Krzysztof Węgrzyn, Marek Lubocki, Jowita Stępniewska obrad Rozsiane wykrzepianie wewnątrznaczyniowe (DIC) przyczyną krwawienia po radykalnym wycięciu nerki z powodu zaawanso- „C” wanego guza Disseminated intravascular coagulation (DIC) as the cause of hemorrhage after radical nephrectomy because of advanced HALL „C” tumor 15:50 – 15:55 SP I – 11 Sebastian Ciszewski, Władysław Błudzin, Jacek Ornat, Artur Jakimów, Marek Łuczak, Dominika Makota, Roman Szwedowski Pęknięcie guza Wilmsa u osoby dorosłej - opis przypadku Rupture of Wilms tumor in an adult – a scase report 15:55 – 16:00 SP I – 12 Marcin Ligaj, Magdalena Dudek, Joanna Rzymkowska, Tomasz Kalinowski, Tomasz Demkow Rak śluzowo-cewkowy i wrzecionowatokomórkowy – opis przypadku Mucinous tubular and spindle cell carcinoma – a case report 16:05 – 16:55 II SESJA PLAKATOWA Nowotwory pęcherza. Badania podstawowe II POSTER SESSION Bladder cancers. Basic science – Przewodniczący / Chairperson: dr hab. med. Tomasz Drewa – Współprzewodnicząca / Co-Chairperson: dr hab. med. Anna Kołodziej 16:05 – 16:10 SP II – 1 Monika Banaszkiewicz, Maria Constantinou, Michał Pietrusiński, Adam Jędrzejczyk, Marek Rożniecki, Piotr Marks, Bogdan Kałużewski Badania nad rolą wybranych czynników środowiskowych i genetycznych w rozwoju raka pęcherza moczowego Studies on the role of selected environmental and genetic factors in urinary bladder carcinogenesis XLI Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Urologicznego28
 29. 29. Szczegółowy program XLI Kongresu Naukowego PTU detailed programme of the XLI PUA Congress16:10 – 16:15 SP II – 2 czwartekEdyta Borkowska, Piotr Marks, Adam Jędrzejczyk, Magdalena Traczyk,Michał Pietrusiński, Monika Banaszkiewicz, Marek Rożniecki, 8Bogdan Kałużewski września Dziesięć lat doświadczeń w pracy z testem UroVysion september 8th Ten years experience with the UroVysion test16:15 – 16:20 SP II – 3Magdalena Traczyk, Edyta Borkowska, Katarzyna Rak, SalaMichał Pietrusiński, Adam Jędrzejczyk, Marek Rożniecki,Bogdan Kałużewski, Piotr Marks obrad Polimorficzne warianty protoonkogenu H-RAS: czy wpływają na wzrost ryzyka zachorowania na nowotwory pęcherza „C” moczowego? Polymorphic variants of H-RAS proto-oncogene: do they influence HALL „C” an increased risk of bladder cancer development?16:20 – 16:25 SP II – 4Edyta Reszka, Zbigniew Jabłonowski, Edyta Wieczorek,Jolanta Gromadzińska, Marek Sosnowski, Wojciech Wąsowicz Polimorfizm genetyczny i ekspresja wybranych enzymów indukowanych przez czynnik transkrypcyjny Nrf2 u mężczyzn chorych na raka pęcherza moczowego Genetic polymorphism and expression of selected enzymes induced by Nrf2 transcription factor among men with bladder cancer16:25 – 16:30 SP II – 5Edyta Borkowska, Adam Jędrzejczyk, Magdalena Traczyk,Michał Pietrusiński, Piotr Marks, Marek Rożniecki, Bogdan Kałużewski Ocena ekspresji genów TP53, Rb, RAS, FGFR3 w przypadkach raka pęcherza moczowego w odniesieniu do występowania mutacji i parametrów klinicznych Evaluating expression of TP53, Rb, RAS, FGFR3 genes in bladder cancer relative to mutation occurrence and clinicopathological parameters16:30 – 16:35 SP II – 6Monika Banaszkiewicz, Maria Constantinou, Michał Pietrusiński,Adam Jędrzejczyk, Piotr Marks, Marek Rożniecki, Bogdan Kałużewski Mutacje CHEK2, polimorfizm 355T/T genu CYP1B1 i zakażenie wirusem HPV u pacjentów z PUNLMP (Papillary Urothelial Neo- plasm of Low Malignant Potential) CHEK2 mutations, CYP1B1 gene 355T/T polymorphism and HPV infection in patients with PUNLMP(Papillary Urothelial Neoplasm of Low Malignant Potential) XLI Congress of the Polish Urological Association 29
 30. 30. Szczegółowy program XLI Kongresu Naukowego PTU detailed programme of the XLI PUA Congressczwartek 16:35 – 16:40 SP II – 7 8 Zbigniew Jabłonowski, Edyta Reszka, Jolanta Gromadzińska, Wojciech Wąsowicz, Marek Sosnowskiwrześnia Ocena zależności między metylacją genu p16 a nasileniem thseptember 8 procesów pro- i antyoksydacyjnych u chorych na raka przejściowokomórkowego pęcherza moczowego w różnych stadiach klinicznych Relationship between p16 promoter methylation and pro- and Sala antioxidant status in patients with transitional cell bladder cancer in different clinical stages obrad „C” 16:40 – 16:45 SP II – 8 Michał Pietrusiński, Adam Jędrzejczyk, Edyta Borkowska, HALL „C” Magdalena Traczyk, Monika Banaszkiewicz, Piotr Marks, Bogdan Kałużewski Detekcja raka pęcherza moczowego w moczu na podstawie profilu metylacji wybranego panelu genów supresorowych Detection of bladder cancer in urine sediments using a hypermethylation panel of selected tumor suppressor genes 16:45 – 16:50 SP II – 9 Tomasz Guszcz, Wiesława Roszkowska-Jakimiec, Ewa Gorodkiewicz, Robert Kozłowski, Andrzej Nazarkiewicz Oznaczenie stężenia aktywnych form katepsyny B w przypadku raka przejściowokomórkowego pęcherza moczowego Determining the concentration of active forms of cathepsine B in patients with transitional cell carcinoma of the bladder 16:50 – 16:55 SP II – 10 Michał Bryczkowski, Zbigniew Wolski, Magdalena Bodnar, Andrzej Marszałek, Jerzy Siekiera, Łukasz Szylberg Ocena przydatności oznaczenia ekspresji E-kadheryny i cytokera- tyn – przy diagnozowaniu mikroprzerzutów u chorych z nacieka- jącym rakiem urotelialnym pęcherza moczowego, poddanych radykalnej cystektomii z rozszerzoną limfadenektomią miedniczą – doniesienie wstępne Evaluating the usefulness of determining the expression of E-cadherin and cytokeratins in the diagnosis of micrometastases in patients with invasive urothelial bladder cancer who were treated with radical cystectomy with extended pelvic lymphadenectomy – a preliminary report XLI Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Urologicznego30
 31. 31. Harmonogram korzystania ze slide roomu Schedule for slide room czwartekHarmonogram korzystania ze slide roomu 8Schedule for slide room września Czas organizatorzy uprzejmie proszą september 8th wystąpienia Autor/Prelegent Kod mówców o obecność w slide roomie Time w niżej podanym terminie/czasie of Author/ Speaker Code Please be so kind and visit the slide presentation room in the indicated timeframe GłównaSESJA ODDZIAŁU PÓŁNOCNO-ZACHODNIEGO PTUSESSION OF THE NORTHWESTERN PUA BRANCH sala obrad11:00 – 11:07 Piotr jarzemski oPz – 1 08.09. od 9:30 – 10:0011:07 – 11:14 Marcin Matuszewski oPz – 2 08.09. od 9:30 – 10:00 Main hall11:14 – 11:21 Marcin Słojewski oPz – 3 08.09. od 9:30 – 10:0011:21 – 11:28 Krzysztof Szkarłat oPz – 4 08.09. od 10:00 – 10:3011:28 – 11:45 Kazimierz Krajka oPz – 5 08.09. od 10:00 – 10:3011 KURS SZKOŁY UROLOGII KOMITETU EDUKACJI PTU11TH COURSE OF THE SCHOOL OF UROLOGY,EDUCATION COMMITTEE OF PUA11:45 – 12:00 Andrzej Borówka SzK – 1 08.09. od 10:00 – 10:3012:00 – 12:15 Tomasz drewa SzK – 2 08.09. od 10:30 – 11:0012:15 – 12:30 Piotr Chłosta SzK – 3 08.09. od 10:30 – 11:0012:30 – 12:45 elżbieta Senkus-Konefka SzK – 4 08.09. od 10:30 – 11:0012:45 – 13:00 Iwona Skoneczna SzK – 5 08.09. od 11:00 – 11:3013:00 – 13:15 jakub dobruch SzK – 6 08.09. od 11:00 – 11:30SESJA SEKCJI ENDOUROLOGII I ESWL PTUSESSION OF THE PUA ENDOUROLOGY AND ESWL SECTION13:15 – 13:20 Piotr Chłosta eNdo – 1 08.09. od 10:30 – 11:0013:20 – 13:30 Andrzej Borówka eNdo – 2 08.09. od 10:00 – 10:3013:30 – 13:40 Tomasz Szydełko eNdo – 3 08.09. od 11:00 – 11:3013:40 – 13:50 Marcin Słojewski eNdo – 4 08.09. od 11:00 – 11:3013:50 – 14:00 Tomasz Borkowski eNdo – 5 08.09. od 11:30 – 12:0014:00 – 14:10 Piotr jarzemski eNdo – 6 08.09. od 11:00 – 11:3014:10 – 14:20 jakub dobruch eNdo – 7 08.09. od 11:30 – 12:0014:20 – 14:30 Andrzej Sikorski eNdo – 8 08.09. od 11:30 – 12:0014:30 – 14:45 Piotr jarzemski eNdo – 9 08.09. od 11:30 – 12:00WYKŁADY ZAPROSZONYCH GOŚCI / GUESTS LECTURES15:30 – 15:45 joerg Seibold w–1 08.09. od 12:00 – 12:3015:45 – 16:00 Andrzej Stelmach w–2 08.09. od 12:00 – 12:3016:00 – 16:30 Romuald zdrojowy w–3 08.09. od 12:00 – 12:30WYKŁAD SATELITARNY SANOFI AVENTISSANOFI AVENTIS SATELLITE LECTURE16:30 – 16:50 Romuald zdrojowy w–4 08.09. od 12:00 – 12:30 XLI Congress of the Polish Urological Association 31
 32. 32. Harmonogram korzystania ze slide roomu Schedule for slide roomczwartek Czas organizatorzy uprzejmie proszą wystąpienia mówców o obecność w slide roomie 8 Time of presentation Autor/Prelegent Author/ Speaker Kod Code w niżej podanym terminie/czasie Please be so kind and visit the slide room in the indicated timeframewrześniaseptember 8th WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW PTU GENERAL ASSEMBLY OF THE PUA MEMBERS 17:15 – 17:30 Marek Sosnowski PTU – 1 08.09. od 15:30 – 16:00 17:40 – 17:50 Tomasz demkow PTU - 2 08.09. od 15:30 – 16:00 17:50 – 17:57 waldemar Różański PTU - 3 08.09. od 15:30 – 16:00 Główna 17:57 – 18:02 Andrzej Paradysz PTU - 4 08.09. od 15:30 – 16:00sala obrad 18:02 – 18:10 18:10 – 18:15 Romuald zdrojowy zbigniew wolski PTU - 5 PTU - 6 08.09. od 16:00 – 16:30 08.09. od 16:00 – 16:30 Main hall WYKŁAD NA OTWARCIE KONGRESU THE OPENING LECTURE OF THE CONGRESS 19:50 – 20:10 Peter Hammerer w–5 08.09. od 16:00 – 16:30 SESJA WIDEO – CZĘŚĆ I Sala VIDEO SESSION – PART I obrad 11:00 – 11:12 joanna Bagińska Sw/I – 1 08.09. od 9:30 – 10:00 11:12 – 11:24 joanna Bagińska Sw/I – 2 08.09. od 9:30 – 10:00 „B” 11:24 – 11:36 Marek Roslan Sw/I – 3 08.09. od 9:30 – 10:00 11:36 – 11:48 Andrzej Lewicki Sw/I – 4 08.09. od 9:30 – 10:00 11:48 – 12:00 Marek Lipiński Sw/I – 5 08.09. od 10:00 – 10:30 HALL „B” 12:00 – 12:12 Adam Kałużny Sw/I – 6 08.09. od 10:00 – 10:30 12:12 – 12:24 wojciech zachalski Sw/I – 7 08.09. od 10:00 – 10:30 12:24 – 12:36 Adam Kałużny Sw/I – 8 08.09. od 10:30 – 11:00 12:36 – 13:48 Stanisław wroński Sw/I – 9 08.09. od 10:30 – 11:00 12:48 – 13:00 Stanisław wroński Sw/I – 10 08.09. od 10:30 – 11:00 SESJA SEKCJI ADEPTÓW UROLOGII – CZĘŚĆ I SESSION ODF RESIDENTS IN UROLOGY – PART I 15:00 – 15:07 Michał Soczawa SAU/I – 1 08.09. od 12:30 – 13:00 15:07 – 15:14 łukasz Nyk SAU/I – 2 08.09. od 12:30 – 13:00 15:14 – 15:21 Paweł wisz SAU/I – 3 08.09. od 12:30 – 13:00 15:21 – 15:28 Marcin gałęski SAU/I – 4 08.09. od 12:30 – 13:00 15:28 – 15:35 Kamil Muc SAU/I – 5 08.09. od 12:30 – 13:00 15:35 – 15:42 wojciech A. Cieślikowski SAU/I – 6 08.09. od 13:00 – 13:30 15:42 – 15:49 Marek zawadzki SAU/I – 7 08.09. od 13:00 – 13:30 15:49 – 15:56 Michał Skrzypczyk SAU/I – 8 08.09. od 13:00 – 13:30 15:56 – 16:03 Piotr olechowski SAU/I – 9 08.09. od 13:00 – 13:30 16:03 – 16:10 Maciej Tworkiewicz SAU/I – 10 08.09. od 13:00 – 13:30 16:10 – 16:17 Agnieszka Ida SAU/I – 11 08.09. od 14:30 – 15:00 16:17 – 16:24 jarosław Leszniewski SAU/I – 12 08.09. od 14:30 – 15:00 16:24 – 16:31 grzegorz Prokopowicz SAU/I – 13 08.09. od 14:30 – 15:00 16:31 – 16:38 Cezary Kobajło SAU/I – 14 08.09. od 14:30 – 15:00 16:38 – 16:45 Piotr Bryniarski SAU/I – 15 08.09. od 14:30 – 15:00 XLI Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Urologicznego32
 33. 33. Szczegółowy program XLI Kongresu Naukowego PTU detailed programme of the XLI PUA Congress piątek 9 września september 9th Główna sala obradSzczegółowy program Main hallXLI Kongresu NaukowegoPolskiego Towarzystwa UrologicznegoDetailed programme of the XLI PUA Congress09:00 – 10:20 WYKŁADY ZAPROSZONYCH GOŚCI GUESTS LECTURES – Przewodniczący / Chairperson: prof. dr hab. med. Marek Sosnowski – Współprzewodniczący / Co-Chairperson: prof. dr hab. med. Zbigniew Wolski9:00 – 9:20 W–6Hassan Abol-Enein State-of-the-art: urinary diversion procedures State-of-the-art: Odprowadzenie nadpęcherzowe moczu9:20 – 9:40 W–7Igor Korneyev Buccal mucosa urethroplasty in the XIX-th century: Sapezhko experience Plastyka cewki moczowej z użyciem błony śluzowej w XIX wieku – doświadczenia Sapieżki9:40 – 10:00 W–8Jack Schalken Current and future biomarkers in prostate cancer Aktualne i nowe biomarkery raka stercza10:00 – 10:20 W–9Faiz Mumtaz Current status of partial nephrectomy: techniques and outcomes Wspólczesne poglądy na temat częściowego usunięcia nerki z po- wodu guza: technika i ocena wyników XLI Congress of the Polish Urological Association 33
 34. 34. Szczegółowy program XLI Kongresu Naukowego PTU detailed programme of the XLI PUA Congress piątek 10:20 – 12:00 SESJA PROGRAMOWA 9 Leczenie rekonstrukcyjne zwężeń cewki moczowej u mężczyznwrześnia PROGRAMME SESSIONseptember 9th Male urethra reconstructive surgery – Przewodnicząca / Chairperson: prof. Margit Fisch – Współprzewodniczący / Co-Chairperson: prof. dr hab. med. Kazimierz Krajka Główna 10:20 – 10:25 Kazimierz Krajkasala obrad Wprowadzenie / Introduction 10:25 – 10:45 W – 10 Main hall Guido Barbagli Problems of urethral stricture in adult male after penile and urethral reconstructive surgery in childhood Trudności w leczeniu zwężeń cewki u dorosłych, którzy w dzieciń- stwie przeszli zabiegi rekonstrukcyjne prącia i cewki moczowej 10:45 – 11:10 W – 11 Margit Fisch State-of-the-art: urethral stricture disease State-of-the-art: zwężenie cewki moczowej 11:10 – 11:25 W – 12 Marcin Matuszewski Krótkie nawrotowe zwężenia cewki moczowej. Taktyka postępowania Short of recurrence urethral strictures. Tactics of management 11:25 – 12:00 Interactive case discussion / Prezentacja przypadków: dyskusja 12:00 – 14:00 EUROPEJSKA SZKOŁA UROLOGII Postępowanie w przypadku guzów nerki małych rozmiarów EUROPEAN SCHOOL OF UROLOGY Management of small renal masses – Przewodnicząca / Chairperson: prof. Pilar Laguna – Współprzewodniczący / Co-Chairpersons: dr hab. med. Marcin Słojewski, prof. Francesco Porpiglia 12:00 – 12:05 ESU – 1 Pilar Laguna European School of Urology: Unique education opportunity for urologists Europejska Szkoła Urologii – wyjątkowa możliwość edukacji w dziedzinie urologii XLI Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Urologicznego34
 35. 35. Szczegółowy program XLI Kongresu Naukowego PTU detailed programme of the XLI PUA Congress12:05 – 12:25 ESU – 2 piątekPilar Laguna Active surveillance and renal biopsy strategy 9 Stały nadzór i strategia postępowania z uwzględnieniem września biopsji nerki september 9th12:25 – 12:45 ESU – 3Francesco Porpiglia Surgical resection: Open surgery Chirurgiczna resekcja: operacje otwarte Główna12:45 – 13:05 ESU – 4Francesco Porpiglia sala obrad Surgical resection: Laparoscopy − robot Chirurgiczna resekcja: laparoskopia − robot Main hall13:05 – 13:25 ESU – 5Pilar Laguna Ablation Inne techniki niszczenia guzów nerek13:25 – 13:55 ESU – 6Marcin Matuszewski, Marcin Słojewski Interactive case discussion Prezentacja przypadków − dyskusja13:55 – 14:00 Close / Zakończenie14:00 – 15:00 PRZERWA NA OBIAD / BREAK FOR LUNCH15:00 – 16:00 SESJA SATELITARNA IPSEN POLAND Indywidualizacja terapii raka gruczołu krokowego IPSEN POLAND SATELLITE SESSION Individualization of prostate cancer treatment – Przewodniczący / Chairperson: prof. dr hab. med. Zbigniew Wolski15:00 – 15:05Zbigniew Wolski Wprowadzenie / Introduction15:05 – 15:25 W – 13Tomasz Demkow Rola limfadenektomii w operacyjnym leczeniu raka gruczołu krokowego Role of lymphadenectomy in surgical treatment of prostate cancer XLI Congress of the Polish Urological Association 35

×