นักบริหารการศึกษากับไอซีทีในศตวรรษที่21

993 views

Published on

“นักบริหารการศึกษากับไอซีทีในยุคศตวรรษที่ 21”
วันที่ 15 มีนาคม 2557
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
วิทยากร
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
prachyanunn@kmutnb.ac.th http://www.prachyanun.com

Published in: Education
2 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
993
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
38
Comments
2
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

นักบริหารการศึกษากับไอซีทีในศตวรรษที่21

 1. 1. LOGO นักบริหารการศึกษา กับไอซีทีในศตวรรษที่ 21 http://www.prachyanun.com รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ prachyanunn@kmutnb.ac.th http://www.prachyanun.com
 2. 2. www.prachyanun.com prachyanun@hotmail.com Contents Smart Thailand1 ICT Master Plan2 Essential 21st Century Skills3 Trend in Instructional Media4
 3. 3. นักบริหารการศึกษาในศตวรรษที่ 21 นักบริหารการศึกษาผู้ใช้เทคโนโลยีเป็นฐานในการบริหาร ผู้นาแห่งการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ผู้นาแห่งยุคดิจิตอลทางการศึกษา ผู้นาแห่งการเรียนรู้ด้วยไอซีที www.prachyanun.com prachyanun@hotmail.com
 4. 4. e-Thailand e-Government e-Commerce e-Education e-Industry e-Society
 5. 5. KBE e-Society IT For KBE e-Education e-Industry e-Commerce e-Government Human Resource Development Information Infrastructure and Industry Knowledge Management and Organization
 6. 6. ICT Development Program Flagships and Infrastructures in IT 2010 Economy Society Quantity Quality Telecommunication Infrastructure Science and Technology, R&D, Knowledge Information Development, IT Literacy, IT HR e-Industry e-Commerce e-Society e-Education e-Government
 7. 7. Smart Thailand www.prachyanun.com
 8. 8. 2020 Stronger Economy Social Equality Environmental Friendly Smart Agriculture Smart Services Smart Environment (ICT for Green & Green IT) Smart Health Smart Learning Smart Government ICT Human Resources and ICT Competent Workforce ICT Infrastructure ICT Industry
 9. 9. • 50% of population have knowledge and capacity to access, create and use information-literacy ICT Human Resources and ICT Competent Workforce • Raise ICT Readiness Ranking of country at TOP 25 in NRI by 2013 ICT Infrastructure • Enhance the role and important of ICT Industry in the economy, by increasing share of GDP to < 15 % by 2013 ICT Industry
 10. 10. Thai people to knowledge and wisdom Thai economy to sustainable growth Thai society to equality ICT is an important driving force for …
 11. 11. • Connecting all 76 provinces and all 10,000+ local communities (3-5-10 yr?) e- Government • Connecting 15,000 hospitals and healthcare centers (3-5-10 yr?)e-Healthcare • Connecting 30,000 schools and local community education centers (3-5-10 yr?)e-Education • Connecting 70% Thai citizen who are the poor farmers (3-5-10 yr?)e-Agriculture Each Ministry with different visions & development stages But common needs in basic connectivity and key solutions 11
 12. 12. Supply Side  Citizen can access broadband services equally  Private sector share infrastructure efficiently  Government provides USO. Demand Side  e-Government Services  e-Healthcare Services  e-Education Services  e-Agriculture Services  e-Services
 13. 13. www.statista.com/topics/840/smartphones/chart/713 /forecast-of-global-electronic-device-shipments-in- 2013 www.prachyanun.com
 14. 14. http://mxhitech.blogspot.com.au/2013/02/ic t-in-organization.html www.prachyanun.com
 15. 15. Digital Citizen www.prachyanun.com prachyanun@hotmail.com
 16. 16. 21st Century Classroom www.prachyanun.com prachyanun@hotmail.com
 17. 17. ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 www.prachyanun.com prachyanun@hotmail.com
 18. 18. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving) การสื่อสารและความร่วมมือ (Communication and Collaboration) www.prachyanun.com prachyanun@hotmail.com
 19. 19. ทักษะชีวิตและอาชีพ ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว (Flexibility and Adaptability) การริเริ่มและการกากับดูแลตนเองได้ (Initiative and Self-direction) ทักษะด้านสังคมและทักษะข้ามวัฒนธรรม (Social and Cross-Cultural Skills) การมีผลงานและความรับผิดชอบตรวจสอบได้ (Productivity and Accountability) ภาวะผู้นาและความรับผิดชอบ (Leadership and Responsibility) www.prachyanun.com prachyanun@hotmail.com
 20. 20. ทักษะด้านสารสนเทศและสื่อเทคโนโลยี ทักษะด้านสารสนเทศ (Information Literacy) ทักษะด้านสื่อ (Media Literacy) ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information, Communication and Technology Literacy) www.prachyanun.com prachyanun@hotmail.com
 21. 21. สาระหลักและทักษะการดารงชีวิต ความรู้เรื่องโลก (Global Awareness) ความรู้ด้านการเงิน เศรษฐกิจ ธุรกิจและการเป็น ผู้ประกอบการ (Financial, Economic, Business and Entrepreneurial Literacy) ความรู้ด้านการเป็นพลเมืองที่ดี (Civic Literacy) ความรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment Literacy) www.prachyanun.com prachyanun@hotmail.com
 22. 22. องค์ประกอบในการจัดการเรียนรู้ มาตรฐานและการวัดผล หลักสูตรและวิธีการสอน การพัฒนาวิชาชีพ บรรยาการการเรียนรู้ www.prachyanun.com prachyanun@hotmail.com
 23. 23. Bring Your Own Device (BYOD) www.themegallery.com
 24. 24. Social Media as a Teaching and Learning Tool www.themegallery.com
 25. 25. Digital Badges www.themegallery.com
 26. 26. Open Educational Resources (OER) www.themegallery.com
 27. 27. Mobile App Education www.themegallery.com
 28. 28. Flipped Classroom www.themegallery.com
 29. 29. Imagineering Instructional Model Prachyanun Nilsook, Nattakant Utakrit, and Judy Clayden (2014)
 30. 30. บทสรุป  SMART Thailand 2020 นักบริหารการศึกษาไอซีที ในศตรวรรษที่ 21  ทักษะการเรียนรู้นวัตกรรม  ทักษะชีวิตและอาชีพ  ทักษะด้านสารสนเทศและสื่อเทคโนโลยี  สาระสาคัญและทักษะการดารงชีวิต www.prachyanun.com prachyanun@hotmail.com
 31. 31. คาถาม ???นักบริหารการศึกษายุคไอซีที www.prachyanun.com prachyanun@hotmail.com
 32. 32. LOGO http://www.prachyanun.com รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 081-7037515 prachyanunn@kmutnb.ac.th http://www.prachyanun.com

×