การส่งเสริมสนับสนุนการใช้ Ict

2,692 views

Published on

การส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
เพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้
ดำเนินการโดย
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2555
วิทยากร
ผศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
prachyanun@hotmail.com http://www.prachyanun.com
081-7037515

Published in: Education
2 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,692
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1,046
Comments
2
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การส่งเสริมสนับสนุนการใช้ Ict

 1. 1. Company Name การส่ง เสริม สนับ สนุน การใช้ เทคโนโลยีส ารสนเทศและนวัต กรรมเพื่อ การบริห ารจัด การสถานศึก ษาและ ผูช ว ยศาสตราจารย์ ดรย นรู้ ญนัน ท์ ้ ่ การจัด การเรี .ปรัช นิล สุข มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีพ ระจอมเกล้า พระนครเหนือ
 2. 2. PrachyanunNilsook, Ph.D. Contents 1. SMART Thailand 2020 1. SMART Thailand 2020 2. e-Thailand 2. e-Thailand 3. e-Education 3. e-Education 4. ICT Master Plan VEC 4. ICT Master Plan VEC 5. ICT for Vocational Education 5. ICT for Vocational Education www.prachyanun.com
 3. 3. PrachyanunNilsook, Ph.D. ICT 2020 Framework www.prachyanun.com
 4. 4. PrachyanunNilsook, Ph.D. ICT Master Plan www.prachyanun.com
 5. 5. Prachyanun แผนแม่บ ทเทคโนโลยีส ารสนเทศNilsook, Ph.D. และการสือ สาร (ฉบับ ที่ 2) ่ยุท ธศาสตร์ท ี่ 1 การพัฒ นากำา ลัง คนด้า น ICT และ บุค คลทัว ไปให้ม ค วามสามารถในการสร้า งสรรค์ ่ ี ผลิต และใช้ส ารสนเทศอย่า งมีว ิจ ารณญาณและรู้ เท่า ทันยุท ธศาสตร์ท ี่ 2 การบริห ารจัด การระบบ ICT ระดับ ชาติอ ย่า งมีธ รรมภิบ าลยุท ธศาสตร์ท ี่ 3 การพัฒ นาโครงสร้า งพืน ฐาน ้ เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อ สารยุท ธศาสตร์ท ี่ 4 การใช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศและ การสื่อ สารเพื่อ สนับ สนุน การสร้า งธรรมาภิบ าลใน การบริห ารและการบริก ารของภาครัฐยุท ธศาสตร์ท ี่ 5 ยกระดับ ขีด ความสามารถในการ www.prachyanun.com
 6. 6. PrachyanunNilsook, Ph.D. นโยบายบรอดแบนด์แ ห่ง ชาติ www.prachyanun.com
 7. 7. PrachyanunNilsook, Ph.D. ICT Free WiFi www.prachyanun.com
 8. 8. PrachyanunNilsook, Ph.D. e-Thailand e-Government e-Commerce e-Education e-Industry e-Society www.prachyanun.com
 9. 9. PrachyanunNilsook, Ph.D. e-Government e-Citizen e-Service e-Auction e-Procurement e-Revenue e-Custom e-Passport  GFMIS :Government Financial Management Information System GDX : Government Data Exchange ฯลฯ www.prachyanun.com
 10. 10. PrachyanunNilsook, Ph.D. e-Education e-Learning / e-Training m-Learning u-Learning EMIS : Educational Management Information System e-University/e-School/e-Classroom e-Library/e-Journal/e-Book CAI/WBI/WBT Virtual Community ฯลฯ www.prachyanun.com
 11. 11. PrachyanunNilsook, Ph.D. e-Commerce e-Business/e-Market/e-Banking ERP : Enterprise Resource Planning CRM : Customer Relationship Management SCM : Supply Chain Management SOA : Service Oriented Architecture Web Service / Mobile Service B2B : B2C ; B2G EDI : Electronic Data Interchange Cloud Computing ฯลฯ www.prachyanun.com
 12. 12. PrachyanunNilsook, Ph.D. e-Industry e-Logistic , e-Investment SIPA (Software Industry Promotion Agency) Software Park Wireless/Broadband Telecommunication Agriculture Transportation e-Tourism Digital Engineering CAD/CAM Auto CAD ฯลฯ www.prachyanun.com
 13. 13. PrachyanunNilsook, Ph.D. e-Society  Digital Citizens  Smart Card, Credit card ,E-Card  Social Media , Social Networking  Cloud Computing  Creative Economy  Learning Organization  Knowledge Based Society  Digital Life Style /I-plot /Mobile Life  Web 3.0  Virtual Community ฯลฯ www.prachyanun.com
 14. 14. Prachyanun มาตรฐาน ICT ของกระทรวงNilsook, Ph.D. ศึก ษาธิก าร 6 มาตรฐาน  1. ด้า นการบริห ารจัด การ ภายในสถานศึก ษา  2. ด้า นโครงสร้า งพื้น ฐาน  3. ด้า นการเรีย นการสอน  4. ด้า นกระบวนการเรีย นรู้  5. ด้า นทรัพ ยากรการเรีย น รู้ www.prachyanun.com
 15. 15. โทรทัศ น์ค รู
 16. 16. Tablet
 17. 17. iPad
 18. 18. i InnovationIpodIpadIphone
 19. 19. e-Book
 20. 20. e-Journalwww.prachyanun.com
 21. 21. e-Library
 22. 22. e-Learning let me know if you recieved its already. let me know if you recieved its already.
 23. 23. m-Learning
 24. 24. u-Learning
 25. 25. Blended Learning Face to Face + Online Learning
 26. 26. Interactive White board : Hybrid Learning >> www.prachyanun.com
 27. 27. PrachyanunNilsook, Ph.D. ICT Master Plan สอศ. www.prachyanun.com
 28. 28. PrachyanunNilsook, Ph.D. กรอบแนวคิด แผน ICT สอศ. www.prachyanun.com
 29. 29. PrachyanunNilsook, Ph.D. องค์ป ระกอบ ICT สอศ. www.prachyanun.com
 30. 30. PrachyanunNilsook, Ph.D. ยุท ธศาสตร์ ICT สอศ. ยุท ธศาสตร์ท ี่ 1 การผลิต และเสริม สร้า งศัก ยภาพทรัพ ยากรบุค คลด้า น ICT ยุท ธศาสตร์ท ี่ 2 การใช้ ICT ส่ง เสริม สนับ สนุน การเรีย นการสอนและ การเรีย นรู้อ าชีว ศึก ษา ยุท ธศาสตร์ท ี่ 3 การใช้ ICT เพื่อ การบริห ารจัด การอาชีว ศึก ษาและให้ บริก ารทางอาชีว ศึก ษา www.prachyanun.com
 31. 31. คลัง ความรู้
 32. 32. e-Book
 33. 33. R-Radio
 34. 34. R-Tutor
 35. 35. e-Learning เพือ พัฒ นาอาชีพ ่
 36. 36. แหล่ง เรีย นรู้เ ฉพาะทางเทคโนโลยี
 37. 37. PrachyanunNilsook, Ph.D. GFMIS www.prachyanun.com
 38. 38. PrachyanunNilsook, Ph.D. RSLB2007 www.prachyanun.com
 39. 39. PrachyanunNilsook, Ph.D. RSMS2007 www.prachyanun.com
 40. 40. PrachyanunNilsook, Ph.D. ระบบสารสนเทศ สอศ. www.prachyanun.com
 41. 41. PrachyanunNilsook, Ph.D. ใบงาน Chief Information Officer (CIO) ICT เพือ การบริห ารและการบริก าร ่ ในสถานศึก ษา  ICT เพื่อ การเรีย นการสอนและการ เรีย นรู้ใ นสถานศึก ษา  ICT โครงสร้า งพืน ฐานและการ ้ รัก ษาความปลอดภัย  ICT ทีม ีใ นสถานศึก ษา ่ อาชีว ศึก ษา www.prachyanun.com
 42. 42. PrachyanunNilsook, Ph.D. คำา ถาม ??? www.prachyanun.com
 43. 43. Company Name ผูช ว ยศาสตราจารย์ ดร .ปรัช ญนัน ท์ ้ ่ นิล สุข ภาควิช าครุศ าสตร์เ ทคโนโลยี คณะ ครุศ าสตร์อ ุต สาหกรรมมหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีพ ระจอมเกล้า

×