Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hsp kh y4

1,599 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hsp kh y4

 1. 1. KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH HURAIAN SUKATAN PELAJARANKEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH RENDAH TAHUN 4 2002 Pusat Perkembangan Kurikulum
 2. 2. PENDAHULUAN memperoleh kemahiran praktis asas dan pengetahuan berasaskan teknologiKemahiran Kemahiran Hidup merupakan satu mata keusahawanan, dan aspek pengurusan diriHidup pelajaran bercorak amali yang diajar dalam supaya mereka dapat menjalankan kerja- Tahap II Kurikulum Bersepadu Sekolah buat-sendiri serta cenderung berusahaniaga Rendah. Mata pelajaran ini digubal untuk dan mereka cipta mengembangkan keupayaan dalam bidang reka bentuk dan teknologi serta perniagaan dan Kemahiran Kurikulum ini masih menuju ke arah keusahawanan. Bidang ini dapat dikuasai Teknologi, memperkembangkan kebolehan murid dalam melalui penguasaan kemahiran praktis, Kecenderungan kemahiran teknologi, kecenderungan mereka pengetahuan serta pemupukan sikap yang Mereka Cipta, cipta dan semangat keusahawanan. Kemahiran positif berasaskan teknologi dan Semangat asas yang sedemikian dapat digunakan keusahawanan. Keusahawanan sepenuhnya untuk membolehkan murid berdikari dan yakin diri serta mampu menjalani Buku ini disediakan untuk membantu guru kehidupan secara produktif dalam dunia merancang dan melaksanakan kegiatan teknologi dan ekonomi yang kompleks dan tersebut melalui aktiviti dan projek yang sentiasa berubah. Murid juga digalakkan dicadangkan. Kandungannya mendedahkan mengambil inisiatif dan merebut peluang yang tentang kemahiran asas, pengetahuan yang ada secara bijak, kreatif dan inventif. Nilai berkaitan serta nilai dan sikap yang perlu murni, sikap yang positif dan budaya kerja dipupuk seperti berdikari, inovatif, kreatif, tabiat yang baik diterapkan semasa menjalankan kerja yang baik, dan sikap yang positif. aktiviti amali agar kesepaduan dalam mata pelajaran ini dapat diwujudkan. MATLAMAT DALAM EDISI PENYEMAKAN Perubahan Dari segi kandungan, beberapa tajuk KemahiranMatlamat Tidak Dalam edisi semakan, matlamat kurikulum Kandungan Hidup Sekolah Rendah telah disusun semulaBerubah Kemahiran Hidup Sekolah Rendah tidak untuk mengukuhkan kesinambungan dan berubah dan kebanyakan objektif mata mengelakkan pertindihan serta mengemaskini pelajaran dikekalkan. kandungannya. Elemen reka bentuk diberi lebih fokus, elemen ‘Kreativiti dan Reka Cipta’ Mata pelajaran Kemahiran Hidup sekolah ditambah. Terdapat dua bidang dalam rendah bertujuan membolehkan murid Kemahiran Hidup Sekolah Rendah iaitu bidang 1
 3. 3. ‘Reka Bentuk dan Teknologi’ dan ‘Perniagaan 10. Mengenal pasti ciri dan jenis barang yang dan Keusahawanan’. boleh dijual OBJEKTIF KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH 11. Merancang jualan dan menyediakan RENDAH TAHUN 4 barang untuk jualan 12. Menyenaraikan ciri bungkusan yangObjektif Objektif mata pelajaran Kemahiran Hidup Tahun menarik 4 adalah untuk membolehkan murid: 13. Mengira harga jualan dan untung 1. Menggunakan bentuk asas untuk menjana 14. Mengamalkan peraturan dan budaya kerja idea kreatif dalam penghasilan projek yang baik dan selamat. 2. Menerangkan hubung kait bentuk dengan fungsi produk ORGANISASI KANDUNGAN 3. Membuka dan memasang produk untuk TAHUN EMPAT mengenal pasti fungsi komponen Dua Bidang Mata pelajaran ini terbahagi kepada dua bidang 4. Menghasilkan sesuatu projek gabungan iaitu : kayu dengan bahan kitar semula bukan 1. Reka Bentuk dan Teknologi logam 2. Perniagaan dan Keusahawanan 5. Memilih alatan, perkakas, dan bahan serta menggunakannya dengan teknik yang Reka Bentuk Bidang Reka Bentuk dan Teknologi betul dan Teknologi membekalkan murid Tahun Empat dengan pengetahuan dan kemahiran teknologi untuk 6. Mengenal pasti dan membezakan di menghasilkan projek yang berlainan dengan antara litar siri dan selari menggunakan proses reka bentuk. Untuk 7. Menghasilkan projek elektrik tujuan ini, murid didedahkan kepada pengenalan kreativiti serta turut juga melakukan 8. Menyenggaraan alatan tangan dan kajian reka bentuk dan kefungsian produk. perkakas selepas menggunakannya Murid juga menggunakan teknik dan proses pembuatan yang melibatkan bahan gabungan 9. Menghasilkan tanaman hiasan 2
 4. 4. kayu dengan bahan kitar semula bukan logam untuk menguasai kemahiran praktis yang boleh serta penghasilan projek elektrik. Di samping itu, digunakan dalam kehidupan hariannya. murid juga menghasilkan tanaman hiasan dan Penguasaan kemahiran praktis ini meliputi melakukan kerja penyenggaraan alatan yang kemahiran : telah digunakan. Amalan untuk memastikan - membuat lakaran bentuk-bentuk asas keselamatan diri dan orang lain semasa - mereka bentuk dan penghasilan projek melakukan aktiviti turut diberi penekanan. - mengenal pasti dan membezakan litar elektrikPerniagaan dan Bidang Perniagaan dan Keusahawanan - menyenggara dan membaik pulih alatanKeusahawanan membekalkan murid dengan pengetahuan - menghasilkan tumbuhan hiasan mengenai amalan perniagaan dan - mengusahaniaga barang keusahawanan. Mereka mengenal pasti kumpulan sasaran bagi sesuatu jenis barang Murid perlu didedahkan kepada pengetahuan dan mengumpul maklumat untuk mendapatkan yang berkualiti dengan kemahiran yang hendak sumber bekalan. Murid juga merancang dikuasai. Guru tidak seharusnya penyediaan jualan dengan menerapkan etika menyampaikan pengetahuan secara tersendiri jualan semasa aktiviti jual beli. Murid turut atau terasing daripada aktiviti murid. didedahkan cara membuat promosi jualan, melayan pelanggan dan merekod jual beli Mata pelajaran ini juga mementingkan dengan lebih sistematik. Amalan untuk pemupukan nilai dan sikap seperti berdikari, memupuk nilai dan sikap seperti berdikari, yakin inovatif, kreatif, bekerja tanpa membazir, dan diri, inisiatif dan berdaya saing turut ditekankan. berminat menjalankan kerja-buat-sendiri. Murid didedahkan secara tidak langsung tentang kaedah mencari dan menggunakan Kaedah Pelbagai kaedah seperti tunjuk cara, bercerita, peluang perniagaan dengan bijaksana. Pengajaran dan kajian, simulasi, sumbang saran, main peranan, Pembelajaran permainan, temu bual, tinjuan dan lawatan PENEKANAN DAN KAEDAH PENGAJARAN boleh digunakan mengikut kesesuaian keadaan. DAN PEMBELAJARAN Pemilihan kaedah bergantung kepada beberapaPenekanan Pembelajaran Kemahiran Hidup merupakan faktor iaitu objektif pelajaran, kemudahan, saiz pembelajaran melalui pengalaman. Murid kelas, dan taraf kebolehan murid. Guru melakukan sendiri secara aktif pelbagai aktiviti hendaklah mewujudkan suasana pembelajaran 3
 5. 5. yang terbuka supaya kaedah ini dapat 1. Membezakan bentuk-bentuk asas digunakan dengan berkesan untuk dalam pesekitaran menggalakan pembelajaran yang lebih mencabar. 2. Menghubung kait bentuk asas dalam aktiviti membina bentuk produkPenggunaan Dalam menjalankan aktiviti atau membuatBahan projek, guru tidak seharusnya bergantung hanya 3. Menjana idea kreatif dan inovatifTerbuang pada bahan yang dibeli sahaja. Bahan terbuang dan mudah didapati di persekitaran hendaklah 4. Mentafsir lukisan kerja dikenal pasti dan digunakan seberapa banyak yang boleh. Antara bahan tersebut termasuklah 5. Menjana idea-idea baru untuk rotan, buluh, kotak, botol plastik, cengkerang, menyelesaikan masalah dan reja kayu, reja paip plastik, bahagian atau menghasilkan projek komponen mesin yang sudah digunakan lagi 6. Membuat keputusan, memilih projek, seperti skru, bol dan nat, alas bebola dan roda. alatan tangan dan bahan yang diperlukan Penggunaan bahan ini dapat menjimatkan kos di samping dapat menanamkan sifat jimat 7. Mengkelaskan jenis tanaman hiasan. cermat dan inovatif kepada murid. Dengan ini murid akan lebih sedar kepada sumber yang Kaedah Kajian Murid Kemahiran Hidup juga perlu ada di sekeililing mereka dan berupaya Masa Depan mengembangkan daya berfikir secara kritis dan menggunakannya untuk mendapat faedah. kreatif ke arah membentuk masa depan yang lebih sempurna.Kemahiran Kemahiran berfikir secara kritis dan kreatifBerfikir (KBKK) harus menjadi satu landasan dalam Unsur penting Kajian Masa Depan harus pengajaran dan pembelajaran yang mana daya diserapkan dalam pengajaran dan imaginasi, kreativiti murid perlu dijanakan dan pembelajaran Kemahiran Hidup untuk diperkembangkan. merangsang daya intelek dan mengupaya murid untuk menghasilkan produk yang dapat Contoh kemahiran berfikir yang diberi tumpuan memanfaatkan dan memberi sumbangan ke dalam Bidang Pembelajaran "Reka Bentuk dan arah menentukan hala tuju masa depan. Teknologi" termasuk : 4
 6. 6. Contohnya dalam proses mereka bentuk, murid Kerelevanan Aktiviti amali harus dihubung kait dengan amalan mengkaji keadaan yang sedia ada, mencari dalam kehidupan dan pekerjaan agar sesuatu alternatif, membuat pilihan dan akhirnya pengajaran dan pembelajaraan lebih bermakna, menghasilkan produk yang berkenaan Di menyeronokkan dan berguna kepada murid. samping itu murid juga boleh menjangka dan Teknik ini boleh menarik minat murid terhadap meramalkan kesan atau impak produk baru sesuatu aktiviti atau tajuk. mereka dalam senario masa depan. Teknologi Murid perlu digalakkan menggunakan teknologiNilai Murni Nilai murni dan sikap positif serta budaya kerja Maklumat dan maklumat dan komunikasi (ICT) dalam yang relevan harus merentasi aktiviti yang Komunikasi pembelajaran mereka terutamanya dalam dikendalikan. Dengan cara ini, nilai murni dan pengumpulan, pemilihan dan pemprosesan sikap positif seperti berusaha mencapai maklumat. Dengan ini kemahiran ICT murid kecemerlangan, berfikiran terbuka, bersedia juga boleh diperkembangkan seperti melayari menimbangkan pelbagai faktor dan berhati-hati laman web, menggunakan perisian, CD-ROM menggunakan sumber dapat dipupuk supaya dan pengkalan data serta berkomunikasi menjadi kebiasaan dalam pengendalian dan secara elektronik. urusan hidup murid. Begitu juga dengan kesedaran tentang kos sesuatu projek, harus PENGENDALIAN AKTIVITI DAN PENILAIAN diberi penekanan dalam semua projek yang dihasilkan. Pengendalian Selaras dengan penekanan mata pelajaran ini aktiviti kepada penguasaan kemahiran, pencapaiannya Kemahiran interpersonal seperti menghargai hendaklah dibuat melalui aktiviti. Kadang kala pendapat dan usaha orang lain, berkomunikasi aktiviti ini dijalankan secara tersendiri. Pada dengan baik, bersedia menerima ketika yang lain gabungan beberapa aktiviti kritikan membina, memberi dorongan kepada dijalankan untuk menghasilkan projek. orang lain yang menemui kegagalan, menjalin Pengendalian aktiviti dicadangkan mengikut persahabatan, belajar secara koperatif dan peringkat berikut: bekerja secara kumpulan dan memupuk semangat kerjasama dengan rakan a. perancangan sebaya perlu juga diterapkan semasa pengajaran dan pembelajaran. - merancang aktiviti atau projek - merancang bahan dan alatan 5
 7. 7. - merancang kaedah pengajaran - dapat diselesaikan dalam dua waktu pengajaran termasuk waktu untuk murid b. penyampaian mengemas alatan dan tempat kerja ; - motivasi - aktiviti yang dirancangkan sebaik- - tunjuk cara kemahiran baiknya terdiri daripada gabungan - arahan aktiviti dengan unit lain. Contohnya unit Reka - pelaksanaan Bentuk dan Penghasilan Projek - penyeliaan dan bimbingan digabungkan dengan unit Baik Pulih dan Penyenggaraan. c. penilaian - murid mengadakan perbincangan - dapatan dari segi kemahiran, tentang cara menggunakan alatan dan pengetahuan, dan nilai bahan serta langkah menjalankan kerja. - hasil kerja Semasa murid menjalankan kerja, guruAktiviti yang dicadangkan dalam buku ini hendaklah memastikan murid :merupakan aktiviti contoh untuk membolehkanmurid menguasai kemahiran. Aktiviti boleh - sentiasa mengamalkan langkahdibuat secara individu atau secara kumpulan. keselamatan diri dan orang lain, alatan,Murid juga digalakkan mereka cipta projek dan bahan ;secara individu atau secara kumpulan denganpersetujuan guru. Dalam pemilihan aktiviti, - memilih alatan dan bahan yang sesuaibeberapa faktor harus diambil kira oleh guru dan menggunakannya dengan betul danseperti jumlah alatan dan bahan, masa, cermat ;bilangan murid, dan kebolehan murid. Guru - sedar tentang kos alatan dan bahanhendaklah memastikan bahawa : serta menggunakannya secara tidak membazir ; - murid yang ditempatkan dalam kumpulan terdiri daripada murid yang - menjalankan kerja mengikut turutan pelbagai kebolehan ; yang betul ; dan - aktiviti yang dipilih seboleh-bolehnya - menggunakan alatan dan bahan dengan 6
 8. 8. - tidak membiarkannya bersepah-sepah. Ketiga-tiga cara ini boleh digunakan untuk menilai projek atau aktiviti yang dijalankan oleh Di akhir setiap pelajaran guru hendaklah murid sama ada melalui proses kerja atau hasil memastikan murid ; kerja murid. Penilaian yang dijalankan hendaklah mencakupi semua objektif - mengemaskan alatan dan bahan yang pengajaran dan pembelajaran. Penilaian yang telah digunakan ; dijalankan tidak seharusnya menekankan - membersihkan alatan dan menentukan konsep lulus atau tidak lulus. Sebaliknya bilangannya cukup sebelum disimpan ; penilaian itu hendaklah menekankan sama ada dan seseorang murid telah menguasi aspek yang dinilai itu atau belum. Penilaian juga seharusnya - membersihkan tempat kerja dan diri. tidak menekankan perbandingan pencapaian antara seorang murid dengan seorang muridPenilaian Penilaian adalah sebahagian proses pengajaran yang lain. dan pembelajaran. Pengajaran dan pembelajaran akan lebih berkesan sekiranya Guru boleh menilai tahap penguasaan dan penilaian dijalankan secara berterusan. pencapaian murid dari segi kemahiran, Maklumat daripada penilaian yang berterusan perlakuan, amalan, pengetahuan, serta nilai dan ini akan dapat membantu guru mengatasi sikap murid melalui pemerhatian aktiviti dan kelemahan pelajar serta mengukuhkan dan projek yang dijalankan oleh mereka. mempertingkatkan lagi proses pengajaran dan pembelajaran melalui tindakan susulan yang Penilaian yang dijalankan oleh guru perlu dijalankan oleh guru. Tujuan tindakan susulan dicatatkan. Guru boleh mencatat dengan cara adalah untuk memastikan murid akan terus mencatat kenyataan, menanda pada kenyataan, maju. dan memberi gred. Senarai semak adalah satu contoh merekod maklumat penilaian. Penilaian Penilaian bagi mata pelajaran ini boleh yang dijalankan hendaklah direkodkan di dalam dijalankan melalui : buku rekod mengajar dan rekod profil. - pemerhatian KESELAMATAN - lisan - penulisan Keselamatan Am Peraturan dan langkah keselamatan hendaklah 7
 9. 9. sentiasa diamal dan dipatuhi setiap kali Paparkan poster, ilustrasi, danmenjalankan kerja amali. Organisasi bengkel peringatan tentang keselamatan supayadan pengurusan kerja yang mudah boleh dapat difahami oleh semua murid.dilakukan secara bergilir-gilir di kalangan muridbagi memberi mereka pengalaman tambahan 5. Pastikan penjagaan alatan, bahan,serta menanamkan semangat bekerjasama, perkakas, dan mesin hendaklahbertanggungjawab dan berdisilpin. dilakukan berterusan supaya berkeadaan baik dan selamatSemasa menjalankan kerja praktis, guru digunakan.hendaklah memastikan tempat kerja bebasdaripada perkara yang boleh mendatangkan 6. Adakan tempat yang sesuai dan selamatbahaya. Guru hendaklah mengambil segala untuk menyimpan alatan dan bahanlangkah keselamatan sepanjang masa yang mudah terbakar, pecah, danpengajaran dan pembelajaran merbahaya. 7. Labelkan semua alatan dan bahan.Perkara yang perlu diberi perhatian ialah : 8. Pastikan projek yang dijalankan tidak 1. Tunjukkan teladan kerja yang selamat menggunakan kuasa elektrik arus ulang kepada murid alik. 2. Pastikan peraturan keselamatan 9. Jangan menggunakan bekas bahan dipatuhi oleh semua pihak dan tanamkan beracun, bahan kimia, dan bahan yang rasa tanggungjawab terhadap mudah terbakar ; keselamatan diri dan orang lain. 10. Sediakan kit pertolongan cemas serta 3. Bimbing murid mengenal pasti perkara alat memadam api; yang boleh mendatangkan bahaya 11. Ambil tindakan keselamatan apabila 4. Pastikan keadaan tempat kerja berlaku kemalangan; dan mempunyai cahaya yang cukup, pengudaraan yang baik, dan lantai tidak 12. Sediakan buku log untuk mencatat licin kemalangan yang berlaku. 8
 10. 10. Keselamatan Perkara berikut hendaklah diambil perhatian untuk pengajaran Kemahiran Hidup SekolahDiri untuk menjaga keselamatan diri semasa Rendah ialah dua waktu seminggu dan minit menjalankan kerja praktis : dalam sewaktu ialah tiga puluh minit. 1. Patuhi peraturan keselamatan sepanjang masa. 2. Pakailah pakaian yang sesuai dan kemas serta kasut yang bertutup. 3. Ikat rambut yang panjang dengan kemas atau ikat hujung tudung bagi murid dan guru perempuan. 4. Elakkan bermain atau bergurau di tempat kerja. 5. Gunakan alatan dan bahan dengan betul dan selamat 6. Gunakan air dan sabun untuk mencuci tangan selepas bekerja. PEMETAAN DAN KESINAMBUNGAN KANDUNGANPemetaan Susunan kandungan dalam Sukatan PelajaranKandungan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah TahunTahun Empat Empat ada ditunjukkan dalam jadual Pemetaan. Kandungan Sukatan Pelajaran seperti berikut. Peruntukan masa yang dinyatakan merupakan cadangan untuk membantu guru dalam penyediaan perancangan pengajaran. Masa 9
 11. 11. FORMAT HURAIAN Cadangan Lajur ketiga, iaitu Cadangan Aktiviti Aktiviti Pembelajaran bertujuan membantu guruTiga Lajur Huraian kurikulum ini diperincikan dalam tiga Pembelajaran merancang dan membekalkan pengalaman lajur iaitu Bidang / Unit / Tajuk Pembelajaran; pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dan Hasil Pembelajaran; dan Cadangan Aktiviti bermakna kepada murid. Guru boleh Pembelajaran. mengubahsuai cadangan ini dan mereka bentuk aktiviti tambahan yang bersesuaian denganBidang, Unit Dalam lajur pertama, bidang pembelajaran, unit kebolehan murid dan keadaan sekelilingdan Hasil pembelajaran dan tajuk berkenaan dinyatakan. mereka.Pembelajaran Dalam lajur dua dinyatakan mengenai hasil pembelajaran, keluasan dan kedalaman skop Huraian untuk Tahun Empat diperincikan setiap unit pembelajaran dihuraikan dalam seperti berikut. bentuk objektif perlakuan yang boleh diukur. Hasil pembelajaran dibahagikan kepada tiga aras. Pemeringkatan kemahiran dan pengetahuan kepada aras tertentu bertujuan untuk membantu guru menyampaikan pengajaran dan pembelajaran yang lebih berkesan dengan mengambil kira kadar pembelajaran dan keupayaan murid.Aras Aras 1 merupakan aras asas yang mesti dikuasai oleh semua murid sebelum mereka meneruskan pembelajaran ke Aras 2. Aras 2 merangkumi kandungan yang perlu dipelajari oleh semua murid selepas mereka menguasai kandungan Aras 1. Aras 3 merupakan aras pengayaan untuk murid yang berupaya melepasi pembelajaran Aras 1 dan 2. Dengan ini kekompleksian pembelajaran meningkat dari Aras 1 ke Aras 3. 10
 12. 12. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun Empat BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN Bidang Pembelajaran : 1. Reka Bentuk dan Teknologi 1.1 Keselamatan dan Organisasi Bengkel (Cadangan peruntukan masa ialah 1 minggu) a. Peraturan keselamatan Aras 1 Mengamalkan langkah keselamatan Guru menerangkan dan membincangkan : semasa menjalankan aktiviti Langkah keselamatan Mempraktikkan cara menyimpan Cara menyimpan alatan dan bahan secara alatan dan bahan dengan selamat tersusun, teratur dan selamat Pengenalan kepada kit pertolongan cemas Murid perlu melaporkan kepada guru jika berlaku sebarang kecederaan atau kemalangan Mencatat rekod kemalangan kecil dan kecederaan dalam buku rekod kecederaan Memberi penerangan mengenai cara memadamkan kebakaran 11
 13. 13. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun Empat BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN PERINGATAN : Carta peraturan keselamatan hendaklah dipamerkan di dalam bengkel Rawatan lanjut bagi kecederaan perlulah dirujuk kepada doktor di hospital atau klinik yang berdekatan b. Organisasi bengkel Aras 1 Menyediakan struktur organisasi Menentukan peranan murid dalam bengkel tempat kerja seperti melantik ketua formen (ketua kelas), formen (penolong ketua kumpulan kerja) dan penolong formen (penolong ketua kumpulan kerja) Menyediakan jadual tugas harian di bengkel Sesi perbincangan dan bercerita tentang cara perlupusan sisa yang betul Semua bahan yang dibuang disebut sisa Cara pelupusan sisa : Kambus tanah Insinerator (pembakaran) Pengkomposan 12
 14. 14. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun Empat BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN 1.2 Kreativiti dan Reka Cipta (Cadangan peruntukan masa ialah 8 minggu) a. Pengenalan kreativiti (Cadangan peruntukan masa ialah 3 minggu) i. Pendedahan kepada Aras 1 bentuk asas reka bentuk Mengenal pasti bentuk asas reka Menunjuk contoh asas reka bentuk segi empat, bentuk bulatan, segi tiga dalam 2D dan 3D berasaskan unsur dan prinsip lukisan Melakar bentuk asas Membuat lakaran bentuk asas Menyenaraikan objek di persekitaran Memerhati bentuk asas di dalam kelas dan yang mempunyai persamaan dengan persekitaran bagi menjana idea bentuk asas Membuat lawatan di persekitaran sekolah, taman pemainan bagi menjana idea Melakar objek-objek yang berkaitan dengan bentuk asas Membina bentuk asas secara 3D Membuat bentuk asas 3D menggunakan pensel, ii. Mengenal idea pen, krayon, arang dan pensel warna. berdasarkan gambar Aras 1 atau objek Mengenal pasti idea berdasarkan Contoh objek ialah : bola(sfera), kotak (kuib atau 13
 15. 15. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun Empat BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN objek kuboid), botol (slinder) dan skitel (piramid) Melakar objek berdasarkan bentuk Mencantum bentuk asas bagi menghasilkan asal objek seperti bulatan membentuk cermin mata atau segi empat membentuk almari. Sumber bahan seperti kertas, plastisin, span Membina objek berdasarkan lakaran di dan tanah liat atas dengan menggunakan bahan yang bersesuaian iii. Komunikasi tampak Aras 1 Murid mencatat idea baru daripada Membuat persembahan hasil dan persembahan. binaan secara lisan b. Kajian reka bentuk dan kefungsian produk (Cadangan peruntukan masa ialah 4 minggu) i. Kajian bentuk luaran Aras 1 produk Mengenal pasti kegunaan produk Produk hasil pengeluaran seperti cawan, gelas, bekas pensel, beg, kasut, basikal dan barang kelengkapan domestik Menghubungkaitkan bentuk dengan Mengaitkan rupa bentuk dengan fungsi produk fungsi produk contoh: Bentuk cawan yang bertangkai supaya mudah dipegang 14
 16. 16. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun Empat BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN Melakar reka bentuk luaran Tunjuk cara melakar dengan menggunakan pelbagai produk media seperti pen, pensel, krayon, arang, dan pensel warna ii. Memasang model Aras 1 berpandukan manual Murid membaca arahan dan lukisan dalam Membaca manual manual Memilih dan memasang komponen Pelbagai set binaan boleh digunakan serentak Membandingkan model yang telah secara berkumpulan, berpasangan atau individu dipasang dengan manual Sumber bahan ialah set binaan yang statik Menguji dan melaras model Aras 2 Sumber bahan ialah set binaan yang Memasang model yang lebih kompleks mengandungi gear dan roda serta boleh berpandukan manual berfungsi Aras 3 Mereka model baru dari set binaan Murid memberikan penerangan dan membuat demonstrasi menggunakan model yang telah Menerangkan fungsi model baru dipasang iii. Membuka dan memasang produk Aras 1 Alatan tangan yang digunakan seperti pemutar untuk mengkaji skru rata, pemutar skru philips, spanar boleh komponen Mengenal pasti jenis dan fungsi alatan laras dan playar muncung tirus tangan 15
 17. 17. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun Empat BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN Mengenal pasti jenis dan fungsi Pengikat dan penyantum yang digunakan seperti pengikat dan penyantum bol dan nat, skru dan sesendal Membuka dan mengenal pasti fungsi komponen Memasang semula komponen Contoh aktiviti ialah membuka dan memasang supaya berfungsi lampu suluh, loceng basikal,pengasah pensel, pensel mekanikal dan pam basikal e. Pendokumentasian Aras 1 (Cadangan peruntukan masa Mengumpul dan merekod Menyimpan maklumat dalam fail ialah 1 minggu) maklumat 16
 18. 18. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun Empat BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN 1.3 Reka Bentuk dan Penghasilan Projek (Cadangan peruntukan masa ialah 5 minggu) a. Mereka bentuk dan Aras 1 menghasilkan projek gabungan kayu dengan Menentukan projek berpandukan kad Lukisan projek dan langkah kerja disediakan bahan kitar semula kerja dengan jelas dalam kad kerja bukan logam Membaca lukisan projek Mengenal pasti alatan tangan Penerangan nama dan fungsi alatan tangan yang berkaitan Menentukan jenis bahan dan kuantiti Contoh bahan kitar semula seperti botol Mengukur, menanda dan memotong minuman plastik, kadbod, polisterin, straw bahan projek minuman, batang ais krim, dan lidi sate Memasang komponen projek Membuat projek berpandukan kad kerja yang disediakan Membuat kemasan Cadangan bahan untuk kemasan ialah cat sembur, foil aluminium atau kertas hiasan Murid perlu mengamalkan langkah keselamatan semasa menggunakan cat sembur. Gunakan topeng hidung. Contoh projek ialah bekas pensel, tabung wang 17
 19. 19. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun Empat BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN dan bekas bunga Aras 2 Mereka bentuk dan membuat Persembahan hasil projek projek berdasarkan minat murid 18
 20. 20. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun Empat BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN1.4 Elektrik dan Elektronik (Cadangan peruntukan masa ialah 4 minggu) a. Penghasilan projek Aras 1 elektrik Mengenal pasti nama, fungsi dan Komponen yang digunakan ialah mentol, sel simbol komponen kering 1.5 V, suis dan buzer Mengenal pasti alatan tangan Penerangan fungsi alatan seperti skru rata, Philips, penjalur wayar dan playar muncung tirus Membuat penyambungan litar Sambungan litar siri dan litar selari Mengenal pasti litar siri dan litar selari Membezakan di antara litar siri dan litar selari Catatan : Mentol L1 dan L2 boleh digantikan dengan buzer ( simbol buzer ) Memerhati perbezaan kecerahan pada mentol atau mendengar kekuatan bunyi buzer Aras 2 Membaca dan menterjemah lukisan litar 19
 21. 21. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun Empat BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN Memilih alatan, bahan dan Penerangan fungsi alatan seperti pemutar skru komponen rata, philips, penjalur wayar dan playar muncung tirus Mengukur, memotong, membentuk dan menjalur wayar Tunjuk cara mengukur, memotong dan menjalur wayar dengan menggunakan alatan tangan Memintal dan mengikat wayar pada tamatan komponen Contoh projek ialah lampu suluh, lampu meja dan lampu hiasan Menguji litar Membuat kemasan 20
 22. 22. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun Empat BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN 1.5 Baik pulih dan Penyenggaraan (Cadangan peruntukan masa ialah 1 minggu) a. Penyenggaraan Aras 1 Alatan tangan Mengenal pasti bahan dan agen Bahan dan agen pembersih seperti minyak pembersih tanah, thinner, minyak pelincir dan sabun. Membersih alatan tangan Alatan tangan yang berkaitan seperti playar gabung, playar muncung tirus, gergaji, pemutar skru, gunting dan penjalur wayar. Meminyak untuk tujuan Kerja pembersihan dan penjagaan berus cat perlindungan dan perlinciran yang telah digunakan perlu juga diberi penekanan oleh guru selepas kerja praktikal. Menyimpan alatan tangan Menjalankan aktiviti menyenggara alatan tangan. 21
 23. 23. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun Empat BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN 1.7 Tanaman Hiasan ( Cadangan peruntukan masa ialah 8 minggu ) a. Pengenalan Aras 1 Tanaman Hiasan dibahagikan kepada beberapa Mengenal beberapa jenis tanaman kumpulan mengikut kegunaan bentuk dan ciri hiasan pertumbuhan : pokok naungan, pokok hiasan,pokok renek, pokok menjalar dan memanjat, pokok palma, pokok kaktus, rumput dan bunga semusim Tumpuan diberi kepada penanaman bunga semusim Mempamerkan beberapa contoh pokok bunga b. Pemilihan biji benih Aras 1 semusim Memilih bijih benih pokok bunga Mempamerkan beberapa contoh biji benih pokok semusim bunga semusim seperti balung ayam , marigold, keembong, bunga butang dan zinnia Menyedia medium semaian Medium semaian daripada campuran tanah,bahan organik dan pasir dengan nisbah 2:1:1 Menyemai biji benih pokok bunga Tunjuk cara menyemai biji benih bunga semusim semusim 22
 24. 24. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun Empat BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN Aras 2 Membincangkan sifat biji benih Membincangkan sifat-sifat biji benih yang yang berkualiti berkualiti seperti cukup matang, bernas, bebas daripada serangga perosak dan penyakit c. Penanaman Aras 1 Mengenal dan memilih bekas tanaman Menunjukkan contoh bekas tanaman seperti pasu, beg politena dan bekas lain (bahan guna semula) Menyediakan bekas penanaman Tunjuk cara membersih, menutup lubang saliran dan memasukan medium penanaman Menyediakan medium penanaman Tunjuk cara menyediakan medium penanaman ‘John Innes Potting Mixture’ dengan nisbah 3:2:1 Mengubah anak pokok ke dalam Tunjuk cara menanam anak pokok bunga bekas semusim dalam bekas Murid menanam anak pokok tanaman hiasan di Aras 2 dalam bekas secara kumpulan Menyediakan batas penanaman Tunjuk cara penyediaan batas tanaman hiasan Murid melakukan kerja penyediaan batas di dalam kumpulan seperti membersih kawasan dan menggembur tanah membina batas dan pembajaan asas 23
 25. 25. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun Empat BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN Menanam anak pokok tanaman Tunjuk cara menanam anak pokok hiasan Murid menanam anak pokok di batas secara kumpulan c. Penjagaan Aras 1 Menjaga tanaman hiasan dalam Tunjuk cara penjagaan pokok bunga hiasan bekas Murid menjaga tanaman hiasan secara kumpulan seperti menyiram, merumput, menggembur tanah, membaja dan memangkas Aras 2 Menjaga tanaman hiasan di batas Tunjuk cara penggunaan alat perkebunan seperti cangkul, tajak, dan pencakar Murid menjaga tanaman hiasan di batas secara berkumpulan 24
 26. 26. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun Empat BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN Bidang Pembelajaran : 2. Perniagaan dan Keusahawanan 2.1 Barang JualanCadangan peruntukan masa ialah 2 minggu) a. Kumpulan sasaran Aras 1 Mengumpul maklumat barang Kumpulan sasaran terbahagi kepada murid dan keperluan, kesukaan dan yang mampu guru dibeli oleh murid dan guru Mengkelas barang mengikut Kajian melalui pemerhatian, temu bual dan soal keperluan, kesukaan dan yang mampu selidik murid dan guru dibeli oleh murid dan guru Maklumat seperti pendapatan, jantina dan umur digunakan dalam kajian b. Jenis barang yang Borang soal selidik disediakan oleh guru sesuai dijual Aras 1 Menyenarai jenis barang yang boleh Membuat senarai jenis barang yang boleh dijual dijual kepada murid dan guru kepada murid dan guru berdasarkan analisis kajian Aras 2 Membuat keputusan barang yang Senarai barang dibuat dengan menggunakan 25
 27. 27. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun Empat BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN boleh dijual kepada murid dan guru Lembaran pengurusan grafik c. Sumber bekalan Aras 1 Mengumpul maklumat cara Mengumpul maklumat dan memilih pembekal mendapatkan bekalan berdasarkan: - Harga Memilih pembekal - Kualiti barang - Syarat jualan - Pengangkutan dan jarak - Boleh dipercayai (reputasi) 26
 28. 28. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun Empat BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN2.2 Merancang dan menyediakan jualan (Cadangan peruntukan masa ialah 2 minggu) a. Membuat rancangan Aras 1 jualan Mengenal pasti cara mendapatkan Maklumat dalam rancangan jualan: modal - Modal - Barang Menyediakan maklumat barang jualan - Kuantiti - Pembekal Membuat rancangan jualan - Cara jualan - Lokasi Menyediakan jadual kerja b. Menyediakan Aras 1 barang jualan Menyediakan barang jualan Murid diberi latihan menetapkan harga jualan Harga jualan = harga belian + untung Aras 2 Menentukan tujuan membungkus Pecah pukal barang untuk jualan iaitu menyukat, dan melabel dan menimbang barang dalam unit kecil Tujuan membungkus : - daya tarikan - keselamatan - membeza dengan barangan lain Melabel maklumat barang 27
 29. 29. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun Empat BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN 2.3 Mempromosi Jualan (Cadangan peruntukan masa ialah 1 minggu) a. Promosi melalui Aras 1 pembungkusan Menyatakan maksud dan tujuan Promosi bermaksud usaha penjual promosi memperkenalkan sesuatu barangan Menerangkan ciri bungkusan yang Tujuan promosi : sesuai untuk promosi - menyebarkan maklumat barangan - menimbulkan minat terhadap barangan Ciri bungkusan yang menarik dari segi : - bentuk - rupa - warna - sesuai dengan jenis barang - tahan lama - mudah dibawa - mengingatkan pelanggan Membungkus barang untuk tujuan - meluaskan pasaran barangan promosi Menunjukkan pelbagai contoh pembungkusan Hubungkaitkan aktiviti pecah pukal dengan Aras 2 pembungkusan Membanding beza bungkusan Murid membawa pelbagai jenis pembungkusan yang menarik dan kurang menarik 28
 30. 30. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun Empat BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN Aras 3 Menilai pembungkusan yang Mengadakan pertandingan membuat dihasilkan untuk tujuan promosi pembungkusan dan murid menilai hasilnya 29
 31. 31. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun Empat BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN 2.4 Mengurus JualanCadangan peruntukan masa ialah 1 minggu) a. Melayan pelanggan Aras 1 Menunjukkan cara layanan yang baik Aktiviti simulasi melayan pelanggan dan cekap Mengira dengan cepat dan tepat Mengira jumlah harga barang dan wang baki Aras 2 Membuat inferens etika jualan Layanan baik terhadap pelanggan : - Mengambil hati pembeli - Jujur - Peramah - menghormati - menghargai pelanggan Etika penjual: - Jujur - Adil - Menepati masa dan janji Projek jualan sebenar 30
 32. 32. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun Empat BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN 2.5 Merekod JualanCadangan peruntukan masa ialah 2 minggu) a. Merekod barang Aras 1 Merekod barang jualan Merekod barang jualan dalam kad inventori Mengira baki barang jualan Latihan mengisi kad inventori b. Merekod pendapatandan Aras 1 perbelanjaan Menyediakan rekod pendapatan dan Merekod pendapatan dan perbelanjaan jualan perbelanjaan jualan dalam borang yang disediakan c. Mengira untung atau rugi Aras 1 Mengira untung atau rugi Latihan mengira untung atau rugi Untung atau rugi = pendapatan – atau Untung atau rugi = jualan belian 31
 33. 33. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun Empat PEMETAAN BIDANG / UNIT/ TAJUK PEMBELAJARAN DALAM SUKATAN PELAJARAN KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH RENDAH BIDANG/ UNIT/ TAJUK PEMBELAJARAN TAHUN 4 TAHUN 5 TAHUN 61. Reka Bentuk dan Teknologi 27 27 27 1.1 Keselamatan Dan Organisasi Bengkel 1 a. Peraturan keselamatan b. Organisasi bengkel 1.2 Kreativiti dan Reka Cipta 8 7 7 a. Pengenalan kreativiti b. Kajian reka bentuk dan kefungsian produk c. Penyelesaian masalah d. Penghasilan projek reka cipta e. Pendokumentasian 1.3 Reka Bentuk dan Penghasilan Projek 5 5 a. Mereka bentuk dan menghasilkan projek gabungan kayu dengan bahan kitar semula bukan logam b. Mereka bentuk dan menghasilkan projek berasaskan logam dan bahan kitar semula 1.4 Elektrik dan Elektronik 4 4 5 a. Penghasilan projek elektrik b. Penghasilan projek elektronik 1.5 Baik Pulih dan Penyenggaraan 1 1 5 a. Penyenggaraan alatan tangan b. Penyenggaraan bahagian bangunan c. Penyenggaraan dan membaiki kerosakan pada mesin mudah d. Penyenggaraan dan membaiki kerosakan pada perabot 1.6 Jahitan 2 2 a. Membaiki pakaian b. Penghasilan artikel 32
 34. 34. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun Empat BIDANG/ UNIT/ TAJUK PEMBELAJARAN TAHUN 4 TAHUN 5 TAHUN 6 1.7 Tanaman Hiasan 8 a. Pengenalan b. Pemilihan biji benih c. Penanaman d. Penjagaan 1.8 Ikan Hiasan 8 a. Pengenalan b. Penyediaan bekas c. Pengurusan 1.9 Tanaman Sayuran 8 a. Penyediaan tapak b. Penanaman dan penjagaan c. Pemungutan hasil2. Perniagaan dan keusahawanan 8 8 8 2.1 Barang Jualan 2 a. Kumpulan sasaran b. Jenis barang yang sesuai dijual c. Sumber bekalan 2.2 Merancang dan Menyediakan Jualan 2 2 2 a. Membuat rancangan jualan b. Menyediakan barang jualan 2.3 Mempromosi Jualan 1 2 2 a. Promosi melalui pembungkusan b. Promosi melalui poster c. Promosi melalui katalog 2.4 Mengurus Jualan 1 2 1 a. Melayan pelanggan b. Mendapatkan pesanan c. Menyusun atur barang 2.5 Merekod Jualan 2 a. Merekod barang b. Merekod pendapatan dan perbelanjaan c. Mengira untung atau rugi 33
 35. 35. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun Empat BIDANG/ UNIT/ TAJUK PEMBELAJARAN TAHUN 4 TAHUN 5 TAHUN 6 2.6 Mengurus Perbelanjaan Diri 2 a. Merekod pendapatan dan perbelanjaan b. Merancang perbelanjaan 2.7 Risiko Dalam Perniagaan 1 a. Risiko dan cara mengurangkannya 2.8 Sikap Pengguna Yang Bijak 2 a. Mendapatkan maklumat barang b. Etika perniagaan dan hak penggunaJUMLAH 35 35 35 34

×