Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hsp kh y6

118 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hsp kh y6

 1. 1. KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH HURAIAN SUKATAN PELAJARANKEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH RENDAH TAHUN 6 2002 Pusat Perkembangan Kurikulum
 2. 2. PENDAHULUAN memperoleh kemahiran praktis asas dan pengetahuan berasaskan teknologiKemahiran Kemahiran Hidup merupakan satu mata keusahawanan, dan aspek pengurusan diriHidup pelajaran bercorak amali yang diajar dalam supaya mereka dapat menjalankan kerja- Tahap II Kurikulum Bersepadu Sekolah buat-sendiri serta cenderung berusahaniaga Rendah. Mata pelajaran ini digubal untuk dan mereka cipta mengembangkan keupayaan dalam bidang reka bentuk dan teknologi serta perniagaan dan Kemahiran Kurikulum ini masih menuju ke arah keusahawanan. Bidang ini dapat dikuasai Teknologi, memperkembangkan kebolehan murid dalam melalui penguasaan kemahiran praktis, Kecenderungan kemahiran teknologi, kecenderungan mereka pengetahuan serta pemupukan sikap yang Mereka Cipta, cipta dan semangat keusahawanan. Kemahiran positif berasaskan teknologi dan Semangat asas yang sedemikian dapat digunakan keusahawanan. Keusahawanan sepenuhnya untuk membolehkan murid berdikari dan yakin diri serta mampu menjalani Buku ini disediakan untuk membantu guru kehidupan secara produktif dalam dunia merancang dan melaksanakan kegiatan teknologi dan ekonomi yang kompleks dan tersebut melalui aktiviti dan projek yang sentiasa berubah. Murid juga digalakkan dicadangkan. Kandungannya mendedahkan mengambil inisiatif dan merebut peluang yang tentang kemahiran asas, pengetahuan yang ada secara bijak, kreatif dan inventif. Nilai berkaitan serta nilai dan sikap yang perlu murni, sikap yang positif dan budaya kerja dipupuk seperti berdikari, inovatif, kreatif, tabiat yang baik diterapkan semasa menjalankan kerja yang baik, dan sikap yang positif. aktiviti amali agar kesepaduan dalam mata pelajaran ini dapat diwujudkan. MATLAMAT DALAM EDISI PENYEMAKAN Perubahan Dari segi kandungan, beberapa tajuk KemahiranMatlamat Tidak Dalam edisi semakan, matlamat kurikulum Kandungan Hidup Sekolah Rendah telah disusun semulaBerubah Kemahiran Hidup Sekolah Rendah tidak untuk mengukuhkan kesinambungan dan berubah dan kebanyakan objektif mata mengelakkan pertindihan serta mengemaskini pelajaran dikekalkan. kandungannya. Elemen reka bentuk diberi lebih fokus, elemen ‘Kreativiti dan Reka Cipta’ Mata pelajaran Kemahiran Hidup sekolah ditambah. Terdapat dua bidang dalam rendah bertujuan membolehkan murid Kemahiran Hidup Sekolah Rendah iaitu bidang 1
 3. 3. ‘Reka Bentuk dan Teknologi’ dan ‘Perniagaan 10. Mengenal pasti ciri dan jenis barang yang dan Keusahawanan’. boleh dijual OBJEKTIF KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH 11. Merancang jualan dan menyediakan RENDAH TAHUN 6 barang untuk jualan 12. Menyenaraikan ciri bungkusan yangObjektif Objektif mata pelajaran Kemahiran Hidup Tahun menarik 4 adalah untuk membolehkan murid: 13. Mengira harga jualan dan untung 1. Menggunakan bentuk asas untuk menjana 14. Mengamalkan peraturan dan budaya kerja idea kreatif dalam penghasilan projek yang baik dan selamat. 2. Menerangkan hubung kait bentuk dengan fungsi produk ORGANISASI KANDUNGAN 3. Membuka dan memasang produk untuk TAHUN 6 mengenal pasti fungsi komponen Dua Bidang Mata pelajaran ini terbahagi kepada dua bidang 4. Menghasilkan sesuatu projek gabungan iaitu : kayu dengan bahan kitar semula bukan 1. Reka Bentuk dan Teknologi logam 2. Perniagaan dan Keusahawanan 5. Memilih alatan, perkakas, dan bahan serta menggunakannya dengan teknik yang Reka Bentuk Bidang Reka Bentuk dan Teknologi betul dan Teknologi membekalkan murid Tahun Empat dengan pengetahuan dan kemahiran teknologi untuk 6. Mengenal pasti dan membezakan di menghasilkan projek yang berlainan dengan antara litar siri dan selari menggunakan proses reka bentuk. Untuk 7. Menghasilkan projek elektrik tujuan ini, murid didedahkan kepada pengenalan kreativiti serta turut juga melakukan 8. Menyenggaraan alatan tangan dan kajian reka bentuk dan kefungsian produk. perkakas selepas menggunakannya Murid juga menggunakan teknik dan proses pembuatan yang melibatkan bahan gabungan 9. Menghasilkan tanaman hiasan 2
 4. 4. kayu dengan bahan kitar semula bukan logam untuk menguasai kemahiran praktis yang boleh serta penghasilan projek elektrik. Di samping itu, digunakan dalam kehidupan hariannya. murid juga menghasilkan tanaman hiasan dan Penguasaan kemahiran praktis ini meliputi melakukan kerja penyenggaraan alatan yang kemahiran : telah digunakan. Amalan untuk memastikan - membuat lakaran bentuk-bentuk asas keselamatan diri dan orang lain semasa - mereka bentuk dan penghasilan projek melakukan aktiviti turut diberi penekanan. - mengenal pasti dan membezakan litar elektrikPerniagaan dan Bidang Perniagaan dan Keusahawanan - menyenggara dan membaik pulih alatanKeusahawanan membekalkan murid dengan pengetahuan - menghasilkan tumbuhan hiasan mengenai amalan perniagaan dan - mengusahaniaga barang keusahawanan. Mereka mengenal pasti kumpulan sasaran bagi sesuatu jenis barang Murid perlu didedahkan kepada pengetahuan dan mengumpul maklumat untuk mendapatkan yang berkualiti dengan kemahiran yang hendak sumber bekalan. Murid juga merancang dikuasai. Guru tidak seharusnya penyediaan jualan dengan menerapkan etika menyampaikan pengetahuan secara tersendiri jualan semasa aktiviti jual beli. Murid turut atau terasing daripada aktiviti murid. didedahkan cara membuat promosi jualan, melayan pelanggan dan merekod jual beli Mata pelajaran ini juga mementingkan dengan lebih sistematik. Amalan untuk pemupukan nilai dan sikap seperti berdikari, memupuk nilai dan sikap seperti berdikari, yakin inovatif, kreatif, bekerja tanpa membazir, dan diri, inisiatif dan berdaya saing turut ditekankan. berminat menjalankan kerja-buat-sendiri. Murid didedahkan secara tidak langsung tentang kaedah mencari dan menggunakan Kaedah Pelbagai kaedah seperti tunjuk cara, bercerita, peluang perniagaan dengan bijaksana. Pengajaran dan kajian, simulasi, sumbang saran, main peranan, Pembelajaran permainan, temu bual, tinjuan dan lawatan PENEKANAN DAN KAEDAH PENGAJARAN boleh digunakan mengikut kesesuaian keadaan. DAN PEMBELAJARAN Pemilihan kaedah bergantung kepada beberapaPenekanan Pembelajaran Kemahiran Hidup merupakan faktor iaitu objektif pelajaran, kemudahan, saiz pembelajaran melalui pengalaman. Murid kelas, dan taraf kebolehan murid. Guru melakukan sendiri secara aktif pelbagai aktiviti hendaklah mewujudkan suasana pembelajaran 3
 5. 5. yang terbuka supaya kaedah ini dapat 1. Membezakan bentuk-bentuk asas digunakan dengan berkesan untuk dalam pesekitaran menggalakan pembelajaran yang lebih mencabar. 2. Menghubung kait bentuk asas dalam aktiviti membina bentuk produkPenggunaan Dalam menjalankan aktiviti atau membuatBahan projek, guru tidak seharusnya bergantung hanya 3. Menjana idea kreatif dan inovatifTerbuang pada bahan yang dibeli sahaja. Bahan terbuang dan mudah didapati di persekitaran hendaklah 4. Mentafsir lukisan kerja dikenal pasti dan digunakan seberapa banyak yang boleh. Antara bahan tersebut termasuklah 5. Menjana idea-idea baru untuk rotan, buluh, kotak, botol plastik, cengkerang, menyelesaikan masalah dan reja kayu, reja paip plastik, bahagian atau menghasilkan projek komponen mesin yang sudah digunakan lagi 6. Membuat keputusan, memilih projek, seperti skru, bol dan nat, alas bebola dan roda. alatan tangan dan bahan yang diperlukan Penggunaan bahan ini dapat menjimatkan kos di samping dapat menanamkan sifat jimat 7. Mengkelaskan jenis tanaman hiasan. cermat dan inovatif kepada murid. Dengan ini murid akan lebih sedar kepada sumber yang Kaedah Kajian Murid Kemahiran Hidup juga perlu ada di sekeililing mereka dan berupaya Masa Depan mengembangkan daya berfikir secara kritis dan menggunakannya untuk mendapat faedah. kreatif ke arah membentuk masa depan yang lebih sempurna.Kemahiran Kemahiran berfikir secara kritis dan kreatifBerfikir (KBKK) harus menjadi satu landasan dalam Unsur penting Kajian Masa Depan harus pengajaran dan pembelajaran yang mana daya diserapkan dalam pengajaran dan imaginasi, kreativiti murid perlu dijanakan dan pembelajaran Kemahiran Hidup untuk diperkembangkan. merangsang daya intelek dan mengupaya murid untuk menghasilkan produk yang dapat Contoh kemahiran berfikir yang diberi tumpuan memanfaatkan dan memberi sumbangan ke dalam Bidang Pembelajaran "Reka Bentuk dan arah menentukan hala tuju masa depan. Teknologi" termasuk : 4
 6. 6. Contohnya dalam proses mereka bentuk, murid Kerelevanan Aktiviti amali harus dihubung kait dengan amalan mengkaji keadaan yang sedia ada, mencari dalam kehidupan dan pekerjaan agar sesuatu alternatif, membuat pilihan dan akhirnya pengajaran dan pembelajaraan lebih bermakna, menghasilkan produk yang berkenaan Di menyeronokkan dan berguna kepada murid. samping itu murid juga boleh menjangka dan Teknik ini boleh menarik minat murid terhadap meramalkan kesan atau impak produk baru sesuatu aktiviti atau tajuk. mereka dalam senario masa depan. Teknologi Murid perlu digalakkan menggunakan teknologiNilai Murni Nilai murni dan sikap positif serta budaya kerja Maklumat dan maklumat dan komunikasi (ICT) dalam yang relevan harus merentasi aktiviti yang Komunikasi pembelajaran mereka terutamanya dalam dikendalikan. Dengan cara ini, nilai murni dan pengumpulan, pemilihan dan pemprosesan sikap positif seperti berusaha mencapai maklumat. Dengan ini kemahiran ICT murid kecemerlangan, berfikiran terbuka, bersedia juga boleh diperkembangkan seperti melayari menimbangkan pelbagai faktor dan berhati-hati laman web, menggunakan perisian, CD-ROM menggunakan sumber dapat dipupuk supaya dan pengkalan data serta berkomunikasi menjadi kebiasaan dalam pengendalian dan secara elektronik. urusan hidup murid. Begitu juga dengan kesedaran tentang kos sesuatu projek, harus PENGENDALIAN AKTIVITI DAN PENILAIAN diberi penekanan dalam semua projek yang dihasilkan. Pengendalian Selaras dengan penekanan mata pelajaran ini aktiviti kepada penguasaan kemahiran, pencapaiannya Kemahiran interpersonal seperti menghargai hendaklah dibuat melalui aktiviti. Kadang kala pendapat dan usaha orang lain, berkomunikasi aktiviti ini dijalankan secara tersendiri. Pada dengan baik, bersedia menerima ketika yang lain gabungan beberapa aktiviti kritikan membina, memberi dorongan kepada dijalankan untuk menghasilkan projek. orang lain yang menemui kegagalan, menjalin Pengendalian aktiviti dicadangkan mengikut persahabatan, belajar secara koperatif dan peringkat berikut: bekerja secara kumpulan dan memupuk semangat kerjasama dengan rakan a. perancangan sebaya perlu juga diterapkan semasa pengajaran dan pembelajaran. - merancang aktiviti atau projek - merancang bahan dan alatan 5
 7. 7. - merancang kaedah pengajaran - dapat diselesaikan dalam dua waktu pengajaran termasuk waktu untuk murid b. penyampaian mengemas alatan dan tempat kerja ; - motivasi - aktiviti yang dirancangkan sebaik- - tunjuk cara kemahiran baiknya terdiri daripada gabungan - arahan aktiviti dengan unit lain. Contohnya unit Reka - pelaksanaan Bentuk dan Penghasilan Projek - penyeliaan dan bimbingan digabungkan dengan unit Baik Pulih dan Penyenggaraan. c. penilaian - murid mengadakan perbincangan - dapatan dari segi kemahiran, tentang cara menggunakan alatan dan pengetahuan, dan nilai bahan serta langkah menjalankan kerja. - hasil kerja Semasa murid menjalankan kerja, guruAktiviti yang dicadangkan dalam buku ini hendaklah memastikan murid :merupakan aktiviti contoh untuk membolehkanmurid menguasai kemahiran. Aktiviti boleh - sentiasa mengamalkan langkahdibuat secara individu atau secara kumpulan. keselamatan diri dan orang lain, alatan,Murid juga digalakkan mereka cipta projek dan bahan ;secara individu atau secara kumpulan denganpersetujuan guru. Dalam pemilihan aktiviti, - memilih alatan dan bahan yang sesuaibeberapa faktor harus diambil kira oleh guru dan menggunakannya dengan betul danseperti jumlah alatan dan bahan, masa, cermat ;bilangan murid, dan kebolehan murid. Guru - sedar tentang kos alatan dan bahanhendaklah memastikan bahawa : serta menggunakannya secara tidak membazir ; - murid yang ditempatkan dalam kumpulan terdiri daripada murid yang - menjalankan kerja mengikut turutan pelbagai kebolehan ; yang betul ; dan - aktiviti yang dipilih seboleh-bolehnya - menggunakan alatan dan bahan dengan 6
 8. 8. - tidak membiarkannya bersepah-sepah. Ketiga-tiga cara ini boleh digunakan untuk menilai projek atau aktiviti yang dijalankan oleh Di akhir setiap pelajaran guru hendaklah murid sama ada melalui proses kerja atau hasil memastikan murid ; kerja murid. Penilaian yang dijalankan hendaklah mencakupi semua objektif - mengemaskan alatan dan bahan yang pengajaran dan pembelajaran. Penilaian yang telah digunakan ; dijalankan tidak seharusnya menekankan - membersihkan alatan dan menentukan konsep lulus atau tidak lulus. Sebaliknya bilangannya cukup sebelum disimpan ; penilaian itu hendaklah menekankan sama ada dan seseorang murid telah menguasi aspek yang dinilai itu atau belum. Penilaian juga seharusnya - membersihkan tempat kerja dan diri. tidak menekankan perbandingan pencapaian antara seorang murid dengan seorang muridPenilaian Penilaian adalah sebahagian proses pengajaran yang lain. dan pembelajaran. Pengajaran dan pembelajaran akan lebih berkesan sekiranya Guru boleh menilai tahap penguasaan dan penilaian dijalankan secara berterusan. pencapaian murid dari segi kemahiran, Maklumat daripada penilaian yang berterusan perlakuan, amalan, pengetahuan, serta nilai dan ini akan dapat membantu guru mengatasi sikap murid melalui pemerhatian aktiviti dan kelemahan pelajar serta mengukuhkan dan projek yang dijalankan oleh mereka. mempertingkatkan lagi proses pengajaran dan pembelajaran melalui tindakan susulan yang Penilaian yang dijalankan oleh guru perlu dijalankan oleh guru. Tujuan tindakan susulan dicatatkan. Guru boleh mencatat dengan cara adalah untuk memastikan murid akan terus mencatat kenyataan, menanda pada kenyataan, maju. dan memberi gred. Senarai semak adalah satu contoh merekod maklumat penilaian. Penilaian Penilaian bagi mata pelajaran ini boleh yang dijalankan hendaklah direkodkan di dalam dijalankan melalui : buku rekod mengajar dan rekod profil. - pemerhatian KESELAMATAN - lisan - penulisan Keselamatan Am Peraturan dan langkah keselamatan hendaklah 7
 9. 9. sentiasa diamal dan dipatuhi setiap kali Paparkan poster, ilustrasi, danmenjalankan kerja amali. Organisasi bengkel peringatan tentang keselamatan supayadan pengurusan kerja yang mudah boleh dapat difahami oleh semua murid.dilakukan secara bergilir-gilir di kalangan muridbagi memberi mereka pengalaman tambahan 5. Pastikan penjagaan alatan, bahan,serta menanamkan semangat bekerjasama, perkakas, dan mesin hendaklahbertanggungjawab dan berdisilpin. dilakukan berterusan supaya berkeadaan baik dan selamatSemasa menjalankan kerja praktis, guru digunakan.hendaklah memastikan tempat kerja bebasdaripada perkara yang boleh mendatangkan 6. Adakan tempat yang sesuai dan selamatbahaya. Guru hendaklah mengambil segala untuk menyimpan alatan dan bahanlangkah keselamatan sepanjang masa yang mudah terbakar, pecah, danpengajaran dan pembelajaran merbahaya. 7. Labelkan semua alatan dan bahan.Perkara yang perlu diberi perhatian ialah : 8. Pastikan projek yang dijalankan tidak 1. Tunjukkan teladan kerja yang selamat menggunakan kuasa elektrik arus ulang kepada murid alik. 2. Pastikan peraturan keselamatan 9. Jangan menggunakan bekas bahan dipatuhi oleh semua pihak dan tanamkan beracun, bahan kimia, dan bahan yang rasa tanggungjawab terhadap mudah terbakar ; keselamatan diri dan orang lain. 10. Sediakan kit pertolongan cemas serta 3. Bimbing murid mengenal pasti perkara alat memadam api; yang boleh mendatangkan bahaya 11. Ambil tindakan keselamatan apabila 4. Pastikan keadaan tempat kerja berlaku kemalangan; dan mempunyai cahaya yang cukup, pengudaraan yang baik, dan lantai tidak 12. Sediakan buku log untuk mencatat licin kemalangan yang berlaku. 8
 10. 10. Keselamatan Perkara berikut hendaklah diambil perhatian untuk pengajaran Kemahiran Hidup SekolahDiri untuk menjaga keselamatan diri semasa Rendah ialah dua waktu seminggu dan minit menjalankan kerja praktis : dalam sewaktu ialah tiga puluh minit. 1. Patuhi peraturan keselamatan sepanjang masa. 2. Pakailah pakaian yang sesuai dan kemas serta kasut yang bertutup. 3. Ikat rambut yang panjang dengan kemas atau ikat hujung tudung bagi murid dan guru perempuan. 4. Elakkan bermain atau bergurau di tempat kerja. 5. Gunakan alatan dan bahan dengan betul dan selamat 6. Gunakan air dan sabun untuk mencuci tangan selepas bekerja. PEMETAAN DAN KESINAMBUNGAN KANDUNGANPemetaan Susunan kandungan dalam Sukatan PelajaranKandungan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah TahunTahun Empat Empat ada ditunjukkan dalam jadual Pemetaan. Kandungan Sukatan Pelajaran seperti berikut. Peruntukan masa yang dinyatakan merupakan cadangan untuk membantu guru dalam penyediaan perancangan pengajaran. Masa 9
 11. 11. meningkat dari Aras 1 ke Aras 3. FORMAT HURAIAN Cadangan Lajur ketiga, iaitu Cadangan Aktiviti Aktiviti Pembelajaran bertujuan membantu guruTiga Lajur Huraian kurikulum ini diperincikan dalam tiga Pembelajaran merancang dan membekalkan pengalaman lajur iaitu Bidang / Unit / Tajuk Pembelajaran; pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dan Hasil Pembelajaran; dan Cadangan Aktiviti bermakna kepada murid. Guru boleh Pembelajaran. mengubahsuai cadangan ini dan mereka bentuk aktiviti tambahan yang bersesuaian denganBidang, Unit Dalam lajur pertama, bidang pembelajaran, unit kebolehan murid dan keadaan sekelilingdan Hasil pembelajaran dan tajuk berkenaan dinyatakan. mereka.Pembelajaran Dalam lajur dua dinyatakan mengenai hasil Huraian untuk Tahun Empat diperincikan pembelajaran, keluasan dan kedalaman skop seperti berikut. setiap unit pembelajaran dihuraikan dalam bentuk objektif perlakuan yang boleh diukur. Hasil pembelajaran dibahagikan kepada tiga aras. Pemeringkatan kemahiran dan pengetahuan kepada aras tertentu bertujuan untuk membantu guru menyampaikan pengajaran dan pembelajaran yang lebih berkesan dengan mengambil kira kadar pembelajaran dan keupayaan murid.Aras Aras 1 merupakan aras asas yang mesti dikuasai oleh semua murid sebelum mereka meneruskan pembelajaran ke Aras 2. Aras 2 merangkumi kandungan yang perlu dipelajari oleh semua murid selepas mereka menguasai kandungan Aras 1. Aras 3 merupakan aras pengayaan untuk murid yang berupaya melepasi pembelajaran Aras 1 dan 2. Dengan ini kekompleksian pembelajaran 10
 12. 12. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun Enam BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN Bidang Pembelajaran: 1. Reka Bentuk dan Teknologi 1.2 Kreativiti dan Reka Cipta (Cadangan peruntukan masa ialah 6 minggu) d. Penghasilan Projek Aras 1 Reka Cipta Mengenal pasti masalah Perbincangan mengenai tujuan membina projek Mengumpul maklumat Menjalankan pemerhatian, temubual dan kaedah lain bagi mendapatkan maklumat Menyelesaikan masalah melalui lakaran Lakaran ialah lukisan kasar tentang objek yang dilukis Memilih lakaran yang paling sesuai Lukisan projek ialah lukisan yang mempunyai dimensi tinggi, lebar dan panjang Merancang dan menyediakan lukisan projek Pemilihan alatan dan bahan yang bersesuaian. Menyediakan alatan dan bahan Penggunaan bahan kitar semula digalakkan Membina projek 1
 13. 13. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun Enam BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN Membuat kemasan Menguji kefungsian projek dan Sesi persembahan dan kritik diadakan membuat pembaikan e. Pendokumentasian Aras 1 (Cadangan peruntukan Mengumpul dan menyimpan maklumat dari Mengumpul dan merekod maklumat ialah 1 minggu ) aspek pernyataan masalah, lakaran idea, pemilihan lakaran, penjelasan ciptaan dan anggaran kos Membuat Buku Idea Perbincangan kekuatan dan kelemahan projek 2
 14. 14. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun Enam BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN 1.4 Elektrik dan Elektronik ( Cadangan peruntukan masa ialah 5 minggu ) b. Penghasilan projek Aras 1 elektronik Membaca dan menterjemah litar Contoh projek ialah penguji keterusan litar projek Memilih alatan, bahan dan komponen Mengukur, memotong dan menjalur wayar Memasang komponen mengikut litar projek Menguji litar projek dan membuat Komponen yang digunakan ialah LED, perintang pembaikan tetap dan bateri Bahan digunakan ialah bongkah penyambung, pemegang bateri dan klip buaya. PERINGATAN : Jangan membuat pengujian pada sumber bekalan arus ulang alik 240V 3
 15. 15. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun Enam BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN Aras 2 Menyediakan beberapa contoh pengalir dan Menguji beberapa bahan pengalir penebat . dan penebat Contoh bahan pengalir ialah aluminium, kuprum dan air. Contoh bahan penebat ialah kayu, plastik , kaca dan asbestos. Aras 3 Membuat projek menggunakan set pengelip Membuat projek elektrik dan elektronik 4
 16. 16. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun Enam BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN 1.5 Baik pulih dan penyenggaraan ( Cadangan peruntukan masa ialah 5 minggu ) b. Penyenggaran dan membaiki kerosakan Aras 1 pada mesin mudah Mengenal pasti bahagian yang perlu Menyenggara dan baik pulih pam basikal dan dibaik pulih bahagian basikal seperti loceng dan brek basikal Memilih bahan dan alatan tangan Alatan tangan yang tangan yang diperlukan yang sesuai untuk kerja membaik seperti playar gabung boleh laras, pemutar skru pulih rata, pemutar skru philips, tukul bonggol bulat dan penggumpil tayar Menjalankan kerja baik pulih dan menggantikan komponen yang rosak Bahan yang diperlukan seperti gris, minyak pelincir, kertas las, glu sentuh dan kain reja Memeriksa, menguji dan melaras Penekanan tentang penyimpanan alatan tangan dan bahan selepas kerja amali perlu diutamakan Aras 2 Memeriksa, menguji dan melaras Memilih alatan tangan dan bahan yang sesuai rantai basikal Meneggangkan rantai basikal secara individu atau berkumpulan 5
 17. 17. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun Enam BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN Aras 3 Menampal tiub basikal Penampal tiub siap guna boleh digunakan Mengganti tiub basikal d. Penyenggaraan dan Aras 1 membaiki kerosakan kecil pada perabot Contoh perabot ialah kerusi dan meja murid. Mengenal pasti bahagian yang rosak Alatan tangan yang diperlukan seperti tukul Memilih alatan tangan dan bahan kuku kambing, gergaji, sesiku L, pita pengukur dan kekunci Allen Membaiki atau mengganti bahagian Bahan yang diperlukan ialah paku, skru, glu, yang rosak kertas las, kayu dan papan lapis 6
 18. 18. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun Enam BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN 1.6 Jahitan (Cadangan peruntukan masa ialah 2 minggu) Aras 1 b. Penghasilan artikel Mengenal pasti bahan terpakai untuk Bahan terpakai yang boleh dijadikan artikel dikitar semula jahitan ialah seperti pakaian, langsir tingkap dan kusyen lama Menjahit artikel mudah daripada Tunjuk cara menjahit artikel mudah seperti bahan terpakai bekas pensel, bekas duit syiling, beg serba Aras 2 guna, pengikat rambut, cekak rambut, alas pinggan, alas dulang dan alas gelas. Mengenal pasti jenis mata jahitan hiasan dan bahan hiasan Murid menjahit artikel mudah Mata jahitan asas yang dpelajari di Tahun 5 Menghias artikel boleh digunakan sebagai jahitan hiasan pada artikel Contoh jahitan yang lain seperti jahitan silang pangkah, insang pari dan jahitan rantai Bahan hiasan adalah labuci, renda dan benang sulam Murid menghias artikel yang telah disiapkan di aras satu Hasil kerja dipemer dan dinilai 7
 19. 19. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun Enam BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN 1.9 Tanaman sayuran (Cadangan peruntukan masa ialah 8 minggu) Aras 1 a. Penyedian tapak Menyatakan peralatan perkebunan dan kegunaannya Mempamerkan peralatan pekebunan yang biasa Mengenal pasti tapak/kawasan yang digunakan seperti; cangkul, sudip tangan dan sesuai untuk ditanam dengan sayur- pencakar tangan sayuran. Di antara bahan yang boleh dijadikan sungkupan adalah seperti: Membersihkan tapak rumput kering, jerami padi, pelepah kelapa atau penutup plastik hitam bersalut aluminium.. Menggembur tanah Jika sekolah tidak mempunyai kawasan/tanah Membina batas yang sesuai, aktiviti menanam sayur-sayuran boleh dilakukan di dalam bekas. Membubuh baja asas Meletakkan sungkupan Aras 2 Menanam sayur-sayuran secara hidroponik Memilih jenis sayuran yang sesuai ditanam secara hidroponik 8
 20. 20. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun Enam BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN Menyenarai dan memasang peralatan sistem hidroponik Sistem yang dipilih ialah Hidroponik Kultur Air Takung (KAT). medium - span, benang/kapas batu bekas - palung/bekas palstik Menyemai biji benih larutan baja dan air penutup - polistrin Menyediakan larutan nutrien Aras 1 Menyediakan larutan nutrien mengikut kadar yang disyorkan b. Penanaman dan Mengenal pasti jenis sayur-sayuran penjagaan yang hendak ditanam Murid menanam sayur-sayuran di kawasan sekolah secara kumpulan. Menyemai biji benih Jenis sayur-sayuran : Daun, buah, ubi atau akar dan kekacang Biji benih halus disemai dikotak atau tapak semaian sementara biji benih besar disemai Menanam sayur-sayuran di batas atau terus ke batas dalam bekas 9
 21. 21. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun Enam BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN Menyiram dengan kaedah dan kuantiti yang sesuai Membuat penjarangan dan menyulam Menunjuk cara kerja penjagaan seperti penyiraman, membuat penjarangan, merumput Merumput dan membaja dan membaja, kerja pengawalan perosak dan penyakit Mengawal perosak dan penyakit Kerja-kerja pengawalan perosak dan penyakit yang menggunakan racun kimia hendaklah Aras 2 dilakukan oleh guru Memilih jenis sayuran yang sesuai Nota: ditanam dalam pasu atau bekas Sekolah yang mempunyai kawasan terhad aktiviti menanam sayur-sayuran hendaklah Menyediakan campuran tanah untuk dilakukan dalam bekas seperti pasu atau penanaman sayuran dalam pasu atau penanaman secara hidroponik bekas c. Pemungutan hasil Menjaga sayuran dalam pasu/bekas Perkara yang perlu diberi perhatian dalam penjagaan sayuran dalam pasu atau bekas ialah ruang, cahaya, penyiraman dan pembajaan. Aras 1 Murid memungut hasil tanaman sayur- Mengenal pasti tempoh matang sayuran dan membuat kendalian lepas tuai sayuran yang sesuai untuk dipungut seperti menggred, membersih dan hasil membungkus/mengikat. 10
 22. 22. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun Enam BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN Mengendalikan hasil lepas tuai Nota: Guru boleh dapatkan nasihat teknikal teknologi menanam sayur-sayuran daripada agensi pertanian yang berhampiran seperti MARDI atau Jabatan Pertanian Panduan menanam sayur-sayuran boleh juga didapati didalam majalah atau Risalah Bingkisan Pertanian keluaran Jabatan Pertanian Semenanjung Malaysia. 11
 23. 23. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun Enam BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARANBidang Pembelajaran2. Perniagaan dan Keusahawanan 2.2 Merancang dan Menyediakan Barang Jualan (Cadangan Peruntukan masa ialah 2 minggu) a. Membuat rancangan Aras 1 jualan Menerangkan cara mendapat bekalan Maksud komisen: melalui komisen Bayaran yang diterima kerana menjual atau menguruskan penjualan barang orang lain Menyenaraikan barang yang sesuai Sumbangsaran menyenaraikan barang yang dijual secara komisen sesuai dijual secara komisen Membuat rancangan jualan Membuat jadual kerja Aras 2 Faedah menjual secara komisen: Menghuraikan faedah menjual barang - Modal tidak diperlukan untuk mendapatkan secara komisen 12
 24. 24. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun Enam BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN bekalan - Risiko rendah - Kos promosi ditanggung oleh pembekal b. Menyediakan barang Aras 1 jualan Mengenal pasti pengendalian jualan Latihan mengira peratus komisen boleh secara komisen dijalankan Sumbangsaran pengendalian jualan secara komisen 13
 25. 25. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun Enam BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN2.3 Mempromosi Jualan (Cadangan peruntukan masa ialah 2 minggu) c. Promosi melalui Aras 1 Gunakan katalog yang sedia ada sebagai katalog panduan murid Menyenarai kandungan yang perlu dalam katalog Simulasi mempromosi barang menggunakan katalog Merekabentuk dan menghasilkan katalog mudah untuk barang yang hendak dijual Mempromosi dan menjual barang menggunakan katalog Main Peranan : Aras 2 Beri tumpuan kepada kecekapan bertutur dan penyampaian maklumat oleh murid semasa Menilai cara mempromosi barang jualan bersemuka menggunakan katalog Murid menilai rakan sekelas menjalankan promosi barang menggunakan katalog 14
 26. 26. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun Enam BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN2.4 Mengurus Jualan (Cadangan peruntukan masa ialah I minggu) c. Menyusun atur barang Aras 1 Menerangkan cara yang sesuai untuk Latihan menyusun atur barang. Beri tumpuan susun atur barang yang hendak dijual kepada kebersihan tempat, rak atau meja, Menyusun atur barang untuk keselamatan dan kekemasan persediaan jualan Aras 2 Menilai susun atur barang yang Projek jualan sebenar menarik dan kurang menarik 15
 27. 27. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun Enam BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN2.7 Risiko Dalam Perniagaan (Cadangan peruntukan masa ialah 1 minggu) a. Risiko dan cara Aras 1 mengurangkannya Menyatakan maksud risiko Maksud risiko ialah kemungkinan atau bahaya kerugian dalam perniagaan Menyenaraikan risiko dalam Risiko dalam perniagaan: perniagaan yang biasa dihadapi Kecurian, kebakaran, pecah amanah, bencana semasa menjual alam, kemalangan, penipuan dan kegawatan ekonomi Mengenal pasti punca risiko Punca risiko : Kecuaian, pengurusan tidak cekap, kurang pengawasan, sistem penyimpanan rekod yang lemah Mencadangkan cara mengurangkan risiko Cara mengurangkan risiko : Membuat perancangan dengan teliti Mengenal pasti beberapa pilihan penyelesaian Mengambil insurans Sumbangsaran cara mengurangkan risiko 16
 28. 28. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun Enam BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN2.8 Sikap pengguna yang bijak (cadangan peruntukan masa ialah 2 minggu) a. Mendapatkan maklumat Aras 1 barang Mengenal pasti ciri barang yang Keadaan fizikal barang : masih baik Rupa, warna, bau, rasa dan tekstur Membuat buku skrap label barang dan menandakan maklumat penting. Aras 2 Membuat inferens melalui pemerhatian barang Membanding beza barang yang yang masih baik dan barang yang rosak masih baik dan barang yang rosak Contoh : b. Etika perniagaan dan Beras, susu, keropok, roti hak pengguna Aras 1 Menerangkan etika perniagaan Kaitkan etika perniagaan dengan aktiviti mempromosi dan mengurus jualan dalam Tahun 4 dan Tahun 5 Mengenal pasti hak pengguna Perbincangan hak pengguna: Hak mendapat maklumat Hak mendapat gantirugi Hak untuk memilih 17
 29. 29. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun Enam BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN Aras 2 Menghuraikan tanggungjawab Perbincangan mengenai murid sebagai pengguna pengguna yang bertanggungjawab menjaga kemudahan sekolah dan kemudahan awam Keratan akhbar digunakan Sudut pengguna diwujudkan 18
 30. 30. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun Enam PEMETAAN BIDANG / UNIT/ TAJUK PEMBELAJARAN DALAM SUKATAN PELAJARAN KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH RENDAH BIDANG/ UNIT/ TAJUK PEMBELAJARAN TAHUN 4 TAHUN 5 TAHUN 61. Reka Bentuk dan Teknologi 27 27 27 1.1 Keselamatan Dan Organisasi Bengkel 1 a. Peraturan keselamatan b. Organisasi bengkel 1.2 Kreativiti dan Reka Cipta 8 7 7 a. Pengenalan kreativiti b. Kajian reka bentuk dan kefungsian produk c. Penyelesaian masalah d. Penghasilan projek reka cipta e. Pendokumentasian 1.3 Reka Bentuk dan Penghasilan Projek 5 5 a. Mereka bentuk dan menghasilkan projek gabungan kayu dengan bahan kitar semula bukan logam b. Mereka bentuk dan menghasilkan projek berasaskan logam dan bahan kitar semula 1.4 Elektrik dan Elektronik 4 4 5 a. Penghasilan projek elektrik b. Penghasilan projek elektronik 1.5 Baik Pulih dan Penyenggaraan 1 1 5 a. Penyenggaraan alatan tangan b. Penyenggaraan bahagian bangunan c. Penyenggaraan dan membaiki kerosakan pada mesin mudah 19
 31. 31. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun Enam BIDANG/ UNIT/ TAJUK PEMBELAJARAN TAHUN 4 TAHUN 5 TAHUN 6 d. Penyenggaraan dan membaiki kerosakan pada perabot 1.6 Jahitan 2 2 a. Membaiki pakaian b. Penghasilan artikel 1.7 Tanaman Hiasan 8 a. Pengenalan b. Pemilihan biji benih c. Penanaman d. Penjagaan 1.8 Ikan Hiasan 8 a. Pengenalan b. Penyediaan bekas c. Pengurusan 1.9 Tanaman Sayuran 8 a. Penyediaan tapak b. Penanaman dan penjagaan c. Pemungutan hasil2. Perniagaan dan keusahawanan 8 8 8 2.1 Barang Jualan 2 a. Kumpulan sasaran b. Jenis barang yang sesuai dijual c. Sumber bekalan 2.2 Merancang dan Menyediakan Jualan 2 2 2 a. Membuat rancangan jualan b. Menyediakan barang jualan 2.3 Mempromosi Jualan 1 2 2 a. Promosi melalui pembungkusan b. Promosi melalui poster c. Promosi melalui katalog 12
 32. 32. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun Enam BIDANG/ UNIT/ TAJUK PEMBELAJARAN TAHUN 4 TAHUN 5 TAHUN 6 2.4 Mengurus Jualan 1 2 1 a. Melayan pelanggan b. Mendapatkan pesanan c. Menyusun atur barang 2.5 Merekod Jualan 2 a. Merekod barang b. Merekod pendapatan dan perbelanjaan c. Mengira untung atau rugi 2.6 Mengurus Perbelanjaan Diri 2 a. Merekod pendapatan dan perbelanjaan b. Merancang perbelanjaan 2.7 Risiko Dalam Perniagaan 1 a. Risiko dan cara mengurangkannya 2.8 Sikap Pengguna Yang Bijak 2 a. Mendapatkan maklumat barang b. Etika perniagaan dan hak penggunaJUMLAH 35 35 35 13

×