Successfully reported this slideshow.

Hsp kh f3

4,829 views

Published on

 • Be the first to comment

Hsp kh f3

 1. 1. KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU TINGKATAN TIGA 2002 PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KUALA LUMPUR
 2. 2. Kementerian Pendidikan Malaysia HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU TINGKATAN TIGA 2002 Pusat Perkembangan Kurikulum
 3. 3. ISBN Diusahakan oleh Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia Cetakan Pertama 2000 ©Kementerian Pendidikan Malaysia Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi, dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Kementerian Pendidikan Malaysia. Perundingan tertakluk kepada perkiraan royalti atau honorarium. i
 4. 4. RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden; MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip berikut:- KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN ii
 5. 5. FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. iii
 6. 6. KATA PENGANTAR Para 1 (kosong Huraian Sukatan Pelajaran disediakan untuk membantu guru merancang aktiviti dan bahan pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan tahap kematangan murid selaras dengan kehendak Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu. Buku ini juga menyediakan penerangan bagi membantu guru melaksanakan Kemahiran Hidup Bersepadu dalam bengkel serta bilik darjah. Guru diharap dapat merancang strategi yang lebih sesuai dengan kebolehan, minat, dan persekitaran murid supaya pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih bermakna. Para 3 (kosong) Dr. SHARIFAH MAIMUNAH BT. SYED ZIN Pengarah Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia iv
 7. 7. KANDUNGAN Kata Pengantar .. .. .. .. .. i PILIHAN PILIHAN 1 Pendahuluan .. .. .. .. .. 1 Bidang Kemahiran Teknikal .. .. .. .. 23 Perubahan Dalam Edisi Penyemakan .. .. 1 PILIHAN 2 Bidang Ekonomi Rumah Tangga .. .. .. 33 Objektif Tingkatan Satu .. .. .. .. 3 PILIHAN 3 Organisasi Kandungan Tingkatan Satu .. 4 Bidang Pertanian .. .. .. .. .. .. 43 Pendekatan Dan Penekanan ... .. .. 6 PILIHAN 4 Bidang Perdagangan dan Keusahawanan .. .. 49 Format Huraian .. .. .. .. .. 10 LAMPIRAN Huraian Tingkatan Dua 1. Perubahan Dalam Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu (KHB) KBSM .. .. 59 TERAS Bidang Reka Bentuk dan Teknologi .. .. 15 2. Pemetaan Dan Kesinambungan Kandungan .. 69 v
 8. 8. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Tiga PENDAHULUAN warganegara yang berpengetahuan serta Kemahiran Hidup Kemahiran Hidup Bersepadu merupakan berakhlak mulia demi menghadapi cabaran Bersepadu satu mata pelajaran amali yang kehidupan masa kini dan masa akan datang. berunsurkan teknologi. Ia ditawarkan kepada semua murid di Tingkatan I hingga PERUBAHAN DALAM EDISI PENYEMAKAN Tingkatan III. Mata pelajaran ini dirancang sedemikian rupa untuk mencapai matlamat Matlamat Tidak Dalam Huraian Sukatan Pelajaran (Semakan) ini, ke arah mempertingkatkan produktiviti Berubah matlamat kurikulum Kemahiran Hidup Bersepadu negara melalui penglibatan masyarakat tidak berubah daripada matlamat terdahulu dan secara kreatif, inovatif dan produktif. kebanyakan objektif mata pelajaran dikekalkan. Mata pelajaran ini digubal ke arah Matlamat Matlamat mata pelajaran Kemahiran Hidup membekalkan tenaga kerja yang Bersepadu adalah untuk melahirkan insan yang berpengetahuan dan mahir dalam berdikari, kenal faham teknologi dan ekonomi teknologi dan ekonomi serta sanggup serta kreatif, berinisiatif dan yakin diri dalam bekerjasama dan sentiasa bersedia untuk keadaan teknologi yang sentiasa berubah untuk belajar dalam suasana bekerja. Tenaga kehidupan harian. kerja yang sedemikian rupa dapat memenuhi inspirasi, aspirasi dan keperluan negara yang sedang membangun dalam zaman yang sedang menyaksikan kemajuan teknologi komunikasi maklumat. Kemahiran Kurikulum ini masih mempunyai hala tuju ke arah Teknologi, memperkembangkan kebolehan murid dalam Perancangan dan pembangunan mata Kecenderungan kemahiran teknologi, kecenderungan mereka pelajaran ini adalah selaras dengan Mereka Cipta dan cipta dan semangat keusahawanan. Kemahiran semangat di sebalik Falsafah Pendidikan Semangat asas yang sedemikian dapat digunakan Kebangsaan yang berhasrat melahirkan Keusahawanan sepenuhnya untuk membolehkan murid 1
 9. 9. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Tiga berdikari dan yakin diri serta mampu Dua tajuk dalam Bahagian Teras Huraian menjalani kehidupan secara produktif Sukatan Pelajaran Edisi Tahun 1992 ia itu dalam dunia teknologi dan ekonomi yang ‘Perdagangan dan Keusahawanan’ dan kompleks dan sentiasa berubah. “Kekeluargaan” digugurkan. Elemen reka bentuk dan teknologi diberi lebih fokus dan asas elektromekanikal dimasukkan dalam mata Murid juga digalakkan mengambil inisiatif pelajaran pilihan Kemahiran Teknikal. dan merebut peluang yang ada secara bijak, kreatif dan inventif. Nilai murni, sikap Pertukaran nama tajuk juga berlaku. Tajuk yang positif dan budaya kerja yang baik “Kemahiran Manipulatif” dalam Bahagian Teras diterapkan semasa murid menjalankan Edisi 1992 ditukar kepada nama baru iaitu “Reka aktiviti amali demi meneruskan konsep Bentuk dan Teknologi” dan Pilihan “Kemahiran kesepaduan dalam mata pelajaran. Manipulatif Tambahan” ditukar kepada “Kemahiran Teknikal”. Perubahan Perubahan dari segi kandungan Walaupun tajuk Perdagangan dan Kandungan memperlihatkan beberapa tajuk Keusahawanan digugurkan daripada bahagian Kemahiran Hidup Bersepadu telah disusun teras sukatan pelajaran 1992 tetapi dalam edisi semula, digugurkan atau ditambah, semakan ini satu bidang baru iaitu Perniagaan dengan hasrat untuk mengukuhkan dan Keusahawanan merupakan satu-satunya kesinambungan dan mengelakkan bidang yang merentasi tiga pilihan iaitu Pilihan 1, pertindihan serta mengemaskinikan 2 dan 3. Di samping itu, satu pilihan baru kandungannya. diwujudkan sebagai Pilihan 4 iaitu Perdagangan dan Keusahawanan.. Ia merupakan tambahan kepada senarai pilihan yang sedia ada. 2
 10. 10. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Tiga Keseluruhan perubahan kandungan 4. Mengenal pasti prinsip mudah asas diringkaskan dalam Lampiran 1. elektromekanikal dalam dunia teknologi yang maju. OBJEKTIF TINGKATAN III 5. Menghasilkan artikel mudah dengan menggunakan mesin jahit. Objektif Objektif mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan III adalah untuk membolehkan murid: 6. Mengenal pasti hidangan dan mengurus sajian. 1. Mengamalkan kreativiti, inovasi dan berdaya usaha dalam mereka 7. Membuat kompos dan menanam sayuran bentuk dan menghasilkan produk jenis buah. daripada pelbagai bahan seperti kayu, papan lapis dan bahan komposit 8. Memilih bahan, alatan dan perkakas serta menggunakannya dengan teknik 2. Mengamalkan sikap peka yang betul. terhadap masalah sekeliling dan mendapatkan idea daripada pelbagai sumber untuk mereka 9. Mengenal pasti kepentingan perniagaan, bentuk dan menghasilkan produk. perkembangannya pada masa depan yang bercirikan k-ekonomi dan perniagaan dalam negeri dan 3. Menjalankan kerja-buat-sendiri, antarabangsa. menyenggara dan membaik pulih mudah kerja elektrik dan paip dalam kehidupan harian. 10. Menerangkan faktor utama dalam pengeluaran, kaitannya dengan permintaan dan proses pengeluaran serta membuat pengiraan kos. 3
 11. 11. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Tiga 11. Mengumpul, memproses dan Untuk tujuan ini, murid menggunakan teknik dan mendokumentasikan maklumat proses pembuatan yang melibatkan bahan secara sistematik dan binaan seperti kayu, papan lapis atau bahan menggunakannya dengan bijak komposit. dalam membuat keputusan rekaan dan penghasilan projek. Murid juga berpeluang mereka bentuk dan menghasilkan artikel jahitan dengan 12. Mengamalkan peraturan dan menggunakan mesin jahit, di samping berpeluang budaya kerja yang baik dan juga untuk menghias kawasan persekitarannya selamat. dengan tumbuhan hiasan yang dihasilkan. Selain daripada itu, murid juga melakukan kerja penyenggaraan dan baik pulih elektrik dan paip ORGANISASI KANDUNGAN yang ditumpukan kepada pendawaian plag tiga TINGKATAN III pin, lampu pendafluor, tangki simbah, pili dan perangkap. Dua Bahagian Mata pelajaran ini terbahagi kepada dua bahagian iaitu Teras dan Pilihan. Berikut Bahagian Pilihan Murid memilih salah satu daripada empat bidang adalah penerangan mengenai organisasi pembelajaran dalam Bahagian Pilihan. Pilihan kandungan khusus untuk Tingkatan III. murid kekal dari Tingkatan I hingga Tingkatan III. Bahagian Teras Bahagian Teras mengandungi satu bidang Pilihan 1: Bidang Kemahiran Teknikal merangkumi unit pembelajaran iaitu Reka Bentuk dan Kemahiran pembelajaran yang membolehkan murid Teknologi yang wajib dipelajari oleh semua Teknikal mendalami pengetahuan dan kemahiran dalam murid. elektrik dan asas elektromekanikal. Reka Bentuk dan Bidang Reka Bentuk dan Teknologi Teknologi menyediakan murid Tingkatan I dengan pengetahuan dan kemahiran teknologi untuk menghasilkan produk yang berlainan dengan menggunakan proses reka bentuk. 4
 12. 12. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Tiga Dalam pembelajaran elektrik, murid Dalam aspek pakaian, murid mengenal pasti jenis mengkaji litar siri dan litar selari untuk fabrik dan memperoleh kemahiran memilih mengetahui kaitan antara voltan, arus dan pakaian. Murid menjahit dan menghias skirt rintangan. Murid akan menggunakan berkasing untuk kerja jahitan. meter pelbagai untuk menguji keterusan litar dan mengukur nilai perintang tetap. Pilihan 3: Pertanian Bidang Pertanian memberi peluang kepada murid Di samping pengiraan kuasa elektrik, mendalami pengetahuan dan kemahiran dalam murid juga diberikan rumusan untuk pembinaan kompos dan penanaman sayur- mengira rintangan dalam litar siri dan litar sayuran. Murid berpeluang memilih jenis sayur- selari. sayuran yang hendak ditanam, mengenal pasti kesesuaian tanah dan baja serta merancang Pendedahan kepada konsep pergerakan projek penanaman sayur-sayuran. elektromekanikal bertujuan untuk membolehkan murid mengetahui dan Melalui penanaman sayur-sayuran, murid akan memahami bagaimana komponen memerhati kesan daripada penggunaan kompos elektronik boleh mengawal dan mem- dan amalan giliran tanaman terhadap tumbesaran pertingkatkan pergerakan mekanikal. dan penghasilan sayur-sayuran. Pilihan 2: Ekonomi Bidang Ekonomi Rumah Tangga Pilihan 4: Bidang Perdagangan dan Ke-usahawanan Rumah Tangga membekalkan murid dengan pengetahuan Perdagangan dan menyediakan murid dengan pengetahuan serta dan kemahiran tentang makanan dan Keusahawanan amalan perniagaan yang merangkumi langkah- pengendalian makanan, masakan, pakaian langkah penubuhan dan pengendalian dan jahitan. Murid membuat kerja amali perniagaan serta pengenalan kepada bidang- dalam penyediaan sarapan dan minum bidang pengeluaran yang telah pagi atau minum petang serta berpeluang mereka cipta resepi hidangan tersebut. 5
 13. 13. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Tiga sedia wujud. Murid juga diperkenalkan dan kesepaduan pelbagai disiplin dan tajuk harus kepada pelbagai jenis dokumen penting dititikberatkan. Sehubungan ini, dalam Kemahiran bagi penubuhan dan pengendalian Hidup Bersepadu, pembelajaran perniagaan dan perniagaan. keusahawanan perlu digabungjalinkan dengan pembelajaran reka bentuk dan teknologi serta Antara tujuan bidang ini adalah untuk lain-lain bidang pilihan. memupuk nilai dan sikap berdikari, yakin diri, inisiatif dan berdaya saing. Murid didedahkan secara tidak langsung tentang kaedah mencari dan menggunakan Kemahiran Berfikir Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan Kreatif peluang perniagaan dengan bijaksana. (KBKK) harus menjadi satu landasan dalam pengajaran dan pembelajaran yang mana daya Pendedahan murid kepada konsep dalam imaginasi dan kreativiti murid perlu dijanakan dan proses pengeluaran membantu mereka diperkembangkan. membuat pengiraan kos sesuatu projek secara sistematik Contoh kemahiran berfikir yang diberi tumpuan dalam unit pembelajaran “Reka Bentuk dan PENDEKATAN DAN PENEKANAN Teknologi” termasuk: Pembelajaran Dalam Kemahiran Hidup Bersepadu - Merekabentuk dan membina projek baru Melalui tumpuan diberi terhadap pembelajaran dengan menggunakan pendekatan Pengalaman melalui pengalaman. Mata pelajaran ini penyelesaian masalah harus dikendalikan secara tidak langsung semasa mengendalikan aktiviti amali. - Menjana idea untuk mereka bentuk dan membina projek Dalam mengendalikan kelas amali, penggabungjalinan antara teori dan amali, - Membuat keputusan pemilihan idea dan aktiviti dalam dan luar bilik darjah reka bentuk, pembinaan projek, alatan tangan dan bahan yang sesuai 6
 14. 14. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Tiga berupaya menghasilkan produk yang dapat - Menghasilkan lukisan projek dimanfaatkan serta memberi sumbangan ke arah menentukan hala tuju masa depan. - Merancang dan melaksanakan kerja projek mengikut prosedur Dalam proses mereka bentuk, murid mengkaji pengurusan bengkel yang sesuai keadaan yang sedia ada, mencari alternatif, membuat pilihan dan akhirnya menghasilkan - Menilai kualiti projek yang telah produk yang berkenaan. Di samping itu murid siap supaya bersesuaian dengan juga boleh menjangka dan meramalkan kesan hasil yang dihasratkan atau impak produk baru mereka dalam senario masa depan. - Mempersembahkan reka bentuk atau projek bagi tujuan mendapatkan maklum balas Nilai Murni Nilai murni dan sikap positif serta budaya kerja daripada orang lain untuk yang relevan harus merentasi aktiviti yang memperbaiki atau menambahbaik- dijalankan. Dengan cara ini, nilai murni dan sikap kannya. positif seperti berusaha mencapai kecemerlangan, berfikiran terbuka, bersedia menimbangkan pelbagai faktor dan berhati-hati Kaedah Kajian Dalam Kemahiran Hidup Bersepadu, murid menggunakan sumber dapat dipupuk supaya Masa Depan juga perlu mengembangkan daya berfikir menjadi kebiasaan dalam pengendalian dan secara kritis dan kreatif ke arah urusan hidup murid. membentuk masa depan yang lebih sempurna. Begitu juga dengan kesedaran tentang kos sesuatu projek, harus diberi penekanan dalam semua projek yang dihasilkan. Unsur penting Kajian Masa Depan harus diterapkan dalam pengajaran dan pembelajaran Kemahiran Hidup untuk merangsang daya intelek agar mereka 7
 15. 15. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Tiga Kemahiran interpersonal seperti Dengan ini kemahiran ICT murid juga boleh menghargai pendapat dan usaha orang diperkembangkan seperti melayari laman web, lain, berkomunikasi dengan baik, bersedia menggunakan perisian, CD-ROM dan pengkalan menerima kritikan membina, memberi data serta berkomunikasi secara elektronik. dorongan kepada orang lain yang menemui kegagalan, menjalin persahabatan, belajar secara koperatif dan Keselamatan dan Walaupun hanya satu unit diperuntukkan bagi bekerja secara kumpulan dan memupuk Pengurusan “Organisasi Bengkel dan Keselamatan”, semangat kerjasama dengan rakan peraturan dan langkah keselamatan hendaklah sebaya perlu juga diterapkan semasa sentiasa diamal dan dipatuhi setiap kali pengajaran dan pembelajaran. menjalankan kerja amali. Organisasi bengkel dan pengurusan kerja yang mudah boleh dilakukan secara bergilir-gilir di Kerelevanan Aktiviti amali harus dihubungkaitkan kalangan murid bagi memberi mereka dengan amalan dalam kehidupan dan pengalaman tambahan serta menanamkan pekerjaan agar sesuatu pengajaran dan semangat bekerjasama, bertanggungjawab dan pembelajaran menjadi lebih bermakna, berdisiplin. menyeronokkan dan berguna kepada murid. Teknik ini boleh menarik minat murid terhadap sesuatu aktiviti atau tajuk. KESINAMBUNGAN DAN PEMETAAN KANDUNGAN Teknologi Murid perlu digalakkan menggunakan Maklumat dan teknologi maklumat dan komunikasi atau Kesinambungan Kesinambungan kandungan kurikulum Kemahiran Komunikasi information and communication technology Kandungan dari Hidup dari peringkat pendidikan rendah ke (ICT) dalam pembelajaran mereka Peringkat peringkat menengah rendah ditunjukkan dalam terutamanya dalam pengumpulan, Pendidikan Lampiran 2. Dengan merujuk jadual pemilihan dan pemprosesan maklumat. Rendah ke kesinambungan ini, guru yang mengajar Menengah Rendah Kemahiran Hidup pada tahun tertentu, 8
 16. 16. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Tiga sama ada di sekolah rendah atau Di Tingkatan I dan II, proses menengah, akan mendapat gambaran mereka bentuk dipelajari secara menyeluruh mengenai susunan sistematik. kandungan mata pelajaran ini. - Murid dikehendaki mengkaji secara lebih mendalam jenis Contoh maklumat yang boleh didapati bahan dan pengikat agar mereka daripada jadual kesinambungan adalah boleh menggunakan pengetahuan seperti berikut: ini dalam proses perancangan, pembinaan dan pengubahsuaian projek. Semua pengalaman dan Contoh Contoh 1 kemahiran ini diaplikasikan dalam Tingkatan III di mana murid perlu Kandungan Kreativiti dan Reka Cipta menghasilkan projek reka cipta. berkait rapat dengan kandungan Reka Bentuk dan Penghasilan Projek (rujuk Lampiran 2). Contoh 2 - Di sekolah rendah, murid Tahun Empat dan Lima diberi latihan tentang kreativiti dan penyelesaian Di sekolah rendah, elektrik dan elektronik masalah. Mereka dibimbing dalam dipelajari sebagai satu unit pembelajaran. Di merekabentuk projek mengguna- sekolah menengah, untuk mempelajari kan kayu, logam dan bahan kitar kandungan ini secara mendalam, elektrik dan semula serta mengamalkan teknik elektronik diasingkan kepada dua unit penggunaan alatan tangan yang pembelajaran. sesuai. Murid mengaplikasikan kemahiran Pemetaan Susunan kandungan dalam Sukatan Pelajaran dan pengalaman ini untuk mereka Kandungan Kemahiran Hidup Bersepadu daripada Tingkatan cipta projek di Tahun Enam. Tingkatan I-III I hingga Tingkatan III 9
 17. 17. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Tiga ditunjukkan dalam Jadual Pemetaan Hasil pembelajaran dibahagikan kepada tiga Kandungan Sukatan Pelajaran seperti di aras. Pemeringkatan kemahiran dan Lampiran 3. pengetahuan kepada aras tertentu bertujuan untuk membantu guru menyampaikan pengajaran dan pembelajaran yang lebih berkesan dengan Peruntukan masa yang dinyatakan mengambil kira kadar pembelajaran dan merupakan cadangan untuk membantu keupayaan murid. guru dalam penyediaan perancangan pengajaran. Masa untuk pengajaran Kemahiran Hidup Bersepadu ialah empat Aras Aras 1 merupakan aras asas yang mesti dikuasai waktu seminggu dan setiap waktu meliputi oleh semua murid sebelum mereka meneruskan 40 minit. pembelajaran ke Aras 2. FORMAT HURAIAN Aras 2 merangkumi kandungan yang perlu dipelajari oleh semua murid selepas mereka menguasai kandungan Aras 1. Tiga Lajur Huraian Sukatan Pelajaran ini diperincikan dalam tiga lajur iaitu Bidang / Unit / Tajuk Pembelajaran; Hasil Pembelajaran; dan Aras 3 merupakan aras pengkayaan untuk murid Cadangan Aktiviti Pembelajaran. yang berupaya melepasi pembelajaran Aras 1 dan 2. Bidang, Unit dan Dalam lajur pertama, bidang Dengan ini pembangunan dan perkembangan Hasil Pembelajaran pembelajaran, unit pembelajaran dan tajuk pembelajaran meningkat dari Aras 1 hingga ke yang berkenaan dinyatakan. Dalam lajur Aras 3. kedua dinyatakan hasil pembelajaran, keluasan dan kedalaman skop setiap unit. Hasil pembelajaran dihuraikan dalam bentuk objektif perlakuan yang boleh diukur. 10
 18. 18. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Tiga Cadangan Aktiviti Lajur ketiga iaitu Cadangan Aktiviti Pembelajaran Pembelajaran bertujuan membantu guru merancang dan merekabentuk pengalaman pembelajaran yang sesuai dan bermakna kepada murid. Guru boleh menyesuaikan cadangan ini dan merekabentuk aktiviti tambahan yang secocok dengan kebolehan murid dan keadaan persekitaran mereka terutamanya persekitaran sekolah. 11
 19. 19. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Tiga BAHAGIAN TERAS : REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI BIDANG / UNIT / TAJUK CADANGAN HASIL PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1.2 Reka Cipta (Cadangan peruntukan masa ialah 9 minggu) a. Pengenalpastian Aras 1 masalah Mengenal pasti masalah Aktiviti yang dicadangkan - Perbincangan kumpulan Mengumpul maklumat dan data - Sumbangsaran Mengumpul maklumat dan data seperti pemerhatian, lawatan, pembacaan dan bimbingan guru Mengumpul maklumat berkaitan reka bentuk dan reka cipta terkini Merujuk koleksi reka cipta murid Menganalisis maklumat Perbincangan mengenai kekuatan dan kelemahan maklumat yang diperolehi. 12
 20. 20. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Tiga BIDANG / UNIT / TAJUK CADANGAN HASIL PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Menyenarai pelbagai idea Menyenaraikan pelbagai alternatif penyelesaian masalah penyelesaian masalah menggunakan peta minda, lakaran bebas, sumbangsaran, atau perbincangan kumpulan. b. Pemilihan idea Aras 1 Menilai dan memilih idea yang paling sesuai c. Perekaan projek Aras 1 Melakar beberapa reka bentuk Tunjuk cara membuat lakaran projek Lakaran dibuat dalam bentuk 2D atau 3D d. Pemilihan reka bentuk Aras 1 Menilai dan memilih konsep reka Faktor utama reka bentuk ialah: bentuk a. fungsi b. rupa bentuk c. kesesuaian bahan d. kaedah binaan e. ketahanan f. kos g. kemasan h. keselamatan Membuat lukisan kerja berdasarkan Lukisan kerja dibuat dalam bentuk lukisan lukisan unjuran ortografik ortografik 13
 21. 21. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Tiga BIDANG / UNIT / TAJUK CADANGAN HASIL PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN e. Perancangan pembinaan projek Aras 1 Mengenal pasti bahan dan Menyediakan senarai bahan dan alatan. kesesuaiannya Mengenal pasti dan memilih alatan Perbincangan teknik pembinaan Membuat jadual kerja dan mengira Guru membimbing murid mengira kos kos pengeluaran pengeluaran [ kos pengeluaran = kos bahan + kos upah + kos overhed ] f. Pembinaan, pengujian Aras 1 dan pengubahsuaian Mengukur, menanda dan Pastikan murid memilih dan menggunakan projek memotong. alatan yang betul Membina dan mencantum bahagian Guru membimbing murid berkaitan proses projek untuk mendapatkan pemasangan dan pembinaan yang paling sesuai Memeriksa dan menguji sambungan dan pemasangan Membuat kemasan Memilih kemasan yang sesuai 14
 22. 22. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Tiga BIDANG / UNIT / TAJUK CADANGAN HASIL PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Menguji dan menilai projek Mengubahsuai projek untuk mendapatkan hasil yang lebih berkualiti g. Pendokumentasian Aras 1 Contoh format folio ialah:- Mengumpul dan merekodkan - tajuk maklumat berkaitan projek yang - latar belakang dibina - objektif - deskripsi - rujukan atau bibiografi - lampiran Folio ini ditulis atau ditaip dan perlu dibukukan. 1.4 Elektrik Membuat persembahan projek Membuat persembahan projek berdasarkan dokumentasi yang disediakan ( Cadangan peruntukan masa ialah 2 minggu ) c. Mengira kos tenaga Aras 1 elektrik Membaca meter kWj Penerangan bagaimana membaca meter kWj jenis digital Mengira kos penggunaan tenaga Tunjukkan contoh bil elektrik dan kaedah elektrik mengira kos penggunaan tenaga elektrik 15
 23. 23. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Tiga BIDANG / UNIT / TAJUK CADANGAN HASIL PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN d. Pengenalan motor arus Aras 1 terus ( DC ) Membaca maklumat pada plat Tunjuk cara membaca maklumat pada plat perincian motor perincian Mengenali jenis motor Guru menunjukkan dua jenis motor iaitu motor DC ( arus terus) dan motor AC ( arus ulangalik) Guru menunjukkan lukisan keratan sebuah motor DC dan menerangkan bahagian utamanya Menyatakan arah pusingan motor Guru menerangkan pergerakan motor DC DC Mengenal pasti mekanisme Contoh mekanisme penghantaran kuasa penghantaran kuasa motor DC ialah dari aci kepada gear atau dari aci kepada takal dan tali sawat Contoh peralatan yang boleh digunakan ialah pemain radio kaset dan kit robot. 16
 24. 24. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Tiga BIDANG / UNIT / TAJUK CADANGAN HASIL PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1.5 Elektronik ( Cadangan peruntukan Aras 1 masa ialah 5 minggu ) Mengenal pasti nama, simbol dan Guru menerangkan tentang nama, simbol fungsi komponen elektronik dan fungsi komponen yang dipelajari iaitu: a. Nama, simbol dan - IC seperti IC 555, IC 741 dan fungsi komponen IC Muzik elektronik - Suis Mikro ( Micro switch ) - Mikrofon - Pembesar suara Guru menerangkan tentang keselamatan penggunaan komponen dan cara penyimpanannya b. Membaca dan Aras 1 menterjemah Menterjemah lukisan skematik Lukisan skematik dan lukisan bergambar lukisan skematik kepada lukisan bergambar dan disediakan oleh guru untuk latihan membuat projek Menterjemah lukisan skematik atau Guru menyediakan lukisan skematik dan lukisan bergambar untuk membuat lukisan bergambar projek 17
 25. 25. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Tiga BIDANG / UNIT / TAJUK CADANGAN HASIL PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN c. Penghasilan projek Aras 1 Membentuk kaki komponen Memasang komponen berpandukan Projek yang dihasilkan hendaklah lukisan skematik atau lukisan mempunyai salah satu daripada tema bergambar berikut : i. kombinasi cahaya dengan bunyi ii. kombinasi cahaya dan pergerakan iii. kombinasi bunyi dan pergerakan Menyemak semula kedudukan iv. kombinasi cahaya , bunyi dan komponen berpandukan lukisan pergerakan skematik Pastikan komponen yang mempunyai Memateri semua kaki atau tamatan kekutuban dipasang mengikut kekutuban komponen yang betul Memotong kaki komponen yang Guru membuat tunjuk cara proses memateri berlebihan dengan kemas Menguji projek yang telah siap dan membuat pembaikan jika perlu 18
 26. 26. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Tiga BIDANG / UNIT / TAJUK CADANGAN HASIL PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Membersih dan menyimpan semua Membuat pelupusan sisa dengan cara yang alatan tangan dan bahan betul Aras 2 Menyatakan beberapa situasi di mana projek ini dapat diaplikasikan 1.10 Tempat kediaman (Cadangan peruntukan masa ialah 3 minggu) a. Ruang tempat Aras 1 kediaman Menerangkan pengertian tempat Tempat kediaman ialah tempat tinggal kediaman seperti rumah dan asrama. Menyenaraikan jenis ruang tempat Jenis ruang adalah : kediaman Ruang sosial seperti bilik istirehat dan bilik makan. Ruang kerja seperti dapur, stor dan garaj. Ruang persendirian seperti tandas, bilik mandi dan bilik tidur. 19
 27. 27. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Tiga BIDANG / UNIT / TAJUK CADANGAN HASIL PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Mengenal pasti fungsi ruang Fungsi ruang seperti berikut : Ruang sosial adalah tempat untuk berehat dan berinteraksi antara ahli keluarga dan tetamu. Ruang kerja ialah tempat untuk melakukan aktiviti. Ruang persendirian ialah tempat berehat, menyimpan wardrobe, membersih dan mengemas diri. Wardrobe adalah tempat menyimpan pakaian dan aksesori. Aksesori seperti tali leher, tali pinggang, kasut dan beg tangan. b. Keselesaan tempat Aras 1 kediaman Mengenal pasti faktor keselesaan Faktor keselesaan tempat kediaman ialah tempat kediaman pengudaraan, pencahayaan, skema warna, lantai dan penutup lantai, alatan dan kelengkapan serta keselamatan . 20
 28. 28. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Tiga BIDANG / UNIT / TAJUK CADANGAN HASIL PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN c. Penjagaan tempat Aras 1 kediaman Mengenal pasti pembersihan tempat Pembersihan tempat kediaman seperti kediaman pembersihan harian, mingguan dan berkala. Alat pencuci seperti mop, vakum dan penyapu. Agen pencuci seperti sabun dan peluntur. Mengenal pasti alat dan agen pencuci Memilih dan menggunakan agen Memilih agen pencuci. pencuci yang sesuai Tunjuk cara mengguna agen pencuci. Membersih, mengemas, dan Murid membersih, mengemas, mencegah menghias ruang tempat kediaman serangga dan haiwan perosak dan menghias ruang tempat kediaman mengikut kreativiti 21
 29. 29. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Tiga BIDANG / UNIT / TAJUK CADANGAN HASIL PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN d. Susun atur alatan dan Aras 1 kelengkapan Menyenarai faktor yang perlu Faktor yang perlu diberi perhatian adalah diambil kira semasa menyusun atur saiz ruang, saiz perabot, skema warna, alatan dan kelengkapan keceriaan, keselamatan dan kumpulan ahli keluarga seperti bayi, kanak-kanak dan orang tua. Murid menyusun atur alatan dan kelengkapan di ruang dapur. Menyusun atur alatan dan Mempamerkan majalah yang berkaitan kelengkapan di ruang dapur dengan hiasan dalaman. 22
 30. 30. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Tiga BAHAGIAN PILIHAN PILIHAN 1 : KEMAHIRAN TEKNIKAL BIDANG / UNIT / TAJUK CADANGAN HASIL PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1.3 Elektronik (Cadangan peruntukan masa ialah 7 minggu) a. Nama, simbol dan Aras 1 fungsi komponen Mengenal pasti nama, simbol dan Komponen elektronik yang terlibat ialah fungsi komponen elektronik geganti dan IC pemasa Menyatakan susunan nombor IC Tunjuk cara bagaimana menentukan pemasa 555 kedudukan susunan nombor pin IC pemasa 555 IC pemasa hendaklah disimpan dalam bekas plastik anti statik Sebelum memasang pin IC, pematerian hendaklah dilakukan pada soket IC Mengenal pasti binaan dan tamatan Penerangan mengenai bahagian utama geganti geganti Tunjuk cara mengenali tamatan geganti 23
 31. 31. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Tiga BIDANG / UNIT / TAJUK CADANGAN HASIL PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Jenis geganti yang dicadangkan ialah b. Penghasilan projek geganti SPDT 6V DC Aras 1 Membaca dan menterjemah lukisan Projek yang dihasilkan mesti melibatkan skematik komponen-komponen yang dipelajari Membentuk kaki komponen Memasang komponen mengikut lukisan skematik atau lukisan bergambar Menyemak semula kedudukan komponen berpandukan lukisan skematik atau lukisan bergambar Memateri semua kaki dan tamatan Guru membimbing murid semasa kerja komponen pematerian dijalankan Memotong kaki komponen yang berlebihan dengan kemas Menguji projek yang telah siap dan Sentiasa mengamalkan langkah membuat pembaikan keselamatan semasa bekerja 24
 32. 32. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Tiga BIDANG / UNIT / TAJUK CADANGAN HASIL PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Membersih dan menyimpan semua Guru menerangkan cara melupuskan sisa alatan tangan dan bahan serta untuk memelihara alam sekitar melupuskan sisa Aras 2 Menyatakan beberapa situasi di Sumbangsaran tentang situasi di mana mana projek ini dapat diaplikasikan projek dapat digunakan 1.4 Enjin (Cadangan peruntukan masa ialah 7 minggu) a. Jenis dan kegunaan pengikat dan Aras 1 pencantum Mengenal pasti nama dan kegunaan Penerangan tentang kegunaan pengikat pengikat dan pencantum dan pencantum Contoh jenis pengikat ialah bol dan nat, stad dan skru tudung Contoh pencantuman ialah Kekunci Wooddruff dan Kekunci Persegi 25
 33. 33. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Tiga BIDANG / UNIT / TAJUK CADANGAN HASIL PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN b. Mengenal bahagian Aras 1 luar enjin Mengenal pasti bahagian utama luar Guru menggunakan model enjin satu enjin dan fungsinya silinder empat lejang Penerangan mengenai fungsi setiap bahagian luar enjin Contoh bahagian luar enjin: - Kepala silinder - Sirip penyejuk - Palam pencucuh - Bongkah enjin - Palam pengisi minyak - Ukur celup - Palam buang minyak - Karburetor - Pembersih udara - Tangki petrol - Penyenyap bunyi - Takung minyak pelincir - Perumah penghembus 26
 34. 34. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Tiga BIDANG / UNIT / TAJUK CADANGAN HASIL PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Menyatakan nama dan fungsi alatan Tunjuk cara penggunaan alatan tangan tangan Contoh alatan tangan ialah :- - Sepana hujung terbuka - Sepana gelang - Spana gabung - Soket - Soket dalam - Tangkai L - Tangkai hayun - Tangkai pelaju - Tangkai gearsala - Pemutar skru kontot - Tolok perasa - Perengkuh daya kilas. Membuka dan memasang satu Tunjuk cara membuka dan memasang satu bahagian luar enjin bahagian luar enjin Aktiviti ini dijalankan secara berkumpulan c. Mengenal bahagian dalam Aras 1 enjin Mengenal pasti nama dan fungsi Guru menerangkan fungsi setiap bahagian bahagian dalam enjin dalam enjin 27
 35. 35. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Tiga BIDANG / UNIT / TAJUK CADANGAN HASIL PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Contoh bahagian dalam enjin ialah:- - Ruang pembakaran - Lubang selinder - Rongga masukan - Rongga ekzos - Omboh - Rod penghubung - Aci engkol - Aci sesondol - Injap - Tapet Guru digalakkan menggunakan model enjin satu silinder empat lejang yang telah dikerat. d. Edaran empat lejang Aras 1 Menyatakan prinsip edaran 4 lejang Guru menerangkan prinsip edaran 4 lejang iaitu - Lejang masukan - Lejang mampatan - Lejang kuasa - Lejang ekzos e. Sistem Enjin Aras 1 Mengenal pasti lima sistem enjin Guru menerangkan fungsi dan kendalian dan fungsinya bagi setiap sistem enjin berikut: 28
 36. 36. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Tiga BIDANG / UNIT / TAJUK CADANGAN HASIL PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN - Sistem pelinciran - Sistem bahan api - Sistem penyalaan - Sistem ekzos - Sistem penyejukan f. Menservis enjin i. Mengganti Aras 1 palam pencucuh Memilih alatan tangan Menanggalkan palam pencucuh dari Memeriksa keadaan palam pencucuh sama kepala selinder ada retak, elektrod haus, berkarbon atau berminyak Memeriksa keadaan palam pencucuh Palam pencucuh yang retakatau elektrod haus perlu ditukar Membuat keputusan untuk menukar atau menggunakan semula PERHATIAN: Jangan mengetat palam pencucuh terlalu kuat semasa memasangsemula 29
 37. 37. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Tiga BIDANG / UNIT / TAJUK CADANGAN HASIL PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN ii. Memeriksa aras Aras 1 dan menukar Memeriksa keadaan minyak pelincir Tunjuk cara menggunakan ukur celup. minyak pelincir Memilih dan menggunakan alatan tangan Menukar minyak pelincir Semasa palam buang minyak dibuka, pastikan minyak pelincir tidak tumpah ke Memeriksa semula aras minyak pelincir lantai. Pastikan palam buang minyak tidak diketatkan terlalu kuat. 1.5 Konsumerisme (Cadangan peruntukan masa ialah 2 minggu) a. Pengguna dan Aras 1 konsumerisme Menerangkan maksud pengguna Perbincangan maksud pengguna dan dan konsumerisme konsumerisme. b. Hak dan Aras 1 Mengenal pasti hak dan Perbincangan mengenai kepentingan tanggungjawab pengguna menjaga hak pengguna dan cara menghadapi penyelewengan pengeluar. 30
 38. 38. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Tiga BIDANG / UNIT / TAJUK CADANGAN HASIL PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Mengenal pasti tujuan dan Kuiz pengguna kepentingan menjaga hak sebagai pengguna Ceramah konsumerisme dan lawatan c. Tanggungjawab pengeluar Aras 1 kepada pengguna Menyatakan tanggungjawab Mencari maklumat tanggungjawab pengeluar kepada pengguna pengeluar kepada pengguna berkaitan: -harga berpatutan -kuantiti yang tepat -produk berkualiti -selamat digunakan -maklumat tepat -mesra alam Menyatakan bentuk-bentuk Mengumpul maklumat berkaitan dengan penyelewengan yang sering penyelewengan pengeluar dan peniaga dilakukan oleh pengeluar Perbincangan mengenai pengalaman pelajar yang pernah menghadapi penyelewengan pengeluar dan peniaga Menerangkan cara membuat aduan Simulasi d. Peranan persatuan Aras 1 pengguna dan kerajaan Menerangkan peranan persatuan pengguna 31
 39. 39. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Tiga BIDANG / UNIT / TAJUK CADANGAN HASIL PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Mengenal pasti peranan kerajaan Perbincangan mengenai peranan dalam menguatkuasakan undang- persatuan pengguna dan kerajaan dalam undang dan melindungi hak melindungi hak pengguna berpandukan: pengguna - bahan sumber - buletin - majalah pengguna Menjalankan aktiviti minggu kesedaran pengguna Aktiviti ceramah konsumerisme Aras 2 Menentukan hak pengguna dalam Sumber: peruntukan undang-undang - Rujukan akta yang berkaitan dengan konsumerisme - Buletin pengguna Mengkategorikan bentuk Lawatan ke Persatuan Pengguna perlindungan pengguna dari segi berdekatan pendidikan, persatuan dan undang- undang Aras 3 Menilai penerimaan masyarakat Soal selidik penerimaan masyarakat terhadap gerakan konsumerisme terhadap gerakan konsumerisme 32
 40. 40. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Tiga BAHAGIAN PILIHAN PILIHAN 2 : EKONOMI RUMAH TANGGA BIDANG / UNIT / TAJUK CADANGAN HASIL PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 2.4 Kaedah membuat biskut dan kek (Cadangan peruntukan masa ialah 8 minggu) a. Gaul dan ramas Aras 1 Menerangkan pengertian kaedah Kaedah gaul dan ramas ialah gaul dan ramas lemak dan tepung digaul ramas dengan menggunakan hujung jari hingga menjadi seperti serbuk roti. Mengenal pasti biskut yang Biskut yang disediakan dengan kaedah gaul disediakan dengan kaedah gaul dan dan ramas seperti Tart Nanas, Biskut ramas Samperit, Biskut Kacang dan Biskut Makmur. Tunjuk cara membuat biskut kaedah gaul Menyedia, memasak , menghias, dan ramas. menghidang dan membuat pengiraan kos biskut Murid menyedia, memasak, menghias, menghidang dan membuat pengiraan kos biskut. 33
 41. 41. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Tiga BIDANG / UNIT / TAJUK CADANGAN HASIL PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Membungkus biskut Tunjuk cara membungkus biskut dengan menggunakan plastik, kotak lutsinar dan balang kedap udara supaya biskut tahan lama, mudah dilihat dari segi bentuk dan susunan biskut yang menarik. Hasil masakan dinilai. Murid membungkus biskut mengikut kreativiti. Hasil pembungkusan dinilai. Aras 2 Mengenal pasti kek yang disediakan Kek yang disediakan dengan kaedah gaul dengan kaedah gaul dan ramas dan ramas seperti ban batu karang, ban jem dan kek bantal. Menyedia, memasak, menghias, Tunjuk cara membuat kek kaedah gaul dan menghidang dan membuat ramas. pengiraan kos kek Murid menyedia, memasak, menghias, menghidang dan membuat pengiraan kos kek. Hasil kerja dinilai. 34
 42. 42. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Tiga BIDANG / UNIT / TAJUK CADANGAN HASIL PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Aras 3 Menerangkan pengertian pastri Pastri adalah adunan tepung, lemak dan cecair yang dihasilkan dalam bentuk doh. Mengenal pasti pastri yang Pastri yang disediakan dengan kaedah gaul disediakan dengan kaedah gaul dan dan ramas seperti Karipap, Sardin Gulung ramas dan Tart Kelapa . Pastri yang disediakan dengan kaedah gaul dan ramas dikenali sebagai pastri rapuh. Tunjuk cara membuat pastri rapuh. Menyedia, memasak, menghias, Murid menyedia, memasak, menghias, menghidang dan membuat menghidang dan membuat pengiraan kos pengiraan kos pastri rapuh pastri rapuh. Hasil kerja dinilai. b. Putar Aras 1 Menerangkan pengertian kaedah Kaedah putar ialah lemak dan gula diputar putar hingga kembang dan putih. Mengenal pasti biskut yang Biskut yang disediakan dengan kaedah putar disediakan dengan kaedah putar seperti Biskut Badam, Biskut Serpihan Coklat dan Biskut Cornflake Rangup. 35
 43. 43. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Tiga BIDANG / UNIT / TAJUK CADANGAN HASIL PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Menyedia, memasak, menghias, Tunjuk cara membuat biskut kaedah putar. menghidang dan membuat pengiraan kos biskut Murid menyedia, memasak, menghias, menghidang dan membuat pengiraan kos biskut. Membanding beza kaedah gaul dan ramas dengan kaedah putar. Murid menilai hasil masakan sesama sendiri dengan bimbingan guru. Aras 2 Kek yang disediakan dengan kaedah putar Mengenal pasti kek yang seperti Kek Permaisuri, Kek Coklat dan Kek disediakan dengan kaedah putar Pelangi. Menyedia, memasak, menghias, Tunjuk cara membuat kek kaedah putar . menghidang dan membuat pengiraan kos kek Murid menyedia, memasak, menghias , menghidang dan membuat pengiraan kos kek. Membanding beza kek kaedah gaul dan ramas dan kaedah putar. Murid menilai hasil masakan dengan bimbingan guru. 36
 44. 44. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Tiga BIDANG / UNIT / TAJUK CADANGAN HASIL PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN c. Enjut Aras 1 Menerangkan pengertian kaedah Kaedah enjut ialah gula dan telur dienjut enjut hingga kembang dan gebu. Mengenal pasti kek yang disediakan Bahulu ialah sejenis kek yang disediakan dengan kaedah enjut dengan kaedah enjut. Menyedia, memasak, menghias, Tunjuk cara membuat bahulu. menghidang dan membuat Murid menyedia, memasak, menghias, pengiraan kos bahulu menghidang dan membuat pengiraan kos bahulu. Murid menilai hasil masakan dengan bimbingan guru. Aras 2 Kek kaedah enjut yang divariasikan seperti Mengenal pasti kek kaedah enjut Bahulu Gulung dan Bahulu Lapis. yang divariasikan Tunjuk cara membuat kek kaedah enjut Menyedia, memasak , menghias , yang divariasikan. menghidang dan membuat pengiraan kos kek kaedah enjut Murid menyedia, memasak, menghias , yang divariasikan menghidang dan membuat pengiraan kos kek yang divariasikan. 37
 45. 45. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Tiga BIDANG / UNIT / TAJUK CADANGAN HASIL PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Murid menilai hasil masakan sesama sendiri. Sanitasi sebelum, semasa dan selepas 2.5 Jahitan menyedia dan memasak makanan perlu (Cadangan peruntukan diberi penekanan. masa ialah 6 minggu) a. Proses jahitan Aras 1 Mengenal pasti jenis hiasan dalam Contoh jenis hiasan: jahitan Tampal cantum, tampal hias, kuilting, sulaman dan renda. Menerangkan pengertian kuilting, tampal hias dan tampal cantum Kuilting ialah corak timbul yang dihasilkan daripada tiga lapisan fabrik. Tampal cantum ialah cantuman beberapa kepingan fabrik yang sama warna atau berlainan warna, corak, bentuk dan saiz untuk menghasilkan corak yang menarik. Tampal hias ialah tampalan satu atau lebih daripada satu kepingan fabrik yang berbentuk di atas satu fabrik latar. 38
 46. 46. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Tiga BIDANG / UNIT / TAJUK CADANGAN HASIL PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Menjahit sampel kuilting, tampal Tunjuk cara menjahit tampal hias, tampal hias dan tampal cantum cantum dan kuilting. Murid membuat sampel kuilting, tampal hias dan tampal cantum. Aras 1 Mengubahsuai pola asas Tunjuk cara mengubahsuai pola asas. Menyusun atur pola untuk projek Menyusun atur pola atas fabrik dan jahitan kerja kursus dan menggunting fabrik. menggunting fabrik. Menjahit projek jahitan Murid menjahit projek jahitan. Menghias projek jahitan Menghias projek jahitan dengan tampal hias atau tampal cantum atau kuilting. Hasil kerja dinilai daripada segi kreativiti, kekemasan dan kebersihan. 39
 47. 47. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Tiga BIDANG / UNIT / TAJUK CADANGAN HASIL PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 2.6 Konsumerisme (Cadangan peruntukan masa ialah 2 minggu) a. Pengguna dan Aras 1 konsumerisme Menerangkan maksud pengguna Perbincangan maksud pengguna dan dan konsumerisme konsumerisme. b. Hak dan Aras 1 tanggungjawab Mengenal pasti hak dan Perbincangan mengenai kepentingan pengguna tanggungjawab pengguna menjaga hak pengguna dan cara menghadapi penyelewengan pengeluar. Mengenal pasti tujuan dan Kuiz pengguna kepentingan menjaga hak sebagai pengguna Ceramah konsumerisme dan lawatan c. Tanggungjawab pengeluar kepada Aras 1 pengguna Menyatakan tanggungjawab Mencari maklumat tanggungjawab pengeluar kepada pengguna pengeluar kepada pengguna berkaitan: -harga berpatutan -kuantiti yang tepat -produk berkualiti -selamat digunakan -maklumat tepat -mesra alam 40

×