Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Konsep elemen merentas kurikulum

243 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Konsep elemen merentas kurikulum

 1. 1. Elemen Merentas Kurikulum (EMK) dalamKurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Kursus Orientasi Juru Latih Utama KSSR Tahun 1 2010 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 2. 2. 2Apakah Elemen Merentas Kurikulum? Elemen Kreativiti dan Inovatif Elemen Keusahawanan Elemen Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 3. 3. 3 Mengapa Perlunya Penerapan Ketiga-tiga Elemen?Kemahiran abad ke-21Pembangunan Negara: Perspektif Wawasan 2020 Malaysia SebagaiNegara Perindustrian.“Masyarakat negara maju adalah masyarakat yang didorong olehkemahiran dan kepakaran sains dan teknologi…mestilah bolehmencipta, menambah dan memperbaharui ...”. (Tun Mahathir)Model Baru Ekonomi (MBE) • Antara ciri-ciri Malaysia pada tahun 2020 dalam MBE ialah Keusahawanan dan Inovatif • Mewujudkan mekanisme untuk membantu kumpulan 40% terendah menggunakan naluri keusahawanan bagi memula dan mengembangkan perniagaanDasar Utama TMK KPM menyatakan bahawa TMK untuk semua dansebagai mata pelajaran serta pengupaya dalam pengajaran danpembelajaran KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 4. 4. Mengapa Perlunya Penerapan 4 Ketiga-tiga Elemen? (samb.) Pembangunan Pemikiran: Lima Bentuk Pemikiran (Gardner) Discipline Synthesizing Creating d Mind Mind Mind Respectful Ethical Mind MindTaksonomi Bloom (revised) Remembering, Understanding, Applying, Analysing, Evaluating, CreatingKejayaan k-ekonomi New Basics Skills Successful Knowledge (Profesor Andy Economics Characterized by: Hargreaves) Multiliteracy • Creativity Creativity • FlexibilityKreativiti: Communication • Problem solving• keperluan masa IT • Ingenuity kini/masa depan Teamwork • Collective intelligence• menjamin kejayaan Lifelong learning • Professional task• k-ekonomi sesebuah Adaptation and change • Risk taking negara Environmental • Continuous improvement responsibility KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 5. 5. 5Apakah Maksud Merentas Kurikulum?Melaksanakan EMK di dalamsemua disiplin ilmuMengikut tajuk/topik atau unit yang sesuai KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 6. 6. 6 Apa itu Elemen Kreativiti dan Inovatif?Berdasarkan kepada pelbagai definisi, kreativiti bolehdijelaskan sebagai: • kebolehan individu untuk menghasilkan atau mencipta sesuatu, menyelesaikan masalah dan mencapai sesuatu objektif. • kebolehan individu untuk menggunakan daya imaginasi, idea kreatif dan pemikiran kreatif. • kebolehan individu untuk menghasilkan idea yang tulen, asli atau baru. • hasil kreativiti mempunyai nilai, kegunaan atau memenuhi sesuatu keperluan. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 7. 7. Pelaksanaan Kreativiti Merentas Kurikulum• Proses kreatif terarah diaplikasikan sebagai model pengajaran dan pembelajaran (teaching for creativity)• Pengajaran secara kreatif oleh guru (creative teaching) KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 8. 8. 8Apa itu Elemen KeusahawananSatu proses dalam membentuk ciri-ciri, sikap,kaedah berfikir dan nilai ke arah menjadi seorangusahawan. SIKAP KEUSAHAWANAN PEMIKIRAN KEUSAHAWANAN NILAI MORAL DAN ETIKA 5 FOKUS KEUSAHAWANAN ELEMEN KEUSAHAWANAN PENGETAHUAN DAN FORMULASI PENGETAHUAN KEMAHIRAN DAN KEMAHIRAN KEUSAHAWANAN TEKNOLOGI DAN VOKASIONAL KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 9. 9. 9 Apa itu Elemen TMK? Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) adalah teknologi yang digunakan khasnya dalam penggunaan komputer, peralatan komunikasi dan perisian aplikasi untuk memperoleh, memproses, menyimpan, menghantar, mendapatkan semula, menukar dan melindungi maklumat di mana saja dan bila-bila masa.Pendekatan membudayakan TMK dalam p&p adalah sepertiberikut: Belajar Mengenai TMK – pengetahuan dan kemahiran TMK Belajar Dengan TMK – pengupaya untuk mengajar dan belajar Belajar Melalui TMK – pencapaian maklumat, ilmu pengetahuan dan penggunaan bahan p&p yang dicapai/akses melalui media TMK KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 10. 10. 10Contoh Elemen Kreativti danInovatif Merentas Kurikulum Rujuk buku panduan Kreativiti dan Inovatif KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 11. 11. 11 Contoh Elemen Keusahawanan Merentas KurikulumDisiplin Ilmu Dokumen Standard Situasi Penerapan KeusahawananMatematik 3.1 Mengenal pasti ringgit dan sen Di kantin murid menggunakan • Sikap: Sangat peka kepada 3.2 Tambah dan tolak melibatkan wang wang untuk membeli kuih atau peluang (untuk menyimpan duit Mengenal pasti mata wang Malaysia jual beli secara amnya. belanja yang lebih) dalam bentuk syiling dan wang kertas • Pemikiran: boleh membezakan Menukar wang: Syiling hingga 1 ringgit syiling dan wang kertas; memberi penilaian terhadap jenis barangan dengan harganya • Kaedah: main peranan Aktiviti P & P: Murid memainkan peranan sebagai penjual kuih dan pembeli kuih; urusan jual beli secara am.Pendidikan Standard Kandungan Peniaga dan pembeli sedang • sikap: berkeupayaan memimpinIslam 4.0 Sirah berurus niaga. • nilai moral: tidak menindas, 4.1 menyatakan keturunan Nabi menghormati hak orang lain Muhamad SAW dan tanda-tanda • kaedah: main peranan kenabian baginda Aktiviti P & P: Standard Pembelajaran Murid berlakon cara berurus niaga 4.1.1. menyatakan salasilah keturunan dengan memasukkan ciri-ciri baik Nabi Muhamad SAW sebelah ibu dan yang ada pada Nabi Muhamad bapa SAW KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 12. 12. Contoh Elemen Keusahawanan Merentas Kurikulum (samb.)Disiplin Dokumen Standard Situasi Penerapan KeusahawananIlmuPendidikan Standard Kandungan Situasi di sebuah • Sikap: Boleh membina jaringan sosialKesihatan 1. Penyalahgunaan Bahan farmasi/kaunter • Sikap: Kesanggupan belajar daripada kesilapan 6.1 Mengetahui pelbagai jenis ubat ubat. Perbualan antara doktor dengan pelanggan; atau peniaga/ ahli farmasi Standard Pembelajaran dengan pembeli. 1. Mengenal pasti tujuan ubat digunakan. Aktiviti P & P: 2. Menyedari bahawa ubat boleh Kaedah: Main peranan membahayakan kesihatan – salah guna Murid memberi maklum balas (sumbang saran) secara lisan mengenai pengambilan ubat, ubat yang berubah maklumat yang betul dan penting tentang ubatan. Contohnya: warna, rasa, bau, rupa, tamat tempoh kaedah yang betul menggunakan ubat, tarikh luput, dos ubat 3. Mematuhi preskripsi doktor apabila yang betul dan kekerapan mengambil ubat. mengambil ubatKreativiti Membentuk dan Membuat Binaan Murid menjual • Sikap: Sangat peka kepada peluangdan Seni Origami origami yang • Sikap: Daya kreativiti dan inovatifVisual dihasilkan. • Sikap: Fleksibiliti • Sikap: Berorientasi masa depan • Aplikasi kemahiran teknologi vokasional dan keusahawanan : Menghasilkan binaan origami yang pelbagai • Pengetahuan dan kemahiran pengurusan perniagaan : Membuat perbandingan antara binaan origami dan dapat menentukan perbezaan kualiti dan dapat menentukan harga yang sepadan. • Nilai Etika Keusahawanan: Menghormati cara hidup orang lain Menghargai kepelbagaian manusia Aktiviti P & P: Murid membentuk dan membuat binaan origami. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 13. 13. Contoh TMK Merentas KurikulumDisiplin Ilmu Strategi Pembelajaran Menulis karangan menggunakan perisian pemprosesan perkataan seperti MS Word. Murid bolehBahasa memasukan imej untuk menjadikan karangan lebih menarik. Mencari maklumat melalui Internet untuk mengukuhkan lagi karangan murid. Rekod suara dan mendengar semula bagi tujuan latihan sebutan, ton suara dan keseronokan belajar.Bahasa, Muzik Pembentangan tugasan atau projek menggunakan perisian aplikasi seperti persembahan (MS PowerPoint), pemprosesan perkataan (MS Word),perisian grafik (MS Paint) dan hampran elektorik (MS Excel). Membuat laporan bersuara menggunakan video atau gambar; dan buku skrap atau projek folio digital. Menggunakan perisian pemproses perkataan, perisian persembahan dan perisian grafik (MS Word, MS PowerPoint dan MS Paint), kamera atau video kamera digital dan Internet dalam pembelajaran mereka. Keyakinan murid akan ditingkatkan semasa pembentangan idea atau laporan melalui perisianSemua disiplin pemproses perkataan, perisian persembahan, perisian pangkalan data dan perisian grafik (MS Word,ilmu MS PowerPoint, MS Excel, MS Access dan MS Paint), kamera atau video kamera digital dan Internet. Penggunaan e-mel dan laman sosial web untuk menggalakkan berkongsi idea dan interaksi sosial antara rakan sebaya dari dalam dan luar negara. Penghasilan projek dapat menggalakkan pembelajaran secara kolaboratif antara sekolah di dalam dan luar negara melalui Internet. Mengukuhkan semangat patriotisme dan perpaduan melalui aktiviti menggunakan Internet. Mengamalkan sikap murni semasa menggunakan perkakasan dan perisian. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 14. 14. Bagaimana hendak menulis EMK dalam buku rekod mengajar?EMK tidak perlu di tulis di dalam buku rekod mengajar.Untuk pembudayakan EMK dalam p & p, guru hendaklah:• mengamalkan empat (4) proses elemen Kreativiti dan Inovasi iaitu Persediaan, Imaginasi, Perkembangan dan Tindakan• menggunakan TMK dan menerapkan elemen keusahawanan mengikut kesesuaian tajuk atau unit KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 15. 15. 15 Rumusan • Dokumen Standard • Disiplin Ilmu +EMK: + EMK: + EMK:Kreativiti & - Keusahawanan - TMKInovasi ∕ ∕ = Pembelajaran yang berkesan (pembangunan kreativiti/ pembentukan sikap keusahawanan/ penguasaan kemahiran TMK) dan seronok. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 16. 16. 16 Pakar RujukSetiap JPN terdapat wakil yang telahdidedahkan mengenai EMKDi setiap negeri ada : Juru Latih Utama Kreativiti dan Inovatif Juru Latih Utama TMKSetiap IPG ada wakil yang telah didedahkanmengenai EMK KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 17. 17. 17 SekianTerima kasih KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

×