Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Emk thn2

10,626 views

Published on

Published in: Education, Technology
 • terima kasih ..sangat membantu
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Emk thn2

 1. 1. Kursus Penyebaran KSSR Tahun 2 2011 Elemen Merentas Kurikulum dalam Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR)
 2. 2. <ul><li>Bahasa </li></ul><ul><li>Pendidikan Alam Sekitar </li></ul><ul><li>Nilai Murni </li></ul><ul><li>Sains dan Teknologi </li></ul><ul><li>Patriotisme </li></ul><ul><li>Kemahiran Berfikir </li></ul><ul><li>Kepimpinan </li></ul>ELEMEN MERENTAS KURIKULUM SEDIA ADA <ul><li>Kemahiran Belajar Cara Belajar </li></ul><ul><li>Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial </li></ul><ul><li>Pencegahan Rasuah </li></ul><ul><li>Kajian Masa Depan </li></ul><ul><li>Pendidikan Pengguna </li></ul><ul><li>Keselamatan Jalanraya </li></ul>
 3. 3. Apakah Elemen Tambahan Dalam KSSR? <ul><li>Kreativiti dan Inovatif </li></ul><ul><li>Keusahawanan </li></ul><ul><li>Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) </li></ul>Elemen Merentas Kurikulum sedia ada ditambah dengan memperkenalkan elemen: <ul><li>EMK ini bertujuan untuk memberi lebih fokus bagi pembangunan modal insan yang </li></ul><ul><li>berfikiran kreatif, kritis dan inovatif </li></ul><ul><li>mempunyai ciri dan sikap keusahawanan </li></ul><ul><li>serta dapat menguasai kemahiran TMK </li></ul>
 4. 4. Mengapa Perlunya Penerapan ketiga-tiga Elemen? <ul><li>Kejayaan k-ekonomi (Profesor Andy Hargreaves) </li></ul><ul><li>Kreativiti : </li></ul><ul><li>keperluan masa kini/masa depan </li></ul><ul><li>menjamin kejayaan </li></ul><ul><li>k-ekonomi sesebuah negara </li></ul><ul><ul><li>New Basics Skills </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Multiliteracy </li></ul></ul></ul><ul><li>Creativity </li></ul><ul><li>Communication </li></ul><ul><li>IT </li></ul><ul><li>Teamwork </li></ul><ul><li>Lifelong learning </li></ul><ul><li>Adaptation and change </li></ul><ul><li>Environmental responsibility </li></ul><ul><li>Successful Knowledge Economics Characterized by: </li></ul><ul><li>Creativity </li></ul><ul><li>Flexibility </li></ul><ul><li>Problem solving </li></ul><ul><li>Ingenuity </li></ul><ul><li>Collective intelligence </li></ul><ul><li>Professional task </li></ul><ul><li>Risk taking </li></ul><ul><li>Continuous improvement </li></ul><ul><li>Kemahiran abad ke-21 </li></ul><ul><li> Lima Bentuk Pemikiran (Gardner) </li></ul><ul><li> </li></ul><ul><li>Taksonomi Bloom (revised) </li></ul><ul><li> Remembering, Understanding, Applying, Analysing, Evaluating, Creating </li></ul>Disciplined Mind Creating Mind Respectful Mind Ethical Mind Synthesizing Mind
 5. 5. <ul><li>Pembangunan Negara: Perspektif Wawasan 2020 Malaysia Sebagai Negara Perindustrian. </li></ul><ul><li>“ Masyarakat negara maju adalah masyarakat yang didorong oleh kemahiran dan kepakaran sains dan teknologi…mestilah boleh mencipta, menambah dan memperbaharui ...”. (Tun Mahathir) </li></ul><ul><li>Model Baru Ekonomi (MBE) </li></ul><ul><ul><li>Antara ciri-ciri Malaysia pada tahun 2020 dalam MBE ialah Keusahawanan dan Inovatif </li></ul></ul><ul><ul><li>Mewujudkan mekanisme untuk membantu kumpulan 40% terendah menggunakan naluri keusahawanan bagi memula dan mengembangkan perniagaan </li></ul></ul><ul><li>Dasar Utama TMK KPM menyatakan bahawa TMK untuk semua dan sebagai mata pelajaran serta pengupaya dalam pengajaran dan pembelajaran </li></ul>Mengapa Perlunya Penerapan Ketiga-tiga Elemen? (samb.)
 6. 6. Bilakah hendak melaksanakan Elemen Merentas Kurikulum? <ul><li>Fokus harus diberikan kepada mata pelajaran yang diajar. </li></ul><ul><li>EMK diterapkan bersesuaian dengan tajuk mata pelajaran yang diajar. </li></ul><ul><li>Keluwesan diberi kepada guru untuk menyerapkan EMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran mengikut tajuk atau topik yang bersesuaian . </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Kreativiti dan Inovasi </li></ul><ul><li>Keusahawanan </li></ul><ul><li>Teknologi Maklumat dan Komunikasi </li></ul>EMK: ELEMEN TAMBAHAN
 8. 8. Apakah Kreativiti? EMK: ELEMEN TAMBAHAN KREATIVITI DAN INOVASI
 9. 9. Kreativiti? <ul><li>Kreativiti adalah kebolehan minda ber imaginasi dan / mencernakan sesuatu maklumat untuk penyelesaian masalah, cabaran, soalan atau tugasan” (QCA, 2007). </li></ul><ul><li>Kemampuan atau kebolehan mencipta sesuatu yang asli dan sesuai (DBP 1997). </li></ul><ul><li>Keupayaan menghasilkan sesuatu yang baharu (modifikasi, adaptasi) dari sedia ada. </li></ul>Inovasi?
 10. 10. <ul><li>Menghasilkan modal insan berdaya cipta dan berkeupayaan menghasilkan idea dan ciptaan yang berkualiti yang menjadi amalan dan budaya dalam kehidupan serta mampu menyumbang ke arah pembangunan masyarakat, bangsa, negara dan agama. </li></ul>Matlamat
 11. 11. OBJEKTIF <ul><li>Supaya murid: </li></ul><ul><li>Mempunyai keterampilan diri dan personaliti individu kreatif. </li></ul><ul><li>Menguasai kemahiran dalam proses kreatif. </li></ul><ul><li>Menghasilkan idea kreatif dan inovatif. </li></ul><ul><li>Menguasai kemahiran komunikasi. </li></ul><ul><li>Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran secara kritis dan kreatif. </li></ul><ul><li>Menyelesaikan masalah, membuat keputusan dan mengurus kehidupan harian secara kreatif dan inovatif. </li></ul>
 12. 12. <ul><li>Kemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif (KBKK) Merentas Kurikulum </li></ul><ul><li>Mata pelajaran berteraskan kreativiti </li></ul><ul><li>Penekanan kurikulum </li></ul><ul><li>Pendekatan penerapan (infusion) </li></ul><ul><li>Objektif pembelajaran </li></ul><ul><li>Pra sekolah, sekolah rendah, menengah </li></ul><ul><ul><li>Reka Cipta </li></ul></ul><ul><ul><li>PSV/PMZ </li></ul></ul><ul><ul><li>Teknikal & Vokasional </li></ul></ul><ul><ul><li>Mata pelajaran MPV </li></ul></ul><ul><ul><li>Kemahiran Hidup-Komponen reka cipta dalam mata pelajaran </li></ul></ul><ul><ul><li>Literasi TMK </li></ul></ul>PROGRAM KURIKULUM SEDIA ADA Strategi P&P <ul><ul><li>Konstruktivisme </li></ul></ul><ul><ul><li>Pembelajaran Kontekstual </li></ul></ul><ul><ul><li>Inkuiri penemuan </li></ul></ul><ul><ul><li>Pembelajaran berasaskan projek </li></ul></ul><ul><ul><li>Pembelajaran berasaskan masalah/membuat keputusan </li></ul></ul><ul><ul><li>Kajian masa depan </li></ul></ul>KREATIVITI DAN INOVASI
 13. 13. Bagaimana membangunkan kreativiti? <ul><li>Peranan Guru </li></ul><ul><li>Merancang Pengajaran dan Pembelajaran </li></ul><ul><li>Membimbing dan Menjadi Fasilitator </li></ul><ul><li>Mentaksir Berterusan </li></ul><ul><li>Mengurus Persekitaran Pembelajaran </li></ul><ul><li>Membangunkan Komuniti </li></ul><ul><li>Model P&P Kreatif </li></ul><ul><li>Inkuiri Penemuan </li></ul><ul><li>Pembelajaran Berasaskan Masalah </li></ul><ul><li>Pembelajaran Berasaskan Projek </li></ul><ul><li>Kajian Masa Depan </li></ul><ul><li>Konstruktivisme </li></ul>1. Persediaan 2. Imaginasi 3. Perkembangan 4. Tindakan Pemerhatian Analisis Penjanaan idea Sintesis idea Penambahbaikan Penilaian Pelaksanaan Amalan berterusan metakognisi metakognisi metakognisi metakognisi
 14. 14. Aktiviti Contoh Aktiviti 1. Pemerhatian 2. Analisis 3. Penjanaan idea 4. Sintesis idea 5. Penambahbaikan 6. Menilai 7. Pelaksanaan 8. Amalan berterusan
 15. 15. Indikator Pemikiran Kreatif Indikator LANCAR banyak idea LUWES idea boleh dikembang dan dipelbagaikan JELAS menghurai idea dengan terperinci dan sistematik ASLI boleh menghasil idea baharu
 16. 16. KEUSAHAWANAN EMK: ELEMEN TAMBAHAN
 17. 17. MENGAPA PERLU PENERAPAN ELEMEN KEUSAHAWANAN (EK) ? USAHAWAN TEKNOLOGI PERKEMBANGANEKONOMI INOVASI
 18. 18. Membentuk ciri-ciri dan amalan keusahawanan sehingga menjadi satu budaya dalam kalangan murid. Diterapkan melalui aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam proses membudayakan keusahawanan MATLAMAT
 19. 19. <ul><li>Mengamalkan sikap keusahawanan; </li></ul><ul><li>Mengamalkan cara berfikir ke arah keusahawanan dalam situasi yang diperlukan; </li></ul><ul><li>Mengamalkan pengetahuan dan kemahiran pengurusan asas jual beli yang mudah dalam aktiviti kehidupan seharian yang relevan; </li></ul><ul><li>Menghasilkan produk berasaskan pengetahuan serta kemahiran teknologi dan vokasional; </li></ul><ul><li>Mengamalkan nilai moral dan etika yang baik dalam konteks keusahawanan. </li></ul>OBJEKTIF
 20. 20. Terdapat lima elemen keusahawanan (EK) iaitu: EK1 - Mengamalkan sikap keusahawanan EK2 - Mengamalkan cara berfikir ke arah keusahawanan EK3 - Mengamalkan pengetahuan dan kemahiran pengurusan asas jual beli EK4 - Menghasilkan produk berasaskan pengetahuan dan kemahiran berasaskan teknologi dan vokasional keusahawanan EK5 - Nilai moral dan etika keusahawanan FOKUS
 21. 21. Tiga pendekatan penerapan elemen keusahawanan 1. Pendekatan Penyebatian 2. Pendekatan Pengintegrasian 3. Pendekatan Pengaplikasian PENDEKATAN
 22. 22. PENYEBATIAN Penerapan bermula dari awal hingga ke akhir P&P ELEMEN KEUSAHAWANAN INDUKSI LANGKAH 1 LANGKAH2… LANGKAH AKHIR PENUTUP RANCANGAN PENGAJARAN
 23. 23. PENGINTEGRASIAN Integrasi di mana-mana langkah pengajaran/ perkembangan P&P ELEMEN KEUSAHAWANAN INDUKSI LANGKAH 1 LANGKAH2… LANGKAH AKHIR PENUTUP RANCANGAN PENGAJARAN
 24. 24. PENGAPLIKASIAN INDUKSI LANGKAH 1 LANGKAH 2… LANGKAH AKHIR PENUTUP Aplikasi di akhir pengajaran / perkembangan P&P ELEMEN KEUSAHAWANAN RANCANGAN PENGAJARAN
 25. 25. 1.1 Bertanggungjawab terhadap keputusan 1.2 Peka kepada peluang 1.3 Berani mengambil risiko 1.4 Daya kreativiti dan inovasi 1.5 Fleksibiliti 1.6 Keinginan kepada maklum balas segera 1.7 Berorientasikan masa depan
 26. 26. 1.8 Kesanggupan belajar daripada kesilapan 1.9 Berkeupayaan memimpin 1.10 Berorientasikan pencapaian 1.11 Berdaya tahan 1.12 Bertoleransi terhadap ketidaktentuan yang tinggi 1.13Tabah 1.14 Boleh membina jaringan sosial
 27. 27. 9 langkah utama: 2.1 amalan memerhati persekitaran dengan sengaja dan bertujuan; 2.2 menganalisis pemerhatian secara kritis dan kreatif; 2.3 menghasilkan idea dari pemerhatian; 2.4 memilih idea baik dari banyak idea; 2.5 menambahbaik idea yang dipilih (inovasi);
 28. 28. 2.6 menilai idea secara kritis dalam konteks; 2.7 melaksanakan idea dalam bentuk produk teknologi abstrak atau konkrit; 2.8 menyesuaikan idea baru dengan keperluan masyarakat dan persekitaran; 2.9 meneruskan peningkatan kualiti idea.
 29. 29. Melibatkan proses-proses:- 3.1 Merancang sesuatu projek dengan teliti; 3.2 Melaksana projek mengikut langkah- langkah yang telah disediakan; 3.3 Memantau projek; 3.4 Menilai pelaksanaan projek.
 30. 30. Murid boleh: 4.1 Menghasilkan produk dengan mengaplikasikan pengetahuan teknologi dan vokasional; 4.2 Menggunakan teknologi berlainan untuk menghasilkan produk yang sama; 4.3 Menggunakan sumber yang pelbagai/ sumber alternatif/ bahan kitar semula 4. TEKNOLOGI DAN VOKASIONAL KEUSAHAWANAN
 31. 31. <ul><li>Ada lima prinsip amalan etika keusahawanan berasaskan nilai moral baik: </li></ul><ul><li>Prinsip Tanggungjawab Sosial </li></ul><ul><li>Prinsip Keadilan </li></ul><ul><li>Prinsip Hak Manusia </li></ul><ul><li>Prinsip Autonomi </li></ul><ul><li>Prinsip Ketelusan </li></ul>5. NILAI MORAL DAN ETIKA KEUSAHAWANAN
 32. 32. CONTOH RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN <ul><li>DUNIA SENI VISUAL </li></ul><ul><li>TAJUK: MENGGAMBAR </li></ul><ul><li>AKTIVITI: KOLAJ </li></ul><ul><li>TEMA: ALAM BENDA </li></ul><ul><li>TAJUK: KAD HARI LAHIR </li></ul><ul><li>MASA: 60 MINIT </li></ul>
 33. 33. STANDARD PEMBELAJARAN DUNIA SENI VISUAL <ul><li>1.1 Persepsi Estetika : </li></ul><ul><li>Murid memerhati dan menceritakan tentang bahan-bahan yang ditunjukkan oleh guru . (EK- 2) </li></ul><ul><li>Murid mengenal pasti unsur-unsur komersial seperti: </li></ul><ul><li> - rupa - kualiti (EK- 4) </li></ul><ul><li>- warna - menarik perhatian </li></ul><ul><li> (EK- 1, 2, 4 dan 5) </li></ul><ul><li> - bentuk - harga (EK – 1, 3 & 5) </li></ul>
 34. 34. STANDARD PEMBELAJARAN DUNIA SENI VISUAL <ul><li>1.2 Aplikasi Seni: </li></ul><ul><li>Murid menghasilkan kad ucapan dengan menggunakan teknik kolaj yang ditunjukkan oleh guru (EK- 3 & 4). </li></ul><ul><li>1.3 Ekspresi Kreatif </li></ul><ul><li>Murid memilih dan memanipulasi (EK- 3 & 4) bahan kolaj secara kreatif berdasarkan unsur-unsur komersial (EK- 1, 2, 3 & 4) pada tempoh masa (EK-1) yang diberikan. </li></ul>
 35. 35. STANDARD PEMBELAJARAN DUNIA SENI VISUAL <ul><li>Tindakan : </li></ul><ul><li>Murid boleh mempromosikan hasil karya kad ucapan ini untuk dijual (EK-1, 2, 3 & 5) kepada rakan dan kenalan menggunakan papan kenyataan, laman web atau blog.   </li></ul>
 36. 36. INDIKATOR PENERAPAN ELEMEN KEUSAHAWANAN SIKAP KEUSAHAWANAN: BERTINDAK SECARA BIJAKSANA PEMIKIRAN KEUSAHAWANAN: BOLEH MENGADAPTASI PERSEKITARAN AMALAN NILAI MORAL DAN ETIKA KEUSAHAWANAN: MEMPUNYAI DAYA INTEGRITI YANG TINGGI KEMAHIRAN PENGURUSAN: BERKEUPAYAAN MENJADI PENGURUS YANG CEKAP DAN BERKESAN APLIKASI VOKASIONAL DAN TEKNOLOGI: BERDAYA SAING
 37. 37. TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK) EMK: ELEMEN TAMBAHAN
 38. 38. Apa itu Elemen TMK? <ul><ul><li>Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) adalah teknologi yang digunakan khasnya dalam penggunaan komputer, peralatan komunikasi dan perisian aplikasi untuk memperoleh, memproses, menyimpan, menghantar, mendapatkan semula, menukar dan melindungi maklumat di mana saja dan bila-bila masa. </li></ul></ul>Matlamat <ul><li>Matlamat TMK merentas kurikulum adalah bagi memastikan murid dapat mengaplikasi dan mengukuhkan pengetahuan dan kemahiran asas TMK yang dipelajari, menggalakkan kreativiti dan menyediakan pembelajaran yang menarik dan menyerono kkan serta menjana pemikiran kritis dan kreatif, berinovatif serta meningkatkan kualiti pembelajaran. </li></ul>
 39. 39. Objektif <ul><li>Pada akhir persekolahan di peringkat rendah, murid akan dapat: </li></ul><ul><li>Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika. </li></ul><ul><li>Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian. </li></ul><ul><li>Menggunakan TMK untuk mencari, mengumpul, memproses dan menggunakan maklumat. </li></ul><ul><li>Menggunakan TMK untuk mendapatkan dan berkongsi maklumat. </li></ul><ul><li>Menggunakan TMK untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. </li></ul><ul><li>Menggunakan TMK untuk meningkatkan produktiviti dan pembelajaran. </li></ul><ul><li>Menggunakan TMK untuk melahirkan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif. </li></ul>
 40. 40. Fokus <ul><li>TMK dalam merentas kurikulum digunakan dalam p&p di mana ianya diintegrasikan mengikut kesesuaian topik yang hendak diajar dan sebagai pengupaya bagi meningkatkan lagi kefahaman murid terhadap kandungan mata pelajaran. </li></ul>Pendekatan membudayakan TMK dalam p&p adalah seperti berikut: <ul><li>Belajar Mengenai TMK – pengetahuan dan kemahiran TMK sebagai satu disiplin ilmu (contoh: saiz storan, perkakasan input dan output). </li></ul><ul><li>Belajar Dengan TMK – sebagai alat dan pengupaya untuk mengajar dan belajar (contoh: penggunaan perisian MS Office). </li></ul><ul><li>Belajar Melalui TMK – maklumat dan ilmu pengetahuan yang dicapai atau akses melalui media TMK (contoh: internet, CD-ROM Portal E-bahan, EduwebTV dan Google Earth ). </li></ul>
 41. 41. Strategi P&P (TMK Merentas Kurikulum) - Belajar Dengan dan Melalui TMK <ul><li>Pengajaran dan pembelajaran dijalankan menggunakan perkakasan dan perisian TMK bersesuaian dengan topik yang hendak diajar oleh guru seperti menggunakan perisian aplikasi, CD-ROM atau bahan muat turun daripada Internet. </li></ul><ul><li>Murid boleh mengguna dan memanipulasi sumber TMK untuk menyokong pengetahuan atau tugasan mereka seperti hasilkan portfolio, laporan bergambar dan poster digital. </li></ul><ul><li>Murid boleh mengukuhkan konsep dan kemahiran yang telah mereka kuasai dalam suasana yang menyeronokkan. </li></ul>
 42. 42. <ul><li>Rujuk Dokumen Standard TMK untuk memastikan tahap kemahiran TMK yang dicapai oleh murid di Tahun 1, Tahun 2 dan Tahun 3. </li></ul>
 43. 43. <ul><li>Literasi TMK </li></ul><ul><li>Pengenalan Perkakasan Komputer </li></ul><ul><li>Kemahiran menggunakan papan kekunci dan tetikus </li></ul><ul><li>Menaip </li></ul><ul><li>Menyisip imej </li></ul><ul><li>Membuka fail </li></ul><ul><li>Menyimpan fail </li></ul><ul><li>Membuat persembahan digital yang mengandungi elemen teks dan grafik. </li></ul><ul><li>Merakam suara </li></ul><ul><li>Melakar dan melukis secara digital </li></ul><ul><li>Mencetak dokumen </li></ul><ul><li>Internet </li></ul><ul><li>Mencari imej </li></ul><ul><li>Nilai </li></ul><ul><li>Peraturan makmal, Bertoleransi, bertanggung jawab </li></ul><ul><li>Literasi TMK </li></ul><ul><li>Kemahiran menggunakan papan kekunci dan tetikus </li></ul><ul><li>Menaip dalam lajur dan baris </li></ul><ul><li>Menyisip imej ke dalam jadual </li></ul><ul><li>Membuat persembahan digital yang mengandungi elemen teks, grafik dan audio </li></ul><ul><li>Menukar latarbelakang persembahan dan menggunakan ciri transisi antara slaid </li></ul><ul><li>Internet </li></ul><ul><li>Mencari maklumat </li></ul><ul><li>Menghantar dan membalas e-mel </li></ul><ul><li>Nilai </li></ul><ul><li>Teknologi Hijau, Keselamatan komputer dan data </li></ul><ul><li>Literasi TMK </li></ul><ul><li>Kemahiran menggunakan papan kekunci dan tetikus </li></ul><ul><li>Menaip dan format </li></ul><ul><li>Menterjemahkan maklumat dalam bentuk graf atau carta </li></ul><ul><li>Membuat pengiraan ke atas maklumat </li></ul><ul><li>Menggunakan elemen animasi dalam persembahan digit </li></ul><ul><li>Internet </li></ul><ul><li>Mengepil fail melalui e-mel </li></ul><ul><li>Nilai </li></ul><ul><li>Keselamatan Kompter dan Data, Teknologi Hijau, kerjasama </li></ul>Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahap Perkembangan Pembelajaran Kemahiran TMK Tahap I
 44. 44. Mod Penggunaan TMK Dalam P&P 2. Guru sahaja 1. Guru dan murid 3. Murid sahaja
 45. 45. Kreativiti dan Inovasi serta Keusahawanan dalam TMK <ul><ul><li>Kreativiti dan inovasi serta keusahawanan dapat dikukuhkan melalui: </li></ul></ul><ul><ul><li>Manipulasi kemahiran menggunakan fitur-fitur perisian </li></ul></ul><ul><ul><li>Menghasilkan produk atau bahan menggunakan pelbagai fitur perisian </li></ul></ul><ul><ul><li>Menjana idea baru dengan menggunakan TMK </li></ul></ul><ul><ul><li>Penyelesaian masalah dengan menggunakan TMK </li></ul></ul><ul><ul><li>Membuat perbandingan nilai kualiti bahan atau projek yang dihasilkan menggunakan TMK </li></ul></ul><ul><ul><li>Mempromosi idea atau bahan dengan menggunakan TMK </li></ul></ul>
 46. 46. Buku Panduan TMK Merentas Kurikulum
 47. 47. Contoh Penulisan Rancangan Pelajaran Harian Mata Pelajaran: Pendidikan Moral Tahun 2 Tema /Topik: Tiada Masa: 120 minit Standard Pembelajaran mata pelajaran:  12.1.1, 12.1.2, 12.1.3 dan 12.1.4 Objektif Pembelajaran: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan mengenal nilai kerjasama dalam keluarga untuk kepentingan bersama. Aktiviti P&P: <ul><li>Murid berkongsi pengalaman mengenai aktiviti mereka di rumah pada hujung minggu. </li></ul><ul><li>Menyenaraikan aktiviti murid dan memberi penekanan mengenai nilai berkerjasama dalam keluarga. </li></ul><ul><li>Main perisian Tidy Up dan murid menceritakan tugas yang mereka lakukan semasa bermain Tidy up bagi meringankan beban keluarga.. </li></ul>EMK: <ul><li>TMK: Aktiviti dalam Perisian Tidy Up membantu murid belajar mengenai nilai kerjasama. </li></ul><ul><li>Keusahawaan: Sikap dan pemikiran cemerlang </li></ul><ul><li>3. Menjana idea yang berkaitan dengan pengalaman kerjasama di rumah. </li></ul>BBM/Media: Perisan Tidy Up . Penilaian P&P: Murid boleh menceritakan secara lisan tentang kebaikan bekerjasama dan menjalankan tugas bersama-sama keluarga. Refleksi: Seramai 25 orang murid boleh menyenaraikan peranan mereka dirumah bagi membantu keluarga. Hanya 5 orang murid yang menghadapi masalah menulis ayat. Murid diberi latihan bimbingan seperti isi tempat kosong.
 48. 48. Rumusan EMK - ENT <ul><li>Dokumen Standard </li></ul><ul><li>Mata pelajaran </li></ul>Keusahawanan Kreativiti & Inovasi TMK Pembelajaran yang berkesan (pembangunan kreativiti/ pembentukan sikap keusahawanan/ penguasaan kemahiran TMK) dan seronok. + dan/atau = dan/atau
 49. 49. Sekian Terima kasih www.moe.gov.my/bpk
 50. 50. FASA PERSEDIAAN Metakognisi: rancang, pantau dan nilai Pemerhatian Gunakan deria, tumpu kpd objek, gunakan alat, kendalikan alat, guna kaedah atau prosedur, kenalpasti ciri, situasi, fenomena, dapatn makna, kenalpasti objek, situasi disekeliling. Analisis Persamaan-perbezaan, asingkan, kumpulkan, susun maklumat ikut kriteria, kesan sebab, kaji kesan baik-buruk, imbas kembali idea, cari byk bukti disokong berdasarkan fakta dan maklumat
 51. 51. FASA IMAGINASI Metakognisi: rancang, pantau dan nilai Penjanaan Idea Hasilkan idea yang byk (benar atau tidak), hasilkan idea bermakna, cari hubungkait, gabungjalin atau corak berdasarkan maklumat yang ada. Sintesis Idea Buat kesimpulan, itlakan, bina tajuk, hasilkan komunikasi yang unik, maklumat cukup?Maklumat tambahan?, buat keputusan ttg sintesis akhir, bincang kebaikan/kelebihan, keburukan/kelemahan, cabar dan nilai maklumat yang diperolehi=samada perlu tindakan susulan @ketepikan, buat fefleksi berterusan
 52. 52. FASA PERKEMBANGAN Metakognisi: rancang, pantau dan nilai Penambah baikan Tokok tambah idea, ubahsuai idea, beri penerangan rasional idea, beri pelbagai contoh berkaitan tugasan. Menilai Beri alasan yg tepat unt terima @ tolak idea,nyatakan kekuatan/kelemahan, kbaikan/kburukan berdasarkan bukti, buat pilihan bdasarkan kenyataan dan x dipengaruhi oleh perasaan.
 53. 53. FASA TINDAKAN Metakognisi: rancang, pantau dan nilai Pelaksanaan Menghuraikan idea kpd butiran/bahagian yang kecil dan khusus, susun idea,hasikan idea x sama dgan org lain Amalan berterusan Peka dengan sekeliling, buat pemerhatian untuk kenalpasti masalah, kesilapan dan kelemahan, praktikkan proses kreatif unt hasilakan idea baharu secara berterusan

×