Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
01 ภาษาไทย.  การสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือเพือเข้ าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่                ...
01 ภาษาไทย.          ข้ อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้ าศึกษาต่ อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่               วิช...
01 ภาษาไทย.7. คาที่ขีดเส้นใต้เป็ นคาสมาสกี่คา  1. 3           2. 4             3. 5        ...
01 ภาษาไทย.14. ประโยคใดมีโครงสร้าง “ประธาน + กริ ยา + กริ ยา” อย่างชัดเจนที่สุด  1. ปลาร้าดิบอันตราย          ...
01 ภาษาไทย.22. คาที่ขีดเส้นใต้คูใดมีความหมายเกี่ยวข้องกันต่างจากคู่อื่น           ่  1. อาหารนี้ รสชาติอร่ อยน...
01 ภาษาไทย.26. ข้อใดเป็ นประโยคใจความสาคัญ  1. กฎหมายที่เกิดจากคาพิพากษาของศาลนั้นเป็ นสิ่ งที่ค่อนข้างจะตายตัว  2. คว...
01 ภาษาไทย.33. ข้อใดเป็ นทัศนะของตัวละคร  1. ชื่อไม่เป็ นมงคลย่อมนาพาชีวิตให้ตกต่า    2. ใช้ภาษาสนทนาระดับชาวบ้าน  ...
01 ภาษาไทย.อ่ านข้ อความต่ อไปนี้ แล้ วตอบคาถามข้ อ 39 - 42                     ดื่มด่าน้ าหิ นซับ  ...
01 ภาษาไทย.อ่ านข้ อความต่ อไปนี้ แล้ วตอบคาถามข้ อ 45 - 46          อันช่างหม้อตีหม้อไม่หวังฉาน        ...
01 ภาษาไทย.อ่ านข้ อความต่ อไปนีแล้ วตอบคาถามข้ อ 51 – 52           ้      “ความยากจนเป็ นปั ญหาเรื้ อรังที...
01 ภาษาไทย.อ่ านข้ อความต่ อไปนีแล้ วตอบคาถามข้ อ 55 – 56           ้               ่      “...
01 ภาษาไทย.61. ข้อใดเป็ นการพูดแบบเป็ นทางการ              ่  1. ราคาน้ ามันยังคงพุงสูงขึ้นต่อไป และถึงระดั...
01 ภาษาไทย.64. ข้อใดเป็ นการพูดเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริ ง           ่  1. นักโบราณคดีคอย ๆ บรรจงเคลื่อนย้ายพระศพ...
01 ภาษาไทย.68. ข้อใดคือเจตนาของผูพด            ้ ู  1. เล่าให้เห็นสภาพของชุมชนที่ดี          2. บอกป...
01 ภาษาไทย.73. ข้อความนี้จดเป็ นงานเขียนประเภทใด        ั  1. บทความวิจารณ์                  2....
01 ภาษาไทย.79. ข้อใดมีคาเลียนเสี ยงธรรมชาติมากกว่าข้ออื่น  1. เงียบสงัดวัดวาในราตรี          เสี ยงเป็ ดผีหวีหว...
01 ภาษาไทย.85. ความเปรี ยบในข้อใดแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวตของคนไทย                      ิ  1. มาเที่ยว...
01 ภาษาไทย.90. ข้อใดไม่ใช่ขนบของนิราศ  1. ปางอโศกใครไม่โศกพี่โศกจัด      โทมนัสกลัดใจในไพรเขียว    เดิมปางโศกโศ...
01 ภาษาไทย
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

01 ภาษาไทย

761 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

01 ภาษาไทย

 1. 1. 01 ภาษาไทย. การสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือเพือเข้ าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ่ มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเอกชน ปี การศึกษา 2551 ข้ อสอบวิชา 01 ภาษาไทย สอบวันเสาร์ ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2550 เวลา 12.30 – 14.30 น. ชื่อ – นามสกุล...................................................................................เลขที่นงสอบ.................................................. ั่ คำอธิบำย1. ข้อสอบฉบับนี้มีท้ งหมด 100 ข้อ รวม 21 หน้า ั2. ข้อสอบฉบับนี้มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน3. การตอบข้อสอบ ให้ตอบลงในกระดาษคาตอบเท่านั้น4. ข้อสอบทุกข้อเป็ นข้อสอบแบบเลือกตอบ แต่ละข้อจะมีคาตอบให้เลือก 4 คาตอบ คือ 1, 2, 3, 4, ให้พิจารณา เลือกคาตอบที่เห็นว่า ถูกต้องที่สุดหรื อเหมาะสมที่สุดเพียงคาตอบเดียวแล้วใช้ดินสอดา 2B หรื อดากว่าระบายใน วงกลมที่ตองการในกระดาษคาตอบ ดังตัวอย่าง ้ ตัวอย่ าง การตอบ (0) ข้อใดคือพยัญชนะไทยลาดับสุดท้าย ข้อนี้ คาตอบที่ถูกคือ ตัวเลือก 2 1. อ จึงไปตอบตัวเลือกที่ 2 ในกระดาษคาตอบ ดังนี้ 2. ฮ 3. ห 4. ฬ5. ถ้าต้องการเปลี่ยนคาตอบให้ใช้ยางลบ ลบให้สะอาด แล้วจึงระบายวงกลมใหม่ที่ตองการ ้6. ห้ามนาข้อสอบและกระดาษคาตอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด7. ก่อนตอบข้อสอบให้ผเู ้ ข้าสอบเขียน ชื่อและเลขที่นงสอบให้สมบูรณ์ลงในกระดาษคาตอบ ั่ เมื่ออ่านเข้าใจดีแล้ว ให้ลงมือทาข้อสอบได้ ข้ อสอบฉบับนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สงวนสิ ทธิ์ตามกฎหมายQUOTA CMU’ 51. (1) 01 ภาษาไทย.
 2. 2. 01 ภาษาไทย. ข้ อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้ าศึกษาต่ อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิชา 01 ภาษาไทย ปี การศึกษา 25511. ข้อใดมีเสี ยงพยัญชนะควบกล้ ามากที่สุด 1. ครอบจักรวาล วิกฤตการณ์ 2. ปริ ศนาอักษรไขว้ คฤหบดี 3. พระราชกฤษฎีกา พลานามัย 4. มาตรฐานเครื่ องยนต์ ปริ ยติธรรม ั2. ข้อใดมีเสี ยงวรรณยุกต์ครบ 5 เสี ยง 1. อุตสาหกรรมเกษตรภายในประเทศ 2. ผลสารวจทรัพยากรธรรมชาติ 3. สาเหตุการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ 4. มูลนิธิวทยาศาสตร์ภาคกลาง ิ3. ในข้อความต่อไปนี้ คาที่มีความสั้น – ยาวของเสี ยงสระไม่ตรงกับรู ปสระมีกี่คา ่ “วันเสาร์ตอนเช้า แดงจะนาผลไม้ไปเยียมนาย บ้านท่านอยูริมน้ า ทางทิศใต้ของวัดโบราณ” ่ 1. 3 2. 4 3. 5 4. 6อ่ านข้ อความต่ อไปนีแล้ วตอบคาถามข้ อ 4 – 5 ้ ้ ่ “ที่พกที่มีพ้ืนที่จากัดเช่นห้องเช่า อาจมีปัญหาการจัดเก็บหนังสื อและนิตยสารต่าง ๆ ผูที่อยูอาศัย จึงต้องมี ักลวิธีในการจัดมุมอ่านหนังสื อให้เหมาะสม อาจพยายามหามุมที่ถูกใจสาหรับนอนหรื อนังอ่าน หนังสื อ....” ่4. พยางค์สุดท้ายของคาหรื อกลุ่มคาที่ขีดเส้นใต้มีพยางค์ตายกี่พยางค์ 1. 1 2. 2 3. 3 4. 45. คาที่ขีดเส้นใต้เป็ นคาประสมกี่คา 1. 3 2. 4 3. 5 4. 6อ่ านข้ อความต่ อไปนีแล้ วตอบคาถามข้ อ 6 - 7 ้ “พืชตระกูลป๊ อปปี้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับฝิ่ น ซึ่งเป็ นสารเสพติดนั้นมีมากมายหลายพันธุ์ ดอกป๊ อปปี้ ที่ประชาชนทัวไปรู ้จกเป็ นดอกป๊ อปปี้ สี แดงเป็ นสัญลักษณ์ของทหารผ่านศึกเป็ นการระลึกถึงทหารฝ่ ายสัมพันธมิตรในสงครามโลก ่ ัครั้งที่ 1 ที่ตองสูญเสี ยชีวตไปในการรบที่ทองทุ่งทางตอนใต้ของประเทศเบลเยียม ซึ่งกาลังมีดอกป๊ อปปี้ สี แดงบาน ้ ิ ้ ่สะพรั่งเต็มท้องทุ่ง ที่ประเทศญี่ปุ่นป๊ อปปี้ กาลังเป็ นวัชพืชที่ทาให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ดูแลเรื่ องยาเสพติดต้องปวดเศียรเวียนเกล้า”6. คาที่ขีดเส้นใต้เป็ นคาซ้อนเพื่อความหมายกี่คา 1. 3 2. 4 3. 5 4. 6QUOTA CMU’ 51. (2) 01 ภาษาไทย.
 3. 3. 01 ภาษาไทย.7. คาที่ขีดเส้นใต้เป็ นคาสมาสกี่คา 1. 3 2. 4 3. 5 4. 68. ข้อความต่อไปนี้มีคากริ ยากี่คา “หมีขาวมีถิ่นกาเนิดบริ เวณคาบสมุทรอาร์กติกรอบ ๆ ขั้วโลกเหนือ ทั้งฝั่งประเทศรัสเซีย สแกนดิเนเวีย และทวีปอเมริ กาเหนือ” 1. 1 2. 2 3. 3 4. 4อ่ านข้ อความต่ อไปนีแล้ วตอบคาถามข้ อ 9 - 11 ้ “ป๊ อปปี้ เป็ นไม้เมืองหนาวที่สามารถขึ้นและขยายพันธุ์ได้ง่ายตามธรรมชาติ ในช่วงฤดูใบไม้ผลิเมื่อเริ่ มได้รับน้ าฝน เมล็ดของมันที่กระจัดกระจายอยูในดิน ก็จะงอกงามและให้ดอกบานเต็มท้องทุ่งในเวลาไม่กี่เดือนจึงนิยมปลูก ่เป็ นไม้ประดับ...”9. คาที่ขีดเส้นใต้เป็ นคาวิเศษณ์กี่คา 1. 1 2. 2 3. 3 4. 410. คาที่ขีดเส้นใต้เป็ นคาบุพบทกี่คา 1. 1 2. 2 3. 3 4. 411. คาที่ขีดเส้นใต้เป็ นคาสันธานกี่คา 1. 1 2. 2 3. 3 4. 412. ข้อใดเป็ นประโยค 1. บริ ษทผูผลิตยาแก้หวัดลดไข้สาหรับเด็กเล็ก ั ้ 2. โรงงานน้ าตาลเขตอาเภอเมืองขยายกิจการ 3. สานักงานมาตรฐานสิ นค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 4. โครงการเพื่อสารวจแหล่งทรัพยากรธรรมชาติใต้ทะเล13. ข้อใดเป็ นประโยคความเดียว 1. สมุนไพรหมากจองช่วยเสริ มภูมิคุมกันของร่ างกาย ้ 2. รัฐบาลพยายามเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจกับต่างประเทศ 3. บริ ษทรถยนต์ทุกบริ ษทเร่ งผลิตรถประหยัดน้ ามัน ั ั 4. คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้จดงานมหกรรมบรรจุภณฑ์ ั ัQUOTA CMU’ 51. (3) 01 ภาษาไทย.
 4. 4. 01 ภาษาไทย.14. ประโยคใดมีโครงสร้าง “ประธาน + กริ ยา + กริ ยา” อย่างชัดเจนที่สุด 1. ปลาร้าดิบอันตราย 2. รถยนต์ใหม่แพง 3. ขนมสาลี่นุ่มหอม 4. กล้วยไม้จิ๋วสวย15. ประโยคใดมีโครงสร้างต่างจากข้ออื่น 1. ธนาคารพัฒนาบริ การประชาชน 2. เลขานุการจดรายงานการปฏิบติงาน ั 3. สมาคมเลื่อนประชุมสมาชิก 4. เยาวชนร่ วมสรุ ปปั ญหาสังคม16. ประโยคใดมีโครงสร้างต่างจากข้ออื่น 1. น้ าเซาะดินถล่ม 2. สุนขไล่แมวหนี ั 3. ฝนตกถนนลื่น 4. พี่ชนน้องหกล้ม17. ประธานของคากริ ยาที่ขีดเส้นใต้ในข้อใดไม่ใช่ “ที่นี่” 1. ที่นี่รับสมัครพนักงาน 2. ที่นี่รับตกแต่งสวน 3. ที่นี่รับขนย้ายของ 4. ที่นี่รับซื้อของเก่า18. ข้อใดไม่มีส่วนขยายกริ ยา 1. รถประจาทางขึ้นราคาค่าโดยสารตามมติคณะกรรมการ 2. กัปตันของเครื่ องบินผ่านการเป็ นนักบินที่สองนานแปดปี 3. มหาวิทยาลัยในอิสราเอลซื้อหุ่นยนต์พนักงานต้อนรับมาจากญี่ปุ่น 4. ผูบริ โภคเปรี ยบเทียบราคาสิ นค้าทางการเกษตรของชุมชน ้19. ข้อความที่ขีดเส้นใต้ในข้อใดเป็ นกรรมของคากริ ยา 2 คา อย่างชัดเจนที่สุด 1. กลุ่มพิทกษ์สิทธิผบริ โภคตรวจพบสารตะกัวปริ มาณสูงในลิปสติก ั ู้ ่ 2. นักวิจยของโรงพยาบาลอังกฤษค้นพบสารต้านมะเร็งลาไส้ในขมิ้น ั 3. สมาชิกชมรมพืชสมุนไพรนัดพบกลุ่มเกษตรกรที่ศูนย์สุขภาพ 4. นักโบราณคดีขดพบภาพวาดโบราณบริ เวณตอนเหนือของซีเรี ย ุ20. คาคู่ใดอาจมีความหมายต่างกัน 1. จุนเจือ เจือจุน 2. พัวพัน พันพัว 3. กลิ้งกลอก กลอกกลิ้ง 4. เชยชม ชมเชย21. คาที่ขีดเส้นใต้ในข้อใดมีความหมายต่างจากความหมายในพจนานุกรมมากที่สุด 1. เขาเป็ นคนมีสี 2. เขาเป็ นคนมีเงิน 3. เขาเป็ นคนมีฝีมือ 4. เขาเป็ นคนมีมารยาทQUOTA CMU’ 51. (4) 01 ภาษาไทย.
 5. 5. 01 ภาษาไทย.22. คาที่ขีดเส้นใต้คูใดมีความหมายเกี่ยวข้องกันต่างจากคู่อื่น ่ 1. อาหารนี้ รสชาติอร่ อยนะ 2. ฤดูหนาวนี้ ดอกไม้สวยนะ 3. แมวตัวนี้ สมองไวนะ 4. เด็กคนนี้ ความสามารถสูงนะ23. ราชาศัพท์ขอใดผิด ้ 1. คณะบุคคลทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรถเข็นไฟฟ้ าอัตโนมัติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหว ่ ั ่ ั 2. คณะแพทย์ผถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหวได้ถวายการทดสอบพระกล้ามเนื้อพระวรกาย ู้ 3. วันที่ 5 ธันวาคม ศกนี้ จะมีการจัดพื้นที่ให้ประชาชนเข้าเฝ้ าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จฯ พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยูหว่ ั ่ ั 4. พระอาการโดยทัวไปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหวดีข้ ึน เป็ นที่พอใจของคณะแพทย์ฯ ่ เสวยพระกระยาหารได้มากขึ้น24. ข้อใดใช้คากริ ยาไม่เหมาะสม 1. เขาพูดหว่านล้อมให้เพื่อนตกลงซื้อที่ดินของเขา 2. เขาพูดเปรยขึ้นมาท่ามกลางผองเพื่อนว่าเขาจะไปทามาหากินต่างแดน 3. เขาพูดโผงผางไม่เกรงใจใครทาให้คนหลายคนไม่ชอบเขา ั 4. เขาพูดอ้อนวอนให้คนในสังคมหันมาสามัคคีกนเพื่อสันติสุขของชาติ25. ข้อใดใช้สานวนผิด 1. วัยรุ่ นเกเร 2 กลุ่มกาลังยกพวกตีกนอยูหน้าหมูบาน เหตุการณ์หน้าสิ่ วหน้าขวานเช่นนี้อย่าปล่อยให้เด็ก ๆ ไป ั ่ ่ ้ ่ ้ หน้าหมูบานตอนนี้นะ 2. พระเอกกาลังต่อสูกบโจร ยังไม่แพ้ชนะกัน เหตุการณ์กาลังเข้าไต้เข้าไฟ ภาพยนตร์โทรทัศน์เรื่ องนี้ก็จบตอน ้ ั ไปเสี ยก่อน ต้องคอยดูต่อวันศุกร์หน้า 3. แดงประกาศในที่ประชุมชาวบ้านว่าตนเองเก่งกล้า สามารถปราบโจรที่กาลังก่อความเดือดร้อนแก่ชาวบ้านใน หมู่บานขณะนี้ได้ แต่ที่จริ งแดงไม่สามารถทาได้ กล่าวได้วาการพูดของแดงเป็ นเพียงหมาเห่า ใบตองแห้งเท่านั้น ้ ่ 4. เขาเป็ นสมาชิกพรรคการเมือง 2 พรรคซึ่งมีนโยบายต่างกัน เพือว่าในอนาคตถ้าพรรคใดมีความรุ่ งเรื องทาง ่ การเมืองน้อยกว่าก็จะผละจากพรรคนั้นไปสังกัดอีกพรรคหนึ่ง การกระทาเช่นนี้เรี ยกว่าเหยียบเรื อสองแคมอ่ านข้ อความต่ อไปนี้ แล้ วตอบคาถามข้ อ 26 - 29 “ในช่วงปลายคริ สต์ศตวรรษที่ 15 ได้เริ่ มมีการปฏิรูประบบกฎหมายจารี ตประเพณี เนื่องจากกฎหมายที่เกิด ่ ่จากคาพิพากษาของศาลนั้นเป็ นสิ่งที่คอนข้างจะตายตัว เมื่อเวลาล่วงเลยไปสังคมก็ยอมเปลี่ยนไป โดยเฉพาะในระยะ ่นั้นสังคมอังกฤษได้เปลี่ยนไปจากเดิมมาก เริ่ มมีการพัฒนาการค้าการพาณิ ชย์ จึงทาให้เกิดปั ญหาที่วาศาลไม่อาจจะหากฎหมายมาใช้ในการตัดสิ นคดีให้เกิดความยุติธรรมได้ ความยุติธรรมในสมัยหนึ่งนั้นอาจจะไม่ยตธรรมในอีกสมัยหนึ่ง ุิก็ได้”QUOTA CMU’ 51. (5) 01 ภาษาไทย.
 6. 6. 01 ภาษาไทย.26. ข้อใดเป็ นประโยคใจความสาคัญ 1. กฎหมายที่เกิดจากคาพิพากษาของศาลนั้นเป็ นสิ่ งที่ค่อนข้างจะตายตัว 2. ความยุติธรรมในสมัยหนึ่งนั้นอาจจะไม่ยติธรรมในอีกสมัยหนึ่งก็ได้ ุ 3. ช่วงปลายคริ สต์ศตวรรษที่ 15 ได้เริ่ มมีการปฏิรูประบบกฎหมายจารี ตประเพณี ่ 4. เมื่อเวลาล่วงเลยไปสังคมก็ยอมเปลี่ยนไปโดยเฉพาะในสังคมอังกฤษ27. ข้อใดเป็ นวิธีการเสนอข้อมูลของผูเ้ ขียน 1. กล่าวถึงผลก่อนสาเหตุ 2. ให้รายละเอียดก่อนสรุ ปท้าย 3. อธิบายความแล้วตามด้วยวินิจ 4. ชี้ถึงปั ญหาพร้อมแจกแจงที่มา28. ข้อใดไม่ใช่วธีการขยายความของผูเ้ ขียน ิ 1. ยกตัวอย่าง 2. แสดงเหตุและผล 3. แสดงรายละเอียด 4. จากัดความคิด29. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 1. เวลาสามารถเปลี่ยนแปลงทุกสิ่ ง ่ 2. ปั ญหาอยูที่คาพิพากษาล้าสมัย 3. ประเทศอังกฤษจาเป็ นต้องปฏิรูปกฎหมาย 4. เมื่อสังคมเปลี่ยนกฎหมายก็ตองเปลี่ยน ้อ่ านข้ อความต่ อไปนี้ แล้ วตอบคาถามข้ อ 30 - 34 เกล้ากระผมคือศิษย์ชื่อทิดร้าย ่ เออเอ็งหายหน้าไปอยูไหนหวา รับประทานเคราะห์กรรมต้องจาลา ่ ไปอยูป่าสวนเรื อกกินเผือกมัน เออเอ็งค่อยวัฒนาฤาหาหื อ หายหน้าชื่อกูคิดว่าเอ็งอาสัญ ที่จนมีรับประทานก็ปานกัน ด้วยผมนั้นเลขชาตาเป็ นกาลี ได้แต่สมหมากหยาบหยาบมากราบเท้า ้ เป็ นของชาวคนขัดน่าบัดสี ถ้าแม้นคล่องต้องตาราชาตาดี คงจะมีของถวายหลายชนิด30. บุรุษที่สองในคาประพันธ์น้ ีตรงกับข้อใด 1. ครู ผทรงคุณอันประเสริ ฐ ู้ 2. กษัตริ ยผเู ้ ป็ นเลิศทุกสถาน ์ 3. พระสงฆ์ผทรงศีลสมาทาน ู้ 4. ขุนนางว่าราชการของแผ่นดิน31. คาที่ขีดเส้นใต้หมายถึงข้อใด 1. อาชีพ 2. ชุมชน 3. วิถีชีวต ิ 4. ฐานะ32. ข้อใดเป็ นวิธีการนาเสนอของกวี 1. ให้ตวละครพูดโต้ตอบกัน ั 2. ใช้ภาษาสนทนาระดับชาวบ้าน ั ่ 3. เลือกคาศัพท์สามัญที่ใช้กนทัวไป 4. สร้างฉากประกอบเหมาะกับเนื้อเรื่ องQUOTA CMU’ 51. (6) 01 ภาษาไทย.
 7. 7. 01 ภาษาไทย.33. ข้อใดเป็ นทัศนะของตัวละคร 1. ชื่อไม่เป็ นมงคลย่อมนาพาชีวิตให้ตกต่า 2. ใช้ภาษาสนทนาระดับชาวบ้าน ั ่ 3. เลือกคาศัพท์สามัญที่ใช้กนทัวไป 4. สร้างฉากประกอบเหมาะกับเนื้อเรื่ อง34. คาประพันธ์น้ ีมีคุณค่าน้อยที่สุดในด้านใด 1. การสร้างจินตนาการ 2. ความไพเราะของคาและเสี ยง 3. ภาพสะท้อนทางสังคม 4. การเรี ยบเรี ยงตามฉันทลักษณ์อ่ านข้ อความต่ อไปนี้ แล้ วตอบคาถามข้ อ 35 – 37 “ความหิ วกาเนิดขึ้นก่อนความอิ่ม ในเวลาซึ่งพอเหมาะมันทาให้อาหารทุกชนิดเลิศรสกว่าปกติ สาหรับเวลาซึ่งยาวนานกว่านั้น คนหิ วอาจกลายเป็ นขโมย เป็ นฆาตกรหรื ออาจก่อวินาศกรรมใหญ่หลวง เพื่อน่องไก่สกชิ้น คนจร ัรู ้จกความหิ วดี เริ่ มแรกคือทุกข์อนไม่จบสิ้น ต่อมากลายเป็ นเพื่อนซึ่งสนิทสนมคุนเคยและแยกจากกันประเดี๋ยว ั ั ้ประด๋ าวเท่านั้น”35. ข้อใดเป็ นความคิดของผูเ้ ขียน 1. ความหิ วเป็ นสิ่ งที่น่ากลัว 2. ความหิ วทาให้อาหารอร่ อยขึ้น 3. ความหิ วไม่เข้าใครออกใคร 4. ความหิ วเป็ นเพื่อนของคนยาก36. ข้อใดไม่ใช่วธีการส่งสารของผูเ้ ขียน ิ 1. ยกตัวอย่าง 2. ลาดับความ 3. เปรี ยบเทียบ 4. ผูกเงื่อนไข37. คาคู่ใดไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับความหิ ว 1. เวลา พฤติกรรม 2. โอกาส ความทุกข์ 3. ความอร่ อย อาหาร 4. ความรู ้สึก คนโซ38. คาประพันธ์ต่อไปนี้มีโวหารภาพพจน์กี่แห่ง คราวนั้นเมื่อตามไปกลางป่ า หน้าดาเหมือนหนึ่งทามินหม้อไหม้ ชนะความงามหน้าดังเทียนชัย เขาฉุดไปเหมือนลงทะเลลึก 1. 2 2. 3 4. 4 4. 5QUOTA CMU’ 51. (7) 01 ภาษาไทย.
 8. 8. 01 ภาษาไทย.อ่ านข้ อความต่ อไปนี้ แล้ วตอบคาถามข้ อ 39 - 42 ดื่มด่าน้ าหิ นซับ ตามได้จบกบกุงหอย ั ้ ผักกูดกาน้อยน้อย กับดอกเห็ดเลือกเด็ดมา เรี ยงหินสามเส้าไว้ ก้มเป่ าไฟเตรี ยมหุงหา ตั้งหม้อรอเวลา ร่ วมอิ่มหนาในค่าคืน39. ข้อใดไม่ปรากฏในบทกวี 1. วิธีชีวต ิ 2. ธรรมชาติ 3. ความรื่ นรมย์ 4. ความสิ้นหวัง40. กวีใช้โวหารชนิดใด 1. บรรยาย 2. พรรณนา 3. อุปมา 4. สาธก41. ข้อใดเป็ นการวิจารณ์ 1. กล่าวถึงอาหารที่หาได้ตามชนบท 2. ให้ภาพการใช้ชีวตที่เรี ยบง่ายของคนพื้นถิ่น ิ 3. สร้างจินตนาการจากการใช้คาสามัญแต่สื่ออารมณ์ ั 4. แสดงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบธรรมชาติ42. จากคาประพันธ์ขางต้น ข้อใดอนุมานความได้บริ บูรณ์ ้ 1. ผูหญิงกับภาระหน้าที่ ้ 2. ชีวตประจาวันของชาวบ้านป่ า ิ ่ 3. ความสุขอยูที่ความพอใจ 4. ความงาม ความสุนทรี ยและชีวต ์ ิอ่ านข้ อความต่ อไปนี้ แล้ วตอบคาถามข้ อ 43 - 44 “ผูมีปัญญามักไม่ประมาท เมื่อคนส่วนมากพากันประมาท และตื่นเมื่อคนส่วนมากพากันหลับอยู่ เขาจึงทิ้ง ้ช่วงคนเหล่านั้นไปไกล เหมือนม้าฝี เท้าเร็ ววิงเลยม้าแกลบฉะนั้น” ่43. คาที่ขีดเส้นใต้หมายถึงข้อใด 1. ม้ากินแกลบ 2. ม้าพันธุ์เล็ก 3. ม้าแข่ง 4. ม้าพันธุ์เทศ44. ข้อใดกล่าวถูกต้อง 1. ผูมีปัญญามักตื่นตัวตลอดเวลา ้ 2. ผูมีปัญญามีความสามารถในการแข่งขัน ้ 3. ผูมีปัญญาพลิกวิกฤตเป็ นโอกาส ้ 4. ผูมีปัญญาไตร่ ตรองอย่างรอบคอบเสมอ ้QUOTA CMU’ 51. (8) 01 ภาษาไทย.
 9. 9. 01 ภาษาไทย.อ่ านข้ อความต่ อไปนี้ แล้ วตอบคาถามข้ อ 45 - 46 อันช่างหม้อตีหม้อไม่หวังฉาน ตีเอางานงามใช้มิให้หนา ดังอาจารย์ตีศิษย์ให้วทยา ่ ิ ่ มิใช่วาจะประหารให้ไปอบาย45. ข้อใดเป็ นเจตนาของผูแต่ง ้ 1. เปรี ยบให้เข้าใจ 2. ให้ขอคิด ้ 3. แสดงทัศนะ 4. โน้มน้าวใจ46. คาที่ขีดเส้นใต้มีความหมายตรงกับข้อใด 1. แตก 2. บุบ 3. ร้าว 4. บิ่น47. บทกวีต่อไปนี้มีขอบกพร่ องด้านใด ้ อย่าให้เหมือนใบศรี ที่เบิกขวัญ พอเสร็ จพลันเป็ นใบตองนะน้องเอ๋ ย ถนอมหน่อยอย่าลอยร้างไปอย่างเคย เก็บไว้เชยเมื่อช้ าเช็ดน้ าตา 1. จังหวะ 2. สัมผัส 3. คา 4. วรรณยุกต์48. ข้อใดเป็ นส่วนสรุ ปของเรี ยงความ 1. ความงาม ความปิ ติเร่ งเร้าพลังแห่งการสร้างสรรค์ คุณค่าทางจิตใจเป็ นรากฐานแห่งชีวตที่แท้ ิ 2. ความรักทาให้มนุษย์มีความสัมพันธ์กบสรรพสิ่ งรอบตัว ไม่คบแคบ ไม่หมกมุ่นอยูกบตนเอง ั ั ่ ั 3. การเขียนแบบสร้างสรรค์จึงมีความหมายตรงกันข้ามกับการเขียนที่มุ่งประโยชน์ทางวิชาการดังกล่าวข้างต้น 4. ความริ เริ่ มใหม่จึงขึ้นอยูกบเจตนาของเจ้าของผลงาน เจตนาจริ งเช่นนี้นาไปสู่งานเขียนสร้างสรรค์ที่ผเู ้ ขียน ่ ั ภาคภูมิใจได้49. การอ่านในข้อใดช่วยให้เข้าใจบทประพันธ์น้ ี โอ้ตอเอ๋ ยตอแหลตอแต่หลัง คิดจะตั้งตอแน่ตองแต่ตน ้ ้ ไม่มีตอต่อมีไต้ตอไล่ชน อย่าทาตนเป็ นตอล่อไต้เลย 1. อ่านตีความ 2. อ่านแปลความ 3. อ่านถอดความ 4. อ่านเก็บความ50. คาว่า “ไล่เข้ามา” ในข้อความต่อไปนี้ หมายถึงข้อใด “วันนี้คงจะพูดอะไรไม่ได้มาก เพราะเวลาไล่เข้ามาทุกทีแล้ว จึงขอพูดประเด็นสาคัญ ๆ สักสองประเด็นเท่านั้น” 1. เหลือน้อย 2. ตามมาติดๆ 3. รุ กอย่างรวดเร็ ว 4. ไม่ทิ้งห่างQUOTA CMU’ 51. (9) 01 ภาษาไทย.
 10. 10. 01 ภาษาไทย.อ่ านข้ อความต่ อไปนีแล้ วตอบคาถามข้ อ 51 – 52 ้ “ความยากจนเป็ นปั ญหาเรื้ อรังที่ไม่เคยแก้ได้จริ ง ช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวยยิงห่างมากขึ้นนาไปสู่ ่ปั ญหาทางจิตใจ สังคม และการเมือง ทาให้บานเมืองวิกฤตมากขึ้น รัฐบาลหน้าต้องแก้ปัญหาให้ได้อย่างจริ งจังและ ้ถาวร อันที่จริ งผูนาชาวบ้านจานวนหนึ่งร่ วมกับองค์กรพัฒนาเอกชน นักวิชาการ และข้าราชการบางส่วนรู ้แล้วจาก ้ ั ่การปฏิบติวา การแก้ความยากจนที่แท้จริ งและถาวรทาอย่างไร รัฐบาลควรเรี ยนจากบุคคลเหล่านี้อย่างจริ งจัง แล้วนามาทานโยบายและยุทธศาสตร์ขบเคลื่อนให้เกิดขึ้นทั้งประเทศ วิธีการคือส่งเสริ มให้ชุมชนทาวิจยเรื่ องของชุมชนเอง ั ัอันนาไปสู่การปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตและการบริ โภคที่เรี ยกว่าเกิดวิสาหกิจชุมชน ชุมชนที่สามารถวิจยเรื่ องของตัวเอง ัได้และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนจะเกิดการพัฒนาอย่างบูรณาการทั้งทางเศรษฐกิจ จิตใจ สังคม วัฒนธรรม สิ่ งแวดล้อมการศึกษาและสุขภาพ พร้อมกันไปเป็ นชุมชนที่มีเศรษฐกิจพอเพียงและยังยืน” ่51. รัฐบาลหน้าต้องแก้ไขปั ญหาให้ได้อย่างจริ งจัง “ปั ญหา” ในที่น้ ีหมายถึงข้อใด 1. ปั ญหาความยากจน 2. ปั ญหาบ้านเมืองเกิดวิกฤต 3. ปั ญหาการพัฒนาสังคมให้ยงยืน ั่ 4. ปั ญหาทางจิตใจ สังคมและการเมือง52. ข้อใดคือจุดมุ่งหมายของข้อความข้างต้น 1. แสดงความคิดเห็นวิพากษ์วจารณ์รัฐบาล ิ 2. ให้ขอเสนอแนะวิธีการแก้ไขปัญหาความยากจน ้ 3. เสนอแนวพัฒนาชุมชนแบบเศรษฐกิจพอเพียงและยังยืน ่ 4. เสนอแนะให้มีการส่งเสริ มให้ชุมชนทาวิจยเรื่ องของชุมชนเอง ัอ่ านข้ อความต่ อไปนีแล้ วตอบคาถามข้ อ 53 -54 ้ (1) ปัจจุบนรัฐบาลพม่าได้ควบคุมไม่ให้เกษตรกรเพิ่มจานวนแพปลูกพืชในน้ า ั (2) เป็ นเพราะว่าน้ าในทะเลสาบเริ่ มมีคุณภาพไม่ดี (3) สิ่ งแวดล้อมเริ่ มจะเสี ยหายเนื่องจากเกษตรกรมีการใช้สารเคมีมากขึ้น (4) นอกจากนั้น เกษตรกรยังทิ้งผลผลิตที่เสี ยหรื อไม่ได้ขนาดตามที่ตลาดต้องการลงในทะเลสาปลอยเป็ นแพ (5) ประกอบกับทะเลสาบอินเลเป็ นแหล่งน้ าจืดที่จาเป็ นสาหรับอุปโภคบริ โภคของประชาชนในรัฐฉานตอนล่างเกือบครึ่ งหนึ่ง (6) หากปล่อยให้เกษตรกรเพิ่มจานวนแพปลูกมากขึ้นก็จะเกิดผลเสี ยหายอย่างรุ นแรงในอนาคต53. ข้อใดเป็ นประโยคใจความสาคัญของข้อความข้างต้น 1. (1) 2. (2) 3.(3) 4. (6)54. ข้อความข้างต้นมีวธีการเขียนแบบใด ิ 1. สาธก 2. บรรยาย 3. พรรณนา 4. อธิบายQUOTA CMU’ 51. (10) 01 ภาษาไทย.
 11. 11. 01 ภาษาไทย.อ่ านข้ อความต่ อไปนีแล้ วตอบคาถามข้ อ 55 – 56 ้ ่ “ก่อนลงทุน ดูให้ดีวา สิ นค้าที่เราจะทานั้น เราถนัดมากน้อยแค่ไหน ถ้าไม่ถนัด แม้จะมีคาแนะนาดี ก็ไปไม่รอด ทุกกิจการต้องเริ่ มจากสิ่ งที่เราถนัด ขอเพียงอดทน และใช้หลักการตลาด พยายามศึกษาตลาดที่เราเล็งไว้ต้ งแต่ ัมีคนมากไหม มีคนในช่วงอายุตาง ๆ เท่าไหร่ เขาเดินทางอย่างไร กลับบ้านกี่โมง เหล่านี้เป็ นข้อมูลที่เราจะนามาใช้ ่ ่พัฒนาสิ นค้า กาหนดราคาขาย กาหนดจุดที่วางขายได้อย่างตรงกลุมเป้ าหมาย”55. ข้อความข้างต้นนี้ตรงกับหลักการพูดข้อใด 1. การเตรี ยมพร้อม 2. การวิเคราะห์ผฟัง ู้ 3. การรู ้จกกาลเทศะ ั 4. การจัดกาหนดเป้ าหมาย56. ข้อความข้างต้นมีลกษณะการพูดแบบใด ั 1. เป็ นทางการ 2. กึ่งทางการ 3. เป็ นกันเอง 4. เป็ นการสนทนาอ่ านข้ อความต่ อไปนีแล้ วตอบคาถามข้ อ 57 - 59 ้ “วันแรกที่ผมไปออกงาน ผมขายไม่ได้เลย ทางทีมงานผูจดงาน ก็สงสัยว่า อร่ อยอย่างนี้ ทาไมขายไม่ได้ ้ั ่ผมตอบไม่ได้ เพราะไม่รู้เหมือนกัน รู ้แต่วา ความสาเร็ จไม่ได้มาในวันเดียว หากแต่ตองใช้เวลา ผมไม่ทอยังพยายาม ้ ้ขายต่อไป และเชื่อว่าน่าจะต้องมีจุดเปลี่ยน ซึ่งจุดเปลี่ยนของผมก็คือ ได้ข้ นเวที และพูดถึงลูกชิ้นตัวนี้พร้อมกับมีให้ชิม ึเท่านั้นแหละ พอลงจากเวที ผมแทบจะเดินเข้าร้านตัวเองไม่ได้ เพราะลูกค้าเยอะมาก”57. ข้อใดคือจุดมุ่งหมายของผูพด ้ ู ่ 1. ให้คติวากว่าธุรกิจจะสาเร็จได้ตองให้เวลา ้ 2. บอกวิธีการทาธุรกิจให้ประสบความสาเร็ จไม่ยาก ่ ่ ั่ 3. ให้แง่คิดว่าความพยายามอยูที่ไหน ความสาเร็ จอยูที่นน 4. บอกว่าธุรกิจไปไม่ได้ถาไม่มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ้58. ผูพดขายสิ นค้าอะไร ้ ู 1. อาหาร 2. ผลไม้ 3. ลูกชิ้น 4. ของอร่ อย59. น้ าเสี ยงของผูพดเป็ นอย่างไร ้ ู 1. โอ้อวด 2. ภูมิใจ 3. ถ่อมตัว 4. เรี ยบเฉย60. ข้อใดเป็ นอุปสรรคของการสื่อสารมากที่สุด 1. ผูฟังไม่เห็นตัวผูพด ้ ้ ู 2. ผูพดพูดเสี ยงดังเกินไป ้ ู 3. อากาศในห้องประชุมร้อนมาก 4. มีเสี ยงดังจากข้างนอกมารบกวนขณะฟังQUOTA CMU’ 51. (11) 01 ภาษาไทย.
 12. 12. 01 ภาษาไทย.61. ข้อใดเป็ นการพูดแบบเป็ นทางการ ่ 1. ราคาน้ ามันยังคงพุงสูงขึ้นต่อไป และถึงระดับ 96 เหรี ยญดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลแล้ว ในไม่ชาคงจะถึงและ ้ ผ่านระดับ 100 เหรี ยญดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล เกินความคาดหมายของคนทั้งหลายทั้งปวงไปอย่างแทบไม่ น่าเชื่อ 2. ถึงวันนี้ก็ยงไม่เห็นมีหน้าไหนที่ออกมาแนะนาคนไทย หรื อบอกล่าวให้คนไทยได้รับรู ้กนว่า หากราคาน้ ามัน ั ั ้ เป็ นเช่นนี้แล้วจะทากันอย่างไรต่อไป หรื อให้กมหน้าก้มตายอมรับความฉิ บหายวายวอดกันตาปริ บ ๆ 3. วันนี้มีข่าวว่า พรรคการเมืองใหญ่สามพรรคปฏิเสธแผนการที่จะให้มีการสร้างโรงงานไฟฟ้ านิวเคลียร์ข้ ึนใน ประเทศไทย ซึ่งไม่อยากจะบอกว่าเป็ นพรรคการเมืองไหนกันบ้าง จะทาให้เกิดความได้เปรี ยบเสี ยเปรี ยบใน การเลือกตั้งอันไม่บงควร ั ั 4. นักค้าน้ ามันและนักค้าก๊าซก็จะกอบโกยแสวงหาประโยชน์กนอย่างสนุกสนานต่อไป ดังที่เห็นๆ กันอยูใน ่ ขณะนี้แล้วว่า บรรดานักค้าน้ ามันและนักค้าก๊าซต่างร่ ารวยล้นดินล้นฟ้ ามหาศาลไปถึงไหนต่อไหนกันแล้ว62. ข้อใดเป็ นการพูดเพื่อโน้มน้าวใจ ่ 1. เราก็เห็นอยูแล้วว่าเกือบทุกพรรคสับสนอลหม่าน ผูสมัครอาจจะเปลี่ยนพรรคจนกระทังวินาทีสุดท้ายของวัน ้ ่ สมัคร 2. ผมเองไม่เห็นด้วยกับการบังคับให้สงกัดพรรค แต่เมื่อมีกฎหมาย มีการกาหนดขั้นตอนและเงื่อนไขของความ ั เป็ นประชาธิปไตยภายในพรรค ก็ควรจะปฏิบติโดยเคร่ งครัด ั 3. นี่มิใช่ระบบพรรคการเมืองที่ถกต้อง แต่เป็ นแก๊งเลือกตั้งที่มีสิทธิประมูลซื้ออานาจรัฐ อันเป็ นการขัดกับความ ู สงบเรี ยบร้อยและเจตนารมณ์ของกฎหมายและประชาธิปไตย ่ 4. เพื่อมิให้การตัดสิ นใจภายในพรรคตกอยูใต้อานาจเงินและอาเภอใจของผูนาแบบเผด็จการ จะต้องมีการประชุม ้ ใหญ่ที่แท้จริ ง สิ ทธิของสาขาพรรคและผูสมัครต้องได้รับความนับถืออย่างถูกต้อง ้63. ข้อใดเป็ นการพูดที่ใช้ภาษาผิดระดับ 1. ระบบการศึกษาแบบรวมศูนย์อานาจที่ส่งเสริ มการแข่งขันทางการศึกษาในทุกระดับอย่างที่ประเทศไทยมีอยู่ เป็ นอยูน้ ี มีแต่ส่งเสริ มให้คนเห็นแก่ตวมากยิงขึ้น ่ ั ่ ่ 2. พ่อแม่จะสนใจการศึกษาของบุตรธิดาตนเอง พยายามเลือกสรรสิ่ งที่คิดที่เชื่อว่าดีที่สุดให้แก่ลูก ไม่วาสิ่ งนั้น จะต้องแลกมาด้วยการซื้อหาติดสินบนสักเท่าไร 3. ไม่มีใครสนใจการจัดการศึกษาของท้องถิน เพราะระบบไม่เปิ ดโอกาส ไม่ส่งเสริ ม ซึ่งก็เป็ นจุดเริ่ มต้นของการ ่ ไม่สนใจส่วนรวม 4. ผูคนที่ถูกหล่อหลอมขึ้นมาในลักษณะนี้จะมีลกษณะวูบวาบฉาบฉวยทางการเมือง ไม่เข้าไปมีส่วนร่ วมในทุก ้ ั ระดับด้วยถือว่าธุระไม่ใช่QUOTA CMU’ 51. (12) 01 ภาษาไทย.
 13. 13. 01 ภาษาไทย.64. ข้อใดเป็ นการพูดเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริ ง ่ 1. นักโบราณคดีคอย ๆ บรรจงเคลื่อนย้ายพระศพมัมมีฟาโรห์ ออกจากหี บศพหิ นแบบโบราณ ที่ประดับตกแต่ง ไว้อย่างงดงาม มาไว้ในตูกระจกที่มีการควบคุมอุณหภูมิภายในเป็ นอย่างดี ้ 2. นักโบราณคดีเปิ ดเผยว่า มัมมีตองเผชิญกับความร้อน ความชื้น และแบคทีเรี ยต่าง ๆ ที่นกท่องเที่ยวจานวน ้ ั มากนาเข้ามา ขณะเยียมชมหลุมฝังศพกษัตริ ยในแต่ละปี ่ ์ 3. หลุมศพของฟาโรห์ประดับประดาไปด้วยทอง ตรงกลางของหลุมศพปกคลุมไปด้วยเครื่ องราง เพชรนิลจินดา และใบหน้าของพระองค์สวมหน้ากากทองคา 4. ร่ างกายของฟาโรห์ได้รับการประกอบขึ้นใหม่และส่งกลับไปยังโลงศพหินเดิมในอีก 1 ปี ถัดมา และเพิ่งจะ ได้รับการเคลื่อนย้ายอีก 3 ครั้ง ในช่วงไม่กี่ปีมานี้เอง เพื่อเอกซเรย์ตรวจสอบเพิ่มเติมอ่ านข้ อความต่ อไปนีแล้ วตอบคาถามข้ อ 65 - 66 ้ (1) พลังงานนิวเคลียร์เป็ นพลังงานชนิดหนึ่งที่ตนทุนต่า และมีอานุภาพมากมายมหาศาล (2) สามารถนาไป ้ใช้ได้ท้ งสองทางคือทั้งในทางสันติและในทางการทหาร (3) ในทางสันติน้ น มีการนาพลังงานนิวเคลียร์ไปใช้ใน ั ักิจการมากหลายซึ่งไม่ใช่เป็ นกิจการทาลายล้างมวลมนุษย์ (4) แต่เป็ นกิจการที่สร้างสรรค์และอานวยประโยชน์สุขแก่มวลมนุษย์ (5) ส่วนในทางการทหารนั้น ก็มีการใช้พลังงานนิวเคลียร์ไปประกอบขึ้นเป็ นอาวุธเรี ยกว่าอาวุธ ่นิวเคลียร์ (6) ไม่วาเป็ นไปในรู ปจรวดหรื อขีปนาวุธ หรื อระเบิดที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์ประกอบเข้าเป็ นอาวุธก็ตาม65. ข้อใดเป็ นความคิดหลักของข้อความข้างต้น 1. (1) 2. (2) 3. (3) 4. (5)66. ข้อใดเป็ นส่วนขยายความคิดหลักของข้อความข้างต้น 1. (1) – (2) – (3) – (4) 2. (2) – (3) – (4) – (5) 3. (3) – (4) – (5) – (6) 4. (5) – (6) – (1) – (2)67. ข้อใดเป็ นการวางเค้าโครงการพูดข้างต้น 1. อธิบายประเด็นให้เข้าใจง่าย 2. ให้ความหมายประเด็นหลัก 3. ยกส่วนขยายและสรุ ปด้วยประเด็นหลัก 4. ยกประเด็นหลักและให้เหตุผลประกอบอ่ านข้ อความต่ อไปนีแล้ วตอบคาถามข้ อ 68 - 69 ้ ่ “ในภาวะหนึ่ งที่ชุมชนของเราได้ผานเรื่ องดี ๆ มาด้วยกัน มันก็จะส่งผลให้คนในชุมชนของเรารู ้จกกันมากขึ้น ัจากแต่ก่อนที่ไม่คอยรู ้จกกันเลย ก็เริ่ มมารู ้จกมักคุนกัน คนที่ยายมาอยูใหม่ก็เริ่ มรู ้สึกว่าตัวเองเป็ นส่วนหนึ่งของชุมชน ่ ั ั ้ ้ ่ระยะหลังยังมีการจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพให้คนในชุมชนฟรี โดยคุณหมอที่เพิ่งเข้ามาเป็ นสมาชิกชุมชนเดียวกันกับเรา มีการพาเด็ก ๆ ไปดูนก ซึ่งนามาสู่จิตสานึกรักสิ่ งแวดล้อมในที่สุด”QUOTA CMU’ 51. (13) 01 ภาษาไทย.
 14. 14. 01 ภาษาไทย.68. ข้อใดคือเจตนาของผูพด ้ ู 1. เล่าให้เห็นสภาพของชุมชนที่ดี 2. บอกประวัติพฒนาการของชุมชน ั 3. แสดงให้เห็นความสามัคคีของชุมชน 4. เน้นเรื่ องจิตสานึกรักสิ่ งแวดล้อมของชุมชน69. ข้อความข้างต้นเป็ นโวหารแบบใด 1. พรรณนา 2. อธิบาย 3. สาธก 4. บรรยายอ่ านข้ อความต่ อไปนีแล้ วตอบคาถามข้ อ 70 - 71 ้ “เมื่อหน้าที่การงานในความรับผิดชอบส่งผลทั้งต่อตนเอง หน่วยงานที่สงกัด รวมไปถึงชีวตของผูโดยสาร ั ิ ้การพัฒนาตัวเองของวิศวกรอากาศยานจึงเป็ นเรื่ องสาคัญ วิศวกรอากาศยานที่ดีตองคิดเสมอว่าเราทางานบนความ ้ปลอดภัยของชีวตคน ต้องตัดสิ นใจทุกอย่างบนพื้นฐานความปลอดภัยและคุมค่า เพราะฉะนั้นเราต้องมีความใฝ่ รู ้ ิ ้แสวงหาความรู ้เพิ่มเติมตลอดเวลา อย่างทุกวันนี้ผมจะเปิ ดเว็บไซต์ของผูผลิตเครื่ องยนต์เพื่อหาข้อมูลและศึกษากรณี ้การเสี ยแบบต่าง ๆ ของเครื่ องยนต์ที่เคยเกิดขึ้นกับสายการบินอื่น ๆ เพื่อวางแผนป้ องกันเรื่ องแบบนี้ถงจะไม่มีใคร ึบังคับให้ทา แต่ผมมองว่ามันเป็ นเรื่ องที่เราควรต้องใส่ใจ ที่สาคัญ มันไม่ใช่แค่ดีกบอาชีพการงาน แต่ยงดีต่อชีวต ั ั ิผูโดยสารในความรับผิดชอบของเราด้วย” ้70. ข้อใดไม่สามารถอนุมานได้จากข้อความข้างต้น 1. ผูพดเป็ นคนอุทิศตนเพื่อสังคม ้ ู 2. ผูพดเป็ นคนมีมนุษยธรรมและจิตใจดี ้ ู 3. ผูพดมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่สูง ้ ู 4. ผูพดสนใจพัฒนางานและตนเองอยูเ่ สมอ ้ ู71. ข้อใดเป็ นสาระสาคัญของข้อความข้างต้น 1. ความรับผิดชอบต่องานเป็ นเรื่ องสาคัญ 2. การพัฒนาตนเองเป็ นเรื่ องสาคัญ 3. ความปลอดภัยของชีวตและความคุมค่า ิ ้ 4. ความปลอดภัยของผูโดยสารต้องมาก่อน ้อ่ านข้ อความต่ อไปนีแล้ วตอบคาถามข้ อ 72 - 76 ้ “การทางานเป็ นเหมือนการลงเรื อขับเคลื่อนไปยังเป้ าหมาย เป็ นภารกิจที่ไม่มีเส้นทางชัดเจน ธรรมะจัดสรรให้ตองไปสู่เป้ าหมาย คือการผลักดันพัฒนาระบบงาน ซึ่งไม่ใช่เรื่ องง่าย ลาพังแค่สภาพของคลื่นลมปกติก็มีอุปสรรค ้ ่อยูพอสมควร กว่าจะขับเคลื่อนให้ได้ระยะจึงต้องใช้ความอดทนอย่างยิง” ่72. สาระสาคัญคือข้อใด ้ 1. อุปสรรคของการทางานให้กาวหน้าทั้งระบบ ้ 2. การทางานให้กาวหน้าทั้งระบบไม่ใช่เรื่ องง่าย ้ 3. การทางานให้กาวหน้าทั้งระบบต้องอาศัยความทรหด ้ 4. ครรลองของความอดทนในการทางานให้กาวหน้าทั้งระบบQUOTA CMU’ 51. (14) 01 ภาษาไทย.
 15. 15. 01 ภาษาไทย.73. ข้อความนี้จดเป็ นงานเขียนประเภทใด ั 1. บทความวิจารณ์ 2. บทความแนะแนวทาง 3. บทความวิชาการ 4. บทความแสดงความคิดเห็น74. ข้อใดไม่ใช่เจตนาของผูเ้ ขียน 1. การซ่อนนัย 2. การใช้ภาษาธรรม 3. การใช้สญลักษณ์ ั 4. การใช้ความเปรี ยบ75. “ธรรมะ” หมายถึงข้อใด 1. ความจริ ง 2. คุณความดี 3. บุญกรรม 4. ผลสรุ ป76. “สภาพของคลื่นลม” ไม่น่าจะอนุมานถึงข้อใด 1. ผูร่วมงาน ้ 2. ประชาชนทัวไป ่ 3. คณะรัฐมนตรี 4. นโยบายการเมืองอ่ านข้ อความต่ อไปนีแล้ วตอบคาถามข้ อ 77 – 78 ้(1) การใช้ศพท์ที่ดูเหมือนจะขลังหรื อโก้หรู ไม่ได้แสดงภูมิรู้ของผูพดผูเ้ ขียน หากใช้คาหรื อศัพท์น้ นผิดความหมาย ั ้ ู ั แต่กลับเป็ นการแสดงความไม่รู้ (เขลา) เป็ นผูตามการพูดผิดเขียนผิดต่างหาก ้(2) เวลาผ่านมากว่า 5 ปี แล้ว รัฐบาล หน่วยงานราชการต่าง ๆ เช่น สานักนายกรัฐมนตรี สถานีวทยุกระจายเสี ยง ิ แห่งประเทศไทย รวมถึงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ข้าราชการระดับสูงทั้งในปั จจุบนและอดีต ก็ยงใช้คา “วาระ ั ั แห่งชาติ” ในภาษาเขียนทางราชการและภาษาพูดตลอดมา ซึ่งเป็ นการใช้คาสื่ อความหมายผิด ่(3) หากผูพดผูเ้ ขียนไม่ชอบคา “ระเบียบวาระแห่งชาติ” ไม่วาจะด้วยเหตุใด ก็อาจใช้คาธรรมดาที่เข้าใจง่าย เช่น ้ ู “ภารกิจแห่งชาติ” “งานสาคัญแห่งชาติ” “งานลาดับแรกแห่งชาติ” ซึ่งสื่ อความหมายได้ตรง ถูกต้อง (ชาวบ้านใน ชนบทเข้าใจหรื อไม่วา “วาระแห่งชาติ” “วาระประชาชน” หมายความว่าอะไร) จะใช้คาผิดสื่ อความหมายผิดอยู่ ่ ทาไม ่(4) ทุกวันนี้ไม่วาเรื่ องอะไร สาคัญมากน้อยเพียงไร รัฐบาลและหน่วยราชการก็นิยมจะตั้งหรื อผลักดันให้เป็ น “วาระ แห่งชาติ” กันจนเฝื อ แต่ท้ งรัฐบาลและหน่วยราชการเหล่านั้นรู ้หรื อไม่วา กาลังพูดหรื อเขียนอะไรอยู่ ท่านต้อง ั ่ ่ การสื่ อความหมายว่าอย่างไร ท่านรู ้หรื อไม่วา “วาระแห่งชาติ” หมายความว่า หรื อแปลเป็ นไทยว่าอย่างไร77. ข้อใดควรเป็ นส่วนเปิ ดเรื่ อง 1. (1) 2. (2) 3. (3) 4.(4)78. น้ าเสี ยงของผูเ้ ขียนเป็ นเช่นใด 1. เสี ยดสี 2. ประชดประชัน 3. แดกดัน 4. กระทบกระเทียบQUOTA CMU’ 51. (15) 01 ภาษาไทย.
 16. 16. 01 ภาษาไทย.79. ข้อใดมีคาเลียนเสี ยงธรรมชาติมากกว่าข้ออื่น 1. เงียบสงัดวัดวาในราตรี เสี ยงเป็ ดผีหวีหวีดจังหรี ดเรี ยง ่ 2. หริ่ งหริ่ งเรื่ อยเฉื่ อยชื่นสะอื้นอก สาเนียงนกแสกแถกแสกแสกเสี ยง 3. เสี ยงแมงมุมอุมไข่มาใต้เตียง ้ ตีอกเพียงผึงผึงตะลึงฟัง 4. ฝ่ ายเสี ยงหนูมูสิกกิกกิกร้อง เสี ยวสยองยามยินถวิลหวัง80. ข้อใดกล่าวถึงเวลาต่างจากข้ออื่น 1. อ้างว้างกับน้ าค้างที่กลางไพร 2. เพลายอแสงมาสู่สมัย 3. เมื่อพระลบว้าเหว่หิมวา 4. แสงสายัณห์ยอยระยับกับวนา ้81. ข้อใดกล่าวถึงศิลปะต่างจากข้ออื่น 1. พระธาตุทองสูงสล้างหว่างวิหาร แลโอฬารเยียมยิงบนสิ งขร ่ ่ 2. กุฏิหอช่อฟ้ าสง่างอน งามบัญชรลงรักประจักษ์ตา 3. ที่ผนังมีพทธประวัติ ุ ให้สีชดโดดเด่นทั้งเส้นสาย ั 4. ศาลารายแลไปให้เปล่าดาย ดูเรี ยบง่ายสงบงามตามเวลา82. ข้อใดใช้วธีประเมินค่าต่างจากข้ออื่น ิ 1. ชมโฉมระเด่นกับโฉมตรู งามดูดงแก้วกับสุวรรณ ั่ 2. บ้างว่าเหมือนอสัญแดหวา กับนางเทพธิดากระยาหงัน 3. บ้างว่าเหมือนสุริยากับพระจันทร์ ถ้าได้ครองกันจะสมควร 4. สมทั้งรู ปทรงแลยศศักดิ์ เสี ยดายนักพระมาคิดหักหวน83. ข้อใดแสดงถึงการประเมินค่า 1. ที่หน้าโบสถ์มียกษ์ยนรักษา ั ื ดูหน้าตากราดเกรี้ ยวเขี้ยวขาวอ่อน 2. มีสองตนตนละข้างริ มทางจร คล้ายยักษ์ตอนเตี้ยต่ากราแดดลม 3. ไม่ใหญ่โตเหมือนวัดโพธิ์และวัดแจ้ง แต่ถาแข่งศิลปะจะเหมาะสม ้ 4. ทั้งส่วนสัดตัดต่อก็กลึงกลม เรื่ องจะข่มกันได้น้ นไม่มี ั84. ข้อใดแสดงถึงการปลงใจ 1. สิ้นแผ่นดินสิ้นนามตามเสด็จ ต้องเที่ยวเตร็ ดเตร่ หาที่อาศัย 2. สิ้นแผ่นดินขอให้สิ้นชีวตบ้าง ิ อย่ารู ้ร้างบงกชบทศรี 3. สิ้นแผ่นดินสิ้นรสสุคนธา วาสนาเราก็สิ้นเหมือนกลิ่นสุคนธ์ 4. สิ้นแผ่นดินสิ้นยศถดถอยศักดิ์ ที่เคยรักก็กลับร้างเหลือหมางหมองQUOTA CMU’ 51. (16) 01 ภาษาไทย.
 17. 17. 01 ภาษาไทย.85. ความเปรี ยบในข้อใดแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวตของคนไทย ิ 1. มาเที่ยวเล่นเห็นหินบนดินโขด เดี่ยวสันโดษดังสาลีไม่มีหมอง 2. แม้มีคู่ชูชิดสนิทนุ่ม เหมือนห่อหุมผ้าทิพย์สกสิ บผืน ้ ั 3. โอ้ชาติน้ ีมีกรรมแสนลาบาก เหมือนนกพรากพลัดรังไร้ฝั่งฝา 4. ถึงโพเตี้ยโพต่าเหมือนคากล่าว แต่โตราวสามอ้อมเท่าพ้อมสาน86. ข้อใดแสดงถึงการสื บทอดขนบวรรณคดี 1. ครั้นเวลารุ่ งแจ้งแสงอุไร อรไทพลิกฟื้ นตื่นนิทรา 2. แสงทองผ่องทัวสากล่ สุริยนเยียมยอดยุคนธร ่ ั 3. เสี ยงดุเหว่าเว้าแว่วแจ้วพนา สาลิกาพลอดเพรี ยกเรี ยกร้อง 4. นกหลากพรรณหลายก่ายกอง แซ่ซองบินเหี ยนเวียนวน ้87. ข้อใดแสดงถึงค่านิยม 1. เวลายิมหวานหยดฉันจดจา ้ กายเธอต่าแต่ก็พอเหมาะดี 2. อยากให้สาวน้อยจ้องมองตัวบ้าง จึงแกล้งขว้างเศษไม้ใส่มวยผม 3. เธอสวมเสื้ อเชียงใหม่วไลลักษณ์ ิ มีลายปั กดอกแดงสุกแสงสี 4. เหมือนว่าเธอมีที่มุ่งหมาย จึงแต่งกายนุ่งห่มให้คมสัน88. ข้อใดแสงถึงการจัดระเบียบทางสังคม 1. ถึงตลาดปากน้ าโพดูโก้หลาย ตึกค้าขายแน่นขนัดเขาจัดสรร 2. ถึงที่ตีตวมีร้ ัวกั้น ั๋ เข้าคิวกันโค้งคดเกือบหมดหวัง 3. ถึงฝายหลวงห้วงน้ าอันฉ่ าใส หลังเขื่อนใหญ่เอียงเอนซีเมนต์ถม 4. ถึงลับแลแลลิ่ววิวสะอาด ทั้งอากาศก็ดีเป็ นที่หนึ่ง89. ข้อใดมีวธีเล่าเรื่ องต่างจากข้ออื่น ิ 1. ลูบไล้สุคนธ์ปนปรุ ง ดมดูกลิ่นฟุ้ งหอมฉ่ า หยิบภูษามาทรงแล้วลูบคลา ยกทองท้องช้ าชอบพระทัย 2. แล้วชวนองค์พงศ์กษัตริ ยขติยา์ั เสด็จมาพระโรงรัตน์ชชวาลั จึงบอกให้นองเจ้าเข้าสรงชล ้ ในมณฑลมุรธากระยาสนาน 3. ลูกก็แลดูแม่แม่ดูลูก ต่างพันผูกเพียงว่าเลือดตาไหล สะอื้นร่ าอาลาด้วยอาลัย แล้วแข็งใจจากนางตามทางมา 4. เห็นสายหยุดหยุดยืนค่อยชื่นจิต พี่ยงคิดถึงนุชที่สุดหมาย ิ่ ได้หยุดชมหยุดเชยเคยสบาย ทั้งหยุดก่ายหยุดกอดแม่ยอดรักQUOTA CMU’ 51. (17) 01 ภาษาไทย.
 18. 18. 01 ภาษาไทย.90. ข้อใดไม่ใช่ขนบของนิราศ 1. ปางอโศกใครไม่โศกพี่โศกจัด โทมนัสกลัดใจในไพรเขียว เดิมปางโศกโศกยิงโศกจริ งเจียว ่ ตั้งตาเหลียวหานางมากลางไพร 2. ดุกชะโดเทโพทั้งตะเพียน สวายเวียนว่ายหาปลากระหมัน อีกปลาหมอรอรักษาปลาไส้ตน ั ปลานวลจันทร์คิดนวลเจ้ายิงเศร้าใจ ่ 3. น่าเอ็นดูรู้ดีอารี อารอบ ทาความชอบช่วยพยุงให้สูงศักดิ์ มาบรรลัยไปยังกาลังรัก สงสารนักนางพร่ าร่ าโศกี 4. อันวิสยในโลกโชคมนุษย์ ั ไม่สิ้นสุดเรื่ องรักสมัครสมาน ขอฝากจิตพิสมัยอาลัยลาน ไว้วมานในกระดาษที่วาดเอย ิ91. คาที่ขีดเส้นใต้ในข้อใดไม่ใช่การสร้างสานวนโวหารของกวี 1. น้ าตกพรายสุหร่ ายแก้ว ปฐมกัลป์ 2. พลันอุษาโยคเริ่ มแย้ม วิสูตรสรวง 3. พฤกษาสง่าเสกสรร ส่วยทิพย์ 4. สวยป่ วยปากเป็ นใบ้ นิ่งไข้สุนทรี ย ์92. ข้อใดแสดงถึงแรงบันดาลใจต่างจากข้ออื่น 1. เวลาค่าน้ าเค็มก็พร่ างพร่ าง แวมสว่างวาววับระยับฉาย 2. ครั้นยามยลต้นลาพูดูหิ่งห้อย เหมือนเพชรพลอยพรายพร่ างสว่างไสว 3. เสลารายพรายพริ บระยิบระยับ ดูแวววับดังจะพรากจากไพหาร 4. ดูแดนดาวเปล่าเปลี่ยวเสี ยวสะดุง ้ จนจวนรุ่ งรางรางสว่างไสว93. ข้อใดไม่มีสมผัสเลือน ั 1. จันทร์แรมแจ่มเวิงหาว ้ ลมโลมเร้าแมกมิ่งไม้ 2. งามเลิศแล้วโลกมนุษย์ วิสุทธิ์ดุจฟากฟ้ าฝากฝัน 3. อัญเชิญชวนมวลแมน จบแว่นแคว้นแมนสรวงสวรรค์ 4. ศิขรชะง่อนเงื้อมฟ้ า เดือนดาริ กามาชะอ้อน94. โคลงบาทใดเล่นสัมผัสได้ซบซ้อนที่สุด ั 1. อ้อมพรายฝันคลื่นเพ้อ ภาษา 2. แลดาวเดือนดาษห้อง เวหา 3. พฤกษาสูงเสี ยดไม้ เสยเมฆ 4. นางแย้มดุจแม่แย้ม ไรทนต์95. ข้อใดมีสมผัสแบบ “ลมหวนป่ วนกระซิบ เมฆสัง” ั ่ 1. ตะวันฉายร่ ายมนตร์ใน เพลงหนึ่ง 2. วูบไวใฝ่ กระสัน โศกเปล่า 3. เจียระไนไรทรายอนันต์ นวลนิ่ม 4. นาทีนี่ชีวน เกิดว่าง ัQUOTA CMU’ 51. (18) 01 ภาษาไทย.

×