Територіальне планування в Україні

Територіальне
планування
в Україні
Доповідач : Начальник управління містобудування та архітектури Закарпатської
обласної державної адміністрації - Головний архітектор області
-Планування і забудова територій – це діяльність державних органів, органів місцевого
самоврядування, юридичних та фізичних осіб, яка передбачає:
-Прогнозування розвитку територій;
-Забезпечення раціонального розселення і визначення напрямків сталого розвитку
територій;
-Обгрунтування розподілу земель за цільовим призначенням;
-Взаємоузгодження державних, громадських та приватних інтересів під час планування і
забудови територій;
-Визначення і раціональне взаємне розташування зон житлової та громадської забудови,
виробничих, рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих, історико-архітектурних та
інших зон і об»єктів;
-Встановлення режиму забудови територій, на яких передбачено провадження
містобудівної діяльності;
-Розроблення містобудівної та проектної документації, будівництво об»єктів;
-Реконструкція існуючої забудови та територій;
-Збереження, створення та відновлення рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих
територій та об»єктів, ландшафтів, лісів, парків, скверів, окремих зелених насаджень;
-Створення та розвиток інженерно-транспортної інфраструктури;
-Створення безперешкодного життєвого середовища для осіб із обмеженими фізичними
можливостями;
-Проведення моніторингу забудови;
-Ведення містобудівного кадастру;
-Здійснення контролю у сфері містобудування.
Регулювання, планування і забудова
територій
Управління у сфері містобудівної діяльності
Управління у цій сфері здійснюється Верховною радою України, Кабінетом
міністрів України, ВРАРК, РМАРК, центральним органом виконавчої влади (
Мінрегіон), інспекцією ДАБК, іншими уповноваженими органами містобудування
та архітектури ( Департамент Мінрегіону, головний архітектор області ( АРК),
головний архітектор міста, головний архітектор району), місцевими державними
адміністраціями, органами місцевого самоврядування.
Зміст управління :
Управління у сфері містобудівної діяльності здійснюється шляхом:
1. Планування територій на державному, регіональному та місцевому рівнях;
2. Моніторингу стану розроблення та реалізації містобудівної документації на
всіх рівнях;
3. Визначення державних інтересів для врахування під час розроблення
містобудівної документації;
4. Проведення ліцензування і професійної атестації;
5. Розроблення і затвердження будівельних норм, державних стандартів і правил,
запровадження одночасної дії міжнародних кодів та стандартів;
6. Контролю за дотриманням законодавства, вимог будівельних норм, державних
стандартів і правил, положень містобудівної документації всіх рівнів, вихідних
даних для проектування об”єктів містобудування, проектної документації.
Організація планування та забудови територій
Планування території здійснюється на всіх рівнях відповідними органами
виконавчої влади,ВРАРК, РМАРК та органами місцевого самоврядування.
ДЕРЖАВНИЙ РІВЕНЬ
РЕГІОНАЛЬНИЙ РІВЕНЬ
МІСЦЕВИЙ РІВЕНЬ
Генеральна схема планування території
України
Схеми планування окремих частин
території України та внесення змін до них
Схеми планування територій АР Крим та
областей
Схеми планування територій адмінрайонів
та їх частин
Генеральні плани населених пунктів
Плани зонування територій
Детальні плани території
Інструментом державного регулювання планування територій є містобудівна
документація, яка поділяється на документацію державного, регіонального та
місцевого рівнів.
Містобудівна документація – затверджені текстові та графічні матеріали з питань
регулювання планування, забудови та іншого використання територій.
І.Планування на державному рівні.
Містобудівна документація державного рівня:
-Генеральна схема планування території України;
-Схема планування окремих частин території України :
кількох областей, узбережжя Чорного та Азовського
морів, гірських територій Карпат, території, що зазнали
радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської
катастрофи, та інших територій з підвищеним
техногенним навантаженням чи ризиком виникнення
надзвичайних ситуацій.
ІІ. Планування території на
регіональному рівні
Містобудівна документація регіонального рівня:
- Схема планування АР Крим, області;
- Схема планування території району;
- Схема планування території частини району -
сформованої територіальної громади.
ІІ. Планування території на регіональному рівні
( сучасне планування у цифровому форматі )
Схема планування Закарпатської області – Розроблена ДПІ “Діпромісто” ім.
Білоконя м. Київ та затверджена у 2013р. на термін 31 рік.
Відповідно до рішень Генеральної схеми планування території України на
перспективу Закарпатська область буде розвиватися, як важлива складова
західного регіону України. Головними регіональними компонентами, що визначати
її розвиток є:
-Проходження міжнародного транспортного коридору Крітський №4 та
коридору”Європа-Азія” в ув”язці з існуючими автомобільними та залізничними
магістралями;
-Розвиток міжнародних транспортних сполучень через систему пунктів пропуску з
чотирма державами: Польщею,Румунією,Словаччиною, Угорщиною;
-Розвиток екологічної мережі та її міждержавного каркасу, зокрема розвиток осей
вздовж Карпат, річки Тиса та її приток;
-Розвиток прикордонних територій у рамках транскордонних регіонів Україна-
Польща, Україна-Угорщина, Україна-Словаччина, Україна-Ромунія та Єврорегіону
“ Карпати”;
-Формування біполярних зв”язків на лінії Ужгород-Міхаловце( Словаччина) та
Ужгород-Ніредьгаза ( Угорщина).
ІІ. Планування території на регіональному рівні
Схема планування Закарпатської області на 2013-2044 р.
ІІ. Планування території на регіональному рівні
Схема планування Рахівського району-розроблена у 2015р.
Схема планування території
Ужгородського району
розроблена у 2016 р.
ІІІ. Планування території на місцевому рівні
Містобудівна документація місцевого рівня:
- Генеральний план населеного пункту;
- План зонування території;
- Детальний план території.
ІІІ. Планування території на місцевому рівні
Генеральний план населеного пункту – є основним видом містобудівної
документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування
довгострокової стратегії планування та забудови території населеного
пункту. На підставі затвердженого генерального плану населеного пункту
розробляється план земельно-господарського устрою, який після його
затвердження стає невід’ємною частиною генерального плану. Виключно
після затвердження генплану можливе використання земель за новим
функціональним призначенням.
ІІІ. Планування території на місцевому рівні.
Генеральний план м. Ужгород – затверджений у 2015р. на безстроковий термін
План зонування території – розробляється на основі
генерального плану населеного пункту (у його складі або як
окремий документ) з метою визначення умов та обмежень
використання території для містобудівних потреб у межах
визначених зон. План зонування території встановлює
функціональне призначення, вимоги до забудови окремих
територій (функціональних зон) населеного пункту, їх ландшафтної
організації.
ІІІ. Планування території на місцевому рівні
ІІІ. Планування території на місцевому рівні
План зонування території м. Ужгород – затверджений у 2015р.
ІІІ. Планування території на місцевому рівні
Історико-архітектурний опорний план м. Ужгород – затверджений у 2015р.
Детальний план території - містобудівна документація, що
визначає планувальну організацію та розвиток території.
У межах населеного пункту детальний план уточнює положення
генерального плану населеного пункту та визначає планувальну
організацію і розвиток частини території.
ІІІ. Планування території на місцевому рівні
Детальний план М 1:2000
ІІІ.Планування на місцевому рівні.
Детальний план території - містобудівна документація, що
визначає планувальну організацію та розвиток території.
За межами населених пунктів детальний план розробляється
відповідно до схеми планування території (частини території)
району та/або області з урахуванням державних і регіональних
інтересів.
ІІІ. Планування території на місцевому рівні
( за межею населеного пункту).
ІІІ.Планування на місцевому рівні.
Детальний план території
– уточнення у більш крупному масштабі положень генерального плану
населеного пункту, схеми планування території району;
– уточнення планувальної структури і функціонального призначення
території, просторової композиції, параметрів забудови та ландшафтної
організації частини території населеного пункту або території за його
межами;
– визначення функціонального призначення та параметрів забудови
окремої земельної ділянки за межами населеного пункту з метою
розміщення об’єкта будівництва;
– формування принципів планувальної організації забудови;
– встановлення червоних ліній та ліній регулювання забудови;
– виявлення та уточнення територіальних ресурсів для всіх видів
функціонального використання території;
– визначення всіх планувальних обмежень використання території
згідно з державними будiвельними нормами та санітарно-гігієнічними
нормами;
Детальний план території розробляється з метою:
– визначення параметрів забудови окремих земельних ділянок;
– уточнення містобудівних умов та обмежень згідно з планом зонування
у разі його наявності;
– визначення містобудівних умов та обмежень у разі відсутності плану
зонування;
– обґрунтування потреб формування нових земельних ділянок та
визначення їх цільового призначення, зображення існуючих земельних
ділянок та їх функціонального використання;
– визначення потреб у підприємствах та установах обслуговування,
місць їх розташування;
– забезпечення комплексності забудови території;
– визначення доцільності, обсягів, послідовності реконструкції забудови;
– створення належних умов охорони і використання об’єктів культурної
спадщини та об’єктів природно-заповідного фонду, інших об’єктів, що
підлягають охороні відповідно до законодавства;
ІІІ.Планування на місцевому рівні.
Детальний план території
Детальний план території розробляється з метою:
– визначення напрямів, черговості та обсягів подальшої діяльності
щодо:
попереднього проведення інженерної підготовки та інженерного
забезпечення території;
створення транспортної інфраструктури;
організації транспортного і пішохідного руху, розміщення місць
паркування транспортних засобів;
охорони та поліпшення стану навколишнього середовища,
забезпечення екологічної безпеки;
комплексного благоустрою та озеленення;
використання підземного простору тощо.
ІІІ.Планування на місцевому рівні.
Детальний план території
Детальний план території розробляється з метою:
– Застаріла містобудівна документація на регіональному та місцевому
рівнях та використання актуалізованої містобудівної документації;
- Відсутність містобудівного кадастру на регіональному та місцевому
рівнях;
-- Безпідставні структурні зміни на місцевому рівні;
-- Гальмування процесу адміністративно-територіальної реформи.
ІV. Проблемні питання у сфері містобудування та
архітектури
Необхідні заходи для покращення стану:
– Необхідність реформ у сфері містобудування, архітектури та будівництва;
- Виготовлення та дотримання вимог сучасної містобудівної документації на
регіональному та місцевому рівнях;
- Запровадження та належне використання містобудівного кадастру на
регіональному та місцевому рівнях;
-- Проведення структурних змін на місцевому рівні у відповідності до
заходів адміністративно-територіальної реформи;
-- Формування на базі існуючих вищих учбових закладів області
стаціонарного навчання у сфері містобудування та архітектури.
ІV. Проблемні питання у сфері містобудування та
архітектури.
Необхідність реалізації реформи адміністративно-територіального
устрою та децентралізації влади.
– Утворення спроможних громад на території Закарпатської області ( згідно проекту
перспективного плану області передбачено 53 громади);
-Створення уповноважених органів містобудування та архітектури при виконавчих
комітетах
новоутворених громад;
- Виготовлення містобудівної документації на території новоутворених громад;
- Запровадження у новоутворених громадах містобудівного кадастру ;
Територіальне планування сусідніх карпатських регіонів
Схема планування Закарпатської області
на 2013-2044 р.
План господарювання Підкарпатського
воєводства-перспектива 2030 р. Польща.
Регіональний територіальний план Кошицького
самоврядного краю 2009 р. Словаччина.
Територіальне планування сусідніх карпатських регіонів
Регіональний територіальний план Кошицького самоврядного краю
2009 р. Словаччина.
Територіальне планування сусідніх карпатських регіонів
План господарювання Підкарпатського воєводства
- перспектива 2030 р. Польща.
Територіальне планування в Україні
1 of 27

More Related Content

What's hot(20)

І.О.Большакова. Розвивальне середовище в ДНЗІ.О.Большакова. Розвивальне середовище в ДНЗ
І.О.Большакова. Розвивальне середовище в ДНЗ
Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ12.2K views
Індивідуальна програма розвитку як керівництво до діїІндивідуальна програма розвитку як керівництво до дії
Індивідуальна програма розвитку як керівництво до дії
Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ3.2K views
зразки заявзразки заяв
зразки заяв
Ольга Демидова281.3K views
Д.Д.Біда. Компетентнісно орієнтовані завдання в початковій школі (на прикладі...Д.Д.Біда. Компетентнісно орієнтовані завдання в початковій школі (на прикладі...
Д.Д.Біда. Компетентнісно орієнтовані завдання в початковій школі (на прикладі...
Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ13.4K views
Типова освітня програма (Савченко О.Я.)Типова освітня програма (Савченко О.Я.)
Типова освітня програма (Савченко О.Я.)
ЗШ №10 м.Світловодська1.4K views
ПровідникиПровідники
Провідники
eduspanpal4412.6K views
І.В.Луценко. Індивідуальна програма розвитку для дітей з особливими освітніми...І.В.Луценко. Індивідуальна програма розвитку для дітей з особливими освітніми...
І.В.Луценко. Індивідуальна програма розвитку для дітей з особливими освітніми...
Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ43.3K views

Similar to Територіальне планування в Україні(17)

Brdo construction proposals to 7123 1 06.06.2018 (1)Brdo construction proposals to 7123 1 06.06.2018 (1)
Brdo construction proposals to 7123 1 06.06.2018 (1)
Лариса Тищенко104 views
Публічне обговоренняПублічне обговорення
Публічне обговорення
CreativeObject129 views
генплангенплан
генплан
Nikita Hudyakov897 views
РІК РЕФОРМ 2015РІК РЕФОРМ 2015
РІК РЕФОРМ 2015
Gennadiy Zubko976 views
Документ_857057(2).pdfДокумент_857057(2).pdf
Документ_857057(2).pdf
ssuserab165d779 views
по дфрр на 07.07.2016по дфрр на 07.07.2016
по дфрр на 07.07.2016
tamara_uaror458 views

More from natavoloshyna(20)

11 12 invasives and health sh_j_ukr11 12 invasives and health sh_j_ukr
11 12 invasives and health sh_j_ukr
natavoloshyna84 views
10 rangeland vegetation mo_ukr10 rangeland vegetation mo_ukr
10 rangeland vegetation mo_ukr
natavoloshyna88 views
8 fire regimewildfire_english_0724188 fire regimewildfire_english_072418
8 fire regimewildfire_english_072418
natavoloshyna201 views
8 fire regime mo_ukr8 fire regime mo_ukr
8 fire regime mo_ukr
natavoloshyna1.9K views
8. wildfire rh ukr8. wildfire rh ukr
8. wildfire rh ukr
natavoloshyna1.5K views
8. wildfire8. wildfire
8. wildfire
natavoloshyna188 views
Water quality delehanWater quality delehan
Water quality delehan
natavoloshyna119 views
Aquatic biota savytskyiAquatic biota savytskyi
Aquatic biota savytskyi
natavoloshyna67 views
4 aquatic biota_english_0714184 aquatic biota_english_071418
4 aquatic biota_english_071418
natavoloshyna101 views
4 aquatic biota mo_ukr4 aquatic biota mo_ukr
4 aquatic biota mo_ukr
natavoloshyna59 views
3 aquatic habitat_english_0714183 aquatic habitat_english_071418
3 aquatic habitat_english_071418
natavoloshyna141 views
3 aquatic habitat mo_ukr3 aquatic habitat mo_ukr
3 aquatic habitat mo_ukr
natavoloshyna3K views
3.3 channel shape smj july26_english3.3 channel shape smj july26_english
3.3 channel shape smj july26_english
natavoloshyna111 views
2. water quantity rh ukr2. water quantity rh ukr
2. water quantity rh ukr
natavoloshyna55 views
2. water quantity2. water quantity
2. water quantity
natavoloshyna119 views
1. water quality sh j_ukr1. water quality sh j_ukr
1. water quality sh j_ukr
natavoloshyna67 views

Територіальне планування в Україні

 • 1. Територіальне планування в Україні Доповідач : Начальник управління містобудування та архітектури Закарпатської обласної державної адміністрації - Головний архітектор області
 • 2. -Планування і забудова територій – це діяльність державних органів, органів місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб, яка передбачає: -Прогнозування розвитку територій; -Забезпечення раціонального розселення і визначення напрямків сталого розвитку територій; -Обгрунтування розподілу земель за цільовим призначенням; -Взаємоузгодження державних, громадських та приватних інтересів під час планування і забудови територій; -Визначення і раціональне взаємне розташування зон житлової та громадської забудови, виробничих, рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих, історико-архітектурних та інших зон і об»єктів; -Встановлення режиму забудови територій, на яких передбачено провадження містобудівної діяльності; -Розроблення містобудівної та проектної документації, будівництво об»єктів; -Реконструкція існуючої забудови та територій; -Збереження, створення та відновлення рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих територій та об»єктів, ландшафтів, лісів, парків, скверів, окремих зелених насаджень; -Створення та розвиток інженерно-транспортної інфраструктури; -Створення безперешкодного життєвого середовища для осіб із обмеженими фізичними можливостями; -Проведення моніторингу забудови; -Ведення містобудівного кадастру; -Здійснення контролю у сфері містобудування. Регулювання, планування і забудова територій
 • 3. Управління у сфері містобудівної діяльності Управління у цій сфері здійснюється Верховною радою України, Кабінетом міністрів України, ВРАРК, РМАРК, центральним органом виконавчої влади ( Мінрегіон), інспекцією ДАБК, іншими уповноваженими органами містобудування та архітектури ( Департамент Мінрегіону, головний архітектор області ( АРК), головний архітектор міста, головний архітектор району), місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування. Зміст управління : Управління у сфері містобудівної діяльності здійснюється шляхом: 1. Планування територій на державному, регіональному та місцевому рівнях; 2. Моніторингу стану розроблення та реалізації містобудівної документації на всіх рівнях; 3. Визначення державних інтересів для врахування під час розроблення містобудівної документації; 4. Проведення ліцензування і професійної атестації; 5. Розроблення і затвердження будівельних норм, державних стандартів і правил, запровадження одночасної дії міжнародних кодів та стандартів; 6. Контролю за дотриманням законодавства, вимог будівельних норм, державних стандартів і правил, положень містобудівної документації всіх рівнів, вихідних даних для проектування об”єктів містобудування, проектної документації. Організація планування та забудови територій Планування території здійснюється на всіх рівнях відповідними органами виконавчої влади,ВРАРК, РМАРК та органами місцевого самоврядування.
 • 4. ДЕРЖАВНИЙ РІВЕНЬ РЕГІОНАЛЬНИЙ РІВЕНЬ МІСЦЕВИЙ РІВЕНЬ Генеральна схема планування території України Схеми планування окремих частин території України та внесення змін до них Схеми планування територій АР Крим та областей Схеми планування територій адмінрайонів та їх частин Генеральні плани населених пунктів Плани зонування територій Детальні плани території Інструментом державного регулювання планування територій є містобудівна документація, яка поділяється на документацію державного, регіонального та місцевого рівнів. Містобудівна документація – затверджені текстові та графічні матеріали з питань регулювання планування, забудови та іншого використання територій.
 • 5. І.Планування на державному рівні. Містобудівна документація державного рівня: -Генеральна схема планування території України; -Схема планування окремих частин території України : кількох областей, узбережжя Чорного та Азовського морів, гірських територій Карпат, території, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, та інших територій з підвищеним техногенним навантаженням чи ризиком виникнення надзвичайних ситуацій.
 • 6. ІІ. Планування території на регіональному рівні Містобудівна документація регіонального рівня: - Схема планування АР Крим, області; - Схема планування території району; - Схема планування території частини району - сформованої територіальної громади.
 • 7. ІІ. Планування території на регіональному рівні ( сучасне планування у цифровому форматі ) Схема планування Закарпатської області – Розроблена ДПІ “Діпромісто” ім. Білоконя м. Київ та затверджена у 2013р. на термін 31 рік. Відповідно до рішень Генеральної схеми планування території України на перспективу Закарпатська область буде розвиватися, як важлива складова західного регіону України. Головними регіональними компонентами, що визначати її розвиток є: -Проходження міжнародного транспортного коридору Крітський №4 та коридору”Європа-Азія” в ув”язці з існуючими автомобільними та залізничними магістралями; -Розвиток міжнародних транспортних сполучень через систему пунктів пропуску з чотирма державами: Польщею,Румунією,Словаччиною, Угорщиною; -Розвиток екологічної мережі та її міждержавного каркасу, зокрема розвиток осей вздовж Карпат, річки Тиса та її приток; -Розвиток прикордонних територій у рамках транскордонних регіонів Україна- Польща, Україна-Угорщина, Україна-Словаччина, Україна-Ромунія та Єврорегіону “ Карпати”; -Формування біполярних зв”язків на лінії Ужгород-Міхаловце( Словаччина) та Ужгород-Ніредьгаза ( Угорщина).
 • 8. ІІ. Планування території на регіональному рівні Схема планування Закарпатської області на 2013-2044 р.
 • 9. ІІ. Планування території на регіональному рівні Схема планування Рахівського району-розроблена у 2015р. Схема планування території Ужгородського району розроблена у 2016 р.
 • 10. ІІІ. Планування території на місцевому рівні Містобудівна документація місцевого рівня: - Генеральний план населеного пункту; - План зонування території; - Детальний план території.
 • 11. ІІІ. Планування території на місцевому рівні Генеральний план населеного пункту – є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території населеного пункту. На підставі затвердженого генерального плану населеного пункту розробляється план земельно-господарського устрою, який після його затвердження стає невід’ємною частиною генерального плану. Виключно після затвердження генплану можливе використання земель за новим функціональним призначенням.
 • 12. ІІІ. Планування території на місцевому рівні. Генеральний план м. Ужгород – затверджений у 2015р. на безстроковий термін
 • 13. План зонування території – розробляється на основі генерального плану населеного пункту (у його складі або як окремий документ) з метою визначення умов та обмежень використання території для містобудівних потреб у межах визначених зон. План зонування території встановлює функціональне призначення, вимоги до забудови окремих територій (функціональних зон) населеного пункту, їх ландшафтної організації. ІІІ. Планування території на місцевому рівні
 • 14. ІІІ. Планування території на місцевому рівні План зонування території м. Ужгород – затверджений у 2015р.
 • 15. ІІІ. Планування території на місцевому рівні Історико-архітектурний опорний план м. Ужгород – затверджений у 2015р.
 • 16. Детальний план території - містобудівна документація, що визначає планувальну організацію та розвиток території. У межах населеного пункту детальний план уточнює положення генерального плану населеного пункту та визначає планувальну організацію і розвиток частини території. ІІІ. Планування території на місцевому рівні
 • 17. Детальний план М 1:2000 ІІІ.Планування на місцевому рівні.
 • 18. Детальний план території - містобудівна документація, що визначає планувальну організацію та розвиток території. За межами населених пунктів детальний план розробляється відповідно до схеми планування території (частини території) району та/або області з урахуванням державних і регіональних інтересів. ІІІ. Планування території на місцевому рівні ( за межею населеного пункту).
 • 19. ІІІ.Планування на місцевому рівні. Детальний план території – уточнення у більш крупному масштабі положень генерального плану населеного пункту, схеми планування території району; – уточнення планувальної структури і функціонального призначення території, просторової композиції, параметрів забудови та ландшафтної організації частини території населеного пункту або території за його межами; – визначення функціонального призначення та параметрів забудови окремої земельної ділянки за межами населеного пункту з метою розміщення об’єкта будівництва; – формування принципів планувальної організації забудови; – встановлення червоних ліній та ліній регулювання забудови; – виявлення та уточнення територіальних ресурсів для всіх видів функціонального використання території; – визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будiвельними нормами та санітарно-гігієнічними нормами; Детальний план території розробляється з метою:
 • 20. – визначення параметрів забудови окремих земельних ділянок; – уточнення містобудівних умов та обмежень згідно з планом зонування у разі його наявності; – визначення містобудівних умов та обмежень у разі відсутності плану зонування; – обґрунтування потреб формування нових земельних ділянок та визначення їх цільового призначення, зображення існуючих земельних ділянок та їх функціонального використання; – визначення потреб у підприємствах та установах обслуговування, місць їх розташування; – забезпечення комплексності забудови території; – визначення доцільності, обсягів, послідовності реконструкції забудови; – створення належних умов охорони і використання об’єктів культурної спадщини та об’єктів природно-заповідного фонду, інших об’єктів, що підлягають охороні відповідно до законодавства; ІІІ.Планування на місцевому рівні. Детальний план території Детальний план території розробляється з метою:
 • 21. – визначення напрямів, черговості та обсягів подальшої діяльності щодо: попереднього проведення інженерної підготовки та інженерного забезпечення території; створення транспортної інфраструктури; організації транспортного і пішохідного руху, розміщення місць паркування транспортних засобів; охорони та поліпшення стану навколишнього середовища, забезпечення екологічної безпеки; комплексного благоустрою та озеленення; використання підземного простору тощо. ІІІ.Планування на місцевому рівні. Детальний план території Детальний план території розробляється з метою:
 • 22. – Застаріла містобудівна документація на регіональному та місцевому рівнях та використання актуалізованої містобудівної документації; - Відсутність містобудівного кадастру на регіональному та місцевому рівнях; -- Безпідставні структурні зміни на місцевому рівні; -- Гальмування процесу адміністративно-територіальної реформи. ІV. Проблемні питання у сфері містобудування та архітектури Необхідні заходи для покращення стану: – Необхідність реформ у сфері містобудування, архітектури та будівництва; - Виготовлення та дотримання вимог сучасної містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях; - Запровадження та належне використання містобудівного кадастру на регіональному та місцевому рівнях; -- Проведення структурних змін на місцевому рівні у відповідності до заходів адміністративно-територіальної реформи; -- Формування на базі існуючих вищих учбових закладів області стаціонарного навчання у сфері містобудування та архітектури.
 • 23. ІV. Проблемні питання у сфері містобудування та архітектури. Необхідність реалізації реформи адміністративно-територіального устрою та децентралізації влади. – Утворення спроможних громад на території Закарпатської області ( згідно проекту перспективного плану області передбачено 53 громади); -Створення уповноважених органів містобудування та архітектури при виконавчих комітетах новоутворених громад; - Виготовлення містобудівної документації на території новоутворених громад; - Запровадження у новоутворених громадах містобудівного кадастру ;
 • 24. Територіальне планування сусідніх карпатських регіонів Схема планування Закарпатської області на 2013-2044 р. План господарювання Підкарпатського воєводства-перспектива 2030 р. Польща. Регіональний територіальний план Кошицького самоврядного краю 2009 р. Словаччина.
 • 25. Територіальне планування сусідніх карпатських регіонів Регіональний територіальний план Кошицького самоврядного краю 2009 р. Словаччина.
 • 26. Територіальне планування сусідніх карпатських регіонів План господарювання Підкарпатського воєводства - перспектива 2030 р. Польща.