Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Babajanyan1

1,238 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Babajanyan1

 1. 1. Առնո Բաբաջանյան<br />
 2. 2. ԱռնոԲաբաջանյանըծնվելէԵրևանում, 1921 թվականիհունվարի 22-ին:<br />ՆրատաղանդըԱրամԽաչատրյանըդեռհինգտարեկանումնկատելով՝որոշումէ, որտղանպետքէերաժշտությամբզբաղվի: <br />
 3. 3. Առնո Բաբաջանյանի ստեղծագործական հարուստ ժառանգությունը ներառում է երգեր, գործիքային կատարումներ, սիմֆոնիկ երաժշտություն: Նա ստեղծագործել է տարբեր ոճերով՝ դասական, պոպ, ջազ: <br />
 4. 4. ԲաբաջանյանիստեղծագործականոճըձևավորվելէԱրամԽաչատրյանիևՍերգեյՌախմանինովիազդեցությամբ: Իսկնրաստեղծագործականանհատականությունըդրսևորվելէդաշնամուրիևնվագախմբիհամարգրված «Հերոսականբալլադում» (1950) ևդաշնամուրայինտրիոյում (1952): Լայնժողովրդականությունվայելող «Հայկականռապսոդիան»գրելէ 1950-ին:<br />
 5. 5. Դրանիցհետո, 1929-ինընդունվելէԵրևանիՊետականԿոնսերվատորիայինկիցերաժշտականդպրոցը, որնավարտելուցհետոսովորումէկոնսերվատորիայում: Այնուհետև, 1948-ինուսումըշարունակելէՄոսկվայիկոնսերվատորիայիդաշնամուրիբաժնում՝միաժամանակկատարելագործվելովՄոսկվայումգործողՀայաստանիկուլտուրայիտանըկիցստուդիայում:<br />
 6. 6. 1950-1956 թթ. դասավանդելէԵրևանիկոնսերվատորիայում: 1956-իցհաստատվելէՄոսկվայում,ուրևվախճանվելէ 1983-ինոյեմբերի 11-ին:<br />
 7. 7. Խորհրդայինլավագույնֆիլմերիցշատերումհնչումեննրահեղինակածկատարումները՝«Առաջինսիրոերգը»,«Երջանկությանմեխանիկան», «Հարսնացուհյուսիսից» ևայլն: Նագրելէտարբերստեղծագործություններ` «Էլեգիա», «Նոկտյուրն»ևայլն:<br />
 8. 8. ԱյստարիլրացավանվանիկոմպոզիտորԱռնոԲաբաջանյանիծննդյան 90-ամյակը, որիկապակցությամբ ՀՀ մշակույթինախարարությունը 2011 թվականըհայտարարել է բաբաջանյանականտարի:<br />
 9. 9. ՍցենարիստևպրոդյուսերՄարկՊետրոսյանընկարահանել է «ՄերԱռնոն… ունրա մասին» խորագրովփաստագրականֆիլմ՝ նվիրվածԲաբաջանյանին: Ըստնրա, ֆիլմըպատմում է կոմպոզիտորիմասին. «ՆկարումԱռնոԲաբաջանյանիմասինխոսումենհանրահայտմարդիկ՝ Կոբզոնը, Եվտուշենկոն, Պախմուտովան, Միրզոյանը, Հարությունյանը, Օրբելյանը, ինչպեսնաևկոմպոզիտորիորդին՝ ԱրաԲաբաջանյանը :<br />
 10. 10. Մենք` ՄխիթարՍեբաստացիԿրթահամալիրիերաժշտությանդպրոցիսաներս, ուսուցիչներՍ.Ճաղարյանի և Լ.Առաքելյանիհետմիանումենքայդկարևորիրադարձությանը` դասարանականհաշվետուհամերգընվիրելովԲաբաջանյանին:<br />
 11. 11. ՍահակյանԱրփի<br />Գնեսինա - Էտյուդ<br />Ինձշատ է դուրգալիսդաշնամուրը: Երբեսառաջինանգամեկա, չկարողացանվագել, բայցհետոարդենսովորեցի:<br />
 12. 12. ՄկրտչյանԷլենուՇուշան<br />Մոցարտ - հատվածԴոնԺուանպիեսից<br />Եսիմկամքովչեմեկելդաշնամուրի: Ինձիմծնողներնենստիպել: Սկզբումեսչէիսիրումդաշնամուրը, բայցամիսներիընթացքումշատսիրեցի և արդենիմկամքովեմգալիս : Շուշան<br />
 13. 13. ԱսլանյանՔրիստինե<br />Սպերոնտես - Մենուէտ<br />Եսսիրումեմդաշնամուրը: Ամենօրիմտատիկըինձստիպումէ,որեսպարապեմ: Եսուզումեմայսօրլավնվագել:<br />
 14. 14. ՄանուկյանԱլեքս<br />Չայկովսկի - վալս<br />Մեկ, երկու,երեքՀայերհավաքվեք,Լույսերըվառեք,Մենքկնվագենք,Դուքվալսկպարեք:<br />
 15. 15. ՄելիքյանՏաթև<br />Սլոնով - պոլկա<br />Եսշատեմսիրումդաշնամուրնվագել: Ազատժամանակնվագումեմ և հորինումեմերաժշտություններ: Եսշատուրախեմ, որընդունվելեմդաշնամուրի: Դաիմմանկությաներազանքնէր: Մայրսշատհպարտ է, որեսկարողանումեմնվագել: <br />
 16. 16. ԿիրակոսյանԳրիգոր<br />Չեբոտարյան - պար<br />Եսշատեմսիրումերաժշտությունը: Ուզումեմերգիչդառնալ: Նաևուզումեմկիթառնվագել: Եսշատեմսիրումերաժշտականգործիքներ: Եսուզումեմդառնալոչթեսովորական, այլհայտնիերգիչ:<br />
 17. 17. ԱվետիսյանԻրինա և մայրիկ<br />Կ.Խաչատրյան –Գալոպ,Չիպոլինոպիեսից<br />Ողջույն, եսԻրինանեմ: Ճիշտնասացեսշատէիուզումկիթառնվագել, բայցմայրիկիսհետորոշեցինքսկզբիցդաշնամուրնվագելսովորել: Ինձդուր է գալիսնորերաժշտականաշխարհբացահայտել:<br />
 18. 18. ԹութունջյանդըՎարդավանԳիսանե<br />Շոստակովիչ - Երգեհոնիկ<br />Իմմայրիկըդաշնամուրիչիգնացել, բայցշատէրուզում: Երբմայրիկսառաջինանգամինձբերեցդաշնամուրի, շատվախեցա, բայցհետոսովորեցի: Երաժշտություննինձուրախացնում է: Երաժշտությունլսելունպեսսկսումեմուրախանալ: Եսդաշնամուրովպիեսներեմհորինում:<br />
 19. 19. ԵփրիկյանՇուշան<br />Ժիլին- վալս<br />Եսգնումեմդաշնամուրի: Արդեն4 – րդդասարանեմ: Սիրումեմնվագելտանը և դպրոցում: Եսայստարինվագումեմվալս: Ինձիմդասըշատ է դուրգալիս:<br />
 20. 20. ԱսծատուրյանԷմմա և ԲադալյանՆունե<br />Կ.Խաչատրյան - Չիպոլինո<br />Եսշատեմսիրումդաշնամուր: Եսշատշնորհակալեմիմուսուցչուհուն` տիկինՍվետլաննային:<br />Շնորհակալություն, շնորհակալություն, շնորհակալություն:<br />Նունե<br />Դաշնամուրիհաճախելով` դասականերաժշտություննինձշատհարազատդարձավ: Դաշնամուրնվագելիս` հանգստանումեմամենինչից:Էմմա<br />
 21. 21. ԶոհրաբյանՇողեր<br />Նաղդյան - Լորիկ<br />Եսշատեմսիրումդաշնամուր և ուզումեմդառնալդաշնակահարուհի:<br />
 22. 22. ԽաչատրյանԱնի<br />Մայկապար –Փոքրիկռոնդո<br />ԵսուզումեմմիխորհուրդտալՁեզ` միշտլսե՛ք դասականերաժշտություն: Դասականերաժշտությունլսողմարդըչիկարողչարլինել: Դաշնամուրնվագելիս ` հանգստանումեմ, իմմիջիցդուրսենգալիսբոլորվատմտքերը: Դասականերաժշտությունըփրկում է աշխարհը:<br />
 23. 23. ԲաբայանՄարիա<br />Շչյուրովսկի - Երգեհոնիկ<br />Եսշատեմսիրումիմբոլորուսուցչուհիներին և ցանկանումեմ, որնրանքլինենառողջուերջանիկ:<br />
 24. 24. ԱվագյանԱրև<br />Բաբաջանյան - Մեղեդի<br />Ես առաջչէիսիրումդաշնամուր և ստիպվածէիգալիսուանընդհատծնողներիսասումէի, որինձհանենդաշնամուրից, բայցերբդուրսեկա, շատփոշմանեցի և նորիցվերադարձա:<br />
 25. 25. ԽաչատրյանԷմմա,ՄեսրոբյանԱնժելա<br />Գավրիլին - Տարանտելա<br />Եսսիրումեմիմազատժամանակըանցկացնելդաշնամուրնվագելով: ԱմենաշատըսիրումեմԲախիստեղծագործությունները:Ունենալովերաժշտականընդունակություններ` ընդունվեցիերաժշտականդպրոց:Անժելա<br />Միփոքրիկաղջիկ, տեսնելովիրդաշնամուրիուսուցչուհուննվագելիս, վազեցուգրկեցմորը: Հենցայսպեսէլեսսկսեցիհաճախելդաշնամուրիդասերի և իրականացրիմորսերազանքը: Էմմա<br />
 26. 26. ՀակոբյանՎանեսսա<br />Դվարիոնաս-վալս<br />Առաջինանգամ, երբտեսա, թեինչպես է քույրսնվագումդաշնամուր, մայրիկիսշատխնդրեցիտանելերաժշտականդպրոց: Շատլավ է, որկարողանումեմնվագել:<br />
 27. 27. ՎարդանյանՎաղինակ<br />Բաբաջանյան - Էքսպրոմտ<br />Եսմանկուցսիրելեմդաշնամուր և ցանկացելեմնվագելսովորել: Ճիշտէ, եղանդժվարինպահեր, բայցեսդրանքհաղթահարեցի: ՀայկոմպոզիտորներիցսիրումեմԱռնոԲաբաջանյանին<br />
 28. 28. ԱղբալյանՄարինա<br />Կոմիտաս-Գարունա<br />Այստարիեսավարտումեմերաժշտականդպրոցը, բայցորոշելեմմյուստարիէլգալ: Շնորհիվիմուսուցիչների, եսինձհամարբացահայտելեմմինոր` զգացմունքայինուանչարաշխարհ:<br />
 29. 29. ՇուշանԲլեյան<br />Բաբաջանյան - Էլեգիա<br />Արվեստընախքանմարդունթևերտալը, որպեսզինակարողանաճախրելամպերիցվեր, կոտրում է նրաոտքերը:<br />
 30. 30. Վերջ<br />

×