Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

«Մխիթար սեբաստացի» կրթահամալիրի ավագ դպրոց վարժարան

1,804 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

«Մխիթար սեբաստացի» կրթահամալիրի ավագ դպրոց վարժարան

 1. 1. «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի ավագ դպրոց-վարժարանԱնգլերենի խորացված ուսուցման 12-րդ դասարանի անգլերենի հոսքային առարկայական ծրագիր 2011-2012ուսումնական տարի<br />
 2. 2. Առարկայի դասավանդման խնդիրները<br />Զարգացնելունկնդրելուկարողությունները<br />Զարգացնել խոսելու կարողությունները<br />Զարգացնել ընթերցելու կարողությունները<br />Զարգացնել գրելու կարողությունները <br />Զարգացնել թարգմանական կարողությունները<br />
 3. 3. Ունկնդրելու կարողություններ<br />-հասկանալ ընդարձակ խոսքը և դասախոսությունը, եթե նյութը աշակերտների հետաքրքրության շրջանակներում է<br />-հասկանալ հեռուստահաղորդումների և ֆիլմերի ընդանուր բովանդակությունը<br />
 4. 4. Խոսելու կարողություններ<br />Երկխոսություն<br /> – կարողանալ հաղորդակցվել լեզվակիր երկրի ներկայացուցչի հետ ծանոթ թեմաներով<br />Կարողանալ մասնակցել քննարկումների պաշտպանելով սեփական տեսակետը<br />Մենախոսություն – <br />Կարողանալներկայացնելհասկանալի, մանրամասննկարագրություններհետաքրքրողթեմաներիշրջանակներում<br />Կարողանալներկայացնելսեփականտեսակետը և պաշտպանելայն<br />
 5. 5. Ընթերցելով ընկալելու կարողություններ<br />կարդալ և ընդհանուր գծերով հասկանալ ԶԼՄ-ներում հրապարակումները, որոնք վերաբերում են ժամանակակից հիմնախնդիրներին()<br /> <br />- կոնկրետ հանձնարարություն կատարելու համար (օրինակ `ռեֆերատ, նախագծային աշխատանք ) ընթերցելով ԶԼՄ-ների հոդվածներ, ինտերնետային էջեր, տեղեկատվական գրականություն կարողանալ տվյալներ հավաքել <br /> <br /> <br />-Տեքստն ընթերցելուց հետո կարողանալ պատասխանել դեպքերի և իրադարձությունների մասին հարցերին;<br /> <br />-Բառարանի օգնությամբ կարդալ և հասկանալ միջազգայնորեն ընդունված միջինից բարձր (Upper Intermediate) մակարդակով գրված գեղարվեստական գրականությունը, բնագիտական տեքստերը.<br />
 6. 6. Գրելու կարողություններ<br />- անգլերենով հաղորդագրություն պատրաստել տեղի ունեցած իրադարձության մասին կրթահամալիրի կայքում տեղադրելու համար<br />-կարողանալ գրել շարադրություն, զեկուցագիր, տեղեկատվություն կատարվածի մասին, պաշտպանել կամ քննադատել որևէ տեսակետ<br />Կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություն գրել<br />
 7. 7. Թարգմանական կարողություններ<br />Կարողանալ թարգմանել հայերենից անգլերեն և հակառակը առանց բառարանի օգնության միջինից բարձր մակարդակի (Upper Intermediate) լեզվական դժվարություն ունեցող տեքստեր , իսկ բառարանի օգնությամբ անգլերենից հայերեն թարգմանել բնագիր ոչ շատ բարդ տեղեկատվական տեքստեր`կենցաղային, քաղաքական և բնագիտական թեմաներով: <br />
 8. 8. Բովանդակությունը<br />Հայաստանիարտաքինքաղաքականությունը, սիրելի զբաղմունք, սպորտ և խաղեր, գիտություն և տեխնոլոգիա, մեդիա, մարդիկ և հասարակություն, հանցագործություն և օրենք, առողջ ապրելակերպ, կրթություն, միջավայր, նորաձևություն և դիզայն, աշխատանք և գործարարություն:<br />Ունկնդրելու և խոսելու տեքստերը կարող են լինել` կարճ նկարագրություններ, հաղորդագրություններ, մտքերի փոխանակում, հարցազրույց, հատվածներ թերթերից և ինտերնետային էջերից: <br />Ընթերցելու համար տեքստերը կարող են լինել B1-B2 մակարդակով գրված գեղարվեստական գրականություն, նկարագրություններ, տեղեկատվություններ, հարցազրույցներ, գովազդներ և հայտարարություններ<br />
 9. 9. Քերականականգիտելիքներիծավալը<br />«Intermediate»B2 մակարդակիքերականությանամբողջծավալը (Ձևաբանություն, շարահյուսություն, բառակազմություն):<br />
 10. 10. Շաբաթականժամաքանակը<br />Շաբաթական 6 ժամանգլերեն<br />Շաբաթական1ժամթարգմանություն<br />
 11. 11. Օգտագործվողուսումնականգրականություն<br />Որպեսհիմնականդասագիրքգործածվելու է « Destination B2 » Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles, Macmillan, 2008<br />Լրացուցիչգրականություն<br />Մ.Գ. Աստվածատրյան, Ե.Լ.Երզնկյան, Յու.Գանջալյան, Լ.Գ.Գրիգորյան <<Անգլերենլեզու>> Հանրակրթականդպրոցիառարկայականչափորոշիչ և ծրագիր – Երևան 2007<br />A.J.Thomson « A Practical English Grammar » Oxford UniversityPress, 2003<br />Nick Kenny « First CertificatePass Key » Macmillan 2000<br />David Seymour & Maria Popova « 700 ClassroomActivities » Macmillan 2005<br />Raymond Murphy « English Grammar in Use » Cambridge UniversityPress 2005<br />Ն.Մ.Ավագյանև ուրիշներ « Անգլերենիթեստայինվարժություններիշտեմարան » Երևան 2010 <br />www.englishlearner.com<br /> www.nonstopenglish.com<br />www.englishpage.com<br />www.news.am<br />www.lragir.am<br />
 12. 12. Սովորողիուսումնականգործունեությանձևերը<br />Ավելի շատ գործածել մեդիա միջոցները<br />Քննարկումների և բանավեճերի թեմա դարձնել տվյալ օրվա ԶԼՄ-երի հրատապ թեմաները: <br />Հետաքրքրողթեմայիվերաբերյալնյութերհանելինտերնետից, ընթերցել և կազմելկարճտեղեկատվություն:<br />Ինտերնետից, անգլերենլրագրերիցվերցվածարդիականհոդվածներթարգմանել, որոնքունենհասարակագիտականուղղվածություն<br />
 13. 13. Ստուգման և գնահատմանկարգը<br />Գիտելիքների և կարողություններիընթացիկստուգումներըաննկատորպեսհետաքրքիրդասապրոցեսկատարվելուենխոսքայինգործունեության 5 բաղադրիչներով` ունկնդրումովհասկանալը, ընթերցումովհասկանալը, խոսելուկարողությունը, գրելուկարողությունը և գրավորուբանավորթարգմանելուկարողությունը : Տարվաընթացքումնախատեսվում է երկուկիսամյակայինստուգում` դեկտեմբեր 2010 և մայիս 2011 : <br />Գնահատումըկկատարվի 10 բալայինհամակարգով` <br />0-ից 3` բալհանձնարարությունըամբողջությամբկատարելուհամար<br />0-ից 3` բալհանձնարարությանկատարմանորակիհամար (հաշվիենառնվումընտրվածբառապաշարը, քերականությունը, խոսքիտրամաբանականիմաստը) <br />0-ից 2` բալ (հաշվի է առնվումկատարածաշխատանքըինքնուրույններկայացնելու և հիմնավորելուկարողությունը)<br />0-ից 2` բալ (հաշվի է առնվումինքնուրույնմտքերարտահայտելուկարողությունը)<br />Ամբողջ դասարանը դեկտեմբերին և մայիսին փորձնական քննություն է հանձնում ըստ ըստ ավարտական և միասնական քննությունների նմուշների:<br />
 14. 14. Կրթահամալիրային, հանրապետականմիջազգայինտարեկանմիջոցառումներիմասնակցությանմասին<br />
 15. 15. Սովորողներիհետազոտականաշխատանքներ<br />Ինտերնետայինէջերումփնտրվումենուսումնականտարբերառարկաներիցարդենսովորածթեմաներինվերաբերողհետաքրքիրհոդվածներ, տեղեկատվություններ և թարգմանվումենհայերեն: Գործունեությանայսձևըապահովումէ միջառարկայականկապերը:<br />
 16. 16. ՈւսումնականՃամփորդություններ<br />Միորևէուսումնականճամփորդությունկատարելուցառաջաշակերտներըուսումնասիրումենտվյալպատմականհուշարձանիկայքէջըանգլերենով և լինելովտեղում` մեկնաբանություններնարվումենանգլերեն: Յուրաքանչյուրուս.ճամփորդությունլինում է անգլերենիգործնականկիռարմանդաս: Խաղարկվում է “էքսկուրսավար-զբոսաշրջիկներ” դերայինլեզվականգործունեությունը: <br />
 17. 17. Սովորողի ձեռք բերած գիտելիքների և կարողությունների գործնական կիրառությունների ձևերը (ուսումնա-հասարակական նախագծեր): <br />Ինտերնետից, անգլերենլրագրերիցվերցվածարդիականհոդվածներթարգմանել, որոնցիցամենահետաքրքիրներըառաջարկելկրթահամալիրիհամապատասխանէջումտեղադրման<br />Միորևէուսումնականառարկայիուսումնասիրությանոլորտիվերաբերյալհետաքրքիրտեղեկատվությունհայտնաբերելովթարգմանելայն և տրամադրելտվյալառարկանդասավանդողին: <br />
 18. 18. Յուրա Գանջալյան<br />Անգլերենի խորացված ուսուցման դասարանի ղեկավար<br />2011թ. մայիս<br />

×