Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Viljelijätukien merkitys suomalaisessa ruuantuotannossa, yksikön päällikkö Arja-Leena Kirvesniemi

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 13 Ad

Viljelijätukien merkitys suomalaisessa ruuantuotannossa, yksikön päällikkö Arja-Leena Kirvesniemi

Download to read offline

MMM järjestää maakuntauudistuksen informaatio- ja keskustelutilaisuuksien sarjan viidellä paikkakunnalla tammi-helmikuussa 2017.

MMM järjestää maakuntauudistuksen informaatio- ja keskustelutilaisuuksien sarjan viidellä paikkakunnalla tammi-helmikuussa 2017.

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you (20)

Viewers also liked (11)

Advertisement

Similar to Viljelijätukien merkitys suomalaisessa ruuantuotannossa, yksikön päällikkö Arja-Leena Kirvesniemi (20)

More from Maa- ja metsätalousministeriö (20)

Advertisement

Recently uploaded (20)

Viljelijätukien merkitys suomalaisessa ruuantuotannossa, yksikön päällikkö Arja-Leena Kirvesniemi

 1. 1. Ruoka- ja luonnonvarasektorin maakuntakierros (tammi-helmikuu 2017) Viljelijätukien merkitys suomalaisessa ruuantuotannossa - EU:n yhteisen maatalouspolitiikan sääntöjen noudattaminen rahoituksen ehtona Arja-Leena Kirvesniemi maatalousneuvos, yksikön päällikkö MMM/ruokaosasto/maatalousyksikkö
 2. 2. • Maatalouden ja maaseudun EU-rahoituksen säilyttäminen on olennaisen tärkeää Suomen EU-politiikalle ja nettomaksuasemalle (= tulot EU:sta - EU-jäsenmaksut) => CAP:n osuus Suomen EU-tuloista vuonna 2015 oli 960 milj. € eli 72 % • Erityisen tärkeää EU-rahoituksen varmistaminen on suomalaiselle ruuantuotannolle ja koko Suomen elintarviketeollisuudelle. 2 Miksi maatalouden EU-rahoitus ja sitä täydentävä kansallinen rahoitus on tärkeää?
 3. 3. Miksi maataloustukia maksetaan 1/2? • Ruokahuoltoa ei voi jättää vain markkinoiden hoidettavaksi. ”Vallankumous on muutaman aterian päässä”; huoltovarmuus pitää taata. • EU-vaikuttamisen ja tukirahoituksen kautta voimme Suomessakin tehdä linjauksia ja ratkaisuja ympäristön kestävyyden, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja maaseudun eduksi. • Maailman väestö kasvaa yli yhdeksään miljardiin vuoteen 2050 mennessä – ruokaa tarvitaan.
 4. 4. Miksi maataloustukia maksetaan 2/2? • Tuilla turvataan kotimaisten elintarvikkeiden saatavuus. • Suomalaiset kuluttajat haluavat ostaa vapaista markkinoista huolimatta suomalaista ruokaa. • Koko elintarvikeketju työllistää Suomessa lähes 300 000 henkilöä. • Maatalouden nopea rakennekehitys koskettaa erityisen voimakkaasti Itä- ja Pohjois-Suomea > Maatalous on merkittävä työllistäjä. • Lajien ja luontotyyppien kannalta maaseudun perinnemaisemat ovat lähes yhtä uhanalaisia kuin metsät. • Maaseudusta hyötyvät myös kaupunkilaiset; ilman vakituisia asukkaita ei ole esim. matkailijoiden, retkeilijöiden ja mökkiläisten palveluja tarjolla.
 5. 5. Mikä tapahtuisi, jos maataloustukia ei maksettaisi? • Suomalaisen maatalouden kannattavuus romahtaisi. > Merkittävä osa esim. leipä- ja rehuviljasta tuotaisiin ulkomailta ja ruoka tuotaisiin Suomeen maailmanmarkkinoilta. • Lisääntyvä kysyntä kiihdyttäisi uusien viljelymaiden raivaamista kehittyvissä maissa, mikä todennäköisesti tapahtuisi luonnon kustannuksella.
 6. 6. 6 ”KUN MAATALOUSTUOTTAJA SAA YHDEN EURON MARKKINOILTA, KUINKA PALJON RUUAN TUOTTAMINEN MAATILALLA MAKSAA?” (EU-maat keskimäärin ja Pohjois-Euroopan jäsenmaat) Onko ruuantuotannon tukeminen Suomessa niin välttämätöntä?
 7. 7. Miksi tukijärjestelmä on niin monimutkainen? • Nykyinen järjestelmä on pitkän prosessin tulos, johon ovat vaikuttaneet eri eturyhmien vaatimukset ja paineet. Alueellinen ja tuotantosuuntien tasapaino on haluttu säilyttää. • Päätökset ovat ristiriitaisten tavoitteiden ja toiveiden kompromisseja. • Merkittävä osa tukijärjestelmien yksityiskohdista ja ehdoista perustuu suoraan EU-lainsäädäntöön.
 8. 8. • Sääntöjen noudattamisella voidaan turvata Suomen saama EU- rahoitusosuus ja EU-sääntöihin perustuva kansallinen rahoitus. • EU-säännöt edellyttävät yhdenmukaista ja keskitettyä hallinto- ja valvontajärjestelmää (IACS) ja kerroksellista valvontaa. • Sääntöjen vähäinenkin laiminlyönti voi johtaa takaisinperintään, maksujen keskeytykseen tai vähennykseen ja/tai rahoituskorjaukseen. • Suomen maksajavirastokokonaisuuteen kuuluvien hallintotehtävien hoitaminen varmistetaan maakuntien kanssa tehtävällä maksajavirastosopimuksella. 8 Miksi hyvin monimutkaisten sääntöjen noudattaminen yhdenmukaisella ja tarkalla tavalla on tärkeää?
 9. 9. Yhteisen hallinnoinnin varmennus- ja vakuutusmalli 26.01.17 9 Tuen saaja EU komissio (DG AGRI) •Maksajaviraston lähettämien menoilmoitusten tarkastus ja maksu niiden perusteella •Vuosittaisten tilien tarkastaminen ja hyväksyminen •Komission systeemitarkastukset ja sääntöjenmukaisuuden tarkastmainen •Rahoitusoikaisut Todentamisviranomainen Lausunto maksajaviraston: -tilinpäätöstiedoista -sisäisen tarkastuksen asianmukaises-ta toiminnasta -menojen laillisuudesta ja sääntöjen- mukaisuudesta -johtajan antaman lausunnon luotettavuuteen kohdistuvasta epäilystä Raportti ja lausunto Todentaa ja suorittaa uudelleen otoksen hallinnolli-sia ja paikan päällä tehtyjä valvontoja Akkreditoitu maksajavirasto (MV) •hallinnolliset tarkastukset kaikkiin tukihakemuksiin 15.5. (N-1) mennessä •paikan päällä tehtävien valvontakohteiden valinta riski- ja satunnaisotannalla •paikan päällä tehtävän valvonnan suorittaminen •tuen vahvistus ja maksu (12 (N-1) – 6(N)) Tukihake- mus Paikan pääl-lä tehtävä valvonta Tuen maksu (12 (N-1) – 6(N)) Menoilmoitus tukimaksuista (12 x v/4 x v ), Vuositilit, Valvontatilas- tot Vahvistuslau- suma Sään- töjen- mukai- suus tarkas tukset Maksujen palautus, Tilien hyväksymi- nen, Sääntöjenmukais uutta koskevat päätökset, Rahoitusoikaisut Mielipi- de MV:n lausun- nosta
 10. 10. Tarkastusten kerroksellisuus 26.01.17 10 Maksajavirasto Yksityiskohtaiset ennalta suoritettavat hallinnolliset ja paikan päällä tehtävät tarkastukset -> Johtajan vahvistuslausuma Maksajavirasto Akkreditointikriteerien täyttyminen Tilitietojen täydellisyys, täsmällisyys ja todenperäisyys. Komissio Tilien tarkastaminen ja hyväksyminen Vuosiselvitys Todentamisviranomainen Tilien ja menojen laillisuuden ja sääntöjenmukaisuuden tarkastus Euroopan tilintarkastustuomiois -tuin (vuosi- ja erityiskertomukset) Euroopan parlamentti vastuuvapaus
 11. 11. 26.01.17 11 EU varojen moitteeton hallinnointi
 12. 12. 12 Maatalouspolitiikan lähtökohdat Suomessa – viljelijätuet tuotannon jatkumisen turvana Ydintavoite: maatalouspolitiikan ratkaisut turvaavat kotimaisen, vastuullisen ruuantuotannon - nyt ja tulevaisuudessa Ydintavoite: maatalouspolitiikan ratkaisut turvaavat kotimaisen, vastuullisen ruuantuotannon - nyt ja tulevaisuudessa
 13. 13. KIITOS! 13

×