Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Teisė į mokslą Europos Sąjungoje

1,182 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Teisė į mokslą Europos Sąjungoje

 1. 1. Teisė į mokslą Europos Sąjungoje Dr. Mindaugas KiškisLAWIN advokatas: mindaugas.kiskis@lawin.lt MRU profesorius: mkiskis@mruni.eu
 2. 2. Turinys• Teisės į mokslą supratimas• Aukštojo mokslo teisinis reglamentavimas ES – ES pagrindinių teisių chartija – SESV – EŽTK• ESTT ir EŽTT praktika2012 metų kovo mėnesio 13 diena 2
 3. 3. Teisės į mokslą lygiai – 4A / 4PPRIIMTINAS PRIEINAMAS PASIEKIAMAS PRISITAIKANTIS(Acceptable) (Available) (Accessible) (Adaptable)•Aktualus •Nediskriminacinis •Pozityvus •Pritaikytas žmogaus•Pliuralistinis •Valstybės parama diskriminavimas ir visuomenės(pristatomi įvairūs besimokančiajam (pažeidžiamoms poreikiamspožiūriai) •Nemokamas socialinėms •Mokymasis visą•Kokybiškas vidurinis grupėms) gyvenimą išsilavinimas •Geografiškai pasiekiamas 2012 metų kovo mėnesio 13 diena 3
 4. 4. ES pagrindinių teisių chartija 14 str.• Kiekvienas turi teisę į mokslą; profesinis ir tęstinis mokymas turi būti prieinamas visiems• Laisvė steigti demokratiniais principais grindžiamas mokymo įstaigas• Tėvų teisė užtikrinti savo vaikų švietimą ir mokymą pagal savo religinius, filosofinius ir pedagoginius įsitikinimus turi būti gerbiamos pagal jų įgyvendinimą reglamentuojančius nacionalinius įstatymus2012 metų kovo mėnesio 13 diena 4
 5. 5. SESV 165 str.• ES pripažįsta valstybių narių atsakomybę už mokymo turinį ir švietimo sistemų organizavimą, gerbdama jų kultūrų bei kalbų įvairovę (165 str. 1 d.) tačiau• valstybės narės turi laikytis ES teisės nuostatų, susijusių su laisve judėti ir apsigyventi valstybių narių teritorijoje ir nediskriminavimo principais (Schwarz ir Gootjes‑Schwarz, C‑76/05, p. 70; Morgan ir Bucher, C‑11/06 ir C‑12/06, p. 24; Bressol, C-73/08, p. 28) – Valstybės pagalba žmogui turi būti teikiama nepriklausomai nuo žmogaus pasirinkimo studijuoti gimtojoje šalyje ar kitoje ES valstybėje.2012 metų kovo mėnesio 13 diena 5
 6. 6. SESV 165 str. (2)Finansavimo konkrečiai studentų grupei suteikimasprivalo būti nediskriminacinis„Aukštojo mokslo atveju nacionalinės valdžiosinstitucijos neužtikrina teisės į švietimą, o tik lygybęnaudojantis šia teise, išvengiant diskriminacijos dėlekonominių priežasčių“ (generalinio advokato Damaso Ruiz-Jarabo Colomer išvados bylose C-11/06 ir C-12/06, p. 74)2012 metų kovo mėnesio 13 diena 6
 7. 7. SESV 165 str. (3)• Valstybės narės gali pasirinkti švietimo sistemą, pagrįstą laisvu prieinamumu, kai yra neribojamas stojančiųjų skaičius, arba reguliuojamu prieinamumu pagrįstą sistemą, taikant stojančiųjų atranka tačiau• negali būti diskriminuojama dėl pilietybės (Bressol, C-73/08, p. 29)• negali būti diskriminuojama dėl mokyklos formos ir buvimo vietos (Schwarz ir Gootjes‑Schwarz, C‑76/05, p. 70)2012 metų kovo mėnesio 13 diena 7
 8. 8. EŽTK I protokolas 2 str.• Niekam neturi būti atimta teisė į mokslą• Valstybė, rūpindamasi švietimu, įsipareigoja gerbti tėvų teisę laisvai parenkant savo vaikams švietimą pagal savo religinius ir filosofinius įsitikinimus2012 metų kovo mėnesio 13 diena 8
 9. 9. EŽTK I protokolas 2 str.• Niekam neturi būti atimta teisė į mokslą. – nepaisant negatyvaus formulavimo, ši nuostata reiškia pozityvią teisę į mokslą (Linguistic Belgium, Nr. 2) – reikalauja valstybės reguliavimo, kuris neturi pažeisti šios teisės esmės, nei prieštarauti kitoms teisėms, įtvirtintoms EŽTK ar jos protokoluose (Campbell ir Cosans prieš Jungtinę Karalystę, p. 41)2012 metų kovo mėnesio 13 diena 9
 10. 10. EŽTK I protokolo 2 str. taikymas• Taikomas pradiniam, viduriniam, aukštajam mokslui (Leyla Sahin prieš Turkiją, p. 134)• Taikomas tiek valstybinėms, tiek privačioms mokymosi įstaigoms (Costello-Roberts prieš Jungtinę Karalystę, p. 27; Leyla Sahin prieš Turkiją, p. 153)• Skirtingoje mokslo pakopoje asmeniui gali būti garantuojamos skirtingos individualios teisės (Leyla Sahin prieš Turkiją, p. 154)2012 metų kovo mėnesio 13 diena 10
 11. 11. EŽTK I protokolo 2 str. taikymas• Nediskriminavimo principas – tapačioje situacijoje esantys subjektai teisės atžvilgiu negali būti traktuojami skirtingai2012 metų kovo mėnesio 13 diena 11
 12. 12. EŽTK I protokolas 2 str. taikymas• Garantuoja nediskriminacinę galimybę patekti į mokymo įstaigas, egzistuojančias atitinkamu metu (Leyla Sahin prieš Turkiją, p. 152)• Nustato pareigą valstybėms reguliuoti ir privačias mokymosi įstaigas, pvz., užkirsti kelią savavališkai priėmimo ar pašalinimo iš mokymo įstaigos politikai bei praktikai (Linguistic Belgium, Nr. 2)2012 metų kovo mėnesio 13 diena 12
 13. 13. EŽTT teisės į mokslą aiškinimas• Siauras EŽTK I protokolo 2 str. nuostatos aiškinimas yra nesuderinamas su pačios teisės į mokslą tikslu (Leyla Sahin prieš Turkiją, p. 137)• Teisė į mokslą interpretuojama kartu su kitomis fundamentaliomis teisėmis: (Kjeldsen, Busk Madsen ir Pedersen prieš Daniją, p. 52) - 8 str. teisė į privatų ir šeimos gyvenimą, susirašinėjimo slaptumą - 9 str. minties, sąžinės ir religijos laisvė - 10 str. nuomonės ir išsireiškimų laisvė (Linguistic Belgium, Nr. 2, p. 31) - 14 str. laisvė nebūti diskriminuojamam2012 metų kovo mėnesio 13 diena 13
 14. 14. Ačiū už dėmesį !2012 metų kovo mėnesio 13 diena 14

×