Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

La normativa de protecció acústica aplicada a les festes i al lleure

487 views

Published on

Ponència d'Eduard Puig en el marc de les Jornades sobre la gestió de la cultura popular organitzades pel Departament de Cultura, el 21 de novembre a Vilafranca del Penedès

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

La normativa de protecció acústica aplicada a les festes i al lleure

 1. 1. Jornades sobre la gestió de la cultura popular La normativa de protecció acústica aplicada a les festes i activitats de lleure Vilafranca del Penedès, 21 de novembre de 2013 Eduard Puig Solé, epuigs@gencat.cat Servei per a la Prevenció de la Contaminació Acústica i Lluminosa Direcció General de Qualitat Ambiental
 2. 2. Augment de la sensibilitat de la població vers el soroll Jornades sobre la gestió de la cultura popular 2
 3. 3. Informe Síndic de Greuges - 2012 En el darrer informe anual del Síndic de Greuges (2012), les queixes de caire ambiental, predominen les relacionades amb la contaminació acústica. Dins d’aquestes, “... no són escasses les queixes per molèsties de sorolls ocasionades per festes, revetlles o concerts organitzats pels ajuntaments o en sales i equipaments municipals que manquen de les condicions d’aïllament adequades.” Jornades sobre la gestió de la cultura popular 3
 4. 4. El soroll i la seva percepció El soroll és un fenomen físic, pressió acústica (Pacústica = Ptotal – Patmosfèrica) Mesurat en Pascals EFECTES transmissió EMISSIÓ Velocitat del so ≈ 345 m/sg RECEPCIÓ Jornades sobre la gestió de la cultura popular 4
 5. 5. El soroll i la seva percepció ESCALA Nivell Pressió Sonora = Lp pef Lp (dB) = 20 * log 20µPa : 0 dB 0,0002 P 20 dB 0,002 P 40 dB 0,02 P Valors extrems de la Pressió Acústica: 0,00002 P 60 dB 0,2 P 80 dB 2P 20 micro- pascal - llindar audició 200 Pascal - llindar de dolor Jornades sobre la gestió de la cultura popular 100 dB 20 P 120 dB 200 P 140 dB 5
 6. 6. El soroll i la seva percepció Diferència de nivell Canvis d'energia Percepció del canvi 3 2 Quasi imperceptible 5 3 Clarament perceptible 10 10 La meitat o el doble de percepció 20 100 Molt més fort o dèbil Jornades sobre la gestió de la cultura popular 6
 7. 7. El soroll i la seva percepció A més dels canvis de pressió (alt o baix) hi ha altres característiques del soroll que cal tenir en compte per valorar la molèstia. • Màxima sensibilitat a 3-4 Khz. • Marge freqüència: 20 Hz a 20 KHz • Sensibilitat diferent en funció de • la freqüència Sensibilitat diferent en funció del nivell Corbes de igual sonoritat Jornades sobre la gestió de la cultura popular 7
 8. 8. El soroll i la seva percepció És un contaminant que pot afectar la salut, la comoditat i el benestar de les persones. És molt subjectiu. Es podria definir el soroll com un so desagradable. O com un so que ens afecta negativament causant una molèstia. Pot incidir i incideix, negativament en la qualitat de vida. D’aquí a la importància que darrerament se li està donant tant pel que fa als mitjans de comunicació, administracions, etc... Jornades sobre la gestió de la cultura popular 8
 9. 9. Efectes del soroll Efectes auditius • Efectes fisiològics Pèrdua temporal o permanent de la capacitat auditiva Efectes no auditius • Efectes fisiològics Afectació de diversos òrgans i sentits del cos (immunològic, cadiovascular,....) • Efectes psíquics Canvis de comportament Jornades sobre la gestió de la cultura popular 9
 10. 10. Normativa sobre contaminació acústica a Catalunya Ordre competencial EUROPA Directiva 2002/49/CE, sobre avaluació i gestió del soroll ambiental, aprovada el 25/06/2002 ESTAT ESPANYOL Llei del Ruido 37/2003, de 17 de novembre 2003 Reial Decret 1513/2005 desenvolupa l’avaluació i gestió del soroll ambiental Reial Decret 1367/2007, desenvolupa la Llei del Ruido Reial Decret 1371/2007, desenvolupa el DB-HR (modificat pel RD 1675/2008) CATALUNYA Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica, aprovada el 16/06/2002, en vigor el 11/10/2002 Decret 245/2005 fixa criteris per a l’elaboració dels mapes de capacitat acústica Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n’adapten els annexos Ordenances municipals Jornades sobre la gestió de la cultura popular 10
 11. 11. Marc normatiu • Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica • Decret 245/2005, de 8 de novembre, pel qual es fixen els criteris per a l'elaboració dels mapes de capacitat acústica. • Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n’adapten els annexos • Ordenances municipals (Ordenança Model tipus A i B) Jornades sobre la gestió de la cultura popular 11
 12. 12. Decret 176/2009 Competències de l’Administració local 1. Dur a terme les funcions de vigilància, inspecció, control i règim sancionador de la contaminació acústica de les activitats, de les relacions de veïnatge i dels vehicles de motor. 2. Controlar la contaminació acústica de les vies urbanes. 3. Autoritzar el treball nocturn a la via pública i la suspensió provisional dels objectius de qualitat acústica, excepte en les obres de les infraestructures de la Generalitat de Catalunya. 4. Elaborar i aprovar els mapes de capacitat acústica. 5. Declarar les zones d’especial protecció de la qualitat acústica (ZEPQA) en les àrees incloses en sòl urbà i urbanitzable. 6. Declarar les zones acústiques de règim especial (ZARE). 7. Divulgar els objectius de qualitat acústica. Jornades sobre la gestió de la cultura popular 12
 13. 13. Decret 176/2009 Competències de l’Administració local 8. Elaborar i aprovar els mapes estratègics de soroll d’àmbit municipal. 9. Elaborar i aprovar els plans d’acció en matèria de contaminació acústica d’àmbit municipal. 10. Elaborar els plans específics de mesures per minimitzar l’impacte acústic. 11. Comprovar que els projectes de noves construccions dins la zona de soroll són compatibles amb els objectius de qualitat acústica que els sigui d’aplicació. Jornades sobre la gestió de la cultura popular 13
 14. 14. Llei 16/2002 Article 1 - Objecte Regular les mesures necessàries per a prevenir i corregir la contaminació acústica, que afecta els ciutadans i ciutadanes i el medi ambient, provocada pels sorolls i les vibracions, i alhora establir un règim d’intervenció administrativa que sigui aplicable a tot el territori de Catalunya. Article 2 – Finalitats a) El dret a tenir un medi ambient adequat per al desenvolupament de la persona. b) El dret a la protecció de la salut. c) El dret a la intimitat. d) El benestar i la qualitat de vida dels ciutadans. Article 3 - Àmbit d’aplicació Resten sotmesos a aquesta Llei qualsevol infraestructura, instal·lació, maquinària, activitat o comportament inclosos als annexos que originin sorolls i vibracions. Jornades sobre la gestió de la cultura popular 14
 15. 15. Llei 16/2002 Article 21 – Ordenances reguladores de la contaminació acústica 1. Correspon als ajuntaments, elaborar i aprovar ordenances reguladores de la contaminació per sorolls i vibracions, en el marc del que regula aquesta Llei i la normativa que la desenvolupa. 2. Poden regular aspectes específics com: activitats de càrrega i descàrrega de mercaderies, treballs a la via pública, especialment els relatius a l’arranjament de calçades i voreres, les relacions de veïnatge, instal·lacions d’aire condicionat, ventilació o refrigeració, activitats de lleure, d’espectacle i recreatives, sistemes d’avís acústic, els treballs de neteja de la via pública i de recollida de residus municipals o la circulació de vehicles de motor, especialment ciclomotors i motocicletes. 3. Les ordenances poden tenir en compte les singularitats pròpies del municipi, com ara les activitats festives i culturals, i les que tenen un interès social, sempre que tinguin un cert arrelament. Jornades sobre la gestió de la cultura popular 15
 16. 16. Decret 176/2009 Alguns dels aspectes més rellevants del Reglament: Metodologies de mesura i valors límit pels objectius de qualitat, i pels diferents emissors acústics. Valors exteriors, en funció de les zones de sensibilitat i usos del sol definits en el mapa de capacitat acústica. Valors interiors, en funció del tipus de dependència i ús de la sala. Regulació de les zones de soroll. Eines per a la gestió ambiental del soroll: Mapes estratègics, plans d’acció, plans específics o creació de zones ZARE /ZEPQA. Creació de les Entitats per a la Prevenció de la Contaminació Acústica (EPCA). Jornades sobre la gestió de la cultura popular 16
 17. 17. Mapa de capacitat acústica Jornades sobre la gestió de la cultura popular 17
 18. 18. Mapa de capacitat acústica Jornades sobre la gestió de la cultura popular 18
 19. 19. Mapes de capacitat acústica Estat de l’aprovació dels mapes de capacitat acústica. Novembre 2013 Jornades sobre la gestió de la cultura popular 19
 20. 20. Informació a la població Jornades sobre la gestió de la cultura popular Terrassa Reus Sitges Lleida El mapa de capacitat acústica ha de ser públic i consultable per la població. La recomanació és la utilització dels portals web dels municipis. 20
 21. 21. Decret 176/2009 Objectius de qualitat acústica del territori i usos del sòl Zones de sensibilitat acústica i usos del sòl Valors límit d’immissió en dB(A) Ld (7 h – 21 h) Le (21 h – 23 h) Ln (23 h – 7 h) ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA ALTA (A) - - - (A2) Predomini del sòl d’ús sanitari, docent i cultural 55 55 45 (A3) Habitatges situats al medi rural 57 57 47 (A4) Predomini del sòl d’ús residencial 60 60 50 (B1) Coexistència de sòl d’ús residencial amb activitats i/o infraestructures de transport existents 65 65 55 (B2) Predomini del sòl d’ús terciari diferent a (C1) 65 65 55 (B3) Àrees urbanitzades existents afectades per sòl d’ús industrial 65 65 55 (C1) Usos recreatius i d’espectacles 68 68 58 (C2) Predomini de sòl d’ús industrial 70 70 60 - - - (A1) Espais d’interès natural i altres ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA MODERADA (B) ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA BAIXA (C) (C3) Àrees del territori afectades per sistemes generals d’infraestructures de transport o altres equipaments públics Jornades sobre la gestió de la cultura popular 21
 22. 22. Decret 176/2009 Emissors acústics: Activitats i veïnatge en ambient exterior Zones de sensibilitat acústica i usos del sòl Valors límit d’immissió en dB(A) Ld(7 h – 21 h) Le(21 h – 23 h) Ln(23 h – 7 h) (A2) Predomini del sòl d’ús sanitari, docent i cultural 50 50 40 (A3) Habitatges situats al medi rural 52 52 42 (A4) Predomini del sòl d’ús residencial 55 55 45 (B1) Coexistència de sòl d’ús residencial amb activitats i/o infraestructures de transport existents 60 60 50 (B2) Predomini del sòl d’ús terciari diferent a (C1) 60 60 50 (B3) Àrees urbanitzades existents afectades per sòl d’ús industrial 60 60 50 (C1) Usos recreatius i d’espectacles 63 63 53 (C2) Predomini de sòl d’ús industrial 65 65 55 ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA ALTA: A ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA MODERADA (B) ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA BAIXA (C) Jornades sobre la gestió de la cultura popular 22
 23. 23. Avaluació i compliment dels valors límit Avaluació: a) El període d’avaluació és de 180 minuts per a l’horari diürn, 120 minuts per a l’horari vespre i 120 minuts per a l’horari nocturn. b) El nivell d’avaluació, LAr , s’ha d’arrodonir amb l’increment de 0,5 dB(A) i s’ha de prendre la part sencera com a valor resultant. Compliment: a) Cap valor del nivell d’avalució, LAr,i , supera en més de 5 dB(A) durant 30 minuts, de manera continua o discontinua. b) Cap valor d’avaluació, LAr , supera els valors fixats en aquest annex. c) El conjunt d’emissors no supera els objectius de qualitat de l’Annex A. Jornades sobre la gestió de la cultura popular 23
 24. 24. Avaluació Es calcula amb: LAr, i= LAeq,Ti + Kf,i + Kt,i + Ki,i En els annexes es descriuen els procediments pel càlcul de les correccions de baixa freqüència (Kf) , components tonals emergents (Kt) i components impulsives (Ki). S’ha d’eliminar el nivell residual del LAeq (es vol valorar exclusivament el soroll que prové de l’activitat). En cas de tenir més d’una fase de soroll, cal mesurar cada una de les fases, per obtenir el nivell d’avaluació LAr. Jornades sobre la gestió de la cultura popular 24
 25. 25. Condicions de mesurament a) Condicions meteorològiques representatives de l’indret i la velocitat del vent a de ser inferior a 5 m/sg. b) Situació del punt de mesurament: En edificacions, al mig de la finestra en dependències d’ús sensibles al soroll. A peu de carrer entre 0,5 i 2 metres de façanes amb dependències d’ús sensible dels receptors. Les zones encara no construïdes , en el pla d’emplaçament de la façana més exposada al soroll. c) Abans i després de cada mesurament,s’ha de verificar el correcte funcionament de la cadena del mesurament mitjançant un calibrador sonor, i garantir un marge de desviació no superior a 0,5 dB. Jornades sobre la gestió de la cultura popular 25
 26. 26. Decret 176/2009 Emissors acústics: Activitats i veïnatge en ambient interior Ús del local confrontant Valors límit d’immissió Dependències Administratiu i d’oficines Hospitalari Educatiu o cultural Le(21 h – 23 h) Ln(23 h – 7 h) Sales d’estar 35 35 30 Dormitoris 30 30 25 * * Despatxos professionals 35 35 35 Oficines * 40 40 40 Zones d’estada 40 40 30 Dormitoris 35 35 25 * * Aules Habitatge o ús residencial Ld(7 h – 21 h) 35 35 35 Sales de lectura, d’audició i exposició 30 30 30 (*) Excepte en zones industrials (**) Per a les activitats existents el valor límit d’immissió s’incrementa en 3 dB(A) Jornades sobre la gestió de la cultura popular 26
 27. 27. Decret 176/2009 Ordenances Disposició Transitòria Primera Ordenances municipals (obligatòries > 5000 habitants) 1. Els ajuntaments que, a l’entrada en vigor del Reglament, disposin d’ordenances municipals de protecció contra la contaminació acústica, les han d’adaptar a les normes que estableix el Reglament en el termini de dos anys a partir de la seva entrada en vigor. 2. El departament competent en matèria de contaminació acústica ha de prestar als ajuntaments que ho sol·licitin el suport tècnic, jurídic i administratiu necessari per a l’elaboració de les ordenances. 3. Mentre no es produeixi l’adaptació de les ordenances prevista en l’apartat primer, són d’aplicació directa les exigències i els paràmetres establerts en el Reglament, sempre que aquests siguin superiors als continguts a les ordenances. Jornades sobre la gestió de la cultura popular 27
 28. 28. Models d’ordenança municipal Model A Model d’ordenança per a tots aquells municipis que, per la seva complexitat, necessiten regular, de manera àmplia, la contaminació acústica. Model B Model d’ordenança per a tots aquells municipis que no tenen excessius problemes relacionats amb la contaminació acústica. Jornades sobre la gestió de la cultura popular 28
 29. 29. Ordenança model – exigències d’aïllament Ús de l’edifici Dependències Habitatge o ús residencial Ús hospitalari Ús educatiu o cultural Valors límit d’immissió Ld(8 h – 21 h) Le(21 h – 23 h) Ln(23 h – 8 h) Sales d’estar 45 45 35 Dormitoris 40 40 30 Zones d’estada 45 45 35 Dormitoris 40 40 30 Aules 40 40 40 Sales de lectura 35 35 35 Jornades sobre la gestió de la cultura popular 29
 30. 30. Ordenança model Classificació d’activitats Classificació d'activitats Grup I Grup II Grup III Grup IV Nivells d'immissió dB(A) 95 a 100 90 a 94 85 a 89 ≤ 84 Nivell d’immissió: el nivell sonor màxim, LAeq,60s que es genera dins de l’activitat, mesurat en un lloc representatiu degudament justificat. En els locals de pública concurrència s’ha de mesurar a la part central de la zona de públic on hi hagi el major nivell sonor i amb tots els serveis a ple rendiment. Annex 8. Aïllament acústic. Annex 10. Requeriments tècnics dels limitadors enregistradors Annex 11. Classificació de les activitats en funció del nivell d’immissió acústica dins el seu recinte Jornades sobre la gestió de la cultura popular 30
 31. 31. Activitats a l’aire lliure – Art. 15 Terrasses, fires d’atraccions, mercats, espantalls acústics, ... han de disposar d’autorització municipal. Terrasses d’ús públic, instal·lació d’elements acústics, actuacions en viu o megafonia han de disposar d’autorització municipal. Envelats i discoteques a l‘aire lliure han de disposar de limitador. Jornades sobre la gestió de la cultura popular 31
 32. 32. Activitats festives a via pública – Art.16 Revetlles, festes tradicionals, cercaviles, espectacles musicals i altres han de disposar d’autorització municipal, la qual ha d’assenyalar les condicions a complir per minimitzar la possible incidència de sorolls. Activitats públiques amb sistemes electroamplificats, no poden superar els 100 dB(A) [LAeq 60sg] en la zona de públic i els 80 dB(A) [LAeq 30 m] a la façana més exposada. L’ajuntament pot exigir la instal·lació d’un limitador-enregistrador o altres mecanismes. Jornades sobre la gestió de la cultura popular 32
 33. 33. Sistemes de Megafonia – Art.17 Limitació horària: 8 a 23 h els dies laborables i de 9 a 23 h dissabtes i festius. Sistemes direccionals i orientats a les instal·lacions. Complir amb valors límit d’immissió. Jornades sobre la gestió de la cultura popular 33
 34. 34. Espectacles pirotècnics – Art.18 Espectacles pirotècnics i l’ús de petards s’han de dur a terme, com a mínim, a 200 metres de distància dels edificis hospitalaris o espais que l’ajuntament consideri que cal preservar. Jornades sobre la gestió de la cultura popular 34
 35. 35. Ordenances aprovades Granollers Sabadell Mollerussa Barcelona Vilanova i la Geltrú Sant Sadurní d’Anoia Arbúcies Arenys de Mar Cabrils Castellbisbal Cervera Esplugues de Llobregat Flix Jornades sobre la gestió de la cultura popular Fogars de la Selva Hostalric La Tallada Moncada i Reixac Òdena Sant Feliu de Buixalleu Sant Just Desvern Sant Vicenç de Montalt Santa Coloma de Cervelló Santa Perpetua de Mogoda Badalona ..... 35
 36. 36. Ordenança model Limitadors acústics Un limitador acústic, és un equip, que s'instal·la en la cadena musical, just entre la taula de mescles i els sistemes d’amplificació-altaveus. La finalitat d’un limitador acústic, és el de limitar el valor d’emissió de l’equip musical. Un limitador no ha de substituir mai, un bon condicionament del local. Jornades sobre la gestió de la cultura popular 36
 37. 37. Ordenança model Limitadors acústics Requeriments tècnics del limitador enregistrador Programar els límits d’emissió a l’interior de l’activitat, i la immissió a al receptor o a l’exterior de l’activitat per als diferents períodes horaris. Disposar d’un micròfon extern que reculli el nivell sonor dins del local per la detecció de possibles manipulacions. Verificable. Programar horaris d’emissió musical diferents per a cada dia de la setmana (hora d’inici i hora d’acabament), i introduir horaris extraordinaris. Restriccions d’accés als tècnics municipals autoritzats, mitjançant sistemes de protecció mecànics o electrònics (paraula de pas). Emmagatzemar dades històriques Emmagatzemar, mitjançant suport físic estable, els nivells sonors (nivell de pressió sonora continu equivalent amb ponderació freqüencial A) i de les possibles manipulacions esdevingudes amb una periodicitat programable entre 5 i 15 minuts. Memòria per un mes. Jornades sobre la gestió de la cultura popular 37
 38. 38. Decret 112/2010, Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives La disposició transitòria cinquena: Jornades sobre la gestió de la cultura popular 38
 39. 39. Suspensió provisional els objectius de qualitat acústica - Art.38 D176/2009 i Art.9 Ordenança L’ajuntament disposa d’una eina per poder autoritzar, sempre de manera justificada, la possibilitat de que algun tipus d’activitat humana, no hagi de complir amb els objectius de qualitat acústica, de manera limitada, acotada en el temps i controladament. Pensat per: Festes populars Obres Activitats agrícoles estacionals Ordenança de sorolls de Vilanova i la Geltrú Jornades sobre la gestió de la cultura popular 39
 40. 40. L’estudi acústic És un document que genera l’activitat/emissor acústic, on es tracta d’avaluar la compatibilitat de l’activitat amb la capacitat acústica del territori i l’ús del sòl, i gestionar situacions de conflicte. TITULAR EMISSOR ACÚSTIC ESTUDI ACÚSTIC AJUNTAMENT Tècnics municipals CONSULTORA / EPCA Jornades sobre la gestió de la cultura popular 40
 41. 41. Contingut de l’estudi d’impacte acústic 1.Anàlisi de la capacitat acústica del territori. a/ Descripció de les zones de sensibilitat acústica de l’activitat i el seu entorn. b/ Objectius de qualitat que atorga el mapa de capacitat acústica a l’emplaçament i l’entorn de l’activitat. c/ Valors límit d’immissió aplicables a les activitats d’acord amb el que estableix l’annex 3. Si no hi ha mapa de capacitat acústic aprovat, l’enginyeria no s’ha de pronunciar i cal avaluar el compliment de la normativa respecte les diferents zones/usos possibles. Jornades sobre la gestió de la cultura popular 41
 42. 42. Contingut de l’estudi d’impacte acústic 2. Anàlisi acústica de l’escenari de l’activitat a/ Descripció del local de l’activitat i detall de les fonts sonores i/o vibratòries b/ Descripció dels usos dels locals adjacents o la seva situació respecte a usos sensibles al soroll, com ara habitatges, escoles i hospitals c/ Estimació justificada del nivell d’emissió d’aquestes fonts a l’interior i a l’exterior de l’activitat i dels nivells d’immissió als possibles receptors. d/ Horari de funcionament de l’activitat. Jornades sobre la gestió de la cultura popular 42
 43. 43. Contingut de l’estudi d’impacte acústic 3. Avaluació de l’impacte acústic a/ Si el nivell d’avaluació és estimat o mesurat als receptors afectats pel desenvolupament de l’activitat és inferior als valors límit d’immissió establerts als annexos, l’impacte acústic és compatible amb el seu entorn. b/ Si el nivell d’avaluació estimat o mesurat en els receptors afectats pel desenvolupament de l’activitat no compleix el que estableixen els annexos, cal aplicar mesures correctores. Aquestes mesures s’han d’incloure i definir en l’estudi d’impacte acústic. Jornades sobre la gestió de la cultura popular 43
 44. 44. Contingut de l’estudi d’impacte acústic 4. Definició de mesures a/ Aplicar mesures preventives, amb caràcter previ a l’inici de l’activitat i durant el règim de funcionament, com ara: canviar l’emplaçament de les fonts, substituir fonts per altres menys sorolloses, regular el règim d’explotació de l’activitat, definir actuacions de vigilància del règim de funcionament de les fonts o de l’activitat, etc... b/ Aplicar a les fonts emissores correctores mitjançant l’execució de projectes d’aïllament. c/ Aplicar als receptor mesures protectores cm el tractament de paraments, obertures, aïllaments, vidres dobles o altres assimilables. e/ Altres mesures que siguin eficients i susceptibles d’aplicar. Jornades sobre la gestió de la cultura popular 44
 45. 45. Contingut de l’estudi d’impacte acústic 4.1. Projecte d’aïllament a/ Activitats amb contigüitat amb el receptor a.1. El Projecte d’aïllament acústic ha de constar del disseny dels elements proposats am bla descripció dels materials utilitzats i dels detalls constructius del muntatge. a.2. En el cas de que hi hagi instal·lacions de climatització, el projecte d’aïllament ha d’especificar les característiques detallades de les mesures correctores necessàries. a.3. El projecte ha d’incloure la justificació que, amb les mesures previstes, el funcionament de l’activitat no superarà els valors límit d’immissió Jornades sobre la gestió de la cultura popular 45
 46. 46. Contingut de l’estudi d’impacte acústic 4.1. Projecte d’aïllament a/ Activitats amb contigüitat amb el receptor Cal incloure plànols i croquis, amb els detalls constructius i amb les característiques acústiques/atenuadores dels materials, així com els càlculs realitzats. Cal treballar sempre que sigui possible amb valors mesurats de TL. Jornades sobre la gestió de la cultura popular 46
 47. 47. Contingut de l’estudi d’impacte acústic 4.1. Projecte d’aïllament a/ Activitats sense contigüitat amb el receptor b.1. El Projecte d’aïllament acústic ha de constar del disseny dels elements proposats amb la descripció dels materials utilitzats i dels detalls constructius del muntatge. b.2. En el cas de que hi hagi instal·lacions de climatització, el projecte d’aïllament ha d’especificar les característiques detallades de les mesures correctores necessàries. b.3. Si la instal·lació comporta fonts emissores situades a gran altura, el projecte ha de tenir en compte que la propagació del soroll es pot manifestar a llarga distància. b.4. El projecte ha d’incloure la justificació que, amb les mesures previstes, el funcionament de l’activitat no superarà els valors límit d’immissió Jornades sobre la gestió de la cultura popular 47
 48. 48. Contingut de l’estudi d’impacte acústic 4.1. Projecte d’aïllament a/ Activitats sense contigüitat amb el receptor Cal utilitzar eines de simulació que tinguin en compte la propagació del soroll: distància, absorció atmosfèrica, força i direcció del vent, ... Jornades sobre la gestió de la cultura popular 48
 49. 49. Informe tècnic de mesuraments Un informe ha de ser clar, curt i concís, però a l’hora ha d’aportar tota la informació necessària per poder justificar la presa de decisions. Recomanació: seguir amb la IT-102. Jornades sobre la gestió de la cultura popular 1. Antecedents 2. Objecte dels mesuraments. 3. Referència normativa. 4. Descripció de la sensibilitat acústica de la zona / receptors. 5. Descripció fonts de soroll. 6. Descripció dels punts de mesurament. 7. Equips de mesurament. 8. Resultats mesuraments. 9. Condicions meteorològiques existents. 10. Determinació i avaluació de resultats. 11. Conclusions. 12. Data i signatura dels tècnics responsables dels mesuraments. 13. Possibles annexes. 49
 50. 50. Ordenança model Entitats Col·laboradores de l’Administració Jornades sobre la gestió de la cultura popular 50
 51. 51. Decret 176/2009 Entitats de Prevenció de la Contaminació Acústica (EPCA) El Departament de Territori i Sostenibilitat és l’òrgan autonòmic competent en l’acreditació d’Entitats de Prevenció de la Contaminació Acústica. Requisits per a l’acreditació: Organització i qualitat: Estructura i sistema de qualitat d’acord amb els requisits establerts al Decret: UNE-EN ISO/IEC 17020 i UNE-EN ISO/IEC 17025 Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil Requisits tècnics: Instruccions tècniques específiques d’acreditació i/o capacitació de personal (titulació, formació general i formació específica) Disposar de mitjans i equips segons les instruccions tècniques del DMAH Jornades sobre la gestió de la cultura popular 51
 52. 52. Entitats de Prevenció de la Contaminació Acústica Camps d’actuació El control de nivells sonors en activitats i infraestructures El control de nivells de vibracions en activitats i infraestructures El control de la qualitat acústica en l’edificació: aïllament acústic “in situ” L’avaluació acústica del territori ESPECIALITZACIÓ Jornades sobre la gestió de la cultura popular 52
 53. 53. Entitats acreditades Jornades sobre la gestió de la cultura popular 53
 54. 54. Entitats acreditades 3 nivells d’imparcialitat Jornades sobre la gestió de la cultura popular 54
 55. 55. Entitats de Prevenció de la Contaminació Acústica: instruccions i procediments • Procediments generals acreditació entitat: PG-01, PG-02 i PG-03 • Procediments generals habilitació personal tècnic: PG-10, Annex I, II, III i IV04-01. • Procediments específics: PE-EPCA • Instruccions de mitjans i equips: IT 200, IT 200-A i IT 200-B Jornades sobre la gestió de la cultura popular 55
 56. 56. EPCA Són Entitats Col·laboradores de l’Administració. 4 àmbits d’especialització. Sotmeses a un procés d’acreditació Disposen d’equips. Personal tècnic capacitat. Sotmeses a un procés de seguiment. Qualsevol incidència o queixa al Departament respecte una actuació de l’Entitat, aquesta es comprova i revisa. Preus no taxats, de lliure mercat. Existència d’un registre d’entitats acreditades, de caràcter públic. Jornades sobre la gestió de la cultura popular 56
 57. 57. Gràcies per la vostra atenció Servei per a la Prevenció de la Contaminació Acústica i Lluminosa Direcció General de Qualitat Ambiental Departament de Territori i Sostenibilitat www.gencat.cat/territori Jornades sobre la gestió de la cultura popular

×