Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Профилот на мојот пратеник - анкета

890 views

Published on

телефонска анкета | 26 април 2011 | МЦМС | МИМ | ИДСЦС

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Профилот на мојот пратеник - анкета

 1. 1. Профилот на мојот пратеник телефонска анкета 26 април 2011
 2. 2. <ul><li>Телефонска анкета </li></ul><ul><li>N= 400 </li></ul><ul><li>Статистичка грешка + - 5% </li></ul><ul><li>27 април 2011 </li></ul>
 3. 3. Изберете три најзначајни вредности кои Вашиот (кандидат за) пратеник треба да ги поседува? <ul><li>Чесност </li></ul><ul><li>Трудољубивост </li></ul><ul><li>Одговорност </li></ul><ul><li>Толеранција </li></ul><ul><li>Несебичност </li></ul>
 4. 4. Професии кои би сакале Вашиот (кандидат за) пратеник да ги има? <ul><li>Самостојна дејност (адвокат, економист, архитект) </li></ul><ul><li>Лекар </li></ul><ul><li>Наставник </li></ul><ul><li>Приватен бизнис </li></ul>
 5. 5. На листите на главните политички партии треба да има Број % Жени 214 51.8 Припадници на други етнички заедници 27 6.5 Лица со хендикеп 16 3.9 Млади до 27 год. 125 30.3 Возрасни граѓани над 65 год. 31 7.5 Вкупно 413 100.0
 6. 6. Дали на изборите ќе гласате за кандидати на друга етничка заедница? Број % Да 107 25.9 Не 255 61.7 Н/о 51 12.3 Вкупно 413 100.0
 7. 7. Дали на изборите ќе гласате за пратеничката листа на: Број % П артијата на која сум симпатизер без разлика на квалитет на кандидатите и изборната програма 105 25.4 Б ило која партија врз основа на квалитет на кандидатите и изборната програм а 308 74.6 Вкупно 413 100.0
 8. 8. Дали би сакале да знаете кој од кандидатите на пратеничката листа се планирани за други владини (извршни) функции, а не за во Парламентот? Број % Да, би сакал да знам 238 57.6 Сеедно ми е 61 14.8 Не би сакал да знам 65 15.7 Н/о 49 11.9 Вкупно 413 100.0
 9. 9. Дали градоначалниците треба да бидат на пратенички листи , доколку потоа не планираат да се ангажираат во Парламентот? Број % Да 66 16.0 Сеедно ми е 55 13.3 Не 237 57.4 Н/о 55 13.3 Вкупно 413 100.0
 10. 10. Табеларни вкрстувања
 11. 11. <ul><li>Т ри најзначајни вредности кои Вашиот (кандидат за) пратеник треба да ги поседува? </li></ul><ul><li>Нема разлика по етничка основа околу изборот на „ чесност “ и „ трудољубивост “ </li></ul><ul><li>Албанската етничка заедница, за 10% повеќе од македонската, смета дека „ одговорноста “ е вредност која кандидатот треба да ја поседува </li></ul><ul><li>„ Одговорноста “ е поважна вредност за муслиманската заедница во споредба со православните испитаници </li></ul>
 12. 12. <ul><li>Испитаниците над 41 год речиси двојно повеќе ја избрале „ чесноста “ како вредност во споредба со останатите </li></ul><ul><li>„ чесноста “ е најважна за испитаниците со средно образование </li></ul>
 13. 13. <ul><li>Изберете три професии кои би сакале Вашиот (кандидат за) пратеник да ги има? </li></ul><ul><li>Нема значителни разлики врз основа на полот </li></ul><ul><li>Самостојна дејност е највреднувана од испитаниците на возраст од 51-60год. </li></ul><ul><li>Турската и ромската заедница преферираат наставник </li></ul><ul><li>Албанската (самостојна дејност, градоначалник и лекар ) </li></ul><ul><li>Македонска испитаници ( самостојна дејност, приватен бизнис и лекар / 5та најпреферирана професија е земјоделец ) </li></ul>
 14. 14. <ul><li>На листите на главните политички партии треба да има повеќе </li></ul><ul><li>Најголем % од мажите (49,2) одговориле со „жени“ </li></ul><ul><li>Сите старосни групи најмногу ги избрале жените, освен помладите испитаници до 30 год. од кои најголем % сметаат дека тие треба повеќе да бидат застапени на листите </li></ul><ul><li>Со „ жени „ најмногу одговориле оние испитаници со високо образование, а најмалку оние со незавршено основно, кои пак во најголема сметаат дека младите до 27 треба да се повеќе застапени </li></ul>
 15. 15. <ul><li>Дали на изборите ќе гласате за кандидати на друга етничка заедница? </li></ul><ul><li>Мажите многу повеќе од жените би гласале за кандидат од друга етничка задница </li></ul><ul><li>Најмногу би гласале испитаниците од 41 до 50 год., додека оние од 31-40 се најмалку спремни да гласаат за кандидат од друга етничка заедница </li></ul><ul><li>78% Албанци и 58% од Македонците одговориле со „Не“ </li></ul>
 16. 16. <ul><li>Дали на изборите ќе гласате за пратеничката листа  на </li></ul><ul><li>Жените (79.4%) значително повеќе од мажите (69.3%) одговориле „ било која партија врз основа на квалитет на кандидатите и изборната програма„. </li></ul><ul><li>Испитаниците од 31-40год. Најмногу би гласале за партија наместо за програма и кандидат, наспроти повозрасните испитаници над 51 год. </li></ul><ul><li>Албанците (86.2%) се спремни повеќе од македонците (70.2% ) да гласаат за било која политичка партија доколку понуди добар кандидат и програма. </li></ul>
 17. 17. <ul><li>Дали би сакале да знаете кој од кандидатите на пратеничката листа се планирани за други владини (извршни) функции, а не за во Парламентот? </li></ul><ul><li>(м45% - ж54%) „Да, би сакал да знам“ </li></ul><ul><li>И.Е. 3(35%) - И.Е.1(69%) и И.Е.6(72%) </li></ul><ul><li>Повозрасните гласачи (31-60год.) , повеќе би сакале да знаат кои кандидати од пратеничките листи се планирани за во извршната власт; </li></ul>
 18. 18. <ul><li>Дали градоначалниците треба да бидат на пратенички листи, доколку потоа не планираат да се ангаж и р а ат во П арламентот? </li></ul><ul><li>Испитаниците до 30 год. Во најголем процент одговориле со „не“, додека на највозрасните во најголем дел им е сеедно. </li></ul><ul><li>Повеќе македонски испитаници одобруваат кандидатура , наспроти албанските испитаници. </li></ul>

×