Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sabiedribas iebildumi un_priekslikumi_final

1,106 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sabiedribas iebildumi un_priekslikumi_final

 1. 1. 11.PIELIKUMS: PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS LAIKĀ SAŅEMTO SABIEDRĪBAS IEBILDUMU UN PRIEKŠLIKUMU KOPSAVILKUMS PAR LĪVĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS INTEGRĒTĀS ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2012.-2018.GADAM 1.REDAKCIJU, PROGRAMMAS VIDES PĀRSKATA 1.REDAKCIJA)Nr.p. Iebilduma/ priekšlikuma iesniedzējs Iesniegtā iebilduma/ priekšlikuma būtība Ņemts Pamatojums, ja iebildums/ Nodots pašvaldības vērā/ priekšlikums nav ņemts vērā vadībai k. informācijai un nav ņemts darba uzlabošanai vērāIebildumi un priekšlikumi attiecībā uz Attīstības programmas DOKUMENTA 1.redakciju 1. Sarma Jākobsone, Priekšlikums investīciju plānā vai arī pie ieteicamajiem projektiem privātajam Ľemts Iekļauts Rīcību plānā, jo nav - mājsaimniece Sutru sektoram iekļaut rīcību „Biznesu ideju bankas izveide”, kā arī ir nepieciešams vērā nepieciešams papildus ārējais pagastā iniciēt daţādas aktivitātes, kas jauniešiem veicina biznesa ideju rašanos. finansējums – tā būtu kā viena no LIIC funkcijām. 2. Gunta Ozoliľa, Priekšlikums pie ieteicamajiem projektiem privātajam sektoram iekļaut projektus, Ľemts Iekļauts Rīcību plānā, pārformulējot - Līvānu novada dome kur NVO, interešu grupu līmenī pagastos varētu rīkot tikšanās ar latviešu vērā priekšlikumu, kā „Tikšanās ar cilvēkiem, viesstrādniekiem ārzemēs (kuri uz laiku atbraukuši uz dzimteni), kad viľi daļēji kuri ir strādājuši ārzemēs un atgriezušies iepazīstina vietējos ar darba apstākļiem ārzemēs. uz palikšanu dzimtenē, kad viľi stāsta par savu pieredzi ārzemēs, darba apstākļiem, veicot salīdzinājumu un analīzi. 3. Valija Ruisa, Sutru Priekšlikums sadaļā par valsts lomu rīcību plāna izpildē iekļaut priekšlikumu valsts Ľemts Iekļauts Valsts lomas Rīcību plāna - pagasta pārvalde institūcijām neattiecināt iedzīvotāju ienākuma nodokļus uz ES subsīdijām vērā izpildē aprakstā. lauksaimniecībai. 4. Gunta Jaudzema, Situācijas aprakstā, nodaļā „Nodarbinātība” paanalizēt detalizētāk bezdarbnieku Ľemts Papildināta AP sadaļa „Nodarbinātība”. - Roţupes pamatskolas skaita samazināšanās iemeslus, ľemot vērā samazināšanos pilsētā un pagastos, kā vērā direktore arī pa nozarēm. Jāsaprot būtība attiecībā uz bezdarbnieku skaita samazināšanos pa jomām. 5. Jānis Šulte, Roţupes Izskatīt iespēju Investīciju plānā iekļaut Roţupes pagasta ceļa „Voļa – Līči” (līdz Nav Šī ceļa rekonstrukcija jau ietverta - pagasta iedzīvotājs, zemnieku saimniecībām) sakārtošanu, lai piena mašīna un atkritumu ľemts plānotajā 2012.gada pašvaldības bioloģiskais apsaimniekotājs var iebraukt. vērā pamatbudţetā, kā arī AP 1.redakcijas zemnieks Dzīvojamā māja tur ir viena, bet tur atrodas vairākas saimniecības Rīcību plāna 2.1.2.3.pasākumā. 1
 2. 2. 6. Gunta Jaudzema, Izskatīt iespēju Investīciju plānā iekļaut Roţupes pamatskolas pilnīgu renovāciju, Nav Liela daļa veicamo darbu ir iekļauti - Roţupes pamatskolas kas ir būtiski nepieciešama. Esošais ieplānotais KPFI projekta finansējums ľemts KPFI projekta ietvaros, iekštelpu darbi direktore energoefektivitātes paaugstināšanai 3 novadā skolās šķiet nav pietiekams, tātad vērā iespēju robeţās tiks veikti no pašvaldības visām skolām līdzekļu varētu nepietikt. pamatbudţeta. Ēkas un telpu remontdarbu finansēšanas laiks atkarīgs no iespējām piesaistīt līdzekļus ar projektu palīdzību.7. Gunta Jaudzema, Novada attīstībai un investīciju plānā iekļauto projektu plānam teritoriju ziľā ir Ľemts Veikts papildus izvērtējums un - Roţupes pamatskolas jābūt sabalansētākam starp lauku (pagastu) un pilsētas teritorijām, īpaši izglītības vērā pamatojums, t.sk. aprēķināts, ka Līvānu direktore jomā. Priekšlikums pārskatīt šo aspektu un veikt izmaiľas. 1.vidusskolā uz 03.10.2011. ir viszemākā pedagoģiskā personāla proporcija Nepieciešams izvērtēt plānoto investīciju apjomu līdzsvarotu ieguldījumu Līvānu attiecībā uz izglītojamo skaitu (skat. AP pilsētā un pagastos, sevišķi izglītības sektorā. Priekšlikums pārskatīt šo aspektu un sadaļu 1.5.), kā arī vieni no zemākajiem veikt nepieciešamās izmaiľas investīciju ieguldījumiem pēdējo gadu Vladislavs Spriľģis, Rudzātu vidusskolas laikā. Pēdējos 3 gados skolās ieguldītā direktors finansējuma sadalījums (LVL), t.sk. jau Izglītības sadaļā nepieciešams pamatojums, kāpēc tik liela daļa investīciju plāna apstiprinātais piešķirtais finansējums, kas projektu izglītības sektorā tiek virzīti uz Līvānu 1.vidusskolas vides uzlabošanu, ja tiks ieguldīts līdz 2012.gadam: centralizēto eksāmenu rezultāti (35.lpp) rāda, ka citās skolās rezultāti ir augstāki.  Līvānu 1.vidusskola - 125 189,96 Būtu interesanti šajā sadaļā parādīt arī pedagogu skaitu proporcionāli uz skolēnu (infrastruktūras pielāgošana personām ar Valdis Kudiľš, skaitu katrā novada izglītības iestādē. funkcionāliem traucējumiem, biedrība „Latvijas energoefektivitātes paaugstināšana); Lauku forums”  Līvānu 2.vidusskola: 306 566,31 (dabaszinātľu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana, energoefektivitātes paaugstināšana, izglītības, veselības un sociālās jomas uzlabošana);  Līvānu novada vakara (maiľu) vidusskola – 14 794,71 (energoefektivitātes paaugstināšana, iestādes informatizācija);  Rudzātu vidusskola – 162 005,65 (dabaszinātľu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana, aktu zāles rekonstrukcija);  Roţupes pamatskola – 159 648,66 (energoefektivitātes paaugstināšana, iestādes informatizācija);  Jaunsilavas pamatskola – 249 133,70 (energoefektivitātes paaugstināšana, iestādes informatizācija);  Sutru pamatskola – 7212,81 (iestādes 2
 3. 3. informatizācija);  Jersikas pamatskola – 69 181,45 (energoefektivitātes paaugstināšana, iestādes informatizācija);  Rudzātu speciālā internātpamatskola – 98 262,00 (infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana);  Jēkaba Graubiľa mūzikas un mākslas skola – 83 949,89 (energoefektivitātes paaugstināšana);  PII "Rūķīši" – 656 997,27 (energoefektivitātes paaugstināšana, renovācija un labiekārtošana). Investīciju plāns tiek vedots, ľemot vērā vairākus aspektus: skolēnu skaits skolās, iepriekšējos gados ieguldītās investīcijas, jau apstiprinātie un realizācijā esošie projekti (piem., KPFI), ieguldījumu sociāli ekonomiskais pamatojums (izmaksu efektivitātes rādītāji), kā arī jaunas reālās iespējas piesaistīt līdzekļus ar projektu palīdzību nākamajos gados. Investīciju plāna projekti nr. 3, 4, 6, 7, 8, 13, 14, 37, 38, 46, 47, 48, 50, 55 attiecas uz VISĀM novada skolām, kur reālais finansējuma sadalījums būs atkarīgs no katra pagasta skolu (un iedzīvotāju kopumā) aktivitātes.8. Janīna Vingre, Izskatīt iespēju Investīciju plānā iekļaut sabiedriskās tualetes izveidi Roţupes Nav Priekšlikums nav ekonomiski - Roţupes pagasta autobusa pieturā, kā arī teritoriju ap pieturu varētu apzaļumot ar lapu kokiem. ľemts pamatojams un jārisina citādā veidā, iedzīvotāja vērā pašvaldībai sadarbojoties ar pasaţieru pārvadājumu veicēju.9. Janīna Vingre, Izskatīt iespēju Investīciju plānā iekļaut uzgaidāmās telpas izveidi Roţupes Nav Priekšlikums nav ekonomiski - Roţupes pagasta autobusa pieturā (brīţos, kad Roţupes pieturā atbrauc autobusi no daţādām vietām, ľemts pamatojams un jārisina citādā veidā, iedzīvotāja lai cilvēki varētu doties tālāk, piem. uz Līvāniem, gaidot starp reisiem cilvēki stāv vērā pašvaldībai sadarbojoties ar pasaţieru ārā un viľus pirms atiešanas laika nelaiţ autobusā). pārvadājumu veicēju, ievērojot pasaţieru pārvadājumus regulējošos normatīvos 3
 4. 4. aktus.10. Aija Usāne, Līvānu Ľemot vērā darbspējas vecuma iedzīvotāju konstantu samazināšanos, nepieciešams Ľemts Iekļauts Valsts lomas Rīcību plāna - novada dome izstrādāt Līvānu novada stratēģiju darba spēka iebraukšanai, tās veicināšanai – to vērā izpildē aprakstā. vajadzētu iekļaut rīcību plānā.11. Artūrs Vilcāns, Ierosināt valstiskā līmenī (priekšlikums sadaļā par valsts lomu rīcību plāna izpildē) Ľemts Iekļauts Valsts lomas Rīcību plāna - Jersikas pagasta vai arī ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” risināt jautājumu par informatīvo zīmju vērā izpildē aprakstā. pārvalde (norādes uz publiskām iestādēm, kā arī uz tūrisma objektiem un mājām) izvietošanas iespēju autoceļu tuvumā, t.i. atvieglot nosacījumus un mazināt birokrātiju.12. Artūrs Vilcāns, Jāievēro vienota pieeja, raksturojot patreizējo situāciju un sniedzot samērīgu un Ľemts Priekšlikums attiecināts uz visām - Jersikas pagasta līdzvērtīgu informāciju par pagastiem. vērā dokumenta sadaļām. pārvalde13. Uldis Siliľš, Jersikas Norāda uz pretrunu attīstības programmā, kas runā par dzīves kvalitātes Ľemts Transporta intensitāte pa apdzīvoto vietu - pagasta iedzīvotājs nodrosināšanu, jo Jersikas pagasta dolomīta ieguvēs veiktās darbības negatīvi vērā nav tik intensīva, lai plānotu jauna ceļa „Iesalnieki” uz Staru ietekmē vides un iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Nedrīkstētu pieļaut, ka, uzsākot daļēji būvniecību, t.i. projekts nav ekonomiski ceļa. rūpniecisko darbību, tiek pazemināta iedzīvotāju dzīves kvalitāte. pamatojams. Ceļu renovācijas Jersikas pagasta dolomīta ieguvju gadījumā lielākās problēmas ir saistītas ar ceļu, pa finansēšanas laiks atkarīgs no iespējām kuru dolomītu ved ārā. Caur apdzīvoto vietu iekšējiem ceļiem nedrīkst laist piesaistīt līdzekļus ar projektu palīdzību. rūpniecisko tranzīta kustību, jo tas rada milzīgas problēmas dzīves kvalitātei un veselībai. Priekšlikums nodots pašvaldības vadībai, Asfaltēšana nerisinās jautājumu, jo intensīvā satiksmē ir apdraudēta arī gājēju lai detalizētāk sekotu līdzi uzľēmuma drošība, jo nav ietvju. Putekļi, trokšľu un atgāţu līmeľa mazināšana ir galvenais darbības atbilstībai LR normatīvo aktu priekšnosacījums tālākai attīstībai. prasībām attiecībā uz derīgo izrakteľu Tāpēc tiek ierosināts, ka vidēji blīvi apdzīvotās vietās nevajadzētu būt nekādiem ieguvi un realizāciju. rūpniecības uzľēmumiem, kas palielina transporta kustību. Dolomīta karjers varētu atrasties ārpus apdzīvotas vietas. Ja atrodas iekšpusē, tad priekšlikums ir veidot AP sadaļā par uzľēmējdarbību jaunus ceļus, lai netiktu izmantota apdzīvotās vietas infrastruktūra. uzskatāmāk iestrādāts viedoklis par ilgtspējīgai attīstībai nepieciešamo iedzīvotāju dzīves kvalitātes saglabāšanu un vienlaicīgi atbalstu uzľēmējdarbībai, darba vietu radīšanai, saskaľojot abu pušu vajadzības un intereses, integrējot sociālos, ekonomiskos un dabas aizsardzības aspektus. Jautājums tiks detalizēti skatīts arī 4
 5. 5. Līvānu novada teritorijas plānojuma izstrādes laikā.14. Inese Jaunušāne, Izskatīt jautājumu par atkritumu šķirošanu un iedzīvotāju apziľas veidošanu (ietvert Ľemts Pašvaldības līmenī priekšlikums ietverts - Jersikas pamatskola rīcību plānā!), t.sk., risinot sašķiroto atkritumu savākšanas jautājumu. vērā pasākumā 2.1.4.7., to precizējot šādā Sadaļā par valsts lomu rīcību plāna izpildē iekļaut šķiroto apkritumu savākšanas un redakcijā „Iedzīvotāju videi draudzīgas apstrādes sistēmas sakārtošanu Latvijā. apziľas veidošana un atkritumu šķirošanas laukuma izveide Līvānu novadā”. Valsts līmenī priekšlikums iekļauts Valsts lomas Rīcību plāna izpildē aprakstā.15. Inese Jaunušāne, Sadaļā par valsts lomu rīcību plāna izpildē iekļaut nepieciešamību valstī ieviest Ľemts Iekļauts Valsts lomas Rīcību plāna - Jersikas pamatskola nodokli par kravas transporta kustību pa dzelzceļu un ieľēmumus no nodokļa vērā izpildē aprakstā. novirzīt uz tām pašvaldībām, caur kuru teritoriju iet dzelzceļš. Pašreizējā situācijā dzelzceļš pašvaldībai ir vairāk apgrūtinājums kā iespēja, jo pašvaldībām jāiegulda savi līdzekļi pārbrauktuvju aprīkošanā.16. Zenta Onckule, Jersikas pagastā ir jāierīko brīvdabas estrāde – priekšlikums iekļaut Rīcību plānā. Nav Vispirms nepieciešams sakārtot esošo - Jersikas pagasta ľemts Tautas namu. Jaunas estrādes izbūve bibliotēka vērā pašreizējā pašvaldības situācijā ir ekonomiski nepamatojams projekts.17. Skaidrīte Skrūzmane, Vajadzētu atvērt veikalu Jersikas apdzīvotajā vietā - priekšlikums iekļaut Investīciju Nav Priekšlikums jau ietverts Investīciju - Jersika plānā kā ieteikumu privātajam sektoram. ľemts plāna pielikumā „2012.-2018.gadu vērā periodam ieteicamie projekti privātajā sektorā” 2.prioritātē, 2.1. rīcību virzienā.18. Ilze Vaivode, Sakarā ar to, ka caur Jersikas pašvaldības teritoriju iet šoseja Rīga-Daugavpils, Ľemts Iekļauts Valsts lomas Rīcību plāna - „Cirsenieki”, Jersikas mums ir liela satiksme. Pagastā ir daudz cilvēku, kuri pārvietojas ar velosipēdiem. vērā izpildē aprakstā. pagasts Ļoti ieteicams būtu veloceliľš - priekšlikums iekļaut Rīcību plānā.19. Anita Lietauniece, Jādomā par dzelzceļa pārvada izveidi arī Jersikas stacijā. Daudzi iedzīvotāji netiek Ľemts Iekļauts Valsts lomas Rīcību plāna - „Cirsenieki”, Jersikas pāri sliedēm, jo stacijā stāv sastāvi. vērā izpildē aprakstā. pagasts 5
 6. 6. 20. Vera Pabērze, Pagastā ir daudz nesakoptu lauku, arī centrā (jau trešo gadu pēc kārtas), kas bojā Nav Priekšlikums jau ietverts AP - Upenieki-6, Jersikas pagasta vizuālo tēlu. Vajadzētu kopīgi risināt šo problēmu - priekšlikums iekļaut ľemts 1.redakcijas Rīcību plāna pagasts Rīcību plānā. vērā 2.3.1.3.pasākumā.21. Vera Pabērze, Jersikas pagasta centrā vai tā tuvumā ļoti nepieciešams sporta (volejbola) laukums - Nav Priekšlikums jau ietverts Investīciju Priekšlikums Upenieki-6, Jersikas priekšlikums iekļaut Rīcību plānā. ľemts plāna pielikumā „2012.-2018.gadu nodots pagasts vērā periodam ieteicamie projekti privātajā pašvaldības sektorā” (t.sk. kā iniciatīvas grupas, vadībai biedrības un/vai uzľēmuma veidots projekts). Pašvaldības pašreizējā situācijā tas nav uzskatām s par ekonomiski pamatojamu projektu, taču pašvaldība ir gatava piedalīties ar daļu līdzfinansējumu.22. A. Švirksts, Vēlētos, lai būtu labiekārtots volejbola laukums - priekšlikums iekļaut Rīcību plānā! Nav Priekšlikums jau ietverts Investīciju Priekšlikumi „Upenieki”, Jersikas ľemts plāna pielikumā „2012.-2018.gadu nodots pagasts Tāpat būtu patīkamāk, ja visur centrā – „Upeniekos” - būtu nopļauta zāle, piem., arī vērā periodam ieteicamie projekti privātajā pašvaldības blakus bijušajam Jersikas BJC (iekļaut priekšlikumos pašvaldības darbības sektorā” (t.sk. kā iniciatīvas grupas, vadībai uzlabošanai!) biedrības un/vai uzľēmuma veidots projekts). Pašvaldības pašreizējā situācijā tas nav uzskatāms par ekonomiski pamatojamu projektu, taču pašvaldība ir gatava piedalīties ar daļu līdzfinansējumu.23. Jānis Pabērzs, Mans ieteikums būtu, lai labiekārtotu volejbola laukumu pie daudzdzīvokļu mājas Nav Priekšlikums jau ietverts Investīciju Priekšlikums Upenieki, Jersikas vai tās tuvumā - priekšlikums iekļaut Rīcību plānā! ľemts plāna pielikumā „2012.-2018.gadu nodots pagasts vērā periodam ieteicamie projekti privātajā pašvaldības sektorā” (t.sk. kā iniciatīvas grupas, vadībai biedrības un/vai uzľēmuma veidots projekts). Pašvaldības pašreizējā situācijā tas nav uzskatāms par ekonomiski pamatojamu projektu, taču pašvaldība ir gatava piedalīties ar daļu līdzfinansējumu.24. Iveta Višocka, Jersikas pagasta centrā vajadzīga estrāde - priekšlikums iekļaut Rīcību plānā! Nav Jo ir nepieciešams sakārtot esošo Tautas Priekšlikums Upenieki, Jersikas ľemts namu, kā arī pilnīgi jaunas estrādes nodots 6
 7. 7. pagasts vērā izbūvei finanšu līdzekļu nav, ja tā jau pašvaldības būtu uzbūvēta, tad remontu būtu lētāk vadībai veikt.25. Aigars Švirksts, Centrā pie Jersikas pagasta ēkas ļoti nepieciešams volejbola laukums - priekšlikums Nav Priekšlikums jau ietverts Investīciju Priekšlikums „Upenieki”, Jersikas iekļaut Rīcību plānā! ľemts plāna pielikumā „2012.-2018.gadu nodots pagasts vērā periodam ieteicamie projekti privātajā pašvaldības sektorā” (t.sk. kā iniciatīvas grupas, vadībai biedrības un/vai uzľēmuma veidots projekts). Pašvaldības pašreizējā situācijā tas nav uzskatāms par ekonomiski pamatojamu projektu, taču pašvaldība ir gatava piedalīties ar daļu līdzfinansējumu.26. Ţanna Graznova, Jersikai ir vajadzīga estrāde kultūras pasākumu organizēšanai vasaras periodā - Nav Pašvaldības pašreizējā situācijā tas nav Priekšlikums Līvāni priekšlikums iekļaut Rīcību plānā! ľemts uzskatāms par ekonomiski pamatojamu nodots vērā projektu, jo vispirms nepieciešams pašvaldības sakārtot esošo Tautas namu. vadībai27. Inese Jaunušāne, Jersikas pamatskolas ūdens apgādei tiek izmantots aptuveni 1957.gada urbums Ľemts To plānots veikt no pašvaldības Priekšlikums Jersikas pamatskolas (aka). Grūti nodrošināt ūdens kvalitāti. Sistēma ir novecojusi. Lūdzu ieplānot jauna vērā pamatbudţeta tuvāko 2 gadu laikā. nodots direktore urbuma izveidi vai rekonstrukciju 3 līdz 5 gadu laikā - priekšlikums iekļaut Rīcību pašvaldības plānā. vadībai28. Anastasija Nepieciešams izstrādāt dabas aizsardzības plānu Gaiľu purvam, jo realitātē šī Nav Teritorija ir NATURA 2000 īpaši - Kaktiniece, Turku teritorija netiek aizsargāta - priekšlikums iekļaut Rīcību plānā. ľemts aizsargājamā dabas teritorija (ĪADT) un pagasta iedzīvotāja vērā tās aizsardzību un attīstību, t.sk. aizsardzības plānu izstrādi, regulē attiecīgie ĪADT normatīvie akti – teritorija nav Līvānu novada pašvaldības īpašums un pašvaldība nevar izstrādāt teritorijas dabas aizsardzības plānu.29. Anastasija Mazināt birokrātiju ES finansējuma apguvē, kā arī atvieglot citus procesus, kas Ľemts Iekļauts Valsts lomas Rīcību plāna - Kaktiniece, Turku saistīti ar investīciju piesaisti (t.sk. ES finansējuma apguvi) un daţādu projektu vērā izpildē aprakstā pagasta iedzīvotāja īstenošanu (t.sk. vajadzību identificēšana, resursu mērķtiecīgs ieguldījums, koordinētas rīcības starp iestādēm, konsultatīvais atbalsts projektu izstrādē un vadībā) – priekšlikums iekļaut sadaļā par valsts lomu rīcību plāna izpildē. 7
 8. 8. 30. Anastasija Nepieciešams būvēt sporta zāli Jaunsilavās - priekšlikums iekļaut Rīcību plānā! Nav Rīcību plāna 2.2.3.5.pasākums paredz - Kaktiniece, Turku ľemts „Jaunsilavas pamatskolas stadiona pagasta iedzīvotāja vērā izbūvi”, kā arī jau esošās sporta zāles noslogojums nav pārsniegts – līdz ar to projekts nav ekonomiski pamatojams.31. Vladislavs Spriľģis, Priekšlikums paredzēt Rudzātu vidusskolas fasādes siltināšanu. Ľemts Priekšlikuma daļa par skolas fasādes - Rudzātu vidusskolas vērā siltināšanu iekļauta Rīcību plānā direktors papildus pasākumā 2.4.3.8. „Citu pašvaldības īpašumā esošo ēku energoefektivitātes paaugstināšana”, tā ieviešanu paredzot laika posmā 2015- 2018, tādējādi neiekļaujot Investīciju plānā nākamajiem 3 gadiem), bet paredzot ārējā finansējuma piesaisti vēlāk.32. Andris Vaivods, Aprakstā par esošo situāciju Līvānu novadā papildus uzsvērt nepieciešamību Ľemts Priekšlikums jau daļēji ietverts AP - Līvānu novada dome saglabāt kultūrvēsturisko informāciju un veidot novadpētniecības muzeju. Ja nav vērā 1.redakcijas Rīcību plāna iespēja iekļaut investīciju plānā, tad rīcību plānā jāparedz rīcība, kas vērsta uz 2.1.7.4.pasākumā. Lai paplašinātu kultūras un vēsturiskā mantojuma kā vērtības saglabāšanu un novadpētniecības rīcības/projekta spektru, tā nosaukums attīstībai nepieciešamās infrastruktūras izveidi. rediģēts uz „Līvānu novadpētniecības un industriālās vēstures muzeja izveide”33. Marika Rudzīte – Industriālajā zonā nepieciešams veikt vides stāvokļa priekšizpēti – tas būtu Ľemts Priekšlikums jau daļēji ietverts AP - Griķe, SIA jāieplāno kā rīcība kopējā industriālās zonas TEPā vērā 1.redakcijas Rīcību plāna „ArGaumi” 2.1.1.1.pasākumā, taču tā nosaukums rediģēts uz „Līvānu biznesa parka attīstības bijušajā industriālajā zonā TEP izstrāde, t.sk. detalizēta vides stāvokļa noteikšana”.34. Marika Rudzīte – Novadā nav nevienas atbilstošas vietas, kur ūdenī var ielaist laivu. Ja vēlamies Ľemts Tādu vietu plānots veidot pašvaldības Priekšlikums Griķe, SIA attīstīt tūrismu un aktīvo atpūtu, nepieciešams veidot laivu piestātnes - priekšlikums vērā pamatbudţeta ietvaros. nodots „ArGaumi” iekļaut Rīcību plānā! pašvaldības vadībai35. Gunta Ozoliľa, Nepieciešams visā novada teritorijā izvietot norādes velomaršrutiem - priekšlikums Ľemts Priekšlikums jau ietverts AP 1.redakcijas - Līvānu novada dome iekļaut Rīcību plānā! vērā Rīcību plāna 2.1.5.7.pasākumā un 8
 9. 9. 2.1.5.8.pasākumā.36. Uldis Skreivers, Izveidot slēpošanas kalnu Līvānos, iespējams apvienojot to ar brīvdabas estrādes Ľemts Priekšlikums jau ietverts Investīciju - Līvānu novada dome izveidi- priekšlikums iekļaut Rīcību plānā! vērā plāna pielikumā „2012.-2018.gadu periodam ieteicamie projekti privātajā sektorā” (t.sk. kā iniciatīvas grupas, biedrības un/vai uzľēmuma veidots projekts). Pašvaldības pašreizējā situācijā tas nav uzskatāms par ekonomiski pamatojamu projektu, taču pašvaldība ir gatava piedalīties ar daļu līdzfinansējumu.37. Zane Gaiduka, LIIC Slēpošanas kalna izveidē uz pussalas varētu ľemt vērā labas prakses piemērus citur Ľemts Priekšlikums jau ietverts Investīciju - Eiropā, kad kalna nogāzi ziemā veido brīvdabas estrādes jumts, vai arī skatītāju vērā plāna pielikumā „2012.-2018.gadu sektora paaugstinājums. periodam ieteicamie projekti privātajā sektorā” (t.sk. kā iniciatīvas grupas, Slēpošanas kalnu varētu veidot arī veloceliľa Līvāni – Jaunsilavas noslēgumā biedrības un/vai uzľēmuma veidots (virzienā uz Rīgu), kas labi apvienotu distanču slēpošanas iespēju (pa veloceliľa projekts). Pašvaldības pašreizējā situācijā joslu) ar kalnu slēpošanas prieku, ko interesenti var saľemt distances noslēgumā - tas nav uzskatāms par ekonomiski priekšlikums iekļaut Rīcību plānā! pamatojamu projektu, taču pašvaldība ir gatava piedalīties ar daļu līdzfinansējumu.38. Valdis Kudiľš, Sadaļā par valsts lomu rīcību plāna izpildē iekļaut, ka ES finansējuma piesaistē Ľemts Iekļauts Valsts lomas Rīcību plāna - biedrība „Latvijas teritorijas attīstībai nepieciešams īstenot principu, ka, pamatojoties uz teritorijas vērā izpildē aprakstā. Lauku forums” attīstības programmu, pašvaldībai tiek piešķirts vienots ES finansējums programmā identificēto attīstības projektu finansēšanai.39. Ingrīda Bernāne, Plānots paplašināt pilsētas teritoriju 1,4 reizes – vajag papildus paskaidrojumu, Ľemts AP tektā ietverts papildus skaidrojums. - LPR Attīstības un kāpēc, jo LPR TP konceptuāli iebilst pret pilsētu teritoriju paplašināšanu. vērā plānošanas nodaļas vadītāja40. Ingrīda Bernāne, Iesakām izvērtēt Ieviešanas uzraudzības rādītāju apjomu un reālo iespēju tos iegūt Ľemts Ir vēlreiz izvērtēts, cik reāli ir iegūstami Priekšlikums LPR Attīstības un un analizēt programmas ieviešanas gaitā ar mērķi gūt labumu no datiem vērā dati uz konkrēto indikatoru, cik liels ir nodots plānošanas nodaļas ieguvums no patērētā laika – Indikatoru pašvaldības vadītāja saraksts tiek atstāts esošajā redakcijā, vadībai uzsverot pašvaldības vadības lomu katra gada sākumā atgādināt atbildīgajiem 9
 10. 10. darbiniekiem par konkrēto datu uzskaites veikšanu.41. Ingrīda Bernāne, Lūdzam pārliecināties, vai investīciju plāns paredz visa novada teritoriju vienmērīgu Ľemts - - LPR Attīstības un un līdzsvarotu attīstību, ar projektiem nosedzot visu teritoriju vērā plānošanas nodaļas vadītāja42. Inta Vērdiľa (Līvānu Par bibliotēkas apmeklētāju skaitu 2010.gadā: Ľemts Sadaļa papildināta ar precizētu - novada centrālās vērā informāciju. bibliotēkas vadītāja) 2010. gadā notika bibliotēkas ēkas rekonstrukcija, kuras laikā nebija iespējams veikt statistikas rādītāju uzskaiti. Tas notiek automatizēti. Bibliotekārie pakalpojumi tika sniegti trijās pilsētas vietās, taču tehniskais aprīkojums uzskaites veikšanai bija izvietojams tikai vienā vietā. Visi statistikas rādītāji par 2010. gadu atspoguļo tikai 1/2 - 1/3 patieso rādītāju. Komentārs LIETOTĀJU (LASĪTAJU) reģistra sakarā: Reģistrēties par lietotāju nepieciešams tikai tādā gadījumā, kad tiek izsniegti izdevumi uz mājām. Lai izmantotu datorus, internetu, datu bāzes, WIFI un citus pakalpojumus (kopēšana, uzziľas, informācijas meklēšana u.c.), reģistrācija nav nepieciešama. Reģistrējoties jebkurā Līvānu novada bibliotēkā, tiek izsniegta Vienotā lasītāja karte, kuru uzrādot, var izľemt izdevumus jebkurā novada bibliotēkā. Tas nozīmē, ka piem. vienreiz reģistrējoties Roţupes bibliotēkā lietotājs var izľemt izdevumus visās novada bibliotēkās ar savu Vienoto lasītāja karti (atkārtoti NEREĢISTRĒJOTIES). Bibliotēkas lietošanas intensitātes rādītājs ir APMEKLĒJUMU skaits!!!43. Aija Usāne (Līvānu 47.lpp – nepieciešams precizēt IZSLĒGT skolu profilus, jo, piem. arī Jaunsilavas Ľemts Tabula ir izslēgta. - novada Izglītības pamatskola ir spēcīga dabas zinību jomā vai Rudzātu vidusskolā ir izteiktas vērā pārvalde) lokālpatriotisma un jaunsardzes aktivitātes). Tādu tabulu varētu veidot, ja skolai ir noteikts kāds specializēts novirziens, bet tabulā ir izteikts subjektīvs viedoklis, nav objektīvu kritēriju salīdzināšanai, kā arī tie ir mainīgi.44. Marika Rudzīte- Ľemot vērā arodveselības problēmu izplatību Latvijā, kritisku nepieciešamību pēc Ľemts Papildināta AP sadaļa par veselību, kā arī Priekšlikums Griķe (LR Veselības fiziski un garīgi veseliem darba devējiem un darbiniekiem, kas vajadzīgi novada vērā veiktas korekcijas Rīcību plānā. nodots ministrijas veselības ekonomiskajai augšupejai, sadaļā par Veselības aprūpi īsi pieskarties arodveselības pašvaldības 10
 11. 11. veicināšanas profilakses un saglabāšanas nozīmei (t.sk. ieskicēt Eiropas mēroga Fit For Work vadībai koordinētāja) programmas pamatbūtību – par muskulo skeletālo, reimatoloģijas slimību ietekmi uz indivīda darba spējām, kā arī sekojoši uz ekonomiku un sabiedrību kopumā) un Rīcību plānā rediģēt rīcību nr. 2.2.6.3. uz „Ikgadēji informatīvi pasākumi vecākiem par bērnu pareizi stāju, runas attīstību, veselīgu uzturu, atkarībām, personīgo higiēnu, sirds veselību, darba devējiem un darbiniekiem – par arodveselības profilaksi”. Sakarā ar veselības veicināšanas koordinētāja ārštata vienības likvidēšanu LR Veselības ministrijā, sākot no 01.01.2012., lūdzu svītrot Veselības veicināšanas koordinētāju kā atbildīgo par rīcības 2.2.6.3.izpildi. Veselības veicināšanu nepieciešams integrēt esošajās pašvaldības darbinieku funkcijās. Bez tam lūdzu rīcības 2.2.6.3. izpildi iekļaut arī privātajam un NVO sektoram ieteicamo projektu tēmu lokā 3.3.sadaļā, un arodveselību un vispārējo veselību veicinošu pasākumu nepieciešamību ietvert arī sadaļā par Valsts lomu rīcību plāna izpildē.45. Inga Zvaigzne, LBJC Sadaļā par Sporta infrastruktūru uzsvērt, ka saistībā ar Multifunkcionālā jaunatnes Ľemts Rīcību plānā iekļauta papildus rīcību nr. - jaunatnes speciāliste iniciatīvu centra veidošanu Lāčplēša ielā 28, nākotnē nepieciešams domāt par šīs vērā 2.2.5.15. „Multifunkcionālā jaunatnes ēkas apkārtējās teritorijas (t.sk. Lāčplēša ielā 29) labiekārtošanu aktīvas atpūtas iniciatīvu centra Lāčplēša ielā 28 un 29 nodrošināšanai (sevišķi jauniešiem) apkārtējās teritorijas labiekārtošana aktīvas atpūtas nodrošināšanai”, norādot nepieciešamību arī pēc ārējā finansējuma rīcības īstenošanai pēc 2014.gada.46. Janīna Usāre Papildināt Izglītības sadaļu ar informāciju par to, ka Jaunsilavas pamatskolas Ľemts Skolas apraksts ir papildināts, tācu - (Jaunsilavas pedagogi dod iespēju skolēniem piedalīties daţādos konkursos un olimpiādēs arī vērā saīsināt iesniegto informāciju, atstājot pamatskolas ārpus sava reģiona, piem. Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departamenta būtiskāko. direktore) un BJC "Rīgas skolēnu pils" rīkotajā GIF Animācijas filmu festivālā internetā (GIFAFFI) katru gadu esam visplašāk pārstāvētā skola, skolēni gūst godalgotas vietas. Rīgas rajona mājturības olimpiādēs zēniem ik gadus esam vienīgie pārstāvji ārpus organizētāju reģiona, bet gūstam pirmās vietas. 2008.gadā 3.klases skolēns Matīss Zalāns Latvijā bija Nacionālās kārtas uzvarētājs, iegūstot 1.vietu, un tika izvirzīts dalībai Pasaules bērnu mākslas olimpiādes 2.kārtā Vācijā un 3.kārtā ASV, kur arī piedalījās. Viľa skolotāja Maija Ancāne ne tikai sagatavoja audzēkni olimpiādei, bet uzľēmās visas ceļojumu rūpes. Ļoti lepojamies, ka mūsu absolventi ir pasaules olimpiāţu laureāti: 2008.gadā Aivars Grigorjevičs – Taizemē ģeogrāfijas olimpiādē 3.vieta, Jānis Broľka - Vjetnamā fizikas olimpiādē atzinība, 2009.gadā Jānis Broľka piedalījās pasaules olimpiādē Meksikā. 11
 12. 12. Mūsu audzēkľi ir konkurētspējīgi labākajās valsts ģimnāzijās - vismaz 4 beiguši vai mācās Rīgas 1. Valsts ģimnāzijā, apmēram tikpat Āgenskalna Valsts ģimnāzijā, Ziemeļvalstu ģimnāzijā, Rīgas 3.vidusskolā. Jaunsilavas pamatskolas skolēniem ir atzīstami panākumi nacionālos biznesa plānu konkursos.47. Elita Jermolajeva Tūrisma sadaļā kā nākotnes attīstības iespēju vajadzētu minēt kopīga tūrisma Ľemts - - (Daugavpils produkta veidošanu, apvienojoties vairākiem tūrisma pakalpojumu sniedzējiem, uz vērā universitāte) ko apzināti un mērķtiecīgi būtu jāvirza vietējie tūrisma sektora uzľēmēji.48. Elita Jermolajeva Teritorijas mārketings ir plašs jēdziens, kas ietver, piem., arī novada zīmola Ľemts - - (Daugavpils veidošanu un to virzīšanu „tirgū” (ar to saprotot daţādus līmeľus – reģionālais, vērā universitāte) nacionālais utt.). Par to vajadzētu atsevišķu rindkopu (varbūt sadaļā „Tūrisma informācija”), kā arī ietvert SVID pie iespējām (ne tikai mārketinga pasākumi, bet precizējot sīkāk).49. Elita Jermolajeva SVID sadaļā pie vājām pusēm 3.punktā jāietver arī Rīgas tranzīta ielas sliktais Ľemts Tomēr vārdu salikuma „sliktais - (Daugavpils tehniskais stāvoklis. vērā tehniskais stāvoklis”vietā nolemts lietot universitāte) „nepietiekoši labs tehniskais stāvoklis” .50. Elita Jermolajeva Sadaļā „Sabiedriskais transports” nepieciešams ietvert īsus secinājumus par Ľemts Tiks minēts, ka sabiedriskā transporta - (Daugavpils sabiedriskā transporta pieejamības līmeni un tā sniegtajām iedzīvotāju mobilitātes vērā pakalpojumi kopumā ir apmierinoši, universitāte) iespējām. tomēr pilnībā nenodrošina iedzīvotāju mobilitātes iespējas.51. Valdis Kudiľš, Papildināt SVID, tajā ietverot katras Esošās situācijas sadaļas (Sociālās, Ľemts - - biedrība „Latvijas Ekonomiskās un Dabas) galvenos secinājumus (attiecīgi pārformulējot tos kā stipro, vērā Lauku forums” vājo pusi, iespēju vai draudus), kuri tur šobrīd vēl nav ietverti.52. Valdis Kudiľš, Sadaļā par ĪADT minēts, ka Gaiľu purvam un Lielajam Pelečāres purvam Ľemts Precizēta apraksta daļa, neminot, ka - biedrība „Latvijas nepieciešams izstrādāt ilgtspējīga dabas izziľas tūrisma attīstības plānu, taču tālāk šī vērā Gaiľu purvam un Lielajam Pelečāres Lauku forums” rīcība nekur neparādās – nepieciešams precizēt un/vai papildināt SVID un/vai purvam nepieciešams izstrādāt Rīcību plānu. ilgtspējīga dabas izziľas tūrisma attīstības plānu, jo tās ir VAS „Latvijas valsts meţi” teritorija, un īpašnieks tuvākajos gados šādus plānus nav paredzējis izstrādāt. 12
 13. 13. 53. Marika Rudzīte – Sadaļā par uzľēmējdarbību iekļaut papildus īsu aprakstu par pašvaldības nostāju un Nav Šī nostāja jau ir daļēji ietverta, un šāds - Griķe, SIA vēlmi atbalstīt vietējo uzľēmējdarbību, taču vienlaicīgi saglabājot/neietekmējot ľemts apraksts būtu formāls teikums, kas „ArGaumi” esošo iedzīvotāju dzīves kvalitāti - lai jaunas uzľēmējdarbības rezultātā vērā nemainītu AP dokumentu pēc būtības. nepasliktinātos vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitāte.54. Marika Rudzīte – Ľemot vērā problemātisko jautājumu par SIA „Mark Invest” darbību Jersikas Ľemts Iekļauts Investīciju plānā, paredzot - Griķe, SIA pagastā un tās negatīvo ietekmi uz vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitāti, Investīciju vērā privāto finansējumu un pašvaldības „ArGaumi” plānā paredzēt papildus projektu Jersikas pagastā esošā pašvaldības ceļa, pa kuru līdzfinansējumu 910% apmērā), jo tiek un tiks izvests dolomīts (ja tā būs!), asfaltēšanai un pilnīgākai sakārtošanai. pašvaldībai 100% to finansēt nav iespējams.55. Līga Bulmeistere, 90.lpp.- „Bioloģiskām saimniecībām ir liela loma lauku tūrisma un ekotūrisma Ľemts - - SIA Vides eksperti attīstībā Līvānu novadā”- nepieciešams bioloģisko saimniecību lomas un ietekmes vērā atkārtots pārvērtējums. Priekšlikums neuzsvērt šī brīţa bioloģisko saimniecību lielo lomu lauku tūrisma un ekotūrisma attīstībā Līvānu novadā, bet norādīt tās potenciālo attīstību nākotnē.56. Valdis Kudiľš, Ja 17.lpp Roţupes aprakstā minēta dīķsaimniecība kā viens no saimnieciskās Nav Dīķsaimniecība ire tikai viens no - biedrība „Latvijas darbības veidiem, tad to nepieciešams sasaistīt un aprakstīt nedaudz plašāk ľemts saimnieciskās darbības veidiem, to nav Lauku forums” uzľēmējdarbības un/vai tūrisma sadaļā. vērā nepieciešams aprakstīt plašāk uzľēmējdarbības un/vai tūrisma sadaļā.57. Valdis Kudiľš, 60.lpp. - Dzīvojamā fonda nodrošinājuma līmenis, zemā un/vai vidēji zemā kvalitāte Ľemts - - biedrība „Latvijas jāmin kā drauds, par kura novēršanu jādomā pastiprināti, vēl jo vairāk ľemot vērā, vērā Lauku forums” ka novada attīstībai nepieciešama pastiprināta darbaspēka ieplūšana novadā.58. Valdis Kudiľš, Sadaļā „Kultūrvide” vairāk nepieciešams izcelt Kāzu muzikantu saietu kā vienu no Ľemts Minēt pašreizējo pareizo nosaukumu: - biedrība „Latvijas nedaudziem īpašiem reģionālas nozīmes pasākumiem, kas – to mērķtiecīgi attīstot vērā Danču muzikantu saiets (bij. Kāzu Lauku forums” un uzlabojot – varētu būt nozīmīgs teritorijas mārketinga un tūristu piesaistes muzikantu saiets). instruments.59. Valdis Kudiľš, Ľemot vērā Līvānu novada centrālās bibliotēkas paplašināšanu un šī brīţa izcilo Nav Par to jau tiek domāts. VPA ir jāatrodas - biedrība „Latvijas stāvokli, būtu nepieciešams izvērtēt papildus socializējošo, informatīvi izglītojošo, ľemts pašvaldības ēkā. Šobrīd ir tehniskas Lauku forums” sadarbības, komunikācijas u.c. funkciju piešķiršanu bibliotēkai kā ļoti nozīmīgai vērā iespējams iesniegt iesniegumu jebkurā pašvaldības iestādei (t.sk. piem., vienas pieturas aģentūras funkcija) Priekšlikums to iestādē. Bibliotēkai nebūtu jāpiešķir vēl aprakstīt plašāk! vairāk funkciju, jo tā jau šobrīd veic ļoti daudz. 13
 14. 14. 60. Juris Sniķers (Līvānu Papildināt AP dokumenta tekstu attiecīgajās vietās (it sevišķi sadaļā 1.9.Publiskā Ľemts - - novada domes pārvalde) ar informāciju par pašvaldības pašreizējās IT infrastruktūras raksturojumu vērā vecākais datortīkla un nākotnes attīstības tendencēm, plāniem administrators) 61. Līga Ozoliľa (SIA Rīcību plānā 2.2.9. RĪCĪBAS ietvaros nepieciešams iekļaut jaunu pasākumu „Jaunu Ľemts - - „Grupa 93”) zemes gabalu iegāde stratēģiski svarīgu pašvaldības projektu ieviešanai” vērā 62. Inga Ancāne (Līvānu Valsts lomas Rīcību plāna izpildē aprakstā iekļaut papildus ieteikumus: Ľemts Iekļauts Valsts lomas Rīcību plāna - novada dome, autotransporta divlīmeľu pārvada pār dzelzceļu būvniecība Līvānu pilsētā, trokšľu vērā izpildē aprakstā. arhitekte) izolācijas nodrošināšana uz dzelzceļa tilta Līvānos, dzelzceļa trokšľu slāpējošo sienu veidošana apdzīvotās vietās novadāIebildumi un priekšlikumi attiecībā uz Vides pārskata DOKUMENTA 1.redakciju 63. Anita Lietauniece, Vides pārskatā mainīt pagastā identificēto problēmu secību, t.i., latvāľu invāzijas Ľemts Precizēts pagastā identificēto problēmu - Jersikas pagasta problēmu prioritāri likt aiz bioloģiskās produkcijas raţošanas trūkuma, t.sk. vērā apraksts un termina „latvāľu invāzija” pārvalde aizvietot vārdu „invāzija” ar citu esošās situāciju raksturojošu atbilstošāku vai vietā lietots vārdu salikums „latvāľu saprotamāku vārdu. izplatība”. 64. Uldis Siliľš, Jersikas Vides pārskata 16. lpp. dolomīta ieguve SIA „Mark Invest Latvia” nav novērtēts, ka Ľemts AP Vides pārskats tiek izstrādāts - pagasts produkta izvešana notiek caur blīvi apdzīvotām teritorijām pa apdzīvoto vietu vērā atbilstoši spēkā esošajiem LR ceļiem un rada ļoti lielu gaisa piesārľojumu, putekļus sausā laikā, dubļu mākoľus – daļēji normatīvajiem aktiem, kas nosaka slapjā, ir trokšľu palielināšanās. Rūpnieciska rakstura tranzīts cauri apdzīvotām plānošanas dokumentu un Vides pārskatu lauksaimniecības vietām nav pieļaujams. Draudi veselībai un dzīves kvalitātei, jo izstrādi, t.sk. izstrādes ietvaros obligāti šie ceļi ir arī kājām gājējiem, velo, starpsaimniecību komunikācijai laukos. veicamos pasākumus teritoriju esošās Priekšlikums veikt padziļinātu situācijas novērtējumu! situācijas un nākotnes potenciālo ietekmju izvērtēšanai. AP Vides pārskata izstrādātājs SIA „Vides eksperti” veiks papildus izvērtēšanu līguma un normatīvo aktu ietvaros. 65. Vladislavs Spriľģis, Zināms, ka Riebiľu novadā (Sīļukalnā) Ošas upes krastā plāno būvēt lielu cūku Nav AP Vides pārskats tiek izstrādāts - Rudzātu vidusskolas kompleksu, kas varētu ietekmēt arī Rudzātu pagasta un Līvānu pilsētas vides ľemts atbilstoši spēkā esošajiem LR direktors kvalitāti. Ierosinājums iegūt papildus informāciju un izvērtēt ietekmi! vērā normatīvajiem aktiem, t.sk. izstrādes ietvaros obligāti veicamos pasākumus. AP Vides pārskata izstrādātājs SIA „Vides eksperti” veiks izvērtēšanu līguma un normatīvo aktu ietvaros. 14
 15. 15. 66. Iveta Dobele, Līvānu Vides pārskatā kā atsevišķu pielikumu pievienot īsu ietekmes uz vidi aprakstu Ľemts AP Vides pārskata izstrādātājs SIA - novada dome katram investīciju projektam, kas saistīts ar infrastruktūras attīstību novadā. vērā „Vides eksperti” sniegs īsu ietekmes uz vidi aprakstu katram infrastruktūras attīstības investīciju projektam, kas iekļauts Investīciju plānā un Rīcību plānā.67. SIA „Līvānu Lūdzu veikt korekcijas Vides pārskata 1. redakcijas saturā, kas attiecas uz SIA Ľemts Vides pārskata 3.2.1. sadaļā par - karbons”, Ilze „Līvānu karbons” darbību, tehnoloģiju, izslēdzot patiesībai neatbilstošus faktus VP vērā uzľēmumu sniegtā informācija Briško, projektu sadaļā par gaisa kvalitāti u.c. papildināta atbilstoši SIA „Līvānu vadītāja karbons” aizrādījumiem.68. SIA „Vides Priekšlikums nodaļu 3.2.2. papildināt ar palu izraisītajiem riskiem. Ľemts Vides pārskatā nodaļa 3.2.2. papildināta - eksperti”, Līga vērā ar informāciju par draudiem cilvēka Bulmeistere veselībai palu un pēcpalu periodā.69. SIA „Vides Priekšlikums pilnveidot derīgo izrakteľu ieguves ietekmju raksturojumu un veikt Ľemts Vides pārskata 3.1.3 sadaļā veikti derīgo - eksperti”, Līga redakcionālas izmaiľas, t.sk. saistībā ar aktuālo informāciju par SIA „Mark Invest vērā izrakteľu ieguves negatīvo ietekmju uz Bulmeistere Latvia” darbību Jersikas pagastā „Birzākos” vidi papildinājumi.70. SIA „Vides Priekšlikums Vides pārskata 4. nodaļas koncepciju mainīt, ľemot vērā ka visu Ľemts Vides pārskata 4. nodaļa konceptuāli - eksperti”, Līga plānoto projektu realizācijas/neīstenošanas ietekmes uz vidi identificējamas Vides vērā mainīta, pieļaujot kā vienīgo iespējamo Bulmeistere pārskata 5.pielikumā. alternatīvu Attīstības programmas ieviešanai, tās neieviešanu jeb nulles alternatīvu.71. Veselības inspekcija  Nepieciešams plašāk atspoguļot trokšľu piesārľojuma situāciju. Mūsuprāt, tā ir Ľemts Vides pārskatā: nozīmīga problēma un tās aktualitāte tikai palielināsies, kaut gan sabiedrība ir vērā vēl nepietiekoši aktīva minētā jautājuma risināšanā. Tomēr Līvānu pilsētas 3.2.6. nodaļā uzsvērta un analizēta iedzīvotāji, kā arī māju īpašnieki, kuru mājas izvietotas netālu no lielām trokšľa izplatības problēma Līvānu automaģistrālēm, jau tagad izjūt diskomfortu trokšľu dēļ. Trokšľa piesārľojuma novadā. līmenis paaugstināsies pie mājām, blakus SIA „Līvānu karbons” kokogļu raţošanas uzľēmumam. Trokšľu piesārľojuma problēmas uzsvēršana un 8. nodaļā iekļauts atzinumā izteiktais kvalitatīva analīze sekmē tās risinājumu. norādījums.  Svarīgi zināt ekoloģiskās situācijas attīstības prognozi Līvānu novada teritorijās, kur paredzēta lielu raţotľu celtniecība, vai raţotľu palielināšana (SIA „Līvānu 3.2.2. uzsvērta netamponēto urbumu karbons”), kuras var nelabvēlīgi ietekmēt cilvēka veselību, dzīves apstākļus un 15
 16. 16. apkārtnes piesārľojumu. problēma. Vides pārskata 3. pielikumā  Atrisināt jautājumu ar neapsaimniekotiem un netamponētiem neizmantotiem atrodama informācija par visiem Līvānu urbumiem, lai izslēgtu grunts un pazemes iespējamo piesārľojumu. novadā oficiāli reģistrētajiem artēziskajiem urbumiem.Iebildumi un priekšlikumi attiecībā redakcionālām izmaiņām/uzlabojumiem Attīstības programmas un Vides pārskata DOKUMENTU 1.redakcijā Valentīna Papkoviča, a. 7 126. lpp. kļūda pārceltuve „Dunava” Jersikas pagastā atrodas „Stūrišķos”, nevis Ľemts - - Gospori, Jersika 4 „Gosporos”. vērā 72. 7 4 73. 7 Marika Rudzīte- Pārceltuves pār Daugavu Līvānos (Līvāni – Dignāja) aprakstā precizēt teikumu par Ľemts Papildus uzsvērts, ka 2 no Latvijā - 5 Griķe, SIA 3 pārceltuvēm šādā redakcijā: „[...] šobrīd Latvijā darbojas tikai trīs pārceltuves – vērā funkcionējošās pārceltuvēm atrodas „ArGaumi” Līvānos, Jersikas pagastā un Līgatnē.” Līvānu novadā. 74. 7 Zenta Onckule, Kļūda 62.lpp. un turpmāk tekstā – Madaliľas bibliotēka ar 2011.gada 17. janvāri ir Ľemts - - 6 Jersika, „Mēţāres” pārdēvēta par Jersikas filiālbibliotēku. vērā 75. 7 Ruta Klibiķe 111.lpp. – rindkopā par Rudzātiem precizēt pēdējo teikumu, jo pagastā ir viena Ľemts - - 7 (Rudzātu pagasta kokapstrādes darbnīca – V.Trubena kokapstrādes darbnīca, kurā īpašnieks veic vērā pārvalde) individuālo darbu. 76. 7 Marika Rudzīte- 112.lpp. – papildināt informāciju par uzľēmumiem Jersikas pagastā, pieminot arī Ľemts - - 8 Griķe, SIA SIA „Mark Invest Latvia” kā vienu no lielākajiem uzľēmumiem. vērā „ArGaumi” 77. 7 Dainis Skrūzmanis, Rīcību plānā pasākumu 2.2.5.7. „Aktīvās atpūtas laukuma ierīkošana pussalā starp Ľemts - - 9 biedrība „Veloklubs Dubnu un Daugavu (privātais investors)” papildināt ar vārdiem „...t.sk. velotrases vērā LĪVĀNI” un slēpošanas trases ierīkošana gar upes malām”. 78. 8 Ingrīda Bernāne, 63.lpp. minēts, ka bibliotēku apmeklētāju skaits samazinās, kā papildus iemesls ir Ľemts Papildus iesniegtajam viedoklim - 0 LPR Attīstības un arī informatizācija, ne tikai iedzīvotāju skaita samazinājums. vērā aprakstā jau iestrādāts skaidrojums par . plānošanas nodaļas lietotāju DAĻĒJO (nepilnīgo) uzskaiti 2010.gadā sakarā ar bibliotēkas 16
 17. 17. vadītāja rekonstrukcijas darbu veikšanu.79. Iveta Dobele, Līvānu Vides pārskatā: Ľemts Vides pārskata dokumentā veiktas - novada dome  Aiz satura lapas ielikt info, kā ietvaros dokuments izstrādāts, logotipus, vērā nepieciešamās korekcijas. izstrādātāja kontaktus.  6.lpp - 29 rīcības  6-7.lpp satura punktus precizēt - salīdzināt ar AP  10.lpp minēt Līvānu pilsētā, ir iespējama šo teritoriju sakārtošana  11.lpp minēt Turku pagasta dabas vērtība  13.lpp minēt Latvāľu izplatība pie A6 šosejas Jersikas pagastā, Turku pagastā un DUS „RNS-D” apkārtnē un Roţupes pagasta Meţancānos;  15.lpp minēt Līvānu ezera sliktās ūdens kvalitātes dēļ  15.lpp minēt Pavasara pali lielajās un mazajās upēs  16.lpp minēt SIA „Mark Invest Latvia” plānoto darbību; kā arī koriģēt informāciju par SIA Mark invest no 16-17.lpp  18.lpp minēt Vārkavas novada teritorijā  22.lpp papildināt uzskaitījumā ar Līvānu aktīvā tūrisma centrs;  36.lpp minēt Tāpat zem šī rīcības virziena ir rīcības un pasākumi pilsētas koptēla uzlabošanai, piemēram, informācijas zīmju izvietošana, kā arī tūrisma nozares veicināšanas pasākumi, kas ir būtiski kopējai novada ilgtspējīgai attīstībai.  37.lpp Izteikt šādi: „Kādreiz šī teritorija jau tikusi izmantota rūpnieciskās izmantošanas mērķiem, bet ilgu laiku stāvot esošā zonas infrastruktūra kļuvusi nelietojama”  44.lpp Jānodrošina piejūras teritoriju attīstību, pievēršot uzmanību ostas un pieostas teritoriju attīstībai. Svītrot, jo Līvāniem vispār nav izejas pie jūras!!!  49.lpp Rīcības analizētas kā vispārīgas darbības, nevis konkrētu projektu ieceres. Nepiekrītu, jo pielikumā taču būs katrs projekts analizēts!!!  53.lpp minēt Dzeramā ūdens kvalitāte, dzeramā ūdens zudumi ūdens apgādes tīklos;  53.lpp. minēt... , kā arī monitoringa datus par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām.80. Maija Dzintra Skudre 36.lpp. – Līvānu 1.vidusskolas apraksta 1.teikumā rediģēt tekstu uz „... lai Ľemts - - (Līvānu pretendētu uz novada ģimnāzijas statusu, papildus pētot iespējas veidot to kā novada vērā 1.vidusskolas Reālģimnāziju” direktore)81. Ingrīda Bernāne, Visā tekstā, lūdzu, precizēt iestāţu nosaukumus pēc to tagadējiem (pēc Ľemts - - LPR Attīstības un reorganizāciju) aktuālajiem datiem vērā 17
 18. 18. plānošanas nodaļas vadītāja 119. un 147.lpp.ir divas daţādas organizācijas, kuras apzīmētas vienādi – LATC, nepieciešams precizēt! 153.lpp. 3.p. – nepieciešams skaidrojums, kas ir Lisabonas stratēģija un tās mērķi. 161.lpp. 2.2. Starptautiskais līmenis – lūdzam izvērtēt, vai Stratēģija Eiropa2020, ES teritoriālā kohēzija, ES stratēģija Baltijas jūras reģionam un pārrobeţu sadarbības programma būtu definējami kā politikas un attīstības plānošanas dokumenti? Varbūt kohēzija un pārrobeţu programmas drīzāk būtu līdzekļi, vai arī nosaucot konkrētus dokumentus, kas saistīti ar minēto, turklāt iepriekš bija minēta arī Lisabonas stratēģija, ko varētu saistīt ar dokumentu ES202082. Anita Lietauniece 83. lpp. - Daugava iezīmē robeţu arī Jersikas pagasta teritorijā – 31 km. Ľemts - - (Jersikas pagasta vērā pārvaldes lietvede) Daugavas senleja arī Jersikas pagasta teritorijā. Precizēt!83. Inese Jaunušāne 90. lpp.- Pie Jersikas pamatskolas ēkas un uz pašvaldībai piederošās zemes nav Ľemts - - (Jersikas pamatskola) latvāľu. Precizēt! vērā84. Anita Lietauniece 94. lpp.- 2. Parastā egle nolauzta- jāľem ārā no tabulas. Precizēt! Ľemts - - (Jersikas pagasta vērā pārvaldes lietvede)85. Anita Lietauniece 126.lpp - Pārceltuve atrodas Jersikas pagasta Stūrišķos. Precizēt! Ľemts - - (Jersikas pagasta vērā pārvaldes lietvede)86. Anita Lietauniece 129.lpp. - Atpūtas pasākumi Jersikas tautas namā -250 vietas. Precizēt! Ľemts - - (Jersikas pagasta vērā pārvaldes lietvede)87. Anita Lietauniece 134.lpp - Papildināt informāciju par centralizēto ūdensapgādi un kanalizāciju, Ľemts - - (Jersikas pagasta atkritumu apsaimniekošanu, energoapgādi, gāzes apgāzi un siltumapgādi pagastos. vērā pārvaldes lietvede)88. Anita Lietauniece 141.lpp. aprakstā par dzelzceļu minēt, ka Jersikas pagasta teritorijā atrodas Jersikas Ľemts - - (Jersikas pagasta vērā 18
 19. 19. pārvaldes lietvede) stacija.89. Zigrīda Rubine 23.lpp. – migrācijas saldo nav aprēķināts pareizi (trūkst arī skaitļos ciparu ); Ľemts - - (Roţupes pagasta Jāpārbauda iedzīvotāju skaits Rudzātu pagastā – vai tiešām tas gada laikā vērā pārvalde) samazinājās par 1000..?!. Precizēt!90. Zigrīda Rubine Būtu jāizlabo attēlu noformējums – daudzām tabulām un diagrammām nosaukumu Ľemts - - (Roţupes pagasta nav vispār vai tie ir nepilnīgi, kā arī attēlus vajadzētu numurēt (norādot nodaļas vērā pārvalde) numuru un attēla numuru šajā nodaļā). Pirms attēliem tekstā jābūt norādei uz tiem (numuram, lai lasītājam vieglāk atrast un saprast, uz ko tas attiecas), kā arī aiz tiem obligāti jābūt secinājumiem – daţi teikumi par to, ko esošie dati, tendences liecina, ar ko tas skaidrojams. Katram attēlam (tabulai, diagrammai) jāpievieno atsauce, norādot, no kurienes šie dati ir ľemti. Precizēt!91. Zigrīda Rubine Visā tekstā jāpārbauda vārdu pareizrakstība – daudzos vārdos trūkst burtu, nav Ľemts - - (Roţupes pagasta atstarpju starp vārdiem. Precizēt! vērā pārvalde)92. Zigrīda Rubine Atsauču numerāciju katras lappuses ietvaros būtu ieteicams sākt no jauna. Precizēt! Nav Paustais viedoklis neprasa veikt - (Roţupes pagasta ľemts korekcijas AP, jo tas neietekmē pārvalde) vērā dokumentu pēc būtības.93. Zigrīda Rubine 27.lpp. tekstā ir atsauce, ka jāskata attēls (iedzīvotāju piramīda) augstāk, bet šajā Ľemts - - (Roţupes pagasta lappusē nav tāda attēla. Precizēt! vērā pārvalde)94. Zigrīda Rubine 31.lpp. diagrammā par bezdarbnieku skaitu Līvānos skaidrojumos trūkst vārdu, nav Ľemts - - (Roţupes pagasta redzams pilnais teksts. Precizēt! vērā pārvalde)95. Zigrīda Rubine Vai tiešām Neretas upe šķērso Turku pagastu? (83.lpp) Precizēt! Ľemts - - (Roţupes pagasta vērā pārvalde)96. Zigrīda Rubine Kā ir pareizi – Plečāres vai Pelečāres purvs? Būtu jāizmanto viens nosaukums (96.- Ľemts - - (Roţupes pagasta 97.lpp.) Precizēt! vērā pārvalde) 19

×