Ievadseminars 28032011

748 views

Published on

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ievadseminars 28032011

 1. 1. IEVADSEMINĀRS: Līvānu novada pašvaldības attīstības programmas izstrādes vadības grupas sanāksme Marika Rudzīte-Griķe SIA «ArGaumi» projektu vadītāja 2011.gada 28.marts Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012. – 2018. gadam izstrāde
 2. 2. Darba kārtībā: <ul><li>Programmas satura projekts </li></ul><ul><li>Programmas izstrādes laika grafiks </li></ul><ul><li>Programmas izstrādē pielietojamās metodes </li></ul><ul><li>Sektorālo darba grupu izveide un sastāvs </li></ul><ul><li>Sabiedrības līdzdalības plāns </li></ul>
 3. 3. Programmas satura projekts
 4. 4. I DAĻA: „PAŠREIZĒJĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS” <ul><li>Vispārīgs raksturojums </li></ul><ul><li>SOCIĀLĀS VIDES raksturojums </li></ul><ul><li>DABAS VIDES raksturojums </li></ul><ul><li>EKONOMISKĀS VIDES raksturojums </li></ul><ul><li>Sociālās, dabas un ekonomiskās vides SVID analīze </li></ul>
 5. 5. I DAĻA: „PAŠREIZĒJĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS”
 6. 6. II DAĻA: „STRATĒĢISKĀ DAĻA” <ul><li>Ievads </li></ul><ul><li>Kopsavilkums </li></ul><ul><li>Plānošanas konteksts un tiesiskais ietvars </li></ul><ul><li>Vīzija </li></ul><ul><li>Ekonomiskais profils / specializācija </li></ul><ul><li>Stratēģiskais plāns </li></ul>
 7. 7. III DAĻA: „RĪCĪBU PLĀNS” <ul><li>Rīcību virzieni </li></ul><ul><li>Pasākumi izvirzīto rīcību mērķu sasniegšanai </li></ul><ul><li>Investīciju plāns </li></ul>
 8. 8. IV DAĻA: „IEVIEŠANAS UZRAUDZĪBAS PLĀNS” <ul><li>Attīstības programmas ieviešanas rādītāji (indikatori) </li></ul><ul><li>Uzraudzības ziņojumu sagatavošanas un iesniegšanas kārtība </li></ul><ul><li>Atbildīgie par informācijas apkopošanu un ziņojumu sagatavošanu </li></ul>
 9. 9. V DAĻA: „PĀRSKATS PAR LĪVĀNU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2012.-2018.GADAM IZSTRĀDI UN SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBU” <ul><li>... Tiks izstrādāts sadarbībā ar sabiedrības līdzdalības pasākumu nodrošinātāju </li></ul><ul><li>Sabiedrības līdzdalības procesa raksturojums </li></ul><ul><li>Iesniegtie priekšlikumi un atbildes, ziņojums par publisko apspriešanu </li></ul><ul><li>Pielikumi </li></ul>
 10. 10. Programmas izstrādes laika grafiks <ul><li>Sagatavošanās attīstības programmas izstrādei – 14.04.2011. </li></ul><ul><li>Attīstības programmas 1.redakcijas izstrāde – 14.07.2011. </li></ul><ul><li>Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums </li></ul><ul><li>Publiskā apspriešana </li></ul><ul><li>Attīstības programmas gala redakcijas izstrāde, ņemot vērā publiskās apspriešanas rezultātus un sniegtos atzinumus - 14.09.2011. </li></ul><ul><li>Nepieciešamības gadījumā (pēc atbildīgo institūciju saistošo atzinumu saņemšanas) precizējumu veikšana AP galīgajā redakcijā – 15.12.2011. </li></ul>
 11. 11. Programmas izstrādē pielietojamās metodes <ul><ul><li>Izstrādes sākumposmā: </li></ul></ul><ul><ul><li>Literatūras un dokumentu analīze </li></ul></ul><ul><ul><li>Datu kvantitatīvā un kvalitatīvā apstrāde </li></ul></ul><ul><li>SVID analīze </li></ul><ul><li>Labākās prakses un gadījumu salīdzinošā analīze Baltijas jūras reģionā un Latvijā </li></ul><ul><li>AP stratēģiskās daļas izstrādes laikā: </li></ul><ul><li>EKD modelēšanas metode </li></ul><ul><li>Indikatoru metode </li></ul>
 12. 12. Sadarbība ar sabiedrības līdzdalības pasākumu nodrošinātāju <ul><li>Informatīvi izglītojošs seminārs „Attīstības plānošanas būtība, tās nozīme attīstības mērķu sasniegšanā un finansējuma piesaistē” </li></ul><ul><li>6 sektorālo darba grupu sanāksmes priekšlikumu izstrādei attīstības programmai </li></ul><ul><li>6 teritoriālo darba grupu sanāksmes priekšlikumu izstrādei attīstības programmai </li></ul><ul><li>300 vietējo iedzīvotāju anketēšana </li></ul><ul><li>20 ārējo ekspertu anketēšana </li></ul><ul><li>Informācija masu mēdijos </li></ul>
 13. 13. Sektorālo darba grupu izveide un sastāvs <ul><ul><li>5 sektorālās darba grupu sanāksmes </li></ul></ul><ul><ul><li>Uzņēmēju pārstāvji </li></ul></ul><ul><ul><li>Izglītības iestāžu vadītāji un pārstāvji </li></ul></ul><ul><ul><li>NVO un iedzīvotāju iniciatīvu grupu pārstāvji </li></ul></ul><ul><ul><li>Valsts un pašvaldības iestāžu un uzņēmumu pārstāvji </li></ul></ul><ul><ul><li>Līvānu novada domes Attīstības plānošanas komisijas sēde ar apvienoto komiteju sēdi </li></ul></ul>
 14. 14. Teritoriālo darba grupu izveide un sastāvs <ul><ul><li>6 sektorālās darba grupu sanāksmes </li></ul></ul><ul><ul><li>Līvānu pilsētā </li></ul></ul><ul><ul><li>5 pagastos </li></ul></ul><ul><ul><li>Klātienes tikšanās un diskusijas ar Latgales planošanas reģionu un katru blakus esošo pašvaldību </li></ul></ul>
 15. 15. Paldies par uzmanību! ...Izturību un veiksmi mums visiem! Marika Rudzīte-Griķe mob. 29443621 [email_address]

×