Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Khonumthung journal vol-1 june

ခိုႏူမ္းထုန္ သတင္းဌါန ဇြန္လထုတ္ ဂ်ာနယ္

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Khonumthung journal vol-1 june

 1. 1. News Journal Khonumthung | 1June 2013 | Vol.1 No.2News JournalVolume. 1 No. 2Monthly15 June 2013Estd. 2013KhonumthungThe www.khonumthung.org www.khonumthungburmese.orgrkd;wdrfvkd vGifharsmaewJh csif;vlrsKd;Special ReportFeaturesrsufrSefqdkkifwm[ef;aps;teD;?a&T0gvrf;?uav;NrdKU?rsufrSefqdkkifwm[ef;aps;teD;?a&T0gvrf;?uav;NrdKU?wufaevif;rsufpdrsm;udkkpepfwusprf;oyfay;onf/EdkkifiHjcm;rSef?EdkkifiHjcm;udkkif;trsdK;rsdK;?ypönf;rSef?aps;rSef?txl;avSsmhaps;jzihf&ufjcif;NyD;jyKvkkyfay;onf/rsufpdrsm;udkkpepfwusprf;oyfay;onf/EdkkifiHjcm;rSef?EdkkifiHjcm;udkkif;trsdK;rsdK;?ypönf;rSef?aps;rSef?txl;avSsmhaps;jzihf&ufjcif;NyD;jyKvkkyfay;onf/rsufrSefESihfywfoufvm&if wufaevif;odkkYvSrf;vmcJhyg/rsufrSefESihfywfoufvm&if wufaevif;odkkYvSrf;vmcJhyg/1990r&mvTwfawmftrwfa[mif; Pu Ro Uk uG,fvGef(ukd,fa&;tusOf;)qdkifcGJ0,fpvD taemufvrf; vrf;axmifhwyfMunfh&if.......[wfxdoGm;r,f......wyfMunfh&if.......[wfxdoGm;r,f......TheSpecial One"Chelsea abmfvHk;toif; udktjrifhqHk;ae&ma&mufatmifBuKd;pm; oGm;r,f"csKd;(csif;)wkdU&dk;&m"g;odkif;tuKalamyo Super Model LalrohluiKalamyo Super Model Lalrohlui awGUqkHar;jref;jcif; - 8usef;rma&;owif;cdkEIrf;xkefaeUpOfowif;rsm;udktGefvdkif;a0UtdkufwGifzwf&Iedkifygonf/avESif&mygoGm;awmhrvm;armyDa&jynfaxmifpktpkd;&ESifhjynfe,ftpkd;&vkyf&yfEIdif;,SOfjcif;rdcifbmompum;EdkifiHa&;tusOf;om;rsm; vGwfajrmufa&; aqmif&GufrnfEdkifiHjcm;rSUSD oef; 3000 cef h &if;ESD;jrKyfESHrI 0ifa&mufrnfcsif;jynfe,ftxufwef;ausmif;wkdif;wGifuGefysKwmwyfqifrnfenf;ynmowif;or®wwm0ef,lvdk[ka:pkajymw,fvDzkef;vkyfief; jrefrmeSifh tde´d, 0efjuD;rsm; aqG;aeG;
 2. 2. 2 | Khonumthung News Journal June 2013 | Vol.1 No.2 The KhonumthungNews JournalEditorial BoradChief Editor - Zalatt ThetniManaging Editor - J. SangteaEditor - TuidimReporters - Moe Kyaw Aung Ling Rokung Hniangte Board Members - Salai Peter - David Thanga - Salai Robert Distribution Managers Kalamyo - Ramzuia 09400507310Tahan - Mah Mah 09400305261 Yangon - Ney Myo Aung 09450044627 Address - Tahan, KalemyoRegistration No. - 1885 of 2013 Printing Press - Shwe Naing Agan One Stop Printing Service No. 90 (C), Kabar Aye Pagoda Rd. Bahan Tsp, Yangon. 01-554474, 400890, Khonumthungowif;*sme,fwGif aMumjimtrsKd;rsKd;xnfhoGif;Ekdifygonf/þ*sme,fonf csif;jynfe,f 6 NrKdUe,f?uav;uabmf ESifh &efukefNrKdUrsm;wGifjzefUa0vsuf&Sdonf/qufoG,fvdkygu ...0900507310 & 09400305261email addresses: khonumthung@yahoo.com thetni@gmail.com jschhangte@gmail.com t,fDwmhtmabmf Hot Spot eJUvGJaevkdUygAsm jrefrmEkdifiHynma&; 0efMuD;Xmeu oli,fwef;rS 10 txd pmar;yGJukd yxrtprf;? kwd,tprf;?twef;wif pm ar;yGJqkdNyD; ynmoifESpfwESpftwGuf pmar;yGJokH;MudrfajzqkdzkdU jyXmef; xm;ygw,f? ausmif;om;ausmif;ol awG [m yxrtprf;eJU kwd,tprf; pmar;yGJukd odyftav; rxm;Muyg? wcsKdU aom q&m q&mrrsm; onfvnf; t vm;wlyifjzpfygonf/ trSefqkd,if yxr tprf;eJU kwd,tprf; pmar;yGJ[m twef;wifpmar;yGJtwGuf t av; xm;&rnfh t&nftcsif;ppf pmar;yGJyg? wenf; ajym&,if tJDt&nftcsif;ppfpmar;yGJonf twef;wifpm ar;yGJ twGuf ynm&nfwkd;wufrIwkdif;wmonfh aywHyifjzpfayonf/ usawmf ,ckESpf{NyD? arvwGif csif;jynfe,fNrdKUMuD; wcsKdUeJU e,frsm;okdU oGm;a&mufcJhygonf/10 wef;pm ar;yGJ ajzqkdNyD; cgpaygh? rdbjynfolrsm;onf om;orD;awGukd aiG odef;csDtukefcHNyD;ausmif;xm;cJhMuay&m ukd,fh om; orD;pmar;yGJrsm;ajzqkdEkdifMurnfavm? NrdKUausmif;wufom;orD;awG tdrfukd jyefa&mufaeMuNyDavm tcsif;csif; Mum;ar;jref;aeMuonf/ usawmf n tdyf,mwGif vJavsmif;,if; wzufcef;wGif pmppfXme rwlwJh 10 wef;ausmif; om;ajzqkdol ESpfOD; teuf pmar;yGJudpö aqG;aEG;aeMuwmukd Mum;&onf/ gayrJh olwkdU bmukd ajymaeMuonf r&Sif;yg?olwkdU&JhhU pmar;yGJ pum;0Sufxifygw,f? wkd;ovm; wJh? aemufwOD;u wkd;wmvnf; &Sdw,f? rwkd;wm vnf;&Sdw,fwJh? usawmf bmrS em;rvnfyg? usawmfjyefMum;&jyefw,f? jyefrMum;vkdUrS r&wm? tcef;csif;u uyf&ufukd;? Dwcgawmh t*FvdyfvkdygvmNyD? Hot Spot xJu[m rwkd;wmrsm;aew,fwJhAsm/bmvJ Hot Spot / owif;wck Mum;&wmu 10wef;pmar;yGJrajzqkdcif bk&m;ausmif; wckrSm ,ckESpf pmar;yGJajzqkdolawGtwGuf ygpwmwOD;ukd qkawmif;zkdU zdwfMum;MuowJh? pastor u b,fvkd qkawmif;w,frSwfovJ? t&m&m zefqif;&Sif bk&m;ocif? Eufzef 10 wef;pmar;yGJajzqkdrnfh olawGtwGuf qkaw-mif; ay;ygw,f? (Hot Spot) ukd tm;ukd;NyD; pmar;yGJ ajzqkdolawGukd tatmifray;yJ pmMudK;pm; aomolawGukd oem; awmfrlyg wJh/ (Hot Spot) orm;awG xHrS ygpwmukd wD;wkd; qJqkdaeMuonf qkdygvm;/ usawmfh aorSm (M.A) bGJU&awG okH;av;OD; &Sdw,f? trSefqkd,if olwkdU[mt&nftcsif; owfrSwf csuft& (University Level) ukd oif,l&rnfh ausmif;q&mawGjzpf oifhygw,f? okdUaomf rlvwef;ausmif; q&mukd avSsmuf aeMu&onf/ ,if;udpöeJU ygwfoufNyD; rdbjynfol wOD; ajymjyonfrSm vuf&Sdynma&;pepfu 10wef;atmif tqifhqkdwm tpkd; & 0efxrf;tvkyf&zkdU b,fvG,fvdrfhrvJwJh? (Hot Spot) qkd vm;tJgukd tm;ukd; aeMuawmh g tpkd;&u olwkdU t&nf tcsif; r&SdrSef;odawmh ol wkdU t&nftcsif;eJUxkdufwefwJh rlvwef;ausmif; q&m? ti,f wef;pm a&; avmufyJ &awmh rSmaygh? wefygw,fwJh? ZGefv 9 &ufaeUrSm 10 wef;pmar;yGJatmifpm&if; aMunmaeygNyD? (Hot Spot) eJU vGJaeMuovm;? ckdEkrf;xkefowif; *sme,frS OD;aqmifNyD; csif;owif; zGHUNzdK;wkd;wufa&;ESifhyl;aygif;aqmif&GufEkdifa&; twGuf tajccHowif;a&; om;enf;? Layout/ Design &ufwkdoifwef;ukdMo*kwfv twGif; ckdEkrf;xkefowif;Xme &kH;pkduf&m uav;NrdKUwGif jyKvkyf &efjyifqifxm;ygonf/ xkdUaMumifh vlMuD;rif;taejzifh all Chin News groups &Chin Land Media Network rS wOD;pD apvTwfay;yg &ef zdwfMum;tyfygonf/qufoG,f &ef -email:thetni@gmail.com & jschhangte@gmail.comrSwfcsuf/ /1/ jzpfEkdifygu csif;jynfe,f? uav;uabmfwGif tajcpkdufonfh vlyk*¾Kdvfrsm;ukd apvTwfay;&ef?2/ Chin Land Media Network wGif ryg0ifonfh owif;tzGJUrsm;rSvnf; wOD;pDzdwfMum;xm;ygonf?3/ oif wef;wuf a&mufEkdif rnfh tao; pdyf pm&if;ukd tjrefqkH; ay;ykdUap csifonf?ckdEkrf;xkefowif; *sme,frS OD;aqmifNyD; csif;owif; zGHUNzdK;wkd;wufa&;ESifhyl;aygif;aqmif&GufEkdifa&; twGuf tajccHowif;a&; om;enf;? Layout/ Design &ufwkdoifwef;ukdMo*kwfv twGif; ckdEkrf;xkefowif;Xme &kH;pkduf&m uav;NrdKUwGif jyKvkyf &efjyifqifxm;ygonf/ xkdUaMumifh vlMuD;rif;taejzifh all Chin News groups &Chin Land Media Network rS wOD;pD apvTwfay;yg &ef zdwfMum;tyfygonf/qufoG,f &ef -email:thetni@gmail.com & jschhangte@gmail.comrSwfcsuf/ /1/ jzpfEkdifygu csif;jynfe,f? uav;uabmfwGif tajcpkdufonfh vlyk*¾Kdvfrsm;ukd apvTwfay;&ef?2/ Chin Land Media Network wGif ryg0ifonfh owif;tzGJUrsm;rSvnf; wOD;pDzdwfMum;xm;ygonf?3/ oif wef;wuf a&mufEkdif rnfh tao; pdyf pm&if;ukd tjrefqkH; ay;ykdUap csifonf?INVITATIONoifwef;(tajccHowif;a&;om;enf;?Layout/Design)wufa&muf&ef zdwfMum;jcif;/INVITATIONoifwef;(tajccHowif;a&;om;enf;?Layout/Design)wufa&muf&ef zdwfMum;jcif;/
 3. 3. News Journal Khonumthung | 3June 2013 | Vol.1 No.2 LOCAL NEWS def;rwf tpkd; &rScsif;jynfe,f &Sd tpkd;& tx-ufwef; ausmif;wkdif;wGif uGefysLwm?tifwmeuf wyfqif&ef w&m;0ifvufrSwfxkd;vkdufNyDjzpfonf/ NyD;cJhwJh arv 31 &ufaeUuxkdif;EkdifiHqkdif&m def;rwfoHtrwf ES-ifh pDtJeftufzf ygwDtaxGaxG twGif;a&;rSL; csKyf (3) agufwm a&Tcg; wkdUrS bef aumufNrdKU wGif ESpfzuf vufrSwf xkd; vkdufjcif;jzpfonf/ ,ck ESpfynm oif ESpfwGif p wif taumiftxnf azm fEkdifrnf[k od&onf/ " w e f z k d ; t m ; j z i f hdef;rwf aiG 5000000 (USD800000) axmufyhH rnfjzpf-NyD; tpkd;&ESifh pDtJeftufzftMum;Nidrf;csrf;a&; vkyfief;pOf twGif;pDtJeftufzf vlxk awGUqkHyGJtwGufvnf; yg0if rnfjzpf onf["kagufwm a&Tcg;u ajymonf/ "txufwef; ausmif; wef;15 OD;rSm uGefysLwm wvkH;uspDtokH;jyKEkdifzkdcefUrSef; xm;ygw,f? 8wef;uae 10 wef;txd uGefjyL-wm oifjyEkdif r,fhq&mawG&SdayrJhuGefjyLwm tifwmeufr&Sdbl;aygh?tJgawGtwGuf wyfqifEkdif zkdUMudK;pm;xm;wmyg"[k ajymonf/ xkdUtjyif vSsyfppfrD; tm;enf; csuf aMumifh vkdtyfaom Gen-erator, "gwfqD rsm;ukdvnf; waeU4 em&Dpm tvkHt avmufyhHykd; oGm;MurSmjzpf onf[k Mum;od &onf/ csif;jynfe,f &Sd txufwef; ausmif; 30 wGif wyfqifoGm;MurSmjzpfaMumif; ,ckESpf twGif;zGifhvSpf xm;onfh t xufwef;ausmif;ESifh txufwef; ausmif;cGJ rsm;ryg0if ao;aMumif; xyfrHod&onf/ "txl;txl;ukd 0rf;omw,fAsm? oif p&mjrif p&m pmtkyfpmayawG r&SdwJh csif;jynfe,ftxufwef;ausmif;awGrSm tifwme-ufawGwyfqifEkdif,ifausmif;q&mutp ausmif;om; awGvnf; to-dynm A[kokwawG wkd;yGm;vm rS-maygh" [k kdifvif;yD txufwef;ausmif; q&m wOD;u ajymonf/ uGefysLwm tifwmeufxdef;odrf;a&; twGuf pDrH c efUcGJ a&;aumfrDwDukd csif;jynfe,f tpkd;&rSwOD; pDtJeftufzf vkdifpif&kH;rSwOD;? ausmif;q&m rsm;rS wOD;?ausmif;om; rdbrsm;zufrS wOD;?&yfrd &yfzrS wOD; pojzifh zGJUpnf;oGm; rnfjzpf onf[k od& onf/ NyD;cJhwJh {NyDv 26 &ufaeUwe*FaEGaeUu vli,f 4 OD;rS wkwfjzifh OD;acgif;wGif &kdufESufxm;aomtouf 18 ESpf t&G,f q,fwef;ausmif;om; wOD; ,aeUtxdowdr&ao;aMumif; od&onf/ csif; jynfe,f rwlyDNrdKUe,fvkdifvif;yD&Gm wGif r&m{0Ha*vdtoif;awmfrS odu©awmf&q&mawmfOD;a&TwvkH; wwd,ajrmufom;awcl; qkdolonf vli,f 4 OD;rS wkw-fjzifh OD;acgif;? cg; ? ausm&kd;? ezl; wGif(4) Mudrf &kduf ESufMu&m vli,fonfaq;&kHwGif ,aeUtxd owdr&ao;aMumif; aocHwOD;u ajymonf/"aemufaMumif;jyomemawGawmhr&Sdavmufygbl;? t&ufrl;aeykHawmh&ygw,f" [k ajymonf/ vlemonf rDZkd&rf jynfe,fqkdif[m; aq;&kHu vufajrS-muf xm;Muojzifh tkdifaZmvfaq;&kHokdU vTJajymif;xm; aMumif;q&m0efrSwfcsuft& OD;aESmuftwGif;aoG; 0ifoGm;bG,f&SdaMumif; od&onf/"OD;acgif;gPf&mqkdawmhcGJpdwfzkdUvnf; tifrweftEå&m,f&Sdw,f?w j c m ; g P f & m a w G u k d v n f ;q&m0ef awGu bmrS ppfaq;rIrjyKEkdif Mubl;" [k vlemaqGrsKd;jzpfol ta:u ajymonf/ vlem OD;av; awmf-pyfol txuf wef;jy ausmif;tkyfq&mMuD;uom vlpk rcGJyguvlemonf trIjzpfpOfwGif aoqkH;oGm;EkdifaMumif; xyfrHod&onf/ epfemol rsm;zufrS trIrvkyfaom aMumifh oufqkdif&m vkdifvif;yD&JwyfzGJUrSvnf; wpkHw&m ta&;,lrIrjyK vkyf aMumif; xyfrHqkdonf/ vkdifvif;yDe,f (r&mao)aoonf csif;jynfe,ftwGif; jypfrIwpkHwck jzpfyGm;ygu oufqkdif&mokdUwkdifMum; rItenf;qkH;aojzpfonf[kaocH &J wyfMuyfwOD;u ajymonf/ "r&m ( csif; ) vlrI"avh xkH;wrf; ESifh c&pf,mef"r®w&m; t&om aMuat;avh&Sd Muygw,f"[k ajymonf/vli,f 4 OD;&kdufESufrIaMumifh gPf&m& vlem ,aeUxd owdr&ao;csif;jynfe,ftxufwef;ausmif;wkdif;wGifuGefysKwmwyfqifawmhrnfKHONUMTHUNG 4TH JUNEKHONUMTHUNG NEWS 6 JUNE 20013 {jyDv 29 &ufaeUu csif;vlrsKd; trsm;pkaexkdifonfhrDZkd&rfjynfe,f usefzkdif;c&kdif Saikhum-phai aus;&Gm&Sd tkd;rJhtdrfrJh vlOD;a&200 ausmftm;ta&;ay:ulnDekdif&efSaikhumphai Emergency ReliefCommittee( SERC) ukd jyD;cJhwJh arv26 &ufaeUu zGJUpnf;vkdufMuonf/ tqkdyg SERC ukd Glo-bal Laimi Facebook tzGJUrSOD;aqmifzGJUpnf;jcif;jzpfjyD; aumf rD-wDwGif OuúX tjzpf TL Rualawia?kwd,OuúXtjzpf T.Saithiaua?twGif;a&;rSl;tjzpf Biakliankima?wGJzuftwGif; a&;rSl;tjzpf Nu Chin?b@xdef;tjzpf Ronald Lalkhu-ma? tMuHay;tjzpf Robert Vanla-lruata (Pastor) eSifh Pu Lalthan-lala wkdUyg0ifMuonf[k od&onf/ vlOD;a& 200 aus-mf tdrf ajc 40 ukd Vaphaiaus;&GmvlxkrS aotwGif; &GmwnfSaikhumphai Emergency Relief Committee zGJUpnf;aqmuf onfukd rvkdvm;aomaMumifhrD;&Idh vkdufMu&m rS,ckuJhokdUtkd;rJhtdrfrJh jzpfcJh&jcif;jzpfonf/ “vlom;csif;pmemaxmufxm;wJhtaeeJU ,ckvkd aumf rDwDukd zGJUpnf;vkdufwmyg? wjcm;txl;taxGr&Sdygbl;” [k aumfrD-wD wm0ef&SdwOD;u ajymonf/ S a i k h u m p h a iaus;&GmrD;&dIUjcif; udpöeJUywfoufNyD;jrefrmEdkifiH &efukefNrKdUtajcpdkuf CHINWELFARE ORGANIZATIONrS rDZdk&rfjynfe,f Central YoungMizo Association (CYMA) xH odkUo0PfvTm pmwapmif ay;ydkUcJhonf/, i f ; o 0 P f v T m p m a p m i f w G i f“rDZdk&rfjynfe,f&Sd csif;vlrsKd;rsm;tay:rw&m;ESdufpufjcif;udk aemufxyfqufrvkyfzdkU&ef ESifhwu,fvdkUqufvkyfrdygurmEdkifiHtwGif;aexdkifMuaom rDZdk;rsKd;EG,fpkrsm;tay:rSmvnf; usaemfwdkUrvkyfbl;vdkUrajymEdkifbl;?gaMumifh csif;vlrsKd;tenf;pkrSvkyfrdaomtrSm;aMumifh tjypfr&Sdc s i f ; v l r s K d ; t m ; v H k ; t a y :Dvdkvkyf&ufrIrsm; qufvufrjzpf&efawmif;qdkaMumif; od&onf/” qufvufNyD; Saikhumphaiaus;&Gm&Sd csif;vlrsKd; trsm;pkaexdkifonfhaetdrfrsm; rD;&dIUjcif;udpöudk uefUuGufaMumif; ESifh aemufxyfDvdkjyóemrsKd;a e m u f x y f r j z p f a t m i frDZdk&rftpdk;&taeeJU umuG,fay;zdkU?ku©a&mufaeaom csif;vlrsKd;rsm;udkvnf;tultnD rsm;ay;&ef qdkNyD; NyD;cJhonfh ar vqef;u jrefrm Edkif iHcsif;EdkifiH a&;ygwD 4 ygwDyl;aygif;NyD;xkwfjyefcsufwGif awGU&onf/ Saikhumphai ku©onfrsm;ulnDaxmufyHhrnfudpöukd oufqkdif&mVaphai aocHrsm;u [efUwm; rIjyKaeaMumif;vnf; owif;rsm;t& od&onf/avmavmq,fwGif vlOD;a& 200 ausm-fonf tqkdyg&GmwGifyif rkd;um wJxkd;jyD;ae xkdif cJhMu aMu-mif; Farkawn aus;&Gm YMA tenf;i,faomtaxmuftyHhjzifhaexkdifaeqJjzpfaMumif; od&onf/ S a i k h u m p h a iaus;&Gm jyomem onf ESpf&Snfvrsm;&SnfMumcJhjyDjzpfaomfvnf;,aeUxufwkdif rDZkd&rftpkd;&?tpkd;&r [kwfaom tzGJUtpnf;rsm;rSa j z & S i f ; e k d i f j c i f ; r & S d a o ; a y / rDZdk&rftmPmydkifrsm;onf2012ckeSpf edk0ifbmvqef;ydkif;ucsif;vlrskd;vlOD;a&80cefUudkaus;&Gmuaearmif;xkwfvdkufjujyD; olwdkUae xkdifcJhwJhtdrfawGudk vnf; csdwfydwfcJhao;onf/KHONUMTHUNG 4TH JUNE
 4. 4. 4 | Khonumthung News Journal June 2013 | Vol.1 No.2 1990 ckESpf a&G;aumufyGJwGifr&mjynfolUygwD? rwlyDrJqE´e,ftrSwf(1)rS vTwfawmf ukd,fpm;vS,ftjzpf ta&G;cs,fPu Ro Uk NyD;cJhwJh arv 16 &ufaeU eHeuf 2em&DcefUu 4if; aetdrf wm[ef;? uav;NrdKUwGifuG,fvGefoGm;cJhonf/ Pu Ro Uk onf wuúokdvf aemufqkH;ESpfwuf a&muf pOfwGif EkdifiHa&; avmu okdU ajcpkHypf0ifa&mufNyD; ygwDtaxGaxG twGif; a&;rSL;wm0efukd xrf;aqmifcJhNyD; 1990 t axGaxGa&G;aumufyGJwGif vTwfawmfukd,fpm;vS,ftjzpfa&G;cs,fcH&onf/ wyfrawmf tpkd;&rS EkdifiHa&;ygwDrsm;zsufodrf;NyD; aemufykdif; csif;acgif; aqmifPu HrangNawl eJUvufwGJNyD; bmoma&;vkyfief;rsm;ukd vkyfukdifcJh&m Pu HrangNawluG,fvGefNyD;aemufykdif; 4if; t&kduft&mukdqufcHcJhonf/ avhvmcsufrsm;t&r&m(csif;)rsKd;EG,fpkwGifkwd,ajrmufvTwfawmftrwfjzpfonf/ Pu MangTling onf yxrOD;qkH;vTwfawmftrwfjzpfonf[kajymMuonf/ xkdUtjyif90a&G;aumufyGJwGifta&G;cHvTwfawmfukd,fpm;rsm;xJwGif toufti,fqkH;jzpfaMumif;Pu Hrang Nawl onfvnf; zqyv ygwDrSta&G;cHpOfwGif toufti,fqkH;jzpfonf[k ajym-Muonf/wuúokdvfb0wGif rwlyDNrdKUe,fausmif;om;rsm;toif;wGif twGif;a&;rSL;wm0ef? r&m ausmif;om;vli,frsm;toif;wGif twGif;a&;rSL;wm0efESifhOuúX wm0efrsm;ukd xrf;aqmifcJhonf/ukd,fa&;tusOf; yl;&kdtkyf csif;jynfe,f rwlyDNrdKKUe,fwD;qD;aus;&GmrS tb OD;vS abG;?trd a:aeul;wkdU kwd ,ajrmuf om;jzpfNyD; 1959 ckESpf at-mufwkdbm 15 &ufaeUwGif arG;zGm;cJhonf/1990r&mvTwfawmftrwfa[mif; Pu Ro Uk uG,fvGef i,fpOfu olUZmwdajr wD;qD;&Gm?vGDAef;&GmwkdUwGif rlvwef; ynmukd 4if;?tvu vkdifvif;yDESifh rif;wyfNrdKU wkdU-wGif tv,fwef; ynmukd4if; qnf;yl;cJhonf/tv,fwef;ynmqnf;yl;pOfwGif usef;rma&;tajctae aMumifh ausmif; ESpfESpf&yfem;cJhonf/txufwef;ynmukd rGefjynfe,f armfvNrdKifNrdKUrS Ist div jzifh atmifjrifcJh onf/ 10 wef;atmifpwGifolUOD;av; (t&mcHAkdvf vrf; nGefcsuft&) a&wyfrawmftrIxrf;&ef csOf;uyfjcif; cH&aomfvnf;jiif;y,fcJh onf/ xkdUaemuf wuúokdvfynm yxrESpfESifhkwd,ESpfukd &lyaAtxl;jyKbmomjzifh &efukefjrdKU vIdifwuúokdvfwGif qufvuf qnf;yl;cJhonf/wuúokdvfausmif;om;b0wGif Mara StudentsAssociation wGif OuúX ESifh taxGaxGtwGif;a&;rSL;wm0efrsm;ukd xrf;aqmifcJhonf/ xkdUtjyifrwlyDNrdKUe,f wuúokdvf ausmif;om;rsm; toif;OuúX wm0efukdvnf; xrf;aqmifcJhonf/ wwd,ESpfESifh aemufqkH;ESpf &efukefyifrwuúokdvf qnf;yl;pOfwGif 1988 ckESpf wjynfvkH;Drkdu a&pDta&; tcif;ESifh MuKHMudKufcJh&m wuúokdvfynmukd qkH;cef;wkdif roifMum;cJhawmhyJ EkdifiH a&;avmuokdU ajcpkHypf 0ifa&mufcJhonf/ ygwDpkHDrkdua&pDpepft& r&mjynfolUygwDukd wnf axmifcJh&m wGif Pu RoUk tm; ygwDtaxG axG twGif;a&;rSL;tjzpfqifhac:cefUtyfjcif;cH&onf/ xkdUaemuf 1990ygwDpkH Drkdua&pD taxG axGaumuf yGJ wGifr&mjynfolUygwDrS rJqE´e,f (4) ae&mrSm,SOfjyKdifzkdUjzpfcJh&mwGif Pu Ro Uk onfcsif;jynfe,frwlyDNrdKUe,f rJqE´e,f trSwf(1)vTwfawmfukd,fpm;vS,favmif;tjzpf wifajrSmufjcif;cH&onf/ xkdpOfu ol,SOfjyKdifrnfh rJqE´e,ftrSwf(1)e,fajrwGif r&mjynfolUygwDtygt0iftrsKd;om; Drkdua&pDt zGJUcsKyf? wkdif;&if;om;pnf;vkH;nDnGwfa&;ygwD? csif;trsKd;om;Drkdua&pDtzGJU csKyfwkdUrS ukd,fpm;vS,f avmif;rsm; yg0if,SOfjyKdifcJhMu&myl; &kdtkyfrS trsKd;om;Drkdua&pDtzGJUcsKyfrS vTwfawmfukd,fpm;vS,favmif;tm; rJjym; 300 eD;yg;jzifhtEkdif&&SdcJhonf/ 1990 ckESpf ta&G;cs,f cHvTwf awmfukd,fpm;vS,fxJwGif tdrfaxmifr&Sd? Toufti,fqkH;jzpfonf[k rSwfwrf; rsm;t& od&onf/ol tEkdif&&SdNyD;aemufykdif; trsKd;om;Drkd ua&pDtzGJUcsKyfrS wkdifMum;jcif;cHcJh&ao;onf/ 1990 a&G; aumufyGJwGif a:atmifqef;p kMunfOD; aqmifonfh trsKd;om;Drkdua&pDtzGJUcsKyfrS90 &mckdifEIef;ausmf tjywftowf tEkdif&&SdchJ aomfLOCAL NEWSKHONUMTHUNG NEWS 15 jUNEvnf; wyfrawmftpkd;&rStmPmrvTJtyfonfhtjyif r&mjynfolUygwD tygt0if EkdifiHa&;ygwDtm;vkH;eD;yg;ukd zsufodrf;vkdufonf/ xkdtcg jynfwGif;EkdifiHa&; ygwDrSacgif;aqmifrsm;? vTwfawmfukd,fpm; vS,frsm;onfjynfyokdU xGufajy;wdrf; a&Smifjcif;cJhMu&m PuRo Uk tm; tar&dueftajcpkduf (NCGUB) rSokH;Mudrfwkdifwkdif qifhac:jcif;cHcJh&onf/ 1995 - 1996 ckESpf wGifcsif;awmfvSefa&; acgif;aqmif? zqyvumvuvTwfawmftrwfa[mif; (Pu Hrawng Nawl) ESifha&puf qkHcJhMu&mrS vufwGJNyD; bmom a&;zufokdUtvkH;pkH ul;ajymif; oGm;awmhonf/ r&m jynfolUygwD(vGwfajrmufe,fajr)rS tMudrfMudrf qifhac:jcif;cH&aomfvnf; "igEkdifiHa&;ukd ynmwykdif; wpeJU ajcpkHypfvkyfcJhw,f?tck bmoma&;ukdvnf; ajcpkHypfjyefvkyfawmhr,f"qkdNyD; jiif;y,fcJhawmhonf/ olUq&m yl; [&efaemvf uG,fvGefNyD;aemufykdif; ol t&kduft&mukd qufcHcJhNyD;bmoma&;ukd wpkdufrwfrwfvkyfaqmifcJhcsdef 2011ckESpfuwnf;u pNyD; vnfacsmif; uifqm a&m*gjzifhae xkdifraumif;jzpfcJh&m &efukefokdU aq;ukocHcJh&onf/ a&m*gaysmufNyD; q&m0efrsm;rS pum;odyfr ajym&ef wm;jrpfcJhMu aomfvnf; "r®w&m;ukdqufvufa[mMum;jyefaomaMumifh a0em jyefxvmNyD;w ESpfeD;yg; tdyf,mxJvJ&awmhonf/ 2013 ckESpf arv 16&ufaeUeHeuf jrefrm-pHawmfcsdef 4;00 cefUwGif ol aexkdif&m wm[ef;NrdKUaetdrfwGif "r®trIapckdif;ol ol tvkH;pkH,kHMunfaombk&m;&SifxH xm0&tem;,lcJh onf/ uG,f vGefcsdefwGif om;okH;OD;? orD; wOD; usef&pfcJhonf/ (yl;&kdtkyfonf ta[mtajymraumif;vSaomfvnf; vlcspf vlcifaygrsm;ol?taygif;toif;tay: pdwfapwemxuf oef ol?rdwfaqGtokdif; t0kdif; rsm;rS ,kHMunf ukd;pm;cH&oljzpf onf? oltjrJwrf; ajym wwf onf rSmtajymxuf tvkyfeJU oufao jy,if tokdif; t0kdif;u,kHMunfvmrSmyJ? ,kH Munfjcif;cH&rSom rdwfaqGppfawGUEkdifrSm?)cdkEIrf;xkefowif;Xme t,fDwmcsKyf tudkq&m Ro Uk uG,fvGefjcif;tay:cdkEIrf;xkeftzGJUom;rsm;rS txl;0rf;enf;aMuuGJaMumif; ESifhusef&pfolrdom;pktay: Nidrfoufjcif;oufa&mufygapvdkUqkrGefaumif;awmif;ay;vdkufygw,f
 5. 5. News Journal Khonumthung | 5June 2013 | Vol.1 No.2 LOCAL NEWS rDZdk&rfjynfe,f&Sd rl;,pfaq;0g;wdkufzsufa&;tzGJUrS Pseu-doephedrine aq; 115385 vHk;wefzdk;tm;jzifh &lyD; 807695 wefrI;,pfaq;udk csif;trsKd;om;wOD;xHrSNyD;cJhonfh ZGefv 2 &ufaeU uzrf;qD;rdcJhw,fvdkU od&onf/ rI;,pfaq;ydkif&Sifjzpfolcsif;jynfe,f zvrf;NrKdUe,f? Tilum,aus;&Gmae Tuanneihthang (28)udk tmPmydkifrsm;u zrf;qD;rdcJhNyD;trIzGifhqdkcJhw,fvdk od&ygw,f/ tqdkygaq;ydkif&SifeJUaq;jym;udk olaexdkifaom rDZdk&rfjynfe,ftdkifaZmvfNrKdU Chhinga Veng&yfuGufwGif zrf;qD;rdcJhjcif;jzpfNyD;,if;aq;jym;rsm;udk e,l;avDNrKdUwGifoGm;a&muf 0,f,lcJh w,fvdkUvnf; xyfrHod &ygw,f/ “Electric &yfuGuf YoungMizo Association (YMA)wm0ef&Sdrsm;uae rl;,pfaq;0g;?vufeuf ponfht&mrsm; r&Sdap&efcsif;trsKd;om;wOD;xH&IyD;8odef;ausmfwefzdk;&SdPseudoephedrine aq;zrf;qD;rdKHONUMTHUNG NEWS 5 JUNEeJU &yfuGufydkrdk vHkjcHKap&efqdkNyD;&yfuGuftwGif; tdrf? v,fajr rsm;udkjrefrmEdkifiHom;rsm;xH vHk;0ra&mif;&efaocHvlxkrsm;udk today;taMumif;Mum; xm;cJhaMumif;” arv14 &ufxGuf aoxkwf Vanglainiowif;pmwGif awGU&onf/ “ P s e u d o e p h e d r i n eaq; [m tvGef aps; aumif;NyD;tusKd;tjrwftvGefrsm;wJhtwGufþaq;jym; a&mif;? 0,f a&;rSmcsif;jynfol awmfawmfrsm;rsm; yg0ifaeaMumif;” avDNrKdUwGifaexdkifolcsif;trsKd;orD;wOD;u ajymygw,f/ “avDNrKdUrSmaexdkifwJhcsif; Refugee rsm; twGuf awmhtvGefudkufw,f/ aq;jym; tcGH-cGmwJhtvkyfudkyJ vkyfMuw,f/wnudk &IyD; 2000? 3000txd &wJholawGvnf;&Sdw,f/csif;vlrsKd;awmfawmfrsm;rsm;rSm tjcm;vkyfief;awGudk rvkyfcsifMuawm-hbl;” vkdU tqdkygtrsKd;orD;wOD;ucdkEIrf;okefudk qufajymygw,f/ tBuHjyKcsifwm wpfck &Sdw,f....1/ tck *sme,f a&mufvmwm t&rf;rS t&rf;udk aemufusw,f.. ae-muf Dvdk qufydkYzdkYuvnf; update rjzpfovdk jzpfr,fxifw,f....vrf;yef;qufoG,fa&; aMumifhyg qdkawmh usaemf vdkcsifwm A3printer udk wpf cgwnf; 0,fay;Muyg... gqdk&if DaeY PrintxkwfwJh[mudk arvf;eJYydkY usaemfwdkY vnf;&&csif; print xkwf-NyD; jzefYa0r,f gqdk&if ydkNyD;tqifajyr,fxifw,f.... Dvdk rS r[kwf&ifrwlyDtwGufawmh t&rf; aemufusr,f vdkY usaemf jrifw,f.....2/ aqmif;yg; a&;wwfwJholawGu jrefrmjynfppfom;rsm;b0eJY Drdkua&EdkifiH&JU ppfom;awG uGmjcm;rIUtydkif;rsm;rsm;a&;apcsifw,f.... (Oyrm- tdE´d, ppfAdkvf wpfyGifhu olYudk,fydkif um;ydkif qdkifEdkifNyD jzpfwJh ppfom;b0eJY usaemfwdkY jrefrmjynfppfom;oHk;yGifhawGawmifum;rydkifEkdifao;wJhpojzifhrwlnDwJht&mudkEIdif;,SOfjywmrsKd;)3/ EdkifiHa&; vuf&Sdjzpfysufjzpf&yf awGudk jywfjywfom;om; a&;om;rIudk ydktm;us aeMuw,f... oG,f0dkufa&;&if em;rvnfMubl;....gav;awGudk tBuHjyKcsifw,f....aus;Zl;ygSalai RokungMatupi, Chin Statet,fDwmxHay;pm tded´,-jrefrme,fpyftajcpkdufcsif;ausmykd;tdwfusef;rma&;vkyfom;tzGJU (Chin BackpackHealth Worker Team) rSuruxjyKusif;yonfh vlxkusef;rma&;apmifha&SmufrIpepf (Consulta-tion on Health Care system)qkdif&m vlxk awGUqkHaqG;aEG;yGJ at-mifjrif pGmusif;yjyD;pD;aMumif; od&onf/ 2013 arv 3 &ufaeUrS 2013 arv 25 &ufaeUtxdcsif;jynfajrmufykdif; wD;wdef? xefwvef eSifh jrdKUawmf [m;cg;wkdUwGifusif;yjcif;jzpfjyD; tqkdyg aqG;aEG;yGJokdUcsif;jynfe,ftajcpkduf ao tmP-mykdifrsm;? usef;rma&; wm0ef&Sdrsm; eS-ifh vlxk toif;tzGJUrsm; toD;oD;yg0ifwufa&mufMuaMumif; od&onf/ Consultation on HealthCare system aqG;aEG;yGJokdU CBH-WT rS g&kdufwm Salai Dawt MangESifhtwlCBHWTrSusef;rma&;wm0ef&Sdrsm; wufa&muf Muonf/ “ a q G ; a E G ; y G Jacgif;pOft&ayghaemf? csif;vlxktwGif;usef;rma&; apmifha&SmufrIukd vuf&Sdcsif;jynfe,fjrdKUMuD;wcsKdUwGifHealth Care SystemvlxkawGUqkHaqG;aEG;yGJusif;yjyD;pD;KHONUMTHUNG NEW 6 JUNEusef;rma&;0efxrf;rsm;? UNDP, Mer-lin, Gret- CORAD, HIV/AIDS,roefrpGrf;apmifha&Smuf a&;tzGJUESifhpdwf0ifpm;olrsm;rS ukd,fpm;vS,frsm;y g 0 i f w u f a & m u f M u o n f / wufa&mufolrsm;zufrS ,ck-ESpfrukefcifrSm Health Policy Work-shop ukd jykvkyfay;oifhaMumif;? CB-HWT ukd w&m;0ifrSwfykHwif&efJESifhcsif;jynfe,fukd MuGyfMuGyftdwf FreeZone tjzpf4if;? csif;jynfe,ftwGif;&SdxGuf&SdwJh opfoD;0 vHtm;vkH;Chemical Free zone taeeJU owfrSwfEdkifa&; qufvufvkyfoGm;juzkdUt M u H j y K a q G ; a E G M u o n f / “,ckusawmfwkdUtaeeJUcsif;jynfe,fawmifykdif; rwlyD? rif;wyf?uefyufvuf? yvuf0 eSifh a&ZGmjrdKU wdkUrSm qufvufjyKvkyfoGm;zkdUjyifqifaeygw,f” [kqvkdif;aghref;u qufajym onf/usef;rma&; apmifh a&SmufrIpepfxufykdrkdaumif;rGefatmif b,fvkdvkyfrvJ?DudpöeJUygwfoufjyD;bmtMuHjyKcsifovJqkdwJh atmufrSm t"du aqG;aEG;w,f?”[k qvkdif;aghref;u ajymonf/xefwvefjrdKUvlxkaqG;aEG;yGJwGif Mer-lin (Health group), UNDP,tpkd;&usef;rma&;Xme? HIV Pre-vention, Thantlang Associa-tion Baptist Church, Thant-lang Baptist Church, BI, rSwm0ef&Sdrsm;wufa&mufMuonf/ awGUqkHyGJwGif Health Pol-icy Workshop ukd DeSpfrukefcifjyefvnfjyKvkyfjyD;rS csif;wrskd;om;vkH;eJUygwfoufwJh Health Policy csrSwfzkdUtxd qufvufMuKd;yrf;oifhaMumif;wufa&mufoltoD;oD;rStMuHjyKaqG;aEG;MuaMumif; xyfrHod &onf/ wD;wdefjrdKUvlxkaqG;aEG; yGJwGifrlaemufwjudrf Dvkd rsKd; awGUqkHaqG; aEG;yGJawGjyKvkyfay;MuzdkUtMuHjyKxm;Muonf/ [m;cg;jrdKUawmfvlxkawGUqkHaqG;aEG;yGJwGif HCVG, CPTC,YMCA, Blood Donation Group,BDDC, [m;cg;jynfolUaq;&kHtpkd;& owif; rsm; t&csif;jynfe,fonf jrefrmEdkifiH twGif;qif;&JrItedrfhusqkH;jynfe,fjzpfonfhenf;wl usef;rma&; apmifha&SmufrIvnf;tifrwefedrfhusaeao;aMumif;od&onf/ csif;ausmykd;tdwfusef;rma&;vkyfom;tzGJU (CBPHWT) ukd tdEd´,- jrefrm e,fpyfa&muf vli,f 13OD;u 2002 ckeSpf rwfv 8 &ufaeU-wGif csif;jynfolUa&;&maumfrDwDatmufwGif zGJUpnf;vkdufMuonf/ t"duvkyfief;rsm;rSm aq;0g;ukoa&;tpDtpOf?rdcifeSifh uav; usef;rma&;apmifha&SmufrItpDtpOf? vlxkusef;rma&;ynmay;eSifhjrSifhwifa&;tpDtpOfwkdUjzpfonf/ “,cifu DvkdrsKd;tpDtpOfawGvky fjzpfcJhcsifwm EdkifiHa&;tajctaeuray;bl;? ,ckvkd vkyfEdkifwmuEdkifiHa&; tajctaeajymif;vJrIaMumifhyg?t"du vlxkeJU vufwGJjyD;vkyfEdkifzkdUuqe´aygh ” [k csif;jynfolUa&;&maumfrDwDwm0efcHyl;xufeDuajymonf/
 6. 6. 6 | Khonumthung News Journal June 2013 | Vol.1 No.2Special ReportSpeical Report. jrefrmEdkifiH&JUEdkifiHa&;rwnfNidrfrIaMumifhaomfvnf;aumif;? pD;yGm;a&;tcuftcJtrsKd;rsKd;aMumifh rdrd arG;zGm;&majr?rdrdwdkif;jynf rdrdEdkifiHjzpf wJhjref rmEdkifiHBuD;udkpGeffUcGmNyD;tdrfeD;csif;EdkfiHjzpf aom tdEd´,EdkifiH ta&SU ajr-mufbuf rDZdk&rfjynfe,ftwGif;0ifa&mufaexdkif vmwm Espfaygif; 20 ausmf &SdcJhygNyD/ NyD;cJhonfh ar vurDZdk&rfjynfe,f tBuD;rm;qHk;wckjzpfaom Central Young MizoAssociation (CYMA) OD;aqmifNyD;jrefrmEdkifiHom;trsm;pk aexdkifonfhPhunchawng ES ifh Rangvamual&yfuGuf rsm;wGif aexdkif aom jrefrm Edkif iH om; rsm;eJUtwl t&ufcsuf?t&uf a&mif;wJholrsm; tdrfajc 120ausmfudk CYMA rS armif;xkwfcJhwJhowif;udk cdkEIrf;okefowif;wGif azmfjycJhNyD jzpfw,f/ , c k & u f y d k i f ; t w G i f ;rDZdk&rfjynfe,f toD;oD;twGif;jzpfysufaeaomt&m Champhaic&dkif&Sd csif;vlrsKd; trsm;pkaexdkifonfhSaikhumphai aus;&Gm&Sdvlaetdrfrsm;udkVaphaiaus;&GmvlxkrSrD;&Ijcif;udpö? Phunchawng ES-ifh Rangvamual &yfuGufrsm;wGifw & m ; r 0 i f a e x d k i f a o mjrefrmEkdifiHom;rsm;tygt0ift&ufcsuf? t&ufa&mif;&if;aexdkifolrsm;udk CentralYMA u &yfuGufrS armif; xk-wfjcif; udpörsm;eJU ywfoufNyD;tdEd´,EdkifiH OyaeJUudkuf rud-kufnD udk pHkprf;ppf aq;ay;&efeJUtjypf&Sd olrsm;udk w&m;Oyat&ta&;,lay;&efqdkNyD; Zofa WelfareOrganization (ZWO) tzGJUtpnf;rSrDZdk&rfjynfe,f Chief Min-ister Lal Thanhawla xHo0PfvTmpmay;ydkUcJhw,fvdkU TheAizawl Post owif;pmwGifazmfjycJhaMumif; od&onf/ tckvdk Central YMArS OD;aqmifNyD; w&m;r0ifaexdkifoljrefrmEdkifiHom;rsm;tygt0if t&ufcsuf?t&ufa&mif; olrsm;udk &yfuGufrS armif;xkwfwJhudpöeJUywfoufíRangvamual &yfuGufwGif aexdkifol jrefrmEdkifiH om; wOD;jzpfwJh PuRamlawma udk cdkEIrf;okefowif;Xme rS awGUqHk ar;jref; cef;rsm;udk azmfjyvdkjcif; jzpfygw,f/ar;/ / D&yf uGufrSm ae xdk ifvmwm b,f avmufMumNyDvJ¿ajz/ / ESpfaygif; 20 ausmf&SdygNyD/ar;/ / vuf&Sdwm0efubmvJ¿ajz/ / EdkifiHa&;bufrSmawmhZoram National Party (ZNP)&JU&yfuGuf Unit Presidentjzpfygw,f/bmoma&;ydkif; rSmawm-husaemfaexdkifwJh &yf uGuf rSm Unit-ed Pentecostal Mizoram (UPC)oif;awmf vlBuD;wOD;jzpfygw,f/ar;/ / Djyóem b,fvdkpNyD; jzpfay: vmwmvJ¿ajz/ / NyD;cJhwJh arv qef;wkef;uPhunchawng&yfuGufteD;Sakawr-tuichhun &yfuGufrSm t&ufrI;&if;tcsif;csif;&efjzpfMu&m rDZdkvlrsKd;wOD;udkjrefrmEdkifiH om; 2 OD;u &dwfowfvdk uf wJh jyóem uae pNyD; Djyójzpf vmwmvdkUyJ usaemfjrifygw,f/ar;/ / vuf&Sd tajct aeudk od yg&ap¿ajz/ / &yfuGufuae xGufrJhol awGuawmh xGufNyD;oavmuf&SdygNyD? rxGuf&ao;wJhrdom;pk &Sdr&Sdudkawmh tmPmy-dki f rsm;u vdkufNyD; ppfaq;aeqJyg/NyD;awmh D&yfuGuf[m t&ifu qdk&ift&uf0,f wJholawG? rdef;rysuf awGeJU&Iyf&SufaewJh &yfuGufqdk&ifvnf;rrSm;ygbl;/ ckvdk CentralYMAuaetaeeJUusaemf vnf; t&ifwkef;uawmh t&ufcsuf&if; toufarG;0rf;ausmif;jyKaewJh olwOD;yg/ ckawmh usaemf a&a&mif; pm;ygw,f/ar;/ / a&a&mif;wm wae-Uudk b,favmuf &ovJ¿ajz/ / t&ufcsufwm av-muf awmh rudkufvS bl;ayghAsm;/ gayrJh a&a&mif; wmu t&ifuqdk&ifwaeUudk 800? 1000 &IyD txd&wJhtcgvnf;&Sdygw,f/ckvdkCentralYMA uae jrefrmEdkifiHom;rsm;udkarmif;xkwfvdkufwJhtcsdefuaepNyD;awmfawmfav;cufcJvmw,f/ wae-Uudk 250? 300 &IyD;avmufyJ &ygw,f/ar;/ / Cental YMAawG&JU vkyf&ufudk at-mifjrif r,fvdkU xifovm;¿ajz/ / atmifjrifr,f? rat-mifjrif bl;qdkwmudk awmh usaemfrajymcsifbl;/gayrJh usaemhtaeeJUajym&r,fqdk&if D&yfuGufrSm t&ufudkvHk;0r&Sd apcsifwmuawmh trSefyJ/bm jzpfvdkUvJqdkawmh Dt&ufaMumifhvlxkrSmb,f avmufxd xdcdkufepfemovJqdkwm tm;vHk;odygw,f/usaemhtaeeJU uawmh jzpfEdkif&ift&ufudk vHk;0yaysmufapcsifygw,f/ar;/ / jrefrm EdkifiH&JU vuf&Sdtajctaeudk b,f vdkjrifvJ¿ajz/ / t&ifvdkawmh r[kwf aw-mhygbl;/ aumif;vm wJhtaetxm;rSmawmh &Sdvmw,f/ jzpfEdkif&if us-aemf vnf; udk,fhjrefrmjynfrSm ae-csifwmaygh/ gayrJh om;? orD; awG&JUa&SUa&;udk iJh&ao;w,f/ DbufrSm ausmif;wufae usNyD qdkaw-mh? jrefrmjynfudkjyefvmNyD; u? c?uae poifzdkUawmh rvG,fvSbl;/jzpfEdkif&if udk,fhajr? udk,fhaoudk,fhEdkifiHrSmyJ tajccsaecsifw-maygh vdkU cdkEIrf;okefudk ajymygw,f/ ,if; udpöeJUywfoufNyD;CentralYMA uae awm jrefrmEdkifiHom; &Sdr&Sd? t&uf csuf? t&ufa&mif;wJhol &Sdr&Sdudk wtdrf0if? wtdrfxGufeJU ppfaq;aeqJjzpfaMumif;od&ygw,f/ D &yfuGufESpfckwGifuspf&pfNyD;aexdkifaeaomtdrfaxmifrdom;pkrsm; Elec-tors Photo Identity Card(EPIC) ppfrppfudkvnf; quf-vufNyD; &SmazGoGm;r,fvdkU ZGefrkd;wdrfvkd vGifharsmaewJh csif;vlrsKd;t&ufcsuf? t&ufa&mif; wJhol ty-g0if w&m;r0ifaexdkifwJh EdkifiHjcm;om;awGudk armif;xkwf wJhtcsdefuaep-NyD; &yfuGufvrf;rBuD;[m aw-mfawmfav; &Sif;w,f/ rdef;rysufawGawmif rawGU&awmhbl;/ar;/ / jrefrmEdkifiH om;awGudkyJ armif;xkwf wmvm;¿ajz/ /r[kwfygbl;/ t&ufcsuf?t&ufa&mif; wJhol rSefo rSsjrefrmEdkifiHom;jzpfap? aocHrDZDkvlrsKd;jzpfap armif; xkwfwmyg/ gayrJh trsm;pkrSmawmhjrefrmEdkifiHom;awGrsm;w,f/ar;/ / Foreigner EdkifiHjcm;om;jzpfvdkUarmif;xkwfw,fqdkwJhhtay:rSmtudk,fh&Jutjrifav; odyg&ap¿ajz/ / t&ufcsuf? t&ufa&mif;wJholawGudk &yfuGufuaearmif;xkwfwmuawmh w&m;ygw,f/gayrJh jrefrmEdkifiHom;w&m;r0ifaexdkifwJholjzpfaeygap t&ufra&mif;yJ&yfuGuf aumif;&maumif;usKd;udktzufzufrS vkyfaqmifaewJholqdk&ifrarmif;xkwfoifhygbl;vdkU us-aemhtaeeJU jrifygw,f/ar;/ / w&m;0ifaexdkif cGifh (Iden-tity Card) udpö eJU ywf oufNyD;awmh bmrsm; ajymcsif ygao; ovJ¿ajz/ / Cental YMA uae arv15 &ufaeUudk aemufqHk;xm;NyD;w&m;r0ifaexdkifwJholrsm; &yfuGufrSxGufom;ygvdkU BuKdwifNyD;rS ajyxm;awmh? ID ufjym;r&SdwJhjrefrmEdkifiHom; rSeforSs &yfuGufuaexGuf oGm;awmhwmyJ/tcsKdUqdk&ifjrefrmEdkifiHom;jzpfNyD; ID uf&SdwJhol awGvnf;&Sdygw,folwdkUusawmh &yfuGufuaexGufoGm;&rvdkvdk? rxGuf&r,fvdkvdktajctaersKd;rSm &Sdygw,f/ar;/ /t&ufcsuf?t&ufa&mif;cGifhwm;rpfydwfjyif vdkufw,fqdkawmhusef&pfaewJh olawG[m b,fvdktoufarG;0rf;ausmif;jyKMuovJ¿ajz/ / tm;vHk;udk jcHKNyD;ajym&wmawmh cufw,f/ OyrmPu Ramlawma
 7. 7. News Journal Khonumthung | 7June 2013 | Vol.1 No.2 LOCAL NEWSv 3 &ufxGuf The AizawlPost owif;pmwGif azmfjyonf/ jrefrm EdkifiH&JUEdkifiHa&;? pD;yGm;a&; tajc tae raumif;vdkU rdrdb0vHkjcHKzdkU&Sm tdrfeD;jcif;EdkifiHjzpfaomtdEd´,EdkifiH rDZdk&rfjynfe,fwGifc s i f ; v l r s K d ; a j r m u f r s m ; p G mxGufajy;vm&jcif;jzpfonf/rDZDk&rfjynfe,f toD;oD;wGif aexd-kifNyD; rdrd0rf;a&; twGuf aumif;rGefwJhvkyfief;jzifh tvkyfvkyfudkif aeoltajrmuftrsm; &SdwJhtxJrS tenf;pkraumif;rIvkyf&yf rsm;aMumifh tckvdkjyefvnf xGufajy; &jcif;jzpfygonf/ 2003 ckESpfwkef;uvnf; jrefrmEdkifiHom; wOD;u aocH trsKd;orD;wOD;udk rkdef;usifhwJh jyóemaMu-mifh rDZdk&rfjynfe,f twGif; ae xdkif-Muaom jr efrm EdkifiHom; tm;vHk;udkarmif; xkwfcJh&onfh jzpf&yfrsm; ud-kvnf; tm;vHk;odMuNyDjzpfw,f/ckwacgufvnf; jrefrmEdki-fiHom; 2 OD; 3 OD;wdkU jyKvkyfrd-cJhaom trSm;aMumifhjzpfw,fvdkUqdkvdk&ygw,f/ usaemf wdkU csif;vlrsKd;rsm; [m b,ftcsdef xdrkd;wdrfvkd vGifharsm aeOD; rSmvJ¿Khonumthungs reporter and Pu Lawmapnfum;odyfjrwfwJhvrf;ckawmhwdwfqdwfvdkUaeyxrqHk;tBudrf ZdkrD;(csif;)vli,frsm; nDvmcH wD;wdefwGif usif;yajrmufa&; tzGJY0if udkxefuif;cdkifu cdkElrf;xkef udk ajymonf/ "csif;trsKd;om;wOD;xH&IyD; 8 odef;ausmfwefzdk;&Sd Pseu-doephedrine aq; zrf;qD;rdusaemfwdkYtcsif;csif;Mum;rSmaumif;rGefwJh uGef,ufwck&SdEkdifzdkY?ynma&;? usef;rma&;? pD;yGm;a&;?pdkufysKd;a&;? tJDopöm awGudkb,fvdkwdk; wufatmifvkyfrvJ?tJvdkrsKd;av;awG wwfEkdif oavmufaqG;aEG;r,f? wa,muf eJYwa,muftjyeftvSefaqG;aEG;Mur,f"[kudkxefuif;ckdifu ajymonf/ ,cknDvmcHonf ZdkrD;(csif;)vli,frsm;tMum; yxrOD;qHk;tBudrfusif;yjyKvkyfonfh nDvmcHjzpfaoma-Mumifh aumif;rGefaom tusKd;&vfrsm;ay:xGufvmEkdifrnf[k,HkMunfaMumif; olu qufajymonf/ "tcktae xm;rSmawmhtrsm;BuD;r ajymEkdif ayr,fh trsm;BuD;arsmfvifhxm; ygw,f?bmjzpfvdkYvnf; qdkawmh usaemfwdkY&nf&G,fcsufu tzufzufuae Dx-ufru t&m&mudk b,fvdkarmfDzdkif;(Modify) vkyf rvJtJD&nf&G,f csufyggaMumifhusaemf wdkYarsmf vifh xm;ygw,f"[k 4if;uajymonf/ ,refaeYu pwifusif;ywJhtqdkyg nDvmcHudk rEåav;NrdKUrSwufa&mufvmaom ZdkrD;vli,fudkTan Siam Nun Siam uvnf; olnDvmcHwufa&mufvmwJh&nf&G,fcsufESifhywfoufNyD; cdkElrf;xkefowif;Xmeudk ,ck vdk ajymqdkonf/ "DyGJu usaemfwdkYvufvSrf;rDSoavmuffayghaemf usaemfwdkYordkif;rSmwcgrSr&Sdbl;wJhyGJaygh? NyD;awmhDvdk rsKd;enf; enf;yg;yg;vGwfvyfwJhaemufydkif;rSm vGwf vG-wfvyfvyf aqG;aEG;vdkY &wJhyGJwckvdkYjrifw,fayghaemf? DaqG;aEG;yGJtm;jzifhaygh Davmuf yrmPvli,fawG pnf;&Hk;w,fqdkwm jrifcsifwmyg" [k oluajymonf/ ,cknDvmcHwGif tjcm;aomrnfonfhtaMumif;t&mrsm;aqG;aEG;Murnfqdkwm rod&ao;aomfvnf; ajrGawmif? zm;awmif;pDrHudef; ESifh csif;trsLd;om;wyfOD;rSwD;wdefNrdKU ay:wGif qufqHa&;&Hk;zGifhvSpfxm;onfh udpörsm;udkvnf; ajymqdk aqG;aEG;Murnf[kowif;rsm;xGuf ay:aeonf/ Zosuan Tuailai Khawmpi[kac:aom yxrqHk;tBudrf ZdkrD;(csif;)vli,frsm; nDvmcHudk csif;jynfe,fwD;wdefNrdKU&mjynfhcef;rwGif ,ckv5 &ufaeYrS pwifusif;yMuonf/ ZGefv 5 &ufaeYrS 9 &ufaeYtxdusif;yjyKvkyfrnfh,if;nDvmcHudkpuFmyla&muf ZdkrD;(csif;)vlrsKd;rsm; ESifhwD;wdefNrdKUZdkrD;vli,frsm;tzGJYu t"duOD;aqmifusif;ycJhMujcif;jzpfonf/ nDvmcHwGif csif;jynfe,ftwGif;&Sd ZdkrD;(csif;) vli,f rsm;tjyifcsif;jynfe,fjyifyESifh EkdifiHjcm;a&muf&SdaeMuaom ZdkrD;(csif;) vli,f pkpkaygif;ta,muf500cefYwufa&mufcJhMuNyD;?ZdkrD;(csif;) vli,frsm; tMum; tjyeftvSef qufoG,fa&; ydkrdktm;aumif;v m a p a & ; t w G u f , c k u J h o d k Yusif;y&jcif; jzpfonf[k nDvmcHjzpfKHONUMTHUNG NEWS 6 JUNEjyD;cJhwJharv2&ufaehur[mpifavrkefwdkif;tzsm;&dkufcwfrIajumifhcsif;jynfe,fwD;wdefjrdkhe,ftwGif;&SddrfZefaus;&GmrStv,fwef;ausmif;acgifrdk;avxJvTifhygoGm;cJhonfhyHkjzpfonf/,ckvdkausmif;acgifrdk;ysufqD;oGm;jcif;ajumifh,aehcsdefxddrfZefaus;&GmrSuav;i,frsm;ausmif;rwufedkifjuao;ajumif;od&onf/Photo News
 8. 8. 8 | Khonumthung News Journal June 2013 | Vol.1 No.2Super Model LalrohluiawGU qkH ar; jref; jcif; (Interview) uG,fvGefol (Pu C. Lalru-ata & Pi Hmingthansangi) wkdUom;orD;rsm;rS olwkdU rdbrsm;atmufarhzG,f&m tcrf;tem; April21-26, Tahan, Kalamyo wGif Su-per Model yxrqk qGwfcl;oGm;wJhLalrohluii udk ckdEkrf;xkef owif;*sme,frS awGUqkH ar;jref;cJhonf/ar;/ / Super Model jzpfzdkUt-wGuf b,f avmufxd BuKd;pm;&ygovJ?ajz/ / xl;xl; axGaxG BuKd;pm;wmawmhr&Sdygbl;/ gayrJh tpm;taomufydkif; rSmawmh toD;awGpm;wm rsm; w,f/ naepmudkenf;enf; yJpm;NyD; avhusifh cef;udkawmhtcsdef &&if&ovdk avhusifhygw,f/ar;/ / DNydKifyGJrSm b,fvdk0if a&mufjzpfcJhovJ? b,f ESpf OD; yg0if ,SOfNyKdif cJhovJ?ajz/ / vlOD;a& 20 ausmfu Formjznfhygw,f? wcsKdU ryg0ifEdkifwJholawGvnf;&Sdygw,f/ vlOD;a& 20wdwd 0ifa&muf ,SOfNyKdifcJhygw,f/5 Budrftprf; avhusifhNyD; 4 nwdwd 0ifa&muf ,SOfNydKif cJhygw,f/ar;/ / yxrqk aMu nm wJht csdef rSm ,f vdkrsKd;cH pm; &ygovJ?ajz/ / t&rf;udk 0rf;ajrmuf 0rf;omjzpfygw,f/ udk,fhudk,f ukd,HkMunfrIawmh&SdayrJh rxifxm; bl;av/g ayrJh jzpfvm awmhr ajymjyEdkif avmuf atmif MunfEI; rdw,f/ar;//kwd,ESifhwwd,ub,folawGvJ?ajz/ / kwd,u Lalroh-nuni (wrl;)? wwd,u awmha[rmausmf (uav;NrKdU)/ar;/ / ,ck Super Model contestusif;yyHk usif;yenf;[m aumif;w,f xifovm;?wckckvdkaeovdkrsKd;cHpm;&ovm;?ajz/ / yxrqHk; tBudrf qdk ay rJhjynfhpHkygw,f/ trSwfay;dkifudkvnf;DbufuvlawGroHk;yJ tjcm;aout & n f t c s i f ; & S d w J h v l a w G e J UemrnfBuD;vlawG toHk;jyK wmqdk awmh tm;vHk; jynfhpHkygw,f/ar;/ / t&if wkef;u DvdkNyKdif yGJ rsKd;rSm yg0ifcJh zl;ovm;?ajz/ / B.E.H.S (2) vS,Ofaus;r,frSmuav;NrdKU udk,fpm;yg0ifcJhzl;ygw,f/NyD;awmh rDZkd&kd;&myGJawmf (Chap-char kut) &JU fashion showawGrSmvnf; yg0ifcJhzl;ygw,f/ar;/ / tjcm; aomZdkrsKd; EG,fpkawGaewJhaoawG? tjcm;aomEdkifiHawGrSmzdwfac:jcif; cHcJhvdkU&Sd&if oGm;a&mufzdkU tqifoifh &Sdygovm;?ajz/ / tqifhoifh &Sdyg w,f?zdwf ac:jcif; cH cJh& ,ifaygh/ar;/ / Modeling tvkyf[m csif;vlrsKd; awGtwGuf toufarG;0rf;aMumif;zdkUjzpf Edkif r,f xif ovm;?INTERVIEWProfile of Super Model 2013emrnf - Lalrohluiirdbtrnf - U Thein Htay & Daw SuiroarG;ouú&mZf - 1989 ckESpf Ekd0ifbm 29 &ufaeUynmt&nftcsif; - BA (ordkif;)ae&yfvdyfpm - wm[ef; (A)tvkyftudkif; - txnfqdkift&yftjrifh - 5 ay 5 vufrtav;csdef - 110 aygifajz/ / ckvuf&Sd tajc tae rSm awmh rxifbl;/aemifvmrnfhrsKd;qufopfawGtwGufawmh jzpfEdkifr,f vdkUxifw,f/ar;/ / rjzpfEdkifavmuf ao;bl; qdkawmh vli,f awGtwGuf b,fvrf;[mtaumif;qHk;jzpfr,fxifovJ?ajz/ / ta&;BuD; qHk;uawmhynma&;ygyJ/ D armf,fvkyfief;udk pdwf 0ifpm;ayrJh ynma&; rSm edrfh usae r,fqdk,ifukd,fum, tvSwck wnf;eJUvnf;rjzpfao;bl;/ rsKd;qufopf awGuquf vkyfoGm; r,fvdkUvnf;,lqygw,f? gayrJh tvSw&m;udkraumif;wJht&mtwGufr[kwfyJaumif;wJh t&mtwGuf toHk;cszdkUvdkygw,f/ dkUcsif;vlrsKd; awGt-wGuf bk&m;ocif zefqif;xm;wJhobm0 tvSw&m;udk aumif;rGefwJhudk,fhusifhw &m;tm;jzifh azmfxkwftokH;jyK wwfzdkU vdkygw,f/ar;/ / jynf wGif; ?jynfy SuperModel awGxJuae oif txif-BuD; av;pm;wJh olawG odyg&ap?ajz/ / jynfwGif; rSm qdk,if wifrdk;vGifeJU atmifpdef wdkUjzpf ygw,f/jynfy EdkifiH awG rSmu emrnf rodawmh 2011 ckESpf &JU urÇmh tvSr,fudk t xifBuD; av;pm;w,f/ar;/ / tcspfa&;ydkif;rSm oifh&JUESvHk;om;udk ydkifqdkifxm;wJhol&SdaeNyDvm;?arSsmfvifh csuf&Sdao;o vm;?ajz/ / &nf;pm;r&Sdao;ygbl;/arSsmfvifhcsuf&Sdygao;w,f/ [J[J[J/ar;/ / Super ModeljzpfzdkUtwGufqdk&if b,f t&muta&;BuD;qHk;jzpfr,fxifovJ?ajz/ / yxrqHk;taeeJU cE¨mudk,fta&;BuD;ygw,f/ udk,f cE¨mudk *&kpdkuf zdkU vdkygw,f/ kwd,taeeJUar;cGef; rsm;ajzEdkifzdkU tawGUtBuKH?A[kokw rsm;rsm; &SdzdkUvdkygw,f/NyD;awmh vkyf&Sm; rIrsm;udkvnf; Munfhwmjzpf wJht wGuf vlawG&JU qGJaqmifrI&Sdatmif aewwf zdkU vdkyg w,f/ar;/ / 0ifa&muf,SOfNyKdifwJhtcsdefrSmb,fvdktcuftcJrsKd;rsm; &ifqdkif&ygovJ?ajz/ / NyKdifyGJrSm wkef;u usr&JUudk,fcE¨m t&rf;udk yifyef;awmhvrf; avQmuf wJhae &mrSm odyfNyD; awmh pdwf wdkif;r usbl;/ar;/ / vli,fawG twGuf aomfvnf; aumif;? oifh&JUy&dowfawGudk bmrsm; ajymcsif ygovJ?ajz/ /rxifrSwfyJ usr plyg armf,fjzpfvmawmh? usefrudk tm;ay;wJholtajrmuftrsm;&Sd w,fqdkwm od&wJhtwGuf tm;vHk; tay:rSm aus;Zl;wifaMumif; ajymvdkygw,f/ bmyJvkyfvkyf bk&m;ocif udktm;udk;yg/usr plygarmf,fjzpf vmwm [mvJbk&m;ocif&JU aus;Zl; aMumifhomjzpfw,f/ b,fvdk tcsdefrsKd; rSmjzpfjzpf bk&m;udk t&ifOD;qHk; atmufarhowd &NyD; bk&m;udktm;udk;,if;t&m&m udkvkyfyg/ bk&m;ocifh&JUtvdkawmfjzpf r,fqdk,if b,ft&mrSmrqdkatmifjrifjcif;&Edkifw,fqdkwm tm;vHk;udk ajymvdkygw,f/ar;/ / bmrsm;xyfajymcsifao;ovJ?ajz/ / ckvdk tifwmAsL;vm vkyfwJhtay: txl; aus;Zl;wifygw,f/cdkEkrf;xkefowif;*sme,f quf-vufNyD; atmifjrifyg apvdkU qkrGefaumif;awmif;ay;vdkufygw,f/trSwfay;dkifvlBuD;rsm; 1. Mawitei-North East Model (Aizawl) 2. Zikpuii (Aizawl) 3. Lalthansanga and Tuarpuii (Aizawl) 4. csrf;csrf;-Model, Singer (Yangon) 5. Goldeni- Tour guide (Yangon) 6. Lalthianghlimi and rcspf(wm[ef;)SuperModelu usyfaiG 10 odef;? kwd,qkusyfaiG 7 odef; ESifh wwd,qk usyfaiG 5 odef;toD;oD; csD;jrSifhcJhMuonf/
 9. 9. News Journal Khonumthung | 9June 2013 | Vol.1 No.2 NATIONAL NEWS EdkifiHa&; ,kHMunf csufaMumifh tusOf;us aeMuaomyk*¾dKvfrsm; vGwfajrmufEkdif a&;twGufaqmif&GufoGm;rnfjzpfaMumif;or®w OD;odef;pdefu EdkifiHaw-mf &kyfjrifoHMum;uae xkwf vTifhcJhonfhrdef hcGef;wGif xnfhoGif;ajymMum;cJhonf/ EdkifiHa&;,kHMunfcsufaMumifhtusOf;uscJhonfh EdkifiHa&;tusOf;om;rsm;r&SdapvdkaMumif;? jrefrmEdkifiH trsKd;om;jyefvnf pnf;vkH;nDnGwfa&;twGuftusOf;om;rsm; vGwfajrmuf&ef tpOftjrJtm&kHpdkuf vkyfaqmifvSsuf&SdaMumif; ajym-Mum; onf[kZGefv 4 &ufae hxkwf bDbDpDjrefrmydkif; tpDtpOfwGif az:jyxm;onf/ jrefrmEdkifiHrSm EdkifiHa&;tusOf;om; 200 cefU&Sdonfhteuf2013ckESpf arv 23 &ufaeUwGifEdki fiHawmf or®w vGwfjidrf;csrf;omcGifhtrdefUt& tusOf;om; 93 OD;vTwfay;onfhteuf EdkifiHa&; tusOf;om;59 OD;om yg0ifaMumif; od&onf/ tusOf;om; 93 OD;vGwf ajr-mufcJhonfh teuf jrefrmEdkifiHom; 90OD;jzpfjyD; EdkifiHjcm;om; 3 OD;yg0ifaMumif;jrefrmEdkifiH jyefMum;a&;0efMuD;Xmekwd,0efMuD; OD;&JxG#f azhbGwf vl-EdkifiHa&;tusOf;om;rsm; vGwfajrmufa&; aqmif&GufoGm;rnfrIa&; pmrsufESmwGif az:jyxm;onf/tqdkygtusOf;om; rsm;onftif;pdef? om,m0wD? rEåav;ESifhjrpfMuD;em; tusOf;axmif rsm; rS-vGwfajrmuf vmjcif;jzpfonf/ jyD;cJhonfh arv 17&ufaeU EdkifiHawmf or®w OD;odef;pdeftar&duefjynfaxmifpk c&D;pOf rpwifrDEdkifiHa&;tusOf;om;23OD;vTwfay;cJhonf/ EdkifiHawmf or®w OD;odef;pdefuvpOf jynfolvlxkudk ajymMum;aeonfhor®w rdefUcGef;wGif trSefwu,f,kHMunfrIaMumifh tusOf;usonfhEdkifiHa&; tusOf;om;rsm; tm;vkH;vGwfay;rnf [k ajymMum;jyD;aemufydkif; rMumrDwGif tusOf;om; 93OD;udk vTwfay; vdkufjcif;jzpfonf/ EdkifiHa&;tusOf; om;awGjyefvTwfay;a&; udpötygt0iftar&duefu pdk;&drfwJh udpörsm; &SdaeqJjzpfonfh twGuf jrefrmEdkifiH tay: 1997ckESpfu tar&duef tpdk;&u ta&;,lPfcwf xm;aom jrefrmEkdifiHqdkif&mtrsKd;om;ta&; ay: tuf Oyaudkarvqef;ydkif;rSmor®wBarackObamau aemufxyf 1 ESpf oufwrf;wdk;zdkYv u f r S w f a & ; x d k ; x m ; y g o n f / &cdkifjynfe,f wjynfvkH;twdkif;twmjzifh uav;ESpfOD;xuf ydkr,la&;trdefUxkwfjyef&ef 2013 ckESpf ZGefv(4) &ufaeU aeUv,fydkif;ü ppfawGjrdK haocHrsm;u qE´jyawmif;qdk cJhMuonf/ rMumao;cifuxkwfjyefxm;onfh wpftdrfaxmifvsifuav; ESpfOD;xuf ydkr,la&; twGufaoEå&trdefU udk axmufcHonfh taejzifh,ckvdk qE´jyawmif; qdkjcif;jzpfaMumif;RFA owif; wGifaz:jyxm;onf/ &cdkifjynfe,f armif;awmc&dkifwGif aexdkifMuonfhrlqv-if tdrf axmifpkrsm; twGuf aoEå&trdefh udk oufqdkif&m wm0ef&Sdolrsm;u xkwfjyefcJhjcif;jzpfonf/ ppfawGjrdKU NrdKUrdNrdKUzrsm;?ppfawGNrdKUe,f trsdK;om;Drdkua&pDtzGJYcsKyf(NLD)? &cdkifwdkif;&if;om;rsm;wdk;wufa&;ygwD(RNDP)?jynfaxmifpkBuHHHUcdkifa&;eJY zGHYNzdK;a&;ygwDwm0ef&Sdolrsm;ESifh &cdkifjynfe,f vl-rItzJG htpnf; 14 ckwdkUyg0if onfhqE´jyyJGudk &cdkifjynfe,f jrdKUawmf ppfawG wGif jyKvkyfusif;yjcif;jzpfonf/ tvm;wl &cdkifjynfe,fajrmufOD;jrdKUü vnf; uav; ESpfOD;xufydkr,la&; qE´jyyJGudk vltiftm; 500 cefUjzifh usif;y&ef pDpOfaepOf oufqdkif&m&Jrsm; [efUwm;um vlpk cJGcJh jcif;aMumifhratmifjrifcJhaMumif; od&onf/ &cdkifjynfe,f armif;awmc&dkiftwGif;&Sd &kd[if*sm- rGwfqvi-frsm; wpftdrfaxmifvsif uav; ESpfOD;omarG;zGm;&ef aoEå& trdefUudk ax-mufcHaMumif; ppfawGc&dkif trsKd;om;Drdkua&pD tzJGUcsKyf jrdKUe,f&kH;cJG 8ckaygif;jyD; 2013 ckESpf arv 31 &ufaeUpJGjzifh xkwf jyefcsuf xkwfjyefcJhonf/ odkUaomf &cdkifjynfe,f rG-wfqvif bmom0ifrsm;aexdkifonfh aowGif uav; arG;zGm;rIuefUowfjcif;tay: trsKd;om;Drdkua&pDtzJGUcsKyf OuúX a:atmifqef;pkMunfu&IwfcsaMumif; ajymqdkcJhygonf/ jrefrmEdkifiH ppftpdk;&vufxuf 1997 ckESpfaemufydkif;wGif&ckdifjynfe,f bl;oD;awmifESifharmif;awm aowGif aexdkifMuonfh wcsKdU rGwfqvifrsm;onf ZeD;wpfOD;xufydk,lMujyD; om;orD;rsm;vnf;txdef;tuGyfr&Sd arG;zGm;vmonfhtwGuf vlOD;a& xdef;csKyfEdkif&efnTefMum;csuf xkwfjyefcJhjyD;jzpfonf/wjynfe,fvkH; uav;arG;rI uefUowf&ef qE´jyawmif;qdk aejynfawmfrSmusif;yaewJh2013 ckeSpf ta&Shtm&SpD;yGm;a&;zdk&rfkwd,ajrmufaehrSm wpfOD;wnf;oD;jcm;vkyfwJh owif;pm&Sif;vif;yGJtwGif; a:atmifqef;pkjunfuekdifiHacgif;aqmifwpfOD;tjzpfwdkif;jynfudk OD;aqmifzdkhvnf;tqifoihfyJvdkh ajymyg w,f/ tJDowif;pm &Sif;vif;yGJrSmudk,fwdkif&SdaewJh udkausmfaus-mfodef; u aejynfawmfuaeowif;ay;ydkh xm;ygw,f/ekdifiH-wGif; b,fae&mudkyJ oloGm;oGm;vlawGudk olwdkhtvkdtyfqHk;ubmvnf;vkdh ar;wJhtcgwdkif;rSmtm;vHk; wnD wnGwfxJajymju wJhvdktyf csuf ajcmufcsuf&Sdygw,fvkdh jrefrmEdkifiHtwGif;EdkifiHjcm;&if;ESD;jrKyfESHrI ,ck b@mESpfwGiftar&duefa:vm 3 bDvD,H (oef;3000) cefU 0ifa&mufrnfjzpfum,cif b@mESpfESifh ESKdif;,SOfygu 2qcefU EdkifiHjcm; &if;ESD;jrKyfESHrIwdkuf&kduf0ifa&mufzG,f&SdaMumif; od&onf/ jrefrmEdkifiHwGif EdkifiHjcm; wdkuf&kduf &if;ESD;jrKyfESHrI onfjyD;cJhonfh {jyD? arv tawm twGif;wGiftar&duef a:vm 380 cefU0ifa&mufrI&SdaMumif; &if;ESD;jrKyfESHrIESifhukrÜPDrsm; nTefMum;a&;rSL; OD;pD;XmenTefMum;a&;rSL;csKyf OD;atmifEdkifOD;ajymMum;csufudkukd;um;jyD;DADbDtifw-meuf pmrsufESmwGifaz:jyxm;onf/ EdkifiHjcm;&if;ESD; jrKyf ESH rIudk tcktwdkif; tar&duef a:vmoef; 180 ESifh 190 tMum;ykHrSef0if a&mufvmrnfqdkygu 2003-14 b@mESpftwGif; tenf;qkH;tar&duef a:vm 2 bDvD,HrStrsm;qkH; 3 bDvD,H txd 0ifa&mufEdkifzG,f&Sd aMumif; az:jyxm;onf/or®wwm0ef,lvdk[ka:pkajymxyfcgwvJvJajymjuajumif;a:atmifqef;pkjunfu &Sif;jyygw,f/ yxrqHk;uawmh tvkyftudkif yg/ ol wdkh tvkyfvdkcsifjuygw,f/ ay;wm urf;wmu dk rvdkcsif ygbl;/ olwdkh udk,fw dki f twGuf tvkyfvkyfedkifw,fqkdwJh*kPfodu©m&Sdcsifygw,f/ eHygwfwpfuawmh tvkyftudkifygyJ/ eHygwfeSpfu a&yg? eHygwfoHk;u vrf;awGyg?eHygwfav;u vQyfppfrD;? eHygwfig;uynma&;eJh eHygwfajcmufuusef;rma&;apmihfa&SmufrI yg/ gudkae&mwdkif;rSm xyfcgwvJvJajymju-wmyg/ gajumihf tvkyftudkif[mOD;pm;ay;udpöjzpfygw,f/ txl;ojzihfawmh vli,fawGtvkyftudkif &zdkhyg/" vdkh a:atmifqef;pkjunfu ajymoGm; ygw,f/ ZGefv 5 &ufaehu pjyD;aejynfawmfrSm usif;yaewJhurmÇhpD;yGm;a&;zdk&rftwGif;tck owif;pm&Sif;vif;yGJ[ma : a t m i f q e f ; p k j u n f & J hyxrqHk;owif;pm&Sif;vif;yGJyg/ urÇmhpD;yGg;a&; zdk&rfudk aejynfawmfwGifusif;yjyKvkyfcsdefrS pí jrefrmEdkifiHtwGif; EdkifiHjcm;wdkuf&dkuf&if;ESD;jrKyfESHrI 0ifa&mufEdkifrnfhtvm;tvmydkrsm; vmonfESifht-nD jrefrmEdkifiH twGuf &if;ESD;jrKyfESHrItvm;tvm ydkrdkaumif;rGefEdkif rnfhtajctae jzpfaMumif; od&onf/ jyD;cJhonfh arvwGifusif;yjyK vkyfonfh (22)Mudrfajr-muf urÇmhpD;yGm;a&; zdk&rfwGif EdkifiH-wumrS yk*¾Kdvf 900 ausmfwufa&mufjyD;usif;ycJhonfhzkd&rfrsm;teuf jrefrmEdkifiH-wGifusif;yonfhzdk&rfonfvlOD;a&rsm;qkH;wufa&mufEdkifjcif;jzpfaMumif; od&onf/ v u f & S d j r e f r m E d k i f i HwGifEdkifiHjcm;wdkuf&kduf &if;ESD;jrKyfESHrIyrmP tar&duefa:vm oef;42.689 &SdjyD; ukefxkwfvkyfrI u@tay: &if;ESD;jrKyfESHrIonf tar&duefa:vm oef; 2.574 &SdonfhtwGufpkpkaygif; &if;ESD;jrKyfESHrI 5 &mcdkifESKef;ausmf&SdaMumif;DADGbDwGifaz:jyxm;onf/EdkifiHjcm;rS tar&duefa:vm oef; 3000 cef h &if;ESD;jrKyfESHrI 0ifa&mufrnfKHONUMTHUNG 7 JUNEKHONUMTHUNG 7 JUNEKHONUMTHUNG 5 JUNEKHONUMTHUNG 5 JUNE
 10. 10. 10 | Khonumthung News Journal June 2013 | Vol.1 No.2FEATURE &kd;&m ,Ofaus;rIonf trsKd;om;qufvuf&yfwnf&Sifoefa&;? trsKd;om;*kPftifvu©Pm ryaysmufatmif xdef;odrf;a&;twGuf r&Sdrjzpf vkdtyfonf/,aeU csif;vlrsKd;rsm; &dk;&m,Ofaus;rIrsm;pGmteuf trsKd;om;a&; rSwfaus-mufwif onfhh ,Ofaus;rIrsm;&Sdovkde*kd &Sd&if;pGJ ,Ofaus;rIukd wkdif;wyg;?vlrsKd;jcm;,Ofaus;rIrsm;jzifh a&maESmNyD;ta&mifwifcsJUum;aom zufpyf,Ofaus;rIrsm; vnf;&Sdaeonf? Oyrm,aeU csif;&kd;&m 0wfpm;qif,ifrIwcsKdUonf a&S;&kd;&me*kd&Sd&if;pGJ0wfpm;qif,ifrIukd pwkdiftrsKd;rsKd;?tqiftuGuf trsKd;rsKd;jzifhzefwD;xmonfukdawGU&rnfjzpfonf/ 4if;udk &dk;&mt 0wftpm;[k owfrSwf&ef tvGef-cufcJ ovkd acwfopf csif;&kd;&m0wfpm;qif,ifrI[kvnf; rqkdtyf&m/xkdUtwl &dk;&mtursm;wGifvnf;vlrsKd;jcm;rsm; ,Ofaus;rIrsm;xJuaumif;onf[k xif&aom uuGufrsm;ukd ckd;,lNyD; ukd,fh&kd;&m tursm;wGifacwfqefonfh twD;trIwfrsm;jzifhtrTrf;wifum a&maESmxm;onfh xGifvkH;&kd;&m tursm;vnf; wykHwyif&SdaeNyD/okdUaomf csif;vlrsKd;rsm; &kd;&m,Ofaus;rItursm;pGmteufcsKd;csif;&kd;&m"g;okdif;tuonf rnfonfh vlrsKd;jcm;rsm; xHrS wkduf&dkufaomfvnf;aumif;?o G , f 0 I d u f a o m f v n f ; a u m i f ;a&maESmwDxGifxm;jcif;r&dSonfht jyif tpOf tvmMuD;onfha& ra&mtESpfjynfhonfh &kd;&m,Ofaus;;rItu wrsKd;jzpfonf/ csKd;csif;wkdUonf csif;jynfe,fawmifykdif; rif;wyf? uefyuf-vuf? rwlyDNrdKUe,f rsm;wGiftrsm; tm;jzifh aexkdif Muonf/þ tuonf &kd;&m yGJvrf;owif?usif;yonfh yGJ taetxm;ukd vkduf-NyD; uenf; u[ef wrsKd; pD&SdMuonf/tajctaet& 0rf;enf;aMuuGJjcif;rsm;?rauseyfcHjyif;jcif;rsm;? atmifyGJrsm;ukdazmfxkwf&mwGif pnf;csufnDnDatmf[pfMudrf;(MuKH;0g;)0g;NyD; u&onf/uenf; u[efuGJjym; aomf vnf;toHk;jyKonfh wl&d,mrsm;onfwxyf wnf;om jzpfonf/csKd;csif;wkdU yGJvrf;obif wkdif;wGif&dk;&macgif&nfonf rygrjzpfay/tokbyGJESifh"g;okdif;tu csKd;csif; wkdUonftokbyGJ&SdvSsif tavmif; ab;wGif"g;jzifh uav &SdMuonf? qkdvkd &if;rSma,musFm; om;wkdU 0rf;enf; jcif;udkcsKd;(csif;)wkdU&dk;&m"g;odkif;tu - ZvyfeDjyoonfh oabm ukdaqmifonf/ xkdokdU u&mwGif wD;vHk;jrdKifqdkifvmonfESifhtrSs "g;ykvkdif;(ESD;,uf) xJrS"g;udk xkwfjyD; a0SU ,rf;um tdrfx&H?eH&Hrsm;udk xdk;Muonf? tdrfeH&HudktMudrfaygif;ajrmufrsm;pGm xdk;jyD; uolukdydkrkd0rf; enf;aMuuGJ ol[krSwf,l&onf/Oyrm csKd; trsKd;orD;wOD;aoqkH;vSsif romyGJwufolrsm;onfaoqHk;oltrsKd;orD; armif tuukdykdjyD;tm&Hkpdkdufavh&SdMuonf? taMumif;rSmarmif jzpfolu rdrdtpfr touf&SifpOf&SmazGpkaqmif;onfh ypönf;Opöm [lorSsudktvkH;pkHzsufqD;ypfEdkifcGifh&Sdaom aMu-mifhjzpfonf? tpfrjzpfol touf&SifpOfa,mufzjzpfolu aumif;rGefpGmjyKpk ,k,rI r&Sdjcif;? cspfcspfcifcifraygif;oif;jcif;rsm;udk armifjzpfoltujzifh odomEkdifonf? armifjzpfolu ypönf;Opöm pwifzsufqD;jyDqdkvSsifa,mufzjzpfolonf rsufESmysuf&jyD?yGJwufolrsm;uvnf; a,mufzudkr0Hhr&J MunfhMuonf? a,mufzcif Asm vlUa&SU olUa&SU wGif acgif;razmf&JawmhbJ t&SufuGJav awmhonf/ csKd;aowGif "g;csuf&mrsm;pGmjzifh &kyfysufqif;ysuf jzpfae-aom tdrfx&Hrsm;awGUyguþtdrf wGifrMumao;rDu tokb&Sdonf[kodEdkifonf? tdrfx&Hudk rnfolrqdk "g;jzifhu,if; xkd;ydkifcGifh&Sdonf? tdrf ukdtokbtjyD; wv cefU tMumwGif jyefvnfjyKjyifzgax;EdkifjyDjzpfonf?xkd okdUzmax;jyifqif&mwGif0g;umtdrf onf jyKjyif& vG,faomfvnf;ysOf um tdrfonf jyKjyif&ef tvGef-cufcJNyD; tusnf;wef &kyfysufvSonf/rdrdaqGrsKd;wpfOD;OD; towfcH&onfhtokbyJGrsKd;wGif “iga,musFm;om;rif; (aoqHk;oltrnf)udk owfwJhvludk igudk,fwkdif jyefowfr,f?rif; tcsnf;ESD; eJU raoap&bl;/igwkdUtrsKd;awG b,fawmhrS tcsnf;ESD;raozl;bl;" qkd NyD; uvJhpm;jyefacs&efMuKH;0g;NyD; tHMudwfum u Muonf/EGm;aemufowfyGJESifh"g;okdif; tu*kPf yumoe pnf;pdrfjyo onfh yGJjzpf onf? acgifyGJ[kvnf;ac:Edkifonf? yGJusif;yEkdifa&;twGuf ESpfaygif;rsm;pGm EGm;aemuf?0uf? Muuf? qef? qyf 0g? ajrtdk;? acgiftkd;tp&Sdonfrsm;udk ESpfaygif;rsm;pGm Mud-KwifNyD; pkaqmif;jyifqifrI rsm;jyKvkyf& onf/ yGJvkyfrnfhyk*¾Kdvfonf,cifESpfrsm;u jyKvkyfaom EGm;aemufowfyGJ wckckwGif yGJusif;yrnfh taMu-mif; MudKwifNyD; today;aMumfjim&onf/odkU rSom vlxku b,folu EGm;aemufb,fESpfaumif tm;jzifh b,ftcsdefrSmyGJvkyfrnfudk od&rnfjzpfonf?wcsdefwnf;wGif EGm;aemuf 10 aumifjzifhvkyfvSsif Sek be [kac:onf? qkdvkd&if;rSmwif;jynfhyGJ [líjzpfonf? yGJpNyDqkdvSsifwif;jynfhyGJ jzpfygu trSwf&ausmufyHkwckvkyf&onf? ausmufjym;tMuD;MuD;wpfckudk ausmufwkdif av;wkdifjzifh ax-mufrjyD; xrif;pm;pm;yGJ yHkpHjzifh awmifukef;wpfae&mwGifvnf;aumif;? &Gmt0if0wGif vnf;aumif; jrifomxifom&Sdonfhae&mwGif pkdufxlavh&SdMuonf/ yxr? kwd,aeU tNyD;wwd,ajrmufaeUwGif EGm;aemufrsm;udkjrSm;jzifh ypfowf&onf? xdkUae-muf EGm;aemufOD; acgif;udk jzwfjyD;EGm;aemufcsnfonfh wdkifay:wGif pepfwus csdwf&onf? xkdyGJrsKd;wGif vlwkdif; ucsifwkdif; u ír&yJ yGJ&Sifu urnfh oludka&G;&onf? AkH? armif;? aMu;jym;rsm;jzifhpnf;csufnDnD pwifwD;cwf&onf/rdepfydkif;MumvSsif tuorm; onf"g;udk ykvdkif;rSxkwf? a0SU,rf;umrdrdukd,fukd,frdrd pwifMuGm;vHk;xkwftrTrf;wifNyD; MuHK;0g; u&awmhonf?uaepOf"g;jzifhwpkHw&mukdrckwfrxpf&yg/oH0gwaMumfaMufjz-ifh “a,musFm;om; iguGJU? EGm;aemufwif;jynfhyGJ b,fEScg vkyfcJhonf?olrsm;yGJrSm ig qkdwJhig[m tvum;ESifhb,fawmhrS rpm;bl;? ightzdk;tazub,fEScg yJGvkyfcJhonf? b,fawmif?b,fae&mrSm oGm;MunhfMuprf;?ighausmufyHkawG? ightdrf x&HrSmEGm;aemufacgif;awG jynfhaew,f? ig[Jh iguG" [k Mudrf;0g;jyD; u&onf?u jyolrsm;twGuf yGJ&Sifu MudKwifNyD;acgiftdk; oD; oefU jyifqifay;&onff/ EGm;aemufcsKdjzifh toifhxnfhxm;aom acgif&nfudkujyjyD;onfESifh wjydKifeuf wdkuf& onf?xkdUaemuf rdrduJhokdU EGm;aemufyGJtMuD;tus,f usif;yzl;olrsm;udk tdrf&SifrSwvSnhfpD zdwfac:NyD; ucdkif;onf/pwkxåajrmufaemufqkH;aeUwGifrl"g;okdif;jzifh taysmfu u&onf?þtuonf "g;tu uGsrf;usifolESifhdkif;orm;wkdUwOD;csif;pDwdkufcdkuf&onfhuuGufjzpfonf? tvGef tEå&m,frsm;NyD;aoG;xGuf oH,dkrIrsm;onf? kdif;orm;u "g;ukd um? "g;orm;udk wGef;?"g;orm;uvnf; dkif;orm;udk "g;jzifhxdk;? kdif;orm;wGef;wmukd a&Smif po-jzifh uMu&onf? y&dowfrsm; tm;ay; oHrsm;? wD;cwfoHrsm;jzifh pD-nHNyD; tifrwef pdwfvIyf&Sm;p&maumif; onfh uuGuf jzpfonf?awm&kdif;om;aumifowfyGJESifh"g;okdif;tu csKd;aoonf awmeuftvGef xlxyf onfh aojzpfojzifhusm;? awm0uf?0uf0Hponfhawm&kdif;wd&dpämefrsm; orif? &,f?pkdif?ajymif ponfh om;aumifMuD;rsm;tvGefaygrsm;onf?vltkyfjzif aw-macsmufí aomfvnf;aumif; ?wukd,fawmfjzifhaomfvnf;aumif;awmxGuf avh&SdMuonf/ awm au-mif tMuD;MuD; &vSsif &Gmr0ifcifawmifukef;wae&mrS&GmzufodkUaoewfajymif;vSnfhum tcsufaygif;rsm;pGm aoewf ypfazmufNyD; awmaumiftMuD;MuD; &aMumif; tcsufay;Muonff/xkdtcg &Gmom;rsm; onf aoewfoHvm&mzufqDodkU uokwfu,uf ajy;jyD;oGm;a&mufMudKqdkMuonf? trJaumif&ol tdrfodkU tom; tm;vHk;o,fay;&NyD;vlMuD;rsm;u tom;rsm;udktdrfwdkif;nDwlnDrSs a0iSay;&onf? xdkUaemuftdrf&Sif rS trJaumif taumifMuD;vSsifMuD; ovdk tdrfarG; EGm;aemuf? 0uf ukdowfjyD; *kPfjyKyGJvkyf&onf? oufqkdif&maqGrsKd;rsm;u acgtdk; wvHk;? ESpfvHk;jzifhvma&muf *kPfjyKay;Muonf? xkdyGJrsKd; twGuf "g;okdif; u&mwGifom;aumifMuD;&zl;olrsm;u rdrd-wdkU tpGrf;tp? “igonfusm;b,fESaumif? 0uf0H b,fESaumif?pdkif? ajymif b,fESaumif &zl;on"ponfjzifh MuHK;0g;NyD; uMuonf?wu,fha,musFm;aumif;wdkuyGJ [kvnf; qdkEdkifonff/ xkdyGJrsKd;wGif rkqkd;tvkyfruGsrf;usifolrsm; ucGifh r&Sday/rsKd;EG,fpk aygif;pkHaom csif;vlrsKd;rsm;rwlnDaom &kd;&myGJvrf; owifwkdif;wGifcsKd;csif;wkdU &kd;&m "g;okdif;tuonf r&Sdrjzpf r&kd;Ekdifaom&kd;&m"g;okdif; tuyifjzpfonf/tifrwefpdwf0ifpm;p&m?&ifxdwfbG,f&maumif;onfh tcs,fto rygaom&kd;&m,Ofaus;rItu [k qkd&rnf/txl;ojzifh ,aeU jynfwGif;jynfy&Sd csif;wkdif;&if;om;rsm;u ESpf pOf azaz:0g&Dv20 &ufwGif usif;yNrJjzpfonfhhcsif;trsKd;om;aeU wkdif;wGif csKd;&kd;&m"g;okdif;tuonf yGJMunfh y&dowfpdwft0ifpm;qkH; &kd;&m,Ofaus;rItu tjzpf ae&m ,lpjrJyifjzpfonf/jcKHygu þ &kd;&mtuonfa,muFsm;aumif;wkdU pGrf;&nf?a,musFm;aumif;wkdU pdwf"gwfrsm;ukdazmfxkwf onfh tEdkifrcHt&SLH;ray;onfhoabmukd aqmifaom xdef;odrf;jrwfEkd;tyfonfh csKd;csif; wkdU&kd;&m tu yifjzpf ayawmhonf/
 11. 11. News Journal Khonumthung | 11June 2013 | Vol.1 No.2 NATIONAL NEWS arv 20-21 &ufaeU&efukefjrdKU? uefawmfMuD; [dkw,fjzpfonfh Place Ho-tel wGif usif;yjyK vkyfonfh kwd, tMudrf rDD,mnDvmcHwGif wdkif;&if;om;rDD,mrsm;wufa&mufrI enf;yg;jyD; wdkif;&if;om; rDD,mudpö aqG;aEG;rIvnf; r&SdaMumif; od&onf/ “DnDvmcHrSm wdkif;&if;om; rDD,mudpöaqG;aEG;zdkUwckwavrSrygyg bl;? tJgaMumifh wdkif; &if;om; rDD,mudpöudkvnf; raqG; aEG;jzpfbl;”[k cdkElrf;xkefowif;XmerS t,fDwmjzpfol udkqef;oJ uajymonf/ ,if;rDD,mnDvmcHwGif jyefMum;a&;0efMuD;Xme OD;atmifMuD;tyg t0if at*sifpD? EdkifiH wumrS rDD,mrsm;? oufqdkif&m Xmeqdkif&m0efxrf;rsm;? oufqdkif&m owif;Xmersm;rS owif;axmuf? t,fDwmrsm;ESifh{nfh onfawmf pkpkaygif; 369 OD; yg0ifwufa&muf cJhaMumif; od&onf/ wdkif;&if;om;rDD,mrsm;rS rGef? &cdkif? u&if rDD,mrsm;wufa&mufcGifh&&SdMujyD; csif;owif; Xmersm;rS cdkElrf;xkef owif;? The Hakhapost ESifh Chin world Media rsm;rSwOD;pD wufa&muf EdkifaMumif; od&onf/ 2013ckESpf tdE´d,EdkifiH umvuwm;jrdKUwGif zJGUpnf;xm;onfhEdkifiHwumjrefrmowif; tzJGU wGif wdkif;&if;om; rDD,mrsm;jzpfMuonfhvGwfvyfaomrGefowif;at*sifpD? ucsifowif;Xme? ukvm;wefowif;Xme?uEÅm&0wDwdkif;(rf)? a½T[oFm owif;Xme? Karen Information Cent-er (autdkifpD)? ckdElrf;xkefowif;Xme? rZÑdrowif;Xme? ed&Oö&mowif;Xme?owif;ESifhrDD,muGef,ufESifh oSsrf;oHawmfqifh owif;Xme (11)zJG h yg0ifMuonf/ nDvmcHwGif jrefrmEdkifiH Drdkua&pDtajymif;tvJtwGif; rDD,m atmifjri frI?tcuf tcJ ESifh a&SUqufvkyfaqmif&rnfh tajctaersm; udk aqG;aEG;cJhMujyD;EdkifiHwumjrefrmhowif;(bDtJeftdkif) rS cdkElrf;xkefowif;Xme t,fDwmu Media, Peaceand Conflict ESifhywfouf onfh tajctaeudkaqG;aEG;cJhaMumif; od&onf/ 2013ckESpf {jyDv 25 &ufaeUrS 27 &ufaeUtxd armfvjrdKifjrdKU px&if;[dkw,frSm usif;y jyKvkyfonfh yxrtMudrf wdkif;&if;om; rDD,mnDvmcHwGif vGwfvyfpGm ajymqdkcGifhudk tajccHjyD; EdkifiHwum pHEIef;ESifh tnD rDD,may:xGef;vma&;ESifhtJD OyarSm wdkif;&if;om; rDD,m zGHUNzKd;vmap&efESifh wdkif;&if;om;rDD,mrsm; zGHUjzKd;a&;udk vufwGJulnDoGm;&ef? wdkif;aoMuD;ESifh jynfe,frsm;utpdk;&rsm;ESifh aowGif; yHkESdyfowif;? a&D,dk? &kyfoHrsm;? owif;rDD,mwdk;wufa&; vkyfief;udk vGwfvyfpGm aqmif&GufcGifh ay;&ef xkwfjyefcJhMuonf/ odkUaomf jrefrmEdkifiHtpdk;& jyefMum;a&;0efMuD;XmeuOD;pD;usif;yonfh kwd,tMudrf rDD,m nDvmcHwGif wdkif;&if;om;rDD,mudpöaqG;aEG; &ef ryg&Sdjcif;onf wdkif;&if;om;rDD,m rsm; wdk;wufa&;zHG h jzKd;a&; twGuf t[efUtwm;wckjzpfvmEkdifaMumif; okH;oyfMuonf/ kwd,tMudrf rDD,mnDvmcHwGif wdkif; &if;om;rDD,m wufa&mufrIenf; vGefcJhonfh arv aemufqkH;ywfü okH;&ufMum jrpfMuD;em;jrdKUwGifaqG;aEG;cJhjyD; jzpfonfh ucsifvGwfajrmufa&;tzJGU ESifh jrefrmtpdk;& jidrf;csrf;a&;udk,fpm;vS,frsm; jrpfMuD;em;jrdKUrSmyif jyefvnfaqG;zdk h&SdaMumif; od&onf/ kwd,tMudrf aqG;aEG;yJGudk rMumcif ucsifjynfe,f jrpfMuD;em;jrdKUrSmjyefusif;y&ef &SdaMumif; jidrf;csrf;a&; tusKd;awmfaqmif OD;vSarmifa&T ajymMum;csufudkudk;um;jyD; AGDtdkat jrefrmydkif; tifwmeuf pmrsufESmwGifaz:jyxm;onf/ ucsifvGwfajrmufa&; tzJGUESifh tpdk;&ppfwyftMum; tjyeftvSefypfcwf rIrsm;udk &yfpJa&; oabmwl-rI &&SdEdkif&ef þaqG;aEG;yJGudk jyefvnfusif;yjyKvkyf oGm;rnfjzpfaMumif; od&onf/ yxrtMudrf jrefrmtpdk;& bufrS jynfaxmifpk0efMuD; OD;atmifrif;OD;aqmifonfh jidrf;csrf;a&; ukd,fpm;vS,ftzJGUESifh ucsifvGwfajrmufa&;tzJGUacgif;aqmif kwd, ppfOD;pD;csKyf AdkvfcsKyf *Grfarmf tzJGUwdkU awGUqHkaqG;aEG;yJGwGif vkH;0 typftcwf&yfpJa&; r[kwfbJ wdkufyJGrsm; avsmhusapa&; tygt0if EdkifiHa&;aqG;aEG;yJGrsm;jyKvkyf&ef qdkonfh oabmwlnDcsuf 7 csufudk vufrSwfa&;xdk; cJhjcif;jzpfonf/ yxrtMudrf ESpfbuf udk,fpm;vS,frsm; awGUqkHaqG;aEG;cJhtjyD;ucsifjynfe,ftwGif; tpdk; &wyfESifh ucsifvGwfajrmufa&; wyfrawmft-Mum; ypfcwfrI ododomom avsmhusoGm;onf[k qdkEdkifaomfvnf; ucsifjynfe,fta&SUajrmufbufürl wdkufyJGrsm; tenf;i,f&Sdaeao;aMumif; od&onf/ odkUaomf ucsifvGwfajrmufa&;tzJGUu EdkifiHa&;aqG;yJG az:aqmifEdkif&efjyif qifaepOfwGif jrefrm tpdk;&bufu ucsifjynfe,ftwGif;ppfwyftiftm;wdk;jyD; wyfcsxm;onfrsm;udk qufvufvkyfaqmifaeaMumif; KIOajymcGifh& OD;vmeef ajymMum;csufudk udk;um;jyD; ADGtdkat uaz:jyxm;onf/ jynfaxmifpktqifh jidrf;csrf;a&;az:aqmifa&; aumfrDwDESifhucsifvGwfajrmufa&;tzJGUwdkUonf vGefcJhonfh 2012ckESpf rS pwifum ESpfbuf-ppfwyfrsm; typftcwf&yfpJa&; tygt0if jirf;csrf;a&; aqG;aEG;yJGrsm;jyKvkyfEdkif&efw&kwfEdkifiH a&TvDjrdK hü 7 Mudrfwdkifwdkif aqG;aEG;jyD;jzpfonf/ arv aemufqkH;wGif aqG;aEG;onfh ucsifjynfe,f jrpfMuD;em;jrdKUrSmaqG;aEG; cJhonfh 8 Mudrfajrmuf aqG;aEG;rIjzpfjyD; ,ckaemufqkH;awGUqkHyJGrS ppfrSef onfh jidrf;csrf;a&;ESifh jynfwGif; ppf&yfpJa&;wdkUtwGuf ESpfbufoabmwl-nDrI rsm; &&SdEdkif&ef ucsifvlxkrS vkdvm;aeMujcif; jzpfonf/ ESpfbuf ppfyJGaMu-mifh ppf ajy; ku©onf (1) odef;cefU wdrf;a&Smifykef;atmif;aeqJ jzpfaMumif; od&onf/ucsifNidrf;csrf;a&;aqG;aEG;yGJ rMumcif xyfrHusif;yrnfKHONUMTHUNG NEWS 8 JUNE tpdk;&wyfeSifh KIA jum;wdkufyGJrsm;jzpfyGm;csdef upí ae&m,lxm;jcif;jzpfjyD; ucsifjynfe,f wif;rmrI ae&m ao tvdkuf vkHjckHa&;tzGJhrsm;udk&xm;vrf;ab;wGifae&mpdyfcsxm;jcif;jzpfonf[kc&D;oGm;aocHrsm;rSajymonf/ ucsifjynfe,f twGif; wdkufyGJrsm;jidrfouf aecsdefjzpf aomf vnf;vkHjckHa&;wyfrsm;ukd avsSmhcsjcif;r&SdyJ tpdk;&wyfrsm;eSifh wif;juyfxm;qJjzpfonf[k &xm;vrf;ab;rS rdk;aumif; aocHwpfOD;ajymonf/ “tckawmh jidrf;csrf; oGm;jyD/ wdkufyGJoH awGvnf;rjum;& awmhbl;/ tpdk;&ppfwyfawGu awmh wdkufyGJp jzpfu wnf;uyJ tJDvdkae&m ,lxm;wm” [kajymonf/ 4if;wyfrsm;csxm;aomae&mwGif wJrsm;xdk;xm;jyD; wyfzGJh0if5 OD; cefhvIyf&Sm;aeonfudkawGh&onf[k c&D;oGm;aocHrsm;ajymonf/reÅav;-jrpfjuD;em;&xm;vrf;wavQmuftpdk;&ppfwyfvkHjckHa&;wif;juyfxm;qJxdkaocHrsm;onf 4if;ppfwyfrsm;vkHjckHa&; csxm;jcif;ajumifh tpdk;&eSifhucsifvTwfajrmufa&;tzGJh KIO wdkufyGJoHrsm;rjum;&aomfvnf;oGm;vm&ef pdk;&drfaeqJjzpfonf[k ajymonf/ tpdk;&jidrf;csrf;a&;azmfaqmifa&;vkyfief;aumfrwD eSifh KIO wkdharv 28-30 xd jrpfjuD;em;wGif awGhqkHaqG;aeG;cJhcsdef wdkufcdkufrIawG avs-mhcsjyD; xyfrH rjzpfyGm;atmifxdef;odrf;jcif;? eSpfzuf udk,fpm;vS,f rsm;yg0i fwJh apmihfjunhfjuD;juyfa&; tzGJh zGJhpnf;&ef rltm;jzihfoabmwlumku©onfrsm;twGuf jyefvnf xlaxmifa&; udpö&yf wyfykdif;qkdif&m wyfae&mcsxm;rIrsm;eJh ywfoufjyD; qufvufndSeIdif; aqmif&Guf&ef oabmwlcJhjuonf/BNI NEWS 7 JUNE
 12. 12. 12 | Khonumthung News Journal June 2013 | Vol.1 No.2NATIONAL NEWS1/ jynfaxmifpk tpkd;&or®w OD;odef;pdef onf vlrsKd;?bmom *kdPf;*PrcGJjcm;yg? trsKd;om;vTwfawmf? jynf olvT-wfawmf ukd,fpm;vS,f? vlxkoab-mxm; qE´ukd av;pm;orIjyKonf/ ukd,fusifhw&m; raumif;wJh vTwfawmfukd,fpm;vS,f?tpkd;& 0efxrf;awGukd ay:wifjzKwfcs&Jonf/jynfe,ftpkd;&0efMuD;csKyf ESifh 0efMuD;tzGJU onf ygwD? yk*¾Kdvfa&;?ao cGJjcm;rI&Sdonf? vTwfawmf ukd,fpm;vS,f?vlxkqE´ukd tav;rxm;yJ olwkdU oabmxm;qE´ukdykdNyD;tav;ay;onf? ukd,fusifhw&m; raumif;aomtpkd;& 0efxrf;rsm; ay:wifta&; ,lrIr&Sd/2/ jynfaxmifpktpkd;&vTwfawmftwGif; ygwD? yk*¾Kdvf? ae&maorcGJyJwef;wlqufqHrI&Sdonf? vTwfawmfukd,fpm;vS,frsm;wifjycsufukd wkduf&kduf ta&;,ltvm;xm;ay;onf/jynfe,ftpkd;&twkduftcH CNP, CPP, ENDPukd,fpm;vS,fawGukdcGJjcm;qufqHonf? tpnf;ta0;wGif aemufwef;rSmxkdifckdif;NyD; olwkdU wifjycsufawG ta&;,lvkyfaqmifay;rI r&Sdoavmuf jzpfaeonf/3/ jynfaxmifpktpkd;&or®w ESifh 0efMuD;wkdU vkyffief;aqmif&GufrI?bwf*suf okH;pGJrI awGukd wDAGD? owif;pm?*sme,fu wqifh vlxka&SUarSmuf csjy-onf? vkyfief;aumfrDwDzGJUpnf;rIu tpvlxk oabmxm;&,lNyD;rS vkyfaqmifonf?jynfe,ftpkd;&vkyfief;okH; bwf*sufaiG ukd vTwf awmfukd,fpm; vS,fawG? jynfolawG a&SUarSmufrSm&Sif;&Sif;vif;vif;rwifjycsif yg?vTwfawmftwGif; ar;cGef;awG ajzMum;rI rjywfom;yg?jynfe,fbwf*sufpm&if;pmtkyf vTwfawmfukd,fpm;vS,fawGray;csifyg? vlxkrSwifjycsufrsm;ukd vTwfawmfukd,fpm;vS,fawGrdwåLray;zkdUwm;jrpfxm;onf? aumfrDwDzGJUpnf;jcif;?a&G;cs,fjcif;rsm;wGif vTwfawmfukd,fpm;vS,f?vlxk oabmxm;r,lyJ wkduf&kduf vkyfaqmifrIaMumifh jyomemrsm; &Sdaeonf/4/ jynfaxmifpktpkd;&vkyfief;wifgrsm;ukd jynfolw&yf vkH;xHowif; pmjzifh aMumfjim ac:,lonf/jynfe,ftpkd;&vkyfief;wifgrsm;ukd vTwfawmfukd,f pm;vS,f? jynfolvlxkxHrcsjyyJaiG&SifaMu;&Sif?aqGrsKd;tokdif;t0kdif;awGukd OD;pm;ay;vkyfaqmifckdif;onf? tao;pdyfukdvTwfawmfukd,fpm;vS,f awGawmif odcGifhr&Sdyg/5/ jynfaxmifpk tpkd;&vTwfawmfwGif jyifqif&efvkdtyfonfhOyarsm; jyifqifMuonf? tpnf;ta0;ukdMum&Snfvkyfonf? jynfyavhvma&;c&D;pOfrsm;vkyfonf? vTwfawmf ukd,fpm;vS,fvpm?armfawmf,mOf tjynfhtpkH ay;onf/jynfe,ftpkd;&bmOyarS ra&;qGJyg? vTwfawmftpnf;ta0;&ufwkdwkdeJUvkyfonf? jynfyavhvm a&;c&D;pOfr&Sd? vTwfawmf ukd,fpm;vS,fvpmenf;enf;ay;NyD;? armfawmf,mOf vkH;0 ray;yg/6/ jynfaxmifpktpkd;&or®w? vTwfawmf OuúX? 0efMuD;tzGJU?vTwfawmfukd,fpm;vS,f tMum; vGwfvyfyGifhvif;pGmtvG,fwul qufqHrI&Sdonf? c&D;pOf?EkdifiHawmftxl;{nfhonfrsm; MudKqkdrIrsm;? qufqHr-Irsm; wGif cGJjcm;rIr&SdyJ yl;wJGaqmif&Gufonf?jynfe,f? NrdKUe,fta&;aqmif&Guf&mwGif oufqkdif&mvTwfawmfukd,fpm;vS,frsm; qE´oabmxm;&,lNyD;rStrdefUxkwf taumiftxnf azmfonf/Drkdua&pD usifhpOfukd av;pm; usifhokH;onf/jynfe,ftpkd;&0efMuD;csKyf? 0efMuD;tzGJUESifh jynfe,fvTwfawmfukd,fpm;vS,frsm;tMum;qufqHrI tvSrf;a0;onf? twl-wuG vkyfief;aqG;aEG;rI? pDrHcefUcGJrIr&Sdoavmufjzpfaeonf? aota&; aqmif&Guf&mwGif oufqkdif&mvTwfawmf ukd,fpm;vS,frsm; wkdifyifrIr&Sdyg?NrdKUe,ftkyfcsKyfa&;rSL awGutp oufqkdif&m vT-wfawmf ukd,fpm;vS,frsm;xH tMuH&,lrIr&Sdyg?Drkdua&pD usifhpOfw&m; jynfe,ftpkd;&uoabm raygufao;[k qkd&rnfom/7/ jynfaxmifpktpkd;&0efMuD;rsm; rdrdukdifwG,faom XmewGif bwf*suf?vkyfief;aqmif&GufrI tmPm tjynfh&Sdonf? vTwfawmfukd,fpm;vS,fwifjycsufrsm;xda&mufonf/ vT-wfawmfOuúX ESifh vTwfawmftmPm jrifhrm;onf/jynfe,ftpkd;&0efMuD; awG bmtmPm rSr&Sd? bwf*sufokH;p&mr&Sd? bwf*sufokH; pGJcGifhvnf; r&Sdo av-mufjzpfaeonf? A[kdeJU 0efMuD;csKyftrdefUcsrSom vkyfief; aqmif&GufcGifh&Sdonf?vTwfawmfukd,fpm;vS,frsm; wifjycsuf xda&mufrIr&Sdyg?vTwfawmf OuúX tmPm enf;yg;vGef;onf/8/ jynfaxmifpktpkd;&vTwfawmf ukd,fpm;vS,frsm; wifjycsuf-awG 0efMuD;eJU wm0ef&Sdrsm;u wkdawmif;aomumvtwGif; taumif txnfazmfonf/jynfe,ftpdk;&vTwfawmf ukd,fpm;vS,frsm; wifjy onfhaqmif&Guf&ef csrSwfNyD;aom vkyfief;rsm;trSefwu,f azmfaqmifrIenf;yg;onf? Oyrm -Saika eJU Fungkah Mum;um;vrf;? TlangpieJU Lungding Mum;um; vrf;twGuf odef; 40 pDaxmufyHHha&;vTwfawmfqkH;jzwfcsuf wESpfMumNyD?Fungkah &Gm tkyfcsKyfa&;rSL;a&G;cs,fa&; t&Iyft&Sif;Oyat& ta&;,lay;&ef vTwfawmf tpnf;ta0;wifjycsuf ,aeUxd taumiftxnfrazmfyg/jynfaxmifpktpkd;& ESifhjynfe,ftpkd;& vkyf&yfEIdif;,SOfjcif;Pu Lal Maung Cung ( MLA)BNI NEWS 8 JUNE oHvGifta&Shydkif; rdkif;qwfc&dkif rdkif;wkHjrdkhe,ftwGif; tajccs vIyf&Sm;aeonhf trSwf 171 ppfaoawmifydkif; 0 wyfzGJh eSihf jrefrmppfwyfwdkhjum;ppfa&;wif;rm vsSuf&Sd aomajumihf eSpfbufwyftjydkif tiftm;jznhfae ajumif;pkHprf;od&Sd&onff/ 2013 *sGef 7 &uf aemufqkH;xm;í aw-mifydkif; 0 wyfzGJhrsm; ajrmufydkif;wdkh wyf&kyfjyef&eftpdk;&wyf u &mZoHay;xm;ajumif;? odkhaomf *sGefv2 &ufaeh awmifydkif;0 tpnf;ta0; usif;y&mwGifwyf&kyf jyefa&;udpö aqG;aeG;jcif;vkH;0r&SdcJhajumif;? xdkhajumihf tpdk;&wyf &mZoH twdkif; 0 wyfzGJhrSwyf&kyfjyefjcif; r&Sdaomajumihf tpdk;&wyfu oH-csyfumum; 14 pD; vltiftm;tjynhf wif aqmifonhf ppfum;juD; 10 pD;udk wmcsDvdwfjrdkhrS (rdkif;wkH?rdkif;qwf) rdkif;wkrf; rdkif; uef;? xdk rSawmifydkif; 0 Xmecskyf buf tiftm;jznhfjcif;jzpfekdif aju-mif; aotwGif; owif;&yfuGufu qdkonf/ þuJhodkh ppfa&; wif;rmvm&jcif;rSmjrefrmppfwyf wyf&if; 3&if;uawmifydkif;0 wyfzGJh &mbmpdkufcif;rsm;tm;arvaeSmif;ydkif;u odrf;ydkufvdkufjcif;rS pwifv-majumif; okH;oyfolrsm;u vnf; ajymonf/ “jrefrmppfwyfu 0 wyf&Jh&mbmpdkufcif;juD;qDudk tiftm;tvkH;t&if;eJhwdk;0ifw,f/ 0 bufu aemufqkwfay;vdkufawmhaoewf wcsufav;rS razmufvdkuf&bJ&mbmpdkufcif;juD;udk Armwyfu odrf;ydkufvdkufw,f?tJovdkaemufydkif; 0 u xdkif;e,fpyfwajumvkH;rSm tiftm;toihfjyifqif ae&m ,lxm;aew,ftck” [k 4if;u qufajymygonf/ &mbmpdkufcif;twGuf ykHygusifjrdkhe,fcGJtm;udk;&onhf erhfcJrfacsmif;tm; 0 wyfzGJhrSjzwf,loG,fwef; &m vlxku aomufokH;a&?v,f,moHk;a&r&SdonhftwGuftmPmydkif rsm;xHwdkifjum;cJhzl;onf/ xdkwdkifjum;rIajumifh 0&mbmjcHudk jrefrmtpdk;&wyfu oGm;a&mufodrf;ydkufvdkufjcif;jzpfonf[k aocHrsm;uajymonf/ ,ckppfwif; rmaecsdefwGif 0jynfaoG; pnf;nDnGwfa&;wyfrawmfonfw&kwfedkifiHrS ppfwdkuf&[wf ,mOfrsm;wihfum;rsm; oHcsyfumum;rsm; 0,f,l&&Sdonf[kowif;xGufay:aecsdef? 0acgif;aqmif rsm;u 0e,ftm; osSrf;jynfe,frS cGJxGufjyD; aejynfawmf-vufatmufcH oD;oehf jynfe,fwnf axmifcGihfjyk&efawmif;qdkaecsdefeSifhvnf; wdkufqdkifaeonf/0wyfzGJheSihfppfa&;wif;rmrIajumihftpdk;&wyfoHcsyfumum;10pD;ausmftiftm;jznhf
 13. 13. News Journal Khonumthung | 13June 2013 | Vol.1 No.2 WORLD NEWS qD;&D;,m;tpdk;&wyfu twdkuftcH-wyfzJG hrsm;eSifh tpkd;&wyfrsm;tjum; jzpfyGm;aeaomvufeufudkif y#dyu© rsm;wGif "gwkvufeu-frsm; tokH;jykcJhonf[k jyifopftpdk;&u ,kH jun-fjyD; ppfa&;qdkif&m vIyf&Sm;rIrsm; tygt0if jynfwGif;ppfudktqkH;owfap&ef aqG;aeG; yJG wpf&yf jykvkyfoGm;rnfjzpfonf/ þaqG;aeG;yJG wpf&yf jzpfay:vmap&eftwGufjyifopftpdk;&rS aqmif&Guf taumiftxnfaz:oGm;rnfjzpfajumif; t*Faehü jyifopfedkifiH edkifiHjcm;a&;0efjuD;Xmeu ajymjum;jcif;jzpfajumif;jr0wD tifwmeuf pmrsufeSmwGif az:jyxm;onf/ qD;&D;,m;tpdk;&eSifh 4if; taygif;tygwdk honf,if;odk h"gwkvufeufrsm; tokH;jykjcif; ajumifh ab-mifukd ausmf vGefaejyDjzpfajumif;? ,if;twGuf jyifopf?qD;&D;,m; "gwkvufeuf tokH;jykrI udpöwkef hjyefzdk h aqG;aeG;rnf tpöa&;ESifh ygvuf-pwkdif; tMum;jzpfyGm;aeonfhy#dyu©tay: jidrf;csrf;a&; jyefvnfwnf aqmufEdkif&ef &nf&G,fjyD;EdkifiHwum nDvmcH wpf&yfudkw&kwfEdkifiH? abZif;jrdKUwGifusif;y jyKvkyfrnfjzpfonf/ vrnfhtywf 18 eSifh 19&ufae htwGif; Sofitel Wanda[dkw,fwGif jyKvkyfrnfh nDvmcH wGiftpöa&;eSifh ygvufpwdkif;tMum;jzpfyGg;aeonfh jyoemudk EdkifiH-wumrS rnfodkUudkif oG,f&rnfudkaqG;aEG;oGm;rnfjzpfaMumif; ZGef v(5) &ufaeUxkwf ukvor*¾ xk-wfjyef csufwGifaz:jyxm;onf/ ygvufpwdkif; t cGihft a&; qdkif&m ukvor*¾ aumfrwD wpf&yf arwÅm&yfcH csuft&eSpfEdkifiH jidrf;csrf;a&; twGuftm;ay;ulnD a&;qdkif&m nD-vmcHukd ukvor*¾rS MuD;rSl;jyD;usif;yoGm;rnfjzpfaMumif; od&onf/ nDvmcHudk SofitelWanda [dkw,f (7)xyf wGifusif;yjyKvkyfrnfjzpfjyD; nD-vmcH usif;yonfh tdrf&SifEdkifiHrStqifhjrifh udk,fpm;vS,fupmwrf;zwfMum;oGm;rnfjzpfonf/nDvmcHwGif ukvor*¾ taxGaxGtwGif;a&;rSl;csKyf befuDrGef;vnf;w&kwfEdkifiHwGif tpöa&;-ygvufpwdkif; ta&;nDvmcH wpf&yfusif;yrnff;KHONUMTHUNG NEWS ygupöwef EdkifiH-wGif 0efjuD;csKyf wm0ef (3)judrf xrf;aqmifrnfh yxrOD;qkH;0efjuD;csKyf tjzpf Nawaz Shar-if onf ZGefv (7) &ufwGifusrf;opöm usdefqdkvdkufjyDjzpfonf/ ygudpöwefEdkifiH tpövrft-mbwfjrdKUwGif or®w Asif AliZardari u OD;pD;usif;yjyKvkyfonfhusrf;usdefyJG tcrf;tem;wGift p d k ; & w m 0 e f & S d o l r s m ; ?ppfwyft&m&Sdrsm;ESifh oufqdkif&moHwrefrsm;a&S harSmufwGifusrf;opöm usdefqdkjcif;jzpfonf/ vGefcJhonfh arv (11)&ufaeUu pwifjyD; usif;yjyK vkyfcJhonfh taxGaxGa&G;aumufyJGwGifygupöwefrlqviftzJGcskyf utEdkif&&SdcJhonf/ Nawaz Shar-if onf 4if;ygwDrS tEdkif&&SdjyD;aemuf ygupöwef vTwfaw-mfu 0efMuD;csKyf wm0efxrf;aqmif&efa&G;cs,fcH& oljzpfonf/ 0efMuD;ae&mrsm;wGifwm0efxrf;aqmifrnfh yk*¾Kdvfrsm;trnfudk ygupöweftpdk;&uw&m;0if xkwfjyef jcif; r&Sdao;aomfvnf; b@ma&;0efMuD;XmeKHONUMTHUNG NEWSygupöwef 0efjuD;csKyftjzpf Nawaz Sharif usrf;opömqdkwufa&mufrnfjzpfaMumif;od&onf/ t a r & d u e fEdkifiHjcm;a&;0efMuD; *Gsefu,f&Donftpöa&;-ygvufpwkdif;ESpfEdkifiHtMum; aqG;aEG;yGJrsm; jyef vnfpwifEdkifa&;twGuf arv 23&ufaeUwGif tpöa&; t&m&SdMuD;rsm;?ygvufpwkdif; acgif;aqmifrsm;ESifhoD;jcm; awGUqHk aqG;aEGcJhonf/ xdktjyifh u,f&Donfygvufpwkdif; or®w rmrGwftbwfpfeSifh &mrmvmjrdKUü arv23 &ufwGifvnf; aeUv,fpmtwlpm;í awGUqHkcJhao;onf/ tpöa&;taejzifhjidrf;csrf;a&;aqG;aEG;yGJrsm;ukd jyefvnfpwif&efqe´&Sdonf[k *Gsefu,f&DESifh rawGU-qHkcif tcsdefüyif aewef,m[ku ajymMum;cJjyD;jzpfonf/ ygvufpwkdif; or®w rm-rGwftbwfpfESifh tpöa&;0efjuD;csKyfbif*srif aewef,m[kwkdUonfw&kwfacgif; aqmif opfrsm;ESifhawGqHkaqG;aEG;&ef rMum-rDu w&kwfEdkifiHokdU oD;jcm;pDvma&mufcJ hMujyD;aemufta&SUtv,fykdif; aoqdkif&mukvor*¾ nDvmcHudk w&kwfEdkifiHüjyKvkyf&ef vrf;yGifhoGm; jzpfaMu-mif; yDwDtdkif uaz:jyxm;onf/&mxl;udk Nawaz Shar-if orD;ESifh vufxyf,lolMr. Dar tm;wm0efay;cefUtyfbG,f&Sdajumif; The Time ofIndia owif;pmwGifaz:jyxm;onf/ Nawaz Sharifacgif;aqmifaom ygupöwefrlqvif tzJGUcsKyf onf 272ae&m&Sdonfhteuf 126 ae&m&&SdjyD; tEdkif&&SdcJhjcif;jzpfonf/Paskistan Peoples Party(PPP) ygwDu 31 ae&m &&Sdumkwd,ae&m &&Sdonfh ygwDjzpfonf/ ,ck ygupöwef0efMuD;csKyfjzpfvmol NawazSharif onf 1990 rS 1993txd 0efjuD;csKyf wm0ef,laepOftusihfysuf jcpm;rI pGyfpJGcsufaMu-mifh wm0efrS eIwfxGufcJh&ol jzpfjyD; 1997 ckeSpfü aemufwMudrf0efMuD;csKyf wm0ef,lcJholjzpfonf/olonf 0efMuD;csKyf wm0ef 2 eSpft-Mum xrf;aqmifjyD;aemuf ppfwyfutmPmodrf;z,f&Sm;cHcJh&oljzpfonf/ xdkUtjyif 1998ckESpf wGifygupöwef 0efMuD;csKyfwm0efxrf;aqmifcJhonfh Nawaz Sharifonf yxrOD;qkH;ygudpöwefEdkifiHtPkjrK prf;orf; ypfvTwf&eftrdef hay;cJholvnf;jzpfonf/tar&duefeSifh jAdwdef edkifiHwdk hu aqG;aeG;usif;yrnfjzpfjyD;rnfodk hwkef hjyefrnfudk enf;vrf;rskd;pkHjzifh aqG;aeG;oGm;&ef &Sdajumif; jyifopfedkifiH? edkifiHjcm;a&;0efjuD;Xmeavm&efhaz;bD;,ufpfu jyifopf edkifiH &kyfoHvdkif;wGifjykvkyfcJhonfh ar;jref;wGif ajymjum;cJhonf/ qufvufjyD; qD;&D;,m;ü "mwkvufe uf rsm;odkavSmif odrf;qnf;xm;aom ae&mrsm;udk ypfrSwfxm;wdkufcdkufonfh vufeufudkif vIyf&Sm;rIrsm; tygt0iftiftm;oHk;í wHkhjyefjcif;&Sd? r&Sdudk ¤if;aqG;aeG;yGJü qHk;jzwfoGm;rnfjzpfajumif; ¤if;u qufvuf ajymjum;cJhonf/ xdk haemuf qD;&D;,m; twdkuftcH wyfzGJhrsm;udkwkdufcdkuf&mwGif toHk;jykcJhonfh "mwkvufeuf[k,lq&onfh tpdwftydkif; erlemrsm;udk jyifopfedkifi-Hu prf;oyfppfaq;vsuf ajumif;? ,if; prf;oyfppfaq;csufrsm;t& qD;&D;,m; tpdk;&onf "mwkvufeufrsm;udktjudrfaygif;rsm;pGm toHk;jyk cJhonfudk avhvmawGh &Sd-cJhajumif; tpD&ifcHpm wpfapmifwGif ajymjum;xm;onf/ jAdwdefedkifiHonf qD;&D;,m;wGif "mwk-vuf eufrsm; tokH;jykonfh taxmuftxm;rsm; &Sdae-rItwGuf tvGeftrif; pdk;&drfvsuf&SdjyD; ,if;uJhodkhpGyfpGJrIrsm;twGuf pkHprf;ppfaq;rI tjynfhtpkHudk tvsiftjrefjykvkyf&rnf[k jAdwdefedkifiHjcm;a&; 0efjuD; 0DvsH[d*fuvGefcJhonfh tywfu *sD-8 0efjuD;rsm; tpnf;ta0;udkjyefvnfaqG;aeG;pOf ygvDreftrwf rsm;tm; ajymjum;cJhonf/ olu ukvor*¾ twGif;a&;rSl;cskyfpGyfpGJrIrsm;twGuf pkHprf;ppfaq;rIrsm; jykvkyf&ef ajun-mcsufudk judkqdkajumif;eSifh qD;&D;,m; tpdk;&taejzifhpkHprf;ppfaq;rIrsm;udk tjynfht0 yl;aygif;ulnDjyD;aotm;vkH;odkh oGm;a&mufpkHprf;jcif;udkcGifhjyk&rnf[k yefjum;vdkajumif;vnf; ajymcJhonf/
 14. 14. 14 | Khonumthung News Journal June 2013 | Vol.1 No.21/ &kyfykdif;qkdif&mzHGYNzdK;&ef rdcifbmompum; ta&;ygykH/ (PhysicalDevelopment) uav;i,frsm;onf tNrJwrf;ukd,fcE¨mt&yftarmif;? ukd,fvkH;ukd,fxnfESifh tav;csdefrsm; wkd;wufzHGYNzdK;ae&rnf jzpfonf/ þokdY aumif;rGefpGmBuD;rm;zHGYNzdK;Ekdif &ef aumif;rGef oifhjrwfaomtpm;t pmrsm;? ukd,fvuf vIyf&Sm;upm;jcif;rsm;? tc-sdefrSDESifh tcsdef rSefjyKvkyf okH;aqmif&ef vkdtyfygonf/usef;rm a&;aumif;NyD; a&m*g? toufab;tEå&m,frsm;rS uif;a0;í vkHNcHKrI&Sdae&efvnf; vkdtyfy-gonf/ þt&m tm;vkH;twGuf oGef oifvrf;nTef rI?tkyfxdef;apmifha&SmufrIvnf;tNrJwrf;vkdtyfaeygonf/4if;t wGuf rdbrsm;ESifh pOfquf rjywf qufqHEkdif&efrdcifbmompum;wwfuGsrf;zkdY vkdtyfaeygonf/2/ pdwfykdif;qkdif&mzHGYNzdK;wkd;wuf&ef rdcifbmompum; ta&;ygykH/ (In-tellectual Development) tawG;tac:ESifh bmompum; onf quf-pyf vSsuf&Sdaeygonf/ vlonf rdrdtawG; tac:tm;bmomp um;jzifh azmfjyavh&Sdygonf/ pum;rajymEkdifvSsiftawG;tac:vnf; zHGYNzdK;rI&Sdoifhoavmuf r &SdEkdifyg/awG;ac: EkdifpGrf;? ykdif;jcm;a0zefEkdifpGrf;? taumif; tqkd;a0zefqkH;jzwfEkdifpGrf;? pdwful;EkdifpGrf;ESifh rSwfnPfrsm;onfvlom; üzHGYNzdK;wkd;wufae &rnf jzpfonf/ 4if; pdwfykdif;qkdif&mzHGYNzdK;wkd;wufrI&SdEkdif&ef u av;i,frsm;onf olwyg; tawG;tac:? ajymqkdaompum;teuf t"dyÜg,fem;vnfNyD;rdrdukd,fwkdif awG;ac: ? ajym qkdEkdifpGrf;&SdrSom zHGYNzdK;wkd;wufEkdifrnf jzpfygonf/3/ vlrIa&;qkdif&mzHGYNzdK;wkd;wuf&ef rdcifbmompum; ta&;ygykH/ (So-cial Development) vlrsKd;wkdif;? ,Ofaus;rIwkdif;ü trGeftjrwfxm;aomt&mrsm; &SdMuygonf/ rsm;aom tm;jzifh arwåm?orm"d? *kPf odu©m? tMuifemw&m;? onf;cHjcif;w&m;?owåd? ZJG0d&d, pojzifh &SdMuygonf/ 4if; t&mrsm;tm;rdrd rdcifbmompum;jzifh xdrdpGmazmfjyEkdif-NyD;? rdrd tokdif;t0kdif;rS vufawGYusifhMuefae xkdifumuav;ol i,frsm;tm; xda&muf pGmay;a0EkdifrI&SdNyD;?4if;rSuav;oli,frsm;onf rdrdrSDwif;aom vlYtzJGYtpnf;rSjyefvnfrSD ckdtm;xm; avmufaom yk*¾dKvfBuD;rsm;tjzpfykdrkdarG;xkwfay;Ekdifygonf/ xkdYjyif rdrdrSvnf;tjcm;olrsm;tm; jyefvnf rSsa0Ekdifygonf/4/ pdwfcHpm;csufqkdif&m zHGYNzdK;wkd;wuf&ef rdcifbmompum; ta&;ygykH/(Emotional Development) ukd,fcEmtpdwftykdif;rsm;? tm&kHaMumrsm;?pdwfykdif;qkdif&mESifh tawG;tac:ykdif;qkdif&mrsm;?om rmeftaetxm;rS tajctaew&yfokdYajymif;vJoGm;aomtcg pdwfcHpm;rI (Emotional Feel-ing) jzpfay: vmapygonf/ arwåmw&m;? tMuifemw&m;?trsufago? rkef;wD;rIESifh taMumufw&m; rsm;onf pdwfcHpm;rI aMumifhjzpf ay:vmaom t&mrsm;jzpfMuygonf/pdwfcHpm;rIonf tjyKoabm aqmifNyD; vlYb0w ckvkH;tm;yJhjyifxdef; odrf;ay;Ekdifaom pGrf;tif&Sdygonf/ okdYaomftysufoabm aqmifNyD; yJhjyifxdef;odrf; oGm;ygu ysufpD;&mysufpD;aMumif;vJ zefwD;Ekdifygonf/ Oyrm arwåmw&m;onf aysmf&TifESpf oufzG,f aumif;aom tdrf axmifwckzefwD;ay;Ekdif ovkd arwåm w&m;aMumifh azmufjyefrIjzpfay:apNyD; tdrfaxmif NydKuJGrIvnf; zefwD;Ekdif ygonf/rdrdaexkdifaom vlYtzJGYtpnf;rS vufcHEkdifrItwkdif;twmabmiftwGif; pdwfcHpm;rIukd xdef; odrf; csKyfwnf;NyD; aexk-difwwf &ef vkdtyfyg onf/4if; twGuf rdcifbmompum;rSrsm;pGmt axmuf tuljyKEkdifygonf/ rdcifbmompum;rwwf uGsrf;cJhaomolonf vlrsm;aysmfcsdefESifh 0rf;enf;aecsdefrsm; rcJGjcm;wwfawmhyJ ywf0ef; usifESifh vkdufavsmnDaxGpGm raewwfrxkdif wwf jzpfae yg awmhrnf/5/ pm&dwåESifh pdwf"gwfykdif;qkdif&m zHGYNzdK;wkd;wuf&ef rdcifbmompum;ta&;ygykH/ (Moral and Spiritual Development)vlrsKd;wkdif;bmomwkdif;wGif pm&dwåESifh ywfoufít,ltqukd,fpD&SdMuNyD;? 4if; twGuf pHcsdefpH nTef;rsm;vnf;owfrSwfavh&Sdonf/ rdrdwkdY&ifaoG;i,frsm;tm;ukd,fusifhw&m;? pm&dwåESifh ywfoufí pHcsdefpHnTef;rSD&ef?olrsm; av;pm;Munfnkdvmap&ef BudK;pm;oifMum;ay;avh&Sdonf/ vlom;rsm;zHGYNzdK;wkd; wuf&ef jyi-fytqif;o@mefwpfckwnf;ESifhrvkHavmufyJtwGif;o@mef? pdwf"gwf? pdwf0dnmOf? pdwf qE´rsm;vnf; tjyK oabmaqmifaom ajymif;vJzHGYNzdK;rI&Sd&ef txl;vkdtyfygonf/ pm&dwåESifh pdwf"gwfykdif;qkdif&moifMum;&mwGif uav;oli,frsm;onf aeYpOfESifh trSs ae&m wkdif;rSoif,l& avh&Sdonf/ trsm;tm;jzifh rdom;pktwGif;rdb? nDtukdarmifESrrsm; rS aomf4if;? ausmif;üq&m? q&mrrsm; ausmif;aezuftazmfrsm;rS aomf4if;?&yf&GmtwGif; vlrItokdif;t0kdif;acgif;aqmifrsm;rS aom-f4if;? bk&m; ausmif;uefrsm;rS &[ef;oHCm? bk&m;vlBuD;?bmoma&;acgif;aqmifrsm;rS aomf4if;? pOfqufr-jywf oifMum; vufcHae& rnf jzpfonf/ þok-dY oifMum;&mü uav;oli,frsm; em;vnfvufcH &kHESifhatmifjrifrI r&&SdEkdifyg/ ESvkH;om;xJü aocsm*Ceuem;vnfoabmaygufvufcHusifhokH;EkdifrSom atmifjrifEkdifrnfht&mrsm;jzpfaom aMumifh þtajctaexdoifay;&eftjcm;bmompum;jzifh ayguf a&mufrIr&SdEkdifbJ rdcifb-mom pum;jzifh om oifMum;ay;&ef vkdtyfaeygonf/6/ wDxGifBuHqrIpGrf;tifzHGYNzdK;wkd;wuf&ef rdcifbmompum; ta&;ygykH/(Development of Creative ability) uav;oli,frsm;wGif arG;&myg?yg&rDwckukd,fpD &SdMuonf[k ynm&SifwcsKdUrS ,lq-vuf cHaeqJ jzpfonf/ þokdY vufcHEkdif&eftcsKdUaomuav;i,frsm;wGif wae&müxl;cGsefaomyg&rD? txkH0goem rsm; trSefwu,fvnf; &SdaeMuy-gonf/ Oyrtm;jzifhwifjy&vSsif yef;csD? yef;ykt&mü4if;? vufrItwwf ynmt&mü 4if;? pufrIt ww-fynmü 4if;? pmay? uAsmESifh oDcsif;rsm;a&;pyfoDukH;&mü4if;? taet xkdifoefY&Sif;oyf&yfaomt&mü 4if;?olrsm;wumxuf ykdrkdxl;jcm;ajymifajrmufpGm vkyfaqmi-faexkdif wwfMuygonf/ þ okdYaom xl;jcm; onfhyg&rDrsm;tm; “ wDxGifBuHqrIpGrf;tif ” (Creativeability) ü NcHK ikHxnfhoGif;azmfjyavh&Sdygonf/ txkH?yg&rD&Sd aom uav;i,frsm;tm; rdrdwkdYyg&rDtvkdufoifhawmf aomq&maumif;rsm;ESifh qufvuf oifMum;ay;jcif; tm;jzifh BuD;rm;aom b0atmifjrifrI &&SdEkdify-gonf/ xkdokdY oifMum;ay;&mwGifvnf; rdrdemt;vnf qkH;jzwf aom rdcif bmompum;jzifh oifMum;ay;EkdifvSsifykdrkdatmifjrifrI&&SdEkdifNyD; xl;jcm;jrifhjrwfaom yk*¾dKvfBuD;rsm;arG; xkwf Ekdif rnf jzpfygonf/7/ uav;i,f ynma&;ü rdcifbmompum;ta&;ygt&ma&mufykH/ (Role of Mother tongue in theEducation of the Child ) bmompum;onf pdwfjzifhpOf;pm;awG;awmxm;aom t&mrsm;tm; EIwfjzifhtoH xGuf xk-wfazmf jcif;jzpfonf[k ynm&Sifrsm;u qkdMuygonf/ EI-wfjzifhqufwkdufoGufvufpGm pum;ajymaeaom olwOD;onf rdrdajymrnfht &m av;qcefYBudKí pOf;pm;ESifhNyD; om;jzpfaeonf/ pdwfjzifhaocsmpGmpOf;pm;NyD;om; tm; EIwfjz-ifhjyefvnf xkwfazmf ajym qkdjcif;jzifh rSwfnPfüykdrkdpJGuy-faeapEkdifygonf/ EIwfpum;ESifh pdwf awG;awmrIonfeuf&Idif;pGmtjyef tvSefqufEG,faerIaMumifh pd-wfnPfpGrf; vIyf&Sm;Ekd;xap &ef EIwf pum;onfta&;ygaomt&m jzpfaeygonf/ ausmif; ü oifMum;aombmom&yfrsm;wGif tcsKdUaombm om&yf? txl;ojzifhocsFmbmom&yfonf pdwfjzifht xl;pOf; pm;awG;ac:aombmom &yfjzpfaeojzifh ausmif;om;rsm;twGufpdwf OmPf pGrf;vIyf &Sm;Ekd;x&ef txl;vkd tyfy-gonf/ þokdY nPfpGrf;vIyf&Sm;ap&ef rdrdem;vnfwwfuGsrf;aom rdcifbmompum;onf toifh awmfqkH;ESifhtaumif;qkH;jzpfaeygonf/ tb,faMumifhqkdaomfocsFmbmom&yfESifh ykfpm4if;rsm;tm;aocsmwduspGmem;vnf xm;&ef vkdtyfaeygo jzifh rdcifbmompum;onfta&;ygt&m a&mufqkH; aom bmom pum;jzpf aoma-Mumifh jzpfonf/ xl;cGsefaomausmif;om;rsm;ausmif;wuf&efESifh pmoifMum; &ef 0efav;jcif;rsm;onf bmom&yfqkdif&mrsm; tm; em;vnfrIr&Sdjcif;aMumifh NiD;aiGYrI&Sdvmumausmif;wuf&ef 0efav;vmonftxd jzpfvmwwfygonf/ þjyoem tm; em;vnfoabmaygufjcif;r&Sdaomq&m^ r rsm;onf tvGwfusufrSwfjcif; pHepf(by heart system) usifhokH;vmMu&m?ESpfpOftwef;wifEkdifMuaomfvnf; t&nft csif; &Sdao-molrsm; arG;xkwfEkdifrIusqif;vmMuygonf/ xkdYa-Mumifh rdcifbmompum;ESifh oifMum;jcif; tm;jzifhausmif;om;rsm;tm; em;vnfrIay; NyD; ausmif;wGifynmoifMum;rI wGif aysmfarGYrIay;um t&nftcsif; &Sdaomolrsm; ynma&;pHepf rS arG;xkwfay;Ekdifrnf vnf; jzpfonf/rsufpdESifhrjrifEkdifaomt&mrsm;tm; rsufpdESifh jrifou-JhokdYpdwf ul;ykH&dyfazmf aqmifEkdif &ef rdcifbmompum;ESifhajymqkdEkdifrSom atmifjrifEkdif rnf vnf;jzpfonf/bmomjcm;pum; oifMum;&mwGifvnf; txl;ojzifhuav;oli,frsm; twGuf rdcif bmompum;omtokH;jyKoifh onf/ rdcifbmompum;wwfuGsrf;rSomtjcm; bmompum;vnf; em;vnfEkdifrnfjzpfonf/xkdenf;wl pdwfwGufwGuf csuf&mwGif vnf;bmomjcm;pum;xufrdcifbmom pum;onfykdrkdvsifjrefxda&muf aMumif; tm;vkH;em; vnfNyD;jzpfrnfxifygonf/ pdwfcHpm;csufrsm;? ukd,fwkdifawGYBuHKcHpm;aom t&mrsm;vnf; rdcifbm ompum;jzifhom xda&mufpGmazmfxkwfEkdifygonf/ xkdYaMu-mifh vlYb0 wGifuav;i,frsm;twGuf ykdrdkta&; yg-aomfvnf; t&G,fa&mufaom yk*¾dKvfrsm; twGufy-if ta&;ygt&ma&mufaeqJjzpfaom rdcifbmom pum;ausmif;wGif oifMum; ykdYcsEkdif&ef vlom; tm;vkH;üwm0ef&Sdygonf/ uGsefawmfaexkdifaom tdEd´,EkdifiHwGif rd-cifbmompum; ta&;ygrItm; em; vnfod&SdaomaMumifhynma&;ü ta&; ygaom aumfrD&Sif rsm;jzpfonfh “Sec-ondary Education Commission (1952–53)”ES-ifh “Kothari Commission (1964–66)” wkdYonftajccH ynma&; pHepfrS tqifh jrifh ynma&;pHepfxdrdcifbmompum;tm; wEkdifiHvkH;twkdif;twmtxdoifMum;rIay; &ef jyXmef; csrSwf cJhygonf/tESpfcsKyf rdcifbmompum;onf uav;oli,frsm;bufpkHzHGYNzdK;wkd;wuf&efESifh ynma&;pHepf ü ta&;ygykHtm;atmufygtwkdif;tESpfcsKyfwifjyygonf/1/ uav;oli,frsm; usef;rm oefpGrf;&ef ?bufpkHzHG-YNzdK; wkd;wuf&eftwGuf ppfrSefíem;vnf xda&mufaomvrf;nTef oifMum;rIay;Ekdif&ef rdbESifh rdom;pkokH;? rdcifbmom pum; tokH;jyKoifhonf/2/ todynm? awG;awmqifjcifEkdifpGrf;? tjrifESifh cHpm;csufrsm;xkwfazmfzGifhjyEkdif&ef rdcif bmompum; onfta&;ygqkH; jzpfonf/3/ pm&dwåoifMum;jcif;? vlYtzJGYtpnf;ESifhvkdufavsmnDaxG aexkdifwwfjcif;? olwyg; cHpm;csuf rsm;tm; rSsa0cHpm; wwfjcif;? pmemaxmufxm;pdwf&Sdjcif;rsm;twGufrdcif bmom pum;onf rsm;pGmt axmuftuljyK onf/4/ pdwf"gwfykdif; qkdif&moifMum;&mwGif rdcifb-mompum; onf ta&;ygqkH;jzpfonf/5/ arG;&mygyg&rD? vufrIESifhtwwfynmykdif;qkdif&mrsm; jrSifhwif&mwGif rdcifbmom pum; onf taumif;qkH;jzpf onf/6/ r d r d u k d , f r d r d , k H M u n f p d w f c s j c i f ; ?ukd,fhtm;ukd,fukd;jcif;? rSm;rSefa0zefykdif;jcm; qkH;jzwfwwfjcif; rsm; rdcif bmomp um;rS ay;a0ygonf/7/ olwyg;tm;nSmwm axmufxm; wwfjcif;?rSsa0ay; urf;vkdjcif;rsm; rdcifbmompum;rS xda&mufpGmyHhykd;ulnDyg onf/ rdcifbmompum; FEATURE,cifvtquf -BernardL.Chhangte
 15. 15. News Journal Khonumthung | 15June 2013 | Vol.1 No.2 WORLD NEWS w&kwfEdkifiH ta&SUajrmufydkif;u Muufom; xkwfvkyfonfh puf&Hkwck rD;avmifrI jzpfyGm;cJh&mrS tenf;qHk; vl 119 a,mufaoqHk; oGm;jyD; wjcm; vl 50 ausmfPf&m &&SdoGm;aMumif; od&onf/ *sDvif; jynfe,frSm jzpf yGm;cJhjcif;jzpfjyD;? aoqHk;ol trsm;pkrSmrD;avmifaeonfh taqmuf tOD;xJwGif ydwf rd aecJhaomaMu-mifh jzp f jzpfonf/vlaygif; 100cefUonf puf&HkrS xGuf ajy; vG-wfajrmuf EdkifcJhonf[k &Sif-0Sm owif;Xmeu qdkonf/ xGufajy; vmEdkifcJholrsm;ajymjycsuft& xGufaygufwcg;rsm;rSm aomhcwfjcif;? ydwf qdkUaeonf[k qdkonf/ trdk;eD;,m;"mwfaiGU,dkpdrfhrIrS rD;pavmifjcif;jzpfEdkifaMumif; ,lq&ygonf/ w&kwf EdkifiHwGiftvkyform;rsm;taejzifh tqdyfoifhaponfh "gwkypönf;rsm; udkifwG,ftoHk;jyKenf;u tp vkyfief;cGifESifhqdkifonfh emrusef;jzpfonfh tqHk;tvkyform;rsm; ab;uif; vHkjcHKrI&Sdapa&; pnf;rsOf; pnf;urf; axmifaygif; rsm;pGmudk w&kwf A[dktpdk;&u a&;qGJ csrSwfxm;onf/ odkUaomf wu,fh vufawGU-wGif þpnf;rsOf;pnf;urf;rsm;twdkif;vdkufemaqmif&Gufjcif;rsKd; r&SdyJ j r e f r m e d k i f i H w G i f ;w,fvDzkef; vkyfief;vkyfudkifcGifh&a&; ,SOfjydkifavQmufxm;onhfukrÜPDrsm;udk a&G;cs,faerIeSihfpyfvsOf;í jrefrmedkifi-Hodkh a&muf&Sdaeaom tde´d,ul;oef; a&mif;0,fa&;eSihfukefoG,fa&;0efjuD; tmeef;&Sm;rm;u jrefrmaju;eef; qufoG,fa&;Xme0efjuD; OD;jrwf[def;eSifh aomju-maehu awGhqHkaqG;aeG;cJhonf/ yPmr a&G;cs,fxm;aomukrÜPDrsm;udk tjyD;owfa&G;cs,f&mwGif yx0D taetxm;t&qufpyfaerI? eSpfedkifiHtjum;r[mAsl[m tuskd;pD;yGg;rsm;udkxnfhoGif;í tav;teufpOf;pm;yg&ef tde´d, 0efjuD;uwkdufwGef;ajymjum;cJhajumif; IANSowif;w&yf wGif a&;om;onf/ OD;jrwf[def; uvnf;, S O f j y d k i f a v Q m u f x m ; o n h ftde´d,ukrÜPDrsm; t&nftcsif;jynhf0rIeSihfywfoufí tjyn-fht0 ,Hkjunf pdwfcsygajumif;?,cka&G;cs,f&mwGifvnf; tjyn-fht0 yGifhvif;jrifomrI &Sdum vGw-fvyfrIvnf; &Sdrnfjzpfajumif; rpöwm&Sm;rm;udk tmrcH ajymjum;chJonf[ktde´d,tpdk;& xkwfjyefajun-mcsufwGif azmfjyxm;onf/ ,ckt csdef xd rwdkhrxd&ao;aom rdkbdkif;zkef;aps;uGuf&SdonhfjrefrmedkifiHu rdkbdkif; w,fvDzkef;vkyfief; vkyfudkifcGifh vdkifpif eSp-fck csxm;ay;&ef wifgac:,lcJhjyD;edkifiHwum ukrÜPDpkjuD; 12 ckudkyPmr tqifha&G;cs,fxm;onf/w&kwf Muufom; puf&HkrD; vl 119 OD; aoqHk;KHONUMTHUNG NEWS 6 JUNEaocH tmPmydkif rsm;ESifh puf&Hkydkif&Sifrsm;u tjrwf&&Sda&;udkoma&SUwef; wifavh&SdaMumif; od&onf/ w&kwf A[kdtpdk;&ugudk ajymif;ypf&efMudKyrf;aqmif&Gufae&mrSm jyD;cJhonfh5 ESpftwGif; vkyfief;cGifrawm fwq jzpf&yfrsm; oHk;yHkwyHk avs-mhus oGm;cJhonf[k w&kwfkwd, 0efMuD;csKyfa[mif;usefwd*sef u ajymMum;cJhonf/ odkUayr,fhvnf; w&kwfEdkifiH vlxkab;uif; vHkjcHKa&;AsL&dkXmeuawmh 2010 ckESpf ESifhESdif;,SOf&if 2011 ckESpfü aqmufvky-fa&; vkyfief;cGifrsm;rSm rD;avmifrIEIef;6 &mcdkifEIef; eD;yg; wdk;vmjyD;pdkufysdk;a&; puf&Hkrsm;rSmvnf; 9&mcdkifEIef;eD;yg; wdk;vmaMumif;ESifhpuf&Hk ydkif&Sifrsm;onfvQyfppfESifhtyl"gwftm;ay;&mwGifpdwfrcs&onfhenf;rsm;oHk;jyD;ab;uif;vHkjcHka&; qdkif&mpnf;rsOf;rsm;udk vdkufem&ef ysuf-uGuf aeMuaMumif; ajymqdkcJhonf/ ghtjyif vkyfief;cGif raw-mfwq jzpf&yfrsm;twGuf tvkyf&Hkydkif&Sifrsm;udk tjypfay;jcif;rsKd;vnf;r&Sdoavmuf &Sm;yg;rIaMumifhvnf;,ckuJhodk h jzpf&yfrsm; rMum-cP MuKHae&jcif;jzpfaMumif; a0zefajymqdkrIrsm;vnf; &Sdonf/ (bDbDpD)w,fvDzkef;vkyfief;vkyfudkifcGifh,SOfjydkifrIjrefrmeSifhtde´d,0efjuD;rsm;aqG;aeG;BNI NEWS 8 JUNE,ckoDwif;ywf tapmydkif;utde´d,rS Bharti Airtel ukrÜPDu aemufqHk;tqifh,SOfjydkif rIt-wGuf avQmufxm;vdkufonf/ vmrnfheSpftenf;i,ftwGif;“tde´d,u jrefrmedkifi-HrSm &if;eSD;jrSkyfeSHrI[m tar&duefa:vm 2.6 bDvD,Hcefh &Sdae-rSm udk jrifawGh&rSm jzpfygw,f” [kta&Shtm&S qdkif&m urÇmhpD;yGg;a&;zdk&rfwufa&mufaeonhf tde´d,0efjuD;u ajymqdkvdkufonf/ t d e ´ d , e d k i f i H jrefrm edkifiH wGif; &if;eSD;jrSkyfeSHrIrSmcefhrSef;ajc a:vm 273.5 oef;&SdjyD;tqifh 10 wGif &Sdaeonf/ aejynfawmfwGifusif;yonfh2013 ckeSpf urÇmhpD;yGg;a&;zdk&rf“a&&Snftjriff” acgif;pOfjzifhusif;yonfh aqG;aeG;yGJwGif rpöwm&Sm;rm; u tde´d,edkifiH jre-frmedkifiHwGif; qufoG,faqmif&GufrIrsm;onf cdkifcHhonhf zGhHjzdk;a&;twGufvufwGJ aqmif&GufrItay:wGiftajccH aqmif&Gufaejcif;jzpfjyD;jrefrmedkifiH pD;yGg;a&;t& OD;pm;ay;vkyfief;rsm;tay:wGif yl;aygif;aqmif&GufoGm;vdkygajumif;tav;ay; ajymjum;cJhonf/ 2015 wGif eSpfedkifiH ukefoG,frIyrmP a:vm 3bDvD,Htxd a&muf&Sd&ef tde´d,eSihfjrefrmwdkhu &nfrSef; xm;onf/ 2011ckeSpfwGif eSpfedkifiHjum; ukefoG,frIrSma:vm1.708 bDvD,H&SdjyD; 2012u 1.872 bDvD,H &SdcJhonf awmifeJhajrmufudk&D;,m; eSpfedkifiHjum;u ppfrJhZkefjzpf wJh Panmun-jom jrdkhrSmeSpfedkifiHu udk,fpm;vS,fawG DuaehawGhqHkjuygw,f/ vm-rJh Ak¨[l;aehus&if qdk;vfjrdkhawmfrSm eSpfbuf0efjuD;awG awGhqHkaqG;aeG;juzkdhtwGuf vdktyfwJh judkwifjyifqifrIawGeJh owfrSwf csufawG twGufudk eSpfbuf udk,fpm;vS,fawG aqG;aeG;aejuwmjzpfygw,f/ we*FaeGaeh reufydkif;rSm awmifeJhajrmufudk,fpm;vS,fawG45 rdepf avmuf yxrwacgufawhGcJhjujyD; aehvnfydkif;rSm qufwdkufaqG;aeG;rIawG vkyfaejuygw,f/ reufydkif;u aqG;aeG;yGJudk at;at;aq;aq;aqG;aeG; edkifcJhjuovdk juD;juD;us,fus,f tajctwifrjzpfbJaqG;aeG;ekdifcJhw,f vdkh awmifudk&D;,m;bufu jyefvnfaygif;pnf;a&;0efjuD;XmeajymcGifh&ol Kim Hyung-Seok uowif;axmufawGudkajymygw,f/ Ak¨[l;aeh 0efjuD;tqifh aqG;aeG;yJGus&if bmawGaqG;aeG;vdkovJ qkdwmawGudk udk,fpm;vS,fawGuwqifh ajymjycJhw,fvdkhawmifudk&D;,m; wm0ef&SdolawGu ajymygw,f/ awmifeJhajrmufudk&D;,m;2 ekdifiHaygif; jyD; jykvkyf xm;wJh Kaesong pufrIZkef jyefvnfzGifhvSpfedkifa&;aqG;aeG;yGJawG vkyfr,fvdkh ajrmufudk&D;,m;bufu jyD;cJhwJhjumomyaw;ehrSm rxifrSwfbJ urf;vSrf;cJhwmjzpfygw,f/ ajrmufudk&D;,m;edkifiHxJrSm&SdwJh Kumgang tyef;ajzae&mudkawmif udk&D;,m;awGudk jyefvnfvma&muf vnfywfcGifhay;zkdhaqG;aeG;r,f vdkhvnf; ajrmufudk&D;,m;tpdk;&u tqdkjykcJhygw,f/udk&D;,m;eSpfedkifiH udk,fpm;vS,fawG ppfrJhZkefrSmawGh

×