Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Khonumthung journal vol-1 may
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

1

Share

Download to read offline

Khonumthung journal Oct 2013

Download to read offline

Khonumthung journal October 2013 Chin Newspaper

Khonumthung journal Oct 2013

  1. 1. 7654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 7654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 7654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 7654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 7654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 7654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 7654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 7654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 7654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432 7654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 1 7654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 Premier League zvm;udk qufvufumuG,fEdkifyghrvm; October 2013 - Vol.1 No.6 Manchester United Manager David Moyes &JU udk,fa&;tusOf; Premier League zvm;udk 22 Burf d wdkifwdkif&,lNyD; pHcsdefopfwifaom Manch ester United toif;[m 2013 Premier League &moDrm enf;jyopf David Moyes S rwf r&yfwnfEiawmhwhJ tajctae jzpfvm kd f refcsufpwm,ledwfwuftoif;udk 2013 ZlvdkifvrS pwifNyD; udkifwG,f ygw,f/ refp;wD; eJU ,SONf yKdiwypOfukd Munfh D f hJ JG olrefae*sm David Moyes vdkU trsm;uodMuwJh ol emrnft&if;rSm David wJholwdkif; 'gudkvufcHMurSmyg/ h d f William Moyes vdUk ac:NyD; 1963 {NyD 25 &ufaeUwGif arG;zGm;cJw,f/ ,lewwuf 2/No Ferguson , No Fear f toif;udk ruduw,cif Preston North End ESihf Everton toif;udk ESpaygif; k f G f OD;aqmifratmufwif ajcpGr;jyrupm;EdiwhJ Ferguson r&SdwJh aemufydkif; &IH;yGJawG eJU rsm;pGm udiw,cz;oljzpfonf/ I G f kf k f G f hJ l twGuf vuf&yiqif dS kd f kd quf w d k u f &if xm;aom y&drD;,m;z qdkifae&wJh ref,l vm;ud k quf v uf toif;[m zm*dk umuG,fEdkifrvm; qdk qef udkifcJhwJh t wm pdwf0ifpm;p&m oif; r[kwfawmh aumif;wJhtcsuf jzpf wJhtwGuf tjcm; vmygw,f/ aom toif;rsm; toif;t"duNyibuf Kd f taeeJU aMumuf&GHU rsm;jzpfMuaom vDAm jcif; r&SdawmhwJh yl; toif;ESifh refpD; tydkif;vnf; jzpf wD; toif;udk &IH;edrfh Ediygw,f/ k f &Homru tdrui; wGif toif;i,f jzpfaom 3/uGif;v,fvl upm;orm; vdktyfrI k f Gf WestBrom toif;udk xyfrSef&IH;edrfhcJhwJh (Weak in Midfield) twGuf abmfvHk; ynmwwfod&Sifrsm;u ref,toif; uGi;v,fupm;orm; tm;enf; l f 'D&moD[m ref,q& r,f&moD r[kwb;vdUk w,fqdkwm ckrSr[kwfygbl;/ zm*dkqef vuf l k h f l ol[m abmfvHk;upm;cJhpOfwkef;u Central-back wGif0ifa&muf ajymaeMuw,f/ h h xufuwnf;u tm;enf;aewJh uGif;v,f upm;cJol abmfv;kH orm;wOD;jzpfNyD; olyg0ifupm;cJz;l aom abmfv;kH toif;rsm;rSm Celtic, Cambride United, Bristol City, Shrewsbury Town, Dunfermline Transfer Window tcsewe;u upm;orm;[m vuf&dS tajctae txdygyJ/ d f k f Fellani uvGJNyD; tjcm;aomemrnfausmf ref,ltoif;uefwJhyGJpOfudkMunfhr,fqdk&if Athletic ESifh Preston North End ponfhtoif;rsm;jzpfonf/ abmfv; orm;wOD;wpfa,mufrS rac:,lwhJ t"du abmfv;zefw;ay;rJh uGi;v,fvl tm; kH kH D f 2002 ckESpfupNyD; Everton toif;wGif refae*sm jzpfvmNyD;aemuf refae*smudk ref,toif;ydi&irsm;rS tm;ay; enf; aewmudk awG&wwfygw,f/ l kfSf Everton toif;udk abmfvHk;orm;rsm;rS tqifhjrifhqHk;upm;yGJvdkU owfrSwf rI&&SaeqJjzpfaomfvnf; ref,y&dwowfu 5. No creativity d l f xm;onfh UEFA Champions League udk 2005 ckESpfwGif 0ifa&muf,SOfNyKdif k f k JG Ediatmif toif;udk wGi;ydUk EdicNhJ yD; 2009 ckEpwif FA Cup Advvytxd 0ifa&muf f kf Sf G awmh refae*sm David tay: ,HkMunfrI qdkvdkwmu vuf&Sdrefae*smtaeeJU toif; k f k f f kd f hJ l wajz;ajz; yaysmufvmw,f vdkUvnf; twGuf vdtyfwupm;orm;ac:,lrNI yKdi;rSm upm;Ediatmifvnf; pGr;aqmifEicowOD;jzpfw,f/ k hJ f qd&rSmyg/ k refcsufpwm,ledwfwuftoif;udk 26 &moDvHk;vHk;udkifwG,fcJhNyD; tm;enf;aewmudk ajymvdcsi;jzpfw,f/ ref,l k f refcsufpwm,ledufwuftoif; toif;[m bmpDvemtoif;rSm vuf&upm; atmifjrifrItrsKd;rsKd;&,lEdkifcJhNyD;rS refae*smb0rS tem;,lcJhwJh Sir Alex kd dS f k f G f d f tm;enf ; csuf r sm; aewJh Cesc Fabregas udk ac:,l&eftBudrf Ferguson ae&m udk 6 ESptwGi;f udiw,&ef ,lewwuftoif;ESihf oabmwl kd 1/ aemuf w ef ; vd k t yf r I (Lack of Budrf BuK;pm;cJaomfvnf; vH;0ratmifjrifcyg/ nDpmcsKyf csKyfqcMhJ uonf/ d h k hJ Defensive cover) Fabregas udk ac:,l&ef BuKd;yrf;wJhtcsdef Full Name : David William Moyes ref , l , S O f N yKd i f u pm;wJ h y G J p Of a wG t & umvMumvGef;aomaMumifh Herrera udk Date of Birth : 25 April 1963 (age 50) t"duaemufwef;rSm toH;jyKupm;cdi;onfh ac:,lEi&efjyifqifrI tcservHavmuf&jcif; k k f kd f d f k Place of birth : Bearsden, East Dunbartonshire, Rio Ferdinand and Nemanja Vidic twGJ jzpfw,f/ Transfer Window aemufqHk; Scotland [m wcsewe;u taumif;qH;? wGzuftnD tcsdef ukeq;cgeD;rSmawmh uHaumif;axmuf df kf k J Height : 1.85 m (6 ft 1 in) f kH Playing Position : Centre-back qH;upm;orm;rsm;jzpfMuayrJh vuf&dS tajc rpG m Fellani ud k ac:,l E d k i f c J h w mwck y J k Current club : Manchester United (manager) taerSmawmh t&G,fvGefaeNyDjzpfwJhtwGuf &Scygw,f/ d hJ Parents : Joan Moyes, David Moyes Sr. t&ifuvdk ref,aemufwef;wGif rm;rm;rwf l Children Nationality urÇmheHygwf (1) Tennis armif Novak Djokovic aphpyfvdkufNyD : Lauren Moyes, David Moyes : Scottish, British wOD;jzpfcz;oljzpfonf/ hJ l Jelena Ristic eJU vmr,fhESpfwGifvyfxyf zdkU&ef Novak Djokovic [m aphpyfvuNf yDjzpfaMumif; tifwmeuf0ufquwck kd kd f wGif azmfjyonf/ ,if;udpeJU ywfouf NyD; “ uGsefawmf ö wdkU aphpyfvdkufNyD? ajym&r,fqdk&if *sJvD;em;[m usaemf eJUaphpyfxm;wJol usaemhZeD;jzpfvmr,fh h owd; orD;jzpfw,f/ 'DuaeU[m usaemhtwGuf k awmh rajymjyEdiavmufatmif 0rf;omw,f” vdUk kf touf (26) ESpt&G,f *sKaumApfu ajymcJw,f/ f d h *sKd a umApf e J U aph p yf vd k u f w J h o l v urÇmhwJepfNyKdifyGJwGif xdyfqHk;ae&mudk *sJvD;em[m Milan’s Bocconi University rS H J k f kd f d D vuf&yiqixm;aom Novak Djokovic [m pDrcefUcGa&;ydiqi&m bGUJ &&Sxm;olwpfO;jzpfNyD;? dS kd f kd f ausmif;aebufcspfol jzpfaom Serbia Ediiol olr[m wpfcsdefwkef;u Swimwear Model k f H vuf&Sd urÇmhtrsKd;om;wJepfNyKdifyGJwGif eHygwf (1) jzpfNyD;? Grand Slam (6) Budrf &&SowpfO;vnf;jzpfonf/ d l D Facebook wGif tajymrsm;wJhyHk MuHMuHzefzefAsm;/ 8 vvG,f ud,0efaqmif trsK;orD;wOD;u use; k f d f rma&;twGufqdkNyD; tav;yifraewJh "mwfyukd tifwmeufay:rSm wifvuf kH kd awmh axmifeJUcsDvlawGu olUudk uJh&JU Muw,f? a0zefMuw,fw/ hJ October 2013 - Vol.1 No.6 LOCAL NEWS EGm;vSn;ay:rS usyaiG ode; 3642 wefb;&Sd f f f kd ql'dktufzD'&if;aq;jym; zrf;qD; cd k E k r f ; ok e f o wif ; ,ckv pufwifbm 19 &ufaeU u ppfui;wdi;a'oBuD; uav;NrKdUe,f kd f k f vufyHacsmif;aus;&GmwGif EGm;vSnf;ay: wGif zGuxm;aom usyaiG (3642) ode; f f f wefb;dk &Sd ql'tufz'&if;aq;jym; zrf;qD; kd D &rd w,fvdkU od&ygw,f/ owif;t&uav; c&di&wyfzUJG rSL; &H;rS k f J k wyfzGJU0ifrsm; ESifh uav;rl;,pf (txl;)tzGJUrS wyfzGJU0ifrsm; yl; aygif;tzGJUrS ouf a orsm;ES i f h twl uav;NrKd U e,f?vufyHacsmif; aus;&GmwGif ql'dk tufzD'&if; aq; jym; (2022000) ukd oufaorsm;ESifh twl zrf;qD;cJhjcif;jzpfonf/ w&m;cH 4 OD; teuf 2 OD;udom k zrf;qD;EdicNhJ yD; useEpO;udk qufvuf&m kf fSfD S azGaeqJjzpfaMumif; od&onf/ tqdkyg zrf;qD;cH&olESpfOD;rSm vufyHacsmif; aus;&Gmae Lallianzuala (42) ESifh Lalenkawli (37) wdUk jzpfNyD; oufqi&m dk f u rl;,pfaq;0g;ESifhpdwfudkajymif;vJap aom aq;0g;rsm;qdkif&m Oya'yk'frjzifh trIzGifh ta&;,lxm;aMumif; od&onf/ jzpfyrm uav;c&di&wyfzUJG ESihf kH S k f J uav;rl;,pf(txl;wyfzGJU)rsm;onf vufyacsmif; aus;&Gmae Tlanghming H thanga (41) aetdrukd oGm;a&muf&mazG f S cJ&m 4if; ZeD;jzpfol Lalenkawli ESihf h rl;,pf aq;0g; a&mif;&aiG[k ,lq&onfh usyaiG ode; (50) tm;awGU&Sd odr;,lchJ f f f onf/ Ngaih quf v uf N yD ; Thiamnga aetdrukd qufvuf&mazGchJ f S &mrS tdrfeD;jcif;jzpfol Lalluanzuala ykdifEGm;vSnf; (2) pif;ay:rS yDeHtdwf 18 tdwjf zifzuxm;aom ql'tufz'&if; h G f kd D uav;wuúovwif kd f G cd k E k r f ; ok e f o wif ; csif ; ausmif ; om;? ausmif ; ol trsm;pk wufa&mufonhf ppfui;wdi; a'o kd f k f BuD; uav;wuúodkvfwGif rl;,pfaq;0g; oHk;pGJol rsm;jym;vmw,fvdkU od&ygw,f/ tckvkd wuúovausmif;om; rsm;Mum;wGif kd f rl;,pfaq;0g;oHk;pGJrI rsm;jym;vmonfESihf twl rl;,pfaq;0g; oH;pGrjI zihf ta&;,lxm; k J wJh ausmif;om;ausmif;olrsm;vnf; &Sdae w,fvUkd uav; NrKdUe,f &JwyfzUJG NrKdUe,frL; S &JrL;pd;jrihu ajymw,fvUkd od&onf/ S k f “ausmif;om;awGMum;rSm rl;,pf aq;u aq;vdyfaomuf? uGrf;pm;oabm vdujkd zpfaeNyD; ckusawmfwUkd qDrm aq;oH;pGrI k S k J eJU owåaA'rS ausmif;olwpfO;udk ta&;,l D xm;wm&Sdw,f” vdkU tqdkyg &JrSL;u ajymw,f/ aq;oH k ; pG J r I r sm;vmwmaMumih f KNT News Journal - 3 Saikhumphai aus;&Gmudk Border Trade Centre tjzpfowfrwf S cd k E k r f ; ok e f o wif ; rDZ&rfjynfe,f&dS csi;vlrsK;rsm;trsm;pkaexdiaom Saikhumphai aus;&Gmudk kd f d kf tdE,-jrefrmESpEiiH e,fpyfueo,a&;pifwmtjzpfjyKvky&ef NyD;cJwpufwifbm ´d f kd f k f G f f h hJ 14 &ufaeUu jynfe,f0efBuD; Lalrinlianna Sailo, Minister of Trade & Comm-erce rS oabmwlnDrI ausmufwdkifpdkufxlcJhaMumif; od&onf/ ,if;tcrf;tem;wGif 0efBuD;rS Saikhumphai aus;&GmvlBuD;rsm;eJU Vaphai Village Council awGudkac:NyD; ESpfzuftMum;&dScJhaom y#dyu©rsm;udkcsKyfNidrf;NyD; Nidrf;csrf;pGmeJU pnf;pnf;vHk;vHk; aexkdifoGm;Mu&ef rSmMum;cJhonf/ k d l k d fk k qufvufí tqkyg0efBuD;u “Mizo Two qdwmr&Sb;? ZdrsK;EG,ptm;vH; d [m wpf0rf;xJwtlwqif; rsK;EG,pawGjzpfw,f/ ,cifu rvdvm;tyfwjhJ yóem Hk d f k k awGudk arhxm;NyD; tdEd´, – jrefrm ESpfEdkifiHtwGuf tusKd;&Sdr,hf Border Trade Centre tjzpf xm;&Sdwm trsm;BuD; *kPf,l0rf;ajrmufrdw,f” [k ajymonf/ Saikhumphai aus;&GmOuúX Pu T.Lalchawivela uvnf; “tpd;&tay: k aus;Zl;wifaMumif; ESifh 'De,fukd e,fpyfueo,a&;tjzpfjyKvyzUkd twGuqkd tjrJBuKd kf G f kf f qdaMumif; Vaphai VCP Pu Saithan siama uvnf; Saikhumphai aus;&GmeJU k jzpfwhJ y#dyu©ukd csKyNf idr;ay;wJh 0efBuD;tay: txl;aus;Zl;wifaMumif; eJU pnf;pnf;vH; f k vHk;jzihf avSsmufvSrf;Edkifrnf arSsmfvihfaMumif;“ ajymoGm;onf/ ESptawmfMumjzpfym;onhf Saikhumphai aus;&GmESifh Vaphai aus;&Gm f G tMum; y#dyu©onf tifrwef MuD;rm;cJNh yD; Saikhumphai aus;&GmwGif aexdiaom kf csif;vlrsKd;rsm;udk armif;xkwfjcif;? olwdkUaetdrfrsm; rD;&dIUzsufqD;jcif;rsm; &SdcJhonf/ {NyD 24? 2013 &ufaeUu Saikhumphai aus;&Gmudk rD;&IdUvdkufvdkU ausmif;qufrwufEdkifwJh uav; 31 a,muftwGuf ausmif;jyefvnfqufwuf Edi&ef Non Residential Special Training Centre udk pufwifbm 14 &ufaeUu kf SSA Mission Champhai district rS ,m,D 3 vtwGuf zGihfvSpfcJhay;aMumif; xyfro&onf/ H d tqkyg e,fpyfueo,a&;vrf;aMumif;onf e,fpyf Saikhumphai &Gmu d kf G f ae csif;jynfe,f Leilet, Silawn, Singai, Zawngte, Thipcaang, Haimual, D Thinghual, TikhuangTum, Tlangkhua, Ngatainu, Tlangzar &GmawGud k jzwfoef;Ny; NrdKUawmf[m;cg; okdU 0ifoGm;rnfjzpfonf/ csif;jynfe,ftwGif; vuf&Sd &Gmqufum;vrf; 15 rkdiftwGuf jrwfEkd;ol ukyPDu ,ckEpaEG&moDu azmufvyNf yD;aMumif; ESifh wDacsmif;wHwm; aqmufvyzUdk Sf k kf csi;jynfe,f aqmufvya&;0efMu; Pu Ngun Sang Aung uk,wif Ny;cJwhJ arvu f kf D d f dk D h avhvmNyD;jzpfaMumif;? rDZ&rftpk;&zufuvnf; a'otwGi; um;vrf;twGuf &lyaiG dk d f D odef; 800 ulnDxm;aMumif; od&onf/ aq;jym;ukd awGU&Sor;qnf; Ekiconf/ d df d f hJ tqk d y gaq;jym;rsm;onf tdEd´,-jrefrme,fpyfrSwqifharSmifcdk wifoGif;vmaom aq;jym;rsm;jzpfNyD; ,if;aq;jym;aMumifh BuD;yGm;csr;omoGm; f wJhol uav;NrKdUwGif trsm;BuD;awGU& ovdk ,if;aq;jym;oH;pGvUkd ysufq;ae k J D wJh wuúodkvfausmif;ol? ausmif;om; rsm;&SdaeaMumif; od&onf/ 2013 ckEptwGi; uav;NrKdU S f f e,ftwGif; rMumcPqkdovkd tqkdyg aq;jym;udk zrf;qd;&rdcJhw,fvdkU od& w,f/ NyD;cJhwJh Zlvdkif 26 &ufaeUu u av;NrKdUwm[ef;&yfuGufwGif usyfodef; 360 wefzdk; zrf;qD;cJhNyD; Mo*kwf v wD;wdefwGif wefzdk;enf;zkef;rcsay;onfhtay: 24 &ufaeUuvnf; usyaiG ode; 1500 f f jynfaxmifpk0efBuD;xH wifjy ausmf wefzdk;&Sd tqkdygaq;jym; rsKd;ukd cd k E k r f ; ok e f o wif ; zrf;qD;&rdconf/ hJ pkpaygif; zke;u'f2 aomif;ausmf csay;cJh k f rl;,pfaq;0goH;pGrrsm;vm k J I vEk d i f i H a wmf t pd k ; &tpD p Of j zif h NyD ; jzpf a omf v nf ; wD ; wd e f N rd K UrS m rl df d csay;vsuf&Sdaom wefzdk;enf;zkef;rsm; AERIAL wkirsm; wyfqifjcif;r&Sao; ckd;rIrsm; rMumcPMum;ae&NyD; trsm;tm; csi;jynfe,fwif csay;&mü NrdKUe,fwcsKUd jcif;aMumifh[kqdkum ,aeYcsdefxd csay; f G jzihf wuúodkvftwGif; abmfvHk;uGif; rS m om uG u f jcif ; r&S d a o; ywf0ef;usifeJU wuúodkvf0if;jyify udk;rdkif aMumif; wD;wdeNf rdKU Mum;jzef Y a0 ausmufwvHk; acsmif;0ef;usifukdoGm;NyD; rdNrdKUzrsm;u jynf jcif;r[kwfbJ aq;oHk;pGJaeMuaMumif; tcsKdUrSm aq;xdk; axmifpk0efBuD;xH l tyfo;pGwhJ tqih&aeNyDjzpfaMumif; vnf; trsm;jynforsm; Hk J f dS ay;ydkYaompmwGif toHk;jyKEdkif&ef ausmif;om;wOD;u ,ckvdk ajymw,f/ azmfjyxm;onf/ “trsm;tm;jzihf tkyfpkvdkuf vkyf nDwlnDrSscGJa0 csi;jynfe,ftpd;& f k Muwm? t&ufaomufvdkUrl;wmeJUawmh csay;&ef wD ; tzGJU0if OD;eeifrkef rwlbl;? tcef;xJrSm ukyfaeMuw,f? qdk; wdefNrdKUrdNrdKUz rS wD;wdefNrdKUay:wGif AERIAL wkdif wmu ypön;aysmufwmawG t&rf;rsm;vm aumfrwDu awmif;qdkvdkufonf/ f w,f? q&m?q&mrawG taeeJUvnf; bmrS kd f ,if;udpöudk wD;wdefNrdKUrdNrdKUz wyfqifNyD;rSomvsif wefz;enf;zke;rsm; rwwfEib;/” uav;NrKUd wGif NyD;cJwhJ 2012 aumfrwDtzGJYu q,foG,fa&;pmwdkuf cGwrf;csay;rnfjzpfaMumif; &Si;jycJaomf kd f l h J f h ckESpfu rl;,pfaq;0g;jzihfzrf;qD;rI 104 ESifh aMu;eef;0efBuD;XmexH ,ckv 16 vnf ; ,ck v uf & S d w G i f AERIAL Mudrf? ,ckESpfwGif tMudrf 100 ausmfoGm; &ufaeYu pma&;om;awmif;qdvujf cif; wkdifwyfqifjcif;r&Sdaomfvnf; wD;wdef k kd NyDvdkUod&NyD; trsm;tm;jzihf bdef;jzL? jzpfonf/ NrdKUwGif GSM/CDMA zkef;rsm;udk bde;rnf;? pdwMf uGaq;? cwfy?kH ql'tufzD f kd csif;jynfe,f&Sd [m;cg;? zvrf; tqifajypGm oHk;pGJEdkifaMumif; aumfrwD '&if;aq;jym;awGukd oHk;pJGMuonf/ ESifh rif;wyf NrdKUrsm;wGif wef;zdk;enf;zkef; pmrsufESm (4) odkU quf&ef ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ SPORTS 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 18 - KNT News Journal
  2. 2. October 2013 - Vol.1 No.6 usyfaiG 5000 (tar&duefa':vm (5)a':vmESifh nDrSsaom aiG)udkom avsmfaMu; tjzpf &&ScMhJ uonf[vnf; ulu;trsK;orD;rsm;qdi&m vlYtcGita&;tpnf;t&H; d k D d kf hf k xkwfjyefcsufwGif azmfjyxm;onf/ vsyfppfpr;tm; 1200 rD*g0yf xkwvyay;Ekirnf[k cefYre;xm;Muaom G f f k f d f S f xrHoa&tm;vsyppf pDrue;aMumifh tdE,EdiijrdKUawmf a'vDjrdKU tus,t0ef; D f H d f ´d k f H f eD;yg;rSm a&vGrf;rdk;rIatmufodkY a&muf&SdrnfjzpfjyD; vlOD;a& 45ç000 wdkY aeYpOf toufarG;0rf;aMumif;vkyfief;rsm;jzpfaom pdkufysdK;arG;jrLa&; vkyfief;rsm;ESifh wHig vkyief;rsm;udk xdcuaprnf jzpfonf[vnf; ulu; trsK;orD;rsm; tzGYJuajymonf/ f kd f k D d aemufydkif;wGif tdEd´,tpdk;&onf 2013ckESpf ZGefvydkif;u a'ocHjynfolrsm; rS obm0ywf0ef;usixcurI taMumif;jycsutygt0if tjcm;taMumif;jycsursm; f d kd f f f jzifh ,if;pDrHudef;udk vkH;0&yfwefY vkdufjyDjzpfaMumif; aMunmcJhonf/ tzGJUu ajymqdkxm;onf/ wD;wdeNf rdKUta&SUbuf avrdiEpricefYwi&aom uae'Dawmifxyü wyf k f S f kd f G f dS d f kfS kf G f qifaom qufo,a&; Tower wdiEihf wD;wdeNf rdKU Tower wdiay:ü qufo,a&; G f ud&d,mrsm;udk wyfqifxm;aomaMumifh wD;wdefNrdKUay:wGif GSM ESifh CDMA zke;rsm;udk tqifajypGmoH;pGEiMf uNyD; ,ckvuf&wivnf; wD;wdeNf rdKUe,fwif jynfoYl f k J dk dS G f G 0efxrf;rsm;twGuf GSM zkef;rsm;udkvnf;aumif;? trSwf (269) ajcvSsifwyf&if; twGuf CDMA zkef; tvHk; (50)udk vnf;aumif;? oHk;pGJMuonfhtjyif tjcm;NrdKU e,frsm;rS 0,f,lolt&yfom;rsm;rSvnf; oHkpGJaeMuNyD;jzpfonf/ k f xdYkaMumifh csi;jynfe,ftpd;& tzGYJ0ifrS wD;wdeNf rdKUwGif AERIAL wdirsm; f k rwyfqifjcif;aMumifh zke;toH;jyKír&ao;onftwGuf wefz;enf;zke;rcsay;onfh f k h kd f oabmajymqdjk cif;rSm ,HMk unfEip&mr&SaMumif; NrdKUrdNrdKUzaumfrwDtzGUJ u ajymqdk dk f d rwlyDpnfyifowif;ESihfygwfoufNyD; t,f'DwmcsKyfxHay;pm onf/ tay: pnfyiftzGJUrS jyefvnf&Sif;vif;jcif; EdiiawmftBuD;tuJrsm; apwemjzifh jzefYa0aom wefz;dk enf;zke;udk trsm; kfH f jynfoarSsmvifawmif;wonftwdi; EdiiawmftBuD;tuJ apwemudk csi;jynf l f h h k f k f H f f S ckEr;okr*sme,f 2013ckEpf Mo*kwvxkwf Vol.1,No.4 pmrsuEm(7)? d k f f S f e,f twGi;ü uGuMf um;r&GmapbJ trsm;jynforsm;twGuf &Gmapoifonf[k wD;wdef f l h aumfv(4)yg rwlya'ocHwpfO; t,f'wmcsKyfxay;pmESiygwfoufí pma&;ol H D D D H fh NrdKUrdNrdKUz aumfrwDtzGUJ uajymonf/ uH,muH&iEipm&SKorsm; tjzpfreuo&apvdaomaMumihf jyefvnfajz&Si;^ &Si;vif; S f S fh l S f kd d Sd k f f tyfygonf/ H 1/ rwlyND rdKU a&ay;a&;ykuvi;tm; Unicef tpDtpOfjzihf vk[a&mif; (Lunghrang) d f dk f xrHoD pDrHudef;aMumifh ajymif;a&TUcH &Gmom;rsm;u a&xGu?f a&pkuefrS 3vufroHyujf zihf xifavSmifpr; (ThingLawngCeng) ae&m dk df epfemaMu;ay;&ef tdEd´, ESifh jrefrm tpdk;&udk awmif;qdk txd? xifavSmifpdrf;ae&mrS ,cif rwlyD-yvuf0 um;vrf;a[mif;twkdif; ,ck uifpef (Kinceng) ajrNyKd ae&mtm;jzwfí (1.5vufr?2vufr?2.5 vufr)? (HDPE) d cd k E k r f ; ok e f o wif ; ykdufrsm;jzihfNrdKUay: a&avSmifuefta&muf oG,fwef;um a&oG,f,lcJh ygonf/ k f dk f f hJ f d f f S f jrefrmjynftaemufajrmufbuf csi;wGi;jrpfay:wnfaqmuf&ef &nf&,chJ 2/ ,if;yduvi;onf vGecaom(6-7)ESpcefUrSpí uifpeae&mwGiEppOf ajrNydKrI f f G f hJ d f fh d f H H onfh xrHoDa&tm;vsyfppfpDrHudef;aMumifh twif;t"r® ajymif;a&TUjcif;cHcJh&aom jzpfcojzihf ajrNydK'PfaMumihf a&ykursm;ajrNydKESiygoGm;NyD; ykursm;qk;&I;&jcif;? ,if; aus;&Gmom;rsm;u tdE,ESihf jrefrmtpd;&ukd rdrwYkdqk;&HKS ;rIrsm;twGuf epfemaMu; ajrNydKae&mykdufrsm; jyifqif&mwGifvnf;ykdufrsm;ae&mcsxm;&ef cufcJjcif;aMumihf ´d k d H ajrNydKwzufwcsuwif oHiwrsm;pkuum ay(1200) ausm&oBH udK;rsm;jzihf a&ykuf f G k f d f f dS d ay;&ef awmif;qdkvdkufMuonf/ tm; aumif;uifMudK;wef;ozG,f oG,f,lcJhygonf/ okdU&mwGif a&ykduf&Sda& tav;cse?f zdtm;aMumihf oHBudK;ay:&Syursm; tqufjyKwjf cif;? ykursm;uGjJ cif;aMumihf d d dk f d f jyKjyifonhtcgrsm;wGif cufcNJ yD; NrdKUay:a&jzefUa0rItm; wpfywf? 10&ufcefU &yfxm;& f onfrsm; &Sdygonf/ ,if;uJhokdUjyifqif&onfrSm ESpfpOf rkd;&moDESihf aqmif;&moD 'DZifbmvukeyi; wpfEpvsS if ok;av;Budrru jyKjyif&onhf tajctae jzpfygonf/ f dk f Sf H f jyifqif&onfrSmvnf; touftEå&m,frsm;pGm? tcuftcJrsm;pGm Mum;xJu tzGUJ 0efxrf;rsm;ESifh vkytm;ay;olrsm; toufEi&if;í jyifqif&onfudk jrifz;ol? f S fh l yg0ifzl;olrsm; od&Sdygvdrhfrnfjzpfonf/ 3/ tydk'f(2)yg tcuftcJrsm;aMumihf NrdKUa&oG,fydkufvkdif;rsm;tm; vrf;aMumif;ykdrkd tqifajyonhf trSw(304) ajcvsiwyf&if; ta&SUzufawmifaMumtwki; oG,wef; f f df f &ef ,cifNrdKUrdNrdKUz? Xmeqki&m? &yfuua&;rSL;rsm;ESifh aqG;aEG;qk;jzwfum (5)rkicefU d f G f H d f &Saom uifpeajrNydKa&Smif ykuvi;opftm; jynfovxEifh yl;aygif;NyD; oG,wef;cJyg d df d f dk f l l kS f h onf/ ,if;a&ykuvi;opfwif (4vufr) yDAyursm;ukd tok;jyKo,wef;cJjh cif;jzpfyg d f dk f G DG dk f H G f a&;pDrue;awG taumiftxnfazmfwhJ onf/ tqkdyga&ykdufrsm;onf wkd;csJUa&ay;a&;vkyfief;twGuf pnfyifom,ma&; H d f ,if;pDrHudef;aMumifh twif; kd f H kf t"r® ajymif;a&TUcHcJh&aom ppfudkif;wdkif; ae&mrSm xdcuc&wJh Xmaewdi;&if;om; OD;pD;XmerS axmufyHhay;onhf 10ay t&Snf&Sdaom a&ykdufrsm;jzpfygonf/ l k l a'oBuD; txufyi; [krvif; jrdKUe,f&dS vlenf;pkvxtay: wm0ef,r?I wm0ef 4/ tqkyga&ykursm;ok;pG&jcif;taMumif;tm; qufvuf&i;jy&rnfqygu- rwlyD kd f ® d d f H J S f dk uluD; (csif;) wdkif;&if;om;rsm; trsm;pk cHrI &Sdr&Sdqdkwm prf;oyfwJh tajctae NrdKUwk;csUJ a&ay;a&;twGuf oG,,rnhf a&xGursm;rS a&rsm;ukd oG,,&ef 4vufr d f l f f l wckvnf;jzpfw,f” [k ajymonf/ aexkdifMuaom ava0,Haus;&Gm ESifh ykursm;tpm; NrdKUrdNrdKUz tpDtpOfjzihf NrdKUaeNynfovxxrS wpftraxmif (5000) d f l l k H d f ,cifjrefrmppftpd;& ESihf tdE, usypjD zihf aumufcum 2vufr(8.5) yDApD ykursm;ukd tpm;xk;0,f,caomaMumihf k ´d wZk;aus;&Gm&Sd rdom;pk aygif; (192) pkwYkrS H d f H DG d f d l hJ pkaygif;vufrwa&;xd; um &efuejf rdKU&Sd tpdk;&onf 2004 ckESpfwGif xrHoD ,ckuJhokdU a&ykdufvkdif;topfwGif okH;pGJEkdifjcif;jzpfygonf/ NrdKUay:rdom;pkrsm;xHrS S f k k f DH df kf tdE,oH&;ESihf trSw(1) vsyfppf0efMuD; a&tm;vQyppfprue;udk aqmufvy&ef usyaiG(5000)usypaumufcjH cif;? ykuo,f,jl cif;ESiywfoufí pnfyifom,ma&; ´d kH f f fD d f fh S f k XgeodkYay;tyfcJhaMumif; ,ckv 23 oabmwl vufrwa&;xd;cJMh uNyD; ,if; tzGUJ rS wpHw&myg0ifjcif;r&SyJ vma&mufay;tyfonhf a&ykursm;ukom vufco;pGJ k d d f d H Hk pDrHudef;aMumifh 2007 ckESpf ESpfpydkif;u cJjh cif;jzpfygonf/ &ufaeYu xkwjf yefaom ulu;trsKd ;orD; D rsm;qdi&m vlYtcGita&;tpnf;t&H; pNyD; ppfudkif;wdkif;txufydkif; [kr®vif; 5/ ,if;uJoUdk aqmif&uonhf 4vufr a&ykuvi;opftm; xifavSmifpr;ae&mwGif k f hf k h G f d f dk f df jrdKUe,f&dS ava0,Haus;&Gm ESihf wZk;aus; ,cifrlv 3vufr ykdufvdkif;a[mif;jzihfqufum (12.4.2013)&ufaeUrSpí H aMunmcsufwGif azmfjyxm;onf/ ulu;trsKd ;orD;qdi&m vlYtcGihf &Gm&Sd &Gmom;rsm;udk twif;t"r®armif; NrdKUay:a&avSmifuefokdU oG,f,ltokH;jyKEkdifcJhygonf/ D kf ta&; tpnf;t&H; ajyma&;qdci&ol xkwfum rdrdwdkY&Gma[mif;rS rkdifaygif; 6/ ,if;ykuqufae&m (xifavSmifpr;)rS vk[a&mif;a&pkueftxd 2rkicefU&Sonhf k k G hf dS d f d f H d f d (40) cefY a0;uGmaom ae&mopfodkY ,cif Unicef tpDtpOfjzihf aqmif&uaom 3vufr oHyuvi;onf twuftqif; a':bGdKif;El; u “xrHoD a&umwm pDrH G f dk f dk f ajymif;a&TUjcif; cHcJh&onf[k od&onf/ (V) ykHo@mefjzpfaejcif;? oufwrf;Mumjrihfí oHykduftqufrsm; a&zdtm;'Pfukd udef;aMumifh &Gmom;awG&JUb0awG ysuf ajrwl;pufrsm;jzifh zsuq;jcif; rcHEijf cif;aMumihf yduqufae&mrsm;wGif rMumcPysup;ojzihf jyifqif&mwGif oHyuf f D qD;cJh&w,f? tdEd´,eJY jrefrmjynftaeeJY dk k f fD dk hJ H wm0eftrsm;MuD;&Sdaew,f? 'Dt&mu cHc&aom qk;&SKH ;oGm;onfh v,f,majr ESiyuquftykypön;rsm;tzGUJ wGif r&Sjd cif;wkUd aMumihaomfvnf;aumif;? a&ykut&G,f fh dk f d f f d f rsm;ESifh aetdrfrsm;twGuf trsm;pkrSm tpm;ao;i,frIaMumihf a&pkueftwGif; e,fjcm;jzwfausmfwhJ zGjH zdK;wd;wu k pmrsufESm (5) odkU quf&ef October 2013 - Vol.1 No.6 1/ rsufESmjyifnDnmonfh ae&mwGif Laptop computer udk wifyg/ uG e f y sLwmxJ w G i f vnf y wf a eonf h Hard disk &Sdygonf/ wpfcgwpf&H tenf;i,f vIyjf cif;onfjyóem r&SEif d kd aomfvnf; tjrJwap vIyfcgaejcif;udk Hard disk u rMuKuyg/ rsuEmjyifrnD d f fS onfhae&mwGif wifygu uGefysLwm oH;aepOf wpfavQmufv; vIyaeygrnf/ k kH f Hard disk touf w d k E d k i f y gonf / uGefysLwm oHk;cgeD;wdkif; ajcaxmuf av;acsmif ; vH k ; txd k i f n D r nD p pf y g/ uG e f y sLwm oH k ; pG J a epOf rMumcP rjyD;a&GUjcif;udk a&Smifyg/ 2/uGefysLwmudk av&atmifvkyfyg/ Laptop computer wdUonf tvGeusO; k f f ajrmif;aom tuefUxJwif twGi;uvDpm G f aygif;pHkudk uGufwd ae&mcs&onfjzpf&m tyl c sd e f w uf v G , f y gonf / tyl c sd e f aMumif h trsm;qH k ; xd c d k u f r nf r S m processor eSifh Harddrive jzpfygonf/ xdkUaMumifh Laptop computer oHk;vQif atmufcyefum wyfjyD; oH;yg/ uGeysLwm H k f atmufbuf rsufESmjyifwGif azmufxm; aom avayguf r sm; yd w f a prnf h tjyKtrlukd a&Smifyg/ xdtaygufrsm;wGif k zkefeSifh trIdufo&dkufrsm; rydwfatmif *&kpdkufyg/ 3/oHvkdufpufuGif;&SdEdkifonfh ae&mrsm;wGif IT & HEALTH Laptop oH;pJorsm; owdjyK&eftcsufrsm; k G l uGeysLwm roH;oifyg/ f k h 4/ uGefysLwmudk aea&mifjcnf wdkuf&dkuf rxdygapESifh/ Laptop Computer onf jyif y wG i f o,faqmiftoHk;jyK&ef wnfaqmuf xm;jcif; jzpfygonf/ odkUaomf aea&mifatmufwGif oHk;pGJ&ef jyKvkyfxm;jcif; r[kwfyg/ aea&mifu puf tylcsdefudk jrifhwufapEdkifygonf/ aea&mifjcnfwif ygvmaom c&rf;vGea&mifjcnf G f wdkUu vnf; a&&SnfwGif pufudk xdcdkufapEdkif ygonf/ 5/ tav;csdef&Sdaom ypönf;wpfckck udk uG e f y sLwmay:wif r xm;ygES i f h / uGefysLwmudkrxm;ygESifh? roHk;ygESifh/ Laptop computer tawmf r sm;rsm;onf o H v k d u f p u f u G i f ; o n f 25Kg cefU zdtm;’Pukd cHEiatmif wnfaqmuf f kd f Laptop computer pGr;aqmif&nfukd xm;onf[k qdkygonf/ yHkrSef t&G,ftpm; f xd c d k u f apEd k i f y gonf / xd k U aMumif h &Sdaom vlMuD;wpfa,muf vufjzifh zdrdonfh a&cJaowÅm? &kyfjrifoHjum;puf? tifAm taetxm;rsKd; jzpfygonf/ odkUaomf cPw wm? ,lyDtufpf wdkUESifh tem;uyfjyD; jzKwf zdrdjcif;udkom cHEdkifygvdrfhrnf/ xdkUtwl KNT News Journal - 17 Laptop computer rsufESmjyif oefU&Sif;a&; vkyf&eftwGuf LCD Cleaner [kac:aom t&nfbl;rsm; w&kwfjynfrS 0ifygonf/ wcsdkKU aom Cleaner set wGif Spary bl;rsm;yif yg&Syg d onf/ uGeysLwm rsuEmjyifwUkd udk sparay jzifh f Jf S wdu&uf yufzse;í r&yg/ tprzGmaom t0wfp k f kd f (jzpfEivQif rsureowaom t0wfprsK;)ay:odUk kd f f S f k f d aq;aMumt&nfukd zse;jyD;rS uGeysLwm jyuGuf f f rsufESmjyifudk nifompGm yGwfwdkuf oefU&Sif;&ef jzpfygonf/ odUk aomf tqdyg rsuEmjyifonf a&udk k fS aomfvnf;aumif;? wjcm;t&nf wpfckckudk vnf;aumif; pd&onftxd wifjcif;udk rcHEiyg/ k JT kd f 8/ Mum&S n f toH k ; rjyKvQif Laptop computer rS bufx&Dudk jzKwfxm;yg/ tdro;Hk vQyppfr;jzifh oH;pGaepOfwif tm;rjynfao; f f D k J G h aom bufx&Dukd uGeysLwmwGif wyfqifxm;ygu f bufx&D toufwapygonf/ xdUk tjyif uGeysLwm kd f ydwfxm;pOfwGifvnf; bufx&Dwyfxm;ygu twGif;"mwfpD; ywfvrf; jzpfay: aeaomaMumifh "mwftm;qH;&I;rI &Saernf jzpfygonf/ xdUk aMumifh k H d bufx&D toHk;jyK&ef rvdktyfcsdefwGif jzKwfxm; yg/ rjzKwfrwif tm;tjynf&atmif oGi;xm;yg/ D G h dS f tdrfoHk;vQyfppfrD;jzifh oHk;aecsdefwGif Desktop computer rsm;oHk;aeovdk Laptop computer udk vnf; UPS cHjyD; toHk;jyKoifhygw,f/ 9/ uGefysLwmudk txdtcdkuf rcH&atmif tumtuG , f j yKyg/ Laptop computer rsm;onf puf ydwfxm;pOf wGif tjrifh(2 .5) aycefUrS vGwfusonfhwdkif twG i f ; tpd w f t yd k i f ; rsm; tvG , f w ul rysufpD;Edkifatmif jyKvkyfxm;ygonf/ odkUaomf vGwfrusvQif omí aumif;ygonf/ xdkhaMumifh uGefysLwm oHk;jyD;csdefwGif tyGef;tyJh r&Sdap&ef tdwfaysmh (sleeve) xJodkU oGif;yg/ uGeysLwm oH;aepOf ,if;tay:odUk ypön;wpfck f k f ck jyKwfusEdkifajc &Sdr&Sd owdxm;yg/ pm;yGJay: ckewufonfh aMumifrsm;udvnf; owdxm;yg/ f k 6/ tyltat;jyif;xefonfhae&m? pdkxdkif; onf h ae&mrsm;wG i f uG e f y sLwmtoH k ; jyK jcif;udk a&Smifyg/ Laptop computer tm; &moDOwk ylvGef;onfh tcsdef? a&cJrwwfat;onfh tcsdefrsm;wGif tdrf tjyifbufodkU ,laqmiftoHk;jyKjcif;udk a&Smifyg/ uGeysLwm yHref vkyaqmifEipr;udk f k S f kd f G f xdcdkufapygonf/ xdkUtwl rdk;&Gmaeaom tcsdef wGif rd;yufEiaomae&mü uGeysLwmudk toH;rjyK k kd f f k ygESi/ rD;zdaqmifxwif uGeysLwm oH;Ediaomf hf k J G f k k f vnf ; xrif ; [if ; csuf j yKwf x m;ojzif h taiGUwvlvl xGufaeaom ae&mteD;wGif uGefysLwm toHk;jyKjcif;udk a&Smifyg/ 7/ uGefysLwmjyuGuf (display) udk a&jzifh vnf ; aumif ; ? tjcm;t&nf j zif h v nf ; Credit - Original up-loader (Internet) aumif; rokwfygESifh/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ pmrsufESm (3) wD;wdef wefzdk;enf;zkef;owif; rS tquf LOCAL NEWS 432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432 4321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 1 4321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 4321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 4321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 4321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 4321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 4321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 4 - KNT News Journal aeUpOf u,fv&D 100 avQmhcsEdiaom enf;vrf; 10 kd k f wpfaeUukd u,fv&D 100 avQmcswmu oihukd wpfEptwGi;rSm ud,tav;csef dk h f S f f k f d 10 aygif usqif;oGm;atmif pGr;aqmif ESiygw,f/ tckajymjyr,hf enf;vrf;awGxu wpfcudk f f J k a&G;cs,fjyD; aeUpOf vkyfaqmifMunhfyg/ wpfaeUudk u,fvkd&D 100 avmifuGsrf;apygw,f/ enf;vrf; (4) pum;wajymajymeJU xrif;pm; wmu oifAkduf jynhfoGm;w,f qkdwmudk rodEdkifawmhbJ tpmudk txdef; tuGyr&Sd pm;rdwwf ygw,f/ pm;wJh f tpm;taomuf u d k v nf ; oih f usef;rma&;eJU nDnGwfrI &Sd? r&Sd ra&G;cs,frd awmh ygbl;/ trsm;pku 'D tcsufudk arhaewwfygw,f/ 'gaMumihf tpmpm;csdefrSm pum; rajymbJ oif p m;wJ h tpm tay:rS m yJ tm&HkpkdufjyD; pm;ay;yg/ enf;vrf; (1) enf;vrf; (5) oifpm;wJh tpm;tpmawG&Jh yrmPudk a,m*eJU ud,tav;csef avQmcsEiwm b,fvdk k f d h kd f rSefrSefuefuef pm;wwfwJh tavhtusihf qufpyfaevJ qkwmudk okawoDawGu avhvm d &SaezkUd u ta&;MuD;ygw,f/ oifpm;r,hf MunhfwJhtcg a,m* avhusihfolawG[m tpm; d yef;uefudk av;yHkyHkjyD; wpfyHkudkxrif;? taomuf pm;&mrSmvnf; owdxm;jy;D pm;aomuf ESpfyHkudk [if;oD;[if;&GufeJh usefwpfyHkudk wJhtusihf &oGm;jyD; tpm;taomufawGudk om;ig;xnhfpm;yg/ tvGeftrif; jynhftihfwJhtxd rpm;rdatmif enf;vrf; (2) ud,u,u,f xde;csKyfEipr; jrihrm;vmwm k fh dk f kd f kd f G f f oif tpmpm;wJtcg Akujf ynhom;atmif aMumihfvkdU qkdygw,f/ h d f G pm;r,h f t pm; 80 &mcd k i f e I e f ; txd y J enf;vrf; (6) jynhfatmifpm;jyD; usefwJh 20 &mcdkifeIef; 0ufqm;e,fajcmufpm;wm? tom;nSyf qif;'f0pf S avmufawmh avQmhpm;ay;yg/ pm;wmawGukd a&Smifvuygu oifpm;wJh tpm;t dk f enf;vrf; (3) aomufxuae u,fv&D 100 &&Srukd avQmcsEif J kd dI h kd oMum;rygbJ teHUxnhxm;wJh yDauukd ygvdrhfr,f/ tom;eJUcsdpfnSyfxm;wJh qif;'f0Spf f wD A D M unh f & if ; ? tif w meuf o H k ; &if ; tpm; toD;t&GufnSyfxm;wJh qif;'f0Spfudk 0g;ay;yg/ npmrpm;cif yDau0g;ay;wm pm;ay;yg/ u npm avQmhpm;rdapygw,f/ enf;vrf; (7) aumufESHwpfckvHk;udk pm;oHk;ay;ygu u,fvdk&D tenf;i,fom &&SapjyD; udvufpxa&m tqihf d k udk aumif;rGefapygw,f/ aumufESHwpfckvHk;eJU jyKvkyfxm;wJh tpm;taomufawG oihfywf0ef; usifrSm rsm;pGm0,f,l pm;oHk;Edkifw,f qdkayr,hf oMum;eJUc&ifrfyg0ifrI rsm;wmawGudk rpm;oihf ygbl;/ enf;vrf; (8) tcsKd&nfawG aomufr,hftpm;a&yJ aomufyg/ oif&UJ wpfaeUwmxuf oMum; 10 ZGe;pm avQmcs f h jyD;om;jzpfapygw,f/ a&yJaomuf&wmudk rESpfoufygu a&xJudk a&Smuf&nf tenf;i,f nSpjf yD;aomufwm? pawmfb,f&o; xnhaomuf D D f rsKd; vkyfaqmifyg/ enf;vrf; (9) npOftypufwi;rSm tdycsexuf wpfem&D ydtyf df kd f f df k d pufay;ygu wpfESpftwGif;rSm ukd,ftav;csdef 14 aygif usqif;apw,fvhdk rpfcsuefwuúovf D kd rS okawoDawGu ajymygw,f/ tdypufrI ydwmu f k oa&pm pm;csifpdwfukd avQmhcsay;wmajumihf u,fvdk&D 6 &mcdkifeIef;avmuf usqif;apw,f vkUd ,lqjuygw,f/ vlwpfa,mufeUJ wpfa,muf rwlMubl; qkdayr,hf tdyfpufcsdefykd,lwmu tusKd;oufa&mufrI &Sdapygw,f/ enf;vrf; (10) tpmpm;zkdU tcsdefrdepf 20 ay;jyD; jznf;jznf;pm; yg/ 'g[m &Sif;vif;vG,fuljyD; udk,ftav;csdef usqif;apEdkifwJh xdyfwef;enf;vrf;wpfckyg/ tpmudk wpfvkwfcsif;? wpfudkufcsif; t&omcH pm;oH;ygu tpmpm;csef odoomom aES;auG;oGm; k d d apygw,f/ tpmudk tjrefpm;oH;ygu wif;wdrf k oGm;jyD; qmavmifrI ajyaysmufoGm;jyD qdkwJh owif;tcsuftvufudk OD;aESmufqD ydaqmifwhJ hk ae&mudk ydwfqdkUvdkufwmaMumihf tpmykdpm;rdap ygw,f/ Zmjcnf0if; (aq;0g;wuúodkvf) vlUausmufuyftajumif; odaumif;p&m 1/ OD;aESmuf? toJ? ESv;wdUk xuf ausmufuyfwif kH G aoG;pD;qif;eIef;u ydkjrihfonf/ 2/ ausmufonf aoG; 99 &mcdiee;udk jyefvnf k f I f pky,?l oefUpifo;pGjJ yD; 1 &mcdiee;udom usii,f f kH k f I f k f a&tjzpf pGefUxkwfonf/ 3/ ausmufuyfwif jzpfay:aom ausmuf (stone) G onf xH;"mwfrsm;aom a&? qm; wkUd aMumihf jzpfjyD; k u,fvq,rfEifh aygif;pyfraMumihf qD;vrf;aMumif; f D S I ydwfaponf/ 4/umbGef[dkuf'&dwf"mwf ESihf oMum;"mwfrsm; aom tpm;tpmrsm;uvnf ; ausmuf u yf ausmufwkH;udk jzpfay:aponf/ 5/ oMum;"mwfonf tifvlvif xkwfvkyf&ef *vif;a&wpfrsKd ; xkway;onf/ ,if;u u,fvqD f f ,rf"mwf ydrkd jzpfxe;apjyD; ausmufwyf ausmuf k G f wnfaponf/ 6/ EGm;EdkU ESihf Antacid tpmtdrf tcsOfayguf aysmufaq;rsm;tm; tvGetuRH aomufo;Hk jcif;u f vnf; ausmufuyfausmufwnf aponf/ 7/ ausmufuyf wpfckonf 4vufcGJom &Sdonf/ 8/ ausmufuyf wpfckqD tav;csdefrSm 4 rS 6 atmifp 0ef;usifwGif &Sdonf/ 9/ wpfaeUwGif qD;oGm;eIe; 1500 rDvvwm ^ 1 f D D vDwm 0ef;usi&ygu ausmufuyf yHref vnfywf f dS k S aejy; ,if;xufenf;ygbmu ausmufuyfukd txl; D *&kpdkuf&ef vdktyfonf/ 10/ ausmufuyfrSausmufrsm; aMu&ef taumif; qH k ; obm0uk o enf ; rS m a&rarh r avsmuf aomufjcif;ESifh z&Jo; yHref pm;ay;jcif; jzpfonf/ D k S
  3. 3. 16 - KNT News Journal ENTERTAINMENT October 2013 - Vol.1 No.6 October 2013 - Vol.1 No.6 LOCAL NEWS pmrsuf E S m (4) rwl y D p nf y if o wif ; rS tquf twk,lp&mtaumif;qHk;rdciftjzpfVictoria Beckham a&G;cs,fcH& Victoria Beckham vdUk ajymvduwmeJU k f y&dowf&ifxJrSm wdkuf&dkufjrifa,mifaewm uawmh emrnfBuD;t*FvefabmvHk;upm;orm; David Beckham jzpfygw,f/ David Beckham &J U ZeD ; jzpf o l touf (39) ESpft&G,f&Sd Victoria Beckham ud k UK &Sd rdcif wumrdcifrsm;xJwGif twk,lp&mtaumif;qHk; rdciftjzpf a&G;cs,fowfrSwfvdkufjcif;jzpfonf/ Supermarket Chain Asda rS jcHKiHk oH k ; oyf c suf t & emrnf a usmf t Ek y nm&S i f &kyf&Sifrif;orD; Angelina Jolie ES i f h Queen Elizabeth II udk ausmfvTm;NyD; xdyfqHk;ae&mudk a&muf&Sdjcif;jzpfonf/ uav; (4) a,muftarjzpfaom Fashion Designer Victoria [m olrtvkyf eJU rdom;pkta&; pDrHcefUcGJrIydkif;rSm tifrwef uGsrf;usifaomaMumifh a&G;cs,fcH&jcif;jzpfw,f/ w&k w f owif ; pm*sme,f w d k u f jzpfaom CCTV rS tifwmAsL;vkywtcserm f hJ d f S vnf ; “cifyGef; David ESifh om;?orD;rsm;udk eHygwf (1) ae&mrSmxm;NyD; usefaomt&m tvkyrsm;udk 'kwd, ae&mrSmxm;ygw,fwJh? f a,musmF;jzpfoluvnf; tppt&m&mrSm ulnyy;dk ay;vdUk uGser[m urÇmrSm uHtaumif; D hH f qH;aomrde;rjzpfw,f” vdkU ajymoGm;ygw,f/ k f David Beckham e J U t w l &&Sdaomom;orD;rsm;rSm Brooklyn (14), Romeo (11), Cruz (8), Harper (2) wdUk jzpfNy; D ol r onf David &JUrdef;rwa,muftjzpfeJU om emrnf&aewmrsKd;r[kwb?J tvkyvyzUkd f f k f vdkw,f? olrsm;awGuae tjypfwifcHae&rSm rd k ; vd k U r[k w f b J uG s ef r ud k , f w d k i f ; vnf ; vk y f E d k i f w J h t&nf t csif ; &S d w ,f q d k w m jyojcifwmjzpfw,fvdkU olruajymonf/ 321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 32121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432 321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 1 321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 Justin Bieber eJU cspfolawGjzpfw,fvdkU Jacque Rae Pyles &ifzGifh 21 ESpf atmuf yg0gt&SdqHk; tqdkawmf tjzpf Direction a&G;cs,f One emrnfBuD;tqdkawmfo&kyfaqmifrif;orD; Selena Gomes eJU ysufoGm;NyD;wJhaemuf &nf;pm;r&SdyJ tcsdefMumjzwfoef;vmcJhwJh *sufpfwifbDbm[m ckawmh &nf;pm;topf &SdaeNyDjzpfaMumif; Jacque Rae Pyles u &ifzGifhajymqdkvdkufonf/ Jacque Rae u “uG s ef r 14 ESpft&G,f uwnf;u *sufpfwif;eJU oduGsrf;cJhw,f? ck uG s ef r 19 ES p f & S d N yD / qdkvdkwmu 5 ESpf vHk;vHk; ol u d k uG s ef r od a ecJ h N yD jzpf y gw,f / uG s ef r wd k U ESpfa,muf&JY qufqHrI[m t&ifuxuf ydkNyD; aumif; rGefaeygw,fvdkU” ajymMum; chJygw,f/ Bieber ESifh Pyles wdkUESpfOD;[m [dkt&ifwavm u ,S O f N yKd i f o nf h Floyd Mayweather ES i f h Alvarez wdkU xdk;owfwJh vufa0SUyGukd J oGm;a&muf Munf h & I M uzd k U Private Jet av,Of a y: twlygoGm;wJh tcsdefupvdkY ol w d k U ES p f a ,muf & J U owif ; ayguf M um;vmwmjzpf y gw,f / vuf & S d t ajctaerS m awmh y&dwfowfawG&JU&ifxJrSm pGJpGJvef;vef;jzpfaewJh cspfolpHkwGJopfawG jzpfygw,f/ Pyles iPhone 5C Vs. 4 5s tar&duefenf;ynmukrÜPDBuD;wckjzpfwJh Apple uae iPhone u vufudkifzkef; trsdK;tpm; topf 2 rsdK;udk aps;uGufrSm rdwfqufvdkufNyDjzpfygw,f/ iPhone 5C eJ Y 5S yg/ aps;EIef;oufoufomomeJY a&mif;csay;r,fh iPhone 5C u yvyfpwpfudk,fxnfeJY xkwf vkyfxm;wmjzpfNyD;? aemufqHk;ay: enf;ynmjrifh trsdK;tpm;zkef;jzpfwJh iPhone 5S uawmh zH k ; yd k i f & S i f u d k olY&JhvufaAG&meJY rSwfrdEdkifwJh zHk;trsdK; tpm;jzpfygw,f/ ,SOfNydKifrI tvGefjyif;xefvSwJh Smartphones awG&JY aemufqHk;ay: tqifhjrifhenf;ynmawGudk tar&duef jynfaxmifpk u,fvDzdk;eD;,m;jynfe,fu qufoG,fa&;tif*sifeD,myg&*lwOD; jzpfwJh a'gufwmOD;pdk;wifhu ajymjyay;xm;wmjzpfygw,f/ Billboard u One Direction tzGJUudk 21 ESpfatmuftqdkawmfxJwGif yg0g t&SdqHk;tjzpf a&G;cs,fvdkuf jcif;jzpfonf/ Billboard u ES p f p Of E S p f w d k i f ; jyKvkyfvQuf&Sdaom 21 ESpfatmuftqdkawmf yg0g&SdwJhol 21 OD;udk a&G;cs,fjcif;jzpfNyD; Harry Style, Liam Payne, Zayn Malik, Niall Horan ES i f h Louis Tomlinson wdkUtzGJU One Direction rS xd y f q H k ; rS O D ; aqmif E d k i f c J h jcif;jzpfonf/ One Direction u Justin Bieber ESifh Miley Cyrus wdUk ESpO;udk ausmNf yD; a&G;cs,f f D cHxm;jcif;jzpfonf/ Robert Pattinson Robert Pattinson b,fol vJ v d k U ajymvd k u f w meJ U &if x J r S m 'di;ueJay:vmwmuawmh Twilight kf &ky&iZmwfum;xJutifrwefpaqmif fSf JG rI&Sdol? trsKd;orD;awG&JU tonf;pGJ rif;om;jzpfygw,f/ Twilight &kyf&SifZmwfum;xJ u rif;orD;acsm Kristen Stewart eJU orD;&nf;pm;cspfol b0rS &yfpJ vdkufNyD;aemuf vuf&Sd tajctaerSm tifrwef &kyf&nfacsm armvSaom Syden Liebes e J U &ifckefbufjzpf aew,fvdkU od&ygw,f/ ta&G;cs,fcH& 21 OD;rSm 1.One Direction, 14. Miguelito 2.Justin Bieber, 15. Joey Bad$$ 3.Miley Cyrus, 16. Tori Kelly 4.Ariana Grande, 17. Martin Graxix 5.Earl Sweatshirt, 18. Mindless 6.Lorde, Behaviour 7.Austin Mahone, 19. Matty B 8.Scotty McCreery, 20. Lee Hi 9.Cory Simpson, 21. Fifth Harmony 10.Emblem3, 11.Cher Liyod, 12.Chief Keef, 13.Bridgit Mendier, &if c k e f o pf Sydney Liebes &Sa&rsm; tukepy,Eijf cif;r&SyJ ,if;a&uefwif vSsusum NrdKUay:a&avSiuefoUdk d f k f l dk d G H f a&a&muf&rI enf;yg;jcif;wkUd aMumihf NrdKUe,fpnfyifom,ma&;tzGUJ ESihf NrdKUrdNrdKUzrsm;? dS Xmeqkdif&mrsm;? a&ay;a&;aumfrwDrsm;? &yfuGuf tkyfcsKyfa&;rSL;rsm;ESihfwkdifyifum 4if; 3 vufr ykuvi;tm; tok;rjyKyJ? xdUk xufaumif;rGernhf ykuvi;topfjzihf d f kd f H f d f dk f oG,,ygu ykroihawmfrnf[k qk;jzwfcNhJ yD; 2rkicefU teufra&pkuefrS ay(4500) f l d dk f H d f S tm; vlxryuvrf;rsm; wl;azmfNyD; ykuqufvyief;tm; tzGUJ rSaqmif&ucygonf/ k S dk f d f kf G f hJ usef&Sdonhf ykdufvkdif;tm; vlxkrS yg0ifaqmif&Guf&ef pdwftm;xufoefrI r&Sdawmh Salai Ceu ojzihf NrdKUe,ftycBik&;rSL; OD;*dqr;cki usyfo;ode;wdwrwnfaiGjzihf tzGUJ rS k f sKyfa Thawng k G f d f Hk f d 2vcefU tcsdef,laqmif&GufcJh&ygonf/ S fh d f d f dk f dS dk 7/ wifjyyg a&pkuefEixifavSmifpr;Mum; a&ykuvi;opfjzihf a&a&muf&Eijf cif; &S^r&Sd uk(9.5.2012) &ufaeUwGif Xmeqki&mrsm;?NrdKUrdNrdKUz? toifawmfvBl uD;wpfO; d d d f D wkdUESihftwl reuf (10;00) em&DcefUwGif oGm;a&mufprf;oyf Munhf&IMuygonf/ 8/8.5.2013&ufaeUtxdrlv(3vufr)ykdufvkdif;ukdom okH;jyKcJhjcif;jzpfNyD; 8/ (9.5.2013)&ufaeU eHeufyi;rSom a&pkuefryuvi;topfoUdk qufo,a&vTwf dk f S dk f dk f G f jcif;jzpfí a&ykdufvkdif;aMumif; &Snfvsm;rIaMumihf oGm;a&mufprf;oyf Munhf&Ionhf tcsewif a&a&muf&rr&Sao;yJ oGm;a&mufMunh&onhtzGUJ rsm; jyefom;NyD; rGe;vGJ d f G dS I d f I f G f (1;20)rdepftcsdewiom a&a&muf&vmygonf/ ,cktcsdetxd þyifrykuvi; f G f dS f d f dk f topfukdom tokH;jyKaeqJ jzpfygonf/ 9/ tykd'f(3)ESihftydk'f(6)yg vkyfief;onf rwlyDNrdKU wkdif;csJUa&ay;a&;vkyfief; (axmufyHhvkyfief;) r[kwfyJ (vkH[a&mif;a&pkuefrS NrdKUay:a&avSmifueftMum; a&ykuvi;opf oG,wef;jcif;vkyief; jzpfum) rwlyND rdKU NrdKUrdNrdKUzrsm;? Xmeqki&mrsm;? d f dk f f f df &yfuGuftkyfcsLyfa&;rSL;rsm;ESifh rwlyDNrdKUay:&Sdtajrmftjrif&Sdaom jynfolrsm; pdwapwemoufoufjzihf aqmif&uatmifjrifcaom vkyief;omjzpfygonf/rwlyD f G f hJ f NrdKUay:wdk;csJUa&ay;a&;pDrHudef;twGuf pnfyifom,ma&; OD;pD;Xme(&kH;csKyf)A[kd &efykHaiGjzihf aqmif&Gufrnhfvkyfief;rSm a&xGufopf(4)ckrS a&rsm;tm; oG,f,lNyD; vkH[a&mif; a&pkuefokdU aygif;xnhf&ef aqmif&Gufonhf vkyfief;jzpfygonf/ D dS d S 10/ okUd jzpfí rwlyND rdKUa'ocHwOD;(wpfO;)trnfcH pma&;oltm; od&apvkonfrm(u) 17.5.2012 &ufaeUwGif rnfonhfzGihfyGJrS rjyKvkyfcJhygaMumif;? (c) xifavSmifpdrf;ae&m yifrykdufvkdif;wGifrnfonhf a&ykdufzGihf^ydwfcvkwfukdrSs xm;&Sd wyfqifjcif; r&SdygaMumif;? (*) tykd'f(9)yg vkyfief;tm; NrdKUe,fpkHprf;ppfaq;a&;tzGJUrS ppfaq;cJhonfrSm rSefuefaomfvnf; “pnfyifrSL;u rsufESmajymifwkdufNyD; ,ckvkdzGihfyGJtcrftem;ukd jyKvkywmyg” qkdonfrSmtxif vGJrSm;jcif;om jzpfygaMumif;/ f (C) rwlyDNrdKUay:wkd;csJUa&ay;a&;vkyfief;twGuf tzGJUtaejzihf jynfolvlxkxHrS rnfonhf&efykHaiGrSs aumufcHjcif; r&SdygaMumif;? (i) &kH;vkyfief;ESihfywfoufí od&Sdvkdonfrsm; a0zeftBuHjyKvkdonfrsm; &Sdygu yGivif; jrifompGm vma&mufar;jref;pk;prf;EkiygaMumif;ESifh tMuHjyKcsursm;ukvnf; fh H df f d BudKqkvsuf&ygaMumif;? d dS (p) rwlyND rdKUwk;wufpnfyifa&;twGuf Xmewpfcwnf;jzihf rvkavmufyg/ tawG; d k H tac: tajrmftjrif? tBuHaumif;nPfaumif;&Sonhf apwem&Sirbjynforsm;ESifh d f d l aygif;pyfnEi; aqmif&urom wkUd rwlyND rdKUBuD; wk;wufpnfyifrm jzpfygaMumif; dS dI f G f S d S azmfjytyfygonf/ NrKd U e,f p nf y if o m,ma&;tzG J U rwlyD jynfe,ftpkd;&u vlxkxH vlukeful;rI wkdufzsufa&;aqG;aEG; cd k E k r f ; ok e f o wif ; csif;jynfe,ftpk;& OD;aqmifrI d jzihf jrefrmEkiitwGi; vlarSmifcueu;rI dfH f dk k f l umuG,wuzsuf ynmay;a&; &Si;vif; f dk f f yGudk pufwifbm 12 &ufaeUu [m;cg; J NrdKUawmf cef;rwGifjyKvkyfaMumif; od& onf/ aqG;aEG;yGwif jynfe,f 0efMuD; J G csKyf Pu Hung Ngai ESihf 0efMuD;rsm;? jynfe,f ESihf NrdKUe,ftqihf Xmeqkdif&m vlMuD;rsm;? bmoma&; *kdPf;aygif;pkHrS yk*¾Kdvfrsm;? &yfuGuf tkyfcsKyfa&;rSL;rsm; pojzihf tiftm; 300 ausmf yg0ifwuf a&mufMuonf/ 0efMuD;csKyfu aqG;aEG;&mrSm vlarSmifcueu;rItEå&m,f[m jrefrmEkif dk k f l d iH wifru Ekiiwumu MuKHawGUae&wJh d f H vlrIjyomemjzpfaeygaMumif; urÇmhvl om; oef;aygif; 26 [m vlukeful;jcif; cHae&aMumif; xkdokdUw&m;r0if vlukef News Journal KNT - 5 urÇmhtvm;vmt&SdqkH; EkdifiHa&;orm; 30 OD;wGif csif;trsKd;om;wOD;yg0if EkdifiHrsm;jzpfonfh ZifbmawG? bDvm&kpf? ajrmufu&;,m? tz*efepöwef? vkuab; kd D d f tar&duefEkdifiH 0g&Sifwef &D;,m ESihf um*spfpwefEiirsm; yk*K¾ vrsm; kd f H d f tajcpkuf National Endowment for jzpfMuonf/ d Democracy (NED) rS a&G;cs,faom ,ckvkd a&G;cs,fcH& onfhudpö ESifh touf 30 atmuf urÇmh tvm;tvm t&SdqHk; EdkifiHa&;orm; 30 OD;xJwGif jrefrmEdkifiHrS csif;wdkif;&if;om; wOD;yg0ifonf/ qvd k i f ; usJ t d k b d c f a xmif ; onf NED ES p f 30 jynf h txdrf;trSwftaejzifh a&G;cs,f aom urÇmhEkdifiH aygif; 20 ausmfrS touf 30 atmuf urÇ m h t vm; tvmt&S d q H k ; EkdifiHa&;orm; ta,muf 30 xJwGif yg0if xnfhoGif;*kPfjyK cH&jcif; jzpfonf/ ywfoufNyD; Salai Ceu Bik Thawng u 'Drdkua&pDvIyf&Sm;rIrsm;tm; “ bmoma&;t&a&m? vlrsKd;a&;t&a&m ulnaxmufyay;aeaom tzGUJ tpnf; vlenf;pkawGjzpfwJh? ab;a&mufaewJh D hH rsm;wGif tBuD;qHk;tzGJUwck jzpfonfh olawGuawmifrS olwYkd u azmfxwNf yD; a&SU kd k NED udk 1983 ckESpfwGif tar&duef udk wifay;Ekdifw,fayghav? usaemfvnf; uGefu&ufrS pwifwnfaxmifcJhNyD; 0rf;omygw,f? usaemfwYkd csi;vlrsK;eJUtwl f d EkdifiHaygif; 100 ausmfwGif &Hk;cGJrsm; jrefrmEkiiu wdi;&if;om;awGukd urÇmu d f H k f zGifhvSpf xm;onf[kod&onf/ odwmayghaemf? usaemfwdkY&JhvIyf&Sm;rIav; “'D r d k u a&pD t ajymif ; tvJ awGu BuD;BuD;rm;rm;r[kwfonfhwdkif twG u f BuD ; rm;wJ h p d e f a c:rI a wG atmif usaemfwdkYvkyfwJht&mav;awGudk &ifqiae&wJh Ekiirm Salai Ceu Bik urÇmu odaew,fayghaemf? usaemfwdkY&Jh kd f d f H S Thawng [m t&nf t aoG ; &S d w J h cHpm;csufawG? vlenf;pkawG&JU cHpm;csuf wkdif;&if;om;vli,facgif;aqmifwOD; awGukd urÇmuodaeygvm;qdk wJ[mav; h jzpfovdk pHjyyk*Kd¾ vfvnf;jzpfw,f” [k aygh? tJvdkrsKd; usaemfcHpm;rdw,fAs” [k NED tifwmeufpmrsufESmwGif a&; cdkEkrf;okef udkajymonf/ Salai Ceu om;xm;onf/ Bikthawng onf 2010 ckEpa&G;aumufyJG Sf jrefrmEkdifiHrS Salai Ceu Bik tEkdif& Chin National Party taxG Thawng ESitwl ta&G;cs,c&olrsm; axGtwGif;a&;rSL; wm0ef,laeol xefw hf f H rSm urÇmay:wGif 'Drdkua&pDt ajymif; vefNrdKUe,f aus;vuf a'ocH? bGUJ &vli,f tvJtwGuf pdefac:rI tBuD;rm;qHk; wOD;jzpfonf/ cd k E k r f ; ok e f o wif ; rwlyD+rKd h ul;cH&olawGxJu trsKd;orD;awGukd vdifykdif;qkdif&m? tdrfap? toufrjynhf olawGukd tvkyfMurf;awGrSm tokH;cs MuaMumif; &Sif;vif;ajymMum; cJhonf/ quf v uf N yD ; jynf o l r sm; w&m;r0ifvarSmifcueu;rI yaysmuf l dk k f l a&;pDrHudef;ukd tpkd;&u tpOfwpkduf aqmif&uaeaMumif; tdre;csi; w&kwf G f fD f ?xki;tpk;&eJUvnf; yl;aygif; wkuzsuf d f d d f &ef oabmwlxm;aMumif; xkdUaMumihf a'otwGif; vlarSmifckdukeful;rIukd txl;wkdufzsufzkdU vkdtyfaMumif; ajym Mum;cJonf/ h csif;jynfe,f vlukeful;rI wkdufzsufa&; OuúX U Myint Aung url rMucifrm ,ltufpf tpk;&eJUvnf; S d vlukeful;rIqkdif&m oabmwlnDrI &,l&rSmjzpfaMumif; EkdifiHtrsKd;om; ta&;jzpfonfESihftnD wnfqJ Oya' abmifatmufwGif tav;xm;aqmif&Guf &rSmjzpfaMumif; ajymonf/ csif;jynfe,f vlarSmifckdukeful;rI wkdufzsufa&;tzGJUukd jynfe,ftqihf 12 OD; aumfrDwD? c&kdifESihf NrdKUe,ftqihf 12 aumfrDwDjzihf toD;oD;zGJUpnf;cJhMuNyD; vkyfief;pDrHudef;ukd 2012 – 2016 txd owfrwxm;aMumif; od&onf/ vlueu; S f kf l rItusK;quftjzpf EkiiwumwGif EkiiEifh d d f H d f H S trsKd;*kPfodu©mukd usqif;apaMumif; vlukeful;rIwkdufzsufa&; twGif;a&;rSL; jzpfol ? jynfe,f'kwd, &JrSL;MuD; OD; Tun Oo u ajymonf[k od&onf/
  4. 4. 6 - KNT News Journal Sangai Local News owif;u csif;trsKd;om;nDvmcHusif;ya&; qkdif&m owif;azmfjycsuf CNF wkHUjyef cd k E k r f ; ok e f o wif ; v,ckESpf Mo*kwfv 30 &ufaeU u rPdy&tajcpkuf THESANGAI l f d EXPRESS u Chin National Conference acgif;pOfjzifh “Chin and Zomi will never come together under one roof anymore” csif; ESihf Zkd rD;onf trkd;wckatmufrSm rnfonfh tcgrSs ,SOfwGJaexkdif&ef rjzpfyg” [k CNF rS ajymaMumif; a&;om;csufukd ,aeU ,ckv 21 pufwifbmwGif wkHUjyefvkdufonf/ pD t J e f t uf z f E S i f h or® w OD;odef;pdeftpkd;&tMum; Nidrf;csrf;a&; wkd;wufrIjzpfpOft& csif;trsKd;om; nDvmcHudk ,ckEpf Ek0ifbm 'kw,ywf S d d wGif csif;jynfe,fNrdKUawmf [m;cg;wGif usif;y&efjyifqifaeonf/ csi;trsK;om;wyfO;onf csi; f d D f trsKd;om;wkdY tusKd;pD;yGg;twGuf a&SUajy;wkuy0ifaeonfEitnD csif; d f JG S hf wrsKd;om;vHk;yg0ifaom nDvmcHudk usif;y&ef pDpOfcJhjcif;jzpfaMumif; xkdY aMumifh wyfO;xdyyi;acgif;aqmifrsm; D f kd f onf xkdif;EdkifiH csif;rdkifjrdKUwGif ZDC acgif;aqmifrsm;ESiawGUqHjk yD; csi;trsK; hf f d om;tusK;pD;yGg;twGuf yl;aygif;aqmif d &Gua&;twGuf csif;trsKd;om;nDvmcH f odkY wufa&muf&ef zdwfMum;cJhNyD;jzpf onf[k azmfjywkHUjyefxm;onf/ “csif; qkdwm ZkdrD;? t&SKd? csKd;? clr;? rDZ?dk vkir; pwJh csif;rsKd;EG,pawG D d f D f k yg0ifwmyg? 'gu usaemfwkdU pDtJef tufz&UJ csi;rsK;EG,pawGtay: tjrif f f d f k yg” [k pDtJeftufzf&JU owif;ESifh jyefMum;a&; twGif;a&;rSL;jzpfol yl; ikdif;Mum;xef;u ajymonf/ SANGAI EXPRESS wGif csif;trsKd;om;wyfOD;taejzifh jrefrm Ediitpd;&ESihf oabmwlcsujf zpfonfh tm; kfH k avsmpm csi;jynfe,ftESYwif jynfoYlawGU fG f H G qHyukd usif;yjyKvkyjf yD; rMumrD usif;yjyK k JG vkyrnfh csif;trsKd;om;nDvmcHukd usif;y f jyKvkyfrnfjzpfaMumif; jynfolvlxktm; ajymjycJhonf[k azmfjyxm;onf/ csif;trsKd;om;nDvmcHudk 1948 ckESpf azazmf0g&Dv 20 wGif csif;jynfe,f zvrf;wGif wMudr?f tdE, - jrefrm e,fpyf d´ wGif csif;trsKd;om; EkdifiHa&;ygwDrsm;jzpf onfh Zkr;trsK;om; uGeu&uf( jynfy)? d D d f r&mjynfolUygwDwkdU yg0ifzGJUpnf;onfh csi;trsK;om;aumifprS MuD;rSL;jyD; 'kw, f d D d tMudrjf yKvycz;aomfvnf; Zdr;vlrsK; ESihf k f hJ l kD d rnfokdYrSs roufqkdifaMumif; qufvuf azmfjyonf/ yxrtMud r f csif ; trsKd ; om; nDvmcHudk 2006 ckEpf arv (8) &ufaeUrS S (11) &uftxd tdEd´,- jrefrme,fpyf rPdyl&fjynfe,f Mount. Sinai Camp wGif usif;ycJhMuNyD; 'kwd,tMudrf csif; trsK;d om;nDvmcHuvnf; Chin National dk Council u OD;aqmifNyD; 2009 ckEpf Ek0if S d bm 18-20 &ufaeUwGif tdEd´,-jrefrm e,fpyfwae&mü jyefvnfusif;ycJhMu onf/ tvm;wl vmrnfh 2013 Ekd0if bmü csi;jynfe,fNrdKUawmf[m;cg;rSm usi; f f yrnfh csi;trsK;om;nDvmcHMuD;wGif csi; f d f wrsKd;om;vk;ukvr;jcKHNyD; csif;trsKd;om; H d T f wyfOD;? csif;trsKd;om;EkdifiHa&;ygwDrsm;? csi;jynf&dS wjcm;Ekiia&;ygwDrsm;? vuf&dS f dfH vTwfawmfukd,fpm;vS,frsm;? vlrItoif; tzGUJ rsm;? bmoma&;toif;tzGUJ rsm;tjyif wwfodynm&Sifrsm;? tvTmtoD;oD;rS ukd,fpm;vS,frsm; yg0ifrnfjzpfonf/ [m;cg; uk,xu,x wuúovf zGivpa&; Ekiiawmfor®wxH wifjy d f l dk f kd fh S f d f H cd k E k r f ; ok e f o wif ; csif;jynfe,f NrdKUawmf[m;cg;wGif ukd,fxlukd,fx wuúokdvf w&m;0if zGihfvSpfEkdifa&;twGuf EkdifiHawmfor®wxH NyD;cJhonhf Mo*kwfvu w&m;0ifwifjy avSsmufxm;vkdufNyD[k od&onf/ 2013 ckESpf {NyDv 29 &ufaeUu usif;yjyKvkyfonhf [m;cg;NrdKUrdNrdKUz aumfrw tpnf;ta0;qk;jzwfcsut& [m;cg;wuúovf jzpfajrmufa&;aumfrwD D D H f dk OuúX Pu SiangMang, 'kwd, OuúX Dr. Hla Aung ESihf twGif;a&;rSL; Pu d SuiThio wkU emrnfjzihf avSsmufxm;Mujcif;jzpfonf/ “aejynfawmfuom;a&mufwifjycJwmyg? w&m;0ifpmeJU taMumif;jyefr,f dk G h vkUd tpk;&zufuawmh ajymMuygw,f? tpk;&zufu cGijfh yKvdrr,fvUdk arSsmvihxm; d d fh f f ygw,f” aumfrwDwGJzuf twGif;a&;rSL; Salai Jacob Thang u ajymonf/ jzpfajrmufa&;aumfrwonf vkyief;jyifqifcseumvukd 2013 ckEpf Mo*kwf D D f df S v rS 2014 ckESpf Ekd0ifbmvtxd owfrSwfNyD; 2014 – 2015 ckESpf wuúokdvf ynmoifESpfwGif w&m;0ifzGihfvSpf&ef jyifqifxm;onf[k od&onf/ wuúokdvf zGihfvSpf&jcif; &nf&G,fcsuftjzpf (1)csi;f jynfe,fw;k d wufzUG HNzK;a&;twGut"duvdtyfcsujfzpfaomvlom;t&if;tjrpfw;k d wufzUG HNzK; d f k d vm&ef/ October 2013 - Vol.1 No.6 t,f'DwmcsKyftmabmf 2006 ckEpaemufyi;f csi;f jynfe,f Sf dk wGif tpma&pmiwfrwrpwifjzpfym;cserS G fI G df pvsuf &moDOwkonfvnf; wpwp azmufjyef vmNy;D obm0&if;jrpf? vlUpGr;f tm; &if;jrpf qk;H &SL;H rIawG rsm;vmwmukd owdjyKrd onf/ rkd;ykdrkd&GmoGef; jcif;? aΜD jcif;rsm;eJU &ifqkdif&ygw,f? tusKd;quftjzpf pkuysK;oD;ESrsm; ysup; jcif;? awmifjyK?d d f d H fD ajrjyKdrIrsm;aMumifh tkd;tdrf qkH;&SLH;rI? vrf;yef;qufo,a&; jywfawmuf rIrsm; G f MuKawGU&ygw,f? H avhvmcsufrsm;t& &moDOwk azmufjyefw,fqwm urÇmMuD;ylaEG;vm dk jcif;ygyJ? urÇmMuD;ylaEG;vm&jcif; taMumif; &if;[m urÇmpufruef xkwvyf h I k f k rIt&Sejf rifwufvmjcif;ESihf armfawmf,mOf d h rsm;vmjcif;wkUd aMumifh avxkwif umAGe'if G f kd atmufquf tck;taiGUaygrsm;vmjcif;? kd d opfawmrsm;jyKe;f wD;rI jrifrm;vm jcif;aMumifyg/ h h csi;f awmif[m aEG&moDrm aevkUd S taumif;qk;H a'ojzpfygw,f? aEG&moDrmyif S uae'D? 0dw&,awmifawGrm ESi;awGeUJ dk d S f at;cJaeavh&wwfw,f? csi;f trsK;d om; dS oauFwjzpfwhJ atmufcsi;iSuEitwl f f S hf iSursKd;aygif;pkH usufpm;wJha'ojzpfNyD; f Ekiiwum iSuMfunftoif;awG (1996) u dfH h csi;awmifrm obm0iSursK; pkuseae f S f d H f ao;aMumif; rSwwrf;wifxm;Muygw,f? f aus;iSuf o&um? awm&kdif;wd&dpämef rsK;okO;jcif;onf a'otwGi; obm0 d f f opfawmawG jyKe;f wD;rIrm wnfraewmyg/ S DS opfyifonf avxkxu umAGef J 'diatmufq'"gwfwaiGUawGud k pky,ay;wm kf dk f f f l yg? omreftrjf c0if;wckxrm aygufaewJh d H JS t&Guf a0qmaomopfyifMuD;wyifonf rdom;pk0ifav;OD;twGuf umAGe'iatmuf f kd f rdrwUd k csi;f awmifonf yifv,fa& d qkuudk ay;Ekiw,fqy/ d f df dk J rsufESmjyifESifhtvSrf;a0;NyD; tat;ykdif; f kf S ,aeU urÇmMuD;rSm umAGe'if rkwoe&yf0r;f rSm usa&mufygw,f? pufrI f kd f d d d atmufquf odyonf;rIyrsm;vmaeyg vufrI vkyief;qkvUd k bmqkbmrS r&Sao; yg? dk f dk w,f? opfawmawG jyKe;wD;aeawmh,if armfawmf,mOfvnf; vufcsKd;a&EdkifwJh f f f l dk f umAGe'iatmufquf pky,EirI yrmP ta&twGuavmufyg? okUd aomf pufrI f kd f dk df onf enf;oxufenf;vmNy;D urÇmUavxk EkiiMH u;D awG&hJ rawmfavmb *,ufjzpfwhJ dk txufvTmrSm umAGef'dkifatmufqkduf &moDOwk azmufjyefrI tEÅ&m,f ESihf &ifqif xlxyfvmygw,f? aea&mifjcnf[m urÇmukd ae&NyjD zpfonf/ csi;f awmifa'o? csi;f vlrsK;d D dfS xdreNf y;D tmumoxJ jyefwufcserm urÇmh awG&hJ tem*gwf &ifav;p&mjzpfaeNy/ S txufvmrSm ydwqUdk aewJh umAGe'if T f f kd atmufquaMumifh tyl"gwf[m tmum dk f oxJra&mufawmhyJ urÇmukd ykdrkdylaEG; vmapygw,f? urÇmMu;D ylaEG;vmrIaMumifh urÇmh0if&kd;pGef;u a&cJawG t&nfaysmf qif;NyD; yifv,fa&rsufESm jyifjrifh wufvmapygw,f/ urÇ m Utyl csd ef j rifhwufvmrI aMumifh rkd;acgifjcif;? a&jywfvyfjcif;? October 2013 - Vol.1 No.6 uifnm ukewuf "m;pmcH tm;vH;k vGwajrmuf f kd f uifnmEdkifiH Ekdif½dkbDNrKdUawmfu tqifjrifh ukefwkdufBuD;xJrSm tpövmrftpGef;a&muf tMurf;zuform;awG&UJ zrf;qD;jcif;cHxm;&wJh "m;pmcHawGtm;vk; vGwajrmufapcJNh yD; tajctaeudk H f ppfwyfu tjynfht0xdef;xm;EdkifvkdufNyDvdkY uifnmt&m&SdawGu ajymMum;ygw,f/ ppfom; awGuawmh tqdkyg WestGate ukefwkdufBuD;xJrSm wxyfNyD;wxyf 0ifa&muf wkdufckdufaeMuqJ jzpfygw,f/ qdrmvDEiiu t,fvf k dk f H -&Smbwf tMurf;zuf orm;awGuae vlpnf; um;wJ h 'D t aqmuf tOD;udk we*FaEGaeYu olwdkYpD;eif;cJhwm jzpfw,fvdkYqdkygw,f/ aoewform;awG[m aps;qd k i f w qd k i f N yD ; wqd k i f 0if a &muf N yD ; aps;0,folawGudk ypf cwfcJhMuygw,f/ csuf jyKwf e nf ; oif w ef ; wuf a ewJ h uav; oli,f wpkudkvnf; ypf c wf c J h N yD ; um;&yf e m;wJ h ae&mrS m vnf ; twGuf tckvdk wkdufcdkuf&wm jzpfw,fvdkY vlwcsKdUudk ypfowfcJhyg w,f/ MuufajceD&JU t,f v f - &S m bwf tMurf ; zuf t zG J Y u pm&if;t& aoqkH;ol pkpkaygif; 69 OD; &SdoGm;NyD qkdygw,f/ tar&duefor®w tdkbm;rm;u jzpfygw,f/ uifnmor®w Uhuru Kenyatta udk wku½uf d f dk qkdrmvDEdkifiHwGif;rSm uifnmppfwyf quf o G , f a jymMum;cJ h N yD ; w&m;Oya' 0if a &muf p G u f z uf a erI u d k ½k y f o d r f ; ay;zd k Y xdef;odrf;a&; tulnDawG ay;zkdY urf;vSrf;cJhyg awmif;qdwmukd uifnmtpd;& rvkuavsmufwhJ w,f/ AGDtkdat (jrefrmykdif;) k k d f News Journal KNT - 15 *smrPD0efBuD;csKyf Merkel ygwD a&G;aumufyGJtEkdif& raeYu usif;ycJhwJh *smreDEdkifiH a&G;aumufyGJrSm 0efBuD;csKyf Angela Merkel &JU ygwD u tEdi&cJayrJh vTwawmfae&mtrsm;pkukd tjywftowf tEdi&zdYk tenf;i,f vdom;cJygw,f/ k f h f k f k G h a&G;aumufyGJ aemufqHk;&v’fawGt& rpö Merkel &JU Christian Democrats ygwDu rJta&twGuf 41 'ór 5 &mcdiEe;udk tEdi&cJNh yD; atmufvwawmfrm ae&mtrsm;pk&zdYk 5 ae&myJ kfIf kf T f S vdkawmhwmjzpfygw,f/ rpö Merkel taeeJY rJta&twGuf 26 &mcdkifEIef; tEdkif&cJhwJh Social Democrats ygwDeJY nGefYaygif;zGJUzdkY vkyf&awmhrSm jzpfygw,f/ olY&JU r[mrdwfjzpfwJh Free Democrats ygwDuawmh rJta&twGuf 4 'ór 8 &mcdkifEIef;yJ tEdkif&cJhwmaMumifh vTwfawmfxJrSm tEdkif&zdkY vdktyfwJh 5 &mcdkifEIef; rjynfhcJhygbl;/ *smreDEdkifiHtwGuf atmifjrifwJh ESpfawGjzpfapzdkY tm;vHk;udk twlwuG vkyfaqmifoGm;Mur,fvdkY aysmf&TifaewJhaxmufcHolawGudk rpö Merkel u ajymcJhygw,f/ AGDtdkat (jrefrmXme) bk&vi;udk axmif'Pf woufcs d DS kd f 'gayrJh w&m;½kH;qkH;jzwfcsuft& w½kwfEdkifiHu 0g&ihfEdkifiHa&;orm; Bo Xilai &JU woufwm EdiiH a&; vkyEicifh k f f kd f G Bo Xilai udk tmPmtvGJokH;rI? aiGaMu;tvGJ okH;pm;rIeJY t*wdvkdufpm;rIpwJh jypfrIawGrSm yd w f y if c H c J h & NyD ; 'g[m wcsd e f w cgu tjypf&aMumif; xif&m;wJt wGuf w½kwEiiH atmifjrifxif&Sm;cJhwJh Bo Xilai &JU Edkif dS S h f kd f iHa&;orm;b0udk jynfolY w&m;½kH; oufwrf; tESpf 130 &SNd yDjzpfwhJ All xdxa&muf a&muf d wck u ol Y ud k Saints Church bk&m;ausmif;rSm 0wfwuf tqkH;owfap axmif'Pf vmol 600 txd&NdS yD; tjyifbufjrufcif;jyifrm S vd k u f w mjzpf y g woufwußGef; tpm;taomuf tvSLyGJtwGuf wef;pDaepOf w,f/ 'gh tjyif tjypfcsrSwfvdkuf taocHAHk;cGJol awGu wdkufcdkufvdkufwm tar&duef ygw,f/ jzpfygw,f/ a':vm 3 oef; Jinan 'DwdkufcdkufrI ausmfwefwJh Bo jynfoYlw&m;½k;u H [molwdkY&JU Xilai ydkifypönf; we*F a EG a eYu vufcsufyg vdkY OpömawGudk ck v d k p D & if c suf ygupöwefodr;fqnf;zdkY qk H ; jzwf c srS w f wmvD A ef a wG u k f vduwmjzpfNyD; 'DtrI[m q,fpEpawGtwGi; ½kH;awmfu qkH;jzwf vduygw,f/ touf 64 k f k S f f aMunmygw,f/ ESpft&G,f aygvpfjAL ½kd tzGJU0ifa[mif; Bo w½kwfEdkifiHrSm teD;uyf apmihfMunhftcH&qkH; ygupöwef&JU EdkifiHa&;t½IyfawmfykHtrIawGxJu wckjzpf Xilai [m t&ifvu olYudk trIppfaq;wJh a0;vHacgifoDwJh ygw,f/ w½kwfEdkifiH&JU w&m;Oya'rSm q,fpk w&m;cGifxJrSm rBuKHpzl; jyif;xefwJh ckcH wd k i f ; &if ; awmif ESpwckausmfMum usiho;wJh t,lccit& Bo acsyrIawGvkyfcJhygw,f/ oltrSm; vkyfcJhw,f f f Hk H G fh wef;a'oudk Xilai taeeJY 'Djypf'PfcsrSwfrIudk t,lcH qkdwm 0efcHayrJh w&m;½kH; pGJqdkcsuftawmf tar&duefu rsm;rsm;udk jiif;qef cJhygw,f/ AGDtdkat vTmwifoGif;cGihf &SdrSmjzpfygw,f/ ta0;xdef;armif; olrJh 'Hk;vufeuf awGeJY wdkufcdkufwm r&yfrcsif; rlqvif r[kwfolawGudk ypfrSwfxm;NyD; qufvuf wdkufcdkufoGm;r,fvdkYvnf; wmvDAef BuHK;0g; aeMuygw,f/ armif;olrJh ta0;xdef;'Hk;vufeufeJY aemufqHk;wdkufcdkufwm[m we*FaEGaeYu 0gZD&Dpwef ajrmufydkif;&Sd tdrf0if; 2 ckudk jzpfNyD; ppfaoG;~uGvYkd rouFmol 6 a,mufukd okwoif f EdkifcJhw,fvdkY ygupöwef axmufvSrf;a&; t&m&SdawGu ajymygw,f/ AGDtdkat ygupö w ef c&pf ,mefbk&m;ausmif;taocHAHk;cGJrI 78 OD;aoqHk; ygupöwefEdkifiH taemufajrmufydkif;&Sd ordi;0if Church c&pf,mef bk&m;ausmif;tjyif k f rSm taocH AH;cGJ orm; 2 a,muf&UJ NydKiwl azmufcJG k f wducuraMumihf 78 a,mufxufrenf;aoqH; k f kd f I k cJygw,f/ 'g[m ESpf t awmfMumtwGi; ygupö h f trdcsi;f jynfudk cspjf rwfE;dk olwi;f dk a&TUajymif;awmif,mpkuysK;a&;pepftpm; d f d tjrwrf;pkuysK;d arG;jrLa&;pepf azmfaqmif jcif;? J d f tzkd;wefopfawm ESifh opfawmxGuf ypön;f rsm; umuG,xe;f odr;f jcif;? uGsr;f f d usiynm&SiawGeUJ wkiyifNy;D opfyifpuys;dK jcif; f f df dk f pojzifh trdcsi;f jynfudk tvSqifMu &ef a&;om;wifjyvku&onf/ d f (2) csi;vli,frsm;tqihjf rihynmqufvufqnf;yl;Ekia&;twGutcGitvrf;zefw; f f df f fh D ay;&ef/ (3)qif;&Jom;rdom;pkrsm;rSausmif;om;vli,frsm;tqihjf rihynmp&dwoufompGmjzihoif,l f f f avhvmEki&ef/ d f f (4)csi;vli,frsm; bufpynmwwfajrmufjcif;jzihjf ynfe,fw;wufzUGH NzdK;a&;twGuf f kH kd taxmuf tuljyKvmap&eff/ (5)vlwdkif;ynmwufajrmufrIEIef;jrihfrm;vmjyD; rdom;pktm;vHk; vlaerIb0 wdk;wufjrihfrm; vmap&ef[lí xm;&Sdonf/ wuúovzivpa&;twGuf vktyfrnh&yaiGudk jynfwi;jynfy&Sd csi;trsK; dk f G fh S f d f H Hk Gf f d om; wOD;csif;pD? csif;tzGJUtpnf;awGeJU EkdifiHawmftpkd;&xH tvSLcHzkdUjzpfaMumif; qufajymonf/ csif;jynfe,frS ESpfpOfwuúodkvf0ifwef;atmifjrifolOD;a& 1000 rS 1400 cefU&Sd aomfvnf; 300 cefUom tqihjf rihynmukd qufvufqnf;yl;EkiNf yD; qif;&JEr; f d Gf yg;vGef;jcif;ESihf tvkyftudkif tcGihftvrf; enf;vGef;rIaMumihf avvGihfynmwwf pmrsuf csif;vli,frsm; ESpfpOfwkd;yGm;aeaMumif; avhvmod&Sd&onf/ ESm- ( 9 )odkU---- INTERNATIONAL wef & J U c&pf , mef vl e nf ; pk awG u d k taotaysmuf trsm;qH k ; jzpf a tmif wd k u f cdkufvdkufwm jzpfygw,f/ 'Pf&m&ol 120 teuf tawmfrsm;rsm; [m pd k ; &d r f & wJ h t aetxm;rS m &S d w ,f v d k Y Peshawar Nrd K Uaq;½H k t k y f u ajymygw,f / aoqHk;olawGxJrSm trsdK;orD;awG? uav;awGeJY Church &JU tjyifrSm vHkNcHKa&;wm0ef,lxm; ol rlqvif &Jt&m&Sd 2 OD;vnf; yg0ifw,fvdkY qdkygw,f/ Eki½bND rKd U ukewuf wkucurI vl 20 aoqH;k d f kd f kd d f dk f uifnmEdkifiH? Ekdif½dkbDNrdKUawmfxJu ZdrfcHypönf;awGa&mif;wJh ukefwkdufBuD; wpfckxJrSm aoewform;awG&UJ ypfcwfraMumihf vl 20 xufrenf; aoqH;NyD;awmh av;-ig;- 60 avmuf 'Pf&m I k &oGm;w,fvdkY uifnm MuufajceDtzJGYu ajymygw,f/ Westgate ukefwdkufrSm aoewform;awGu aoewfawG? vufypfAHk;awG eJY paeaeY tapmydi;wke;u 0ifa&mufypfcwf wkucucwmyg/ uav;i,fawGtygt0if awmfawmfrsm;rsm; k f f d f kd f hJ vnf; 'Pf&m&oGm;ygw,f/ ukewuxrm qufNyD;awmh ydwraewJoawGukd u,fwifEizYkdtwGuf f kd f J S f d h l dk f vHNk cHKa&;wyfzUGJ &meJYcsDeYJ aoewform;awGMum;rSmvnf; tjyeftvSef ypfcwfrawG &Saeygw,f/ I d ukefwdkuftay: ypfrSwfxm; wkdufckdufyHk&wJh 'Dypfcwf wkdufckdufrIawGaMumihf xdwvefYaeMuwJh aps;0,ftawmfrsm;rsm; xGuajy;cJMh uygw,f/ ukewuxuae rD;cd;awGukd f f f dk f J k vnf; 0ifaygufxuaygufawG uaewqihf jrifae&ygw,f/ ukewuywfvnfuvnf; &JawGu G f f dk f kd 0kdif;xm;qJ jzpfygw,f/ AGDtdkat
  5. 5. 14 - KNT News Journal NATIONAL NEWS tajccHOya' tcserD rjyifEi&if jyóemrsm;r,f vdUk d f kd f a':atmifqef;pkMunf ajym aemufvmr,hf a&G; aumufyGJ rwdkifcif tajccH Oya' rjyifqifEib;qd&if kd f l k jyóemawG ydrsm;vmr,f vdUk k puFmylEiiukd a&muf&aewJh kd f H dS a':atmifqef;pkMunf u owif ; pm&S i f ; vif ; yG J r S m ajymMum;cJhygw,f/ raeU reufydkif;rSm puFmyltpdk;& acgif;aqmifawGeUJ awGUqHcjhJ y;? k D naeydi;f rSmusi;f ywJh owif;pm&Si;f vif;yGrm k JS ajym Mum;cJwmyg/ h jrefrmEdkifiHrSm vdktyfaewmawG u tajccHOya'jyifqifa&;wpfcwnf;om k S f k f r[kwygbl;? 'gaMumihf 2015 ckEprwdirD f l k tajccHOya' rjyifqifb;qd&if 'D[mawG jzpfr,f [dkwmawGjzpfr,fqdk wmrsKd;ajym zdkUapmaeygao;w,f? 'gayr,fh ,Hk,Hk MunfMunfeJU ajymEdkifwmuawmh 2015 rwdicif tajccHOya' rjyifEib; qd&if k f kd f l k jrefrmEdkifiHrSm jyóemawG ydkjyD;rsm;jym; k h vmvdrr,f qdwmygyJvUkd ajym Mum;cJwm fh yg/ tJ'gaMumihf tajccHOya'jyifqifEif kd a&;twGuf tpGr;uketm;xkwf MuKd;yrf; f f oGm;r,fvdkU a':atmifqef;pkMunf u owif;axmufawGukd ajymqdcygw,f/ k hJ puFmyleUJ jrefrmrSm wlnwmawG D &Sdovdk? rwlnDwmawGvnf;&SdaMumif;? t"durwlnwmu puFmylujrKUd jyEdiijH zpf D kf jyD;? jrefrmjynfu v,f,mpduysKd ;a&;EdiiH k f k f jzpfaMumif;? 'gayr,fh puFmyltaeeJU jrefrm qDu avhvmoif,p&mawG&EiaMumif; l dS kd f a':atmifqef;pkMunfu ajymygw,f/ jrefrmjynftaeeJU wrlxl;jcm;aeapcsif ygw,f? tJ'D rwljcm;em;csuawGukd trsK; f d tpm;axGjym;pHvifwhJ urÇmMuD;xJ xnhf k oGif;csifygw,f? 'Dawmh puFmyltaeeJU jrefrmqDu ydjk yD;oufaomihoufom&SwhJ f d b0aeenf;rsKd; ?ydkNyD;aEG;axG;&if;ESD;wJh qufqa&;rsK; avhvmoif,Eiygvdrr,f H d l kd f fh vdUk ajymMum;cJygw,f/ h trsdK;om;'Drdkua&pDtzGJUcsKyf NLD taeeJU tpd;&zGUEdiwygwDwpf&yf k J k f hJ tjzpf t&nftaoG;jynhfrD&Jhvm;qdkwm oHo,&SdaeMuwhJa0zefcsufawGeJU ywf oufjyD; ar;jref;wJhtcg jrefrmjynfrSm NLD avmuf t&nftcsi;jynh0wJygwD f f h rsdK;&Sd&ifjyprf;ygvdkU pdefac:vdkufr,f? NLD [m 'Drua&pDenf;us wnfaqmuf kd xm;wJygwD? jynfoukd twl ac:aqmif h l oGm;EdiwhJ t&nftcsi;eJU jynh0wJh ygwD k f f f a A jzpfygw,fvUkd a':atmifqef;pkjunfu owif;pm&Si;vif;yGrm ajymMum;cJygw,f/ f JS h ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ *** tajccHOya'topf jyefvnfa&;qGa&;rl wpnygwD vufrcH J 2008 zJGUpnf;yHk tajccHOya'udk topf jyef v nf a &;qJ G a &;qd k w J h r l u d k vufrcHaMumif; wkdif;&if;om; pnf;vHk; nDnwa&;ygwD(wpn) A[daumfrwDu T f k 'DaeUoabmxm; xkwfjyefvdkufygw,f/ 'DaeU &efukefwkdif; A[ef;jrKdUe,f rSm usi;ywJh wki;&if;om;pnf;vH; nDnwf f df k T a&;ygwD 25 ESpfjynfh aiG&wktcrf;tem; rSm A[dkaumfrwD0ifawGu oabmxm; xkwfjyefcJhwmyg/ jyif q if o ih f w J h t csuf a wG u d k jyifqifr,fqdk&ifvufcHrSmjzpfjyD; topf a&;qJGwmudkawmh vufrcHbl;vdkU wpn ygwD&JU &efukefwkdif; a'oMuD;vTwfawmf ud,pm;vS,f OD;aevif;u olwUkd oabm k f xm;udk tckvdkajymygw,f/ “zGJUpnf;yHktajccHeJU ywfoufjyD; topfjyefvnfa&;qGJa&;rludk usaemfwdkU u vufrcHbl;cifAs? jynfolawGtwGuf ta&;MuD;wJhu@qdk&if ta&;MuD;wJh tcsufukdyJ jyifzkdUaygh? wpfujyefpr,fqdk &if aemif 10 ESp?f 13 ESpf MumoGm;r,fav? tJ ' D v rf ; aMumif ; rS m usaemf w d k U jrefrmEdkifiHom;awG aemufususef&pfrSm aMumufvUkd ? usaemfwUkd tJ'gudawmh vufoifh k rcHbl;? A[dkaumfrwD&JU tpD&ifcHpmawG tukefvHk; xkwfa0xm;ygw,f” 2008 zJGUpnf;yHktajccHOya'rSm jyifqifoifhwJhtcsufawGudk wpnygwD u pkpnf;jyD; jynfaxmifpkvTwfawmf&JU zJGUpnf;yHk tajccHOya' avhvmoHk;oyf a&; yl;aygif;aumfrwDtzJGU0ifawGqD ay; ydkYjyD;jzpfw,fvdkUvnf; ajymygw,f/ wpnygwD[m 2010ckESpf a&G; f d aumufyrm jynfoUl vTwawmf?trsK;om; GJ S vTwfawmfeJU wkdif;a'oMuD;? jynfe,f vTwfawmfawGxJrSm ygwDudk,fpm;vS,f 60 ausmf ae&m&xm;wJh ygwDwpfckjzpf ygw,f/ October 2013 - Vol.1 No.6 jrefrmhjidrf;csrf;a&;MuKd;yrf;rI *sifrDumwm csD;usL; jrefrmEdiiH jynfwi;ppftqH; kf Gf k owfa&; tpd;&&JUMuKd;yrf;aqmif&urI k G f Jm my i udcs;usL;aMumif; The Elders urÇmh k D &yfr&yfzrsm;tzJUG tMuD;tuJjzpfol d tar&duefor®wa[mif; Jimmy Carter u 'DaeUajymMum;vkdufygw,f/ jrefrmEdiiukd 3 &ufMuma&muf kfH &daewJh urÇm&yfr&yfzrsm;tzGUJ &JU &efuejf rKUd S h d k Strand Hotel rSm 'DaeUjyKvkyfwJh owif;pm&Sif;vif;yGJrSm tar&duef or®wa[mif; Jimmy Carter u tckvkd cs;usL;ajymqdcwmyg/ D k hJ “usaemfwhkd 0efMuD;OD;atmifrif; eJUawGUqHkaqG;aEG;cJhygw,f? tpdk;&u wki;&if;om; vufeufuitzJUG 16 zJUG eJU df kd f jidr;csr;a&; aqG;aEG;aewmawGukd wpf f f urmÇv;uvnf; csD;usL;aeMuwmyg? kH vwfwavmESpfzJGUuawmh usefaeyg ao;w,f? tJ'guvnf; rMumcifrSm tqifajyr,fvdkU,lqjyD;? wpfEdkifiH vH; typftcwf&yfpa&; vufrwa&; k J S f xd;yJukd vmr,fE0ifbmv odUk r[kwf k G h kd 'DZifbmvxJrm usif;yoGm;Edir,fvUkd S k f arsSmvifaMumif;od&w,f”vdUk tar&d f h uef or®wa[mif; Jimmy Carter u ajymMum;oGm;ygw,f/ urÇmacgif;aqmif h a[mif;oH;OD;jzpfwhJ tar&duef or®w k a[mif; Jimmy Carter ? aemfa00efMuD; csKyfa[mif; Gro Harlem Brundtland? zifvefor®wa[mif; Martti Ahtisaari wkUd &JU jrefrmEdiic&D;pOf[m jrefrmEdiirm k f H k f H S jidr;csrf;a&;&zdUk twGuf oufqi&mtzJUG f kd f tpnf; tm;vH;u 0di;0ef;axmufcvm k k f H atmifeUJ Ediitajymif;tvJrmtm;vH;k yg0if kfH S vmatmif wkuwe;zdYk&nf&,csueUJ vm d f Gf G f f a&mufwmjzpfw,fvUkd od&ygw,f/ tJ'DtzGJU[m raeUu or®w OD ; od e f ; pd e f ? umuG , f a &;OD ; pD ; csKyf AdvcsKyr;Sl MuD; rif;atmifviwUkd eJU awGUqHk k f f Id f aqG;aEG;cJhovdk 88 rsKd;qufausmif; om;acgif;aqmif OD;rif;udkEdkifeJUvnf; awGUqHcygw,f/ 'DaeU naeydi;rSmawmh k hJ kf trsKd ; om;'D r d k u a&pD t zJ G U csKyf Ouú X a':atmifqef;pkMunfeJU awGUqHktjyD; jref r mEd k i f i H u jyef v nf x G u f c G m rS m jzpfygw,f/ (RFA-Internet) twGuf jidr;csr;a&;wnfaqmufa&;? vm&S;dk f f aqGaEG;yG oabmxm;(4)csuukd tajccH J f jyD; wdk;yGm;vmonfhtcsufrsm;jzpfaMumif; f AkvrL;MuD; apmvGiuajymygonf/ d fS oabmxm;rsm;tm; taumif G txnfaz:&ef avmavmq,fwif rpOf;pm; Ediao;aMumif;? oD;jcm;aqG;aEG;yGrsm; usi;y kf J f jcif;tm;jzifh enf;vrf;rsm; &SmazGom;Murnf G jzpfaMumif; qkygonf/ d ,if;aqG;aEG;yGoUkd ucsi?f u,m;? J u&if? csi;? rGe?f &cdi?f &Sr;jynfe,fEihf tpk;& f k f S d f hf bufrS MPC ynm&Sirsm;? 88 yGivif;vlU tzGUJ pnf;rS ud,pm;vS,rsm;? vlUabmifopf k f f k f ud,pm;vS,rsm;? ABSDF rS ud,pm;vS,f k f f rsm;ESihf tjcm;avhvmolrsm; pkpaygif; 331OD; k wufa&muf cJonf[k qdygonf/ h k tqdygaqG;aEG;yGoUkd tpd;& EdiiH k J k kf awmfvjkH cHKa&;0efMuD; OD;atmifrif; ESifh0efMuD; (4)OD; wufa&mufcygonf/ zGiywif 0efMuD; hJ hf JG G OD;atmifrif;u vmrnfh atmufwbmvwGif kd wEdiiv;kH typftcwf&yfpa&;udk aejynfawmfü kfH J kd f H usi;y&ef&aMumif;ESihf jrefrmhEiia&; jyoem f dS udajz&Si;EdionfnvmcHwpf&yfvnf; usi;y k f kf h D f &ef jyifqifom;rnf[k qdcygonf/ G k hJ xdUk jyif ,ckusi;ycJonfh aqG;aEG; f h df f f G f yGonf jir;csr;a&;twGu&nf&,fusi;yjcif; J jzpfonftwGuf Ediia&; t&aumif;rGeatmif h kfH f jyKvkyjf cif;jzpfonftwGuf 0rf;omaMumif; h 0efMuD;OD;atmifrif;u qdygonf/ a&T[oFm k Feature News uav;jrKd tem*gwf csi;f awmif obm0opfawmtay: rSwnf U D cdkEkrf;okefowif; (uav;armif) ,HkMunfrItwGuf jidrf;csrf;a&;wnfaqmufa&; aqG;aEG;yGJrS tcsuf 5 csufyg aMujimcsufxkwfjyef pufwifbmv (23) &ufaeUwGif jyD;qH;oGm;onfh &Sr;? u,m;? rGejf ynfe,frS k f vlrtzGUJ tpnf;rsm; uruxjyKusi;yonfh I f ,HMk unfrtwGuf jidr;csr;a&; wnfaqmuf I f f a&;aqG;aEG;yGrS &v'f(5)csuf qH;jzwfEichJ J k kd f onf[k aqG;aEG;yGwufcJhonfh u,ef;jynf J opf ygwDrS AdvrL;Mu;D apmvGiuqdygonf/ k fS f k “tJ'q;kH jzwfcsuuawmh aqG;aEG; D f yGJ wufa&mufwJhtzGJUtpnf;awG? ygwD toD;oD;uaejyD; olwUkd e,fajrrSm jynfol vlxawGukd jyefvnfcsjyzdUk yg/ aemufx;l jcm; k csuuawmh &Sr;? u,m;? rGeqwtrnf f f f kd hJ omcHw,f/ wu,fawmh jynfe,faygif;pHk jynfaxmifpkaqG;aEG;yGJ jzpfoGm;ygw,f” [kqygonf/ kd xkwjf yefaMujimcsuf 5 csurmfS (1) wpfEiiv;Hk typftcwf &yfpa&; ? kd f H J (2) rw&m;toif;tufOya' tygt0if 'Drua&pDpee;f ESihf rnDaom Oya'tm;vH;k ukd dk HI &kyor;f ay;a&;? f d (3) yifvkH pdw"mwfukd tajccHaom nDvmcH f Mu;D wpf&yfusi;f ya&;ESihf (4) wef;wlí ud,yijf yXmef;cGi&jdS yD; 'Drkd k f dk hf ua&pDpepfudk usifhoHk;aom zuf'&,f jynfaxmifpk wnfaqmufa&;? (5) 2008 ckEpf Ediiawmf zGUJ pnf;yHk tajccH S kfH Oya'tm; jyifqifa&; (odUk r[kw) topf f jyefvnf a&;qGa&;wdUk jzpfonf/ J Sushmita Banerjee 'kw,tMudrajrmuf ,HMk unfrI d f October 2013 - Vol.1 No.6 Journal KNT - 7 csif;ygwDrsm;uajymonf/ csif;trsKd;om;ygwD twGif;a&; rSL; qvdkif;usJtdkbdcfaxmif;u “ a'ocH D H d f f f awGuawmh 'Dprue;udk rvkyapcsiao; bl;? wu,fvYkd vkyr,fq&ifvnf; 'Dru f kd kd a&pDuswJh EdiiawGubJ vkyapcsifw,f? k f H f jzpfEdkifvdkY&Sd&if jrefrmEkdifiHom;awG? txl; ojzihf csi;vlrsK;awGxrm 'Dvynm&SiawG f d JS kd f xGufay:vmwJhtcsdefrSm vkyfaqmif&if aumif;r,fqdkNyD; a'ocHawG&JU oabm xm;u &Sdygw,f” [k ajymonf/ csif;ygwDrsm; oabmxm; xkwfjyefxm;csufwGif csif;ygwDrsm; avhvmawGU&ScsufEifh csif;jynfe,ftpd;& d S k tzGYJrS avhvmawG&csurm uGvaeaMumif; dS f S J JG axmufjyxm;onf/ csif;jynfe,ftpk;&rS 2013 ckEpf d S {NyDvtwGif; pDrHudef;ESihfywfoufí csi;jynfe,f twGi;&Sd aus;&Gmaygif; (20) f f &Sd &Gmom;rsm; awGYqHkrI&v'ft& pDrHudef; taumiftxnfazmf&ef vlxkaxmufcH csufESihftwl oabmwlaMumif; jynfe,f tpkd;&rS jynfaxmifpktpdk;&xH oabm xm;ay;ydkYcJhonf[k od&onf/ odkYaomf csif;ygwDrsm;taejzihf pDrue;wnf&&m a'o&Sd &Gmaygif;(14)&Gm H d f dS (csif;jynfe,ftwGif; 5 &Gm ESihf ppfudkif; wdi; a'oBuD;&Sd &Gmaygif; 9 &Gm)rS vlO;a& kf D 500 eD;yg;cefYtm; awGYqHkar;jref;cJhonhf &v'ft& vlxkupDrHudef;udk raxmufcH aMumif;awGU&Sd&m &v'fESpfck uGJvGJrI&Sdae ygonf[kod&onf/ ajrGawmif? zm;awmif eDu,f owåK wl;azmfa&; pDrue;ESiywfoufNyD; H d f fh onf/ xdkuJhodkU tzdk;wefobm0awm jzKef;wD;rIrsm;onf uav;a'ocHrsm; ESifhvnf; wdkuf&dkufoufqdkifaeygonf/ trSeq,if uav;jrKUd a&ajraMumrsm; f dk onf csi;awmifrS tpjyKonfh pdrprf;a& f hf rsm;om jzpfojzifaomuf oH;a&aMumrsm; h k a&xGuenf;yg;vmjcif;? a&wGi;eufjcif;? f f a&cef;ajcmufjcif;tjyif pdkufysdK;yifrsm;? qefpyg;pdkufysdK;a&;twGuf vdktyfaom a&yrmP vHkavmufpGmr&&Sdjcif;paom tusdK;qufrsm; jzpfay:vmygrnf/ csif; awmifrS wkuvmonfh avrsm;roefU&Si; d f f ,if? csif;awmifrS opfawmrsm; jzKef;wD; vkdU avxknpfnrf;rI rxdef;csKyfEdkif,if uav; jynfoawG&UJ tem*gwf[m ylyif l usawmfwUkd uav;jrdKU&JU uav; - oki;iif;um;vrf;twki; taemufzuf p&myif jzpfonf/ d f d f usawmfwdkUi,fpOftcguxuf udk (5)rdiavmuf oGm;vdu,ifbJ csi;awmif&UJ tajcudk pa&mufygw,f? csi;awmif kf k f f f udk pwufw,fq,ifbJ obm0awmrsm;udk pawGU&ygw,f? awmifajctpyf tzd; uav;jrKdU&moDOwkonf yljyif;ajcmuf kd k k S hJ wef use;opfyifrsm;? ysO;uwd;yifrsm;? tjcm;opfrmrsm;ESihf a&maESmjyD;tjcm; tzk; aoGUrI ydrjkd yif;xefonfrmvnf; ,ckuoUkd G f f k d f D S wefopfrsm; ajrmufrsm;pGm olUp&dkuftwkdif; aygufa&mufaeygw,f? tjrifhydkif;ukd ywf0ef;usif obm0awmrsm;ysup;rIeihf a&mufjydq,if tifyifEitjcm;tjrifaygufyifrsm; a&maESmaygufa&mufvm wmudk awmawmifjzKef;wD;rIwdkU a*[pepf dk S hf h awGU&S&ygw,f/ vQdajrmifrsm;jum;wGivnf; 0g;awm tenf;i,fukd awGU&S&rSmyg/ aMumifhomjzpfygonf/csif;awmif d k f d usawmfwUkd i,fpOfu ,ck&cif;omta&mufom;&wJh vrf;ab;0J,mrsm;wGif tzdk;wefobm0awm rsm;pdrf;vef;pdkajy I G f f tzd;wefopfyifMuD;i,faygif;ajrmufrsm;pGmESihf obm0awmrsm;udk jzwfoef;oGm;& a&;ESihf obm0ywf0ef;usif xde;odr;a&; k f f aomaMumifh awmifay:avnSi;&eHUESiawmif&yawmifaiGUrsm; t&omudcpm;& vkyief;rsm;udk vkyaqmif&mwGif yk*vdu f hf d f k H f f l ygw,f? um;vrf;tauGU acsmufrsm;Mum;u awmifusa&usoawGukd qnf;vJoyrm vkyief;&Sirsm;? a'ocHvrsKd ;rsm;? bmom H H om,mem aysmfz,Mf um;&ygw,f? okUd aomf ,cktcg wefz;&Styifrsm;ESihf obm0 a&; toif;tzGJUtpnf;rsm;? vlrIa&; G kd d k f awmrsm;jzKef;wD;pjyKjyD; awmifuwHk;omom jzpfaeygawmhw,f/ odkUaomf 'gawG toif;tzGUJ rsm;? Xmeqdi&m tzGUJ tpnf; rsm;tm;vHk; pkaygif;í “trsKd;om;a&; 'gawG tm;vkH;[m “[kd; wcsdefu” vkdyJ ajym&ygawmhrnf/ yk*vu pducif;yki&irsm;rS ukeusp&dwaygif;ajrmufrsm;pGm tuketuscí wm0efwpf&yftaejzifh vkyfaqmifrSom ¾ d k f dfSf f f f H kd f tzd;wefopfyifrsm;ESihf a'oEÅ&tyifrsm;udk tpm;xd;jznfpupuysKd ;Muygaomfvnf; atmifjrifEirnfjzpfaMumif; a&;om;azmf k k h G f kd f North Mining Investment Company a'ocHrsm;rS xif;rD;? avmifpm? jcHpnf;&k;rsm;wGuf pnf;rJurf;rJh ckwjf zwfvJS ukeMf u jytyfygonf/ d h (NMIC) ESifh jynfaxmifpk tpd;&tMum; k ajrGawmif? zm;awmif pDrue;f tvsipvdk taumiftxnfrazmfapvdk[k csif;EkdifiHa&; 4 ygwDuajym H d f oabmwl pmcsKyfcsKyfqdk rIr&Sdao;[k cdkEkrf;okefowif; tu,fí taumifxnfazmf od&aMumif; csif;ygwDrsm;uajymonf/ v kd jynfwi;xkwf Weekly Eleven Gf w&kwyif North Mining Investment Company (NMIC) rS wl;azmfrnhf rnfqygu EIA, SIA, HIA rsm;udk vGwf f kd f kd f fS f csif;jynfe,f wD;wdeNf rdKUe,ftwGi;&Sd ajrGawmif?zm;awmif pDrue;tm; tvsifpvdk vyfí EkdifiHwumtqihf&Sdonhf tzGJYt tGevi; pmrsuEmwGif azmfjyxm;csut& f H d f k f taumiftxnf razmfapvdkao;aMumif; csif;EdkifiHa&; 4 ygwD u xkwfazmfajym pnf;wckctm; vkyaqmifapNyD; w&m;0if csif;jynfe,fajrmufykdif;a'owGif wnf&Sd xkwjf yefoihaMumif;? ,if;tpD&ifcpmt aom ajrGawmifzm;awmif eDu,fowåK½i; f H dk f qdkvdkufonf/ f d vuf&jdS refrmEkiiwif o,HZmw tusK;tjrwfca0;a&;ESiywfoufí Oya' ay:rlwnfí ab;xGuq;dk usK;rsm;twGuf okdufonf jrefrmEkdifiHwGif tBuD;rm;qkH; dfH G d JG fh dk f d d w&yfxuay:vma&; tajctaejzpfaejcif;? obm0xde;odr;a&;Oya' &SNd yD;aomf epf e mol r sm;tm; Ed k i f i H w umpH c sd e f p H eDu,fowåK½i;okuf jzpfonf[k blraA' G f f f vnf; enf;ya'jyXmef;EdkifrIr&Sdao;jcif;? w&m;Oya'pdk;rdk;rI tm;enf;aeao;jcif;? nGef;ESihftnDavsmfaMu; (Compensa- rSwfwrf;rsm;t& od&onf/ f tqk d y g owå K ½k d i f ; rsm;onf pDrue;ESiywfoufNyD; a'ocHrsm;rS vHavmufaomem;vnfo&rI r&Sao;jcif;wkUd tion) ay;aqmifoihaMumif;? Corporate H d f fh k d dS d Social Responsibilities (CSR) ESihf qmyifwifEuausmufrsm;ESifh wGzufjzpf dk f J aMumihf pdk;&drfaeMujcif; ponhftcsufrsm;aMumihf ,if;pDrHudef;udk tvsifpvdk k f taumiftxnfrazmfbJ tcse,nEi; aqmif&uoihaMumif; csi;trsK;om;ygwD? ywfoufí a'ocHrsm; vdtyfcsursm; ay:aeNyD; oefYpifNyD; eDu,fowåK½kdif; d f l Sd dI f G f f f d csi;wd;wufa&;ygwD? t&SKcsi;trsK;om;ygwD ESifh wdi;&if;om;vlrsK;rsm; zGYHNzdK;wd;wuf ESihftnD ukrÜPDbufrS rnfodkYwm0ef,l wefcsdefwpfoef;cefY &&Sdrnf[k cefYrSef; f k d f d kf d k aqmif&Gufrnfudk twdtus xkwfjyef xm;aMumif; tqkdyg rSwfwrf;rsm;wGif a&;ygwD ponhf csif;EkdifiHa&; 4 ygwDu oabmxm; xkwfjyefonf/ f H d f fh csif;EkdifiHa&;ygwDrsm;taejzifh ,ckv pufwifbm 2 rS 9 &ufaeYtwGif; oihaMumif;? pDrue;ESiywfoufNyD; xkwf cefYrSef;xm;onf[k od&onf/ ajrGawmif? zm;awmif eDu,fowåKwl;azmfa&; pDrue;a'o&Sd a'ocHjynforsm;ESifh jyefxm;aom uwdu0wfrsm; taumif H d f l I f l awGUqHaqG;aEG;rIrsm; jyKvyconf/ 4if;wdYkavhvmawG&csursm;ESiywfoufNyD; ,ref txnfazmfrukd apmihMf unhwm0ef,rnf k k f hJ dS f fh ,if;pDrHudef;udk tvsifpvdk f aeYu &efueNf rdKU jrefrmrD',m pmMunhwuwif owif;pm&Si;vif;yGJ w&yfjyKvkyf vGwvyfaom Monitoring Team wck k D f kd f G f taumif t xnf r azmf b J zGJUpnf;oihfaMumif; xkwfjyefxm;onf/ cJhonf/ xdkYtjyif pDrHudef;tusKd;tjrwf ajrGawmif? zm;awmif eDu,fowåK wl;azmfa&; pDrHudef;ESihfywfoufaom tcsdef,lndSEIdif; Draft Project Report (DPR)/ Memorandum of Understanding (MoU)/ cGJa0a&; ESihf ywfoufí Mo*kwfv 30 aqmif&GufoihfaMumif; Terms of Reference (TOR) ponfrsm;udk a'ocHrsm;u vHavmufpmod&jdS cif;r&Sd &ufaeY? 2013 ckESpfxkwf jrefrmhtvif; k G onhf vuf&tajctaewGif taumiftxnfazmfrnfqygu pd;&drz,jf zpfaeonf owif;pmyg csif;jynfe,fcHpm;cGihf (2) csif;EdkifiHa&; ygwDrsm;uajym dS kd k f G [k ,lqaMumif;vnf; csif;ygwDrsm;u ajymonf/ &mcdkif;EIef;onf vGefpGm enf;ygonf[k
  6. 6. 8 - KNT News Journal LOCAL NEWS October 2013 - Vol.1 No.6 wD ; wd e f N rKd U e,f wD;wdefwGif aus;&GmtkyfcsKyfa&;rSL; a&G;cs,frI qE´jy&ef pDpOf cd k E k r f ; ok e f o wif ; wD;wdeNf rdKUe,f bkwz&aus;&Gm tkyf f d f pk? tkyfcsKyfa&;rSL; a&G;cs,ftwnfjyKjcif; t ay: jynfaxmifpjk refrmEkiiawmf jynfxa&; d f H J 0efBuD;XmerS jyXmef;xm;aom &yfuuf (odYk ) G aus;&Gmtkypk a&G;cs,rqi&mOya'ESifh qefU f f I dk f usifonf[qNdk yD; a'ocHawGu pDwef;vSnfh k vnf qE´jy&ef pDpOfaeMuonf[k od&onf/ tkycsKya&;rSL;a&G;cs,reUJ ygwfouf f f fI NyD; rvdkvm;tyfaom aoG;xGuf oH,dkrIrsm; rjzpfa&;? Ekiiawmftpd;&rS jyXmef;xm;aom d f H k Oya'tm; oufqdkifolrsm;rS vdkufemEkdifa&; twGuf bkwz&aus;&Gm tkypjk ynfovxrS f d f f l l k ,ckvdk pDwef;vSnvnf qE´jy&ef pDpOf&jcif; fh jzpfonf/ qE´jyyGJudk ,ckv 20 &ufaeYrSm jyK vky&ef wD;wdeNf rdKUe,f &JwyfzUJG rSL;xH ,ckv f 9 &ufaeYu Pu Khai Hau Suan OD; aqmifrIjzihf Nidrf;csrf;pGmpDwef;vnhfvnf cGihfjyK&ef avSsmufxm;aomfvnf; cGihfjyKcsuf r&ao;aMumif; qkdonf/ ,ckvkd qE´jyrnhtpDpOfaMumihf ,ck f v 10 &uf ESihf 11 &ufaeYu c&dkifrJrSL; ESihf tzGJUrsm; bkwfzd&faus;&GmodkY a&muf&SdvmNyD; aus;&GmtkyfcsLyfa&;rSL;a&G;cs,fjcif; rajy rvnfjzpfonhupukd pHprf;ppfaq; cJonf[k f dö k h od&onf/ “wkdifMum;pmt& c&dkif&JrSL;awG bkwz&aus;&Gmudk a&mufvmNyD; pHprf;ppfaq; fdf k rIawGvyw,f? olwYkd ppfaq;awGU&ScsufawG k f d udk pmjyefr,fvdkYajymw,f? tJ'gudk apmihfae Muw,f”[kw;wdea'ocHwOD;uajymonf/ D f bkwfzd&faus;&Gmvlxkonf c&dkif tmPmydkifrsm; ppfaq;csufudk apmihfqdkif; aeMuNyD; bkwz&aus;&GmwGif aus;&GmtkycsKyf fdf f a&;rSL;twGuf a&G;aumufyGJ topfjyefvnf usi;yay;jcif;r&Sygu Nidr;csr;pGm pDwef;vSnfh f d f f vnf qE´jyoGm;rnf [k od&onf/ NyD;cJonhf 2012 'DZifbm 12 &ufaeY h u bkwz&;aus;&Gmtkypwif wD;wdeNf rdKUe,f f d f f k G k f dk taxGaxG tkycsKya&;rSL; Pu ZaThi ud,wif f f OD;aqmifvsuf q,ftdrfpkrsm;zGJYum aus;&Gm tkyfcsKyfa&;rSL;twGuf a&G;aumufyGJjyKvkyf k d &mrSm Pu Khaihausuan rS rJtrsm;qH;&&SchJ onf[o&onf/ k d odYk aomf a&G;aumufywif ta&;edrfh JG G aom Pu KhuangThuama wkdUtzGJUu tqdkyg a&G;aumufyGJwGif q,ftdrfpkzGJY&mü q,ftdrfpkwckwGif wpfq,hfwpftdrf&Sdí rrSefuefaMumif; NrdKUe,ftaxGaxG tkyfcsKyf a&;rSL;&Hk;odkY uefYuGufaomtcg q,ftdrfpk jyefvnfzYJGpnf;NyD; a&G;aumufyJG jyefusi;y&ef f NrdKUe,f tkyfcsKyfa&;tzGJUrS OD;rif;rif;pdk;? v0 u OD;pD;rSL;wdkYtzGJUonf bkwfzd&f aus;&GmodkY a&muf&SdvmNyD; q,ftdrfpk jyefvnfzGJUpnf; ay;cJjh cif;jzpfonf/ xdYkoYkd q,ftrprsm; jyefvnfzUJG pnf; dfk &mwGif uGuausmfNyD; zGUJ pnf;jcif;jzpfonf[k f Pu Khai Hausuan wdkYbufrS jyefvnf uefYuu&m OD;rif;rif;pd;u igzGUJ onhtwdi; G f k f k f vkyf&rnf[k rif;rJhp&dkufyHkpH ajymvm ojzihf aemufwaeYwiom a&G;aumufyJG Gf udk rjzpfraeusif;ycJonf[k csif;jynf h e,ftkyfcsKyfa&;rSL;xH Pu Khai hau suan wdkYrS wifjyaompmwGif azmfjy xm;onf/ ,if;udpESihfywfoufNyD; Pu ö Khaihausuan wdYkbufrS NrKd Ue,f taxG axGtkyfcsKyfa&;rSL;&Hk;odkY uefYuGufpm wifjyum txufrS pHkprf;ppfaq;rI rsm;vnf; jyKvkyfcJhygonf/ ,if;odkY pHkprf;ppfaq;rIrsm; jyKvkyfNyD; NrdKUe,fpnfyiftvkyftrI aqmif t&m&ScsKyfrS q,ftrpukd trSef d d f k twdi; jyefvnfzYJGpnf;í a&G;aumufyJG k f jyefvnfjyKvyay;rnf[k ajymqdcaomf kf k hJ vnf; ,aeYxwif uGi;qif;pDppfjcif; d kd f r&SdbJ wzufowf trdefYcsum q,ftdrfpkrrSefruefzGJUrSef; od vsuEifh bkwz&aus;&GmtkycsKyf fS fdf f a&;rSL; a&G;cs,frIudk wD;wdefNrdKU e,f taxGaxGtkyfcsKyfa&;rSL;&Hk; rS 2013 Mo*kwf 5 &uf aeYpGJjzihf twnf j yKvd k u f o nf [ k od & onf/ þtajctaeaMumihf bkwfzd&f aus;&GmtkyfcsKyfrSL; wm0efudk tkyfcsKyfa&;rSL;a[mif; Pu Dohcinkhup qufvuf wm0ef,xm;onf[o&onf/ l k d wD;wdeNf rdKUrS 35 rdicefY a0;aom k f bkwz&aus;&GmwGif tdrajc 143 fdf f &SdNyD; vlOD;a& 1000 0ef;usifcefY &Sdonf[k od&onf/ October 2013 - Vol.1 No.6 Entertainments News Journal KNT - 13 Miss World 2013 zDvyiol Megan Young D kd f pufwifbm 28? 2013 &ufaeUu tif'dkeD;&Sm;EdkifiH bmvDNrKdU wGif jyKvkyfonfh 2013 Miss World tjzpf zDvyiol Megan D kd f d G Young rS &&Som;jcif;jzpfw,f/ Megan [m tif ' d k e D ; &S m ; Ediiu,pm; yxrOD;qH;aom Miss World k f H kd f k jzpfvmEdkifolwOD;vnf; jzpfw,f/ Miss World tjzpf a &G ; cs,f cH v d k u f & NyD ; aemuf tvG e f 0 rf ; om aysmf&TifrIaMumifh bmajymvdkU bmajym& rSef; rodjzpfaeNyD; “a&G;cs,fcH&wJh twGuf t&rf;0rf;omw,f taumif;qHk; Miss World wOD ; jzpf z d k U tpG r f ; uk e f BuK;pm;oGm;r,fvUkd vnf; ajymoGm;cJh ygw,f/ d 'k w d , ud k jyif o pf t vS r ,f Marine Lorphelin rS&&SdNyD;? wwd, qkudkawmh Ghana EdkifiHoljzpfwJh Carranzar Naa d G Okailey Dhooter rS &&Som;jcif;jzpfw,f/ Megan Young [m NyKdifyGJtwGif;,SOfNyKdifcJhonfh Top Model category rSm yxrqk? Multimedia category rSm pwkw¬qk? Beach Fashion Final rSm yOörqk toD;oD; &,lcJhonf/ Ed k i f i H a ygif ; 127 Ed k i f i H r S 0ifa&muf ,SOfNyKdifcJhNyD; Top 5 tqif h r S m awmh Miss Megan Young eJU rdwfqufjcif; Phillipianes, Miss France, Miss Brazil, Miss Ghana k and Miss Spain wdUk 0ifa&muf Megan Young vdUtrsm;uodMuwJh Miss World 2013 emrnft&if;rSm Megan Lynne Young jzpfNyD; 1990 azzg0g&D 27 &ufaeUwGif tar&Duef (US) EdkifiHwGif ,SONf yKdiconf/ f hJ arG;zGm;oljzpfNyD; tar&Duef ESifh zDvDydkif EdkifiH aoG;pyfjzifh arG;zGm;vmol wOD;jzpfw,f/ cspfoeUJ MunfE;wJh Kate Upton l l jynfe,ftpdk;&u ysufpD;oGm;onfh &Gm twGuf &Gmopfwnfay;rnf 4321098765432121098765432109876543210987654321 4321098765432121098765432109876543210987654321 4321098765432121098765432109876543210987654321 4321098765432121098765432109876543210987654321 4321098765432121098765432109876543210987654321 4321098765432121098765432109876543210987654321 4321098765432121098765432109876543210987654321 4321098765432121098765432109876543210987654321 4321098765432121098765432109876543210987654321 4321098765432121098765432109876543210987654321 4321098765432121098765432109876543210987654321 4321098765432121098765432109876543210987654321 4321098765432121098765432109876543210987654321 4321098765432121098765432109876543210987654321 4321098765432121098765432109876543210987654321 4321098765432121098765432109876543210987654321 4321098765432121098765432109876543210987654321 4321098765432121098765432109876543210987654321 4321098765432121098765432109876543210987654321 4321098765432121098765432109876543210987654321 4321098765432121098765432109876543210987654321 4321098765432121098765432109876543210987654321 4321098765432121098765432109876543210987654321 4321098765432121098765432109876543210987654321 4321098765432121098765432109876543210987654321 4321098765432121098765432109876543210987654321 4321098765432121098765432109876543210987654321 4321098765432121098765432109876543210987654321 4321098765432121098765432109876543210987654321 4321098765432121098765432109876543210987654321 432109876543212109876543210987654321098765432 4321098765432121098765432109876543210987654321 4321098765432121098765432109876543210987654321 4321098765432121098765432109876543210987654321 4321098765432121098765432109876543210987654321 1 4321098765432121098765432109876543210987654321 vNyD;cJonhf Mo*kwvtwGi;u ajrNydKrI h f f 'PfcHcJh&aom csif;jynfe,fzvrf;NrdKUe,f Zmvdkifaus;&Gm&Sd rdom;pkrsm;rsm; qufvuf aexkdif&ef pdk;&drf&onhftwGuf jynfe,f tpkd;&u &GmvHk;uGswfajymif;a&TUay;rnf[k od&onf/ tdrajc 80 ausm&aom Zmvdiaus; f f dS kf &GmwGif Mo*kwv 23 &ufaeYu ajrNydKraMumihf f I tdrfajc 5 vHk; ysufpD;oGm;cJhonhftjyif usef tdrfajcrsm;onfvnf; ajrBuD;rsm; yufMum; tufuGJrIaMumihf vlaexdkif&ef pdk;&drf&onhf vnf; ajymxm;ygw,f” [k vlrIa&; 0efBuD;u ajymonf/ ,ck v uf & S d w G i f Zmvd k i f aus;&Gmom; vlOD;a& 300 ausmfwdkY onf eD;pyf&m aus;&Gm&Sd aqG;rsKd;rsm; xHwGif cdkvHIaeMu&onf[k Zmvdkif 'ku©onfrsm;ulnDa&;tzGJYrS twGi;a&;rSL; ygpwm Hrang Thio u f ajymonf/ csif;jynfe,ftpdk;&rS csay;xm;aom ajruGuftopfwGif ajymif;a&TUrnhfudpörSm ck csufcsif; taumifxnfazmfaqmifEkdif&ef rxif aMumif; ygpwmuajymonf/ ,ckvuf&wif dS G Zmvdkifaus;&Gmom; vlOD;a& 300 ausmfwdkYonf eD;pyf&m aus;&Gm&Sd aqG;rsKd;rsm;xHwGif cdvaeMu&onf/ k IH “t a j c a e u a w m h aEG&moDavmufrSbJ a&TUEdkifr,f xifw,f? bmvdYk vqawmh tdrf J kd ajcuvnf ; rsm;w,f q d k a wmh cPav;eJ Y a &T U ajymif ; Ek d i f r ,f rxifb;? a&TU&ifvnf; Oyrm 10 l tdrf 15 tdrf tJvayghaemf? tJvkd kd ra&TUbl;qdk&if vG,fr,frxif bl;/ aqGrsKd;om;csif;awGtdrfrSm a&&SnfaexdkifzdkYuvnf; rvG,f bl;av? 'gaMumihf usaemfwdkY aumfrDwDuae wckpOf;pm;xm; wmu vHkyD;? vHk&[ef;&GmrSm rdk; umwJ x k d ; NyD ; oG m ;ae,if aumif ; rvm;aygh ? 'gayr,h f ausmif ; ol a usmif ; om;awG twGuf tcuftcJ&vmEkiw,f dS d f av” [k ajymonf/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ cdkEkrf;okefowif; tajctaewGi&aeojzihf ajymif; a&TUay;&ef f dS pDpOf&jcif;jzpfonf[k csif;jynfe,f vlrIa&; 0efBuD; a'gufwm barmifu ajymonf/ Zmvdiaus;&Gmajymif;a&TU&eftwGuf k f zvrf;NrdKUrS 7 rdkifausmf? Zmvkdif&GmrS 11 rkdifcefU uGma0;aom vHkyD;aus;&Gm teD; wGif csif;jynf e,ftpdk;&u &Gmopfjyef vnf c say;xm;onf [ k od & onf / vlaetdrrsm; b,fawmh ajymif;a&TUNyD; b,fvkd f ajymif;a&TUMu rnfqdkonfudkrl rajymqkdEkdif ao;yg/ “tdra&TUr,hupuawmh wOD;csi;eJY f f dö f qdiygw,f? usaemfwYkdbufu tcka&TUcsiwhJ k f f vl? a&TUEkiwvl vma&TUygqdwtaetxm;rsK; d f hJ k hJ d Ready jzpfatmif vkyfxm;w,fav? wcsKdU tdrfawGu topfaqmufEkdifwJholu topf aqmufrSmaygh? wcsKdUusawmh tdrfa[mif;udk a&TUoGm;rSmbJ? tJawmh usaemfwdkYbufu vnf; bmulnDEkdifrvJ? opfawGbmawG&Sm ay;r,f? ulnay;r,f? opfvyief;OD;pD; awGeYJ D kf &ky&nfacsmarmNy; pGaqmifrtjynfeUJ y&dwowf&ifxrm pGpjJG rjJ rae&m f D J I h f JS J J ,lxm;wJh 2013 Model of the Year tjzpfa&G;cs,c&aom tvSyi&if Kate fH kd f S kd f J G J Upton [m ,ck&ufyi;twGif Maksim Chmerkovskiy eJU wGom;wGvm vkyaew,fvUkd tifwmeufwif ausmMf um;aew,f/ f G tar&duefEiirm arG;zGm;NyD;? zcif kd f H S olwUkd pHwopf ESpO;[m ay:ay:xifxif vla&SUola&SUrSm vufwNJG yD; k JG fD MunfE;pGm wGom;Muw,f/ Kate Upton [m touf 21 ESpom&SNd yD; olr utar&duef? rdcifuzDvDydkifoljzpfw,f/ l J G f [m NyD;cJwhJ Mo*kwvu 2013 Top Model tjzpfa&G;cs,jf cif;cH&NyD;aemuf 10 ESpft&G,frSm zDvDydkifEdkifiH Olongapa h f NrKdUodkY rdom;pkvdkuf ajymif;a&GUvdkufonf/ y&dwowf&ifxukd pGpjJG rJjrJ a&mufvm olwOD;jzpfw,f/ f J J Regional Science High School III uae Secondery Education NyD;qHk;NyD;aemuf ,ckvuf&dS mawmh De La S tcsrf;omqHk; tEkynmpHkwGJ Beyonce and Jay-Z of Saint rBenilde rSm Salle-College Digital Film $95 million ydiqixm;aom urÇmausmf tqdawmf pHwJG Beyonce Making udk oif,laeqJ jzpfygw,f/ k f kd f k k and Jay-Z udk tcsr;omqH; tEkynmpHwJG tjzpf a&G;cs,vuonf/ f k k f kd f Megan Young [m armf',f tvS r,f wOD;rQomr[kwyJ tEkynm avmu? f o&k y f a qmif a vmurS m vnf ; tawG U tMuHK&SowOD;jzpfw,f/ d l Mo*kwv 18? 2013 wGif zDvyif f D kd Miss World tjzpf a &G ; cs,f c H & NyD ; ? tif'dkeD;&Sm;EdkifiHwGif usif;yjyKvkyfonfh Miss World 2013 wGif EdkifiHudk,fpm; 0ifa&muf,SOfNyKdifcJhNyD; pufwifbm 28 wGif EkdifiHaygif; 126 EdkifiHrS Miss World o&zlukd aqmif;Edicol jzpfvmonf/ Miss k f hJ World Megan Young [m armf ' ,f wa,mufjzpfonfhtm;avsmfpGm NyD;cJhwJh ESpfawGu Boys Magazine awGrSm t0wf rygyJ "mwfyHkawG awmfawmfrsm;rsm; &kduful; cJwtwGuf ol jzwfoef;,SONf yKdic&wJh Miss h hJ f hJ World rSmvnf; uJh&JUjcif;? a0zefjcif; trsKd;rsKd;Mum;rS jzwfoef; ausmfvTm;vm cJh&onf/ Full Name : Megan Lynne Young Date of birth : 27 February 1990 (age 23) Birth Place : Alexandria, Virginia, United States Occupation : Actress, Beauty queen, host, model, peace ambassador Height : 1.73 m (5 ft 8 in) Hair Color : Dark Brown Eye Color : Brown
  • cmmtech

    Oct. 21, 2013

Khonumthung journal October 2013 Chin Newspaper

Views

Total views

3,457

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

2,290

Actions

Downloads

3

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×