Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

25th issue oct_2010_janata_ka_aa (2)

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

25th issue oct_2010_janata_ka_aa (2)

  1. 1. peveleekeâeDeeF&veepeveleekeâeDeeF&veepeveleekeâeDeeF&veeefnboer meehleeefnkeÀ MAHHIN 07752/13/1/2010- TC He=<þ ë 12He=<þ ë 12He=<þ ë 12He=<þ ë 12He=<þ ë 12Je<e& ë 1 DebkeÀ ë 25 cetu³e ë 2 ªHe³eeJe<e& ë 1 DebkeÀ ë 25 cetu³e ë 2 ªHe³eeJe<e& ë 1 DebkeÀ ë 25 cetu³e ë 2 ªHe³eeJe<e& ë 1 DebkeÀ ë 25 cetu³e ë 2 ªHe³eeJe<e& ë 1 DebkeÀ ë 25 cetu³e ë 2 ªHe³ee efoveebkeÀ ë 24 mess 30 DekeÌìtyej 2010efoveebkeÀ ë 24 mess 30 DekeÌìtyej 2010efoveebkeÀ ë 24 mess 30 DekeÌìtyej 2010efoveebkeÀ ë 24 mess 30 DekeÌìtyej 2010efoveebkeÀ ë 24 mess 30 DekeÌìtyej 2010 ¼ããÀ¦ã ‡ãŠã ¼ããäÌãӾ㠂ãâ£ãñÀñ ½ãò ºãÞã¹ã¶ã ‚ãâ£ãñÀñ½ãò ãä½ã©ãì¶ã, ‡ãŠ.ªã.Øãã¾ã‡ãŠÌã㡽ã¶ã¹ããÔ‡ãîŠÊã,6Ÿãè‡ãŠàãã,14ÔããÊã ``½ãö •ãºã ¦ããèÔãÀãè ‡ãŠàãã ½ãò ©ãã ¦ãºã ½ãñÀã ÜãÀ ¦ããñü¡ã Øã¾ãã „Ôã Ìã‡ã‹¦ã ½ãñÀãè ¹ãÀãèàãã ÞãÊã ÀÖãè ©ããèý ½ãñÀã †‡ãŠ ÔããÊã ºãÀºã㪠Öãñ Øã¾ããý ‚ãºã ¼ããè ½ãö ¹ãÀãèàãã ¶ãÖãé ªñ ¹ãã ÀÖã Öîâý Ô‡ãîŠÊã •ãã¶ãñ ‡ãŠãñ ¡À ÊãØã¦ãã Öõ, ‡ã‹¾ããòãä‡ãŠ •ãºã ¼ããè ½ãö Ô‡ãîŠÊã ¶ãÖãé •ãã ¹ãã¦ãã ›ãèÞãÀ ¡ã⛦ãñ Öö, ãäÞãÊÊãã¦ãñ Öö ‚ããõÀ ½ããâ ‡ãŠãñ Êãñ‡ãŠÀ ‚ãã¶ãñ ‡ãŠãñ ºããñÊã¦ãñ Ööý „Ôã¶ãñ ‚ããØãñ ‡ãŠÖã, ¹ãìãäÊãÔã ‡ãŠãñ ¹ã¦©ãÀ Ôãñ ½ããÀ‡ãŠÀ ¼ãØãã¶ãñ ‡ãŠã ½ãñÀã ½ã¶ã ‡ãŠÀ¦ãã Öõý ¹ãìãäÊãÔã ‡ãŠãñ ¹ãÖÊãñ ÜãÀ ¦ããñü¡¶ãñ ‡ãñŠ ºããÀñ ½ãò ºã¦ãã¶ãã ÞãããäÖ† ©ããý ½ãö ¾ãñ Ôã½ã¢ã ¶ãÖãé ¹ãã ÀÖã Öîâ ãä‡ãŠ ¹ãìãäÊãÔã ºããÀ-ºããÀ Ö½ããÀñ ÜãÀ ‡ã‹¾ããò ¦ããñü¡ ÀÖãè Öõý'' ãä½ã©ãì¶ã ‡ãŠãñ ‚ãºã ‡ãŠãõ¶ã ¾ãñ Ôã½ã¢ãã¾ãñØãã ãä‡ãŠ „Ôã‡ãŠã ÜãÀ ¦ããñü¡ã Øã¾ã㠇㋾ããòãä‡ãŠ „Ôãñ Íãã¾ãª ƒÔã •ã½ããè¶ã ¹ãÀ ÀÖ¶ãñ ‡ãŠã ‚ããä£ã‡ãŠãÀ ÔãÀ‡ãŠãÀ ¶ãÖãé ªñ¶ãã ÞããÖ¦ããèý ¹ãÀ ¾ãÖãè ÔãÀ‡ãŠãÀ ãä½ã©ãì¶ã ‡ãŠãñ ºããÀ-ºããÀ ¾ãñ ‡ã‹¾ããò ‡ãŠÖ¦ããè Öõ ãä‡ãŠ ‚ããŸÌããé ¦ã‡ãŠ ½ãì¹ã‹¦ã ‚ããõÀ ‚ããä¶ãÌãã¾ãà ãäÍãàãã ¹ãã¶ãñ ‡ãŠã „Ôã‡ãŠã ‚ããä£ã‡ãŠãÀ Öõý ËØã¦ãã Öõ ãä‡ãŠ ‚ããä£ã‡ãŠãÀ ‚ãºã ãäÔã¹ãÊ Íãã¾ãª ã䪌ããÌãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠÖõý •ãõ¦ãìãä¸ãÔãã•ãã‡ãŠãèÀÖìÔãõ¶ãÍãñŒã(3Àãè½Öã¡ãÔ‡ãîŠÊã,„ªîÃ,„½ãÆ8ÔããÊã) ``½ãö Ô‡ãîŠÊã ¶ãÖãé Øã¾ããè ‡ã‹¾ããòãä‡ãŠ ½ãñÀã ÜãÀ ›î› Øã¾ããý ½ãö Ô‡ãîŠÊ㠇㊼ããè ¶ãÖãé •ãã…âØããèý'' Ôããñ¶ããè ‚ããõÀ ãä¶ãÍãã ãäÍãÌã¹ãì•ã¶ã ãäÔãâÖ ``Ö½ã Ô‡ãîŠÊã ¶ãÖãé Øã¾ãñ Ö½ãñ Ö½ããÀãè ›ãèÞãÀ ½ããÀ¦ããè Öõý ½ãì¢ãñ ¡À ÊãØã¦ãã Öõý'' ƒÔã ¡À ‡ãŠã ¹ããäÀ¥ãã½ã •ãʪ Öãè Ô‡ãîŠÊ㠜ãñ ½ãò ÖãñØãã ‡ãŠã ‚ããä£ã‡ãŠãÀ ªñ¦ããè Öõý ‡ãŠÀãè½ã ƒ‡ã‹ºããÊã Þããõ£ãÀãè (Drop out 16 ÔããÊã) ¦ããè¶ã ºãÖ¶ããò ‡ãŠãñ ¹ãü¤ãƒÃ ‡ãñŠ ãäÊㆠ¹ãÆñãäÀ¦ã ‡ãŠÀ ÀÖñ Ööý ``½ãö¶ãñ Ô‡ãîŠÊã œãñü¡ ã䪾ã㠇㋾ããòãä‡ãŠ ½ãì¢ãñ ‡ãŠã½ã ‡ãŠÀ¶ãã ¹ãü¡ãý ½ãñÀñ ãä¹ã¦ãã•ããè Øãì•ãÀ Þãì‡ãñŠ Ööý ¢ããñ¹ãü¡ñ ›î›¶ãñ Ôãñ ½ãñÀãè ºãÖ¶ãò Ô‡ãîŠÊã ¶ãÖãé •ãã ¹ãã ÀÖãè Öõý Ö½ããÀã Ôãã½ãã¶ã ãäºãŒãÀã ¹ãü¡ã Öõý ‚ãºã Ö½ãò ºã¦ãã¾ãã Øã¾ãã Öõ ãä‡ãŠ ¾ãñ Ôãã½ãã¶ã ¶ãÖãé Ö›ã¾ãã ¦ããñ Ìããñ ¼ããè Œããü¡ãè ½ãò ¹ãòŠ‡ãŠ ªòØãñý ‚ãºã Ö½ã ÔããÀñ Ôãã½ãã¶ã Ö›ã¶ãñ ½ãò ÊãØãñ Ööý'' ƒ¶ã‡ãŠãè ¦ããè¶ã ºãÖ¶ãò, ãä½ã¶ãã•ã, Ôãã¾ã¶ãã•ã ‚ããõÀ Ôã¶ãã 6Ÿãé ½ãò ¹ãü¤¦ããè Öõý ãä½ã¶ãã•ã ‚ããõÀ Ôãã¾ã¶ãã•ã †‡ãŠ ÔããÊã ØãâÌãã Þãì‡ãŠãè Ööý ãä½ã¶ãã•ã ¶ãñ ‡ãŠÖã ``›ãèÞãÀ Ö½ãò Ôãã½ã¶ãñ Œãü¡ñ ¶ãÖãé ÀÖ¶ãñ ªñ¦ãñý ØãããäÊã¾ããâ ªñ¦ãñ Ööý'' Ôãì•ãã¦ãã ãäÍãâªñ „½ãÆ 13 ÔããÊã, ‡ãŠã¥ãñ ¶ãØãÀ Ô‡ãîŠÊã, 6Ÿãé ‡ãŠàãã ½ãÀãŸãè ½ããèã䡾ã½ã ½ãò ¹ãü¤¦ããè Öõ, „Ôã¶ãñ ‡ãŠÖã ``ֽ㠟ãè‡ãŠ ¦ãÀÖ Ôãñ Àã¦ã ‡ãŠãñ Ôããñ ¶ãÖãé ¹ãã¾ãñý ½ãÞœÀ ‡ãŠã› ÀÖñ ©ãñý „¹ãÀ Ôãñ ºãããäÀÍã Öãñ ÀÖãè ©ããèý ½ãö ¹ãÀãèàãã ½ãò •ãã ¹ãã…âØããè ¾ãã ¶ãÖãé¹ã¦ãã¶ãÖãéý‡ã‹¾ããòãä‡ãŠ½ãñÀã¹ãîÀãÜãÀ›î›Øã¾ããÖõý''Ôãì•ãã¦ãã‡ãŠãèÞããÀºãÖ¶ãò‚ããõÀ 1¼ããƒÃÖõ•ããñºããÊãÌãã¡ãè½ãò¹ãü¤¦ããÖõ‚ããõÀ„Ôã‡ãŠã脽ãÆÊãØã¼ãØãÔããü¤ñ¦ããè¶ãÔããÊã Öõý „Ôã¶ãñ ‚ããØãñ ‡ãŠÖã ``Ö½ã Ôãºã Àã¦ã ¼ãÀ ºããÖÀ ÀÖñ. ½ãö Ô‡ãîŠÊã •ãã…âØããè ‚ããõÀ ¹ãÀãèàãã•ãÂÀªîâØããè''(he=‰ 2 hej...) ãä‡ãŠÔããè ¼ããè ªñÍã ‡ãŠã ¼ããäÌãӾ㠄Ôã‡ãñŠ ºãÞÞãñ Öãñ¦ãñ Ööý ‚ãã•ã ºãÞÞããò ‡ãŠãè ‡ã‹¾ãã ‚ãÌãÔ©ãã Öõ „ÔãÔãñ Öãè „Ôã Ôã½ãã•ã ‚ããõÀ ªñÍã‡ãŠã¼ããäÌãÓ¾ããä¶ã¼ãÃÀ‡ãŠÀ¦ããÖõýÌãõÔãñ‡ãŠÖ¶ãñ‡ãñŠãäÊㆦããñÔãâãäÌã£ãã¶ã ½ãò ã䪆 Öì† ÔããÀñ ‚ããä£ã‡ãŠãÀ ºãÞÞããò ‡ãŠãñ ãä½ãÊãñ Öì† Öö, Êãñãä‡ãŠ¶ã ºãÞÞãñ •ãÖãâ ¹ãÀ ÀÖ¦ãñ Öö, ÌãÖãâ ¹ãÀ ‚ãÞãã¶ã‡ãŠ ÔãÀ‡ãŠãÀãè ºãìÊã¡ãñ•ãÀ ‚ãã¦ãã Öõ ‚ããõÀ „¶ã‡ãŠãñ ºãñÜãÀ ‡ãŠÀ ªñ¦ãã Öõý „¶ã‡ãŠãè ãä‡ãŠ¦ããºãò ½ãÊãºãñ ½ãò ªºã •ãã¦ããè Ööý œãñ›ãè Ôããè „½ãÆ ½ãò ºãÞÞããò ‡ãŠãñ ÀÔ¦ãñ ¹ãÀ ãäºãÊãŒã¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠœãñü¡ ã䪾ãã •ãã¦ãã Öõ, ¾ãÖ ÌãÖãè ÔãÀ‡ãŠãÀ ‡ãŠÀ¦ããè Öõ ãä•ãÔã ¹ãÀ ºãÞÞããò ‡ãñŠ ÔããÀñ ‚ããä£ã‡ãŠãÀãò ‡ãŠãè Ààãã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠãè ãä•ã½½ãñªãÀãè Öãñ¦ããè Öõý •ãºã ºãÞÞããò ‡ãŠã ‚ãããäÍã¾ãã¶ãã „•ãü¡ •ãã¦ãã Öõ ¦ããñ „¶ã ¹ãÀ ‡ã‹¾ãã Øãì•ãÀ¦ããè Öõ „Ôã‡ãŠãè †‡ãŠ ¢ãÊã‡ãŠ Ö½ããÀãè ¹ãÆãä¦ããä¶ããä£ã ‡ãŠ¶ãìãä¹ãƾãã ºã¦ãã ÀÖãè Öö ãäÌã•ã¾ã ¶ãØãÀ, Ìã¡ãÊãã ƒÔ› ‡ãñŠ ºãÞÞããò ‡ãŠãè ªãÔ¦ããâ... ºãÞÞããò ‡ãŠãè ‚ããâŒãò ¹ãîœ ÀÖãè Öõ ¤ñÀ ÔããÀñ ÔãÌããÊã Ôããñ¶ããè ‚ããõÀ ãä¶ãÍãã ãäÍãÌã¹ãì•ã¶ã ãäÔãâÖ ãä½ã©ãì¶ã •ãõ¶ãºã Ôãì•ãã¦ãã ãäÍãâªñ ‚ããõÀ ƒÔã‡ãŠãè ãä•ã½½ãñªãÀ ãäÔã¹ãÊ ÌãÖãè ÔãÀ‡ãŠãÀ ÖãñØããè •ããñ ƒ¶Öò ãäÍãàãã
  2. 2. 2efoveebkeÀ ë 24 mess 30 DekeÌìtyej 2010efoveebkeÀ ë 24 mess 30 DekeÌìtyej 2010efoveebkeÀ ë 24 mess 30 DekeÌìtyej 2010efoveebkeÀ ë 24 mess 30 DekeÌìtyej 2010efoveebkeÀ ë 24 mess 30 DekeÌìtyej 2010 pees meÛe efoKeelee nwpevelee keÀe DeeF&vee pevelee keâe DeKeyeej pees pevelee keâer yeele efoKeelee nw,Deehe Yeer Deheves Deeme heeme nes jns DelÙeeÛeej kesâ yeejs ceW nceW peevekeâejer os mekeâles nQ~ DeKeyeej meoe meÛÛeeF& kesâ meeLe jnsiee~ Jeeef<e&keâ meYeemeo yeefveS efmeHe&â 100 ®heÙes ceW nceeje Heleenceeje Heleenceeje Heleenceeje Heleenceeje Helee- pevelee keÀe DeeF&veepevelee keÀe DeeF&veepevelee keÀe DeeF&veepevelee keÀe DeeF&veepevelee keÀe DeeF&vee 21/6 efJepe³e veiej, meeuì Heeve jes[, DebìeHe efnue, Je[euee F&mì, cegbyeF& HeÀesveë- 022 22947309 megveerue ieewlece ë 9324591974 E-mail.jantakaaaina@gmail.com. pevelee keÀe DeeF&vee Ùes efkeâmeer hetbpeerheefle keâe DeKeyeej veneR nw yeefukeâ Ùen Deehekeâe Dehevee DeKeyeej nw pees Deehe ner kesâ menÙeesie mes Ûeue jne nw, ve lees Ùeneb hej hes[ vÙetpe nw Deewj ve ner Ùeneb hej Kego keâes yesÛekeâj efJe%eeheve efueS peeles nQ~ Ùes DeKeyeej Deehekesâ DeefOekeâejeW mes keâYeer mecePeewlee veneR keâj mekeâlee keäÙeeWefkeâ Ùen Deehekesâ efueS yeveeÙee ieÙee DeKeyeej nw~ pees meoe meÛe efoKeelee nw~ ‚ãâ£ãñÀñ ½ãò ºãÞã¹ã¶ã... (he=‰ 1 keâe Mes<e...) Ôãì•ãã¦ãã ‡ãŠãè ÔãÖñÊããè ÀñÍã½ãã •ããñ 16 ÔããÊã ‡ãŠãè Öõ ‚ããõÀ ‚ãâ›ã¹ã ãäÖÊã ‡ãñŠ ¶ããƒÃ› Ô‡ãîŠÊã ½ãò 9Ìããé ‡ãŠàãã ½ãò ¹ãü¤¦ããè Öõý „Ôã¶ãñ ‡ãŠÖã ``½ãö ¼ããè ¹ãÀãèàãã ªñ¶ãñ •ãã…âØããèý ‡ãŠÊã ¼ããè ØãƒÃ ©ããèý ½ãö ¡ãù‡ã‹›À ºã¶ã¶ãã ÞããÖ¦ããè Öîâý ½ãì¢ãñ ¹ãìãäÊãÔã ¹ãÀ ØãìÔÔãã ‚ãã¦ãã Öõ, „¶ã½ãò ©ããñü¡ãè ¼ããè ½ãã¶ãÌããè¾ã¦ãã ¶ãÖãé Öõý •ãºã ¢ããñ¹ãü¡ñ ›î› ÀÖñ ©ãñ ¦ãºã „¶Öãò¶ãñ ¶ã ºãÞÞãã ªñŒã㠶㠂ããõÀ¦ã ‚ããõÀ ¶ã Öãè ãä‡ãŠÔããè ºãîü¤ñ ƒâÔãã¶ã ‡ãŠãñ, ºãÔã ¦ããñü¡¦ãñ Øã¾ãñý ½ãñÀñ ¹ãü¡ãñÔããè ‡ãŠãè ›ãâØã ½ãÊãºãñ ½ãò ¹ãâŠÔã Øã¾ããèý •ãºã „Ôã‡ãŠã ¹ãõÀ ãä¶ã‡ãŠãÊã¶ãñ ½ãò ½ãªª ‡ãŠÀ¶ãñ ÊãØãñ ¦ãºã ¹ãìãäÊãÔã ÌããÊãñ ¶ãñ ½ããâ ºãÖ¶ããò ‡ãŠãè ØãããäÊã¾ããâ ªñ¶ãã ÍãìÁ ãä‡ãŠ¾ããý ½ãö¶ãñ „ÔãÔãñ ‡ãŠÖã ֽ㠕ãã ¦ããñ ÀÖñ Öö, ‚ãã¹ã ‡ã‹¾ããò ãäÞãÊÊãã ÀÖñ Öãñ? ‚ãã¹ã ØãããäÊã¾ããâ ½ã¦ã ªñ¶ãã ¹ãõÀ ãä¶ã‡ãŠãÊã¦ãñ Öãè Ö½ã ÞãÊãñ •ãã†âØãñý ¦ãºã „Ôã¶ãñ ‚ããõÀ ØãããäÊã¾ããâ ªãèý ‚ããõÀ ½ãì¢ãñ „Ôã¶ãñ ºã㪠½ãò ãä½ãÊã¶ãñ ‡ãŠãñ ‡ãŠÖãý ½ãö ƒÔã ¹ãìãäÊãÔã ÌããÊãñ ‡ãŠãè ‡ã⊹Êãò› ‡ãŠÁâØããèý ¹ãìãäÊãÔã ‚ãØãÀ ¦ããñü¡¶ãã ÞããÖ¦ããè Öõ ¦ããñ „Ôãñ ºãÞÞããò ‡ãŠãè ¹ãÀãèàãã ‡ãñŠ ºããÀñ ½ãò ÔããñÞã¶ãã ÞãããäÖ†ý ¦ããñü¡¦ãñ Ìã‡ã‹¦ã ØããÊããè-ØãÊããõ•ã ‡ãŠÀ¶ãã ¹ãìãäÊãÔã ÌããÊããò ‡ãŠãñ Íããñ¼ãã ¶ãÖãé ªñ¦ãã.'' ŒãìÍã¶ãì½ãã ¦ãõ¾¾ãºã ‚ãÊããè, „½ãÆ-16 ÔããÊã, ‡ãŠàãã-9Ìããé, ‚ãâ›ã¹ã ãäÖÊã, 36 ãä½ãã䡾ã½ã ``½ãö ‚ã¹ã¶ãñ Ô‡ãîŠÊã ½ãò ‡ãŠÊã ¶ãÖãé •ãã ¹ãã¾ããèý ½ãñÀã ¹ãñ¹ãÀ ©ãã, ‚ãã•ã ½ãö ¹ãñ¹ãÀ ªñ¶ãñ •ãã…âØããè ¾ãã ¶ãÖãé ¹ã¦ãã ¶ãÖãéý ½ãì¢ãñ ¡À Öõ ¹ãÀãèàã㠶㠪ñ¶ãñ Ôãñ ½ãñÀã ¶ãã½ã ‡ãŠ› •ãã†Øããý ½ãö Ô‡ãîŠÊã ½ãò ¶ãÖãé ºã¦ãã…âØããè ãä‡ãŠ ½ãñÀã ÜãÀ ›î›ã Öõý ‡ã‹¾ããòãä‡ãŠ Ö½ããÀãè ‚ããÌãã•ã ‡ãŠãñƒÃ ¶ãÖãé Ôãì¶ã¦ããý ÜãÀ ›î›¶ãñ ‡ãñŠ ºã㪠Ôãºã ÊããñØã Ö½ããÀã ½ã•ãã‡ãŠ „ü¡ã¶ãñ ÞãÊãñ ‚ãã¦ãñ Ööý ¼ããäÌãӾ㠇ãñŠ ºããÀñ ½ãò ‡ã‹¾ãã ÔããñÞãîâØããèý •ãºã ½ãì¢ãñ ‚ãã•ã ‡ãŠã ¹ã¦ãã ¶ãÖãé Öõý'' ŒãìÍã¶ãì½ãã ãä‡ãŠÔããè Ôãñ ¼ããè ºãã¦ã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠãñ ¦ãõ¾ããÀ ¶ãÖãé ©ããèý ãäÌã•ã¾ã ¶ãØãÀ ‚ãâ›ã¹ã ãäÖÊã ½ãò ‡ãŠÀãèºã 100 Ôãñ •¾ããªã ÜãÀ ºãì£ãÌããÀ ‡ãŠãñ ¦ããñü¡ñ Øã¾ãñ ãä•ãÔãÔãñ ÊãØã¼ãØã 300 Ô‡ãîŠÊã •ãã¶ãñ ÌããÊãñ ºãÞÞãñ ÀãÔ¦ãñ ¹ãÀ ‚ãã ØㆠÖöý ƒÔã Ìã‡ã‹¦ã •ãºã ¹ãÆ©ã½ã Ôã¨ã ‡ãŠãè ¹ãÀãèàãã¾ãò ÞãÊã ÀÖãè Öö, ÔãÀ‡ãŠãÀ ¶ãñ ºãÞÞããò ‡ãñŠ Ôã¹ã¶ããò ¹ãÀ ºãìÊã¡ãñ•ãÀ ÞãÊãã ã䪾ããý ªñÍã ‡ãñŠ ¹ãîÌãà ¹ãÆ£ãã¶ã½ãâ¨ããè •ãÌããÖÀÊããÊã ¶ãñÖÁ ¶ãñ ‡ãŠÖã ©ãã, ``ºãÞÞãñ ªñÍã ‡ãŠã ¼ããäÌãÓ¾ã Öõ?'' ¾ãìãä¶ãÔãñ¹ãŠ ‡ãñŠ ºãÞÞããò ‡ãñŠ ‚ããä£ã‡ãŠãÀ¶ãã½ãñ ¹ãÀ ¼ããÀ¦ã ¶ãñ ÖÔ¦ããàãÀ ãä‡ãŠ¾ãñ Ööý ºãÞÞããò ‡ãŠã ¹ãÆ©ã½ã ‚ããä£ã‡ãŠãÀ •ããèÌã¶ã ‡ãŠã ‚ããä£ã‡ãŠãÀ Öõý ãä•ãÔã½ãò ÔÌããÔ©¾ã, ãäÍãàãã ‚ããõÀ ÔãìÀãäàã¦ã •ããèÌã¶ã ‡ãŠãè ‚ããä¶ãÌãã¾ãæãã ªãè ØãƒÃ Öõý ‡ã‹¾ãã ¾ãÖãè ÔãìÀãäàã¦ã •ããèÌã¶ã ֽ㠃¶Öò ªñ ÀÖñ Öö? ªãñ ã䪶㠹ãÖÊãñ ¹ãõªã Öì† ºãÞÞãñ ‡ãŠãñ ¦ããñü¡‡ãŠ ‡ãŠãÀÃÌããƒÃ ‡ãñŠ ªãõÀã¶ã ºããÖÀ ãä¶ã‡ãŠãÊã ã䪾ãã •ãã¦ãã Öõý ½ãìÊãÔãìãä¸ã¦ãã ¾ãããäÔã¶ã ½ããñÖ½½ãª ¹ããèÀ ÍãñŒã ‡ãŠã ƒÃª ¹ãÀ ¹ãõªã Öì‚ãã ÊãØã¼ãØã 1 ½ãÖãè¶ãñ ‡ãŠã ºãÞÞãã Öõý „Ôã¶ãñ 8 ã䪶㠹ãÖÊãñ ‚ã¹ã¶ãñ ªîÔãÀñ ºãÞÞããò ‡ãŠã BMC Ô‡ãîŠÊã ½ãò ¹ãÆÌãñÍã ‡ãŠÀÌãã¾ããý ¢ããñ¹ãü¡ñ ›î›¶ãñ ‡ãñŠ ºã㪠Ôãñ Ìããñ ã䪌ããƒÃ ¶ãÖãé ªãèý ãä‡ãŠÔããè ‡ãŠãñ ¼ããè ‡ã슜 ¹ã¦ãã ¶ãÖãéý Íãã¾ãª ƒÔããäÊㆠ‡ã‹¾ããòãä‡ãŠ ãä‡ãŠÔããè ‡ãŠãñ ‡ã슜 ¹ãŠ‡ãÊ ¶ãÖãé ¹ãü¡ãý Íãã¾ãª ºãÞÞããò ‡ãñŠ ½ããâ-ºãã¹ã Ÿãè‡ãŠ ‡ãŠÖ ÀÖñ Öö, ``Ö½ãò Ö½ããÀñ ºãÞÞããò ‡ãŠãñ ºãü¡ã ºã¶ãã¶ãñ ‡ãñŠ Ôã¹ã¶ãñ ªñŒã¶ãñ ºã⪠‡ãŠÀ ªñ¶ãñ ÞãããäÖ†ý'' ¹ãŠãèÔã ‡ãñŠ ¶ãã½ã ¹ãÀ Êãî›1970 Ôãñ ãä¹ãœü¡ñ Ôã½ãã•ã ‡ãñŠ ãäÌã²ãããä©ãþããò ‡ãŠãè ¹ãŠãèÔã Ôãã½ãããä•ã‡ãŠ ¶¾ãã¾ã ãäÌã¼ããØã ´ãÀã ã䪾ãã •ãã¦ãã ÀÖã Öõý ƒÔã‡ãñŠ ¹ããèœñ ‡ãŠã „-ñ;㠾ãÖ ©ãã ãä‡ãŠ Ôã½ãã•ã ‡ãŠã •ããñ ¦ãºã‡ãŠã ¹ããèãäü¤¾ããò Ôãñ ãäÍãàãã Ôãñ ÌãâãäÞã¦ã ÀÖã Öõ, „Ôã ¦ã‡ãŠ ãäÍãàãã ‡ãŠã ‚ããä£ã‡ãŠãÀ ¹ãÖìâÞãã¾ãã •ãã†ý ¹ãÀ ‚ãã•ã ÔãÀ‡ãŠãÀ ªãñØãÊãã ̾ãÌãÖãÀ ‡ãŠÀ ÀÖãè Öõý †‡ãŠ ¦ãÀ¹ãŠ ¦ããñ ÖÀ ºãÞÞãñ ‡ãŠãñ ãäÍãàãã ‡ãŠã ‚ããä£ã‡ãŠãÀ ãä½ãÊãñ ƒÔããäÊㆇãŠã¶ãî¶ãºã¶ãã¾ããØã¾ããÖõýÌãÖãéªîÔãÀãè ¦ãÀ¹ãŠ ÔãÀ‡ãŠãÀ ‚ããä¼ã¼ããÌã‡ãŠãò ‡ãŠãñ ºãÞÞããò ‡ãŠãñ Ô‡ãîŠÊã ¦ã‡ãŠ ¹ãÖìâÞãã¶ãñ ‡ãŠãè •ãÌããºãªãÀãè ªñ ÀÖãè Öõý •ãºã ½ããâ-ºãã¹ã ºãÞÞããò ‡ãŠãñ Ô‡ãîŠÊã ¦ã‡ãŠ Êãñ •ããÀÖñ Öö ¦ãºã ‚ã¶ãìªããä¶ã¦ã ¾ãã ãäºã¶ãã ‚ã¶ãìªããä¶ã¦ã Ô‡ãîŠÊã ‡ãñŠ ‡ãŠãÀ¥ã ‚ããä¼ã¼ããÌã‡ãŠãò ‡ãŠãñ ‚ããõÀ ãäÌã²ãããä©ãþããò ‡ãŠãñ ½ãã¶ããäÔã‡ãŠ ÍããñÓã¥ã ‚ããõÀ ØããÊããè ØãÊããõ•ã ‡ãŠã Ôãã½ã¶ãã ‡ãŠÀ¶ãã ¹ãü¡ ÀÖã Öõý ½ãÖãÀãÓ›È ÔãÀ‡ãŠãÀ ¶ãñ ãä¹ãœÊãñ 3 ÔããÊããò Ôãñ ãäÌã²ãããä©ãþããò ‡ãŠãè ¹ãŠãèÔã Ô‡ãîŠÊããò ‡ãŠãñ ¶ãÖãé ªãè ÖõýƒÔããäÊㆂããä¼ã¼ããÌã‡ãŠãò‡ãŠãñÔ‡ãîŠÊã¹ãÆÍããÔã¶ã ¹ãñÀÍãã¶ã‡ãŠÀÀÖãÖõý``¶ãÀñÍãØãâØããÀã½ãØããñÔããÌããè ãäÌãÁ® ÞãòºãîÀ ƒâãäØÊãÍã ÍããÊãã'' ‡ãñŠ ‡ãñŠÔã ½ãò ‡ãŠãñ›Ã ¶ãñ ÔãÀ‡ãŠãÀ ‡ãŠãñ ¾ãñ ‚ããªñÍã ã䪾ãã Öõ ãä‡ãŠ ªãñ ֹ㋦ãñ ½ãò ÔãÀ‡ãŠãÀ ‡ãŠãñ ãä¹ãœ¡ñ ÌãØãà ‡ãñŠ ãäÌã²ãããä©ãþããò ‡ãŠãè ¹ãŠãèÔã ªñ¶ããè ÞãããäÖ†ý ¾ãÖ ãä¶ã¥ãþã 5 ‚ãØãÔ¦ã 2010 ‡ãŠãñ ã䪾ããý ¹ãÀ ‚ãã•ã ¼ããè ÔãÀ‡ãŠãÀ ¶ãñ ¹ãŠãèÔã •ã½ãã ¶ãÖãé ãä‡ãŠ¾ãã Öõý †ñÔãã ‡ãŠÀ‡ãñŠ ÔãÀ‡ãŠãÀ ¶ãñ ¶¾ãã¾ããÊã¾ã ‡ãŠã ‚ã¹ã½ãã¶ã ãä‡ãŠ¾ãã Öõý ƒÔã ¦ãÀÖ ‡ãŠãè ¶ããèãä¦ã Ôãñ ¹ãÖÊãñ Öãè ãä¹ãœ¡ã Öì‚ãã Ôã½ãã•ã ‚ããõÀ ¼ããè ãä¹ãœûü¡ •ãã†Øããý ‚ã£ãîÀãè ¹ãÆñ½ã‡ãŠ©ãã†â •ãã¶ã¦ãñ ¶ãÖãé ØãðÖÔ©ã•ã¶ã ãä‡ãŠ ‚ã£ãîÀã¹ã¶ã ‡ã‹¾ãã Öãñ¦ãã Öõ ƒ¦ã¶ãñ ½ãضã Öãñ¦ãñ Öö Ìãñ ‚ã¹ã¶ãñ ¹ãîÀñ¹ã¶ã ½ãò ãä‡ãŠ ÖÀ ¹ãÆñ½ã‡ãŠ©ãã „¶Öò ‚ã£ãîÀãè Öãè ÊãØã¦ããè Öõ ¹ãÆñ½ããè Öãè •ãã¶ã¦ãñ Öö ãä‡ãŠ ¹ãîÀã¹ã¶ã ‡ã‹¾ãã Öãñ¦ãã Öõ. Ìãñ ãä‡ãŠÔããè ‡ãŠãñ ‚ã£ãîÀã ¶ãÖãé ‡ãŠÖ¦ãñ, ØãðÖÔ©ã ‡ãŠãñ ¼ããè ¶ãÖãé. ‚ãØãÀ ‚ãã¹ã ÔãªáØãðÖÔ©ã Öö, ¦ããñ àã½ãã ‡ãŠÀò ¹ãÆñ½ããè Öö, ¦ããñ ¼ããè àã½ãã ‡ãŠÀò. ½ãö ‚ã£ãîÀñ¹ã¶ã ‡ãŠã Øãã¾ã‡ãŠ Öîâ ‚ããõÀ Êãñ •ãã¶ãã ÞããÖ¦ãã Öîâ ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ‚ã£ãîÀñ¹ã¶ã ‡ãŠãè Œã¦ãÀ¶ãã‡ãŠ ªìãä¶ã¾ãã ½ãò. ªãñÔ¦ããñ, ‚ã£ãîÀãè ¹ãÆñ½ã‡ãŠ©ãã†â Öãñ¦ããè Öö ºããªÊããò ‡ãŠãè Íã‡ã‹Êã ‡ãŠãè ‡ãŠãñƒÃ Þããè•ã ¾ãã¶ããè „¶ã ºããªÊããò ‡ãŠãè Íã‡ã‹Êã ‡ãŠãè ¶ãÖãé •ããñ ºãÀÔã‡ãŠÀ ãä¶ã‡ãŠÊã Þãì‡ãñŠ Öãñ¦ãñ Öö ‚ããõÀ ¶ã „¶ã‡ãŠãè, •ããñ ãä‡ãŠÔããè Ìã•ãÖ Ôãñ ºãÀÔã ¶ãÖãé ¹ãã¦ãñ. ½ãö ºãã¦ã ‡ãŠÀ ÀÖã Öîâ „¶ã ºããªÊããò ‡ãŠãè •ããñ ‚ãã•ã ¦ã‡ãŠ Ôãã¹ãŠ ¶ã ªñŒãñ •ãã Ôã‡ãŠ¦ãñ Öì† ¼ããè ÜãñÀñ Öì† Öö Ö½ããÀñ Ôã½ãîÞãñ ÔããõÀ-½ãâ¡Êã ‡ãŠãñ ‚ããõÀ •ãÖãâ Ôãñ ‚ãã¶ãñ ÌããÊãñ £ãî½ã‡ãñŠ¦ãì £ãÀ¦ããè ‡ãñŠ ¶ããÍã ‡ãŠã Œã¦ãÀã ºã¶ã‡ãŠÀ ‚ãã¦ãñ Öö. †ñÔããè Öãè ‚ãÒ;㠂ããõÀ Œã¦ãÀ¶ãã‡ãŠ Öãñ¦ããè Öö ‚ã£ãîÀãè ¹ãÆñ½ã ‡ãŠ©ãã†â •ããñ ¶ã ‡ãŠ¼ããè ãäÊãŒããè •ãã¦ããè Öö ‚ããõÀ ¶ã ‡ãŠÖãè •ãã¦ããè Öö ãä•ã¶ã ‡ãŠãØã•ããò ¹ãÀ ƒ¶Öò ãäÊãŒãã •ãã¶ãã Öãñ¦ãã Öõ Ìãñ ƒ¶ã‡ãŠã Ôãã½ã¶ãã Öãñ¦ãñ Öãè ‡ãŠãÊãñ ¹ãü¡ •ãã¦ãñ Öö ‚ããõÀ •ããñ ãäªÊã ƒ¶Öò £ããÀ¥ã ‡ãŠÀ¦ãñ Öö. ‡ãŠãÊããâ¦ãÀ ½ãò „¶ã‡ãŠãè £ããä••ã¾ããâ „ü¡ •ãã¦ããè Ööý -Þãâ³¼ãîÓã¥ã
  3. 3. 3efoveebkeÀ ë 24 mess 30 DekeÌìtyej 2010efoveebkeÀ ë 24 mess 30 DekeÌìtyej 2010efoveebkeÀ ë 24 mess 30 DekeÌìtyej 2010efoveebkeÀ ë 24 mess 30 DekeÌìtyej 2010efoveebkeÀ ë 24 mess 30 DekeÌìtyej 2010 ÔãñãäÌã‡ãŠã†â ºã¦ãã‡ãŠÀ ÔãÀ‡ãŠãÀ ‡ãŠÀ¦ããè Öõ ÍããñÓã¥ã ÔãñãäÌã‡ãŠã†â ºã¦ãã‡ãŠÀ ÔãÀ‡ãŠãÀ ‡ãŠÀ¦ããè Öõ ÍããñÓã¥ã -†¡Ìããñ‡ãñŠ› Àãè¶ãã Íã½ããà ÔãÀ‡ãŠãÀãè „¹ãñàãã ‚ããõÀ ÍããñÓã¥ã ‡ãŠã ãäÍã‡ãŠãÀ Öãñ ÀÖãè ½ãÖãÀãÓ›È ‡ãŠãè Ôã½ãԦ㠂ããâØã¥ãÌãã¡ãè ãäÍããäàã‡ãŠã¾ãò ‚ããõÀ ÔãÖã¾ã‡ãŠ ‡ãŠ½ãÃÞãããäÀ¾ããò ‡ãŠã †‡ãŠ ºãü¡ã •ã¦©ãã 18 ‚ã‡ã‹›îºãÀÔãñ½ãìâºãƒÃ‡ãñŠ‚ãã•ã㪽ãõªã¶ã½ãò‚ã¹ã¶ããè ½ããâØããò ‡ãŠãñ Êãñ‡ãŠÀ £ãÀ¶ãñ ¹ãÀ ºãõŸã Öì‚ãã Öõý ãäÞãÊããäÞãÊãã¦ããè£ãî¹ã½ãò‚ã¹ã¶ããè½ããâØããò‡ãŠãñÊãñ‡ãŠÀ £ãÀ¶ãñ ¹ãÀ ºãõŸãè ãäÍããäàã‡ãŠã‚ããò ‡ãŠãè ‚ããÌãã•ã ½ãÖãÀãÓ›ÈÔãÀ‡ãŠãÀ‡ãñŠ‡ãŠã¶ããò¦ã‡ãŠ¶ãÖãé¹ãÖìâÞã¦ããè Öõý ½ãÖãÀãÓ›È ‡ãñŠ ‡ãŠãñ¶ãñ-‡ãŠãñ¶ãñ Ôãñ ‚ããƒÃ ƒ¶ã ‚ããâØã¥ãÌãã¡ãèãäÍããäàã‡ãŠã‚ããò‚ããõÀ‡ãŠ½ãÃÞãããäÀ¾ããò ‡ãŠãèÔãÀ‡ãŠãÀÔãñ¾ãñ½ããâØãÖõãä‡ãŠ„¶ÖòÔãÀ‡ãŠãÀãè ‡ãŠ½ãÃÞããÀãè‡ãŠãª•ããÃã䪾ãã•ãã†ýãä¹ãœÊãñ34 ÔããÊã Ôãñ ºãÞÞããò ‡ãñŠ ÔãÌããÄØããè¥ã ãäÌã‡ãŠãÔã ‡ãñŠ ãäÊㆠ‡ãŠã½ã ‡ãŠÀ¶ãñ ÌããÊããè ¦ã©ãã Ôã½ãã•ã ‡ãñŠ ‚ã½ãîʾããäÖÔÔãñ‡ãŠãñ„¼ããÀ¶ãñ‡ãŠã½ãÖã¶ã‡ãŠã½ã ‡ãŠÀ¶ãñÌããÊããè¾ãñãäÍããäàã‡ãŠã†âÔããÊããòÔãñÔãÀ‡ãŠãÀãè „ªãÔããè¶ã¦ãã ‡ãŠãè ãäÍã‡ãŠãÀ Öãñ¦ããè ‚ããƒÃ Öõý ºããÊãÌãã¡ãè ½ãò ‡ãŠã½ã ‡ãŠÀ¶ãñ ÌããÊããè ãäÍããäàã‡ãŠã¾ãò ‚ããõÀ ÔãÖã¾ã‡ãŠãò ‡ãŠãè ª¾ã¶ããè¾ã ‚ãããä©ãÇ㊠ãäÔ©ããä¦ã ‡ãŠã ‚ãâªã•ãã ƒÔããè ºãã¦ã Ôãñ ÊãØããã¾ã•ããÔã‡ãŠ¦ããÖõãä‡ãŠ•ãÖãâ‚ããâØã¥ãÌãã¡ãè ãäÍããäàã‡ãŠã ‡ãŠãè †‡ãŠ ½ãÖãè¶ãñ ‡ãŠãè ¹ãØããÀ 2300 Á¹ã¾ãñÖõÌãÖãé„Ôã‡ãñŠÔãÖã¾ã‡ãŠ‡ãŠ½ãÃÞããÀãè‡ãŠãè ¹ãØããÀ ½ãã¨ã 1150 Á¹ã¾ãñ Öõý ½ãÖâØããƒÃ ‡ãñŠ ƒÔãªãõÀ½ãòƒ¦ã¶ãñ¹ãõÔããòÔãñÜãÀ‡ãŠãè‚ããÌã;ã‡ãŠ Ôãã½ãØãÆãè‡ãŠãè¼ããè̾ãÌãÔ©ããÔãìÞããÁÁ¹ãÔãñ¶ãÖãé Öãñ Ôã‡ãŠ¦ããè Öõý —ãã¦ã Öãñ ãä‡ãŠ ÔãÀ‡ãŠãÀãè ¾ããñ•ã¶ãã ‡ãñŠ ‚ãâ¦ãØãæã ÞãÊãã¾ããè •ãã¶ãñ ÌããÊããè ‚ããâØã¥ãÌãã¡ãè ¾ããñ•ã¶ãã ½ãò ªñÍã ‡ãñŠ ºãÞÞããò ‚ããõÀ ½ããäÖÊãã‚ããò ‡ãñŠ ÔÌããÔ©¾ã, ‚ããÖãÀ •ãõÔãñ ãäÌã‡ãŠãÔã㦽ã‡ãŠ ¹ãÖÊãì‚ããò¹ãÀ‡ãŠã¾ãÃãä‡ãŠ¾ãã•ãã¦ããÖõýÊãñãä‡ãŠ¶ã ÔãÌããÊã ¾ãÖ „Ÿ¦ãã Öõ ãä‡ãŠ •ããñ ãäÍããäàã‡ãŠã†â ‚ã¹ã¶ãñ ¹ãããäÀÌãããäÀ‡ãŠ ‚ããõÀ ½ãã¦ãð¦Ìã ÔãìŒããò ‡ãŠãè ‚ããÖìãä¦ã ªñ‡ãŠÀ ‚ããâØã¥ãÌãã¡ãè ‡ãñŠ ºãÞÞããò ‡ãŠãè ÔãñÌãã ‚ããõÀ ãäÌã‡ãŠãÔã ½ãò ¹ãîÀãè ¦ã¦¹ãÀ¦ãã Ôãñ ‡ãŠã¾ãÃÀ¦ã Öö „¶ã‡ãñŠ ÔãÌããÄØããè¥ã ãäÌã‡ãŠãÔã ‡ãŠãñ Êãñ‡ãŠÀ ½ãÖãÀãÓ›È ÔãÀ‡ãŠãÀ ‚ãããäŒãÀ „ªãÔããè¶ã ‡ã‹¾ããò Öõ? ‚ã¹ã¶ããè ãä¶ã•ããè ÔãìŒããò ‡ãŠãñ ºããäÊãªã¶ã ‡ãŠÀ‡ãñŠ ªñÍã ‡ãŠãè ¶ããéÌã ‡ãŠãñ ½ã•ãºãî¦ããè ¹ãƪã¶ã ‡ãŠÀ¶ãñ ÌããÊããè ƒ¶ã ãäÍããäàã‡ãŠã‚ããò ‡ãñŠ ãäÌã‡ãŠãÔã ‡ãŠãè ãä•ã½½ãñªãÀãè ‚ãããäŒãÀ ãä‡ãŠÔã ¹ãÀ Öõ? ‡ãŠ½ãÃÞãããäÀ¾ããò´ãÀãÔãÀ‡ãŠãÀ‡ãñŠÔãã½ã¶ãñ‚ã¹ã¶ããè ½ããâØãò ‡ãŠƒÃ ºããÀ ÀŒããè ØãƒÃ Öõý „¶ã½ãò Ôãñ ½ã쌾㠽ããâØã ©ããè, ``‚ããâØã¥ãÌãã¡ãè ‡ãŠ½ãÃÞãããäÀ¾ããò ‡ãŠãñ ÔãÀ‡ãŠãÀãè ‡ãŠ½ãÃÞããÀãè ‡ãŠã ª•ããà ãä½ãÊã¶ãã'' ‚ããØã¥ãÌãã¡ãè‡ãŠ½ãÃÞããÀãèÔãÀ‡ãŠãÀãè¾ããñ•ã¶ãã‡ãñŠ ‚ãâ¦ãØãæããä¹ãœÊãñ34ÔããÊãÔãñ‡ãŠã¾ãÇãŠÀÀÖãè Ööãä¹ãŠÀºãã脶ã‡ãŠã¼ããäÌãÓ¾ãÔãìÀãäàã¦ã¶ãÖãéÖõý ƒÔã Ôãâºãâ£ã ½ãò ½ãÖãÀãÓ›È À㕾㠂ããâØã¥ãÌãã¡ãè ‡ãŠ½ãÃÞããÀãè ‡ãðŠãä¦ã Ôããä½ããä¦ã ‡ãñŠ ¹ãÆãä¦ããä¶ããä£ã½ãâ¡Êã¶ãñ6‚ã‡ã‹›îºãÀ‡ãŠãñ½ããäÖÊãã ºããÊã ‡ãŠÊ¾ãã¥ã ½ãâ¨ããè Ôãñ ½ãìÊãã‡ãŠã¦ã ‡ãŠãè ¦ã©ãã ‚ã¹ã¶ããè ½ããâØããò ‡ãŠãñ „¶ã‡ãñŠ Ôã½ãàã ÀŒããý „Ôã Ôã½ã¾ã½ãâ¨ããè½ãÖãñª¾ã¶ãñ‡ã슜‚ããÍÌããÔã¶ãã䪾ãã Êãñãä‡ãŠ¶ã ‡ãŠÖ¦ãñ Öö ¶ãã ãä‡ãŠ ¶ãñ¦ãã‚ããò ‡ãŠãè ‡ãŠ©ã¶ããè ‚ããõÀ ‡ãŠÀ¶ããè ½ãò •ã½ããè¶ã-‚ããÔã½ãã¶ã ‡ãŠã ‚ãâ¦ãÀ Öãñ¦ããÖõý‚ããÍÌããÔã¶ã‡ãŠã¢ãì¶ã¢ãì¶ãã©ã½ãã¶ãñÌããÊãñ ½ãâ¨ããè ½ãÖãñª¾ã ¶ãñ ¶ãã ‡ãñŠÌãÊã „¶ã‡ãŠãè ½ããâØããò ‡ãŠãñ ‚ã¶ãªñŒããèãä‡ãŠ¾ããºããäʇ㊂ãâãØã¥ãÌãã¡ãè‡ãŠ½ãÃÞãããäÀ¾ããò ¹ãÀ ‚ã¶ããäØã¶ã¦ã ‡ãŠü¡ñ ‡ãŠã¾ãªñ ‡ãŠã¶ãî¶ã ©ããñ¹ã ã䪾ãñ Øã¾ãñý †‡ãŠ ¦ãÀ¹ãŠ ÔãÀ‡ãŠãÀ ‚ããâØã¥ãÌãã¡ãè ‡ãŠ½ãÃÞãããäÀ¾ããò ‡ãŠãñ ‚ã¹ã¶ããè Œãñ¦ã ‡ãŠãè ¹ãŠÔãÊã ¶ãÖãé ½ãã¶ã¦ããèÖõ‚ããõÀªîÔãÀãè¦ãÀ¹ãŠ¦ã½ãã½ã†ñÔãñãä¶ã½¶ã Ô¦ãÀ ‡ãñŠ ‡ãŠã½ã ƒ¶ã ‡ãŠ½ãÃÞãããäÀ¾ããò ¹ãÀ ©ããñ¹ã ã䪾ãñ •ãã¦ãñ Öö, ãä•ã¶ãÔãñ ÔãÀ‡ãŠãÀãè ‡ãŠ½ãÃÞããÀãè ¹ãÀÖñ•ã ‡ãŠÀ¦ãñ Ööý ƒÔã‡ãñŠ ‚ãÊããÌãã ÔãÀ‡ãŠãÀ ‡ãñŠ ¶ã¾ããè ¾ããñ•ã¶ãã‡ãñŠ‚ã¶ãìÔããÀ‚ãØãÀ‡ãŠãñƒÃ‚ããâØã¥ãÌãã¡ãè ãäÍããäàã‡ãŠã ‚ã©ãÌã㠇㊽ãÃÞããÀãè ãä‡ãŠÔããè ¼ããè Þãì¶ããÌã ¹ãÆãä‰ãŠ¾ãã½ãñâÔããä½½ããäÊã¦ãÖãñ¦ããèÖõ‚ããõÀ•ããè¦ã•ãã¦ããè Öõ ¦ããñ „Ôãñ ‚ããâØã¥ãÌãã¡ãè ‡ãŠ½ãÃÞããÀãè ¹ãª Ôãñ ¦¾ããØã¹ã¨ã ªñ¶ãã ÖãñØããý ÔãÀ‡ãŠãÀ ‡ãŠã ¾ãÖ Ôããõ¦ãñÊãã ̾ãÌãÖãÀ ãä¶ããäÍÞã¦ã Á¹ã Ôãñ „Ôã Ìã‡ã‹¦ã ‚ããõÀ ãä¶ã⪶ããè¾ã Öãñ •ãã¦ãã Öõ •ãºã ¾ãÖ ¹ã¦ãã ÞãÊã¦ãã Öõ ãä‡ãŠ ÔãÀ‡ãŠãÀ ‚ããâØã¥ãÌãã¡ãè ‡ãŠ½ãÃÞãããäÀ¾ããò‡ãŠãñªãè¹ããÌãÊããè‡ãŠãºããñ¶ãÔã¶ãÖãéªñ¦ããè Öõý ¼ãã… ºããè•ã ‡ãñŠ ¶ãã½ã ¹ãÀ ƒ¶ã ‡ãŠ½ãÃÞãããäÀ¾ããò ‡ãŠãñ 500 Á¹ã¾ãñ ©ã½ãã ã䪆 •ãã¦ãñ Ööý 18¦ããÀãèŒãÔãñãäÞãÊããäÞãÊãã¦ããè£ãî¹ã½ãò¦ã¹ã ÀÖñ‚ããâØã¥ãÌãã¡ãè‡ãŠ½ãÃÞãããäÀ¾ããò‡ãŠãè½ããâØããò‡ãŠãñÔãì¶ã¶ãñ ‡ãñŠãäÊㆶãã¦ããñÖ½ããÀñªñÍã‡ãŠãè½ããèã䡾ãã‡ãñŠ¹ããÔã Ìã‡ã‹¦ãÖõ‚ããõÀ¶ããÖãè½ã쌾ã½ãâ¨ããè•ããè‡ãñŠ¹ããÔãýÌã‡ã‹¦ã Öãñ¼ããè¦ããñ‡ãõŠÔãñ?ƒ¶ã‡ãñŠºãÞÞãñãä‡ãŠÔããè‚ããâØã¥ãÌãã¡ãè ½ãò ¶ãÖãé ¹ãü¤¦ãñý Ìããñ ¦ããñ ¹ãü¤¦ãñ Öö ƒâ›Àñ¶ãÍã¶ãÊã Ô‡ãîŠÊããò ½ãñâý Êãñãä‡ãŠ¶ã ƒÔã ºããÀ ‚ããâØã¥ãÌãã¡ãè ‡ãŠ½ãÃÞãããäÀ¾ããò ‡ãñŠ ƒÀãªñ ¹ã‡ã‹‡ãñŠ Ööý ‚ããâØã¥ãÌãã¡ãè ‡ãŠ½ãÃÞããÀãè ÔãâÜ㛶ãã ‡ãŠãè ½ãÖãÀãÓ›È ÔããäÞãÌã Íãì¼ãã Íããä½ã½ã¶ãñ‡ãŠÖã,``‚ãºãÖ½ã¶ãÖãéÁ‡ãòŠØãñý‚ãØãÀ ÔãÀ‡ãŠãÀÖ½ããÀãè½ããâØãñ¶ãÖãéÔãì¶ãñØããè¦ããñÖ½ããÀã‚ãØãÊã㠇㊪½ãÖãñØãã•ãñÊã¼ãÀãñ‚ããâªãñÊã¶ã''‡ãŠü¡ãè£ãî¹ã½ãò ¼ãîŒããè¹¾ããÔããè£ãÀ¶ãñ¹ãÀºãõŸã胶ã‡ãŠ½ãÃÞãããäÀ¾ããò‡ãñŠ ƒÀãªãò Ôãñ ¾ãñ ¦ããñ ¦ã¾ã Öõ ãä‡ãŠ ‚ãºã ¾ãñ ÔãããäÖÊã ãä‡ãŠ¶ããÀñ¹ãÖìâÞã‡ãŠÀÖã誽ãÊãòØãñ‚ããõÀ¼ãÊãã†ñÔããÖãñ ¼ããè‡ã‹¾ããò¶ãÖãé‡ãŠãñƒÃãäÌã£ãÌãã¾ãã¹ããäÀ¦¾ã‡ã‹¦ãã½ããäÖÊãã¾ãò Ôã½ãã•ã‡ãñŠ‚ãÞœñ‡ãŠã¾ãÇãñŠãäÊã†ÖãèƒÔã¾ããñ•ã¶ãã ‡ãŠã ãäÖÔÔãã ºã¶ã¦ããè Öö, Êãñãä‡ãŠ¶ã ºãªÊãñ ½ãò „Ôãñ ÍããñÓã¥ã‚ããõÀ„¹ãñàãã‡ãñŠãäÔãÌãã¾ã‡ã슜¶ãÖãéãä½ãÊã¦ãã Öõý ƒ¶Öò ¶ãã ¦ããñ ¹ãòÍã¶ã ãä½ãÊã¦ããè Öõ ‚ããõÀ ¶ãã Öãè ¼ããäÌãÓ¾ã‡ãŠãèÔãìÀàããý†‡ãŠ¦ãÀ¹ãŠ•ãÖãâÔãÀ‡ãŠãÀ œŸñ Ìãñ¦ã¶ã ‚ãã¾ããñØã ´ãÀã ãä‡ãŠÔããè ‡ãñŠ œ¦ã ¹ãÀ Ôããñ¶ãñ‡ãŠãèºãÀÔãã¦ã‡ãŠÀÀÖãèÖõÌãÖãéªîÔãÀãè¦ãÀ¹ãŠ ƒ¶ã ‡ãŠ½ãÃÞãããäÀ¾ããò ‡ãñŠ œ¦ããò ¹ãÀ ‡ãŠãèÞã¡ ºãÀÔãã ÀÖãèÖõýÔãÀ‡ãŠãÀ‡ãŠãè¾ãÖ‚ãÔã½ãã¶ã‚ããõÀ‚ãÔãâØã¦ã ¶ããèãä¦ã ãä¶ããäÍÞã¦ã Á¹ã Ôãñ ÔãÀ‡ãŠãÀ ‡ãñŠ ãäÌã‡ãŠãÔã ¶ããèãä¦ã ¹ãÀ ÔãÌããÊã „Ÿã ÀÖãè Öõý „½½ããèª Öõ ãä‡ãŠ ªãèÌããÊããè ‡ãñŠ ¹ããÌã¶ã ‚ãÌãÔãÀ ‡ãñŠ ‚ããØã½ã¶ã Ôãñ ¹ãÖÊãñÖãè£ãÀ¶ãñ¹ãÀºãõŸãè‡ãŠ½ãÃÞãããäÀ¾ããò‡ãŠãè½ããâØãñ ¹ãîÀãèÖãñ•ãã¾ãòØããèý ÔãºãÔãñØãÀãèºããäÌã£ãÌãã‚ããõÀ½ã•ãºãîÀ½ããäÖÊãã‚ããò‡ãŠã¹ãŠã¾ãªã„Ÿã¦ããèÔãÀ‡ãŠãÀ ¶ã ¹ãØããÀ ¶ã ¹ãòÍã¶ã, ¶ã ºããñ¶ãÔã ¶ã ÔãìãäÌã£ãã†â £ãÀ¶ãñ ¹ãÀ •ãã¶ãñ Ôãñ ¹ãÖÊãñ ‚ããâØã¥ãÌãã¡ãè
  4. 4. 4efoveebkeÀ ë 24 mess 30 DekeÌìtyej 2010efoveebkeÀ ë 24 mess 30 DekeÌìtyej 2010efoveebkeÀ ë 24 mess 30 DekeÌìtyej 2010efoveebkeÀ ë 24 mess 30 DekeÌìtyej 2010efoveebkeÀ ë 24 mess 30 DekeÌìtyej 2010 Ö½ããÀñ ªñÍã ‡ãŠãè ½ããäÖÊãã†â •ããñ ÔãñãäÌã‡ãŠã ‡ãñŠ Á¹ã ½ãò ‡ãŠã½ã ‡ãŠÀ¦ããè Öö, Øã¼ãÃÌã¦ããè ½ããäÖÊãã‚ããò ‡ãŠãè ¹ãÖÊãñ Öãè ã䪶ã Ôãñ „¶ã‡ãñŠ ÔÌããÔ©¾ã ‡ãŠãè „¶Öò •ãã¶ã‡ãŠãÀãè ªñ¶ãã, „¶ã‡ãŠãè ªñŒã¼ããÊã ‡ãŠÀ¶ãã ‚ããõÀ „¶ã‡ãñŠ ãäÍãÍãì, „Ôã‡ãñŠ œÖ ÔããÊã ‡ãŠãè ¹ãü¤ãƒÃ ƒ¶ã ÔããÀãè Þããè•ããò ‡ãŠãè ½ãÖ¦Ìã¹ãî¥ãà •ãÌããºãªãÀãè ƒ¶ã ÔãñãäÌã‡ãŠã‚ããò ‡ãñŠ ‡ã⊣ããò ¹ãÀ Öõý ƒ¦ã¶ãñ ½ãÖ¦Ìã¹ãî¥ãà ‡ãŠã½ã ‡ãŠÀ¶ãñ ÌããÊããè ÔãñãäÌã‡ãŠã‚ããò ‡ãŠãñ ÔãÀ‡ãŠãÀ ãä‡ãŠÔã ¦ãÀÖ Ôãñ ¶ã•ãÀ ‚ãâªã•ã ‡ãŠÀ¦ããè Öõ ‚ããõÀ ãä‡ãŠÔã ¹ãƇãŠãÀ ƒ¶ã ½ããäÖÊãã‚ããò ‡ãŠã ÍããñÓã¥ã Öãñ¦ãã Öõ Ôãìãä¶ã¾ãñ „¶ã‡ãŠãè ªãÔ¦ããâ „¶Öãé ‡ãŠãè •ãºãã¶ããè... ¹ãÆÔ¦ãìãä¦ã : ãäÍãʹãã ¹ããÌãÔ‡ãŠÀ ºãñºããè ªñÍã½ãìŒã, „½ãÆ 38 ÌãÓãÃ, ãäÍãàãã-12Ìããé, ‡ãŠã½ã ‚ããâØã¥ãÌãã¡ãè ÔãñãäÌã‡ãŠã : Ö ½ ã ã À ã è ãäÔ©ããä¦ã ‡ãŠã¹ãŠãè ª¾ã¶ããè¾ã Öõý ÜãÀ ½ãò ‡ãŠ½ãã¶ãñ ÌããÊãã ‡ãŠãñƒÃ ¶ãÖãé, ºãÞÞãñ ‡ãñŠ ¹ãü¤ãƒÃ ‡ãŠãè ãä•ã½½ãñªãÀãè ¼ããè ½ãì¢ã ¹ãÀ Öõý ÔãìºãÖ 8 ºã•ãñ Ôãñ 1 ºã•ãñ ¦ã‡ãŠ ‚ããâØã¥ãÌãã¡ãè Ôãâ¼ããÊã¶ãã ‚ããõÀ „Ôã‡ãñŠ ºã㪠Àã¦ã 8 ºã•ãñ ¦ã‡ãŠ ÖÀ †‡ãŠ ºãÔ¦ããè ½ãò •ãã¶ãã ¹ãüü¡¦ãã Öõ, ãä•ãÔã½ãò Øã¼ãÃÌã¦ããè ½ããäÖÊãã‚ããò ‡ãŠãñ, ‡ã승ããñãäÓã¦ã ºãÞÞããò ‚ããõÀ ºãîü¤ãò ‡ãŠã ãäÀ‡ãŠãù¡Ã ÀŒã¶ãã ¹ãü¡¦ãã Öõ ‚ããõÀ „Ôã‡ãñŠ ºãªÊãñ ½ãò ãä½ãÊã¦ããè Öõ ¦ã¶ãŒÌããÖ 2300 Á¹ã¾ãñý Êãñãä‡ãŠ¶ã ÌãÖ ¼ããè Ôã½ã¾ã ¹ãÀ ¶ãÖãé ãä½ãÊã¦ããèý 6-6 ½ãÖãè¶ãñ ‡ãŠã ƒâ¦ã•ããÀ ‡ãŠÀ¶ãã ¹ãü¡¦ãã Öõ ‚ããõÀ Ö½ãò Œãã¶ãñ-¹ããè¶ãñ ¦ã‡ãŠ ‡ãŠãè ½ãìÔããèºã¦ã ‚ãã •ãã¦ããè Öõý ¾ããäª ‚ããâØã¥ãÌãã¡ãè ãäÔã¹ãÊ ÔãìºãÖ ‡ãñŠ Ôã½ã¾ã Öãñ ¦ããñ ֽ㠌ãñ¦ããò ½ãò ½ã•ãªîÀãè ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ Öö ãä•ãÔã½ãò Ö½ãò 150 Á¹ã¾ãã ãä½ãÊã Ôã‡ãŠ¦ãã Öõý ½ãö ¼ãîŒããè ÀÖ Ôã‡ãŠ¦ããè Öîâ ¹ãÀ ½ãñÀñ ºãÞÞãñ ‡ãõŠÔãñ ¼ãîŒãñ ÀÖòØãñý ÔãÀ‡ãŠãÀ ‡ãŠãñ ‡ãŠºã ֽ㠹ãÀ ª¾ãã ‚ãã¾ãñØããè? ½ãö ãä¶ãÀã£ããÀ Öîâ, ‡ãñŠÌãÊã ºãÞÞããò ‡ãñŠ ¼ããäÌãӾ㠇ãñŠ ãäÊㆠ‡ãŠã½ã ‡ãŠÀ ÀÖãè Öîâ, Êãñãä‡ãŠ¶ã ÔãÀ‡ãŠãÀ Ö½ããÀñ Ôãã©ã ‚㶾ãã¾ã ‡ãŠÀ ÀÖãè Öõý Êã¦ããºããƒÃ ‚ããäÖÀñ, „½ãÆ 48 ÌãÓãÃ, ãäÍãàãã-†½ã. †., ‡ãŠã½ã ‚ããâØã¥ãÌãã¡ãè ÔãñãäÌã‡ãŠã : Œ ã À ã º ã ¹ããäÀãäÔ©ããä¦ã¾ããò ‡ãñŠ ºããÌã•ãîª ¼ããè Ö½ã¶ãñ ÔãâÜãÓãà ãä‡ãŠ¾ããý Œãìª ½ãò ºãªÊããÌã Êãã¾ãã ‚ããõÀ ƒ¦ã¶ããè ¹ãü¤ãƒÃ ‡ãŠãèý Êãñãä‡ãŠ¶ã ÔãÀ‡ãŠãÀ ãäºãʇãìŠÊã ºãñÀÖ½ããè Ôãñ ºãÀ¦ããÌã ‡ãŠÀ ÀÖãè Öõý Ö½ã ØããâÌã ½ãò ÀÖ¦ãñ Öö, ¶ã ¦ããñ Ö½ããÀñ ¹ããÔã Œãñ¦ããè Öõ ‚ããõÀ ¶ã Öãè ‡ãŠãñƒÃ ‡ãŠã½ãý ƒÔããäÊㆠƒ¦ã¶ããè ãäÍãàãã ¹ãÆ㹦㠇ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ºã㪠¼ããè Ö½ãò ‚ããâØã¥ãÌãã¡ãè ½ãò ‡ãŠã½ã ‡ãŠÀ¶ãã ¹ãü¡ ÀÖã Öõý •ãÖãâ ¹ãÀ ¹ãØããÀ ‡ãñŠ Á¹ã ½ãò Ö½ãò ãäÔã¹ãÊ 2300 Á¹ã¾ãñ ãä½ãÊã¦ãã Öõý ‚ããõÀ ¾ãÖ ÔãÀãÔãÀ Ö½ã¹ãÀ ‚㶾ãã¾ã Öõý •ãºããä‡ãŠ ªîÔãÀãè •ãØãÖ œŸã Ìãñ¦ã¶ã ‚ãã¾ããñØã ‡ãñŠ ¶ãã½ã ¹ãÀ ½ããñ›ãè ¦ã¶ãŒÌããÖ ÔãÀ‡ãŠãÀ ªñ¦ããè Öõý ‚ãããäŒãÀ Ö½ãÔãñ ¾ãñ ¼ãñª¼ããÌ㠇㋾ããò? •ãºããä‡ãŠ ֽ㠇ãŠã½ã †‡ãŠ Öãè ‡ãŠÀ¦ãñ Ööý ãäÞã¨ãã ºããƒÃ ºããñÀ©ãñ, „½ãÆ 38 ÌãÓãÃ, ãäÍãàãã-10Ìããé, ‡ãŠã½ã ‚ããâØã¥ãÌãã¡ãè ÔãñãäÌã‡ãŠã : Ö½ã ÔãìºãÖ 8 ºã•ãñ Ôãñ Êãñ‡ãŠÀ 1 ºã•ãñ ¦ã‡ãŠ ÜãÀ-ÜãÀ •ãã‡ãŠÀ ºãÞÞããò ‡ãŠãñ ¤î⤇ãŠÀ Êãã¦ãñ Öö ‚ããõÀ „¶ã‡ãŠã ¹ãîÀã Œ¾ããÊã ÀŒã¦ãñ Ööý „¶ã‡ãŠã ¹ãñÍããºã-Ôãâ¡ãÔã Ôãºã Ö½ã Öãè Ôãã¹ãŠ ‡ãŠÀ¦ãñ Ööý ãä½ãÊã¦ããÖõý½ãöãäÌã£ãÌããÖîâ,‡ãŠ½ãã¶ãñÌããÊãã‡ãŠãñƒÃ¶ãÖãé,ºãÞÞããò‡ãŠãèãä•ã½½ãñªãÀãè½ãì¢ã ¹ãÀ Öãè Öõý ãä¹ãœÊãñ 5½ãÖãè¶ãñ Ôãñ ½ãì¢ãñ ¦ã¶ãŒÌããÖ ¶ãÖãé ãä½ãÊããè Öõý ½ã¶ããèÓãã Àñ›ñ, „½ãÆ 32 ÌãÓãÃ, ãäÍãàãã-12Ìããé, ‡ãŠã½ã ‚ããâØã¥ãÌãã¡ãè ÔãñãäÌã‡ãŠã : Ôã½ãã•ãÔãñÌãã ‡ãŠãè ƒÞœã ©ããè , ½ããäÖÊãã ‡ãñŠ ¹ãñ› ½ãò ºãÞÞãã Öãñ ¦ãºã Ôãñ „Ôã‡ãŠã Œ¾ããÊã ÀŒã¶ãã ¹ãü¡¦ãã Öõ •ãºã ¦ã‡ãŠ ºãÞÞãã ªìãä¶ã¾ãã ½ãò ¶ãÖãé ‚ãã •ãã¦ããý ¾ãÖ Ôãºã Œ¾ããÊã Ö½ã Öãè ÀŒã¦ãñ Öö ¹ãÀ ÔãÀ‡ãŠãÀ Ö½ããÀã Œ¾ããÊã ¶ãÖãé ÀŒã¦ããèý ÔãìºãÖ 8 Ôãñ 1 ºã•ãñ ¦ã‡ãŠ ‚ããâØã¥ãÌãã¡ãè Œã¦ã½ã Öãñ¶ãñ ‡ãñŠ ºã㪠ÜãÀ-ÜãÀ •ãã‡ãŠÀ Ö½ãò Ø ã ¼ ã Ã Ì ã ¦ ã ã è ½ããäÖÊãã‚ããò ‡ãŠãè •ãã¶ã‡ãŠãÀãè Êãñ¶ããè ¹ãü¡¦ããè Öõ. ºãÖì¦ã Ôããè ºããÀ ªãñ¹ãÖÀ ½ãò ÊããñØããò ‡ãŠãè ¶ããéª ŒãÀãºã Öãñ¦ããè Öõ ¦ããñ ÊããñØã ֽ㠹ãÀ ãäÞãü¤ •ãã¦ãñ Öö ‚ããõÀ Ö½ãò ‚ã¹ã½ãããä¶ã¦ã ¼ããè ‡ãŠÀ¦ãñ Ööý Êãñãä‡ãŠ¶ã ¶ããõ‡ãŠÀãè ‚ããõÀ ¹ãñ› ‡ãñŠ ãäÊㆠ¾ãÖ Ôãºã ºãªãÃͦ㠇ãŠÀ¶ãã ¹ãü¡¦ãã Öõý Êãñãä‡ãŠ¶ã ÔãÀ‡ãŠãÀ Ö½ããÀãè Ôã½ãÔ¾ãã‚ããò ‡ãŠãñ Ôã½ã¢ã ‡ãŠÀ ¶ãÖãé Êãñ¦ããèý ÔãìÀñŒã Ôãªã¶ã⪠ÔããÌãâ¦ã, „½ãÆ 38 ÌãÓãÃ, ãäÍãàãã-10Ìããé, ‡ãŠã½ã ‚ããâØã¥ãÌãã¡ãè ÔãñãäÌã‡ãŠã : ``•ãºã ‚ããâØã¥ãÌãã¡ãè ÔãñãäÌã‡ãŠã‚ããò ‡ãŠã Þãì¶ããÌã Öãñ¦ãã Öõ ¦ãºã ãäÌã£ãÌãã, ¹ããäÀ¦¾ã‡ã‹¦ãã, ¦ãÊãã‡ãŠÍãìªã, ‚ã¶ãã©ã ¾ãã ãä¶ãÀã£ããÀ ½ããäÖÊãã‚ããò ‡ãŠãñ Êãñ¶ãñ ‡ãŠãè ºãã¦ã ÔãÀ‡ãŠãÀ ‡ãŠÖ¦ããè Öõý †ñÔãñ Ôã½ãã•ã ‡ãŠãè ÔãºãÔãñ ªºããè ÖìƒÃ ½ããäÖÊãã‚ããò ‡ãŠã ƒÔ¦ãñ½ããÊã ÔãÀ‡ãŠãÀ „¶ã‡ãŠãè •ãÁÀ¦ããò ‡ãŠã ¹ãŠã¾ãªã „Ÿã‡ãŠÀ ‡ãŠ½ã Ôãñ ‡ãŠ½ã ¹ãØããÀ ªñ‡ãŠÀ „¶ã‡ãŠã ÍããñÓã¥ã ‡ãŠÀ¦ããè Öõ ‚ããõÀ ƒÔã ¹ãƇãŠãÀ ƒ¦ã¶ããè ‡ãŠ½ã ¹ãØããÀ ªñ‡ãŠÀ „¶ã‡ãŠãè ãä•ãâªØããè Ôãñ ŒãñÊã¦ãñ Ööý 6-6 ½ãÖãè¶ãã Ö½ãò ¦ã¶ãŒÌããÖ ¶ãÖãé ãä½ãÊã¦ããèý ֽ㠇㋾ãã Œãã†âØãñ? ãä¶ãÀã£ããÀ ½ããäÖÊãã‚ããò ‡ãŠãñ ‡ãŠãõ¶ã Ôãã ªîÔãÀã ‚ãã£ããÀ Öõý ½ãñÀñ ¦ããè¶ã ºãÞÞãñ Ööý „¶ã‡ãŠãè ¹ãü¤ãƒÃ ‡ãŠãè ÔããÀãè ãä•ã½½ãñªãÀãè ½ãì¢ã ¹ãÀ Öõý ‚ãã¹ã Öãè ºã¦ãã†â ‡ãŠãè Ö½ããÀã Øãì•ããÀã ‡ãõŠÔãñ ÖãñØããý'' •ããè•ããºããƒÃ ãä¶ã‡ãŠ½ã, „½ãÆ 42 ÌãÓãÃ, ãäÍãàãã-9Ìããé, ‡ãŠã½ã ‚ããâØã¥ãÌãã¡ãè ÔãñãäÌã‡ãŠã : ½ãñÀñ ÜãÀ ½ãò ‡ãŠ½ãã¶ãñ ÌããÊãã ‡ãŠãñƒÃ ¶ãÖãé, ÞããÀ œãñ›ñ œãñ›ñºãÞÞãñœãñü¡‡ãŠÀ ½ãö ºãü¡ãè „½½ããèª Ôãñ ‚ãã•ã㪠½ãõªã¶ã ½ãò ‚ããƒÃÖìâý18¦ããÀãèŒã Ôãñ ¾ãÖãâ ºãõŸãè Öîâ,. ¾ãÖ ÔããñÞã‡ãŠÀ ãä‡ãŠ ‡ã슜 ¶¾ãã¾ã ãä½ãÊã •ãã†Øããý ½ãñÀã ØããâÌã ¦ããñ ‚ããõÀâØããºã㪠½ãò Öõý Ö½ã ãäÔã¹ãÊ ƒ¦ã¶ãã Öãè‡ãŠÖ¶ããÞããÖ¦ãñÖöãä‡ãŠÖ½ãò½ãã¶ã£ã¶ã¶ãÖãéÞãããäÖ†ýÖ½ãÔã½ãã•ãÔãñÌãã¶ãÖãé‡ãŠÀ ÀÖñ Ööý ֽ㠦ããñ ¶ããõ‡ãŠÀãè ‡ãŠÀ¶ãã ÞããÖ¦ãñ Ööý Êãñãä‡ãŠ¶ã Ö½ããÀñ ‡ãŠã½ã ‡ãŠãñ •ãºãÀªÔ¦ããè Ôã½ãã•ãÔãñÌããã䪌ãã‡ãŠÀÖ½ããÀãÍããñÓã¥ã‡ãŠÀ¶ããºã⪇ãŠÀãñý2300½ãòÖ½ã‚ã¹ã¶ããè ãä•ãâªØããè ¶ãÖãé ãäºã¦ãã Ôã‡ãŠ¦ãñý Ö½ãò ¦ããñ ¹ãòÍã¶ã ¼ããè ãä½ãÊã¶ããè ÞãããäÖ†, ¦ãããä‡ãŠ ºãìü¤ã¹ãñ ½ãò ‡ãŠ½ã Ôãñ ‡ãŠ½ã ¹ãòÍã¶ã ¦ããñ Ö½ããÀã ÔãÖãÀã ºã¶ãñý ƒÔã‡ãñŠ ºã㪠ÜãÀ-ÜãÀ ºãÔ¦ããè-ºãÔ¦ããè•ãã‡ãŠÀ Ö½ãØã¼ãÃÌã¦ããè½ããäÖÊãã ‡ã승ããñãäÓã¦ã ºãÞÞãñ, ºãîü¤ñ,ºããè½ããÀ‡ãìâŠÌããÀãè Êãü¡ãä‡ãŠ¾ããâ‚ããã䪇ãŠãè •ãã¶ã‡ãŠãÀãè Êãñ¶ãñ ‡ãŠã ‡ãŠã½ã ‡ãŠÀ¦ãñ Ööý ¾ãÖ Ôãºã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ºããÌã•ãîª ¼ããè ÔãÀ‡ãŠãÀ Ö½ãÔãñ Ôããõ¦ãñÊãã ̾ãÌãÖãÀ ‡ãŠÀ¦ããè Öõý †‡ãŠ ¦ããñ ¦ã¶ãŒÌããÖ ºãÖì¦ã ‡ãŠ½ã Öõ …¹ãÀ Ôãñ ÌãÖ Ö½ãò Ôã½ã¾ã ¹ãÀ ¼ããè ¶ãÖãé ãä½ãÊã¦ããèý ƒ¦ã¶ããè ¹ãü¤ãƒÃ ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ºã㪠ÔããñÞãã ©ãã ãä‡ãŠ ¦ãÀ‡ã‹‡ãŠãè ÖãñØããèý Ôãì¹ãÀÌããƒÃ•ãÀ ‡ãŠãè ¹ãÀãèàãã ‡ãŠãè ¦ãõ¾ããÀãè ‡ãŠãè ¹ãÀ ÌãÖãâ ¹ãÀ ¼ããè ¼ãÆÓ›ãÞããÀý Ôãì¹ãÀÌããƒÃ•ãÀ ºã¶ã¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠªÊããÊããò ‡ãŠãè ŒãìÊãñ‚ãã½ã ¹ãõÔããò ‡ãŠãè ½ããâØãý †ñÔãã ÊãØã¦ãã Öõ ãä‡ãŠ ¼ãÆÓ›ãÞããÀ, ½ãÖâØããƒÃ, ØãÀãèºããè, ‚㶾ãã¾ã ‡ãñŠ ƒÔã ªìÍÞã‰ãŠ ½ãò ֽ㠇㊼ããè ãä¶ã‡ãŠÊã Öãè ¶ãÖãé ¹ãã†âØãñý ÔãÀ‡ãŠãÀ ‡ãŠºã •ããØãñØããè ‚ããõÀ Ö½ãò¶¾ãã¾ããä½ãÊãñØããý ¹ ã ì Ó ¹ ã ã À ã Ì ã Ô ã ã Ö ñ º ã •ãã£ãÌã, „½ãÆ 47 ÌãÓãÃ, ãäÍãàãã- 7Ìããé, ‡ãŠã½ã- ‚ããâØã¥ãÌãã¡ãè ãäÍããäàã‡ãŠã ‡ãŠãñ ½ãªª : 3 Ôãñ Êãñ‡ãŠÀ 6 ÔããÊã ‡ãñŠ Ôã¼ããè ºãÞÞããò ‡ãŠãè ¹ãü¤ãƒÃ ¹ãÀ Ö½ã Öãè £¾ãã¶ã ªñ¦ãñ Ööý ƒÔã‡ãñŠ ãäÊㆠֽ㠇ãŠÖãé ¹ãÀ ÜãÀ 700 Á¹ã¾ãã ãä‡ãŠÀã¾ãã ªñ‡ãŠÀ Êãñ¦ãñ Öö ¾ãã ãä‡ãŠÔããè ½ãâ¡Êã ½ãò ‚ããâØã¥ãÌãã¡ãè ÞããÊãî ‡ãŠÀ¦ãñ Ööý ºãÞÞãñ Àãñ¦ãñ Öö ¦ããñ „¶Öò Ôãâ¼ããÊã¶ãã ¹ãü¡¦ãã Öõý ÔãÌãó ‡ãŠã ‡ãŠã½ã ‡ãŠÀ¶ãã ¹ãü¡¦ãã Öõý Øã¼ãÃÌã¦ããè ½ããäÖÊãã‚ããò ‡ãŠãè †‡ãŠ ½ãÖãè¶ãñ Ôãñ 9 ½ãÖãè¶ãñ ¦ã‡ãŠ ªñŒã¼ããÊã ‡ãŠÀ¶ããè ¹ãü¡¦ããè Öõ, „¶Öò ‚ããÖãÀ ‚ããõÀ ªÌããƒÃ¾ããò ‡ãŠãè •ãã¶ã‡ãŠãÀãè ªñ¶ããè ¹ãü¡¦ããè Öõý ºãÞÞãã Öãñ¶ãñ ‡ãñŠ ºã㪠„Ôãñ ‡ãõŠÔãñ ªî£ã ãä¹ãÊãã¶ãã Öõ ÌãÖ ¼ããèÖ½ã½ããâ‚ããò‡ãŠãñãäÔãŒãã¦ãñÖöýÖÀÀãñ•ã,ÖÀã䪶㠇㊽ã Ôãñ ‡ãŠ½ã 5 ÜãÀãò ½ãò Ö½ãò Øã¼ãÃÌã¦ããè ½ããäÖÊãã‚ããò ‡ãŠãè •ããâÞã ‡ãŠÀ¶ããè ¹ãü¡¦ããè Öõý ‡ã승ããñãäÓã¦ã ºãÞÞããò ‡ãŠãñ ¤î⤇ãŠÀ „¶ã‡ãŠãè •ã¶ã‡ãŠãÀãè Êãñ¶ããè Öãñ¦ããè Öõý ãäÌãÌãããä֦㠽ããäÖÊãã‚ããò‡ãŠãè½ããèãä›âØã Êãñ‡ãŠÀ„¶Öò½ãÖãè¶ãñ‡ãñŠ ºããÀñ ½ãò ‚ãã¾ãÀ¶ã ‡ãŠãè ØããñÊããè ‡ãñŠ ºããÀñ ½ãò •ãã¶ã‡ãŠãÀãèªñ¶ããè¹ãü¡¦ããè Öõ ‚ããõÀ ƒ¦ã¶ãã Ôãºã ‡ãŠÀ¶ãñ ¹ãÀ ¼ããè Ö½ãò ¦ã¶ãŒÌããÖ ‡ãñŠ Á¹ã ½ãò 1150 Á¹ã¾ãã Ìãñ¦ã¶ãÞãããäÖ†½ãã¶ã£ã¶ã¶ãÖãé
  5. 5. 5efoveebkeÀ ë 24 mess 30 DekeÌìtyej 2010efoveebkeÀ ë 24 mess 30 DekeÌìtyej 2010efoveebkeÀ ë 24 mess 30 DekeÌìtyej 2010efoveebkeÀ ë 24 mess 30 DekeÌìtyej 2010efoveebkeÀ ë 24 mess 30 DekeÌìtyej 2010 •ã¶ã¦ãã‡ãŠã‚ããƒÃ¶ãã¹ãÀ¹ãÆãä¦ããä‰ãŠ¾ãã ½ããñãä¶ã‡ãŠã ÔãŒãÀã¶ããè (¹ãÆãÞãã¾ãà ›ã›ã ƒâÔ›ã蛿ãî› ‚ããù¹ãŠ ÔããñÍãÊã ÔããƒÄÔã) ªîÔãÀñ ‚ãŒãºããÀ ¹ãîâ•ããè¹ããä¦ã¾ããò ‡ãŠãè ºããñÊããè ºããñÊã¦ãñ Öö, Êãñãä‡ãŠ¶ã •ã¶ã¦ãã ‡ãŠã ‚ããƒÃ¶ãã ºãÖì¦ã Öãè ‚ãֽ㠂ããõÀ •ãÁÀãè ‡ãŠã½ã ‡ãŠÀ ÀÖã Öõ ‚ããõÀ ÌãÖ ÔãÞã½ãìÞã ½ãò •ã¶ã¦ãã ‡ãŠãè ‚ããÌãã•ã Öõý ‚ãŒãºããÀ ½ãò Ö½ãñÍãã ‡ã슜 ¶ã ‡ã슜 ¹ãü¤¶ãñ Êãã¾ã‡ãŠ Öãñ¦ãã Öõ, •ããñ ¼ããè ãäÖâªãè ½ãòãäÊãŒãã•ãã¦ããÖõ,ÌããñºãÖì¦ãÖãè‚ãÞœãÖãñ¦ããÖõ,ÌãÖ‚ãã½ã‚ã㪽ããèÔãñ•ãìü¡ã ÀÖ¦ãã Öõ. ‡ãŠãä½ã¾ããò ‡ãñŠ ºããÀñ ½ãò ¶ãÖãé ÔããñÞã¦ããè, ƒÔã ¦ãÀÖ ‡ãŠã ‚ãŒãºããÀ ãä¶ã‡ãŠãÊã¶ãã ‚ããÔãã¶ã ‡ãŠã½ã ¶ãÖãé Öõ, ¹ãÆÌããÖ ‡ãñŠ ãäÌãÁ® †ñÔããè ÖãÊãã¦ã ½ãò ¹ãñ¹ãÀ ãä¶ã‡ãŠÊã ÀÖã Öõý¾ãÖãè‚ã¹ã¶ãñ‚ãã¹ã½ãò†‡ãŠºãü¡ã脹ãÊãã亣ãÖõý½ãöƒÔã‚ãŒãºããÀ½ãò‡ãŠãä½ã¾ããâ ¶ãÖãé ãä¶ã‡ãŠãÊã Ôã‡ãŠ¦ããèý ½ãì¢ãñÊãØã¦ããÖõãä‡ãŠÔãã½ãããä•ã‡ãŠÔãâØ㟶ããò‡ãŠãñ‚ããõÀ‡ãŠ½¾ãìãä¶ã›ãè‚ããùØãöãフãñÍã¶ã ‡ãŠãñ ‡ãŠ½ã Ôãñ ‡ãŠ½ã 25 ¹ãñ¹ãÀãò ‡ãŠãè ãä•ã½½ãñªãÀãè Êãñ¶ããè ÞãããäÖ†, ¦ãããä‡ãŠ ¾ãñ ¹ãñ¹ãÀ, •¾ããªãÔãñ•¾ããªãÊããñØããò¦ã‡ãŠ¹ãÖìâÞãñ‚ããõÀ‚ãã½ãª¶ããèÖãñÔã‡ãñŠ‚ããõÀ‡ã슜¹ãñ¹ãÀ, †‡ãŠ Ô›ãùÊã ½ãò ¹ãÖìâÞãã¶ãñ ‡ãŠãè ‡ãŠãñãäÍãÍã ‡ãŠãè •ãã¶ããè ÞãããäÖ†ý À½ã¶ã •ãã¾ã ¼ããÌãñ (†¡Ìããñ‡ãñŠ›) •ã¶ã¦ãã ‡ãŠã ‚ããƒÃ¶ãã ÌãÖãè Ôã½ããÞããÀ ªñ¦ãã Öõ, •ããñ ÊããñØããò ‡ãŠãè ÔãÞã½ãìÞã ‡ãŠãè •ãÁÀ¦ã ‡ãŠã Öãñ¦ãã Öõ ‚ããõÀ ƒÔã ‚ãŒãºããÀ ¶ãñ ªîÔãÀãò Ôãñ Ö›‡ãŠÀ ‚ã¹ã¶ããè ‚ãÊãØã ¹ãÖÞãã¶ãºã¶ããƒÃÖõ,¾ãÖ‚ãŒãºããÀÞ㛹ã›ãèŒãºãÀñâÊãñ‡ãŠÀ¹ã㟇ãŠãò‡ãŠãñ‚ãã‡ãŠãäÓãæ㠶ãÖãé ‡ãŠÀ¦ãã, ºããäʇ㊠ÔãÞã ºã¾ãã¶ã ‡ãŠÀ¦ãã Öõý ‡ãŠã¾ãªã ‡ãŠã¶ãî¶ã ‡ãŠãè •ãã¶ã‡ãŠãÀãè •ã¶ã¦ãã ‡ãŠã ‚ããƒÃ¶ãã ½ãò ªãè •ãã¦ããè Öõ, ÌãÖ ºãÖì¦ãÖãè•ãÁÀãèÞããè•ãÖõýãä¹ãœÊãñ‚ãâ‡ãŠ½ãòãä•ãÔã¦ãÀÖÔãñ‚ãŒãºããÀ¶ãñ¹ãã¶ããè‡ãñŠ ¹ãÆͶ㠹ãÀ ‚ããÌãã•ã „ŸãƒÃ Öõ, ÌãõÔããè ‚ããÌãã•ã ªîÔãÀã ¹ãñ¹ãÀ ¶ãÖãé „Ÿã Ôã‡ãŠ¦ãã, •ã¶ã¦ãã‡ãŠã‚ããƒÃ¶ããÊããñØããò‡ãŠãè‚ããÌãã•ããäºãâªãÔãÖãñ‡ãŠÀ„Ÿã¦ããÖõ‚ããõÀ•ããñÔãÞã Öõ ÌãÖãè ãäÊãŒã¦ãã Öõý ‡ãŠãä½ã¾ããâ‡ã‹¾ããÖõ,ãä¹ãŠÊãÖãÊã¶ãÖãéºã¦ããÔã‡ãŠ¦ãã,Êãñãä‡ãŠ¶ã•ããñ‡ã슜¼ããèÖõ, Ÿãè‡ãŠ Öõý ‚ãããä©ãÇ㊠Á¹ã Ôãñ Ôã½ããÞããÀ ¹ã¨ã ‡ãŠãñ ãä‡ãŠÔã ¦ãÀÖ ÔãÖãÀã ªñ¶ãã Öõ, ƒÔã‡ãŠã „¦¦ãÀ ½ãö ‚ã¼ããè ¶ãÖãé ªñ ¹ãã…âØããý †¡Ìããñ‡ãñŠ› „½ãÀ Œ¾ãã½ã ÍãñŒã •ããñªîÔãÀñ‚ãŒãºããÀÖö,ÌãÖÔã½ããÞããÀãò½ãòãäºãÊ¡À‡ãŠãè¦ãÀ¹ãŠªãÀãè‡ãŠÀ¦ãñÖö, ¾ãã ãä¹ãŠÀ ‡ã슜 ãäºãÊ¡À ‡ãñŠ ãäŒãÊãã¹ãŠ ãäÊãŒã¦ãñ Öö, Ìããñ ¦ã¼ããè ãäÊãŒã¦ãñ Öö, •ãºã Ìããñ ŒãºãÀ ‡ã슜 Þ㛹ã›ãè Öãñ, Êãñãä‡ãŠ¶ã •ã¶ã¦ãã ‡ãŠã ‚ããƒÃ¶ãã ãäÔã¹ãÊ ÔãÞÞããƒÃ ºã¾ãã¶ã ‡ãŠÀ¦ããÖõ,¾ãÖãèªãñ¶ããò‚ãŒãºããÀãò‡ãŠã¹ãŠ‡ãÊÖõýÖãâ,ªîÔãÀãèºãã¦ãªîÔãÀñ‚ãŒãºããÀ ¹ã㟇ãŠãò ‡ãŠãñ ‡ãŠã¶ãî¶ã ‡ãŠãè •ãã¶ã‡ãŠãÀãè ¶ãÖãé ªñ¦ãñ, Öãâ ‡ãŠãñƒÃ ‡ãŠãñ›Ã ‡ãŠã ¹ãõŠÔãÊãã ‚ãã •ãã¦ãã ¦ããñ „Ôã ºããÀñ ½ãò ºãã¦ã ‡ãŠÀ¦ãñ Öö, Êãñãä‡ãŠ¶ã •ã¶ã¦ãã ‡ãŠã ‚ããƒÃ¶ãã ÊãØãã¦ããÀ ‡ãŠã¶ãî¶ã ‡ãŠãè •ãã¶ã‡ãŠãÀãè ÊããñØããò ‡ãŠãñ ªñ¦ãã ÀÖ¦ãã Öõý •ãõÔãñ †‡ãŠ ‚ãâ‡ãŠ ½ãò •ã¶ã¦ãã ‡ãŠã ‚ããƒÃ¶ãã ½ãò Þãõ¹›À ‡ãñŠÔã ‚ããõÀ 151 ‡ãñŠ ºããÀñ ½ãò ¹ã㟇ãŠãò ‡ãŠãñ •ãã¶ã‡ãŠãÀãè ªãè, ªîÔãÀñ ¹ãñ¹ãÀãò ½ãò ªñŒã¶ããñ ‡ãŠãñ ¶ãÖãé ãä½ãÊã¦ããý ªîÔãÀãè ‚ãÞœãè ºãã¦ã ‚ãŒãºããÀ ½ãò ¾ãñ Öõ ãä‡ãŠ •ãÖãâ ¹ãÀ ªîÔãÀñ ‚ãŒãºããÀ ‚ã¹ã¶ãã £ãâ£ãã ªñŒã¦ãñ Öö, ¾ãã ãä¹ãŠÀ ÔãÀ‡ãŠãÀ ‡ãñŠ ‚ã¹ã¶ãñ Ôãâºãâ£ã ºã¶ãã‡ãŠÀ ÀŒã¶ãã ÞããÖ¦ãñÖöÌãÖãéªîÔãÀãè‚ããñÀ•ã¶ã¦ãã‡ãŠã‚ããƒÃ¶ãããä¶ã¡ÀÖãñ‡ãŠÀ‚ãã½ã‚ã㪽ããè‡ãŠã ‚ãŒãºããÀ ºã¶ã ‡ãŠÀ ÀÖ¦ãã Öõý ŒãºãÀò ¦ããñ ÔãÞÞããè ÀÖ¦ããè Öö, ƒÔã½ãò ‡ãŠãñƒÃ ‡ãŠ½ããè ¶ãÖãé Öõ, Êãñãä‡ãŠ¶ã ªîÔãÀñ ‚ãŒãºããÀ‡ãŠãè¦ãÀÖ¾ãÖÀâØããäºãÀâØãã¶ãÖãéÖãñ¦ãã,ƒÔãÔã½ããÞããÀ¹ã¨ã‡ãŠãñÊããñØããòÔãñ ºãã¦ãÞããè¦ã ‡ãŠã ¼ããè ½ã㣾ã½ã ºã¶ã¶ãã ÞãããäÖ†, •ãÖãâ ÊããñØã ‚ã¹ã¶ããè ¹ãÆãä¦ããä‰ãŠ¾ãã ¾ãã ºãã¦ã Ôããè£ãã ÀŒã Ôã‡ãòŠý „¶ã‡ãñŠ ãäÊㆠ¼ããè †‡ãŠ •ãØãÖ ºã¶ãã¶ããè ÞãããäÖ†ý ‚ãããä©ãÇ㊠ªÍãã ‡ãŠãñ Ôãì£ããÀ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ•ã¶ã¦ãã Ôãñ ‚ã¹ããèÊã ‡ãŠÀ¶ããè ÞãããäÖ† ãä‡ãŠÌãÖƒÔã‚ãŒãºããÀ‡ãŠãñ‚ããØãñºãü¤ã¶ãñ‡ãñŠãäÊㆂã¹ã¶ãã‚ãããä©ãÇãŠÔãÖ¾ããñØãªñý ƒÔã ¹ãƇãŠãÀ ‡ãŠã Ôã‡ãìÊÊãñÍã¶ã ºãü¤ã¶ãñ ‡ãŠãè ‡ãŠãñãäÍãÍã ‡ãŠÀ¶ããè ÞãããäÖ† ‚ããõÀ ‡ã슜 ‡ãŠã¾ãÉ㊽ããò‡ãŠã‚ãã¾ããñ•ã¶ããä‡ãŠ¾ãã•ãã¶ããÞãããäÖ†,ãä•ãÔãÔãñãä‡ãŠ¹ãõÔãã•ã½ãããä‡ãŠ¾ãã •ãã Ôã‡ãñŠý Ôããñ¶ããÊããè •ããñÍããè (¹ã¨ã‡ãŠãÀ) pevelee keâe DeeF&vee, JeekeâF& ceW meceepe keâs Øeefleefyebye keâs ¤he ceW GYeje nw `hes[ vÙetpe' Deewj `heerle he$ekeâeefjlee' keâs Fme oewj ceW pevelee keâe DeeF&vee ves keâce meceÙe ceW ner mekeâejelcekeâ Deewj peveefnle-he$ekeâeefjlee keâj Skeâ efcemeeue keâeÙece keâer nw `Fme DeKeyeej ves meceepe keâs iejerye, Meesef<ele Deewj Ghesef#ele ueesieeW keâs cegöesb keâes ØecegKelee mes Úehee nw~ FmeceW Úheer efyeu[j-jepevesleeDeesb keâer meeb"-ieeb", heeveer Deewj PegiieerJeeefmeÙeeW keâer mecemÙeeDeesb keâer KeyejeW keâes ØemLeeefhele DeKeyeejeW Deewj vÙetpe-Ûewveume ves Yeer G"eÙee nw hewmee, meeOeve-mebmeeOeveeW keâer keâceer keâs yeeJepeto pevelee keâe DeeF&vee Deheves meeceefpekeâ mejeskeâej keâes hetje keâjves ceW pegše nw `Deece- Deeoceer mes peg[er nj Keyej keâes efve[jlee mes Úehekeâj Gmekeâer DeeJee]pe keâes cegKej keâjvesJeeueer pevelee keâe DeeF&vee keâer hetjer šerce keâes yeOeeF& Deewj neefo&keâ MegYekeâeceveeSb. Ìãð•ãñ¶³ (¹ãÆ㣾ãã¹ã‡ãŠ), ºããñÀãèÌãÊããè ½ãìâºãƒÃ ãä¹ãœÊãñ ÊãØã¼ãØã 6 ½ãÖãè¶ãñ Ôãñ œ¹ã¶ãñ ÌããÊãã •ã¶ã¦ãã ‡ãŠã ‚ãŒãºããÀ `û•ã¶ã¦ãã ‡ãŠã ‚ããƒÃ¶ãã'½ãì¢ãñ ‡ãŠã¹ãŠãè ¹ãÔã⪠Öõ, ½ãì¢ãñ ÊãØã¦ãã Öõ ãä‡ãŠ ÍãÖÀ ‡ãŠãè ÖÀ ºãÔ¦ããè ½ãò ÌãÖãâ ‡ãñŠ ÊããñØããò ‡ãŠãñ ŒããÔã¦ããõÀ ¹ãÀ ¾ãìÌã‡ãŠãò ‡ãŠãñ ƒÔã ‚ãŒãºããÀ Ôãñ ¹ãÆñÀ¥ãã Êãñ‡ãŠÀ ‚ã¹ã¶ãñ‚ã¹ã¶ãñÔ©ãããä¶ã‡ãŠ‚ãŒãºããÀœã¹ã¶ãñÞãããäÖ†¦ãããä‡ãŠ•ã¶ã¦ãã‡ãŠãèÔã½ãÔ¾ãã‚ããò, „¶ã‡ãñŠ ªìŒãªªãô, „¶ã‡ãñŠ ºããèÞã ‡ãŠã½ã ‡ãŠÀ¶ãñ ÌããÊãñ ÔãâØ㟶ããò ‚ãããäª ‡ãñŠ ºããÀñ ½ãò ÊããñØã•ãã¶ã‡ãŠãÀãè¹ããÔã‡ãòŠ‚ããõÀãä½ãÊã‡ãŠÀ‚ã¹ã¶ããèÔã½ãÔ¾ãã‚ããò‡ãŠãÖÊã¹ãã¶ãñ‡ãŠãè ‡ãŠãñãäÍãÍããò ‡ãŠãñ ‚ããõÀ •¾ããªã ½ã•ãºãî¦ã ‡ãŠÀ Ôã‡ãòŠý ‚ãŒãºããÀ ‡ãŠãè ¼ããÓãã †‡ãŠª½ã ÔãÀÊã Öõý ‚ãŒãºããÀ ½ãò ¦ãÀÖ-¦ãÀÖ ‡ãŠãè •ãã¶ã‡ãŠãÀãèÖõýÊããñØããò‡ãŠãñ•ããØã‡㊺ã¶ãã¶ãñ‡ãñŠãäÊã†ãä¶ã¾ããä½ã¦ãÁ¹ãÔãñ‚ãÊãØã- ‚ãÊãØã‡ãŠã¶ãî¶ããò‡ãñŠºããÀñ½ãòÊãñŒãœã¹ãñ•ãã¦ãñÖö,Ôã½ãã•ã‡ãñŠÖããäÍã¾ãñ¹ãÀ•ããèÀÖñ ‚ãÊãØã-‚ãÊãØã Ôã½ãã•ããò ‚ããõÀ Ôã½ãîÖãò ‡ãñŠ ºããÀñ ½ãò •ããÀãè ÊãñŒã½ããÊãã ¦ããñ Ìãã‡ãŠƒÃ ‚ã°ì¦ã Öõý Ôãã©ã Öãè Ôãã©ã ½ãì¢ãñ ŒãìÍããè Öõ ãä‡ãŠ ‚ãŒãºããÀ ½ãò •ãã¶ãñ ½ãã¶ãñ ¹ã¨ã‡ãŠãÀãò ‡ãñŠ ÊãñŒããò ‡ãŠãñ ¼ããè ãä¶ã¾ããä½ã¦ã Á¹ã Ôãñ œã¹ãã •ãã ÀÖã Öõý ¦ãããä‡ãŠ ‚ãŒãºããÀ ãäÔã¹ãÊ Àãñ•ã½ãÀãà ‡ãŠãè ãä•ãâªØããè Ôãñ •ãìü¡ãè Ôã½ãÔ¾ãã‚ããò ¦ã‡ãŠ Ôããèãä½ã¦ã ¶ã ÀÖ •ãã†ý ÖÀ ¦ãÀãè‡ãñŠ Ôãñ ¾ãÖ ‚ãŒãºããÀ •ã¶ã¦ãã ‡ãŠã ‚ããƒÃ¶ãã Öõý ‡ãŠãÍã ‡ãŠãè Ö½ããÀñ ºãü¡ñ ºãü¡ñ ‚ã¹ãŠÔãÀ, ÀƒÃÔã, „²ããñØã¹ããä¦ã ‚ããõÀ ¶ãñ¦ãã•ã¶ã ƒÔã ‚ãヶãñ ½ãò ‚ã¹ã¶ããè ‚ã¹ã¶ããè ÔãîÀ¦ã ªñŒã ¹ãã¦ãñ ¦ããñ Ìãñ Íãã¾ãª Ôã½ã¢ã ¹ãã¦ãñ ãä‡ãŠ •ã¶ã¦ãã ‡ãŠã ‚ããƒÃ¶ãã „¶ã‡ãñŠ ‚ã¹ã¶ãñ ‚ããƒÃ¶ãñ Ôãñ ƒ¦ã¶ãã ‚ãÊãØ㠇㋾ããò Öõý 25Ìããâ ‚ãâ‡ãŠ œã¹ã¶ãñ ¹ãÀ ºã£ããƒÃ ‚ããõÀ ºãÖì¦ã ºãÖì¦ã Íãì¼ã‡ãŠã½ã¶ãã†â! ½ãñÖ¦ããºã Œãã¶ã (̾ãÌãÔãã¾ããè) •ã¶ã¦ãã ‡ãŠã ‚ããƒÃ¶ãã ‚ãŒãºããÀ ½ãö Ö½ãñÍãã ¹ãü¤¦ãã Öîâý ƒÔã½ãò ãä½ãÞãà ½ãÔããÊãã ¶ãÖãé Öãñ¦ãã ‚ããõÀ ¾ãÖ ‚ãŒãºããÀ ÊããñØããò ‡ãŠãè Ôã½ãÔ¾ãã‚ããò ‡ãŠãñ Ôãã½ã¶ãñ Êãã¦ãã Öõý ¾ãÖÊããñØããò‡ãñŠ•ããèÌã¶ã‡ãñŠºããÀñ½ãòºã¦ãã¾ããÖõýƒÔã½ãò‡ãŠã¾ãªã‡ãŠã¶ãî¶ã½ãò½ãÖ¦Ìã¹ãî¥ãà •ãã¶ã‡ãŠããäÀ¾ããâªãè•ãã¦ããèÖöýãä•ãÔã‡ãŠãèÌã•ãÖÔãñÖ½ãòãäÔãÔ›½ãÔãñÊãü¡¶ãñ½ãò½ãªª ãä½ãÊã¦ããè Öõ ‚ããõÀ ֽ㠹ãìãäÊãÔã ‡ãŠãè ¼ããè •¾ããªãä¦ã¾ããò ‡ãŠã ¼ããè Ôãã½ã¶ãã ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ ÖöýƒÔã¹ãñ¹ãÀ½ãò‚ããõÀ•¾ããªã¹ãðÓŸÖãñ¶ãñÞãããäÖ†ãä•ãÔãÔãñ‡ãŠãèÖ½ã‚ããõÀ•¾ããªã •ãã¶ã‡ãŠããäÀ¾ããâ ÖããäÔãÊã ‡ãŠÀ Ôã‡ãòŠý ƒÔã ‚ãŒãºããÀ ‡ãñŠ Ôãã©ã ‚ããä£ã‡ãŠ Ôãñ ‚ããä£ã‡ãŠ ÊããñØããò‡ãŠãñ•ããñ¡¶ãûãÞãããäÖ†‚ããõÀ‚ãããä©ãÇãŠÁ¹ãÔãñ½ã•ãºãî¦ã‡ãŠÀ¶ãñ‡ãñŠãäÊã†ãäÌã— ãã¹ã¶ã¼ããèŒããñ•ã¶ãñÞãããäÖ†ý ØãìÀ¹ãŠã¶ã Œãã¶ã (Öãñ›Êã ̾ãÌãÔãã¾ããè) •ã¶ã¦ãã ‡ãŠã ‚ããƒÃ¶ãã ‡ãŠã ½ãö ãä¶ã¾ããä½ã¦ã ¹ã㟇㊠Öîâý ƒÔã ‚ãŒãºããÀ ‡ãŠãè Ìã•ãÖ ÔãñØãÀãèºããò‡ãŠã¼ãÊããÖì‚ããÖõý‡ã‹¾ããòãä‡ãŠ¾ãÖãäÔã¹ãÊØãÀãèºããò‡ãñŠãäÊㆂããõÀØãÀãèºããò ‡ãŠã ‚ãŒãºããÀ Öõý ƒÔã ‚ãŒãºããÀ ‡ãŠãè Ìã•ãÖ Ôãñ ºãÖì¦ã ÔããÀñ ¢ãîŸ „•ããØãÀ Öì† Ööý ½ãì¢ãñ †ñÔãã ¼ããè †‡ãŠ Ôã½ãã•ã ¾ãÖ ÊãñŒã ºãÖì¦ã ‚ãÞœã ÊãØã¦ãã Öõ, ÌãÖ Ö½ããÀñ ªñÍã‡ãŠãèã䜹ããèÖìƒÃÔãâÔ‡ãðŠãä¦ã‡ãŠãñ„•ããØãÀ‡ãŠÀ¦ããÖõ,ƒÔã‚ãŒãºããÀ¶ãñ¾ãìÌãã‚ããò ‡ãñŠ ãäÊㆠ‚ããõÀ „¶ã‡ãñŠ Àãñ•ãØããÀ Ôãñ Ôãâºãâãä£ã¦ã •ãã¶ã‡ãŠãÀãè ‡ãŠãñ ¼ããè •ãØãÖ ªñ¶ããè ÞãããäÖ†•ããñ‚ã¼ããè¶ãÖãéÖõýƒÔã‚ãŒãºããÀ‡ãŠãñ‚ãããä©ãÇãŠÁ¹ãÔãñ½ã•ãºãî¦ãÖãñ¶ãñ‡ãñŠ ãäÊã†ãäÌã—ãã¹ã¶ã¼ããèÊãñ¶ãñÞãããäÖ†ý‚ããõÀ¾ããäªÀã•ã¶ããèãä¦ã‡ãŠ¹ãããä›Ã¾ããò‡ãñŠãäÌã—ãã¹ã¶ã ãä½ãÊã¦ãñ Öö ¦ããñ „Ôãñ ¼ããè Êãñ¶ãã ÞãããäÖ†ý ãäÍããäÍãÀ •ããñÍããè (ÌããäÀÓŸ ¹ã¨ã‡ãŠãÀ) ½ãö ‚ãã¹ã‡ãŠã ¹ãñ¹ãÀ Ö½ãñÍãã ¹ãü¤¦ãã Öîâ ‚ããõÀ ½ãö ‚ãã¹ã‡ãñŠ ƒÔã ¹ãƾããÔã ‡ãŠãè ÔãÀãÖ¶ãã‡ãŠÀ¦ããÖîâý¾ãÖ‚ãŒãºããÀ•ã½ããè¶ããèÔ¦ãÀ‡ãñŠÔã½ããÞããÀãò‡ãŠãñã䪌ãã¦ããÖõ ‚ããõÀ ºãÖì¦ã Öãè Ôãã£ããÀ¥ã ¼ããÓãã ½ãò ãäÊãŒãã •ãã¦ãã Öõý Ôãã©ã Öãè Ôãã©ã ¾ãÖ „¶ã ½ãì-ãò ‡ãŠãñ ¼ããè „Ÿã¦ãã Öõ •ããñ ÀãÓ›Èãè¾ã Ô¦ãÀ ‡ãñŠ Ôã½ããÞãÀ ¹ã¨ã ‡ãŠÌãÀ ¶ãÖãé ‡ãŠÀ¦ãñý ‚ãØãÀªîÔãÀãèÒãäÓ›‡ãŠãñ¥ãÔãñªñŒãã•ãㆦããñ¹ãñ¹ãÀ‡ãŠãèØãì¥ãÌ㦦ãã‚ããõÀ¹ãÆÔ¦ãì¦ããè‡ãŠÀ¥ã ©ããñü¡ãè ‡ãŠ½ã•ããñÀ Öõý Ôãã©ã Öãè Ôãã•ã Ôã••ãã ¼ããè ‡ãŠ½ã•ããñÀ Öõý Êãñãä‡ãŠ¶ã ƒÔã ¦ãÀÖ ‡ãñŠ •ã½ããè¶ããè Ô¦ãÀ ‡ãñŠ ¹ãñ¹ãÀ ½ãò ¾ãñ ‡ãŠãä½ã¾ããâ ÀÖ¶ãã ÔÌãã¼ãããäÌã‡ãŠ Öãè Öõý ½ãì¢ãñ ¹ãñ¹ãÀ ‡ãñŠ Àã•ã¶ããèãä¦ã‡ãŠ ½ãì-ãò ‚ããõÀ Ü㛶ãã Ô©ãÊããò ‡ãñŠ ¹ãÆÔ¦ãì¦ããè‡ãŠÀ¥ã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠã ‚ãâªã•ã ‡ãŠã¹ãŠãè ‚ãÞœã ÊãØã¦ãã Öõý ½ãì¢ãñ ¾ãÖ ¼ããè ‚ãÞœã ÊãØã¦ãã Öõ ãä‡ãŠ ¾ãÖ ¹ãñ¹ãÀ „¶ã Ôã½ãÔ¾ãã‚ããò ‚ããõÀ Ôã½ãã£ãã¶ããò ‡ãŠãè ºãã¦ã ‡ãŠÀ¦ãã Öõ •ããñ Ôã½ãã•ã ‡ãñŠ ÔãºãÔãñ ØãÀãè ¦ãºã‡ãñŠ Ôãñ Ôãâºãâ£ã ÀŒã¦ãñ Ööý ‡ãŠãä½ã¾ããò ‡ãŠãè ºãã¦ã ‡ãŠãè •ãㆠ¦ããñ Ô©ãããä¶ã‡ãŠ ½ãì-ãò ‡ãŠãñ „Ÿã¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ•¾ããªã Ôãñ •¾ããªã ¹ã¨ã‡ãŠãÀãò ‡ãŠãñ Íãããä½ãÊã ãä‡ãŠ¾ãã•ãã¶ããÞãããäÖ†ý†‡ãŠ¹ãî¥ãöããØããäÀ‡ãŠ¹ã¨ã‡ãŠããäÀ¦ãã‡ãŠã¹ãƾããÔãÖãñ¶ããÞãããäÖ† ‚ããõÀ Ôãã©ã Öãè Ôãã©ã „¶ã Ô©ãã¶ããò ¹ãÀ ¼ããè ¹ãÖìâÞã¶ãã ÞãããäÖ† •ãÖãâ ¹ãÀ ãä¶ã¾ããä½ã¦ã ¹ã¨ã‡ãŠãÀ ¶ãÖãé •ãã¦ãñý ‚ãããä©ãÇ㊠¦ãâØããè ªîÀ ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠÊããñØããò ‡ãñŠ ¹ããÔã •ãã¶ãã ÞãããäÖ† ‚ããõÀ „¶Öò ¹ãñ¹ãÀ ‡ãŠã ÔãªÔ¾ã ºã¶ãã¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ¹ãÆñãäÀ¦ã ‡ãŠÀ¶ãã ÞãããäÖ†ý ‚ããõÀ ƒÔã‡ãñŠ ÔãªÔ¾ããò ‡ãŠãñ 1000 Á¹ã¾ãñ ‡ãŠã ½ãñ½ºãÀãäÍã¹ã Êãñ¶ãã ÞãããäÖ†ý ‚ãâ‡ãŠ 25 25 Ìããâ ‚ãâ‡ãŠ ¹ãîÀã ‡ãŠÀ¶ãñ ¹ãÀ Ö½ããÀñ ¹ã㟇ãŠãò ¶ãñ •ããñ ¹ãÆãä¦ããä‰ãŠ¾ãã†â ªãè Öö ÌãÖ Ö½ã ¾ãÖãâ ¹ãÀ ¹ãÆÔ¦ãì¦ã ‡ãŠÀ ÀÖñ Öö
  6. 6. 6efoveebkeÀ ë 24 mess 30 DekeÌìtyej 2010efoveebkeÀ ë 24 mess 30 DekeÌìtyej 2010efoveebkeÀ ë 24 mess 30 DekeÌìtyej 2010efoveebkeÀ ë 24 mess 30 DekeÌìtyej 2010efoveebkeÀ ë 24 mess 30 DekeÌìtyej 2010 •ã¶ã¦ãã ‡ãŠã ‚ããƒÃ¶ãã ‡ãŠã 25Ìããâ ‚ãâ‡ãŠ ֽ㠂ãã¹ã‡ãñŠ ãäÊㆠ¹ãÆÔ¦ãì¦ã ‡ãŠÀ ÀÖñ Öö, ÌãõÔãñ ¦ããñ ãä‡ãŠÔããè ¼ããè Ôã½ããÞããÀ ¹ã¨ã ‡ãñŠ ãäÊㆠ25 ‚ãâ‡ãŠ ¾ãÖ ºãÖì¦ã Öãè œãñ›ãè Ôããè ‚ãÌããä£ã Öãñ¦ããè Öõý Êãñãä‡ãŠ¶ã Ö½ããÀñ ãäÊㆠ¦ããñ ÖÀ†‡ãŠ ‚ãâ‡ãŠ ¹ãƇãŠããäÍã¦ã ‡ãŠÀ¶ãã ‚ã¹ã¶ãñ ‚ãã¹ã ½ãò †‡ãŠ Þãì¶ããõ¦ããè ©ããèý Ö½ãò ‚ããØãñ ‡ãŠã ¦ããñ ‡ã슜 ¹ã¦ãã ¶ãÖãé ©ãã Êãñãä‡ãŠ¶ã ÖÀ †‡ãŠ ‚ãâ‡ãŠ Ö½ããÀñ ãäÊㆠ‚ã¹ã¶ãñ ‚ãã¹ã ½ãò †‡ãŠ „¹ãÊãã亣㠩ããèý •ããñ Ö½ãò †‡ãŠ ‡ãŠª½ã ‚ããØãñ ¹ãÖìâÞãã¦ããè ©ããèý ƒ¶ã 25 ‚ãâ‡ãŠãò ‡ãŠãè „¹ãÊãã亣ã¾ããò ¶ãñ •ããñ Ö½ãò ãäÔãŒãã¾ãã ÌãÖ ‚ã¹ã¶ãñ ‚ãã¹ã ½ãò Ö½ããÀñ ãäÊㆠ¹ã¨ã‡ãŠããäÀ¦ãã ‡ãŠã †‡ãŠ ãäÌãÍÌããäÌã²ããÊã¾ã ©ããý Ö½ã¶ãñ ƒÔã ‚ãŒãºããÀ ‡ãñŠ ´ãÀã •ã¶ã¦ãã ‚ããõÀ Ôã½ãã•ã ‡ãŠã ‚ããƒÃ¶ãã ÊããñØããò ‡ãñŠ Ôãã½ã¶ãñ Êãã¶ãñ ‡ãŠã ¹ãƾããÔã ãä‡ãŠ¾ããý ¾ãÖ ¹ãƾããÔã ‡ãõŠÔãã ©ãã ƒÔã‡ãŠã ãä¶ã¥ãþ㠦ããñ ‚ãã¹ã ÊããñØããò ‡ãŠãñ Öãè Êãñ¶ãã Öõý Êãñãä‡ãŠ¶ã •ã¶ã¦ãã ‡ãŠã ‚ããƒÃ¶ãã ‚ããõÀ Ö½ããÀãè ›ãè½ã ƒÔã½ãò ¹ãñÍãñÌãÀ ¹ã¨ã‡ãŠãÀ ¦ããñ ¶ãÖãé ©ãñ, Êãñãä‡ãŠ¶ã Ôã½ãã•ã ‡ãŠãè ¹ããèü¡ã ‡ãŠãñ Ôã½ã¢ã¶ãñ ÌããÊãñ †ñÔãñ ÊããñØã Öö ãä•ã¶Öò Ôã½ãã•ã ‡ãŠãè ¹ããèü¡ã ‚ã¹ã¶ããè Œãìª ‡ãŠãè ¹ããèü¡ã ÊãØã¦ããè Öõý ƒÔããäÊㆠֽããÀã ÖÀ †‡ãŠ ‚ãâ‡ãŠ ÊããñØããò ‡ãŠãè ¹ããèü¡ã Ôãñ •ãìü¡¶ãñ ‡ãŠã †‡ãŠ ¹ãƾããÔã Öõý ƒÔã Ôã½ããÞããÀ ¹ã¨ã ‡ãñŠ ãäÊㆠֽããÀñ ¹ããÔã ãä‡ãŠÔããè ¼ããè ¹ãƇãŠãÀ ‡ãŠãè ‚ãããä©ãÇ㊠̾ãÌãÔ©ãã ¶ãÖãé Öõ Êãñãä‡ãŠ¶ã ‚ããÍÞã¾ãÕã¶ã‡ãŠ Á¹ã Ôãñ ºãÖì¦ã ÔããÀñ ãäÖ¦ããäÞãâ¦ã‡ãŠãò ¶ãñ ƒÔã ¹ãƾããÔã ‡ãŠãñ ‚ã¹ã¶ããè ½ãâ•ãîÀãè ‡ãŠãè ½ãìÖÀ ÊãØããƒÃý †ñÔãñ ÊããñØããò ¶ãñ Öãè ‚ãããä©ãÇ㊠½ãª¦ã ‡ãŠãè, ãä•ã¶ã‡ãŠãè ºãã¦ã Ö½ããÀñ ‚ãŒãºããÀ ½ãò ºãÖì¦ã Öãè ‡ãŠ½ã ãäÊãŒããè ØãƒÃý ƒÔã‡ãñŠ ‚ãÊããÌãã ƒÔã ‚ãŒãºããÀ Ôãñ ‡ãŠÀãèºã 300 ÔãªÔ¾ã ãä•ã¶Öãò¶ãñ †‡ãŠ ÔããÊã ‡ãŠãè ÔãªÔ¾ã¦ãã Êãñ‡ãŠÀ ֽ㠹ãÀ ãäÌãÍÌããÔã •ã¦ãã¾ããý ‚ãã•ã ƒ¶Öãé Ôãºã‡ãŠãè ‚ãããä©ãÇ㊠ÔãÖã¾ã¦ãã Ôãñ ¾ãÖ ‚ãŒãºããÀ ÞãÊã ÀÖã Öõý ‚ãã¹ã ªñŒã¦ãñ ÖãòØãñ ãä‡ãŠ ãäÌã—ãã¹ã¶ã ¦ããñ ƒÔã½ãò ãäºãʇãìŠÊã ¶ãÖãé Ööý ƒÔããè ‡ãñŠ Ôãã©ã ‡ãŠƒÃ ÌããäÀÓŸ ¹ã¨ã‡ãŠãÀãò ¶ãñ ‚ã¹ã¶ãñ ÊãñŒã ãäÊãŒã‡ãŠÀ •ã¶ã¦ãã ‡ãŠã ‚ããƒÃ¶ãã ½ãò ‚ã¹ã¶ãã ¾ããñØãªã¶ã ã䪾ããý ƒÔã ‚ãâ‡ãŠ ‡ãñŠ ´ãÀã Ö½ã ÖÀ „Ôã ̾ããä‡ã‹¦ã ‡ãŠã ‚ããä¼ã¶ã⪶㠇ãŠÀ¦ãñ Öö ãä•ãÔã¶ãñ ƒÔã ¹ãƾããÔã ‡ãŠãñ ‚ã¹ã¶ãã ¹ãƾããÔã ½ãã¶ãã ‚ããõÀ •ã¶ã¦ãã ‡ãñŠ ‚ããƒÃ¶ãã ‡ãŠãñ Ö½ãñÍãã ãä‡ãŠÔããè ¶ã ãä‡ãŠÔããè ¹ã Ôãñ ½ãªª ¹ãÖìâÞããƒÃý ¾ãñ ÔããÀñ ÊããñØã ‚ããä¼ã¶ã⪶㠇ãñŠ ¹ãã¨ã Ööý ƒ¶ã Ôã¼ããè ÊããñØããò ‡ãŠã ÔãÖ¾ããñØã ãä½ãÊã¦ãã ÀÖñØãã ‚ããõÀ ¾ãÖ ‚ãŒãºããÀ ÞãÊã¦ãã ÀÖñØãã, †ñÔããè Ö½ããÀãè ‚ããÍãã Öõ ‚ããõÀ Ôãã©ã Öãè Ôãã©ã ¾ãÖ Ìããªã ¼ããè Öõ ãä‡ãŠ ãä‡ãŠÔããè ¼ããè ¹ããäÀãäÔ©ããä¦ã ½ãò ½ãÖ ‚ã¹ã¶ãñ Ôãâ‡ãŠÊ¹ã Ôãñ ¶ãÖãé ãä¡ØãòØãñ ‚ããõÀ ãä•ãÔã ½ã‡ãŠÔ㪠Ôãñ ¾ãÖ ‚ãŒãºããÀ ÍãìÁ ãä‡ãŠ¾ãã Øã¾ãã Öõ „Ôã ½ã‡ãŠÔ㪠Ôãñ ‡ãŠ¼ããè Ôã½ã¢ããõ¦ãã ¶ãÖãé ‡ãŠÀòØãñý ‚ãã¹ã Ôãºã ‡ãŠãñ 25Ìãò ‚ãâ‡ãŠ ‡ãŠãè Íãì¼ã‡ãŠã½ã¶ãã†âý mebHeeokeÀer³e ãäªÊãÞãÔ¹ããè ¶ãÖãé Öãñ¦ããè, Êãñãä‡ãŠ¶ã Ìããñ ŒãÀã說ãÀ ‡ãŠãè ¶ãã¹ãÔã⪠‡ãŠãñ Öãè ‚ã¹ã¶ããè ¶ãã¹ãÔã⪠½ãã¶ã¦ããè Öõý ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ‡ã‹¾ãã ÊãØã¦ãã Öõ, ›ãƒ½Ôã ‚ãã¹ãŠ ƒâã䡾ãã ¾ãã ãäÖâªìÔ¦ãã¶ã ›ãƒ½Ôã, ¹ãã¶ããè Êãã¶ãñ ÌããÊããè ¹ÊãããäÔ›‡ãŠ ‡ãŠãè ºãã›Êããè ‡ãŠãñ œã¹ãòØãñ ¶ãÖãé, ãäºãʇãìŠÊã ¶ãÖãéý Öãâ Ìããñ ‡ãŠãÀ ‡ãŠã ãäÌã— ãã¹ã¶ã œã¹ãòØãñ, ‡ã‹¾ããòãä‡ãŠ ¹ãü¤¶ãñ ÌããÊãñ ØãÆãև㊠‡ãŠãÀ ŒãÀã誦ãñ Öö, ¹ÊãããäÔ›‡ãŠ ‡ãŠãè ºãã›Êããè ¶ãÖãéý ‚ãØãÀ ֽ㠂ãŒãºããÀ ‡ãñŠ ºããÀñ ½ãò ÔããñÞã¦ãñ Öö ¦ããñ ƒÔã ºãã¦ã ‡ãŠãñ ã䪽ããØã ½ãò ÀŒã¶ãã ÞãããäÖ†ý ƒÔã‡ãŠã ‡ã‹¾ãã •ãÌããºã Öõ, ãä•ãÔã ¦ãÀãè‡ãñŠ Ôãñ ¹ãÆñÔã ŒãºãÀ ãäÊãŒã¦ãã Öõ, ‡ã‹¾ãã ֽ㠄Ôã‡ãŠãè ãä¶ãâªã ‡ãŠÀ¦ãñ Öö, ƒÔã‡ãŠãè ãä¶ãâªã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠã ‡ãŠãñƒÃ ¹ãŠã¾ãªã ¶ãÖãé Öõý ªîÔãÀñ ̾ãã¹ããÀ ‡ãŠãè ¦ãÀÖ ‚ãŒãºããÀ ¼ããè ¹ãõÔã㠇㊽ãã ÀÖãè Öõý ƒÔããäÊㆠÌããñ ãäÌã—ãã¹ã¶ãªã¦ãã‚ããò ‡ãŠãñ Êãì¼ãã¦ããè Öõ, ƒÔã ºãã¦ã ‡ãŠã ãäÌãÀãñ£ã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠã ‡ãŠãñƒÃ ¹ãŠã¾ãªã ¶ãÖãé Öõ ãä‡ãŠ ¹ã¨ã‡ãŠãÀ ªîÔãÀñ ¦ãÀãè‡ãñŠ Ôãñ ŒãºãÀ ãäÊãŒãñ, •¾ããªã¦ãÀ ¹ã¨ã‡ãŠãÀ ‚ãŒãºããÀ ‡ãñŠ ãä֦㠇ãñŠ ãäÊㆠ‡ãŠã½ã ‡ãŠÀ¦ãñ Ööý ¹ã¨ã‡ãŠãÀãò ‡ãñŠ ãäÊㆠÞãì¶ããõ¦ããè ©ãã ãä‡ãŠ ÌãÖ ƒÔã Ü㛶ãã ‡ãŠãñ ƒÔã ¦ãÀÖ Ôãñ ¼ããè ãäÊãŒã Ôã‡ãŠ¦ãñ ©ãñ, „ªãÖÀ¥ã ‡ãñŠ ¦ããõÀ ¹ãÀ ãä‡ãŠ ‡ãõŠÔãñ Ôãü¡‡ãŠ ¹ãÀ ÀÖ¶ãñ ÌããÊãñ ÊããñØã ÍãÖÀ ‡ãñŠ ‚ããõÀ ‡ãŠãÀ ½ãò ÞãÊã¶ãñ ÌããÊãñ ÊããñØããò ‡ãñŠ ‚ãããä©ãÇ㊠¾ããñØãªã¶ã ªñ ÀÖñ Ööý ‚ãØãÀ ãäºã¶ãã ¹ãì¶ãÌããÃÔã ãä‡ãŠ† „¶ã‡ãŠã ÜãÀ ¦ããñü¡òØãñ ¦ããñ •ããñ ÊããñØã ÍãÖÀ ‡ãñŠ ‚ãããä©ãÇ㊠„¸ããä¦ã ‡ãŠã ãäÖÔÔãã Öõ, Ìããñ Ôããè£ãã-Ôããè£ãã ÍãÖÀ ‡ãŠãè ‚ãããä©ãÇ㊠„¸ããä¦ã ‡ãŠã ¼ããÀãè ¶ãì‡ãŠÔãã¶ã Öõý ‚ãã¹ã ÍãÖÀ ‡ãŠã •ããèÌã¶ã ‚ããÔãã¶ã ‡ãŠãè ºã•ãㆠ½ãìãä͇ãŠÊã ‡ãŠÀ ÀÖñ Ööý ƒÔãÔãñ ‡ãŠãÀ ÞãÊãã¶ãñ ÌããÊãñ ÊããñØããò ‡ãŠã •ããèÌã¶ã ¼ããè Ôããè£ãã-Ôããè£ãã ¹ãƼãããäÌã¦ã ÖãñØããý ¾ãÖ †‡ãŠ œãñ›ã Ôãã „ªãÖÀ¥ã Öõ, Êãñãä‡ãŠ¶ã Ôã½ããÞããÀ ‡ãŠãñ †ñÔãñ ¼ããè ¹ãñÍã ãä‡ãŠ¾ãã •ãã Ôã‡ãŠ¦ãã ©ããý ½ãö ¹ãÆñÔã ‡ãŠãè ¦ãã‡ãŠ¦ã ¹ãÀ ãäÌãÍÌããÔã ÀŒã¦ãã Öâî, ¾ãÖ ¼ããè ãäÌãÍÌããÔã ‡ãŠÀ¦ãã Öîâ ºãÖì¦ã ÔããÀñ Ôã½ã¢ãªãÀ ¹ã¨ã‡ãŠãÀ Öö, ¦ããñ ŒãºãÀ ‡ãŠãñ ƒÔã ¦ãÀÖ ãäÊãŒã¦ãñ Öö ãä‡ãŠ ÊããñØããò ‡ãŠãè Ôã½ãÔ¾ãã ‡ãŠãñ •ãØãÖ ãä½ãÊã Ôã‡ãñŠý ªîÔãÀñ Í㺪ãò ½ãò ƒÔã ‚ãããä›Ã‡ãŠÊã ‡ãŠãñ ãäÊãŒã¶ãñ Ôãñ ¹ãÖÊãñ •ããñ Ôã¹ã¶ãã ªñŒãã ©ãã, ¾ãÖ Ôã¹ã¶ãã ¶ãÖãé ÀÖñØãã, ‚ããõÀ †‡ãŠ ã䪶ã ÔãÞã½ãìÞã ãäÖâªìÔ¦ãã¶ã ›ãƒ½Ôã ŒãºãÀãò ‡ãŠãñ ÊããñØããò ‡ãñŠ ãä֦㠽ãò ¹ãñÍã ‡ãŠÀñØããý -ãäªÊããè¹ã ãä¡Ôãî•ãã ‡ã슜 ÔããÊããò ¹ãÖÊãñ ½ãö¶ãñ ãäÖâªìÔ¦ãã¶ã ›ãƒ½Ôã ‡ãñŠ ½ãìŒã¹ãðÓŸ ½ãò ¾ãÖ ¹ãü¤ã ©ãã •ãʪãè Öãè ¦ãìÊãÔããè ¹ãヹã Êãヶ㠂ããõÀ ¹ããè ã䡽ãñÊããñ •ãõÔãñ Ôãü¡‡ãŠãò ‡ãñŠ ãä‡ãŠ¶ããÀñ ÀÖ¶ãñ ÌããÊãñ ÊããñØã Ôãì‡ã㠇ãŠãè ¶ããéª Ôããñ ¹ãã†âØãñ, ‚ãã¹ã‡ãñŠ ºãÞÞããò ‡ãŠãñ ›È‡ãŠ ‡ãŠãè ÞããèŒã¦ããè Öãù¶ãà ‚ããõÀ ¦ãñ•ã À¹ã‹¦ããÀ ÌããÊããè Øãããäü¡¾ããò Ôãñ ¼ããè œì›‡ãŠãÀã ãä½ãÊã •ãã†Øããý ÊããñØããò ‡ãŠãè ãä•ãâªØããè ÔãìÀãäàã¦ã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠãè ÒãäÓ› Ôãñ ºãðÖ¶½ãìâºãƒÃ ½ãÖã¶ãØãÀ ¹ãããäÊã‡ãŠã (ºããè.†½ã.Ôããè.), ¾ãã¦ãã¾ãã¦ã (›ÈõÌãÊÔã) Ôãâºãâãä£ã¦ã ãäÌã‡ãŠÊ¹ããò ¹ãÀ ãäÌãÞããÀ ‡ãŠÀ ÀÖãè Öõý ½ãì¢ãñ ½ãã¹ãŠ ‡ãŠãèãä•ã†, ¾ãÖ ÍãñŒããäÞãÊÊããè •ãõÔãã ŒÌããºã ©ãã, ªÀ‚ãÔãÊã „Ôã ÔãìºãÖ ½ãö¶ãñ •ããñ ¹ãü¤ã ©ãã, ÌãÖ ‡ã슜 ƒÔã ¦ãÀÖ ©ãã, ``‚ãºã ‚ãã¹ã ¦ãìÊãÔããè ¹ãヹã Êãヶ㠂ããõÀ ¹ããè ã䡽ãñÊããñ Àãñ¡ ¹ãÀ ‚ããÀã½ã Ôãñ Øããü¡ãè ÞãÊãã ¹ãã†âØãñý ƒÔã ºãã¦ã ‡ãŠãè ãäÞãâ¦ãã ‡ãñŠ ã䪶㠂ãºã ÞãÊãñ ØㆠÖöý ‡ãŠãñƒÃ ºãÞÞãã ¾ãã Àã¦ã ½ãò ÀãÔ¦ãñ ¹ãÀ Ôããñ¾ãã Öì‚ãã ‡ãŠãñƒÃ ‚ãã¹ã‡ãŠãè Øããü¡ãè ‡ãñŠ ¶ããèÞãñ ‡ãìŠÞãÊãã •ãã Ôã‡ãŠ¦ãã Öõý ¾ãã¦ãã¾ãã¦ã ‡ãŠãñ ÔãÀÊã, ÔãìãäÌã£ãã•ã¶ã‡ãŠ ºã¶ãã¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠºããè. †½ã. Ôããè. ¶ãñ Ôãü¡‡ãŠ ‡ãñŠ ãä‡ãŠ¶ããÀñ ÀÖ¶ãñ ÌããÊãñ ÊããñØããò ‡ãŠãñ „¶ã‡ãñŠ Àãñ•ãØããÀ ÌããÊãñ àãñ¨ã ½ãò ºãÔãã¶ãñ ‡ãŠã ãä¶ã¥ãþã ãäÊã¾ãã Öõ, ƒÔã‡ãñŠ ‚ãÊããÌãã ºãã膽ãÔããè À¹ã‹¦ããÀ ¹ãÀ ‚ãâ‡ãìŠÍã ÊãØãã¦ãñ Öì† ƒÔãñ 5 ãä‡ãŠ.½ããè. ¹ãÆãä¦ã Üãâ›ñ ¼ããè ãä‡ãŠ¾ãã Øã¾ãã Öõý ‡ãðŠ¹ã¾ãã ½ãì¢ãñ ªìºããÀã ½ãã¹ãŠ ‡ãŠÀò, ªÀ‚ãÔãÊã ¾ãÖ ¼ããè Ôã¹ã¶ãñ ½ãñâ Œ¾ããÊããè ¹ãìÊããÌã ¹ã‡ãŠã¶ãñ •ãõÔãã Öãè ©ãã, ‚ãÔãÊã ½ãò •ããñ ½ãö¶ãñ ¹ãü¤ã ©ãã, ÌãÖ ‡ã슜 ƒÔã ¦ãÀÖ ©ãã, ‚ãºã ¦ãìÊãÔããè ¹ãヹã ÊããƒÃ¶ã ‚ããõÀ ¹ããè ã䡽ãñÊããñ Àãñ¡ ¹ãÀ ‚ããÀã½ã Ôãñ Øããü¡ãè ÞãÊãã ¹ãã†âØãñ, ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ¢ããñ¹ããäü¡¾ããò Ôãñ ãä¶ã‡ãŠÊã‡ãŠÀ ÞããèŒã¦ãñ ºãÞÞããò ‡ãŠãè ‚ããÌãã•ã Ôãñ ¼ããè ãä¶ã•ãã¦ã ãä½ãÊã •ãã†Øããè, Ôãü¡‡ãŠãò ‚ããõÀ ¹ãヹã Êãヶ㠇ãñŠ ãä‡ãŠ¶ããÀñ ÀÖ¶ãñ ÌããÊãñ ÊããñØããò ‡ãŠãñ ºããè. †½ã. Ôããè. ¶ãñ ‚ããÌããÔããè¾ã àãñ¨ã ½ãò Ô©ãã¶ããâ¦ããäÀ¦ã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠã ãäÌãÞããÀ ãä‡ãŠ¾ãã Öõý ƒÔã ºããÀ ¾ãÖ ‡ãŠãñƒÃ ŒÌããºã ¶ãÖãé, ºããäʇ㊠ÔãÞÞããƒÃ ©ããè, ƒÔã ¹ãÀ •ãÀã £¾ãã¶ã ‡ãŠãèãä•ã†, ‚ãŒãºããÀ ‡ãŠã †‡ãŠ Í㺪 ½ãì¢ãñ ‡ãŠã¹ãŠãè ¹ãÀñÍãã¶ã ãä‡ãŠ¾ãñ •ãã ÀÖã ©ãã, ÌãÖ ©ãã ‚ãã¹ã‡ãŠã Ôã¹ãŠÀ, ¾ãããä¶ã ãä‡ãŠÔã‡ãŠã Ôã¹ãŠÀ, Ôãã¹ãŠ ¦ããõÀ ¹ãÀ ‡ãŠÖã •ãã Ôã‡ãŠ¦ãã ©ãã ãä‡ãŠ ¾ãÖ „¶ã ÊããñØããò ‡ãŠã Ôã¹ãŠÀ ‡ãŠ¦ãƒÃ ¶ãÖãé Öãñ Ôã‡ãŠ¦ãã Öõ, •ããñ Ôãü¡‡ãŠãò ‡ãñŠ ãä‡ãŠ¶ããÀñ ÀÖ¦ãñ Öö ¾ãã ãä¹ãŠÀ ãä•ã¶ã‡ãñŠ ºãÞÞãñ Ôãü¡‡ãŠãò ¹ãÀ ÞããèŒã¦ãñ ãäÞãÊÊãã¦ãñ ¹ãㆠ•ãã¦ãñ Ööý ¾ãÖ ãäÀ¹ããñ›Ã „¶ã ÊããñØããò ‡ãñŠ ãäÊㆠãäÊãŒããè ØãƒÃ Öõ, •ããñ ‡ãŠãÀ Ôãñ „¹ã¶ãØãÀãò Ôãñ ªãäàã¥ã ½ãìâºãƒÃ ½ãò ‚ãã¦ãñ-•ãã¦ãñ Ööý„¶ã‡ãŠãñ Ìããñ ãäÞãâ¦ãã ÀÖ¦ããè Öõ ãä‡ãŠ ¾ãñ ºãÞÞãñ ‡ãŠÖãé „¶ã‡ãŠãè ‡ãŠãÀ ‡ãñŠ ÀãÔ¦ãñ ½ãò ¶ã ‚ãã •ãã†âý ãäÀ¹ããñ›Ã ‚ãã¶ãñ ¹ãÀ ½ãö¶ãñ ƒÔã ãäÌãÓã¾ã ½ãò ‡ã슜 ÊããñØããò Ôãñ ÞãÞããà ‡ãŠãèý Ê㡇ãŠãò ‡ãñŠ Ôã½ãîÖ ½ãò †‡ãŠ ¶ãñ ¦ãü¡‡ãŠ ‡ãŠÀ •ãÌããºã ã䪾ãã ``ãäÖâªìÔ¦ãã¶ã ›ãƒ½Ôã ‡ãŠã ¹ã㟇㊠ÌãØãà ÌãÖãè Öõ, •ããñ ‡ãŠãÀãò ½ãò ºãõŸ‡ãŠÀ ƒ¶ã Ôãü¡‡ãŠãò ½ãò Üãî½ã¦ãã Öõý ÌãÖ ¶ãÖãé •ããñ Ôãü¡‡ãŠãò ‡ãñŠ ãä‡ãŠ¶ããÀñ ÀÖ¦ãñ Ööý'' ãäÖâªìÔ¦ãã¶ã ›ãƒ½Ôã ‡ãñŠ Ôãâ¹ã㪇㊠‡ãŠãñ ¾ãÖ ºãã¦ã ¹ã¦ãã Öõ, ¾ãÖãè Ìã•ãÖ Öõ ãä‡ãŠ „Ôã¶ãñ ‚ã¹ã¶ãñ ÊããñØããò ‡ãñŠ ¹ãÆãä¦ã ãäÞãâ¦ãã •ã¦ããƒÃ Öõý ƒÔã‡ãñŠ ºããÌã•ãîª ‚ãØãÀ ‚ãã¹ã ãäÌãÞããÀ¹ãîÌãÇ㊠¹ãü¤ò ¦ããñ ÔããñÞãòØãñ ãä‡ãŠ ¾ãÖ ãäÀ¹ããñ›Ã Ôãü¡‡ãŠãò ¹ãÀ ÀÖ¶ãñ ÌããÊãñ ÊããñØããò ‡ãñŠ ãäÊㆠ‡ã‹¾ããò ¶ãÖãé Öãñ Ôã‡ãŠ¦ããè Öõ, •ãõÔãã ãä‡ãŠ ¾ãÖ ½ãñÀã ¹ãÖÊãã ŒÌããºã ©ãã, ãä¶ããäÍÞã¦ã ¦ããõÀ ¹ãÀ „¶Öò Ôãü¡‡ãŠ ¹ãÀ ŒãñÊã¦ãñ ºãÞÞããò ‡ãŠãè ºã•ãã†, ‡ãŠãÀ ‡ãñŠ ¡ÈãƒÌãÀ ‡ãŠãè ãåÞã¦ãã •¾ããªã ÀÖ¦ããè Öõý ƒÔããäÊㆠÌããñ ‚ã¹ã¶ãñ ‚ãŒãºããÀ ‡ãñŠ ØãÆãÖ‡ãŠãò ‡ãŠãè ãäÞãâ¦ãã •¾ããªã ‡ãŠÀ¦ããè Öõý ãä¹ãŠÀ ¼ããè ¾ãÖ ãä‡ãŠÔããè ªìãäÌã£ãã Ôãñ ‡ãŠ½ã ¶ãÖãé Öõ, Ö½ã ÔããñÞã¦ãñ ©ãñ ãä‡ãŠ ¹ãÆñÔã ÊããñØããò Ôãñ ÔãÀãñ‡ãŠãÀ ÀŒã¦ãñ Öì† ÌãÖãè ŒãºãÀ œã¹ã¦ãã Öõ •ããñ ãä‡ãŠ ÊããñØããò ‡ãŠãñ ¹ãƼãããäÌã¦ã ‡ãŠÀ¦ããè Öõý ãä¹ãŠÀ ¼ããè ÌãÖ „Ôããè ŒãºãÀ ‡ãŠãñ œã¹ã¦ããè Öõ, ãä•ãÔã‡ãŠã ¦ããÊÊãì‡ãŠ „¶ã‡ãñŠ ØãÆãÖ‡ãŠãò Ôãñ Öãñ¦ãã Öõ, ãäÊãÖã•ãã †ñÔãñ ÊããñØããò ‡ãñŠ ¹ãàã ½ãò ãä¶ã¥ãþã Êãñ¶ãã Êãã•ã½ããè ©ãã, •ããñ ãä‡ãŠ Àãñ•ãã¶ãã ¦ãìÊãÔããè ¹ãヹã ÊããƒÃ¶ã ‚ããõÀ ¹ããè ã䡽ãñÊããñ Àãñ¡ Ôãñ Øãì•ãÀ¦ãñ Ööý ‡ã‹¾ãã ¾ãÖ †‡ãŠ Ôãã½ãâ¦ãÌããªãè ÔããñÞã Öõ? ‡ã‹¾ãã ƒÔãÔãñ ºãÞãã •ãã Ôã‡ãŠ¦ãã ©ãã, Íãã¾ãª ¶ãÖãéý ‚ãŒãºããÀ ‡ãŠã ¹ãõÔãã •¾ããªã¦ãÀ ãäÌã— ãã¹ã¶ããò Ôãñ ãä¶ã‡ãŠÊã¦ãã Öõ, ƒÔã‡ãŠã ½ã¦ãÊãºã Öõ ãä‡ãŠ ¹ãƇãŠãÍã‡ãŠ ‡ãŠãè ãäÌã—ãã¹ã¶ãªã¦ãã‚ããò ‡ãñŠ ãäŒãÊãã¹ãŠ ŒãºãÀ ½ãò ãäªÊãÞãÔ¹ããè ¶ãÖãé ÀÖ¦ããè Öõý ãä•ãÔãÔãñ ‡ãŠãè ãäÌã—ãã¹ã¶ãªã¦ãã „¶ãÔãñ ªîÀ ÞãÊãñ •ãã†âý †‡ãŠ ãä¶ããä¼ãÇãŠ, Ô¹ãÓ›Ìããªãè ¹ãƇãŠãÍã‡ãŠ ¶ãñ †‡ãŠ ºããÀ ¹ã¨ã‡ãŠãÀ, ãäÌã²ãããä©ãþããò, ‚ãŒãºããÀ ‡ãñŠ ÀãñÊã ‡ãñŠ ºããÀñ ½ãò ºã¦ãã¾ãã „¶Öãò¶ãñ ‡ãŠÖã ãä‡ãŠ ``‚ãŒãºããÀ ‡ãŠã ‡ãŠã½ã, ãäÌã—ãã¹ã¶ãªã¦ãã‚ããò ‡ãŠãñ ¹ã㟇㊠¾ãã ØãÆãև㊠„¹ãÊ㺣㠇ãŠÀÌãã¶ãã Öõý'' ãäÌã—ãã¹ã¶ãªã¦ãã ÊããñØããò ‡ãŠãñ ‚ã¹ã¶ããè ÌãÔ¦ãì‚ããò ‡ãŠãñ ŒãÀã誶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ¹ãÆñãäÀ¦ã ‡ãŠÀ¦ãñ Öö, „¶ã‡ãŠãè ÔãÞÞãñ Ôã½ããÞããÀãò ½ãò ‡ãŠãñƒÃ •ã¶ã¦ãã ‡ãŠã ‚ããƒÃ¶ãã ½ãñÀñ Ôã¹ã¶ããò ‡ãŠã ½ããèã䡾ãã
  7. 7. 7efoveebkeÀ ë 24 mess 30 DekeÌìtyej 2010efoveebkeÀ ë 24 mess 30 DekeÌìtyej 2010efoveebkeÀ ë 24 mess 30 DekeÌìtyej 2010efoveebkeÀ ë 24 mess 30 DekeÌìtyej 2010efoveebkeÀ ë 24 mess 30 DekeÌìtyej 2010 Øããâ£ããè Ôãñ Øããâ£ããè ¦ã‡ãŠ ÖãÊã Öãè ½ãò ªñÍã ‡ãŠãè `Ìã¦ãýãã¶ã Øããâ£ããè' ¶ãñ ½ãÖãÀãÓ›È ‡ãñŠ „Ôã Ìã£ããà àãñ¨ã ½ãò ÔãñÌãã ÀõÊããè ‚ãã¾ããñãä•ã¦ã ‡ãŠãè •ãÖã⠇㊼ããè `¹ãîÌãà Øããâ£ããè' ‡ãŠãè ‡ãŠ½ãÃÔ©ãÊããè Öì‚ãã ‡ãŠÀ¦ããè ©ããèý ½ãÖ㦽ãã Øããâ£ããè ¶ãñ •ãÖãâ ‚ã¹ã¶ãñ ‚ããñ•ãÔÌããè ãäÌãÞããÀãò ‚ããõÀ Ôãã½ãããä•ã‡ãŠ Ôããä‰ãŠ¾ã¦ãã ‡ãñŠ ÞãÊã¦ãñ •ã¶ã Ôãã½ã㶾㠇ãŠãñ ‚ããâªãñãäÊã¦ã ‡ãŠÀ ã䪾ãã ‚ããõÀ ÊããñØã ÔÌã¾ãâ Ìã£ããà ½ãò ãäŒãÞãñ ÞãÊãñ ‚ãã†, ÌãÖãé ÖãÊã Öãè ½ãò Ôãâ¹ã¸ã Øããâ£ããè ‡ãŠãè ÀõÊããè ½ãò À㕾㠇ãñŠ ½ã쌾ã½ãâ¨ããè ‡ãŠãñ 2 ‡ãŠÀãñü¡ Á¹ã¾ãñ ‡ãŠãè ãäÀÍÌã¦ã ªñ¶ããè ¹ãü¡ãè ¦ãããä‡ãŠ ¼ããü¡ñ ‡ãŠãè ¼ããè¡ Ôãñ ãäªÊÊããè ŒãìÍã Öãñ •ãã¾ãñ ‚ããõÀ Ôã½ãã•ã ‡ãñŠ Ôãã½ã¶ãñ Øããâ£ããè •ã¾ãâ¦ããè ‡ãñŠ „¹ãÊãà¾ã ½ãò ``Øããâ£ããèãäØãÀãè'' ‡ãŠã ¤ãòØã Ôã¹ãŠÊã Öãñ ‚ããõÀ Ìã¦ãýãã¶ã Øããâ£ããè ¹ãÆÔã¸ã Öãñ •ãã†âý ¾ãÖãè ¹ãŠ‡ãÊ Öõ ½ãÖ㦽ãã Øããâ£ããè ‚ããõÀ ‚ãã•ã „¶ã‡ãñŠ ´ãÀã Ôã½ããä©ãæã Ô㦦ãã£ããÀãè ¹ãã›ãê ‡ãŠãè ÔããñÞã ½ãòý ‚ãã•ã ¦ã‡ãÊ ¦ããñ ÌãÖãè ã䪾ãã •ãã¦ãã Öõ ãä‡ãŠ ÔãÖãè ãäÌã‡ãŠãÔã ¦ã¼ããè ÖãñØãã •ãºã „Ôã‡ãŠã Êãã¼ã Ôã½ãã•ã ‡ãñŠ ãä¶ã½¶ã¦ã½ã ¹ãã¾ãªã¶ã ¹ãÀ Œãü¡ñ ̾ããä‡ã‹¦ã ¦ã‡ãŠ ¹ãÖìâÞãñ, ãä‡ã⊦ãì ½ãÖ㦽ãã Øããâ£ããè ‡ãŠãñ ƒÔã ‚ãÌã£ããÀ¥ãã ‡ãŠã ½ãìŒããõ›ã ¹ãÖ¶ã‡ãŠÀ ãä¶ã½¶ã¦ã½ã ¹ãã¾ãªã¶ã ¹ãÀ Œãü¡ñ ÊããñØããò ‡ãŠãñ ãäÔã¹ãÊ Êãã¦ãò ½ããÀãè •ãã ÀÖãè Öö ãä‡ãŠ ¾ãÖ „Ôã ¹ãã¾ãªã¶ã ¹ãÀ ¼ããè ãä•ã-ãè ¤ãèŸ Ôãã½ã㶾㠕ã¶ã Œãü¡ã ‡ã‹¾ããò Öõ? Ìã¦ãýãã¶ã Øããâ£ããè ¶ãñ ƒÔã Ìã‡ã‹¦ã †‡ãŠ ¶ããÀã ã䪾ãã-``û‡ãŠãúØãÆñÔã ‡ãŠã Öã©ã, ØãÀãèºã ‡ãñŠ Ôãã©ã'' ƒÔã ¶ããÀñ ‡ãŠãñ ֽ㠾ããäª ØãÀãèºã ¢ãìØØããè ºããäÔ¦ã¾ããò ‡ãñŠ ãäÌã‡ãŠãÔã Ìã Ôãâ¹ã¸ã ¦ãºã‡ãñŠ ‡ãŠãñ ªãè ØãƒÃ ÔãÀ‡ãŠãÀãè Êãî› ‡ãŠãè œî› Ôãñ ¦ãìÊã¶ãã ‡ãŠÀò ¦ããñ ¦ãÔÌããèÀ ‡ã슜 †ñÔããè „¼ãÀ¦ããè Öõ : - 1) Ìã¡ãÊãã ½ãò ªãñ ã䪶㠹ãîÌãà 150 ¢ããñ¹ãü¡ñ £ÌãÔ¦ãá : ¹ããäÀÌããÀ Ôãü¡‡ãŠ ¹ãÀ 2) ÌãÓããà ‡ãŠãÊã ½ãò Ôãã¾ã¶ã, Øããâ£ããè ½ãã‡ãóŠ›, ‡ãŠãñÊããèÌãã¡ã, ¹ãÀñÊã, ªãªÀ, Üã㛇ãŠãñ¹ãÀ ƒ¦¾ãããäª àãñ¨ããò ½ãò ØãÀãèºããò ‡ãŠãè ºããäÔ¦ã¾ããâ ¦ããñü¡ãè ØãƒÃý 3) ËãÊãºããØãÞãã Àã•ãã ãäÌãܶãÖ¦ããà ‡ãŠãñ ÔãìÀàãã Öñ¦ãì ªÍã‡ãŠãò Ôãñ ºãÔãñ 25 ¢ããñ¹ãü¡ãÌããÔããè ¹ã슛¹ãã©ã ¹ãÀ ‡ãŠÀ ã䪾ãñ Øã†ý 4) À㕾㠇ãŠãè SRA Ô‡ãŠãè½ã ½ãò 01- 01-1995 ‡ãŠãè ¹ãã¨ã¦ãã ¦ããÀãèŒã ªãè ØãƒÃ ‚ããõÀ ƒÔã ¦ãÊãÌããÀ Ôãñ ¢ããñ¹ãü¡ãò ‡ãŠã ‡ãŠ› ‚ããù¹ãŠ ÍãìÁ Öõ, ÌãÖãé ã䪌ããÌãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠºã¶ããƒÃ ØãƒÃ ‡ãòŠ³ãè¾ã ¶ããèãä¦ã (Àã•ããèÌã ‚ããÌããÔã ¾ããñ•ã¶ãã •ãÌããÖÀÊããÊã ¶ãñÖÁ ‚ãºãöã ãäÀ¶¾ãìÌãÊã ãä½ãÍã¶ã) ½ãò ‡ãŠãñƒÃ ‡ãŠ›-‚ããù¹ãŠ ¡ñ› ¶ãÖãé Öõý 5) ãäªÔãâºãÀ 2005-2006 ‡ãñŠ ºããèÞã ¦ã‡ãŠÀãèºã¶ã 90 Ö•ããÀ ¢ããñ¹ãü¡ñ ¦ããñü¡¶ãñ ‡ãŠã ¹ãÀã‰ãŠ½ã ½ãìâºãƒÃ ÍãÖÀ ½ãò Ìã¦ãýãã¶ã ÔãÀ‡ãŠãÀ ¶ãñ ã䪾ãã ©ããý ØããõÀ¦ãÊãºã Öõ ãä‡ãŠ 26 ãäªÔãâºãÀ 2004 ‡ãŠãñ Ôãì¶ãã½ããè ½ãò ¹ãÆã‡ãðŠãä¦ã‡ãŠ ‚ãã¹ãªã ½ãò ªãäàã¥ããè ¼ããÀ¦ããè¾ã ¦ã›ãè¾ã àãñ¨ããò ½ãò ¦ãºããÖãè ½ãò ¹ãƼãããäÌã¦ããò ‡ãñŠ ãäÊㆠ¹ãîÀãè ªìãä¶ã¾ãã Ôãñ ½ãªª ‚ãã¾ããè, ãä‡ã⊦ãì „Ôããè ªÀ½¾ãã¶ã ½ãìâºãƒÃ Ôãñ ÞãÊããƒÃ ØãƒÃ Ìã¦ãýãã¶ã Øããâ£ããè ‡ãŠãè Ôãî¶ãã½ããè ‡ãñŠ ¦ãºããÖ ÊããñØããò ‡ãŠãè ½ãªª ¦ããñ ªîÀ, ãäÔã‡ã‹¾ããñãäÀ›ãè Øãã¡Ã ¦ãõ¶ãã¦ã ãä‡ãŠ¾ãñ Øã¾ãñ, ÊããñØããò ‡ãŠãè ÔãìÀàãã ‡ãñŠ ãäÊㆠ¶ãÖãé, ºããäʇ㊠¾ãÖ Ôãìãä¶ããäÍÞã¦ã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠãä‡ãŠ ãä¶ãÞãÊããè ¹ãã¾ãªã¶ã ¹ãÀ ¹ãü¡ã `‚ãã½ã ‚ã㪽ããè' Ëã¦ã Œãã¶ãñ ‡ãñŠ ºããÌã•ãîª ‡ãŠÖãé ÌãÖãé ¹ãü¡ã ¶ã ÀÖñý ‚ãºã ‚ãヾãñ ƒÔã‡ãŠãè ¦ãìÊã¶ãã Ôãâ¹ã¸ã ¦ãºã‡ãñŠ ‡ãñŠ ¹ãÆãä¦ã ã䪌ããƒÃ ØãƒÃ ÔãÀ‡ãŠãÀãè „ªãÀ¦ãã Ôãñ ‡ãŠÀò:- 1) ¹ãÌãƒÃ ½ãò ÖãèÀã¶ãâªã¶ããè ãäºãÊ¡Ôãà ‡ãñŠ ãäÊㆠ40 ¹ãõÔãñ ¹ãÆãä¦ã †‡ãŠü¡ ‡ãŠãè ªÀ Ôãñ •ã½ããè¶ã ãäÌã¦ããäÀ¦ã ‡ãŠãè ØãƒÃ- ‡ãŠãÀ¥ã- ‡ãŠ½ã ‡ãŠãè½ã¦ã ‡ãñŠ ÜãÀ ‚ãã½ã •ã¶ã ‡ãŠãñ „¹ãÊ㺣㠇ãŠÀã¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊã†, ¹ãÀâ¦ãì ÌãÖãâ ºã¶ããè ‚ãããäÊãÍãã¶ã ‡ãŠãñã䟾ããâ, ãä•ã¶ã‡ãŠãè ‡ãŠãè½ã¦ã ‡ãŠÀãñü¡ãò ½ãò Ööý `‚ãã½ã ‚ã㪽ããè' ‡ãñŠ ÜãÀ ‡ãŠãè ‡ãŠºãÆ ¹ãÀ, ‚ãºãöã Êãö¡ ÔããèãäÊãâØã †‡ã‹›-ƒâãäªÀã Øããâ£ããè ‡ãñŠ ºã¶ãã¾ãñ ‡ãŠã¶ãî¶ã ‡ãŠãñ ¦ããñü¡‡ãŠÀ ¾ãÖ Öì‚ããý ‡ã‹¾ãã ¾ãñ ‚ãÌãõ£ã ƒ½ããÀ¦ãò ¦ããñü¡ãè ØãƒÃ, ‡ã‹¾ãã ‚ãã½ã `‚ã㪽ããè ‡ãŠã ÜãÀ'ªñ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠÖãèÀã¶ãâªã¶ããè ‡ãŠãñ ºã㣾ã ãä‡ãŠ¾ãã Øã¾ããý ºããäʇ㊠„Ôã ¹ãÀ •ãì½ããöãã ÊãØãã¾ãã Øã¾ãã 3000 ‡ãŠÀãñü¡, •ããñ ãä‡ãŠ ã䪌ããÌãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ©ãã, ãä¹ãŠÀ „Ôãñ Üã›ã‡ãŠÀ ã䪾ãã 200 ‡ãŠÀãñü¡ Á¹ã¾ãñ, ¾ãã¶ããè †‡ãŠ ÊããŒã ‡ãŠÀãñü¡ Á¹ã¾ãñ Êããñ ‡ãñŠ ºã㪠200 ‡ãŠÀãñü¡ ‡ãŠãè ãäÀÍÌã¦ã ½ãò ½ãã½ãÊã㠹㛠Øã¾ãã, ‚ãã½ã ‚ã㪽ããè? „Ôãñ Ôã½ã¢ã ‡ãŠÖãâ, ¼ãîÊã •ãã¾ãñØããý 2) „ÊÖãÔã¶ãØãÀ ½ãò ºã¶ããè 855 Ôãâ¹ã¸ã ¦ãºã‡ãñŠ ‡ãŠãè ‚ãÌãõ£ã ƒ½ããÀ¦ãò ¦ããñü¡¶ãñ ‡ãŠã ‚ããªñÍã ºããù½ºãñ ÖãƒÃ‡ãŠãñ›Ã ¶ãñ ÔãÀ‡ãŠãÀ ‡ãŠãñ ã䪾ãã, „Ôã Ôã½ã¾ã •ãºã 2005 ½ãò ½ãìâºãƒÃ ½ãò ¢ããñ¹ãü¡ãò ‡ãŠãñ ‚ãÌãõ£ã ºã¶ãã‡ãŠÀ, ºãìÊã¡ãñ•ãÀ ÞãÊãã¾ãñ •ãã ÀÖñ ©ãñ ‚ããõÀ ãäÌãÀãñ£ã ½ãò „¦ãÀãè ``ÊããõÖ ½ããäÖÊãã'' Øããâ£ããè-½ãñ£ãã ¹ã㛇ãŠÀ ¹ãÀ ãä‰ãŠãä½ã¶ãÊã ‡ãñŠÔã ºã¶ãã¾ãñ •ãã ÀÖñ ©ãñý „Ôã Ìã‡ã‹¦ã Ìã¦ãýãã¶ã Øããâ£ããè ‡ãŠãè ÔãÀ‡ãŠãÀ ¶ãñ ÖãƒÃ ‡ãŠãñ›Ã ‡ãñŠ ‚ããªñÍã ‡ãŠãñ ãä¶ãÀԦ㠇ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ‚ããõÀ ºãñƒÃ½ãã¶ã ãäºãÊ¡Ôãà ‡ãŠãñ „¹ã‡ãðŠ¦ã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ †‡ãŠ ‡ãŠã¶ãî¶ã ºã¶ãã‡ãŠÀ ƒ¶ã Ôã¼ããè ‚ãÌãõ£ã ƒ½ããÀ¦ããò ‡ãŠãñ ÔãâÀãäàã¦ã ‡ãŠÀ ã䪾ãã ‚ããõÀ ½ãã½ãîÊããè •ãì½ããöãã ÊãØãã ã䪾ããý ‡ãŠãñ›Ã †ñÔãã Öãè ‡ãŠãñƒÃ •ãì½ããöãã ¢ããñ¹ãü¡ãò ¹ãÀ ÊãØãã ‡ãŠÀ „¶Öò ãä¶ã¾ããä½ã¦ã ¶ãÖãé ‡ãŠÀ¦ããèý 3) ÊãÌããÔãã ½ãò Ôãõ‡ãŠü¡ãò †‡ãŠü¡ ‚ãããäªÌãããäÔã¾ããò ‡ãŠãè •ã½ããè¶ã ‚ããä£ãØãÆãäÖ¦ã ÖìƒÃ, ãäÔãâÞããƒÃ ¹ããäÀ¾ããñ•ã¶ãã‚ããò Öñ¦ãì, ºããâ› ªãè ØãƒÃý ÔÌããä¥ãý㠶ãØãÀãè-ÊãÌããÔãã ‡ãŠãñ ãä‡ã⊦ãì ¾ãÖãâ ¼ããè ‡ã‹¾ãã Öì‚ãã, ‡ã‹¾ãã ÊãÌããÔãã ‡ãŠãè ¹ããùÍã ƒ½ããÀ¦ãò ¦ããñü¡ãè •ãã¾ãñØããè, ‡ãŠ¼ããè ¶ãÖãé ‡ã‹¾ããòãä‡ãŠ „¶ã ¹ãÀ`ÍãÀª ÌãÀª' Öõý ÔãÀ‡ãŠãÀ ¶ãñãä¶ã¥ãþããäÊã¾ããÖõãä‡ãŠ`‚ã½ããèÀãò‡ãñŠ‚ããÀã½ã' ½ãò ªŒãÊã ¶ãÖãé ã䪾ãã •ãã¾ãñØãã, •ãì½ããöãã ÊãØãã‚ããñ ‚ããõÀ ÀñØãìÊãÀフ㠇ãŠÀãñý 4) Ìãñªãâ¦ãã ¹ããäÀ¾ããñ•ã¶ãã ‡ãŠãñ ÀãÖìÊã Øããâ£ããè ¶ãñ ºã⪠‡ãŠÀã¾ãã, ‡ã‹¾ããòãä‡ãŠ ¹ã¾ããÃÌãÀ¥ã ‡ãŠã¶ãî¶ã ‡ãŠã „ÊÊãâÜã¶ã Öì‚ãã ‚ããõÀ ØãÀãèºããò ‡ãŠãè •ã½ããè¶ã ºãÞããƒÃ, „Ôã Øããâ£ããè ‡ãŠãñÊãÌããÔã㠇㋾ããò ¶ãÖãé ã䪌ããƒÃ ¹ãü¡¦ãã •ãÖãâ ¹ã¾ããÃÌãÀ¥ã ‡ãŠã¶ãî¶ã ‡ãŠãè £ããä••ã¾ããâ Öãè ¶ãÖãé „ü¡ãƒÃ ØãƒÄ ºããäʇ㊠Àãñ•ã ŒãìÊãñ‚ãã½ã Ôãâ¹ã¸ã ¦ãºã‡ãŠã ¹ãƇãðŠãä¦ã ‡ãñŠ ãäÌã¶ããÍã ½ãò ÊãÌããÔãã ½ãò ÊãØãã Öì‚ãã Öõý ‡ãŠÖãé ¾ãÖ ƒÔããäÊㆠ¦ããñ ¶ãÖãé ãä‡ãŠ Þãì¶ããÌããè ½ããÖãõÊã ºã¶ãã¶ãã Öõ ‚ããõÀ ÀãÖìÊã ºããºãã ‡ãŠãè •ãü¡ò •ã½ãã¶ããè Ööý ¦ããñ ¾ãÖ Ôãã¹ãŠ Öõ ãä‡ãŠ ØãÀãèºã ‡ãñŠ ‚ãÌãõ£ã ãä¶ã½ããå㠕ããñ ãä‡ãŠ ½ã•ãºãîÀãè ‡ãŠã ¶ã¦ããè•ãã Öõ, Ìãñ ¦ããñü¡¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠÖöý ‚ã½ããèÀ ‡ãñŠ ‚ãÌãõ£ã ãä¶ã½ããå㠕ããñ ãä‡ãŠ †‡ãŠ Ó㡾ãâ¨ã ‡ãŠã ¶ã¦ããè•ãã Öõ, Ìãñ ãä¶ã¾ããä½ã¦ã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠÖöý Ôãã½ãããä•ã‡ãŠ ÔããñÞã ‚ããõÀ ¾ããäª ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ÔÌããè‡ãŠã¾ãà ¶ãÖãé Öõ ¦ããñ ‚ãã¹ã ‚ãªãÊã¦ã •ãã Ôã‡ãŠ¦ãñ Ööý •ãÖãâ †‡ãŠ Ôãã½ã㶾㠾ãããäÞã‡ãŠã ªã¾ãÀ ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ‡ãŠ½ã Ôãñ ‡ãŠ½ã ¹ãÞããÔã Ö•ããÀ ÊãØãòØãñý ¾ããäª ‚ãã¹ã ÔãÀ‡ãŠãÀãè Üããñ›ãÊãã „•ããØãÀ ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ•ã¶ããä֦㠾ãããäÞã‡ãŠã ªããäŒãÊã ‡ãŠÀòØãñ ¦ããñ ‚ãã¹ã‡ãŠãñ Íã¹ã©ã Êãñ¶ããè ÖãñØããè ãä‡ãŠ ¾ãããäÞã‡ãŠã ãä¶ãÀÔ¦ã Öãñ¶ãñ ¹ãÀ ‡ãŠãñ›Ã ´ãÀã ¦ã¾ã •ãì½ããöãã ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ¼ãÀ¶ãã ÖãñØããý ¹ãÀâ¦ãì ¾ãããäÞã‡ãŠã ÔÌããè‡ãŠãÀ Öãñ¶ãñ ¹ãÀ ‚ãã¹ã ãä‡ãŠÔããè ƒÃ¶ãã½ã ‡ãñŠ ½ãìØããÊã¦ãñ ½ãò ¶ã ÀÖòý ãä‡ãŠÔããè ¼ããè ¹ããäÀ¾ããñ•ã¶ãã‚ããò ½ãò ÊããŒã ¼ãÆÓ›ãÞããÀ Öãñ, ‡ãŠãñ›Ã ‡ãŠã ÔãÌããÊã ÖãñØãã ãä‡ãŠ ‡ã‹¾ãã ‚ãã¹ã‡ãŠãè •ã½ããè¶ã Öõ-ÔãâªñÍã Ôãã¹ãŠ Öõ, Ö½ããÀñ ¶ããèãä¦ã ãä¶ã½ããæãã‚ããò ¶ãñ ‚ãªãÊã¦ããò ‡ãŠã ªã¾ãÀã Ôãâ‡ãìŠãäÞã¦ã ‡ãŠÀ ÀŒãã Öõ ‚ããõÀ ÌããäÀÓŸ ‚ããä£ãÌã‡ã‹¦ãã Ñããè Íããâãä¦ã ¼ãîÓã¥ã ‡ãñŠ ‚ã¶ãìÔããÀ ¶¾ãã¾ã¹ãããäÊã‡ãŠã ¼ããè ÔãÀ‡ãŠãÀãè ¼ãÆÓ›ãÞããÀ ‡ãñŠ ÀâØã Ôãñ ÔãÀãºããñÀ Öõý ¾ããäª „¹ãÀãñ‡ã‹¦ã ºãã¦ããò ‡ãŠãñ Ö½ã ÖãÊã Öãè ½ãò ½ãÖãÀãÓ›È ‡ãñŠ Øããâ£ããèÌããªãè ½ãâãä¨ã½ãâ¡Êã ‡ãñŠ SRA Ô‡ãŠãè½ã ‡ãñŠ 30% ‡ãñŠ ¹ãõŠÔãÊãñ Ôãñ •ããñü¡ñ ¦ããñ Ôãã¹ãŠ Öãñ •ãã¾ãñØãã ãä‡ãŠ SRA Ô‡ãŠãè½ã ½ãò ¼ãÆÓ›ãÞããÀ Ôãֶ㠇ãŠÀãñ, ‚㶾ã©ãã ãä¶ãÞãÊãñ ¹ãã¾ãªã¶ã Ôãñ ¼ããè Êããä¦ã¾ãㆠ•ãã‚ããñØãñý ¹ãÀâ¦ãì ƒÔã ½ãâãä¨ã½ãâ¡Êã ¶ãñ ƒÔã ºãã¦ã ¹ãÀ ‡ãŠãñ›Ã ØããõÀ ¶ãÖãé ãä‡ãŠ¾ãã ãä‡ãŠ Ìã¦ãýãã¶ã Ôã½ã¾ã ½ãò Öãè ¾ãÖ ÔãÀ‡ãŠãÀ ªãñ ‚ãÊãØã- ‚ãÊãØã SRA ¹ããäÀ¾ããñ•ã¶ãã¾ãò ÞãÊãã ÀÖãè Öõ, ãä•ãÔã½ãò †‡ãŠ ÌãÊ¡Ã ºãö‡ãŠ ‡ãŠãè SRA Ô‡ãŠãè½ã Öõ, ãä•ãÔã‡ãñŠ ¦ã֦㠇ãŠãñƒÃ ‡ãŠÀ ‚ãù¹ã¡ñ› ¶ãÖãé Öõ, ‡ã‹¾ããòãä‡ãŠ †ñÔãã ÌãÊ¡Ã ºãö‡ãŠ ‡ãŠã ªºããÌã Öõý ƒÔã Ô‡ãŠãè½ã ½ãò 2250 ‡ãŠÀãñü¡ ‡ãŠã ‡ãŠ•ãà À㕾ã ÔãÀ‡ãŠãÀ ‡ãŠãñ ãä½ãÊãã Öõ, •ãºããä‡ãŠ ‡ãŠÀãèºã 12000 ‡ãŠÀãñü¡ Á¹ã¾ãñ ‡ãñŠ ‚ãÌãõ£ã ›ãè¡ãè‚ããÀ ‡ãŠãè ºãâªÀºããâ› 4500 ‡ãŠÀãñü¡ Á. ‡ãŠãè ¹ããäÀ¾ããñ•ã¶ãã ½ãò Öãñ ØãƒÃý ‡ã‹¾ãã ƒÔã 2250 ‡ãŠÀãñü¡ Á¹ã¾ãñ ‡ãñŠ ‡ãŠ•ãà ‡ãŠãè •ãÁÀ¦ã Ìãã‡ãŠƒÃ ©ããè, •ãºã „Ôã ¹ããäÀ¾ããñ•ã¶ãã ½ãò ƒ¦ã¶ããè ‡ãŠ½ããƒÃ Öõ ‚ããõÀ ÌãÖ ¼ããè ãä‡ãŠ ¾ãÖ ‡ãŠ•ãà 9% º¾ãã•ã ªÀ Ôãñ ‚ãØãÊãñ 20 ÌãÓããô ½ãò Þãì‡ãŠã¶ãã Öõý ªîÔãÀãè SRA ¹ããäÀ¾ããñ•ã¶ãã ½ãò ÔãÀ‡ãŠãÀãè ‡ãŠãè½ã¦ããè •ã½ããè¶ãò ãäºãÊ¡Àãò ‡ãŠãè ãä¦ã•ããñãäÀ¾ããò ½ãò •ãã ÀÖãè Öõ, ƒÔã ¶ãã½ã ¹ãÀ ãä‡ãŠ ØãÀãèºããò ‡ãŠã „®ãÀ Öãñ, ãä‡ã⊦ãì ƒÔã SRA Ô‡ãŠãè½ã ‡ãñŠ ¶ãã½ã ¹ãÀ ¹ãÖÊãñ ¦ããñ ØãÀãèºããò ‡ãŠãè œâ›ãƒÃ Öãñ¦ããè Öõ, ºã㪠½ãò ºãÞãñ Öì† ØãÀãèºã ÌãÓããô ½ã‡ãŠã¶ã ‡ãŠã Ôã¹ã¶ãã ªñŒã¦ãñ Öö ‚ããõÀ ãä‡ãŠÔ½ã¦ã Ôãñ ½ã‡ãŠã¶ã ãä½ãÊãã ¦ããñ „Ôã‡ãŠã ½ãò›ñ¶ãòÔã ¶ãÖãé ªñ ¹ãã¦ãñ, ¶ã¦ããè•ãã, ½ãìâºãƒÃ ÍãÖÀ ‡ãñŠ ºããÖÀ ¹ãÊãã¾ã¶ã, Ìã¦ãýãã¶ã Øããâ£ããè ‡ãŠãñ ½ãìâºãƒÃ `Ôã¹ã¶ããò ‡ãŠãè ¶ãØãÀãè' •ããñ ºã¶ãã¶ããè Öõ ‚ããõÀ „Ôã ¹ãÀ ‚ãºã ¼ãÆÓ›ãÞããÀ ‡ãŠãè ¹ããñÊã ŒããñÊã SRA Ô‡ãŠãè½ã ñãâ ‡ãŠãè ¦ããñ 30% ‡ãŠãè ªãèÌããÀ ½ãò ãä•ãâªã Þãì¶ãÌãã ã䪾ãñ •ãã‚ããñØãñý ¾ãÖ ¦ãìØãÊã‡ãŠãè ¹ãŠÀ½ãã¶ã ¶ãÖãé ¦ããñ ‡ã‹¾ãã Øããâ£ããè ‡ãŠã ‚ãÀ½ãã¶ã Öõ? ƒÔããäÊㆠ¾ãÖ Ôã½ã¾ã ‡ãŠãè ½ããâØã Öõ, ‚ãºã ºããÀ-ºããÀ Øããâ£ããè ¶ãÖãé ‚ãã†âØãñ, ½ãì¸ãã ¼ããƒÃ ‡ãŠã Øããâ£ããè ½ãÖ•ã ªãñ ¹ããèÔã Öõý Øããâ£ããè ‡ãŠãñ •ããñ ÔÌã¾ãâ ½ãò „¦¹ã¸ã ‡ãŠÀ¶ãã ÖãñØãã ‚ããõÀ †‡ãŠ•ãì› Öãñ‡ãŠÀ Ôãü¡‡ãŠãò ¹ãÀ „¦ãÀ¶ãã ÖãñØãã, †‡ãŠ ÔÌã¦ãâ¨ã¦ãã ÔãâØãÆã½ã ‚ããõÀ ‡ãŠÀ¶ãã ‡ãŠÀ¶ãã ÖãñØãã, Ôã½ãã•ã ‡ãñŠ ‚ãÔãÊããè Øããâãä£ã¾ããò ‡ãŠãñ ¹ãÖÞãã¶ã¶ãã ÖãñØãã, ¦ã¼ããè ¾ãÖ ª½ã¶ã Þã‰ãŠ Á‡ãñŠØããý Ìã¦ãýãã¶ã Øããâ£ããè Ôãã‡ãŠãÀ ƒâÔãã¹ãŠ ¶ãÖãé ªñ Ôã‡ãŠ¦ããè, ‚ãªãÊã¦ããò ¶ãñ ‡ãŠãÊããè ¹ããä›á›¾ããâ ºããâ£ã ÀŒããè Öõ, ‚ããÍãã ‡ãŠãè ãä‡ãŠÀ¥ã ÔÌã¾ãâ •ããØãðãä¦ã ½ãò Öãè Öõ, •ããñ ‚ãã½ã •ã¶ã¦ãã ‡ãñŠ ‚ãヶãñ ½ãò ã䪌ã ÀÖã Öõ, ¾ããäª ‚ãºã ¼ããè ¶ã Ôãâ¼ãÊãñ ¦ããñ ªñÀ Öãñ •ãã†Øããèý ‚ãã½ã ‚ã㪽ããè ºã¶ãã½ã ãäÌã‡ãŠãÔã Àã•ã ‡ã슽ããÀ ‚ãÌãÔ©ããè ¾ãñ Öõ ‚ãã•ã ‡ãñŠ Øããâ£ããè ‡ãŠãè

×